You are on page 1of 3

I.

kroatistick setkn v brn


29.10.-1.11.2013

zmr npl pnos


Semin jihoslovanskch filologi a balkanistiky stavu slavistiky Filozofick fakulty Masarykovy univerzity organizuje ve dnech 29. jna 1. listopadu I. kroatistick setkn v Brn, jejich prostednictvm m bt zaloena platforma pro pravideln neformln setkvn i odborn dialog eskch kroatist s jejich protjky z Chorvatska a dalch zem, v nich jsou studovny chorvatsk jazyk, literatura, kultura a djiny. Npln Kroatistickch setkn v Brn budou jednak pednky a semine zahraninch i domcch odbornk uren primrn studentm kroatistiky a balkanistiky, jednak doprovodn kulturn program pro ir publikum, kter se bude skldat z autorskch ten, filmovch projekc, koncert, vstav nebo pedstaven novch knih spjatch s chorvatskou problematikou i prostedm. Pnosem Kroatistickch setkn vBrn by tak vedle zviditelnn msta jejich konn v kroatistickch kruzch, zprostedkovvn dialogu odbornk zrznch zem azpesten vuky naich student, mlo bt tak seznamovn esk veejnosti s reprezentativnmi pedstaviteli a dly chorvatsk kultury.

program

host
Prof. Tomislav BOGDAN
Nar. 1973 ve Splitu. Psob na stavu kroatistiky Filozofick fakulty Univerzity v Zhebu, kde pedn chorvatskou literaturu ranho novovku. Jeho u specializac je renesann lyrika, j se zabv mj. ve svch vysoce hodnocench monografich Ljubavi razlike. Tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljea (Zagreb 2012) a Lica ljubavi. Status lirskog subjekta u kanconijeru Dore Dria (Zagreb 2003). Bhem svho hostovn v Brn prof. Bogdan proslov cyklus pednek na tma Hrvatska renesansna knjievnost u europskom kontekstu.

filmov projekce
breza (1967, Bza, Ante babaja)
Jedno z vrcholnch dl chorvatsk kinematografie inspirovan povdkami Slavka Kolara, je jsou zasazeny do prosted severochorvatskho kajkavskho venkova prvn poloviny minulho stolet. Tragick pbh kehk vesnick krsky Janice, kter se stv obt zaostalho provinnho prosted, v nm dosud pevaj starobyl pohansk obyeje a jeho surov patriarchln mentalita nemilosrdn drt ve, co pevyuje lokln stsnn horizonty. Film mimodn obrazov podmanivosti, jeho vizuln strnka bv kritikou pirovnvna kdlm chorvatskch naivnch mal.

tko pjeva zlo ne misli (1970, kdo zpv, nem zl mysly, Kreo golik)

Prof. Nikica GILI


Nar. 1973 ve Splitu. Stoj v ele Katedry filmologie stavu komparativn literatury na filozofick fakult zhebsk univerzity, jeho je momentln vedoucm. Jedn se onejvznamnjho chorvatskho filmovho vdce souasnosti, kter se ve svch pracch zabv napklad otzkami filmov genologie, naratologie a metodologie. Psob t jako komenttor renomovanho zpravodajskho serveru T-portal.hr. Z jeho odborn bibliografie zmime alespo knihy Uvod u povijest hrvatskog igranog filma (Zagreb 2010), Uvod u teoriju filmske prie (Zagreb 2007) nebo Filmske vrste i rodovi (Zagreb 2007). Svj blok pednek pro brnnsk studenty prof. Gili nazval Teme iz povijesti hrvatskog filma.

Divcky nejoblbenj chorvatsk film vech dob natoen na motivy novely Vjekoslava Majera. Sled smvnch epizod ze vednho ivota obyejn zhebsk rodiny 30. let 20. stolet vyprvn skrze optiku denkovch zznam jejho lena malho chlapce Perici. Nahokle komick a pro mnoh chorvatsk divky i nostalgi zavnjc filmov obraz mezivlenho Zhebu a malomckch existenc, postoj a hodnot jeho obyvatel.

to je Iva snimila 21. listopada 2003. (2005, co iva natoila 21. jna 2003, tomislav radi)
Pseudodokumentrn technikou natoen drama ze souasnosti, kter filmov kritika ad ji dnes ke klenotm chorvatsk kinematografie. Pbh dvky Ivy, kter ke svm 14. narozeninm dostv digitln videokameru, s jej pomoc nsledn zaznamenv sv okol. Film je vlastn simulac toho, co Iva natoila bhem dne svch narozenin. Vsledkem je msty humorn obraz jedn zhebsk rodiny, kter vak lze zrove oznait za univerzln, mimodn psobivou adrsav znepokojujc vpov osvt, kter sportrtovanou chorvatskou rodinou sdlme imy. Vechny projekce uvede prof. Nikica Gili. Filmy budou promtnuty vchorvatskm znn sanglickmi titulky.

10:00 11:30 Tomislav BOGDAN Uvod u hrvatsku renesansnu knjievnost 11:45 13:15 Nikica GILI anrovski i modernistiki film u Hrvatskoj 17:30 18:00 Petr STEHLK Predzie i most: simbolika konceptualizacija graninog poloaja Hrvatske u izvornom jugoslavizmu (uebna S11, Jotova 13) 18:15 Pedstaven knihy Petra Stehlka Bosna v chorvatskch nrodn-integranch ideologich 19. stolet (Masarykova Univerzita, Brno 2013) O knize promluv doc. Ladislav Hladk a doc. Vclav tpnek (uebna S11, Jotova 13)

ter 29.10.

10:00 11:30 Nikica GILI Tendencije suvremenog hrvatskog filma 11:45 13:15 Tomislav BOGDAN Epika u 16. stoljeu epske vrste, prevlast epike u Dalmaciji i njezina nezastupljenost u Dubrovniku 17:30 Tko pjeva zlo ne misli (1970, r. Kreo Golik, 95 min.) filmov projekce

tvrtek 31. 10.

10:00 11:30 Tomislav BOGDAN Dramske vrste i kazalite u 16. stoljeu 12:00 to je Iva snimila 21. listopada 2003. (2005, r. Tomislav Radi, 92 min.) filmov projekce

ptek 1. 11.

10:00 11:30 Tomislav BOGDAN Lirika u 15. i 16. stoljeu lirske vrste i europski okviri 11:45 14:15 Nikica GILI Poetika Zagrebake kole crtanog filma soust vuky bude i projekce krtkch film Zhebsk koly kreslenho filmu 17:30 Breza (1967, r. Ante Babaja, 92 min.) filmov projekce

STEDA 30. 10.

v seminrn mstnosti M1 v suternu budovy M, Jotova 13 (vchod z Komenskho nmst)

Pokud nen uvedeno jinak, vechny pednky a projekce se konaj

graficky zpracoval Pavel Pilch