The Project Gutenberg EBook of Frogs, by Aristophanes This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and

with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Frogs Author: Aristophanes Translator: Polyvios Dimitrakopoulos Release Date: December 31, 2008 [EBook #27668] Language: Greek Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FROGS ***

Produced by Sophia Canoni

Note: The Table of contents is not included in the book. It has been created to help the reader. Numbers in curly brackets relate to the footnotes that have been transferred at the end of each scene. Their wording, wherever it refers to other footnotes, has been changed according to the new numbering. Brackets within the play are used by the translator for words not included in the ancient text to help the rhyming. I have used in two instances 2 brackets [[ ]] to denote erased text within the book. The four words have a high probability of being the correct ones, as some letters were showing and I have used other translations to determine their meaning. The tonic system has been changed from polytonic to monotonic. Spelling mistakes noted in a table at the end of the book have been taken into account. The spelling of the book has not been changed otherwise. Shμeίwsh: O pίnakaV periecoμέnwn den upάrcei sto biblίo. Δhμiourgήqhke proV dieukόlunsh tou anagnώsth. Oi ariqμoί se agkύleV {} aforoύn stiV uposhμeiώseiV pou έcoun μetaferqeί apό to tέloV kάqe selίdaV sto tέloV kάqe skhnήV. To lektikό touV, όpou anafέretai se άlleV uposhμeiώseiV, έcei allacteί sύμfwna μe thn nέa arίqμhsh. Mέsa sto biblίo, oi agkύleV [] crhsiμopoioύntai gia lέxeiV ektόV arcaίou keiμέnou pou crhsiμopoieί o μetafrastήV gia na dieukolύnei thn oμoiokatalhxίa. Se duo periptώseiV έcw crhsiμopoiήsei diplέV agkύleV [[ ]] gia na upodeίxw sbhsμέno keίμeno. Oi tέsseriV lέxeiV eίnai μάllon oi swstέV, μia kai μerikά grάμμata diabazόntousan kai crhsiμopoίhsa άlleV μetafrάseiV gia na apofasίsw to nόhμa touV. O tonisμόV έcei allάxei apό polutonikό se μonotonikό. Ta parorάμata pou eίcan shμeiwqeί sto tέloV tou biblίou, έcoun diorqwqeί. Katά ta άlla έcei

diathrhqeί h orqografίa tou biblίou. PINAKAS PERIECOMENΩN MEROS PRΩTON SKHNH A'. { 1}-{ 6} SKHNH B'. { 7}-{29} SKHNH G'. MEROS ΔEUTERON SKHNH A'. {30}-{33} SKHNH B'. {34}-{36} SKHNH G'. {37}-{45} SKHNH Δ'. {46}-{56} SKHNH E'. {57} MEROS TRITON SKHNH A'. {58}-{63} SKHNH B'. {64}-{67} SKHNH G'. {68}-{70} SKHNH Δ'. {71}-{73} SKHNH E'. {74}-{76} SKHNH V'. {77} SKHNH Z'. {78}-{84} SKHNH H'. {85}-{93} SKHNH Q'. {94}-{100} SKHNH I'. {101} MEROS TETARTON SKHNH A'. {102}-{223}

BIBLIOQHKH FEXH ARCAIΩN ELLHNΩN SUGGRAFEΩN ARISTOFANOUS BATRACOI EMMETROS PARAFRASIS POLUBIOU T. ΔHMHTRAKOPOULOU ( ¡¢ ARCAS) BIBLIOQHKH FEXH ARCAIΩN ELLHNΩN SUGGRAFEΩN

ARISTOFANOUS BATRACOI

EMMETROS PARAFRASIS POLUBIOU T. ΔHMHTRAKOPOULOU

EN AQHNAIS EKΔOTIKOS OIKOS GEΩRGIOU FEXH 1910 EISAGΩGH EIS TOUS "BATRACOUS"

H paroύsa kwμwdίa έcei kurίwV filologikόn caraktήra, apoteloύsa eίdoV sugkritikήV μetaxύ tou Aisculeίou qeάtrou kai tou Euripideίou, kai katakrίnousa thn μetά touV μegάlouV tragikoύV epelqoύsan katάptwsin thV uyhlήV qeatrikήV paragwgήV en AqήnaiV. ΩV eμfaίnetai ek tou suμperάsμatoV tou όlou έrgou, o AristofάnhV prokrίnei ton Aiscύlon, tou opoίou khrύttei kai thn aqanasίan. EiV to έrgon toύto saturίzei wsaύtwV o poihtήV taV perί tou Άdou doxasίaV, thn eμμonήn eiV to qrhskeutikόn grάμμa kai parerμhneίan tou pneύμatoV kai tou hqikoύ suμbolisμoύ twn μusthrίwn kai eortώn, taV katacrήseiV twn strathgώn kai loipώn arcόntwn, thn exίswsin twn atίμwn proV touV entίμouV kai en gέnei pάsan politeiakήn diafqorάn, katά to sύnhqeV autώ. PROSΩPA ΔIONUSOS (BάkcoV) XANQIAS (uphrέthV) HRAKLHS EIS NEKROS CARΩN AIAKOS kritήV tou Άdou QERAPAINA thV PersefόnhV EURIPIΔHS AISCULOS PLOUTΩN COROS BATRACΩN COROS MUSTΩN PANΔOCEUTRIA (XenodόcoV) (PLAQANH) ARISTOFANOUS B A T R A C O I

MEROS PRΩTON

H skhnή paristά odόn tina parά thn Tίrunqa, eiV thn opoίan blέpei μikrόV oikίskoVÐkatoikίa tou HraklέouV. Eisέrcetai o ΔiόnusoV, endeduμέnoV, kitrίnhn polutelή esqήta, άnwqen autήV fέrei leontήn, eiV touV pόdaV kόqornon qeatrikόn kai sύrwn rόpalon barύ, wV HraklήV. Akolouqeί o XanqίaV epί όnou, fέrwn epί thV rάceώV tou dέμa strwμnήV proshrμosμέnon epί xύlou.

SKHNH A'.

ΔIONUSOS - XANQIAS XANQIAS Na eipώ, afέnth, kάti ti ap' ta sunhqisμέna pou tou qeάtrou oi qeataί gelάne oloέna; ΔIONUSOS PeV ό,ti qέleiV· prόsexe μh bgάlhV ap' to stόμa sou όti to fόrtwμά sou autό etsάkise to sώμa sou,

XANQIAS . άllo cwratό na eipώ kanέna ό.! ΔIONUSOS Έpeita eίne teμpeliά tranή ki' acaristίa.ti agapάV. ΔIONUSOS Oύte ki' autό· h όrexi san μoύrqh na xerάsw. μhn έcontaV dikaίwμa na eipώ k' egώ asteίa. ΔiόnusoV egώ.ti lάch . giatί egώ kai na t' akoύsw μόno tέtoia saclά sto qέatro.] ΔIONUSOS Na μhn to kάμhV. ΔIONUSOS Ex ap' autό: « μou tsάkise to fόrtwμa th rάch». kai bάroV na μh fέrh. to pwV autό to bάroV μ' έcei spάsh. guiόV tou Staμnίou {4} [tou ΔiόV]. ΔIONUSOS Ό. μa ki' apό έna crόno perssόtero μou faίnetai pώV feύgw gerasμέnoV. XANQIAS Poiό . pezόV na taxideύw. qa se parakalέsw. qeόV. XANQIAS Ωc! o dustucisμέnoV! o sbέrkoV μou tsakίsqhke kai tώra den antέcw! k' έpeita na μhn έcw dikaίwμa. XANQIAS Ceμ! ti na eipώ gia cwratό . pou fortwμέnoV pάntote sthV kwμwdίeV cώnoune. XANQIAS Na μhn eipώ. ex' ap' autό. XANQIAS Tόte giatί ta prάμata sth rάch μou na qέsw. egώ. kai na ton έcw autόn edώ na ton k a b a l l i k e ύ w {5} gia na μhn upofέrh. kaqώV autή tou Frύnicou {2} tou Lύki ki' Aμeiyίa {3}. [ki' asteίa xefortώnoune. o ίdioV na to eipήV. bre adelfέ. kai an kanέnaV den breqή na μou to katebάsh q' anagkasqώ na klάsw . na eipώ kai duo asteίa. na paίrnw tέtoia koύrasi. ΔIONUSOS Ap' ton έna nώμo sou trabάV to fόrtwμa sou ston άllo nώμo. san na qeV na kάnhV ta kakά sou.giatί arketά thV άkousa kai autέV thV ahdίeV 6 ARISTOFANOUS [se tόseV kwμwdίeV {1}] XANQIAS E.

pou μazύ polέμhsan k' oi doύloi kai gi' aμoibή thV nίkhV touV leuqerwqήkan oύloi] {6} qa sou 'lega: bourlίsou. ΔIONUSOS Palhάnqrwpe! gkreμίsou! gkreμίsou kάtw! Ð Έfqasa sthn pόrta toύth tώra pou' prepe na thn ktύpaga edώ kai tόshn ώra. XANQIAS Δen upofέrw tάca. saturίzei dia toύtou touV kwμikoύV poihtάV. ektόV autoύ. fέrnw autά. XANQIAS Xέrw k' egώ . bre. kai prokaloύntaV μe taV μeμyiμoirίaV twn ton gέlwta twn qeatώn. pάr' ton ki' autόn ston ώμo sou. {2} PoihtήV anousίwn kai kakoμέtrwn poihμάtwn. ΔIONUSOS Autά ta fέrnei o gάidaroV kai όci esύ. pou fέrnetai se άllo prάμa pάli . (Kroύei thn qύran). ΔIONUSOS Afoύ kai άlloV fέrnei esέ. ti dustucίa! pou μέroV an elάbaina k' egώ sth nauμacίa [sthV ArginoύseV. XANQIAS Mwrέ. ΔIONUSOS Afoύ μou leV eμέna to pwV den brίskeiV όfeloV sto gάidaro kanέna. oi opoίoi eparousίazon sunecώV fortwμέnouV uphrέtaV epί thV skhnήV.Kai pώV . den fέrnw apάnou μou μia fortwsiά μegάlh . paidί! paidί! (Eμfanίzetai o HraklήV eiV thn qύran fέrwn wsaύtwV leontήn kai rόpalon) * * * * * {1} O Ar. [bre cάca]! XANQIAS Ma to qeό. E. pώV su to fέrneiV tάca to fόrtwμa . kwμwdoύμenoV kai wV xέnoV· anafέrontai kai άlloi treiV Frύnicoi. nά. kai όμwV o gάidaroV den tάcei autά poύcei o dikόV μou nώμoV. XANQIAS Nά. ΔIONUSOS PώV fέrneiV. ΔIONUSOS Ta fέrneiV pώV . xέrw autό μonάca: o nώμoV μou pwV έspase. .

μa th Δήμhtra. μίlhse! ΔIONUSOS (exakolouqώn na kalή wV έμfoboV) Paidί! XANQIAS Ti trέcei. {4} Parwdeί ton tίtlon tou ΔiόV dia tou «Staμnίou». HRAKLHS kai oi anwtέrw. μa ton Δίa... eiV dύo diagwnisμoύV. έla.. HRAKLHS . ekhrύcqhsan eleύqeroi. (kagcάzei qorubwdώV) ΔIONUSOS (proV ton Hraklέa) Bre euloghμέne. tautocrόnwV de uposhμaίnon kai to ocώ=oceύw (sunousiάzoμai).. ta gέlia· sfίggoμai.. katά ton tύpon tou Xenίou. Filίou (ΔiόV) klp. qa gelάsw. gia zourlόn eiV thn entέleia.den antέcw. twn Nefelώn kai twn Ornίqwn. PoioV eίsai . μa ti na kάnw. ΔIONUSOS (proV ton Xanqίan) Δen eprόsexeV .. O teleutaίoV oύtoV όμwV enίkhse ton Ar. katά thn opoίan labόnteV μέroV kai oi doύloi kai epideίxanteV paradeigμatikήn andreίan. HRAKLHS (parathrώn periέrgwV ton Δiόnuson kai gelώn) Δen μporώ na ta kratήsw. SKHNH B'. XANQIAS Ti prάμa .{3} ΩsaύtwV wV toioύtoi saturίzontai o LύkiV kai o AμeiyίaV. HRAKLHS Ti trέcei .. poioV ktupά th qύra [pάli kai μe dύnaμi μegάlh] san ton Kέntauro . diόti o ΔiόnusoV eίne qeόV tou oίnou.. {6} MήnaV tinάV pro thV suggrafήV thV kwμwdίaV taύthV eίce sugkrothqή h en ArginoύsaiV nauμacίa. ΔIONUSOS (deiknύwn ton Hraklέa) Mwrέ fόbo pou ton έcei! XANQIAS Qa se pήre... diά toύto kai apedόqh eiV thn dhμotikήn diά thV lέxewV «kaballikeύw» eiV thn diplήn thV wsaύtwV shμasίan. {5} «Toύton d' ocώ» to «ocώ» epέcei diplήn έnnoian entaύqa shμaίnon: kάμnw toύton na ippeύh. ki' apό se anάgkhn έcw.

gia άndra . ΔIONUSOS Polύ μikrόV. . άxafna έna pόqo μέs' sthn kardiά μou noiώqw. adelfέ na μh μe pάrh. kai pόsoV ήtane . bάle μe nou sou pόso.. [dhladή to drάμa tou Euripίdh].. na. exύpnhsa! ΔIONUSOS Έtsi loipόn. HRAKLHS Pόqo. ήμoun epibάthV{9} tou Kleisqέnh μέs' sta ploίa. ΔIONUSOS Ma ton Apόllwna! XANQIAS (eirwnikώV) Bέbaia· kai se lίgo. [san έtuce na fύgw] diabάzontaV μonάcoV μou 'V ekeίno to taxίdi thn Androμέda. ΔIONUSOS (arnhtikώV) Mpa! HRAKLHS Paidί. (kάμnei scήμa μegάlou) μikrόV kaqώV o Mόlwn.{10} HRAKLHS Ki' autόn ton pόqon όlon ton eίceV gia gunaίka . kai su μέroV έlabeV sth nauμacίa ..Ma μporeί loipόn to gέlio. pou se roύco apό μetάxi{7} bάzeiV liontarioύ toμάri. ΔIONUSOS (wV άnw) Mpa! HRAKLHS (μe kάpoian stenocwrίan) [Ti suμbaίnei!] μήpwV. ΔIONUSOS K' ebouliάxaμe kai ploίa dώdeka wV dekatrίa. HRAKLHS EseίV . tόso. μe to rόpalo sto cέri. ΔIONUSOS XέreiV. HRAKLHS Mpa! alήqeia .. Δen μou leV: poiά skέyi tάca s' έfere 'V autά ta μέrh μe ton kόqorno {8} sto pόdi.

HRAKLHS Mpa! [den to katalabaίnw]· pόqo aisqάnqhV sthn kardiά gia έna peqaμέno . pou eίnai aperίgrapth.. .. HRAKLHS (μe έkfrasin laiμargίaV). ΔIONUSOS Tόsh. noiώqw. kάtw apό to cώμa. HRAKLHS Pou . ston Άdh . μa qa sthn exhgήsw ligάki allhgorikά· peV μou qa s' erwtήsw: μήpwV kai soύrqe όrexi gia fάba xafnikά kaμμiά forά . HRAKLHS Mhn xanapήV to ίdio prάμa pίsw· όso gia fάba. pou den μporeί apό to nou kanέnaV na μou bgάlh to na μhn trέxw na ton brw. ΔIONUSOS Ωc aderfέ! thn koroϊdeίa pάf'th· μa kai gi' autό eίμ' άschμa kai μέsa μou anάftei tέtoia fwtiά. HRAKLHS Kalά· kai όl' autά giatί . Gia fάba .ΔIONUSOS (μet' ahdίaV) Tatatά! HRAKLHS MήpwV μe ton Kleisqέnh. ΔIONUSOS Ki' an briskόtane kai parά kάtw akόμa. th ftiάsate . ΔIONUSOS [K' epiquμίa μegάlh]. ΔIONUSOS Tέtoio loipόn aisqάnqhka μέs' sth kardίa μou pόqo gi' autόn ton Euripίdh. [kai μia forά μonάca]. bre adelfoύlh . ή na sou to exhgήsw alloiώtika .. cίlieV forέV! ΔIONUSOS Na sou dwka na katalάbhV tάca. ou!. HRAKLHS San pόsh. autό pou qέlw na sou eipώ..

kai όsouV έcouμ' άf'touV. HRAKLHS Ki' o XenoklήV . touV teleutaίouV] tάca den zh ki' o Iofώn {11} [o guiόV tou SofoklέouV. pou eίne kai tranόteroV apό ton Euripίdh autόn.{13} ΔIONUSOS Epέqane. μa to qeό. {14} XANQIAS Gia μe kanέnaV lόgoV όμwV. kollώntaV eiV to Sofoklή. ήtan kalόboloV k' edώ. HRAKLHS Kai o Agάqwn . ki' akόμa gerontόteroV . HRAKLHS Pou brίsketai. HRAKLHS Ma ti. pou ston patέra tou έftiase tόsa prάμata. HRAKLHS Kai den μou leV: giatί apό kei kάtw pou zhteίV na fέrhV poihtή. Ήtan άristoV gia poihtήV. [μ' autoύV touV poihtάV. pou leV. pou μou tsakίsqhke μ' autό to fόrtwμa o nώμoV. μόnon toύto to kalό έcouμ' apάnou-kάtou. μe dίcwV ton patέra tou. oύte ki' axίzei tίpota kanέnaV apό daύtouV. Ki' o EuripίdhV ponhriέV μporeί k' ekeί na kάnh kai na epiceirήsh. ΔIONUSOS Όci. Qάne kalόboloV k' ekeί. kai poqhtόV stouV fίlouV tou k' eucάristoV. k' eίpe pώV ήtan kai zourlόV. ki' an tώcouμe· ta έrga tou an eίne idikά tou poioV xέr' ή tou patέra tou . den odhgeίV ton Sofoklή. HRAKLHS .] ΔIONUSOS E. ΔIONUSOS StouV μάkaraV ki' autόV glentokopάei. autόV. potέ. ston kόsμo na gurίsh. kai pάei. {12} ΔIONUSOS Moύ fuge kai pάei.ΔIONUSOS Gureύw έnan poihtή· kanέna peia den έcouμe. na idώ ti tάca ftiάnei. μa toύklefte ta drάμata . HRAKLHS Kai o PuqάggeloV . prin piάsw kai katά μέroV μia forά to guiό tou dokiμάsw. enώ autoύ tou Sofoklή [eίn' h yucή tou μalakή].

na gennά μegάla lόgia. ki' autά s' arέsoun tάca . HRAKLHS Gόniμon .{15} Tώra gόniμon kanέna poihtή den q' apantήshV. drόμo paίrnontaV sth glώssa. porneίa.Kai pwV tάca. dhladή staqμoύV. na μou eipήV ekeί ston Άdh. μonopάtia. liμάnia. όso qέleiV ki' an zhtήshV. katoikίeV. foύrnouV μe ywμiά. . kai gia glώssa [na sou lέh] όpou kάnei epiorkίa dίcwV thV yucήV kakίa! {18} HRAKLHS E. flύara san celidόnia. pύleV. μόliV proV thn tragwdίan rίxoune ta kάtourά touV. brύseV. ΔIONUSOS Kai trellaίnoμai akόμa. ΔIONUSOS Ήlqa na se brw dw pέra. ΔIONUSOS [Su gia kritikόV den kάneiV]· na μe μάqhV pwV na trώgw. όpou ήsoun pageμέnoV. ΔIONUSOS Spίti έceiV· μhn trupώnhV μέs' sto nou μou. tέloV kai xenodoceίa όci μe korhoύV geμάta. glwssoύdika eίn' όla kai wV eίdoV agourίdeV. ki' όtan peia ta epainoύne cάnont' apό th carά touV. kάqe strάta. pou thn tέcnh th caloύne. όpwV eίs' esύ ntuμέnoV. gia to kάqe katatόpi. an μou to kalέs' h creίa. peio polύ ki' ap' EuripίdeV. XANQIAS Kai gia μέna oύte lόgo . XANQIAS Kai gia μέna oύte lόgo. HRAKLHS Kai gia μέna saclaμάreV eίne όla όsa έcoun eipwμέna. ΔIONUSOS Nai. ΔIONUSOS Pou eukolίa nάch dhladή μegάlh naradiάzh kάti tέtoia pou qa toύrqoun sto kefάli: Spίti tou ΔiόV [na lέh] kai palάti ton aiqέra {16} gia tou crόnou to podάri{17}· [na sou lέh pάra pέra]. HRAKLHS (proV ton Xanqίan) Δύstuce! kai qa tolμήshV gia na paV kai su epίshV . den upάrcoun paidarέlia cίlia tόsa pou na ftiάnoun tragwdίeV. HRAKLHS Δen sou faίnontai k' esέna pώV geμάta eίne' apό brώμa .

-toύton xέrw egώ μonάca ΔIONUSOS Δrόμo pnighrό μou eίpeV. ki' όtan dhV touV qeatάV na fwnάzoun gia to drόμo. parakalώ. HRAKLHS Eίne ki' άlloV [den sou eίpa]: eίne' έna stenό. HRAKLHS Na sou eipώ kai έnan άllo drόμo.. ΔIONUSOS Nai. pέfteiV kάtw. grήgoron akόμa. poύ bgaίnei apό tou goudioύ thn trύpa. μe katήforo μegάlo . HRAKLHS Anaμμέnh th laμpάda na kuttάV. Qέlw na μhn eίne όμwV oύte krύoV-pagwμέnoV... HRAKLHS Ti άllo . ΔIONUSOS K' ύstera. oύte kai zestόV o drόμoV.. HRAKLHS Sto cώμa.ΔIONUSOS Άfhsέ ton toύton tώra kai μh cάnouμe thn ώra· peV μou gia to drόμo μόno pou odhgeί ston Άdh kάtw. tou skaμnioύ kai thV kreμάlaV {19}. to kώneion . ΔIONUSOS Poύ.. ΔIONUSOS Eίne drόμoV pagwμέnoV kai kakoceiμwniasμέnoV kai pagώnei kai ta pόdia {20}. ton protiμώ autό pou duskoloperpatώ. nάcw kέrdoV μou to crόno. HRAKLHS Gia na idoύμe san poiό drόμo na sou prwtodeίxw tάca . HRAKLHS Ston Keraμeikό na trέxhV. . ΔIONUSOS A. N' anebήV ekeί apάnou eiV ton pύrgo ton yhlό. {21} ΔIONUSOS Ti na kάnw ..

k' ekeί μέsa bouthgμέnouV: όpoion. ή thn μάnna eίce ctupήsh.ti phV na μe troμάxhV. Kai feίdia troμerά qa brhV kei kάtw. xέre. {23} ΔIONUSOS E. qa idήV άndreV kai gunaίkeV. HRAKLHS M' έfer' o QhseύV. HRAKLHS Έpeita kai lάsphn έcei. ΔIONUSOS Mwrέ! ti dύnaμi pollή poύcoun oi duo oi oboloί! Kai pώV ήlqeV apό keίqe . den qa μ' eμpodίshV. Δen ton paίrnw tέtoio drόμo pou esύ μou suμbouleύeiV. suntrofiέV eutucisμέneV. ή kai crήμata eίce klέyh. HRAKLHS Ti qa kάnhV. eίte eίc' epiorkήsh. ki' ό.ti phV na μe fobίshV. HRAKLHS 'S έna μέroV μe μia tόsh da scedίa qa prosμέnh έnaV gέroV {24}. HRAKLHS Ma qa sou fanή μegάlo to taxίdi toύto pάli· qa perάshV kai μia lίμnh san thn άbusso μegάlh. ki' όpoioV έcei μάqh wV tώra to corό tou Kinhsίa {27} HRAKLHS Ύster' apό kei kai pέra ήcouV twn aulώn q' akoύshV ki ώμorfo [san thn hμέra έna fwV qa idήVÐ-san toύto. kai pώV qa thn perάsw pέra-pέra. ή tou ίdiou tou patέra ta sagώnia kopanίsh. ΔIONUSOS Έprepe μe toύtouV όlouV na upάrch. kai ceriώn q' akoύshV ktύpouV. μia forά pou zoύsen. opoύ gia na μphV se daύth dύo oboloύV gia naύlo qa plhrώshV eiV to naύth. ΔIONUSOS M' ό.ΔIONUSOS Δuo t o l μ a d e V{22} to μualό μou qa genή euqύV kai luώμa. ή paidiά eίce batέyh. μa polύ paceiά kei pέra· kai skatό qa idήV na trέch. μa ton Δίa. kai qa idήV akόμa kήpouV μe μursίneV futeμέneV. kai qeriά qa brhV ta ίdia. ΔIONUSOS Qa katέbw ap' to drόμo pou katέbhV. eίcen adikήsh xέnouV {25}. . ή kai grάyh kάti ti enantίon tou Morsίμou {26} [tou giatroύ kai poihtή ].

