P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 08, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד מ תועובש תסיה תעובשו דחא דע

דחא דע

א דומע מ ףד תועובש תכסמ תופסות
וכ דחא דע תאדעהו הולמ תנעטב לבא ' - או " בתוכה יהלישבד ת ) זפ תובותכ : םשו ( תריפכ לע ןיעבשנ ןיאד ןנירמא
יפא תועקרק דובעש ' דחא דע תאדעהב תצקמב האדוהל דחא דע ןניושמ אמלא הימעטל אכהד לאומשד רמול שיו
הטורפ תריפכב ליעל בייחמד אל תועקרקב לבא הטורפב העובשל םק לבאד ארק הימקומ הטורפא עבתשמד ןויכד
צ הז יפלו םוקמ םושב עבתשמד תחכשמ " ליעלד איההב אילתד ןויכ אכהד ךהב לאומשד היתוכ אתכלה תילד ל
היתוכ אתכלה תיל ליעלד איההבד ר ינתדמ ' רד דועו ברל היעויסל אייח ק הד אפפ " ס הארתב ל " תעמשב ןמקל ברכ ל ןי .
העובש ובייחמ דחא ןוממ ותוא ןיבייחמ םינשש םוקמ לכו - אקוד ואל תועקרק דובעש תריפכ אכיא אהד .

ב דומע זפ ףד תובותכ תכסמ תופסות
תועקרק דובעיש תריפכ לע ןיעבשנ ןיא דוע - בהזה קרפב אה ןישקמ ) ב " זנ ףד מ (: לע ןיעבשנ ןיאד ןניפליד
ק והנהמ ונייה תועקרק דובעיש תריפכ עש העובשב ירייאד יאר " עש העובשב לבא האב ומצע תאדוה י " אל דחא דע י
ןיניידה תעובשב יתירחא אתלימל קוליח םהב ןחכשא אהד םיוש אמתסמד רמול ןיאו ןחכשא ) מ ףד תועובש . םשו (
ר רמא ןנירמאד " הנעטהד ונש אל לאומש רמא נ יפא דחא דעב לבא הול תאדוהו הולמ תנעטב אלא ףסכ יתש ' אל
וט וכ העובש ול בייח בייח אוהש ודיעמ דחא דעו הטורפב אלא ונע ' הימעטל לאומש רמימל יצמד וניבר רמואו רמאד
ליעל ) טל ףד םש (: ינתמא ' דחא דעב ךכלה בייח הטורפב אלא הדוה אל וא הטורפ אלא רפכ אל וליפא ףסכ יתש הנעטד
ימ הטורפב אלא ונעוט אל יכ הריפכב אלא הידיד אבויח ךייש אלד מ ןניעב תרמא יאד בייח " א ףסכ יתש הנעט מ " יתש לכ כ
צ התא ףסכ " הטורפ תנעט לעד רמימל ןל תיא ךכלה דחא דע םעטמ אלא תצקמב הדומ םעטמ בייחתי אלש ידכ רופכיש ל
תצקמב הדומב ומכ הטורפ תריפכ לע דחא דעב בייחתי ירה בייחימ אינתו לאומשד היתלימ תנקסמב יתיימד אתיירבו
שש םוקמ לכ ןידמל ןיאד ףסכ יתש הנעט תריפכ רבסקד ברל ישקת אל העובש ובייחמ דחא ןוממ ותוא ןיבייחמ םינ
הדומב ומכ דחא דעב ףסכ יתש המצע הנעט ןניעב םלועל יל השק והימ ץוח וב רמאנש םוקמב וליפאו תוללכה ןמ
ר ונל רמאו הטורפב אלא דיעמ ןיא דחא דע לבא ףסכ יתשה ול רפכ יאדו אוהו תצקמב אבילאד רחא ץורית וניב
וכד " עא לאומשד ארמימ איתא ע " אכהל ימד אל תצקמ הדומב רטפימד ןינע ותואב דחא דעב העובש ןניבייחמד ג
העובש ונימב םוקמ םושב וניצמ אל תועקרק דובעיש תריפכ לבא יוה אהימ אמלעב העובש ביוחמה ןימ םתהד
הירטפימל ןל תיא דחא דע יבג ךכלהו .

שר " ובש תכסמ י ב דומע זל ףד תוע
היל הוהד םושמ - תועקרקב רפוככ וב רפוכהו ול םידבעושמ תועקרקהש ןוממ רטש יאה ןמקל ןל אמייקו / תועובש /
) במ ףד (: ןברק הילע איבהל העובש בויח ןיד הל ןיא ימנ עבתשיא יכ ךכלה תועקרקה לע ןיעבשנ ןיאד .

א דומע גק ףד אמק אבב תכסמ תופסות
וש וריבחמ לזוגה וכ עבשנו הטורפ ה ' - ב ןיאד ומצעמ עבשנש ןוגכ " האדוהו ףסכ יתש תנעטב אלא ןיעיבשמ ד
שמוח בייחימ ומצע העובשב וליפאו הטורפ הוש סמבו ןיקריפ יהלישב חכומדכ ' תועובש ) ול ףד (: תעובש ימנ ןנת
ב ינפב םישנבו םישנאב תגהונ ןודקפה " ב ינפב אלשו ד " ד ] ומצע יפמ [ א " תש ונעטב יריימ נ הטורפ הוש ול הדוהו ףסכ י .

