You are on page 1of 4

MINIT MESYUARAT KEJOHANAN OLAHRAGA KAWASAN PELAJARAN SIMPANG EMPAT KE 42 BIL . 1 TARIKH : HARI JAM : 22 Januari 2008 3.

00 Petang Bilik Mesyuarat Sek la! Aga"a Al Isla!iya! #Menenga!$ Ke!a%iran : &. 2. 3. .. 2. 5. 6. 8. :. &0 . && . &2 . &3 . &. . En. Ra"'i (. ). *aak ( + ,B. S.A. Al Isla!iya! #Pengerusi Pengel la$ En. A-sri (. A(i%in + ,PK K kurikulu" S.A. Al Isla!iya! En. R 'aini (. Mat + ,PK HEM S.A. Al Isla!iya! #Pengurus Pasukan$ /. 0an Sya'lina Ka"aru%%in + S.1. Sukan S.A. Al Isla!iya! Pn. Be(ee Ari3a (t. Sai% Rastan+ ,PK K kurikulu" S.K. Si"4ang E"4at En. Ras!i% (. Saa% + ,PK K kurikulu" S.K. Sungai Bere"(ang En. 7s"an (. 7"ar + ,PK K kurikulu" S.K. 8at - A!"a% Musa En. 9a"(ri (. J !ari + Setiausa!a Sukan S.K. B ! r Mali En. Mu!%. Ras!i%i (. Ra"li + Setiausa!a Sukan SJK / Si"4ang E"4at En. Ka"aru%in (. A(%ulla! + ,PK K kurikulu" S.K. ) ng B ! En. ,!a'ali (. Mana! + Setiausa!a Sukan S.K. Si"4ang E"4at S.K. Sungai Baru S.K. Sungai Baru

: Selasa

TEMPAT :

En. ; r K!a'i'i (. K!ali% + Setiausa!a Sukan En. 9a(i%i (. K!a"is + S.1sa!a K kurikulu"

Pn. 0n. ;asira! (t. 0n. M%. 9ain < ,PK K kurikulu" S.K. 1tan A=i

Turut Ha%ir : &. En. M !%. Asri (. 7t!"an + Pengerusi Teknik + S.K. Pa%ang Keria Agenda &.&. 1 : Uca an Penge!"#$

Pengerusi "engu>a4kan sela"at %atang ke4a%a a!li "esyuarat. Pengerusi (er!ara4 Ke= !anan la!raga 4a%a kali ini akan "en%a4at ker=asa"a %an tun=uk a=ar %ari se"ua 4i!ak kerana ia "eru4akan kali 4erta"a Sek la! Aga"a Al Isla!iya! %ia"ana!kan untuk "engel la a>ara ini. Beliau =uga "e"aklu"kan (a!a?a tarik! Ke= !anan la!raga untuk ta!un ini iala! 4a%a 20 !ingga 2& @e(ruari 2008 #Ra(u !ingga K!a"is$. Tarik! ini tela! 4un %iteta4kan le! JP;.

&.2.

1

B PE.A. TEK. STATISTIK HA8IAH B /E.E)7)A KEJ7HA. Agenda .8. 3.A.IK B PERTA.. 1tan A=i %an 4en l ng 4engurus teknik serta "ars!all %i(eri ke4a%a S... 2. E"4at + S. 3. 2.K.A.A. Al Isla!iya! # R $ SJK / Si"4ang E"4at S.8.5.. 7"ar H=.. 2.6. Menya"4aikan sala" %ari4a%a En. Al Isla!iya! #R$ S. Hassan yan ti%ak %a4at !a%ir kerana a%a "esyuarat rentas %esa %i sek la! (eliau. Beliau "e"aklu"kan !a% ketinggian (agi 4er"ulaan l "4at tinggi iala! &"eter 2. Beliau =uga "e"aklu"kan A l r ng 3A.8ERAMATA PERASMIA.TIKA.2 "init le(i! a?al untuk setia4 a>ara.ER1SI PE. 3. 3. Bere"(ang S. 2. B PERT7)7.K.8I.K. Pengerusi =uga "e"(erita!uA Ke= !anan ini akan %ia%akan %i 4a%ang Sek la! Ke(angsaan Sungai Bere"(ang (er"ula 4a%a =a" 2. 1= ng Batu S. ) ng B ! S. Beliau turut "en>a%angkan su4aya tugas 4engurusan teknik %ia"ana!kan ke4a%a S.. Mesyuarat (ersetu=u %engan agi!an tugas se4erti (erikut : 3. PE.K.A0AI + + + + + + + + + + S. PE.2. 1tan A=i 2 . Sg. Sungai Bere"(ang. Agenda 2 : Ta%&$'a( Ke)*+anan O&e+ Penge!"#$ Te%n$% 2.2.1T1PA. PE.K. PEMB1KAA. Beliau =uga "e"inta 4enga>ara ke= !anan "en>atat "asa (agi setia4 4engu"u"an yang %i(uat su4aya senang %iru=uk =ika ti"(ul 4erkara (er(angkit. S4g. 3. A)ATA.K.2.K.K.K.A2 %an 5 a%ala! (agi 4e"enang 4erta"a %ala" a>ara saringan.2.5.A.RAM KESE)AMATA.A/ARA SIARA*A B1K1 PR7.&.:. 3.3.&2.. Pengurus 4eserta %i"inta "en%a3tar 30 atau ..3. 2.&&. 3.A. /EMAS )A..&. Me"(entang un%ang+un%ang ke= !anan se4erti yang %ila"4irkan. Sungai Baru S.6.&.3.&0. 3. 3. 2. 3. : Ag$+an T"ga# 3. Al Isla!iya! # R $ S. Se"ua 4eserta 4erlu "eletakkan 4in 4a%a kee"4at+e"4at 4en=uru n "( r.30 4etang. B ! r Mali S. ) r ng &A2A6 %an 8 a%ala! (agi 4eserta (erikutnya.

Pengerusi "e"(entang la4 ran anggaran 4er(elan=aan %an 4eruntukan se4erti la"4iran %engan 4in%aan !arga 4a%a (a!agian "e%al... untuk =urulati! ke 4eringkat negeri. T$nda%an : Se($a"#a+a Penge&*&a 2. T$nda%an : AJK Lan($%an Pega0a$ 1SKSE2 2.K. T$nda%an : Se($a"#a+a Penge&*&a .A.5. 0alau (agai"ana4un "as> t akan %ise%iakan le! 4asukan yang "enang ke 4eringkat negeri. : Ha&/+a& &a$n 2. JAM1A.. Peruntukan untuk se(arang 4er(elan=aan =uga %ise%iakan le! JP. En. Mesyuarat %itanggu!kan 4a%a =a" .&. Asri 7t!"an "e"inta su4aya =a?atankuasa lantikan 4ega?ai "eng!u(ungi En.2. 8at A!"a% Musa S. Al Isla!iya! # R $ Agenda 4 : Angga!an Pe!-e&an)aan . Agenda .00 %ita"(a! ke4a%a 20 sen "en=a%i RM 5.&3 3. M !%.20 4etang.00 4etang %i Bilik Mesyuarat (angunan (aru SAIR. T$nda%an : Peng"!"# Pa#"%an 2.&.3.. ) ng B ! se(agai 4engel la 4a%a ta!un 2006.&C %i "ana S. TEMPAT B KEBERSIHA. Mesyuarat Ke= !anan kali ke%ua iala! 4a%a &3 @e(ruari 2008A =a" 3. Mesyuarat %i(erita!u "e%al %ise%iakan le! JP.K..2. PERSIAPA...20 se++unit. Pengel la ke= !anan %i"inta "enye%iakan surat %ari4a%a JP. 8ise%iakan le! : 8ise"ak le! : 3 .2. Harga yang ter>atat RM5. En. 9akri untuk tugas Pele4as. T$nda%an : Penge&*&a dan Peng"!"# Pa#"%an 2. Mesyuarat (ersetu=u a>ara 4er(arisan 4eringkat ka?asan tia%a 4enyertaan "ask t. Mesyuarat (ersetu=u su4aya B rang Peserta %i(eri (ersa"a %isket ke4a%a 4engel la 4a%a atau se(elu" &3 @e(ruari 2008. Pengel la %i"inta "eng!antar 4enyata anggaran 4er(elan=aan ke4a%a 1nit Sukan JP. T$nda%an : Peng"!"# Pa#"%an 2. Ka"aru%in A(%ulla! "eraka"kan u>a4an teri"a kasi! ke4a%a se"ua yang terli(at "en=ayakan Ke= !anan 7la!raga KPSE Ke . PET1..AS B TETAM1 + + S.3..&..

DDDDDDDD #0A. Pengerusi Pengel la Ke= !anan 7la!raga KPSE Ke .$ .A. SHA9)I..2 . Al Isla!iya!.uru Besar S.A BT.. ).$ S. *AAK7B. KAMAR188I. RAM9I B.1sa!a Sukan Sek la! Aga"a Al Isla!iya! #Ren%a!$ 2006 DDDDDDDDDDDDD #E. 4 .DDDDDDDDD.