You are on page 1of 31

MATHEMATICS

Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Yunit 3

2
Mathematics
Kagamitan ng Mag-aaral

Tagalog
Yunit 3
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa agawaran ng !dukasyon sa action"deped.go#.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi(

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Mathematics Ikalawang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: agalog !unit " #nang Edisyon$ %&'" 2

I)B*: +,--+,'-+.&'-"/-& Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. $sinasaad ng %eksiyon &'( ng )atas *ambansa )ilang +,-3. Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng *amahalaan ng *ilipinas. /ayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. abilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales 0mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.1 na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. *inagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala 0publisher1 at may-akda ang karapatang-aring iyon. $nilathala ng agawaran ng !dukasyon alihim. )r. Armin A. 2uistro 3%4 *angalawang alihim. Yolanda %. 5ui6ano, *h.7. Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral at 6abay sa Pagtuturo Konsultant. Mga Manunulat: !dita M. )allesteros Herminio >ose 4. 4atud ? /eometry, Ad#. Alg. @ %tat %hierley 3. 3erera ? Measurements 7anilo *adilla ? Aumber @ Aumber %ense 0&st 51 Bogelio 4andido ? Aumber @ Aumber %ense 0,nd 51 2aurente A. %amala

agasuri.

6umuhit ng mga 7arawan. 4hristopher Arellano *aglayout. Herminio >ose 4. 4atud Ma. Theresa M. 4astro

Inilimbag sa Pilipinas ng 000000000000


1epartment o2 Education-Instructional Materials 3ouncil )ecretariat 41epEd-IM3)5 899ice Address. ,nd 3loor 7orm /, *%4 4omple:, Meralco A#enue *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0;,1 (3<-&;=< or (3<-&;', !-mail Address. imcsetd"yahoo.com

Mga *ilalaman
2!%%8A ,- to 3;- %ubtracting ,- to 3-7igit Aumbers without Begrouping CCCCCCCCCCCC......................... 2!%%8A 3& ? %ubtracting Mentally &-7igit Aumbers 9rom &- to ,-7igit Aumbers with Minuends up to =; CCC. 2!%%8A 3, - %ubtracting Mentally 3- 7igit Aumbers by 8nes CCC............................................... 2!%%8A 33 - %ubtracting Mentally 3-7igit Aumbers by Tens........... 2!%%8A 3< - %ubtracting Mentally 3-7igit Aumbers by Hundreds C.................................................................... 2!%%8A 3= ? %ol#ing 8ne-%tep Dord *roblems $n#ol#ing %ubtraction ..CCCCCCCCCC............................... 2!%%8A 3( ? *er9orming 8rder o9 8perations CCCCCCCC.... 2!%%8A 3' ? AnalyEing Two-%tep Dord *roblems 0Dhat $s Asked//i#en1 CCCC.................................................. 2!%%8A 3+ - AnalyEing Two-%tep Dord *roblems 08perations to )e Fsed and Aumber %entence1 CCCCCCC. 2!%%8A 3- - %ol#ing Two-%tep Dord *roblems $n#ol#ing Addition and %ubtraction CCCCCCCCCCCC.

= ' &; &, &3 &+ ,; ,3 ,'

7E))8* %+ to "& -)ubtracting %- o "-1igit *umbers without Regrouping 6awain ' Hanapin ang di22erence. &. ,=( - <= ,. '3,- 3,& 3. (+' ? <=, <. -'( ? '<= =. =<+ ? 3= 6awain % )ubtract. &. Ano ang di22erence kung ibawas ang ,3& sa '-,H IIIIIIIIIIIIIII ,. $bawas ang 3' sa --. IIIIIIIIII 3. Minus &,; sa <+; IIIIIIIII <. Ano ang magiging sagot kung ang =<, ay ibabawas sa '+=H IIIIIIIII =. )awasan ng 3(; ang '+;. IIIII 6awain " umpletuhin ang tsart sa pamamagitan ng subtraction. ,9, .'"/ /9
5

G G G G G

(. '. +. -. &;.

+-' ? 3=( G -+( ? ('= G '+= ? <,= G -3< ? ,3 G ('< ? ==3 G

,"- .-. 9/ .%

-". 9-, %.9 ',.

.-- ,99 ," /"

./, ,9, ""/ /%%

6awaing Bahay %ipiin sa iyong kuwaderno ang tsart. %agutin ang mga subtraction combinations sa ibaba. &. <. '. ,. =. +. 3. (. -.

Magic number &. +-& - (-- G ,. ==< - 3'+ G 3. ';( - 3'+ G <. -=' - =+- G
6

=. ';= - <'3 G (. ,&- -&,3 G '. 3+3 -,<' G +. <3< -&<( G -. <;' - &3= G 7E))8* "' )ubtracting Mentally '-1igit *umber 2rom '- to %-1igit *umbers with Minuends up to 9& 6awain ' Alamin ang sagot gamit ang isip lamang. &. ,. 3. <. =. ,= - < G IIIII <= - 3 G IIIII 3+ - + G IIIII <+ - ' G IIIII ,+ - - G IIIIII (. '. +. -. &+ - - G IIIII &, - ' G IIIII =; - - G IIIII 3' - + G IIIII &;. 3= - ' G IIIII

6awain % Alamin ang sagot sa sumusunod na kalagayan. /amitin ang isip lamang. &. Ang + ay ibawas sa =;H IIIIIIIIII ,. Ang - ay ibawas sa <;H IIIIIIIIII 3. =; ay bawasan ng 'H IIIIIIIIII <. Ang - ay ibawas sa ,;H IIIIIIIIII =. Ano ang di22erence ng ,< at &,H IIIIIIIIII 6awain " $bigay ang sagot gamit ang isip lamang.
7

&. ,. 3. <. =.

ung ang ( ay ibawas sa 3=, ang sagot ayIIIII $bawas ang - sa &+. Ang matitira ay IIIIIII ung ang ' ay ibawas &=, ang sagot ay IIIIII $lan ang matitira kung ang = ay ibinawas sa 3<H ung ang < ay ibabawas sa ,<H IIIIIII

6awaing Bahay *unan ang tsart sa pamamagitan ng mental subtraction.


Minuend Subtrahen d

'

&, ,' 3( <+ <,

7E))8* "% )ubtracting Mentally "- 1igit *umbers by 8nes 6awain ' umpletuhin ang tsart sa ibaba sa pamamagitan ng pag-subtract mentally(
Minuend Subtrahen d

&

<

'

- &;

3+-

%agot

6awain % $bigay ang sagot gamit ang mental subtraction. &. ,. 3. -(& - & G IIIIII +'< - , G IIIII (=3 - ; G IIIII <. =. (. <=( - < G IIIIII +-= - = G IIIIII '=- ? ' G IIIIII

6awaing Bahay Hanapin ang sagot gamit ang mental subtraction. &. ,. 3. <. =. (. '. +. $bawas ang = sa <=(. unin ang ( sa =3+. $bawas ang < sa =('. $bigay ang sagot. '(< - 3 $bawas ang ' sa &<-. Ang 3=+ ay bawasan ng (. May &'+ na mag-aaral sa $kalawang )aitang. Anim ang liban. $lang mga bata ang pumasokH $bawas ang + sa <+-.

7E))8* "" - )ubtracting Mentally "-1igit *umbers by ens 6awain '


9

%ipiin sa kuwaderno. $-subtract gamit ang isip lamang. $sulat ang tamang sagot sa labas ng bilog.

../
-,9

,-" .-9

-9%
,,/

.,-

,,9

+-9

6awain % %ipiin sa kuwaderno. $-subtract gamit ang isip lamang. Minuend '+( -(= 3<+ +', (-' '(= +'( ='+ )ubtrahend (= =< ,( =& += <3 =< <=
10

1i22erence

<<,<< 3+( 6awaing Bahay

3+ 3, ==

Hanapin ang nawawalang bilang. /awin ito gamit ang isip lamang. Minuend '+( '+= )ubtrahend '= =3 1i22erence '3, =3, &,&

,,= +=< ,& ,& <,& '-< ((, 7E))8* "/ -)ubtracting Mentally "-1igit *umbers by :undreds 6awain ' $sulat ang inyong sagot sa )how Me Board. &. ,. 3. <. =. (. '. +. $bawas ang &;; sa <3;. unin ang ,;; sa 3(<. $bawas ang =;; sa =3<. Magbawas ng (;; sa +'(. Ano ang sagot kapag ang <;; ay ibinawas sa =<'H $bawas ang ,;; sa <'=. Magbawas ng (;; sa +'=. Ang ='- bawasan n &;;. Ano ang sagotH
11

