You are on page 1of 18

Seminarski rad

E-edukacija u E-upravi

Studenti : Dragolj Muamer (69335) !opovi# $erim (6%&'%) (orlak )ra (693*%)

Mentor : Mr. mila !ilav-"eli#

Sarajevo+ pril *,--

Sadraj:
."/D ..........................................................................................................................................................3 -. 0i1torij1ki ra)voje E-edukacije.....................................................................................................& *. E-edukacija na Ekonom1kom 2akultetu u Sarajevu......................................................................5 *.-. Elektron1ke kartice................................................................................................................6 3. Di1tance learning (D3).................................................................................................................6 3.-. !ojam Di1tance learninga-a ......................................................................................................................................................6 3.*. "r1te u4enja na daljinu..........................................................................................................' 3.*.-. Dopi1ni kur1evi ( te4aji ).................................................................................................' 3.*.*. $ur1evi preko radij1ki5 ili 6" programa........................................................................' 3.*.3. 6elekon2erencije i videokon2erencije.............................................................................' 3.*.&. $ori7tenje ra4unara ........................................................................................................' 3.*.5. 8nternet i 999.............................................................................................................% 3.3. D3 1tudij na Ekonom1kom 2akultetu u Sarajevu...................................................................9 3.&. !redno1ti i nedo1taci D3 1tudija:.........................................................................................-, 3.5. Di1tance 3earning (D3) - u4enje na daljinu u :o1ni i 0ercegovini....................................-&. 6radicija ekonom1kog 2akulteta u e-na1tavi ........................................................................................................................................................-3 &.-. (animljivo1ti:.......................................................................................................................-& 5. ;our1e<are.................................................................................................................................-5 6. (aklju4ak....................................................................................................................................-6 '. 3iteratura.....................................................................................................................................-'

UVOD
$ro) ovaj rad poku1at #emo "am pred1taviti e-edukaciju= 1 tim da #emo 1e po1e>no >a)irati na Di1tance 3earning. ?a 1amom po4etku 1eminar1kog rada re#i #emo ne7to vi7e o e-edukaciji i te5nologiji= te kako njen ra)voj uti4e na e-po1lovanje. ?ala)imo 1e u vremenu kada je ne)ami1liv proce1 u4enja >e) pomo#i in2ormacioni5 te5nologija. .7la je u 1ve pore ljud1kog @ivota= tako da nam je ne)ami1liv @ivot >e) nji5. / va@no1ti te5nologije govori nam podatak da oko 65A tan1akcija= po1lova= upravo 1e o>avlja u) pomo# ra)ni5 te5nologija. $ro) 1eminar1ki rad cemo "a1 upo)nati 1a 1amim po4etcima= korijenima E-edukacija= te njenim ra)vojem. "e#i dio 1eminar1kog rada cemo po1vetiti Edukaciji na Ekonom1kom Bakultetu u Sarajavu. $ro) prakti4an primjer #emo prika)ati va@no1t te5nologije= te poku7ati 1ru7iti te)u da :o1na i 0ercegovina )ao1taje )a o>ra)ovnim in1titucijama. Ekonom1ki 2akultet nam je primjer kako u :o1ni i 5ercegovini ipak ima o>ra)ovni5 in1titucija koje idu u korak 1a Evropom.

1. Historijski razvoje E-edukacije


Elektron1ko u4enje (e-uenje ili engl. e-learning dana1 poprima 1ve ve#i )na4aj. /vaj vid u4enja uvukao 1e u 1ve pore ljud1kog @ivota. /no pru@a edukaciju )apo1lenima= olak7ava organi)ciju ra)ni5 kur1eva i 1l. E u4enje mo@emo de2inirati kao C...kori7tenje multimedije i 8nterneta u 1vr5u po>olj7anja kvalitete u4enja - omogu#avanjem pri1tupa udaljenim i)vorima i u1lugama i omogu#avanjem 1uradnje i komunikacije i na daljinu.C (E6B - E-learning StrategD 6a1k Borce). Elektron1ko u4enje 1e pojavilo u S D krajem -9. 1tolje#a. /vu vr1tu u4enja pratila je kompjuter1ka te5nologija koja je interaktivno omogu#ila podu4avanje u o o>ra)ovanju na daljinu pomo#u 1pecijali)ovanog 1o2tvera. !rvi takav 1o2tver 1e pojavio -96,. godine. !o4etni na4in )a o>ra)ovanje je >io putem multimedijalnog ;D-E/M-a= dok 1e vremenom nije uveo 999 (9orld 9ide 9e>). ?ajva@nija karakteri1tika <<< je >r)ina pri1tupa odreFenog kori1nika. 3MS (3earning Managment SD1tem) po)nat kao Moodle= najvi7e 1e kori1ti unutar 999. /vaj je inter2ej1 na ve#ini 2akulteta u :o1ni i 0ercegovini. $arakteri1tika ovog inter2ej1a je da 1e i)la@e kro) pitanja i odgovore koji 1u ponuFeni kori1niku= a kori1nik mora odgovoriti u odreFenom roku. 1993. "ilijam D. Gra)dier opi1ao je online kompjuter1ki-dopi1ano u4enje= uput1tvo i procjenu projekta kori1te#i elektro1nke poruke. 1997. Gra)idei je o>javio 4lanak titlovan H/1nivanje a1i5ronog i 1in5ronog okru@enja )a podu4avanje-u4enje: otkrivanje rje7enja kur1nogIra)rednog 1i1tema upravljanjaC. /ni 1u opi1ali proce1 evoluirana produkata i ra)voja 1veukupne 1trategije )a te5nolo7ko->a)irane kur1eve i upravljanje u podu4avanju-u4enju. !roi)vod je morao >iti jedno1tavan )a odr@avati= mo>ilan= umno@ljiv= 1kala>ilan i pri1tupa4an. 6e5nologije koje 1e kori1te dana1 1u kori7tene )a elektron1ko u4enje od >logova do kola>orativnog 1o2tvera= elektron1ki5 porto2olija i virtuelni5 u4ionica. Mnogi vidovi elektron1kog u4enja kori1te kom>inacije ovi5 te5nika. $onvencionalni 1i1temi elektron1kog u4enja 1u 1e temeljili na paketnim in1trukcijama= koje 1u 1tudentima >ili omogu#eni upotre>om internet te5nologija. .loga 1tudenta >ila je u u4enju kro) 4itanje i pripremu )adataka. !ripreme 1u unaprijeFene od 1trane predmetni5 na1tavnika. . pora1tu je upotre>a virtuelni5 u4ionica (online pre)entacije do1tavljene u@ivo) kao online plat2orma )a u4enje. Socijalne mre@e u nadogradnji okru@enja u4ionice 1u po1tale va@an dio elektron1kog u4enja. &

!. E-edukacija na Ekonomskom "akultetu u Sarajevu


Svjedoci 1mo >r)i5 promjena koje 1e de7avaju u okru@enju. 6e promjene i)i1kuju nji5ovo pra#enje i prilagoFavanje. !otre>a )a novim )nanjem= koje je re)ultat promjena= evidentirana je i u :o1ni i 0ercegovini. Mi1ija Ekonom1kog 2akulteta u Sarajevu je1te da promovi7e= preno1i i poti4e )nanje u o>la1tima po1lovni5 i ekonom1ki5 nauka koje vode edukaciji i ra)voju kreativno1ti= 1tvara vi1oko kvali2ikovane i cijenjene 1tru4njake i lidere 1po1o>ni da odgovaraju na )a5tjev dinami4nog= glo>alnog po1lovanja i dru7tvenog okru@enja. /n kontinuirano ra)voja 1voje programe i projekte te radi 1a 1tudentima ra)li4iti5 pro2ila uvijek 1a i1tim ciljem: 1tvaranje individualaca vi1okog kvaliteta na >a)i 1avremeni5 1po)naja i teorija= te prakti4ni5 koncepata djelovanja. ?eke od vrijedno1ti koje po1jeduje Ekonom1ki 2akultet= koje 1u mu omogucile da o>e)>jedi lider1ku po)i1iju u e-edukaciji 1u: #kademska izvrsnost -kontinuirano po>olj7anje (nikad potpuno )adovoljen) $adost u%enja i "leksi&ilnost - 1talno u4enje i 1vladavanje novi5 )nanja i vje7tina 'eovisnost i sta&ilnost - ra)voj kvalitetniji5 organi)acij1ki5 1tandarda Strate(ija )redanost J 2oku1 na po1ti)anje 1trate7ki5 organi)acij1ki5 ciljeva *reduzetni+tvo i inovacije - generiranja novi5 individualni5 i organi)acij1ki5 i)a)ova i na1tavni5 koncepata

Magi1tar1ki po1tdiplom1ki 1tudiji Ekonom1kog 2akulteta u Sarajevu 1e kontinuirano ra)vijaju kro) prilagoFavanje 1avremenoj prak1i i u1vajanjem nau4ni5 i empirij1ki5 do1tignu#a vode#i5 vi1oko7kol1ki5 in1titucija u regionu i u 1vijetu. !ola)nicima 1e pru@a 7iroka lepe)a programa 1ticanja )nanja i) o>la1ti ekonomije= po1lovne ekonomije i po1lovnog upravljanja. Studiji 1u organi)irani u tri o>la1ti i to: a) magi1tar1ki po1tdiplom1ki 1tudiji i) o>la1ti ekonomije= >) magi1tar1ki po1tdiplom1ki 1tudiji i) o>la1ti po1lovne ekonomije i

c) meFunarodni M: 1tudij u 1aradnji 1a .niver)itetom i) 6orina= 8talije.

!.1. Elektronske kartice


/d 7kol1ke *,-,I*,-- Ekonom1ki 2akultet je napravio jo1 jedan korak i1pred 1vi5= uvoFenjem elektron1ki5 kartica. ?ovom E-karticom 1tudentima 1e omogu#ava jedno1tavnije kori7tenje 1vi5 aplikacija koje nudi Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu: -. ?e1metan pri1tup :i>liote4ko-in2ormacionom centru (4lanarina) *. !ri1tup 8SSS-u 3. /1iguranje 1tudenata &. Statu1na uvjerenja 5. !apire )a pi1meni i1pit 6. $arton )a 2erijalnu prak1u '. !rijava )a od>ranu diplom1kog rada %. Eegi1traciju 1tudenata= odno1no= pri1u1tvo na predavanjima= vje@>ama i te1tovima ;ijena E-kartice= )a 8 ciklu1 1tudija: - 8 godinaK 6,=,, $M - 88 godinaK 6,=,, $M - 888 godinaK 9,=,, $M ;ijena E-kartice= )a 88 ciklu1 1tudija (EBS Ma1ter 1tudij HL*M): - 8 godinaK 6,=,, $M - 88 godinaK &,=,, $M Sve aplikacije koje 1u 1tudenti upla#ivali tokom cijele godine= 1ada to 4ine 1amo jednom J na po4etku 7kol1ke godine. Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu je nai7ao na veliki otpor 1tudenata= u ovom na4inu i)voFenja na1tave. /d 7kol1ke *,--I*,-* )a i)la)ak na i1pit potreno je imati ',A pri1u1tva na1tavi. ?eki to jo7 uvijek vide kao pro>u= neki 1u 15vatili o)>iljno. li= 1trogo 1e dr@e predavanja i vje@>i= 7to je i >io cilj. Mi7ljenja 1tudenata 1u uglavnom podijeljena.

,. Distance learnin( (D,.1. *ojam Distance learnin(a-a


meri4ka a1ocijacija )a u4enje na daljinu de2inirala kao H do1ti)anje )nanja i vje7tina kro) do1tavljanje in2ormacije i upu1tva = primjenom ra)li4iti5 te5nologija i o1tali5 2ormi u4enja na daljinu.M 6akoFer po1toji de2inicija= koja po mi1ljenju autora ove 1tudije jedno1tavno i do>ro odreFuje pomenuti pojam gla1i: H />ra)ovanje na daljinu je 1i1tem i proce1 pove)ivanja pola)nika 1a di1tri>uiranim o>ra)ovnim re1ur1imaM.

.4enje na daljinu nije >a7 novi koncept u o>ra)ovanju= programi koji 1u kori7teni )a takvo u4enje na1tali 1u puno prije kori7tenja 999= 8nterneta i ra4unara u o>ra)ovanju.Mediji koji 1u 1e u kori1tili u ranim po4etcima )a u4enje na daljinu >ili 1u: ti1kani dokumenti= audio i video ka1ete= 6" program= a ka1nije upotre>om neumre@eni5 ra4unala i di1kete i ;D-E/M-ovi. .na)ad nekoliko godina u kojima je do7lo do ra)voja ra4unar1ki5 mre@a ta te5nologija po4inje dominirati kod u4enja na daljinu. (>og toga 1e termin Nu4enje na daljinuN )amjenjuje terminom Nonline u%enje. 4ime 1e nagla7ava da je rije4 o po1e>nom o>liku e-learninga ili eo>ra)ovanja.

,.!. Vrste u%enja na daljinu


!rogram )a u4enje na daljinu uglavnom uklju4uje vi7e na4ina )a komuniciranje u4enika i na1tavnika. />i4no je jedan primaran )a do1tavljanje materijala )a u4enje= a o1tali 1u dopun1ki )a komunikaciju i)medju 1udionika- u4enika i na1tavnika i u4enika meFu1o>no. ?eki vidovi= odno1ne neke vr1te u4enja na daljinu 1u:

,.!.1. Do)isni kursevi ( te%aji Dopi1ni kur1evi i 1amo1talno u4enje kori1te 1e ve# godinama. /ni omogu#avaju u4enicima da putem po7te do>iju materijale )a u4enje= koje onda u1vajaju 1vojim vla1titim tempom. $ada u4enici proFu kro) cijeli 1adr@aj kur1a= takoFer po7tom 7alju re)ultate )adataka koje 1u morali i)vr7iti. "oditelji kur1eva ocjenjuju odgovore u4enika i 7alju im povratnu in2ormaciju o tome koliko 1u u1pje7no 1avladali 1adr@aj kur1a.

,.!.!. /ursevi )reko radijski0 ili 1V )ro(rama .4enje na daljinu 1e mo@e o1tvariti putem kur1eva koji 1e 1a1toje u tome da 1e preko radij1ki5 ili televi)ij1ki5 programa preno1e predavanja u@ivo= ili unaprijed 1nimljene emi1ije. ,.!.,. 1elekon"erencije i videokon"erencije 6elekon2erencije 1e 1a1toje u tome da 1u u 1o>i )a predavanje po1tavljene kamere koje omogu#avaju u4enicima koji 1e nala)e na udaljenim mje1tima da na ekranima prate 1ve 7to 1e dogaFa na mje1tu na kojem 1e odvija predavanje.

,.!.2. /ori+tenje ra%unara

'

(a u4enje na daljinu 1e 1ve vi7e kori1te kompjuteri= odno1no 1pecijali)irani programi ra)vijeni )a kur1 na kompjuterima

,.!.3. 4nternet i 555 8nternet 1ervi1i= kao 7to 1u: e-mail= po7tan1ke li1te= novin1ke grupe= >ulletin >oard1= c5at room1= 1lu@e )a po>olj7anje komunikacije i)meFu 1udionika u4enja na daljinu. 9orld 9ide 9e> (999) nudi mogu#no1t di1tri>uiranja i do5va#anja 5ipermedij1ki5 materijala )a u4enje. 6a>lica daje pregled metoda di1ti>ucije materijala kod ra)ni5 vr1ta ucenja na daljinu:
*otre&e or(anizatora i7ili )olaznika 6i1kanjeIreprodukcija Slanje po7te

6etoda za distri&uciju O&i%na )o+ta

Oso&ine Starija metoda Spora .klju4uje ti1kane= video= audio= di1kete= ;D-E/M 3ako 1e kopira Malo interakcije 1 na1tavnikom /grani4ene na )vuk ?eodgovaraju#e )a u4enike 1a po1e>nim potre>ama 3ako 1e mogu kopirati Malo interakcije 1 na1tavnikom Mo@e i5 kori1titi u i1to vrijeme i grupa i pojedinac 3ako 1e mogu kopirati Malo interakcije 1 na1tavnikom Mo@e i5 kori1titi u i1to vrijeme i grupa i pojedinac .klju4uje vi7e o1jeta :r@a metoda di1tri>ucije /grani4ena na u4enike koji mogu kori1titi e-mail Mo@e uklju4ivati pridodane dokumente i gra2iku Mo@e 1e 1lati pojedincu ili grupi Mo@e o1igurati u4e1taliju komunikaciju meFu u4enicima i na1tavnicima :r@a metoda di1tri>ucije /grani4ena na u4enike koji imaju do1tup na 999 Mo@e uklju4iti 5ipermedij1ke materijale Materijale mogu do5va#ati pojedinci ili grupa i1tovremeno Mo@e uklju4iti mailto: linkove .klju4uje vi7e o1jeta Sadr@aj 1e 4e1to o>navlja Mo@e uklju4iti ograni4eni do1tup )a u4enike (1igurno1t) /grani4ena i1tovremena interakcija Materijale mogu do5va#ati pojedinci ili grupa i1tovremeno /grani4eno vrijeme i mje1to emitiranja Mo@e 1e 1nimati i ka1nije kori1titi .klju4uje vi7e o1jeta /grani4ena interakcija .klju4uje pojedince ili grupu i1tovremeno /grani4eno vrijeme i mje1to Mo@e 1e 1nimati i ka1nije kori1titi .klju4uje vi7e o1jeta /mogu#uje jedno1mjernu ili dvo1mjernu audio ili audiovideo komunikaciju

