You are on page 1of 20

MATHEMATICS

Kagamitan ng Mag-aaral Tagalog Yunit 9

2
Mathematics
Kagamitan ng Mag-aaral

Tagalog
Yunit 9
Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa agawaran ng !dukasyon sa action"deped.go#.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi)

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Mathematics Ikalawang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: agalog !unit " #nang Edisyon$ %&'( 2

I*B+: ",--",'-".&'-(/-& Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. $sinasaad ng %eksiyon &'( ng )atas *ambansa )ilang +,9-. Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng *amahalaan ng *ilipinas. /ayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. abilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales 0mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.1 na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. *inagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala 0publisher1 at may-akda ang karapatang-aring iyon. $nilathala ng agawaran ng !dukasyon alihim. )r. Armin A. 2uistro 3%4 *angalawang alihim. Yolanda %. 5ui6ano, *h.7. Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral at 6abay sa Pagtuturo Konsultant. Mga Manunulat: !dita M. )allesteros Herminio >ose 4. 4atud ? /eometry, Ad#. Alg. @ %tat %hierley 3. 3erera ? Measurements 7anilo *adilla ? Aumber @ Aumber %ense 0&st 51 Bogelio 4andido ? Aumber @ Aumber %ense 0,nd 51 2aurente A. %amala

agasuri.

6umuhit ng mga 7arawan. 4hristopher Arellano +aglayout. Herminio >ose 4. 4atud Ma. Theresa M. 4astro

Inilimbag sa Pilipinas ng 000000000000


1epartment o2 Education-Instructional Materials 3ouncil *ecretariat 41epEd-IM3*5 899ice Address. ,nd 3loor 7orm /, *%4 4omple:, Meralco A#enue *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0;,1 (-<-&;=< or (-<-&;', !-mail Address. imcsetd"yahoo.com

Mga +ilalaman
2!%%8A 9< - Telling and Criting the Time in Minutes Dsing Analog 4lock EEEEE............................................................ 2!%%8A 9= - Telling and Criting the Time in Minutes Dsing a 7igital 4lock EEEEEEE......................................... 2!%%8A 9( - 3inding the 7uration o9 Time !lapsed Dsing a 4lock.. 2!%%8A 9' - %ol#ing Cord *roblems in#ol#ing Time Dsing a 4lock 2!%%8A 9+ - 3inding the 7uration o9 Time !lapsed Dsing a 4alendar ....................................................................... 2!%%8A 99 - %ol#ing Cord *roblems in#ol#ing Time Dsing a 4alendar ....................................................................... = =+ &; &&( &+

7E**8+ "/ elling and 9riting the ime in Minutes using :nalog 3lock 6awain ' %agutin ang mga sumusunod. &. $guhit ang oras na +.&= sa orasan.

,. $sulat kung paano basahin o sabihin ang oras.

-. Anong oras ang isinasaad sa orasanF

<. $guhit sa analog clock ang oras na '.;;.

=. Ang hour hand ay nasa + at ang minute hand ay nasa ,. Anong oras itoF 6awain %

aren, maghanda ka na. Mamimili tayo sa ika-' ng umaga.

Handa na po ako $nay.

%ige. ain na tayo at ika-( na ng umaga.

%ana makabalik po tayo ng ika&.;; ng hapon. /agawa po kasi ako ng /awaing )ahay sa Math.

Mga tanong. a. $sulat sa analog clock ang oras na mamimili sina aren. b. Anong oras sila kumain ng almusalF c. Mabuti ba sa bata ang nag-aalmusalF )akitF d. Anong oras nais ni aren na bumalikF )akitF e. Ano ang nararamdaman mo kapag inuutusan ka ng iyong mga magulangF )akitF 6awaing Bahay A. $sulat ang oras na nakasaad sa bawat orasan.
6

&.

,.

-.

). $sulat ang oras. &. %ampung minuto makalipas ang ika-siyam ng umaga. ,. $ka ?tatlo at kalahati ng hapon. -. &= minuto makalipas ang ika-&& ng umaga. <. Tatlumpong minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. =. 2imang minuto bago mag ika-&; ng umaga. 7E**8+ "; elling and 9riting the ime in Minutes using 1igital 3lock 6awain ' A. /awin ang bawat sumusunod.
7

&. $sulat ang oras na Gika-apat at kalahati ng haponH. ,. $sulat kung paano basahin ang '.&= a.m. -. $pakita kung paano nagkakaiba ang ,.-; at -.,;. ). $sulat kung paano basahin ang oras. &. ,. -.

6awain % Ang mga /awain ni )uboy tuwing araw ng 2inggo ay nakasulat sa ibaba. Mga /awain 8ras Maligo (.-; a.m. umain ng almusal '.;; a.m. Maglinis ng kuwarto '.-; a.m. Magsimba 9.;; a.m. umain ng tanghalian &&.-; a.m. Maglaro <.;; p.m. umain ng hapunan '.;; p.m. Mag-aral ng leksiyon '.-; p.m. Matulog +.-; p.m. $sulat sa inyong kuwaderno ang oras ng mga nakalarawang /awain ni )uboy.
&.

,.

-.

<.

=.
8

(.

6awaing Bahay *ag-aralan ang tatlong digital clocks at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. (.-; a.m. (.<= a.m. '.<= a.m.

&. Ang klase ni Bachel ay ika-'.;; ng umaga. Aling oras dapat siya nasa paaralan para hindi mahuliF ,. Aling oras ang madalas na ikaw ay dumarating sa paaralanF )akitF -. %i Mang anor ay pupunta sa bukid sa ika-+.;; ng umaga. Aling oras ang pinakamabuti na siya ay kumain ng agahanF )akitF

7E**8+ ". <inding the 1uration o2 ime Elapsed using 3lock 6awain ' Alamin ang haba ng oras na nakalipas 0time elapsed1 ng bawat /awain. $sulat ang sagot sa inyong kuwaderno.

<.-; &. Aaligo

=.;;

<. Aaglaro

(.-; ,. Aaglinis ng bahay

(.==

=. umain

'.-; -. Aanood ng TI

+.&;

(. Aag-aral ng leksiyon

6awain % )asahin ang talata sa loob ng kahon. *agkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ang pangkat nina Aora ang maglilinis ng silid-aralan. Aagsimula silang maglinis ng ng umaga. Aakatapos silang (.-; maglinis ng . (.==

10

Mga tanong &. $sulat ang paraan ng pagbasa sa oras na nagsimula silang maglinis. ,. Anong oras sila nakatapos ng paglilinisF -. $lang minuto silang naglinis ng silid-aralanF $pakita ang paraan kung paano nakuha ang sagot. <. *agkatapos ng paglilinis, ilang minuto ang lilipas bago ang 2lag ceremony sa ika '.;; ng umagaF $pakita ang paraan kung paano nakuha ang sagot. =. Mahalaga ba sa mag-aaral ang pakikilahok sa paglilinis ng paaralanF )akitF 6awaing Bahay A. $guhit sa orasan sa kanan ang oras makalipas ang oras na nakasaad sa bawat bilang. /awin ito sa inyong kuwaderno. &. -; minuto

,. & oras at &; minuto

11

-. , oras at kalahati ). Agayon ay ika ,.;; ng hapon. $sulat ang oras makalipas ang. &. &= minuto ,. -; minuto -. <; minuto (. , oras '. - oras at ,; minuto +. $sang oras at kalahati

<. == minuto 9. , oras at -; minuto Aatapos ang klase ni 7anny ng ika-<.;; =. & oras &;. < na oras at &= minuto p.m. asama si Manny, naglaro sila ng taguan hanggang ika-=.;; p.m. /aano 7E**8+ ", *ol=ing 9ord Problems in=ol=ing ime katagal silang naglaroF using 3lock 6awain ' %agutin ang tanong sa bawat sitwasyong nakasulat sa kahon. Ang Mababang *aaralan ng )anton ay nakilahok sa 2akbay Aral. Ang bus ay umalis ng ika-=.;; a.m. at dumating sa &. +ational Museum ng ika-+.;; a.m. $lang oras silang naglakbayF

%i !ster ay nanood ng telebisyon simula ika-(.;; p.m. hanggang ika-+.&= p.m. /aano 12 siya katagal nanood ng telebisyonF

,.

-.

6awain % )asahin at sagutin ang bawat bilang. 7umating si 7a#id sa plasa ng ika--.<= p.m. Meron silang usapan ni >onathan na maglaro sa ika-<.;; p.m. $ka-<.-; p.m. na ay wala pa rin si >onathan kaya umuwi na lang si 7a#id.

13

Mga tanong a. $lang minutong nauna si 7a#id sa oras ng usapan nila ni >onathanF b. /aano katagal na naghintay si 7a#id kay >onathanF c. Aaranasan mo na bang maghintay katulad ng naranasan ni 7a#idF d. ung ikaw si 7a#id, ano ang mararamdaman moF )akitF %i Mara ay umalis ng bahay patungong paaralan ika-(.<=ano a.m. *agpasok niya sa e. ung ikaw si ng >onathan, ang gagawin moF )akitF silid-aralan, ang orasan ay ika-'.;= a.m. $lang 6awaing Bahay minuto siyang naglakad patungong paaralanF )asahin at sagutin ang tanong sa bawat bilang.

%i Bogelio ay nagsimulang mag->ogging &. ng ika-<.-; ng umaga. ung <= minuto ang kanyang gugugulin, anong oras siya matatapos mag->oggingF

$ka-<.;; a.m. nang si arina ay umalis sa ,. kanilang probinsya patungong Manila. ung nakarating siya ng $ka-,.;; p.m., ilang oras 14 ang biyahe niyaF

-.

7E**8+ "- <inding the 1uration o2 ime Elapsed using 3alendar 6awain ' )asahin ang talata sa ibaba at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. *umunta si Andoy sa siyudad noong 2unes. )iyernes na ng siya ay bumalik ng kanilang bahay. Mga Tanong. &. $lang araw ang lumipas bago bumalik ng bahay si AndoyF ,. ung bumalik siya ng 2inggo, ilang araw siya sa siyudadF -. %akaling ninais niya na bumalik pagkatapos ng , araw, anong araw siya babalik ng bahayF
15

6awain % 2umikha ng , word problems na may kinalaman sa oras na nakalipas gamit ang kalendaryo. Magpakita ng isa o dalawang solution sa bawat word problem)

6awaing Bahay *ag-aralan ang mga larawan sa ibaba. *agkatapos ay sagutin ang mga tanong na sumusunod.

bagong taon !nero

pasukan sa paaralan pasko Hunyo 7isyembre

araw ng mga puso araw ng mga nanay *ebrero Mayo Mga Tanong &. $lang buwan ang nakalipas mula bagong taon hanggang paskoF
16

,. *agkatapos ng araw ng mga puso, ilang buwan ang lilipas para ipagdiwang ang araw ng mga nanayF -. %imula sa buwan ng pasukan sa paaralan, ilang buwan bago ipag diwang ang paskoF <. $lang buwan ang pagitan sa bagong taon at sa buwan ng mga pusoF =. $lang linggo bago mag pasukan pagkatapos ng bagong taonF 7E**8+ "" *ol=ing 9ord Problems in=ol=ing ime using 3alendar 6awain ' )asahin at sagutin ang sitwasyon sa ibaba. $pakita at ipaliwanag ang paraan kung paano makuha ang sagot. Ang Tatay ni )oy ay nagtrabaho sa bukirin ni 7on 2uis sa loob ng - buwan. ailan ang huling buwan niyang magtrabaho sa bukirin kung siya ay nagsimula ng MarsoF 6awain % )asahin ang usapan ng magkaibigan at sagutin ang mga tanong na sumusunod. $sulat ang sagot sa kuwaderno. Mabuti naman, Annie. Abala ako sa pag-aaral. ami rin, , linggo. *ero natapos ko ito sa loob ng isang linggo lang.

umusta !myF Halos - buwan na hindi kita nakita. Ako nga rin e. Meron nga kaming pro>ect. 7apat matapos namin sa loob ng , linggo.

17

Mga tanong. &. ung ang huling buwan na nagkita ang magkaibigan ay Hulyo, anong buwan nangyari ang pag-uusap na itoF ,. ung %etyembre ' ibinigay ang pro>ect, anong petsa natapos ni !my ang pro>ectF -. Anong mabuting ugali mayroon si !myF )akitF 6awaing Bahay )asahin ang talata sa loob ng kahon. %agutin ang mga tanong sa ibaba. %i 2iJa ay nagsimulang magturo sa ikalawang baitang noong Hunyo, ,;;,. *gkatapos ng , taon, siya ay inilipat sa ika-anim na baitang. Aoong ,;;9, siya ay umalis sa pagtuturo upang pamunuan ang itinayong business ng kanilang pamilya. Mga tanong &. $lang taong nagturo si 2iJa sa ikalawang baitangF sa ikaanim na baitangF ,. )akit siya nag-desisiyong lumipat ng trabahoF -. Aais mo rin bang maging guroF )akitF <. ung ikaw si 2iJa, aalis ka rin ba sa pagtuturoF )akitF
18

19

Para sa mga katanungan o puna$ sumulat o tumawag sa: 7ep!d-)ureau o9 !lementary !ducation, 4urriculum 7e#elopment 7i#ision ,nd 3loor, )oni9acio )ldg., 7ep!d 4omple: 0D2TBA1 Meralco A#enue, *asig 4ity, *hilippines &(;; Tele9a:. 0(-,1 (-+-<'99 or (-'-<-<' !-mail Address. bee-deped"pldtdsl.net beeKdirector"yahoo.com

I*B+: : ",--",'-".'-((-(

20