-. $bawas ang 3;; sa =('. &;. unin ang &;; sa ,<=. 6awain % $bigay ang sagot sa sumusunod na bilang gamit ang isip lamang. $sulat ang inyong sagot sa iyong )how Me Board. &. ,. 3. <. <=- - 3;; G IIIIIIII 3,& ? ,;; G IIIIIII <(3 ? 3;; GIIIIIIII 3(+ ? &;; G IIIIIIII (. '. +. -. ,+- - ,;; G IIIIIIII =(3 ? <;; G IIIIIII ,=3 ? &;; G IIIIIIII -+( ? ';; G IIIIIIII

=. 3(- ? 3;; G IIIIIIII 6awaing Bahay

&;. +3- ? (;; G IIIIIIII

)ubtract mentally. $paliwanag kung paano mo nakuha ang sagot. &. ,. 3. ('+ - ='( G III =+' - 3'= G III +-' - '+= G III <. =. -+' - '=< G III '=- - (,+ G III

7E))8* "9 )ol;ing 8ne-)tep <ord Problems in;ol;ing )ubtraction 6awain ' )asahin nang maayos at suriin ang mga sumusunod na suliranin sa mathematika. 2utasin ang mga ito gamit ang tamang paraan.
12

&. %i 2etlet ay may isang pet shop( %iya ay may '+' na gold 2ish. Aoong nakaraang linggo, 3<= na gold 2ish ang kanyang naibenta. $lang gold 2ish ang natira sa pet shopH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,. %i Jic ay may +; chocolate. Ang =( ay kanyang ibinigay sa kanyang mga pinsan. $lang chocolate ang natiraH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3. %i 7arlene ay nagbebenta ng mangga sa palengke. %iya ay may =-+ pirasong mangga. Aang kanyang bilangin kinahapunan, siya ay may natirang &(' piraso. $lang pirasong mangga ang kanyang naibentaH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH
13

6awain % )asahin nang maayos at suriin ang kuwento sa ibaba. /amitin ang tamang paraan sa paglutas ng word problem upang masagot nang maayos ang mga tanong. K=ng Pamilyang Padilla sa Mall> Aoong nakaraang linggo, ang pamilyang *adilla ay pumunta sa isang mall upang mamili. %i Angelic ay bumili ng isang manika na nagkakahalaga ng (';. )inigyan niya ng &;;; ang kahera. Magkano ang sukli na kanyang natanggapH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang kanyang kuya na si 4li99 ay bumili rin ng isang modelo ng kotse at eroplano na nagkakahalaga ng &,,;;. %iya ay mayrong =;; at binigyan siya ng kanyang tatay ng &,;;;. Magkano ang sukli na kanyang tatanggapin mula14 sa kaheraH

Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga gi;en sa suliraninH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i /. *adilla naman ay bumili ng isang pantalon para kay /ng. *adilla. )inigyan ni /. *adilla ang kahera ng &,;;;. Magkano ang sukli ni /. *adilla kung ang isang pantalon ay nagkakahalaga ng -'(H

Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6awaing Bahay )asahing mabuti ang mga nakatala. /amitin ang tamang paraan sa paglutas ng word problem upang masagot nang maayos ang mga tanong. )uong klase =' )abae ,+ 2alake H

&.

15

Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIII

$sang kaing na atis --;

Aaibenta '=<

Aatira H

,. Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIII Ano-ano ang mga datos sa suliraninH IIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIII 3. sheet o2 bond paper +-; Aagamit =(' 7i nagamit H

16

Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIII Ano-ano ang mga gi;en sa suliraninH IIII Anong operation ang dapat gamitinH III Ano ang mathematical sentenceH IIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIII

7E))8* ". Per2orming 8rder o2 8perations 6awain ' %ipiin ang mga sumusunod at isulat ang tamang sagot. &. 3< ? &, L 3= G IIIIIIIIIIIIIIIII ,. 3. <. =. (. '. +. -. &, L &= ? &3 G IIIIIIIIIIIIIIIII &, ? &3 L &= G IIIIIIIIIIIIIIIII &= L &3 ? &+ G IIIIIIIIIIIIIIIII ,& ? ,; L &= G IIIIIIIIIIIIIIIII &( L &, ? &< G IIIIIIIIIIIIIIIII &+ L&- -&+ G IIIIIIIIIIIIIIIII ,& L &= ? ,=G IIIIIIIIIIIIIIIII &' L &3 ? &-G IIIIIIIIIIIIIIIII

&;. &3 ? &, L &= G IIIIIIIIIIIIIIIII


17

6awain % %ipiin ang mga sumusunod sa papel. %a kabilang hanay bilugan ang numero ng tamang sagot. Mga Tanong &. &= L &+ - &, ,. ,=- &= L &< 3. ,< L&, -&, <. &+ -,; L&, =. ,( L &, - &+ 6awain " ,; ( &+ &, &+ %agot ,& ,, < &; &,; &3 &< &,;

%ipiin sa papel at sagutin ang mga sumusunod na eMuation. $sulat ang tamang sagot sa loob ng bilog. &. ,. 3. <. =. &, ? &= L &+ G 3; L &, ? 3= G &' ? &, L &( G &; ? ,' L &, G &3 L &= ? &3 G &. IIIIII ,. IIIIII 3. IIIIII <. IIIIII =. IIIIII 6awaing Bahay & %ipiin , sa 3 = sumusunod. ( ' + - ang &; papel < ang mga %agutin eMuation sa ibaba bilugan && &, &3 at &< &= ang &(tamang &' sagot &+ na &-nasa ,; tsart. Tsart ,& ,, ,3 ,< ,= ,( ,' ,+ ,- 3; 3& <& =& (& '& 3, <, =, (, ', 33 <3 =3 (3 '3 3< << =< (< '< 3= <= == (= '=
18

3( <( =( (( '(

3' <' =' (' ''

3+ <+ =+ (+ '+

3<=('-

<; =; (; '; +;

&. &, L &3 ? - G IIIII ,. - ? + L &, G IIIII 3. &= L &, ? &3 G IIIII <. ,; L &= ? ,; G IIIIII =. 3; ? ,; L &, G IIIIII IIIII

(. &( L &= ? &, G IIIII '. &+ L ,; ? &- G IIIIII +. 3= ? ,; L &, G IIIIII -. &+ L &+ ? &; G IIIIII &;. 3= L 3; ? ,= G

7E))8* ", =naly?ing wo-)tep <ord Problems 4<hat is =sked@6i;en5 6awain ' )asahin ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga tanong pagkatapos ng bawat suliranin. &. %i /ng. 2opeE ay bumili ng mga bulaklak para sa kaarawan ng kanyang anak. Roses ? ,=; 1aisy 3=; )inigyan niya ng &,;;; ang may-ari ng bulaklak. Magkano ang kanyang sukliH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHIII
19

,. %i Tatay 7ino ay namitas ng pinya sa kanilang sakahan. Fnang sakahan-'=; piraso *angalawang sakahan - -+; piraso $binenta ang ='; piraso. $lang pinya ang natiraH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninH I 3. %i )b. 4ruE ay bumili ng &=; saging na lakatan at &,; saba. Agunit mayroong -; pirasong hinog na. $lang pirasong saging ang hindi pa hinogH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHIII 6awain % )asahin ang mga sumusunod na suliranin. %agutin ang mga tanong pagkatapos ng bawat suliranin. &. %i Melody ay bumili ng &=; na kulay pink na sobre at -; na kulay puti para sa kanilang proAect sa =rts. )inigyan niya si !lena ng (; pirasong sobre. $lang sobre ang natira sa kanyaH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHIII ,. %i 2ilia ay gumagawa ng puto. $to ang kanyang nagawa noong nakaraang lingo. 2inggo ------ =; pirasong puto 2unes ------ '= pirasong puto $binenta niya sa kantina ang -; pirasong puto. May ilang pirasong puto ang naiwan sa kanyaH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIIIIII
20

Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHIII 3. 13P P8#7 R! 7anny 4lint Angel '; +; '=

)atay sa datos nasa itaas, ibinenta ni 7anny ang &=; pirasong itlog sa kalapit na tindahan. May ilang itlog ang naiwanH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHIII 6awaing Bahay %agutin sa kuwaderno ang mga sumusunod na word problem. &. Ang aklat sa Agham ay may <(+ pahina. %i >onathan ay nakabasa na ng &(- pahina. $lang pahina pa ang kanyang dapat basahinH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHII %a isang parke ay mayroong ,+= punongkahoy. &=( ng mga ito ay bungangkahoy, ilang puno ang hindi bungangkahoyH
21

,.

Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHII 3. %i /ng. Musico ay bumili ng &<3 pirasong minatamis. $binigay niya ang mga ito sa kanyang mga magaaral. $lang pirasong minatamis ang kanyang pinamimigay kung ang naiwan sa kanya ay =pirasoH Ano ang tinatanong sa suliraninH IIIIIIIIIIIII Ano ang mga datos na naihayag sa suliraninHII

7E))8* "- =naly?ing wo-)tep <ord Problems 48perations to be #sed and *umber )entence5 6awain ' )asahin nang maayos ang mga word problem. %agutin ang mga tanong pagkatapos nito. $sulat ang tamang sagot sa iyong papel. &. %i Mari#elle ay bumili ng sapatos na nagkakahalaga ng ='= at isang bag na nagkakahalaga ng 3=;. Magkano ang kanyang sukli kung siya any nagbigay ng &,;;; sa tinderaH Anong operation ang dapat gagamitinH IIIIII Ano ang mathematical sentenceHN IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i Aling The2essona ay may +'; pirasong mangga. anyang ibinenta ang ,=( noong 2unes ant 3&+ noong Martes. May ilang pirasong mangga ang kanyang ibebenta sa susunod na arawH Anong operation ang dapat gagamitinHII III
22

,.

3.

Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII %a isang paaralan, mayroong ,=< na batang lalaki at ='; na batang babae. %a mga batang ito, &+' ay sampung taong gulang. $lang bata ang higit sa sampung taong gulangH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

6awain % )asahin at unawain ang mga sumusunod na kalagayan. %agutin ang mga tanong pagkatapos nito. $sulat ang iyong sagot sa papel. &. %a isang palatuntunan sa paaralan, -=; tao ang nanood. ung ang mga bata ay ('; at ang mga guro naman ay +=, ilan ang mga magulangH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang binabasang aklat ni 4hristopher ay may =;; pahina. Aabasa na niya noong 2unes ang ,+- na pahina at -; pahina naman noong Martes. $lang pahina pa ang dapat niyang basahinH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i !llen ay may ';;. )umili siya ng isang cassette tape sa halagang &,; at isang T-shirt na
23

,.

3.

nagkakahalaga ng <=;. Magkano ang perang natira sa kanyaH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 6awain " )asahin ang bawat kalagayan sa ibaba. %agutin ang mga tanong na kasunod nito. &. Fmabot sa 3-= ang sumali sa isang lakbay-aral. DalumpuOt siyam ang mga nanay at &=; naman ang mga bata. $lan kaya ang mga tatay na sumamaH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang 6irl )couts ay naghanda ng 3=; mga pasalubong para sa mga batang palaboy. Mayroong &3< na mga batang babae at &=; mga batang lalaki. $lang paslubong ang natiraH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang sinehan ay may ,=; upuhan. &3( na bata at (' magulang ang nanood ng pinakaunang palabas. $lang upuan ang bakanteH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,.

3.

6awaing Bahay
24

)asahin at unawain ang mga problem sa ibaba. %ipiin ang mga ito sa iyong kwarderno at sagutin ang mga tanong nang maayos. &. Mayroong +'( na mag-aaral sa Bomblon East 3entral )chool. Apat na raan at dalawampuOt walo rito ay mga batang nasa una hanggang ikatlong baitang. $lang mga mag-aaral ang nasa ikaapat hanggang ikaanim na baitangH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i Aino ay may =; sa kanyang bulsa. ung ibinili niya ang ,= ng sandwich at ang ,; naman ay isang baso ng Auice, magkano ang natira niyang peraH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang M/J 7an ay kayang magkarga ng -'; pasahero samantalang ang M/J >omar naman ay '-+. /aano karami ang kayang isakay ng M/J 7an 4arry kaysa sa M/J >omarH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i Bandy ay may kolektang <;; piraso ng story books. $binigay niya sa kanyang mga kaibigan ang &=; piraso. ung mangungulekta uli si Bandy ng '25

,.

