You are on page 1of 34

MATHEMATICS

Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Yunit 2

2
Mathematics
Kagamitan ng Mag-aaral

Tagalog
Yunit 2
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa agawaran ng !dukasyon sa action"deped.go#.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi(

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Mathematics Ikalawang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: agalog !unit " #nang Edisyon$ "%&' 2

I)B*: +,--+,&-+.%&-'/-% Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. $sinasaad ng %eksiyon &'( ng )atas *ambansa )ilang +2,-. Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng *amahalaan ng *ilipinas. /ayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. abilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales 0mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.1 na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. *inagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala 0publisher1 at may-akda ang karapatang-aring iyon. $nilathala ng agawaran ng !dukasyon alihim. )r. Armin A. 2uistro 3%4 *angalawang alihim. Yolanda %. 5ui6ano, *h.7. Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral at 6abay sa Pagtuturo Konsultant. Mga Manunulat: !dita M. )allesteros Herminio >ose 4. 4atud ? /eometry, Ad#. Alg. @ %tat %hierley 3. 3erera ? Measurements 7anilo *adilla ? Aumber @ Aumber %ense 0&st 51 Bogelio 4andido ? Aumber @ Aumber %ense 02nd 51 2aurente A. %amala

agasuri.

6umuhit ng mga 7arawan. 4hristopher Arellano *aglayout. Herminio >ose 4. 4atud Ma. Theresa M. 4astro

Inilimbag sa Pilipinas ng 000000000000


1epartment o2 Education-Instructional Materials 3ouncil )ecretariat 41epEd-IM3)5 899ice Address. 2nd 3loor 7orm /, *%4 4omple:, Meralco A#enue *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0;21 (-<-&;=< or (-<-&;'2 !-mail Address. imcsetd"yahoo.com

Mga *ilalaman
2!%%8A &( - Adding --7igit and 2-7igit Aumbers without Begrouping ..................................................................... 2!%%8A &' - Adding --7igit and 2-7igit Aumbers with Begrouping ..................................................................... 2!%%8A &+ - Adding --7igit and --7igit Aumbers without or with regrouping CC....................................................... 2!%%8A &, - $dentity *roperty o9 Addition CCCCCCCCCC.... 2!%%8A 2; - 4ommutati#e *roperty o9 Addition CCCCCC....... 2!%%8A 2& - Associati#e *roperty o9 Addition CCCCCCCC.... 2!%%8A 22 - Adding Mentally &- to 2-7igit Aumbers CCC............ 2!%%8A 2- - Adding Mentally --7igit Aumbers by 8nes CCC..... 2!%%8A 2< - Adding Mentally --7igit Aumbers by Tens 0&; ? ,;1C 2!%%8A 2( - AnalyDing Eord *roblems 0Ehat $s Asked / Ehat Are /i#en1 CCCCCCCC......................................... 2!%%8A 2' - AnalyDing Eord *roblems 0Eord 4lues and 8perations to )e Fsed1 CCCCCCCCCCCC.. 2!%%8A 2+ - AnalyDing Eord *roblems 0Aumber %entences and %tating the 4omplete Answer1 CCCCCCCC

= ' &; &2 &= &' &, 2& 2< 2( 2, -&

7E))8* &. -9dding '- by "-1igit *umbers without Regrouping 6awain & Hanapin ang sum ng mga sumusunod at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. &. <-< G &2 2. -2& G 2& a. <<( b. <(2 c. <-(

a. -(&

b. -(2

c. -<2

-. '+G &= a. ',+ b. ',, c. ',+

<. =(' G &2 a. =', b. =+, c. =,,

=. ''G 2= a. ',+ b. ''+ c. ''=

6awain " Hanapin ang kabuuan. /amitin ang Hshort at e:pandedI na pamaraan. &. <=2 G 2& -. G =<2 -2

2.

'-< G -=. <-2 G -2

<.

