You are on page 1of 16

Fakultet politikih nauka

Meunarodne studije

Osnovi meunarodnog prava

Predavanja
1. Pojam i pravna priroda MP 2. Izvori MP 3. Odnos izmeu izvora meunarodnog prava

4. Odnos izmeu unutranjeg i meunarodnog prava

Predavanja
5. Subjekti meunarodnog prava 6. Priznanje drava i priznanje vlada 7. Poloaj pojedinca u meunarodnom pravu Pravo ljudskih prava 8. Poloaj pojedinca u meunarodnom pravu

Predavanja
9. Objekti meunarodnog prava dravna teritorija i dravne granice 10. Objekti meunarodnog prava posebni meunarodni reimi 11.Pravo mora 12. TEST

Predavanja
13. Odgovornost za krenje meunarodnog prava odgovornost drava 14. Individualna krivina odgovornost u meunarodnom pravu 15. Prezentacije studija sluaja

NAIN OCENJIVANJA NA PREDMETU OSNOVI MEUNARODNOG PRAVA

Odnos predispitnih i ispitnih obaveza 50 : 50

Predispitne obaveze
1. Rad na vebama (0 10 poena) Prisustvo na vebama Pripremljenost za rad na vebama se iskazuje kroz: Reavanje konkretnih zadataka Odgovori na pitanja, koje karakterie: tanost odgovora argumentacija formulacija odgovora

Predispitne obaveze
Postavljanje pitanja formulacija pitanja argumentacija Korektna upotreba strune terminologije Iznoenje primera Rad na skupljanju medijske grae iz meunarodnog prava

Predispitne obaveze
Student/kinja mora imati pozitivnu ocenu sa vebi (minimum 6) da bi zaradio/ila bodove. Ocena se pretvara u bodove po sistemu ocena 6 6 bodova, ocena 77 bodova, itd. Ako student/kinja dobije ocenu 5 na vebama prenosi 0 bodova.

Predispitne obaveze
Test (0-30 poena) Test sadri 20 pitanja. Svaki taan odgovor na testu nosi 1,5 poena. Test je predvien iz oblasti: Subjekti meunarodnog prava, poloaj pojedinca u meunarodnom pravu, objekti meunarodnog prava i pravo mora. Studenti koji poloe test (osvoje minimum 15,5 poena) su osloboeni tog dela materije na ispitu. Poeni se prebacuju u bodove.

Predispitne obaveze
Studija sluaja (0 10 poena) Sposobnost uoavanja relevantnih injenica spora Objanjenje predmeta spora Koje je pravo primenljivo? Objanjenje presude Suda

Predispitne obaveze
Minimalan broj poena koje student mora osvojiti u okviru predispitnih obaveza da bi pristupio polaganju ispita je 26 poena.
Maksimalan broj poena koje student moe osvojiti u okviru predispitnih obaveza je 50.

Ispit
Usmeni Minimalan broj poena koje student mora osvojiti na ispitu je 26 a maksimum je 50 poena.

Literatura
a) Osnovna: 1) B. Jankovi, Z. Radivojevi, Meunarodno javno pravo, Ni, 2005. (str. 5-166; 223293); ili 2) S. Avramov, M. Krea, Meunarodno javno pravo, Savremena administracija, Beograd, 2003. (3-145; 359-461)

Literatura
b) Dopunska: V. Hadi-Vidanovi, M. Milanovi, Meunarodno javno pravo zbirka dokumenata, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2005.; S. orevi, M.Krea, R. Etinski, I. ukalovi, M. Risti, Graa meunarodnog javnog prava I, II, III, Dnevnik, Novi Sad, 1989. J. Andrassy, B. Bakoti; B.Vukas, Meunarodno pravo, kolska knjiga, Zagreb 1995 M. Sasoli, A. Buvije, Kako pravo titi u ratu? MKCK, 2002. (str. 39-49) P. Allott, The True Function of Law in International Community, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 5, 1997-98, pp. 391-413 A. Cassese, Meunarodno krivino pravo, Beogradski centar za ljudska prava, 2005. Studentima se savetuje da potrae lanke relevantnih asopisa iz oblasti meunarodnog prava i Internet stranice relevantnih institucija