You are on page 1of 3

CURS 1 ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

GENERALITĂŢI
Personalul de îngrijire la domiciliu (îngrijitorii) ajută persoanele în vârstă,
persoanele cu handicap fizic şi mental, persoanele bolnave ce locuiesc în propriile
lor case sau în centre de îngrijire rezidenţială, în special la satisfacerea nevoilor de natură
medicală. Îngrijitorii la domiciliu, pe lângă serviciile medicale, pot furniza şi servicii
de menaj şi de rutină, de îngrijire personală. Îngrijitorii fac curat în casa persoanelor
aflate în îngrijire, spală,schimbă lenjeria de pat şi de corp a bolnavului. De
asemenea ele ajută la stabilirea planului de alimentaţie (inclusiv diete speciale), la
cumpărături de produse alimentare şi la gătit. De asemenea, poate ajuta bolnavii la mobilizare şi
eliminare, la schimbarea poziţiei în pat, la realizarea igienei personale, la îmbrăcat. Personalul de
îngrijire la domiciliu oferă instruire şi sprijin psihologic pentru pacienţii lor, pot consilia
familia şi bolnavii privind nutriţia, curăţenia şi sarcinile de uz casnic, sau pot
asculta problemele bolnavilor şi pot încerca, în limita competenţelor, la rezolvarea acestora.
Îngrijitorii raportează schimbările în starea bolnavului, şefului sau managerului de caz. În
desfăşurarea activităţii lor, îngrijitorii la domiciliu, cooperează cu specialişti din domeniul
sănătăţii, inclusiv asistente medicale, terapeuţi, precum şi alte categorii de personal medical.
Legea 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială reglementează
organizarea,funcţionarea şi finanţarea sistemului naţional de asistenţă socială în România.
Asistenţa socială, componentă a sistemului de protecţie socială, reprezintă
ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, autorităţile publice ale administraţiei locale şi
societatea civilă asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente
ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Asistenţa
socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură
economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi
dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. A u d r e p t u l l a a s i s t e n ţ ă
s o c i a l ă , î n c o n d i ţ i i l e l e g i i , t o ţ i c e t ă ţ e n i i r o m â n i c u d o m i c i l i u l î n România,
fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie,
de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. Cetăţenii altor state şi apatrizii, care au
domiciliul sau reşedinţa în România, au dreptul la măsuri de asistenţă socială, în

ocrotire. Beneficiarii îngrijirilor medicale la domiciliu sunt persoane cu afecţiuni acute şi/sau cronice. infirmiere şi asistenţi sociali. îngrijire. persoanelor dependente de domiciliu.care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici. persoane cu handicap. Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt destinate în mod special pacienţilor care. Serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt servicii oferite. kinetoterapeuţi. Persoanele dependente sunt persoanele care din cauza limitării sau pierderii independenţei fizice sau intelectuale nu sunt capabile de a-şi satisface necesităţile vitale fără ajutor permanent din partea unei terţe persoane. Instituţiile de asistenţă socială sunt înfiinţate şi organizate ca unităţi specializate. Pacienţii pot fi îndrumaţi spre serviciile de îngrijire la domiciliu şi de către medicul de familie sau de medicul de specialitate din policlinică. după caz. logopezi. persoane vârstnice şi alte categorii de persoane. care contribuie la îmbunătăţirea stării de bine a acestuia din punct de vedere fizic şi psihic. cu acordul autorităţii tutelare. Prin îngrijire la domiciliu se înţelege orice activitate de îngrijire medicală prestată de personal specializat. obţinând recuperarea stării de sănătate acasă. de echipe multidisciplinare alcătuite din asistente medicale. prevenind internarea în spital. Familia pacientului beneficiază de asemenea de aceste servicii. Instituţiile de asistenţă socială pot acorda servicii sociale şi la domiciliul persoanelor. în funcţie de nevoile specifice. la domiciliul pacientului.condiţiile legislaţiei române şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte. prin limitarea problemelor apărute în viaţa de familie atunci când un membru al familiei este bolnav sau nu se poate . cu consimţământul acesteia. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci când menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei. În situaţia în care nu se poate obţine consimţământul persoanei. după externarea din spital au nevoie de continuarea îngrijirii medicale. găzduire. în funcţie de nevoile acestora. la recomandarea medicului. temporar sau permanent. publice sau private. accesul acesteia în instituţiile de asistenţă socială se realizează cu consimţământul reprezentantului legal sau. Prin serviciile de îngrijire la domiciliu pacienţii primesc îngrijiri medicale de calitate. într-un mediu familial şi confortabil. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie. activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii. la recomandarea medicului specialist.

♦ Bilet de ieşire din spital. Pentru pacienţii cu afecţiuni neurologice şi oncologice. ritmicitatea şi serviciile medicale. putând beneficia de recomandarea medicului specialist din ambulatoriul de specialitate (policlinică). care să conţină durata îngrijirii. Servicii medicale decontate din Fondul de Asigurări sociale de sănătate îngrijirile efectuate prin Casa de Asigurări se fac în limita fondurilor alocate de către aceasta. ♦ Dovada calităţii de asigurat. ♦ Act de identitate Serviciile de îngrijire la domiciliu încep cu o zi după aprobarea cererii depusa la Casa de Asigurări de Sănătate. iar la externare să primească din partea medicului specialist o recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu. . Pentru aprobare din partea Casei de Asigurări. ♦ Cerere către Casa de Asigurări. personalul medical învaţă membrii familiei să efectueze ei înşişi anumite tipuri de îngrijire.autoîngriji. Pacientul trebuie să fie externat din Spital. pacientul trebuie să deţină următoarele acte: ♦ Recomandare de la medicul specialist. în plus. permiţându-le să aibă un rol activ în îngrijirea celor dragi. internarea nu este obligatorie.