You are on page 1of 4

Olimpiada w Soczi- 2014- i jej geneza...

Oto pewne historyczne fakty, które dotyczą tej jaki i każdej innej Olimpiady. Po zaznajomieniu się z treścią tych punktów, można śmia o stwierdzi!. Olimpiada w "tarożytnej #recji, czy jej wspó czesna forma jest oddawaniem czci $ucyferowi. %est to kontynuacja misteriów niegodziwości.&mysterion anomias' Oto dowody( • • • )* )ikipedii+ początki Olimpiady są zas onięte w tajemnicy i legendzie. ,udowniczym pierwsze*o stadionu Olimpijskie*o mia -y! Herakles, k czci !e sa, inaczej zwane*o %owisz. "ry Olimpijskie -y y częścią cyklu zwane*o igrzysk pan#elle$skic#..

(grzyska Olimpijskie-zaczęły się ok 776 przed Chrystusem. Wyrocznia w Delfach twierdziła, ze ludzie przestali czcić demon w i stad, pla!i i nieustanna wo"na. #ednak przywr cenie $!rzysk ma przynie%ć pok ", zako&czyć pla!i i zapowiedzieć powr t do 'ardzie" tradycy"ne!o stylu (ycia. Bród o()ikipedia.

/yp( 3*rzyska Olimpijskie

0o*o czcili( 4eusa

1iasta( Olimpia

2a*roda( %ieniec oliwny2+ kotinos. )prowadzony przez 5eraklesa, dla zwycięzcy ku czci 4eusa. )ieniec laurowy. 7ziki seler "osna

3*rzyska Pytyjskie 6pollo 3*rzyska 2emejskie 3*rzyska 3stmijskie 4eus Posejdon

7elfy 2emea 2azwa pochodzi od Przesmyku 0orynckie*o8

4eus+ "ius, %owisz Posejdon+ 2eptun • &o'a Olimpijskie są sym-olem zjednoczone*o świata, -ez ,o*a. 7ążenia 2imrodowych *lo-alistów. 9 kolorów oznacza:( 2ie-ieski i żó ty+ "zwecja, nie-ieski i -ia y+ #recja, trzy kolory+ ;rancja, 6n*lia, 6meryka, 2iemcy, ,el*ia, ) ochy, )ę*ry, żó ty i czerwony+ 5iszpania, ,razylia, 6ustralia, %aponia, <hiny.

. http(==pl.wikipedia.or*=wiki=3*rzyska>panhelle?<9?@:skie A http(==en.wikipedia.or*=wiki=0otinos 8 http(==pl.wikipedia.or*=wiki=Przesmyk>0oryncki : http(==en.wikipedia.or*=wiki=Olympic>sym-ols

• •

/wórcą ich jest )ierre de *o +ertin .,y on francuskim arystokrata. <zy możliwe,ze wprowadzi masoCska sym-olikę do OlimpiadyD 3nna interpretacja jest to,ze 9 kulek oznacza 9 kontynentów z*romadzonych pod *lo-alistyczna unia. Podczas ceremonii zamknięcia danej Olimpiady ,laga jest przekazywana + rmistrzowi kraj - który +.dzie mia' (grzyska. )spó czesną tradycje szta,ety z ogniem olimpijskim , z #recji do dane*o paCstwa zapoczątkowano podczas 3*rzysk w ,erlinie9, w .E8F. %est to ścis e związane z wierzeniami 5itlera odnośnie okultyzmu i 6rjami.