3.

3.

na story books, magiging ilan na ang kanyang story booksH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII <. ailangang magbasa si 4atherine ng 3+; pahina ng isang aklat. ung natapos na niya ang &=; pahina noong )iyernes at -= naman noong %abado, ilang pahina pa ang kanyang dapat basahinH Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7E))8* "+ )ol;ing wo-)tep <ord Problems in;ol;ing =ddition and )ubtraction 6awain ' %agutin ang sumusunod na word problem sa iyong kuwaderno. &. %i *edro ay may manukan. %iya ay mayroong <=; mga manok. $pinagbili niya &,; manok noong nakaraang buwan. Aang sumunod na buwan naipagbili naman niya &=; piraso. $lang manok ang natira sa kanyang manukanH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

26

,.

Ang Bed 4ross ay namimigay ng '-; kahon ng mga gamot. Aakapagbigay sila ng ,&= kahon sa )arangay %an >ose at ,3( sa )arangay $laya. $lang kahon ng mga gamot ang natiraH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ang Boy )couts o2 the Philippines ay namigay ng -+; cup noodles sa mga nasalanta ng bagyong 89el. Ang ,'= sa mga ito ay bee2 2la;or samantalang ang &<= ay pork 2la;or naman. $lang cup noodles ang may ibang 2la;orH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Ano ang mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.

6awain % %agutin ang sumusunod na word problem sa iyong kuwaderno. &. %i 2ita at ang kanyang mga kaibigan ay nagbigay ng '(= na pinaglumaang mga damit para sa mga nasalanta ng bagyo. %a mga damit na ito ,=; ay para sa mga batang babae at &'= naman ang para
27

sa mga batang lalaki. $lang pirasong damit ang para sa mga matatandaH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,. Maraming baranggay ang lumubog sa baha. Ang *unong )ayan ay namigay ng +-= sardinas. Ang ,=; ay ibinigay sa )arangay Mapula at ang &'; naman sa )arangay %awang. $lang sardinas ang para sa ibang barangayH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII %i Heidi ay may ,;;. )umili siya ng aklat sa Mathematics sa halagang +; at '= naman para sa Araling *anlipunan. Magkano ang natirang pera ni HeidiH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.

6awaing Bahay )asahin ang mga sumusunod na sitwasyon. %agutin ang mga tanong na kasunod.
28

&.

%a isang book 2air ay may nakalaang -+; pirasong tiket. %a unang araw, <3= pirasong tiket ang naibenta at 3(= naman sa pangalawang araw. $lang pirasong tiket ang hindi naibentaH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,.

*agkatapos ng parada, ang mga bata ay binigyan ng tetra milk packs. Ang Kindergarten ay nakakuha ng '+ piraso, -; piraso naman ang nakuha ng nasa unang baitang samantalang (' naman ang nakuha ng mga nasa ikalawang baitang. ung ang tagapamahala ng parada ay may 3=; piraso ng tetra milk packs, ilan ang natira pagkatapos ng paradaH Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3.

*ag-aralan ang sitwasyon sa ibaba. Ang mga sumusunod na gamit ang itinitinda sa kantina ng paaralan. $sang pad ng papel &+ 4rayons &= uwaderno ,= 2apis =
29

ung si >ean ay bibili ng isang pad ng papel, isang kuwaderno at isang lapis, magkano ang matitira sa kanyang baon na =;.;;H Ano ang tinatanong sa sitwasyonH IIIIIIIIIII Anong mga nilalahad sa sitwasyonH IIIIIIIII Anong operation ang dapat gamitinH IIIIIIII Ano ang mathematical sentenceH IIIIIIIIIII Ano ang tamang sagotH IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

30

Para sa mga katanungan o puna$ sumulat o tumawag sa: 7ep!d-)ureau o9 !lementary !ducation, 4urriculum 7e#elopment 7i#ision ,nd 3loor, )oni9acio )ldg., 7ep!d 4omple: 0F2TBA1 Meralco A#enue, *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0(3,1 (3+-<'-- or (3'-<3<' !-mail Address. bee-deped"pldtdsl.net beeIdirector"yahoo.com

I)B*: : +,--+,'-+.'-""-"

31