You are on page 1of 24

STAŢIRANJE I POLAGANJE STRUĈNOG ISPITA (OŠ i SŠ

)

Pravilnik o polaganju struĉnog ispita uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
(NN br. 88. – 28.5.2003.)
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/1135.htm
Osnovna škola Popovac www.os-popovac.skole.hr ospopovac@gmail.com

OBVEZE) .STAŢIRANJE (PRIJAVA.

os-popovac. 2 za polaganje struĉnog ispita Osnovna škola Popovac www.hr ospopovac@gmail.STAŢIRANJE .prijava • tiskanica SI-1: prijava staţiranja (škola: najkasnije 30 dana od poĉetka rada pripravnika) • program staţiranja (škola: najkasnije 30 dana od poĉetka rada pripravnika) • pripravnici s dvopredmetnim studijem: izabrati 1 predmet za staţiranje i struĉni ispit • pripravnici – uĉitelji RN: svi predmeti za staţiranje.skole.com .

pratiti i vrednovati ostvarivanje programa staţiranja Osnovna škola Popovac www.skole.os-popovac.com .hr ospopovac@gmail. mentor – sustruĉnjak.STAŢIRANJE – obveze škole • imenovati povjerenstvo za staţiranje (ravnatelj. struĉni suradnik) • prijaviti staţiranje: SI-2 Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) • izraditi operativni program staţiranja (najkasnije 15 dana od poĉetka rada pripravnika) i dostaviti AZOO • pruţati pomoć pripravniku.

odgajatelji: 60 sati struĉni suradnici/odgojitelji – volonteri: 2 dana/mj.os-popovac. ili 140 sati • nazoĉnost povjerenstva za staţiranje najmanje 2 puta po 2 sata Osnovna škola Popovac www. predmet za staţiranje i polaganje struĉnog ispita (ukoliko su završili dvopredmetni studij) • ukoliko su nenastavniĉki smjer – završiti pedagoškopsihološko obrazovanje (‘DPPO’) • nazoĉnost nast.hr ospopovac@gmail.STAŢIRANJE – obveze pripravnika • odabrati jedan nast. satima mentora: – – – – uĉitelji: najmanje 30 sati uĉitelji – volonteri: 2 sata/tjedno ili 70 sati struĉni suradnici.com .skole.

STAŢIRANJE – obveze mentora i povjerenstva • mentorova nazoĉnost na nast.com .hr ospopovac@gmail.skole. satima pripravnika: 10 sati • nazoĉnost povjerenstva za staţiranje: najmanje 2 puta po 2 sata • ostali ĉlanovi povjerenstva pruţaju pomoć: 5 sati i nazoĉni nast. satima pripravnika 2 puta po 2 sata • svaki ĉlan povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravniĉkog staţa i na kraju sastavljaju izvješće povjerenstva o rezultatima staţiranja (SI-2) Osnovna škola Popovac www.os-popovac.

porodiljski dopust i sl.com .STAŢIRANJE .promjene • prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće o ostvarenom pripravniĉkom staţu (SI-2) u njoj • prekid zbog duţe odsutnosti (bolovanje.os-popovac.): izvijestiti AZOO Osnovna škola Popovac www.skole.hr ospopovac@gmail.

STAŢIRANJE . – (1) Osoba bez radnoga iskustva u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima uĉitelja. broj 76/05): • ĉl.os-popovac.hr ospopovac@gmail. – (4) Pripravniku koji ne poloţi struĉni ispit u roku od godine dana od dana kad mu je istekao pripravniĉki staţ prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje struĉnog ispita. – (3) Nakon obavljenoga pripravniĉkog staţa pripravnik polaţe struĉni ispit. 75. • poloţen struĉni ispit više nije uvijet za zasnivanje radnog odnosa u OŠ Osnovna škola Popovac www. odnosno struĉnog suradnika kao pripravnik – (2) Pripravniĉki staţ traje godinu dana.com .trajanje • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (NN.skole.

STAŢIRANJE – osobe s iskustvom u struci • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (NN.skole. ovoga ĉlanka duţna je poloţiti struĉni ispit u roku od godine dana od dana zasnivanja radnoga odnosa. – (2) Osoba iz stavka 1. u protivnom joj prestaje radni odnos istekom posljednjega dana roka za polaganje struĉnog ispita.os-popovac. 76. broj 76/05): • ĉl. – (1) S osobom koja ima odgovarajuću struĉnu spremu i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravniĉkoga staţa radni odnos na poslovima uĉitelja.com .hr ospopovac@gmail. Osnovna škola Popovac www. odnosno struĉnog suradnika zasniva se uz uvjet polaganja struĉnog ispita.

SADRŢAJ) .STRUĈNI ISPIT (PRIJAVA.

III.os-popovac. I. – 15. XII. Osnovna škola Popovac www.skole. – ISPIT: 1. III. VI. II. XI. X. IV. IV. – ISPIT: 15. • SŠ: • PRIJAVA: do 10. – 10.com . – 1. • PRIJAVA: do 10. – ISPIT: 10. – 1. – 10.STRUĈNI ISPIT – prijava • nakon završetka pripravniĉkog staţa (godina dana) • rok prijave: najkasnije 30 dana prije poĉetka ispitnog roka • OŠ: • PRIJAVA: do 15. – ISPIT: 10. X. I. • PRIJAVA: do 15. IX. IX. XII.hr ospopovac@gmail. • PRIJAVA: do 1. – ISPIT: 15.