=22 G <<

6awaing Bahay )asahin ang mga sumusunod at hanapin ang sum. &. Ano ang halaga ng 2= at -2&J KKKKKKKK 2. Ano ang kabuuan ng -= at 22<J kabuuang sagotJ KKKKKKK <. Hanapin ang kabuuang sagot =(' G &2L KKKKKKK KKKKKKK -. ung sumahin ang 2'2 at &2 ano ang magiging

=. $dagdag ang -<2 sa =<, ano ang kabuuanJ KKKKKKKK 7E))8* &, -9dding '-1igit by "-1igit *umbers with Regrouping 6awain & Hanapin ang kabuuan. &. <. 2-= G 2<' =(' G 2&= 2. -(' G &2=. -2, G 2=& -. '+ G 2-

6awain " )asahin nang maayos ang kalagayan sa ibaba. $sulat ang tamang sagot. &. 2. -. <. =. Ano ang kabuuan ng 2-( at +',J KKKKK Ang kabuuan ng +, at '+ ay KKKKK. *agsamahin ang &2- at ,,, ano ang sagotJ KKKKK Add (', at 2-<. Ang kabuuan ay KKKKK. Ang kabuuan ng =<= at <== ay KKKKK.

6awain ' %agutin ang mga sumusunod na mga kalagayan.


7

&. Mayroong 2-< at =(' mga kabibe. $lan lahat ang mga kabibeJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2. Mayroong &<= na mga lalaki at -2= na babae. $lan lahat ang mga bataJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -. &(' ang hinog na saging samantalang =( ang hindi. $lan lahat ang sagingJ KKKKKKKKKKKKKKKKKK <. Ang mahahabang lapis ay (( samantalang == naman ang maiikli. $lan lahat ang mga lapisJ KKKK =. &2= ang pulang rosas at 2- naman ang puti sa isang plorera. $lan lahat ang rosas sa ploreraJKKKKK 6awaing-bahay /amit ang tsart sa ibaba sagutin ang mga tanong. Romblon 1i;ision )chools Enro7essonent Bomblon :est 3entral Bomblon East 3entral 2ooc 3entral %chool 8diongan )outh 3entral Alcantara 3entral )chool &. <<+ <&+ -,' ==< <+,

ung iyong pagsasamahin ang mga mag-aaral ng Bomblon :est at Bomblon East, ano ang kabuuan nitoJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

2.

ung iyong pagsasamahin ang mga mag aaral ng Bomblon East at 2ooc 3entral, ito ay may kabuuang bilang naKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-. %a kabuuan, may ilang mag-aaral sa Bomblon :est 3entral at 2ooc 3entral Elementary )chool KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK <. %a kabuuan, ilan ang enro7essonent ng 2ooc 4entral at 8diongan %outh 4entralJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

7E))8* &- -9dding '-1igit by '-1igit *umbers without or with Regrouping 6awain & /amit ang tsart sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
9

7AA$28 4. *A7$22A E7EME* 9R! )3<887 6rade 7e;el 2alaki )abae 6rade II 2=< 22+ 6rade III 2<2=' 6rade I= 2+' 2+= 6rade = 2,+ 2'+ 6rade =I 2,= 2,' &. 2. -. Ano ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa 6rade $$J KKKKKKKKKK Ano ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa 6rade $$$J KKKKKKKKK ung pagsasamahin ang mga lalaki sa 6rade M$ at 6rade $M, ano ang kabuuang bilang ng mga magaaral na lalaki sa dalawang baitangJ KKKKKKK ung pagsasamahin ang lahat na babae sa 6rade $M and 6rade $$, ano ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral na babae sa dalawang baitangJ KKKKKKKK ung may = lalaki at ' babae ang idinagdag sa bilang ng mag-aaral sa 6rade M, ano ang kabuuang bilang nilaJ KKKKKKK

<.

=.

6awain " Hanapin ang kabuuan bilang. &. 2. -. <=( G &2< L KKKKKKKKK 2+2 G -<+ L KKKKKKKKK <&= G 2,= L KKKKKKKKK
10

<. =.

Ano ang kabuuan ng =,2 at 2'(J KKKKKKK ung ang ==- ay dagdagan ng -(,, ano ang kabuuanJ KKKKKKK

6awaing Bahay $sulat ang addends pababa at hanapin ang kabuuan. /awin ito sa iyong kuwaderno.N &. 2. -. <. =. <(= G -+' LKKKKKK -(' G 2+= LKKKKKK =&( G 2-, LKKKKKK <(' G 2+= LKKKKKK -2< G 2'+ LKKKKKK

7E))8* &+ - Identity Property o2 9ddition 6awain & %ipiin sa iyong kuwaderno. Hanapin ang nawawalang bilang para maging tama ang mathematical sentence sa ibaba. /amitin ang >ero ?identity property o2 addition. &. -<= G KKKK L -<= 2. KKKK G (;; L (;; =. (.
11

2&( G ;

L KKKK

('< G KKKK L ('<

-. KKKK G -, L -, <. KKKK G ,+ L ,+ 6awain "

'. +.

-, G ; L KKKKK ; G KKKKK L +'

%ipiin sa iyong kuwaderno. Hanapin ang sum. &. ung ang (=< ay dagdagan ng ;, ano ang kabuuan nitoJ ung idagdag ang ; sa -'2 ano ang kabuuan nito.

2. Hanapin ang kabuuan ng ; at +,<. -. <. Ang kabuuan ng '(- at ; ay KKKKK. =. Hanapin ang kabuuan ng (<- at ;. (. Ano ang kabuuan ng '(; at ;J 6awain ' %ipiin sa iyong kuwaderno. %agutin ang mga tanong. &. %i Aena ay may 2< na lapis. %i 4ora ay walang lapis. $lang lapis lahat mayroon sina Aena at 4oraJ 2. %i *aul ay namitas ng 2'+ oranges( Agunit wala siyang napitas na mangga. $lang prutas lahat ang kanyang napitasJ -. %i Angel ay nakakain ng &; hinog na saging. %i 4ita ay walang nakain. $lang hinog na saging lahat ang kanilang nakainJ
12

<.

Aoong unang linggo, si 2olong ay nagtanim ng -2& punla ng mahogany. At noong pangalawang linggo ay wala siyang naitanim. $lang puno ang kanyang naitanim sa loob ng dalawang linggoJ

6awaing Bahay )asahin nang mabuti ang sumusunod na kalagayan. %agutin ang mga tanong. &. Ang mga mag-aaral sa ika-anim na baitang ay nagdala ng 2-+ bamboo poles. Ang nasa ikalimang baitang naman ay walang dalang bamboo poles. May ilang bamboo poles lahatJ %agot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK %i >ames ay walang nakuhang tali ngunit si Melchor ay nakakuha ng (-& tali. May ilang tali lahat ang kanilang naiponJ %agot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Aoong %abado ng umaga si 4arla ay namulot ng '+< mga kabibe. Agunit noong hapon masama ang panahon. Eala siyang nakuhang kabibe. May ilang kabibe ang kanyang naipon sa buong arawJ %agot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK %i 4arlos ay may 2< bola. %amantala si Ailo ay wala. May ilang bola lahat mayroon silang dalawaJ %agot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

2.

-.

<.

13

=.

%i Annie ay may ,+;. *umunta siya sa mall upang bumili ng damit. Agunit hindi siya nakabili. Magkano ang natira niyang peraJ %agot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

7E))8* "% - 3ommutati;e Property o2 9ddition 6awain & )aguhin ang ayos ng addends at ibigay ang tamang sagot. &. <2& 2. (,; -. +, <. (=2 =. =(2 6awain " opyahin ang mga addends sa papel at isulat ang nawawalang bilang. &. &2 G < L <G
14

G G G G G

2-= L <=( L (; L

&2; L -;; L

2. -. <. =.

