You are on page 1of 6

Costin CLIT Plebiscitul din 2-5 martie 1941 organizat în judeţul !lciu "#tras din $Lo%anul&' (e)ist!

cultural-*tiinţi+ic!, -nul I., nr' 4 /140, octombrie 2111 2'31-31'

Plebiscitul din 2-5 martie 1941 organizat în judeţul !lciu Costin Clit 4ns!rcinat de Carol al II-lea /1951-19410 în +uncţia de 2rim ministru, generalul Ion -ntonescu cere regelui, 2e care îl dis2reţuia, s! abdice *i s! 2!r!seasc! ţara' 6dat! cu urcarea 2e tron la 7 se2tembrie 1941, regele 8i%ai I /1941 - 19430 emite decretul 2rin care generalul Ion -ntonescu 2rime*te 2uteri de2line în calitate de Conduc!tor al statului' (e+uzat de P'9'L *i P'9':', Ion -ntonescu decide +ormarea unui gu)ern în colaborare cu ;arda de ier, asu2ra com2onenţei c!ruia s-a c!zut de acord la 15 se2tembrie 1941' (elaţiile dintre Ion -ntonescu *i ;ard! se tensioneaz!, culmin<nd cu eliminarea ;!rzii de la 2utere în urma rebeliunii legionare din 21-25 ianuarie 1941' Ion -ntonescu +ormeaz! la 23 ianuarie 1941 un cabinet alc!tuit în 2rinci2al din militari *i trece $ la aşezarea bazelor tipului său de autoritarism &, ado2t<nd o serie de m!suri mai ales îndre2tate îm2otri)a legionarilor' Ion -ntonescu, 2entru justi+icarea m!surilor *i legitimarea regimului în condiţiile în care se bucura de o reala sim2atie *i a2reciere, datorit! înl!tur!rii legionarilor de la 2utere, organizeaz! 2lebiscitul naţional din 2-5 martie 1941, m!surile sale +iind a2robate de 99,9 la sut! dinte 2artici2anţi'1 Prin =ecretul lege, 2ublicat în $8onitorul o+icial&, nr' 4>, din 27 +ebruarie 1941, re+eritor la organizarea 2lebiscitului, se acord! dre2tul de 2artici2are tuturor cet!ţenilor rom<ni, ci)ili *i militari de se# masculin, care au îm2linit 21 de ani, iar $ evreii sunt excluşi&'2 Iuliu 8aniu, liderul P'9':', aduce o serie de critici generalului Ion -ntonescu la 23 +ebruarie 1941, 2ronunţ<ndu-se 2entru abţinerea de la )otare a 2artidului s!u 2rin in)ocarea moti)elor de ordin +ormal *i $altele care privesc însuşi fondul problemei&' Iuliu 8aniu se abţine de la 2artici2area $ la un plebiscit organizat într-un regim complet lipsit de libertatea necesară manifestării opiniilor şi sentimentelor adevărate ale ţării. Sub stare de asediu şi cenzură, fără putinţa unei discuţii libere în contradictoriu şi fără putinţa pentru ţară de a se informa asupra situaţiei reale, asupra importanţei şi consecinţelor actelor de guvernământ şi liniei de conducere politică a statului, cu interdicţia oricărei manifestări de atitudine politică, supusă unor drastice sancţiuni penale, anunţate în acelaşi timp cu decretul plebiscitului însuşi, votul cetăţenilor este lipsit de libertate şi sinceritate. El rămâne astfel viciat, ca şi votările de sub regimul regelui arol !!.& Iuliu 8aniu critic! ritmul ra2id al întocmirii listelor electorale, li2sa controlului, caracterul im2ro)izaţiei, des+!*urarea 2lebiscitului în condiţiile 2rezenţei a numeroase e+ecti)e militare str!ine din ţar!' Plebiscitul este )!zut ca unul de $ ratificare, aceasta fiind o metodă de sondare a opiniei publice, complet necunoscută legilor noastre de până astăzi.&?nele re2ro*uri ale liderului P'9':' )izau 2erioada legionar! de gu)ernare'5=e alt+el Iuliu 8aniu )a critica *i cel de-al doilea 2lebiscit, organizat la 9 noiembrie 1941'
1 2

@eit% Aitc%ins, "omânia #$%% & #'(), "diţia a II-a, "ditura Aumanitas, Bucure*ti, 199>, 2'445-475 *irecţia +udeţeană a ,r-ivelor .aţionale /aslui0*.+.,.../.1 , ond Tribunalul Cudeţului !lciu / 'T'C' '0, dosar '% 2 #'(#, +' 5 5 !uliu 3aniu & !on ,ntonescu 4pinii şi confruntări politice #'(5 & #'(( , Cu)<nt înainte, îngrijire de ediţie, note *i comentarii de Ion Cala+eteanu, "ditura =acia, Cluj-9a2oca, 1994, 2' 57-59, nr' 7

