You are on page 1of 10

UNIBERSIDAD NG SANTO TOMAS FAKULTAD NG SINING AT PANITIK

Departamento ng Filipino

SILABUS NG KURSO Komunikasyon sa Akademikong Filipino Fil1 3 Units

Pamagat ng Kurso: Daglat ng Kurso: Kredito:

Taong Panunuran: Semestre: Pangunang Kailangan: Iskedyul


Isilid: Oras ng Konsultasyon Period:

2012-2013 2st Semester Wala

Fakulti:
Opisina: Contact No.

E-mail:

dorskie2002@yahoo.com

Lugar:

Faculty of Arts and Letters CONSULTATION ROOM/Gen. Ed Office

DESKRIPSYON NG KURSO

Ang kursong Filipino 1 ay isang metalingwistik na pag-aaral ng akademikong Filipino bilang koda sa ibat ibang sitwasyon at larang. Sa paraang interdisiplenaryo at interaktibo ay inaasahang mauunawaan at malilinang sa mga mag-aaral ang mga kailangang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Filipino sa lalong mataas na edukasyon.

TUNGUHIN AT LAYUNIN: Panlahat na Layunin Sa kursong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nakapagpapaliwanag ng mga opisyal na tungkulin at gamit ng wikang Filipino bilang wikang pambansa batay sa probisyong pangwika sa 1987 Konstitusyon; 2. Nakagagamit ng mataas na antas ng kasanayan sa komprehensyon (i.e. pagbasa at pakikinig) at produksyon (i.e. pagsulat at pagsasalita) ng ibat ibang diskurso; 3. Nakakilala ng ibat ibang uri ng wikang Filipino tungo sa paglinang ng sariling sistema at repertwang pangwika. Tiyak na Layunin Sa katapusan ng pag-aaral ng Filipino 1, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nakagagamit ng angkop na pananalita sa angkop na pagkakataon. 2. Nagkakaroon ng ganap na kasanayan sa maayos at wastong paggamit ng varayti o mga uri ng wika. 3. Nalilinang ang kakahayang maging mapanuri sa mga ideya ng binasang teksto. 4. Naipapakita ang kaalaman sa mga pagbabagong pangwika na nakasaad sa Konstitusyon. 5. Naipagmamalaki ang pinagmulang ng wikang Filipino. 6. Napagpapasyahan ang kilos, gawi at saloobing maaring gawing huwaran sa pagpapaunlad ng sariling pagkatao; 7. Naipapahayag ang pansariling damdamin ukol sa mensahe ng nabasang teksto. 8. Nakapagsasagawa ng wastong pakikinig nang may pangunawa. 9. Naisasagawa ang makabuluhan at mabisang pakikilahok sa mga gawaing pantalastasan; 10. Nakasusulat ng mga payak na talata; 11. Naipapakita ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa komunikasyong pasalita at pasulat; at 12. Nakalilikha ng mga sulating naghahayag ng kasanayan sa apat na anyo ng diskurso.

Pagpapahalang Pantao:

1. Nakapagpapahayag ng Pagpapahalaga at pagmamalaki sa Filipino bilang kasangkapang wika sa pambansang unawaan, pagkakaisa at kaunlaran. 2. Nailalapat ang maka-Pilipinong at maka-Tomasinong oryentasyon sa pag-alam, pagtaya at pagpapahalaga sa mga kaalaman at konsepto na may kinalaman sa kultura at lipunang global at local. 3. Nalilinang ang kultura ng sistematikong pagsasaliksik; at 4. Nakakabuo ng positibong saloobin sa paggamit ng Filipino sa pagsasaliksik. 5. Napapahalagahan ang mga sining biswal gaya ng dula, pelikula, pinta, lilok at iba pa 6. Nakapagpakita ng paggalang sa kultura ng iba. 7. Nakapagpapakita ng paggalang sa pagkakaiba ng gawi ng pagsasalita ng mga etnikong grupo sa Pilipinas. 8. Napapahalagahan ang mga mahahalagang ambag na kasaysayan sa pagpapayabong ng wika. 9. Napapahalagahan ang panghihiram ng wika bilang instrument ng intelektwalisasyon ng wika. 10. Nakikilala ang kakaibang paraan ng pagpapahiwatigan sa kulturang Filipino. 1. Pagbibigay ng mga sitwasyon /obserbasyon ukol sa katangian ng wika. 2. Pagsasaliksik hinggil sa wika at kapangyarihan 3. Pagsasanay sa pagtutunton sa mga pagbabagong naganap sa mga salita ng wikang Filipino. 4. Pagsasanay sa pagtukoy ng ilang mga katangian ng wikang mababakas sa tula. 5. Inisyal na pagtatatala ng mga salitang may katulad na bigkas sa Filipino ngunit iba ang kahulugan sa ibang wika ng Pilipinas. 6. Reaksyong Papel 7. Glosaryo ng mga Katawagan 8. Pagsasanay sa pagpapalawak ng pangungusap 9. Maikling dula-dulaan 10. Critique Paper 11. Film Review 12. Pag-transcribe ng mga isinagawang panayam. 13. Pagbuo ng isang ribyu sa programang napakinggan 14. Pagbuo ng sariling advertisement 15. Paglikha ng mga gabay upang maiwasan ang takot sa pagtatalumpati 16. Pagsulat ng isang papel-pananaliksik 17. Pagsasagawa ng lekyur-forum 18. Paggawa ng dokumentaryong pelikula 19. Pagsulat ng isang kritik sa dulang napanood gaya ng manila ballet 20. Drill sa pagbabaybay at panghiram.

Inaasahang Awtput:

ORGANISASYON NG KURSO BALANGKAS NG KURSO


BAHAGI UNANG BAHAGI: INTRODUKSIYON SA WIKA AT KOMUNIKASYON NILALAMAN Aralin 1: Katuturan at Katangian ng Wika A. Ang wika ay tunog B. Ang wika ay arbitraryo C. Ang wika ay masistema D. Ang wika ay sinasalita E. Ang wika ay kabuhol ng Kultura F. Ang wika ay nagbabago G. Ang wika ay malikhain H. Ang wika ay makapangyarihan I. Ang wika ay may kapangyarihang lumikha J. Ang wika ay may kapangyarihang makaaapekto sa kaisipan at pagkilos K. Ang wika ay may kapangyarihang makaapekto sa polisya at pamaraan Aralin 2: Ang Wika at Lipunan A. Varayti at Varyasyon ng Wika B. Mga Pag-aaral / Pananaliksik ukol sa mga Varayti ng Wika Aralin 3: Kasaysayan ng Wikang Filipino A. Panahon ng Katutubo B. Panahon ng Kastila C. Panahon ng Amerikano D. Panahon ng Hapon Aralin 4: Ponolohiya A. Ponetika at Ponolohiya B. Mga Ponemang Suprasegmental Aralin 5: Morpolohiya A. Anyo ng Morpema B. Mga uri Morpema C. Mga pagbabagong morpoponemiko Aralin 6: Sintaks A. Bahagi ng Pananalita B. Pangungusap na walang tiyak na Paksa C. Ayos ng Pangungusap sa Filipino D. Pagpapalawak ng pangungusap

1 LINGGO

2 LINGGO

Aralin 7: Alpabeto at Ortograpiyang Filipino Aralin 8: Panghihiram ng Wika Aralin 9: Kalikasan ng Komunikasyon A. Katuturan ng Komunikasyon B. Lawak ng Komunikasyon 1. 2. 3. 4. 5. 6. Intrapersonal Interpersonal Pangkatang Komunikasyon Pampublikong Komunikasyon Mass Media Interkultural

3 LINGGO

C. Layunin ng Komunikasyon Aralin 10: Komunikasyong Berbal A. Kahulugan ng Wika B. Epektibong Paggamit ng Berbal na mensahe Aralin 11: Komunikasyong Di-Berbal A. Mga Tsanel ng di Berbal na Mensahe Aralin 12: Modelo ng Komunikasyon A. Komunikasyong Pantao bilang Aksiyon B. Komunikasyon bilang Interaksiyon C. Komunikasyong Pantao bilang Transaksiyon D. Mga Elemento sa Proseso ng Komunikasyon E. Modelo sa Proseso ng Komunikasyon 1. Modelo ni Aristotle 2. Modelo ni Braddocks 3. Modelong Shannon at Weaver sa Komunikasyon 4. SMRC Modelo ni Berlo 5. Modelo ng Komunikasyon ni Wilbur Schramm 6. Modelo ng Komunikasyon ni Frank Dance 7. Modelo nina Richard Swanson at Charles Marquadt F. Apat na Salik sa Matagumpay na Komunikasyon G. Speaking ni Del Hymes Aralin 13: Panlahat na Gamit ng Wika A. Ayon kay M. L. Halliday B. Ayon kay R. Jakobson C. Ayon kay W.P. Robinson

4 LINGGO

5 LINGGO

6 LINGGO

IKALAWANG BAHAGI: MAKRONG KASANAYAN SA WIKANG FILIPINO

Aralin 1: Kalikasan ng Pakikinig A. Kahalagahan ng Pakikinig B. Katuturan ng Pakikinig C. Proseso ng Pakikinig D. Uri ng Pakikinig 1. Pakikinig upang Matuto at Makaunawa 2. Pakikinig upang Magbigay ng Pagtataya at Panunuri 3. Pakikinig upang Dumamay at Umunawa Aralin 2: Kritikal na Pakikinig A. Ang Modernong SIER sa Kritikal na Pakikinig Aralin 3: Mga Estratehiya sa Mabuting Pakikinig A. Maling Akala sa Pakikinig B. Ang Wastong Kasanayan sa Pakikinig Aralin 4: Kasanayan sa Pagsasalita A. Ang Reotorika at Pagtatalumpating Pampubliko 1. Ang Panahon ng Griyego 2. Ang Panahon ng Romano B. Ano ba ang Pagtatalumpating Pampubliko? C. Uri ng Paglalahad o Paghahatid Aralin 5: Ang Rhetorical Triangle A. Logos B. Ethos C. Pathos Aralin 6: Paghahanda sa Pagtatalumpati A. Pagpili ng Paksa B. Pagsusuri at Pagtataya sa Layunin at Awdyens

7 LINGGO

8 LINGGO

9-10 LINGGO

Aralin 7: Paano Harapin ang Takot sa Pagtatalumpati sa Publiko A. Prinsipyo sa Pagtatalumpati Aralin 8: Mga Dapat Tandaan sa Epektibong Pagsasalita at Mahusay na Pagtatalumpati Aralin 9: Uri ng Talumpati

11 LINGGO

Aralin 10: Kasanayan sa Pagbabasa A. Katuturan ng Pagbasa B. Ang sistema ng Hudyatan Aralin 11: Modelo ng Proseso ng Pagbasa 1. Ang Pagbasa ay isang Linggwistikong Proseso 2. Ang Pagbasa ay isang Transaksyunal na Proseso 3. Ang Pagbasa ay isang Prosesong Transaksyunal Sosyosaykolinggwistiko Aralin 12: Mga Kasanayan sa Pagbasa A. Estilo ng Pagbasa B. Aktibong Pagbasa Aralin 13: Mga Teorya ng Pagbasa 1. Tradisyunal na Pananaw 2. Ang Kognitibong Pananaw 3. Ang Metakognitibong Pananaw Aralin 14: Mga Kasanayan sa Pagbasa at Pagsulat A. Pagbasa para sa Pangunahing Ideya B. Pagkilala sa Detalye C. Paghahambing, Panghihinuha, Pagbibigay ng Konklusyon at Paghatol D. Estilo E. Tono at Mood F. Pagbabasa ng mga Sulating Nagbibigay- Katuturan at Nagpapaliwanag G. Ang Pagbabasa ng Sulating Nanglalarawan at Nagsasalaysay

12 LINGGO

13-15 LINGGO

Aralin 15: Kasanayan sa Pagsusulat A. Ano nga ba ang pagsulat? B. Paghahanap ng Pokus: Proseso ng Pagsulat Aralin 16: Mga Bahagi ng Teksto 16-17 LINGGO Aralin 17: Hulwaran ng Organisasyon ng Teksto A. Kaayusang Kronolohikal B. Hambingan at Kontrast C. Sanhi at Bunga D. Katotohanan at Opinyon E. Enumerasyon o Paglilista F. Problema at Solusyon G. Mga Salita/ Pananalitang Pananda sa Bawat Hulwaran Konsultasyon sa paghahanda ng Lecture-Forum PINAL NA PAGSUSULIT

MODELO AT ISTRATEHIYA NG PAGTUTURO:

Input ng Fakulti: Mga Gawain ng Estudyante:

PowerPoint Presentations Modeling Ekstensibong Pagbabasa Internet Surfing Ribyu at Komentaryo Pagtalakay sa napapanahong isyu sa lipunan Brainstorming, mga isyu at kalakaran sa wika at komunikasyon Case Studies Problem Solving Activities Situation Analysis

Interaktibo, Kooperatibo, at Kolaboratibong Gawain

Gawaing Portfolio Integratibong Gawain

Awtput sa ibat ibang makrong kasanayan Paggamit ng wika sa epektibong komunikasyon sa ibat ibang sitwasyon

SANGGUNIAN:

Batayang Babasahin

Ampil, Roberto, et.al 2008. Akademikong Filipino sa Komunikasyong Global. UST Publishing House. Ampil, Roberto Dl. et al. 2007. Filipino I: Wikang Filipino sa Akademikong Komunikasyon. Valenzuela City: Mutya Publishing House. Mangahis, Josefina, Rhoderick V. Nuncio at Corazon M. Javillo. 2005. Komunikasyon sa Akademikong Filipino. Quezon City: C&E Publications.

Masaklaw na Babasahin

Allen, Janet. Yellow Brick Roads: Shared and Guided Paths to Independent Reading 4-12. Barnett, M.A. (1988). Teaching reading in a foreign language. ERIC Digest Barton, Mary Lee and Clare Heidema. Teaching Reading in Mathematics: A Supplement to Teaching Reading in the Content Areas (2nd Edition) Barton, Mary Lee and Deborah L. Jordan. Teaching Reading in Science: A Supplement to Teaching Reading in the Content Areas (2nd Edition) Block, E.L. (1992). See how they read: comprehension monitoring of L1 and L2 readers. TESOL Quarterly 26(2) Buehl, Doug. Classroom Strategies for Interactive Learning (2nd Edition) Burke, Jim. Reading Reminders: Tools, Tips and Techniques. Dole, J. A. Duffy, G. G., Roehler, L. R., and Pearson, D. D. (1991). Moving from the old to the new: research on reading comprehension instruction. Review of the Educational Research 61 Dubin, F., and Bycina D. (1991). Models of the process of reading. In Celce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, Mass.: Heinle and Heinle Duke, N. L., and Pearson, D. P. (n.d.). Effective practices for developing reading comprehension. Available at //effectivereading.com/ (Oct. 15 2011) Estes, T. H. (1999). Strategies for reading to learn. Available ay www.readingstrategies.com . Course Designing in College

Web-Based

Biblionet/webnet http://www.ust.edu.ph

http://eleap.ust.edu.ph
Instructional Media Documentary Film LCD Computer Designing in College

MGA PATAKARAN:
1. Ang regular na pagdalo sa klase ay inaasahan. Sa kaso ng pagliban sa hindi maiwasang dahilan, kinakailangang makapagpakita ng liham mula sa magulang o sertipiko medical mula sa doctor. 2. Pumasok sa oras at manatili hanggang sa matapos ang klase. 3. Aktibong Pakikilahok sa klase ay kinakailangan. 4. Ang mga gawaing kaugnay sa paksang tinatalakay ay kailangang maisagawa sa mismong klase. 5. Ang mga gawaing pasulat ay kailangang kompyuterisado. 6. Sumunod sa panahon ng pagsusumite ng mga takdang aralin. 7. Huwag mahiyang kumunsulta sa anumang suliraning kaugnay sa mga aralin at gawain sa klase. 8. Sundin ang angkop at makataong gawi sa klase. 9. Ang intelektwal at akademikong katapatan ay inaasahan sa bawat estudyante. Kilalanin lahat ng pinagkukunan ng inpormasyon na ginagamit sa mga papelpampananaliksik. 10. Iba pang patakarang nakasulat sa Student Handbook. REKISTO AT PAMAMARAAN NG PAGMARKA SISTEMA NG PAGMAMARKA Pakikilahok sa Klase = 30% Indibidwal na Pagsagot = 10% /pagtugon (recitation) Pangkalahatang Pag-uulat = 20 % (Kooperatibo at Kolaboratibong mga Gawain)

Awtput = 30%
Proyekto = 10 % Pagsubok, maikling pagsusulit = 20%

Pagsusulit = 40% Preliminary Finals

______________ 100%