-&2 G

L 2-& G G ('

(' G +' L

&2; G 2;; L 2;; G G <=; L G -<;

6awain ' *agpalitin ang ayos ng addends pagkatapos ay hanapin ang sagot. $sulat ito sa iyong sagutang papel. &. 2. -. <. =. &< G < L &2- G &-' L <= G 2= L 2-< G 2-+ L =(- G 2&( L G G G G G L L L L L

6awaing Bahay *agpalitin ang ayos ng addends pagkatapos ay hanapin ang sagot. $sulat ito sa iyong sagutang papel. &. KKKKKK G 2, L KKKKKK

a. KKKKKK G KKKKKK L <& 2. &= G KKKKKKK L KKKKKKK


15

a. KKKKKKK G KKKKKKK L -' -. 2G KKKKKKK L KKKKKKK a. KKKKKKKK G KKKKKKK L <. KKKKKKKK G KKKKKKKK L &2; a. <; G KKKKKKKK L &2; <'

=. KKKKKKK G KKKKKKKKK L =((


KKKKKKK G -2& L KKKKKKK

7E))8* "& - 9ssociati;e Property o2 9ddition 6awain & %ipiin sa papel ang mga e@uation. *unuan ang patlang ng tamang bilang. &. 0,G&1 G( L ,G 0KKK G(1 2. 2 G 0,GKKK1 L 02G,1 G( -. 0(G+1 G- L ( G 0KKKGKKKG-1 <. = G 0'G(1 L 0= G KKK1 G( =. KKK G 0&&2 G 2&;1 L 0+; G &&21 G2&; 6awain " %ipiin sa papel ang e@uation at ibigay ang tamang sagot.
16

&. 0-(G=,1 G -; L -( G 0=, G-;1 KKKKKKKKKKK L KKKKKKKKKKKK 2. +< G 0+-G=,1 L 0+< G+-1 G =, KKKKKKKKKKKK L KKKKKKKKKKKK -. 0&&(G--21 G,-; L &&( G 0--2 G ,-;1 KKKKKKKKKKKK L KKKKKKKKKKKK <. -;;G 0=;;G2;;1 L 0-;; G=;;1 G 2;; KKKKKKKKKKKK L KKKKKKKKKKKK 6awain ' *angkatin ang mga addend gamit ang parenthesis at kunin ang kabuuan. &. 2-& G -(; G -&; L KKKKKKKKKKK 2. (;; G&;; G -2; L KKKKKKKKKKK -. =<; G -2< G <2; L KKKKKKKKKK <. (+2 G 2-; G 22< L KKKKKKKKKKK =. '+ G <= G 6awaing Bahay *angkatin ang mga addend gamit ang parenthesis at kunin ang kabuuan. &. 2-& G -<2 G -2, L KKKKKKKK
17

=' L KKKKKKKKKKK

2. '+= G =<-. =< G '+

G 2&- L KKKKKKKK G ,+ L KKKKKKKKK

<. (=< G &<2 G2;; L KKKKKKKKK =. -;; G <;; G 2-; L KKKKKKKKK

7E))8* "" - 9dding Mentally &- to "-1igit *umbers

6awain &

ompletuhin ang addition tsart. *agsamahin ang bilang na nasa row at bilang na nasa column.

18

Ro w

& 2 &; && &2 &&< &= &( &' &+ &, 2;

&<

<

3olumn = ( '

&;

&+

2& 2= 2+

6awain " 9dd mentally.

&. 2. -. <. =.

-= G = L KKKKKK 2; G &; L KKKKKK -; G &= L KKKKKK &< G &2 L KKKKKK &= G &; L KKKKKK
19

(. '. +. ,.

&' G &' L KKKKKK &+ G 2; L KKKKKK 2= G 2= L KKKKKK 2< G 2= L KKKKKK

&;. &= G &2 L KKKKKK 6awaing Bahay

Hanapin ang kabuuan. &. 2. -. <. =. (. '. +. ,. $dagdag ang = sa ,. KKKKKKK 7agdagan ang ' ng walo. KKKKK Ano ang kabuuan ng &2 at &+J KKKKK Ang -; ay dagdagan ng 2;. KKKKKKK &( G &< L KKKKKKKK 2; G &= L KKKKKKKK $dagdag ang -; sa &=. KKKKKKKK Ano ang kabuuan kung ang <; ay dagdagan ng =J KKKKKKK 2= G &- L KKKKKKKKK

&;. &(G &( L KKKKKKKKKK 7E))8* "' -9dding Mentally '-1igit *umbers by 8nes
20

6awain & %umahin ang mga sumusunod gamit ang isip lamang. Hanapin ang tamang sagot sa loob ng bilog at isulat sa iyong kwaderno. &. <-2 G - L 2. '(< G = L -. +'- G ( L <. -2+ G & L =. -2( G 2 L (. <=' G 2 L '. &+& G + L +. 2-& G ' L ,. +-2 G ( L &;. (2& G < L
'"+
&-+ -'."A ,.+

/'A -,+

'"-

/A+
238 23 181 238

"'-

6awain "

21

Hanapin ang nawawalang bilang. %umahin gamit ang isip lamang. &. 2. -. <. =. (. '. +. <=- G KKKKK L <=+ =-2 G KKKKK L =-, '=& G KKKKK L '=, (-2 G KKKKK L (-( +-= G KKKKK L +-( <-2 G KKKKK L <-= '<+ G KKKKK L <-2 (<& G KKKKK L (<'

,. 2;= G KKKKK L 2;' &;. <-; G KKKKK L <-,

6awaing Bahay Hanapin ang sagot ng mga sumusunod na suliranin. $sulat ang tamang sagot sa iyong kuwaderno.
22

&. 2.

May 2<; na mangga sa basket. 7agdagan ng ,. $lang mangga lahat ang mayroon sa basketJ Aoong Hunyo ay mayroong &&; na bata sa ikalawang baitang. May + bata ang lumipat galing sa 8riental Mindoro. $lang bata lahat ang mayroon sa ikalawang baitangJ %i Aling Aita ay may &&; na panauhin noong nakaraang 9iesta. 7umating rin ang kanyang + pamangkin galing Maynila. $lang panauhin lahat mayroon si Aling AitaJ Aoong nakaraang araw may &2& turista ang namasyal sa 2uneta sa umaga. Aang hapon ay nadagdagan ng +. $lang turista ang namasyal sa 2uneta noong nakaraang arawJ %i Maria ay nakakolekta ng &;; pirasong uri ng bato. )inigyan siya ni Mario ng &; piraso. May ilang pirasong bato ang kanyang nakolektaJ

-.

<.

=.

7E))8* "/ -9dding Mentally '-1igit *umbers by ens 4&% -+%5


23

6awain & Ayusin ang mga numero ng patayo at hanapin ang kabubuan nito. /awin ito mentally. &. 2. -. <. =. -<2 G 2; L KKKKKKKKKKKKK <=; G <; L KKKKKKKKKKKKK (<- G &; L KKKKKKKKKKKK <;; G -; L KKKKKKKKKKKK ,2; G &; L KKKKKKKKKKKK

6awain " Ayusin ang mga numero ng patayo at hanapin ang kabubuan nito. /awin ito mentally( &. 2. -. <. =. -;; G KKK L -2; =<; G KKK L =,; -(; G KKK L -'; =;; G KKK L =<; (2; G KKK L (+;

24

6awaing Bahay Ayusin ang mga numero ng patayo at ibigay ang tamang sagot sa mabilisan. /awin itong pangkaisipan. &. $dagdag ang 2; sa -2;, ano ang kabuuanJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2. $dagdag ang <; sa &<2, ano ang kabuuang sagotJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -. $dagdag ang =; sa &-<, ano ang kabuuanJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK <. $dagdag ang (; sa 2&;, ano ang kabuuanJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =. $dagdag ang ,; sa ';;, ano ang kabuuanJ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

25

7E))8* ". 9naly>ing :ord Problems 4:hat is asked? :hat are 6i;en5 6awain & )asahing mabuti ang suliranin sa ibaba. %agutin ang tanong pagkatapos ng bawat suliranin. &. Aoong 2unes, --< na mag-aaral sa Fnang )aitang at ((- naman sa $kalawang )aitang ang dumalo sa pagtitipon. $lang mag-aaral ang dumalo sa pagtitiponJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKKK %i Beagan ay namitas ng <=; kalamansi samantalang si /eorge naman ay namitas ng ==; duhat. $lan lahat ang prutas na kanilang napitasJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKK %i >o6o ay nakapagbenta ng <=; itlog ng manok at =(, na itlog ng pugo. $lan lahat ang naibenta niyang mga itlogJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKK Aakapagbasa si Bemelyn ng 2' pahina ng aklat noong Martes at =, naman noong Huwebes. $lang pahina ang nabasa niya sa loob ng dalawang arawJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKK %i Tatay Mic ay nakahuli ng 2-; talangka at <=, naman na tilapia. $lan lahat ang kanyang nahuling talangka at tilapiaJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKK
26

2.

-.

<.

=.

6awain " )asahing mabuti ang suliranin sa ibaba. %agutin ang tanong pagkatapos ng bawat suliranin. &. %i Tatay 4aloy ay may tanim na -<+ papaya at =(, na saging sa kanyang taniman ng prutas. $lang tanim lahat mayroon si Tatay 4aloy sa taniman ng prutasJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKKK %i )b. Mangaring ay may =(+ na aklat sa English at <=, sa MT). $lang aklat lahat mayroon si )b. MangaringJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKKK %i >omar ay namitas ng <=' malalaking pinya at -=, malilit na pinya. $lang pinya lahat ang napitas ni >omarJ Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKKKKK

2.

-.

6awaing Bahay )asahin at unawain nang maayos ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang tanong.

27

&.

%i Aanay ay bumili ng <=; na rosas at -,' na carnation sa 7angwa. $lang bulaklak lahat ang kanyang binili. Ano ang tinatanong sa suliraninJ KKKKKKKKKKK

2.

%i Mathew ay naglagay ng =,; pirasong mangga sa basket. %i Mark ay naglagay rin ng <-' piraso. $lang pirasong mangga lahat ang nailagay sa basketJ Ano ang tinatanong sa suliraninJKKKKKKKKKK %a isang pagdiriwang ng kaarawan ay mayroong &2' na lobo at 22; parol. $lang parol at lobo mayroon sa pagdiriwangJ Ano ang tinatanong sa suliraninJKKKKKKKKKKKKK

-.

7E))8* ", -9naly>ing :ord Problems 4:ord 3lues and 8perations to be #sed5 6awain & )asahin at unawain ang mga sumusunod na suliranin. $bigay ang word clues at operation to be used.

28

&. %a isang bowling tournament, si 4li99ord ay may 2<= puntos sa unang laro. %a pangalawang laro, siya ay nakapuntos ng 2(,. $lang puntos ang kanyang nakuha sa dalawang laroJ 2. %i Tatay Anding ay nagtanim ng 2<' pepper seedlings sa kanyang isang garden at 2-+ seedlings sa pangalawang garden. May ilang seedlings lahat ang kanyang naitanimJ -. %i Angelic ay gumastos ng -=; sa isang damit at <,+ sa isang pantalon. Magkano lahat ang kanyang pinamiliJ <. %a isang )chool 3linic, may -<= bote ng gamot sa isang karton at -,+ bote sa pangalawang karton. $lang bote ng gamot mayroon lahatJ 5. %i !llen ay gumawa ng <=; cookies at ang kanyang anak na babae ay 2-; cookies. $lang cookies lahat ang nagawaJ

6awain " )asahin at unawain nang maayos ang mga sumusunod na suliranin. %alungguhitan ang word clues at isulat ang operation to be used. &. Mayroong ('; pula at -&+ dilaw na holen sa isang bag. $lang holen lahat ang nasa loob ng bagJ 8peration to be usedKKKKKKKKKKKKKK

29

2.

%i Tatay *ensoy ay may aning '+; ca;ans ng palay sa unang cropping. %a pangalawang cropping, siya ay may aning -2+ ca;ans. $lang ca;ans ng palay ang kanyang ani sa dalawang croppingsJ 8peration to be used KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-. %i /ng. /onDales ay may kita na (=+ noong 2unes. At noong Martes, ay 2(,.;;. Magkano ang kanyang kita sa loob ng dalawang arawJ 8peration should be used KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK <. Ang isang karpintero ay nakagawa ng =<= piraso ng desks noong nakaraang buwan . Agayong buwan siya ay nakagawa ng -,, piraso. $lang pirasong desks ang kanyang natapos gawin sa loob ng dalawang buwanJ 8peration to be used KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

=.