STRUĈNI ISPIT – 1.skole.os-popovac. prijava • PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje struĉnog ispita • IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima staţiranja (SI-2) • preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog biljeţnika!) ili rješenja AZVO o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’) • nenastavniĉki studiji: preslika (ovjerena!) isprave o poloţenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOM obrazovanju • EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika Osnovna škola Popovac www.com .hr ospopovac@gmail.

skole.STRUĈNI ISPIT – ponovljena prijava • PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje struĉnog ispita • PONAVLJAĈI: dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (raĉun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva) Osnovna škola Popovac www.os-popovac.com .hr ospopovac@gmail.

hr ospopovac@gmail. a uz prijavu za polaganje (SI-3) dostaviti ovjerenu presliku/izvornik isprave • poloţen struĉni ispit uĉitelja (izvan teritorija RH): poloţiti odgovarajući dopunski ispit • neodgovarajuća struĉna sprema  nema mogućnost polaganja struĉnog ispita (nestručna Osnovna škola Popovac osoba) www.skole.STRUĈNI ISPIT – prijava: posebnosti • poloţen struĉni ispit u struci (izvan MZOŠ-a) uĉitelja s nenastavniĉkim studijem: oslobaĊanje dijela struĉnog ispita – zamolba ispitnom povjerenstvu.os-popovac.com .

) • napisana PRIPREMA za nast. SATA (45 min.STRUĈNI ISPIT – sadrţaj • UĈITELJI: • PISANI RAD (180 min.) • USMENI ispit (do 40 min.) • ODGAJATELJI: • PISANI rad • napisana PRIPREMA i IZVOĐENJE AKTIVNOSTI s uĉenicima ili PISANI PRAKTIĈNI RAD • USMENI ispit • ocjena: ‘poloţio’ ili ‘nije poloţio’ • pripravnik ‘nije položio’ pisani rad ili izvedbu nast. sata  ne moţe polagati usmeni ispit Osnovna škola Popovac www.hr ospopovac@gmail. sat i IZVEDBA NAST.com .os-popovac.skole.

skole.hr ospopovac@gmail.os-popovac.STRUĈNI ISPIT .com .polaganje • vodi se zapisnik (SI-4) • pripravnik ‘poloţio’ struĉni ispit u cijelosti:  privremeno dobiva POTVRDU  AZOO izdaje UVJERENJE O POLOŢENOM STRUČNOM ISPITU (SI-5) • pripravnik koji je poloţio struĉni ispit za uĉitelja u OŠ ili za nastavnika u SŠ priznaje se struĉni ispit kod zapošljavanja i u OŠ i u SŠ Osnovna škola Popovac www.

staţiranje • škola: nepravovremena ili nepotpuna prijava staţiranja • škola: ne prijavi staţiranje kod kraćih zamjena • promjena škole: izvješće o izvršenom pripravniĉkom staţu (SI-2) u drugu školu i pripravniku Osnovna škola Popovac www.POTEŠKOĆE .com .os-popovac.skole.hr ospopovac@gmail.

staţiranje • neodgovarajuća struĉna sprema: apsolvent ili nestruĉna osoba • OŠ: – Pravilnik o struĉnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uĉitelja i struĉnih suradnika u osnovnom školstvu (NN.com .hr ospopovac@gmail.os-popovac. broj 47/96) – Pravilnik o dopuni Pravilnika (NN.POTEŠKOĆE .skole. broj 56/01) Osnovna škola Popovac www.

broj 80/99) Osnovna škola Popovac www.POTEŠKOĆE . broj 1/96) – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika (NN.staţiranje • neodgovarajuća struĉna sprema: apsolvent ili nestruĉna osoba • SŠ: – Pravilnik o struĉnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.os-popovac.com .skole.hr ospopovac@gmail.

POTEŠKOĆE – struĉni ispit • nepravovremena/prekasna prijava (do 30 dana PRIJE poĉetka ispitnog roka) • svaki izlazak na ispit: potrebna nova PRIJAVNICA (SI-3): navesti novi ispitni rok • nepotpuna prijava (nedostaje: izvješće SI-2.skole. evidencija ili dppo) Osnovna škola Popovac www.com .os-popovac.hr ospopovac@gmail. OVJERENA diploma.

dopuna: NN. broj 47/96.com .TEMELJNI PRAVNI AKTI • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN.hr ospopovac@gmail.os-popovac. broj 56/01 Osnovna škola Popovac www. broj 69/03 – izmjene i dopune – NN.skole. broj 88/03) • Zakon o osnovnom školstvu – proĉišćeni tekst – NN. broj 76/05 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu: NN.

broj 88/03) • Zakon o srednjem školstvu – proĉišćeni tekst – NN. broj 69/03 – izmjene i dopune – NN.skole.os-popovac.com .hr ospopovac@gmail. broj 1/96. broj 80/99 Osnovna škola Popovac www.TEMELJNI PRAVNI AKTI • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika srednjem školstvu (NN. broj 81/05 • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoškopsihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu: NN. izmjene i dopune: NN.

Puno uspjeha u polaganju struĉnog ispita!  Osnovna škola Popovac www.skole.os-popovac.hr ospopovac@gmail.com .