You are on page 1of 12

KAPITULLI 3

T

E S T

– MJEDISI

FINANCIAR:

TREGJET, INSTITUCIONET , NORMAT

E

INTERESIT

DHE

TATIMET

SEKSIONI I – E VËRTETË OSE E GABUAR 1.
I LEHTË

Ndërmjetësit financiarë

Nëse firma A nuk zotëron aktive të saj, por thjesht pranon kursime të individëve dhe i investon ata në aktive financiarë të emetuar nga firma apo individë të tjerë, atëherë firma A është një ndërmjetës financiar.

E vërtetë

E gabuar

2.
I LEHTË

Një nga funksionet e specialistëve (tregtarëve) në NYSE1 është lehtësimi i tregtimit duke mbajtur një inventar (rezervë) aksionesh në të cilët ata janë të specializuar. Gjithashtu, ata ndryshojnë çmimet e kërkuar dhe të ofruar të letrave me vlerë për të balancuar kërkesën me ofertën.

Transaksionet e tregut aksioner

E vërtetë

E gabuar

3.
I LEHTË

Transaksionet e tregut aksioner

Nëse një investitor individual blen dhe shet aksione ekzistues përmes një tregtari të bursës, atëherë veprime të tillë janë transaksione të tregut primar.

E vërtetë

E gabuar

4.
I LEHTË

Transaksionet e tregut aksioner

Kohët e fundit, Koorporata Hal publikoi shitjen e 2.5 milionë aksioneve të rinj, të emetuar me çmimin $21 për aksion. Hal ia shiti aksionet bankierëve investues, të cilët nga ana e tyre ia shitën ata investitorëve individualë dhe atyre institucionalë. Një transaksion i tillë thuhet se është një transaksion i tregut primar.

E vërtetë

E gabuar

5.
I LEHTË

Normat e interesit

Norma nominale e interesit përkufizohet si shuma e normës nominale të kthimit të lirë nga risku dhe normës së pritur të inflacionit.

E vërtetë

E gabuar

6.
I LEHTË

Normat e interesit

Nëse Banka Qendrore kufizon ofertën monetare, kur faktorët e tjerë mbahen të pandryshuar, normat afatshkurtra të interesit do të rriten dhe kjo rritje mund të jetë më e madhe sesa rritja e normave të interesit në tregun e kapitaleve.

E vërtetë

E gabuar

7.
I LEHTË

Normat e interesit

Norma nominale e interesit përkufizohet si e barabartë me normën reale të lirë nga risku, plus një prim inflacioni, plus një prim risku mosshlyerjeje, plus një prim likuiditeti, plus një prim risku maturiteti.

E vërtetë

E gabuar

8.
I LEHTË

Normat e interesit

Normat afatgjata të interesit reflektojnë pritjet për inflacionin e ardhshëm. Në të kaluarën inflacioni ka ndryshuar shumë nga viti në vit dhe si rrjedhim normat afatgjata të interesit pritet të luhaten më shumë sesa ato afatshkurtra.

E vërtetë

E gabuar

1

New York Stock Exchange (Bursa Aksionere e New York-ut)

- 29 -

KAPITULLI 3

9.
I LEHTË

Normat e kthimit ekuilibër

Ekuilibri i tregut mund të përkufizohet si çmimi tek i cili kërkesa dhe oferta barazojnë njëra-tjetrën. Megjithatë, që të ekzistojë ekuilibri në tregun aksioner duhet që normat e kërkuara dhe ato të realizuara të kthimit të jenë edhe ato të barabarta midis tyre.

E vërtetë

E gabuar

10.
I LEHTË

Struktura kohore e normave të interesit

Struktura kohore e normave të interesit mund të përkufizohet si marrëdhënia ndërmjet normave të interesit dhe maturitetit për letra me vlerë të ngjashme mes tyre.

E vërtetë

E gabuar

11.
I LEHTË

Kurba e kthimit

Kurba të sheshta kthimi ose me pjerrësi negative (ndoshta të mysëta) ndeshen shpesh përgjatë ose afër pikut të aktivitetit të biznesit.

E vërtetë

E gabuar

12.
I LEHTË

Kurbat e kthimit

Kurba e kthimit është me pjerrësi pozitive ose normale (e sheshtë) nëse normat afatshkurtra të interesit janë më të larta sesa normat afatgjata.

E vërtetë

E gabuar

13.
I LEHTË

Teoritë e strukturës kohore

Teoria e pritjeve pohon se struktura kohore e normave të interesit bazohet në pritjet e normave të ardhshme të inflacionit.

E vërtetë

E gabuar

14.
I LEHTË

E ardhura nga dividenti

Sipas sistemit tatimor në fuqi, kur investitorët paguajnë tatim mbi të ardhurat nga dividentët, ata janë subjekt i tatimit të dyfishtë.

E vërtetë

E gabuar

15.
I LEHTË

E ardhura nga interesi

Fakti që një pjesë e të ardhurës nga interesi që përfitohet (arkëtohet) nga një koorporatë, përjashtohet nga e ardhura e tatueshme, ka inkurajuar firmat të përdorin relativisht më tepër financim me borxh sesa financim me kapital të vet.

E vërtetë

E gabuar

16.
I LEHTË

Shpenzimi i interesit

Nëse ligji tatimor thotë se për çdo $1,00 të paguar si interes nga koorporata, $0,50 trajtohet si shpenzim i zbritshëm nga tatimi, ky ligj i inkurajon kompanitë për të përdorur më tepër financim me borxh nga sa ato kryejnë aktualisht, ceteris paribus.

E vërtetë

E gabuar

17.
I LEHTË

Shpenzimet e interesit dhe dividentët

Interesi dhe dividentët e paguar nga një koorporatë konsiderohen si shpenzime operative të zbritshme nga tatimi, meqënëse ato ulin detyrimin tatimor të firmës.

E vërtetë

E gabuar

- 30 -

KAPITULLI 3

18.
MESATAR

Struktura kohore e normave të interesit

Supozojmë se firma juaj duhet të grumbullojë kapital në mënyrë urgjente dhe për këtë ka zgjedhur financimin me borxh. Nëse besoni se ekonomia është në pikun e një bumi dhe po hyn në reçesion, firma juaj do të jetë ndoshta në një pozicion më të mirë nëse emeton borxh afatgjatë në vend të borxhit afatshkurtër.

E vërtetë

E gabuar

19.
MESATAR

Struktura kohore e normave të interesit

Nëse keni informacion se reçesioni po mbaron, ekonomia po hyn në një bum dhe firma juaj ka nevojë të huazojë para, duhet ndoshta të emetoni borxh afatgjatë në vend të borxhit afatshkurtër.

E vërtetë

E gabuar

20.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Dy arsyet që pjesa më e madhe e ekspertëve japin për ekzistencën e një primi pozitiv risku të maturitetit janë: (1) investitorët supozohet të jenë kundërshtarë të riskut, dhe (2) investitorët preferojnë të japin hua në afat të gjatë, ndërkohë që firmat preferojnë të marrin hua në afat të shkurtër.

E vërtetë

E gabuar

21.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Teoria e segmentimit të tregut lidhur me strukturën kohore është, në thelb, teoria e pritjeve duke i shtuar një prim risku maturiteti.

E vërtetë

E gabuar

22.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Nëse teoria e preferencës për likuiditetin lidhur me strukturën kohore është e saktë, do të pritej që madhësia e primit të riskut të maturimit te rritej me maturitetin. Si rrjedhim, mund të shohim një kurbë me pjerrësi rritëse, megjithëse normat e ardhshme afatshkurtra të interesit pritet të bien.

E vërtetë

E gabuar

23.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Një investitor me horizont investues 6-vjeçar beson se normat e interesit përcaktohen vetëm nga pritjet për normat e ardhshme (që do të thotë se ky investitor beson në teorinë e pritjeve). Ky investitor duhet të shpresojë të fitojë të njëjtën normë kthimi për horizontin kohor 6-vjeçar nëse ai/ajo blen një obligacion 6-vjeçar tani ose një obligacion 3-vjeçar tani dhe një obligacion tjetër 3vjeçar pas tre vjetësh. (injoroni kostot e transaksionit)

E vërtetë

E gabuar

24.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Ekzistenca e një kurbe kthimi me pjerrësi pozitive vërteton që teoria e preferencës së likuiditetit është e saktë, meqënëse një kurbë me pjerrësi rritëse implikon në mënyrë të domosdoshme faktin që firmat duhet të ofrojnë një prim risku maturiteti më qëllim që t’i nxisin investitorët të japin hua për periudha afatgjata.

E vërtetë

E gabuar

25.
MESATAR

Shpenzimet e interesit dhe dividentët

Interesi i paguar nga koorporata është një shpenzim i zbritshëm nga tatimi, por dividentët nuk janë të tillë. Ky trajtim i borxhit, duke i mbajtur faktorët e tjerë të pandryshuar, priret të inkurajojë përdorimin e financimit me borxh nga koorporatat.

E vërtetë

E gabuar

- 31 -

KAPITULLI 3

26.
MESATAR

Kurba e kthimit

Supozojmë se po merrni në konsideratë themelimin e një firme të re të quajtur University Assistance Company (UAC). UAC do të sigurojë fonde në tregun afatshkurtër të parasë dhe do të nënshkruajë hua hipotekare afatgjata për studentët, në mënyrë që ata të blejnë apartamente në vend që t’i marrin ata me qera. Një kurbë kthimi me pjerrësi rënëse, nëse është mbizotëruese gjatë kohës, do të ishte më e mira për UAC.

E vërtetë

E gabuar

27.
MESATAR

Kurba e kthimit

Supozojmë se institucioneve financiarë të depozitave dhe kredive iu kërkohet nga ligji të japin kredi afatgjata hipotekare me një normë fikse interesi, por në të njëjtën kohë ato kufizohen lidhur me burimet e tyre të kapitalit, përsa i përket depozitave që mund të tërhiqen me të parë. Sipas këtyre kushteve, këta institucione financiarë duhet të preferojnë një kurbë kthimi “normale” kundrejt një kurbe të anasjellë.

E vërtetë

E gabuar

28.
MESATAR

Të ardhurat kapitale

Me qëllim që të shmangin tatimin e dyfishtë dhe për të eleminuar normat e tatimit të aplikuara shpesh mbi të ardhurat kapitale, aksionerët preferojnë që koorporatat të paguajnë dividentë në vend që t’i mbajnë fitimet dhe t’i riinvestojnë ato në biznes. Si rrjedhim, fitimet duhet të mbahen vetëm nëse firmës i nevojitet domosdoshmërisht kapital dhe ka vështirësi në grumbullimin e tij nga burime jashtë firmës.

E vërtetë

E gabuar

SEKSIONI II – PYETJE ME ZGJEDHJE (KONCEPTUALE) 29.
I LEHTË

Tregjet financiarë
NYSE është:
  

Treg sekondar Treg i organizuar ankandi Treg mbi banak

 

Përgjigjet (a) dhe (b) janë të sakta Përgjithet (b) dhe (c) janë të sakta

30.
I LEHTË

Tregjet e parasë
  

Tregjet e parasë shërbejnë për: Këmbimin e valutës së huaj Kreditë konsumatore Aksionet e koorporatave
 

Obligacionet afatgjatë Huatë afatshkurtra

31.
I LEHTË

Transaksionet financiare

Sapo keni blerë aksione të Fondit Afatgjatë Obligacionar Hi-Tech, një kompani investuese me fund të hapur, e cila investon në obligacione afatgjatë të koorporatave. Blerja juaj konsiston në:
  

Transferim direkt fondesh Transferim indirekt përmes një bankieri investues Transferim indirekt përmes një ndërmjetësi financiar

 

Transaksion të tregut të parasë Të gjithë të mësipërmit

- 32 -

KAPITULLI 3

32.

Risku dhe kthimi

I LEHTË

Xhaxhai juaj do të donte të kufizonte riskun e tij të normës së interesit dhe atë të mosshlyerjes, por i pëlqen ende të investojë në obligacione të koorporatave. Cili nga obligacionet e listuar më poshtë përmbush kriteret e xhaxhait tuaj?
    

Obligacion i Obligacion i Obligacion i Obligacion i Obligacion i

rendit AAA me maturitet 10-vjeçar rendit AAA me maturitet 5-vjeçar përjetshëm i rendit BBB rendit BBB me maturitet 5-vjeçar përjetshëm i rendit BBB me maturitet 10-vjeçar

33.

Kurba e kthimit

Nëse kurba e kthimit është me pjerrësi negative, cili është kthimi në maturim i një obligacioni kupon thesari me maturitet 10-vjeçar, kundrejt kthimit të obligacionit të thesarit 1-vjeçar?

I LEHTË

   

Kthimi nga obligacioni 10-vjeçar është më i ulët sesa kthimi nga obligacioni 1-vjeçar Kthimi nga obligacioni 10-vjeçar do të jetë gjithnjë më i lartë sesa kthimi nga obligacioni 1vjeçar për shkak të primeve të maturimit. Është e pamundur të dilet në një konkluzion pa njohur më parë normat në kupon të obligacioneve. Kthimet nga dy obligacionet janë të barabartë. Është e pamundur të dilet në një konkluzion pa njohur risqet relativë të dy obligacioneve.

34.

Kurba e kthimit

Një kurbë inverse kthimi:
   

Ekziston kur normat afatshkurtra të interesit tejkalojnë ato afatgjata Ekziston kur normat afatgjata të interesit tejkalojnë ato afatshkurtra Përfaqëson “strukturën kohore normale” Nënkupton që investitorët mund të marrin kthime më të lartë duke investuar në obligacione dhe jo në aksione. Nënkupton që investitorët mund të marrin kthime më të lartë duke investuar në aksione dhe jo në obligacione.

I LEHTË

35.

Teoritë e strukturës kohore

Nëse teoria e pritjeve të strukturës kohore të normave të interesit është e saktë, nëse teoritë e tjera të strukturës kohore janë të gabuara dhe ne hasim një kurbë kthimi me pjerrësi pozitive, cili nga pohimet në vijim është i saktë?
    

Investitorët shpresojnë që normat afatshkurtra të interesit të jenë konstante gjatë kohës Investitorët shpresojnë që normat afatshkurtra të interesit të rriten në të ardhmen Investitorët shpresojnë që normat afatshkurtra të interesit të bien në të ardhmen Është e pamundur të arrihet në një konkluzion për sa kohë nuk dimë nëse investitorët kërkojnë një prim pozitiv apo negativ për riskun e maturitetit Primi i riskut të maturimit duhet të jetë pozitiv

I LEHTË

- 33 -

KAPITULLI 3

36.

Tatimi mbi të ardhurat personale
 

Cilin nga efektet në vijim karakterizon sistemi aktual tatimor? Favorizon dividentët sepse nuk ekziston tatim mbi kapitalin për dividentët Nuk favorizon të ardhurën nga kapitali, sepse tatimi duhet të paguhet kur rritet vlera e kapitalit të vet, pavarësisht nga fakti nëse aksioni është shitur apo jo Favorizon të ardhurën nga kapitali, sepse tatimi nuk duhet paguar deri në momentin që shitet aksioni Nuk favorizon dividentët apo të ardhurën kapitale për pjesën më të madhe të njerëzve, sepse njerëz të ndryshëm i përkasin kategorive të ndryshme tatimore Favorizon dividentët meqënëse dividentët janë të zbritshëm nga tatimi për koorporatën që paguan, ndërkohë që fitimet e pashpërndarë, të cilët prodhojnë të ardhurën nga kapitali, nuk janë të zbritshëm nga tatimi.

I LEHTË

  

37.

Tatimi dhe financimi
 

Cili nga pohimet në vijim është më i sakti? Indeksimi i kategorive tatimore redukton shkallën e lëvizjes ndërmjet këtyre kategorive Obligacionet e emetuar nga Bashkia e Tiranës do të kenë një normë më të ulët interesi sesa obligacionet me risk dhe maturitet të njëjtë të emetuar nga një koorporatë private e tillë si Deka Co. Sistemi aktual tatimor priret t’i inkurajojë koorporatat drejt financimit me borxh në vend të emetimit të aksioneve Sistemi aktual tatimor inkurajon menaxherët e koorporatave që gjenden me tepricë arke t’i investojnë këto teprica në aksione dhe jo në obligacione. Megjithatë, faktorë të tjerë mund të kompesojnë konsideratat tatimore Të gjithë pohimet e mësipërm janë të vërtetë

I LEHTË

 

38.

Taksa kredituese e investimit

Kur miratohet nga Parlamenti, taksa e kredimit të investimit:
   

Siguron një reduktim të tatimit kur shitet një aktiv Nëse llogaritet saktë, ajo barazon vlerën kontabël të aktivit Është një përfitim tatimor që bazohet në çmimin e blerjes së aktivit dhe përqindjes së shumës së kredituar Siguron një reduktim në të ardhurën e tatueshme, meqënëse redukton tatimin e paguar Të gjithë pohimet e mësipërm janë të vërtetë

I LEHTË

39.

Mbartje prapa, mbartje përpara

Një humbje që përjetohet nga një koorporatë:
   

Duhet të mbartet përpara derisa kompania të përjetojë humbje dy vjet rresht Mund të mbartet prapa 3 vjet dhe më pas të mbartet përpara 15 vjet nga momenti i humbjes Mund të mbartet prapa 5 vjet dhe përpara 3 vjet Nuk mund të përdoret për të reduktuar tatimet e viteve të tjerë, përveçse kur merret leje e posaçme nga IRS Mund të mbartet prapa 3 vjet ose përpara 10 vjet, në varësi të faktit se cila alternativë është më me avantazh për firmën

I LEHTË

- 34 -

KAPITULLI 3

40.

Transaksionet e letrave me vlerë

MESATAR

Nëse Banka Qendrore shet 50 miliardë lekë në formën e bonove afatshkurtra të thesarit, kur faktorët e tjerë mbahen të pandryshuar, çfarë ndikimi pritet të ketë një veprim i tillë mbi çmimet e letrave me vlerë dhe normat afatshkurtra të interesit?
    

Çmimet dhe normat e interesit do të rriten Çmimet dhe normat e interesit do të bien Çmimet do të rriten dhe normat e interesit do të bien Çmimet do të bien dhe normat e interesit do të rriten Nuk do të ketë ndryshim as në çmime dhe as në norma interesi

41.

Normat e interesit

Gjatë këtij viti, normat e interesit të obligacioneve afatgjatë qeveritarë dhe koorporativë kanë qenë si vijon: Obligacionet e thesarit = 6,2% Obligacionet AAA = 7,0% Obligacionet A = 7,9% Obligacionet BBB = 8,5% Diferencat e normave ndërmjet këtyre emetimeve janë shkaktuar kryesisht prej:
  

MESATAR

Dallimeve në inflacion Dallimeve në riskun e mosshlyerjes Dy përgjigjet e mësipërme janë të dyja të sakta

 

Dallimeve në riskun e maturitetit Efekteve tatimorë

42.

Kurba e kthimit

Supozojmë se kurba aktuale e kthimit është me pjerrësi pozitive ose e sheshtë. Kjo nënkupton që:
   

Normat afatshkurtra të interesit janë më të luhatshme sesa ato afatgjata Inflacioni pritet të bjerë në të ardhmen Ekonomia është në kulmin e ciklit të biznesit Obligacionet afatgjatë janë një investim më i mirë sesa obligacionet afatshkurtër Asnjë nga pohimet e mësipërm nuk është domosdoshmërisht i lidhur me kurbën e dhënë të kthimit

MESATAR

43.

Konceptet e normës së interesit

Cili nga pohimet në vijim është më i sakti? Primet e maturitetit që fiksohen mbi normat e interesit të letrave me vlerë qeveritare lidhen kryesisht me faktin se mundësia e mosshlyerjes është më e lartë në obligacionet afatgjatë sesa në ata afatshkurtër Norma e riinvestimit është më e ulët për obligacionet afatgjatë sesa ata afatshkurtër, kur faktorët e tjerë mbahen konstantë Sipas teorisë së segmentimit të tregut për strukturën kohore të normave të interesit normalisht duhet të pritet që kurba e kthimit të ketë pjerrësi negative Teoria e pritjeve për strukturën kohore të normave të interesit pohon që huamarrësit preferojnë përgjithësisht të marrin hua për periudha afatgjata, ndërkohë që kursimtarët preferojnë përgjithësisht të japin hua për periudha afatshkurtra dhe si rezultat i kësaj kurba e kthimit është zakonisht me pjerrësi pozitive Nëse primi i riskut të maturimit është zero dhe norma e inflacionit pritet të bjerë në të ardhmen, atëherë kurba e kthimit për letrat me vlerë qeveritare pritet të jetë me pjerrësi pozitive, kur faktorët e tjerë mbahen të pandryshuar

MESATAR

 

- 35 -

KAPITULLI 3

44.

Organizimi i biznesit

MESATAR

R.M, i cili ka pasuri dhe të ardhura të konsiderueshme, po shqyrton mundësinë e hapjes së një biznesi të ri në fushën e menaxhimit të mbetjeve kimike. Ai do të jetë pronar i vetëm. Biznesi do të ketë një shkallë relativisht të lartë risku dhe pritet që firma të përjetojë humbje në vitet e parë të aktivitetit. Megjithatë, parashikimet për rritje dhe të ardhura pozitive duken të mira dhe R.M shpreson të realizojë flukse arke të konsiderueshëm nga dividentët që firma do të paguajë me kalimin e kohës. Cila nga format ligjore të biznesit i përshtatet më mirë nevojave të tij?
    

Pronësia e vetme, për shkak të lehtësisë së themelimit Koorporatë e rregullt, për shkak të përgjegjësisë së kufizuar Bashkëpronësi, nëse atij do t’i duhet kapital shtesë Koorporatë “S” për të përfituar nga avantazhet tatimorë dhe për të siguruar përgjegjësi të kufizuar Në këtë rast, format e ndryshme të organizimit të biznesit duken njëlloj të dëshirueshme

45.

Kthimet pas tatimit

Kompania “Deka. Co” mund të: (1) ndërtojë një fabrikë të re e cila do të gjenerojë një kthim përpara tatimit në masën 11%, ose (2) investojë këta fonde në aksione të preferuar të FPL, që do t’i sjellë kompanisë një kthim përpara tatimit në masën 9%, e gjitha në formën e dividentëve. Supozojmë se norma marxhinale e tatimit që aplikohet mbi “Deka Co.” është 25% dhe 70% e dividentëve të marrë përjashtohet nga e ardhura e tatueshme. Nëse projekti i ndërtimit të fabrikës është i ndashëm në pjesë të vogla dhe nëse dy investimet janë njësoj riskozë, cili kombinim i këtyre dy mundësive do të maksimizojë kthimin efektiv të “Deka Co.”?
  

MESATAR

Të gjithë fondet në projektin e fabrikës Të gjithë fondet në aksionin e preferuar të FLP 50% në secilin

 

60% në FLP; 40% në projekt 60% në projekt; 40% në FLP

46.

Organizimi i firmës

Cili nga pohimet në vijim është më i sakti? Për shkak të përgjegjësisë së kufizuar, jetës së pakufizuar dhe lehtësisë në transferimin e pronësisë, pjesa më e madhe e bizneseve amerikanë (si numër biznesesh) janë të organizuar si koorporatë Pjesa më e madhe e bizneseve (për nga numri dhe shitjet totale në dollarë) janë të organizuar në formën e pronësisë së vetme ose bashkëpronësisë për shkak të lehtësisë së themelimit dhe operimit të këtyre formave ndaj koorporatës. Megjithatë, nëse biznesi zgjerohet shumë, është më me avantazh ta konvertosh atë në një koorporatë, kryesisht sepse koorporatat kanë avantazhe tatimorë të rëndësishëm kundrejt pronësisë së vetme ose partneritetit Për një kompani të madhe (e ardhura e tatueshme e së cilës tejkalon $1 milion), situata tatimore, në përgjithësi, favorizon organizimin në formën e pronësisë së vetme ose bashkëpronësisë, madje deri diku edhe në formën e koorporatës “S”, por jo koorporatën e rregullt. Megjithatë, konsideratat ligjore që lidhen me transferimin e pronësisë dhe përgjegjësinë e kufizuar kompesojnë (balancojnë) situatën tatimore, duke rezultuar në faktin që shumë biznese (matur nga shitjet në dollarë) organizohen në formën e koorporatës. Në situatën tipike, norma mesatare e tatimit për një taksapagues është nën normën marxhinale të tij/saj. Megjithatë, ekziston një diapazon të ardhurash brenda të cilit norma mesatare tejkalon normën marxhinale Dy pohimet e fundit janë të saktë

MESATAR

- 36 -

KAPITULLI 3

47.

Struktura kohore

Cili nga pohimet në vijim është më i sakti? Nëse ekzistojnë tregje të ndryshëm për obligacionet afatshkurtër dhe afatgjatë, por huadhënësit dhe huamarrësit mund të lëvizin lirisht ndërmjet tregjeve, (1) teoria e segmentimit të tregut nuk mund të jetë në të vërtetë një përcaktues i rëndësishëm i kurbës së kthimit, dhe (2) primet e riskut të maturitetit nuk mund të jenë domethënës Meqënëse primi i riskut të mosshlyerjes dhe primi i likuiditetit janë të dy zero për bonot e thesarit, kurba e kthimit për këto bono ndikohet më tepër nga inflacioni i pritur sesa kurbat e kthimit për obligacionet koorporativë, që do të thotë se mund të jemi të sigurtë se një përqindje e caktuar e inflacionit të pritur ndikon më tepër pjerrësinë e kurbës së kthimit për bonot sesa atë për borxhin e koorporatës Sipas teorisë së segmentimit të tregut, investitorët preferojnë të blejnë borxh (japin hua) me maturim afatshkurtër. Si rrjedhim, konkluzioni thelbësor që nxirret nga kjo teori është fakti se kurbat e kthimit duhet normalisht të kenë pjerrësi pozitive Është teorikisht e mundur për kurbën e interesit të ketë një pjerrësi rënëse dhe ka patur raste kur janë vënë re pjerrësi të tilla (negative). Të tilla situata janë shkaktuar ndoshta nga preferencat për likuiditet të konsumatorëve Kurbat e interesit për obligacionet qeveritarë dhe ata koorporativë mund të ndërtohen me të dhëna që gjenden në treg. Nëse kurbat e kthimit për disa kompani do të vizatoheshin në një grafik sëbashku me kurbën e kthimit për letrat me vlerë qeveritare, kompanitë me primin më të madh të maturitetit dhe likuiditetit do të kishin kurbën më të lartë të kthimit

I VËSHTIRË

SEKSIONI III – PYETJE ME ZGJEDHJE (PROBLEMA) 48.

Normat e pritura të interesit

I LEHTË

Supozojmë se jemi në kushtet e teorisë së pritjeve dhe primet e riskut të maturitetit dhe likuiditetit janë zero. Nëse norma vjetore e interesit për një obligacion qeveritar 2-vjeçar është 10,5% dhe norma e një obligacioni qeveritar 1-vjeçar është 12%, cilën normë interesi duhet të prisni për një obligacion qeveritar 1-vjeçar pas një viti?
 

9,0% 9,5%

 

10,0% 10,5%

11,0%

49.

Norma e inflacionit

Në bazë të të dhënave në vijim, gjeni normën e pritur të inflacionit përgjatë vitit tjetër. k* = norma reale e lirë nga risku = 3% Primi i riskut të maturimit për obligacionin qeveritar 10-vjeçar = 2%. Është zero për obligacionet 1vjeçarë dhe ekziston një lidhje lineare. Primi i riskut të mosshlyerjes për obligacionet 10-vjeçarë të rangut AAA = 1,5% Primi i likuiditetit = 0% Norma korrente e interesit për bonot 1-vjeçare të thesarit = 8,5%
 

I LEHTË

3,5% 4,5%

 

5,5% 6,5%

7,5%

50.
I LEHTË

Inflacioni mesatar

Supozojmë se normat e pritura të inflacionit për 5 vitet e ardhshëm janë respektivisht 4%, 7%, 10%, 8% dhe 6%. Cila është norma e pritur e inflacionit për këtë periudhë 5-vjeçare?
 

6,5% 7,5%

 

6,0% 7,0%

8,0%

- 37 -

KAPITULLI 3

51.
I LEHTË

Inflacioni mesatar

Supozojmë se normat e pritura të inflacionit për 5 vitet e ardhshëm janë respektivisht 5%, 6%, 9%, 13% dhe 12%. Cila është norma e pritur e inflacionit për këtë periudhë 5-vjeçare?
 

6% 7%

 

8% 9%

10%

52.

Tatimi mbi koorporatën

Koorporata juaj siguron flukset e arkës në vijim: E ardhura operative Interesi i përfituar Interesi i paguar Dividentët e përfituar Dividentët e paguar $250.000 10.000 45.000 20.000 50.000

I LEHTË

Nëse norma e aplikueshme e tatimit është 40% dhe nëse 70% e dividentëve të përfituar përjshtohen nga tatimet, cili është detyrimi tatimor i koorporatës?
 

$74.000 $88.400

 

$106.500 $100.000

$91.600

53.
I LEHTË

Kthimet pas tatimit

Nëse jeni një investitor koorporativ që paguani një normë marxhinale tatimi prej 34%, kur 70% e dividentëve janë të përjashtueshëm nga tatimi, cili do të ishte kthimi juaj pas tatimit për aksionin e preferuar që siguron një kthim 16% përpara tatimit?
 

6,36% 7,36%

 

12,19% 13,01%

14,37%

54.
I LEHTË

Kthimet pas tatimit

Sa është kthimi pas tatimit që një koorporatë, me një normë marxhinale tatimi prej 34%, do të marrë nga një aksion i preferuar i blerë me vlerë nominale që ka një normë në kupon 12%, duke supozuar se 70% e dividentit përjashtohet nga tatimi?
 

11,03% 10,78%

 

7,31% 6,48%

5,52%

55.

Normat e interesit

Jepen të dhënat në vijim: k* = norma reale e lirë nga risku Primi konstant i inflacionit Primi i riskut të maturimit Primi i riskut të mosshlyerjes për obligacionet AAA Primi i likuiditetit për obligacionet afatgjatë të thesarit = 4% = 7% = 1% = 3% = 2%

MESATAR

Supozojmë se nuk ekziston një treg thellësisht likuid për obligacionet afatgjatë të thesarit dhe norma e pritur e inflacionit është konstante. Duke ditur këta kushte, norma nominale e interesit të lirë nga risku për bonot e thesarit është _____ dhe norma e obligacioneve afatgjatë të thesarit është _____.
 

4%; 14% 4%; 15%

 

11%; 15% 11%; 17%

11%; 14%

- 38 -

KAPITULLI 3

56.

Norma reale e interesit të lirë nga risku Po lexoni në The Wall Street Journal që bonot 30-ditore të thesarit kanë një kthim aktual prej 8%.
Kunati juaj, që punon si tregtar në Bursën Japoneze, ju ka dhënë të normës së interesit: Primi i inflacionit Primi i likuiditetit Primi i riskut të maturimit Primi i riskut të mosshlyerjes vlerësimet vijuese të primeve aktualë 5% 1% 2% 2%

MESATAR

Bazuar në këto të dhëna, norma reale e kthimit të lirë nga risku është:
 

0% 1%

 

2% 3%

4%

57.
MESATAR

Inflacioni i pritur

Supozojmë se një obligacion afatmesëm qeveritar 3-vjeçar nuk ka prim maturiteti dhe që norma reale e interesit të lirë nga risku është 3%. Nëse obligacioni ka një kthim deri në maturim prej 13% dhe nëse norma mesatare e shpresuar e inflacionit për dy vitet e ardhshëm është 11%, cila është norma e pritur e nënkuptuar e inflacionit përgjatë vitit 3?
 