• •

• •

*eremonie otwarcia i*rzysk w ,erlinie, można o-ejrze! pod linkiem.F "ztafeta po raz pierwszy zosta a wynaleziona przez *arla /iemG. Olimpiada niemiecka z .E8F r zosta a zor*anizowana przez 2azistów pod czujnym okiem %ózefa #oe--elsa.@ + który -y m.in. ministrem propa*andy 2azizmu. #dy w 1arcu .E:9 r armia radziecka z-liża a się do ,erlina, <arl 7iem, adresowa w miejscu *dzie -y stadion Olimpijski+tysiące 5itlerju*end, a-y -ronili miasta do śmierci, w duchu starożytnych spartan.E Hitler widzia' po'0czenie ze staro1ytnymi (grzyskami jako doskonal0 il stracje ze klasyczna "recja +y'a aryjskim poprzednikiem ((( 2zeszy. 1iesiące za czym rozpoczyna się 3*rzyska, p omieC jest zapalany od promieni s oCca, przy użyciu lustra para-oliczne*o na o-szarze *dzie mia y miejsce "tarożytne 3*rzyska. Podczas fina owe*o dnia sztafety, p omieC dociera do stadionu i zapalany jest kocio olimpijski. Od .EA@ aż do AHHH r zewnętrzna strona medalu zawiera a demona 3ike, I-o*inkę zwycięstwaI, trzymająca palmę w reku i koronę dla zwycięzcy. ) AHH: r na medalu można zo-aczy! 2ike jak wlatuje do panatenajskie*o stadionu, co odzwierciedla odnowę 3*rzysk. Pochodnia olimpijska jest zapalana kilka miesięcy przed 3*rzyskami, w miejscu starożytnych 3*rzysk w Olimpii. 4o ma przenieś5 d c#a tyc# igrzysk do ka1dego kraj gdzie si. one od+ywaj0. 4apalenie pochodni od-ywa się w świątyni 5ery, i zajmuje się tym 11 ko+iet, reprezentujących %estalki. ) czasach starożytnych i*rzysk, na o tarzu w sanktuarium zadedykowanej 5erze p'on0' wieczny ogie$. Podczas 3*rzysk, które -y y ku czci 4eusa, dodatkowy o*ieC zapalano

9 http(==en.wikipedia.or*=wiki=.E8F>"ummer>Olympics F http(==www.youtu-e.com=watchDJK.dyns8FGLMLN-pctrK.8E.@G898E G http(==en.wikipedia.or*=wiki=<arl>7iem @ http(==en.wikipedia.or*=wiki=Olympic>flame E http(==en.wikipedia.or*=wiki=<arl>7iem

• • •

• • •

• •

również w je*o świątyni i je*o IzonyI, 5ery. )'omie$ Olimpijski, który jest sym-olem 3*rzysk, upamiętnia kradzież o*nia przez Prometeusza. Prometeusz, to nikt inny jak $ucyfer z O*rodu Lden, który przyniós ludzkości IiluminacjeI, czyli okultyzm, który powoduje ich zdemonizowanie i w ten sposódemon daje ludziom fa szywe nauki. 3luminacja $ucyfera doprowadzi a ludzkoś! do śmierci duchowej i potem fizycznej. %ahwe wys a kontrę $ucyferowi, i poprzez śmier! %ezusa, ci którzy uwierzą w 2ie*o, i przyjmą ofiarę która dokona a się na #ol*ocie, AHHH lat temu+ na nowo powrócą do relacji z ,o*iem, która zosta a utracona od czasu O*rodu. 0rew %ezusa o-mywa *rzechy i cz owiek przychodzi na nowo do relacji z ,o*iem+ "twórcąO 0ocio to typowe narzędzie używane w czarach. 2p+ w )ikka, czy Palo 1ayom-e. 0ocio to sym-ol -o*ini+ 5ery, <eridwen, itd. ) Olimpii mieści a się .8 metrowy posa* 4eusa, *dzie ten demon -y usadowiony na tronie. 2ike, to skrzydlaty demon, które*o odpowiednikiem jest )iktoria. 2ike lata a nad miejscem wojny na*radzając zwycięzców chwa ą i s awą, sym-olizowane przez wieniec z liści laurowych. "tarożytne (grzyska Herejskie10 -y y pierwszymi usankcjonowanymi i*rzyskami dla ko-iet , mające miejsce na Olimpie. 6 ko-iety+ atletki -y y u-rane jak mężczyPni. 3*rzyska istmijskie pochodzi y z igrzysk pogrze+owyc# ku czci 6elicertesa. 2ereidy, czyli nimfy morskie mia y da! rozkaz ich zor*anizowania. (grzyska pogrze+owe11 istnia y w rożnych po*aCskich kulturach jak "umerowie, 1ykenczycy, czy dawni 3rlandczycy. <i ostatni zwo ywali z*romadzeni zwane 7onac#12*dzie mia y miejsce te i*rzyska. Podczas nich, spalano zmar e*o na stosie pogrze+owym. Po po*rze-ie istnia zwyczaj radowania się, i podczas 8wi.ta 4alti19 uprawiano rożne*o rodzaju sporty jak( -oks, rzut w ócznia, skok w dal, skok wzwyż, hurlin*, walka na miecze, ucznictwo, p ywanie, wyści*i na koniach czy rydwanówO "tadion -y świ.tym miejscem14 dla starożytnych #reków. 3*rzyska nemejskie zosta y za ożone przez Siedmi 1:, ku czci O,eltesa.1;< to= 7drastos -7m,iaraos >wieszczek i t' macz snów ?- *apane s- Hippomedon- )artenopajos -)olinik -4yde s. 7ziki seler, który -y w na*rodę za zwycięstwo w tych i*rzyskach, -y a znakiem u-olewania.