במרה ישודיח " א דומע מ ףד תועובש תכסמ ן
בייח וב רפכו הטורפב אלא ונעט אל וליפא דחא דע תדעהו הולמ תנעט לבא . הולמ תנעט ןנירמא אקדמ יקיידד אכיא
אירב ונעוט אהיש רמולכ הריפכו הנעטב אלא דחא דע תדעהב ןיעבשנ ןיא אמלא ונעט ימנ ןנירמאו , לבא תנעטב
תנעט ונעט אלו ליאוה העובשמ רוטפ דעה תא איבהו רפוכ הלהו הנמ ילשמ תלטנש דחא דע יל רמא רמאש ןוגכ אמש
אירב , ז לודגה וניבר לש ודימלת םירפא יבר ברהו " ותעד ךכ ל , ב תכסמב ןנירמאדמ היאר איבהו " מ ) ד ' א ' ( דצה
הנעטשכ אקוד אמלא ןיאב ןה הריפכו הנעט ידי לעש ןהבש הושה אל אמשב לבא אירב , תויאר ולא ןיאו הנעט יאמד
שר ירבדל רפוכ הזו ועבות אוהש העיבת ןנירמאקד " ז י " ל , אוה דחא דעד העובש לוגלגמד םש ונשריפ רבכ ונא לבא
ב שירב םתה איתאד " מ , ןנירמאדכ העובש לוגלגב אמשה לע ןיעבשנ אהד ימנ אמשב וליפא ךחרכ לע איתא לוגלגמד ןויכו
סמב ' ישודק ן ) כ " א ח ' ( ןיעבשנה לכ יהלישב ןמקלו ) מ " א ט ' ( , ה אלא רמאק ירב תנעט ואל ךחרכ לע אלא " תאדוה שיש ק
ןהבש הושה דצ והזו תצקמב הרומג הריפכ שיו םידע ינש תודע וא האדוה ןיעכ אוהש דחא דע תודע וא תצקמב ויפ ,
רב תנעטב אלש דחא דע יפ לע ןיעבשנ ןיאש בתכ ךכ יולה ףסוהי יבר ברהו י .
ז יספלא קחצי יבר לודגה וניבר םברו " פב בתכ ירהש ותעד ךכ אל ל ' ןיעבשנה לכ אד ארבג דח קסעב " תיא הירבחל ל
ילקשו יחתפ ןיא ךדיא היל רמאו אנתיכד הנועט דח הינימ תלקשו יאפאב ואלד היל תחתפו יאתיבל תיתאד אדהס דח יל
יאבג ךל תיאד אנבשוחב הילקש יל תרמא תאד ילקש ידידו , ז ברה הרוהו " לוכי וניאש העובש בייוחמ היל הוהד ל
םלשמו עבשיל , אוה העובש בייוחמד רמאקו הילקש היפאב ואלד אוה אמשד אכה אהו .
יכה יקייד אתינתמו ארקו , עמשמ העובשל אוה םק לבא םוקי אל תאטח לכלו ןוע לכל תאטח לכלו ןוע לכל ביתכד ארק
ןוממב םינשד אימוד , דהב אינתד אתינתמו העובש ובייחמ דחא ןוממ ותוא ןיבייחמ םינשש םוקמ לכ אי , םינש ירהו
אמש תנעט ןעוטב וליפא ןוממ ותוא ןיבייחמ ינפב אלש ינתלזג רמואש ןוגכ א " ןטק ונעוטב נ אמשב ךדיב יבאל הנמ
וב אצויכו , העובש ובייחמ דחא דע ךכליה . םינוכנ וירבד ןיא תוללכה ןמ ןידמל ןיא רמואש ימו ורמא אלש ןידמל ןיא
www.swdaf.com 1
סב " ד מ תועובש תסיה תעובשו דחא דע
ינתמב אתלימ אחכומד אכיה אלא ' ארמגב וא אתינתמב וא , וניתובר ונל ורסמש לודג ללכ ישובשל ןל תיל ןנא לבא
תוללכ ובור ירהש ונידיב ךורעה דומלתה לע ךומסנ אלו ףוס רבדל ןיא ןכ םאש .
לע ןיעבשנ ןיאש איה איינש עקרק ותוא ןיבייחמ םינש ירהו אללכ ךהב וקד ימלשוריבו ותוא ןיבייחמ ירהו תועקרקה
סנקב ןיעבשנ ןיאש איה איינש סנק , יפ ' ה לאומש " רבדב לבא העובש ובייחמ דחא דע וילע ןיעבשנש רבד לכב ק
העובש ובייחמ דחא דע ןיא רוטפ הדוי וליפאש סנקו תועקרק ןוגכ וילע ןיעבשנ ןיאש , םינש ירהו םתה ות ושקאו
ש ןנינתד אוה ןכו הטורפ ותוא ןיבייחמ ינתמ הטורפ הוש הידוההו ףסכ יתש ןיניידה תעוב ' רמד המ ומצע יפמ עבשנשב
יתרובחו אדסח בר םירחא יפמ עבשנשב לאומש ' ןיב ומצע יפמ ןיב איה איינש אל ןיניידה תעובש לכ ןיניידה תעובש ןיגילפ
הטורפ הוש הידוההו ףסכ יתש הנעטה אהתש דע בייח וניא םלועל םירחא יפמ , יפ ' סק " ףאש ד ןיא דחא דע תעובשב
שמו ףסכ יתש תריפכ לע אלא עבשנ " לע אלא העובש ובייחמ וניא דחא דעו הטורפ ותוא ןיבייחמ םינש ירהו ןנישקא ה
ףסכ יתש תריפכ , ותאדוה תמחמ ומצע יפמ עבשנשב ןיתינתמ ןניקרפמו , ותוא ןיבייחמ םינשש םוקמ לכ לאומש רמד המ
וכו ןוממ ' מ דחא דעש םירחא יפמ עבשנשב יפא דחא דע תדעהו הולמ תנעטבד ושיחכ ' בייח רפכו הטורפב אלא ונעט אל ,
הב ןניסרג אלו שובש אוהש הארנ הטורפ הוש הידוההו ףסכ יתש הנעטה אהתש דע בייח וניא םלועל ןנירמאד יאמו
תצקמ הדומ היב יעב אל אהד הידוההו , לודגה וניבר ירבדל עויס וב שיש ינפמ ולוכ ימלשוריה הז יתבתכ ז " םאש ל
ז וידימלת ירבדכ " אמשב ובייחמ וניא דחא דעו אמשב ותוא ןיבייחמ םינש ירהו תושקהל ול היה ל , הנימ ןניעמש אלא
דחא דע תדעהב ןיעבשנ אמשב וליפאש .
ז אתוובר יניב אתגולפ אכיא ןירמושה תעובשבו " ל , מ אכיא " וא ףסכ ביתכ יכד ףסכ יתש תריפכב אלא ןיבייחמ אל ד
ה תעובשב םילכ ביתכ ןירמוש , מ אכיאו " עאו תצקמ הדומב אלא ףסכ יתש תריפכ ןניעב אל ד " וא ףסכ היב ביתכד ג
ןאכ בותכ תוישרפ בוריע םילכ , אוה הולמא םילכ וא ףסכ ימנ יכה ןודקפא אלו הולמא הז אוה יכ ןנידשד יכיה יכו
ביתכד , יפט ארבתסמו אפידע אמק ארבסו , תדעהו הולמ תנעט לבא לאומש רמאדמ אדח אל דחא דע , ימנ ןניעמשיל
יפט ןניעומשאל היל אכירטציא איהה הברדאד ןירמושה תעובשב , מ רמימל היל ךירטציאד עדת " יא אמלא ארק רמאד ט
הרותבש תועובשה לכ ראשמ ןנירמגד רטפימ הוה היב יברמד ארק ואל , ןינעל טרפו ללכב שירדימ םילכ וא ףסכ אהד ותו
יפב ןמקל אתיאדכ ןירמושה תעובש ןירמושה תעובשל םינש ףסכ ףא םינש םילכ המד ימנ שירדימ אל יאמאו ןיקר ,
ז יולה ףסוהי בר רמאקדו " אכה הביתכ הוה יאד ןל עייסמ הברדא אתאד אוה הריפכל ארקיעמ אתא יכ ףסכד םושמ ל
תצקמב האדוה ךירצ אל םתהד ןירמושה תעובשא שירדימ אלד רמימל אכיא האדוה , ה יאק הריפכאד אתשה לבא ךאי
ומצעל ןינע אוה ירהו ומוקמל אלו וינפל שרדנ , ןאכ בותכ תוישרפ בורע הז אוה יכ יבג ורמאש המב העטת אלו , וניא םתהד
פב ארמגב שרפמדכ הברדמ ןודקפל ןינע ' אמק לזוגה ) ק " א ז ' ( , ה אלא ומוקממ רקעיש אל ימנ םתהד דועו " אצמי אל םא ק
ש ראשב רופכיו הז אוה יכ רמאי רשא וא בנגה ןועטי אלש ןמז לכ רוטפ ןודקפה לכב רפוכ ולאש םלועמ םירבד ויה אל
וסנאנ , ןנירמא אל ומצעל ןינע אוהש ןמז לכ ומוקממ קוספ רוקעל לבא .
םאו א לאשת " םנח רמוש בויחמ הטורפ הוש ןעט רוטפ אהיש ימנ אמיל כ , יאהב יביתכד יטועימ והלוכד אישק אל
ביתכ העובשו לפכ ימולשת ןינעל אתשרפ , ןירמושה ראשב ביתכדכ םלשי עשפ םאו ןאכ אביתכ אל אהד אמעט יאמ
העובשו לפכמ אלא ןלוכ וטעמתנ אל ךכיפלו תאב העובשלו לפכ ימולשתל השרפ לש הרקיע לכ אלא , הלמש ימנ ןכו
פב היב ישרדד ' םיוסמ וניאש רבד יטועמל הבורמ , העישפ בויחמ אלו טיעמיא העובשו לפכמ , אלש ילכ יצח ושוריפו ואצי
ןתכאלמ ןיעמ ןישוע ןניאש ןירובשב אל לבא ןימילשב אלא ןהש המל םילכ , וטעמתנש תורטשו תועקרק ירהו רמאת םאו
אעיצמב תישירפדכ העישפ ןידמ וליפאו ןאכ ) נ " ב ז ' ( , אליממ רכש רמוש בויחמ אנמחר והניטעמד ןויכ םתה ךל בישהל שי
וה רמגימ ואלו םנח רמושמ טועמיא ירמגלד ןניעמש אוה אמלעב אתלימ ייולג אלא א , רמושב טועמיאד יטועימ ךנה לבא
תועקרקב ביתכדכ דחו דח לכב ארק והניבתכילו רדהיל ןירמושה בויחמ טועמיא ירמגל יא רכש רמושב אלו םנח , אלדמ
ש הנושאר השרפב אלא והניבתכ " ןירמושה בויחמ אלו והניטעמד אוה לפכו העובשמד מ , דמלל תאבש הנושאר השרפבו
הו בותכה ןטעימ העובשו לפכ ןיד לע " ןירמושה לכל ה , ןטעימ אל ןירמושה ימולשת דמלל ואבש תוישרפ ראשב לבא
בותכה , ידדהל שוקתא ימנ והלוכו םלשמו עבשנ הזש המב אלא םלשמו עבשנ הז ןיאש ןיוש ןירמושה לכ ואצמנ , ךכ
ולא תושרדמב יניעב ינא .
אלא ןירמושה תעובש ןיאש היאר שי דועו ףסכ יתש תריפכב ןיעבשנה לכ קרפב ןמקל ןנירמאד אהמ ) מ " ב ח ' ( יבג
ןהיניב ףסכ יתש הנעט תריפכ שיש אוהו ןיסיראו ןיפתוש , שמו ןירמושל ומד והנהו " ןיעכ העובש ןנבר והל וניקת ה
ףסכ יתש תריפכב אתיירואד , ס יאו " רמושמ יפט ינהב ןנבר ירמחמ יכיה ףסכ יתש ןניעב אל אמלעד ןירמושב ד אתיירואד ןי
הונקת הרות לש ןירמושה תעובשד אימוד העובש איהה אהד , ש אלא " ףסכ יתש תריפכ ךירצ ןלוכב מ , רקיע ןכו , ןיא לבא
רה לש וירבד ללכ האור ינא " ז ידרפסה מ " הרות לשכ ןניא וללהש ףסכ יתש ןיכירצ ןילטונו ןיעבשנב רמאש ל , המדש המו
םשה ןמ וניא הנעטב אלש ןיעבשנל ןתוא .

במר " ה קרפ ןעטנו ןעוט תוכלה ם ט הכלה
ןטקו הטוש שרח תנעט לע ןיעבשנ ןיא , וניא ןטקל וב הדוהש תצקמה הזש יפל ויבא תנעטב וא ומצע תנעטב אבה דחא
הדבא בישמכ אלא , ןכו ןטק ו תעיבתש עבות םש ןיאו דחא דע הזש עבשנ וניא ןטקל דיעהו דחא דע אבו לכב רפכ םא
הרומג העיבת הניא , מנ ךדיב יל הנמ לודגל רמאש ןטק רמוא תאצ , אלא ידיב ךל ןיא רמוא הלהו ךדיב ול היה אבא וא
הרותה תעובשמ ז רוטפ הז ירה ול שיש ודיעמ דחא דעו םולכ ידיב ךל ןיא וא םישמח , דבאש ןעטו ןטקל רמש םא לבא
הנעט תמחמ עבשנ וניאש יפל ןירמושה תעובש עבשנ הז ירה , ףתוש היהש הדוה םא ןכו וילע סופורטופא וא ןטקל
אמש תנעטב וב אצויכו ףתושה עבשיו ןטקל סופורטופא ןיד תיב ודימעי . /+ בארה תגשה " ד / וכו היהש הדוה םא ןכו ' אמש תנעט דע . א " א
ויבא ייחמ הרימשל ודיל ץפחה רסמנש םירבדה ןיארנ ןטק אוהשכ קלתסמו ןיד תיב והונימש סופורטופאהו ויבא ייחמ היהש ףתושה ןכו תיבש ןינמה ןמ וניא הזו
כע ותוא ןיעיבשמ ןיד " ל +.
www.swdaf.com 2
סב " ד מ תועובש תסיה תעובשו דחא דע

במר " ד קרפ הדבאו הלזג תוכלה ם
זי הכלה
לטנ המכ עדוי דעה ןיאו דחא דע ינפב םילכ םשמ לטנו וינפב אלש וריבח לש ותיבל סנכנ רמוא תיבה לעב ירה
ילש םהו הרשע אלא יתלטנ אל רמוא לזוגהו יתיבב ויה םילכ םירשע ה ריזחהל בייח העובש בייוחמ אוהש ינפמ הרשע
עבשיל לוכי וניאו , יאדו תנעט ןלזגה לע ןועטל לוכי וניאש ינפמ תסה תעובש וליפא ראשה לע עבשנ וניאו . /+ תגשה
בארה " ד / יאדו הנעט ןלזגה לע ןועטל לוכי וניאש ינפמ תסה תעובש וליפא ראשה לע עבשנ וניאו . א " העב תנעט םאו א " הז ךאיה יאדו תנעט הניא ב בייוחמ
עבשיל לוכי וניאש העובש בייוחמ חכמ הרשעה םלשי המלו העובש +.

גי הכלה
דבלב דחא דע םש היה םא ןכו וא ויתיבג יבוחב וא ידיב אוה חוקל רמוא הלהו ודיב הז ילכ אוה לוזגש ןעוט תיבה לעבו
ךלצא אוה ןודקפו היה ילש ויה וליאש העובש אלב וילעבל ילכה ריזחהל בייח הז ירה םלשל בייח היה םידע ינש םש
וניאו העובש בייוחמה לכו דעה תא שיחכמ וניא ירהש עבשיל לוכי וניאו העובש בייח דחא דע אלא םש ןיאש וישכעו
םלשמ עבשיל לוכי . ןיאו ליאוה םולכ יתלטנ אלו ותיבל יתסנכנ אל רמאו רפכ ו םא ךכיפל ושיחכמ אוהו דחא דע אלא םש
רטפנו םולכ ותיבמ חקל אלש הרותה תעובש עבשנ הז ירה . /+ בארה תגשה " ד / וכו דבלב דחא דע םש היה םא ןכו ' ילכה ריזחהל בייח הז ירה
העובש אלב וילעבל . א " וניאש העובש בייוחמ הז היהיש ידכ אירב תנעט ןאכ שי ךיא םש היה אל תיבה לעבש רחאמו המית והז א עבשיל לוכי רמאנ ילואו
עא איה אירב תנעט ודיב הנאצמיש רחא " ז ברה ירבד םה וירבדו וילע קלוח ןואג ןידה הז לכמ םוקמ לכמ דיעמ דעהש אלא ותיבמ ואיצוהשכ האר אלש פ " ל +.

תסיה תעובש

ה רעש א קלח ןואג יאה ברל תועובש יטפשמ
םהילע ןיעבשנ ןיא תורטשה םהו יעיברה . ןידש רמאנו םיכרד ינש לע תורטשה , ףלקה הושש המ לע דחאה , המ לע ינשהו
רטשב בותכש . ףלקה ימד לע הנעטה היהת םאו , בייח ונשריפש יפכ הטורפו ףסכ יתש רועישכ הנעטב שי םא רעשל יואר
הריזג , יפאו ' ותיחולצ יפ לע רוצל , מאש ומכ ' ) ב " נ מ " ב ו ( האנוא ול שי םשבל ויתורטש רכומה . הנעטה ןיא םאו רועישכ
ףסכ יתש תסיה תעובש בייחתמ הטורפו . תאיצוהש תונעטה ראשל וז הנעטה ןיב שרפה ןיאש ' רקע ןיא םא הרותה
םהימדב םתעיבת

חפ ןמיס טפשמ ןשוח רוט
ב תריפכ ןניעבד אהו ' בייח הטורפב אלא רפכ אל וליפא ושיחכמ דחא דעו לכב רפכ לבא תצקמ הדומב אקוד ןיעמ :
א ןירמוש תעובשבו אתוובר יניב אתגולפ אכי ב הריפכב ןיא וליפא בייחמד ןאמ אכיא ' דע בייחמ אלד ןאמ אכיאו ןיעמ
ב הריפכה אהיש ' א םיכסה הזלו ןיעמ " ארה א " ז ש " ל ה בתכ תסיה תעובשבו " ב תריפכ ךירצש היעשי ר ' לכד ןיעמ
לע וליפא ותוא ןיעיבשמש בתכ יאה וניבר לבא ןוקית אתיירואד ןיעכ ןנבר ןוקיתד ש " ארבתסמ יכהו פ :

חפ ןמיס טפשמ ןשוח ףסוי תיב
ו תסיה תעובשבו ה בתכ " ןיעמ יתש תריפכ ךירצש היעשי ר . רה םג " בתכ ן ןיניידה תעובש קרפ ) ןושאר רובד ףוס םש (
אלא ףסכ יתשמ תוחפב העובש בויח הרותה תעובשב ןיאש ןויכ ףסכ יתשמ תוחפב ותוא ןיבייחמ ןיאש ארבתסמד
דחא דעב םושמו ביתכד ארק ) וט טי םירבד ( כע שיאב דחא דע םוקי אל " ל . ןירמושה תעובש אהד הבושת שי ןידל םאו
במרהד אבילא " רהו ם " ן י ' ולזוגמ ינע ליצהל ידכ העובש ךה ןוקת ןנברד ןויכד דועו ףסכ יתשמ תוחפב איה ירה שאגימ
ר ירבדכו ןוממ אוהש ןויכ הטורפ הושב וליפא התוא ונקת אנווג לכבד ארבס יאה וניב . ארבתסמ יכהד בתכ םישרמהו
ןנברד העובשל אתיירואד העובש ןיבש םיקוליחה וריכזהשכ הז קוליח וריכזה אלדמ :

תסיה תעובש רעש א קלח ןואג יאה ברל תועובש יטפשמ
פעאו " ג ולא יכ ונרמאש י ' לבא הריזגב אלא ונרמא אל םהילע ןיעבשנ ןיא תורטשהו תועקרקהו םידבעה םירבד
עובש םהילע ןיעבשנ ןנברדמ איהש תסיה ת , לע העובש בויחב םינפ תוארהל הטשפתנ הכלההו ארמגב וניצמש יפל
תועקרקה יושיק ךרד לע ובישהו ) פ תובותכ " עוס ז " ב ( אלא אנקסמב וקריפו תועקרק תריפכ תנעט לע ןיעבשנ ןיא אהו
ןנברדמ העובש אבר רמא . לבא ובשב וליפא אלו העובש םהילע ןיא תושדקהה העובש ךרד םהילע ןיאש תסיה תע
םוקמ לכמ . והערל שיא ןיב ןעטנהו עבתנהו םלענה רבדב אלא העובש ןיא יכ , רקיע םש ןיא ארובל שיא ןיב לבא
ללכ העובש , ביתכדכ ) כ תומש " ב ( ה תעובש ' והער תכאלמב ודי חלש אל םא םהינש ןיב היהת ...

וש " ירה ת " זצ ןמיס ף
הלאש . רטשב ןועמש עבת ןבואר םלועמ םירבד ויה אל ןועמש רמאו תסיה תעובש וילע שיש םידימלתה ןמ דחא הרוה
ןוממ ורקיעש רבדב יתרפכ אלש העובש בייח יניא ןועמש ןעטו ורקיעמ רטשב רפכש יפל איבהל ןבואר לע שי אלא
העובש ול בייחתא ךכ רחאו ןוממ וב איצוהל תוכז וב ול התיהשו וימתוחב םייוקמ הז רטשש היאר . הו דימלתה הז ביש
המ עורפל ךל היה םידיב ותדבאו ןבואר ךלצא ודיקפה הז רטשש תידוה וליאש ןויכמ עבשיל התא בייח ול רמאו ןועמשל
רמאש המ רקע לע וב היהש ' וכו ימרגד אניד ןיאדד ןאמ רמימא רמא וריבח לש ויתורטש ףרושב ' תבייחתנ וב תרפכ םא
יבר תרמאש המ רקיע לע תסיה תעובש עבשיל אתיירואד העובש םהילע ןיעבשנ ןיאש םירבד ולא ןינעל תוכלהב ונ
www.swdaf.com 3
סב " ד מ תועובש תסיה תעובשו דחא דע
ןיעבשנ ןנברד העובש לבא ןעטו םכח דימלת אוהש םושמ עבשנ וניא העובש בייחתי וליפאש רמאו ןועמש ןעט דועו
םילודגה ןמ דחאל הבושתב ןכ הארש .

וילע ךומסתש רקיע ךל ןתונ ינירהו ךתלאש לע יתנייע הבושת ורמאש אוהו םידבעה םהילע םיעבשנ ןיאש םירבד ולא
םלשמ וניא רכש אשונ עבשנ וניא םנח רמוש תושדקההו תועקרקהו תורטשהו . וניא הרימשה ןידש ונממ ונל ררבתנ
רמוש ןיב םנח רמוש ןיב הב בייחתנ רמושה ןיא העישפהו ןילטלטמב ןהש תומכ ןהב ןיא הריפכה יניד ןכו ולא םירבדב
עשפש הדוה וליפאו רכש םלשמ וניא רכש אשונ עבשנ וניא םנח רמוש רמאש םושמ הב ונרמא וב ורקיעב רפכ םא לבא
יירואד העובשב אלא ןרמא אל ימנ ןמצע ינפבו ' היל ןיעיבשמ ןנברד העובשב לבא . בר רמאש הז ןידב סנכנ אוהו
ללכב ןיסנכנ ןה הלעמלו הטורפ הושמ םלועבש תועיבת לכו תסיה תעובש ותוא ןיעיבשמו ןמחנ לכש יפל הנקתה וז
יתלוז תסיה תעובש בייחתמ אוה ירה וב רפכ םא בייחתמ היה הדומ היה וליאש רבד םושב וריבח תא עבותש ימ
עבשנ וניא רפכ םאו םלשמ הדוה םאש תושדקה רטשה היה וליאש ןעטו רטש ןועמש לצא ןבואר דיקפהו אוה ןכש ןויכו
רפוכ ןועמשו ןוממ ערופ היה . הדוה וליאש ןויכמ וניאו עבשי וב רפכש ןויכ ןבוארל וריזחהל בייחתמ היה רבדב ןועמש
תנעט אלא ותוא םיעיבשמ ונא ןיאש םייוקמ אוהש היאר איביש דע ותוא ןיעיבשמ ןיאש ןועמש ןעטש ומכ ןידה ןמ
ןבואר יהש היאר איבהל ןבוארל ןיכירצמ ונייה אל םיבוהז הרשע הוש דגב ןועמשל ןתנש ןבואר ןעט וליאש ומכ הוש ה
דבאו הב עשפו רטשה ולצא דקפוהש ןועמש הדוה םא לבא ותנעט לע ותוא ןיעיבשמ אלא עבשי ךכ רחאו םיבוהז הרשע
עאו ונימטהש ימ וינפב םתס םירחהל ול שי הצרי םא לבא ותרטפ הרותהש עבשיל אלו םלשל אל ותוא ןיבייחמ ןיא " ןכ פ
ימל אלא ימרגד אניד ןינד ןיא וריבח לש ונוממ דבאש וריבח לש ויתורטש ףרושה ןוגכ הרימש ךרדמ ןיאש םידיב ודבאש
רמאש והזו ' רבד רמואש ןואג ולכ םלועב ןיא דחא ןואגל הבושתב ןכ הארש ןעטו עבשנ וניא םכח דימלת בייחתנ םא
םכח דימלת וניא ןידה תא וילע לבקמ וניאש םכח דימלת לכו הז :

וש " רהמ ת " ד קלח גרבנטורמ ם ) גארפ סופד ( מיס חקתת ן
בב הילע בייחתנו עקרק תמחמ ןועמש ועבתו העובשה לע דושח היהש ןבואר תלאששו " לע ועיבשהל םהל שי העובש ד
ודגנכש ימ לע הכפהל וא עקרק ותוא . ךכ יכפהמ אל אתריזג עקרק תעובשש הטונ יתעד ' תעובשד ודגנכש לע הל
ואד ואל עקרק ' ןנתד ) מ תועובש " ע ב " ב ( ירבד ולא ' יעבשנ ןיאש ' תושדקההו תורטשהו םידבעהו תועקרקה ןהילע םינואגו
ידבע אל אתנקתל אתנקת איה אתנקתד ןויכו הונקת ' ילטלטמ לע העובש עבתנה בייחתנ םא לבא ' ודגנכשא הוכפאו
לע ] ידי [ לוגלג ] עבתשמ [ תועקרקא ימנ ןנתד ) כ ןישודק " ע ו " א ( יקקוז ' יסכנה ' ןהילע עבשל תוירחא ןהל שיש .

יבאר " ושת ה הצקתת ןמיס תויגוס ירואיבו תוב
ר ברהמ הלאש ' שקנמ תותלד ךורב , שקשקל דרפנ , שקומ תמשמ , שקיע רשיימ , שקבמ הוואתל . ר ברה ירומ ' רזעילא
) ו ( ךלאשא ןנברדמ תסיה תעובש ןהילע ןיעבשנ םא תועקרק תעובשב התע ךינפלמ הארוה האצי ךיאה ינעידוהו .
םיתבה תקזחבד ) ב " ע גל ב " א ( יאד עמשמ ירמגל ןהילע ןיעבשנ ן , יעב יאד וגימ םתה קיסמד םושרש רב הברד אדבועכ
ידיב איה החוקל רמא . בשר ןכו " תועקרקה לע ןיעבשנ ןיאד םתה שריפ ם , דועו ) ןנאד ] ( ינשד [ אמייק רטש םוקמב הקזח .

ייאה בר ירעשבו ) ח תועובש יטפשמ " תסיה תעובש רעש א ( יעבשנ ןנברדמ איהש תסיה תעובשד יתאצמ לע ן
תועקרקה בתוכה קרפב תובותכב ןניסרגד אהימ ותייארו ) ע זפ " ב ( לע ןיעבשנ ןיא דועו העורפ איהש הדיעמ דחא דע יבג
ע לעב לש ותעד סיפהל ידכ ןנברדמ אבר רמא אלא תועקרק דובעיש תריפכ " כ .

עא לכה רפוכ יבג תסיה תעובש ןנבר ןוקתד יכיה יכ אוה ארבסד הארנ דועו " אתיירואדמד ג אכה ןוקת ימנ יכה רוטפ .
ןנידבע אל אתנקתל אתנקתד ןיעבשנ ןיאד תועקרקב לכה רפוכשכ והימו ןיניידה תעובשב ןנירמאדכ ) ע אמ " ע ומ א " ב .(
עאו " תלטונו תעבשנ אהד אוה אתנקתל אתנקת בתוכהב םתהד ג , יו " הנימאהל לוכי העובש אלב וליפאש םתה ינאש ל
וגימ םעטמ . ןיניידה תעובשבו ) ע אמ " א ( היל ןניעבשמ אוה עירפ אלד יל עבתשיא רמאו ןיעט יא רטש יבג רמא . עא " ג
עקרק דובעיש תריפכ יוה לכב רפוכד . אוה קפס יל םאו , והיארמ רוא ךל .

ר ברה יל בישהש הבושתה ךל הנהו ' החמש . ןנברדמ ןיעבשנד וקספ םינואגה לכ עקרק תעובש לע קרפד איההמ
יספלאה םגו בתוכה ) כד תועובש " ג ע " ב ( ןינידה רפסבו . בי וניבר לבא " קייד ערפד והב תיא אבר אמעט םתה אד החוד א
קייד אל ערפמ ) םש תובותכ ( , עובש וניקתו דחא דע היל עייסמד םושמ העורפ איהש הדיעמ דחא דע יבג ןכו ' סיפהל ידכ
תיבה לעב לש ותעד . בש וניבר םשבו " םיתבה תקזח קרפב םושרש רב הברמ איבהש יתאצמ ט ) ל ע ג " א ( הלכוא יאד
אנמיהמ ידיב החוקל אנימא אניעב יאד וגימ ייזוז רועיש , איה החוקל רמא יא ףוס ףוס ליעוה המ ןנברד העובש אכיא יאו
יעובתשאל יעב . עאו " ןידמוע הריכמ רטש םוקמב הקזח ינשד םתה ינאש יחדימל אכיא ימנ אוההד ג , ] ו [ העובש וניקת אל
רטש םוקמב , אולה ירטש ןוגכ אלא הניא הריכמ לבא ארפסד יטישפ וא ארטשל רטשד ןינמיזו ןוערפל ןידמועש תובותכו ה
וב רוזחל תדמוע , ירומ ינפל יניד ךכ והימ , הלוע יבלב ןיכשהל אלש דומלל םא יכ יתאב אל יכ יל יניבה יתיגש םאו .

יתרכמ םינפג רשע וא יל יתתנ וא ותרכמ ינולפ עקרק ןוגכ עקרקה ףוג תריפכ לע יאדו םירבד ויה אל רמוא הלהו ךל
םלועמ , אתיירואב אתווכד אכילד העובש ןנבר ינקתמ אלד העובש ונקית אל . םינשב ןנירמאדכ ) קזחוה ] ( ןיזחוא ) ד
ע " א .[( בהזה קרפמ הייארו ) חנ , ע " א ( תושדקהב ולזלזי אלש םימכח תנקת וז העובש תושדקה יבג , לכו תועקרקד ללכמ
יש אלד ןהילע ןיעבשנ ןיאד ךנה אכיל םימכח תנקת וליפא אתוליזד אמעט והב ךי . ןיעבשנד םינואגה וניתובר וקספש המו
www.swdaf.com 4
סב " ד מ תועובש תסיה תעובשו דחא דע
םהירבדמ , ןילטלטמה תריפכ לע םא יכ עקרקה ףוג לע ואל העובשד תועקרק דובעש תריפכ לע אקווד . היאר ןיאו
ךיתערפ אלד יל עבתשיאדמ הלודג ) ע ומ תועובש " א ( ו אלא ערפי אל םימותי יסכנמ ערפיל אבהמו וכ ' ) ותכ ' ע זפ " א ( וליפא
עבשנד רטשב . בישח תועקרק דובעש תריפכד ןלנמ אנעדי אל אפוג איהו ' תועקרק תעובש , לע םא יכ וניא הריפכה אלהו
ןילטלטמה , אברו ייבאד אתגולפב תצק ולתו ) עס ל םיחספ " ב ( ןיעבשנ ןיא יאמא אבהלו ןאכמ וא הבוג אוה ערפמל יא . ותו
היל תיאד ןאמל ) תעובש ( יש רטשב ומכ רטשב אלש דובעש ןיד ירה אתיירואד אדובע , האולהב העובש תחכשמ אל ןכ םא
הז אוה יכד ארקמה תרקעו .


הבושת . תעדומ אל יכ תעדב הנעי םורע , רעפי ךיא רעבנ ךא , רעצמו רענו ךר והיפ , הדוהיב ףולא ינפל , הלוכב רבג , ךא
ר ברה ירומ תוצמ ' הרומשא ךורב .

אב השעמ יכ יכ עד נ יבא ירומ ימיב ידיל " העובשמ ורטפל הצור יתייהו עקרק תוריכשב ע , בישח עקרק תוריכשד
בהזה קרפב ןנירמאדכ עקרק תריכמכ ) ב " ע ונ מ " ב ( וכו םלועל רכממ ביתכ ימ האנוא יבג ' . לע ירמ אבא ינבישהו
עקרק תריכמ תעובשב איה אתברברד אתגולפ םישחמ ונא םישדחה , ש ונילע לגלגמ התאש אלא אלש עקרק תוריכ
עבשיל .

רנו ' לכה םכל יולג יכ ךיראהל ןיאו תסיה תעובש וליפא תועקרקא ללכ עבשיל ןיאד . ר ברה קלחש המו ' ףוג ןיב החמש
ןודל םיאב ןילטלטמה לעש ינפמ תועקרק דובעיש תריפכ ןיבל עקרק , ןיזחוא םינש קרפמ וירבדל הבושת ) ב " ע ד מ " ב ( יבג
ו רמוא הולמ ןירניד ןיעלס וכ ' תועקרק דובעיש תריפכ לע ןיעבשנ ןיאד םושמ הלע קיסמו . ןודקפה תעובש קרפמ םגו
) ע זל תועובש " ב ( אד " תועקרק דובעש תריפכ יוהד םושמ אמעטו רוטפ רטשב בייח םידע וילע שיש ןוממב רפוכה ןנחוי ר .
דובעשלו עקרקה ףוגל םהל דחא ןיד אתיירואדמד ןויכו , נבר ינקתמ היל ישקית וירבדל תווכד תילד העובש ן ' אתיירואב . ךא
תעד סיפהל ידכ ונקית העובש ונקית םא ) ו ( בתוכהב ןנירמאדכ תסיה תעובש לככ עבותה ) ותכ ' זפ ( הדיעמ דחא דע יבג
העורפ איהש . רטשב וליפא עמשמד העובשב אלא ערפי אלד םימותי יסכנמ ערפיל אבהלו , ךיתערפ אלד יל עבתשיאדמו
שנד הייאר םכינש םתאבהש תועקרק דובעש תריפכ לע ןיעב , הב ותירהצ אל , ירבאו רקשל רמואו רפוכש אכיה ןיינע המד
רטשה , ערפש ןעוטש אלא רטשל הדומש אכיהל . בתוכהב ןנירמאדכ וירבד תמאל עבשנ יאדו םתהד ) ע זפ " ב ( קייד ערפד
קודיתד יכיה יכ הילע העובש ןנבר ומרו קייד אל ערפמד . הלע ךירפדמו . תועובשב ) אמ ע " א ( תא םגופל הז ןיב המ יכו
וכו ורטש ,' ש " מ ) ןעטש ] ( םעטש [ תועובשה ולאלו םהל דחא . אוה ןכ ירבדכש חכשתו קודו . עאו " הדיעמ דחא דע יבגד ג
ותעד סיפהל ידכ קיסמ העורפ איהש , הזב הז יולתו אוה דחא םעט לכה .

פ טג ףוסב הפ לעב וליפא אתיירואד אדובעש רמאד ןאמל וכל אישקד אהו טוש ) ע העק " ב ( פבו " ןישודיקד ק ) ע גי " ב ( הנהו
תוחוקלמ וליפא הבוגו רטש ומכ אוה , א " אתיירואדמ הז אוה יכמ עבשי ךיא כ , ךיאהו אוה תועקרק דובעש תריפכ אלה
הז אוה יכ םיקונ . ןה ולא ייסכנ לכ האוולה תעשב רמואב רמימל אכיא . יתירחא אתלימא תמש ימ קרפב ןנירמאדכ . ימנ יא
ירמאדכ םלועמ אערא היל הוה אלד היב אנעדי ידהס ירמאד םתה ןנ . ויתועקרק דבעשל אלש הנתה הוולהש ןוגכ ימנ יא
מ ורכומל הצורש וקחוד ינפ .


www.swdaf.com 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->