ήtiV apedόqh wV anwtέrw. (Rίptei to fortίon tou katά ghV) HRAKLHS Mόno ekeίnoi qa sou dώsoun kάqe μia plhroforίa. Tόte eίpen o SofoklήV to paroiμiώdeV: «ei μen eίμi SofoklήV. ou parafronώ· ei de parafronώ. {11} Iofώn. kathgόrhsen autόn wV parάfrona· o de SofoklήV. tώra geia sou! (Eisέrcetai kai kleίei thn qύran) ΔIONUSOS Ma ton Δίa. ProV to gήraV tou SofoklέouV o Iofώn. crήsiμon eiV taV gunaίkaV wV έnduμa poluteleίaV. diά na apodeίxh όti den eίce cάsh taV frέnaV tou. den ta kratώ peio pollέV akόμh ώreV. HRAKLHS Sta μustήria όsoi pάne {28}. kai έteroV upokritήV μikrόswμoV· oi arcaίoi scoliastaί diafwnoύsi perί tou tίna ennoeί ek twn dύo· protiμhtέoV o μegalόswμoV dia thn kwμikήn antίqesin.ΔIONUSOS Mpa! ki' autoί poioi tάca nάne . pou qa tύch nάchV creίa· giatί autoύV kontά sto drόμo prώtouV qa touV brhV μprostά sou kai stou Ploύtwna thV qύreV. [ki' όla kάtw ta petώ]. eίV lwpodύthV μegalόswμoV. ήto aiscrόbioV. Adelfέ μou. {12} TragikόV poihtήV. ouk eίμi SofoklήV!». ekeίnoi de qauμάsanteV epetίμhsan ton acάriston uiόn. hrkέsqh n' anagnώsh eiV touV FrάtoraV ton Ύμnon eiV ton Kolwnόn. spanόV kai όμoioV μe eunoύcon· epoμέnwV h frάsiV «epebάteuon Kleisqέnei» epέcei diplήn shμasίan. kai su caίre! * * * * * {7} «KrokwtόV» fόreμa tou Δionύsou leptόn kai kίtrinon ek μetάxhV. san gaϊdoύri forthgό {29} e loipόn. pareisάgei ton Xanqίan diakόptonta ton lόgon kai oμiloύnta perί eautoύ! {15} «Άpax p r o s o u r ή s a n t a th Tragwdίa»: paίzei μe thn lέxin . oregόμenoV thn periousίan tou. to opoίon έferon oi upokritaί eiV to qέatron. {14} TragikόV poihtήV μocqhrόV kai άshμoV· diά na deίxh de pleiotέran thn ashμόthtά tou o Ar. XANQIAS Ma ton Δίa! na k' egώ ta μustήria koμίzw. {13} PoihtήV άxestoV en th poiήsei kai suμbolikόV. όstiV kai ton eisήgagen eiV drάμa tou wV fqonerόn. {8} «KόqornoV» upόdhμa aristerodέxion (tsόkaro). wV kai pollacoύ kwμwdeίtai. {10} Δύo anafέrontai MόlwneV. {9} 0 KleisqέnhV. uiόV tou SofoklέouV diά ton opoίon upήrcen upoyίa όti wkeiopoieίto ta drάμata tou patrόV tou. kwμwdoύμenoV diά qhluprέpeian kai diakwμwdήsaV to didaskaleίon tou SwkrάtouV.

oίkhsin ΔiόV.) kai wV didάskaloV tou poleμikoύ coroύ thV purrίchV. ΔIONUSOSÐXANQIAS kai μet' olίgon NEKROS ΔIONUSOS (proV ton Xanqίan) . diά na fqάsh μέcriV autoύ. pollacoύ anaferόμenoV eiV taV kwμwdίaV tou Ar. katά taV eortάV thV AqhnάV. entόV tou opoίou perietύlisson krέaV kreourghμέnon (kiμάn) stέar. wV flύaroV diquraμbopoiόV idέ « ΌrniqaV » μetάfrasίn μou sel. e. {23} H Acerousίa lίμnh. όtan de oi laμpadhdroμeίV ekkinήsoun. {18} Ek tou Ippolύtou tou autoύ (612)· h glώtt' oμώμoc'. epί tou opoίou suμbouleύei ton Δiόnuson n' anabή kai na parathrή thn laμpάda tou. {29} Ta μustήria μetekoμίzonto ex Aqhnώn eiV Eleusίna epί όnwn. {28} Ennoeί touV μeμuhμέnouV eiV ta Eleusίnia μustήria. {24} O Cάrwn.laμbάnwn autήn upό diplήn shμasίan: tou o u r ί z w (plέw proV oύrion άneμon) kai tou o u r w· h diplή apόdosiV ήto adύnatoV eiV thn dhμotikήn kai eprotίμhsa thn deutέran έnnoian. {21} Lέgetai όti egέnonto triV tou έtouV agώneV laμpadhdroμίaV eiV ton Keraμeikόn. Ton suμbouleύei n' apagconisqή. diά toύto kai eprotίμhsa thn lέxin. dia thV opoίaV o Cάrwn μetafέrei epί elafroύ akatίou taV yucάV twn nekrώn. {19} « Apo kάlw kai qranίou» ennoeί to scoinίon thV agcόnhV kai to edώlion. {16} Ek thV «MelanίpphV» tou Euripίdou: όμnuμi d' irόn aiqέra. {17} Ek thV «AlexάndraV» tou autoύ· kai crόnou proύbaine pouV. diά na katέlqh eiV ton Άdhn tacύteron. {25} To cwrίon toύto parέcei upoyίaV όti ek twn « Batrάcwn » enepneύsqh kai o ΔάnthV proV suggrafήn thV « KolάsewV ». wά kai seμigdάli kai pareskeύazon faghtόn όμoion μe touV par' hμίn «tolμάdeV». {27} KinhsίaV. sunhgoroύshV kai thV grafήV tou keiμέnou: Ðrήsanta: (μe h). h de frήn anώμotoV. {20} Lέgetai όti o diά tou kwneίou epercόμenoV qάnatoV carakthrίzetai prώton diά thV yύxewV twn knhμώn. epί tou opoίou anέrcetai o katάdikoV. 111 k. katά thn bebaίwsin tou SwkrάtouV. tautocrόnwV de kai ofqalμίatroV· dia toύtou uponoeί o Ar. {22} «qrίw dύo»: q r ί o n eίne to fύllon thV sukήV. SKHNH G'. taV enantίon twn farμakέwn grafoμέnaV kathgorίaV. na rifqή kai autόV kάtw. tou Hfaίstou kai tou ProμhqέwV· upήrce de pύrgoV uyhlόV eiV ton Keraμeikόn. {26} AdέxioV poihtήV tragwdίaV.

euloghμέne. έtsi k£ έtsi pou qa pάh. se parakalώ! 'V esέna to nekrό μilώ! Mou phgaίneiV to μpalόto eiV tou PloύtwnoV ton tόpo . kai pάre μe μisqό nekrό kanέna. ΔIONUSOS Nά. . ΔIONUSOS Kάμe grήgora sou lέw. lέxi μh μou leV kaμμίa. (Eisέrcontai tέssareV nekrofόroi fέronteV nekrόn epί sanίdoV. O NEKROS Qa μou dώshV gia ton kόpo duo dracμoύleV. se parakalώ. (epanapίptei) ΔIONUSOS Ma gia stάsou. O NEKROS (hμiegeirόμenoV epί tou foreίou tou) Pόso eίne . μa ton Δίa . ekeίno. ΔIONUSOS XANQIAS Tόte phgaίnw.Su katέba tώra kάtw kai ta strώμata μou fέre. O NEKROS [proV touV foreίV) Δrόμo seiV gia thn khdeίa. ΔIONUSOS Kalά leV. Ki£ an den brw . ΔIONUSOS Bre peio lίga den gureύeiV. O NEKROS An den dώshV duo dracμoύleV. proV ton opoίon apoteίnetai o ΔiόnusoV) E! άnqrwpe tou lόgou sou! άkouse. Ma na pou bgάzoun tώra k£ έna paqaμέno. ίswV gίnh suμfwnίa. XANQIAS Prin na xekaballikέyw pώV μporώ na ta μazέyw. XANQIAS Kalέ άfhse μ' eμέna. ΔIONUSOS OboloύV ennhά sou dίnw.

AULAIA MEROS ΔEΎTERON Όcqh thV AcerousίaV lίμnhV. opoύ μaV eip£ [o HraklήV]· blέpw kai th scedίa. CARΩNÐΔIONUSOSÐXANQIAS CARΩN (rίptwn nautikήn arpάghn eiV thn όcqhn) Prosάroxon! XANQIAS ΔIONUSOS H lίμnh.O NEKROS (anakaqήμenoV zwhrώV) Cwp! kai zwntaneύw pάli! XANQIAS Bre to qeoskotwμέno! den tou skάte to kefάli. έ! Mpa ' t£ eίn' autό . laμbάnwn epί ώμou ta strώμata apέrcetai proV to autό μέroV thV exόdou tou Nekroύ. μe to ploίo na μaV pάrh (O nekrόV fέretai ek nέou ektόV thV skhnήV· enώ o XanqίaV. sύrwn ton όnon kai akolouqoύμenoV upό tou Δionύsou). μa ton Δίa. XANQIAS Ston Poseidώna! eίne' autόV o CάroV [poύcei fqάsh] . ΔIONUSOS E.! (μetά peίsμatoV) Όci! pάw μonacόV μou! ΔIONUSOS Gia sou! eίsai pallhkάri! XANQIAS AV trabήxouμe sto Cάro. Cάro! Cάro! Cάro. SKHNH A£. kaq£ on trόpon exήlqon eiV to tέloV tou prohgouμέnou μέrouV. Eisέrcontai o XanqίaV kai o ΔiόnusoV. proV thn opoίan faίnetai proseggίzwn o Cάrwn μe to ploiάriόn tou. .

CARΩN Loipόn qa pάrhV gύrwqe th lίμnh autή. XANQIAS Kai polύ. an ίswV den polέμhse ki£ autόV sth nauμacίa. eleύqero to krέaV tou na gίnh. Ma pέrase! ΔIONUSOS (proV ton Xanqίan) Έla paidί! CARΩN To sklάbo den qa ton paralάbw. katalabaίneiV .{30} [μakrάn ap£ touV anqrώpouV]. sthn Xerόpetra {33} ekeί.CARΩN PoioV ήlqe na perάsh apό tou kόsμou ta kakά ki£ ap£ th skotoύra thn pollή ston kάμpo thV LhsμonhsiάV kai stou gaϊdάrou to μallί. gia dikή sou cάri. stouV KόrakeV. μa to qeό. (fortwnόμenoV ta roύca) Alloίμonon kai trisalloί! pώV tό paq£ ap£ to spίti μou k egώ na xeμutίsw kai toύton n£ apantήsw! . CARΩN Nά.. XANQIAS [Phgaίnw]· kai pou qa periμέnw. ΔIONUSOS E. ΔIONUSOS Egώ..» {31} CARΩN Nai. ΔIONUSOS To ploίo sou qa pάrh to drόμo «gia touV kόrakaV . stou Kέrberou touV tόpouV. kai sta Xenodoceίa.. {32} XANQIAS Ma ton Δίa den eίca μέroV lάbh μh έcontaV sta μάtia μou asqέneia kai blάbh. stou Tάrtarou. pou oi peqaμέnoi [faίnontai kai] stέkoun kai xeraίnontai. CARΩN Pέrase grήgora.

.(feύgei μe to dέμa twn strwμάtwn). ΔIONUSOS Gia stάsou. ti kάneiV autoύ esύ . ΔIONUSOSÐCARΩNÐCOROS BATRACΩN CARΩN Kάqhse tώra sto koupί [thn ώra na μh cάnhV]· (O ΔiόnusoV eisέrcetai eiV thn scedίan kai kάqhtai ek parexhgήsewV epί thV kώphV) kai όpoioV agapάei na μph. aV έlqh. CARΩN Kάqhs' edώqe. koilarά! ΔIONUSOS (μetatopizόμenoV) Nά! CARΩN (odhgώn autόn) Fέr' ta cέria μproV kalά kai tέntwse ta. kai oύte μia forά sth Salaμίna pήga . SKHNH B£. * * * * * {30} Eirwneίa.Ð E. pώV qa μporέsw μόnoV μou na sύrw ta koupiά sou. poύμ' άpeiroV sth qάlassa. {31} To eV k ό r a k a V isodunaμeί. autό pou μoύpeV: έkatsa eiV to koupί apάnw. diά to acrhsiμopoίhton thV tricόV tou όnou. μe to shμerinόn «eiV ton Δiάbolon» en toύtoiV upήrcei tόpoV oύtw kaloύμenoV kai eiV taV AqήnaV eiV ton opoίon έrripton ή efόneuon touV egklhμatίaV. ΔIONUSOS (ektelώn) Nά! CARΩN Loipόn άfhs'ta lόgia ta pollά· trάbhxe grήgora koupί kai όlo μproV. {32} Idέ uposhμeίwsin {6} {33} A u n a ί o u lίqoV: ek tou aύnoV = xhrόV· upήrcen kai eiV taV AqήnaV brάcoV oύtw kaloύμenoV. wV gnwstόn. ΔIONUSOS Ti kάnw . kat£ akolouqίan de kai dia thn acrhstίan tou Άdou eiV ton praktikόn skopόn thV zwήV.

kai xerό saV! pou den eίsqe tίpot' άllo apό 'na «koάx» [μegάlo]. CARΩN Oi kύknoi qa sou tragoudoύn. akoύetai de aόratoV o CorόV twn Batrάcwn). zoύμe sthV lίμnhV ta nerά. koάx-koάx! ΔIONUSOS Brekekέxi. COROS BATRACΩN Brekekέx. koάxÐkoάx! brekekέx. kai μe fwnή arμonikή tragoύdi yέlnouμe glukύ. corόV laμprόV. pou ftiάneiV ta pollά. ston kairόn pou tragoύdia μequsμέna twn Cutrώn twn ierώn {36} yέlnontai ap£ to laό ston dikό μou to naόÐ brekekέx. koάxÐkoάx! Paidiά thV brύshV. Ðkoάx Ðkoάx! Ð gia to Bάkco tou ΔiόV. ΔIONUSOS PoioV tάca qa ta eipή .CARΩN A. COROS BATRACΩN Brekekέx. CARΩN Άpwson! άpwson! eμprόV! (H lέμboV ekkineί. COROS BATRACΩN TώpeV autό polύ kalά. ΔIONUSOS Kalά· doV to parάggelμa. kai ύμnouV tragoudoύμe μe auloύV kάqe forά. koάx-koάx! ΔIONUSOS Bre. gia cάri . esύ. allά den rwtάt' eμέna pou ponώ sto [[kolwnoύri]]. H μoύseV h glukόlureV eμέna μ' agapάn' kai o keratopόdaroV kalaμopaίcthV Pan· kai ston Apόllwna to lurάrh fέrnw carά. qa μάqhV μia carά· san qa trabάV koupί q'akoύV tragoύdia όμorfa. «Koάx-koάx» [kaϋμέna]! seiV trabάte to corό saV. k£ oi bάtracoi. pou sth Nύsa {34} eίne qeόV kai sthV LίμneV{35}.

tou kalaμioύ tou truferoύ. pou μέs' sthV lίμnhV ta nerά to trέfw gia th lύraÐ brekekέx. koάx-koάx! ΔIONUSOS Skoύzete kai den μe μέlei. COROS BATRACΩN (eirwnikώV) Ω! ti kakό pou pάqaμe! ΔIONUSOS K£ egώ qa dokiμάsw polύ perssόtero kakό. se μέreV ήliou kafteroύ. μe thV glukέV wdέV.Ð ή. ap£ to koupί an skάsw. όpou qarrώ ki£ autόV qa 'ph: brekekέx. koάx-koάx! COROS BATRACΩN Brekekέx koάx-koάx! ΔIONUSOS Pάye. tou ΔiόV gureύontaV thV μpόreV n£ apofύgouμe. kai yάllouμe kάqe forά tragoύdia tairiasμέna μazύ μe ta nerά ta kuμatoafrisμέnaÐ brekekέx. koάx-koάx! ΔIONUSOS Ma egώ karoύleV [pήra k£] έcw geμίsh όloV· [trάba kai trάba to koupί]. COROS BATRACΩN (μetά peίsμatoV) Brekekέx. μέsa phdάμe μe carά sthV kύppereV [thV droserέV] kai sta kalάμia tou neroύ. caroύμenoi. tragoudistάdikh genhά! COROS BATRACΩN Qa tragoudήsouμe kai qa corophdήsouμe όpwV kai kάqe μia forά. koάx-koάx-! ΔIONUSOS Όso ki£ an xefwnίsete μa den qa μe nikήsete! . thV koluμbhtikέV. drόμo sthV lίμnhV to buqό grήgora tόte anoίgouμe. koάx-koάx! ΔIONUSOS A! to brekekέx autό tώra peia saV to kratώ. COROS BATRACΩN 'MeiV qa skoύzouμ' edώ pέra όso antέcei o lάruggάV μaV kai gia όlhn thn hμέra--brekekέx.

wV pou h fwnή na fqάsh kai to dikό saV to «koάx» sto tέloV] na skepάsh. koάx-koάx! (To akάtion tou CάrwnoV fqάnei eiV thn antipέran όcqhn. Apollwnίou TuanέwV... poύne toV.. άfhs' touV lόgouV touV polloύV. * * * * * {34} Nύsa: tόpoV thV ArabίaV.. bre! . fortwμέnoV pάntote ta strώμata).Xanqίa!. {36} Cύtroi: eortή tou Bάkcou (kai tou Erμoύ) en AqήnaiV. katά thn bebaίwsin tou Filostrάtou en b. E!. enώ eiV thn όcqhn eμfanίzetai o XanqίaV.. Eteloύnto de kai agώneV kaloύμenoi «cύtrinoi». COROI BATRACΩN Brekekέx. giatί qa skoύz' olhμerήV to «brekekέx-koάx-koάx». ΔoV to naύlo sou. O CorόV twn Batrάcwn sigά).COROS BATRACΩN Oύte kai su eμάV μporeίV. CARΩN E! bάle kάtw to koupί. SKHNH G£. poύ eίsai.. ΔIONUSOS μet' anakoufήsewV) E! den to katalάbate pwV to «koάx-koάx» autό sto tέloV qa to paύate . kai bgaίne!. ΔIONUSOS (egceirίzwn nόμisμa kai exercόμenoV) Pάre touV duo sou oboloύV. (O Cάrwn laμbάnei to nόμisμa kai apoμakrύnetai μe thn lέμbon tou...... agoμέnh katά thn trίthn hμέran twn Anqesthrίwn en μhnί Anqesthriώni (FebrouάrioV proV Mάrtion). eiV ton opoίon o ΔiόnusoV egennήqh· kat£ άllouV o ΔiόnusoV ekaleίto NύsioV apό thV en IndίaiV NύshV. {35} Lίμnai: tόpoV ierόV tou Δionύsou kai naόV en Attikή. kaq£ hn prosέferon όspria entόV cutrώn. ΔIONUSOS Έla dw. ΔIONUSOS Oύte k£ eμέna pάli eseίV. ΔIONUSOSÐXANQIAS ΔIONUSOS Kai o XanqίaV. XANQIAS Ou!.

έcei ta foberά qeriά. giat£ ήxere pwV poleμώ kai zήleye! Mwrέ kaneίV den eίne gennhμέnoV apό ton Hraklή autόn peio ywrofantasμέnoV! Eύcoμai nάbrw kάti ti k£ egώ se toύth th μeriά. ΔIONUSOS Ston Poseidώna! bέbaia· touV blέpw. ΔIONUSOS (ercόμenoV όpisqen tou) Έla μprostά μou. XANQIAS (akroώμenoV) Ma to qeό! san trίxiμon akoύsane tautiά μou. giatί autόV o tόpoV. katά pou eίp' o HraklήV se μέna kai se sέna . ΔIONUSOS Δώqe pέra eίdeV kanέna ap£ autoύV pou dέrnoun ton patέra. nά. kai tώra. ki£ antάxia tou taxeidioύ na kάnw μia pallhkariά. XANQIAS Pίsw. όpwV μaV eίp' o HraklήV. ΔIONUSOS Skasμό na bgάlh sto laiμό. έna qeriό polύ tranό qwrώ. ΔIONUSOS (topoqetoύμenoV tacέwV pro tou Xanqίou) Έla pίsw μou. qarrώ. XANQIAS Laspouriά kai skόtoV. k£ epίorko kanέna. XANQIAS Ma to qeό. XANQIAS Mrostά. [ki£ autή dw pέra h μeriά]. pou μoύ kane pallhkariέV. Kai den μou dihgeίsai . Kai ti qa kάnouμe loipόn . XANQIAS Esύ den eίdeV ap£ autoύV [se toύth edώ th cώra] .XANQIAS Geia carά! ΔIONUSOS t£ eίn' apό dώqe . ΔIONUSOS (έμfoboV) Poύ. XANQIAS O peio kalόV o trόpoV eίne na pάμ' eμprόV.

ΔIONUSOS Pou eίne. ΔIONUSOS Fύlaxe. XANQIAS Gia έl'. se parakalώ af£ thV prosklήseiV thV pollέV. apό dw. XANQIAS K£ egώ pou qa to skάsw. pollέV μorfέV allάzei... XANQIAS QέleiV Δiόnuso loipόn [kai pάli na se bgάlw].ΔIONUSOS (έntroμoV pάntote) Ti lόgo eίne. Hraklή μou! ΔIONUSOS Άnqrwpe. XANQIAS . ΔIONUSOS Ti trέcei. na piήV μazύ μou XANQIAS Canόμaste. deίxe μou na idώ. {37} XANQIAS FwtiέV pou bgάzei [kai kakό] to μoύtro thV olόklhro!. XANQIAS (deiknύwn proV ta paraskήnia) Nά kύtta tώra pάli: den faίnetai gunaίka peia. kai trάb' autόn to drόμo. pόte gunaίkaV μoiάzei. kai tώnoμa tou Hraklή μh μou to xanalέV. k£ egώ qa se kerάsw krasί. pόte bwdioύ ή μoularioύ.. XANQIAS Foberό.. ΔIONUSOS (parathrώn) Ma tόte Qάne MpόμpiraV. ΔIONUSOS (έntroμoV) Poύqe na kάnw tώra egώ. ΔIONUSOS Kai eίn' apό calkό to έna thV to pόdi. afέnth. san skύlla έcei probάlh.. Ierέa μou{38}. XANQIAS Kai tάllo eίne kopriά apό gaϊdoύr' ή bώdi. ΔIONUSOS Na leV kai toύto tώnoμa ligώter' apό tάllo.

pou gίnhke sto crώμa peio kόkkinoV akόμa. . ΔIONUSOS XANQIAS Ton ήco μiaV flogέraV. pάne. Mh to «palάti tou ΔiόV» pou lέne ton aiqέra ή «to podάri tou kairoύ». όrko kάne! XANQIAS Sto Δίa! ΔIONUSOS Xanakάμe ton. XANQIAS Mά ton Δίa! ΔIONUSOS Ωc! tranή μou suforά! ti kitrinάda έlaba sto prόswpo μegάlh! 38 ARISTOFANOUS XANQIAS (deiknύwn ton Ierέa) {40} Kai ton [kokkinoμάllh] {41} ton ierέa kύttaxe. {42} XANQIAS (parathrώn proV ta paraskήnia kai apoteinόμenoV proV ton Δiόnuson) E. kai poioV qeόV ebάlqhke loipόn na μe xebgάlh . ΔIONUSOS Alήqeia· kάpoioV μustikόV μ' ectύphsen agέraV N£ akoύsw ti. όpou μporeί na eipoύμe k£ eμeίV san ton [hqopoiό] Hgέloco: «qwroύμe galήn' upό ta kύμata »! {39} MpόμpiraV [ki£ όla]. XANQIAS Sto Δίa· ΔIONUSOS Mia forά kai pάli. e! ΔIONUSOS (anhsύcwV) XANQIAS Δen άkouseV. T£ eίn' autoύ pέra . ΔIONUSOS Ac! apό poύ ta bάsana μou pέsan sto kefάli.Pάre qάrroV peia. [kai άfhse ton trόμo]· tώra kalά thn έcouμe. ΔIONUSOS Alήqeia .

hkoύsqh h lέxiV g a l ή n. galή. aigόpurron· o ArίstarcoV ennoeί ton ίdion Xanqίan. ώste antί thV lέxewV g a l ή n (a). afέnth. (Akroώntai. Stάsou n£ akoύsouμe kalά· [to μόno pou qa prάxouμe qa eίne] na loufάxouμe. suscetίzonteV toύto proV to tou EupόlidoV. wV kai anwtέrw shμeioύtai. kakόzhlon stίcon tou Euripίdou en Orέsth (269) « ek kuμάtwn gar aύqiV au galήn' orώ» ton opoίon kai tou Orέstou en HgέlocoV tόson opoίan enόei o o Plάtwn katakrίnei· ton stίcon toύton katά thn parάstasin AqήnaiV o upokrinόμenoV ton ήrwa tragikόV upokritήV kakώV apήggeilen. wV en th apolesqeίsh kwμwdίa tou idίou Ar. Apέdwka anwtέrw thn lέxin diά thV sugcrόnou MpόμpiraV. (Laμbάnoun aμfόteroi plagίan tinά qέsin eiV to dexiόn prόsqion thV skhnήV kai akroώntai). thn poihtήV. san nάrcetai apό dadiά. aitiatikή thV l. έconta to όnoμa ek tou crώμatoV thV . {40} Anάgetai eiV thn prohgouμέnhn μou shμeίwsin {38}. anafέretai. ή όti o ΔiόnusoV strέfetai apό thV skhnήV proV ton en tw akroathrίw euriskόμenon ierέa tou Δionύsou kai apoteίnetai proV autόn diά thn epίtasin thV kwμikόthtoV thV skhnήV· h deutέra upόqesiV eίne kai h piqanwtέra. ex hV epanήlqen eiV thn kaq£ hμάV oμilouμέnhn upό thn parafqorάn b ό μ p i r a V-Ð-μ p ό μ p i r a V. {45} ΔIONUSOS Έtsi qarrώ· μa peiό kalά qa ήtan na hsucάsouμe. όti o ΔiόnusoV deiknύei ton μetaxύ twn qeatώn Ierέa tou Δionύsou. «TaghnistaίV». antapokrinoμέnh eiV thn gallikήn vam¤¥¦§ kai eiV thn italikήn vam¤¥¦¨. Parά tw Έllhn laώ o MpόμpiraV eίne daίμwn (nάnoV) rofώn to aίμa twn brefώn.. Ð Eisέrcetai o CorόV twn Mustώn aristerόqen kai laμbάnei qέsin epί thV skhnήV· όloi kratoύn dάdaV anhμμέnaV) * * * * * {37} E μ p o u s a: eμuqologeίto wV daίμwn fasμatώdhV apostellόμenoV upό thV EkάthV proV ekfόbisin twn odoiporoύntwn thn nύkta· kat£ άllouV ήto μonόpouV. onoμάzontoV ton ierέa tou Δion. {38} Entaύqa diplή upόqesiV: ή akolouqeί ton Δiόnuson iereύV. {39} Parwdeί entaύqa o Ar. ή tautόshμoV thV EkάthV. ή enίpouV. {41} Pollaί epexhgήseiV upάrcoun thV frάsewV taύthV parά toiV ScoliastaίV: tinέV lέgoun όti o iereύV tou Δionύsou ήto purrόV to crώμa. na μάqouμe ti gίnetai kai lέxi na μh cάsouμe. qa paίzoun μe flogέra autoί pou μuhqήkane{44} [kai brίskont' edώ pέra] Ðkatά pou eίp' o HraklήVÐkai tragoudoύne tώra ki£ autoί edώ ton Ίakco.. kaqόson h prώth eiV oudέna sthrίzetai prohgoύμenon upainigμόn en tw keiμέnw. kaq£ όson eίne autή h idίa h lέxiV E μ p o u s a.pou έcei kai μia μuroudiά. katά ton Scoliastήn. proV on apoteίnetai oύtoV. COROS MUSTΩN (έswqen) Ίakce! {43} w Ίakce! Ίakce! w Ίakce! XANQIAS (idίa proV ton Δiόnuson) Άkous£. wsάn to Δiagόra. ex ou to όnoμa· kat£ άllouV de enallάssousa μorfάV. άkouse.

poun£ apό μurtiέV geμάto. ton geμάton apό cάreV. Ta gerontikά tentώnoun gόnata. proV to epurrίase paίzwn· purrόn gar ήn kai to aidoίon» (ScoliastήV). έla. Ð Ίakce! w Ίakce!Ð έla μe touV agiasμέnouV touV suntrόfouV sou kai μόno. SKHNH Δ'. (ή άllhV upocqonίaV qetόthtoV). 1910. tίnact' thV laμpάdeV pou krateίV flogisμέneV μέs' sto cέri.. kai xananeiώnoun · k£ h tiμέV h ierέV thV palhέV kai foberέV lύpeV diώcnoun kai touV pόnouV apό perasμέnouV crόnouV. tίnaxe to kάtw. . COROS MUSTΩN Sήkw. COROS MUSTΩN kai oi ANΩTERΩ COROS MUSTΩN Ίakce! pou edώ pέra μegalόtiμo έceiV qrόno. ton ierό. apό kreάta coirinά! ΔIONUSOS Ήsuca· qa kάnhV έtsi an qa faV kai kokorέtsi. μou έfqasen wV edώ nά. {44} Ennoeί ton corόn twn μeμuhμέnwn eiV ta Eleusίnia Mustήria. έla stήse to corό sto libάdi [to ierό]. pou έceiV bάlh έna gύrw sto kefάli. to polύkarpo stefάni.kόμhV. ton opoίon epekaloύnto katά ta Eleusίnia Mustήria. {42} Parwdeί kai pάlin stίcouV tou Euripίdou. ton agnό. wV anafέretai kai en th shμeiώsei μou {39} {43} ΊakcoV: epώnuμon tou Bάkcou. kai μazύ μ' eμάV touV μύsteV ktύpa pόdi zwhrό eiV ton άgio autό corό. 91. XANQIAS Qeίa kai polutίμhth thV ΔήμhtraV kopέlla! {46} μia euwdίa. όti o XanqίaV. sel. Perί toύtou idέ kai shμeίwsin eiV thn μetάfrasίn μou twn «Ornίqwn» έkdosin Fέxh. trέlla. Anafέretai de kai etέra epexήghsiV. gia na fwtisqή o leiμώnaV ap£ to fwV thV teletήV kai na lάμyh san astέri. {45} PoihtήV kai filόsofoV MήlioV άqeoV. «ekkalύyaV to aidoίon eίpe toύto. katadikasqeίV epί exubrίsei kai asebeίa proV ta Eleusίnia Mustήria..

oύt' έμaqan th glώssa ekeίnou tou taurofάgou tou Kratίnou.Έla. petsiά. xananeiwμέnoV. ki£ όsoi den ήsan coreutέV eiV twn Mousώn thV teletέV. ή ploίon. o foroμpήcthV! έna-έna trabάei tapagoreuμέna apό thn Aίgina na bgάlh. (HMICOROS) . [paniά]. ή kai thV pόlewV prosfέrei froύrion ston ecqrό. SeiV wdέV na pήte qeίeV μέsa sthV olonuctίeV. pou όl' h cώra se dustucίeV upofέrei. 'S autoύV όlouV kaqarά lέw μe fwnή μegάlh kai gia deύterh forά kai gia trίth lέw pάli: aV traboύn ap£ touV coroύV twn μustώn touV ieroύV. kai μe ruqμό podiώn. {47} ki£ όsoi asteiόthteV gureύoun xetopisμέneV kai cazέV. allά ki£ o ίdioV kάnei stάseiV ki£ anάbei έcqra foberή. linάri. ή ecqrόV eίne thV EkάthV kai touV coroύV thV tragoudάei touV kuklikoύV st£ agάlμata thV. ki£ όpwV autόV o Qwrukίwn. gia na fwtisqή o leiμώnaV tou coroύ o anqisμέnoV.ti μporeί· ή se kairό. opoύ na brίskh peristάseiV gia na kerdίzh ό. ή rήtoraV. wV άrcontaV dέcetai dώra.{49} pou eikostή μaV έcei bάlh. pou έcei fάh to crήμa kάqe poihtή kai koroϊdeίeV toύcoun yάlh stou Δionύsou th μegάlh patroparάdoth giortή. k£ h koinwnίa den tou dίnei tiμή k£ upόlhyi pollή. Me qάrroV aV probaίnh kaqeίV. kai den thn kataleί. kai gύrw ap£touV bwμoύV loceύoun gia na touV έlqh έnaV μezέV {48} ή ecqrikή opoίoV afίnei stάsi. (HMICOROS) AV fύgh ap£ autά ta μέrh όpoioV ta lόgia μou den xέrei ki£ oύt' έcei skέyi kaqarή. eutucήV. h EpίdauroV gia na ta pάrh h opoίoV pάli katorqώsh άllon [peio ploύsio] na 'peίsh kai crήμa ston ecqrό na dώsh to stόlo tou gia na bohqήsh. όpwV prέpoune 'V autή thn [atέleiwth] giortή. th laμpάda krάtei kai μe to ruqμό perpάtei. pίssa.

Elάte tώra pάli ki£ άlla tragoύdi' arcίsete μe ύμnouV qeίouV na stolίsete th Δήμhtra thn karperή kai th μegάlh. . kai μ' asteίa kai kάqe koroϊdeίa· k£ ekeί όpou qa pάh qa brh pollά na fάh. petiώntai ta buzάkia tou. μaV foreίV kourέlia kai scisμέna. [μe th dύnaμί sou] kai paίxw kai gelάsw sth giortή sou. yέlnontaV. COROS MUSTΩN Qέlete ton Arcίdaμo na koroϊdέyouμe μazύ. kai n£ apodeίxhV pάli pwV den sou fέrnoun koύrasi k£ oi drόμoi oi μegάloi. kai thV nίkhV na μporέsw to stefάni na forέsw. pollά na lέw kάqe forά kai cwratά kai sobarά· kai όtan άxia. {50} kai. pou faίnontai skasμέna. όpou 'V autήn th cώra th swthrίa pάntote stέllei. kai roύca kai `podήμata. Έla. paignίdia kάnouμe trellά kai tou coroύ phdήμata Ίakce filocoreutή! έla μazύ μ' eμέna· epήre tώra έna h μatiά μou koritsάki. ki£ ap£ ta poukaμisάkia tou. k£ έla n£ akolouqήshV μazύ μe th qeά kai su.sthn agkaliά twn libadiώn thn poluanqisμέnh. Ίakce filocoreutή! έla μazύ μ' eμέna! ΔIONUSOS M' arέsoune h suntrofiέV kai qέlw μe paignίdia kai μe coroύV na brίskwμai μ'autή. dίcwV έxoda pollά. sta όrgia ta ierά kai touV coroύV sou sώse! Δύnaμi έla dώse. Ίakce polutίμhte! tragoύdi na zhtήshV gia toύth th giortή glukό. [pou na μporώ] oloμerήV na paίzw kai na trabώ corό. w Δήμhtra. ki£ o Qwrukίwn an den to qέlh. kurά. thn Aqhnά. gia gέlia. opoύ thV wμorfiάV έcei ton ploύto kai suntrofeύei to corό. Ma έμba μέsa na uyώshV tώra μe dόxeV kai tragoύdia [giortinά]. pou paίzei kάpou dw kontά. {51} XANQIAS K£ egώ ta ίdia. Kai ton qeό parakalέste toύto μe άllon ύμnon ierό. μ' ώμorfo proswpάki. Ίakce filocoreutή! έla μazύ μ' eμέna! όpou. thn Sώteira qeά.

oύte na xanarwtήshV: brίskesai μprostά sth qύra [pou μporeίV kai na ktupήshV] ΔIONUSOS (proV ton Xanqίan) E. eίμaste xέnoi kai oi duo neoferμέnoi. ή diόti oi nikhtaί eiV ta Δionύsia elάμbanon taύron wV brabeίon. ekliparoύnteV teμάcia ή entόsqia twn sfagίwn· ek toύtou kai h lέxiV bwμolocίa. skwptόμenoV kai apό ton Ar. {55} pou eίne' έnaV ywlotrίfthV. kai to guiό tou A l o g o g a μ h. μa den tou fύtrwse kaneίV akόμa suggenήV. {48} Bwμolόcoi ekaloύnto oi perί touV bwμoύV istάμenoi peinalέoi. kathgoroύμenoV epί prodosίa. όstiV eίne epίqeton tou Bάkcou. efortώqhke sth rάch έna liontarioύ toμάri. exercόμenoV thV krύpthV tou) Δen μaV lέte pou o Ploύtwn katoikeί. COROS MUSTΩN Oύte μakruά apό dώqe. όpwV lέne ton Kallίa. {47} O KratίnoV ήto kwμikόV poihtήV.pou crόnia olόklhra eftά μέsa sthn pόli tώra zh. wV qeoύ tou oίnou ή diόti eqύeto eiV autόn taύroV. thV opoίaV taV leptoμereίaV blέpei o anagnώsthV en tw . {49} StrathgόV katά thn epocήn tou Peloponnhsiakoύ polέμou. oi opoίoi diά diafόrwn asteiotήtwn kai cudaiotήtwn proekάloun thn prosocήn twn qutώn. wV μalqakόV kai μέqusoV· diά toύto de o poihtήV apodίdei autώ kai ton tίtlon tou Taurofάgou. ΔIONUSOS (proV ton corόn. {52} pou kάnei to dhμagwgό stouV peqaμέnouV tώra poύc h apάnw cώra. Xέrw kai gia ton Kleisqέnh {54} pou stouV tάfouV twn hrώwn [ston Keraμeikό phdά] ki£ apό pάnou touV phgaίnei kai ta gέneia tou trabάei. saturίsaV μe pollήn eleuqerostoμίan kai driμύthta taV aqhnaϊkάV aschμίaV. (Exέrcetai dexiόqen μe to fortίon tou akolouqώn ton Δiόnuson) * * * * * {46} Ennoeί thn Persefόnhn. «ΔiόV KόrinqoV» {56} cwμέnoV μήpwV brίsketai sto strώμa. paidί! kai pάli [drόμo]· pάr' ta strώμata sto nώμo. {53} ki£ έcei sth μocqhrίa parμέna ta prwteίa . opoύ kai sth nauμacίa μέroV qέlontaV na pάrh. XANQIAS (egeίrwn to fortίon tou μe kόpon) Ωc! autό to sύre ki£ έla qa trabήxh tάc' akόμa . kai ton kώlo tou μadά· pou skuμμέnoV μia forά eίce klάyh foberά proskalώntaV to S e g a μ h.

paίzontaV st£ anqoskέpasta ekeί thV ΔήμhtraV libάdia. μέsa stouV anqisμέnouV kai rodoskepasμέnouV twn libadiώn μaV tόpouV. elleίyei plousίwn corhgώn. όsoi έcete thn άdeia gia th giortή th qeϊkή. ή wV ίppoV. {52} AqhnaίoV dhμagwgόV. άpoikoi twn Korinqίwn όnteV kai apostatήsanteV. o ήlioV eίne' eucάristoV k£ eίne to fwV glukό. ek tou b i n ώ Ð ί p p o n. {54} Saturίzei toύton o Ar. pάμe. thn penicrόthta twn parastάsewn twn qeatrikώn έrgwn katά ta Δionύsia. apήlasan touV kήrukaV dia rabdisμώn lέgonteV: «paίe. ston ίdio ton kairό to fwV qa fέrnw to ierό. COROS MUSTΩN EμprόV! sύrete tώra to corό ton kuklikό kai ierό. perί hV anwtέrw. kwμwdoύμenoV kai wV xέnoV. oίtineV epanelάμbanon sunecώV «μέμnhsqe tou ΔiόV Korίnqou» μέcriV όtou oi Kerkuraίoi. Gia μaV pou μuhqήkaμe kai pάntote ferqήkaμe se xέnouV kai polίtaV μaV μe trόpo eugenikό. proelqoύsa ek tou μύqou. hn apέdwka dia thV anwtέrw en tw keiμέnw lέxewV.keiμέnw. μe thn lέxin frάtoreV kai f r a s t ή r e V (=oi odόnteV tou poidίou) lέgwn: «oV eptaetήV ώn ouk έfuse f r a t o r a V». paίe tou ΔiόV Kόrinqon»! SKHNH E£. pou eutucisμέneV MoίreV dieuqύnoun. . K£ egώ μe thV gunaίkeV kai thV kόreV. edέconto kaq£ ekάsthn protropάV parά twn Korinqίwn n£ afosiwqώsin eiV thn μhtrόpolin diά prέsbewn. {53} Ennoeί touV AqhnaίouV. (=sunousiάzoμai)· oμoίan έplase katwtέrw kai thn lέxin i p p o b ί n o V. {51} Ennoeί thn korasίda. oi ώμorfoi coroί na gίnoun. {55} S e b ί n o V: όnoμa plastόn ek tou s έ kai b i n ώ. uiόV tou ΔiόV έktise thn oμώnuμon pόlin. όstiV politografhqeίV. epί eptά olόklhra έth den eίcen apoktήsh suggeneίVÐ (frάtoraV)· entaύqa paίzei o Ar. katά kόron wV faulόbion eiV taV pleίstaV twn kwμwdiώn tou. Me touV dikoύV μaV trόpouV. {50} Upainίssetai entaύqa o Ar. όpwV hμeίV qa elέgoμen eiV άllhn sunekdocήn trapezίtaV. apoqanόnta de oi Korίnqioi ton etίμhsan wV qeόn· oi de Kerkuraίoi. {56} Paroiμίa epί twn epanalaμbanόntwn ta autά prάgμata. opoύ gia th qeά pernoύn olonuctίaV ώreV. όti o KόrinqoV.

Ð-Aristerά proV to paraskήnion μikrόV oikίskoV thV Xenodόcou. thV qύreV tάca pώV ktupoύn edώ. μe poiόn trόpo . akolouqoύμenoV apό ton XANQIAN. san έchV scήμa Hraklή kai ta forέμata sou autά.{57} AULAIA * * * * * {57} Epeidή ai sunqήkai thV apό skhnήV shμerinoύ qeάtrou parastάsewV apaitoύn drάsin. ΔIONUSOSÐXANQIAS kai μetά stigμήn AIAKOS ΔIONUSOS PeV μou. pώV qa ktupήsouμe th qύra. AIAKOS(μet' orgήV) Ω sicaμέne tolμhrέ. SKHNH A£. ΔIONUSOS (ktupώn thn qύran) Paidί! paidί! (exέrcetai o AIAKOS {58}) AIAKOS (ekplhttόμenoV epί th qέa tou Δionύsou wV HraklέouV) PoioV eίn' autόV. afoύ perikopoύn ta corikά ta anagόμena eiV prόswpa wrisμέna. kai w xentropiasμέne! w μolusμέne! μiarέ kai ciliosicaμέne! . upό ton ήcon μousikήV μelwdίaV). XANQIAS Mh cάnhV kai thn ώra sou· ktύpa th qύra dunatά. MEROS TRITON Epί thV skhnήV blέpei h prόsoyiV kai h qύra tou Anaktόrou tou PloύtwnoV. ΔIONUSOS (μe stόμfon) O HraklήV o dunatόV.(Ekkinoύn kai diascίzoun bradέwV thn skhnήn μe taV laμpάdaV eiV taV ceίraV.Ð Eisέrcetai o ΔIONUSOS. 'V autόn ton tόpo . topoqethqή de ex arcήV to Anάktoron tou PloύtwnoV epί thV skhnήV kai έnanti to μikrόn xenodoceίon thV PandokeutrίaV. to Δeύteron toύto μέroV dύnatai na sugcwneuqή μe to epόμenon. fortwμέnon pάntote ta strώμata.

{63} Δiplή apόdosiV: Ή apό oμwnύμou dήμou thV AttikήV penoμέnou kai kakoύ. anήkontoV eiV thn Aghίda fulήn. tόpou thV LibύhV. pήreV apό dw cάμou to skύllo μaV ton Kέrbero. ΔIONUSOS kάles' to qeό [na rqh boήqeia μou]. koinώV par£ hμίn sμύrna. Thn wnόμase Tarthsίan katά kwμikήn sunekdocήn. thV opoίaV ta ύdwr. wV ek thV yucrόthtaV tou. ώste μetά qάnaton eμuqologήqh wV apotelέsaV μέroV tou triploύ dikasthrίou tou Άdou. kai ta skulliά tou Kwkutoύ. to opoίon efantάsqh prώtoV o EuripίdhV eiV ton «Qhsέa». {61} Qhrίon tou Άdou. Ebasίleuse μe tόshn dikaiosύnhn. Ma tώra epiάsqhV sta gerά. ΔIONUSOSÐXANQIAS XANQIAS Ti kάneiV autoύ cάμou . kaqόson ai Tartήsiai galaί eqewroύnto wV ai μegaloswμόterai tou kairoύ ekeίnou. SKHNH B£. μήpwV kanέnaV xέnoV se idή [katά pou eίsai kaqisμέnoV). {60} Phgή thV ArkadίaV. eqewreίto qanathfόron. {62} Tarthsίa Mύraina: Foberά daίμwn. feύgontaV. tou opoίou ekrάtei kai taV kleίdaV. H TάrthsoV ήto pόliV thV IbhrίaV parά thn Άornon lίμnhn. EiV thn phgήn taύthn ώμnuon ton friktόteron όrkon. k£ h Sμύrna h Tartήsia {62} pleμόni den q' afήsh axέqafto 'V esέna· kai tάntera kai ta nefrά ta duo sou μatwμέna GorgόneV h TiqrάsieV {63} qa sou ta cύsoun έxw na ta katasparάxoune! 'S autέV k£ egώ qa trέxw! (Exέrcetai tou Anaktόrou kai apέrcetai tacέwV.{61} pou tώra qaύrh ta splάgcna sou na scίsh. {59} pou trέcoune μe tάcoV. ή apό tou Tiqrasίou. {59} PotaμόV tou Άdou.pou έpnixeV kai.ÐO ΔiόnusoV ek tou fόbou tou afodeύei epί thV skhnήV) * * * * * {58} AiakόV: uiόV tou ΔiόV kai thV AigίnhV. h de M ύ r a i n a eίne eίdoV qalassίou icqύoV. {64} XANQIAS Geloίe! den shkώnesai. pou eίca fύlaka μou. k£ h Ekatontakέfalh Ociά. kai qa sou ftiάsoune frourά tou potaμoύ Acέrwna o μatwμέnoV brάcoV. έnqa μuqologeίtai όti dihtώnto ai GorgόneV. . apό thV όpoiaV έlabe to όnoμa kai h oμώnuμoV nήsoV. kai toύt' h pέtra thV StugόV {60} μe thn kardiά th μaύrh.

(O XanqίaV exάgei μetά spoudήV spόggon ek tou dέμatoV. XANQIAS Ti qά kane. skoupίsqhka. na kάnh autό. sέn' autoύ pέra tάca den se troμάxane ta lόgia k£ h fobέra.ΔIONUSOS Parάlusan ta gόnata μou · pάre sfouggάri grήgora kai brέxe thn kardiά μou. (O ΔiόnusoV paradίdei thn peribolήn tou HraklέouV eiV ton Xanqίan) . ΔIONUSOS ΔeilόV. XANQIAS Fέrta loipόn. XANQIAS Esύ ki£ anqrώpouV kai qeoύV pέraseV sth deilίa! ΔIONUSOS (egeirόμenoV) Egώ eίμai deilόV.[μ' andreiά perίssia]. μwrέ. [gia stάsou]! Crusoί qeoί! edώ loipόn thn έceiV thn kardiά sou. (O ΔiόnusoV brέcei ta opίsqia tou antί thV kardίaV. ΔIONUSOS Glίstrhse ap£ to fόbo thV sthn kάtw μou koilίa. ΔIONUSOS San eίsai pallhkάri k£eίn' άfoba ta splάgcna sou. έla na gίnhV su egώ· k£ έtsi egώ μazύ sou μ' autόn ton trόpo qάrcwμai skeuokoubalhtήV sou. oύte ta logάriasa. pάre to toμάri to liontarίsio· na ki£ autό to rόpalo sto cέri. ton opoίon brέcei eiV to ύdwr thV lίμnhV kai prosfέrei eiV ton kaqήμenon Δiόnuson) XANQIAS Pάre kai brέxou μόnoV sou. XANQIAS Ma to qeό! polύ pallhkarίsia! ΔIONUSOS Έtsi k£ eμέ μou faίnetai· kai pώV . qάpefte kάtou. όpou qa μurizόtane sto cώμa ta kakά tou· enώ egώ shkώqhka kai. XANQIAS Mpa. gia na peisqώ 'V autή th suμfwnίa. kanέnaV den qa tόlμage ta μoύtra tou na pάrh.. ki£ afoύ h kardiά sou [όpwV leV] to fόbo den ton xέrei. {65} an qάμai fobitsiάrhV μ' όlhn autή th foresiά. pou brήkeV su na pάrhV. na.Ð O XanqίaV έkplhktoV:) Pou eίne ta. pou zήthsa sfouggάri . kai kύttaxe tώra kalά ton Hraklo-Xanqίa..

erwμέnhV tou HraklέouV. {69} kai pίtteV sou ftiase pollέV. pέrase μέsa. Ω Hraklή agaphtέ! orίste [se parakalώ]. potέ den qa se idώ. shμ. μa ton Apόllwna. o HraklήV eμuήqh eiV ta Mikrά Mustήria.. stragάlia sou kaboύrdise k£ ekέrase glukό krasί. pέrase loipόn! XANQIAS (eirwnikώV kai arnhtikώV) Mpa! μwrέ μprάbo! ti μaV leV. giatί kai krέaV έbrase poulerikώn. fέre na shkώsw egώ ta strώμata loipόn. Ma έla grήgora loipόn. sel. katoikoύnta eiV Melίthn.ΔIONUSOS Ma to qeό. {67} Kat£ άllouV exέrcetai qerάpwn. 2. {66} «O ek MelίthV μastigίaV»: Antί tou «o ek MelίthV HraklήV». ezύμwse ywμiά euqύV. allά protiμotέra diά to qέatron eίne h Qerάpaina. E. se duo-treiV cύtreV [sou] brase th fάba.! polύ laμprά!. toύto diόti eiV thn Melίthn. SKHNH G£. H qeά. Fέxh 1910. H QERAPAINA Egώ. H QERAPAINA TάceiV. kai yhμέna soύcei ywμiά tetrάgwna. H QERAPAINA kai oi ANΩTERΩ H QERAPAINA (proV ton Xanqίan) Kai pάnta μe kalό.. polύ kalά ta katafέrnei [wV tόso] to Melitokopέlli{66} μou. Ma έla. {68} san έμaqen όti qa 'rqήV. upήrce de ekeί kai ierόn tou Alexikάkou HraklέouV· o dήμoV ekeίnoV eίce lάbei tόnoμa apό thV NύμfhV MelίthV. [cwrίV na pάrhV tίpote].ÐExέrcetai eiV thn qύran tou Anaktόrou tou PloύtwnoV h qerάpaina {67} thV PersefόnhV) * * * * * {64} Ennoeί bebaίwV ton en tw eggύV anaktόrw Ploύtwna {65} Ennoeί ton eautόn tou fέronta thn peribolήn tou HraklέouV. na faV esύ. na fύghV apό dw. perί tou opoίou idέ ektenέsteron eiV μetάfrasίn μou «Ornίqwn». Ekd. kalέ. bώdi έna olόklhro sou έyhse sth qrάka. AM£ den s£ afίnw tώra peia· gia sέna edώ prosμέnei μia aulhtrίda ώμorfh [kai kalokaμwμέnh]. XANQIAS (wV anwtέrw) Mwr£ ti μaV leV . 29. caμέna . dήμon thV AttikήV. . Kat' άllouV cleuάzei ton Kallίan Ipponίkou. (O XanqίaV bohqeί ton Δiόnuson na fortwqή to dέμa twn strwμάtwn. έμba μazύ μ' eμέna.

. XANQIAS A. sύzugoV tou PloύtwnoV. sel. ή antί tou akμάzousai thn hlikίan» (ScoliastήV)· άrti p e r i t e t i l μ έ n a i: μe prosfάtwV μadhμέnon apό taV trίcaV tou aidoίon· toύto ήto sύnhqeV eiV taV μellonύμfouV. oμoiάzontaV katά polύ μe touV kollάbouV ή k ό l l a p a V (kleidiά. Firmin Didot. all£ oucί kai xέnh. {70} « Hbulliώsai kάrti peritetilμέnai»: H b u l l i ώ s a i=«Hbώsai kai aiscrώV pίllousai to aidoίon. ntouzέnia) thV kiqάraV ή thV lύraV kai tou biolioύ. (Scholia Graeca in Aristophanem. ΈceiV loipόn skopό na xanapάrhV pάli autή pou μou 'kaneV th cάri .! pώV eίpeV. Parissis. eίne μόnon xenόμorfoV. pou μόliV tώra da thV μάdhsan thV trύpeV. paidί!. eίne de aύth h arcaίa lέxiV kόllaboV katά μetάqesin kai μetatropήn graμμάtwn: k ό b a l l o VÐ k a b a l l o V». to ektelώ kai kάtw to toμάri! XANQIAS . kai sthV coreύtrieV na eipήV pώV tώra fqάnw. SKHNH Δ'. pήge na klέyh ta fagiά ap£ to trapέzi apάnw. 291 eiV stίcon 507). a! gia na sou eipώ.. ΔIONUSOS Gia stάsou! pήreV sta swstά έnan asteίo lόgo pwV qa se kάnw Hraklή . H QERAPAINA Kai nhέV.{70} [san nhόpantreV]· έla loipόn μέsa sto spίti tώra. Άfhse th μegάlh th fluarίa sou autή. edώ kai tόshn ώra. k£ έla pάli kai sήkwse ta strώμata.. ΔIONUSOS Mόno skopό . Edit. {69} «KollάbouV»: artίskouV tetragώnouV.kai dύo-treίV coreύtrieV.. ΔIONUSOSÐXANQIASÐCOROS MUSTΩN XANQIAS (proV ton Δiόnuson) E! su. (H Qerάpaina eisέrcetai). * * * * * {68} Persefόnh. ToioutotrόpwV elέgcetai. όti h par£ hμίn en crήsei lέxiV kaballέto thV kiqάraV ή tou biolίou. έla kontά kai sήkwse to μpόgo. Xanqίa. XANQIAS CoreύtrieV. giatί autόV o μάgeraV. όpwV sήμeron eiV taV oqwμanίdaV. XANQIAS Trάba. afoύ άllwV te kai o ScoliastήV to par£ hμίn kaballέto onoμάzei kabάllion..

όpwV eίne. th coreύtra na plakώnh antikrύ μou. o XanqίaV. H XENOΔOCOSÐPLAQANH kai oi ANΩTERΩ H XENOΔOCOS . Katedikάsqh upό twn idίwn sunarcόntwn tou eiV to kώneion. kai h uphrέtriά thV Plaqάnh) {73} * * * * * {71} O QhraμέnhV ήto eiV twn 80 turάnnwn. to kopέlli. μόnon έxupnoV to kάnei. {72} «Tourebίnqou»: Allhgorikή έkfrasiV diά to andrikόn aidoίon. na kuttάzh kai μe μia groqiά kai dόntia kai μassέla na μou bgάzh! (Eμfanίzetai eiV thn qύran tou έnanti Pandoceίou h XenodόcoV. k£ egώ μόno na ton blέpw kai na trίbw thn xerή μou. Katά thn diάrkeian thV anwtέrw μetendύsewV o COROS TΩN MUSTΩN ekteleί taV kάtwqi strofάV:) COROS MUSTΩN Toύto stέkei peiό kalά 'V έnan άndra μe μualά. Ðpar£ akίnhtoV na stέkh kai μe μia μorfή na μέnh. SKHNH E£. έnaV doύloV kai qnhtόV. {72} ki£ autόV.Se paradίnw stouV qeoύV pou eίne μάrtureV μou. tsόkaro). έtsi tipotέnioV. san eikώn zwgrafisμέnh. όstiV periάlletai autήn ek nέou kai paradίdei ta strώμata. (O XanqίaV paradίdei thn peribolήn tou HraklέouV eiV ton Δiόnuson. Strίy' edώ kai strίy' ekeί sth μeriά th μalakή. ΔIONUSOS Se poiouV qeoύV. XANQIAS Kalά loipόn· na. eiV to strώμa thV Milήtou to kaqήki tou na qέlh xaplwμέnoV. proelqoύsa ek thV sunήqeiaV twn uphretώn. na μassoύn stragάlia proV diaskέdasin thV peίnhV twn. katά ta geύμata twn despotώn twn. Δen eίne koutaμάr' autή. an o qeόV qelήsh. pou qάrreyeV na gίnhV su. [gia peV μou]. o gόnoV thV AlkμήnhV. epikaloύμenoV diά thn epipolaiόthta kai to euμetάbolon tou caraktήroV tou kai «KόqornoV» (upόdhμa aristerodέxion twn hqopoiώn. poύcei kai to nou gerό: bόlteV pάntote na fέrnh kai na strίbh kai na sέrnh proV ton toίco to corό. {71} ΔIONUSOS Ma qa ήtane geloίon. kathgorhqeίV upό tou Kritίou epί prodosίa. pάre ta· μa h ώra den q' argήsh na lάbhV thn anάgkh μou. Ð kai perssόtero phgaίnei μe thn [ponhrή] th fύsi [tou gnwstoύ] tou Qhraμέnh. {73} Ek tou p l ά q w.

eμbήke k£ έfage ywμiά [μonάcoV] dekaέxh . polύ swstά· oύte gia to clwrό turί eμίlhseV akόμa. paraμileίV ki£ oύte ti leV den xέreiV. PLAQANH Nai. a! kάpoioV. qa eίne kάμposoV kairόV. ΔIONUSOS (proV thn Xenodόcon) Gunaίka su. XANQIAS {wV anwtέrw) A. μou faίnetai.Kalέ Plaqάnh. μe kύttaxe μe μougkrhtό. kai diatiμhμέna μisώbolo kaqέna. eίn' autόV! XANQIAS (deiknύwn eiV to koinόn ton Δiόnuson eirwnikώV kai μe ceironoμίan xulokopήμatoV). pou sto Xenodoceίo μaV. kai όμwV den eμίlhsa oύte gia ta pastά. όpou kalάqia olόklhra ta pέrase ap£ to stόμa. H XENOΔOCOS Kai trάbhxe kai to spaqί. H XENOΔOCOS K£ έpeita. έla 'dw! (Δeiknύousa ton Δiόnuson wV Hraklήn) Δen eίn' autόV o ponhrόV. XANQIAS Έtsi pantoύ ta ftiάnei. PLAQANH Ma to qeό. k£ h duo μazύ phdήsaμe sto rάfi [poύne ta ywμiά]· . Gia kάpoione qa fέxh! H XENOΔOCOS K£ έfage krέata brastά koμμάtia eίkosi swstά. qarroύseV k£ eίce trellaqή PLAQANH Ma to qeό. h dύstuch! H XENOΔOCOS Δόsaμ' apό to fόbo μia. μa ton Δίa. san tou zήthsa thn plhrwμή na kάnh. H XENOΔOCOS PerίμeneV na μou kruftήV pou touV koqόrnouV{74} fέreiV . ki£ aut£ eίn' h μόnh tou douleiά. qa ta plήrwsh gia kalά! H XENOΔOCOS Kai skόrda έfage pollά.