7% 8%

 

18% 17%

9%

58.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Norma reale e interesit të lirë nga risku është 3%. Inflacioni pritet të jetë 4% për vitin që vjen, do të rritet 5% në vitin pasardhës dhe do të kalojë në 6% për vitin e tretë. Sipas teorisë së pritjeve, cila duhet të jetë norma aktuale 3-vjeçare e interesit për një letër me vlerë të lirë nga risku?
 

18% 12%

 

6% 8%

10%

59.
MESATAR

Teoritë e strukturës kohore

Supozojmë se norma korrente e interesit për një obligacion 1-vjeçar është 7%, norma korrente për një obligacion 2-vjeçar është 10% dhe norma korrente për një obligacion 3-vjeçar është 12%. Nëse është e vërtetë teoria e pritjeve për strukturën kohore, cila është norma 1-vjeçare e interesit që pritet për vitin e tretë? (mbështetuni në mesataren aritmetike dhe jo në atë gjeometrike)
 

12,0% 16,0%

 

10,5% 13,5%

14,0%

60.

Primi i riskut të maturimit

Supozojmë se norma reale e interesit të lirë nga risku, k*, është 4% dhe inflacioni pritet të jetë 9% në vitin e parë, 6% në vitin e dytë dhe 4% më pas. Supozojmë gjithashtu që të gjithë obligacionet e thesarit janë shumë likuidë dhe të lirë nga risku i mosshlyerjes. Nëse obligacionet e thesarit 2-vjeçarë dhe 5-vjeçarë kanë të dy një frytshmëri prej 12%, sa është diferenca ndërmjet primeve të riskut të maturimit midis dy obligacioneve, pra MRP5 – MRP2
 

MESATAR

2,1% 1,8%

 

3,0% 2,5%

5,0%

- 39 -

KAPITULLI 3

61.

Kthimi pas tatimit

Solarcell Coorporation ka $20.000 të cilët planifikon t’i investojë në letra me vlerë të tregtueshme. Ajo po zgjedh ndërmjet obligacioneve të kompanisë AT&T që kanë një kthim 11%, obligacioneve bashkiakë të Shtetit të Floridës të cilët kanë një kthim 8% dhe aksionit të preferuar të AT&T me një kthim 9%. Norma tatimore koorporative mbi Solarcell është 40% dhe 70% e dividentëve mbi aksionin e preferuar janë të përjashtueshëm nga tatimi. Supozojmë që investimet janë njëlloj riskozë dhe Solarcell mbështetet në mënyrë skrupuloze mbi kthimet pas tatimit. Cila letër me vlerë duhet të përzgjidhet?
 

MESATAR

8,46% 8,00%

 

9,00% 9,16%

7,92%

62.

Kthimet pas tatimit

Një obligacion me normë në kupon prej 8,4%, i emetuar nga Shteti i New York-ut, po shitet për $1.000 dhe si rrjedhim sjell një kthim pas tatimit deri në maturim në masën 8,4%. Për një investitor individual, norma tatimore e të cilit është 28%, çfarë norme në kupon të një obligacioni koorporativ që shitet me vlerë nominale $1.000 dhe çfarë kthimi nga dividenti mbi aksionin e preferuar që shitet me vlerë nominale $1.000 do të prodhonte të njëjtin kthim pas tatimit sikurse borxhi bashkiak?
 

MESATAR

8,40%; 9,20% 8,40%; 11,67%

 

11,67%; 11,67% 14,00%; 11,67%

11,67%; 8,40%

63.

Kthimet pas tatimit

Një obligacion me normë në kupon prej 9%, i emetuar nga Shteti i Pensilvanisë shitet për $1.000 dhe si rrjedhim sjell një kthim deri në maturim në masën 9%. Çfarë norme në kupon e një obligacioni të emetuar nga Synthetic Chemical Company, i cili shitet gjithashtu me vlerë nominale prej $1.000, do të bënte që të dy obligacionet të gjeneronin të njëjtën normë kthimi pas tatimit për një investitor që paguan 28% tatim?
 

MESATAR

12,50% 17,50%

 

7,00% 9,00%

14,00%

64.

Tatimi mbi koorporatën

Koorporata juaj ka flukset e arkës në vijim: E ardhura operative Interesi i përfituar Interesi i paguar Dividentët e përfituar Dividentët e paguar $250.000 10.000 45.000 20.000 50.000

MESATAR

Nëse 70% e dividentëve të përfituar janë të përjashtuar nga tatimi dhe nëse tabela për tatimin e aplikuar është si vijon: E ardhura e tatueshme $0 – 50.000 50.000 – 75.000 75.000 – 100.000 100.000 – 335.000 mbi $335.000 Sa është detyrimi tatimor i koorporatës?
 

Norma 15% 25% 34% 39% 34%

$57.530 $65.350

 

$88.350 $69.440

$100.280

- 40 -