#udiokazete

6alent )a 1nimanje Snimanje ka)ete .mno@avanje ka)ete Slanje ili do1tavljenje 6alent )a 1nimanje SnimanjeIureFivanje ka)ete .mno@avanje ka)ete Slanje ili do1tavljenje Do1tup do ra4unala i e-maila

Videokazete

e-mail

555 site

Do1tup do ra4unala= 8nterneta i 9e> preglednika

/a&elska 1V

6alent )a 1nimanje 6ro7kovi 1nimanja u 1tudiju 6ro7kovi emitiranja Mogu#no1ti )a telekon2erenciju uklu4uju#i monitore= kamere= ka>ele... tj. 1pecijalno opremljena u4ionica

1elekon"erencija

Videokon"erencija

.klju4uje pojedince ili grupu i1tovremeno /grani4eno vrijeme i mje1to .klju4uje vi7e o1jeta /mogu#uje jedno1mjernu ili dvo1mjernu audio ili audiovideo komunikaciju

Mogu#no1ti )a videokon2erenciju uklju4uju#i ra4unala i programe= te ve)u na 3 ? ili 9 ?

,.,. D- studij na Ekonomskom "akultetu u Sarajevu


Di1tance learning= kao novi vid u4enja= 1tudentima koji nemaju vremena da 1jede u u4ionici i na taj na4in prate 1vakodnevna predavanja= omogu#ava da 1avladaju gradivo u) mogu#no1t u4enja u vremenu kada njima najvi7e odgovara. /vaj o>lik o>ra)ovnog proce1a 1e= u po1ljednji5 dvade1etak godina= )a5valjuju#i prije 1vega >r)om ra)voju in2ormacioni5 te5nologija= ra4unara i ra4unar1ki5 mre@a= pridru@io= ili je 1koro u potpuno1ti )amijenio ranije po)nate metode o>ra)ovanja. /groman )na4aj u ek1pan)iji ovog o>lika o>ra)ovanja ima 8nternet= kao glo>alna ra4unar1ka mre@a= koja je rije7ila kako pitanje >r)og i relativno je2tinog pove)ivanja veoma udaljeni5 u4e1nika= tako i preva)ila@enje te5ni4ki5= je)i4ki5 i drugi5 >arijera u o>ra)ovnom proce1u. Sve ve#i >roj 1tudenata u 1vijetu )na4ajan dio 1voji5 1tudij1ki5 o>ave)a o>avlja kod ku#e ili na po1lu= kori1te#i 1adr@aje 1a 8nterneta koji 1u upravo )a nji5 pripremljeni i o>likovani tako da i5 vode kro) proce1 u4enja i 1avladavanja na1tavnog gradiva. ?a Ekonom1kom 2akultetu u Sarajevu je prije 6 godina po4eo ovakav vid u4enja= gdje 1u 1tudenti preko <e> 1i1tema do>ijali dodatne materijale od 1trane pro2e1ora. !ored toga= ovaj 1i1tem 1lu@io je pro2e1orima i drugim 1tudentima )a do>ijanje dodatni5 o>ja7njenja= ra)mjenu in2ormacija i rad na )ajedni4kim )adacima. . 7kol1koj *,,6I*,,'. godini pokrenut je D3 1i1tem rada koji u potpuno1ti kore1pondira 1a tradicionalnom (in-cla11) na1tavom. Studij tradicionalne na1tave i D3 na1tave )a 1tudente dodiplom1kog 1tudija 1matraju 1e jednako kvalitetnim i imaju i1tu vrijedno1t= kako u daljnjem 7kolovanju= tako i na tr@i7tu rada. Gra2ikon poka)uje kori1nike D3-a= ra)vr1tane po >roju godina= u cijelom 1vijetu :

,.2. *rednosti i nedostaci D- studija:


Prednosti: !lan= program i )vanje u 1kladu 1a >olonj1kim principima Mje1to u4enja 1e mo@e oda>rati i prilagoditi potre>ama u4enja u) rad i oda>ranim 1tilom @ivota Smanjenje tro7kova 1tanovanja i prevo)a /da>iranje 1vog na4ina u4enja Stalni kontakt 1a in2ormacionim i komunikaciono-te5nolo7kim okru@enjem doprino1i ra)voju kreativni5 1po1o>no1ti i 1avladavanju prakti4ni5 vje7tina )a ra)voj karijere Standardi)ovane procedure kori7tenja tek1tova Studenti mogu kori1titi 8nternet da >i pri1tupili najnovijim materijalima !ove)ivanje i upo)navanje 1a 1tudentima i) drugi5 gradova /mogu#ava 1ticanje )nanja )a 1avladavanje i pronala@enje dinami4niji5 rje7enja

-,

Nedostaci: 8)o1tanak o1o>nog kontakta 1a 1udionicima !otre>an vi1ok 1tepen di1ciplinarno1ti i aktivno1ti pola)nika !ro>lemi ve)ani u) te5nologiju

,.3. Distance -earnin( (D- - u%enje na daljinu u 8osni i Herce(ovini


?a univer)itetima u :o1ni i 0ercegovini ni1u ra)vijene 1trategije e-o>ra)ovanja ili ako i5 imaju onda 1e ne primjenjuju jer na nivou dr@ave ne po1toji takvo tijelo koje >i i5 koordiniralo i u1kladilo. !o1toji 1amo potre>a )a 1in5roni)ovanim i moderni)ovanim pri1tupom ovom pro>lemu na nivou cijele dr@ave= koji >i omogu#io reali)aciju principa 1tandardi)acije= 1 ciljem interopera>ilno1ti= komercijali)acije i 1aradnje meFu vi1oko7kol1kim u1tanovama u :o1ni i 0ercegovini. (akoni koji >i u :o1ni i 0ercegovini reguli1ali upotre>u e-o>ra)ovanja ili ne po1toje uop7te= ili 1u >e) ra)vijeni5 pod)akon1ki5 akata koji >i regli1ali ovo pitanje. /kvirni )akon u :i0 ne po1ve#uje pa@nju e-o>ra)ovanju u vi1oko7kol1kim u1tanovama= kao ni 2ederalni ni kantonalni )akoni. . Eepu>lici Srp1koj je ipak ne7to druga4ija 1ituacija= jer nala)imo (akon o vi1okom o>ra)ovanju gdje 1e 1pominje e-o>ra)ovanje i to 4ak u dva 4lana tog )akona. li= u :i0 po1toji -* centara e-o>ra)ovanja= gdje 6u)la i (enica navode po1tojanje ti5 centara na nivou univer)iteta= dok o1tali5 -, to 4ini na nivou 2akulteta. /1novni cilj uvoFenja e-o>ra)ovanja je1te da 1e 1tudentima u :i0 omogu#i lak7i i jedno1tavniji pri1tup kur1evima i in2ormacijama koje >i im >ile do1tupne 1edam dana 1edmi4no i *& 1ata --

dnevno. ?a ovaj na4in >i 1e olak7alo i uvoFenje 1i1tema cjelo@ivotnog o>ra)ovanja >a)iranog na u4enju na daljinu. kcioni plan koji je ra)vijen na o1novu te 1trategije de2inira 9 programa= -& projekata i * incijative u okviru e-o>ra)ovanja. $ao primjer u4enja na daljinu= u)et #emo Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu. Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu je 1a 1vojom tradicijom= meFunarodnom orijentacijom= )alaganjem na1tavnog kadra i ja1nom vi)ijom menad@menta= po1tao lider u o>la1ti o>ra)ovanja i nau4no-i1tra@iva4kog rada na podru4ju ekonom1ki5 i po1lovni5 nauka u :o1ni i 0ercegovini. .koliko upi7ete Di1tance 3earning 1tudij= kao i kla1i4ni 1tudij na Ekonom1kom 2akultetu u Sarajevu= do>ijate 1tatu1 redovnog 1tudenta= a po )avr7etku 7kolovanja )vanje :Sc (:ac5elor o2 Science)= a ovi1no o va7im pre2erencijama mo@ete upi1ati 1tudij Ekonomije i menad@menta ili 1tudij "i1oke po1lovne 7kole. .4enje na daljinu omogu#ava 1talno u4enje putem 8nterneta= gdje 1e 1tudenti pro2e1ionalno u1avr7avaju= vla1titim tempom= na mje1tu i u vremenu koje 1ami oda>eru. Studenti prola)e kro) materijal )a u4enje onom >r)inom i onoliko puta koliko @ele. />ra)ovne in1titucije u :i0 i regionu tek po4inju kori1titi 8nternet u 1vr5u predavanja i preno7enja in2ormacija kako u 1klopu kla1i4ne na1tave= tako i u kontek1tu neki5 o>lika u4enja na daljinu. Dok 1e u :i0 po4inje 1a integracijom 1avremenog na4ina u4enja putem 8nterneta u kla1i4nom o>ra)ovanju= Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu ima dugogodi7nju tradiciju u ovakvom na4inu organi)ovanja na1tave.

/>)irom da 1tudenti D3 1tudija ve#inu predavanja prate putem 8nterneta= na1tavni materijali 1u organi)ovani i 1truktuirani tako da mogu la5ko 1avladati gradivo. Dio materijala koji 1e nala)i na 8nternetu ula)i u 1trukturu ocjene= a o1tali materijali 1u tu kako >i 1tudent provjerio 1voje )nanje. ?a Ekonom1kom 2akultetu u Sarajevu je prije -- godina po4eo ovakav vid u4enja= gdje 1u 1tudenti preko <e> 1i1tema do>ijali dodatne materijale od 1trane pro2e1ora. !ored toga= ovaj 1i1tem 1lu@io je pro2e1orima i drugim 1tudentima )a do>ijanje dodatni5 o>ja7njenja= ra)mjenu in2ormacija i rad na )ajedni4kim )adacima. Dok 1mo i1tra@ivali )a potre>e ovog 1eminar1kog rada proan1li 1mo jedan )animljiv novin1ki clanak o ucenju na daljinu. ;lanak nam govori da 1u i neki drugi univer)iteti poku1ali u1avr1iti proce1 integracije ka ucenju na daljinju= medjutim= jedino Ekonom1ki 2akultet je u1trajao u tome.

-*

2. 1radicija ekonomsko( "akulteta u e-nastavi


1999. Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu je u ;entru )a menad@ment i in2ormacione te5nologije imao prvi interaktivni Di1tance 3earning program.

!:::. 3aDola .niver1itD ;5icago i EBS upi1uju nekoliko generacija 1tudenata i) :i0 koji putem 8nterneta )avr7avaju 1pecijali)irane kur1eve i) kompjuter1ki5 nauka.

-3

!::!. Di1tance 3earning 1e kori1ti kao podr7ka kla1i4noj na1tavi= 4ime 1u 1vi na1tavni materijali do1tupni putem 8nterneta.

!::;. !okrenut novi program 1tudiranja koji je omogu#io 1vim )apo1lenim o1o>ama= ali i 1vim 1tudentima kojima odgovara 2lek1i>ilan na4in 1tudiranja= 1tudiranje putem 8nterneta i u4enje na daljinu. Si1tem kor1ti kom>inovani model kla1i4ne edukacije u u4ionici i Di1tance 3earning edukacije putem 8nterneta.

2.1. <animljivosti:

-&

Ekonom1ki 2akultet u Sarajevu je upi1ao 7e1tu generaciju 1tudenata na D3 1tudij "i7e od '5, pri1tupa dnevno na D3 1tranici Do 1ada= oko 9,, 1tudenata je upi1ano na D3 1tudij 81tra@ivanje je poka)alo da je %9A 1tudenata )adovoljno ovakvim na4inom 1tudiranja

;ijena jedne 7kol1ke godine na D3 1tudiju je -.,,, $M i 1tudenti 1matraju da je cijena pri5vatljiva i realna.

3. =ourse>are

-5

So2tver1ki alat kori7ten od 1trane mnogo>rojni5 o>ra)ovni5 in1titucija= kao i Ekonom1kog 2akulteta u Sarajevu je1te cor1e<are (kompjuter1ki 1o2tver di)ajniran )a edukaciju). ;our1e<are je 1lo@en i) dvije rije4i cour1 (kur1) i 1o2t<er (1o2tver)= a pred1tavlja alat )a edukaciju. ;our1e<are 1i1tem je u >iti vrlo 1lo@en modularni 1o2tver )a upravljanje D3 edukacijama= koji kori1nici o>i4no do@ivljavaju kao <e> 1ite 1 pri1tupom putem lo)inke. . 1tru4nim krugovima 1e kori1ti i na)iv 3earning Managment SD1tem. /n mora imati >arem tri 1lijede#e o1o>ine: -. Oedno1tavan inter2ej1 i intuitivnu navigaciju )a 1tudente *. Mogu#no1t intuitivnog kreiranja na1tavnog materijala >e) po1e>ni5 te5ni4ki5 )nanja )a na1tavnike 3. Sigurnu admini1trativnu podlogu )a upravljanje pri1tupom 1tudenata i na1tavnika= provjeru )nanja= kreiranje )a7titni5 kopija podataka upravljanje 1tati1tike i 1l. . njemu mo@emo kreirati (kao predava4) ra)li4ite materijale i predo4iti i5 1tudentima= kao i pratiti nji5ov rad i napredak u toku na1tave.

;. <aklju%ak
.4enje na daljinu pred1tavlja 1avremeni o>lik u4enja koji je primjenljiv u 1vim o>licima

-6

o>ra)ovanja (7kole= 2akulteti= 1pecijali1ti4ki i po1tdiplom1ki 1tudij itd.). .4enje na daljinu o>u5vata 1koro 1ve >itne karakteri1tike kla1i4nog u4enja= o1avremenjuje 1e pri5vatanju 1vi5 predno1ti novi5 telekomunikacioni5 i ra4unar1ki5 te5nologija. !ri i)radi 1emanr1kog rada otkrili 1mo mnoge )animljivo1ti ve)ane )a e-edukaciju. 8) onog 7to 1mo prona7li= jedan dio podijelili 1 vama mo@emo re#i da 1mo na tek na po4etku nove ere eedukacije i u4enja na daljinju. Oo7 mnogo )animljivi5 1tvari #e 1e de7avati ve)ane )a e-edukaciju. ?a nama je da >udemo kon1tanti i1ra@iva4i= da pratmimo modne trendove te5nologije. !o1toje mnogi opravdani ra)lo)i )a uvoFenje i 7irenje o>ra)ovanja na daljinu= imamo lo7e pove)ane ili djelimi4no i)olovane dijelove )emlje= imamo )apo1lene i ne)apo1lene ljude kojima 1u potre>ni ra)ni o>lici dodatnog o>ra)ovanja u @ivotnoj do>i u kojoj )>og drugi5 o>ave)a ne mogu da po5aFaju kla1i4ne na1tave= mje1tom i vremenom o>ave)uju#e na1tavne programe= imamo o>ra)ovne u1tanove i in1titucije 1a tradicijom i kvalitetom koje ne )ao1taju )a 1vijet1kim ponuFa4ima o>ra)ovni5 1adr@aja. Ea)umjevanje e-edukacije i kori7tenjem potre>ne te5nologije ra)vijamo 1e>e kao >udu#e menad@ere.

?. -iteratura

-'

5ttp:II<<<.diplom1ki-rad.comI*,-,,'*&5*&6I/:E (/" ?OEI1eminar1ki-diplom1ki-rado>ra)ovanje-e-ucenje.5tml 5ttp:II<<<.<pi.eduI cademic1I 6;I;olla>oratorDI6eac5ingI8mage1Iot---.gi2 5ttp:II<<<.ma2.r1I 5ttp:IIa5Dco.22ri.5rIportalIGlavna.a1pPQ8D;lankaK&-R8D$ategorijeK-, Muja4i# S.= Gaji# (.= Mati# D.= :ein5auer E. (*,,')= ;ro11 cutting report *,,' :o1nia and 0er)egovina= <a1 u1tria= Gra) 5ttp:II<<<.ej>i.c)ImediaI2ull-%&.jpg <<<.e21a.un1a.>a

-%