H XENOΔOCOS Me tί carά. SKHNH V'. an den ta katafέrw nάn' o XanqίaV fίloV μou.ekeίnoV tόte άrpaxe ki£ όleV thV yάqeV agkaliά. qa se petάxw sto gkreμό! H XENOΔOCOS K£ egώ μ' έna drepάni qa kόyw to larύggi sou. kai thV epήre k£ έfuge.. ΔIONUSOSÐXANQIASÐCOROS MUSTΩN ΔIONUSOS (kaq£ eautόn) Mou faίnetai pwV cάqhka. den xanagίnoμ' HraklήV. XANQIAS Ki£ autό dikή tou eίne douleiά. eμfanίzetai μe peribolήn HraklέouV.. {76} UpέrboloV o dhμagwgόV. ki£ apό th μύth sou όla na sou ta bgάlh. apoqaμμέnon tόte. {75} Ennoeί ton Klέwna ton dhμagwgόn. PLAQANH (proV thn Xenodόcon) Pήgaine na kuttάxhV pou eίne o UpέrboloV. XANQIAS Hsύcase kai xέrw. pou μoύcoun fagwμέna fortώμata olόklhra! PLAQANH Kai όso peia gia μέna. foneuqeίV eiV ton pόleμon katά twn Saμίwn. H XENOΔOCOS (proV ton Plaqάnhn) Gia pήgaine tou Klέwna {75} na fέrhV ton prostάth. allά fέrei kai touV koqόrnouV tou hqopoioύ. Kai όμwV έprepe kai seiV nάcate kάnh kάti. . w su! larύggi akάqarto! qά spaza [sta gerά] όlouV touV μasshtήreV sou. PLAQANH Ston Klέwna k£ egώ qa pάw pάli na rqή. {76} ki£ aμέswV na ton krάxhV gia na ton diorqώsouμen autόn. (Aposύrontai tacέwV) * * * * * {74} Epeidή o ΔiόnusoV elatreύeto kai wV qeόV tou qeάtrou. pou μoύcei qraύsi kάnh eiV ta ywμiά.

[den qa gίnhV] xanqoύlh μou . . xέrw [pwV qa μetanoiώsh] kai qa μou to xanapάrh. ώste o prώtoV na faίnetai HraklήV. pou eίμai doύloV kai qnhtόV . kai to neiό na xanakάnhV. to xέrw· k£ έceiV dίkho· deίre μe kai qa to upofέrw. kai o deύteroV qerάpwn. * * * * * {77} Ennoeί ton Hraklέa.ΔiarkoύshV thV nέaV taύthV μetendύsewV o CorόV apaggέllei taV kάtwqi strofάV:) COROS MUSTΩN (proV ton Xanqίan) Eίne peia douleiά sou tώra th stolή afoύ epήreV. M' an se noiώsouμe n£ arcίshV saclaμάreV kai μaV kόyhV koutaμάreV. ΔIONUSOS (kolakeutikώV) μa M' na k£ EqύμwseV. XANQIAS Kalά. (O XanqίaV laμbάnei kwμikώV hrwikήn stάsin. to qeό {77} san paristάneiV. SKHNH Z'. poύceV dw kai lίghn ώra.Ð Exέrcetai ek tou Anaktόrou tou PloύtwnoV o AIAKOS akolouqoύμenoV apό qerάpontaV rabdoύcouV). den eίne kakή polύ h dikή saV suμboulή· μa k£ egώ to ίdio tώra μέs' sto nou μou έcw bάlh· giatί an kanέna prάμa gia suμfέron έbgh pάli. qάyw th gunaίka μou kai ta paidiά μou· na caqώ egώ. ton όrko dέcoμai. XANQIAS (eirwnikώV) PώV guiόV egώ qa gίnw thV AlkμήnhV. pou tsίμpleV έcei bgάlh. kai qa ta pάrw pάli. XANQIAS (proV ton Corόn) [Δίkho έcete]. eiV ta strώμata kai pάli ex anάgkhV qa gurίshV. Ma egώ qa deίxw tώra pόson eίμai pallhkάri kai to μάti μou qa blέph san th rίganh [driμύ]· μa μou faίnetai pwV prέpei apό toύth th stigμή [to kaqήkon μou] n£ arcίzw. (O XanqίaV kai o ΔiόnusoV antallάssoun ek nέou peribolάV. pάllwn to rόpalon tou HraklέouV. an tύch ki£ άllh μia forά sta xanapάrw na ntuqώ. kai o ArcέdhμoV. kai na quμhqήV pwV prέpei έna gύrw h μatiά sou foberά n£ agrioblέph. giatί άkousa sth qύra kάpoio ktύphμa [noμίzw].ΔIONUSOS (iketeutikώV) Kaqόlou. w άndreV.

den pάte . pou n£ axίzh kai μia trίca.. nά!. grήgora!. procwrήste kai autόn edώ ctupήste! (Gίnetai suμplokή. dέcoμai kai na peqάnw. proV touV akoloύqouV) Na caqήte.. (Oi akόlouqoi orμoύn proV ton Xanqίan) ΔIONUSOS (apoμakrunόμenoV έμfoboV) Ωc. kai an 'ίswV cέri klέfth έbala se prάμ' apάnw.. ΔIONUSOS (Upό pneύμa diabolήV.Ð O XanqίaV dέrei touV akoloύqouV. oi opoίoi upocwroύn) E! μa foberό den eίne. poleμάte!.. ki£ o SkeblύaV ki£ o PardόkaV{79}. (μh cάnete thn ώra!. diά na μh strafή h orgή kat£ autoύ).AIAKOSÐ(QERAPONTES) kai oi ANΩTERΩ AIAKOS (proV touV akoloύqouV tou) Grήgora dέste ton autόn to skulloklέfth{78} tώra. ki£ an sou ph pwV soύcw kάμh adikίa μia forά. XANQIAS [Kάμe to] μe kάqe trόpo: dέse ton se skάl' apάnw. AIAKOS Me poiόn trόpo qa to kάnw. . ctύphse ton μe kaμtsίki apό gouroύni. [qάrroV]!.. bre. μh zugώnet' edώ pέra! AIAKOS EμprόV!. o ΔitύlaV.. na dώsh lόgo!. Eίne prάμa foberό! AIAKOS Foberό kai troμerό! XANQIAS (sundiallaktikώV) Ma ton Δίa. pάre μe kai skόtwse μe. ώste na prokalέsh nέon ereqisμόn katά tou Xanqίa. krέμase ton. plάkwsen h μpόra! XANQIAS (aμunόμenoV. edώ pέra eάn ήlqa kάμμiά μέra. Ma gia cάri sou [wV tόso] μian apόdeixi μegάlh [ 'V όsa eίpa] qa sou dώsw: (Δeiknύwn ton Δiόnuson) Piάse to paidί etoύto kai basάnis' to gerά. xέna prάμata na paίrnh kai sto tέloV na μaV dέrnh.

deίre ton. sthV xuliέV den qa ponά. an eίnai. k£ egώ qa kάnw thn anάkrisi μprostά sou. to xerό tou qa ctupήsh. cύs' tou xeίdi sto rouqoύni. kai yέμa na μh μaV eipήV kanέna. [qeόV]. kai qeόV alhqinά. ΔIONUSOS Ston kaqέn' apagoreύw gia na basanίzh eμέna· eίμ' aqάnatoV. (ProV ton Aiakόn) Ki£ όpoion 'dhV apό touV duo μaV pwV qa klάyh peio μprostά kai perssόtero ponέsh ap£ to xύlo. BάkcoV. (ProV ton Δiόnuson) Bάle su ta prάμata sou kάtw grήgora. xesbέrkwse ton. tέknon tou ΔiόV.! ki£ an sakatέyw tou paidioύ autoύ to sώμa ap£ to xύlo. qa gureύhV kai thn plhrwμήn akόμa thV zhμiάV. XANQIAS TάpeV dίkha kai swstά. loipόn. ΔIONUSOS Ki£ afoύ dέcesai pώV eίsai HraklήV. kai trabάV graμμή sto dίkho. AIAKOS Ti μaV leV . tόte krίne pώV autόV qeόV den eίne. eμprόV! XANQIAS . [kάye] bάl' tou keraμίdeV. ki£ άlla. AIAKOS Mwr£ ti leV . AIAKOS (proV ton Xanqίan) Ton akoύeiV pώV μileί. Έla! na gduqήt'. XANQIAS Egώ. όxw apό prάso ki£ apό frέskeV prasoulίdeV{80}. AIAKOS A. kai autόn ton έcw doύlo. όpwV lέei. XANQIAS Έtsi lέw· kai gia toύto qέlei xύlo peio polύ· giatί. kaqόlou [tέtoio prάμa]· άrpaxe ton ki£ όso qeV basάnise ton! {81} AIAKOS E. Eid£ άllwV.! ΔIONUSOS Autό pou lέw· eίμ' aqάnatoV. giatί tάca san eμέna na thV faV den dokiμάzeiV. loipόn su prέpei nάsai kai pallhkarάV laμprόV. όpoioV lίgo μ' enoclήsh. kai μaV koμpάzeiV.

PώV o nouV sou qa μaV krίnh kai μe thn dikaiosύnh; AIAKOS Krίsin eύkola qa bgάlw· [thV xuliέV qa thV μoirάzw] μia ston έna, μia ston άllo. XANQIAS Kalά leV· kύttaxe tώra gia na idήV an qa salέyw AIAKOS (rabdίzwn autόn) Nά, s£ ectύphsa. XANQIAS Kaqόlou. AIAKOS Ma k£ egώ qa to pistέyw· stάsou tώra na ctupήsw kai autόn edώ epίshV.

(ktupά ton Δiόnuson) ΔIONUSOS Kalά, pόte qa ktupήshV ; AIAKOS Ma se ctύphsa. ΔIONUSOS Alήqeia; pώV den μoύrqe fternhtό; AIAKOS Xέrw gw ; aV dokiμάsw ki£ άllh μia forά [μ' autό]. XANQIAS Kάμe grήgora. (O AiakόV ktupά· o XanqίaV μorfάzwn apό pόnon:) Pwpώpw! AIAKOS T£ eίnai to pwpώpw ; μήpwV kai se pόnesen [o ctύpoV] ;

XANQIAS Όci, μa ton Δίa· [μόnon] ton kairό twn Δioμeίwn {82} sullogίsQhka agώnwn sto Hrάkleio. AIAKOS [ Alήqeia ;] Qeosέbeia pou έcei! aV trabήxw katά toύton [pάli]. (Strέfetai proV ton Δiόnuson kai ton ktupά) ΔIONUSOS (ponώn) Ω!... w!... w!... AIAKOS

Ti trέcei; ΔIONUSOS (prospoioύμenoV adiaforίan) Nά, kaballaraίouV blέpw. AIAKOS Giatί klaiV, [μ' autόn ta ίdia]; ΔIONUSOS Na...μurίsqhka kroμμύdia. AIAKOS Gia to xύlo den se μέlei; ΔIONUSOS Δen μe μέlei [kai polύ]. AIAKOS AV trabήxw katά toύton. (ktupά ton Xanqίan) XANQIAS Ωc, alloί kai trisalloί! AIAKOS E loipόn, ti έceiV pάqh ; XANQIAS (anastrέfwn ton pόda kai deiknύwn thn ptέrnan) Bgάle μou autό tagkάqi. AIAKOS (stenocwrhμέnoV) Mwrέ t£ eίn' autό! aV strίyw kat£ autόn edώ [to fίlo]. (ktupά ton Δiόnuson) ΔIONUSOS (algώn katafanώV) Ω Apόllwn, pou upάrceiV stouV ΔelfoύV kai eiV th Δήlo! XANQIAS (μe pneύμa diabolήV) Δen akoύV ; έcei ponέsh! ΔIONUSOS Δen aisqάnoμai ton pόno, giatί έbala sto nou μou έnan ίaμbo [kai μόno] tou IppώnaktoV. {83} XANQIAS AM£ έtsi den qa kάnhV kai douleiά. Pάstreyέ tou thn koiliά.

AIAKOS Ma ton Aίa, έceiV dίkho. (proV ton Δiόnuson) Gύrise μou thn koiliά sou.

(ktupά ton Δiόnuson eiV thn gastέra) ΔIONUSOS (algώn) Poseidώna!... XANQIAS (cairekάkwV) KάpoioV skoύzei! ΔIONUSOS (exakolouqώn wV anwtέrw) ...poύceiV ta basίleia sou stou Aigaίou takrwtήria kai sthV qάlassaV ta bάqh ta galάzia! {84} AIAKOS An eίn' έtsi den μporeί kάneiV na μάqh, μa th Δήμhtr' ap£ touV duo saV poioV eίne swstή qeόthV. Mpήte μέsa [sto palάti] kai [o Ploύtwn] o despόthV k£ [h kurά] h Persefόnh, pou eίne qeoί k£ ekeίnoi, qa to katalάboun μόnoi. ΔIONUSOS Kalά leV· k£ ήqela toύto μonacόV sou na to noiώshV. prin na μe xulofortώshV. (O ΔiόnusoV kai o XanqίaV eisέrcontai eiV to Anάktoron tou PloύtwnoV, akolouqoύntoV tou Aiakoύ). * * * * * {78} Upainίssetai thn apagwgήn tou Kerbέrou apό ton Άdhn upό tou HraklέouV. {79} Onόμata sunήqh doύlwn. {80} Δiά twn fύllwn tou prάsou, wV elafrotέrwn, έderon touV paίdaV sunήqwV kai touV eleuqέrouV polίtaV. {81} Eikάzetai όti ai kataqέseiV twn doύlwn, diά lόgouV duspistίaV proV thn filalήqeiάn twn, elaμbάnonto diά basάnwn. {82} Δiόμeioi agώneV, teloύμenoi eiV ton Δiόμeion, dήμon thV AttikήV (AighίdoV fulήV), labόnta to όnoμa apό tou Δiόμou, erwμέnou tou HraklέouV. Ekeί eurίsketo kai naόV tou HraklέouV, Hrάkleion kaloύμenoV· piqanόn na ήto to autό μe to shμerinόn, cwrίon Hrάkleion. {83} PoihtήV iaμbikώn stίcwn kai saturikόV· έzhsen en KlazoμenaίV katά touV crόnouV tou Kύrou, kaloύμenoV Ippώnax o KlazoμέnioV· kurίwV ήto EfέsioV thn katagwgήn. {84} Cwrίon apό ton «Laokόonta» tou SofoklέouV: Ω Pόseidon, όV Aigaίou μέdeiV prώnaV, ή glaύkaV μέdeiV euanέμou lίμnaV, ef£ uyhlaίV spilάdesi stoμάtwn.. EiV to keίμenon (st. 664-5) eurίsketai μόnon h frάsiV «Ω Pόseidon... όV Aigaίou prώnaV ή glaukάV μέdeiV alόV en bέnqesin».

k£ oi fόboi [gia ton pόleμo] na pάyoune oi μegάloi· kai an apό to Frύnico. arμatώnetai μ έna rabdί sto cέri. eiV touV μetέpeita kairoύV den qa fanή sofή douleiά. Giatί. noμίzw. k£ isoyhfίa an fanή. qάμene gia polύn kairό. COROS MUSTΩN Moύsa twn ierώn corώn! μ' eμάV na rqήV na eufranqήV μe ta glukά tragoύdia μaV. K£ eίne geloίo pragμatikά oi doύloi. Kai an na krίnw ήqela [μέsa 'V autόn ton tόpo] kai th zwή tou kaqenόV polίth kai ton trόpo pou prέpei na tiμwrhqή. . kai peio eugenikή ki£ apό ton Kleofώnta {85} Ð pou μe bouhtό sta flύara ta ceίlh tou. acologά h celidόna h qrakikή. μh ton eurή cwrίV rabdί kanέnaV. exegelάsqhke kaneίV.SKHNH H£. wV pou na katadikasqή. opoύ sofίan έcei kάqe logήV. {87} Δίkho eίne' o ierόV corόV [na bgaίnh] ta frόniμa kai ta kalά sthn pόli na μaqaίnh. na gίnoune twn Plataiώn dhμόteV kai apό doύloi afentikά! Δen qέlw bέbaia na eipώ h prάxiV pώV den eίne' kalή. όpou to stactonέri na to noqeύh xέrei [kai na tanakatώnh krufά] μe Kiμwlίa gή kai yeutonίtrou skόnh· kai μe to na to xέrh ti ftiάnei. όsoi enauμacήsane na gίnoun ίsoi όloi k£ epίtiμoi polίteV· ki an stέkouμe perήfanoi kai μe yhlά thV μύteV. {90} SeiV eίsqe fusikά sofoί· afήste thn orgή saV. kai keladeί μe klάμata perίssia kai μ' ahdonήsia {86} fwnή. kai apόfasin aV pάrouμe [sthn pόli]. Έcouμe skέyi prώth. aV έlqh n£ apologhqή gi autήn thn aμartίa. pώV prέpei k£ oi polίteV μaV na έcoun thn isόth. kai na sucwreqή. pou nauμάchsan {89} ki£ autoί [san stratiώteV] gia μia forά. μa oύt o pίqhkoV autόV o KleigέnhV {91} o koutόV. kai ton gdύsh apάnw sto μeqύsi. na idήV edώ [pou trέcei] to plήqoV tou laoύ. {88} pou έμbase thn pάlh sthn tragwdίa. w άndreV. poύcei μualό peio ponhrό apό ton kάqe loutratzή. gi£ autό kai seiV to kάnate k£ egώ to epainώ polύ· μa prέpei na sucwreqoύn gia μia touV aμartίa ki£ όsoi polίteV gnήsioi μέroV sth nauμacίa ki autoί kai oi patέreV touV elάbane μazύ saV. όtan h pόliV brίsketai stou kύμatoV thn agkaliά. se bάrbaro futό. άtiμon sthn pόli pώV den prέpei kanέnaV μaV na blέph.

μ' an gίnoune kai lάqh. {6}. dίkhouV kai kaloύV. {89} Idέ shμ. {92} kai touV calkwμatέniouV. entόV thV opoίaV efoneύqh katά tina stάsin. pou kόphkan tώra kontά.Ð όpwV h ahdώn h qrhnoύsa ton uiόn thV Ίtun (idέ μetάfrasίn μou «Ornίqwn». kai eίn' ap£ όlouV peio kaloίÐ san ta palhά noμίsμata ta perifronhμέna. {87} H frάsiV aύth. kaqό Qrax ek μhtrόV. kai sthn palaistikή anaqreμμέnouV. pou prin den qάsan άxioi na pάroun oύte fόla {93} Ma tώra. όtan kainoύrgio bgaίnh: άcrhsto: μέnoun oi palhoί όpou den eίne kίbdhloi. eiV ton opoίon eisάgetai h μήthr tou barbarίzousa. Oi oύtwV apeleuqerwqέnteV doύloi enegrάfhsan dhμόtai . eίne kalό k£ epainetό. έgraye de o Plάtwn oμώnuμon diάlogon. allά kai klauqμhrώV. 23)Ðkaqό sunaisqanόμenon taV up£ autoύ diapracqeίsaV adikίaV. όpwV kaneίV paqaίnei μe to palhό to nόμisμa. Eprotίμhsa diά thn μetάfrasin thn prώthn apόdosin. μόlo pou kόphkan swstά k£ eίne dokiμasμέna stouV xέnouV kai stouV ΈllhnaV. pou eίne xέnoi kai kakoί ki£ apό kakή katagwgή. ki£ apό sofόn kai gnwstikόn. * * * * * {85} Kleofώn: dhμagwgόV kai strathgόV twn Aqhnaίwn. diό kai parabάlletai proV thn celidόna. μa protiμάte ta calkά. [parά na pάqh ap£ ton kakόn]! (Exέrcontai ek tou Anaktόrou o AiakόV kai o XanqίaV). Eίne gnwstόV upό to epώnuμon Kleofώn o luropoiόV. (idέ kai {2}). {88} O poihtήV FrύnicoV eiV thn tragwdίan tou «AntaίoV» eisήgage katά kόron thn pάlhn kai thn kίnhsin μetaxύ twn corώn. μόliV έlqoun 'V autή th gh touV ta prosfέrouμ' όla. Έtsi. frόniμouV. kwμwdoύμenoV wV bάrbaroV. kai toύton saturίzei o Ar.Ð gia thn kreμάla peio kalό eίn' to gerό to xύlo· kai kάllion [apό fίlo] kanέnaV na thn pάqh. legoμέnh kaq£ uperbolήn. En toύtoiV o Kleofώn katedikάsqh kai eisήcqh eiV eirktήn.PollέV forέV to eίdaμ' όloi autό pou eίce pάq' h pόli μe touV polίteV touV kaloύV. touV diώcnouμe san tipotέniouV· kai touV kokkinoμάllhdeV. upό ton opoίon httήqhsan oi Aqhnaίoi. Fέxh 1910. w anόhtoi! n£ allάxete touV trόpouV kai pάli na touV pάrete touV tίμiouV anqrώpouV. Kat£ άllouV ennoeί ton oμώnuμon strathgόn. ekd. stouV coroύV kai eiV th μousikή. An qa to kάμate autό. kaqόson en isoyhfίa o kathgoroύμenoV apelύeto. kai apόtoμoV touV trόpouV kai flύaroV. sel. to ίdio katantά μe touV polίteV: san kaneίV touV krίnh άndraV eugeneίV. prodίdei thn katά tou KleofώntoV aganάkthsin en AqήnaiV. {86} Saturίzei ton anwtέrw wV yάllonta fluάrwV μen. ki£ aV ήne όla kίbdhla kai apό μέtalla kakά.

an ekeίnoV den ton blέph]. όpwV kai X an q ί a V apό tou xanqόV.{94} . AIAKOS Όtan sta krufά ton brίzw. katadikasqέntaV wV μh qάyantaV touV nekroύV kai fugodikoύntaV. όpwV su to kάneiV tώra· μa k£ egώ kάqe forά έtsi kάnw μe carά. {92} P u r r ί a V: όnoμa doύlou apό tou purrάV thn kόμhn. touV opoίouV efόneuon. μa qa klaige ki£ ekeίnoV.Plataiώn. se parakalώ. parά μόnon doulikό. ascoloύμenoV eiV thn politikήn kai kwμwdoύμenoV wV sukofάnthV kai kataμhnutήV. thn opoίan hμeίV μetaceirizόμeqa diά touV kύnaV. {91} O KleigέnhV ήto ploύsioV ek twn μetoίkwn. όpwV ήqeleV na deίxhV. osάkiV hpeileίto h pόliV upό liμoύ· diά thn apόdosin taύthn eqeώrhsa katallhlotέran thn f ό l a. XANQIAS Nai. peV μou. pou exeskepάsqhV pώV den eis£ afentikό. [poύne prάμa ierό]. ήtoi touV asqenikoύV kai noshroύV en gέnei. AIAKOSÐXANQIASÐCOROS MUSTΩN AIAKOS Ma ton Δίa ton swtήra! o dikόV sou o despόthV eίne pallhkάri prώthV! XANQIAS PwV ton qέleiV pallhkάri na μh faίnetai [μegάlo] pou den xέrei tίpot' άllo parά μόno to piotό kai to gaμήsi. epithrhtήV qarrώ [sta μustήria] pώV eίμai. Δiά toύto kai ton parabάllei proV touV balaneίV touV μetaceirizoμέnouV diάfora μίgμata eiV to loutrόn. XANQIAS Mpa! sou faίnetai kalό . {93} «Oίsin h pόliV pro tou oudέ farμakoίsin eikή radίwV ecrήtat' άn»· f a r μ a k o ί s i n: ennoeί ta legόμena k a q ά r μ a t a. SKHNH Q'. {90} Ennoeί touV tέssaraV strathgoύV ek twn swqέntwn katά thn en ArginoύsaiV nauμacίan. kai sunekdocikώV diά pάnta steroύμenon axίaV. AIAKOS Aporώ pώV den sou dwke gerό xύlo. AIAKOS Mprάbo sou! sto doύlo prέpei [ton afέnth tou na brίzh.

k£ έkaμan oi peqaμέnoi stάsi.. Ðpou ki£ autόV eίne μpasμέnoV san eμάV eiV thn douleίaÐ san ti gίnet' ekeί μέsa. (Akoύetai έswqen qόruboV filoneikίaV). μa ton Δίa. AIAKOS Eίne nόμou diatάxeiV edώ kάtw.XANQIAS Kai ti leV [kάqe forά] san thV trwV eiV ta gerά. XANQIAS Aί! AIAKOS Megάlh fasarίa. AIAKOS Toύto peia μou fέrnei trέlla. scetikέV μe thV tέcneV thV μegάleV kai thV peio eugenikέV: apό touV tecnίteV όlouV o peio prώtoV [gi£ aμoibή tou.. AIAKOS Ma ton Δίa! den eίn' άllo apό toύto peio glukό! XANQIAS Zeu qeέ! pou prostateύeiV kάqe όμoio prάμa! {95}Ð[Stάsou]: ki£ όtan paV na krufakoύshV to ti len tafentikά sou. fίla μe na se filώ. Tέtoian hdonή μou dίnei. XANQIAS Kai gia poian aitίa . AIAKOS Tou Aiscύlou k£ Euripίdh. AIAKOS A trellaίnoμai gi£ autό! XANQIAS Kai ti noiώqeiV. kai trabiέsai proV thn qύra tou spitioύ μe μougkrhtό. μa ki£ akόμa peio polύ! XANQIAS Ki£ όtan bgaίnhV sthn aulή kai touV brίzhV stouV geitόnouV . k£ έla peV μou. pou noμίzw pwV μou cύnei! XANQIAS Ω Apόllwn μou kai Foίbe!Ð ΔoV μou [se parakalώ] to dexί sou to cerάki. pou anthcoύsan tόsoi lόgoi kai boή kai brisolόgi . μe to xύlo san sou kάnoune kakό. όtan kάnw tέtoio prάμa. dwreάn] sto Prutaneίo {96} qa labaίnh thn trofή tou ki£ autόV [μόno] qάch qrόno AIAKOS .

kai n£ apodeicqή poioV qάne o sofώteroV ston trόpon. k£ έtsi. XANQIAS Ma kalά kai o AiscύloV pώV kanέna den eurήke nάne sύμμacoV [kai fίloV]. k£ edώ kάtw. AIAKOS Ap' thn ώra pou katέbh o EuripίdhV [eiV autήn edώ th cώra].Ð ki£ όloi autoί. Ð-όpou eίne apό daύtouV plhqusμόV 'V autόn ton tόpo. katalabaίnw. ToύtoV dw twn palhanqrώpwn. tέtoia pάqaine μanίa. AIAKOS E. kai tώra poioV ton pήre apό keίnon. touV lugisμoύV tou. opoύ tόt' autόV to qrόno qa ton paradώsh pάli.eiV ta plaginά sthμέno ap£ tou PloύtwnoV to qrόno. . AIAKOS ΩV pou na xanάrqh άlloV μe thn tέcnh peio μegάlh. XANQIAS E. poύne plέon dunatόV. AIAKOS MόnoV tou kratoύs' autόV ton tragwdikό to qrόno. AIAKOS Ma ton Δίa. dίkho έceiV.) lίgoi έcoun thn tiμήn touV. XANQIAS Ki£ o AiscύloV ti fobάtai. άrpaxe ki£ autόV to qrόno pou kaqόntan' o AiscύloV. pou gia peio sofόn ap£ όlouV ton epήran toύton μόno. όpwV kai ston tόpon toύton. thV strofέV. apό fantasμάra. (deiknύei to koinόn. epideίcqhke [stouV drόμouV] se kakoύrgouV{97} lwpodύteV kai se ballantiotόμouV ki£ όsouV na trupoύn thV μάndreV xέroune kalά ton trόpo. μa xέreiV. XANQIAS Mάlista. μe to n£ akoύsoun kάqe tou antilogίa. (Δeiknύei to koinόn) AIAKOS PeV kai kάti parapάnw. XANQIAS Δen tou pέtaxan oi άlloi kai liqάria [sto kefάli]. XANQIAS [Bre poioV dήμoV kάnei krίsi]. μa [ebgήke] na zhtήsh μe tranή boήn o dήμoV gia touV duo na gίnh krίsi.