4 te*o co widzimy&i nie trze-a wcale, cho! można patrze! na okultystyczne sym-ole 3*rzysk' *eneza 3*rzysk pokazuje z czym mamy do czynienia. 6pollo, 5era, 4eus, 2ike, Prometeusz, czyli $ucyfer, które Iskrad 3luminacjeI i teraz ta Iiluminacja I podróżuje dooko a świata, przemierza mile dane*o kraju *oszczące*o. 1iliony ludzi w /Q -ędą o*ląda!. /ysiące oso-iście zasiadając na try-unach. <zy jako <hrześcijanin masz -ra! udzia czy o*ląda! ten spektakl świętowania 0s Rodzaju 8D /o świętowanie iluminacji lucyfera, który przyniós światu fa sz, w celu je*o zwiedzenia i a-y mó* ich opęta!. Okultyzm przynosi śmier! i wieczne potępienie duszy.
.H http(==en.wikipedia.or*=wiki=5eraean>#ames .. http(==en.wikipedia.or*=wiki=;uneral>*ames .A http(==en.wikipedia.or*=wiki=6onach .8 http(==en.wikipedia.or*=wiki=/ailteann>#ames .: http(==en.wikipedia.or*=wiki="tadium>at>Olympia .9 http(==pl.wikipedia.or*=wiki="iedmiu>przeciw>/e-om .F http(==en.wikipedia.or*=wiki=Opheltes

/odatkowe in,ormacje i wideo=
Ceremonie rozpoczęcia $!rzysk Hitler Nazi Olympics - Olympia - Cerimony of opening Germany Deutschland 德國 Alemania – 5min. http)**www.youtu'e.com*watch+,-o.$/0dC1223 ondon !"#! Olympics Opening Ceremony http$%%&&&.youtu'e.com%&atch()* Hp+,l -./0 Opening Ceremony - ondon !"#! Olympic Games – 1 godziny2 http$%%&&&.youtu'e.com%&atch()*1As"e1de-r3 $!rzyska 4azist w 4esse O&ens5 Hitler reaction http)**www.youtu'e.com*watch+,-5Cm,DwDocrw #678 4oseph Goe''els and Adolf Hitler spea9 to the H4 at the :erlin Olympic -tadium http)**www.youtu'e.com*watch+,-u0C$C6s7W0k Ceremonie zamknięcia $!rzysk #67; :erlin Olympics Closing Ceremonies http)**www.youtu'e.com*watch+,-s!f8o9:C2rw Closing Ceremony - ondon !"#! Olympic Games – 7g !"min. http)**www.youtu'e.com*watch+,-i"/s!;<=s>3 .. Westalek i zapalenie pochodni ?limpi"skie" od promieni 6łonecznych) Od .(8A(.8 O <he Olympic flame is lit in Ancient Olympia ahead of it=s >ourney to ondon for the !"#! Olympic Games. http(==www.youtu-e.com=watchDJKM+s/>aryi** Od :@(:9O 4#e Olympic @lame Aig#ting *eremony ,or Soc#i 2014 %inter "ames http(==www.youtu-e.com=watchDJKHuM#2:4uA:c 4a"wy(sza kapłanka wzywa @pollo, a'y pom !ł "e" rozpalić pochodnie ?limpi"skaA?raz 2eusa, a'y przyni sł pok " dookoła %wiataA;ytuał zapalania pochodni ma mie"sce w BwiCtyni 5ery. >otem mały chłopiec odcina !ałCD oliwki, "ako sym'ol poko"u. ?statnim elementem rytuału "est taniec kapłanek, na wz! rzu !dzie mie%cił się staro(ytny stadion w ?limpii. $ z te!o mie"sca na"wyzsza kapłanka przekazu"e pochodnie pierwsze" oso'ie ze sztafety. Eo wszystko pochodzi z ofic>alne> strony -ochi !"#12#8

1ocioł ?limpi"ski Olympic Cauldron is lit for ondon !"#! http(==www.youtu-e.com=watchDJKLi9:/O.Q,l1

.G http(==www.youtu-e.com=user="ochiAH.:DfeatureKwatch