You are on page 1of 17

VELEUILITE VERN'

SEMINARSKI RAD
FRANCK d.d.

Kolegij: Mikroekonomija Nastavnik: Vesna Cvitanovi, dipl. oec

Student: Tomislav Tekli Studijska grupa: !A

Zagreb, !. listopada "# !.


SADR"A# s$%a&i'a

. $V%&''''''''''''''''''..'''''''''''''! ". (%V)*+S, -./NCK/ $ 0.V/,SK%* '''''..''''''''''''1 !. 23/VN/ %4)3*+5*/ ,V.,K+ -./NCK'''..''''''''''''...6 !. . (ravni oblik trgova7kog dru8tva'''''''''''''''''''..6 !.". &jelatnost -rancka ''''''''''''''''''''''' '9 !.!. Veli7ina podu:ea, broj :aposleni;, struktura vlasni8tva, podrijetlo kapitala ..'.9 !.<. (roi:vodni kapaciteti''..'''''''''''''''''''''.9 !.1. ):vo:''''''''..'''''''''''''''''''''..= !.6. &istribucija'''''..''''''''''''''''''''''> !.9. Konkurencija i poslovanje.''''''''''''''''''''' # <. V)Z)*/ ) M)S)*/ K3*$?N)0 3*$&) -./NCK/''''.'''''''''. 1. Z/K3*$?/K'''''''''''''''''''''''''''' ! 3),+./,$./''''''''''''''''''''''''''''' < (%()S )ZV%./ (%&/,/K/ .......................................................................................... < (%()S @slikaA....................................................................................................................... <

"

. UV(D

%vaj seminar obu;vaa osnovne inBormacije o dioni7kom dru8tvu -ranck. -ranck d.d. je tvrtka sa dugogodi8njom tradicijom koja i:nosi preko "# godina od svog utemeljenja podruCnice unutar .epublike 0rvatske. *o;ann 0einric; -ranck, mladi njema7ki podu:etnik je ="9.godine prvi put uspio preraditi plemenitu cikoriju u kavovinu i time u8ao u povijest. Njegov stili:irani potpis i danas je :a8titni :nak podu:etni8tva tvrtke -ranck.

Slika . *o;ann 0einric; -ranck

Slika " 3ogo tvrtke -ranck

,vrtka -ranck ima veliku i bogatu meDunarodnu poslovnu tradiciju. Sve je :apo7elo jednim posjetom -rancuskoj. Kako je prava kava tada bila skupa i pila se samo u eksklu:ivnim krugovima, *o;anna je do svjetskog uspje;a dovela njegova opsesija da pronaDe prikladnu :amjenu :a kavu. $ -rancuskoj ga je :adivilo to kako seljaci vrtnu biljku cikoriju pretvaraju u topli napitak. Vratio se u Njema7ku, voDen idejom da cikoriju pretvori u EEkavu malog 7ovjekaEEF G.

Slika !. Cikorija

Slika <. Kavovina od cikorije

Kupio je nasade, :asadio plantaCe, pokrenuo tvornicu i krenuo u posao. Kava malog 7ovjeka neprestano mu je bila na umu dok je prCio slatkastu cikoriju i dodavao mirodije, eksperimentirajui s te;nologijom. Mirodije su osu8eni dijelovi neki; biljaka @plodovi, li8e, cvjetoviA bogati eteri7nim uljima i drugim spojevima od koji; potje7e aroma i okus. *ednog dana stvorio je napitak to7no onakvog okusa kakvoga se sjeao. ,ime je roDena prva kavovina pristupa7ne cijene. Nakon toga, *o;ann je osposobio tvonicu :a preradu vee koli7ine cikorije. Njegova je misija postala H sluCiti trCi8tu i ljudima. Cijela *o;annova obitelj uklju7ila se u posao i tako je :apo7ela poslovna pri7a obitelji -ranck.

Slika 1. *edan od prvi; proi:voda obitelji -ranck

Za pro8irenje posla i:van Njema7ke bio je :aduCen *o;annov sin Iil;elm. (osao je pro8irio na 4elgiju, )taliju, Jvicarsku, 0rvatsku i /meriku te i:gradio najmodernije tvornice kave. <

(o7etkom >. stoljea -ranck je postao prva multinacionalna korporacija na ovim podru7jima. $spje; moCe :a;valiti kontinuiranom uvoDenju te;nolo8ki; inovacija. ) danas u :agreba7ku tvornicu kave dola:e vodei njema7ki i talijanski podu:etnici pogledati kojim se te;nolo8kim rje8enjima koristi -ranck, 8to je dovoljna potvrda -ranckovoga kredibiliteta. -ranck gradi uspje; na vr;unskim mje8avinama kave i savr8enom espressu. Njegov asortiman takoDer obiluje grickalicama, 7ajevima, dodacima ;rani i drugim proi:vodima.

). FRANCK U *RVATSK(#

(ovijest ;rvatske tvrtke -ranck :apo7ela je prije "# godina, to7nije =>". u Zagrebu, kao podruCnica njema7kog podu:ea 0einric; -ranck SK;ne. Zagreba7ka tvornica po7ela je s radom " . lipnja =>!. godine na periBeriji ZagrebaF G.

Slika 6. %tvorena prva podruCnica u Zagrebu u Vodovodnoj ulici

Moslava7ka polja su bila :asaDena plemenitom cikorijom, a otkup i su8ionica bili su organi:irani u 4jelovaru. &o &rugoga svjetskog rata -ranck se bavio proi:vodnjom kavovina. Zadnji; 1# godina, voDen Celjom :a stalnim inovacijama, -ranck je pro8irio svoj asortimanL kavom, 7ajevima, grickalicama, :a7inima, pra8kastim proi:vodima, proi:vodima :a kola7e, 8eerom i prilo:ima jelima. Zbog 8irokog asortimana i duge tradicije osigurao je stabilnu lidersku po:iciju na ;rvatskome trCi8tu, te predstavlja snaCnu robnu marku. Nakon privati:acije >>". godine -ranck je postao ##Mpostotno vlasni8tvo :aposlenika i :apo7eo je moderni:aciju. ,vrtka je unaprijeDena u svim detaljima: podignuta je kvaliteta proi:vodnje pro8iren je asortiman proi:voda moderni:irani su di:ajn i pakiranja proi:voda osnaCen je na7in ogla8avanja unaprijeDena je komunikacija s potro8a7ima

+. ,LAVNA (-IL#E"#A TVRTKE FRANCK

-ranck je jedan od najuspje8niji; ;rvatski; proi:voDa7a i i:vo:nika pre;rambeni; proi:voda s vodeom po:icijom u kategorijama kava, 7ajeva i grickalica. -ranckovi brandovi sastavni su dio Civota svi; 0rvata i vr;unske trCi8ne marke i:a koji; stoji predani rad, po:navanje trCi8ta i velika nov7ana ulaganja. Najpo:natiji proi:vodi su: Superiore espresso, *ubilarna kava, -ranck 7ajevi, -ranck caBBe, Kroki Kroket, 7ipi 7ips i mnogi drugi. -ranck uvodi inovacije u svoje poslovanje i odnos s potro8a7ima. Snaga -rancka vidljiva je u kontinuiranoj kvaliteti proi:voda, jakom imidCu i stalno vodeoj po:iciji u svijetu ;rvatskoga podu:etni8tva. -ranck je :a svoju i:vrsnost nagraDen i mnogobrojnim nagradama.

+. . .%av&i o/lik $%0ova1ko0 d%23$va

-ranck je po svom pravnom obliku dio&i1ko d%23$vo. &ioni7ko dru8tvo @skraeno d.d.A je trgova7ko dru8tvo i pravna osoba kod kojeg je kapital dru8tva podijeljen na jednake dijelove :vane dioniceF"G. &ioni7ko dru8tvo je meDunarodno vrlo :na7ajan, a u pojedinim drCavama prevladavajui oblik organi:acije gospodarstveni; subjekata. $ .epublici 0rvatskoj minimalni temeljni kapital i:nosi "## ### kuna @Zakon o trgova7kim dru8tvima NN 0rvatskoj ima oko 9## dioni7ki; dru8tava. Franckov temeljni kapital iznosi: "16.!#".###,## KnF!G *edno od naj:na7ajniji; svojstava ovog na7ina organi:iranja gospodarskog subjekta je da je temeljni kapital dru8tva podijeljen na vrijednosno jednake dijelove, tako da su sve dionice iste vrijednosti, a da dioni7ari garantiraju :a poslovanje dru8tva samo do i:nosa vrijednosti vlastiti; dionica. ,o :na7i da suvlasnik dioni7kog dru8tva u slu7aju ste7aja gubi samo novac koji je uloCio u dru8tvo, dok bi se obrtniku :aplijenila i osoba imovina kako bi se namirile obve:e obrta u ste7aju. N>>, !<N>>, " N>>.A. $

$ pravilu, dionice mogu mijenjati vlasnika, bilo darivanjem ili naj7e8e prodajom. $ veini drCava je samo manji dio dioni7ki; dru8tava prisutan na bur:i sa svojim dionicama. &ru8tvo moCe i:dati dionice s nominalnim i:nosom ili be: tog i:nosa, ali u oba slu7aja je najmanja svota dionice #,## Kn. &ionica je ulog odnosno dio temeljnog kapitala s kojim dioni7ar sudjeluje u dru8tvu. %dluku o i:davanju dionica donosi glavna skup8tina ili osniva7i dru8tva u skladu sa statutom koji je temeljni akt dru8tvaF<G.

+.). D4ela$&os$ F%a&'ka

2lavna djelatnost poslovnog subjekta prema NK&Mu @Nacionalna klasiBikacija djelatnostiA: #=! M (rerada 7aja i kaveF1G

%stale djelatnosti su: (osredovanje u trgovini ra:novrsnim proi:vodima ,rgovina na veliko kavom, 7ajem, kakaom i :a7inima %stala prerada i kon:erviranje voa i povra %stala trgovina na malo u nespecijali:iranim prodavaonicama

+.+. Veli1i&a 5od26ea7 /%o4 6a5osle&i87 s$%2k$2%a vlas&i3$va7 5od%i4e$lo ka5i$ala Veli7ina podu:ea: Veliko 4roj :aposleni;: 11# Struktura vlasni8tva: (rivatno (odrijetlo kapitala: &omae ##OF6G

+.!. .%oi6vod&i ka5a'i$e$i .obne marke: kave: *ubilarna kava,4onus kava =

espresso kave: Classic, 4onus, Superiore instant kava: classical, classical be: koBeina, gold cappuccina: Classic, Vanilla, )ris; cream, ?okolada, 0ot miP dark, 0ot miP Q;ite, 0ot miP Cocoa -ranck 7ajevi 2rickalice i ostalo: ?ipi 7ips, Kroki kroket @BlipsA, ,ip top &ivka, Seka, Kneipp,-ranckF6G

Ce%$i9ika$i: 0/CC( sustav M /nali:a opasnosti i kriti7ni; kontrolni; to7aka -ranck ve dugi ni: godina podrCava strogi standard 0/CC( @*a:ard AnalRses S Critical .oints ControlA kojim :nanstvenici, industrija i regulativa deBiniraju sigurnost i kvalitetu ;rane te uvjete koji se moraju :adovoljavati u proi:vodnji ;raneF9G. (s$ali 'e%$i9ika$i: )S% ""###:"##1 )S% ""### je meDunarodna norma koja postavlja :a;tjeve :a uspostavu i odrCavanje cjelovitog i u7inkovitoga sustava upravljanja sigurno8u ;rane. Nje:ini klju7ni elementi jesu preduvjetni programi, 0/CC( na7ela, komunikacija @unutra8nja i vanjskaA te opi elementi upravljanja sustavom. CertiBikat je i:dao 4ureau VeritasF9G :&akovi kvali$e$e i i6vo%&os$i: 0rvatska kvalitetaF9G

+.;. I6vo6 -ranck d.d. se bavi i i:vo:om na ino:emno trCi8teF6G. I6vo6&i 5%o0%am 5%i6voda< #># L kava, 7aj, mate 7aj i :a7ini Kava, prCena ili neprCena, s koBeinom ili be: koBeinaL kavine ljuske i opne, nadomjesci kave 8to sadrCe kavu u bilo kojem omjeru #>#"L kava, 7aj, mate 7aj i :a7ini ?aj, aromati:iran ili nearomati:iran "#"L uljano sjemenje i plodovi, ra:no :rnje, sjemenje i plodoviL )ndustrijsko i ljekovito biljeL slama i sto7na ;rana

>

Kikiriki, neprCen niti druk7ije pripremljen, u ljusci, olju8ten ili lomljen Zemlje u koje -ranck i:vo:i svoje proi:vode: . 4osna i 0ercegovina ". Slovenija !. Makedonija <. Srbija 1. Kosovo 6. Crna 2ora 9. /lbanija =. .umunjska >. MaDarska #. /ustrija . Njema7ka ". ?e8ka .epublika !. Slova7ka <. Sjedinjene /meri7ke &rCave 1. Kanada 6. /ustralija 9. Novi Zeland =. *uCnoaBri7ka .epublika Zemlje u koje -ranck ima interes i:vo:iti: . 4ugarska ". .uska -ederacija !. $krajina <. (oljska

+.=. Dis$%i/2'i4a

&istribucija podra:umijeva kretanje proi:voda od proi:voDa7a do kona7nog kupca. Na trCi8te -ranck d.d. i:la:i di%ek$&om distribucijom kro: 1 regionalni; centara M u Zagrebu, .ijeci, Splitu, &ubrovniku i Takovu. )ma i veleprodajnu mreCu putem koje proi:vode

pribavljaju maloprodajne trgovine, ugostitelji i veliki kupoprodajni centri. Svi proi:vodi distribuiraju se u roku od "< sata. +.>. Ko&k2%e&'i4a i 5oslova&4e

,vrtka -ranck je sredinom "# !.godine sklopila ugovor o kupnji stopostotni; poslovni; udjela u tvrtki 2ala (lus, uvo:nika i distributera 3ava::a kave. 2ala (lus, uvo:nik i distributer 3ava::a kave i drugi; proi:voda tog renomiranog talijanskog proi:voDa7a :a podru7je 0rvatske, nastavlja djelatnost u okviru -ranck grupe. ,vrtka 2ala (lus osim 3ava::a proi:voda, uvo:i i distribuira &ilma; 7ajeve i +raclea 7okoladne napitke. Kako su po7etkom lipnja prenijeli neki mediji, pri;odi tvrtke 2ala (lus lani su i:nosili gotovo 1< milijuna kuna, a dobit je i:nosila oko 9## tisua kuna. 2rupa -ranck je "# ".godine ostvarila ukupne pri;ode od > >," milijuna kuna, odnosno !,> posto manje nego "# kunaF=G. (osljednja akvi:icija je speciBi7na :bog toga 8to njome glavni igra7 na lokalnom trCi8tu kave preu:ima distribuciju konkurentskog ino:emnog brenda koji na trCi8tu espresso kave @u kaBiima i restoranimaA u 0rvatskoj trenutno slovi :a broj tri. $pueni smatraju da bi nova akvi:icija mogla biti samo prvi korak u ja7anju i produbljavanju suradnje s ,alijanima. -ranck se u svom ra:voju dugo oslanjao samo na organski rast, a akvi:icijama se ta tvrtka pod vlasni7kom kontrolom Milana /rtukovia po7ela okretati tek prije 7etiriMpet godina, kad je preu:ela Victoriju @"##=.A i 2loriju @"##>.A. Splitska ,ombia, proi:voDa7 2lorije, jednog od najpopularniji; ;rvatski; brendova kave, gotovo vi8e ne postoji. ,a tvornica je u svibnju "##>. godine prodana -rancku, pa je broj :aposleni; odma; smanjen na sedamdesetak, da bi i; u travnju "# #. godine bilo samo dvoje. Krajem "##>. godine -ranck je prakti7ki nepostojeu ,ombiu prodao, i to )vero Kon:altingu, koji je sa 99 posto veinski vlasnik -rancka. .godine, dok su joj ras;odi smanjeni :a ,9 posto, na ==1," milijuna kuna. Neto dobit grupe -ranck pro8le je godine smanjena :a =, posto, na !!,> milijuna

Za (oslovni dnevnik 7lan $prave -rancka *osip 4udmir i:javio je: U(ogon u &ugopolju bio je neuvjetan i premali, pa smo proi:vodnju 2loria kave preselili u Zagreb. ) dijelu :aposlenika ,ombie ponudili smo prela:ak u -ranck, mislim da je na kraju pristalo nji; pedesetakU. (retpostavke su da je cijena :a ,ombiu bila 1 milijuna eura F>G. Solinska Victoria doCivjela je istu sudbinu kao ,ombia, te je danas to tvrtka be: :aposleni; i be: proi:vodnje. / i jedni i drugi u jednom su trenutku bili o:biljno :aprijetili -rancku, bar u juCnim dijelovima 0rvatske.

!. VI:I#A I MISI#A KL#UNI* L#UDI FRANCKA

(redsjednik Nad:ornog odbora je Milan /rtukovi 7ija vi:ija i misija jestF #G: Moja obveza i potreba je da kao dugogodinji direktor odam priznanje za trud svim generacijama koje su izgraivale ime Franck, njegujui kvalitetu proizvoda koji su uvijek bili i ostali dio europskog standarda.

Slika 9. (redsjednik Nad:ornog odbora Milan /rtukovi

Slika =. (redsjednik $prave &ubravko /rtukovi

"

(redsjednik $prave je njegov sin &ubravko /rtukovi 7ija vi:ija i misija jestF #G: postati vodee regionalno podu:ee u segmentu pre;rambene industrije osigurati dugoro7no :adovoljstvo potro8a7a po8tujui stoljetnu tradiciju i vr;unsku kvalitetu na8i; proi:voda pruCiti priliku svim :aposlenicima da ra:viju svoje kreativne potencijale te i; usmjeriti na kontinuirano unapreDenje poslovni; procesa ostvariti :adovoljavajue poslovne re:ultate u: poveanje vrijednosti uloCenog kapitala

<

;. :AKL#UAK Kao :aklju7ak ovog seminarskog rada moCe se s pravom rei da je -ranck d.d. lider na domaem trCi8tu s ob:irom na registrirane djelatnosti i prodaju proi:voda. Svoju vaCnu i stabilnu ulogu u ;rvatskome gospodarstvu -ranck moCe :a;valiti 7vrstoj Binancijskoj disciplini na podru7ju kontrole tro8kova, plaanja dobavlja7ima i naplati vlastiti; potraCivanja. &oka: vaCnosti i o:biljnosti -rancka kao gospodarstvenika na ovim podru7jima su njegovi visokokvalitetni proi:vodi, stvarani generacijama i to uporabom najnaprednije te;nologije i prepo:nati su od strane potro8a7a ve duCi ni: godina. -ranck d.d. se uspje8no bori sa konkurencijom, 8to potvrDuje akvi:icija konkurentski; marki na ovom podru7ju, ali i istraCivanje trCi8ta od 4est 4uR /QardMa :a godinu "# "N"# !. )straCivanje poka:uje da ;rvatski graDani smatraju kako im -ranck CaBe danas nudi uvjerljivo najbolji omjer kvalitete i cijene kada je rije7 o instant kavi u 0rvatskoj. ):a -ranck CaBea na prvom mjestu @"9,9O glasova ;rvatski; potro8a7aA, slijede NescaBBe @ =,!OA, te *acobs @<,"OAF G.

LITERATURA .(.IS I:V(RA .(DATAKA .oda'i s I&$e%&e$a< . -ranck d.d. sluCbena stranica: ;ttp:NNQQQ.Branck.;rNoVnamaNpovijestN >. #."# !. ". (oslovni dnevnik : ;ttp:NNQQQ.poslovni.;rNleksikonNdionickoMdrustvoMddM =" >. #."# !. !. -ranck d.d. sluCbena stranica: ;ttp:NNQQQ.Branck.;rNoVnamaNkontaktN >. #."# !. <. Iikipedija: ;ttp:NN;r.Qikipedia.orgNQikiN&ioniOC<O=&koVdruOC1O/ tvo >. #."# !. 1. CreditreBorm: 8$$5<??se'2%e.'%edi$%e9o%m.8%?%@sA9%a&'kB d.d.Ca&ADDDDD ;DDECse$la&0A >. #."# !. 6. 0rvatska 2ospodarska Komora: 8$$5<??FFF).80k.8%?i6vo6&i'i?i6vo6&ik.as5@ m/%A+) + = >. #."# !. 9. -ranck d.d. sluCbena stranica: 8$$5<??FFF.9%a&'k.8%?oG&ama?&a0%ade? >. #."# !. =. 3ider: ;ttp:NNliderpress.;rNtvrtkeMiMtr:istaNposlovnaMscenaNBranckuModMpetracevi;Mpreu:eoM tvrtkuMgalaMplusN #. #."# !. >. )ndeP: ;ttp:NNQQQ.indeP.;rNvijestiNclanakNborbaMsMkonkurencijomMBranckMkupioMglorijuMdaM jeMunistiN1"<>!#.aspP M #. #."# !. #. -ranck d.d. sluCbena stranica: ;ttp:NNQQQ.Branck.;rNoVnamaNvi:ijaN #. #."# !. . (oslovni dnevnik: ;ttp:NNQQQ.poslovni.;rN;rvatskaNBranckovaMinstantMkavaMpotuklaM nescaBBeM""9>6# #. #."# !.

.(.IS SLIKA Slika . #o8a&& *ei&%i'8 F%a&'k, ):vor: ;ttp:NNBreeM:g.tM com.;rNbon:voNkaBaproba"NslikeNimenaNimgVjo;annV;einric;VBranck.giB M . #."# !. .......! Slika ). F%a&'k Lo0o, ):vor: M ;ttp:NNQQQ.dscMsa.comNuploadNimageN4aneriNBranck.jpg M . #."# !................................................................................................................................! Slika +. Ciko%i4a, ):vor: ;ttp:NNblog.vecernji.;rNprirodaM:naNBilesN"# N#!NcikorijaVM #"<P96=.jpg M #. #."# !. .....................................................................................................!

Slika !. Kavovi&a od 'iko%i4e, ):vor: ;ttp:NNpravakava.comNQpMcontentNuploadsN"# OC1O/ ben.jpeg H #. #."# !'''''''''''''! Slika ;. #eda& od 5%vi8 5%oi6voda o/i$el4i F%a&'k, ):vor: ;ttp:NNQQQ.:agreb.;rN$ser&ocs)magesNBranck.jpg M ;ttp:NN".bp.blogspot.comNMCdW b9+M +QXN$.j*#V4P;d)N////////C,/N>(jPQVZd 9$Ns 6##N-ranck.jpg Slika >. .%eds4ed&ik Nad6o%&o0 od/o%a Mila& A%$2kovi, ):vor:

N#"Nr

. #."# !. .............................................<

Slika =. ($vo%e&a 5%va 5od%2H&i'a 2 :a0%e/2 2 Vodovod&o4 2li'i, ):vor: . #."# !. '...1

;ttp:NNseebi:.eu:=#=#NuploadNseebi:VeuNuploadNscVautogeneratedNarticleNarV"!9!!NartukovicV# V#V<6=Y ####.jpg . #."# !. ............................................................................................... . #."# !. ............ Slika I. .%eds4ed&ik U5%ave D2/%avko A%$2kovi, ):vor: ;ttp:NNQQQ.jatrgovac.comNusdocsNBranckMdubravkoMartukovicMlarge.jpg