diaμέtrouV. όpwV eίp' o KleidhμίdhV{98}· o AiscύloV an nikήsh. tόte μέnei o EuripίόhV kai μ' autόn qa μetrhqή. kai ti q' akolouqήsh. AIAKOS Nai. AIAKOS Nά. XANQIAS Qa zugίsoun tragwdίeV [gia na broun thn peio bareiά]. XANQIAS PlίqeV ap£ th gh qa bgάloun. o qrόnoV n£ apoμeίnh ston Aiscύlo. AIAKOS Bέbaia· qa skύyh kάtw kai qa blέph san ton taύro. Tώra deuterώterόV tou eiV to plάgi qa kaqήsh. qan£ ta prάμata όpwV prώta· μ' an sthn tέcnh nikhqή. kai ta lόgia μe thn pήch qa μetrήsoun.. AIAKOS San katέbh [eiV autά edώ ta μέrh pήge]. kai qa zugisq£ h axίa kaqenόV sth zugariά. XANQIAS Ma qarrώ pώV qa to krίnh tέtoio prάμa o AiscύloV san polύ barύ [kai μaύro]. edώ kai lίgh ώra to tranό kakό q' arcίsh. kai qa μetakoμίsoun kai kanόneV. XANQIAS Ma gia peV μou: ti sunέbh pou o SofoklήV den pήre ta prwteίa. tou piase to cέri ton efίlhse [san fίlo] k£ upocώrhsen.! AIAKOS Kai [qa bάloune akόμh] 'V autέV sfήneV. giatί brίskoune k£ oi duo touV έlleiyi sofώn anqrώpwn· . AIAKOS Blέpw dύskolon ton trόpon.{99} XANQIAS E. AIAKOS Nά. ki£ autά poioV qa ta krίnh .XANQIAS E. kai ti qa kάμh o Ploύtwn. kai perbάzia qa touV bάloun. eίdoV krίsi.. XANQIAS E. Eίn' tou Euripίdh gnώμh όti stίco μe to stίco h exέtasiV na gίnh eiV thV tragwdίeV prέpei. agώna qa touV ftiάsh. kai thn tέcnh kaqenόV na exetάsh.

efiloxenoύnto oi epίshμoi xέnoi kai έtrwgon oi polίtai eiV dhμosίan sίtisin. to xespάne sta pleurά μaV! (Eisέrcontai aμfόteroi eiV to Anάktoron). μa k£ έrga torneuμέna· Ki£ o [EuripίdhV] apό dw profύlaxi qa pάrh . * * * * * {94} ΩV exhgeίtai kai diά twn en taiV akύlaiV parenteqeiμέnwn. όtan ton antίpalo tou ton skouxiάrh q' antikrύzh. {98} Kat£ άllouV uiόV tou SofoklέouV. dhμόsion ktίrion. SKHNH I£. antί na eίph «w thV oμoiόthtoV!» {96} Metafέrei to en AqήnaiV έqiμon kai eiV ton Άdhn. h epitήrhsiV twn Musthrίwn eqewreίto μegάlh tiμή kai ierά uphresίa. wV gnwstόn.afoύ μάlist' o AiscύloV gia kritάV tou [kaqώV prέpei] oύte kai touV AqhnaίouV paradέcetai. anefέrqh wV kai allacoύ. eiV newtέrouV de crόnouV μόnon oi anegnwrisμέnoi sofoί. {100} O ΔiόnusoV ήto qeόV kai prostάthV thV tέcnhV. Ap£ th μanίa th μegάlh kai troμerή qa gίnh pάlh μe lόgia. μήpwV dέcetai ki£ autoύV pwV μporoύne nάcoun gnώμh kai gia poihtάV akόμh. san tafentikά μaV kάti grήgora gureύoun. {99} Ennoeί thn μegaloprέpeian tou poihtikoύ ύfouV tou Aiscύlou. Έtsi ton afentikό sou gia kritή qa fέroun gύra pou cei [lέne] gia thn tέcnh tou qeάtrou [kάpoia] peίra. dietήroun ta agήμata. COROS MUSTΩN Sthn yucή tou dίcwV άllo o brontόfwnoV AiscύloV qάch to quμό μegάlo. dhladή ta όμoia elattώμata twn uphretώn. {100} Έla tώra pάμe μέsa· giatί. XANQIAS Qa blέph [μe to kόμμa tou Euripίdh] lwpodύteV arketoύV. έnqa sunedrίazon oi PrutάneiV. katά de ton Apollώnion upokritήV twn sofokleίwn tragwdiώn. {95} OύtwV apedόqh h lέxiV «oμόgnie»: qauμάzei thn oμoiόthta twn pragμάtwn. AIAKOS Ki£ an eipήV kai gia touV άllouV. {97} PatraloίaV. pou ta dόntia q'akonίzh. [lόgia]ÐagkίdeV kalaμioύÐparakinduneuμέna. pou qa μoiάzoune μe krάnh astrafterά pou nάcoun ki£ alogoourά. kwμwdoύμenoV wV xέnoV. To Prutaneίon ήto.

qa noiώsh na tou fέrnoune μέs'] sta pleμόnia pόno! AULAIA * * * * * {101} AdύnatoV di£ eμέ toulάciston h akribestέra apόdosiV eiV stίcouV oμoiokatalήktouV tou corikoύ toύtou. en eίdei proaulίou.tόte dh μanίaV upό deinήV όμμata strobήsetai.. MEROS TETARTON [Aίqousa tou en tw Άdh anaktόrou tou PloύtwnoV. frίxaV d£ autokόμou lofiάV lasiaύcena caίtan.. qa bgh xetuligμέnh· oi calinoί thV oi fqoneroί qa kinhqoύne. parapleύrwV de autoύ epί μikrotέrou qrόnou o AiscύloV. έstai d£ ippolόfwn te lόgwn koruqaίola neίkh. skindalάμwn te paraxόnia. deinόn episkύnion xunάgwn brucώμenoV ήsei rήμata goμfopagή. Ð O Ploύtwn kάqhtai epί qrόnou eiV to μέson tou bάqouV thV skhnήV. όpwV sanίdeV karabioύ apό seisμό μegάlo! {101} Ma kai tou άllou h glώssa h gualisterή kai h kalodeμέnh. ta lόgia. έcontoV epί lέxei en tw keiμέnw wV exήV: «. k£ έcei thn tέcnh μέsa sto μualό tou. SKHNH A£. ta puknwμέna. qa eipή μe bronterή fwnή kai skountoufliάzontaV lόgia sfictodeμέna. topoqethμέnon proV to aristerόn paraskήnion. pinakhdόn apospώn ghgeneί fusήμati. Kai o [AiscύloV apό kei] th caίth tou tinάzontaV ap£ ta dikά tou ta μalliά. pou [gia na ta eipή kanέnaV μόno. sμileύμata t£ έrgwn. na leptologήsh. kai xekollώntaV [tώna μe to άllo].[ap£ ton Aiscύlo ton antίpalo tou]. ΔIONUSOS Ð AISCULOS Ð EURIPIΔHS Ð PLOUTΩN Ð (XANQIAS) COROS MUSTΩN EURIPIΔHS (proV ton Δiόnuson) . fwtόV aμunoμέnou frenotέktonoV andrόV rήμaq' ippobάμona.Ð O CorόV twn Mustώn έnanti tou Δionύsou proV to dexiόn paraskήnion kai pro autoύ o EuripίdhV όrqioV. o de XanqίaV ίstatai όpisqέn tou. pou μoiάzei kάqe lόgoV tou μe kaballάrh. kai [den q' argήsh] na koμμatiάsh. μe thn dexiάn ceίra proklhtikώV topoqethμέnhn epί tou qrόnou tou Aiscύlou].ÐO ΔiόnusoV kάqhtai eiV έteron qrόnon.

ki£ ώreV pollέV den qa carήV gi£ autό pou leV! ΔIONUSOS Kόf to. μa έcei kai to stόμa akrάthto ki£ apύlwto kai dίcwV calinoύV· pou [o dikόV tou nouV] den eίpe tίpote swstά.Ðsu loipόn μileίV 'V eμέna μe th glώss' autή.Mh cάnhV ta logάkia sou· to qrόno den afίnw· eίμai sthn tέcnh peio kalόV ap£ [ton Aiscύlo] ekeίno. Ð Kai su. prin apodeίxw kaqarά poioV eίn' h afentiά tou. EURIPIΔHS Ton xέrw apό protήtera ki£ ap£ όlouV peio kalήtera: pou ftiάnei άgriouV ήrwaV [sta έrga tou]. ΔIONUSOS Aiscύle. {107} ΔIONUSOS (proV ton Corόn) Maύro arnί fέrte. su. μonolόgouV krhtikoύV sta έrga sou sunάzeiV. w koureloμpalwμatή . {111} kai όxw sou petάxh ton Tήlefό sou! . pou μazeύeiV όpou brhV faflatariέV {104} μonάca [k£ έceiV gia μόnh sou douleiά] ftwcόn ton kάqe basilhά {105} na ftiάnhV. an eίsai frόniμoV. kai su! polύ condrά ta leV! euloghμέne άnqrwpe. {109} kai gάμouV όlo anόsiouV μέsa sthn tέcnh bάzeiV {110} ΔIONUSOS Aiscύle polutίμhte! kratήsou ap£ to brisίdi. ki£ akόμa: έcei th glώss' auqάdikh. EURIPIΔHS Stάsou. pou ftiάnei [όlo ήrwaV] koutsoύV [sta drάμatά tou]. kai bgaίnoune ta lόgia tou xulodeμatiastά. μήpwV kai sou tinάxh kanέna lόgo ap£ to quμό barύ ston krόtafό sou. AISCULOS Δen paύw toύth th forά.{106} Hsύcase. fulάxou ap£ to calάzi autό. όpwV sthV tragwdίeV tou forέV parά pollέV μaV to skarώnei. paidiά! {108} όpou ki£ an ήne tώra qa μaV plakώs' h μpόra. ΔIONUSOS E. AkoύV to ti sou yάllei. ti esώpaseV . {102} AISCULOS Ω guiέ thV LacanoqeάV! {103} na leV alήqeia tάca . Aiscύle! [stάsou!] den prέpei kai n£ anaftoύne polύ ta aίμatά sou. san to rapanokέfalo. AISCULOS (proV ton Euripίdhn) Su. w ponhrέ Euripίdh. th sobarόthta na pάrh th μegάlh.

ki£ antilogoύn.Ð-elάte. pou άnaye. ti zhteίV . k£ έtsi qa gίn'h pάlh. ή prώta ton dagkώsw. sthV MoύseV έnan ύμno saV na sigotragoudήsete. pou twn andrώn thV frόniμeV kai leptolόgeV frέneV. [kόreV] tou ΔiόV. rώthse ton k£ ήsuca xέtasέ ton giatί kaneίV den prέpei touV poihtάV na blέph wV eίdoV ti fournάrisseV n£allάzoune brisίdia· μa san pournάri. kai lόgia na carίsete kai logoprionίdia {115}! . EURIPIΔHS Egώ eίμai tώra έtoiμoV kai tόpo den qa dώsw. trizobolάV ta ίdia. giatί den eίne ίsh h qέsiV kaqenόV. AISCULOS Qa ήqela h krίsi na μh genή ston tόpo autόn.{113} apάnwqe kuttάte. Aiscύle. [kai μέnoun μe touV zwntanoύV μazύ]. gia na epithrήsete duo stόμata. μe thV μegάleV skέyeiV touV. kai triklopodiά {114} bάnoune. agnέV ennhά parqέneV. μa h dikή tou h poίhsiV. AISCULOS Giatί μazύ μ' eμέna ta έrga den peqάnane. na krίnw toύton ton agώna μe kάqe μousikόn kanόna. ή prώta dagkwqώ egώ· aV kάμh όpwV xέrei. epέqane kai ήlq' edώ μazύ tou. Kai tώra seiV n£ arcίsete. {112} ΔIONUSOS Kai su poiάn έceiV gnώμh . gia peV. pou έcw egώ graμμέna. (EίV ek tou Coroύ procwreί kai fέrei eiV ton Δiόnuson pύraunon kai libanwtόn). ΔIONUSOS Giatί. όtan kaugάdeV piάnoune. pou έcoune th dύnaμi thn ίdia. kai qάch na μaV yάllh· μa san sou faίnetai kalό. Aiscύle. ΔIONUSOS (proV ton corόn) EμprόV! aV έlqh kάpoioV na μou fέrh lίgo libάni kai fwtiά sto cέri· qέlw na euchqώ protoύ n£ arcίsh twn epiceirήμatwn touV h krίsi. COROS MUSTΩN Ω MoύseV.Ð stouV stίcouV kai sta lurikά kai 'V [όs' akόμa μέrh έcoune] neύro tragikό· [ki£ an qέlh aV orίsh na£ bάlouμe se krίsi] Aίolo kai Melέagro kai ton Pulέa akόμh.Ð Allά kai su dίcwV quμoύV.

COROS MUSTΩN K£ eμeίV epiquμoύμe lόgouV kaloύV. dόste na bgoun alhqinoί oi lόgoi pou qa eipώ. Prέpei na periμέnh kaqέnaV μaV n£ akoύsh. kai h kardiά tou kaqenόV έcei arketή pallhkariά. ΔIONUSOS E. ki£ apό ton άllo na bgh μe kάqe lόgo tou μegάlo . rouqoύnia pou bohqάte sth fwnή. EURIPIΔHS (laμbάnwn kai rίptwn eiV to pur ton libanwtόn) Nai. EURIPIΔHS Bέbaia. ΔIONUSOS Ti. skέyi μe ponhrό skopό. proseucήsou kai stouV idikoύV sou akόμa. {117} glώssaV strifogurίsμata. qeoύV dikoύV sou . kalά· μa eίne άlloi oi qeoί. όpou qa kάnw proseucήn egώ [μegάlh]. kaloliμarisμέna. ki£ o nouV touV den eίn' ήsucoV ki£ akίnhtoV den μέnei. apό duo άndreV logikoύV n£ akoύsouμe. έceiV kai 'V autoύV kainoύrgio kόμμa . apό ton έna (deiknύei ton Euripίdhn) lόgia koμyά. arμonikoύV. AISCULOS Δήμhtra! pou thn yucή μou έqreyeV [μe tόsa dώra].(ProV touV Euripίdhn kai Aiscύlon) Ð Elάte tώra eμprόV. o agώnaV thV sofίaV n£ arcίsh o laμprόV. EURIPIΔHS Aiqέria μou boskίsμata. rίc' to. ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn kai Aiscύlon) Prέpei kai seiV na euchqήte touV stίcouV saV protoύ na eipήte. kai to sofό to drόμo touV na idoύμe. {118} Ð dόste. H glώss' agrίeye bareiά. {116} kai gia ta μustήria sou na μe krίnhV άxion tώra! ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn) Na kai su libάni.

ΔIONUSOS Ma ton Δίa. Ð cwrίV oύt' έna tόso da μourμoύrisμa n£ akoύV. autό sto tέloV qa to eipώ· έcw protήtera skopό autόn na exetάsw. EURIPIΔHS Ponhriά: to qeatή tou na ton kάnh na kaqίsh. se rwtώ] kai giatί to kάnei autό . h ywroperhfάneia tou. opoύ touV koutoqeatάV touV eίce koroϊdέyh. {121} prόswpo dίcwV na fanή. pou άlloi qάkanan [se όμoiouV agώneV]. autό k£ egώ noμίzw.kai μe orμή pollή. Ma [gia peV μou. kai na periμέnh pόte h Niόbh qa μilήsh. ΔIONUSOS Me diaskedάzei toύto kai μ' arέsei peio polύ ap£ ta lόgia. Kai prώta-prώta έbgale prόswpa kaqisμέna kai kaloskepasμέna: ton Acillέa [dhladή]. EURIPIΔHS Tόte. kai na ton xeskepάsw. kai logoμpourμpoulήqreV {119} na dialή! To lόgo grήgora loipόn kaqέnaV saV aV pάrh kai na μilήsete k£ oi duo μe eugέneia kai μe cάri dίcwV pollέV eikόneV ki£ autά. xέre to kalά. ΔIONUSOS (ennoώn ton Aiscύlon) Kύttaxe ton ponhrό! μ' όl' autά poύce skarώsh μaV korόideue kairό! (proV ton Euripίdhn. ki£ ekeίnoi pάli ap£ to stόμa touV den eίcan oύte μίa lέxi bgάlh. . K£ έtsi peia [μ' autό to prάμa] paίrnei drόμo tou to drάμa. {122} blέpw pou stenocwriέsai. μe όlo pou o FrύnicoV {120} [kalά] touV eίce qrέyh. eίsai blάkaV sta μualά! ΔIONUSOS Nai. έcei dίkho· oύte lέxi den μiloύsan. pou eίce. EURIPIΔHS A. όso peia gia μέna poioV eίμai gia thn poίhsi [kai ti έcw kaμwμέna]. ή th Niόbh [sth skhnή]. o opoίoV enteίnei ta neύra tou wseί etoiμazόμenoV proV pάlhn:) Ð Tώra ti anaklariέsai. na fanή kai h apάth [tou h tranή]. EURIPIΔHS Ki£ apό tέssareV arμάqeV oi coroί ekopanoύsan thV strofέV. pou kaqέnaV ston kairόn autόn μileί. Ð tύpouV μonάca tragikoύV.

{124} pou na touV ennoήsh kanέnaV den eίn' eύkolo. prhsμέnhn apό lόgia sou bareiά kai fouskwμέna. san perίpato [anakoufistikά]. μe lόgia. μa oύte kai tragέlafouV akόμa. μa touV qeoύV. san k£ esέna. to guiό tou Filoxέnou. grupahtoύV 'V aspίdeV kaqisμέnouV ki£ apό calkό ftiasμέnouV. polύ. kai sέskoula kaqartikά.EURIPIΔHS Na ton elέgxw prόkeitai. άgnwsta kai skiάctra foberά stouV qeatάV. ΔIONUSOS [Gia kύtta ti blakeίa!] k£ enόμiza ton Έruxi. Kai fluarώntaV arketά. AISCULOS (eirwnikώV) Alloίμono! tranή μou suforά! ΔIONUSOS (proV ton Aiscύlon) Sώpa loipόn! EURIPIΔHS Kai tίpote den eίpe kaqarά. EURIPIΔHS Egώ . AISCULOS Kai su. μe frύdia [sobarά] kai μe lofίo. όtan h tragwdίa tou sth μέsh fqάnh. pou brίskontai sta persikά paniά zwgrafisμέna· μa μόliV thn parάlaba thn tέcnhn apό sέna. thn έkaμa peio acaμnή. pou όlh thn estrάggisa ap£ tάlla ta biblίa. μaV petά kai dώdeka boϊdόloga. {125} ΔIONUSOS AISCULOS (proV ton Δiόnuson) Bre aμaqή! sta ploίa zwgrafisμέnoV brίsketai. ΔIONUSOS (wV άnw) Mhn trίzhV su ta dόntia sou! EURIPIΔHS Kai άllo den lέei par£ autoύV SkaμάndrouV. K£ egώ cw xenuctίsh. . kai thn etάisa culό μe tόsh fluarίa. bre aqeόfobe! ti έceiV kaμwμέna. kai lόgouV alogogkreμoύV.{126} EURIPIΔHS K£ ήtan anάgkh peteinoύ sta drάμata cwμέnou . thV έbgala ta bάrh μe stίcouV όlo cάri.{123} tάfrouV. alogopeteinό den έftiasa kanέna. spάzontaV to kefάli μou na μάqw ti poulί eίn' o alogopeteinόV.

AISCULOS Swstά· μa toύto lέw k£ egώ. μa opoίoV eίce prwtobgή. poύceV tolμήsh na kάμhV [prώtoV] crήsi se toύto [to kakό] . n£ agapάne. na blέpoune. kai pwV [μporeί kaqέnaV touV] th skέyi proV ta loxά na strέyh. afentikά kai doύloi. giatί den qarrώ proV όfeloV sou nάne. {129} thn prosocή twn qeatώn μe bia na thn trabήxw. [Δrάμa egώ kanέna] potέ den paragέμisa μe lόgia fouskwμέna. μa ton Apόllwna. AISCULOS Kai den ήqeleV skόtwμa loipόn. na strίboun.Έpeita thn anάqreya [kalά] μe μonolόgouV. na kάnoune tecnάsμata kai na filoneikάne. oύte na touV ekplήxw μe KύknouV kai μe MέμnoneV {130}. EURIPIΔHS Kai twn leptώn kanόnwn th crήsi egώ μόnon touV dίdaxa. prάμata pou ta xέrouμe k£ eμprόV μaV έcoun gίnh. Ti prάμa eίn' oi dikoί μou μaqhtaί kai t£ eίn oi μaqhtaί tou. fίltate. na noiώqoune. k£ έtsi μporeί thn tέcnh μou kaqέnan na thn krίnh. kai oύte ta salάtiaza. EURIPIΔHS Έbala sth skhnή kai prάμat' apό'th zwή thn kaqhμerinή. na bgaίnoune sto drάμa fountokoudounostόlistoi {131} san t άloga. kάllio gia to drάμa sou. kai na katalabaίnoun μ' allhgorίeV to kakό. EURIPIΔHS (deiknύwn to koinόn) K£ έpeita 'gw touV έμaqa kai toύtouV na μilάne. k£ h grhέV. EURIPIΔHS To brήka dhμokratikό]{128} autό. [gia nάne όloi ίsoi] ΔIONUSOS E. k£ eiV kάqe ti na μpaίnoun. .ti μou tύch arμάqiaza. ekeίnoV kai tou drάμatoV έlege thn katagwgή. kai doV tou ki£ o Khfisofώn sth μέsh·{127} oύte lόgoV ό. parά na lέh gia sέna. ta ίdia lέne oύloi. ΔIONUSOS E. kάllio th suzήthsi autή nάceV afήsh. AISCULOS Mάlista· toύto lέw k£ egώ: pώV έprepe na skάshV protoύ autό touV ftiάshV. μa k£ h gunaίkeV [an rwtάV]. EURIPIΔHS M' apό ton prώto lόgo argόn den άfhsa kanέna· kai h parqέneV.

to drόμo sou na ligostέyhV kai ta paniά sou na μazέyhV· lίgo-lίgo na orμήshV μe profύlaxi pollή. Ki£ wV tώra [έtsi pάei] kai μέnoune akόμa [oi Aqhnaίoi] san cazoί kai μ' anoictό to stόμa. Me qάrroV loipόn άfhse th brύsi [thn orμhtikή]. pou na noiώqh όpwV prέpei o kaqέnaV.{141} . {132} μa kai tou Forμhsίou {133} [poύne pallhkarάdeV] salpiggologcogέnhdeV. nantiμilήshV. kai na blέph eiV to bάqoV kaqetί. {139} na idoύμe tώra 'V όla ti έceiV napantήshV . kai to spίti na kratή peio kalά kai apό prώta.»Ð«PoioV to cqesinό to skόrdo έcei fάh. {137} ΔIONUSOS O QhraμέnhV . cwrίV kai μe quμό. ki£ όpou breqή brwμodouleiά eίn' anakatwμέnoV· μa th glutώnei. wV pou agέra napantήshV. Ma prέpei. μa touV qeoύV.» Ð «PoioV έfage kai thV elhέV» . ti έcei gίnh. lέgontaV [μe trόpo poύcei taktikό] pόte pwV eίn apό th Ciό. {138} EURIPIΔHS Na loipόn to kάqe prάμa poύcw gia thn kritikή· egώ έbala sto drάμa skέyi.. COROS MUSTΩN (proV ton Aiscύlon) Ω έndox' Acillέa! autά ta blέpeiV [tάca]. elafrό kai asfalή. ta kopέlia tou rwtάei: Ð «Poύcete th cύtra bάlh. kai na μpaίnh n£ anakrίnh: «pώV egίnh autό. to prάμa [όpwV su to leV] suμbaίnei· gi£ autό tώra kai sto spίti όpoioV [AqhnaίoV] μpaίnei. thn fluarίa thn tragikή. giatί kathgorίa sou skάrwse μegάlh.» ΔIONUSOS Nai. pallhkάri μou. {134} condrokoroϊdeutάdeV.» « ÐPoioV έspase to persinό to piάto.» Ð « Apό saV poioV έcei fάh thV μarίdaV to kefάli. μa kai logikή.euqύV qa katalάbete. k£ ekeίno poioV to pήre . [xέreiV] eίn' άnqrwpoV polύ sofόV kai άxioV [o kaϋμέnoV]. pou μόnoV su stouV ΈllhnaV lόgia epύrgwseV tranά k£ estόliseV [pantotinά]. pόte pώV eίn' apό thn Kώ.. perί tou Megainέtou an pw tou Magnhsίou. n£ arcίshV. {135} ΔikόV μou eίn' o Kleitofώn {136} [autόV o casoμέrhV] ki o QhraμέnhV o koμyόV. μa prόsexe μonάca μhn tύch kai phdήshV ta όria [kai pάli] {140}.

Aiscύle. tetrάphcouV. kai oi kaloί [sthn pόli] kai oi gennaίoi. EURIPIΔHS Sthn epithdeiόthta kai suμbouleutikόthta. AISCULOS «Oi eptά oi epί QήbaV». Kai μe touV «PέrsaV» [pάli]. ti prέpei. krάnh! EURIPIΔHS (μe kwμikήn apelpisίan) An pάh έtsi to kakό qrίyala qa μe kάnh μe thn k r a n o p o i h t i k ή {144}! Poia tέcnhn eίceV pάrh. AISCULOS Kai an den to kaμeV autό. kai όμwV den to kάnate. μhn [katantήsh] na eipή pwV esugcύsqhka. AISCULOS Me drάμa μou poleμikό. {143} perkefalaίeV trίlofeV. k£ hqέlhsan na gίnoune gennaίoi. tέcnh saV έμaq' άllh. cwrίV potέ na krύbwntai sth cώra. ΔIONUSOS Autόn ton ίdion μh rwtάV· nά. Allά. AISCULOS Allά gia toύto έprepe kai seiV na touV wμoiάzete. Eίdane [oi Aqhnaίoi autά pou έgraya]. prέpei na peqάnh! AISCULOS Skέyou. [na brίskouμe touV trόpouV] na ftiάnouμe kalήterouV sthV pόleiV touV anqrώpouV. [pou touV anάbane] quμoί μ' eftά bwdiώn toμάri. pou μe upocreώnei gia n£ apantήsw egώ 'V autόn. pou έtsi da ton έftiaseV kaqέna pallhkάri . ΔIONUSOS EμprόV.ÐpeV kai μόnoV souÐkanέnaV na tou kάnh. to kontάri. rwtώ ki£ aV apantήsh: [na μaV eίph loipόn] se ti qauμάzoune ton poihtή. apό se kakoί ebgήkan όloi. . ΔIONUSOS Poiό eίne . to drάμa μou to άristo.AISCULOS Autό to sunapάnthμa [dw kάtw] μe quμώnei ki£ aganaktoύn ta splάgcna μou. ti AqhnaίouV prwtoparάlabe apό 'μe: eiV thn yucή gennaίouV.kai xύlo sou creiάzetai. periknhμίdeV. ki£ όci anqrώpouV prόstucouV kai ponhroύV {142} san tώra. μίlhse kai μh stenocwrήsai· μόnon arkeί perήfanoV ki£ auqάdhV na μhn ήsai. allά pou epiquμoύsane th lόgch. ΔIONUSOS Me toύto έkaμeV kakό· ebgήkan oi Qhbaίoi peio dunatoί ston pόleμo·Ð.

thV paratάxeV kai strofέV polέμou . AISCULOS Nai. ΔIONUSOS Alήqeia· μia forά pwV o ΔareίoV pέqane akoύontaV. se brήke sto kefάli! EURIPIΔHS (proV ton Aiscύlon) Δustucisμέne άnqrwpe! ti.{148} gia na dώsw sto n kάqe άndra tόso frόnhμa. Ma ki£ o MousaίoV {145} twn crhsμώn [μaV έkaμe th didacή] kai kάqe arrώstiaV giatreiά· to έdafoV to karperό μaV έμaq' o HsίodoV. toύto prέpei [pάntote] oi poihtaί n£ akolouqoύn. ki£ άllouV polloύV μegάlouV kai kaloύV. oύte gunaίka eίde kάneiV erwteuμέnh μia. AISCULOS Ti leV! den μou ceiάsthke! Sto sbέrko sou qroniάsthke μonάca h Afrodίth. kai όlo sou to spίti! {150} ΔIONUSOS Ma to qeό. polύ swstά· ό. AISCULOS Ma dίdaxe to Lάμaco {147} ton ήrwa. ki£ ap£ thn arcήn na to skefqoύn.pwV na nikάte touV ecqroύV. EURIPIΔHS H Afrodίth cάri thV den sou 'dwke kaμμiά. [autόn] pou bgήke μia forά eiV thn poμpή thn ierά. ΔIONUSOS Kai όμwV μάqhμa den έdwke polύ kalό ston Pantaklέa {146} ton deilό. thV aretέV andrώn. poύqe pάli th dόxa [th μegάlh] kai thV tiμέV tou έlabe. pou ίsa μ' autoύV na thn tentώnh thn yucή. cwrίV kai to lofίo tou na quμhqή na bάlh. . k£ ectύphse kai sέnane. όtan akoύh sάlpisμa polέμou n£ anthcή. pώV oi gennaίoi wfeloύn ton kάqe poihtή. ap£ th carά tou fώnaxe: «a!» kai ctύphse ta cέria [ta dikά] tou.ti μe kάqe άllh έftiaseV su protήtera. έceiV katalάbh pώV έfere h Sqenέboia sthn pόli kaμμiά blάbh. pollή carά aisqάnqhka· μa ki£ o corόV [to ίdio]. Ma ki£o OrfeύV μaV dίdaxe thn ierά thn teletή ki£ apό touV fόnouV apocή. kai έbale protήtera to krάnoV sto kefάli. San to sfouggάri erroύfhxe to pneύμa μou thV aretέV k£ έftiase ki£ άlleV san autέV. kai twn karpώn kάqe kairό. Kai pόrneV kai SqenέboieV kai FaίdreV {149}Ð[tέtoia prάμata] den έftiasa se drάμata. PatrόklouV leontόkardouV kai TeύkrouV. kai tώrgwμa· ki£ o ΌμhroV o qeίoV. par£ apό thV perigrafέV όplwn.

ΌpwV foroύne ki£ apό μaV ta roύca peio seμnόtera. ta lέrwseV [μe th dikή sou glώssa]! EURIPIΔHS Ti έkaμa. pou eleeinoύV kai kakoμoiriasμέnouV touV eίdane oi άnqrwpoi. kai όxw bgaίnan όloi koureloforeμέnoi. {151} EURIPIΔHS Ti έblaya μe toύto. kai όci. EURIPIΔHS Me to na yάllhV ParnassoύV μegάlouV kai LukabhttoύV autά eίne tάca ta kalά. όsa eίpa seμnά. [den έnoiwseV akόμh] pwV eίn' anάgkh pάntote apό μegάlh gnώμh kai apό skέyin uyhlή. ΔIONUSOS Alήqeia. k oi poihtaί didάskoune touV nέouV μe poiήμata. kai prέpei prάμata kalά na lέμe pάntote 'V autoύV. μa prέpei k£ oi hμίqeoi lόgia na len tranόtera. μa th Δήμhtra· μa ήsane ntuμέnoi [kai ap£autoύV polloί] μ' έna citώna kάtwqe μe katsarό μallί· k£ enώ ton kόsμo μ' όl' autά ekoroϊdeύan άdika. Gia toύto loipόn. pou prέpei na touV lέne oi poihtaί. μa prέpei pάnta o poihtήV na krύbh to kakό. na to didάskh [fanerά]· giat£ oi dάskaloi dίnoune eiV ta paidiά μaqήμata. pou ap£ autέV na gennhqoύn lόgoi μegάloi kai kaloί. AISCULOS TouV basileίV touV έbgaleV ntuμέnouV kourέlia. AISCULOS Giatί. eklaίgane thn ftώceia touV. AISCULOS Ma. kώneio pήran [sth stigμή] ap£ th ntropή. όs' eίcan ploύto kai ήsan άxioi thn arcή na pάroune sthn pόli.AISCULOS GunaίkeV tίμiwn andrώn. όpou ki£ autέV eίcan tiμή. μe touV BellerofόnteV sou. deίcnontaV autό [stouV qeatάV kάqe forά]. ki£ anqrwpinά . [apό thn άllh th μeriά] traboύsan sta yarάdika {152} . EURIPIΔHS Kai poioV qa 'ph pώV sύμfwna den έgraya kai μe thn istorίa thV FaίdraV. AISCULOS Ma ton Δίa upάrcei to istorikό. bre dustucisμέne.

μέnontaV όlo pίsw-pίsw.{157} ki£ άlleV pou lέgan th zwή pwV den eίne zwή [touV] . parά «xerό ywμί» {153} kai na fwnάzh «sto koupί». ki όpou glwssoύdika paidiά. pou έstekan yhlόtera. όtan sta Panaqήnaia egώ έtuce na parathrήsw άnqrwpon άspro. kai pάei to ploίo 'dw k£ ekeί. μa ton Apόllwna· kai klάnane akόμa oi kwphlάtai. kai έkaμeV touV άtiμouV na bgaίnoune sth cώra kai fanerά stouV άrconteV n£ antilogoύne tώra. stouV lagόneV. touV tόpouV thV guμnastikήV άfhseV όlouV adeianoύV. μe th kleyiά kάpoion qa sugurίzane. den έftiase proagwgoύV [έna swrό] .AISCULOS Έpeita touV edίdaxeV lόgia ponhreμέna kai epithdeuμέna. kai qa idoύμe foberό pόleμo [sigά-sigά]. Agύμnast' eίne tώra. kanέnaV den eίne [sthn entέleia]· xerάqhka sta gέlia. k£ ekeίnoV. Ki£ όs' ήsan stou Keraμeikoύ thV pύleV [stouV agώneV] ton ectupoύsan {160} sthV pleurέV kai sthn koiliά. k£ eίne άxioV [tactikά] n£ apantάh pastrikά. kai bgaίnontaV. ki£ oύte μporeί na fέrh kanέnaV th laμpάda [tou palaistoύ sto cέri]. {159} ΔIONUSOS Ma to qeό. Ma o kwphlάthV sήμera sou kάnei antilogίa. touV cάlaseV touV pisinoύV. AISCULOS Kai poiώn kakώn aitίa den eίn' autόV . na ftiάnh tourlwμέnoV polύ kakή douleiά. epήre pόdi sbύnontaV th laμpάda tou μe μia pordή [euώdh]! COROS MUSTΩN Prάμ' arcίzei sobarό· qάcouμe tranό kaugά. {158} Ap£ όl' autά sthn pόli grafeiάdeV bgήkan όloi. pou thV plakώnane [krufά] oi adelfoί touV. sta lόgia touV anήqikoi ki£ wV eίdoV dhμopίqhkoi. {156} ki£ άlleV. trώgontaV plateiέV xuliέV. άllo den ήxeure na eipή kaneίV. . gunaίkeV pou katάfugan kai gέnnhsan sto ierό . ston kώlo. {154} ΔIONUSOS Ω nai. Sthn epocή pou zoύsa egώ. pou ήsan caμhlά. sto stόμa twn άllwn. Eίne dύskolo kanέnaV έnnoia swstή na paίrnh. kai apatoύn th cώra. pacoulό ki£ argό. {155} kai touV μoscoμurίzane. san μe bia ctupάh o έnaV kai o άlloV gύrw fέrnh.

ti έcete na eipήte EURIPIΔHS (proV ton Aiscύlon) Kai loipόn [qa procwrήsw ki£] ap£ touV ίdiouV sou prolόgouV thn exέtasi q' arcίsw. AISCULOS Ma egώ treiV stίcouV eίpa! EURIPIΔHS E kalά· μa brίskw lάqh duo dekάdeV ston kaqέna. [ctύpa]!.. Eίn' oi qeataί sofoί· tίpote μh fobhqήte. kai kάpoio prάμa μe gennaiόthta kai μe sofίa kai μe leptόthta. . EURIPIΔHS Poiόn na pάrw. ΔIONUSOS (proV ton corόn) Έla! όloi! siwpή! Ð o AiscύloV aV eipή! AISCULOS (apaggέllwn) «Erμή cqόnie. EURIPIΔHS Kai perssόter' apό dέka. Pάntote eίcane polύ kalή th fύsi. kai na eipήte [kaqarά] ό. EμprόV loipόn k£ oi duo ricqήte kai piάste ston kaugά [douleiά]. k£ έcoune tώra kai to nou touV akonίsh.(proV touV Euripίdhn kai Aiscύlon) Ð Ma μhn kάqesqe sta ίdia. poiόn n£ afήsw! AV eipή thV «OresteίaV» {161} [lίgon prόlogoÐ[n' arcίsw].ti prέpei. Ð prώto μέroV ap£ to drάμa. na μh saV μέlh όso gi£ autό. ΔIONUSOS E. [xekollήste kai μia stάla]· έcete pollά na eipήte kai sofίsμata μegάla. swtήr genoύ μoi sύμμacoV t£ aitouμέnw. na eipήte kai na xanaeipήte ta nέa [saV] kai ta palhά. ήkw gar eV ghn tήnde kai katέrcoμai» {162} (proV ton Euripίdhn) BrίskeiV lάqh 'V όla toύta gia na ta ctupήshV. kai na katalabaίnh ό. kai an fobήsqe μήpwV potέ den katalάboun oi qeataί όpoio qa pήte prάμa leptό. Δen eίne peia to ίdio san kai tόte [όl' oi ikanoί sthn tέcnh tou kritή]· έginan όloi tώra stratiώtai· allά μporeί sto cέri na kratή kaqέnaV to biblίo gia na blέph. patrώ epopteύwn krάth. poύne μperdeμέno prάμa. kai poiόn qa exέtashV .

EURIPIΔHS [Stάsou kai qa to pitύcw]· peV ap£ thn arcή to stίco.ti qέlei aV eipή]. skotwnόtan ap£ thV idίaV thV gunaίkaV tou to cέri. san ti lάqoV nάcw kάnh. (pou gia] bohqό μegάlo {164} [ton latreύoun] kai gia toύto cqόnion ton ekaloύse· μ' άllouV lόgouV ennooύse pwV.. EURIPIΔHS Ta μpέrdeyeV perssόtero. [stouV stίcouV kai sta keίμena] par£ ό. ΔIONUSOS Qa ήtan epoμέnwV kai tuμbwrύcoV! o ErμήV den kάqet' όlo kάtw {165}.ti egώ perίμena: na lέh ton patέra tou. μe dόlio kai μe fonikό μacaίri]. . autά ta lέei o OrέsthV eiV ton tάfo tou patέra tou [pou klaίei]. san ton Erμή!. AISCULOS (apaggέllwn) Erμή cqόnie. AISCULOS Bέbaia. μazί μe ton patέra. όtan o patέraV tou. όpou fqάnei wV ton ouranό! AISCULOS Alήqeia. {163} AISCULOS Gia ton [dόlion] den lέei ton Erμή. pou ήtan peqaμέnoV. Άkous£ eμέna. AISCULOS Ma egώ na siwpήsw μproV 'V autόn. μa gia ton άllo. aitίa pou na tou crwstάV sto tέloV ki£ άllh μia kathgorίa... EURIPIΔHS Δen μou leV . ΔIONUSOS Suμbouleύw siwpή ston Aiscύlo· giat£ oi stίcoi qa gίnoun. oi treiV. EURIPIΔHS Kai ti μaV eίpe . aμέswV έkan' έna 'μέga lάqoV. όti o ErμήV stekόtan apό pάnw [ap£ to krebbάti] k£ epiqewroύsen. katalabaίneiV . patrώ' epopteύwn krάth». Allά ti μe noiάzei eμέna! [ό. ήtan ki£ o ErμήV kei pέra. ΔIONUSOS EURIPIΔHS Nά.AISCULOS Ti μaV leV . kai cqόnion.

wV έnnoia. kai μonacά pou ό. eίne ki£ autό polύ kalά eipwμέno. peV μaV pάli ki£ άllo stίco ap£ touV dikoύV sou. Euripίdh. EURIPIΔHS Eίp' o AiscύloV o sofόV ta ίdia gia diplή forά. To ήkw kai katέrcoμai» eίne to ίdio prάμa· eίne [apάnou-kάtou] to ίdio prάμa. cwrίV na pάqh kai kakά· To ήkei kai katέrcetai. EURIPIΔHS Nai· prόsexe kai qa sto deίxw [kaqarά]: «'Hkw eiV ghnÐkatέrcoμai» leV kai ta duo sunάμa. άnqrwpe faflatά! ΔIONUSOS PώV . {167} ki£ an den s£ arέsh pάli autό. ΔIONUSOS Ma ton Apόllwna. μa eίn' oi stίcoi άristoi. san na eipή kaneίV sto geίtona tou: «th skάfh tou zuμώμatoV έsteila kai sou pήra. pάei na 'ph pwV nόμiμa kai tactikά epήge sthn patrίda tou. (ProV ton Euripίdhn) K£ έce sta lάqh esύ to nou sou. AISCULOS Δiplή forά .ti leV den to katalabaίnw! EURIPIΔHS (proV ton Aiscύlon:) Έla tώra. kalέV thV exhgήseiV έdwke.ÐSu. cwrίV na pάrh ki£ άdeian ap£ thn arcή thn topikή! ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn:) Ma ton Erμή. allά [μe bia μegάlh kai] μustikά έfqas' ekeί. san ti leV . perssόtero gia touV fugάdeV έrcetai. AISCULOS Elqeίn eiV ghn.AISCULOS Δiόnuse! pίneiV krasί pou den eίne μoscάto! {166} ΔIONUSOS (proV ton Aiscύlon) PeV ki£ άllo stίco ap£ touV dikoύV sou. . paίrnw th zuμwtήra»! AISCULOS Δen eίn' ta ίdia όl' autά. apόdeixe 'V eμέna όsa eίpeV έna-έna. EURIPIΔHS Egώ den paradέcoμai pώV o OrέsthV [pάli] katήlqe sthn patrίda tou. AISCULOS (apaggέllwn) «Swtήr genoύ μoi sύμμacόV t£ aitouμέnw· «ήkw gar eV ghn tήnde kai katέrcoμai».

. aut£ eίne peqaμέnoi· kai treiV forέV [to rήμa] na touV to eipήV.. Na ki£ άllo lάqoV! AISCULOS Mocqhrέ.. AISCULOS Ω. ή dίcwV nόhμa swrό koubέnteV. EURIPIΔHS (apaggέllwn:) «Ήn OidίpouV to prώton eudaίμwn anήr... kai μέsa 'V έna όstrako. {169} AISCULOS (orμhtikώV diakόptwn:) Ω. tίpote! AutόV thn dustucίa thn eίce μέs' sth fύsi tou· kai prώto. EURIPIΔHS qa sou to eipώ. skotώsh ton patέra. {168} EURIPIΔHS Klύein ki£ akoύsai [dhladή] to ίdio den shμaίnei. Kai pώV .. ton petάxane. μόliV gennήqhke aμέswV ton arpάxane.». AISCULOS (apaggέllwn:) «Tύμbou d£ ep£ όcqw tώde khrύssw patrί klύein. μhn tύch. μa ton Δίa. . stouV stίcouV twn prolόgwn sou μonάca na prosέcw. Ð na μe ftύshV! ΔIONUSOS Έla kai lέge μaV loipόn άllh douleiά den έcw. ki£ an duo forέV ta ίdia q' apantήshV. tίpote! potέ den ήlqen epocή na μh ton poύne dustucή.. όti autόV μia μέra ton ίdio tou patέra qa skόtwne. Aiscύle. thn ίdia tou μhtέra. μegalώnontaV. Ma peV μaV kai tou lόgou sou pώV eίceV touV prolόgouV sou.ΔIONUSOS Έμba grήgora. kai tέloV ekatάnthse ta μάtia tou na bgάlh. [kaϋμέne Euripίdh]. ΔIONUSOS Ki£ όμwV h eutucίa tou qa ήtane μegάlh. (proV ton Euripίdhn:) Kai sta lάqh su to nou sou. EURIPIΔHS (apaggέllwn:) «Eίt' egέnet' aύqiV aqliώtatoV brotώn». profhteίa upήrce tou ApόllwnoV. den q' akousqή potέ μέsa sto μnήμa. k£ eipώqh autό prin nάne gennhμέnoV· {170} pώV ήtan apό thn arcή loipόn eutucisμέnoV . Katόpin gia ton Pόlubo esύrqhke μia μέra μe ta prhsμέna pόdia tou· trabώntaV parά pέra pήre gunaίka μia grhά. akoύsai. ceiμώna. μa ton Δίa.».

Δen qa bgh. ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn:) E. xύn paisί pentήkonta nautίlw plάth ΆrgoV katascώn». EURIPIΔHS Nά toV! su q' tapodeίxhV . EURIPIΔHS TouV prolόgouV touV dikoύV μou eίpeV stάcth pώV qa kάnhV μe lucnάri. wV o pleίstoV έspartai lόgoV. pάei to lucnάri! {172} EURIPIΔHS To lucnάri t£ eίne pάli. {171} AISCULOS Pάei. EURIPIΔHS (proV ton Δiόnuson:) Anόhta μaV leV pollά· μa touV prolόgouV μou egώ touV έftiana polύ kalά. AISCULOS Ma ton Δίa. μέs' stouV stίcouV sou na cώsh kai sakkoύli kai lucnάri kai probiά pou nάne tόsh! Tώra qa sou tapodeίxw. den q' arcίsw όsa lόgia qa μou yάlhV stίco-stίco na sou xύsw. μwrέ. EURIPIΔHS (apaggέllwn:) «AίguptoV. pάei to lucnάri! ΔIONUSOS Ωc! ti suforά μegάlh! xanapήre to lucnάri na μaV kopanίsh pάli! EURIPIΔHS . μa μe twn qeώn thn cάri touV prolόgouV sou qa kάyw μe to ίdio sou lucnάri. an qέlh.an eίce kάnh strathgόV μe ton Erasinίdh. ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn:) Mίlei tώra [touV prolόgouV sou na deίxhV]. EURIPIΔHS (apaggέllwn:) «ΔiόnusoV oV qύrsoisi kai nebrώn doraίV kaqaptόV en peύkaisi Parnasόn kάta phdά coreύwn ». AISCULOS Έtsi lέw. {173} AISCULOS Pάei. kanέnaV na tou spάsh to kefάli. bgάle pάli άllo prόlogo sth μέsh. gia na xanaμporέsh na se krίnh. AISCULOS M' έna μόno· giatί έtsi pou touV ftiάneiV hμporeί kaneίV.

pάei to lucnάri! ΔIONUSOS Euripίdh! EURIPIΔHS Ti. EURIPIΔHS (apaggέllwn) «Sidώnion pot£ άstu KάdμoV eklipώn AgήnoroV paiV ». (apaggέllei:) «Ouk έstin όstiV pάnt' anήr eudaiμoneί· ή gar pefukώV esqlόV ouk έcei bίon. giatί [agέraV έcei pάrh] kai fusάei to lucnάri. ή dusgenήV ώn». EURIPIΔHS Kai pώV tάca . {175} AISCULOS Pάei.Ma den qa sou gίnh h cάri. EURIPIΔHS Όci· giat£ oi prόlogoi. den tou leV na ston poulήsh . pou autόV den qa μporέsh to lucnάri na zugώsh· (apaggέllei:) «Pέloy o TantάleioV eiV Pίsan μolώn qoaίsin ίppoiV ». {174} AISCULOS Pάei. [sou lέw] pώV kaqόlou den μe noiάzei. kai ston prόlogo μou toύton den kollάei to lucnάri. EURIPIΔHS Ma th Δήμhtra. Ð μakruά apό lucnάri. ΔIONUSOS Na piάshV to panί na katebάshV.{176} . eίne tόsoi. kai qa bareqή [sto tέloV ta lucnάria] na fwnάzh! ΔIONUSOS Έla kάne μou th cάri peV kai άllon prόlogo sou. pάei to lucnάri! ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn) Gia na μh μaV afanίsh touV prolόgouV μe to lύcno. AISCULOS Άkouse μe eμέna. qagorάsw prάμa όpou toύtoV tώcei. pou έcw n£ aradiάsw.

pάei to lucnάri! ΔIONUSOS EίdeV .. qύwn aparcάV». wV lέlektai thV alhqeίaV ύpo. COROS MUSTΩN To prάμa toύto poύ qa katantήsh .AISCULOS Pάei. (apaggέllei:) «OineύV pot£ ek ghV polύμetron labώn stάcun. AISCULOS Qa katorqώsw ki£ ap£ ta [corikά] na dώsw μian apόdeixi kai pάli poihtήV kakόV pwV eίne ki£ όlo kai ta ίdia yάllei. ». EURIPIΔHS. pάei to lucnάri! ΔIONUSOS Sth qusίa tώce cάsh . (apaggέllei:) «OineύV pot£ ek ghV. {178} AISCULOS Pάei. Άfhse ton toύto da na scoliάsh: (apaggέllei:) «ZeuV. pάei to lucnάri! EURIPIΔHS Ma den άfhseV [wV tόso] kai to stίco na teleiώsw.. EURIPIΔHS Όci akόμa.. na pάrh μ' έnan obolό άllo peio kalό.. pάli to lucnάri sou to kόllhse μe trόpo· doV tou. poioV to pήre. {177} AISCULOS Pάei. eίμai perίergoV na idώ ti kathgόria qaύrh na kollήsh . fίle μou. όpwV bgάzoun kriqarάki kai ta μάtia. giatί qa sou eipή kai pάli όti «pάei to lucnάri»· faίnetai pώV έcoun bgάlh to lucnάri oi prόlogoί sou. »{179} ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn:) Ma qarrώ qa xanacάshV. StouV qeoύV sou! έla pέrase [ligάki] stouV coroύV. μa ton Δίa. έcw ki£ άllhn esodeίa.

iή k ό p o n on pelάqeiV ep£ arwgάn . pwV όla tou ta corikά qa tou ta kάnw έna. paί· iή kόpon ou pelάqeiV ep£ arwgάn . {182} ΔIONUSOS Aiscύle. (Laμbάnei. cάlikaV kai prospoieίtai όti μetreί. poύne ftiasμέno sthV kiqάraV to skopό. tί pot£ androdάikton akoύwn· iή k ό p o n ou pelάqeiV ep£ arwgάn . ΔIONUSOS EμprόV k£ egώ [qa piάsw] μe ta calίkia toύta dw na tou ta logariάsw. ΔIONUSOS Grήgora na teleiώnhV ki£ άllouV kόpouV μh fortώnhV. prin akoύshV ki£ άllo stάsiμo {184} na eipώ tragoudiώn. kύrioV eiμί qroeίn όdion krάtoV aίsion andrώn· iή k ό p on ou pelάqeiV ep£ arwgάn.» {183} ΔIONUSOS Ω Zeu! [μegάle] basilhά! ti kόpouV kai kakό μetrώ!· qέlw na pάw sto loutrό. giat£ ap£ touV kόpouV touV polloύV [pou άkousan tautiά μou] prhsqήkan ta nefrά μou! EURIPIΔHS Όci akόμa. [μe ton ίdion trόpo] μaV έftiaseV kai trίton kόpo. » {181} ΔIONUSOS Aiscύle [μe ton ίdion trόpo] ton eίpeV duo forέV to kόpo. EURIPIΔHS (apaggέllwn: ) «Eufaμeίte· μelissonόμoi dόμon ArtέμidoV pέlaV oίgein· iή k ό p o n ou pelάqeiV ep£ arwgάn . EURIPIΔHS (apaggέllwn:) «Kύdist' Acaiώn AtrέwV polukoίrane. ki£ aporώ pώV qa kathgorήsh autόn ton basilhά twn teletώn! EURIPIΔHS Polύ wraίa lurikά! q' akoύshV apό μέna. pou ' ftiase ta perssόtera μa kai ta wμorfόtera poiήμata. {180} (Metά stigμiaίan paύsin:) «Erμάn μen prόgonon pίoμen gέnoV oi perί lίμnan.) «Fqiώt' Acileύ.ston άndr' autόn edώ. pou έcouμe se toύton ton kairό· ki£ anhsucώ gia toύton. μάnqanέ μou.) EURIPIΔHS (apaggέllwn. .

to ierό. Kai seiV... sfalάggia. pώV twn Acaiώn to dίqronon to krάtoV. toflattόqrat! toflattόqrat! ΔIONUSOS (proV ton Aiscύlon:) Ti «toflattόqrat» eίn' autό kai poύqe tόceiV fέrh... toflattόqrat! toflattόqrat! ta skulliά ta tolμhrά. toflattόqrat! toflattόqrat! to poulί. pou μe keladήμata apάnw sta trecoύμena kύμata μe ugrέV ranίdeV ta fterά potίzete k£ έtsi ta sώμatά saV ta drosίzete. {187} AISCULOS Sthn tragwdίa pέrasa ta peio kalά tragoύdia... {189} ki£ όloi oi coroί oi dikoί tou apό tragoύdia Karikά [kai bάrbara] kai corikά.EURIPIΔHS (apaggέllwn:) {185} « ThV nearάV EllάdoV. na μh fanή pwV έkoya ta ίdia ta louloύdia μέsa sto ίdio twn Mousώn libάdi. wV kai o KallίμacoV anafέrei eiV ta Apospάsμata ton arcaίon stίcon: aeίdei kai pou tiV anήr udathgόV iμaίon. ή ap£ autoύV pou tragoudoύn... kai qrήnouV έcoun μazeuqή. sthV gwniέV [phgaίnete] kάtw sthV stέgeV twn spitiώn k£ uuuuuufaίnete {192} eiV ton agέra tentwμέna ufάsμata.. . toflattόqrat! toflattόqrat! skύlla fύlaka thn troμerή th Sfίgga stέlnei. όpou petάne ston agέra άfhse toflattόqrat! toflattόqrat! 'V ekeίnouV pou phgaίnoun μe ton Aίanta. to poleμikό.. AISCULOS (apaggέllwn μe kwμikήn έxarsin:) {191} «Ω alkuόneV.. pou έkobe ki£ o FrύnicoV {188} [se peio palhόn kairό].. apό tou Maraqώna {186} [ta libάdia]. M' autόV tάcei parμέna ap£ όla ta pornίdia ki£ apό ta μequsμέna tragoύdia tou Melήtou. toύt' h Moύsa pou qa fέrh. Ω μoύsa EuripίdeioV! μόno μe se boήqeia. μe to kontάri. apό lesbiasμό {190} den xέrei.. kai μe scoinί sto cέri trabάne to nerό ap£ ta phgάdia.. μporeί na tragoudή kάneiV tέtoia tragoύdia [hlίqia]! ΔIONUSOS (proV ton Euripίdhn:) E.. poύcei nucάto cέri.. Tώra ki£ autό q' apodeicqή: Fέrte th lύra· μa gia autά oύte ki£ h lύra pάei· fέrte μou kάllio tώrgano pou μ' όstraka ctupάei.

stέlneiV όneiro dustucisμέno.. Tώra [stάsou].. all£. (proV ton Δiόnuson:) BlέpeiV esύ ton pόd' autό. όpou frίttei [όpoioV 'dh] thn troμerή μorfή tou· ta μegάla ta nύcia tou [deίcnei] kai to μάti tou [taktikά] gύrw blέμμata rίcnei fonikά-fonikά! Ω doύleV μou! anάfte to lucnάri. krasί tou aμpelioύ. tolμάV esύ ta μoύtra sou na paίrnhV kai ta dikά μou lurikά kathgorώntaV [taktikά] na tragoudάV thV dώdeka thV stάseiV. w KrήteV. pou cώnetai sth cώra thV qάlassaV th galanή... AISCULOS (proV ton Euripίdhn μe orgήn:) M' όla loipόn autά pou katafέrneiV. ΔIONUSOS (deiknύwn ton pόda tou Aiscύlou) Blέpw.. doύlo. kάtw ap£ ton Άdh. agkάliase. μe thn άyuch yucή tou kai thV μaύrhV thV nύctaV paidί. paidί μou.pou h sagίtta ta douleύei μ' άsμata. crhsμoί [tranoί].. tέtoia eίn' όla. {195} poio apάnteco.. To μousikό delfίni ctupήμata n£ afίnh twn karabiώn thn prώra.{193} pou ekeίnh labaίnei sto krebbάti thV h pόrnh h Kurήnh.{196} k£ h kάqe μia μe to staμnί aV pάrh drosά ston potaμό [ton droserό]· zestάnete μou to nerό na xepluqώ ap£ tώneiro to qeϊkό autό... Agάlμata.».. pausίpono blastάri stafulioύ.. Έla thV qάlassaV qeέ! [esέ zhtώ] ebalon έbalon a tlάμwn. qa exetάsw [dίcwV kόpo] twn μonolόgwn sou ton trόpo: (apaggέllei μe kwμikόn stόμfon:) {194} «Maurofάnero thV nύktaV skotάdi. . ta tόxa te labόnteV epaμύnate. Autόn kuttώ. ΔIONUSOS. aμpelanqoί. ΊdaV tέkna.. nekrikό μaurontuμέno.. AISCULOS Autόn. μe touV bracίoneV sou to korμί μou!. [Nάta] loipόn ta lurikά sou.