%i Mely ay nagbebenta ng banana cue. Aoong nakaraang )aturday, siya ay kumita ng '+ noong umaga at &2' noong hapon. Magkano ang kanyang kinita sa loob ng dalawang arawJ 8peration to be used KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

7E))8* "- 9naly>ing :ord Problems 4*umber )entence and )tating the 3omplete 9nswer5 6awain &
30

)asahin at unawain ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga itinatanong. $sulat ang sagot sa iyong kuwaderno. &. Mayroong <=; na mangga at -'= pinya na itinitinda sa 2ruits stand. $lang prutas lahat mayroon sa 2ruits standJ *umber )entence. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang sagot. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2. %i /. /arcia ay mayroong 2=; metrong gamit pang bakod. )umili ulit siya ng 2=; metrong dagdag. May ilang metrong gamit pang bakod mayroon lahat si /. /arciaJ *umber )entence: KKKKKKKKKKKKKKKK Tamang %agot KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

-. Ang agawaran ng alusugan ay naglunsad ng programa laban sa dengue sa dalawang barangay. Mayrong <'= na bata sa )arangay $$$ at -,+ sa )arangay $M. $lang bata mayroon lahat sa dalawang barangayJ *umber )entence: KKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang sagot KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 6awain " )asahin nang mabuti ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga itinatanong. $sulat sa kuwaderno ang iyong sagot.
31

&.

Mayroong 22< na cookies sa mesa. 7inagdagan ni Bemelyn ng &'+. $lang cookies mayroon lahat sa mesaJ *umber )entence: KKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang %agot KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

2.

Ang mga mag-aaral sa una at ikalawang baitang ay gustong sumali sa 3oastal 3lean-#p 9cti;ity. /rade & 2 Aumber o9 *upils -<= =('

*umber )entence: KKKKKKKKKKKKKKK Tamang %agot KKKKKKKKKKKKKKKKKKK 6awain ' )asahin at unawain ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga itinatanong. $sulat ang sagot sa iyong kuwarderno
1.

Magkano ang babayaran ni %amuel kung siya ay bumili ng sandwich sa halagang -= at isang baso ng pineapple Buice sa halagang 2;J *umber sentence. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang sagot KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

2. %i %usan ay may bagong aklat. Aoong nakaraang linggo siya ay nakabasa ng 2=; pahina at <'( pahina ngayong linggo. $lang pahina ng aklat ang kanyang nabasa sa loob ng dalawang linggoJ
32

*umber )entence. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang %agot KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK -. %a unang araw ng )cience Cair, mayroong -=; mga magulang ang pumunta. %a ikalawang araw, mayroong <=, na mga magulang. $lang magulang ang pumunta sa )cience Cair sa loob ng dalawang arawJ *umber )entence. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Tamang %agot KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

6awaing Bahay )asahin at unawain ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga itinatanong. $sulat ang sagot sa iyong kuwarderno. &. <'= na mga magulang -&+ na mga bata. $lang tao lahat mayroon sa parkeJ 2. -=+ aklat ngayong taon <'( aklat nakaraang taon. $lang aklat mayroon lahatJ

*umber )entence: KKKKKK Tamang %agotKKKK

*umber )entence:KKKKKKK Tamang %agot KKKKK

33

Para sa mga katanungan o puna$ sumulat o tumawag sa: 7ep!d-)ureau o9 !lementary !ducation, 4urriculum 7e#elopment 7i#ision 2nd 3loor, )oni9acio )ldg., 7ep!d 4omple: 0F2TBA1 Meralco A#enue, *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0(-21 (-+-<',, or (-'-<-<' !-mail Address. bee-deped"pldtdsl.net beeKdirector"yahoo.com

I)B*: : +,--+,&-+.&-''-'

34