You are on page 1of 2

UBND TNH THI NGUYN

S THNG TIN V TRUYN THNG


--------S: . /Q-STTTT

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc
--------------------Thi Nguyn, ngy 09 thng 12 nm 2010

QUYT NH
Ph duyt k hoch u thu gi thu
Mua sm my ch v phn mm dit virus c bn quyn
Thuc k hoch Xy dng h thng phng chng dit virus tp trung cho cc
S, Ban, Ngnh, UBND cc huyn, thnh ph, th x trn mng truyn s liu
chuyn dng tnh Thi Nguyn nm 2010
GIM C S THNG TIN V TRUYN THNG THI NGUYN

Cn c Lut u thu s 61/2005/QH11 ngy 29/11/2005;


Cn c Ngh nh 85/2009/N-CP ngy 15/10/2009 ca Chnh ph v vic
hng dn thi hnh Lut u thu va la chon Nha thu xy dng theo Lut xy dng;
Cn c Quyt nh s 740/Q-STTTT ngy 07 thng 12 nm 2010 ca S
Thng tin v Truyn thng Thi Nguyn v vic ph duyt cng v D ton chi
tit hot ng Xy dng h thng phng chng virus tp trung cho cc S, Ban,
Ngnh, UBND cc Huyn, Thnh ph, Th x trn mng truyn s liu (TSL) chuyn
dng tnh Thi Nguyn nm 2010;
Cn c Chng th thm nh gi s 1049/2010/CT-TG-VFS ngy 9/12/2010
ca Cng ty C phn thm nh gi v dch v ti chnh H Ni v vic thm nh gi
my ch v phn mm dit virus c bn quyn;
Xt T trnh s 97/TTr-TTCNTT&TT ngy 9/12/2010 ca Trung tm Cng
ngh thng tin v Truyn thng tnh Thi Nguyn v vic ngh ph duyt k hoch
u thu gi thu Mua sm my ch v phn mm dit virus c bn quyn thuc
hot ng Xy dng h thng phng chng dit virus tp trung cho cc S, Ban,
Ngnh, UBND cc huyn, thnh ph, th x trn mng truyn s liu chuyn dng
tnh Thi Nguyn nm 2010;
Xt ngh ca phng Qun l CNTT,
QUYT NH:
iu 1. Ph duyt k hoch u thu gi thu Mua sm my ch v phn mm
dit virus c bn quyn thuc hot ng Xy dng h thng phng chng dit virus
tp trung cho cc S, Ban, Ngnh, UBND cc huyn, thnh ph, th x trn mng
truyn s liu chuyn dng tnh Thi Nguyn nm 2010 , vi nhng ni dung sau:
1. Tn gi thu: Mua sm my ch v phn mm dit virus c bn quyn;
1

2. Gi gi thu: 562.853.000 ng (Bng ch: Nm trm su mi hai triu,


tm trm nm ba nghn ng) Gi gi thu bao gm thu VAT;
3. Hnh thc la chn nh thu: Ch nh thu;
4. Hnh thc hp ng: Trn gi;
5. Thi gian la chn nh thu: thng 12 nm 2010;
6. Thi gian thc hin hp ng: 20 ngy;
7. Ngun vn: Ngn sch nh nc nm 2010;
8. Ch u t: Trung tm Cng ngh thng tin v Truyn thng Thi Nguyn;
iu 2. Giao Ch u t cn c k hoch u thu ny, t chc la chn nh
thu theo ng trnh t quy nh hin hnh.
iu 3. Trung tm Cng ngh thng tin v Truyn thng, trng phng: K
Hoch-Ti Chnh v trng phng Qun l Cng ngh thng tin chu trch nhim thi
hnh quyt nh ny.
Quyt nh c hiu lc t ngy k ./.
Ni nhn:
- Nh iu 3;
- Lu VT, CNTT.

GIM C

V Quc Thnh