;eneralul Ion -ntonescu r!s2unde 2unctual liderului ţ!r!nist la 22 iunie 1941, ziua atacului asu2ra ?'('D'D' Printre 2roblemele de 2olitic! intern! *i e#tern!, Ion -ntonescu abordeaz! *i c%estiunea 2lebiscitului din 5-5-martie 1941 2rin care a +ost con+irmat regimul s!u' Ion -ntonescu a $făcut apel la conştiinţa fiecărui român, să-şi dea aprobarea sau dezaprobarea asupra lor, tocmai pentru că ele /actele de gu)ern!m<nt ' 9'-'0 înglobau nevoile generale, postulatele naţionale, ordinea şi siguranţa statului. .imeni n-a influenţat această conştiinţă, orice propagandă fiind interzisă sub cele mai aspre sancţiuni şi nu cred ca sub regimul parlamentar să se fi făcut vreo consultare populară mai liberă, mai conştientă şi mai disciplinată ca cea de la 6 martie. &;eneralul Ion -ntonescu remarc! organizarea te%nic! realizat! $ în condiţiuni care să asigure obiectivitatea cea mai desăvârşită, comisiile fiind alcătuite numai din magistraţi şi profesori, indicaţi prin funcţiunile lor şi un reprezentant al cetăţenilor, ales de preferinţă dintre ofiţeri&'$.u am aşteptat o aprobare sau dezaprobare a partidelor politice, legal inexistente şi nici n-am c-emat la vot pe partizanii *-voastră. 3-am adresat cu inimă frăţească tuturor românilor şi sunt foarte mulţumit pentru consacrarea morală a actelor mele de guvernământ dată prin cele trei milioane de voturi, între care se găsesc fără voia *-voastră şi unii aderenţi ai 7artidului .aţional 8ărănesc. ăci altfel ar trebui să constat că absenţa partidului, -otărâtă de *-voastră şi ratificată de omitetul entral, nu s-a făcut deloc simţită la consultarea plebiscitului din 6 martie a.c.&4 Comisia 2lebiscitar! a judeţului !lciu num!r! 2rintre membrii s!i 2e .' ;' (aco)iţ!, directorul Liceului $Cuza .od!& din Au*i *i sub2re+ectul -urel 9' 8ocanu' Comisia 2lebiscitar! din ora*ul Huşi, +ormat! din Constantin D2iridonescu, 2re*edinte, .asile (aco)iţ!, -urel 9' 8ocanu, l-a contactat 2e c!2itanul ;' Constantinescu, comandantul tru2ei de 2az!' Biroul de )otare era +ormat din Constantin D2iridonescu, Ioan =imitriu, gre+ier, secretar, .asile (aco)iţ! *i -urel 9' 8ocanu' "#2rimarea )oturilor înce2e la ora > 11 în Dala Teatrului din Au*i, aleg!torii înde2linind condiţiile decretului lege cu nr' 51, 2ublicat în $8onitorul o+icial& , nr' 4>, din 27 +ebruarie 1941' Procesul )ot!rii s-a des+!*urat $în cea mai perfectă ordine şi linişte &, iar la ora 1> 51, cei din comisie s-au $transportat la azarma "eg0imentului1 #5 /ânători din oraşul 9uşi, unde am găsit prezentă trupă, cu ofiţerii de rezervă şi subofiţerii de rezervă în număr de 6:;( alegători cu drept de vot, care au votat toţi cu menţiunea <*a=, deci în total au votat un număr de ('5% &' 9um!rul )otanţilor du2! list! era e)aluat la 1555 *i în ziua res2ecti)! la Dala Teatrului *i-au e#2rimat )otul 2552 de aleg!tori' 5Procesul de )otare la Au*i este continuat *i în 5 martie 1941 între orele > 11 E 1> 11, tim2 în care se mai 2rezint! 235 aleg!tori din Au*i, alte localit!ţi *i o+iţeri de tru2! a+laţi în ;arnizoana Au*i, al c!ror num!r se ridic! la 1>1 /un total de 455 de aleg!tori, care se 2ronunţ! 2rin $=a&0' 9um!rul total al celor care *i-au e#2rimat o2ţiunea în zilele de 2-5 martie 1941 este de 5571 aleg!tori'7 Procesul )erbal înc%eiat la 5 martie 1941 ne indic! la Arsura comisia 2lebiscitar! alc!tuit! din judec!torul .irgil Pa)elescu *i gre+ierul Ilie .elicu, care in)it! 2e 9eculai Dtratulat, 2rimarul comunei *i c!2itanul C' 8ucica' La 5 martie 1941 se constituie biroul electoral +ormat din .irgil Pa)elescu, 2re*edinte, Ilie .elicu, secretar, 9eculai Dtratulat *i Ioan To+an, delegaţi'3
4 5

!uliu 3aniu & !on ,ntonescu 4pinii şi confruntări politice #'(5 & #'((, 2' 43-4> , *.+.,.../., 'T'C' ', dosar '% 2 #'(#, +' > 7 !bidem, +' 11 3 !bidem, +' 2>

4n localitatea Avereşti înt<lnim Comisia 2lebiscitar! nr' 7, con+orm 2rocesului )erbal întocmit la 2 martie 1941, +ormat! din judec!torul .irgil Iord!c%escu, 2re*edinte, Ilie .elicu, gre+ier' Biroul de )otare este constituit din .irgil Iord!c%escu, 2re*edinte, Ilie .elicu, secretar, Ioan =' Pi)niceru *i I+rim Ciobac!, delegaţi' Comisia a in)itat înaintea înce2erii 2lebiscitului 2rimarul comunei, Ioan =' Pi)niceru *i 2e c!2itanul C' 8ucica, comandantul tru2elor de 2az!'> Cudec!torul .irgil Pa)elescu *i gre+ierul Ilie .elicu sunt trans2ortaţi din -rsura la Duda în 5 martie 1941 2entru +ormarea comisiei 2lebiscitare, care in)it! 2e 2rimarul Aristac%i ili2 *i c!2itanul C' 8ucica' Biroul electoral este +ormat din .irgil Pa)elescu, 2re*edinte, Ilie .elicu, secretar, Aristac%i ili2 *i =umitru Dtoian, delegaţi' 9 Procesul )erbal din 4 martie 1941 atest! comisia 2lebiscitar! din comuna Dodeşti, +ormat! din judec!torul Petre =umitriu, Iordac%e ;ra2!, s2rijiniţi de 2rimar *i sublocotenetul în rezer)! -' ;%eorg%iu 2entru asigurarea ordinii, biroul de )otare cu2rinz<nd 2e Iordac%e ;ra2!, 2re*edinte, Fte+an Pro+ir, secretar, 9eculai T' Po2a *i Ioan Iona*cu, delegaţi'11 4n comuna Epureni 2lebiscitul se des+!*oar! în 4 martie 1941, 2rocesul )erbal din 5 martie 1941 ne arat! 2e judec!torul .irgil Pa)elescu *i gre+ierul Ilie .elicu ca membri ai comisiei 2lebiscitare' =e buna des+!*urare a 2lebiscitului s-au ocu2at 2rimarul 9eculai 8anoilescu *i c!2itanul C' 8ucica' Biroul de )otare este +ormat din .irgil Pa)elescu, 2re*edinte, Ilie .elicu, secretar, 9eculai 8anoilescu *i Dandu 8ardare, delegaţi'11 4n comuna Găgeşti *i-au des+!*urat acti)itatea s2eci+ic! judec!torul Petre =umitriu, Iordac%e ;ra2! /comisia 2lebiscitar!0, 2rimarul comunei *i sublocotenetul în rezer)! -' ;%eorg%iu 2entru asigurarea ordinii s2eci+ice' Biroul de )otare care *i-a des+!*urat acti)itatea în 2 martie 1941, este +ormat din Iordac%e ;ra2!, 2re*edinte, Fte+an Pro+ir, secretar, ;%eorg%e Butnaru, delegat'12 Cudec!torul Ionel (arincea *i gre+ierul Constantin Ciocan alc!tuiesc comisia 2lebiscitar! din comuna Lunca Banului' Dunt in)itaţi 2rimarul Irimia Corcodel *i locotenentul Dte+<rţ! Pro+ire, în )ederea asigur!rii condiţiilor necesare bunei des+!*ur!ri a 2lebiscitului' =in biroul electoral +ac 2arte Ionel (arincea, 2re*edinte, Constantin Ciocan, secretar, Irimia Corcodel *i ;%eorg%e (!ilescu, delegaţi'15 4n comuna Jigălia documentele cercetate atest! 2e judec!torul Petre =umitriu, Iordac%e ;ra2a /comisia 2lebiscitar!0, 2rimarul comunei, sublocotenetul în rezer)! -' ;%eorg%iu, 2entru asigurarea condiţiilor 2ro2ice des+!*ur!rii 2lbiscitului, Iordac%e ;ra2!, 2re*edinte, Fte+an Pro+ir, secretar, =' Damoil *i 9eculai Prouroc, delegaţi /biroul electoral0'14 Procesul )erbal înc%eiat la 5 martie 1941 ne 2rezint! în comuna Pogăneşti 2e judec!torul Ionel (arincea *i gre+ierul Constantin Ciocan, membrii comisiei 2lebiscitare, ajutaţi de 2rimarul Ilie Ignat *i locotenentul Dte+<rţ! Pro+ire *i biroul de )otare alc!tuit din Ionel (arincea, 2re*edinte, Constantin Ciocan, secretar, Ilie Ignat *i -lecu Dtratulat, delegaţi'15
> 9

!bidem, +' 23 !bidem, +' 29 11 !bidem, +' 74 11 !bidem, +' 51 12 !bidem, +' 45 15 !bidem, +' 54 14 !bidem, +' 55 15 !bidem, +' 57

Comisia 2lebiscitar! din comuna Stănileşti, +ormat! la 5 martie 1941, se com2une din Cudec!torul Ionel (arincea *i gre+ierul Constantin Ciocan, s2rijiniţi de 2rimarul Ioan P<ndaru *i locotenetul Dte+<rţ! Pro+ire, comandantul tru2ei de 2az!' Biroul electoral este +ormat din Ionel (arincea, 2re*edinte, Constantin Ciocan, secretar, 2rimarul Ioan P<ndaru *i ;%eorg%e -ntoc%e, delegaţi /)ezi 2rocesul )erbal din 4 martie 19410'17 4n comuna Vetrişoaia, con+orm 2rocesului )erbal din 2 martie 1941 s-au remarcat judec!torul Ionel (arincea *i gre+ierul Constantin Ciocan, membrii comisiei 2lebiscitare, 2rimarul 9eculai (oman *i locotenetul Dte+<rţ! Pro+ire, care s-au ocu2at de buna des+!*urare a 2lebiscitului, din biroul electoral au +!cut 2arte Ionel (arincea, 2re*edinte, Constantin Ciocan, secretar, 9eculai (oman *i ;' Po2escu, delegaţi'13 Anexă1> Tabloul de rezultatele )oturilor 2e secţii la alegerile 2lebiscitare e+ectuate în zilele de 2 E 5 martie 1941 9r' 1 2 5 4 5 7 3 > 9 11 11 12 15 14 15 17 13 1> 19 21 21 22 25 24 25
17 13

Decţia de )otare Au*i Cozia (!duc!neni Bo%otin 8o*na ;roze*ti Dco2oseni ;orban =r<nceni =ol%e*ti Bune*ti Cozme*ti ;%erm!ne*ti Boţe*ti Dtroe*ti T!t!r!ni Creţe*ti -)er*ti -rsura =uda "2ureni -lbe*ti Crasna T<rzii 6ltene*ti

9r'aleg!tori înscri*i 1555 231 94> 442 531 451 24> 52> 472 7>5 443 >1> 514 713 519 52> 725 514 719 592 455 393 115 51> 541

Tabel )otanţi 5571 219 3>3 429 471 551 211 599 975 491 519 5>> 594 435 255 533 579 577 471 291 544 5>7 173 225 454

=a 5571 219 3>3 42> 459 551 211 599 975 491 519 5>> 594 435 255 533 579 577 471 291 544 5>7 173 225 454

9u 1 1 -

!bidem, +' 55 !bidem, +' 55 1> !bidem, +' 77

27 23 2> 29 51 51 52 55 54 55 57 53 5> 59 41 41 42 45 44 45 47

Aurdugi ?rlaţi Fc%io2eni C<rligaţi .etri*oaia Lunca Banului Dt!nile*ti Pog!ne*ti Fi*cani ;rumezoaia Aoceni =eleni !lciu Berezeni (<nceni .utcani (o*ie*ti B!se*ti ;!ge*ti Cig!lia =ode*ti

551 255 554 329 757 559 729 241 25> 554 441 471 1175 5>5 412 1173 >74 514 197 255 514 24511

232 135 5>9 4>7 737 531 751 513 1>5 271 559 511 157> 551 521 3>7 329 591 159 221 59> 24>11

232 135 5>9 4>7 737 531 751 513 1>5 271 559 511 157> 551 521 3>7 329 591 159 221 59> 2439 9

2