You are on page 1of 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAPIT (YEE 7101) KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM 2011 PENDAHULUAN

Aktiviti kokurikulum untuk pelajar Tingkatan Enam menjurus ke arah pemupukan kepimpinan dan elemen perkhidmatan (Program Khidmat Masyarakat). Pelajar didedahkan dengan amalan kepimpinan yang berasaskan sumber autentik. Melalui Program Khidmat Masyarakat pula, para pelajar terlibat se ara berkumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti!masyarakat setempat dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti dengan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan norma serta nilai positi" yang dipelajari dalam bilik darjah. Pada akhirnya, pelajar Tingkatan Enam yang menjalani aktiviti kokurikulum yang diran ang sebegitu rupa dapat menggilap bakat kepimpinan sebagai bekal kehidupan hari muka.

PENGURUSAN KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM


#.# Pengurusan Kokurikulum Tingkatan $ diasingkan dengan Pengurusan Kokurikulum Tingkatan #%&. #.' (uru Kokurikulum Tingkatan Enam akan menguruskan semua urusan berkaitan dengan Kokurikulum Tingkatan $. #.'.# Pelajar Tingkatan $ menganggotai aktiviti kokurikulum yang berasingan dengan aktiviti kokurikulum Tingkatan #%&. #.'.' Pelajar Tingkatan $ akan mempunyai kelab!persatuan!permainan dan pasukan beruni"orm sendiri. )emua Pelajar Tingkatan $ terlibat dengan aktiviti kokurikulum. 1.2.3 Aktiviti P !"#t$#% Ti%&k#t#% E%#' #k#% (i)#k"#%#k#% *#(# +#kt$ K,k$!ik$)$' (#)#' -#($#) +#kt$ * !" k,)#.#% *#(# " ti#* .#!i /$'##t. 1.2.0 Aktiviti U%it B !$%i1,!' #k#% (i-#)#%k#% *#(# +#kt$ K,k$!ik$)$' (#)#' -#($#) +#kt$ * !" k,)#.#% *#(# " ti#* .#!i R#2$ 'i%&&$ 1 (#% 2 " ' %t#!# Aktiviti S %#'#% K 3 !&#"#% *#(# " ti#* .#!i R#2$ 'i%&&$ 3 (#% Aktiviti S$k#% (#% P !'#i%#% 'i%&&$ 0. #.'.& Pelajar Tingkatan $ boleh dilantik sebagai *urulatih!Pengadil Permainan!Pengadil )ukan )ekolah. #.+ (uru Kokurikulum Tingkatan $ akan menguruskan aktiviti! penilaian Markah Kokurikulum pelajar Tingkatan $ dengan bantuan (uru Tingkatan $. #.+.# (uru Kelas Tingkatan Enam akan menyemak!mengumpul!memastikan pelajar yang memasuki Tingkatan $ ,endah mempunyai rekod markah Kokurikulum di

peringkat )PM (Tingkatan &). )alinan markah kokurikulum tersebut perlu disemak dan disimpan dengan baik. #.+.' Markah Kokurikulum Tingkatan & tersebut akan di ampur dengan markah kokurikulum semasa pelajar berada di Tingkatan $ ,endah dan $ Atas. Purata markah Tingkatan & dan Tingkatan $ akan diambil kira bagi memenuhi syarat keperluan Markah #-. Permohonan ke /PTA. #.+.+ (uru Kokurikulum Tingkatan Enam perlu bekerjasama dengan Penolong Kanan Kokurikulum bagi menyelaraskan aktiviti kokurikulum sekolah. #.0 )enarai nama ahli dan A*K persatuan!kelab!permainan dan unit beruni"orm akan disediakan untuk di"ailkan dalam 1olio Kokurikulum. #.& (uru Tingkatan Enam juga terlibat dengan aktiviti )ukan Tahunan ! Aktiviti Merentas 2esa peringkat sekolah. #.0 )ebarang perubahan akan dimaklumkan kemudian dengan persetujuan Pengetua.

MA/LIS PER4AKILAN KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM P %#"i.#t5 En. Manggi 3 Manggie ak 4yegang (Pengetua) Pn. Ana ,antai ((PK Tingkatan Enam) P %6 )#!#"5 En. Teoh )ay 5eng ((uru KK Tingkatan Enam) A.)i7#.)i5 En. 6im 7ok 7in En. 2ouglas )uji Pn. )yari8atul 9arida 5t. 9akaria Pn. )iti Khati8ah 5t. Abdul :ahid En. 4yangun )uring

PENGAGIHAN TUGAS KOKURIKULUM GURU7GURU TINGKATAN ENAM DG00 PERSATUAN 8 KELAB


Persatuan ! Kelab Persatuan Tingkatan Enam Penasihat; Pn )iti Khati8ah 5t. Abdul :ahid (K) En. 2ouglas )uji

SUKAN DAN PERMAINAN


Persatuan ! Kelab 5adminton < )enaman Ke ergasan Penasihat; Pn. )yari8atul 9arida 5t. 9akaria (K) En. 4yangun )uring =lahraga < )enaman Ke ergasan Pn )iti Khati8ah 5t. Abdul :ahid (K) En. 6im 7ok 7in 5ola )epak ! 1utsal < )enaman Ke ergasan En. 2ouglas )uji (K)

UNIT BERUNI9ORM
>nit ! Pasukan Pengakap Kelana Kadet ,emaja )ekolah Kadet Polis P5)M Penasihat; Pn. )yari8atul 9arida 5t. 9akaria (K) En. 4yangun )uring (K) En. Teoh )ay 5eng (K) En. 6im 7ok 7in (K)

BIDANG TUGAS GURU PENASIHAT5


#. Meran ang dan menyediakan Program Tahunan. '. Menda"tar keahlian dalam kalangan pelajar%pelajar 5orang Permohonan Keahlian semasa Meyuarat Penubuhan. menggunakan

+. Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan dan melantik *a?atankuasa pengurusan dalam kalangan pelajar%pelajar dan menghantar satu salinan Minit Mesyuarat serta senarai *a?atankuasa kepada Penyelaras Kokurikulum Tingkatan Enam satu minggu selepas mesyuarat. 0. Mengadakan dan mengendalikan Mesyuarat *a?atankuasa ke il sekurang% kurangnya satu kali setiap separuh tahun. &. Menyelia, mengurus dan mengendalikan semua aktiviti yang diran ang pada masa aktiviti yang dijadualkan. $. Merekod kehadiran semua murid dalam setiap aktiviti yang dijalankan. #. K .#(i!#% 'i%i'$' " t#.$% 2#&i * )#-#! Ti%&k#t#% E%#' At#"5 7 P#"$k#% B#(#% B !$%i1,!' : 1; k#)i 7 K )#2 8 P !"#t$#% : 12 k#)i 7 L#ti.#% R$'#. S$k#% : 12 k#)i (-ik# #(#) 7 L#ti.#% K )#2 P !'#i%#% : 1; k#)i 2. K .#(i!#% 'i%i'$' " t#.$% 2#&i * )#-#! Ti%&k#t#% < R %(#.5 7 P#"$k#% B#(#% B !$%i1,!' : 10 k#)i 7 K )#2 8 P !"#t$#% : < k#)i 7 L#ti.#% R$'#. S$k#% : < k#)i (-ik# #(#) 7 L#ti.#% K )#2 P !'#i%#% : < k#)i @. Memastikan laporan kegiatan mingguan dihantar salinan kepada penyelaras kokurikulum tiga hari selepas aktiviti. A. Menyediakan satu laporan tahunan yang lengkap dan dihantar kepada (uru Penolong Kanan Kokurikulum pada akhir bulan =ktober. B. Memastikan surat kebenaran penjaga diedarkan kepada pelajar%pelajar sebelum aktiviti luar sekolah dijalankan. #-. Mengurus dan menyimpan segala rekod penglibatan, pen apaian dan salinan sijil penghargaan murid dalam aktiviti luar. ##. Memastikan segala urusan surat%menyurat berkaitan kegiatan kokurikulum berjalan lan ar. #'. Memastikan semua aktiviti berjalan sebagaimana kurikulum dan peran angan tahunan yang disediakan. #+. Menyediakan laporan untuk penyediaan sijil kokurikulum pelajar%pelajar pada akhir tahun, khasnya kelas peperiksaan a?am. #0. Menyelaras dan mengurus penyertaan pelajar%pelajar dalam pertandingan peringkat daerah, negeri dan seterusnya.

PENERANGAN MENGENAI PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT L#t#! 2 )#k#%&5 Khidmat masyarakat ialah komponen aktiviti kokurikulum yang memerlukan penglibatan pelajar se ara berkumpulan dalam aktiviti sekolah dan komuniti ! masyarakat setempat. Penglibatan ini ialah dalam bentuk projek atau kajian yang boleh membantu dan meningkatkan imej diri, sekolah dan komuniti. K,%" * K.i('#t M#"6#!#k#t5 Melalui Khidmat Masyarakat ini, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan norma serta nilai positi" yang dipelajari dalam bilik darjah. Pelajar dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungja?ab. 2engan ini, pelajar dapat membina martabat diri yang positi" dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Pelajar dikehendaki menjalankan khidmat masyarakat di luar ?aktu persekolahan. 9,k$" P %i)#i#%5 Khidmat masyarakat berdasarkan projek kumpulan bagi membantu pihak sekolah atau komuniti ! masyarakat setempat. T$-$#% P %i)#i#%5 Penilaian Khidmat Masyarakat bertujuan untuk menilai sejauh manakah pelajar dapat Mengapplikasikan pengetahuan, kemahiran dan norma serta nilai positi" yang di pelajari se ara pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah Melibatkan diri se ara praktikal dan se ara langsung sebagai anggota masyarakat yang bertanggungja?ab P %& %(#)i#% K.i('#t M#"6#!#k#t M#t)#'#t Turut memberi sumbangan kepada kebajikan sekolah Menjadi ?arganegara yang patriotik, prihatin dan bertanggungja?ab terhadap sekolah, masyarakat dan negara P!," " P %i)#i#%5 Proses penilaian Khidmat Masyarakat merangkumi tiga elemen penilaian Penilaian se ara pemerhatian ,e"leksi diri 6aporan P %i)#i#% S 3#!# P ' !.#ti#%5 Pemerhatian merupakan satu proses penilaian yang merangkumi tiga aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai serta norma di luar bilik darjah. #. Pemerhatian dilakukan se ara tidak "ormal bermula daripada proses peran angan, kerja amali sehingga pembentangan laporan. '. Pemerhatian boleh dilakukan se ara berperingkat melalui pembentukan ahli ja?atan kuasa dan senarai tugas dan pelaksanan projek. +. Pemerhatian dilakukan untuk menilai pen apaian terbaik pelajar. R 1) k"i Di!i

Penilaian ,e"leksi 2iri dilakukan berdasarkan borang re"leksi diri mengikut kriteria yang ditetapkan oleh guru.

)egala kerjasama tuan!puan amat dihargai bagi menjayakan aktiviti kokurikulum Tingkatan Enam ini.
Di" (i#k#% ,) .5

(TEOH SAY BENG) (>,> K=K>,/K>6>M T/4(KATA4 E4AM )MK KAP/T

Di"#.k#% ,) .5

(ANA ANAK RANTAI) PE4=6=4( KA4A4 T/4(KATA4 E4AM )MK KAP/T Di)$)$"k#%

(MANGGI = MANGGIE ANAK NYEGANG) PE4(ET>A )MK KAP/T SUMBER RU/UKAN5


http;!!kokurikulum"$smkts.blogspot. om! http;!!???.smkkgv.edu.my!kokurikulum!tingkatan$.html http;!!tea h'u0u.blogspot. om!'-#-!##!kokurikulum%tingkatan%$%smk%penanti.html http;!!tea h'u0u.blogspot. om!sear hCupdated%minD'-#-%-#% -#T--;--;--.'5-A;--<updated%maED'-##%-#%-#T--;--;--.'5-A;--<maE% resultsD$

http;!!???.smktar.edu.my!indeE.phpC optionD omF ontent<taskDvie?<idD'##</temidD#&&