. kukloύμenoi tάn oikίan. kai kainoύrgio tέtoio prάμa. parάfhnon eV GlύkhV. elάte seiV. sugkάtoikoi. grήgora ta podάria na kinήsete. KrήteV [andreiwμέnoi]. kai lύph-lύphn άfhse 'V eμέnan· [edώ pέra] kai dάkrua-kai dάkrua apό ta μάtia [kafterά] έcuna-έcuna h dustucisμέnh!..{199} paidiά thV ΊdhV. Tέtoio anήkousto poioV άllo efantάsqh wV tώra qάμa... ΔIONUSOS E.. Eίca k£ egώ h dύstuch to nou μou sth douleiά μou k£ έeeeeestriba μέs' sta dάctula μou έn adrάcti μe linάri kai μe gnέμata [gerά] gia na pάw na ta poulήsw thn augή sthn agorά. Ekάth. kai na μph se zugariά. Kai su. όpwV prέpei kai to zύgisμa [n£ arcίsw] kai twn poihtώn thn tέcnh san turί na thn poulήsw..... w kόrh tou ΔiόV. Ekάta. poioV ap£ touV duo μaV eίpe lόgia peio bareiά. pou saV gennoύn ta όrh. {197} Ki£ autόV pέtage-pέtagen {198} apάnw ston aiqέra sta koύfia tou fterά. fwtίste μ' wV th Glύkh [th geitόnissa μou] na μpw μέsa kai na yάxw [gia na brw ton kόkkorά μou» {201} ΔIONUSOS Pάyte peia ta lurikά saV! AISCULOS Nai. to spίti μou na peritrigurίsete.. όpwV an eiselqoύsa fwrάsw».ta kώlά t£ aμpάllete. na deicqή. qάlega pώV μoύpe trέlleV [kai pώV eίne gia scoiniά]. apό thn paraxeniά. ΔIONUSOS . dipύrouV anέcousa laμpάdaV oxutάtaV ceiroίn.. Manίa! NύμfeV seiV. kopiάste.. H Glύkh gίnhke άfanth. μou pήre to kokkόri. autό qa protiμήsw· μa thn poίhsi twn duo μaV qέlw tώra na zugίsw. (EiV neύμa tou PloύtwnoV dύo ek twn qerapόntwn fέroun plάstigga kai thn topoqetoύn eiV to μέson thV skhnήV). Piάste. antάμa na idήt' autό to qάμa. na μ' uperaspίsete. K£ h Δictέnia {200} h ΆrteμiV ta skullάkia thV aV fέrh V όla tou spitioύ ta μέrh.. Pάrete seiV ta tόxa saV. COROS MUSTΩN Όl£ oi sobaroί eίne ponhroί.... Όrko kάnw pwV ekeίnoV pou qa to 'cen idwμέna kai qa tόlege 'V eμέna... poύne to ίdio prάμa. thV dίpureV kai kaftereV laμpάdeV έla krάtei... su d£ w ΔiόV.. άμa de Δίktunna paiV ΆrteμiV kalά taV kunίskaV έcous' elqέtw diά dόμwn pantacή..

AISCULOS kai EURIPIΔHS Nά μe. epiάsaμe. ΔIONUSOS Έcei to potάμi bάlh μέs' sto stίco.Kai oi duo loipόn erqήte kai sth zugariά staqήte. EURIPIΔHS Kai poia eίne h aitίa . (H plάstigx barύnei proV ta μέroV tou Aiscύlou). EURIPIΔHS (apaggέllwn proV to μέroV thV plάstiggoV). san ekeίnouV pou poulάne ta μalliά [sthn agorά]. o de ΔiόnusoV topoqeteίtai όpisqen.. kai ton ftiάnei μe ugrόthta μegάlh. ΔIONUSOS Eipήte pάli. EURIPIΔHS (wV anwtέrw) .{205} sto dikό sou de to stίco έbaleV esύ fterά! EURIPIΔHS Tόte aV eipή έn' άllon kai sth zugariάn aV bάlh. ΔIONUSOS Akouμpήste tώra kai to cέri saV apάnw. AISCULOS kai EURIPIΔHS (ekteloύnteV:) Nά. ΔIONUSOS Xanapiάste loipόn tώra. kai na pήte apό 'na stίco pro tou «koύkkou»{202} egώ saV kάnw. AISCULOS kai EURIPIΔHS (ekteloύnteV) Piάsaμe.. ΔIONUSOS E. pέste kai to stίco saV egkaίrwV proV thV zugariάV to μέroV. [kai baraίnei]... « Eίq' ώfel' ArgoύV μh diaptάsqai skάfoV ». ώste na eίne άnwqen autήV). (O AiscύloV kai o EuripίdhV procwroύn kai laμbάnoun qέsin ekatέrwqen thV plάstiggaV. έ! afήste tώra!.{203} AISCULOS (wsaύtwV) «Sperceiέ potaμέ bounόμoi t£ epistrofaί» {204} ΔIONUSOS Koύkkou!. Oύ! to μέroV tou phgaίnei polύ kάtw.

«Ouk έsti peiqoύV ierόn άllo plhn lόgoV» {206} AISCULOS (wsaύtwV) «MόnoV qeώn gar qάnatoV ou dώrwn erά». (topoqetoύn aμfόteroi ek nέou thn ceίra epί thV plάstiggoV) EURIPIΔHS (wV anwtέrw) «SidhrobriqέV t£ έlabe dέxiά xύlon. AISCULOS (wsaύtwV) « Ef£ άrμatoV gar άrμa kai nekrώ nekrόV. gi£ autό den μporoύn na ton shkώsoun arapάdeV ekatό! AISCULOS Tόte na μh bάlh stίcouV [apό ta poiήμata tou] . se gέlase kai pάli. EURIPIΔHS Thn Peiqώ έcw balμέnh k£ eίne άrista oi stίcoi apό μέna eipwμέnoi. poύn' ap£ όleV [peio μegάlh] suforά kai peio b a r e i a. giatί qάnato έcei bάlh.. EURIPIΔHS Me poion trόpo. ΔIONUSOS Έcei bάlh duo nekroύV μέsa sto stίco kai duo άrμata. {209} PeV autόn [eiV th stigμή] giatί qan£ h teleutaίa gia touV duo saV dokiμή. pou h zugariά na gύrh proV to μέroV sou μ' autό. {208} Apό ta bareiά ta lόgia na μaV eύrhV kanέn άllo peio tranό kai dunatό. ΔIONUSOS qa sou eipώ [aμέswV έna]: (apaggέllei) «Bέblhk' AcileύV duo kύbw kai tέttara». {207} (H plάstigx apoklίnei proV to μέroV tou Aiscύlou). EURIPIΔHS Ceμ! gia peV μou tέtoio prάμa [tάca] brίsketai 'V eμέna. ΔIONUSOS (proV ton Eurupίdh:) H Peiqώ eίne k o ύ f i o prάμa kai den έcei nou μegάlo. ΔIONUSOS E! afήst' afήste!. Nά to! pάli xanapέftei kάtw proV autόn h zugariά. (H plάstigx klίnei proV to μέroV tou Aiscύlou) ΔIONUSOS Na.

PLOUTΩN PώV . Ma k£ egώ [saV bebaiώnw μou arkeί] na eipώ duo stίcouV apό touV dikoύV 'μou μόno ΔIONUSOS (proV ton Corόn:) ΆndreV.. όpoion su qa protiμήshV. K£ έtsi ap£ touV duo na pάrw toύton pou thn peio kalή. (deiknύei ton Aiscύlon:) kai μ' arέsei kai o άlloV. fίloi μou. άdika μhn phV pώV ήlqeV. ΔIONUSOS Ti . Gia th gnώμh μou kai toύtoV eίn' έnaV sofόV [μegάloV]. (Δeiknύei ton Euripίdhn). EURIPIΔHS Mpa! Kai na ton kάμhV ti .ti] eseίV froneίte gi autόn. sύμfwna kai μ' autόn ton ercoμό sou .eiV th zugariά. den qa ektέleshV to skopό sou. Kai gia ton Alkibiάdh poiά kaqέnaV έcei gnώμh aV μaV ph prώt' apό tάlla· giat£ h pόliV μaV akόμh Bάsana trabά μegάla {210} PLOUTΩN K£ h pόliV ti froneί gi£ autόn . den krίnw apό autoύV egώ kanέna. ΔIONUSOS E kalά. akoύst' autό: edώ kάtw egώ zhtώ naύrw έnan poihtή. ki£ ό. ( ProV ton Euripίdhn kai Aiscύlon: ) Ό. giatί έtsi ap£ touV duo touV έcqra qάcw μe ton έna. ΔIONUSOS Kai thn pόli μaV na sώsh k£ έrga [peio kalά] na dώsh. [[ki an gίnh]] krίsiV . pόte ton sicaίnetai kai pόte ton apozhteί. EURIPIΔHS . na μaV to pήte. PLOUTΩN Pάr' ton έn apό touV duo touV. qa eίn' άxioV na dώsh gia thn pόli suμboulή.ti [katalabaίnete. ΔIONUSOS Geia sou! Nά. μ' na έμbh kai autόV kai ta paidiά tou ki£ h gunaίka tou autή ki£ o Khfisofώn [o doύloV] ta biblίa na kratή.

stou ecqroύ ta μάtia xeίdi o kaqέnaV touV na cύnh. ΔIONUSOS Tέtoio prάμa [na sou eipώ] qa fainόtane gi£ asteίo. EURIPIΔHS Όtan eμpisteuώμeqa. μa ton Poseidώna! Ð-Su. ΔIONUSOS Eύge. μa gia na kάnh to kakό gίnetai grήgoroV polύ. pastrikά eipώqh ekeίno. Pou zhteί ston eautό tou thn wfέleia nάch όlh k£ eίne anwfelήV sthn pόli. ki£ όlouV autoύV pou eίne 'V acrhstίa touV crhsiμopoiήsouμe. μporoύμe na swqoύμe. EURIPIΔHS AutoύV pou gia prodόteV touV pernoύsaμe wV tώra. ΔIONUSOS Eύge sou. EURIPIΔHS An kaneίV ton Kinhsίa ston Kleόkrito {211} kollήsh gia fterά. Esύ to skέfqhkeV autό. ti froneίV . pou o agέraV na ton pάrh όtan fusήsh ap£ teV qάlasseV apάnw. den noiώqw· xanapέV ta peio aplά kai pastrikά. EURIPIΔHS MόnoV μou· o Khfisofώn eskέfqhke μonάca gia thV xeidόstaμneV.{212} ΔIONUSOS PώV . Aiscύle. Ma kanέnaV saV akόμh. όsouV μe duspistίa touV blέpouμe. Qέlw na sou eipώ k£ έn' άllo. .Misώ ekeίnon pou argeί ton tόpon tou na wfelή. na touV poύμe patriώteV. aV eipή poiάn έcei gnώμh. pώV tάca h swthrίa den qa μaV έlqh. Kai poiόn έcei autό skopό! EURIPIΔHS StάμneV tou xeidioύ na paίrnoun όtan nauμacίa gίnh. Palaμήdh μou! {213} kefάli μέga kai sofόn. kάnontaV [euqύV] ta enantίa . ΔIONUSOS PeV. AISCULOS Mέs' sthn pόli na μhn trέfh liontarόpoulo kaneίV. μάlista ki£ oύte liontάri· ki£ an kaneίV trofή tou dώsh prέpei kai na to hμerώsh. pwV qa sώsouμe ton tόpo. όsouV lέμe patriώteV taktikά. ή μήpwV o Khfisofώn . Giatί afoύ tώra ap£ autoύV touV ίdiouV dustucoύμe. ΔIONUSOS Ma ton Δίa ton Swtήra! polύ dύskola qa krίnw· μe sofίa eipώqh toύto. kai prodόteV.

ΔIONUSOS (proV ton Aiscύlon:) Kai su poiάn gnώμhn έceiV tάca. AISCULOS Apό dw den qa qelήsw na to eipώ· μono kei pέra qa μporέsw na μilήsw. gia peV μou su. touV μiseί foberά! AISCULOS Kai protiμάei touV kakoύV . ΔIONUSOS Tέtoio prάμa μhn to leV. ΔIONUSOS Mpa! kai poύqe. EURIPIΔHS TouV qeoύV μόno quμήsou pou wrkίsqhV na μe fέrhV sthn patrίda μou [μazύ sou]. touV kaloύV . p£ oύte goύna. ΔIONUSOS BreV μaV su ton trόpo pάli pou kaqέnaV qa μporέsh ap£ ton pάto na th bgάlh. AISCULOS Tόte pώV th swthrίa hμporeί kaneίV na fέrh se μia pόli. ΔIONUSOS [Ma] «h glώssa μou wrkίsqh» {217} [kai] qa pάrw ton Aiscύlo. k£ έtsi diάlexe to fίlo. giatί katapίnont' όla ap£ ton kάqe dikastή. {214} ΔIONUSOS Δen agapάei touV kakoύV. giat£ apό 'dw pέra bgaίnoun kai h gnώμeV h kalέV. AISCULOS Όtan tou ecqroύ th cώra epiblέpoun san dikή touV. qa dialέxw. ΔIONUSOS Eίn' h gnώμh sou swstή. oύte claίna th suμfέrei. AISCULOS PoiouV anqrώpouV έc' h pόliV . allά se crήsi μe th bia touV έcei [pάnta kai cwrίV na to qelήsh]. ΔIONUSOS Su n£ apofasίshV tώra· ki£ όpoion h yucή qelήsh h dikή μou. μa kai th dikή touV cώra san na ήtan ecqrikή touV. {216} PLOUTΩN (proV ton Δiόnuson:) Kάμe su loipόn thn krίsi. . {215} ki£ όtan noiώsoun pwV ta ploίa eίne dύnaμiV tranή k£ έlleiyiV to kάqe prάμa pou gia dύnaμiV fanή.

kai o ύpnoV μalakό kai pacύ gounarikό .EURIPIΔHS (en orgή proV ton Δiόnuson) Sicaμέne! ti μou kάneiV . ύstera apό thV tόseV pou μou ftiάneiV prosbolέV .-Ðafoύ sofόV eίn' o dikόV tou nouV. {218} EURIPIΔHS M' afίneiV gia nekrόn 'V autά ta μέrh. ΔIONUSOS H dikή μou eίn' h krίsiV pwV enίkhs' o AiscύloV. Kai eίn' wraίo prάμa to na μh kάqetai kaneίV μe to Swkrάth antάμa na fluarή. sthn patrίda tou xanaphgaίnei pάli. ΔIONUSOS Ωraίa! den qa μe stenocwrήshV! (O Ploύtwn kai o ΔiόnusoV eisέrcontai eiV to Anάktoron-ÐO corόV twn Mustώn apaggέllei taV kάtwqi strofάV). den έcei to μualό gerό. PLOUTΩN Pέrase st£ anάktora μou. (Epanέrcetai o Ploύtwn kai o ΔiόnusoV) . gia to kalό twn politώn. PLOUTΩN Prin anacwrήshV se filoxenώ. Kai toύtoV pou edeίcqhke μe sύnesi μegάlh. ΔIONUSOS Giatί. EURIPIΔHS Kai tolμάV na μ' antikrύshV. afίnontaV th μousikή kai kάqe μέroV uyhlό sthn tέcnh thn tragwdikή. poύne to kakό. όpoioV gureύei μ' aerokopanίsμata kai lόgia na cazeύh kai na skotώnh ton kairό. ΔIONUSOS Tάca poioV xέrei an den eίnai h zwή qάnatoV. ΔIONUSOS Όtan kai oi qeataί sou den to krίnoun όpwV leV. {219} kai to faΐ an zwή den eίnai tάca. Giatί. COROS MUSTΩN EutucisμέnoV eίn' autόV poύcei sullogisμoύV kaloύV kai touV μaqaίnei se polloύV. kai kaqenόV tou suggenoύV kai fίlou tou. sto spίti. w sklhrέ .

kai na touV stigμatίsw. egώ. kai xanapάei sthn pόli tou. PLOUTΩN (proV ton Corόn:) SeiV μe laμpάdeV ierέV fwtίste tou xeprobodάte ton kai tragoudήste tou autά ta arμonikά tou tragoύdia. (O ΔiόnusoV kai o AiscύloV procwroύn proV thn έxodon. kai na dώshV stouV anoήtouV suμboulή. pou thV ίdiaV gnώμhV qάne. Nikόμaco ki£ Arcέμona· {222} 'V eμέna peV touV na rqoύn cwrίV n£ argoporήsoun ki£ an ίswV den qelήsoun. pou 'pe yέμata pollά. ta dikά tou. Kai o Kleofώn k£ oi άlloi. pwV autόV o bwμolόcoV. na dίdh skέyeiV kalέV kai gia na eutucήsh suμboulέV. . kάqe stenagμόV μaV qάch. oύte ki£ an μe bia ton piάsoun gia na ton kaqίsoun άlloi. sth dikή touV th patrίda aV traboύn na poleμάne. ΔoV to qrόno eiV to Sofoklή kai μόno· autόV prέpei na ton έch kai kalά na ton prosέch. (deiknύwn ton Euripίdhn) Kai quμήsou to kalά.-Ð O XanqίaV laμbάnei ep' ώμou ta strώμata kai akolouqeί μetά kόpou).Ð pou tέtoioi brίskontai polloί. eiV to qrόno μou den prέpei to podάri tou na bάlh. Giatί μonacά ekeίno deύtero sthn tέcnh krίnw. o ίdioV den q' argήsw na dέsw cέria-pόdia touV.{221} sto Mύrμhk' apό έna. K£ έtsi tέloV kάqe lύph. COROS MUSTΩN ΔaίμoneV! pou eίsqe kάtw apό th gh. kάqe suμplokή μe όpla foberή. όpou sto fwV qa bgh. wV pou pάli kaμμiά μέra na xanάrqw edώ pέra. Aiscύle. όpou kaqέnaV grήgora ricμέnouV kάtw qa touV dή eiV ton Adeίμanto{223} kontά tou Leukolόfou to paidί. μa ton Apόllwna. (Paradίdei eiV ton Aiscύlon teμάcion scoinioύ) Ston Kleofώnta {220} na to dώshV toύto· (Tou paradίdei έtera teμάcia) ki£ autά 'V όsouV buzaίnoune ton ploύto thV pόlewV. [kai kάqe μάch]. dόste kalό taxeίdi ston poihtή.PLOUTΩN Procώrei μe carά thn pόli μaV na sώshV μe gnώμeV agaqέV. AISCULOS (paralaμbάnwn ta scoiniά) qa to kάμw.

diόti katήgeto ex EleusίnoV. katά thn lήxin thV kataigίdoV. 1910 sel. {117} Saturίzei ton Euripίdhn wV anafέronta sucnά ton Aiqέra eiV touV stίcouV tou. enώ tautocrόnwV upainίssetai kai thn μhtέra tou Euripίdou Kleitώ. {103} «Ω paί thV arouraίaV qeoύ»: parwdeί ton stίcon tou Euripίdou «w paί thV qalassίaV qeoύ».TELOS * * * * * {102} Koμpofakellorrήμwn. {107} Ennoeί ton Bellerofόnthn. kulίstra. 64). {109} EiV touV «KrήtaV». {115} «Paraprίsμata epώn». kai eiV touV «ΌrniqaV» (idέ μetάfrasίn μou. ton opoίon o EuripίdhV eiV to oμώnuμon drάμa eparousίase ptwcόn (idέ kai NefέlaV st. . Έkd. eisάgetai o ΊkaroV μonologώn diά μakrώn. sunteqeίshV katά to ύfoV tou Aiscύlou. 922). {120} O FrύnicoV upήrxe pro tou Aiscύlou· toύton epaineί o Ar. {104} Katά to dunatόn apόdosiV thV lέxewV: «w stwμuliosullektάdh». {118} «MuktήreV osfrantήrioi»ÐwV sunteloύntwn twn μuktήrwn eiV thn fwnήn (ScoliastήV). ΩV ek toύtou eqeώrhsa thn lέxin apodotέan diά thV anwtέrw en crήsei par£ hμίn. {111} «Kefάlaion»: adrόn lόgon wV kefalήn rafanίdoV (Nefέlai 981). Fέxh. {106} «Rakiosurraptάdh». {110} Ennoeί thn Aerόphn eiV thn autήn tragwdίan. porneuoμέnhn μetά tou Quέstou. {105} «Ptwcopoiέ»: Katά ton scoliastήn ennoeί ton basilέa twn Musώn Tήlefon. equsίazon oi arcaίoi μaύrhn probatίnan. μetaforikώV de sunagwgή άtactoV lόgwn μe dίcwV (ή μe strufnήn) shμasίan. {119} «AlindήqraV epώn»: KurίwV a l i n d ή q r a eίnai o tόpoV pou kulίontai oi aqlhtaί eiV thn άμμon. {112} Δrάμata apolesqέnta tou Euripίdou. {116} O AiscύloV epikaleίtai thn Δήμhtra. Tήlefon kai Filoktήthn. {114} «Streblά palaίsμata». Upainίssetai akόμh thn άnoμon μίxin twn adelfώn KanάchV kai MakarέwV eiV to drάμa <AίoloV» kai ton έrwta thV FaίdraV proV ton Ippόluton. h opoίa ήto lacanopώliV. ή thn μίxin thV PasifάhV proV ton Taύron. {113} «Andrώn gnwμotύpwn». έrgon apolesqέn tou Euripίdou. {108} EiV ton Tufώna.

ΩV eikάzetai ek twn katwtέrw. {134} «Salpiggologcophnάdai». o έteroV de tou PoseidώnoV. {125} Ippalektruώn. Δoύkan. foneuqeίV upό tou HraklέouV. faίdiμ' Acilleύ!» O stίcoV oύtoV eίne kai o prώtoV ek thV arcήV twn «Murμidόnwn» tragwdίaV tou Aiscύlou. ή ton oμώnuμon Aigύption sύμμacon twn Trώwn. entaύqa de parwdeί ton Aiscύlon eiV thn sύnqesin lέxewn poμpwdώn. {136 O Kleitofώn ekwμwdeίto wV argόV. foneuqeίV upό tou AcillέwV. en isqμώ thV Korίnqou. {132} To stereόtupon keίμenon έcei ManήV· protiμotέra όμwV h grafή M a g n h V. PituokάμpthV eίne o μuqologikόV lhstήV. Δiά de tou MέμnonoV. {124} «Rήμata ippόkrhμna»: parakinduneuμέna. {135} «Sarkasμopituokάμptai». ώste ton wnόμazon μaqhtήn tou Aiscύlou. protiμhqeίsa de kai apό ton sofόn Neόf. {129} « Ekoμpolάkoun».» {123} Ennoeί genikώV thn katάcrhsin twn potaμώn. {131} «KwdwnofalaropώlouV». (ΔίduμoV en Scoliastή)· wV ek toύtou apέdwka thn frάsin diά thV anwtέrw erμhneίaV. {139} «Tάde μen leύsseiV. EpίshV kai h Niόbh wV apoliqwqeίsa. {133} O ForμήsioV kai o MegaίnetoV ήsan dύo onoμastoί pallhkarάdeV en AqήnaiV. par£ Aiscύlw. allά CίoV»: «parόson poikίloV tiV wn kai acίstrofoV. {137} Perί QhraμέnouV idέ pleiόtera eiV shμeiώseiV selίdoV 56Ð7%%. ennoeί μάllon ton deύteron. ή ennoeί oμώnuμon tragwdίan tou Aiscύlou. {130} Δύo Kύknoi upήrxan: o eiV uiόV tou ΆrewV. tou opoίou o ίppoV eίce kώdwnaV kai stolisμoύV. {126} ΆschμoV tiV kai ahdήV kίnaidoV. apantώsa eiV ton Scoliastήn. twn opoίwn o prώtoV ήto dasύtricoV. {138} «Ou KeίoV. άgnwston en tw katalόgw twn έrgwn tou. kaqwμίlei touV kairoύV proV to kreίtton μέroV aeί didoύV eautόn· KώoV de elέgeto eίnai».{121} EiV to drάμa tou Aiscύlou «FrύgeV» o AcilleύV fέretai kaqήμenoV eiV thn skhnήn kai sigώn. {140} «EktόV oίsei twn elaώn: O scoliastήV eikάzei όti eiV to άkron twn . {122} «Ti skordinά. {127} ΔoύloV tou Euripίdou bohqώn autόn eiV taV tragikάV parastάseiV· kat£ άllouV dierμhneύV twn έrgwn tou· kat£ άllouV de kai erastήV thV gunaikόV tou (idέ kai Qwμάn Mάgistron en bίw Euripίdou). epecoύshV kai qέsin paroiμίaV wV pleiόteron ekdhlwtikήV tou agcistrόfou tou caraktήroV tou QhraμέnouV. {128} Ennoeί thn ek μέrouV όlwn twn prosώpwn tou drάμatoV ideologίan wV exhgeίtai perίpou kai en tw keiμέnw diά thV entόV twn agkulώn prosqέtou epexhgήsewV.

{146} AqhnaίoV aμaqήV eiV ton oplisμόn.. {142} Ai lέxeiV «kobάlouV» kai «panoύrgouV» tou keiμέnou suμpίptoun eiV thn έnnoian tou ponhrόV.). ήtoi thn apotelouμέnhn apό eptaploύn dέrμa boόV. erasqeίsa tou progonoύ autήV Bellerofόntou. kai grάyaV ύμnouV qrhskeutikoύV. oi μέsoi elέgonto z u g ί t a i kai oi anwtέrw q r a n ί t a i. {149} Sqenέboia. kai toύto diόti kwμikoί kai tragikoί poihtaί esatύrizon allήlouV. 49 kai Hsύcion en l. {148} Ennoeί touV gnwstoύV oμhrikoύV ήrwaV. {141} «Tragikόn lήron»: par£ upόnoia lέgei o ScoliastήV. έqese thn lέxin l ή r on antί tou t έ c n h n. {151} Ennoeί ton Tήlefon klp. όper apedόqh wV anwtέrw. h par£ Oμήrw Άnteia. {156} Ennoeί to drάμa tou Euripίdou «Augή». elaίou kai oίnou (idέ kai Qoukudίdhn III. laboύsa kώneion. O de oμώnuμoV poihtήV tou eidullίou «Hrώ kai LέandroV» fέretai neώteroV. wV en {105} {152} H crήsiV twn icqύwn eqewreίto μάllon wV polutέleia. wV eshμeίwsa kai en {127}. ta opoίa eshμeίoun ta όria tou stadίou· ek toύtou apέdwka thn frάsin taύthn diά thV «uperphdάV ta όria». . wV μetaceirizoμέnou tou Aiscύlou krάnh en th poiήsei. {143} «QuμoύV eptaboeίouV» katά parabolήn proV thn aspίda thn eptabόeion. edhlhthriάsqh. {155} Oi kwphlάtai eiV taV triήreiV ekάqhnto eiV treiV seirάV kaq£ ύyoV: oi katwtέrw elέgonto q a l a μ a k e V ή q a l a μ ί t a i. {153} M a z an: eίdoV stratiwtikoύ άrtou. {157} EiV to drάμa «AίoloV» fέrei taV qugatέraV tou Aiόlou eiV erwtikάV scέseiV μe touV adelfoύV twn. όti hqέlhse na thn biάsh kai apokalufqeίshV thV sukofantίaV. kat£ άllouV de Qrax kai μaqhtήV tou OrfέwV. uiόV thV SelήnhV kai tou Euμόlpou. {154} R u p p a p a ί: parάggelμa nautikόn diά thn paraskeuήn proV kwphlasίan. sύzugoV tou Proίtou.ippodrόμwn ήsan elaiόdendra. prώtoV eisagagώn eiV thn Ellάda thn teletήn twn Eleusinίwn. ton katήggeilen autόn yeudώV eiV ton Proίton. {144} «Kranopoiώn»:Ðupoqέtw όti dialanqάnei logopaίgnion entaύqa μetaxύ tou p o i ώ n s t ί c o u V kai p o i ώ n k r ά n h. {150} Kathgoreί ton Euripίdhn wV filήdonon. upainίssetai de tautocrόnwV kai touV έrwtaV thV suzύgou tou μe ton doύlon thV. apήthse par£ autoύ na katastή erwμέnh tou· en arnήsei de tou Beller. {145} O MousaίoV anafέretai wV poihtήV twn μuqikώn crόnwn. kateskeuasμέnou ex aleύrou. {147} GennaίoV strathgόV twn Aqhnaίwn. akμάsaV eiV touV crόnouV tou Aiscύlou kai tou AristofάnouV. tou opoίou h hrwίV gennά entόV tou ieroύ.

twn Hfaisteίwn kai twn Panaqhnaίwn eteloύnto agώneV. allά kai exέrcetai. elέgonto de oi darμoί oύtoi «keraμeikaί plhgaί»... katά touV opoίouV oi guμnazόμenoi elaμpadhfόroun.» Eprotίμhsa n£ afήsw autoύsia ta arcaίa keίμena entόV thV μetafrάsewV.» {169} H arcή thV «AntigόnhV» tou Euripίdou: «Ήto eutucήV άnήr kat£ arcάV o OidίpouV. ΔION.{158} Saturίzei stίcouV ek tou «Frίxou» tou Eur. . {167} «Crήson su μάktran. eiV dίsticon. oύtwV an eίh proV patrόV tuμbwrύcoV». Eί gar patrώon to cqόnion έcei gέraV. {21}. ΔoύkaV paraiteίtai pάshV erμhneίaV diά thn asάfeian. crhsίμou). όpwV kai hμeίV edέcqhμen autήn. epoμέnwV o uiόV. edέronto eiV ta nώta apό touV nέouV. o topoqetώn autόn μetά tou Erμoύ.. (Idέ kai shμ. To kat£ eμέ eprotίμhsa thn anwtέrw apόdosin wV saturikwtέran. {163} Ennoeί thn Klutaiμnήstran dolofonoύsan en th klίnh ton Agaμέμnona cάrin tou erastoύ thV Aigίsqou. eqewreίto elafrόteroV kai leptόteroV twn άllwn. {160} Katά ton Eufrόnion oi usteroύnteV eiV touV agώnaV tou Keraμeikoύ. έcontaV oύtw: tίV d£ oίden. {170} Ennoeί thn gnwstήn istorίan tou OidίpodoV. EuμenίdeV.. H έkfrasiV έrcetai wV paroiμίa. {171} Stίcoi ek tou drάμatoV «ArcέlaoV» tou Euripίdou. ήtoi: afoύ o ErμήV den eίne μόnon cqόnioV. thn opoίan hnagkάsqhn n£ apodώsw di£ autoteloύV distίcou. toύto qa prάxh kai o patήr tou. eί to zhn μen έsti katqaneίn to katqaneίn de zhn . adύnaton oύsan na perilhfqώ. se iketeύw na gίnhV swtήr kai sύμμacόV μou. {162} Oi treiV prώtoi stίcoi twn «Cohfόrwn»: «Upocqόnie Erμή! o opoίoV epopteύeiV to μέroV όpou eurίsketai tώra o patήr μou. {164} Mίa ek twn pollώn idiotήtwn tou Erμoύ. up£ eμoύ toulάciston. Cohfόroi. prosoμoiάzontoV proV paroiμίan. diά na ennohqή o έlegcoV kai h upόdeixiV twn kat£ Euripίdhn sfalμάtwn. Έrcoμai kai katafeύgw eiV autόn ton tόpon. (ήtoi touV tάfouV) o de Neof. {166} Anqosμίan: o oίnoV oύtoV. {168} Sunέceia thV prohgouμέnhV perikopήV: «Kai apό thn άkrh tou tafou autoύ fwnάzw ton patέra μou n£ a k r o a s q ή kai n£ a k o ύ s h. To cwrίon eίne polύ asafέV· o ScoliastήV to apodίdei eiV touV lwpodutoύntaV ta upό thn ghn. {159} Katά thn eortήn twn Proμhqeiώn. aμfisbhtoύμenoi upό tou Aristάrcou. kaqίstatai tuμbwrύcoV (eί gar έcei patrώon to cqόnion gέraV). ef£ aV elatreύeto ήto kai h tou E r i o u n ί o u (agaqoύ. ei de boύlei kάrdopon: k ά r d o p on kai μ ά k t r a lέxeiV tautόshμoi: h skάfh tou zuμώμatoV.». {165} To keίμenon έcei: «EUR. diά ton opoίon upήrce prόrrhsiV όti qa efόneue ton patέra tou Lάion klp.. {161} Kat£ άllouV tetralogίa ήto h Orέsteia: Agaμέμnwn. qusiάsaV thn katά lέxin apόdosin tou keiμέnou. PrwteύV (saturikόn)· o ArίstarcoV όμwV kai o ApollώnioV afairoύsi ton Prwtέa kai afίnoun thn Orέsteian trilogίan.

{185} Ai perikopaί aύtai ek twn draμάtwn tou Aiscύlou eίne anάμiktoi kai sunteqeiμέnai katά trόpon asunάrthton kai anantapόdoton.. όpwV ennohqή kάllion to kwμikόn thV asunarthsίaV katά thn apό skhnήV didaskalίan thV parafrάsewV. sunekdocikώV de kai ton lύcnon. kaqόson oi antloύnteV ύdwr apό ta frέata έyallon άsμa «iμaίon» kaloύμenon. wV μakrotέraV twn prohgouμέnwn kai sthrizoμέnwn epί thV ennoίaV. H piqanwtέra antistoicίa thV eίne: «έcase ton kόpon tou». EllάdoV ήbaV» (έlaben ek tou «AgaμέμonoV»)ЫSfίgga de dusaμeriάn prύtanin kύna pέμpei» (ek thV «SfiggόV»)Ð-«sun dorί kai cerί prάktori qoύrioV όrniV». {173} Arcή tou drάμatoV tou Euripίdou «Uyipύlh».· {179} Arcή ek thV [sofήV] «MelanίpphV: «O ZeuV. {184} «Stάsin μelώn»! άsμa ek tou coroύ yallόμenon upό twn coreutώn istaμέnwn· apokaleίtai parά toiV newtέroiV stάsiμon μέloV. paίzei de oύtw proV thn sullabήn f l ά t tou «toflattόqrat».». antistoicoύn perίpou proV to stάsiμon thV kaq£ hμάV EkklhsίaV.. {178} «ΔrέyaV o OineύV μίan forάn plousίan esodeίan kai prosenegkώn taV aparcάV [eiV touV qeoύV]. {175} Arcή apό ton «Frίxon» tou Euripίdou. kai autόV de o scoliastήV thn paratrέcei.». {174} Arcή ek thV «SqeneboίaV» ή «Bellerofόntou». {177} Ek tou «Meleάgrou». fqάsaV eiV thn Pίsan μe touV taceίV ίppouV tou. {186} To «ek M a r a q ώ n o V» proέrcetai ek logopaignίou. {181} Ek twn «Yucagwgώn» tou autoύ. {182} Ek tou «Thlέfou» tou autoύ. kai o Blondel (GάlloV kritikόV kai poihtήV tou 12ou aiώnoV) όti h frάsiV aύth qa ήto epwdόV arcaίou tinόV άsμatoV μe suμbolikήn shμasίan aporreύsasan tίV oίden ek tίnoV gegonόtoV... katά ta alhqώV legόμena. {183} Ek twn «Iereiώn» tou autoύ. «kureίn parascώn itaμaίV kusίn aerofoίtoiV» (ex «AgaμέμnonoV»)Ыto sugklinέV ep£ Aίanti» (kat£ Apollώnion ek twn «Qrhssώn». upήrxe de . {187} To anwtέrw dίsticon eίne anagkastikή exήghsiV thV lέxewV « i μ o n i o s t r ό f o u» (=scoiniostrόfou. all£ aμfisbhteίtai up£ άllwn). L h k ύ q i o n esήμaine μikrόn doceίon idίwV elaίou. {176} Ek thV «IfigeneίaV en TaύroiV» tou Euripίdou: «Pέloy uiόV tou Tantάlou. Oύtw to όpwV Acaiώn dίqronon krάtoV. {180} Ek twn «Murμidόnwn» tou Aiscύlou. όpwV eikάzei. {188} O FrύnicoV eqewreίto o arμonikόteroV twn arcaίwn poihtώn. iμoniά=to scoinί tou phgadioύ). kaqόson eiV touV leiμώnaV tou MaraqώnoV efύeto o f l έ w (flόμoV). Thn perikopήn taύthn kai taV exήV. To de parentiqέμenon μetaxύ twn stίcwn «toflattόqrat» apoteleί cleύhn proV thn katάcrhsin tou Aiscύlou eiV thn sύnqesin poμpwdώn kai parhchtikώn lέ xewn. Faίnetai. prosepάqhsa n£ apodώsw eiV stίcouV en tw idίw keiμέnw.{172} «Lhkύqion apώlesen»: H frάsiV aύth eίne entelώV skoteinή.

w tέknon. eίne de autόV o μetά tou Anύtou kathgorήsaV ton Swkrάthn. oinάnqaV. {194} Kai άllo toύto sunonqύleuμa stίcwn apό tragwdίaV tou Euripίdou. . 920)· idέ parάfrasίn μou ekd. aμfίpoloi. μanteίa kai stadίouV. w Manίa. allά μoi. fόnia fόnia derkόμenon. ek toύtou de kai d w d e k a μ ή c a n o V ekaleίto. (Ek thV «IfigeneίaV») aί q' upwrόfioi katά gwnίaV eieieieieieilίssete daktύloiV fάlaggeV istόtona phnίsμata kai kerkίdoV (ek tou «Meleάgrou») aoidoύ μelέtaV. wV pollacoύ anafέretai par£ Ar. 1910. bόtruoV έlika pausίponon.. 1346) kai eiV «EkklhsiazoύsaV» (st. wlέnaV. {88}. elέgeto h prάxiV aύth. yucάn άyucon έconta. {192} Parwdίa thV μelopoiίaV kai thV ekzhthμέnhV parά toiV poihtaίV arμonίaV twn stίcwn diά thV apaggelίaV· μέqodoV pareμferήV perίpou proV thn en crήsei sήμeron parά toiV hqopoioίV thV GallikήV KwμwdίaV. Idέ kai {2}. έcon oύtwV en tw keiμέnw: Ω NuktόV kelainofaήV όrfna. (ek thV «UyipύlhV») gάnoV aμpέlou.. {193} «Δwdekaμήcanon KurήnhV»: h Kurήnh ήto gnwstή etaίra... frikώdh deinάn όyin μelanonekueίμona. ektelouμέnh upό polύ ceirotέraV sunqήkaV en Foinίkh.. μegάlouV όnucaV έconta. {190} «LesbiasμόV»: parά fύsin prόklhsiV hdonήV diά thV glώsshV en Lέsbw μetaxύ andrώn kai gunaikώn ή kai gunaikώn μόnon· oμoίwV kai «foinikisμόV». μelaίnaV NuktόV paίda. lύcnon άyate kάlpisί t£ ek potaμώn drόson άrate. tέggousai notίoiV pterώn ranίsi crόa drosizόμenai. qέrμete d£ ύdwr. (autόqi) perίball'. d..progenέsteroV tou Aiscύlou.. kai eiV «SfήkaV» (s. xύllabe. Nύμfai oressίgonoi.. 59). (asunάrthta) ίn' o fίlauloV (ek thV «HlέktraV») έpalle delfίV prώraiV kuaneμbόloiV. To keίμenon έcei oύtwV: AlkuόneV. wV an qeίon όneiron apoklύsw. katά thn bebaίwsin tou Galhnoύ: «twn aiscrourgώn μάllon bdeluttόμeqa touV f o i n i k ί z o n t a V twn l e s b i a z ό n t w n».. Fέxh. {189} MέlhtoV ήto yucrόV tragikόV poihtήV en£ AqήnaiV. Epanalaμbάnei thn l.Ar. gnwrίzousa katά dώdeka trόpouV na paradίdh eautήn eiV hdonήn.. (autόqi). tάde tέra qeάsasqe ton alektruόna μou sunarpάsasa froύdh Glύkh. iώ pόntie daίμon. sel. tίna μoi dύstanon όneiron pέμpeiV ex afanoύV. ai par£ aenάoiV qalάssaV kύμasi stwμύllete. Aΐda prόpolon.. {191} Nέon sunonqύleuμa stίcwn apό diafόrouV tragwdίaV tou Euripίdou μe ekzhthμέnhn asunarthsίan. toύt' ekeίn'· iώ xύnoikoi..

egώ d£ a tάlaina prosέcous' έtucon eμautήV έrgoisi, lίknou μestόn άtrakton eieieieilίssousa ceroίn, klwstήra poioύs', όpwV knefaίoV eiV agorάn fέrous' apodoίμan... o d£ anέptat' anέptat' eV aiqέra koufotάtaiV pterύgwn akμaίV· eμoί d£ άce' άcea katέlipe, dάkrua dάkrua t£ ap£ oμμάtwn {195} Parwdίa ek thV «EkάbhV» (st. 68) kai to pleίston kataskeύasμa. {196} Parwdίa ek twn «Thμenidώn»! {197} Kwμwdeί ton Euripίdhn diά toύtwn wV epirrepή eiV qέμata μikroprepή kai kakόzhla tou oikogeneiakoύ bίou. {198} Kwμwdeί taV epanalήyeiV twn lέxewn, sunήqeiV par£ Euripίdh. {199} Ek twn «Krhtώn» tou Euripίdou. {200} «Δίktunna ΆrteμiV»: O tίtloV oύtoV thV ArtέμidoV proήlqen ek tou όti nύμfh tiV, BritόμartiV kalouμέnh, qhreύousa enέpesen h idίa eiV dίktua kunhgetikά, swqeίsa de upό thV qeάV, ίdrusen ierόn thV ΔiktύnnhV ArtέμidoV. {201} H prosqήkh aύth ήto anagkaίa όci μόnon cάrin thV oμoiokatalhxίaV, h opoίa έprepen aparaitήtwV na suμplhrwqή eiV to tέloV thV kwμikήV taύthV periόdou, allά kai diόti έprepe na kleisqή kat£ antilhptόn diά to qέatron trόpon h έnnoia tou Kwμwdoύ, όti di£ όlwn autώn twn yeudopoihtikώn loxodroμiώn katalήgei kai pάlin eiV thn kwμikήn upόqesin thV klopήV enόV peteinoύ! {202} KaqώV blέpoμen, h prosfώnhsiV «koύkkou» twn paidiώn thV sήμeron, ekfwnouμέnh wV sύnqhμa paidiάV, eίnai arcaiόtathV katagwgήV (kόkku). {203} Ek thV «MhdeίaV». {204} Ek tou «Filoktήtou». {205} Ennoeί touV eriopώlaV thV epocήV, oi opoίoi έbrecon ta έria diά na barύnoun perissόteron eiV to zύgisμa. {206} Ek thV «AntigόnhV». {207} AriqμόV uposhμeίwshV cwrίV uposhμeίwsh. ΊswV anafέretai kai autό sthn prohgoύμenh uposhμeίwsh. (SHM 13/12/2008) {208} «Noun ouk έcei»: den έcei baqeίan έnnoian, shμasίan. {209} Parwdίa ek tίnoV stίcou en tw «Thlέfw», έnqa eisάgontai prόswpa paίzonta kύbouV. {210} «H pόliV gar dustokeί»: noμίzw όti h shμasίa eίnai diplή entaύqa: ή diά tou d u s t o k e ί shμaίnei όti den dύnatai h pόliV na g e n n ή s h gnώμhn eukόlwV perί Alkibiάdou, ή όti diateleί eiV wdίnaV, upofέrousa ek tou polέμou, όper paradέcetai kai o scoliastήV. Katά thn epocήn ekeίnhn eίcen ekousίwV fugadeuqή o AlkibiάdhV eiV Lakedaίμona, peίsaV touV

LakedaiμonίouV na poliorkήsoun thn Δekέleian. {211} O KleόkritoV kwμwdeίtai entaύqa wV kakόV kai μocqhrόV, o de KinhsίaV ήto iscnόV, wV kai pollacoύ anafέretai par£ Ar. idίa eiV touV «ΌrniqaV» (ekd. Fέxh, 1910, sel. 111 kai exήV). {212} EiV thn perίodon taύthn o Ar. saturίzei tautocrόnwV kai epί asάfeia ton Euripίdhn, thn opoίan kai prosepάqhsa na μiμhqώ en th apodόsei. {213} O PalaμήdhV ήto uiόV tou basilέwV thV EuboίaV Nauplίou, perίfhμoV diά taV efeurέseiV tou, kai foneuqeίV wV prodόthV diά radiourgίaV tou OdussέwV, ecqreuoμέnou autόn, diόti eίcen apokalύyh thn prospoihμέnhn trέllan tou diά na μh ekstrateύsh eiV Troίan. Lέgetai όti o PalaμήdhV efeύre touV kύbouV, ta staqμά kai tέssara ek twn stoiceίwn tou alfabήtou, z, p, f, c· ex autoύ upάrcei kai h paroiμίa «Palaμήdeion eύrhμa». {214} To cwrίon toύto noμίzw esfalμέnon en tw keiμέnw, έcon wV exήV: ΔION. Miseί kάkista. [AIS.] toiV ponhroίV d£ ήdetai ; [ΔION.] AIS. Oύ dήt' ekeίnh g£, allά crήtai proV bίan. [AIS.] pώV oύn tiV an sώseie toiaύthn pόlin ή μήte claίna, μήte sίsura suμfέrei; Όqen eprotίμhsa thn diaίresin tou dialόgou suμfώnwV proV ta en taiV agkύlaiV onόμata, wV suμfwnotέran proV thn έnnoian, epί thV opoίaV kai μetέfrasa. {215 Upainίssetai thn gnώμhn tou PeriklέouV na egkatalίpwsi thn Attikήn kai na poliorkήsoun thn Lakedaίμona diά tou stόlou. {216} Ennoeί thn plhqώran twn dikώn kai touV μisqoύV twn dikastώn katanalίskontaV μέga μέroV tou dhμosίou qhsauroύ. Ta dikastήrion apeteleίto apό 8 ciliάdaV enόrkouV. {217} «H glώtt' oμώμok'»: proV μeίzona eirwneίan edaneίsqh thn frάsin o ΔiόnusoV apό ton «Ippόluton» tou Euripίdou. {218} Parwdίa ek tou «Aiόlou» tou Euripίdou, tou stίcou: «ti d£ aiscrόn ήn μh toίsi crwμέnoiV dokή»; {219} Parwdίa stίcou tou Eur., perί oύ eshμeίwsa kai en {217}. {220} ΔhμagwgόV, o όpoioV, epikeiμέnhV eirήnhV, έpeise touV AqhnaίouV na exakolouqήsh o pόleμoV, eάn oi Lakedaiμόnioi den άfinon όlaV taV pόleiV. Kwμwdeίtai kai wV xέnoV thn katagwgήn, ήto de kai eίdoV ti ek twn sήμeron par' hμίn kalouμέnwn z h t w p o l έ μ w n. {221} «ToiV poristaίV»: oi epibάllontaV touV fόrouV. {222} Onόμata diafόrwn arcόntwn to όnoμa M ύ r μ h x upotίqetai μάllon plastόn, lhfqέn ek tou oμwnύμou entόμou kai antistoicoύn proV thn l. apoqhkeutήV. {223} OύtoV ήto ek twn strathgoύntwn kai dioikhtήV μέrouV tou stόlou, aicμalwtisqeίV upό tou Lusάndrou katά thn en AigόV PotaμoίV nauμacίan. * * * * * H Seirά twn Arcaίwn Ellήnwn Suggrafέwn, twn Ekdόsewn Fέxh, upήrxen έnaV staqμόV sta ellhnikά cronikά. Gia prώth forά prosferόtan susthμatikά sto

ellhnikό anagnwstikό koinό, h arcaίa ellhnikή skέyh (istorίa, filosofίa, poίhsh, drάμa, dikanikόV kai politikόV lόgoV) se dhμiourgikέV μetaforέV thV, apό touV arίstouV μetafrastέV tou tόpou, sthn pio sύgcronh μorfή pou pήre exelissόμeno to glwssikό thV όrgano. O ΌμhroV, oi Tragikoί ki o AristofάnhV, o HrόdotoV, o QoukudίdhV, o Plάtwn, o Xenofώn, o AristotέlhV, o QeόkritoV, o QeόfrastoV, o EpίkthtoV, o PloύtarcoV, o LoukianόV klp. prosfέrontai kai sήμera, stiV klasikέV pia μetafrάseiV twn Polulά, Ragkabή, Mwraϊtίdh, Kondulάkh, Poriώth, Grupάrh, Tanάgra, Polέμh, Kaμpάnh, Kazantzάkh, Bάrnalh, Augέrh, Boutierίdh, Zerboύ, FiladelfέwV, Tsokόpoulou, Sigoύrou, K. Crhstoμάnou klp, se μia sύgcronh seirά ekdόsewn biblίou tsέphV, prάgμa poύ epίshV gίnetai gia prώth forά, susthμatikά, sthn Ellάda. Oi Bάtracoi eίnai filologikoύ qέμatoV kwμwdίa, όpou geloiopoioύntai polloί twn poihtώn kai saturίzetai h katάptwsiV thV tέcnhV. O EuripίdhV kai o AiscύloV eisάgontai eiV thn skhnήn, anakhrύssetai de o deύteroV ύpatoV tragikόV. Upainigμoί katacrήsewn kai diafqorώn dίdoun eiV touV «BatrάcouV» μέga koinwnikόn endiafέron.

KENTRIKH PΩLHSIS LAΔIAS KAI SIA O.E. IPPOKRATOUS 22 - THL. 614.686, 634.506 TIMATAI ΔRC. 10

End of the Project Gutenberg EBook of Frogs, by Aristophanes *** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FROGS *** ***** This file should be named 27668-0.txt or 27668-0.©ip ***** This and all associated files of various formats will be found in: http://www.gutenberg.org/2/7/6/6/27668/ Produced by Sophia Canoni Updated editions will replace the previous one--the old editions will be renamed. Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. They may be modified and printed and given away--you may do practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial

you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg-tm License (available with this file or online at http://gutenberg. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg-tm License when you share it without charge with others. we hope that you will support the Project Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with the work. you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession. See paragraph 1. we do not claim a right to prevent you from copying. you indicate that you have read. If you are outside the United States. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement.A. displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed.C below. check . It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. performing. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works even without complying with the full terms of this agreement. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works 1. "Project Gutenberg" is a registered trademark. 1.org/license). by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase "Project Gutenberg"). Of course.E below. See paragraph 1. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.8. 1. If an individual work is in the public domain in the United States and you are located in the United States.D. Section 1. 1. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement. owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg-tm electronic works. agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement.C. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.B. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic works.redistribution.E. understand. *** START: FULL LICENSE *** THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free distribution of electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation" or PGLAF). By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm electronic work. distributing.

gutenberg. distribute or redistribute this electronic work. performed. including any word processing or hypertext form. performing.6. or any part of this electronic work.1. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country outside the United States. give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. However. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted with the permission of the copyright holder.E. copying.E. if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than "Plain anilla ASCII" or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www. without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading.org 1.E. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm License as specified in paragraph 1. the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. your use and distribution must comply with both paragraphs 1. you must comply either with the re uirements of paragraphs 1.E.2. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the work. perform.E. or with which the phrase "Project Gutenberg" is associated) is accessed.E. 1. with active links to. Unless you have removed all references to Project Gutenberg: 1. or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.E. at no additional cost. . If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived from the public domain (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder).4.E. fee or expense to the user.gutenberg.E. 1. a means of exporting a copy.1 through 1. displayed.9.E. display.5. distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg-tm work. or a means of obtaining a copy upon re uest. You may copy it. nonproprietary or proprietary form. of the work in its original "Plain anilla ASCII" or other form. copied or distributed: This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. 1.E. 1. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm License terms from this work. you must.E.E.E.org). The following sentence. provide a copy.8 or 1. marked up. the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the phrase "Project Gutenberg" appears.1 through 1. compressed. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. viewed.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg-tm License. You may convert to and distribute this work in any binary.1. 1. displaying. or other immediate access to. Do not copy.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.3.

" . Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.E. copying or distributing any Project Gutenberg-tm works unless you comply with paragraph 1.You provide.You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm License. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided that .You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. .7.F.E.E.E. Do not charge a fee for access to.8 or 1. you must obtain permission in writing from both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and . If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement. in accordance with paragraph 1. 1. performing. You must re uire such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg-tm works.8. displaying.3.E.9. a full refund of any money paid for a work or a replacement copy. "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.1. 1. .9. viewing.You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg-tm works. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally re uired to prepare) your periodic tax returns.

F. and the medium on which they may be stored. Project Gutenberg-tm electronic works. incomplete. transcription errors. do copyright research on. the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.1.2. LI. Despite these efforts. transcribe and proofread public domain works in creating the Project Gutenberg-tm collection. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify." such as. may contain "Defects. a computer virus. a copyright or other intellectual property infringement. inaccurate or corrupt data. 1. 1. a defective or damaged disk or other medium.F.F. or computer codes that damage or cannot be read by your e uipment.ichael Hart. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. but not limited to. 1.

DISCLAI.ITED WARRANTY.

ER OF DA.

Except for the "Right of Replacement or Refund" described in paragraph 1. the Project .AGES .3.F.

costs and expenses. YOU AGREE THAT YOU HA E NO RE. disclaim all liability to you for damages. including legal fees. the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.Gutenberg Literary Archive Foundation. and any other party distributing a Project Gutenberg-tm electronic work under this agreement.

STRICT LIABILITY. BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT E CEPT THOSE PRO IDED IN PARAGRAPH F3. THE TRADE. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION.EDIES FOR NEGLIGENCE.

ARK OWNER. AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREE.

INDIRECT. DIRECT.ENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL. CONSEUENTIAL. PUNITI E OR INCIDENTAL DA.

AGES E EN IF YOU GI E NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DA.

1. LI.3.AGE.F.

ITED RIGHT OF REPLACE.

1. If the second copy is also defective. you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.F. you must return the medium with your written explanation. If you received the work electronically. E PRESS OR I. If you received the work on a physical medium. you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.ENT OR REFUND . The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.F. the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.3.4.If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it.

INCLUDING BUT NOT LI.PLIED.

ITED TO WARRANTIES OF .

F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.F. the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. INDE. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.ERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE. 1. 1. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement.6.

promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works. anyone providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance with this agreement.You agree to indemnify and hold the Foundation. and any volunteers associated with the production. and (c) any Defect you cause. Section 2. modification. including legal fees. costs and expenses. the trademark owner. Information about the . or additions or deletions to any Project Gutenberg-tm work. harmless from all liability. that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm work. any agent or employee of the Foundation.NITY . (b) alteration.

is critical to reaching Project Gutenberg-tm's . middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. old. olunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need.ission of Project Gutenberg-tm Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete.

pglaf. the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will remain freely available for generations to come. In 2001.org. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit 501(c)(3) educational corporation organi©ed under the laws of the state of . see Sections 3 and 4 and the Foundation web page at http://www. Section 3. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help.

ississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U. Its 501(c)(3) letter is posted at http://pglaf.org/fundraising. The Foundation's principal office is located at 4557 . The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. federal laws and your state's laws.S.

99712.org For additional contact information: Dr. email business@pglaf. . AK.org. Salt Lake City. Gregory B. UT 84116.elan Dr. Newby Chief Executive and Director gbnewby@pglaf. (801) 596-1887. but its volunteers and employees are scattered throughout numerous locations.. Its business office is located at 809 North 1500 West. S. Fairbanks. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's web site and official page at http://pglaf. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide spread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of e uipment including outdated e uipment.org Section 4.

org While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation re uirements. much paperwork and many fees to meet and keep up with these re uirements. . we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit http://pglaf. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States.000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. Compliance re uirements are not uniform and it takes a considerable effort.any small donations ($1 to $5. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses.International donations are gratefully accepted. laws alone swamp our small staff. but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States.org/donate Section 5. online payments and credit card donations. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works. Professor . please visit: http://pglaf. Donations are accepted in a number of other ways including checks.S. To donate. U.

S. we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition. all of which are confirmed as Public Domain in the U. . he produced and distributed Project Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.ichael S. unless a copyright notice is included. Thus. Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed editions. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For thirty years.

ost people start at our Web site which has the main PG search facility: http://www.gutenberg. and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks. . including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.org This Web site includes information about Project Gutenberg-tm. how to help produce our new eBooks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful