Proiect

CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE

SENATUL

privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare si folosire a steagurilor unităţilor administrativ teritoriale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Aprobarea steagurilor unitatilor administrativ teritoriale Art. 1. - (1) Unităţile administrativ teritoriale pot avea conform prezentei legi steaguri proprii. (2) Forma şi dimensiunile steagurilor unităţilor administrativ teritoriale sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul României. (3) Unităţile administrativ teritoriale pot supune aprobării proiectul de steag, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, numai în cazul în care au stemă propri e aprobată conform legii. (4) Culoarea şi alte elemente distinctive care constituie în ansamblul lor steagul unităţilor administrativ teritoriale vor fi supuse dezbaterii publice şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante şi în concordanţă cu stema proprie aprobată. Art. 2. – (1) Hotărârea autorităților administrativ teritoriale privind aprobarea proiectului de steag prevăzut la art. 1, se transmite spre avizare, impreună cu un memoriu justificativ, Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Națională. (2) Avizul Comisiei Naționale este consultativ. (3) Hotărârea autorităților administrativ teritoriale privind aprobarea proiectului de steag, avizul prevăzut la (2) si nota de fundamentare insusită de prefect și președintele consiliului județean se trimite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
1

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va elabora proiectul de hotărâre și îl va supune spre aprobare Guvernului.

Capitolul II Arborarea si folosirea steagurilor unitatilor administrativ teritoriale

Art. 3. - (1) Unităţile administrativ teritoriale pot arbora steagurile proprii numai la sediile primăriilor, consillilor judeţene precum şi la instituţiile publice aflate sub autoritatea, în subordinea, în coordonarea acestora şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene. (2) Steagul propriu poate fi folosit cu prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi. (3) Steagul unităţii administrativ teritoriale nu va depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea. (4) La sediile instituţiilor prevăzute la alin. (1), la intrarea principală, deasupra acesteia, se pot arbora doar două steaguri proprii, numai împreună cu două drapele ale României, şi două drapele ale Uniunii Europene, aşezate în această ordine de la stanga la dreapta cum priveşti drapelele si steagurile din faţă. (5) Drapelele şi steagurile prevăzute la alin. (4) vor încadra cele două steme, respectiv stema României şi stema proprie a unităţii administrativ teritoriale aprobată în condiţiile legii. În toate cazurile stema României va fi aşezată în stânga stemei unităţii administrativ teritoriale, privind stemele din faţă. Art. 4. Unităţile administrativ teritoriale care au steaguri proprii aprobate în condiţiile prezentei legi, în zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre a Guvernului, au obligaţia arborării acestora în bernă împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene. Art. 5. – (1) Pe steagurile adoptate în condițiile prezentei legi nu pot fi reproduse decât stema unităților administrativ teritoriale aprobată conform legii și/sau denumirea unității administrativ teritoriale în formatul comună/oraș/municipiu, după caz, județul, România. (2) În unitățile administrativ teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, denumirea va fi trecută și în limba minorităților naționale respective.

2

Capitolul III Dispozitii finale Art. 6. - (1) Steagurile judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi folosirea acestora se bucură de protecţia legii. (2) Atingerile de orice fel aduse steagurilor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi împiedicarea folosirii acestora atrag raspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, a persoanelor vinovate potrivit legii. Art. 7. – (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri privind aprobarea, arborarea şi folosirea steagurilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5 000 lei la 10 000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se face de către prefecţi şi împuterniciţii acestora şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, precum şi persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful