Περισπωμένη στὴν παραλήγουσα

Μακρόν (η, ω, δίφθογγοι) πρὸ βραχέο (ε, ο, αι, οι) περισπᾶται!
μῆνες, ὧρες, ἦλθες, ὡραῖος, ἀρχαῖοι, εἶμαι, εἶσαι, εἶναι, μποροῦμε, πλοῦτος, εἶδος, ἐπεῖγον, μῶλος, εὖρος, στρατιῶτες, γυναῖκες, θεῖος, ἀνδρεῖος, γενναῖος, θὰ ἀναγκασθεῖτε νὰ ἐκφρασθεῖτε, δῶσε, κλεῖσε

"ὲ οὐδέτερα μὲ κατ#λη$η %α ὅταν ἡ παραλήγουσα εἶναι μακρ# (η, ω, δίφθογγο )
χρῶμα, ὡραῖα δῶρα, ἐκεῖνα τὰ σχολεῖα [ἀλλὰ κλάμα, κλίμα, κρίμα, χύμα]

"τὶ ρηματικὲ καταλή$ει %α, %αν, ὅταν ἡ παραλήγουσα εἶναι μακρὰ! Ἐ$αιρεῖται ἡ προστακτική!
τραγουδοῦσα, εἶπα, εἶδαν, πῆραν, δῶσαν, πηδοῦσαν, ἀνῆκαν, μπῆκαν, βγῆκαν, ἀφῆκαν, ἦσαν, ἦταν [ἀλλὰ πήδα, φεύγα].

"τοὺ ρηματικοὺ πληθυντικοὺ σὲ %ᾶμε, %ᾶτε, %ᾶνε
πᾶμε, ἐλᾶτε νὰ φᾶτε, ζητᾶνε, ἀγαπᾶτε, κολυμπᾶμε, ἀκουμπᾶτε

"τὶ ρηματικὲ καταλή$ει %ᾶσαι %ᾶται %ᾶσθε
ἐ αρτᾶσαι, ἐ αρτᾶται, ἐ αρτᾶσθε, κοιμᾶσθε, φοβᾶται, ἀπαντᾶται, ὁρμᾶται, κατακτᾶσθε, ἐκτιμᾶσθε

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful