You are on page 1of 52

**¸ÉÒ ºÉnÂùMÉÖ¯û |ɺÉzÉ**

¸ÉÒ ºÉnÂùMÉÖ¯û ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSÉä VÉx¨É ¶ÉiÉɤvÉÒ ÊxÉʨÉiªÉ


(¶ÉEäò 1823 iÉä 1923)
+ɸɨÉɨÉvªÉä "ºÉÉlÉÇ +¹]õÉ´ÉGò MÉÒiÉÉ" ªÉÉ º¡ò]õÒEòºÉ¨É ¶ÉÖvnù +ÉÊhÉ
=nùÉkÉ Ê´ÉSÉÉ®ú |É´ÉɽþɪÉÖHò ¸Éä¹`ö OÉÆlÉÉSÉä
|ÉEòɶÉxÉ ({ÉÖxɨÉÖÇpùhÉ) Eò®úiÉÉxÉÉ +iªÉÉxÉÆnù ½þÉäiÉ +ɽäþ.
ºÉ´ÉÇ ºÉnÂù¦ÉHòÉxÉÒ ªÉÉSÉÉ ºÉJÉÉä±É +¦ªÉÉºÉ ´É ËSÉiÉxÉ Eò°üxÉ
ºÉiº´É°ü{ÉÉSÉÉ ±ÉÉ¦É Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÉ ½þÒ ºÉnÂùMÉÖ¯ûSÉ®úhÉÒ Ê´ÉxÉ©É |ÉÉlÉÇxÉÉ!
+ɹÉÉfø ¶ÉÖ**15 ¶ÉEäò 1923 MÉÖ¯û{ÉÉèÌhɨÉÉ
MÉÖ¯û´ÉÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò 5 VÉÖ±Éè 2001

Ê´ÉxɪÉÉxÉÆnù
¸ÉÒ ºÉnÂùMÉÖ¯û ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ +ɸɨÉ, ¨ÉÉèVÉä ´Éb÷MÉÉÆ´É, ÊVɱ½þÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú
¡òÉäxÉ : 0230-2357118

Vinayanand Charitable Home


India 416203
924/30, "Kaivalya", Vishalnagar, Hupari, Dist : Kolhapur (M.S)
Website : www.vch-india.com, Email :klp_vchindia@sancharnet.in
Phone : 0230-2450365, Mobile : 98-2311-7561
1
+¹]õÉ´ÉGò MÉÒiÉÉ
+vªÉÉªÉ {Éʽþ±ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
EòlÉÆ YÉÉxɨɴÉÉ{xÉÉäÊiÉ EòlÉÆ ¨ÉÖÊHò¦ÉÇʴɹªÉÊiÉ*
´Éè®úÉMªÉÆ SÉ EòlÉÆ |ÉÉ{iɨÉä
|ÉÉ{iɨÉäiÉnÂù ¥ÉÚʽþ ¨Éä |ɦÉÉä**1**
½äþ |ɦÉÉä, YÉÉxÉ EòºÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉä<DZÉ, ¨ÉÖÊHò Eò¶ÉÒ Ê¨É³äý±É ´É ´Éè®úÉMªÉ EòºÉå |ÉÉ{iÉ
½þÉä<Ç±É ½åþ ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆMÉÉ.
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
¨ÉÖÊHòʨÉSUôʺÉSÉäkÉÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉxÉ ʴɹɴÉkªÉVÉ*
IɨÉÉVÉÇ´ÉnùªÉÉiÉÉä¹ÉºÉiªÉÆ {ÉÒªÉÚ
{ÉÒªÉڹɴɦnùVÉ**2**
½äþ Ê|ɪÉ, iÉÖ±ÉÉ VÉ®ú ¨ÉÖÊHòSÉÒ <SUôÉ +ºÉä±É iÉ®ú, ʴɹɪÉÉÆxÉÉ Ê´É¹É ºÉ¨ÉVÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÉ
iªÉÉMÉ Eò®ú +ÉÊhÉ IɨÉÉ, +ÉVÉÇ´É, nùªÉÉ, ºÉÆiÉÉä¹É ´É ºÉiªÉ ªÉÉÆxÉÉ +¨ÉÞiÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ
iªÉÉÆSÉå ºÉä´ÉxÉ Eò®ú.
xÉ {ÉÞÊlÉ´ÉÒ xÉ VɱÉÆ xÉÉÎMxÉxÉÇ ´ÉɪÉÖ
´ÉɪÉÖtÉêxÉÇ ´ÉÉ ¦É´ÉÉxÉÂ*
B¹ÉÉÆ ºÉÉÆÊIÉhɨÉÉi¨ÉÉxÉÆ ÊSÉpÚù{ÉÆ Ê´ÉÊrù ¨ÉÖHòªÉä**3**
iÉÚÆ º´ÉiÉ& {ÉÞl´ÉÒ xÉɽþÒºÉ, {ÉÉhÉÒ xÉɽþÒºÉ, ´ÉɪÉÖ xÉɽþÓºÉ, +ÎMxÉ xÉɽþ ËEò´ÉÉ
+ÉEòɶɽþÒ xÉɽþÓºÉ. ¨ÉÖÊHò ʨɳýÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ, ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ºÉÉIÉÒ VÉÉä SÉèiÉxªÉ°ü{É
+Éi¨ÉÉ iÉÉä iÉÚÆ +ɽäþºÉ +ºÉä VÉÉhÉ.
ªÉÊnù näù½Æþ {ÉÞlÉCEÞòiªÉ ÊSÉÊiÉ Ê´É¸ÉɨªÉ Êiɹ`ö漃 *
+vÉÖxÉè´É ºÉÖJÉÒ ¶ÉÉÆxiÉÉä ¤ÉÆvɨÉÖHòÉä ¦ÉʴɹªÉ漃 **4**
VÉ®ú iÉÚÆ näù½þɱÉÉ º´ÉiÉ&{ÉɺÉÚxÉ +±ÉMÉ Eò°üxÉ SÉèiÉxªÉÉÆiÉ ÎºlÉ®úɴɱÉÉºÉ iÉ®ú +ÉkÉÉÆ
ªÉÉ IÉhÉÓSÉ iÉÚÆ ºÉÖJÉÒ, ¶ÉÉxiÉ ´É ¤ÉÆvɨÉÖHò ½þÉä>ðxÉ VÉɶÉÒ±É.
xÉ i´ÉÆ Ê´É|ÉÉÊnùEòÉä ´ÉhÉÉæ xÉɸɨÉÒ xÉÉIÉMÉÉäSÉ®ú& *
+ºÉÆMÉÉä+漃 ÊxÉ®úÉEòÉ®úÉä ʴɷɺÉÉIÉÒ ºÉÖJÉÒ ¦É´É **5**
iÉÚÆ ¥ÉÉÀhÉÉÊnù ´ÉhÉÇ +ºÉ±Éä±ÉÉ xÉɽþ ËEò´ÉÉ iÉÚÆ SÉÉ®ú +ɸɨÉÉÆiɱÉɽþÒ xÉɽþÓºÉ,
iɺÉÉSÉ iÉÚÆ b÷Éä³äý +ÉÊnù <ÆÊpùªÉÉÆSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ xÉɽþÓºÉ. iÉÚÆ +ºÉÆMÉ, ÊxÉ®úÉEòÉ®ú Ê´É·ÉÉSÉÉ
ºÉÉIÉÒ +ɽäþºÉ ½åþ VÉÉhÉ ´É ºÉÖJÉÒ ½þÉ.ä
vɨÉÉÇ+vɨÉÉæ ºÉÖJÉÆ nÖù&JÉÆ ¨ÉÉxɺÉÉÊxÉ xÉ iÉä ʴɦÉÉä *
xÉ EòiÉÉÇ+漃 xÉ ¦ÉÉäHòÉ+漃 ¨ÉÖHò B´ÉÉ漃 ºÉ´ÉÇnùÉ **6**
½äþ ´ªÉÉ{ÉEò, vɨÉÇ-+vɨÉÇ, ºÉÖJÉ-nÖù&JÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ ¨ÉxÉÉSÉä +ɽäþiÉ. iÉÖ±ÉÉ-
+Éi¨É°ü{ÉɱÉÉ-iÉä ±ÉÉMÉÚ xÉɽþÓiÉ. iÉÚÆ EòiÉÉÇ xÉɽþ +ÉÊhÉ ¦ÉÉäHòɽþÒ xÉɽþÓºÉ. iÉÚÆ iÉ®ú
ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇ Eòɳý ¨ÉÖHòSÉ +ɽäþºÉ.
2
BEòÉä pù¹]õÉ+漃 ºÉ´ÉǺªÉ ¨ÉÖHò|ÉɪÉÉä+漃 ºÉ´ÉÇnùÉ *
+ªÉ¨Éä´É ʽþ iÉä ¤ÉxvÉÉä pù¹]õÉ®Æú {ɶªÉºÉÒiÉ®ú¨É **7**
½äþ ®úÉVÉxÉÂ, iÉÚÆSÉ BEò ºÉ´ÉÉÈSÉÉ pù¹]õÉ +ɽäþºÉ ´É ºÉnèù´É ºÉ´ÉÉÇlÉÉÇxÉå ¨ÉÖHò +ɽäþºÉ.
{ÉhÉ º´ÉiÉ& º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É ´É ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ºÉÉIÉÒ +ºÉiÉÉÆxÉÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ <iÉ®úÉÆxÉÉ
iÉÚÆ pù¹]õÉ ¨ÉÉxÉiÉÉäºÉ ½åþSÉ ¤ÉÆvÉxÉ +ɽäþ.
+½Æþ EòiÉæiªÉ½Æþ¨ÉÉxɨɽþÉEÞò¹hÉÉʽþnÆùʶÉiÉ& *
xÉɽÆþ EòiÉæÊiÉ Ê´É·ÉɺÉɨÉÞiÉÆ {ÉÒi´ÉÉ ºÉÖJÉÒ ¦É´É **8**
'¨ÉÒ EòiÉÉÇ +ɽåþ ' +¶ÉÉ +½ÆþEòÉ®ú°ü{ÉÒ EÞò¹hɺÉ{ÉÉÇxÉå nÆù¶É Eäò±Éä±ÉÉ iÉÚ,Æ '¨ÉÒ EòiÉÉÇ
xÉɽþÓ'+¶ÉÉ Ê´É·Éɺɰü{ÉÒ +¨ÉÞiÉÉSÉå ºÉä´ÉxÉ Eò°üxÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉ.ä
BEòÉä ʴɶÉÖvnù¤ÉÉävÉÉä+½þʨÉÊiÉ ÊxɶSɪɴÉÎx½þxÉÉ *
|ÉV´ÉɱªÉÉYÉÉxÉMɽþxÉÆ ´ÉÒiɶÉÉäEò& ºÉÖJÉÒ ¦É´É **9**
'¨ÉÒ BEò ʴɶÉÖvnù ¤ÉÉävÉ +ɽåþ' ªÉÉ ÊxɶªÉ°ü{ÉÒ +ÎMxÉxÉå +YÉÉxÉ°ü{ÉÒ ´ÉxÉɱÉÉ
VÉɳÚýxÉ ¶ÉÉäEò®úʽþiÉ ´É ºÉÖJÉÒ ½þÉ.ä
ªÉjÉ Ê´É·ÉʨÉnÆù ¦ÉÉÊiÉ
¦ÉÉÊiÉ Eòα{ÉiÉÆ ®úVVÉÖºÉ{ÉÇ´ÉiÉ *
+ÉxÉÆnù{É®ú¨ÉÉxÉÆnù& ºÉ ¤ÉÉävɺi´ÉÆ ºÉÖJÉÆ SÉ®ú **10**
nùÉä®úÒ´É®ú VɺÉÉ ºÉÉ{ÉÉSÉÉ +ɦÉÉºÉ ½þÉäiÉÉä iɺÉÉ 'VªÉÉ'´É®ú ÁÉ ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ +ɦÉɺÉ
½þÉäiÉÉä, 'iÉÉä' ¤ÉÉävÉ iÉÚÆ +ɽäþºÉ ½åþ VÉÉhÉ ´É ºÉÖJÉÉxÉå ʴɽþÉ®ú Eò®ú.
¨ÉÖHòÉʦɨÉÉxÉÒ
òÉʦɨÉÉxÉÒ ¨ÉÖHòÉä ʽþ ¤ÉvnùÉä ¤ÉvnùÉʦɨÉÉxªÉÊ{É *
ËEò´ÉnùxiÉÒ½þ ºÉiªÉäªÉÆ ªÉÉ ¨ÉÊiÉ& ºÉÉ MÉÊiɦÉÇ´ÉäiÉ **11**
¨ÉÖHòÒSÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú (+ʦɨÉÉxÉ) `äö´ÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÖHòSÉ ½þÉäiÉÉä ´É ¤Évnù +ºÉhªÉÉSÉÉ
xªÉÚxÉMÉÆb÷ (+ʦɨÉÉxÉ) ¤ÉɳýMÉhÉÉ®úÉ ¤ÉvnùSÉ ½þÉäiÉÉä. EòÉ®úhÉ 'VɶÉÒ ¨ÉÊiÉ iɶÉÒ
MÉÊiÉ' ½þÒ ±ÉÉäEòÉäÊHò JÉ®úÒSÉ +ɽäþ.
+Éi¨ÉÉ ºÉÉIÉÒ Ê´É¦ÉÖ& {ÉÚhÉÇ BEòÉä ¨ÉÖHòζSÉnùÊGòªÉ& *
+ºÉÆMÉÉä ÊxÉ&º{ÉÞ½þ& ¶ÉÉxiÉÉä §É¨ÉÉiºÉƺÉÉ®ú´ÉÉÊxÉ´É **12**
+Éi¨ÉÉ ºÉÉIÉÒ +ɽäþ, ´ªÉÉ{ÉEò +ɽäþ, {ÉÚhÉÇ +ɽäþ, BEò +ɽäþ, ¨ÉÖHò +ɽäþ,
SÉèiÉxªÉ°ü{É +ɽäþ, ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ +ɽäþ, ºÉÆMÉ®úʽþiÉ +ɽäþ, <SUôÉ®úʽþiÉ +ɽäþ, ¶ÉÉÆiÉ
+ɽäþ {ÉhÉ §É¨ÉɨÉÖ³åý ºÉƺÉÉ®ú´ÉÉxÉ +ɽäþ +ºÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä.
EÚò]õºlÉÆ ¤ÉÉävɨÉuèùiɨÉÉi¨ÉÉxÉÆ {ÉÊ®ú¦ÉÉ´ÉªÉ *
+ɦÉɺÉÉä+½Æþ §É¨ÉÆ ¨ÉÖCi´ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÆ ¤ÉÉÁ¨ÉlÉÉxiÉ®ú¨É **13**
½äþ VÉxÉEòÉ, '+½Æþ' SªÉÉ +ɦÉɺÉÉxÉå ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉÁ ´ÉºiÉÚƶÉÓ ¨É¨Éi´É ¦ÉÉ´É ÊxɨÉÉÇhÉ
½þÉäiÉÉä, iªÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ, ¨ÉÒ EÚò]õºlÉ, +ºÉÆMÉ, YÉÉxɺ´É°ü{É, +uèùiÉ ´É
´ªÉÉ{ÉEò +Éi¨ÉÉ +ɽåþ +ºÉÉ vªÉÉºÉ PÉä. iÉÒµÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ®úɽÚÆþ näù.
3
näù½þÉʦɨÉÉxÉ{ÉɶÉäxÉ ÊSÉ®Æú ¤ÉvnùÉ+
ä 漃 {ÉÖjÉEò *
¤ÉÉävÉÉä+½Æþ YÉÉxÉJÉbÂ÷MÉäxÉ iÉÊzÉ&EÞòiªÉ ºÉÖJÉÒ ¦É´É **14**
½äþ {ÉÖjÉÉ, ¡òÉ®ú EòɳýÉ{ÉɺÉÚxÉ '¨ÉÒ näù½þ +ɽäþ' ªÉÉ näù½þÉSªÉÉ+vªÉɺÉ{ÉɶÉÉxÉå iÉÚÆ
¤ÉÉÆvɱÉä±ÉÉ +ɽäþºÉ {ÉhÉ ¨ÉÒ ¤ÉÉävÉ°ü{É +ɽåþ ªÉÉ YÉÉxÉÉSªÉÉ iÉ®ú´ÉÉ®úÒxÉå iÉÉä
vÉÉ®úhÉÉ{ÉÉ¶É iÉÉäbÚ÷xÉ ]õÉEò ´É ºÉÖJÉÒ ½þÉ.ä
ÊxÉ&ºÉÆMÉÉä ÊxÉιGòªÉÉä+漃 i´ÉÆ º´É|ÉEòɶÉÉä ÊxÉ®ÆúVÉxÉ& *
+ªÉ¨Éä´É ʽþ iÉä ¤ÉxvÉ& ºÉ¨ÉÉÊvɨÉxÉÖÊiɹ`ö漃 **15**
iÉÚÆ +ºÉÆMÉ, ÊGòªÉɶÉÚxªÉ, º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É +ÉÊhÉ ÊxÉnùÉæ¹É +ɽäþºÉ. {ÉhÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉä
|ɪÉixÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ ÊGòªÉÉ ½åþSÉ ¤ÉÆvÉxÉ +ɽäþ. iÉÚÆ ¡òHò ¨ÉÖHò +ºÉ±ªÉÉSÉÒ PÉÉä¹ÉhÉÉ
Eò®ú, ÊGòªÉÉ xÉEòÉä.
i´ÉªÉÉ ´ªÉÉ{iÉʨÉnÆù Ê´É·ÉÆ i´É滃 |ÉÉäiÉÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉ& *
¶ÉÖvnù¤ÉÖvnùº´É°ü{ɺi´ÉÆ ¨ÉÉ MɨÉ& IÉÖpùÊSÉkÉiÉÉ¨É **16**
½åþ ºÉÉ®äú Ê´É·É iÉÚÆSÉ ´ªÉÉ{ɱÉå +ɽäþºÉ, iÉå iÉÖZªÉÉÆiÉSÉ ºÉɨÉɴɱÉå +ɽäþ, iÉÚÆ ªÉlÉÉlÉÇiÉ&
¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉº´É°ü{É +ɽäþºÉ. ¨½þhÉÚxÉ ºÉÆEòÉäSÉÚxÉ IÉÖpù ¨ÉxÉÉSÉÉ-ÊSÉkÉÉSÉÉ ½þÉä>Æð
xÉEòÉäºÉ.
ÊxÉ®ú{ÉäIÉÉä ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÉä ÊxɦÉÇ®ú& ¶ÉÒiɱÉɶɪÉ& *
+MÉÉvɤÉÖÎvnù®úIÉÖ¤vÉÉä ¦É´É ÊSÉx¨ÉÉjÉ´ÉɺÉxÉ& **17* **17**
iÉÚÆ +{ÉäIÉÉ®úʽþiÉ +ɽäþºÉ , ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú +ɽäþºÉ, º´ÉÊxɦÉÇ®ú +ɽäþºÉ, ¶ÉÉÆiÉÒSÉå +ÉÊhÉ
¨ÉÖÊHòSÉå ºlÉÉxÉ +ɽäþºÉ, +MÉÉvÉ ¤ÉÖÎvnù +ɽäþºÉ, IÉÉä¦É®úʽþiÉ +ɽäþºÉ, ¨½þhÉÚxÉ
SÉèiÉxªÉ¨ÉÉjÉÉ´É®ú ¸ÉvnùÉ `äö´ÉhÉÉ®úÉ ½þÉ.ä
ºÉÉEòÉ®ú¨ÉxÉÞiÉÆ Ê´ÉÎvnù ÊxÉ®úÉEòÉ®Æú iÉÚ ÊxɶSɱɨÉ *
BiÉkÉi´ÉÉä{Énäù¶ÉäxÉ xÉ {ÉÖxɦÉǴɺÉƦɴÉ& **18**
ºÉÉEòÉ®úɱÉÉ Ê¨ÉlªÉÉ ºÉ¨ÉVÉ, ÊxÉ®úÉEòɱÉÉ ÊxɶSɱÉ-ÊxÉiªÉ +Éä³ýJÉ. ªÉÉ ªÉiÉÉlÉÇ
={Énäù¶ÉÉxÉå {ÉÖx½þÉ iÉÖZÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ =i{ÉÊiÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ.
ªÉlÉè´ÉÉnù¶ÉǨÉvªÉºlÉä °ü{Éä+ÆiÉ& {ÉÊ®úiɺiÉÖ ºÉ& *
iÉlÉè´ÉÉκ¨ÉxÉÂ
ÉÉκ¨ÉxÉ ¶É®úÒ®äú+ÆiÉ& {ÉÊ®úiÉ& {É®ú¨Éä·É®ú& **19**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉå +É®ú¶ÉÉÆiÉ {Éb÷±É䱪ÉÉ |ÉÊiÉˤɤÉɨÉvªÉå +É®úºÉÉSÉ +ÉÆiÉ ´É ¤Éɽäþ®ú
+ºÉiÉÉä, iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ªÉÉ ¶É®úÒ®úÉSªÉÉ +ÉÆiÉ ´É ¤Éɽäþ®ú {É®ú¨Éä·É®úSÉ ¦É®ú±Éä±ÉÉ +ɽäþ.
BEÆò ºÉ´ÉÇMÉiÉÆ ´ªÉÉä¨É ¤Éʽþ®úxiɪÉÇ
iɪÉÇlÉÉ PÉ]äõ *
ÊxÉiªÉÆ ÊxÉ®ÆúiÉ®Æú ¥ÉÀ ºÉ´ÉǦÉÚiÉMÉhÉä iÉlÉÉ **20**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉå ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ +ÉEòÉ¶É PÉ]õÉSªÉÉ +ÉÆiÉ ´É ¤Éɽäþ®ú +ºÉiÉå, iªÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ
ÊxÉiªÉÆ +ÉÊhÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¥ÉÀ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiɨÉÉjÉɱÉÉ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ +ɽäþ.
4
+vªÉÉªÉ nÖùºÉ®úÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
+½þÉäÉä ÊxÉ®ÆúVÉxÉ& ¶ÉÉxiÉÉä ¤ÉÉävÉÉä+½Æþ |ÉEÞòiÉä& {É®ú& *
BiÉÉ´ÉxiɨɽÆþ EòɱÉÆ ¨ÉÉä½äþxÉè´É Ê´ÉbÆ÷ʤÉiÉ& **1**
+ɶSɪÉÇ! +É{ÉhÉ EòÉªÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ɽþÉ?Æ ¨ÉÒ ÊxÉnùɹæ É +ɽåþ, ¶ÉÉxiÉ +ɽåþ! ¤ÉÉävÉ
+ɽåþ! |ÉEÞòiÉÒSªÉÉ {ɱÉÒEòb÷SÉÉ +ɽåþ! +ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ <iÉEäò Ênù´ÉºÉ ¨ÉÒ
¨ÉÉä½þÉxÉå ¡òºÉ±ÉÉå ½þÉäiÉÉå.
ªÉlÉÉ |ÉEòɶɪÉɨªÉäEòÉä näù½þ¨ÉäxÉÆ iÉlÉÉ VÉMÉiÉ *
+iÉÉä ¨É¨É VÉMÉiºÉ´ÉǨÉlÉ´ÉÉ xÉ SÉ ËEòSÉxÉ **2**
VɺÉÉ ªÉÉ näù½þɱÉÉ BEò]õÉ ¨ÉÒ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉÉå, iɺÉÉSÉ ºÉÉ-ªÉÉ ºÉƺÉÉ®úɱÉɽþÒ
|ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉÉå. ¨½þhÉÚxÉSÉ BEò iÉ®ú ½åþ ºÉÉ®äú VÉMÉiÉ ¨ÉÉZÉå +ɽäþ ËEò´ÉÉ ¨ÉÉZÉå
EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ.
ºÉ¶É®úÒ®ú¨É½þÉä Ê´É·ÉÆ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ¨ÉªÉÉvÉÖxÉÉ *
EÖòiÉζSÉiEòÉè¶É±ÉÉnäù´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ Ê´É±ÉÉäCªÉiÉä **3**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, ¶É®úÒ®úºÉÖvnùÉÆ ºÉÉ-ªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ EÖò`ö±ªÉÉ iÉ®úÒ
EòÉè¶É±ªÉÉxÉå +lÉÉÇiÉ +¹]õÉ´ÉGòÉSªÉÉ Eäò´É³ý ={Énäù¶ÉÉxÉåSÉ ¨ÉÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ {ÉɽþÉiÉ
+ɽåþ.
ªÉlÉÉ xÉ iÉÉäªÉiÉÉä ʦÉzÉɺiÉ®ÆúMÉÉ& ¡äòxɤÉÖnÂù¤ÉÖnùÉ& *
+Éi¨ÉxÉÉä xÉ iÉlÉÉ Ê¦ÉzÉÆ Ê´É·É¨ÉÉi¨ÉÊ´ÉÊxÉMÉÇiɨÉ **4**
VɶÉÉ {ÉÉhªÉÉ´É®ú ±ÉÉ]õÉ-±É½þ®úÒ =`öiÉÉiÉ, ¤ÉÖb÷¤ÉÖbä÷ ´É ¡äòºÉ =`öiÉÉä {ÉhÉ iÉå
{ÉÉhªÉÉ{ÉäIÉÉÆ ´ÉäMɳäý xÉɽþÓiÉ, iªÉÉ´É®úSÉ =`öiÉÉiÉ ´É iªÉÉÆiÉSÉ xÉɽþÒºÉå ½þÉäiÉÉiÉ.
iªÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ +Éi¨ªÉɽÚþxÉ Ê¦ÉzÉ <lÉå EòɽþÒ xÉɽþÓ. ºÉ´ÉÇ +ʦÉzÉ +ɽäþ.
iÉxiÉÖ¨ÉÉjÉÉä ¦É´Éänäù´É {É]õÉä ªÉuùÊuùSÉÉÊ®úiÉ& *
+Éi¨ÉiÉx¨ÉÉjɨÉä´ÉänÆù iÉuùÊuù·ÉÆ Ê´ÉSÉÉÊ®úiɨÉ **5**
Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ ´ÉºjÉ ¨½þhÉVÉä iÉÆiÉÚÆSÉÉ ºÉ¨ÉÖnùɪÉ-iÉÆiÉÚSÉ; iɺÉåSÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú
Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú½þÒ +Éi¨ÉºÉkÉÉSÉ +ɽäþ.
ªÉlÉè´ÉäIÉÖ®úºÉä CC±ÉÞ{iÉÉ iÉäxÉ ´ªÉÉ{iÉè´É ¶ÉEÇò®úÉ *
iÉlÉÉ
iÉlÉÉ Ê´É·ÉÆ ¨É滃 CC±ÉÞ{iÉÆ ¨ÉªÉÉ ´ªÉÉ{iÉÆ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú¨É **6**
=ºÉÉSªÉÉ ®úºÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤ÉxɱÉ䱪ÉÉ ºÉÉJÉ®åúiÉ VɺÉÉ =ºÉÉSÉÉ ®úºÉ +ºÉiÉÉäSÉ,
iɺÉÉ ¨ÉÉZªÉÉÆiÉÚxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ê´É·ÉÉÆiÉ ¨ÉÒ +ɽåþSÉ.
+Éi¨ÉÉYÉÉxÉÉVVÉMɦnùÉÊiÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÉzÉ ¦ÉɺÉiÉä *
®úVV´ÉYÉÉxÉÉnù
V´ÉYÉÉxÉÉnùʽþ¦ÉÉÇÊiÉ iÉnÂù YÉÉxÉɦnùɺÉiÉä xÉ Ê½þ **7**
5
+Éi¨ªÉɤÉqù±ÉSªÉÉ +YÉÉxÉÉxÉä ºÉƺÉÉ®ú ¦ÉɺÉiÉÉä {ÉhÉ iªÉÉSÉä YÉÉxÉ ZÉɱÉå iÉ®ú iÉÉä
¦ÉɺÉiÉ xÉɽþÓ. VɶÉÒ nùÉä®úÒ +YÉÉxÉɨÉÖ³åý-¨ÉɽþÒiÉ xɺɱªÉÉxÉå-ºÉÉ{ÉɺÉÉ®úJÉÒ ¦ÉɺÉiÉä,
{ÉhÉ iÉÒ nùÉä®úÒ +ɽäþ +ºÉå YÉÉxÉ ½þÉäiÉÉÆSÉ iɶÉÒ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÒ ËEò´ÉÉ ¦ÉɺÉiÉ xÉɽþÓ.
|ÉEòɶÉÉä ¨Éä ÊxÉVÉÆ °ü{ÉÆ xÉÉÊiÉÊ®úHòÉä+º¨ªÉ½Æþ iÉiÉ& *
ªÉnùÉ |ÉEòɶÉiÉä Ê´É·ÉÆ iÉnùɽÆþ ¦ÉÉºÉ B´É ʽþ **8**
|ÉEòÉ¶É ¨ÉÉZÉä º´É°ü{É +ɽäþ. ¨ÉÒ iªÉɽÚþxÉ ´ÉäMɳýÉ xÉɽþÓ. VÉä´½þÉÆ
ʴɷɺÉƺÉÉ®ú|ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäiÉÉä iÉä´½þÉÆ iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ |ÉEòɶÉÉxÉåSÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉäiÉÉä.
+½þÉä Ê´ÉEòα{ÉiÉÆ Ê´É·É¨ÉYÉÉxÉÉx¨É滃 ¦ÉɺÉiÉä *
¯û{ªÉÆ ¶ÉÖHòÉè ¡òhÉÒ ®úVVÉÉè ´ÉÉÊ®ú ºÉÚªÉÇEò®äú ªÉlÉÉ **9**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, Eòα{ÉiÉ ºÉƺÉÉ®ú +YÉÉxÉɨÉÖ³åý ¨É±ÉÉ +ºÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä VɶÉÒ
˶É{ɱªÉÉiÉ SÉÉÆnùÒ, nùÉä®úÉ´É®ú ºÉÉ{É ´É ºÉÚªÉÇÊEò®úhÉÉÆ´É®ú {ÉÉhÉÒ (¨ÉÞMÉVɳý) ¦ÉɺÉiÉå.
¨ÉkÉÉä Ê´ÉÊxÉMÉÇiÉÆ Ê´É·ÉÆ ¨ÉªªÉä´É ±ÉªÉ¨É乪ÉÊiÉ*
¨ÉÞÊnù EÖò¨¦ÉÉä VɱÉä ´ÉÒÊSÉ& EòxÉEäò Eò]õEÆò ªÉlÉÉ **10**
¨ÉÉZªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉÆiÉ iɺÉÉSÉ ±ÉªÉ {ÉÉ´Éä±É VɺÉÉ
¨ÉÉiÉÓiÉ PÉb÷É, {ÉÉhªÉÉiÉ ±É½þ®ú (±ÉÉ]õ) ´É ºÉÉäxªÉÉÆiÉ nùÉÊMÉxÉÉ Ê´É±ÉÒxÉ ½þÉäiÉÉä.
+½þÉä +½Æþ xɨÉÉä ¨ÉÁÆ Ê´ÉxÉɶÉÉä ªÉºªÉ xÉÉκiÉ ¨Éä *
¥ÉÀÉÊnùºiɨ¤É{ɪÉÇxiÉ VÉMÉzÉɶÉä+Ê{É Êiɹ`öiÉ& **11**
¨ÉÒ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ +ɽåþ! ¨É±ÉÉ xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä! ¥É¼¨ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉä iÉÞhÉÉ{ɪÉÈSªÉÉ
ºÉÉ-ªÉÉ VÉMÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ZÉɱÉÉ iÉ®úÒ ¨É±ÉÉ xÉÉ¶É xÉɽþÓ. ¨ÉÒ ÊxÉiªÉ +ɽåþ.
+½þÉä +½Æþ xɨÉÉä ¨ÉÁ¨ÉäEòÉä+½Æþ näù½þ´ÉÉxÉÊ{É *
EòÊSÉzÉMÉxiÉÉ xÉÉMÉxiÉÉ ´ªÉÉ{ªÉ ʴɷɨɴÉκlÉiÉ& **12**
¨ÉÒ +ɶSɪÉÇEòÉ®úEò +ɽåþ. ¨É±ÉÉ xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä. ¨ÉÒ näù½þvÉÉ®úÒ +ºÉÚxɽþÒ +uèùiÉ
+ɽåþ. xÉ EÖò`åö VÉÉiÉÉå, xÉ ªÉäiÉÉå; +ÉÊhÉ ºÉÉ-ªÉÉ Ê´É·ÉɱÉÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®ú, ºÉÉIÉÒ°ü{É,
pù¹]õɨÉÉjÉ +ºÉÉ ½þÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ =®úiÉÉå.
+½þÉä +½Æþ xɨÉÉä ¨ÉÁÆ nùIÉÉä xÉɺiÉÒ½þ ¨ÉiºÉ¨É& *
+ºÉƺ{ÉÞ¶ªÉ ¶É®úÒ®äúhÉ ªÉäxÉ Ê´É·ÉÆ ÊSÉ®Æú vÉÞiɨÉ **13**
¨ÉÒ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ +ɽåþ. ¨É±ÉÉ xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä. ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJÉÉ ÊxÉ{ÉÖhÉ EòÉähÉÒSÉ
xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ ¶É®úÒ®úɱÉÉ º{ɶÉÇ xÉ ½þÉäiÉÉÆ ªÉÉ Ê´É·ÉɱÉÉ EòÉªÉ¨É vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ
+ºÉiÉÉå.
+½þÉä +½Æþ xɨÉÉä ¨ÉÁ¨ÉÂ
¨ÉÁ¨É ªÉºªÉ ¨Éä xÉÉκiÉ ÊEò\ÊEò\SÉxÉ *
+lÉ´ÉÉ ªÉºªÉ ¨Éä ºÉ´ÉÈ ªÉuùÉRÂó¨ÉxɺÉMÉÉäSÉ®ú¨É **14**

6
¨ÉÒ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ +ɽåþ. ¨É±ÉÉ xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä. BEòÉ +lÉÕ ¨ÉÉZÉå EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ.
EòÉ®úhÉ ¨ÉÒSÉ xÉɽþÓ +ɽåþ. '¨ÉÒ'SÉ Ê¶É±±ÉEò ®úɽþÒ±ÉÉå xÉɽþÓ, ¨ÉMÉ ¨ÉÉZÉå EòɪÉ
+ºÉhÉÉ®ú? iÉä´½þÉÆ BEòÉ +lÉÉÇxÉå ¨ÉÉZÉå EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ +ÉÊhÉ BEòÉ +lÉÉÇxÉå ºÉ´ÉÇ
EòÉƽþÓ ¨ÉÉZÉå +ɽäþ. EòÉ®úhÉ VÉä´½þÉÆ ¨ÉÒ Ê¶É±±ÉEò ®úɽþiÉ xÉɽþÓ iÉä´½þÉÆ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉSÉ
¡òHò =®úiÉÉä +ÉÊhÉ ªÉÉSÉå iÉ®ú ºÉ´ÉÇ EòÉƽþÓ +ɽäþ-VÉå ´ÉÉhÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ
+ɽäþ.
YÉÉxÉÆ YÉäªÉÆ iÉlÉÉ YÉÉiÉÉ ÊjÉiɪÉÆ xÉÉκiÉ ´ÉɺiɴɨÉ *
+YÉÉxÉɦnùÉÊiÉ ªÉjÉänÆù ºÉÉä+½þ¨Éκ¨É ÊxÉ®ú\VÉxÉ& **15**
YÉÉxÉ, YÉäªÉ +ÉÊhÉ YÉÉiÉÉ ½äþ iÉÒxɽþÒ ªÉlÉÉlÉÇ ºÉiªÉ xÉɽþÓiÉ. VªÉÉSªÉÉ´É®ú ½äþ iÉÒxÉ
¦ÉɺÉiÉÉiÉ iÉÉä ¨ÉÒ ÊxÉ®ÆúVÉxÉ-¶ÉÖvnù +ɽäþ.
uèùiɨÉڱɨɽþÉä nÖù&JÉÆ xÉÉxªÉkɺªÉÉκiÉ ¦Éä¹ÉVɨÉ *
où¶ªÉ¨ÉäiÉx¨ÉÞ¹ÉÉ ºÉ´ÉǨÉäEòÉä+½Æþ ÊSÉpùºÉÉä+¨É±É& **16**
+½þÉ,ä nÖù&JÉÉSÉä ¨ÉÚ³ý uèùiÉ +ɽäþ ´É iªÉÉ´É®ú EòÉƽþÓ +Éè¹ÉvÉ xÉɽþÓ. (EòÉ®úhÉ +ÉVÉÉ®ú
JÉÉä]õÉ +ɽäþ.) ½þÓ ºÉ´ÉÇ où¶ªÉå JÉÉä]õÓ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÒ BEò +uèùiÉ ¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉ
®úºÉ +ɽåþ.
¤ÉÉävɨÉÉjÉÉä+½þ¨ÉYÉÉxÉÉnÖù{ÉÉÊvÉ& Eòα{ÉiÉÉä ¨ÉªÉÉ *
B´ÉÆ Ê´É¨ÉÞ¶ÉiÉÉä ÊxÉiªÉÆ ÊxÉÌ´ÉEò±{Éä κlÉÊiɨÉÇ¨É **17**
¨ÉÒ ¶ÉÖvnù ¤ÉÉävÉ +ɽåþ. ¨ÉÉZªÉÉ +YÉÉxÉɨÉÖ³åý ={ÉÉvÉÒSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ ¨ÉÓ Eäò±ÉÒ +ɽäþ,
+ºÉä ÊxÉiªÉ ¨ÉxÉxÉ Eò°üxÉ ¨ÉÒ ÊxÉÌ´ÉEò±{É ÎºlÉiÉÓiÉ +ɽåþ.
xÉ ¨Éä ¤ÉxvÉÉä+κiÉ ¨ÉÉäIÉÉä ´ÉÉ §ÉÉÎxiÉ& ¶ÉÉÆiÉÉ ÊxÉ®úɸɪÉÉ *
+½þÉä ¨ÉÊªÉ ÎºlÉiÉÆ Ê´É·ÉÆ ´ÉºiÉÖiÉÉä xÉ ¨ÉÊªÉ ÎºlÉiɨÉ **18**
¨É±ÉÉ ¤ÉÆvÉ +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉäIÉ xÉɽþÓ. ¤ÉÆvÉxÉ VÉ®ú §É¨É +ɽäþ iÉ®ú ¨ÉÉäIÉ EÖò`åö?
+ɸɪɮúʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ §ÉÉÆiÉÒ ¶ÉÉÆiÉ ZÉɱÉÒ. +ɶSɪÉÉÇSÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ EòÓ, ½åþ ºÉ´ÉÇ
VÉMÉ +ɽäþ iÉ®úÒ ¨ÉÒ +Eò±ÉÖʹÉiÉ-ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ´É ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ {ɱÉÒEòb÷SÉÉ +ɽåþ.
ºÉ¶É®úÒ®úʨÉnÆù Ê´É·ÉÆ xÉ ÊEòÎ\
ÊEòÎ\SÉÊnùÊiÉ ÊxÉζSÉiɨÉ *
¶ÉÖvnùÊSÉx¨ÉÉÆjÉ +Éi¨ÉÉ SÉ iÉiEòκ¨ÉxEò±{ÉxÉÉvÉÖ
iÉiEòκ¨ÉxEò±{ÉxÉÉvÉÖxÉÉ **19**
¶É®úÒ®úɺɽþÒiÉ ½åþ VÉMÉ EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ-¨½þhÉVÉä xÉ JÉ®åú xÉ JÉÉä]åõ +ɽäþ +ÉÊhÉ +Éi¨ÉÉ
¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉ¨ÉÉjÉ +ɽäþ. ½åþ VÉÉhɱªÉÉxÉÆiÉ®ú Eò±{ÉxÉÉ EòºÉ±ÉÒ Eò®úɪÉSÉÒ?
¶É®úÒ®Æú º´ÉMÉÇxÉ®úEòÉè ¤ÉxvɨÉÉäIÉÉè ¦ÉªÉÆ iÉlÉÉ *
Eò±{ÉxÉɨÉÉjɨÉä´ÉèÉèiÉÏiEò ¨Éä EòɪÉÈ ÊSÉnùÉi¨ÉxÉ& **20**
½åþ ¶É®úÒ®ú , º´ÉMÉÇ, xÉ®úEò, ¤ÉxvÉ, ¨ÉÉäIÉ,+ÉÊhÉ ¦ÉªÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ Eäò´É³ý Eò±{ÉxÉÉSÉ
+ɽäþiÉ. iªÉÉÆSªÉɶÉÓ ¨É±ÉÉ EòÉªÉ Eò®úɪÉSÉå +ɽäþ? ¨ÉÒ iÉ®ú ¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉ +ɽåþ.
7
+½þÉä VÉxɺɨÉÚ½äþ+Ê{É xÉ uèùiÉÆ {ɶªÉiÉÉä ¨É¨É ¨É¨É *
+®úhªÉÊ¨É´É ºÉÆ´ÉÞkÉÆ C´É ®úËiÉ Eò®ú´ÉÉhªÉ½þ¨É **21**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, ¨É±ÉÉ uèùiÉ-nÖùVÉɦÉÉ´É ÊnùºÉiÉSÉ xÉɽþÓ. B´ÉføÉ VÉxɺɨÉÚ½þ
{ÉɽÚþxÉnäùJÉÒ±É ¨É±ÉÉ uèùiÉ xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ iÉÉä BEòVÉÒ´É +®úhªÉɺÉÉ®úJÉÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ.
¨ÉMÉ ¨ÉÒ EòºÉ±ÉÉ, Eò¶ÉÉSÉÉ, EòºÉÉ ¨ÉÉä½þ Eò°Æü?
xÉɽÆþ näù½þÉä xÉ ¨Éä näù½þÉä VÉÒ´ÉÉä xÉɽþ¨É½Æþ ʽþ ÊSÉiÉ *
+ªÉ¨ÉäªÉ ʽþ ¨Éä ¤ÉÆvÉ +ɺÉÒtÉ VÉÒÊ´ÉiÉä º{ÉÞ½þÉ **22**
¨ÉÒ ¶É®úÒ®ú xÉɽþÓ, ¨É±ÉÉ ¶É®úÒ®ú xÉɽþÓ, ¨ÉÒ VÉÒ´É xÉɽþÓ. xÉCEòÒSÉ ¨ÉÒ SÉèiÉxªÉ +ɽåþ.
VÉMÉhªÉÉSÉÒ <SUôÉ ½þÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ ¤ÉÆvÉ ½þÉäiÉÉ.
+½þÉä ¦ÉÖ´ÉxÉEò±±ÉÉä±ÉèÌ´ÉÊSÉjÉèpùÉEÇ Âò ºÉ¨ÉÖÎilÉiɨÉ *
¨ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè ÊSÉkÉ´ÉÉiÉä ºÉ¨ÉÖtiÉä **23**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, ½þ´ÉäSÉä ZÉÉäiÉ VɺÉä {ÉÉhªÉÉ´É®ú iÉ®ÆúMÉ =`öiÉÉiÉ iɺÉä +xÉÆiÉ
ºÉ¨ÉÖpù°ü{É +¶ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¶ÉÉÆiÉ +Éi¨ªÉÉ´É®ú ÊSÉkÉÉSªÉÉ ½þ´ÉåxÉä ½þVÉÉ®ú-½þVÉÉ®ú ±É½þ®úÒ
=`öiÉÉiÉ. iªÉÉ ±É½þ®úÒ ¨ÉÉZªÉÉ xÉɽþÓiÉ. iªÉÉ ±ÉÉ]õÉ ÊSÉkÉÉSªÉÉ ½þ´Éä¨ÉÖ³åý =`öiÉÉiÉ.
¨É䪪ÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè ÊSÉkÉ´ÉÉiÉä |ɶÉɨªÉÊiÉ *
+¦ÉÉMªÉÉVVÉÒ´É´ÉÊhÉVÉÉä VÉMÉi{ÉÉäiÉÉä Ê´ÉxÉ·É®ú& **24**
+xÉÆiÉ ºÉ¨ÉÖpù°ü{É ¨ÉÉZªÉÉÆiÉ ÊSÉkÉ°ü{ÉÒ ½þ´ÉÉ ¶ÉÉÆiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú, VÉÒ´É°ü{ÉÒ
´ÉÊhÉEòÉSªÉÉ-´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úhÉÉ®úÉSªÉÉ-+¦ÉÉMªÉÉxÉå VÉMÉ°ü{ÉÒ xÉÉèEòÉ xɹ]õ ½þÉä>ðxÉ
VÉÉiÉä.
¨ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉ´ÉɶSɪÉÈ VÉÒ´É´ÉÊSɪÉ& *
=tÎxiÉ xPÉÎxiÉ JÉä±ÉÎxiÉ |ÉʴɶÉÎxiÉ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& **25**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, +xÉÆiÉ ºÉ¨ÉÖpù°ü{É ¨ÉÉZªÉÉ +ÉÆiÉ VÉÒ´É°ü{ÉÒ iÉ®ÆúMÉ +É{ɱªÉÉ
º´É¦ÉÉ´ÉvɨÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú =`öiÉÉiÉ, {É®úº{É®úÉƶÉÓ ±ÉføiÉÉiÉ, JÉä³ýiÉÉiÉ, ±ÉªÉ {ÉÉ´ÉiÉÉiÉ.

+vªÉÉªÉ ÊiɺɮúÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
+Ê´ÉxÉÉʶÉxɨÉÉi¨ÉÉxɨÉäEÆò Ê´ÉYÉÉªÉ iÉk´ÉiÉ& *
iÉ´ÉÉi¨ÉYɺªÉ
iÉ´ÉÉi¨ÉYɺªÉ vÉÒ®úºªÉ EòlɨÉlÉÉÇVÉÇxÉä ®úÊiÉ& **1**
+¹]õÉ´ÉGòÉxÉå VÉxÉEòɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éå EòÓ, +Éi¨ªÉɱÉÉ iÉi´ÉiÉ& BEò +ÉÊhÉ
+Ê´ÉxÉɶÉÒ VÉÉhÉÚxɽþÒ iÉÖZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÒ +ÉÊhÉ vÉèªÉÇ´ÉÆiÉɱÉÉ +VÉÚxɽþÒ
vÉxÉ Eò¨ÉÉ´ÉhªÉÉÆiÉ °üÊSÉ +ɽäþ EòÉÆ?
+Éi¨ÉÉYÉÉxÉÉnù½þ½þÉä |ÉÒÊiÉ̴ɹɪɧɨÉMÉÉäSÉ®äú *
8
¶ÉÖHäò®úYÉÉxÉiÉä ±ÉÉä¦ÉÉä ªÉlÉÉ ®úVÉiÉʴɧɨÉä **2**
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ EòÓ, ˶É{ɱªÉÉSªÉÉ +YÉÉxÉÉxÉå SÉÉÆnùÒ +ɽäþ +ºÉÉ §É¨É ÊxɨÉÉÇhÉ
½þÉäiÉÉä, iɺÉÉSÉ +Éi¨ªÉÉSªÉÉ +YÉÉxÉɨÉÖ³åý Ê´É¹ÉªÉ§É¨É ZÉɱªÉÉxÉå ±ÉÉä¦É ÊxɨÉÉÇhÉ
½þÉäiÉÉä.
Ê´É·ÉÆ º¡Öò®úÊiÉ ªÉjÉänÆù iÉ®ÆúMÉÉ <´É ºÉÉMÉ®äú *
ºÉÉä+½þ¨Éº¨ÉÒÊiÉ Ê´ÉYÉÉªÉ ËEò nùÒxÉ <´É vÉÉ´É漃 **3**
VªÉÉ +Éi¨É°ü{ÉÒ ºÉÉMÉ®úÉ´É®ú ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú iÉ®ÆúMÉÉ|ɨÉÉhÉå º¡ÖòÊ®úiÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä iÉÉä
+Éi¨ÉÉ ¨ÉÒ +ɽåþ ½åþ VÉÉhÉÚxɽþÒ iÉÚÆ nùÒxÉ´ÉÉhÉÉ EòÉÆ {ɳýiÉ +ɽäþºÉ?
¸ÉÖi´ÉÉÊ{É ¶ÉÖvnùSÉèiÉxªÉ¨ÉÉi¨ÉÉxɨÉÊiɺÉÖÆnù®ú¨É *
={ɺlÉä+iªÉxiɺÉƺÉHòÉä ¨ÉÉʱÉxªÉ¨ÉÊvÉMÉSUôÊiÉ **4**
+iªÉÆiÉ ºÉÖÆnù®ú +ÉÊhÉ ¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉ°ü{É +Éi¨ªÉɤÉqù±É B´Éfåø VÉÉhÉÚxɽþÒ EòÉähÉ
EòºÉÉ <ÆÊpùªÉÉÆSªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ +iªÉÆiÉ +ɺÉHò ½þÉ>ä ðxÉ ¨ÉʱÉxÉiÉä±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä iÉä
vªÉÉxÉÉÆiÉ PÉä.
ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ SÉÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉ´ÉǦÉÚiÉÉÊxÉ SÉÉi¨ÉÊxÉ *
¨ÉÖxÉäVÉÉxÉiÉ +ɶSɪÉÈ ¨É¨Éi´É¨ÉxÉÖ´ÉiÉÇiÉä **5**
ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉÉÆiÉ +Éi¨ÉÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉå +Éi¨ªÉÉÆiÉ +ɽäþiÉ +ºÉå YÉÉxÉ
+ºÉÚxɽþÒ ¨ÉÖxÉÒ±ÉÉ ¨ÉɪÉÉ-¨É¨ÉiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉä ½åþ +ɶSɪÉÇEòÉ®úEò +ɽäþ.
+ÉκlÉiÉ& {É®ú¨ÉÉuèùiÉÆ ¨ÉÉäIÉÉlÉæ+Ê{É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& *
+ɶSɪÉÈ EòɨɴɶÉMÉÉä Ê´ÉEò±É& EäòʱÉʶÉIɪÉÉ **6**
{É®ú¨É +uèùiÉÉÆiÉ +É¸ÉªÉ PÉäiɱÉä±ÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉäIÉÉEòÊ®úiÉÉÆ =tÖHò ZÉɱÉä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É½þÒ
EòɨÉÉiÉÖ®ú ½þÉä>ðxÉ EòɨÉGòÒbä÷SªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå ´ªÉÉEÖò³ý ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä ½åþ ¨ÉÉä`åö
+ɶSɪÉÇ +ɽäþ.
=¦nÚùiÉÆ YÉÉxÉnÖų̀ÉjɨɴÉvÉɪÉÉÇÊiÉnÖù¤ÉDZÉ& *
+ɶSɪÉÈ EòɨɨÉÉEòÉRóIÉäiÉ EòɱɨÉxiɨÉxÉÖʸÉiÉ& **7**
EòÉ¨É ½þÉ YÉÉxÉÉSÉÉ ¶ÉjÉÖ +ɽäþ ½åþ ¨ÉɽþÒiÉ +ºÉÚxɽþÒ BJÉÉnùÉ +ÊiÉnÖù¤ÉÇ±É +ÉÊhÉ
¨É®úhÉ Vɴɳý +ɱÉä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É½þÒ EòɨɦÉÉäMÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úiÉÉä ½åþSÉ ¨ÉÉä`åö +ɶSɪÉÇ
+ɽäþ.
<½þɨÉÖjÉ Ê´É®úHòºªÉ ÊxÉiªÉÉÊxÉiªÉÊ´É´ÉäÊEòxÉ& *
+ɶSɪÉÈ ¨ÉÉäIÉEòɨɺªÉ ¨ÉÉäIÉÉnäù´É ʴɦÉÒʹÉEòÉ **8**
VÉxÉEòÉ, VÉÉä <½þ±ÉÉäEòÉÆiÉÒ±É ´É {É®ú±ÉÉäEòÉÆiÉÒ±É ¦ÉÉäMÉÉƤÉqù±É Ê´É®úHò +ɽäþ +ÉÊhÉ
VÉÉä ÊxÉiªÉ ´É +ÊxÉiªÉÉSÉÉ Ê´É´ÉäEò `äö´ÉiÉÉä ´É VÉÉä ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úhÉÉ®úÉ +ɽäþ
iÉÉä½þÒ ¨ÉÉäIÉÉSÉå, ¨É®úhÉÉSÉå ¦ÉªÉ ¤ÉɳýMÉiÉÉä ½åþ BEò +ɶSɪÉÇSÉ +ɽäþ.
9
vÉÒ®úºiÉÖ ¦ÉÉäVªÉ¨ÉÉxÉÉä+Ê{É {ÉÒb÷¬¨ÉÉxÉÉä
¬¨ÉÉxÉÉä+Ê{É ºÉ´ÉÇnùÉ *
+Éi¨ÉÉxÉÆ Eäò´É±ÉÆ {ɶªÉzÉ iÉÖ¹ªÉÊiÉ xÉ EÖò{ªÉÊiÉ **9**
YÉÉxÉɱÉÉ ={ɱɤvÉ ZÉɱÉä±ÉÉ vÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉiÉÉÆxÉÉ ËEò´ÉÉ nÖù&JÉ ºÉ½þxÉ
Eò®úiÉÉÆxÉɽþÒ ÊxÉiªÉ Eäò´É±É +Éi¨ªÉɱÉÉ {ÉɽþÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå |ɺÉzɽþÒ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ
®úÉMÉÉ´ÉiɽþÒ xÉɽþÓ.
SÉä¹]õ¨ÉÉxÉÆ ¶É®úÒ®Æú º´ÉÆ {ɶªÉiªÉxªÉ¶É®úÒ®ú´ÉiÉ *
ºÉƺiÉ´Éä SÉÉÊ{É ÊxÉxnùɪÉÉÆ EòlÉ IÉÖ¦ªÉäx¨É½þɶɪÉ& **10**
VÉÉä +É{ɱªÉÉ EòɪÉǨÉMxÉ ¶É®úÒ®úɱÉÉ, iÉå nÖùºÉ-ªÉÉSÉä ¶É®úÒ®ú +ɽäþ +¶ÉÉ iÉ]õºlÉ
¦ÉÉ´ÉxÉäxÉå {ÉɽþÉiÉÉä, iÉÉä ¨É½þÉ+É¶ÉªÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºiÉÖÊiÉ +lÉ´ÉÉ ËxÉnùÉ ªÉɨÉÖ³åý
IÉÉä¦ÉɱÉÉ EòºÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä<DZÉ?
¨ÉɪÉɨÉÉjÉʨÉnÆù Ê´É·ÉÆ {ɶªÉxÉ ʴÉMÉiÉEòÉèiÉÖEò& *
+Ê{É ºÉÊzÉʽþiÉä ¨ÉÞiªÉÉè EòlÉÆ jɺªÉÊiÉ vÉÒÊ®úvÉÒ& **11**
VÉÉä ªÉÉ Ê´É·ÉɱÉÉ ¨ÉɪÉɨÉÉjÉ {ÉɽþÉiÉÉä +ÉÊhÉ VªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ +ÉiÉÉÆ EòºÉ±Éå½þÒ
EÖòiÉÚ½þ±É ʶɱ±ÉEò xÉɽþÓ-¶ÉÆEòÉ xÉɽþÓ-iÉÉä vÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹É ¨É®úhÉ +ɱªÉÉ´É®ú ¦ÉªÉ¦ÉÒiÉ
EòÉÆ ½þÉä<DZÉ?
ÊxÉ&º{ÉÞ½Æþ ¨ÉÉxɺÉÆ ªÉºªÉ xÉè®úɶªÉä+Ê{É ¨É½þÉi¨ÉxÉ& *
iɺªÉÉi¨ÉYÉÉxÉiÉÞ{iɺªÉ iÉÖ±ÉxÉÉ EäòxÉ VÉɪÉiÉä **12**
VÉÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ½þÒ <SUôÉ Eò®úiÉ xÉɽþÓ ´É VÉÉä +Éi¨ÉYÉÉxÉÉxÉå iÉÞ{iÉ
+ɽäþ, iªÉÉSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÉähÉɤɮúÉä¤É®ú Eò®úiÉÉÆ ªÉä<DZÉ?
º´É¦ÉÉ´ÉÉnäù´É VÉÉxÉÉxÉÉä où¶ªÉ¨ÉäiÉzÉ ÊEòSSÉxÉ *
<nÆù OÉÉÁʨÉnÆù iªÉÉVªÉÆ ºÉ ËEò {ɶªÉÊiÉ vÉÒ®úvÉÒ& **13**
VÉÉä JÉ®úÉJÉÖ®úÉ vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ ´É ¶ÉÉxiÉ ZÉɱÉÉ +ÉÊhÉ VªÉÉxÉå ½åþ VÉÉhɱÉå EòÓ, ÊnùºÉhÉÉ®úÉ
½þÉ ºÉƺÉÉ®ú ´ÉºiÉÖiÉ& xÉɽþÓSÉ, iªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ ¨ÉMÉ ½åþ PªÉÉ´Éå ´É iÉå ]õÉEòÉ´Éå, +¶ÉÒ
´ÉɺÉxÉÉSÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
+ÆiɺiªÉHòEò¹ÉɪɺªÉ ÊxÉuÈùuùºªÉ ÊxÉ®úÉʶɹÉ& *
ªÉoùSUôªÉÉMÉiÉÉä
ªÉÉMÉiÉÉä ¦ÉÉäMÉÉä xÉ nÖù&JÉÉªÉ xÉ iÉÖ¹]õªÉä **14**
VªÉÉxÉå +ÆiÉ&Eò®úhÉÉÆiÉÒ±É EòɨÉGòÉävÉÉÊnù ʴɹɪÉÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ, VªÉÉxÉå ºÉÉIÉÓ
½þÉä>ðxÉ {ÉÉʽþ±Éå EòÓ, ½äþ ®úÉMÉ-±ÉÉä¦É ¨ÉÉZÉä xÉɽþÓiÉ, ¨ÉÒ ¡òHò |ÉEòÉ¶É +ɽåþ +ÉÊhÉ
¦Éänù¤ÉÖÎvnù®úʽþiÉ ´É +ɶÉÉ®úʽþiÉ VÉÉä ZÉɱÉÉ +ɽäþ iªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ nèù´ÉªÉÉäMÉÉxÉå
+ɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉäMÉÉÆSÉÉ-ºÉÖJÉÉSÉå ºÉÖJÉ ´É nÖù&JÉÉSÉå nÖù&JÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ.

10
+vªÉÉªÉ SÉÉèlÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
½þxiÉÉi¨ÉYɺªÉ vÉÒ®úºªÉ JÉä±ÉiÉÉä ¦ÉÉäMɱÉұɪÉÉ *
xÉ Ê½þ ºÉƺÉÉ®ú´ÉɽþÒEèò¨ÉÚÇfèø& ºÉ½þ ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ
ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ **1**
VªÉÉÆSªÉÉ +ÉÆiÉ ¨ÉÒ-+½ÆþEòÉ®ú-ʶɱ±ÉEò =®ú±ÉÉ xÉɽþÓ, ºÉ½þVÉ ´ÉÉ]õ¬É±ÉÉ +ɱÉä±Éä
ºÉÖJÉnÖù&JÉÉSÉä ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉhÉÉ-ªÉÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÒ vÉÒ®ú {ÉÖ°ü¹ÉÉÆSÉÒ ¤É®úÉä¤É®úÓ ºÉƺÉÉ®úÉSÉå
+ÉäZÉå b÷ÉäCªÉÉ´É®ú PÉähÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÚfø {ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ EòvÉÓ½þÒ Eò®úiÉÉÆ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ.
ªÉi{ÉnÆù |Éä{ºÉ´ÉÉä nùÒxÉÉ& ¶ÉGòÉtÉ& ºÉ´ÉÇnäù´ÉiÉÉ& *
+½þÉä iÉjÉ ÎºlÉiÉÉä ªÉÉäMÉÒ xÉ ½þ¹ÉǨÉÖ{ÉMÉSUôÊiÉ **2**
VªÉÉ {ÉnùÉSªÉÉ |ÉÉ{iÉÒSªÉÉ <SUäôxÉå ºÉ´ÉÇ näù´ÉiÉÉSÉ EòÉªÉ {ÉhÉ <Æpù½þÒ nùÒxÉ´ÉÉhÉÉ ½þÉäiÉÉä,
iªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú, iªÉÉ {É®ú¨ÉÉäSSÉ {ÉnùÉ´É®ú {ÉÉä½þÉåSÉÚxɽþÒ-iªÉÉ ËºÉ½þɺÉxÉÉ´É®ú ¤ÉºÉÚxɽþÒ ªÉÉäMÉÒ
½þ¹ÉÇ Eò®úiÉ xÉɽþÓ-iÉälÉå½þÒ iÉÉä ºÉÉIÉÒ ¤ÉxÉÚxÉ ®úɽþÉiÉÉä.
iÉVYɺªÉ {ÉÖhªÉ{ÉÉ{ÉɦªÉÉÆ º{ɶÉÉæ ÁxiÉxÉÇ VÉɪÉiÉä *
xÉ ÁÉEòɶɺªÉ vÉÚ¨ÉäxÉ où¶ªÉ¨ÉÉxÉÉ+Ê{É ºÉÆMÉÊiÉ& **3**
VɺÉÉ +ÉEòɶÉɶÉÓ ºÉƤÉÆvÉ +ɽäþ +ºÉå ¦ÉÉ´ÉhÉÉ-ªÉÉ vÉÖ®úɶÉÓ +ÉEòɶÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ
xɺÉiÉÉä, iɺÉÉSÉ {ÉÉ{É{ÉÖhªÉÉSÉÉ iªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú +É°üfø ZÉɱÉ䱪ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ
+ÆiÉ&Eò®úhÉɶÉÓ ºÉƤÉÆvÉ xɺÉiÉÉä.
+Éi¨Éè´ÉänÆù VÉMÉiºÉ´ÉÈ YÉÉiÉÆ ªÉäxÉ ¨É½þÉi¨ÉxÉÉ *
ªÉoùSUôªÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉÆ iÉÆ ÊxɹÉä
ÊxɹÉävnÖÆù IɨÉäiÉ Eò& **4**
VªÉÉ ¨É½þÉi¨ªÉÉxÉå ªÉÉ ºÉ´ÉÇ VÉMÉɱÉÉ º´ÉiÉ&SªÉÉ +Éi¨ªÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ VÉÉhɱÉå, iªÉÉ
´ÉiÉǨÉÉxÉ IÉhÉÉSªÉÉ ºÉÉIÉÒ ¤ÉxɱÉ䱪ÉÉ ¨É½þÉi¨ªÉɱÉÉ VɺÉå º¡Öò®äú±É iɺÉå
´ÉÉMÉhªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòÉähÉ ®úÉäJÉÚÆ ¶ÉEäò±É?
+É¥ÉÀºiÉƤÉ{ɪÉÇxiÉä ¦ÉÚiÉOÉɨÉä
ÉOÉɨÉä SÉiÉÖÌ´ÉvÉä *
Ê´ÉYɺªÉè´É ʽþ ºÉɨÉlªÉÇʨÉSUôÉÊxÉSUôÉÊ´É´ÉVÉÇxÉä **5**
¥ÉÀÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖÆMÉÒ{ɪÉÈiÉSªÉÉ SÉÉ®ú |ÉEòÉ®úSªÉÉ VÉÒ´ÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þÉ{ÉèEòÓ YÉÉxªÉɱÉÉSÉ
<SUôÉ ´É +ÊxÉSUôÉ lÉÉƤɴÉhªÉÉSÉå ÊxÉζSÉiÉ ºÉɨÉlªÉÇ +ɽäþ. iÉÉä nùÉäx½þÒ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò
+ɽäþ.
+Éi¨ÉÉxɨÉuùªÉÆ EòζSÉVVÉÉxÉÉÊiÉ VÉMÉnùÒ·É®ú¨É *
ªÉuäùÊkÉ iÉiºÉ EÖò¯ûiÉä xÉ ¦ÉªÉÆ iɺªÉ EÖòjÉÊSÉiÉ **6**
EòvÉÓ EÖòhÉÒ Ê´É®ú³ýÉSÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ +uùªÉ +ÉÊhÉ VÉMÉnùÒ·É®ú°ü{ÉÉÆiÉ VÉÉhÉiÉ
+ºÉiÉÉä-BEò°ü{É ½þÉäiÉÉä. ¨ÉMÉ iªÉÉSÉÒ ¨ÉVÉÔ ®úɽþÉiÉ xÉɽþÓ-¨ÉMÉ iÉÉä iÉåSÉ Eò®úiÉÉä VÉå
|ɦÉÖ Eò®ú´ÉÚxÉ PÉäiÉÉä +ÉÊhÉ ¨ÉMÉ Ê´É·ÉɶÉÓ BEò°ü{É ZÉɱÉ䱪ÉÉ +¶ÉÉ +uùªÉ
11
{ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ Eò¶ÉÉSÉå ¦ÉªÉ ´ÉÉ]õhÉÉ®ú? EòÉ®úhÉ ¦ÉªÉ ´ÉÉ]õɪɱÉÉ iªÉɱÉÉ {É®úEòÉ
EòÉähÉÒSÉ xÉɽþÓ.

+vªÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
xÉ iÉä ºÉÆMÉÉä+κiÉ EäòxÉÉÊ{É
xÉÉÊ{É ËEò ¶ÉÖvnùºiªÉHÖòʨÉSUô漃 *
ºÉÆPÉÉiÉʴɱɪÉÆ EÖò´ÉÇzÉä´É¨Éä´É ±ÉªÉÆ µÉVÉ **1**
iÉÖZÉÉ EòÉähÉɶÉÓ½þÒ ºÉƤÉÆvÉ xÉɽþÓ, iªÉɨÉÖ³åý iÉÚÆ ¶ÉÖvnù +ɽäþºÉ. iÉÚÆ Eò¶ÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ
Eò°Æü <ÎSUôiÉÉäºÉ? +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉå näù½þÉʦɨÉÉxÉ xÉɽþÓºÉÉ Eò°üxÉ iÉÚÆ ¨ÉÉäIÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ
½þÉ.ä
=näùÊiÉ ¦É´ÉiÉÉä Ê´É·ÉÆ ´ÉÉÊ®úvÉäÊ®ú´É ¤ÉÖnÂù¤ÉÖnù& *
<ÊiÉ YÉÉi´ÉèEò¨ÉÉi¨ÉÉxɨÉä´É¨Éä´É ±ÉªÉÆ µÉVÉ **2**
+¶ÉÒSÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ Eò®ú EòÓ, ¨ÉÉZªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉƺÉÉ®ú ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ; VɺÉÉ
ºÉ¨ÉÖpùÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉÆiÉ ¤ÉÖb÷¤ÉÖb÷É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉä-+ÉÊhÉ º´ÉiÉ&±ÉÉ ´É VÉMÉɱÉÉ, º´ÉiÉ&±ÉÉ
´É ºÉ¨É¹]õÒ±ÉÉ BEò ºÉ¨ÉVÉÚxÉ, BEò VÉÉhÉÚxÉ, iÉÚÆ ¨ÉÉäIÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä.
|ÉiªÉIɨÉ{ªÉ´ÉºiÉÖi´ÉÉÊuù·ÉÆ xÉɺiªÉ¨É±Éä i´É滃 *
®úVVÉÖºÉ{ÉÇ <´É ´ªÉHò¨Éä´É¨Éä´É ±ÉªÉÆ µÉVÉ **3**
où¶ªÉ¨ÉÉxÉ VÉMÉiÉ |ÉiªÉIÉ ÊnùºÉiÉ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ nùÉä®úÒ´É®ú ºÉÉ{ÉÉSÉÉ +ɦÉÉºÉ ´½þÉ´ÉÉ
iɺÉå +ɦÉɺɰü{É +ɽäþ. iÉÖ±ÉÉ ¶ÉÖvnùɱÉÉ-¨É±É®úʽþiÉɱÉÉ iÉå xÉɽþÓ, +ºÉå VÉÉhÉÚxÉ iÉÚÆ
±ÉªÉɱÉÉ-ÊxÉ´ÉÉÇhÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉ.ä
ºÉ¨ÉnÖù&JɺÉÖJÉ& {ÉÚhÉÇ +ɶÉÉxÉè®úɶªÉªÉÉä& ºÉ¨É& *
ºÉ¨ÉVÉÒÊ´ÉiɨÉÞiªÉÖ& ºÉzÉä´É¨Éä´É ±ÉªÉÆ
±ÉªÉÆ µÉVÉ **4**
nÖù&JÉ ´É ºÉÖJÉ, +ɶÉÉ +ÉÊhÉ ÊxÉ®úɶÉÉ, VÉÒ´ÉxÉ ´É ¨ÉÞiªÉÖ VÉÉä ºÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉéxÉiÉÉä +ºÉÉ
{ÉÚhÉÇ ½þÉä>ðxÉ iÉÚÆ ±ÉªÉɱÉÉ-¨ÉÉäIÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉ.ä

+vªÉÉªÉ ºÉ½þÉ´ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
+ÉEòɶɴÉnùxÉxiÉÉä+½Æþ PÉ]õ´Éi|ÉÉEÞòiÉÆ VÉMÉiÉ *
<ÊiÉ YÉÉxÉÆ iÉlÉiÉè
iÉlÉiÉèºªÉ xÉ iªÉÉMÉÉä xÉ OɽþÉä ±ÉªÉ& **1**
¨ÉÒ +ÉEòɶÉÉ|ɨÉÉhÉå +ɽåþ. ºÉƺÉÉ®ú PÉb÷¬É|ɨÉÉhÉå |ÉEÞòÊiÉVÉxªÉ +ɽäþ

12
(¤ÉxÉiÉÉä ´É {ÉÖ¹]õ ½þÉäiÉÉä, +ÉEòɶÉÉ´É®ú ªÉÉSÉÉ EòÉƽþÓ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ
ºÉÉIÉÒ iÉ®ú +ÉEòɶÉɺÉÉ®úJÉÉ +ʱÉ{iÉ +ɽäþ.) iªÉɨÉÖ³åý ªÉÉSÉÉ xÉ iªÉÉMÉ Eò®úɪÉSÉÉ
+ɽäþ, xÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úɪÉSÉÉ +ɽäþ, xÉ ±ÉªÉ Eò®úɪÉSÉÉ +ɽäþ +ºÉå ¨ÉÒ VÉÉhÉiÉÉå.
¨É½þÉänùÊvÉÊ®ú´ÉɽÆþ ºÉ |É{ÉÆSÉÉä ´ÉÒÊSɺÉzɦÉ& *
<ÊiÉ YÉÉxÉÆ iÉlÉèiɺªÉ xÉ iªÉÉMÉÉä xÉ OɽþÉä ±ÉªÉ& **2**
¨ÉÒ ºÉ¨ÉÖpùɺÉÉ®úJÉÉ +ɽåþ. ½þÉ ºÉƺÉÉ®ú iÉ®ÆúMÉɺÉÉ®úJÉÉ +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ
ËEò´ÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úɪÉSÉÉ xÉɽþÓ +ºÉå ¨ÉÒ VÉÉhÉiÉÉå.
+½Æþ ºÉ& ¶ÉÖÊHòºÉÆEòɶÉÉä °ü{ªÉ´ÉÊuù·ÉEò±{ÉxÉÉ *
<ÊiÉ YÉÉxÉÆ iÉlÉèiɺªÉ xÉ iªÉÉMÉÉä xÉ OɽþÉä ±ÉªÉ& **3**
¨ÉÒ Ë¶É{ɱªÉɺÉÉ®úJÉÉ +ɽåþ. Ê´É·ÉÉSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ Ë¶É{ɱªÉÉ´É®úSªÉÉ SÉÉÆnùÒºÉÉ®úJÉÒ
+ɽäþ, +ºÉå YÉÉxÉ +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ xÉ iªÉÉSÉÉ iªÉÉMÉ +ɽäþ, xÉ º´ÉÒEòÉ®ú +ɽäþ, xÉ
±ÉªÉ +ɽäþ.
+½Æþ ´ÉÉ ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ ºÉ´ÉǦÉÚiÉÉxªÉlÉÉ ¨É滃 *
<ÊiÉ YÉÉxÉÆ iÉlÉèiɺªÉ xÉ iªÉÉMÉÉä xÉ OɽþÉä ±ÉªÉ& **4**
¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉÉÆiÉ +ɽåþ ´É ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉå ¨ÉÉZªÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ +ɽäþiÉ iªÉɨÉÖ³åý Eò¶ÉÉSÉÉ
xÉ iªÉÉMÉ +ɽäþ, xÉ OɽþhÉ +ɽäþ, xÉ ±ÉªÉ +ɽäþ.

+vªÉÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
¨ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè Ê´É·É{ÉÉäiÉ <iɺiÉiÉ& *
§É¨ÉÊiÉ º´ÉÉxiÉ´ÉÉiÉäxÉ xÉ ¨É¨ÉɺiªÉºÉʽþ¹hÉÖiÉÉÉÉ **1**
¨ÉÒ +xiɽþÒxÉ ¨É½þɺɨÉÖpù +ɽåþ, iªÉÉÆiÉ Ê´É·É°ü{ÉÒ xÉÉ´É +É{ɱªÉÉ +É{ÉhÉSÉ ´ÉɪÉÚxÉå
b÷Éä±ÉiÉ +ɽäþ. ¨É±ÉÉ iªÉɤÉqù±É +ºÉʽþ¹hÉÖiÉÉ xÉɽþÓ.
¨ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè VÉMÉuùÒÊSÉ& º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& *
=näùiÉÖ ´ÉɺiɨÉɪÉÉiÉÖ xÉ ¨Éä ´ÉÞÎvnùxÉÇ SÉ ÊIÉÊiÉ& **2**
**2**
¨ÉÉZªÉÉ +ÆiɽþÒxÉ ¨É½þɺɨÉÖpùÉÆiÉ VÉMÉ°ü{ÉÒ ±ÉÉ]õ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& =`öÉä ´ÉÉ xÉɽþÓ¶ÉÒ ½þÉä´ÉÉä,
iªÉɨÉÖ³åý ¨ÉÒ ´ÉÉføiɽþÒ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ PÉ]õiɽþÒ xÉɽþÓ.
¨ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè Ê´É·ÉÆ xÉÉ¨É Ê´ÉEò±{ÉxÉÉ *
+ÊiɶÉÉxiÉÉä ÊxÉ®úÉEòÉ®ú BiÉnäù´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **3****3**
¨ÉÉZªÉÉ +ÆiɽþÒxÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®úÉ´É®ú ºÉƺÉÉ®ú ½þÉ Eò±{ÉxÉɨÉÉjÉ +ɽäþ. ¨ÉÒ +iªÉÆiÉ ¶ÉÉÆiÉ
+ɽåþ, ÊxÉ®úÉEòÉ®ú +ɽåþ; +ÉÊhÉ +ÉiÉÉÆ ½åþSÉ ¨ÉÉZÉå +ɸɪɺlÉÉxÉ +ɽäþ.
xÉÉi¨ÉÉ ¦ÉÉ´Éä¹ÉÖ xÉÉä ¦ÉɴɺiÉjÉÉxÉxiÉä ÊxÉ®ÆúVÉxÉä *
13
<iªÉºÉHòÉä+º{ÉÞ½þ& ¶ÉÉxiÉ BiÉnäù´ÉɽþÉɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **4**
+Éi¨ÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉ xÉɽþÓ +ÉÊhÉ Ê´É¹ÉªÉ iªÉÉ ÊxÉ®ÆúVÉxÉ +Éi¨ªÉÉÆiÉ xÉɽþÓiÉ. +¶ÉÉ
|ÉEòÉ®åú ¨ÉÒ +xÉɺÉHò, º{ÉÞ½þɨÉÖHò +ɽåþ, ´É iªÉɨÉÖ³åýSÉ iªÉÉÆSÉå +ɸɪɺlÉÉxÉ +ɽåþ.
+½þÉä ÊSÉx¨ÉÉjɨÉä´ÉɽþʨÉxpùVÉɱÉÉä{ɨÉÆ VÉMÉiÉ *
+iÉÉä ¨É¨É EòlÉÆ
EòlÉÆ EÖòjÉ ½äþªÉÉä{ÉÉnäùªÉEò±{ÉxÉÉ **5**
+½þÉ,ä ¨ÉÒ SÉèiÉxªÉ¨ÉÉjÉ +ɽåþ. ºÉƺÉÉ®ú <xpùVÉɱÉÉ|ɨÉÉhÉå +ɽåþ. iªÉɨÉÖ³åý xÉ
EòÉƽþÓ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉVÉÉäMÉå +ɽåþ, xÉ EòÉƽþÓ ]õÉEòhªÉÉVÉÉäMÉå +ɽäþ.

+vªÉÉªÉ +É`ö´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
iÉnùÉ ¤ÉxvÉÉä ªÉnùÉ ÊSÉkÉÆ ËEòÊSÉuù
ËEòÊSÉuùÉÆUôÊiÉ ¶ÉÉäSÉÊiÉ *
ËEòÊSÉx¨ÉÖÆSÉÊiÉ MÉÞh½þÉÊiÉ ËEòÊSÉvoù¹ªÉÊiÉ EÖò{ªÉÊiÉ **1**
VÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉ EòÉƽþÓ <ÎSUôiÉå, EòÉƽþÓ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉå, EòÉƽþÓ Îº´ÉEòÉ®úiÉå, EòÉƽþÓ
]õÉEòiÉå, nÖù&JÉÒ ½þÉäiÉå ËEò´ÉÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉäiÉå, iÉä´½þÉÆ ¤ÉÆvÉxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉå.
iÉnùÉ ¨ÉÖÊHòªÉÇnùÉ ÊSÉkÉÆ xÉ ´ÉÉÆUôÊiÉ xÉ ¶ÉÉäSÉÊiÉ *
xÉ ¨ÉÖ\SÉÊiÉ xÉ MÉÞh½þÉÊiÉ xÉ ¾þ¹ªÉÊiÉ xÉ EÖò{ªÉÊiÉ **2**
VÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉ Eò¶ÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, ËSÉiÉÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, ºÉÉäb÷ÒiÉ xÉɽþÓ
ËEò´ÉÉ ½þ´Éå ½þ´Éå +ºÉå Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, ºÉÖJÉÒ ËEò´ÉÉ nÖù&JÉÒ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ, iÉä´½þÉÆ ¨ÉÖHòÒSÉ
+ºÉiÉä.
iÉnùÉ ¤ÉxvÉÉä ªÉnùÉ ÊSÉkÉÆ ºÉHÆò Eòɺ´ÉÊ{É oùι]õ¹ÉÖ *
iÉnùÉ ¨ÉÉäIÉÉä ªÉnùÉ ÊSÉkɨɺÉHÆò ºÉ´ÉÇoùι]õ¹ÉÖ **3**
VÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉ EÖò`ö±ªÉɽþÒ où¹]õÒxÉå ʴɹɪÉÉÆiÉ MÉÖÆiÉiÉå iÉä´½þÉÆ ¤ÉÆvÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä +ÉÊhÉ
VÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉ ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ +xÉɺÉHò ½þÉiä Éå iÉä´½þÉÆ ¨ÉÉäIÉ +ºÉiÉÉä.
ªÉnùÉ xÉɽÆþ iÉnùÉ ¨ÉÉäIÉÉä ªÉnùɽÆþ ¤ÉÆvÉxÉÆ iÉnùÉ *
¨Éi´ÉäÊiÉ ½äþ±ÉªÉÉ ËEòÊSÉiÉ ¨ÉÉ MÉÞ½þÉhÉ Ê´É¨ÉÖ\SÉ ¨ÉÉ **4**
VÉä´½þÉÆ '¨ÉÒ' xɺÉä±É iÉä´½þÉÆ ¨ÉÉäIÉ, VÉä´½þÉÆ ¨ÉÒ +ºÉä±É iÉä´½þÉÆ ¤ÉÆvÉ; +¶ÉÉ ¨ÉiÉÒ±ÉÉ VÉÉä
={ɱɤvÉ ZÉɱÉÉ, ªÉÉÆiÉ ÎºlÉ®úɴɱÉÉ, iªÉɱÉÉ ¨ÉMÉ ½þÒ <SUôÉ, ½þÉ º´ÉÒEòÉ®ú, ½þÉ
iªÉÉMÉ +ºÉå ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.

+vªÉÉªÉ xÉ´É´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
EÞòiÉÉEÞòiÉä SÉ uÆùuùÉÊxÉ EònùÉ ¶ÉÉxiÉÉÊxÉ EòºªÉ ´ÉÉ *
14
B´ÉÆ YÉÉi´Éä½þ ÊxÉ´Éænùɦnù
¦nù´É iªÉÉMÉ{É®úÉ+ ä µÉiÉÒ **1**
Eäò±Éä±ÉÓ +ÉÊhÉ xÉ Eäò±Éä±ÉÓ Eò¨Éç ´É ºÉÖJÉ-nÖù&JÉ uÆùuù EÖòhÉÉSÉÒ EòvÉÓ ¶ÉÉÆiÉ
ZÉɱÉä±ÉÓ +ɽäþiÉ? ½åþ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉä>ðxÉ ªÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ =nùɺÉÒxÉ-ÊxÉ´Éænù ½þÉä>ðxÉ
+µÉiÉÒ (+xÉÉOɽþÒ) ´É iªÉÉMÉ{É®úɪÉhÉ ½þÉä.
EòºªÉÉÊ{É iÉÉiÉ vÉxªÉºªÉ
vÉxªÉºªÉ ±ÉÉäEòSÉä¹]õɴɱÉÉäEòxÉÉiÉ *
VÉÒÊ´ÉiÉäSUôÉ ¤ÉÖ¦ÉÖIÉÉ SÉ ¤ÉÖ¦ÉÖiºÉÉä{ɶɨÉÆ MÉiÉÉ& **2**
½äþ Ê|ɪÉ, ±ÉÉäEò´ªÉ´É½þÉ®ú, =i{ÉÊiÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉxÉÉ¶É {ÉɽÚþxÉ EÖòhÉÉ ¦ÉÉMªÉ¶ÉɱÉÒSÉÒSÉ
VÉMÉhªÉÉSÉÒ EòɨÉxÉÉ, ¦ÉÉäMÉhªÉÉSÉÒ ´ÉɺÉxÉÉ ´É YÉÉxÉÉSÉÒ <SUôÉ ¶ÉÉÆiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ.
+ÊxÉiªÉÆ ºÉ´ÉǨÉä´ÉänÆù iÉÉ{ÉÊjÉiɪÉnÚùʹÉiɨÉ *
+ºÉÉ®Æú ËxÉÊnùiÉÆ ½äþªÉʨÉÊiÉ ÊxÉζSÉiªÉ ¶ÉɨªÉÊiÉ **3**
½åþ ºÉÉ®åú +ÊxÉiªÉ, iÉÒxÉ iÉÉ{ÉÉÆxÉÓ nÚùʹÉiÉ, ºÉÉ®ú½þÒxÉ, ËxÉÊnùiÉ ´É iªÉÉVªÉ +ɽäþ, +ºÉÉ
¤ÉÉävÉ, +´É±ÉÉäEòxÉÉxÉå ½þÉä>ðxÉ ÊxɶSÉªÉ ½þÉäiÉÉÆSÉ iÉÉä ¶ÉÉÆiÉÒ±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä.
EòÉä+ºÉÉè EòɱÉÉä ´ÉªÉ& ËEò ´ÉÉ ªÉjÉ uÆùuùÉÊxÉ xÉÉä xÉÞhÉɨÉ *
iÉÉxªÉÖ{ÉäIªÉ ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉ´ÉiÉÔ ÊºÉÎvnù¨É´ÉÉ{xÉÖªÉÉiÉ **4**
+ºÉÉ EòÉähÉSÉÉ Eòɳý +ɽäþ, EòÉähÉSÉå ´ÉªÉ-+´ÉºlÉÉ +ɽäþ EòÓ, VÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ
uÆùuù xÉ´½þiÉå, ºÉÖJÉnÖù&JÉ xÉ´½þiÉå? ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ ={ÉäIÉÉ Eò®ú. ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉ-VÉå
ʨɳýɱÉå iªÉÉÆiÉ-{ÉÊ®úκlÉiÉÓiÉ ºÉÆiÉÉä¹É ¨ÉÉxÉhÉÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ʺÉvnùÒ±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä.
xÉÉxÉÉ ¨ÉiÉÆ ¨É½þ¹ÉÔhÉÉÆ ºÉÉvÉÚxÉÉÆ ªÉÉäÊMÉxÉÉÆ iÉlÉÉ *
où¹]õÉ ÊxÉ´Éænù¨ÉÉ{ÉzÉ& EòÉä xÉxÉ ¶ÉɨªÉÊiÉ ¨ÉÉxÉ´É& **5**
¨É½þ¹ÉÕSÉÓ, ºÉÉvÉÚÆSÉÓ, ªÉÉäMªÉÉÆSÉÓ +xÉäEò ʦÉzÉʦÉzÉ ¨ÉiÉå +ɽäþiÉ, ½åþ {ÉɽÚþxÉ ¤ÉÖÎvnù¨ÉÉxÉ
¨ÉxÉÖ¹ªÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉÉÆSÉÒ ={ÉäIÉÉ Eò®úiÉÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉÉÆSªÉÉ MÉÖÆiªÉÉÆiÉ +b÷EòiÉ xÉɽþÓ
´É ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉÉä.
EÞòi´ÉÉ ¨ÉÚÌiÉ{ÉÊ®ú
iÉ{ÉÊ®úYÉÉxÉÆ SÉèiÉxªÉºªÉ xÉ ËEò MÉÖ¯û& *
ÊxÉ´ÉænùºÉ¨ÉiÉɪÉÖCiªÉÉ ªÉºiÉÉ®úªÉÊiÉ ºÉƺÉÞiÉä& **6**
VÉÉä ={ÉäIÉÉ, ºÉ¨ÉiÉÉ +ÉÊhÉ ªÉÖÊHòuùÉ®úÉ SÉèiÉxªÉÉSªÉÉ ºÉiªÉº´É°ü{ÉɱÉÉ VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä
EòÉªÉ MÉÖ¯û xÉɽþÓ? (iÉÉäSÉ º´ÉiÉ&SÉÉ º´ÉiÉ& MÉÖ¯û +ɽäþ. MÉÖ¯û +ÉÆiÉ +ɽäþ. ¤Éɽäþ®úSÉÉ
MÉÖ¯û Eäò´É³ý |ÉiÉÒEò°ü{É +ɽäþ.)
{ɶªÉ ¦ÉÚiÉÊ´ÉEòÉ®úÉƺi´ÉÆ ¦ÉÚiɨÉÉjÉÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉ& *
iÉiIÉhÉÉuÆùvÉÊxɨÉÖÇHò& º´É°ü{ɺlÉÉä ¦ÉʴɹªÉ漃 **7**
¦ÉÚiɨÉÉjÉÉÆSÉä Ê´ÉEòÉ®ú (<ÆÊpùªÉÉÊnùEò) ªÉlÉÉlÉÇ°ü{ÉÉxÉå {ÉɽþÉ ¨½þhÉVÉä ¶É®úÒ®úÉÊnùEòÉÆ{ÉɺÉÚxÉ
+±ÉMÉ ½þÉä>ðxÉ iÉÚÆ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉÆiÉ ÎºlÉiÉ ½þÉä¶ÉÒ±É +ÉÊhÉ ºÉÉIÉÒ¦ÉÚiÉ +Éi¨ÉÉ iÉÖ±ÉÉ
|ÉiÉÒiÉ ½þÉä<DZÉ.
15
´ÉɺÉxÉÉ B´É ºÉƺÉÉ®ú <ÊiÉ ºÉ´ÉÉÇ Ê´É¨ÉÖ\SÉ iÉÉ& *
iÉkªÉÉMÉÉä ´ÉɺÉxÉÉiªÉÉMÉÉiÉ κlÉÊiÉ®út ªÉlÉÉ iÉlÉÉ **8**
´ÉɺÉxÉÉ ½þÉSÉ ºÉƺÉÉ®ú +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉɺÉxÉÉ MÉä±ÉÒ EòÓ ºÉƺÉÉ®ú MÉä±ÉÉ, +ºÉå VÉÉä
VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä ºÉ´ÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÖHò ZÉɱÉÉ. ¨ÉMÉ +ÉiÉÉÆ VÉä +ɽäþ, VɺÉå +ɽäþ, iªÉÉ
ºÉ´ÉÉÈSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú +ɽäþ.

+vªÉÉªÉ nù½þÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
ʴɽþÉªÉ ´ÉèÊ®úhÉÆ EòɨɨÉlÉÈ SÉÉxÉlÉǺÉÆEÖò±É¨É *
vɨÉȨÉ{ªÉä
É{ªÉäiɪÉÉä½æþiÉÖÆ ºÉ´ÉÇjÉÉxÉÉnù®Æú EÖò¯û **1**
´Éè®úÒ°ü{É EòÉ¨É ´É +xÉlÉÉÇxÉå ¦É®ú±É䱪ÉÉ +lÉÉÈSÉÉ iªÉÉMÉ Eò®ú +ÉÊhÉ iªÉÉ nùÉäPÉÉÆSªÉÉ
EòÉ®úhÉ°ü{É vɨÉÉÇSÉɽþÒ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ iÉÚÆ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ={ÉäIÉÉ Eò®ú.
º´É{xÉäxpùVÉɱɴÉi{ɶªÉ ÊnùxÉÉÊxÉ jÉÒÊhÉ {ÉÆSÉ ´ÉÉ *
ʨÉjÉIÉä
ʨÉjÉIÉäjÉvÉxÉÉMÉÉ®únùÉ®únùɪÉÉÊnù ºÉÆ{Énù& **2**
ʨÉjÉ, ¶ÉäiÉ, vÉxÉ, ºjÉÒ, ¦ÉÉ>ð¤ÉÆnù <iªÉÉÊnù ºÉ´ÉÇ ºÉÆ{ÉkÉÒ±ÉÉ iÉÚÆ º´É{xÉÉ|ɨÉÉhÉå ËEò´ÉÉ
<ÆpùVÉɱÉÉ|ɨÉÉhÉå ºÉ¨ÉVÉ, EòÉ®úhÉ iÉä ºÉ´ÉÇ iÉÒxÉ-{ÉÉSÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉäSÉ +ºÉiÉÉiÉ.
ªÉjÉ ªÉjÉ ¦É´ÉäkÉÞ¹hÉÉ ºÉƺÉÉ®Æú Ê´ÉÎvnù
Ê´ÉÎvnù iÉjÉ ´Éè *
|ÉÉèfø´Éè®úÉMªÉ¨ÉÉʸÉiªÉ ´ÉÒiÉiÉÞ¹hÉ& ºÉÖJÉÒ ¦É´É **3**
VÉälÉå VÉälÉå ´ÉɺÉxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉä<Ç±É iÉälÉå iÉälÉå ºÉƺÉÉ®ú +ɽäþ +ºÉå ºÉ¨ÉVÉ. {ÉÊ®ú{ÉC´É
´Éè®úÉMªÉÉSÉÉ +ÉvÉÉ®ú PÉä>ðxÉ iÉÞ¹hÉÉ-´ÉɺÉxÉɽþÒxÉ ½þÉ.ä
iÉÞ¹hÉɨÉÉjÉÉi¨ÉEòÉä ¤ÉxvɺiÉzÉɶÉÉä
¤ÉxvɺiÉzÉɶÉÉä ¨ÉÉäIÉ =SªÉiÉä *
¦É´ÉɺÉƺÉÊHò¨ÉÉjÉähÉ |ÉÉÎ{iÉiÉÖι]õ¨ÉÖǽÖþ¨ÉÖǽÖþ& **4**
iÉÞ¹hÉÉ ½þÉSÉ ¤ÉÆvÉ +ɽäþ ´É ÊiÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉ ¨ÉÉäIÉ +ɽäþ. ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ +ºÉÆMÉ
½þÉähªÉÉxÉåSÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +Éi¨ªÉÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ ´É iÉÖι]õ ½þÉäiÉä.
i´É¨ÉäEò¶SÉäiÉxÉ& ¶ÉÖvnùÉä VÉbÆ VÉbÆ÷ Ê´É·ÉƺÉkÉlÉÉ *
+Ê´ÉtÉÊ{É xÉ ËEòÊSÉiºÉÉ EòÉ ¤ÉÖ¦ÉÖiºÉÉ iÉlÉÉÊ{É iÉä **5**
iÉÚÆ BEò ¶ÉÖvnù SÉèiÉxªÉ +ɽäþºÉ, ºÉƺÉÉ®ú VÉb÷ ´É +ºÉiÉ +ɽäþ. +Ê´ÉtɽþÒ +ºÉiÉÂ
+ɽäþ-B´Éfåø VÉÉhɱªÉÉ´É®ú +ÉhÉJÉÒ VÉÉhÉÚxÉ PªÉɪÉSÉÒ EòÉªÉ Vɯû®úÒ +ɽäþ?
®úÉVªÉÆ ºÉÖiÉÉ& Eò±ÉjÉÉÊhÉ
Eò±ÉjÉÉÊhÉ ¶É®úÒ®úÉÊhÉ ºÉÖJÉÉÊxÉ SÉ *
ºÉƺÉHòºªÉÉÊ{É xɹ]õÉÊxÉ iÉ´É VÉx¨ÉÊxÉ VÉx¨ÉÊxÉ **6**
iÉÖZÉå ®úÉVªÉ, {ÉÖjÉ{ÉÉèjÉ, ¶É®úÒ®ú +ÉÊhÉ ºÉÖJÉ VÉx¨ÉÉäVÉx¨ÉÓ xɹ]õ ½þÉäiÉ +ɱÉÓ +ɽäþiÉ
VÉ®úÒ iÉÚÆ iªÉÉÆSªÉÉ´É®ú +ɺÉHò ¤ÉxɱÉÉ ½þÉäiÉɺÉ.
16
+±É¨ÉlÉæxÉ EòɨÉäxÉ ºÉÖEÞòiÉäxÉÉÊ{É Eò¨ÉÇhÉÉ *
B¦ªÉ& ºÉƺÉÉ®úEòÉxiÉÉ®äú xÉ Ê´É¸ÉÉxiɨɦÉÚx¨ÉxÉ& **7**
+lÉÇ, EòɨÉ, {ÉÖhªÉEò¨ÉǺÉÖvnùÉ iÉÚÆ JÉÚ{É Eò°üxÉ SÉÖEò±ÉÉ +ɽäþºÉ. iÉ®úÒºÉÖvnùÉÆ ªÉÉ
ºÉƺÉÉ®ú°ü{ÉÒ VÉÆMɱÉÉÆiÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É³ýɱÉÒ xÉɽþÓ. +ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ ¶ÉÉÆiÉ ¤ÉºÉ.
¡òHò ºÉÉIÉÒ ½þÉ.ä
EÞòiÉÆ xÉ EòÊiÉ VÉx¨ÉÉÊxÉ EòɪÉäxÉ ¨ÉxɺÉÉ ÊMÉ®úÉ *
nÖù&JɨÉɪÉɺÉnÆù Eò¨ÉÇ iÉnùtÉ{ªÉÖ{É®ú¨ªÉiÉɨÉ **8**
ÊEòiÉÒ VÉx¨É iÉÚÆ ¶ÉÊ®ú®úÉxÉå, ¨ÉxÉÉxÉå ´É ´ÉÉhÉÒxÉå ¸É¨É{ÉÚhÉÇ ´É nÖù&JÉ{ÉÚhÉÇ Eò¨Éç Eäò±ÉÓºÉ?
(iÉ®úÒºÉÖvnùÉ =i{ÉÉiÉ°ü{ÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ ¨ÉxÉɱÉÉ lÉÉäb÷ɺÉÖvnùÉÆ Ê´É¸ÉÉÆiÉÒSÉÉ IÉhÉ Ê¨É³ýɱÉÉ
xÉɽþÓ-iÉä´½þÉ)Æ +ÉiÉÉÆ iÉ®úÒ ÊxÉnùÉxÉ ºÉÉIÉÒ ®úɽþÉ. EòiÉÉÇ ®úɽÚÆþ xÉEòÉäºÉ.

+vªÉÉªÉ +Eò®úÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉÊ´ÉEòÉ®ú¶SÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉÊnùÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÉä MÉiÉC±Éä¶É& ºÉÖJÉäxÉè´ÉÉä{ɶÉɨªÉÊiÉ
ɶÉɨªÉÊiÉ **1**
½äþ VÉxÉEò, BJÉÉtÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉhÉå ËEò´ÉÉ ÊiÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ
º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. +ºÉå VÉÉhÉÚxÉ ªÉÉÆEòbä÷ ºÉÉIÉÒ´ÉÞiÉÒxÉå
{ÉɽþÉhÉÉ®úÉÊ´ÉEòÉ®ú®úʽþiÉ ´É C±Éä¶É®úʽþiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉ½þVÉ ºÉÖJÉÉxÉå ¶ÉÉÆiÉ
®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä.
<Ç·É®ú& ºÉ´ÉÇÊxɨÉÉÇiÉÉ xÉä½þÉxªÉ <ÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
+xiÉMÉÇʱÉiɺɴÉÉǶÉ& ¶ÉÉxiÉ& CEòÉÊ{É ´É ºÉVVÉiÉä **2**
ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉÉ®úÉ ªÉÉ VÉMÉÉÆiÉ ¡òHò <Ç·É®ú +ɽäþ. ½þÒ ºÉ´ÉÇ iªÉÉSÉÒSÉ ±ÉÒ±ÉÉ
+ɽäþ, +ºÉå ÊxɶSɪÉ{ÉÚ´ÉÇEò VÉÉhÉÚxÉ VÉÉä +ɶÉÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ, ºÉ´ÉÉÈSÉÉSÉ |ɦÉÖEÞò{ÉÉ
¨½þhÉÚxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉä iÉÉä Eò¶ÉÉÆiÉSÉ +ɺÉHò xÉ ½þÉäiÉÉÆ ¶ÉÉÆiÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉå +ºÉiÉÉä.
+É{Énù& ºÉÆ{Énù& EòɱÉä nèù´ÉÉnäù´ÉäÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
iÉÞ{iÉ& º´ÉºlÉäÎxpùªÉÉä ÊxÉiªÉÆ xÉ ´ÉÉ\
´ÉÉ\UôÊiÉ xÉ ¶ÉÉäSÉÊiÉ **3**
EòɱÉåEò°üxÉ nèù´ÉÉxÉå +É{ÉiEòÉ±É ´É ºÉÆ{ÉnùÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ, ½åþ VªÉɱÉÉ {ÉCEåò
`öÉ>ðEò +ɽäþ iÉÉä Eò¶ÉÉSÉÒ½þÒ <SUôÉ ËEò´ÉÉ Eò¶ÉÉSÉå½þÒ nÖù&JÉ xÉ Eò®úiÉÉÆ º´ÉºlÉåÊpùªÉ
´É ÊxÉiªÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ +ºÉÉ ®úɽþÉiÉÉä.
ºÉÖJÉnÖù&JÉä VÉx¨É¨ÉÞiªÉÚ nèù´ÉÉnäù´ÉäÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ*
ºÉÉvªÉÉnù
ºÉÉvªÉÉnù¶ÉÔ ÊxÉ®úɪÉɺÉ& EÖò´ÉÇzÉÊ{É xÉ Ê±É{ªÉiÉä **4**

17
ºÉÖJÉ +ÉÊhÉ nÖù&JÉ, VÉx¨É +ÉÊhÉ ¨É®úhÉ ½þÓ nèù´ÉªÉÉäMÉÉxÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉiÉ +ºÉå
ÊxɶSɪÉÉxÉå VÉÉhÉhÉÉ®úÉ {ÉÖ¯û¹É, ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ ¤ÉÉäVÉÉ xÉ ´ÉÉ]ÚÆõ näùiÉÉÆ iÉÓ Eò®úiÉÉä
{ÉhÉ Eò¶ÉÉÆiÉSÉ +ɺÉHò ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
ÊSÉxiɪÉÉ VÉɪÉiÉä nÖù&JÉÆ xÉÉxªÉlÉä½äþÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
iɪÉÉ ½þÒxÉ& ºÉÖJÉÒ ¶ÉÉxiÉ& ºÉ´ÉÇjÉ MÉʱÉiɺ{ÉÞ½þ& **5**
ËSÉiÉä¨ÉÖ³åý ºÉƺÉÉ®únÖù&JÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉå ½åþ VªÉÉxÉå º´ÉiÉ&´É®ú `öºÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉå +ɽäþ
iªÉɱÉÉ Eò¶ÉÉSÉÒSÉ <SUôÉ ®úɽþÉiÉ xÉɽþÓ ´É iÉÉä ËSÉiÉÉ®úʽþiÉ, ºÉÖJÉÒ ´É ¶ÉÉÆiÉ
+ºÉiÉÉä.
xÉɽÆþ näù½þÉä xÉ ¨Éä näù½þÉä ¤ÉÉävÉÉä+½þʨÉÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
Eèò´É±ªÉÊ¨É´É ºÉÆ|ÉÉ{iÉÉä xÉ º¨ÉÞ®úiªÉEÞòiÉÆ EÞòiɨÉ **6**
¨ÉÒ ¶É®úÒ®ú xÉɽþÓ, ½þÉ näù½þ ¨ÉÉZÉÉ xÉɽþÓ, ¨ÉÒ YÉÉxɺ´É°ü{É ¤ÉÉävÉ°ü{É-ºÉÉIÉÒ +ɽåþ,
+ºÉÉ ¤ÉÉävÉ +Éi¨ÉMÉiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É Eäò±É䱪ÉÉ ´É xÉ Eäò±É䱪ÉÉ Eò¨ÉÉÈSÉä º¨É®úhÉ
Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ-¨ÉxÉÉÆiÉ PÉÉä³ý´ÉiÉ xÉɽþÓ, iªÉɨÉÖ³ýå Eèò´É±ªÉÉÆiÉSÉ iªÉÉSÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉ
+ºÉiÉÉä.
+É¥ÉÀºiɨ¤É{ɪÉÈiɨɽþ¨Éä´ÉäÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
ÊxÉÌ´ÉEò±{É& ¶ÉÖÊSÉ& ¶ÉÉxiÉ&
¶ÉÉxiÉ& |ÉÉ{iÉÉ|ÉÉ{iÉÊ´ÉÊxÉ´ÉÞÇiÉ& **7**
¥ÉÀÉ{ÉɺÉÚxÉ MÉ´ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÒSÉ +ɽåþ +¶ÉÒ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eäò±Éä±ÉÉ ´É
ºÉ´ÉÇ °ü{ÉÉÆiÉ ºÉɨÉɴɱÉä±ÉÉ ºÉÆEò±{É®úʽþiÉ, ¶ÉÖvnùº´É°ü{É, ¶ÉÉÆiÉ, ±ÉɦÉɱÉɦɮúʽþiÉ
{ÉÖ¯û¹É +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ºÉiÉÉä.
xÉÉxÉɶSɪÉÇʨÉnÆù Ê´É·ÉÆ xÉ ËEòÊSÉÊnùÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉ& º¡ÚòÌiɨÉÉjÉÉä xÉ ËEòÊSÉÊnù´É ¶ÉɨªÉÊiÉ **8**
ªÉÉ +ɶSɪÉÇ¨ÉªÉ Ê´É·ÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ ´ÉɺÉxÉÉ®úʽþiÉ, +Éi¨É¤ÉÉävɺ´É°ü{ÉÉÆiÉ
´ÉÉ´É®úhÉÉ-ªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ, ºÉ´ÉÇjÉ ½þÊ®ú°ü{ÉÉSÉÒSÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå, nÖù&JÉ°ü{É
+xÉ֦ɴÉÉºÉ xÉ ªÉäiÉÉÆ iÉÉä ¶ÉÉÎxiɺ´É°ü{ÉÉxÉåSÉ +ºÉiÉÉä.

+vªÉÉªÉ ¤ÉÉ®úÉ´ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
EòɪÉEÞòiªÉɺɽþ& {ÉÚ´ÉÈ iÉiÉÉä ´ÉÉÎM´ÉºiÉ®úɺɽþ& *
+lÉ ÊSÉxiÉɺɽþºiɺ¨ÉÉnäù´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **1**

18
½äþ ¸ÉÒMÉÖ®úÉ!ä ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Eò¨ÉÉÈSÉÉ iªÉÉMÉ, VÉ{É-{ÉÉ`öÉÊnù ´ÉÉhÉÒSªÉÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ
iªÉÉMÉ Eò®úÒiÉ Eò®úÒiÉ ¶Éä´É]õÓ ¨ÉxÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉɽþÒ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ
ºÉÉIÉÒ¦ÉÉ´ÉÉÆiÉ ®úɽÚÆþ ±ÉÉMɱªÉÉxÉå ¨ÉÒ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉÆiÉ ±ÉÒxÉ ZÉɱÉÉå +ɽåþ.
|ÉÒiªÉ¦ÉÉ´ÉäxÉ ¶É¤nùÉnäù®úoù¶ªÉi´Éä
ªÉi´ÉäxÉ SÉÉi¨ÉxÉ& *
Ê´ÉIÉä{ÉèEòÉOɾþnùªÉ B´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **2**
+où¶ªÉ +¶ÉÉ +Éi¨ªÉÉSÉå, iÉÉä vªÉÉxÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ½þÉä>Æð ¶ÉeòiÉ xɺÉiÉÉÆxÉɽþÒ, ¶É¤nù,
Ê´ÉSÉÉ®ú ´É °ü{É ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒxÉå, iªÉÉÆSªÉÉ uùÉ®úÉÆ vªÉÉxÉÉSÉÒ ÊGòªÉÉ Eò®úhÉå ½þÉSÉ
Ê´ÉIÉä{É-¤ÉÉvÉÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³åý vªÉÉxÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ÊGòªÉäÊ´É®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ, ¨ÉÒ
º´É°ü{ÉÉÆiÉ ÎºlÉiÉ +ɽäþ.
ºÉ¨ÉÉvªÉɺÉÉÊnùÊ´ÉÊIÉ{iÉÉè ´ªÉ´É½þÉ®ú& ºÉ¨ÉÉvɪÉä *
B´ÉÆ Ê´É±ÉÉäCªÉ ÊxɪɨɨÉä´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **3**
VÉb÷ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ºÉÉvÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ ¨ÉxÉÉxÉå ºÉÆEò±{ÉÉSÉÒ ´É <iÉ®ú ªÉÉäMÉÊGòªÉÉ Eò®úhÉå ½þÉ
ÊxɪɨÉ, ½þÉSÉ +¦ªÉÉºÉ +ɽäþ ´É ¨ÉxÉÉSªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®úÉSÉÒ ºÉ½þVɺɨÉÉvÉÒ±ÉÉ
+ɴɶªÉEòiÉÉ xÉɽþÓ. iªÉɨÉÖ³åý iªÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒʶɴÉÉªÉ ¨ÉÒ +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉ +ɽåþ.
½äþªÉÉä{ÉÉnäùªÉÊ´É®ú½þÉnäù´ÉÆ ½þ¹ÉÇʴɹÉÉnùªÉÉä& *
+¦ÉÉ´ÉÉnùt ½äþ ¥ÉÀzÉä ¥ÉÀzÉä´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **4**
½äþ |ɦÉÉä, ]õÉEòhªÉɪÉÉäMªÉ +ÉÊhÉ PÉähªÉɪÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÚÆSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉÉxÉå, +lÉÉÇiÉÂ
+Éi¨ÉYÉÉxÉÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ ZÉɱªÉÉxÉå ¨É±ÉÉ ]õÉEòhªÉɺÉÉ®úJÉå ËEò´ÉÉ PÉähªÉɺÉÉ®úJÉå EòÉƽþÓ
®úɽþÒ±Éå xÉɽþÓ ´É iªÉɨÉÖ³åý ½þ¹ÉÇʴɹÉÉnù½þÒ MÉä±Éä ´É +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ +É{ɱªÉÉ º´É°ü{ÉÉÆiÉ
κlÉ®ú ZÉɱÉÉå +ɽåþ.
+ɸɨÉÉxÉɸɨÉÆ vªÉÉxÉÆ ÊSÉkɺ´ÉÒEÞòiÉ´ÉVÉÇxɨÉ *
Ê´ÉEò±{ÉÆ ¨É¨É ´ÉÒIªÉèiÉè®äú´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **5**
+ɸɨÉvɨÉÇ ´É iªÉÉSÉÓ ¡ò³åý, iªÉÉMÉÒ ºÉÆxªÉɶÉÉSÉÉ +xÉɸɨÉÒSÉÉ nÆùb÷vÉÉ®úhÉÉÊnù vɨÉÇ
´É ªÉÉäMªÉÉSÉÉ vÉÉ®úhÉvªÉÉxÉ <iªÉÉnùÒSÉÉ vɨÉÇ ªÉÉ Ê´É®úʽþiÉ ¨ÉÒ +ɽåþ. ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ
ºÉÉIÉÒ ÊSÉpÚù{É +ɽåþ.
Eò¨ÉÉÇxÉÖ¹`öÉxɨÉYÉÉxÉÉtlÉè´ÉÉä{É®ú¨ÉºiÉlÉÉ *
¤ÉÖnÂùv´ÉÉ ºÉ¨ªÉÊMÉnÆù iÉi´É¨Éä´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **6**
EòɨÉxÉä¨ÉÖ³åý Eò¨ÉÉÇSÉå +xÉÖ¹`öÉxÉ Eò®úhÉå ËEò´ÉÉ EòɨÉxÉÉ{ÉÚÌiÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ ½åþ VÉÉhÉÚxÉ
ÊiÉSÉÉ iªÉÉMÉ +YÉÉxÉɨÉÖ³åý ½þÉäiÉÉä, ½åþ xÉÒ]õ `öÉ>ðEò +ºÉ±ªÉÉxÉå ¨ÉÒ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ
´ÉÉ ]õÉEòhªÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ ´É º´ÉiÉ&SªÉÉ ÊxÉiªÉÉxÉÆnùº´É°ü{ÉÉÆiÉ ÎºlÉ®ú
®úɽþÉiÉÉå.
+ÊSÉxiªÉÆ ÊSÉxiªÉ¨ÉÉxÉÉä
ÊSÉxiªÉ¨ÉÉxÉÉä+Ê{É ÊSÉxiÉÉ°ü{ÉÆ ¦ÉVÉiªÉºÉÉè *
19
iªÉCi´ÉÉ iɦnùÉ´ÉxÉÆ iɺ¨ÉÉnäù´É¨Éä´Éɽþ¨ÉÉκlÉiÉ& **7**
+ËSÉiªÉ +¶ÉÉ ¥ÉÀÉSÉå ËSÉiÉxÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ, ¨ÉxÉÉxÉå ËSÉiÉxÉÉSÉÒ ÊGòªÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä
¨½þhÉÚxÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ iªÉÉ ÊGòªÉäSÉÉ-Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ, ¨ÉÒ 'º´É'¦ÉÉ´ÉÉÆiÉ
®úɽþÉiÉÉå.
B´É¨Éä´É EÞòiÉÆ ªÉäxÉ ºÉ EÞòiÉÉlÉÉæ ¦É´ÉänùºÉÉè *
B´É¨Éä´Éº´É¦ÉÉ´ÉÉä ªÉ& ºÉ EÞòiÉÉlÉÉæ ¦É´ÉänùºÉÉè **8**
VªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå ªÉÉ |ÉEòÉ®åú ¶ÉÊ®ú®úÉSªÉÉ ´É ¨ÉxÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉ´ÉÇ ÊGòªÉÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ
+É{ɱªÉÉ 'º´É'°ü{ÉɱÉÉ VÉÉhɱÉå iÉÉäSÉ EÞòiÉÉlÉÇ ¨½þhÉVÉäSÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ½þÉäiÉÉä. +¶ÉÉ
ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ ºÉ½þVÉ +´ÉºlÉåiÉ VÉÉä ®úɽþÉiÉÉä iÉÉäSÉ ªÉÉ näù½þÉÆiÉ +ºÉÚxɽþÒ Ê´Énäù½þ¨ÉÖÊHò
+xÉ֦ɴÉiÉ +ºÉiÉÉä.

+vªÉÉªÉ iÉä®úÉ´ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
+ËEòSÉxɦɴÉÆ º´ÉɺlªÉÆ EòÉè{ÉÒxÉi´Éä+Ê{É nÖù±ÉǦɨÉ *
iªÉÉMÉÉnùÉxÉä ʴɽþɪÉɺ¨ÉÉnù½þ¨ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **1**
ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉƤÉqù±ÉSªÉÉ +ɺÉHòÒSÉÉ ºÉÉIÉÒ ´ÉÞkÉÒxÉå VÉÉä ºÉ½þVÉMÉiªÉÉ iªÉÉMÉ PÉb÷±ÉÉ
´É iªÉɨÉÖ³åý ÊSÉkÉɱÉÉ VÉÒ ÎºlÉ®úiÉÉ +ɱÉÒ iÉÒ ¦ÉMÉ´ÉÓ ´ÉºjÉå vÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ
ºÉÆxªÉɶÉɱÉɽþÒ nÖù±ÉÇ¦É +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³åý ºÉÉIÉÒ ´ÉÞkÉÓiÉ ®úɽÚþxÉ, MÉÞ½þhÉ ´É iªÉÉMÉÉSÉÒ
+ɺÉHòÒ½þÒ ºÉÆ{ɱÉÒ ´É ¨ÉÒ +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉSÉ =®ú±ÉÉå.
EÖòjÉÉÊ{É JÉänù& EòɪɺªÉ ÊVÉ´½þÉ EÞòjÉÉÊ{É ÊJÉtiÉä *
¨ÉxÉ& EÖòjÉÉÊ{É iÉkªÉCi´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉæ κlÉiÉ& ºÉÖJɨÉ **2**
EÖò`åö Eò¨ÉÇEòÉÆb÷ÉxÉå ¶É®úÒ®ú ʶÉhɱÉå +ɽäþ, EÖò`åö {ÉÉ`ö-{ÉÉ`öÉÆiÉ®úÉxÉå ´ÉÉhÉÒ±ÉÉ ¶ÉÒhÉ
+ɱÉÉ +ɽäþ, iÉ®ú EÖò`åö ¨ÉxÉxÉ-ËSÉiÉxÉÉxÉä ¨ÉxÉ ¨É®úMɳÚýxÉ MÉä±Éä +ɽäþ ½åþ {ÉɽÚþxÉ ªÉÉ
ºÉ´ÉÉÈSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ ¨ÉÒ ÊxÉvÉÉÇ®úÉxÉå +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉ ®úÉʽþ±ÉÉå +ɽåþ.
EÞòiÉÆ ÊEò¨ÉÊ{É xÉè´É´É ºªÉÉÊnùÊiÉ ºÉÆÊSÉxiªÉ iÉi´ÉiÉ& *
ªÉnùÉ ªÉiEòiÉÖǨÉɪÉÉÊiÉ iÉiEÞòi´ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **3**
¶É®úÒ®úÉnùÓxÉÒ ½þÉähÉÉ®úÓ Eò¨Éç +Éi¨ÉÉ Eò®úÒiÉ xɺÉiÉÉä ½åþ VÉÉhÉÚxÉ PÉäiɱªÉÉxÉå ¨ÉÒ
ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ Eò¨Éç +ʱÉ{iÉ ®úɽÚþxÉ, ºÉÉIÉÒ¦ÉÉ´ÉÉxÉå Eò°üxɽþÒ ¨ÉÒ +É{ɱªÉÉ ºÉÖJÉ
'º´É'°ü{ÉÉÆiÉSÉ ®úɽþÉiÉÉå.
Eò¨ÉÇxÉè¹Eò¨ªÉÇÊxɤÉÈvɦÉÉ´ÉÉ näù½þºlɪÉÉäÊMÉxÉ& *
ºÉƪÉÉäMÉɪÉÉäMÉÊ´É®ú½þÉnù½þ¨ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **4**

20
VªÉɱÉÉ näù½þɺÉÊHò +ɽäþ iªÉɱÉÉSÉ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ +lÉ´ÉÉ xÉ Eò®úhªÉÉSÉÓ
¤ÉÆvÉxÉå +ºÉiÉÉiÉ {ÉhÉ näù½þ ®úɽþÉä ËEò´ÉÉ VÉÉ´ÉÉä +¶ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +´ÉºlÉä¨ÉÖ³åý
¨ÉÒ ºÉ½þVÉ-ºÉÖJÉÉÆiÉ +ºÉiÉÉå.
+lÉÉÇxÉlÉÉê xÉ ¨Éä κlÉiªÉÉ MÉiªÉÉ ´ÉÉ ¶ÉªÉxÉäxÉ ´ÉÉ *
Êiɹ`öxÉ MÉSUôxÉ º´É{Éƺiɺ¨ÉÉnù½þ¨ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **5**
±ÉÉèÊEòEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨½þhÉVÉä SÉɱÉhÉå, Ê¡ò®úhÉå, ¤ÉºÉhÉå, =`öhÉå ªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ
+ʦɨÉÉxÉ®úʽþiÉ ZÉɱªÉÉxÉå ¨É±ÉÉ ±ÉÉ¦É +lÉ´ÉÉ ½þÉËxÉ xÉɽþÓ. iªÉɨÉÖ³åý
¨ÉÒ ZÉÉä{ɱÉä±ÉÉ +ºÉÉä,¤ÉºÉ±Éä±ÉÉ +ºÉÉä ´ÉÉ Ê¡ò®úiÉ +ºÉÉä, ªÉÉ ÊGòªÉÉƨÉÖ³åý
¨ÉÉZÉÒ +Éi¨ÉÉxÉÆnù +´ÉºlÉÉ ¨ÉÉäb÷iÉ xÉɽþÓ.
º´É{ÉiÉÉä xÉÉκiÉ ¨Éä ½þÉÊxÉ& ʺÉÎvnùªÉÇixÉ´ÉiÉÉä xÉxÉ ´ÉÉ *
xÉɶÉÉä±±ÉɺÉÉè ʴɽþɪÉɺ¨ÉÉnù½þ¨ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **6**
ºÉÉ®úÓ Eò¨Éç ºÉÉäbÚ÷xÉ ¨ÉÒ ZÉÉä{ɱÉÉå iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉÒ EòÉƽþÓ ½þÉÊxÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ, ËEò´ÉÉ
Eò¨Éç Eò°üxÉ ¨É±ÉÉ EòÉƽþÓ |ÉÉ{iÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɨÉxÉÉ xÉɽþÓ. iªÉɨÉÖ³åý ±ÉɦɽþÉxÉÒSÉÉ
Ê´ÉSÉÉ®úSÉ xɺɱªÉÉxÉä ¨ÉÒ ºÉ½þVɺÉÖJÉÉÆiÉ +ºÉiÉÉå.
ºÉÖJÉÉÊnù°ü{ÉÉÊxɪɨÉÆ ¦ÉÉ´Éä¹´ÉɱÉÉäCªÉ ¦ÉÚÊ®ú¶É& *
¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦Éä ʴɽþɪÉɺ¨ÉÉnù½þ¨ÉɺÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **7**
ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÓiÉÒ±É ºÉÖJÉÉÆSÉÓ +ÉÆnùÉä±ÉxÉå {ÉɽÚþxÉ, ¨ÉÒ ºÉÖJÉ ´É nÖù&JÉ ªÉÉÆiÉ
¦Éänù ¨ÉÉxÉÒxÉɺÉÉ ZÉɱªÉɨÉÖ³åý ºÉÖJÉÒ +ɽåþ.

+vªÉÉªÉ SÉÉènùÉ´ÉÉ
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
|ÉEÞòiªÉÉ ¶ÉÚxªÉÊSÉkÉÉä ªÉ& |ɨÉÉnùɦnùɴɦÉÉ´ÉxÉ& *
ÊxÉÊpùiÉÉä ¤ÉÉäÊvÉiÉ <´É IÉÒhɺÉƺ¨É®úhÉÉä ʽþ ºÉ& **1**
VÉÉä {ÉÖ¯û¹É º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉå ¶ÉÚxªÉÊSÉkÉ +ɽäþ iÉÉä |ÉÉ®ú¤vÉEò¨ÉÉÇxÉä +ɱÉä±Éä Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäMÉiÉÉä.
{ÉhÉ VɺÉÉ MÉÉfø ZÉÉä{ɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉxÉå =`ö´ÉhªÉÉÆiÉ +ɱªÉÉxÉå, iªÉÉ ZÉÉä{ÉäSÉÉ {ÉMÉb÷É
+ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå EòÉ¨É Eò®úÉ´Éå, iªÉÉSÉ |ÉEòÉ®åú ½þÉÊxɱÉɦÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ
Eò®úiÉÉÆ +ʱÉ{iÉ ´É ºÉÉIÉÒ ®úɽÚþxÉ iÉÓ Eò¨Éç Eò®úiÉÉä.
C´É vÉxÉÉÊxÉ C´É ʨÉjÉÉÊhÉ C´É ¨Éä ʴɹɪÉnùºªÉ´É& *
C´É ¶ÉɺjÉÆ C´É SÉ Ê´ÉYÉÉxɨÉ ªÉnùÉ ¨Éä MÉʱÉiÉÉ º{ÉÞ½þÉ **2**
VÉxÉEò ¨½þhÉiÉÉä EòÒ, ¶ÉÚxªÉÊSÉkÉ ZÉɱªÉɨÉÖ³åý ¨ÉÉZªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨Éɴɳý±ªÉÉ
+ɽäþiÉ. {ÉÚhÉÉÇi¨Énù¶ÉÔ +¶ÉÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê´É¹ÉªÉ¦ÉÉäMÉÉÆSÉÒ <SUôÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå +ÉiÉÉÆ
¨ÉÉZÉå vÉxÉ EÖò`ö±Éå? ʨÉjÉ EÖò`ö±Éä? ¶ÉɺjÉÉÆSÉÉ +¦ªÉÉºÉ EÖò`ö±ÉÉ? +ÉÊhÉ
21
ÊxÉÊnùvªÉɺÉxÉÉÊnùEò EÖò`åö =®ú±Éå? ¨ÉÉZÉÒ iÉ®ú Eò¶ÉɤÉqù±ÉSÉ +ɺlÉɤÉÖÊrù ®úÉʽþ±ÉÒ
xÉɽþÓ.
Ê´ÉYÉÉiÉä ºÉÉÊIÉ{ÉÖ¯û¹Éä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÊxÉ SÉä·É®äú *
xÉè®úɶªÉä ¤ÉxvɨÉÉäIÉä SÉ xÉ ÊSÉxiÉɨÉÖHòªÉä ¨É¨É **3**
ºÉÉIÉÒ {ÉÖ¯û¹É ´É {É®ú¥ÉÀ {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ ¤ÉÉävÉ ½þÉä>ðxÉ ºÉÉ-ªÉÉ +ɶÉÉ ¨Éɴɳý±ªÉÉ,
¤ÉÆvÉxÉå MɳÚýxÉ {Éb÷±ÉÓ ´É ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ½þÒ EòɨÉxÉÉ Ê¶É±±ÉEò ®úÉʽþ±ÉÒ xÉɽþÓ.
+ÆiÉÌ´ÉEò±{ɶÉÚxªÉºªÉ ¤Éʽþ& º´ÉSUÆônùSÉÉÊ®úÉÉÊ®úhÉ& *
§ÉÉÆxiɺªÉä´É nù¶ÉɺiÉɺiÉɺiÉÉoù¶ÉÉ B´É VÉÉxÉiÉä **4**
Ê´ÉEò±{ɶÉÚxªÉ +ÆiÉ&Eò®úhÉÉSªÉÉ ÊxɧÉÉÆiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ +´ÉºlÉåiÉ º´ÉSUÆônùÉxÉå
´ÉÉ´É®úhÉÉ-ªÉÉ, iªÉÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ iªÉÉSÉ ¨ÉÖHò +´ÉºlÉä±ÉÉ {ÉÉä½þÉåSɱÉä±ÉÉ
¨ÉÖHò{ÉÖ¯û¹ÉSÉ VÉÉhÉiÉÉä.

+vªÉɪÉ
+vªÉÉªÉ {ÉÆvÉ®úÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
ªÉlÉÉiÉlÉÉä{Énäù¶ÉäxÉ EÞòiÉÉlÉÇ& ºÉi´É¤ÉÖÎvnù¨ÉÉxÉ *
+ÉVÉҴɨÉÊ{É ÊVÉYÉɺÉÖ& {É®úºiÉjÉ Ê´É¨ÉÖÁÊiÉ **1**
ºÉÉÎi´ÉEò ¤ÉÖvnùÒSÉÉ {ÉÖ¯û¹É lÉÉäb÷¬É¶ÉÉ ={Énäù¶ÉÉxÉåSÉ EÞòiÉÉlÉÇ ½þÉäiÉÉä. {ÉhÉ ºÉƺÉÉ®úɺÉHò,
+ºÉ¤nÖùvnùÒSÉÉ {ÉÖ¯û¹É +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú ÊVÉYÉɺÉÖ +ºÉÚxɽþÒ {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ ¨ÉÉä½þ {ÉÉ´ÉiÉÉä ´É
¨ÉÖHòÒ±ÉÉ ¨ÉÖEòiÉÉä.
¨ÉÉäIÉÉä ʴɹɪɴÉè®úºªÉ¨É ¤ÉxvÉÉä ´Éè¹ÉʪÉEòÉä ®úºÉ& *
BiÉÉ´Énäù´É Ê´ÉYÉÉxÉÆ ªÉlÉäSUô漃 iÉlÉÉ EÖò¯û **2**
ʴɹɪÉÉƤÉqù±É ´Éè®úÉMªÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉäIÉ ´É ʴɹɪÉÉÆʴɹɪÉÓ ®úºÉ-+É´Éb÷ +ºÉhÉå ½þÉSÉ
¤ÉxvÉ +ɽäþ, B´ÉfåøSÉ YÉÉxÉ +ɽäþ. VɺÉå ´ÉÉ]äõ±É iɺÉå iÉÚ Eò®ú.
´ÉÉÎM¨É|ÉÉYɨɽþÉätÉäMÉÆ VÉxÉÆ ¨ÉÚEòVÉb÷ɱɺɨÉ *
Eò®úÉäÊiÉ iÉk´É¤ÉÉävÉÉä+ªÉ¨ÉiɺiªÉHòÉä ¤ÉÖ¦ÉÖÊIÉʦÉ& **3**
iÉi´É¤ÉÉävÉ´ÉÉnùÊ´É´ÉÉnùEÖò¶É±É, {ÉÆÊb÷iÉɱÉɽþÒ ¨ÉÚEò ´É VÉb÷, ´É +ɳý¶ÉÒ
´ÉÉ]õhªÉÉ<iÉEòÉ, Eò¨ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ (¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ´É ¨ÉÉxÉʺÉEò) {É®úÉ´ÉÞkÉ Eò®úiÉÉä ´É
ºÉ½þVÉɴɺlÉåiÉ `äö´ÉiÉÉä, iªÉɨÉÖ³åý ¦ÉÉäMÉÉʦɱÉɹÉÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÓ ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ
+ɽäþ.
xÉ i´ÉÆ näù½þÉä xÉ iÉä näù½þÉä ¦ÉÉäHòÉ EòiÉÉÇ
EòiÉÉÇ xÉ ´ÉÉ ¦É´ÉÉxÉ *
ÊSÉpÚù{ÉÉä+漃 ºÉnùÉ ºÉÉIÉÒ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ& ºÉÖJÉÆ SÉ®ú **4**

22
½äþ VÉxÉEòÉ! iÉÚÆ ¶É®úÒ®ú xÉɽþÓºÉ, ¦ÉÉäHòÉ xÉɽþ ËEò´ÉÉ EòiÉÉÇ xÉɽþÓºÉ. iÉÚÆ ÊxÉJɳý
SÉèiÉxªÉ +ɽäþºÉ, ªÉÉÆSÉÉ ºÉÉIÉÒ +ɽäþºÉ. iªÉÉSÉ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ, ºÉÉIÉÒ ´ÉÞkÉÒiÉ ®úɽÚþxÉ iÉÚÆ
ºÉÖJÉÉxÉå ®úɽþÉ.
®úÉMÉuäù¹ÉÉè ¨ÉxÉÉävɨÉÉæ xÉ ¨ÉxɺiÉä EònùÉSÉxÉ *
ÊxÉÌ´ÉEò±{ÉÉä+漃 ¤ÉÉävÉÉi¨ÉÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú& ºÉÖJÉÆ SÉ®ú **5**
®úÉMÉ ´É uäù¹É ½äþ ¨ÉxÉÉSÉä vɨÉÇ +ɽäþiÉ. iÉå ¨ÉxÉ ¨½þhÉVÉä iÉÚÆ xÉ´½äþºÉ iÉ®ú Ê´ÉEò±{É®úʽþiÉ,
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú +ºÉÉ ¤ÉÉävÉ°ü{É +Éi¨ÉÉ iÉÚÆ +ɽäþºÉ, ½åþ VÉÉhÉÚxÉ ºÉÖJÉÉxÉå ®úɽþÉ.
ºÉ´ÉǦÉÚiÉä¹ÉÖ SÉÉi¨ÉÉxÉÆ ºÉ´ÉǦÉÚiÉÉÊxÉ SÉÉi¨ÉÊxÉ *
Ê´ÉYÉÉªÉ ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úÉä ÊxɨÉǨɺi´ÉÆ ºÉÖJÉÒ ¦É´É **6**
ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉÉƨÉvªÉå iÉÉä SÉèiÉxªÉ°ü{É +Éi¨ÉÉ +ɽäþ ´É ¦ÉÚiÉå iªÉÉÆiÉ ºÉɨÉɴɱÉÓ +ɽäþiÉ
ÁÉ ¤ÉÉävÉÉxÉå ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úÒ ´É ¨É¨ÉiÉÉ®úʽþiÉ +ºÉÉ iÉÚÆ ºÉÖJÉÒ +ºÉ.
Ê´É·ÉÆ º¡Öò®úÊiÉ ªÉjÉänÆù iÉ®ÆúMÉÉ <´É ºÉÉMÉ®äú *
iÉk´É¨Éä´É xÉ ºÉÆnäù½þζSÉx¨ÉÚiÉæ Ê´ÉV´É®úÉä ¦É´É **7**
ºÉ¨ÉÖpùÉ´É®ú =`öhÉÉ-ªÉÉ iÉ®ÆúMÉÉ|ɨÉÉhÉå ½åþ Ê´É·É VªÉÉ´É®ú º¡Öò®úhÉ {ÉÉ´ÉiÉå iÉå iÉÚÆSÉ
+ɽäþºÉ ªÉɤÉqù±É ºÉÆnäù½þSÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ ½äþ ÊSÉx¨ÉªÉ! iÉÚÆ Ê´ÉMÉiÉV´É®ú ½þÉ.ä
¸Évnùº´É iÉÉiÉ ¸Évnùº´É xÉÉjÉ ¨ÉÉä½Æþ EÖò¯û¹ªÉ ¦ÉÉä& *
YÉÉxɺ´É¯û{ÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉÉi¨ÉÉ i´ÉÆ |ÉEÞòiÉä& {É®ú& **8**
½äþ ºÉÉ訪É! ¸ÉvnùÉ `äö´É, ªÉɤÉqù±É ºÉÆ¶ÉªÉ `äö´ÉÚÆ xÉEòÉäºÉ. ¸ÉvnùÉ `äö´É EòÓ, iÉÚÆ
YÉÉxɺ´É°ü{É, ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ, {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ, |ÉEÞòiÉÒ½ÚþxÉ ´ÉäMɳýÉ +ɽäþºÉ.
MÉÖhÉè& ºÉÆ´Éäι`öiÉÉä näù½þκiɹ`öiªÉɪÉÉÊiÉ ªÉÉÊiÉ SÉ *
+Éi¨ÉÉ xÉ MÉxiÉÉ xÉÉMÉxiÉÉ ÊEò¨ÉäxɨÉxÉÖ¶ÉÉäSÉ漃 **9**
MÉÖhÉÉÆxÉÓ ±É{Éä]õ±Éä±Éå ¶É®úÒ®ú VÉb÷ +ɽäþ. iÉå ªÉäiÉå +ÉÊhÉ VÉÉiÉå. +Éi¨ÉÉ xÉ VÉÉhÉÉ®úÉ
+ɽäþ xÉ ªÉähÉÉ®úÉ +ɽäþ, ¨ÉMÉ iªÉÉ ¶É®úÒ®úɤÉqù±É B´ÉføÉ JÉänù Eò®úhªÉÉSÉå EòɪÉ
EòÉ®úhÉ +ɽäþ?
näù½þκiɹ`öiÉÖ Eò±{ÉÉxiÉÆ MÉSUôi´Étè´É ´ÉÉ {ÉÖxÉ& *
C´É ´ÉÞÎvnù& C´É SÉ ´ÉÉ ½þÉÊxɺiÉ´É ÊSÉx¨ÉÉjÉ°üÊ{ÉhÉ& **10* **10***
iÉÖZÉÉ ½þÉ näù½þ Eò±{ÉÉÆiÉÉ{ɪÉÈiÉ ®úɽþÉä +lÉ´ÉÉ ªÉÉ IÉhÉÓ iªÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉä´ÉÉä, {ÉhÉ iÉÚÆ
ÊSÉx¨ÉÉjɺ´É°ü{É +ºÉ±ªÉÉxÉå iÉÖ±ÉÉ ´ÉÞÎvnù EÖò`ö±ÉÒ ´É xÉÉ¶É EÖò`ö±ÉÉ?
i´ÉªªÉxÉxiɨɽþɨ¦ÉÉävÉÉè Ê´É·É´ÉÒÊSÉ& º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& *
=näùiÉÖ ´ÉɺiɨÉɪÉÉiÉÖ xÉ iÉä ´ÉÞÎvnù vnùxÉÇ ´ÉÉ IÉÊiÉ& **11**
+xÉÆiÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®úÉ´É®ú Ê´É·É°ü{É iÉ®ÆúMÉ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉiÉ ´É +ºiÉ
{ÉÉ´ÉiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ iÉÖZÉÒ (ÊSÉx¨ÉªÉ +Éi¨ªÉÉSÉÒ) xÉ ´ÉÞÎvnù ½þÉäiÉä xÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä.
23
iÉÉiÉ ÊSÉx¨ÉÉjÉ°ü{ÉÉä+漃 xÉ iÉä ʦÉzÉʨÉnÆù VÉMÉiÉ *
+iÉ& EòºªÉ
EòºªÉ EòlÉÆ EÖòjÉ ½äþªÉÉ{ÉÉänäùªÉEò±{ÉxÉÉ **12**
½äþ iÉÉiÉ, iÉÚÆ SÉèiÉxªÉº´É°ü{É +ɽäþºÉ, iªÉɨÉÖ³åý iÉÖ±ÉÉ EÖò`ö±ªÉɽþÒ ´ÉºiÉÚSÉÉ iªÉÉMÉ ´ÉÉ
MÉÞ½þhÉ Eò®úhÉå ¶ÉCªÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ ½åþ VÉMÉiÉ iÉÖZªÉɽÚþxÉ ´ÉäMɳåý xÉɽþÓ.
BEòκ¨ÉzÉ´ªÉªÉä ¶ÉÉxiÉä ÊSÉnùÉEò¶Éä+¨É±Éä¨É±Éä i´ÉʪÉ*
EÖòiÉÉä VÉx¨É EÖòiÉ& Eò¨ÉÇ EÖòiÉÉä+½ÆþEòÉ®ú B´É SÉ **13**
½äþ VÉxÉEòÉ, ¦Éänù¶ÉÖxªÉ, +Ê´ÉxÉɶÉÒ, ¶ÉÉÆiÉ, ÊxɨÉÇ±É +¶ÉÉ iÉÖZªÉÉ SÉèiÉxªÉÉEòɶÉÉÆiÉ xÉ
VÉx¨É, xÉ ¨ÉÞiªÉÖ, xÉ EÖò`ö±Éä Eò¨ÉÇ, xÉ +½ÆþEòÉ®ú ʶɱ±ÉEò +ºÉÖ ¶ÉEäò±É.
BEòκ¨ÉzÉ´ªÉªÉä iÉjÉèEòºi´É¨Éä´É |ÉÊiɦÉɺɺÉä *
ËEò {ÉÞlÉC¦ÉɺÉiÉä º´ÉhÉÉÇiEò]õEòÉÆMÉnùxÉÚ{ÉÖ®ú¨É **14**
VªÉÉ|ɨÉÉhÉå BEòÉSÉ ºÉÉäxªÉÉxÉå PÉb÷´É±Éä±ÉÒ ¤ÉÉÆMÉb÷Ò, ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆnù ´É PÉÖÆMÉ°ü +ÉEòÉ®úÉxÉå
´ÉäMɳäý ´ÉÉ]õ±Éä iÉ®úÒ BEòÉSÉ ºÉÉäxªÉÉSÉä +ɽäþiÉ, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå iÉÚÆ VÉå VÉå {ÉɽþÉiÉ +ɽäþºÉ
iªÉÉ iªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ VÉ®úÒ ¤ÉÉÁ +ÉEòÉ®ú ´ÉäMɳýÉ ÊnùºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iÉÚÆSÉ +ɽäþºÉ.
+ªÉÆ ºÉÉä+½þ¨ÉªÉÆ xÉɽÆþ ʴɦÉÉMÉʨÉÊiÉ ºÉxiªÉVÉ *
ºÉ´ÉǨÉÉi¨ÉäÊiÉ ÊxÉζSÉiªÉ ÊxÉ&ºÉÆEò±{É& ºÉÖJÉÒ ¦É´É **15**
½äþ VÉxÉEòÉ! ½þÉ iÉÉä ({É®úEòÉ) +ɽäþ, ½þÉ ¨ÉÒ (¨ÉÉZÉÉ) +ɽäþ, ½þÉ ¨ÉÒ (¨ÉÉZÉÉ) xÉ´½äþ,
ªÉÉ ¦Éänù¤ÉÖvnùÒSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ°ü{É +Éi¨ÉÉSÉ +ɽåþ ªÉÉ ÊxÉζSÉiÉ ¤ÉÉävÉÉxÉå
´É EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉ.ä
iÉiÉè´ÉÉYÉÉxÉiÉÉä Ê´É·ÉÆ i´É¨ÉäEò& {É®ú¨ÉÉlÉÇiÉ& *
i´ÉkÉÉä+xªÉÉä xÉÉκiÉ ºÉƺÉÉ®úÒ xÉÉ ºÉƺÉƺÉÉ®úÒ SÉ Eò¶SÉxÉ **16**
½äþ ʶɹªÉÉ! iÉÖZªÉÉSÉ +YÉÉxÉɨÉÖ³åý ½åþ VÉMÉ ¦ÉɺÉiÉå,´É iÉÖZªÉÉSÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÉxÉå iªÉÉSÉÉ
xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä. YÉÉxÉÉSÉÉ =nùªÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iÉÚÆSÉ BEò]õÉ BEòSÉ =®úiÉÉäºÉ; {É®ú¨ÉÉlÉÇiÉ&
ºÉƺÉÉ®úÒ ´É +ºÉƺÉÉ®úÒ ½äþ ¦Éänù iÉÖ±ÉÉ xÉɽþÓiÉ.
§ÉÉÎxiɨÉÉjÉʨÉnÆù Ê´É·ÉÆ xÉ ËEòÊSÉÊnùÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉ& º¡ÚòÌiɨÉÉjÉÉä xÉ ËEòÊSÉÊnù´É ¶ÉɨªÉÊiÉ **17**
½åþ VÉMÉiÉ §ÉÉÆiÉÒ¨ÉÚ³åý ÊnùºÉiÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉå º´ÉiÉ&SÉå iªÉÉʶɴÉÉªÉ +κiÉi´É xÉɽþÓ,
+ºÉÉ ¤ÉÉävÉ VªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÓiÉ +ɱÉÉ iÉÉä ´ÉɺÉxÉÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ, º¡ÚòÌiɨÉÉjÉ
=°üxÉ, ¶ÉÉxiÉÒ±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä.
BEò B´É ¦É´Éɨ¦ÉÉävÉÉ´ÉɺÉÒnùκiÉ ¦ÉʴɹªÉÊiÉ *
xÉ iÉä ¤ÉxvÉÉä+κiÉ ¨ÉÉäIÉÉä ´ÉÉ EÞòiÉEÞòiªÉ& ºÉÖJÉÆ SÉ®ú **18**

24
+¹]õÉ´ÉGò ¨½þhÉiÉÉä EòÓ, ½äþ VÉxÉEòÉ, ªÉÉ ºÉƺÉÉ®ú°ü{ÉÒ ¨É½þɺÉÉMÉ®úÉÆiÉ ºÉnùÉ BEò]õÉ
BEò iÉÚÆSÉ +ºÉÆMÉ ´É ºÉÉIÉÒ°ü{ÉÉxÉå ½þÉäiÉÉºÉ ´É ®úɽþɶÉÒ±É. +ÉiÉÉÆ iÉÖ±ÉÉ xÉ EÖò`ö±ÉÉ
¤ÉÆvÉ +ɽäþ, xÉ EÖò`ö±ÉÉ ¨ÉÉäIÉ +ɽäþ. iÉÚÆ +ÉiÉÉÆ EÞòiÉEÞòiªÉ, vÉxªÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþºÉ.
¨ÉÉ ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{ÉɦªÉÉÆ ÊSÉkÉÆ IÉÉä¦ÉªÉ ÊSÉx¨ÉªÉ *
={ɶÉɨªÉ ºÉÖJÉÆ Êiɹ`ö
Êiɹ`ö º´ÉÉi¨ÉxªÉÉxÉxnùÊ´ÉOɽäþ **19**
½äþ ÊSÉx¨ÉªÉ! ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{ÉÉxÉå iÉÚÆ +É{ɱÉå ÊSÉkÉ IÉÉäʦÉiÉ Eò°Æü xÉEòÉäºÉ iÉ®ú
ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{É®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ +É{ɱªÉÉ +ÉxÉÆnùº´É°ü{ÉÉÆiÉ ®úɽþÉ.
iªÉVÉè´É vªÉÉxÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÉ ËEòÊSÉvoùÊnù vÉÉ®úªÉ *
+Éi¨ÉÉ i´É¨¨ÉÖ
i´É¨¨ÉÖHò B´ÉÉ漃 ËEò ʴɨÉÞ¶ªÉ EòÊ®ú¹ªÉ漃 **20**
vªÉÉxÉ Eò®úhÉå ½þÒ ¨ÉxÉÉSÉÒ ÊGòªÉÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ vªÉÉxÉÉSÉÉ ´É ¾þnùªÉÉÆiÉ EòÉƽþÓ½þÒ
|ÉÊiɨÉÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÒ ÊGòªÉÉ ½åþ½þÒ vªÉÉxÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉÉSÉɽþÒ iªÉÉMÉ Eò®ú; +Éi¨ÉÉ
º´ÉªÉ¨Éä´É ¨ÉÖHòSÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iÉÚÆ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ EòÉªÉ ºÉÉvÉhÉÉ®ú +ɽäþºÉ?

+vªÉÉªÉ ºÉÉä³ýÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
+ÉSÉI´É ¸ÉÞhÉÖ ´ÉÉ iÉÉiÉ xÉÉxÉɶÉɺjÉÉhªÉxÉäEò¶É& *
iÉlÉÉÊ{É xÉ iÉ´É º´ÉɺlªÉÆ ºÉ´ÉÇʴɺ¨É®úhÉÉoùiÉä **1**
½äþ Ê|ɪÉ! +xÉäEò |ÉEòÉ®úÉÆxÉÓ xÉÉxÉÉ ¶ÉɺjÉå BäEò ´É ºÉÉÆMÉ, {É®ÆúiÉÖ iÉå ºÉ´ÉÇ YÉÉxÉ
ʴɺɮú±ªÉÉʶɴÉÉªÉ iÉÖ±ÉÉ ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú xÉɽþÓ.
¦ÉÉäMÉÆ Eò¨ÉÇ ºÉ¨ÉÉËvÉ ´ÉÉ EÖò¯û Ê´ÉYÉ iÉlÉÉÊ{É iÉä *
ÊSÉkÉÆ ÊxÉ®úºiɺɴÉÉǶɨÉiªÉlÉÈ ®úÉäSÉʪɹªÉÊiÉ **2**
½äþ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ, ´ÉÉ]õ±Éå iÉ®ú iÉÚÆ ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäMÉ, ºÉ¨ÉÉvÉÓiÉ ®úɽþÉ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úÒiÉ
®úɽþÉ, {ÉhÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ |ɦÉÉ´ÉÉxÉå VªÉÉ ´Éä³ýÒ iÉÚÆ ºÉ´ÉÇ +ɶÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ nÚù®ú
®úɽþɶÉÒ±É iÉä´½þÉÆSÉ iÉÖZÉå ÊSÉkÉ º´ÉºlÉ ½þÉä>ðxÉ iÉÚÆ ºÉÖJÉɴɶÉÒ±É.
+ɪÉɺÉÉiºÉEò±ÉÉä nÖù&JÉÒ xÉèxÉÆ VÉÉxÉÉÊiÉ Eò¶SÉxÉ *
+xÉäxÉè´ÉÉä{Énäù¶ÉäxÉ vÉxªÉ& |ÉÉx{ÉÉäÊiÉ
ÊiÉ ÊxÉ´ÉÞÇÊiɨÉ **3**
½äþ ʶɹªÉÉ! ¶ÉÊ®ú®úÉSªÉÉ ÊxÉ´ÉÉǽþÉ(ºÉÖJÉÉ)EòÊ®úiÉÉÆ +ÊiɺÉɪÉɺÉ-¸É¨É Eäò±ªÉÉxÉå
ºÉ´ÉÇVÉhÉ nÖù&JÉÒ ½þÉäiÉÉiÉ ½åþ EòÉähÉÒ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É ºÉ½þVÉ |ÉÉ{iÉ
+ºÉä±É iªÉÉSÉÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò°üxÉ º´ÉºlÉ ®úɽþÉiÉÉiÉ.
´ªÉÉ{ÉÉ®ä
´ªÉÉ{ÉÉ®äú ÊJÉtiÉä ªÉºiÉÖ ÊxɨÉä¹ÉÉäx¨Éä¹ÉªÉÉä®úÊ{É *
iɺªÉɱɺªÉ vÉÖ®úÒhɺªÉ ºÉÖJÉÆ xÉÉxªÉºªÉ EòºªÉÊSÉiÉ **4**

25
VÉÉä YÉÉxÉ´ÉÉxÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É +ɽäþ, iªÉɱÉÉ b÷É䲪ÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ{ÉhªÉÉ =PÉb÷hÉå,
ʨÉ]õhÉå½þÒ JÉänùEòÉ®úEò ´ÉÉ]õiÉå, <iÉEòÉ VÉÉä |É´ÉÞÊkÉ-ÊGòªÉÉƤÉqù±É +ɳý¶ÉÉÆiɱÉÉ
+ɳý¶ÉÒ +ɽäþ ´É ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú-ºÉƺÉÉ®ú´ÉÞkÉÓ{ÉɺÉÚxÉ ÊxÉ´ÉÞkÉ ZÉɱÉÉ, iªÉɱÉÉSÉ
ºÉÖJÉÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þÉäiÉä, <iÉ®ú EÖòhÉɱÉÉ xÉ´½äþ.
<nÆù EÞòiÉʨÉnÆù xÉäÊiÉ uÆùuèù¨ÉÖÇHÆò ªÉnùÉ ¨ÉxÉ& *
vɨÉÉÇlÉÇEòɨɨÉÉäIÉä¹ÉÖ ÊxÉ®ú{ÉäIÉÆ iÉnùÉ ¦É´ÉäiÉÂiÉ **5**
½åþ EòÉ¨É Eäò±Éå, ºÉÉvɱÉå, iÉå Eäò±Éå xÉɽþÓ-ªÉ¶Éº´ÉÒ ZÉɱÉå xÉɽþÓ, ªÉÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ
´ÉɺÉxÉÉuÆùuùÉÆiÉÚxÉ VÉÉä ¨ÉÉäEò³ýÉ ZÉɱÉÉ iªÉɱÉÉ ¨ÉMÉ vɨÉÇ, +lÉÇ, EòÉ¨É ´É ¨ÉÉäIÉÉSªÉɽþÒ
<SUôÉiÉÚÆxÉ ºÉÖ]õiÉÉÆ ªÉäiÉå.
Ê´É®úHòÉä ʴɹɪÉuäù¹]õÉ ®úÉMÉÒ Ê´É¹ÉªÉ±ÉÉä
ʴɹɪɱÉÉä±ÉÖ{É& *
Oɽþ¨ÉÉäIÉʴɽþÒxɺiÉÖ xÉ Ê´É®úHòÉä xÉ ®úÉMÉ´ÉÉxÉ **6**
VÉÉä ¨ÉÖ¨ÉÖIÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ ®úÉMÉ Eò°üxÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉä iÉÉä Ê´É®úHò ´É VÉÉä ʴɹɪÉÉÆ´É®ú
±ÉÉä±ÉÖ{É ZÉɱÉÉ iªÉɱÉÉ Ê´É¹ÉªÉɺÉHò ¨½þhÉiÉÉiÉ, {ÉhÉ VÉÉä <SUôÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ
ʴɹɪÉÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ ´É ¦ÉÉäMÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úSÉ Eò®úiÉ xÉɽþÒ. iÉÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖHò +ºÉiÉÉä.
½äþªÉÉä{ÉÉnäùªÉiÉÉ iÉÉ´ÉiºÉƺÉÉ®úÊ´É]õ{ÉÉbÂ÷EÖò®ú& *
º{ÉÞ½þÉ VÉÒ´ÉÊiÉ ªÉÉ´Éuèù ÊxÉÌ´ÉSÉÉ®únù¶Éɺ{Énù¨É **7**
VÉÉä{ɪÉÈiÉ iÉÞ¹hÉÉ +ɽäþ iÉÉå{ɪÉÈiÉ ºÉƺÉÉ®ú´ÉÞIÉɱÉÉ ½åþ PªÉÉ´Éå, iÉå ]õÉEòÉ´Éå +ºÉä +ÆEÖò®ú
ºÉiÉiÉ ¡Öò]õiÉSÉ ®úɽþÉiÉÉiÉ. ºÉÉIÉÒ ´ÉÞkÉÒxÉå ®úɽþÉhÉÉ-ªÉÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHòɱÉÉ |ÉÉ®ú¤vɴɶÉ
VÉå EòÉªÉ ½þÉä<Ç±É iªÉÉSÉÉ ´É VÉå xɹ]õ ½þÉä<Ç±É iªÉÉSÉÉ ½þ¹ÉÇJÉänù ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
|É´ÉÞkÉÉè VÉɪÉiÉä ®úÉMÉÉä ÊxÉ´ÉÞkÉÉè uäù¹É B´É ʽþ *
ÊxÉuÈùuùÉä ¤ÉɱɴÉvnùÒ¨ÉÉxÉä´É¨Éä´É ´ªÉ´ÉκlÉiÉ& **8**
¨ÉxÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆEòbä÷ VÉÉ>Æð ±ÉÉMÉiÉÉÆSÉ Ê´É¹ÉªÉÉƤÉqù±É ¨ÉÉä½þ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä, ʴɹɪÉÉÆSÉÉ
´ÉÒ]õ +ɱªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSªÉɤÉqù±É uäù¹É ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ®úÉMÉuäù¹ÉÉÆSÉÉ
iªÉÉMÉ Eò°üxÉ, VÉå nèù´ÉªÉÉäMÉÉxÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉå iªÉÉSÉÉ ºÉÉIÉÒ¦ÉÉ´ÉÉxÉå º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úÒiÉ
+ºÉ±ªÉÉxÉå Ê´ÉEòÉ®ú®úʽþiÉ +ºÉiÉÉä.
½þÉiÉÖʨÉSUôÊiÉ ºÉƺÉÉ®Æú ®úÉMÉÒ nÖù&JÉÊVɽþɺɪÉÉ *
´ÉÒiÉ®úÉMÉÉä ʽþ ÊxÉnÖÇù&JɺiÉκ¨ÉzÉÊ{É xÉ ÊJÉtÊiÉ **9**
½äþ ʶɹªÉÉ! nÖù&JÉÉÆSªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉå ʴɹɪÉÒ-ºÉƺÉÉ®úÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ iªÉÉMÉ
Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɨÉxÉÉ `äö´ÉiÉÉä, iɺÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä. {ÉhÉ VªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ Ê´ÉEòÉ®ú
¶É¨É±Éä +ɽäþiÉ ´É iªÉɨÉÖ³åý nÖù&JÉiÉÉ{É MÉä±Éä +ɽäþiÉ iÉÉä ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ +ºÉÚxɽþÒ
iªÉÉSÉÉ JÉänù Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ.
ªÉºªÉÉʦɨÉÉxÉÉä ¨ÉÉäIÉä+Ê{É näù½äþ+Ê{É ¨É¨ÉiÉÉ iÉlÉÉ *
26
xÉ SÉ ªÉÉäMÉÒ xÉ ´ÉÉ YÉÉxÉÒ Eäò´É±ÉÆ nÖù&JɦÉÉMɺÉÉè **10**
VªÉɱÉÉ ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ iÉÒµÉ ½þÉ´É +ɽäþ, iÉÉä ʨɳý´ÉÒxÉSÉ +¶ÉÒ ÊVÉqù +ɽäþ ´É
näù½þɤÉqù±É iɶÉÒSÉ iÉÒµÉ ¨É¨ÉiÉÉ +ɽäþ iÉÉä YÉÉxÉÓ ´É ªÉÉäMÉÓ ½þÉä>Æð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä
Eäò´É³ý nÖù&JÉÉSÉÉ ´ÉÉ]äõEò®úÒ +ºÉiÉÉä.
½þ®úÉä ªÉqÙù{Énäù¹]õÉ iÉä ½þÊ®ú& Eò¨É±ÉVÉÉä+Ê{É ´ÉÉ *
iÉlÉÉÊ{É xÉ iÉ´É º´ÉɺlªÉÆ ºÉ´ÉÇʴɺ¨É®úhÉÉoùiÉä **11**
½äþ VÉxÉEòÉ! iÉÖ±ÉÉ ¨É½þÉnäù´É ={Énäù¶É Eò®úÉä EòÓ Ê´É¹hÉÖ ={Énäù¶É Eò®úÉä +lÉ´ÉÉ ¥ÉÀÉ
={Énäù¶É Eò®úÉ,ä VÉÉä{ɪÉÈiÉ iÉÖZªÉÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ÊGòªÉÉ lÉÉƤÉÚxÉ, ¦ÉÚiÉ ´É ¦ÉʴɹªÉÉSÉÉ
Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÖ]ÚõxÉ iÉÚÆ ´ÉiÉǨÉÉxÉEòɳýÉiÉ ÊxÉÌ´ÉSÉÉ®ú, ºÉÉIÉÒ ½þÉä>ðxÉ ®úɽþÉiÉ xÉɽþÓºÉ
iÉÉä{ɪÉÈiÉ iÉÖ±ÉÉ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ±ÉɦÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ.

+vªÉÉªÉ ºÉiÉ®úÉ´ÉÉ
+¹]õÉ´ÉGò =´ÉÉSÉ
iÉäxÉ YÉÉxÉ¡ò±ÉÆ |ÉÉ{iÉÆ ªÉÉäMÉɦªÉɺɡò±ÉÆ iÉlÉÉ *
iÉÞ{iÉ& º´ÉSUåôÊpùªÉÉä ÊxÉiªÉ¨ÉäEòÉEòÒ ®ú¨ÉiÉä iÉÖ ªÉ& **1**
+Éi¨ÉYÉÉxÉÉSÉå ¡ò³ý iªÉÉSÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ Ê¨É³ýiÉå +ÉÊhÉ iªÉÉSÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ ªÉÉäMÉɦªÉɺÉ
ºÉÖ¡òʱÉiÉ ½þÉäiÉÉä, VªÉÉxÉå ʴɹɪɴÉɺÉxÉÉÆSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ +É{ɱÉÓ <ÆÊpùªÉå ÊxɨÉdzý
Eäò±ÉÓ ´É 'º´É'¨ÉvªÉåSÉ VÉÉä ®úɽþÒ±ÉÉ +ɽäþ.
xÉ EònùÉÊSÉVVÉMÉiªÉϺ¨ÉºiÉk´ÉYÉÉä ½þxiÉ ÊJÉtÊiÉ *
ªÉiÉ BEäòxÉ iÉäxÉänÆù {ÉÚhÉÈ ¥ÉÀÉhb÷¨Éhb÷±É¨É **2**
½äþ VÉxÉEòÉ, ªÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ iÉk´ÉÊ´ÉiÉ YÉÉxÉÒ EòvÉÓ JÉänùɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
EòÉ®úhÉ iÉÉä VÉÉhÉiÉÉä EòÓ, ¨ÉÉZªÉÉ BEò]õ¬ÉxÉåSÉ ½åþ ºÉ´ÉÇ Ê´É·É ´ªÉÉ{ɱÉå +ɽäþ. JÉänù
uèùiÉÉxÉå ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä. +uèùiÉ +ºÉ±ªÉÉ´É®ú JÉänù EòºÉ±ÉÉ?
xÉ VÉÉiÉÖ Ê´É¹ÉªÉÉ& Eäò+Ê{É º´ÉÉ®úɨÉÆ ½þ¹ÉǪÉxiªÉ¨ÉÒ *
ºÉ±±ÉEòÒ{ɱ±É´É|ÉÒiÉʨɴÉä
ºÉ±±ÉEòÒ{ɱ±É´É|ÉÒiÉʨɴÉä¦ÉÆ Êxɨ¤É{ɱ±É´ÉÉ& **3**
¨ÉvÉÖ®ú ®úºÉÉSªÉÉ ºÉ±±ÉEòÒ xÉÉÆ´ÉÉSªÉÉ ´Éä±ÉÓSÉÉ SÉÉ®úÉ JÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú EòbÚ÷
+ºÉ±Éä±ÉÉ EòbÖ÷˱ɤÉÉSÉÉ {ÉɱÉÉ JÉÉiÉ xÉɽþÓ iªÉÉ|ɨÉÉhÉå VÉÉä +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ
ZÉɱÉÉ iªÉɱÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ +ÉxÉÆnù +ÉxÉÆÊnùiÉ Eò°Æü ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ.
ªÉºiÉÖ ¦ÉÉäMÉä¹ÉÖ ¦ÉÖHäò¹ÉÖ xÉ ¦É´ÉiªÉÊvÉ´ÉÉʺÉiÉ& *
+¦ÉÖHäò¹ÉÖ ÊxÉ®úÉEòÉRÂóIÉÒ iÉÉoù¶ÉÉä ¦É´ÉnÖù±ÉǦÉ& **4**
½äþ VÉxÉEòÉ, VªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ MÉiÉEòɱÉÉÆiÉ ¦ÉÉäMɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉäMÉÉƤÉqù±É +ɺÉÊHò{ÉÚhÉÇ
º¨É®úhÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ xÉ ¦ÉÉäMɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÉäMÉÉƤÉqù±É +ÉEòÉÆIÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉ
27
xÉɽþÓ, {É®ÆúiÉÖ VÉÉä +É{ɱªÉÉ +Éi¨ªÉÉÆiÉSÉ iÉÞ{iÉ +ɽäþ +ºÉÉ {ÉÖ¯û¹É ºÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®úÉÆiÉ
Ê´É®ú³ýÉSÉ +ºÉiÉÉä.
¤ÉÖ¦ÉÖIÉÖÊ®ú½þ ºÉƺÉÉ®äú ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ®úÊ{É où¶ªÉiÉä *
¦ÉÉäMɨÉÉäIÉÊxÉ®úÉEòÉÆIÉÒ Ê´É®ú±ÉÉä ʽþ ¨É½þɶɪÉ&
ɶɪÉ& **5**
ªÉÉ VÉMÉÉÆiÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ-+ÉEòÉÆIÉÉ Eò®úhÉÉ®äú +xÉäEò |ÉEòÉ®úSÉä {ÉɽþɪɱÉÉ Ê¨É³ýiÉÉiÉ {É®ÆúiÉÖ
¦ÉÉäMÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉäIÉ ªÉÉÆSªÉÉ +ÉEòÉÆIÉÉ®úʽþiÉ +ÉÊhÉ {É®ú¥ÉÀÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÓiÉ
EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ ÎºlÉiÉ +ºÉÉ {ÉÖ¯û¹É C´ÉÊSÉiÉSÉ ºÉÉÆ{Éb÷iÉÉä.
vɨÉÉÇlÉÇEòɨɨÉÉä
òɨɨÉÉäIÉä¹ÉÖ VÉÒÊ´ÉiÉä ¨É®úhÉä iÉlÉÉ *
EòºªÉÉ{ªÉÖnùÉ®úÊSÉkɺªÉ ½äþªÉÉä{ÉÉnäùªÉiÉÉ xÉ Ê½þ **6**
½äþ ʶɹªÉÉ, VÉMÉÉÆiÉ +ºÉÉ {ÉÖ¯û¹É nÖù±ÉÇ¦É +ɽäþ EòÓ VÉÉä vɨÉÇ, EòÉ¨É +ÉÊhÉ ¨ÉÉäIÉ,
iɺÉÉSÉ VÉMÉhÉå +ÉÊhÉ ¨É®úhÉå ªÉÉ ºÉ´ÉÉȤÉqù±É =nùɺÉÒxÉ-EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ +ºÉÉ +ɽäþ.
´ÉÉ\
´ÉÉ\UôÉ xÉ Ê´É·ÉʴɱɪÉä xÉ uäù¹ÉºiɺªÉ SÉ ÎºlÉiÉÉè *
ªÉlÉÉ VÉÒÊ´ÉEòªÉÉ iɺ¨ÉÉvnùxªÉ +ɺiÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **7**
Ê´É·ÉÉSÉÉ ±ÉªÉ ´½þÉ´ÉÉ +¶ÉÒ <SUôÉ VªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ Ê´É·É
κlÉ®ú ®úÉʽþ±ªÉɤÉqù±É VªÉɱÉÉ ®úÉMÉ xÉɽþÓ, +lÉÉÇiÉ |É{ÉÆSÉ ®úɽþÉä ´ÉÉ xɹ]õ ½þÉä´ÉÉä,
ªÉɤÉqù±É VÉÉä =nùɺÉÒxÉ +ɽäþ ´É ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉVÉÒÊ´ÉEäòuùÉ®úÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä
iÉÉä vÉxªÉ ½þÉäªÉ.
EÞòiÉÉlÉÉæ+xÉäxÉ YÉÉxÉäxÉäiªÉä´ÉÆ MÉʱÉiÉvÉÒ& EÞòiÉÒ *
{ɶªÉxÉ ¸ÉÞh´ÉxÉ º{ÉÞ¶ÉxÉ ÊVÉQÉzɸxÉzÉɺiÉä ªÉlÉÉ ºÉÖJɨÉ JɨÉ **8**
¨ÉÒ +uèùiÉ +Éi¨ÉYÉÉxÉÉxÉå EÞòiÉÉlÉÇ ZÉɱÉÉå +ɽåþ +¶ÉÒ½þÒ VÉÉhÉÒ´É VªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ
ʶɴÉiÉ xÉɽþÓ ´É ¤ÉÉÁ <ÆÊpùªÉÉÆSÉå {ÉɽþÉhÉå, BäEòhÉå, º{ɶÉÇ Eò®úhÉå, ´ÉÉºÉ PÉähÉå, JÉÉhÉå
<iªÉÉÊnù ´ªÉ´É½þÉ®ú iÉÉä ºÉɨÉÉxªÉ ºÉƺÉÉ®úÒ ¨ÉÉhɺÉÉ|ɨÉÉhÉå Eò®úÒiÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ
+Éi¨É´ÉÞkÉÒSÉÉ ¦ÉÆMÉ ´É ºÉÉIÉÒ +´ÉºlÉÉ ºÉÖ]õhÉå ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ½þÉäiÉ xÉɽþÓiÉ.
¶ÉÚxªÉÉ oùι]õ´ÉÞlÇ ÉÉ SÉä¹]õÉ Ê´ÉEò±ÉÉxÉÒÎxpùªÉÉÊhÉ SÉ *
xÉ º{ÉÞ½þÉ xÉ Ê´É®úÊHò´ÉÉÇ IÉÒhɺÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®äú **9**
VªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÉ ºÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®ú IÉÒhÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ, iªÉɱÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÒ <SUôɽþÒ ½þÉäiÉ
xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ Ê´É®úHò ½þÉähªÉÉSÉÒ½þÒ <SUôÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉå ¨ÉxÉ,
¶É®úÒ®ú ´É <ÆÊpùªÉå ¤ÉɱÉEòÉ|ɨÉÉhÉå ËEò´ÉÉ =x¨ÉkÉÉ|ɨÉÉhÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®ú¶ÉÚxªÉ ½þÉäiÉÉiÉ ´É
iªÉÉSªÉÉ ¶ÉÊ®ú®úÉSÉÒ ½þɱÉSÉɱɽþÒ =qäù¶É½þÒxÉ ´É ´ÉÞlÉÉSÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉä.
xÉ VÉÉMÉÌiÉ xÉ ÊxÉpùÉÊiÉ xÉÉäx¨ÉÒ±ÉÊiÉ xÉ ¨ÉÒ±ÉÊiÉ *
+½þÉä {É®únù¶ÉÉ CEòÉÊ{É ´ÉiÉÇiÉä ¨ÉÖHòSÉäiɺÉ& **10**

28
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉ|ɨÉÉhÉå ¤ÉÉÁ ʴɹɪÉÉÆEòbä÷ b÷Éä³äý =PÉbÚ÷xÉ VÉÉMÉÉ
®úɽþÉiÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ iªÉɱÉÉ ¤ÉÉÁ Ê´É¹ÉªÉ xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ {É®ú¥ÉÀSÉ ÊnùºÉiÉå. iɺÉÉSÉ
iÉÉä b÷Éä³äý ¤ÉÆnù Eò°üxÉ ZÉÉä{ÉäiɽþÒ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ ZÉÉä{ɱÉ䱪ÉÉSÉÒ ¤ÉÉÁ ʴɹɪÉÉÆSÉÒ
VÉÉhÉÒ´É ºÉÆ{ÉiÉä {ÉhÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ZÉÉä{ÉäiɽþÒ ºÉÖ]õiÉ xÉɽþÓ, +ÉÊhÉ
iªÉɨÉÖ³åý YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eäò´ÉføÒ ¨ÉÖHònù¶ÉÉ +xÉ֦ɴÉiÉÉä iÉå +ɶSɪÉÇVÉxÉEò +ɽäþ.
ºÉ´ÉÇjÉ où¶ªÉiÉä º´ÉºlÉ& ºÉ´ÉÇjÉ Ê´É¨É±ÉɶɪÉ& *
ºÉ¨ÉºiÉ´ÉɺÉxÉɨÉÖHòÉä ¨ÉÖHò& ºÉ´ÉÇjÉ ®úÉVÉiÉä **11**
ºÉ´ÉÇ ´ÉɺÉxÉÉ MɳÚýxÉ {Éb÷±ªÉÉxÉå, ÊxɨÉdzý, |ɺÉzÉ ´É ¶ÉÉxiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ºÉ´ÉÇ
+´ÉºlÉÉÆiÉ BEò®úºÉ ¥ÉÀ°ü{ÉÉxÉå ºÉ´ÉÇjÉ |ÉEòɶɨÉÉxÉ ½þÉäiÉÉä.
{ɶªÉ\
{ɶªÉ\¸ÉÞh´ÉxÉ º{ÉÞ¶ÉÎ\ ÉÎ\VÉQÉzɸxÉxÉ MÉÞh½þxÉ ´ÉnùxÉ µÉVÉxÉ *
<ÇʽþiÉÉxÉÒʽþiÉè¨ÉÖÇHòÉä ¨ÉÖHò B´É ¨É½þɶɪÉ& **12**
ºÉ´ÉÇjÉ {ÉɽþÉiÉÉÆxÉÉ, BäEòiÉÉÆxÉÉ, º{ɶÉÇ Eò®úiÉÉÆxÉÉ, ´ÉÉºÉ PÉäiÉÉÆxÉÉ, JÉÉiÉÉÆxÉÉ, PÉäiÉÉÆxÉÉ,
¤ÉÉä±ÉiÉÉÆxÉÉ, SÉɱÉiÉÉÆxÉɽþÒ YÉÉxÉÒ <SUôÉuäù¹É®úʽþiÉ +ºÉiÉÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉSÉÒ ¥ÉÀÉxÉÆnùÓ
]õɳýÒ ±ÉÉMɱÉä±ÉÒ +ºÉiÉä.
xÉ ÊxÉxnùÊiÉ xÉ SÉ ºiÉÉèÊiÉ xÉ ¾þ¹ªÉÊiÉ xÉ EÖò{ªÉÊiÉ *
xÉ nùnùÉÊiÉ xÉ MÉÞh½þÉÊiÉ ¨ÉÖHò& ºÉ´ÉÇjÉ xÉÒ®úºÉ& **13**
**13**
¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É EòÉähÉÉSÉÒ ËxÉnùÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, EòÉähÉÉSÉÒ ºiÉÖiÉÒ½þÒ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, ½þ¹ÉǽþÒ
{ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÓ ´É ®úÉMÉÉ´ÉiɽþÓ xÉɽþÓ, EÖòhÉɱÉÉ EòÉƽþÓ näùiÉ xÉɽþÓ, EÖòhÉÉEòbÚ÷xÉ PÉäiÉ
xÉɽþÓ; iÉÉä ºÉ´ÉÇjÉ ®úºÉ½þÒxÉ-+ɺÉÊHò½þÒxÉ ´ÉÞkÉÒxÉå +ºÉiÉÉä.
ºÉÉxÉÖ®úÉMÉÉÆ ÎºjɪÉÆ où¹]Âõ´ÉÉ ¨ÉÞiªÉÖÆ ´ÉÉ ºÉ¨ÉÖ{ÉκlÉiɨÉ *
+Ê´É´½þ±É¨ÉxÉÉ& º´ÉºlÉÉä ¨ÉÖHò B´É ¨É½þɶɪÉ& **14**
EòɨÉÖEò κjɪÉÉÆxÉÉ {ÉɽÚþxÉ ´ÉÉ ¨ÉÞiªÉÚ Vɴɳý =¦ÉÉ `öÉEò±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ VªÉÉSÉå ¨ÉxÉ
EòɺÉÉ´ÉÒºÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ iÉÉäSÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ½þɪä É.
ºÉÖJÉä nÖù&JÉä xÉ®äú xÉɪÉÉÈ ºÉÆ{ɺiÉÖ SÉ Ê´É{ɺiÉÖ SÉ *
ʴɶÉä¹ÉÉä xÉè´É vÉÒ®úºªÉ ºÉ´ÉÇjÉ ºÉ¨Énù̶ÉxÉ& **15**
VªÉÉSÉå ÊSÉkÉ ºÉÖJÉÉÆiÉ ´É nÖù&JÉÉÆiÉ, ºÉÆ{ÉEòÉÈiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ÎºjÉ{ÉÖ¯û¹ÉɤÉqù±É, ºÉÆ{ÉiÉÂ
+ÉÊhÉ Ê´É{ÉiÉ EòɱÉÉÆiÉ ºÉ¨ÉiÉÉä±É ®úɽþÉiÉå iªÉÉ vÉÒ®ú {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉSÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò
¨½þhÉiÉÉiÉ.
xÉ Ë½þºÉÉ xÉè´É EòɯûhªÉÆ xÉÉèvnùiªÉÆ xÉ SÉ nùÒxÉiÉÉ *
xÉɶSɪÉÈ xÉè´É SÉ IÉÉä¦É& IÉÒhɺÉƺɮúhÉä+xÉ®äú **16**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É EòÉähÉÉSÉÒ Ë½þºÉÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ iɺÉåSÉ EòÉähÉÉÆ´É®ú nùªÉÉ
Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ½þ{ÉÉ{ÉiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä EÖòhÉɶÉÓ =¨ÉÇ]õ{ÉhÉÉxÉå ´ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ iɺÉÉSÉ
29
EòÉähÉÉ{ÉÖfåø nùÒxÉ ½þÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ. iªÉɱÉÉ Eò¶ÉÉSÉå +ɶSɪÉÇ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ iɺÉÉSÉ
Eò¶ÉÉxÉå iªÉɱÉÉ IÉÉä¦É-®úÉMÉ ªÉäiÉ xÉɽþÓ.
xÉ ¨ÉÖHòÉä ʴɹɪÉuäù¹]õÉ xÉ ´ÉÉ Ê´É¹ÉªÉ±ÉÉä±ÉÖ{É& *
+ºÉƺÉHò¨ÉxÉÉ&
ÉHò¨ÉxÉÉ& ÊxÉiªÉÆ |ÉÉ{iÉÉ|ÉÉ{iɨÉÖ{ÉɸxÉÖiÉä **17**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ʴɹɪÉÉÆSÉÉ uäù¹É Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ iɺÉÉSÉ iÉÉä ʴɹɪɱÉÉä±ÉÖ{ɽþÒ +ºÉiÉ
xÉɽþÓ. |ÉÉ®ú¤vɴɺÉÉiÉ VÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉå ´ÉÉ +|ÉÉ{iÉ +ºÉiÉå iªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒSÉÉ iÉÉä
+ɺÉÊHò®úʽþiÉ Ê¤ÉxÉiÉGòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úiÉÉä.
ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉɺɨÉÉvÉÉxÉʽþiÉÉʽþiÉÊ´ÉEò±{ÉxÉÉ& *
¶ÉÚxªÉÊSÉkÉÉä xÉ VÉÉxÉÉÊiÉ Eèò´É±ªÉÊ¨É´É ºÉÆκlÉiÉ& **18**
EÖò`ö±ªÉÉ MÉÉä¹]õÒSªÉÉ |ÉÉ{iÉÒxÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½þÉähÉå, xÉ Ê¨É³ýhªÉÉxÉå +ºÉÆiÉÉä¹É ½þÉähÉå, ½åþ
ʽþiÉÉSÉå +ɽäþ, ½åþ xÉÖEòºÉÉxÉEòÉ®úEò +ɽäþ +¶ÉÉ Ê´ÉEò±{ÉxÉÉ ¶ÉÚxªÉÊSÉkÉ {ÉÖ¯û¹É
VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä Eèò´É±ªÉÉÆiÉ ÎºlÉiÉ +ºÉiÉÉä.
ÊxɨÉǨÉÉä ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úÉä xÉ ÊEòÎ\
ÊEòÎ\SÉÊnùÊiÉ ÊxÉζSÉiÉ& *
+ÆiÉMÉÇʱÉiɺɴÉÉǶÉ& EÖò´ÉÇzÉÊ{É xÉ Ê±É{ªÉiÉä **19**
½äþ VÉxÉEòÉ! +ÆiÉ®ÆúMÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ +ɶÉÉ-¨É¨ÉiÉÉ-+½ÆþEòÉ®ú PɳÚýxÉ {Éb÷±ªÉÉxÉå VÉÉä
Eäò´É³ý +κiÉi´É¨ÉÉjÉ =®ú±ÉÉ +ɽäþ, iÉÉä ºÉ´ÉÇ Eò°üxɽþÒ iªÉÉÆiÉ Ê±É{iÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
¨ÉxÉ&|ÉEòɶɺÉƨÉÉä½þº´É{xÉVÉÉb÷¬Ê´É´ÉÌVÉiÉ& *
nù¶ÉÉÆ EòɨÉÊ{É ºÉÆ|ÉÉ{iÉÉä ¦É´ÉäxnùʱÉiɨÉÉxɺÉ& **20**
½äþ VÉxÉEòÉ! ¨ÉxÉÉSªÉÉ |ÉEòɶÉÉÆiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±É½þ®úÒ =i{ÉzÉ ZÉɱªÉÉxÉå ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉähÉÉ®úÉ
¨ÉÉä½þ, Eò±{ÉxÉÉ-º´É{xÉå, ¨ÉxÉÉä®úÉVªÉå ´É VÉb÷iÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ-¨ÉxÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ
´ªÉÉ{ÉÉ®úSÉ MɳÚýxÉ {Éb÷±ªÉÉxÉå ´É ¨ÉxÉÉSÉå +κiÉi´ÉSÉ MÉ䱪ÉÉxÉå VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ºÉnùÉ
+ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ +¶ÉÉ nù¶ÉåiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä.

+vªÉÉªÉ +`ö®úÉ´ÉÉ
ªÉºªÉ ¤ÉÉävÉÉänùªÉä iÉÉ´Éiº´É{xɴɦnù´ÉÊiÉ §É¨É& *
iɺ¨Éè ºÉÖJÉèEò¯û{ÉÉªÉ xɨÉ& ¶ÉÉxiÉÉªÉ iÉäVɺÉä **1**
VÉÉä +Éi¨ÉÉ ¶ÉÉxiÉ°ü{É +ɽäþ, VªÉÉSªÉÉÆiÉ ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É =i{ÉzÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓiÉ
+ÉÊhÉ VÉÉä ºÉÖJÉ°ü{É +ÉÊhÉ |ÉEòɶɺ´É°ü{É +ɽäþ, VªÉÉSªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉå YÉÉxÉ
½þÉäiÉÉÆSÉ VÉMÉnÂù§É¨É º´É{xÉÉ|ɨÉÉhÉå ʨÉlªÉÉ ½þÉä>Æð ±ÉÉMÉiÉÉä, iªÉÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉɱÉÉ
xɨɺEòÉ®ú +ºÉÉä.
+VÉÇʪÉi´ÉÉÊJɱÉÉxÉlÉÉÇxÉ ¦ÉÉäMÉÉxÉÉ{xÉÉäÊiÉ {ÉÖ¹Eò±ÉÉxÉ *
xÉ Ê½þ ºÉ´ÉÇ{ÉÊ®úiªÉÉMɨÉxiÉ®äúhÉ ºÉÖJÉÒ ¦É´ÉäiÉ **2**
30
ºÉ´ÉÇ iÉ-½äþSÉÒ ´É iÉ-½äþxÉå ºÉÆ{ÉÊkÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ JÉÚ{É ={ɦÉÉäMÉ Ê¨É³ýiÉÉiÉ.
{ÉhÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±ªÉÉʶɴÉÉªÉ ´É iªÉÉÆSªÉɤÉqù±ÉSÉÒ ´ÉɺÉxÉÉ xÉɽþÓ¶ÉÒ
ZÉɱªÉÉʶɴÉÉªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÖJÉÒ ½þÉä>Æð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ.
EòiÉÇ´ªÉnÖù&JɨÉÉiÉÈb÷V´ÉɱÉÉnùMvÉÉxiÉ®úÉi¨ÉxÉ& *
EÖòiÉ& |ɶɨÉ{ÉÒªÉÚ¹ÉvÉÉ®úɺÉÉ®ú¨ÉÞiÉä ºÉÖJɨÉ **3**
EòiÉÇ´ªÉVÉxªÉnÖù&JÉ°ü{ÉÒ ºÉÚªÉÉÇSªÉÉ V´ÉɱÉÉÆxÉÓ VªÉÉSÉå ¨ÉxÉ ¦Éº¨É ZÉɱÉå +ɽäþ iªÉɱÉÉ
¶ÉÉÎxiÉ°ü{ÉÒ +¨ÉÞiÉvÉÉ®äúSªÉÉ ´ÉÞ¹]õÒʶɴÉÉªÉ ºÉÖJÉ EòºÉå ʨɳýhÉÉ®ú?
¦É´ÉÉä
¦É´ÉÉä+ªÉÆ ¦ÉÉ´ÉxÉɨÉÉjÉÉä xÉ ËEòÊSÉi{É®ú¨ÉÉlÉÇiÉ& *
xÉɺiªÉ¦ÉÉ´É& º´É¦ÉÉ´ÉÉxÉÉÆ ¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉʴɦÉÉÊ´ÉxÉɨÉ **4**
½äþ VÉxÉEò! ½åþ VÉMÉiÉ ºÉÆEò±{ɨÉÉjÉ +ɽäþ. {É®ú¨ÉÉlÉÇ où¹]õÒxÉå +Éi¨ªÉÉʶɴÉɪÉ
EÖò`ö±ÉÒSÉ MÉÉä¹]õ ºÉiªÉ°ü{É xÉɽþÓ. ºÉƺÉÉ®ú +ºÉiªÉ +ɽäþ. VÉÉä +ºÉiªÉ°ü{É ºÉƺÉÉ®ú
+ɽäþ iÉÉä EòvÉÓSÉ ºÉiªÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ´É VÉÉä +Éi¨ÉÉ ºÉiªÉ°ü{ÉSÉ +ɽäþ iÉÉä EòvÉÓ
+ºÉiªÉ-xÉ·É®ú ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
xÉ nÚù®Æú xÉ SÉ ºÉÆEòÉäSÉɱ±É¤vɨÉä´ÉÉi¨ÉxÉ& {Énù¨É *
ÊxÉÌ´ÉEò±{ÉÆ ÊxÉ®úɪÉɺÉÆ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®Æú ÊxÉ®ú\VÉxɨÉ **5**
+Éi¨ÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ºÉ´ÉÉÈiÉ VɴɳýSÉÉ +ɽäþ. iÉÉä EÖòhÉÉ{ÉɺÉÚxɽþÒ nÚù®ú xÉɽþÓ. iÉÉä
¨ÉxÉÉSªÉÉ Eò±{ÉxÉä{ɱÉÒEòb÷SÉÉ, Eò±{ÉxÉäiÉ xÉ ¨ÉÉ´ÉhÉÉ®úÉ, +ɪÉɺÉÉxÉå |ÉÉ{iÉ xÉ
½þÉähÉÉ®úÉ-+ɪÉÉºÉ ºÉÖ]õiÉÉÆSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä>Æð ¶ÉEòhÉÉ®úÉ, ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ´É nÖù&JÉ®úʽþiÉ
+ÉÊhÉ ={ÉÉÊvÉ®úʽþiÉ ºÉnèù´É BEò®úºÉ +ɽäþ.
´ªÉɨÉÉä½þ¨ÉÉjÉÊ´É®úiÉÉè º´É¯û{ÉÉnùÉxɨÉÉjÉiÉ& *
´ÉÒiɶÉÉäEòÉ Ê´É®úÉVÉxiÉä ÊxÉ®úÉ´É®úhÉoù¹]õªÉ& **6**
VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É ºÉÉ®äú ¨ÉÉä½þ, +ɺÉÊHò Ê´É°üxÉ MÉä±Éä±ÉÉ, nÖù&JÉ®úʽþiÉ, Ê´ÉEòÉ®úÉÆSªÉÉ
+¦ÉÉ´ÉÉxÉå oùι]õ ÊxɨÉdzý ZÉɱÉä±ÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É 'º´É'°ü{ÉÉxÉå VÉMÉÉÆiÉ ¶ÉÉä¦ÉÚxÉ
ÊnùºÉiÉÉä.
ºÉ¨ÉºiÉÆ Eò±{ÉxÉɨÉÉjɨÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÖHò& ºÉxÉÉiÉxÉ& *
<ÊiÉ Ê´ÉYÉÉªÉ vÉÒ®úÉä ʽþ ÊEò¨É¦ªÉºªÉÊiÉ ¤ÉɱɴÉiÉ **7**
ºÉ´ÉÇ VÉMÉiÉ Eò±{ÉxÉɨÉÉjÉ +ɽäþ. +Éi¨ÉÉ ºÉxÉÉiÉxÉ ´É ¨ÉÖHò +ɽäþ, +ºÉÉ |ÉiªÉIÉ
+xÉÖ¦É´É PÉä>ðxÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ±É½þÉxÉ ¤ÉɱÉEòÉ|ɨÉÉhÉå ¤ÉÉMÉb÷iÉ +ºÉiÉÉä.
+Éi¨ÉÉ ¥ÉÀäÊiÉ ÊxÉζSÉiªÉ ¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉÉè SÉ Eòα{ÉiÉÉè *
ÊxɹEòɨÉ& ËEò Ê´ÉVÉÉxÉÉÊiÉ ËEò ¥ÉÚiÉä SÉ Eò®úÉäÊiÉ ÊEò¨É **8**

31
VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ ¥ÉÀ +ɽäþ, ¦ÉÉ´É-+¦ÉÉ´É Eòα{ÉiÉ +ɽäþiÉ ½åþ {ÉCEåò +xÉ֦ɴÉɱÉÉ
+ɱªÉÉxÉä EòºÉ±ÉÒSÉ EòɨÉxÉÉ =®ú±ÉÒ xÉɽþÓ. iªÉɨÉÖ³åý EÖòhÉɱÉÉ EòÉƽþÓ ºÉÉÆMÉÉ´Éå
ËEò´ÉÉ EòÉƽþÓ Eò®úÉ´Éå +ºÉå YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ EòÉƽþÓ =®úiÉ xÉɽþÓ.
+ªÉÆ ºÉÉä+½þ¨ÉªÉÆ xÉɽþʨÉÊiÉ IÉÒhÉÉ Ê´ÉEò±{ÉxÉÉ& *
ºÉ´ÉǨÉÉi¨ÉäÊiÉ ÊxÉζSÉiªÉ iÉÚ¹hÉÓ¦ÉÚiɺªÉ
ɺªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **9**
ºÉ´ÉÇjÉ +Éi¨É°ü{É EòÉånùÉ]õ±Éå +ɽäþ ªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒxÉå iÉå ¥ÉÀ ¨ÉÒ +ɽåþ, ½åþ VÉMÉ ¨ÉÒ
xÉɽþÓ +¶ÉÉ Ê´ÉEò±{ÉxÉÉ MɳÚýxÉ {Éb÷±ªÉÉxÉÆiÉ®ú YÉÉxÉÒ +ÉÆiÉ ¦É®ú±É䱪ÉÉ +{ÉÉ®ú
+ÉxÉÆnùÉxÉå ´É iÉÉä ´ªÉHò Eò®úhÉå ¶ÉCªÉ xɺɱªÉÉxÉå ¨ÉÉèxÉɴɺlÉåiÉ +ºÉiÉÉä.
xÉ Ê´ÉIÉä{ÉÉä xÉ SÉèEòÉOªÉÆ xÉÉÊiɤÉÉävÉÉä xÉ ¨ÉÚføiÉÉ *
xÉ ºÉÖJÉÆ xÉ SÉ ´ÉÉ nÖù&JɨÉÖ{ɶÉÉxiɺªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **10**
ºÉÆEò±{É®úʽþiÉ, ºÉ¨ÉÊSÉkÉ-ºÉÉIÉÒ¦ÉÉ´ÉÉxÉå +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ ºÉƶɪÉ-Ê´ÉIÉä{É,
BJÉÉtÉSÉ Ê´É¹ÉªÉÉSÉÒ BEòÉOÉiÉÉ, BJÉÉtÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ JÉÉä±É Ê´ÉSÉÉ®ú, ¨ÉÚJÉÇiÉÉ, ºÉÖJÉ
´ÉÉ nÖù&JÉ ªÉÉÆ{ÉèEòÓ EòÉƽþÓSÉ =®úiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉSÉ ¨ÉMxÉ +ºÉiÉÉä.
º´ÉÉ®úÉVªÉä ¦ÉèIªÉ´ÉÞkÉÉè SÉ ±ÉɦÉɱÉɦÉä VÉxÉä ´ÉxÉä *
ÊxÉÌ´ÉEò±{ɺ´É¦ÉɴɺªÉ xÉ Ê´É¶Éä¹ÉÉä+κiÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **11**
®úÉVªÉÉÊvÉEòÉ®úÒ +ºÉhªÉÉÆiÉ, ʦÉIÉÉ´ÉÞkÉÒxÉå ®úɽþÉhªÉÉÆiÉ, ±ÉɦɽþÉÊxÉ ½þÉähªÉÉÆiÉ,
¨ÉxÉÖ¹ªÉºÉ¨ÉÖ½þÉÆiÉ ËEò´ÉÉ ÊxÉVÉÇxÉ ´ÉxÉÉÆiÉ ®úɽþhªÉÉÆiÉ Ê´ÉEò±{É®úʽþiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ
EòÉƽþÓ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ-ºÉMɳýÒEòbä÷ ºÉ¨ÉiÉÉä±É ´ÉÞkÉÒxÉå ®úɽþÉiÉÉä.
C´É vɨÉÇ& C´É SÉ´ÉÉ EòɨÉ& C´É SÉÉlÉÇ& C´É Ê´É´ÉäEòiÉÉ *
<nÆù EÞòiÉʨÉnÆù xÉäÊiÉ uÆùuèù¨ÉÖÇHòºªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **12**
+¹]õÉ´ÉGò ¨½þhÉiÉÉä EòÓ, κlÉ®úÊSÉkÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ vɨÉÇ, EòɨÉ, +lÉÇ ªÉÉÆSÉå
EòÉƽþÒ |ɪÉÉäVÉxÉ ®úɽþÉiÉ xÉɽþÒ; ´É ½åþ EòÉ¨É ¨ÉÒ Eäò±Éå +ɽäþ ËEò´ÉÉ ½åþ Eò®úhÉÉ®ú +ɽåþ
+¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉå uÆùuù MÉ䱪ÉÉxÉå VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ªÉÉäMÉÒ ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ ®úɽþÉiÉÉä.
EÞòiªÉÆ ÊEò¨ÉÊ{É xÉè´ÉÉκiÉ xÉ EòÉÊ{É ¾þÊnù ®ÆúVÉxÉÉ *
ªÉlÉÉ VÉÒ´ÉxɨÉä´Éä½þ VÉÒ´ÉxɨÉÖHòºªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **13**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ EÖò`ö±ÉÒSÉ ÊGòªÉÉ º´ÉiÉ&SªÉÉ ºÉÆEò±{ÉÉxÉå ½þÉäiÉ xÉɽþÓ +ÉÊhÉ
iªÉɱÉÉ Eò®úhªÉɪÉÉäMªÉ Eò¨ÉÇ Ê¶É±±ÉEò xɺÉiÉä; EòÉ®úhÉ iªÉɱÉÉ Eò¶ÉÉSÉÉSÉ ¨ÉÉä½þ
xɺÉiÉÉä +ÉÊhÉ ½äþiÉÖ ´É +ɺÉHòÒʶɴÉÉªÉ EÖò`ö±ÉåSÉ Eò¨ÉÇ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉSÉÒ
¶É®úÒ®úªÉÉjÉÉ |ÉÉ®ú¤vÉ´É¶É SÉɱÉÚ +ºÉiÉä.
C´É ¨ÉÉä½þ& C´É SÉ ´ÉÉ Ê´É·ÉÆ C´É iÉvtÉxÉÆ C´É ¨ÉÖHòiÉÉ *
ºÉ´ÉǺÉÆEò±{ɺÉÒ¨ÉɪÉÉÆ Ê´É¸ÉÉxiɺªÉ ¨É½þÉi¨ÉxÉ& **14**

32
VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉSÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÆEò±{É xɹ]õ ZÉɱÉä±Éä +ºÉiÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³åý iªÉɱÉÉ EòºÉ±ÉÉ
¨ÉÉä½þ xɺÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³åý iªÉÉSªÉÉ où¹]õÒ±ÉÉ ºÉƺÉÉ®ú +xÉ֦ɴÉɱÉÉ xÉ ªÉäiÉÉÆ ¥ÉÀSÉ
+xÉ֦ɴÉɱÉÉ ªÉäiÉå. iªÉɱÉÉ vªÉÉxÉÉSÉÒ ´É ¨ÉÖHòÒSÉÒ½þÒ <SUôÉ xɺÉiÉä. EòÉ®úhÉ iªÉÉSªÉÉ
¨ÉxÉɱÉÉ EòºÉ±Éå º¡Öò®úhÉ ½þÉäiÉ xɺɱªÉÉxÉå iÉÉä +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉSÉ ¨ÉMxÉ +ºÉiÉÉä.
ªÉäxÉ Ê´É·ÉʨÉnÆù où¹]Æõ ºÉ xÉɺiÉÒÊiÉ Eò®úÉäiÉÖ ´Éè *
ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉ& ÊEò EÖò¯ûiÉä {ɶªÉzÉÊ{É xÉ {ɶªÉÊiÉ **15**
¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É ªÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå ½åþ Ê´É·É {ÉɽÚþxɽþÒ iªÉɱÉÉ iÉå
VÉMÉ xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ ¥ÉÀ°ü{ÉSÉ ÊnùºÉiÉå. iªÉɨÉÖ³åý ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉ ZÉɱÉä±ÉÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É VÉMÉ
{ÉɽþÉiÉ +ºÉÚxɽþÒ {ÉɽþÉiÉ xÉɽþÓ.
ªÉäxÉ où¹]Æõ {É®Æú ¥ÉÀ ºÉÉä+½Æþ ¥ÉÀäÊiÉ ÊSÉxiɪÉäiÉ *
ËEò ÊSÉxiɪÉÊiÉ ÊxÉζSÉxiÉÉä ÊuùiÉÒªÉÆ ªÉÉä xÉ {ɶªÉÊiÉ **16**
VªÉÉxÉå ¥ÉÀɱÉÉ {ÉÉʽþ±Éå iÉÉä iÉå ¥ÉÀ ¨ÉÒ +ɽåþ +ºÉå ËSÉiÉxÉ Eò®úiÉÉä. {ÉhÉ VÉÉä
º´ÉiÉ&SÉ ¥ÉÀ ½þÉä>ðxÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É PÉäiÉ +ɽäþ, VÉÉä ¥ÉÀÉʶɴÉÉªÉ EòÉƽþÓ
{ÉɽþÉiÉ xÉɽþÓ iÉÉä Eò¶ÉÉSÉå ËSÉiÉxÉ Eò®úhÉÉ®ú?
où¹]õÉä ªÉäxÉÉi¨ÉÊ´ÉIÉä{ÉÉä ÊxÉ®úÉvä ÉÆ EÖò¯ûiÉä i´ÉºÉÉè *
=nùÉ®úºiÉÖ xÉ Ê´ÉÊIÉ{iÉ& ºÉÉvªÉɦÉÉ´ÉÉiEò®úÉäÊiÉ ÊEò¨É **17**
VÉÉä º´ÉiÉ&¨ÉvªÉå Ê´ÉIÉä{É-ºÉÆ¶ÉªÉ {ÉɽþÉiÉÉä, iÉÉäSÉ ÊSÉkÉÉSÉä ½äþ ºÉƶɪÉ-Ê´ÉIÉä{É VÉÉ´ÉäiÉ
¨½þhÉÚxÉ ÊSÉkÉÊxÉ®úÉvä ÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä. {ÉhÉ VªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ ºÉƶɪÉ-Ê´ÉIÉä{É
+Éi¨ÉÉxÉ֦ɴÉÉxÉå ¨Éɴɳý±Éä +ɽäþiÉ, Ê´ÉIÉä{É-ºÉÆ¶ÉªÉ PªÉɪɱÉÉ ¨ÉxÉSÉ Ê¶É±±ÉEò =®ú±Éå
xÉɽþÓ iÉÉä Eò¶ÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉävÉ Eò®úhÉÉ®ú?
vÉÒ®úÉä ±ÉÉäEòÊ´É{ɪÉǺiÉÉä ´ÉiÉǨÉÉxÉÉä+Ê{É ±ÉÉäEò´ÉiÉ *
xÉ ºÉ¨ÉÉËvÉ xÉ Ê´ÉIÉä{ÉÆ xÉ ±Éä{ÉÆ º´ÉºªÉ {ɶªÉÊiÉ **18**
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉƶɪÉ-Ê´ÉIÉä{É®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ <iÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆ|ɨÉÉhÉåSÉ iªÉÉÆSªÉÉÆiÉ ´ÉÉ´É®úiÉ
+ºÉiÉÉä. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉÆiÉ +ʱÉ{iÉ{ÉhÉå ®úɽÚþxÉÆ iÉÉä º´ÉiÉ&iÉ EÖò`ö±ÉÉ Ê´ÉIÉä{É-ºÉƶɪÉ,
ºÉ¨ÉÉÊvÉ ËEò´ÉÉ ¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉäiÉ xÉɽþÓ.
¦ÉÉ´ÉɦÉÉ´ÉʴɽþÒxÉÉä ªÉºiÉÞ{iÉÉä ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉÉä ¤ÉÖvÉ& *
xÉè´É ËEòÊSÉiÉ EÞòkÉÆ iÉäxÉ ±ÉÉäEòoù¹]õ¬É Ê´ÉEÖò´ÉÇiÉÉ **19**
YÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ º´ÉiÉ& +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉÆiÉ iÉÞ{iÉ +ºÉiÉÉä. ±ÉÉäEòoù¹]õÒxÉå iÉÉä EòɽþÓ
Eò®úiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉ Eò®úhªÉɨÉÉMÉå EòÉƽþÓ Eò®úÉ´Éå ËEò´ÉÉ EòÉƽþÓ Eò°Æü xɪÉä
+¶ÉÒ EòɨÉxÉÉ xɺɱªÉÉxÉå, ´ÉɺÉxÉÉ xɺɱªÉÉxÉå, iªÉÉxÉå EòÉƽþÓ Eäò±Éå iÉ®úÓ iÉå xÉ
Eäò±ªÉɺÉÉ®úJÉåSÉ +ºÉiÉå.
|É´ÉÞiÉÉè ´ÉÉ ÊxÉ´ÉÞiÉÉè ´ÉÉ xÉè´É vÉÒ®úºªÉ nÖùOÉǽþ& *
33
ªÉnùÉ ªÉiEòiÉÖǨÉɪÉÉÊiÉ iÉiEÞòi´ÉÉ Êiɹ`öiÉ& ºÉÖJɨÉ **20**
VÉä´½þÉÆ BJÉÉnåù Eò¨ÉÇ Eò®úɪɱÉÉ ªÉä>ðxÉ `äö{ÉiÉå iÉä´½þÉ YÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉå xÉ EÖò¯ûEÖò®ú
Eò®úiÉÉÆ ºÉÆiÉÉä¹ÉÉxÉå Eò®úiÉÉä. ºÉ½þVɺɨÉÉvÉÓiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÉ |É´ÉÞÊkÉ ´ÉÉ
ÊxÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ EòºÉ±ÉÉSÉ +ÉOɽþ xɺÉiÉÉä.
ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉÉä ÊxÉ®úɱɨ¤É& º´ÉSUôxnùÉä ¨ÉÖHò¤ÉxvÉxÉ& *
ÊIÉ{iÉ& ºÉƺÉÉ®ú´ÉÉiÉäxÉ SÉä¹]õiÉä ¶ÉÖ¹Eò{ÉhÉÇ´ÉiÉ **21**
´ÉɺÉxÉÉ®úʽþiÉ, ÊxÉ®úɱÉƤÉ, º´ÉSUÆônù, ¤ÉÆvÉxÉ®úʽþiÉ +ºÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É |ÉÉ®ú¤vÉÉxÉÖºÉÉ®ú,
ºÉÖEò±Éä±Éå {ÉÉxÉ VɺÉå ´ÉÉ-ªÉÉxÉå º´ÉiÉ&SªÉÉ <SUäôʶɴÉɪÉ, |ɪÉixÉÉʶɴÉÉªÉ =b÷iÉ VÉÉiÉå
iɺÉÉ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä.
+ºÉƺÉÉ®úºªÉ iÉÖ CEòÉÊ{É xÉ ½þ¹ÉÉæ xÉ Ê´É¹ÉÉnùiÉÉ *
ºÉ ¶ÉÒiɱɨÉxÉÉ ÊxÉiªÉÆ Ê´Énäù½þ <´É <´É ®úÉVÉiÉä **22**
YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ EòvÉÓ ½þ¹ÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÓ, EòvÉÓ JÉänù ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ.
iÉÉä ¶ÉÉÆiÉ ¨ÉxÉÉxÉå Ê´Énäù½þ κlÉiÉÓiÉ +ºÉiÉÉä.
EÖòjÉÉÊ{É xÉ ÊVɽþɺÉÉ+κiÉ +ɶÉÉ ´ÉÉ+Ê{É xÉ EÖòjÉÊSÉiÉ *
+Éi¨ÉÉ®úɨɺªÉ vÉÒ®úºªÉ ¶ÉÒiɱÉÉSUôiÉ®úÉi¨ÉxÉ& **23**
+Éi¨ªÉɨÉvªÉå ®ú¨É¨ÉÉhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ, ¶ÉÉÆiÉ ´É ÊxɨÉÇ±É ÊSÉkÉÉSªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ
EòÉƽþÓ ]õÉEòhªÉɺÉÉ®úJÉå xɺÉiÉå ´ÉÉ EòºÉ±ÉÒ½þÒ +ɶÉÉ xɺÉiÉä.
|ÉEÞòiªÉÉ ¶ÉÚxªÉÊSÉkɺªÉ EÖò´ÉiÉÉæ+ºªÉ ªÉoùSUôªÉÉ *
|ÉÉEÞòiɺªÉä´É vÉÒ®úºªÉ xÉ ¨ÉÉxÉÉä xÉɴɨÉÉxÉiÉÉ **24**
º´É¦ÉÉ´ÉiÉ& VªÉÉSÉå ÊSÉkÉ ¶ÉÚxªÉɴɺlÉåiÉ +ɽäþ iÉÉä ºÉɨÉÉxªÉ ºÉƺÉÉ®úÒ
¨ÉÉhɺÉɺÉÉ®úJÉÉ ´ÉÉMÉiÉÉÆxÉÉ ÊnùºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉɱÉÉ Eò¶ÉÉxÉå ¨ÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ
+{ɨÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉ xÉɽþÓ.
EÞòiÉÆ näù½äþxÉ Eò¨ÉænÆù xÉ ¨ÉªÉÉ ¶ÉÖvnù¯ûÊ{ÉhÉÉ *
<ÊiÉ ÊSÉxiÉÉxÉÖ®úÉvä ÉÒ ªÉ& EÖò´ÉÇzÉÊ{É Eò®úÉäÊiÉ xÉ **25**
½þÉähÉÉ®úÓ Eò¨Éç näù½þÉEòbÚ÷xÉ ½þÉäiÉÉiÉ, ¶ÉÖvnù°ü{É +¶ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +Éi¨ªÉÉxÉå iÉÓ Eäò±ÉÓ
xÉɽþÓiÉ +ºÉå VÉÉä +xÉ֦ɴÉiÉÉä iÉÉä YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É Eò¨Éç Eò°üxɽþÒ iÉÓ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ.
+iÉuùÉnùÒ´É EÖò¯ûiÉä xÉ ¦É´ÉänùÊ{É ¤ÉÉʱɶÉ&
¤ÉÉʱɶÉ& *
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò& ºÉÖJÉÒ ¸ÉÒ¨ÉÉxÉ ºÉƺɮúzÉÊ{É ¶ÉÉä¦ÉiÉä **26**
EÖò`ö±Éå½þÒ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ +ÉOɽþ xɺɱÉä±ÉÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ Eò¨Éç Eò®úÒiÉ
+ºÉiÉÉä {ÉhÉ iªÉÉÆiÉ ¤ÉÉʱɶÉ{ÉhÉÉ xɺÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³åý ºÉƺÉÉÊ®úEò Eò¨Éç Eò°üxɽþÒ
iªÉÉÆiÉ Ê±É{iÉ xÉ ZÉɱªÉÉxÉå iªÉÉSÉÒ ´ÉÞÊkÉ ºÉnùÉ |ɺÉzÉ ®úɽþÉiÉä.
xÉÉxÉÉÊ´ÉSÉÉ®úºÉÖ¸ÉÉxiÉÉä vÉÒ®úÉä ʴɸÉÉÎxiɨÉÉMÉiÉ& *
34
xÉ Eò±{ÉiÉä xÉ VÉÉxÉÉÊiÉ xÉ ¸ÉÞhÉÉäÊiÉ xÉ {ɶªÉÊiÉ **27**
xÉÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú®úʽþiÉ YÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +ÆiÉ®úÉÆiÉ {É®ú¨É ¶ÉÉÆÊiÉ +xÉ֦ɴÉÒiÉ +ºÉiÉÉä.
iªÉɨÉÖ³åý ºÉÆEò±{ÉÉÊnù ¨ÉxÉÉSÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú, ¤ÉÖvnùÒSÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ´É <ÆÊpùªÉÉÆSÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ú iÉÉä
Eò®úÒiÉ xÉɽþÒ.
+ºÉ¨ÉÉvÉä®úÊ´ÉIÉä{ÉÉzÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖxÉÇ SÉäiÉ®ú& *
ÊxÉζSÉiªÉ Eòα{ÉiÉÆ {ɶªÉxÉ ¥ÉÀè´ÉɺiÉä ¨É½þɶɪÉ& **28**
YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ Ê´ÉIÉä{ÉSÉ xɺɱªÉÉxÉå Ê´ÉIÉä{ÉÊxÉ´ÉÞkÉÒEòÊ®úiÉÉÆ iªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉÉ
|ɪÉixÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓ. uèùiÉ§É¨É xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ EÖò`ö±ÉɽþÒ ¤ÉÆvÉ
+ºÉiÉ xÉɽþÓ. ½åþ ºÉ´ÉÇ VÉMÉiÉ Eòα{ÉiÉ +ɽäþ ½åþ VÉÉhÉÚxÉ iÉÉä ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ÊSÉkÉnù¶ÉåiÉ
+ºÉiÉÉä.
ªÉºªÉÉxiÉ& ºªÉÉnù½ÆþEòÉ®úÉä xÉ Eò®úÉäÊiÉ Eò®úÉäÊiÉ ºÉ& *
ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úvÉÒ®äúhÉ xÉ ÊEòÎ\
ÊEòÎ\SÉnùEÞòiÉÆ EÞòiɨÉ **29**
VÉÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ +½ÆþEòÉ®ú®úʽþiÉ ZÉɱÉÉ iÉÉä ±ÉÉäEòoù¹]õÒxÉå Eò¨ÉÇ Eò®úiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ
Eò®úiÉÉä +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä iÉ®úÒ EòiÉÞÇi´ÉÉSÉÉ +½Æþ¦ÉÉ´ÉSÉ xÉɽþÓºÉÉ ZÉɱªÉÉxÉå, iªÉɱÉÉ
ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{ÉÉÆSÉä º¡Öò®úhÉ ®úɽþÉiÉ xÉɽþÓ.
xÉÉäδnùMxÉÆ xÉ SÉ ºÉÆiÉÖ¹]õEòiÉÞǺ{Éxnù´ÉÌVÉiɨÉ *
ÊxÉ®úɶÉÆ MÉiɺÉÆnäù½Æþ ÊSÉkÉÆ ¨ÉÖHòºªÉ ®úÉVÉiÉä **30**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉÆSÉå ÊSÉkÉ EòiÉÞÇi´É®úʽþiÉ, ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{É®úʽþiÉ, +ɶÉÉ®úʽþiÉ ´É
ºÉÆnäù½þ¨ÉÖHò +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ Eò¶ÉÉSÉÉ JÉänù ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ Eò¶ÉÉxÉå iÉÉä ºÉÆiÉÉä¹É
{ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÓ.
ÊxÉvªÉÉÇiÉÖÆ SÉäι]õiÉÖÆ ´ÉÉÊ{É ªÉÎSSÉkÉÆ xÉ |É´ÉiÉÇiÉä *
ÊxÉÌxÉʨÉkÉʨÉnÆù ÊEòxiÉÖ ÊxÉvªÉÉǪÉÊiÉ Ê´ÉSɹ]õiÉä **31**
YÉÉxªÉÉSÉå ÊSÉkÉ ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É°ü{É SÉɳäý (SÉäι]õiÉå) Eò®úhªÉÉºÉ |É´ÉÞkÉ ½þÉäiÉ
xÉɽþÓ, EòÉ®úhÉ ÊSÉkÉÉSÉÒ ÊxɨÉdzý ´É ÊxɶSÉ±É +´ÉºlÉÉ ZÉɱªÉÉxÉå iÉå 'º´É'°ü{ÉÉÆiÉ
±ÉÒxÉ ½þÉäiÉå.
iÉk´ÉÆ ªÉlÉÉlÉǨÉÉEòhªÉÇ ¨Éxnù& |ÉÉ{xÉÉäÊiÉ ¨ÉÚføiÉɨÉ **
+vÉ´ÉÉ+ɪÉÉÊiÉ ºÉÆEòÉäSɨɨÉÚfø& EòÉä+Ê{É ¨ÉÚfø´ÉiÉ **32** **32**
¨Éxnù {ÉÖ¯û¹É iÉiÉ +ÉÊhÉ i´ÉÆ {ÉnùÉÆSÉä Eòα{ÉiɦÉänù ¸ÉÖiÉÓSªÉÉ ={ÉÊxɹÉnÂù OÉÆlÉÉÆiÉÚxÉ
BäEÚòxÉ ºÉÆ¶ÉªÉ +ÉÊhÉ Ê´É{É®úÒiÉ{ÉhÉɨÉÖ³åý ¨ÉÚføiÉä±ÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä +ÉÊhÉ iÉiÉ +ÉÊhÉ
i´ÉÆ {ÉnùÉÆSÉÉ +¦Éänù +lÉÇ ºÉ¨ÉVÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ ºÉ¨ÉÉvÉÒ ±ÉÉ´ÉiÉÉä. {É®ÆúiÉÖ ½þVÉÉ®úÉåiɱÉÉ
EÖòhÉÒ BJÉÉnùÉSÉ +ÆiÉ®úÉÆiÉ ¶ÉÉÆiÉÊSÉkÉ ´É ºÉƶɪÉ-Ê´ÉEò±{É®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ ¤Éɽäþ®úSÉÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú ´Éäb÷¬ÉºÉÉ®úJÉÉ Eò®úiÉÉä.
35
BEòÉOÉiÉÉ ÊxÉ®úÉvä ÉÉä ´ÉÉ ¨ÉÚfèø®ú¦ªÉºªÉiÉä ¦É޶ɨÉ *
vÉÒ®úÉ& EÞòiªÉÆ xÉ {ɶªÉÎxiÉ ºÉÖ{iÉiº´É{Énäù κlÉiÉÉ& **33** **33**
+YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉå ÊSÉkÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉvä É Eò°üxÉ BEòÉOÉiÉäSÉÉ JÉÚ{É +¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉÉiÉ
{É®ÆúiÉÖ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É MÉiÉEòɱÉÉÆiÉÒ±É Eò¨ÉÉÈSÉÉ +lÉ´ÉÉ ¦ÉʴɹªÉEòɳýÉÆiÉÒ±É
ºÉÆEò±{ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉÆ ´ÉiÉǨÉÉxÉEòɳýÉÆiÉ ®úɽÚþxÉ +É{ɱªÉÉ 'º´É'°ü{ÉÉÆiÉ
±ÉÒxÉ +ºÉiÉÉiÉ.
+|ɪÉixÉÉi|ɪÉixÉÉuùÉ ¨ÉÚføÉä xÉÉx{ÉÉäÊiÉ ÊxÉ´ÉÞÇÊiɨÉ *
iÉk´ÉÊxɶSɪɨÉÉjÉähÉ |ÉÉYÉÉä ¦É´ÉÊiÉ ÊxÉ´ÉÞÇiÉ& **34**
+YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ÊSÉkÉÊxÉ®úÉvä ÉÉxÉå +lÉ´ÉÉ Eò¨ÉÉÇxÉÖ¹`öÉxÉÉxÉå {É®ú¨ÉÉxÉÆnùɱÉÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ
xÉɽþÓ. YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É iÉk´ÉÉSÉÉ |ÉiªÉIÉ +xÉÖ¦É´É PÉä>ðxÉ ÊxÉ϶SÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå +ºÉÉ
EòÉƽþÓ |ɪÉixÉ xÉ Eò®úiÉÉÆSÉ EÞòiÉÉlÉÇ ½þÉäiÉÉä.
¶ÉÖvnÆù ¤ÉÖvnÆù Ê|ɪÉÆ {ÉÚhÉÈ Êxɹ|É{É\
Êxɹ|É{É\SÉÆ ÊxÉ®úɨɪɨÉ *
+Éi¨ÉÉxÉÆ iÉÆ xÉ VÉÉxÉÎxiÉ iÉjÉɦªÉɺÉ{É®úÉ VÉxÉÉ& **35**
ºÉƺÉÉ®ú{É®úɪÉhÉ ºÉɨÉÉxªÉVÉxÉ iªÉÉ ¶ÉÖvnù, ¤ÉÉävÉ°ü{É, Ê|ɪÉ, {ÉÚhÉÇ +ºÉ±É䱪ÉÉ,
ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ ´É nÖù&JÉ®úʽþiÉ +ºÉÉ +Éi¨É°ü{ÉɱÉÉ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓiÉ.
xÉÉx{ÉÉäÊiÉ Eò¨ÉÇhÉÉ ¨ÉÉäIÉÆ Ê´É¨ÉÚføÉ+ ä ¦ªÉɺɰüÊ{ÉhÉÉ *
vÉxªÉÉä Ê´ÉYÉÉxɨÉÉjÉähÉ ¨ÉÖHòκiɹ`öiªÉÊ´ÉÊGòªÉ& **36**
+YÉÉxÉÒ +¦ªÉɺɰü{ÉÓ Eò¨ÉÉÈxÉÓ ¨ÉÉäIÉ Ê¨É³ÚÆý ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. ¨ÉxÉÉSªÉÉ ´É ¶É®úÒ®úÉSªÉÉ
ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ ºÉi{ÉÖ¯û¹É +Éi¨ªÉÉSªÉÉ |ÉiªÉIÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉåSÉ
¨ÉÖHòɴɺlÉåiÉ ®úɽþÉiÉÉä.
¨ÉÚføÉä xÉÉx{ÉÉäÊiÉ iÉnÂù¥ÉÀ ªÉiÉÉä ¦ÉÊ´ÉiÉÖʨÉSUôÊiÉ *
+ÊxÉSUôzÉÊ{É vÉÒ®úÉä ʽþ {É®ú¥ÉÀº´É°ü{ɦÉÉEÂ
ÉÀº´É°ü{ɦÉÉEÂò **37**
+YÉÉxÉÒ ¥ÉÀ ½þÉähªÉÉSÉÒ <SUôÉ Eò®úiÉÉä. {ÉhÉ EòºÉ±ÉÒ½þÒ <SUôÉ-+ɶÉÉ Eò®úhÉå ½åþSÉ
iªÉÉSªÉÉ ¥ÉÀ ½þÉähªÉÉSªÉÉ +Éb÷ ªÉäiÉå. {ÉhÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É <SUôÉ®úʽþiÉ ZÉɱªÉÉxÉå,
|ɪÉixÉ-ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ ZÉɱªÉÉxÉå ¥ÉÀ ½þÉähªÉÉSÉÒ <SUôÉ xÉ Eò®úiÉÉƽþÒ ¥ÉÀº´É°ü{É
½þÉäiÉÉä.
ÊxÉ®úÉvÉÉ®úÉ Oɽþ´ªÉOÉÉ ¨ÉÚføÉ& ºÉƺÉÉ®ú{ÉÉä¹ÉEòÉ& *
BiɺªÉÉxÉlÉǨÉڱɺªÉ ¨ÉÚ±ÉSUäônù& EÞòiÉÉä ¤ÉÖvÉè& **38**
'º´É'SÉÉ +xÉÖ¦É´É +lÉ´ÉÉ +xÉ֦ɴÉÒ MÉÖ¯ûSÉÉ +ÉvÉÉ®ú xɺɱÉä±ÉÉ +YÉÉxÉÒ º´ÉiÉ&SÉä
{ÉÚ´ÉÇOɽþ, ºÉ¨ÉVÉÖiÉÒ ªÉÉÆiÉ MÉÖ®ú¡ò]ÚõxÉ VÉå Eò¨ÉÇEòÉhb÷ Eò°Æü VÉÉiÉÉä iªÉÉxÉå ºÉƺÉÉ®úɱÉÉSÉ
{ÉÉä¹ÉhÉ Ê¨É³ýiÉå. {ÉhÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ªÉÉ +xÉlÉÉÇSÉå ¨ÉÚ³ý +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÚ´ÉÇOɽþÉÆSªÉÉ-

36
ºÉ¨ÉVÉÖiÉÓSªÉÉ VÉɲªÉÉÆiÉ xÉ +b÷EòiÉÉÆ, ºÉÉIÉÒ´ÉÞkÉÒxÉå +ºÉ±ªÉɨÉÖ³åý, ºÉ´ÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ
+ʱÉ{iÉ ®úɽÚþxÉ ¥ÉÀ +xÉ֦ɴÉiÉÉä.
xÉ ¶ÉÉÏxiÉ ±É¦ÉiÉä ¨ÉÚføÉä ªÉiÉ& ¶ÉʨÉiÉÖʨÉSUôÊiÉ *
vÉÒ®úºiÉk´ÉÆ Ê´ÉÊxÉζSÉiªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ ¶ÉÉÆiɨÉÉxɺÉ& **39**
¨ÉxÉ ¶ÉÉxiÉ ´½þÉ´Éå ªÉÉ <SUäôxÉå +YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É xÉÉxÉÉ |ɪÉixÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú ´É Eò¨Éç
Eò®úiÉÉä. <SUôÉ ´É |ɪÉixÉ ½þÓSÉ ÊxÉÌ´ÉSÉÉ®ú +´ÉºlÉä±ÉÉ ¤ÉÉvÉEò ZÉɱªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ
¶ÉÉÎxiÉ Ê¨É³ýiÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ºÉ´ÉÇ |ɪÉixÉ ´É Ê´ÉSÉÉ®ú ºÉÉäbÚ÷xÉ ºÉÉIÉÒ ´É
iÉ]õºlÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉå ´ÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ºÉ½þVÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä.
C´ÉÉi¨ÉxÉÉä nù¶ÉÇxÉÆ iɺªÉ ªÉoù¹]õ¨É´É±É¨¤ÉiÉä *
vÉÒ®úɺiÉÆ iÉÆ xÉ {ɶªÉÎxiÉ
{ɶªÉÎxiÉ {ɶªÉxiªÉÉi¨ÉÉxɨɴªÉªÉ¨É **40**
où¶ªÉ ´ÉºiÉÚƶÉÓ ºÉ¨É®úºÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉä Ê´ÉSÉÉ®úvÉÉ®åúiÉ +b÷EòiÉÉä ´É 'º´É'±ÉÉ Ê´ÉºÉ°üxÉ
ʴɹɪÉ-Ê´ÉEòÉ®úÉÆiÉ MÉÖÆiÉiÉ VÉÉiÉÉä iªÉɱÉÉ +Éi¨Énù¶ÉÇxÉ EÖò`ö±Éå? {É®ÆúiÉÖ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É
+Éi¨Éº´É°ü{ÉÉÆiÉ ®ú¨É¨ÉÉhÉ ½þÉä>ðxÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉSÉå +JÉÆb÷ nù¶ÉÇxÉ PÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå
iªÉɱÉÉ ¤ÉÉÁ VÉMÉÉÆiÉÒ±É MÉÉä¹]õÒ xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ ºÉ´ÉÇjÉ ½þ®úÒSÉ ÊnùºÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉä.
C´É ÊxÉ®úÉvä ÉÉä ʴɨÉÚføºªÉ ªÉÉä ÊxɤÉÇxvÉÆ Eò®úÉäÊiÉ ´Éè *
º´ÉÉ®úɨɺªÉè´É vÉÒ®úºªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ+ºÉÉ´ÉEÞòÊjɨÉ& **41**
VÉÉä ¨ÉxÉÉ´É®ú xÉÉxÉÉ ¤ÉÆvÉxÉå ]õÉEÚòxÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉvä É Eò®úhªÉÉSÉÉ ªÉixÉ Eò®úiÉÉä, iÉÉä
|ɪÉixÉSÉ iªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ¦É®úEò]õ´ÉÚxÉ ]õÉEòiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ ÊSÉkÉÉSÉÒ ºÉ¨ÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ YÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊSÉkÉÉSªÉÉ ÊxÉ®úÉvä ÉÉSÉÉ |ɪÉixÉSÉ xÉ Eò®úiÉÉÆ VÉå
VɺÉå +ɽäþ iÉå iɺÉå-ʱÉ{iÉ xÉ ½þÉäiÉÉÆ {ÉɽþÉiÉÉä, iªÉɨÉÖ³åý iªÉÉSÉå ÊSÉkÉ +b÷Éä±É ®úɽþÉiÉå.
¦ÉɴɺªÉ ¦ÉÉ´ÉEò& EòζSÉzÉ ËEòÊSɦnùÉ´ÉEòÉä+{É®ú& *
=¦ÉªÉɦÉÉ´ÉEò& EòζSÉnäù´É¨Éä´É ÊxÉ®úÉEÖò±É& **42**
EÖòhÉÒ |É{ÉÆSÉɱÉÉ ¦ÉÉ´É°ü{É +ºÉ±ªÉÉxÉå ºÉiªÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉä iÉ®ú EÖòhÉÒ |É{ÉÆSÉɱÉÉ
¶ÉÚxªÉ°ü{É ¨ÉÉxÉiÉÉä. {ÉhÉ ºÉƺÉÉ®úɱÉÉ ¦ÉÉ´É-+¦ÉÉ´É°ü{É xÉ {ÉɽþÉiÉÉÆ VÉÉä ºÉ´ÉÇjÉ ¡òHò
+Éi¨É°ü{ÉSÉ {ÉɽþÉiÉÉä iÉÉä ¶ÉÉÆiÉÊSÉkÉ +ºÉiÉÉä.
¶ÉÖvnù¨ÉuùªÉ¨ÉÉi¨ÉÉxÉÆ ¦ÉɴɪÉÎxiÉ EÖò¤ÉÖvnùªÉ& *
xÉ iÉÖ VÉÉxÉÎxiÉ ºÉƨÉÉä½þÉtÉ´ÉVVÉҴɨÉÊxÉ´ÉÞ
tÉ´ÉVVÉҴɨÉÊxÉ´ÉÞÇiÉÉ& **43**
EÖò¤ÉÖvnùÒSÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¶ÉÖvnù, +uèùiÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ Ê´ÉEòÉ®úÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ uùÉ®úÉÆ {ÉɽÚÆþ
¤ÉPÉiÉÉä {ÉhÉ ¨ÉxÉÉSÉä ¨ÉÉä½þ¨ÉiºÉ®úÉÊnù Ê´ÉEòÉ®ú ´É SɱÉxɴɱÉxÉ MÉä±Éä±Éå xɺɱªÉÉxÉå
VÉx¨É¦É®úSªÉÉ |ɪÉixÉÉxÉå½þÒ iªÉɱÉÉ +Éi¨É°ü{ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É ªÉäiÉ xÉɽþÒ.
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÉä¤ÉÖÇÎvnù®úɱÉƤɨÉxiÉ®äúhÉ xÉ Ê´ÉtiÉä *
ÊxÉ®úɱÉƤÉè´É ÊxɹEòɨÉÉ ¤ÉÖÎvnù¨ÉÖHÇòºªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ **44**
37
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ ¤ÉÖÎvnù ºÉiÉiÉ Eò¶ÉÉÆiÉ xÉÉ Eò¶ÉÉÆiÉ MÉÖÆiɱªÉÉʶɴÉɪÉ, ´ÉɺÉxÉäʶɴÉɪÉ,
®úɽÚÆþ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ ¤ÉÖvnùÒ Eò¶ÉÉSÉÒSÉ <SUôÉ Eò®úÒiÉ xɺɱªÉÉxÉå
¨ÉÉäEò³ýÒ ´É º´ÉSUô ®úɽþÉiÉå.
ʴɹɪÉuùÒÊ{ÉxÉÉä ´ÉÒIªÉ SÉÊEòiÉÉ& ¶É®úhÉÉÌlÉxÉ& *
ʴɶÉÎxiÉ ZÉÊ]õÊiÉ GòÉäbÆ÷ ÊxÉ®úÉvÉèEòÉOÉʺÉvnùªÉä **45**
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ʴɹɪɰü{ÉÒ ´ÉÉPÉɱÉÉ {ÉɽÚþxÉ ¦ÉªÉ¦ÉªÉÒiÉ ½þÉäiÉÉä ´É ÊSÉkÉ´ÉÞÊkÉ
BEòÉxiÉÉÆiÉ +ºÉÚxɽþÒ ºÉ´ÉÇjÉ Ê¡ò®úiÉ +ºÉiÉÉiÉ. {ÉhÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ʴɹɪɰü{ÉÒ ´ÉÉPÉ
½äþ JÉÉä]äõ +ɽäþiÉ ½åþ VÉÉhÉÚÆxÉ iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÒiÉ xÉɽþÓ.
ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉÆ ½þË®ú où¹]Âõ´ÉÉ iÉÚ¹hÉÓ Ê´É¹ÉªÉnùÎxiÉxÉ& *
{ɱÉɪÉxiÉä xÉ ¶ÉHòɺiÉä
¶ÉHòɺiÉä ºÉä´ÉxiÉä EÞòiÉSÉÉ]õ´É& **46**
¨ÉÖHò{ÉÖ¯û¹É°ü{ÉÒ ËºÉ½þɱÉÉ {ÉɽÚþxÉ ´ÉɺÉxÉÉOɺiÉ SÉÚ{ÉSÉÉ{É {ɳÚýxÉ VÉÉiÉÉiÉ. ºÉƺÉÉ®úÒ
¨ÉÉhɺÉå +¶ÉÉ <Ç·É®úÒ EÞò{ÉÉ ±ÉɦɱÉ䱪ÉÉ, ´ÉɺÉxÉÉ®úʽþiÉ ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ º´ÉiÉ& ªÉä>ðxÉ
ºÉä´ÉÉ Eò®úiÉÉiÉ.
xÉ ¨ÉÖÊHòEòÉÊ®úEòÉÆ vÉkÉä
vÉkÉä ÊxÉ&¶ÉÆEòÉä ªÉÖHò¨ÉÉxɺÉ& *
{ɶªÉ\
{ɶªÉ\UÅôh´Éxº{ÉÞ¶ÉÎ\ ÉÎ\VÉQÉzɶxÉzÉɺiÉä ªÉlÉɺÉÖJɨÉ **47**
ºÉƶɪɮúʽþiÉ ºÉ¨ÉiÉÉä±É ¨ÉxÉÉSÉÉ YÉÉxÉÒ, ªÉ¨ÉÊxɪɨÉ+ÉÊnùEòÉÆSªÉÉ Eò¨ÉÇEòÉhb÷ÉSÉÉ
+ÉOɽþ xÉ vÉ®úiÉÉÆ ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ {ÉɽþÉhÉå, BäEòhÉå, ´ÉÉºÉ PÉähÉå, JÉÉhÉä <iªÉÉÊnù Eò¨Éæ
+ʱÉ{iÉ{ÉhÉå Eò®úiÉÉä.
´ÉºiÉָɴÉhɨÉÉjÉähÉ ¶ÉÖvnù¤ÉÖÎvnùÌxÉ®úÉEÖò±É& *
xÉè´ÉÉSÉÉ®ú¨ÉxÉÉSÉÉ®ú¨ÉÉènùɺªÉÆ ´ÉÉ |É{ɶªÉÊiÉ **48**
ÊSÉnùÉi¨ªÉÉSªÉÉ xÉÖºÉiªÉÉ ¸É´ÉhÉÉxÉåSÉ, ÊSÉnùÉi¨ªÉÉSÉå xÉÉÆ´É BäEòiÉÉÆSÉ, VªÉÉSÉÒ
+JÉÆÊb÷iÉ ¶ÉÖvnù¤ÉÖÎvnù ZÉɱÉÒ +ɽäþ iÉÉä YÉÉxÉÒ +Éi¨É°ü{ÉÉÆiÉSÉ ÎºlÉ®ú ®úɽþÉiÉÉä. iÉÉä
¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ¨ÉMÉ +ÉSÉÉ®ú-+xÉÉSÉÉ®ú, ¶ÉÖ¦É-+¶ÉÖ¦É ªÉÉÆSªÉÉ VÉÆVÉɳýÉÆiÉ {Éb÷iÉ xÉɽþÓ.
ªÉnùÉÆ ªÉiEòiÉÖǨÉɪÉÉÊiÉ iÉnùÉ iÉiEÖò¯ûiÉä @ñVÉÖ& *
¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉ{ªÉ¶ÉÖ¦ÉÆ ´ÉÉÊ{É iɺªÉ SÉä¹]õÉ Ê½þ ¤ÉɱɴÉiÉ **49**
VÉä´½þÉÆ VÉå EÖò`ö±Éå ¶ÉÖ¦É +lÉ´ÉÉ +¶ÉÖ¦É Eò¨ÉÇ, YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ nèù´É´É¶ÉÉiÉÂ
´ÉÉ]õ¬É±ÉÉ ªÉäiÉå iÉä´½þÉÆ EòºÉ±ÉɽþÒ +ÉOɽþ xÉ Eò®úiÉÉÆ iÉå iÉÉä ºÉ½þVÉ Eò®úiÉÉä. EòÉ®úhÉ
iªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú BJÉÉtÉ ¤ÉɱÉEòÉ|ɨÉÉhÉå EÖò`ö±ªÉɽþÒ ½äþiÉÚxÉå ½þÉäiÉ xÉɽþÓiÉ.
º´ÉÉiÉÆjªÉÉiºÉÖJɨÉÉ{xÉÉäÊiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉɱ±É¦ÉiÉä {É®ú¨É *
º´ÉÉiÉÆjªÉÉÊzÉ´ÉÞÇËiÉ MÉSUäôiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉi{É®ú¨ÉÆ {Énù¨É **50**
¨ÉxÉÉSÉÓ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÆvÉxÉå iÉÖ]ÚõxÉ ¨ÉxÉ Ê´ÉEòÉ®ú ´É Ê´ÉSÉÉ®ú®úʽþiÉ ZÉɱªÉÉxÉå º´ÉiÉÆjÉ ZÉɱÉå.
iªÉɨÉÖ³åý YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ +É{ÉÉä+É{É ºÉÖJÉ Ê¨É³ýiÉå. EòÉ®úhÉ nÖù&JÉ ÊxɨÉÉÇhÉ
38
Eò®úɪɱÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú EòºÉ±ÉɽþÒ iÉÉhÉ xɺÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³åý iÉÉä {É®ú¨É +xÉ֦ɴÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ
½þÉäiÉÉä. |ÉiªÉIÉ YÉÉxÉ +xÉ֦ɴÉɱÉÉ ªÉäiÉå, ÊxÉiªÉ ºÉÖJÉ ´ÉÉ]õ¬É±ÉÉ ªÉäiÉå ´É iÉÉä
{É®ú¨É{ÉnùɱÉÉ {ÉÉä½þÉåSÉiÉÉä.
+EòiÉÖ
+EòiÉÖÇi´É¨É¦ÉÉäHÞòi´ÉÆ º´ÉÉi¨ÉxÉÉä ¨ÉxªÉiÉä ªÉnùÉ *
iÉnùÉ IÉÒhÉÉ ¦É´ÉxiªÉä´É ºÉ¨ÉºiÉÉζSÉkÉ´ÉÞkɪÉ& **51**
VÉä´½þÉÆ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ +É{ɱªÉÉ +Éi¨ªÉÉSÉå +EòiÉæ{ÉhÉ, +¦ÉÉäHäò{ÉhÉ |ÉiªÉIÉ
+Éi¨Énù¶ÉÇxÉÉxÉå +xÉ֦ɴÉÉºÉ ªÉäiÉå iÉä´½þÉÆ iªÉÉSªÉÉ ÊSÉkÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉÞkÉÒ IÉÒhÉ
½þÉäiÉÉiÉ.
=SUÞÆôJɱÉÉ{ªÉEÞòÊiÉEòÉ ÎºlÉÊiÉvÉÔ®úºªÉ ®úÉVÉiÉä *
xÉ iÉÖ ºÉº{ÉÞ½þÊSÉkɺªÉ ¶ÉÉÆÊiɨÉÚÇføºªÉ EÞòÊjɨÉÉ **52**
YÉÉxªÉÉSÉå BJÉÉtÉ ¤ÉɱÉEòɺÉÉ®úJÉå =SUÅÆôJɱÉ-iÉÉ{É]õ ´ÉÉMÉhÉå ¶ÉÉä¦ÉÚxÉ ÊnùºÉiÉå {ÉhÉ
EòɨÉxÉÉÆxÉÓ ¦É®ú±É䱪ÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉxÉå EòÉƽþÓ ½äþiÉÖ ¤ÉɳýMÉÚxÉ {Éɳý±Éä±ÉÒ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ
¶ÉÉä¦ÉÉnùɪÉEò xɺÉiÉä.
ʴɱɺÉÎxiÉ ¨É½þɦÉÉäMÉè̴ɶÉÎxiÉ ÊMÉÊ®úMÉ´½þ®úÉxÉ *
ÊxÉ®úºiÉEò±{ÉxÉÉ vÉÒ®úÉ +¤ÉvnùÉ ¨ÉÖHò¤ÉÖvnùªÉ& **53**
Eò±{ÉxÉÉ®úʽþiÉ, ¤ÉÆvÉxÉ®úʽþiÉ, ¨ÉÖHò¤ÉÖÎvnùSÉÉ YÉÉxÉÒ EòvÉÓ |ÉÉ®ú¤vɴɶÉÉiÉ Bä·ÉªÉǪÉÖHò
¦ÉÉäMÉÉÆiÉ Ê´É±ÉÉºÉ Eò®úiÉÉä iÉ®ú EòvÉÓ ÊxÉVÉÇxÉ ÊMÉÊ®úMÉ´½þ®úÉÆiÉ ®úɽþÉiÉÉä.
¸ÉÉäÊjɪÉÆ näù´ÉiÉÉÆ iÉÒlÉǨÉÆMÉxÉÉÆ ¦ÉÚ{ÉËiÉ Ê|ɪɨÉ *
où¹]Âõ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÚVªÉ vÉÒ®úºªÉ xÉ EòÉÊ{É ¾þÊnù ´ÉɺÉxÉÉ **54**
Ê´ÉuùÉ, näù´ÉiÉÉ, iÉÒlÉÇ, ®úÉVÉÉ, κjÉ, Ê|ÉªÉ ´ªÉÊHò ´ÉMÉè®åúSÉÒ {ÉÚVÉÉ ½þÉäiÉÉxÉÉ {ÉɽÚþxÉ
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ ¾þnùªÉÉÆiÉ EòºÉ±ÉÒ½þÒ ´ÉɺÉxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
¦ÉÞiªÉè& {ÉÖjªÉè& Eò±ÉjÉè¶SÉ nùÉèʽþjÉè¶SÉÉÊ{É MÉÉäjÉVÉè& *
ʴɽþºªÉ ÊvÉCEÞòiÉÉä ªÉÉäMÉÒ xÉ ªÉÉÊiÉ Ê´ÉEÞòËiÉ ¨ÉxÉÉEÂò **55**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉSÉÒ xÉÉäEò®úSÉÉEò®ú, ºjÉÒ-{ÉÖjÉ-EòxªÉÉ, º´ÉMÉÉäjÉÉSÉä-VÉÉiÉÒSÉä ±ÉÉäEò, ªÉÉ
ºÉ´ÉÉÈxÉÓ ½þºÉÚxÉ ]õ´ÉɳýÒ ´É ÊiÉ®úºEòÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉSÉå ÊSÉkÉ IÉÉä¦É {ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÓ.
ºÉÆiÉÖ¹]õÉ+
ä Ê{É xÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ& ÊJÉzÉÉä+Ê{É xÉ SÉ ÊJÉtiÉä *
iɺªÉɶSɪÉÇnù¶ÉÉÆ iÉÉÆ iÉÉÆ iÉÉoù¶ÉÉ B´É VÉÉxÉiÉä **56**
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¤Éɽäþ°üxÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ ÊnùºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ºÉÆiÉÖ¹]õ xɺÉiÉÉä, iɺÉåSÉ, ¤Éɽäþ°üxÉ
ÊJÉzɺÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ iÉ®úÒ +ÆiÉ®úÉÆiÉ ÊJÉzÉ xɺÉiÉÉä. iªÉÉSÉÒ iÉÒ +ɶSɪÉÇEòÉ®úEò nù¶ÉÉ
¡òHò iªÉÉ +´ÉºlÉä±ÉÉ {ÉÉä½þÉåSɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉSÉ ºÉ¨ÉVÉÚÆ ¶ÉEòiÉä.
EòiÉÇ´ªÉiÉè´É ºÉƺÉÉ®úÉä xÉ iÉÉÆ {ɶªÉÎxiÉ ºÉÚ®úªÉ& *
¶ÉÚxªÉÉEòÉ®úÉ ÊxÉ®úÉEòÉ®úÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÉ ÊxÉ®úɨɪÉÉ& **57**
39
ºÉÆEò±{É®úʽþiÉ, Ê´ÉSÉÉ®ú¶ÉÚxªÉ, nÖù&JÉ®úʽþiÉ, ¶ÉÚxªÉÉEòÉ®ú, +ÉEòÉ®ú®úʽþiÉ YÉÉxÉÒ
{ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ +¨ÉÖEò MÉÉä¹]õ Eò®úɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ +ºÉå ºÉÉƺÉÉÊ®úEò EòiÉÇ´ªÉ =®úiÉ xÉɽþÓ-iÉå
iªÉɱÉÉ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ.
+EÖò´ÉÇzÉÊ{É ºÉÆIÉÉä¦ÉÉnÂù ´ªÉOÉ& ºÉ´ÉÇjÉ ¨ÉÚføvÉÒ& *
EÖò´ÉÇzÉÊ{É iÉÖ EÞòiªÉÉÊxÉ EÖò¶É±ÉÉä ʽþ ÊxÉ®úÉEÖò±É& **58**
+YÉÉxÉÒ ¶ÉÊ®ú®úÉxÉå EÖò`ö±ÉÓ Eò¨Éç xÉ Eò®úiÉÉƽþÒ ºÉÆEò±{É-+ɶÉÉÆxÉÓ ¨ÉxÉ ¦É®ú±Éå±Éä
+ºÉ±ªÉÉxÉå ºÉiÉiÉ ´ªÉOÉ +ºÉiÉÉä {ÉhÉ YÉÉxÉÒ ¶É®úÒ®úÉxÉå ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ Eò¨Éç Eò®úÒiÉ
+ºÉÚxɽþÒ ºÉÆEò±{É ´É +ɶÉÉ®úʽþiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå 'º´É'ºlÉ +ºÉiÉÉä.
ºÉÖJɨÉɺiÉä ºÉÖJÉÆ ¶ÉäiÉä ºÉÖJɨÉɪÉÉÊiÉ ªÉÉÊiÉ SÉ *
ºÉÖJÉÆ ´ÉÊHò ºÉÖJÉÆ ¦ÉÖÆHäò ´ªÉ´É½þ´ªÉ´É½þÉ®äú+Ê{É ¶ÉÉxiÉvÉÒ& **59**
+Éi¨ÉºÉÖJÉÉÆiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ YÉÉxÉÒ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò =`öhÉå, ¤ÉºÉhÉå, VÉÉhÉå, VÉä´ÉhÉå, ¤ÉÉä±ÉhÉå
+ÉÊnù ºÉ´ÉÇ ´ªÉ´É½þÉ®ú ¶ÉÉÆiÉ ÊSÉkÉÉxÉå ºÉÖJÉ{ÉÚ´ÉÇEò Eò®úiÉÉä.
º´É¦ÉÉ´ÉÉtºªÉ xÉè´ÉÉÌiɱÉÉäEò´ÉnÂù´ªÉ´É½þÉÊ®úhÉ& *
¨É½þɱ½þnù <´ÉÉIÉÉ䦪ÉÉä MÉiÉC±Éä¶É& ºÉÖ¶ÉÉä¦ÉiÉä **60**
YÉÉxÉÒ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉƺÉÉ®úÒ ¨ÉÉhɺÉɺÉÉ®úJÉÉ C±Éä¶É {ÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÓ.
¶ÉÉÆiÉ ¨É½þɺɮúÉä´É®úÉ|ɨÉÉhÉå IÉÉä¦É®úʽþiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå |ɺÉzÉ +ºÉiÉÉä.
ÊxÉ´ÉÞÊkÉ®úÊ{É ¨ÉÚføºªÉ |É´ÉÞÊkɯû{ÉVÉɪÉiÉä *
|É´ÉÞÊkÉ®úÊ{É
Ê{É vÉÒ®úºªÉ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ¡ò±É¦ÉÉÊMÉxÉÒ **61**
´ÉɺÉxÉÉ xÉ ºÉÖ]õ±É䱪ÉÉ ¨ÉÚføÉSÉå Eò¨ÉÇ ]õÉEòhÉå ½åþ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉɱÉÉ-ºÉƺÉÉ®úɱÉÉ =tÖHò
Eò®úiÉå iÉ®ú ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ Eò¨Éç Eò®úhÉÉ-ªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå Eò¨Éæ Eäò±ÉÓ iÉ®úÒ iÉÓ
ÊxÉ´ÉÞÊkÉSÉÓ ¡ò³åý näùhÉÉ®úÓ ½þÉäiÉÉiÉ.
{ÉÊ®úOɽäþ¹ÉÖ ´Éè®úÉMªÉÆ |ÉɪÉÉä ¨ÉÚføºªÉ où¶ªÉiÉä *
näù½äþ Ê´ÉMÉʱÉiÉɶɺªÉ CEò ®úÉMÉ& CEò Ê´É®úÉMÉiÉÉ **62**
ºÉƺÉÉ®úÒ ¨ÉÚføÉSÉå ´Éè®úÉMªÉ PÉ®únùÉ®ú ºÉÉäb÷hªÉÉÆiÉSÉ ÊnùºÉÚxÉ ªÉäiÉå {ÉhÉ +ÆiÉ®úÉÆiÉÒ±É ºÉƺÉÉ®ú
iɺÉÉSÉ ®úɽþÉiÉÉä, {ÉhÉ näù½þɤÉqù±ÉSÉÒ +ɺÉÊHò ºÉÖ]õ±É䱪ÉÉ YÉÉxÉɱÉÉ Eò¶ÉɤÉqù±É |Éä¨É
+ÉÊhÉ Eò¶ÉɤÉqù±É ´Éè®úÉMªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ªÉä<DZÉ?
¦ÉÉ´ÉxÉɦÉÉ´ÉxÉɺÉHòÉ oùι]õ¨ÉÚÇføºªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ *
¦ÉÉ´ªÉ¦ÉÉ´ÉxɪÉÉ ºÉÉ iÉÖ º´ÉºlɺªÉÉoùι]õ¯ûÊ{ÉhÉÒ **63**
+YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉÉSÉÒ où¹]õÒ ºÉƺÉÉ®úÉSÉÒ +ɺÉÊHò ´É iªÉÉ ºÉƺÉÉ®úºÉÉvÉxÉåiÉ ªÉähÉÉ®äú
+b÷lɳäý ªÉɨÉÖ³åý ºÉiÉiÉ MÉfÚø³ý±Éä±ÉÒ ®úɽÚþxÉ ¨ÉxÉ ¤ÉäSÉèxÉ +ºÉiÉå. {ÉhÉ ºÉ´ÉÇ
ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ ½þÊ®ú°ü{ÉÉxÉå +xÉÖ¦É´É PÉähÉÉ-ªÉÉ YÉÉxÉÒ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ ½þ®úÒSÉåSÉ nù¶ÉÇxÉ ½þÉäiÉ
+ºÉ±ªÉÉxÉå iÉÉä 'º´É'°ü{ÉÉÆiÉ º´ÉºlÉ +ºÉiÉÉä.
40
ºÉ´ÉÉÇ
ºÉ´ÉÉÇ®ú¨¦Éä¹ÉÖ ÊxɹEòɨÉÉä ªÉ¶SÉ®äúnÂù ¤ÉɱɴÉx¨ÉÖÊxÉ& *
xÉ ±Éä{ɺiɺªÉ ¶ÉÖvnùºªÉ ÊGòªÉ¨ÉÉhÉä+Ê{É Eò¨ÉÇÊhÉ **64**
VÉÉä YÉÉxÉÒ ¤ÉɱÉEòÉ|ɨÉÉhÉå EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ EòɪÉÉDZÉÉ +É®Æú¦É Eò®úiÉÉä iÉÉä JÉ®åú
¨½þhÉVÉä EòÉƽþÓSÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä +½ÆþEòÉ®ú°ü{ÉÒ ¨É±ÉÉSªÉÉ ®úʽþiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå
iªÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ EòiÉÞÇi´É¦ÉÉ´É xɺÉiÉÉä.
ºÉ B´É vÉxªÉ +Éi¨ÉYÉ& ºÉ´ÉǦÉÉ´Éä¹ÉÖ ªÉ& ºÉ¨É& *
{ɶªÉxÉ ¸ÉÞh´ÉxÉ º{ÉÞ¶ÉxÉ ÊVÉQÉzɶxÉÊzɺiɹÉǨÉÉxɺÉ& **65**
iÉÉä +Éi¨ÉYÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É vÉxªÉ +ɽäþ, VªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀ°ü{ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É ªÉäiÉÉä.
iªÉɨÉÖ³åýSÉ {ÉɽþÉhÉå, BäEòhÉå, º{ɶÉÇ Eò®úhÉå, ´ÉÉºÉ PÉähÉå, JÉÉhÉå <iªÉÉÊnù <ÆÊpùªÉÉÆxÉÓ
½þÉähÉÉ®úÓ Eò¨Éç iÉÉä Eò®úÒiÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iÉÉä iªÉɱÉÉ ¥ÉÀÉxÉ֦ɴÉSÉ `ö®úiÉÉä.
C´É ºÉƺÉÉ®ú& C´É SÉɦÉɺÉ& C´É ºÉÉvªÉÆ C´É SÉ ºÉÉvÉxɨÉ *
+ÉEòɶɺªÉä
+ÉEòɶɺªÉä´É vÉÒ®úºªÉ ÊxÉÌ´ÉEò±{ɺªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ **66**
VÉÉä YÉÉxÉÒ ÊxÉ®ú§É +ÉEòɶÉɺÉÉ®úJÉÉ ºÉ´ÉÇnùÉ ºÉÆEò±{É-Ê´ÉEò±{É®úʽþiÉ +ɽäþ, iªÉɱÉÉ
ºÉƺÉÉ®ú EÖò`ö±ÉÉ ´É º´ÉMÉÇ EÖò`ö±ÉÉ? +Éi¨ÉÊ´ÉnÂù VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉSªÉÉ où¹]õÒxÉå ºÉ´ÉÇjÉ BEòÉ
+Éi¨ªÉÉxÉåSÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ Ê´É·É ´ªÉÉ{ɱÉä±Éå +ºÉ±ªÉÉxÉå-nÖùºÉ®åú EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ-¨ÉMÉ
iªÉɱÉÉ º´ÉMÉÇ-xÉ®úEò +ÉÊhÉ iªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ +ºÉ±Éä±Éå {ÉÉ{É-{ÉÖhªÉ EÖò`ö±Éå?
ºÉ VɪÉiªÉlÉǺÉÆxªÉɺÉÒ {ÉÚhÉǺ´É®úºÉÊ´ÉOɽþ& *
+EÞòÊjɨÉÉä+xÉ´ÉÎSUôzÉä ºÉ¨ÉÉÊvɪÉǨªÉ ´ÉiÉÇiÉä **67**
VÉÉä YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É <½þ±ÉÉäEòÉÆiÉÒ±É ´É {É®ú±ÉÉäEòÉÆiÉÒ±É ¡ò±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉxÉä®úʽþiÉ +ɽäþ,
VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÊxɹEòÉ¨É +ɽäþ iÉÉäSÉ {ÉÚhÉÉÇxÉÆnùº´É°ü{É +ɽäþ. VªÉÉSÉÒ ºÉ½þVɺɨÉÉÊvÉ
ºÉ´ÉÇnùÉSÉ SÉɱÉÚ +ºÉiÉä iÉÉä ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É +É{ɱªÉÉ +xÉ´ÉÎSUôzɺɨÉÉvÉÒxÉå-º´É°ü{ÉÉxÉå
VÉMÉÉÆiÉ ´ÉÉ´É®úiÉÉä.
¤É½ÖþxÉÉjÉ ÊEò¨ÉÖHäòxÉ YÉÉiÉiÉk´ÉÉä ¨É½þɶɪÉ& *
¦ÉÉäMɨÉÉäIÉÊxÉ®úÉEòÉÆIÉÒ ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇjÉ xÉÒ®úºÉ& **68**
¦ÉÉäMÉ ´É ¨ÉÉäIÉÉSªÉÉ <SUäôSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±Éä±ÉÉ, EÖò`åö½þÒ, Eäò´½þÉƽþÒ, ®úÉMÉuäù¹ÉÉSÉÉ
±É´É±Éä¶É xɺɱÉ䱪ÉÉ YÉÉxÉÒ ¨É½þÉi¨ªÉÉSÉå ¨É½þÉi¨ªÉ +ÊvÉEò EòÉªÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú?
¨É½þnùÉÊnù VÉMÉnÂùuèùiÉÆ xÉɨɨÉÉjÉÊ´ÉVÉÞÆʦÉiɨÉ *
ʴɽþÉªÉ ¶ÉÖvnù¤ÉÉävɺªÉ ËEò EÞòiªÉ¨É´ÉʶɹªÉiÉä **69**
½åþ xÉɨɰü{ÉÉi¨ÉEò-PÉ]õ{É]õÉÊnù °ü{É-VÉå VÉMÉiÉ +ɽäþ iÉå ºÉ´ÉÇ Eò±{ÉxÉɨÉÉjÉ +ɽäþ.
iªÉÉSÉå +Êvɹ`öÉxÉ°ü{É ¥ÉÀ ½åþSÉ ºÉiªÉ +ɽäþ. VªÉÉ ¶ÉÖvnù ¤ÉÉävɺ´É°ü{É ¨ÉÖHò
{ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ Eò±{ÉxÉäSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ ´É VÉÉä Eäò´É³ý ¶ÉÖvnùSÉèiÉxªÉ
º´É°ü{ÉÉÆiÉSÉ ®úɽþÉiÉ +ɽäþ, iªÉɱÉÉ EÖò`ö±Éå½þÒ EòiÉÇ´ªÉ ʶɱ±ÉEò ®úɽþÉiÉ xÉɽþÓ.
41
§ÉiɦÉÚiÉʨÉnÆù ºÉ´ÉÈ ËEòÊSÉzÉɺiÉÒÊiÉ
ËEòÊSÉzÉɺiÉÒÊiÉ ÊxɶSɪÉÒ *
+±ÉIªÉº¡Öò®úhÉ& ¶ÉÖvnù& º´É¦ÉÉ´ÉäxÉè´É ¶ÉɨªÉÊiÉ **70**
½þÉ ºÉ´ÉÇ ºÉƺÉÉ®ú Eòα{ÉiÉ ´É §ÉɨÉEò +ɽäþ, iªÉɱÉÉ +κiÉi´ÉSÉ xÉɽþÓ ´É Eäò´É³ý
¥ÉÀSÉ ºÉiªÉ +ɽäþ +ºÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉähÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ ºÉ½þVÉ ¶ÉÉÆÊiÉ Ê¨É³ýiÉä.
¶ÉÖvnùº¡Öò®úhÉ°ü{ɺªÉ où¶ªÉ¦ÉɴɨÉ{ɶªÉiÉ& *
C´É Ê´ÉÊvÉ& C´É SÉ ´Éè®úÉMªÉÆ C´É iªÉÉMÉ& C´É ¶É¨ÉÉä+Ê{É ´ÉÉ **71**
VÉÉä YÉÉxÉÒ ¶ÉÖvnùº´É°ü{É, º´É|ÉEòɶÉ, ÊSÉpÚù{É +¶ÉÉ 'º´É'±ÉÉ {ÉɽþÉiÉÉä, iÉÉä +ÉhÉJÉÒ
<iÉ®ú EÖò`ö±ªÉÉ où¶ªÉ {ÉnùÉlÉÉDZÉÉ {ÉɽþÉiÉ xÉɽþÒ. ¨ÉMÉ iªÉɱÉÉ EÖò`ö±ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉɤÉqù±É
+ɺÉÊHò +ºÉä±É, EÖò`ö±ÉÉ Ê´ÉvÉÒ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É? ËEò´ÉÉ Eò¶ÉɤÉqù±É ´Éè®úÉMªÉ
+ºÉä±É ËEò´ÉÉ Eò¶ÉÉSÉÉ ={É¶É¨É Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É?
º¡Öò®úiÉÉä+xÉxiÉ°ü{ÉähÉ |ÉEÞòËiÉ SÉ xÉ {ɶªÉiÉ& *
C´É ¤ÉxvÉ& C´É SÉ ´ÉÉ ¨ÉÉäIÉ& C´É ½þ¹ÉÇ& C´É ʴɹÉÉnùiÉÉ **72**
VÉÉä ÊSÉpÚù{É +Éi¨ªÉÉÆiÉ EòɪÉÉǺÉʽþiÉ ¨ÉɪÉÉ {ÉɽþÉiÉ xÉɽþÓ, iªÉÉSªÉÉ où¹]õÒ±ÉÉ ¤ÉÆvÉ
EÖò`ö±ÉÉ? ¨ÉÉäIÉ EòºÉ±ÉÉ? +ÉÊhÉ ½þ¹ÉÇʴɹÉÉnù EòºÉ±Éä?
¤ÉÖÎvnù{ɪÉÈiɺÉƺÉÉ®äú ¨ÉɪÉɨÉÉjÉÆ Ê´É´ÉiÉÇiÉä *
ÊxɨÉǨÉÉä ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®úÉä ÊxɹEòɨÉ& ¶ÉÉä¦ÉiÉä ¤ÉÖvÉ& **73**
+Éi¨ÉYÉÉxÉ ½þÉä<Ç{ɪÉÈiÉSÉ ¨ÉɪÉɧɨɰü{É ºÉƺÉÉ®úÉSÉå +κiÉi´É +ºÉiÉå. iªÉɨÉÖ³åý
+Éi¨ÉYÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨É¨ÉiÉÉ®úʽþiÉ, ÊxÉ®ú½ÆþEòÉ®ú, EòɨÉxÉɶÉÚxªÉ +¶ÉÉ +´ÉºlÉåiÉ
VÉMÉɱÉÉ ¶ÉÉä¦ÉɪɨÉÉxÉ ´ÉÉ]õiÉÉä.
+IɪÉÆ MÉiɺÉÆiÉÉ{ɨÉÉi¨ÉÉxÉÆ {ɶªÉiÉÉä ¨ÉÖxÉä& *
C´É Ê´ÉtÉSÉ
Ê´ÉtÉSÉ C´É ´ÉÉ Ê´É·ÉÆ C´É näù½þÉ+ ä ½Æþ ¨É¨ÉäÊiÉ ´ÉÉ **74**
+Ê´ÉxÉɶÉÒ ´É Jɳý¤É³ý (®úÉMÉ-uäù¹É-nÖù&JÉ) ®úʽþiÉ +Éi¨ªÉÉSÉå nù¶ÉÇxÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ
¨ÉÖxÉÒ±ÉÉ EòºÉ±ÉÒ Ê´ÉtÉ, EÖò`ö±Éå ¶ÉɺjÉ, EÖò`ö±Éå VÉMÉ, Eò¶ÉÉSÉÉ näù½þ +ÉÊhÉ
iªÉɤÉqù±ÉSÉÉ +½Æþ-¨É¨É¦ÉÉ´É +ºÉÚÆ ¶ÉEäò±É?
ÊxÉ®úÉvä ÉÉnùÒÊxÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ VɽþÉÊiÉ VÉb÷vÉÒªÉÇÊnù *
¨ÉxÉÉä®úlÉÉx|ɱÉÉ{ÉÉƶSÉ EòiÉÖǨÉÉ{xÉÉäÊiÉ iÉiIÉhÉÉiÉ **75**
ªÉnùÉEònùÉÊSÉiÉ +YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå ÊSÉkÉÊxÉ®úÉvä ÉÉÊnù Eò¨ÉÉÈSÉÉ iªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ iÉ®úÒ½þÒ
¨ÉxÉÉä®úÉVªÉÉÊnù ´É ´ÉÉhÉÒSÉä |ɱÉÉ{É iÉÉä Eò®úÒiÉ ®úɽþÉiÉÉä.
¨Éxnù&¸ÉÖi´ÉÉÊ{É iÉuùºiÉÖ xÉ VɽþÉÊiÉ Ê´É¨ÉÚføiÉɨÉ *
ÊxÉÌ´ÉEò±{ÉÉä ¤ÉʽþªÉÇixÉÉnùxiÉ̴ɹɪɱÉɱɺÉ& **76**

42
¨ÉÆnù {ÉÖ¯û¹É +Éi¨É´ÉºiÉÚ¤Éqù±É BäEÚòxɽþÒ ºÉƺÉÉ®úɤÉqù±ÉSÉÒ ¨ÉÚJÉÇ{ÉhÉÉSÉÒ +ɺÉÊHò
ºÉÉäb÷ÒiÉ xÉɽþÓ +ÉÊhÉ ¤ÉÉÁ MÉÉä¹]õÒ xÉ Eò®úhªÉÉSÉå `ö®ú´ÉÚxɽþÒ iªÉÉSÉå +ÉÆiɱªÉÉ
ʴɹɪɱÉɱɺÉÉÆSÉå ËSÉiÉxÉ ºÉÖ]õiÉ xÉɽþÓ.
YÉÉxÉÉMnùʱÉiÉEò¨ÉÉÇ ªÉÉä ±ÉÉäEòoù¹]õ¬ÉÊ{É Eò¨ÉÇEÞòiÉ *
xÉÉ{xÉÉäiªÉ´ÉºÉ®Æú EòiÉÖÈ ´ÉHÖò¨Éä´É xÉ ÊEò\
ÊEò\SÉxÉ **77**
YÉÉxÉɨÉÖ³åý VªÉÉSÉÓ ºÉ´ÉÇ Eò¨Éæ ´É iÉÓ Eò®úhªÉÉSÉÒ =¨ÉÔ MɳÚýxÉ {Éb÷±ÉÒ +ɽäþ iªÉɱÉÉ
ºÉ½þVÉ|ÉÉ{iÉ xɺɱÉä±Éå Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ ´ÉÉ EòÉƽþÓ ¤ÉÉä±ÉhªÉÉSÉÒ½þÒ <SUôÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ.
C´É iɨÉ& C´É |ÉEòɶÉÉä ´ÉÉ ½þÉxÉÆ C´É SÉ xÉ ÊEò\ ÊEò\SÉxÉ *
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úºªÉ vÉÒ®úºªÉ ÊxÉ®úÉiÉÆEòºªÉ ºÉ´ÉÈnùÉ **78**
VªÉÉ vÉÒ®ú{ÉÖ¯û¹ÉÉSÉä ¨ÉÉä½þÉÊnù ºÉ´ÉÇ Ê´ÉEòÉ®ú nÚù®ú ZÉɱÉä, iªÉÉSªÉÉ où¹]õÒ±ÉÉ iɨÉ-
+ÆvÉEòÉ®ú EÖò`ö±ÉÉ? +ÉÊhÉ +ÆvÉÉ®úÉSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉ±ªÉÉxÉå |ÉEòÉ¶É EÖò`ö±ÉÉ?
EòÉ®úhÉ ½äþ nùÉäx½þÒ ºÉÉIÉä{É +ɽäþiÉ. +¶ÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ EòɱÉÉÊnùEòÉÆSÉä ¦ÉªÉ
xɺÉiÉå. xÉ EÖò`åö ½þÉÊxÉ xÉ EÖò`åö ±ÉɦÉ, xÉ Eò¶ÉɤÉqù±É |Éä¨É +ºÉiÉå xÉ Eò¶ÉɤÉqù±É
uäù¹É +ºÉiÉÉä, xÉ EòÉƽþÓ OɽþhÉ Eò®úhÉå xÉ iªÉÉMÉ Eò®úhÉå +ºÉiÉå.
C´É vÉèªÉÈ C´É Ê´É´ÉäÊEòi´ÉÆ C´É ÊxÉ®úÉiÉÆEòiÉÉÊ{É ´ÉÉ *
+ÊxÉ´ÉÉÇSªÉ º´É¦ÉɴɺªÉ ÊxÉ&º´É¦ÉɴɺªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **79**
+ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ ´É º´É-¦ÉÉ´É®úʽþiÉ ªÉÉäMªÉɱÉÉ vÉèªÉÇ Eò¶ÉÉʴɯûvnù, Ê´É´ÉäEò Eò¶ÉɤÉqù±É
´É ÊxɦÉǪÉiÉÉ EÖòhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ `äö´ÉhªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ iÉÉä ºÉnùÉ BEò®úºÉ ¥ÉÀ
+ºÉiÉÉä.
xÉ º´ÉMÉÉæ xÉè´É xÉ®úEòÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHòxÉÇ SÉè´É ʽþ *
¤É½ÖþxÉÉjÉ ÊEò¨ÉÖHäòxÉ ªÉÉäMÉoù¹]õ¬É xÉ ÊEòÊEò\
Eò\SÉxÉ **80**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò +Éi¨ªÉYÉÉxªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉå º´ÉMÉǽþÒ xÉɽþÓ ´É xÉ®úEò½þÒ xÉɽþÓ, iÉ®ú ºÉ´ÉÇjÉ
BEò +Éi¨ÉÉSÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ +ɽäþ.
+Éi¨ªÉÉ´ªÉÊiÉ®úÊ®úHò YÉÉxªÉÉSªÉÉ où¹]õÒ±ÉÉ nÖùºÉ®åú EòÉƽþÓSÉ xÉɽþÓ.
xÉè´É |ÉÉlÉǪÉiÉä ±ÉɦÉÆ xÉɱÉɦÉäxÉÉxÉÖ
ÉÉxÉÖ¶ÉÉäSÉÊiÉ *
vÉÒ®úºªÉ ¶ÉÒiɱÉÆ ÊSÉkɨɨÉÞiÉäxÉè´É {ÉÚÊ®úiɨÉ **81**
YÉÉxªÉÉSÉå ÊSÉkÉ ¥ÉÀɨÉÞiÉÉxÉå {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ´É ¶ÉÒiÉ±É +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉɱÉÉ EÖò`ö±ªÉÉ
±ÉɦÉÉEòÊ®úiÉÉÆ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ ½þÉÊxÉ ZÉɱÉÒ iÉ®úÒ ¶ÉÉäEò
Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓ.
xÉ ¶ÉÉxiÉÆ ºiÉÉèÊiÉ ÊxɹEòɨÉÉä xÉ nÖù¹]õ¨ÉÊ{É ÊxÉxnùÊiÉ *
ºÉ¨ÉnÖù&JɺÉÖJɺiÉÞ{iÉ& ËEòÊSÉiEÞòiªÉÆ xÉ {ɶªÉÊiÉ **82**

43
EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ YÉÉxÉÒ ºÉVVÉxÉ ¶ÉÉÆiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ ºiÉÖÊiÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ, ËEò´ÉÉ nÖù¹]õÉSÉÒ
ËxÉnùÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ. +Éi¨ÉiÉÞ{iÉ ªÉÉäMÉÒ ºÉÖJÉ ´É nÖù&JÉ ºÉ¨ÉÉxÉ ZÉɱªÉÉxÉå EÖòhÉÉSÉåSÉ
EÖò`ö±Éå EÞòiªÉ {ÉɽþÉiÉ xÉɽþÓ.
vÉÒ®úÉä xÉ uäùι]õ ºÉƺÉÉ®ú¨ÉÉi¨ÉÉxÉÆ xÉ ÊnùoùIÉÊiÉ *
½þ¹ÉÉǨɹÉÇÊ´ÉÊxɨÉÖÇHòÉä xÉ ¨ÉÞiÉÉä xÉ SÉ VÉÒ´ÉÊiÉ **83**
vÉÒ®ú VÉÒ´Éx¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É ºÉƺÉÉ®úÉSÉÉ uäù¹É Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ ºÉƺÉÉ®ú {ÉɽþÉiɽþÒ xÉɽþÓ.
EòÉ®úhÉ iªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É ªÉäiÉ +ºÉiÉÉä. uèùiÉ xÉɽþÓºÉå ZÉɱªÉÉxÉå iÉÉä
¥ÉÀ°ü{É ½þÉäiÉÉä, iªÉɨÉÖ³åý iÉÉä º´ÉiÉ&SÉå ´ÉäMɳåý +Éi¨É°ü{ɽþÒ {ÉɽþÉiÉ xÉɽþÓ iªÉɨÉÖ³åý
iÉÉä ½þ¹ÉÇʴɹÉÉnù®úʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ VÉx¨É¨É®úhÉ®úʽþiÉ ½þÉäiÉÉä.
ÊxÉ&ºxÉä½þ& {ÉÖjÉnùÉ®úÉnùÉè ÊxɹEòɨÉÉä ʴɹɪÉä¹ÉÖ SÉ *
ÊxÉζSÉxiÉ& º´É¶É®úÒ®äú+Ê{É ÊxÉ®úɶÉ& ¶ÉÉä¦ÉiÉä ¤ÉÖvÉÉ& **84**
{ÉÖjÉ-º´ÉºjÉÒ¤Éqù±É +ɺÉÊHò®úʽþiÉ +ÉÊhÉ Ê´É¹ÉªÉɤÉqù±É EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ ´É º´ÉiÉ&SªÉÉ
¶ÉÊ®ú®úɤÉqù±É ËSÉiÉÉ®úʽþiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ YÉÉxÉÒ ¶ÉÉä¦ÉɪɨÉÉxÉ +ºÉiÉÉä.
iÉÖι]õ& ºÉ´ÉÇjÉ vÉÒ®úºªÉ ªÉlÉÉ {ÉÊiÉiÉ´ÉÌiÉxÉ& *
º´ÉSUôxnÆù SÉ®úiÉÉä näù¶ÉÉxªÉjÉɺiÉʨÉiɶÉÉʪÉxÉ& **85**
¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ |ÉÉ®ú¤vɴɶÉÉiÉ VªÉÉ MÉÉä¹]õÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉiÉ, iªÉÉÆxÉÓSÉ iÉÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ
+ºÉiÉÉä; +ÉÊhÉ |ÉÉ®ú¤vÉÉxÉÖºÉÉ®ú xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ näù¶ÉÉÆiÉ, ´ÉxÉÉÆiÉ, xÉMÉ®úÉÆiÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ
®úɽÚþxÉ Ê¡ò®úiÉÉä.
{ÉiÉiÉÚnäùiÉÖ ´ÉÉ näù½þÉä xÉɺªÉ ÊSÉxiÉÉ ¨É½þÉi¨ÉxÉ& *
º´É¦ÉɴɦÉÚʨÉʴɸÉÉÎxiÉʴɺ¨ÉÞiÉɶÉä¹ÉºÉƺÉÞiÉä& **86**
VªÉÉ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ º´É-°ü{É ½þÒSÉ ¦ÉÚʨÉ-ʴɸÉÉÆÊiɺlÉÉxÉ +ɽäþ iªÉɱÉÉ EòºÉ±ÉÒSÉ
ËSÉiÉÉ +ºÉiÉ xÉɽþÓ, ¨ÉMÉ näù½þ ®úɽþÉä +lÉ´ÉÉ VÉÉ´ÉÉä!
+ËEòSÉxÉ& EòɨÉSÉÉ®úÉä ÊxÉuÈùuùζUôzɺÉƶɪÉ& *
+ºÉHò& ºÉ´ÉǦÉÉ´Éä¹ÉÖ Eäò´É±ÉÉä ®ú¨ÉiÉä ¤ÉÖvÉ& **87**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ½þÉä>ðxÉ ºÉƺÉÉ®úÉÆiÉ ®úɽþÉiÉÉä. iÉÉä º´ÉiÉ&Vɴɳý EòÉƽþÓ `äö´ÉiÉ
xÉɽþÓ. iÉÉä Ê´ÉÊvÉÊxɹÉävÉÉSÉÉ ËEòEò®ú ½þÉäiÉ xÉɽþÓ. º´ÉSUÆônù ´ÉÉMÉiÉÉä. ÊxɽæþiÉÖEò
¦É]õEòiÉÉä. ºÉÖJÉnÖù&JÉÉÊnù uÆùuåù ´É ºÉƶɪɮúʽþiÉ ½þÉä>ðxÉ Eò¶ÉÉÆiÉSÉ +ɺÉHò xɺÉiÉÉä.
ÊxɨÉǨÉ& ¶ÉÉä¦ÉiÉä vÉÒ®ú& ºÉ¨É±ÉÉä¹]õɶ¨ÉEòÉÆ
¶¨ÉEòÉÆSÉxÉ& *
ºÉÖʦÉzɾþnùªÉOÉÆÊlÉÌ´ÉÊxÉvÉÚÇiÉ®úVɺiɨÉ& **88**
VÉÉä ¨É¨ÉiÉÉ®úʽþiÉ +ºÉÚxÉ VªÉɱÉÉ ¨ÉÉiÉÒ ´É ºÉÉäxÉå ºÉ¨ÉÉxÉ ZÉɱÉå +ɽäþ ´É VªÉÉSªÉÉ
¾þnùªÉÉSªÉÉ OÉÆlÉÒ iÉÖ]ÚõxÉ VÉÉä ºÉƶɪɮúʽþiÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ VªÉÉSªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉÆiÉÒ±É ®úVÉ
´É iɨÉÉä´ÉÞkÉÒ ºÉÉ¡ò vÉÖ´ÉÚxÉ ÊxÉPÉɱªÉÉ +ɽäþiÉ, +ºÉÉ YÉÉxÉÒ nù¶ÉÇxÉÒªÉ ½þÉäiÉÉä.
44
ºÉ´ÉÇjÉÉxÉ´ÉvÉÉxɺªÉ xÉ ËEòÊSÉuùɺÉxÉÉ ¾þÊnù *
¨ÉÖHòÉi¨ÉxÉÉä Ê´ÉiÉÞ{iɺªÉ iÉÖ±ÉxÉÉ EäòxÉ VÉɪÉiÉä **89**
VÉÉä ¨ÉÖHòÉi¨ÉÉ ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉƤÉqù±É +ɺÉÊHò®úʽþiÉ +ɽäþ, VªÉÉSªÉÉ ¾þnùªÉÉÆiÉ lÉÉäb÷Ò½þÒ
´ÉɺÉxÉÉ Ê¶É±±ÉEò xÉɽþÓ, +¶ÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉÞ{iÉ
YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ EòÉähÉɤɮúÉä¤É®ú Eò®úhÉå ¶ÉCªÉ +ɽäþ?
VÉÉxÉzÉÊ{É xÉ VÉÉxÉÉÊiÉ {ɶªÉzÉÊ{É xÉ {ɶªÉÊiÉ *
¥ÉÖ´ÉzÉÊ{É xÉ SÉ ¥ÉÚiÉä EòÉä+xªÉÉä ÊxÉ´ÉÉǺÉxÉÉoùiÉä **90**
VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ºÉ´ÉÇjÉ ¡òHò ¥ÉÀSÉ +xÉ֦ɴÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå {ÉɽþÉiÉ +ºÉÚxɽþÒ ºÉƺÉÉ®ú
iªÉɱÉÉ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ, ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉÚxɽþÒ ¥ÉÀ +EòlªÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå ºÉÉÆMÉiÉ xÉɽþÓ,
VÉÉhÉiÉ +ºÉÚxɽþÒ iÉå +xÉ֦ɴÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ, BäEòiÉ +ºÉiÉÉä iÉ®úÒ
¥ÉÀSÉ BäEòiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå ºÉÉƺÉÉÊ®úEò MÉÉä¹]õÒ iªÉɱÉÉ BäEÚÆò ªÉäiÉ xÉɽþÓiÉ.
ÊxÉ´ÉÉǺÉÊxÉEò YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉʶɴÉÉªÉ +ºÉå EòÉähÉ Eò°Æü ¶ÉEäò±É?
ʦÉIÉÖ´ÉÉÇ ¦ÉÚ{ÉÊiÉ´ÉÉÇÊ{É ªÉÉä ÊxɹEòɨÉ& ºÉ ¶ÉÉä¦ÉiÉä *
¦ÉÉ´Éä¹ÉÖ MÉʱÉiÉÉ ªÉºªÉ ¶ÉÉä¦ÉxÉÉ+¶ÉÉä¦ÉxÉÉ ¨ÉÊiÉ& **91**
=SSÉÊxÉSSÉi´ÉÉSÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ MɳÚýxÉ MÉä±Éä±ÉÉ ´É EòɨÉxÉÉ®úʽþiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ
YÉÉxÉÒ Ê¦ÉIÉÖ +ºÉÉä ´ÉÉ ¦ÉÚ{ÉÊiÉ +ºÉÉä, ºÉ´ÉÇ +´ÉºlÉÉÆiÉ ¶ÉÉä¦ÉÚxÉSÉ ÊnùºÉiÉÉä.
C´É º´ÉÉSUÆôtÆ C´É ºÉÆEòÉäSÉ& C´É ´ÉÉ iÉk´ÉÊ´ÉÊxɶSɪÉ& *
ÊxÉ´ªÉÉÇVÉÉVÉǴɦÉÚiɺªÉ SÉÊ®úiÉÉlÉǺªÉ ªÉÉäÊMÉxÉ& **92**
VÉÉä ÊxɹEò{É]õ ªÉÉäMÉÒ +ɽäþ, EòÉä¨É±É º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ +ɽäþ, +Éi¨ÉÊxɹ`ö, {ÉÚhÉÉÇlÉÔ ´É
º´ÉSUÆônù{ÉhÉå ®úɽþÉhÉÉ®úÉ +ɽåþ, iªÉɱÉÉ ºÉÆEòÉäSÉ EòºÉ±ÉÉ? ´ÉÞkÉÒSÉå ªÉähÉå VÉÉhÉå
EÖò`ö±Éå xÉÒ EòiÉÞÇi´É Eò¶ÉÉSÉå +ÉÊhÉ +¨ÉÚEòSÉ ¨ÉÉMÉÇ ´É iÉk´É JÉ®åú +ɽäþ +ºÉÉ
iªÉÉSÉÉ +ÉOɽþ EòºÉÉ +ºÉhÉÉ®ú?
+Éi¨ÉʴɸÉÉÆÊiÉiÉÞ{iÉäxÉ ÊxÉ®úɶÉäxÉ MÉiÉÉÌiÉxÉÉ *
+xiɪÉÇnùxÉÖ¦ÉÚªÉäiÉ iÉiEòlÉÆ EòºªÉ EòlªÉiÉä **93**
EòºÉ±ªÉɽþÒ +ɶÉäʶɴÉɪÉ, +Éi¨ªÉÉÆiÉSÉ Ê´É¸ÉÉÆiÉÒxÉå iÉÞ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ
VÉÉä +ÉxÉÆnùÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É ªÉäiÉÉä iÉÉä ¶É¤nùÉÆxÉÓ EòºÉÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò°üxÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú?
ºÉÖ{iÉÉä+Ê{É xÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÉè SÉ º´É{xÉä+Ê{É ¶ÉʪÉiÉÉä xÉ SÉ *
VÉÉMÉ®äú+Ê{É xÉ VÉÉMÉÌiÉ vÉÒ®úºiÉÞ{iÉ& {Énäù {Énäù **94**
YÉÉxÉÒ ZÉÉä{ÉåiɽþÒ ºÉÉIÉÒ ´ÉÞkÉÒxÉå ®úɽÚÆþ ¶ÉEòiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉÉSÉÒ ZÉÉä{É <iÉ®úÉƺÉÉ®úJÉÒ
iɨÉÉä¨ÉªÉ xɺÉiÉä. iÉÉä iªÉÉSÉ VÉÉMÉÞiÉ ºÉÉIÉÒ¦ÉÉ´ÉÉxÉå º´É{xÉå½þÒ {ÉɽþÉiÉÉä ´É
VÉÉMÉÞiÉÓiɱÉä ºÉÉ®äú ´ªÉ´É½þÉ®ú½þÒ IÉhÉÉIÉhÉÉÆiÉ VÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå ¦ÉÚiÉ ´É ¦ÉʴɹªÉÉSÉä
Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉÆ-ºÉÉIÉÒ´ÉÞkÉÉxÉå +ºÉ±ªÉÉxÉå iÉÞ{iÉ ´ÉÞkÉÒxÉå SÉɱÉiÉÉiÉ.
45
YÉ& ºÉÊSÉxiÉÉä
ºÉÊSÉxiÉÉ+ ä Ê{É ÊxÉζSÉxiÉ& ºÉäÎxpùªÉÉä+Ê{É ÊxÉË®úpùªÉ& *
ºÉ¤ÉÖÎvnù®úÊ{É ÊxɤÉÖÇÎvnù& ºÉɽÆþEòÉ®úÉ+ ä xɽÆþEÞòÊiÉ& **95**
YÉÉxÉ´ÉÉxÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ où¹]õÒxÉå ËSÉiÉɪÉÖHò ´ÉÉ]õ±ÉÉ iÉ®úÒ ËSÉiÉÉ®úʽþiÉ
+ɽäþ; <ÎxpùªÉÉÆSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ÊxÉ®úÓpùÒªÉ +ɽäþ, ¤ÉÖÎvnùªÉÖHò
´ÉÉ]õ±ÉÉ iÉ®úÒ ¤ÉÖÎvnù®úʽþiÉ +ɽäþ, +½ÆþEòÉ®úªÉÖHò ´ÉÉ]õ±ÉÉ iÉ®úÒ +½ÆþEòÉ®ú®úʽþiÉ +ɽäþ.
EòÉ®úhÉ iªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉÇjÉ +Éi¨Éoùι]õ +ɽäþ. VÉÉä +Éi¨ÉÉxÉÆnùÉiÉ ¤ÉÖbÚ÷xÉ MÉä±ÉÉ +ɽäþ iÉÉä
<iÉ®ú EÖò`åö MÉÖÆiÉiÉ xɺÉiÉÉä.
xÉ ºÉÖJÉÒ xÉ SÉ ´ÉÉ ´ÉÉ nÖù&JÉÒ xÉ Ê´É®úHòÉä xÉ ºÉÆMÉ´ÉÉxÉ *
xÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖxÉÇ ´ÉÉ ¨ÉÖHòÉä xÉ ËEòÊSÉzÉ SÉ ËEòSÉxÉ **96**
YÉÉxÉÒ ºÉÖJÉÒ½þÒ xÉɽþÓ ´ÉÉ nÖù&JÉÒ½þÒ xÉɽþÓ, Ê´É®úHò xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ EòÉähÉÉSªÉÉ ºÉÆMÉÉÆiÉ
xÉɽþÓ, ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ xÉɽþÓ, ËEò´ÉÉ ¨ÉÖHò xÉɽþÓ, iªÉÉSÉÉ EòÉƽþÓ Ê´É¶Éä¹É xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ
+ʴɶÉä¹É xÉɽþÓ, EòÉ®úhÉ iÉÉä ¡òHò +Éi¨É¦ÉÉ´ÉÉxÉåSÉ Ê¶É±±ÉEò ®úÉʽþ±ÉÉ +ɽåþ.
iªÉÉSªÉÉ <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ MɳÚýxÉ {Éb÷±ªÉÉ +ɽäþiÉ.
Ê´ÉIÉä{É+Ê{É xÉ Ê´ÉÊIÉ{iÉ& ºÉ¨ÉÉvÉÉè xÉ ºÉ¨ÉÉÊvɨÉÉxÉ *
VÉÉb÷¬+ ä Ê{É xÉ VÉb÷Éä vÉxªÉ& {ÉÉÆÊb÷iªÉä+Ê{É xÉ {ÉÆÊb÷iÉ& **97**
VÉMÉÉÆiÉ YÉÉxÉÒ ¨ÉÖHò {ÉÖ¯û¹É vÉxªÉ +ɽäþ.EòÉ®úhÉ ±ÉÉäEòoù¹]õÒxÉå BJÉÉnùÒ MÉÉä¹]õ
ºÉƶɪÉɺ{Énù +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ iÉÉä ºÉƶɪɮúʽþiÉ +ºÉiÉÉä. EòÉ®úhÉ ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É ªÉäiÉ
+ºÉ±ªÉÉxÉå ºÉƶɪÉÉSÉå EòÉ®úhÉSÉ =®úiÉ xÉɽþÓ. ±ÉÉäEòoù¹]õÒ±ÉÉ iÉÉä ºÉ¨ÉÉÊvÉ+´ÉºlÉäiÉ
+ɽäþ +ºÉå ´ÉÉ]õ±Éå iÉ®úÒ iÉÉä ºÉ½þVÉɴɺlÉåiÉ +ºÉiÉÉä. ±ÉÉäEòoù¹]õÒxÉå iÉÉä VÉb÷ ´ÉÉ]õ±ÉÉ
iÉ®úÒ ´ÉɺiÉ´ÉÉÆiÉ iÉÉä +Éi¨Énù¶ÉÇxÉÉxÉå iÉÞ{iÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå, EòÉƽþÓ Eò®úhªÉÉSÉÒ =¨ÉÔ
ʶɱ±ÉEò xɺÉiÉä. ±ÉÉäEòoù¹]õÒxÉå iÉÉä YÉÉxÉÒ-{ÉÆb÷ÒiÉ ´ÉÉ]õ±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉSÉä ÊxÉPÉɱÉä±Éä
¤ÉÉä±É ½äþ +Éi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÚiÉÒSÉä +ºÉ±ªÉÉxÉå, iªÉÉÆiÉ OÉÉÊlÉEò {ÉÉÆÊb÷iªÉ xɺÉiÉå.
¨ÉÖHòÉä ªÉlÉÉκlÉÊiɺ´ÉºlÉ& EÞòiÉEòiÉÇ´ªÉÊxÉ´ÉÞÇiÉ& *
ºÉ¨É& ºÉ´ÉÇjÉ ´ÉèiÉÞ¹hªÉÉzÉ º¨É®úiªÉEÞòiÉÆ EÞòiɨÉ **98**
YÉÉxÉÒ Eò¨ÉÉÈxÉÖºÉÉ®ú ªÉlÉÉ|ÉÉ{iÉ MÉÉä¹]õÓ¤Éqù±É º´ÉºlÉÊSÉkÉ +ºÉiÉÉä,
MÉiÉMÉÉä¹]õÓ¤Éqù±É ´É ¦ÉʴɹªÉÉÆiÉÒ±É EòɪÉÉǤÉqù±É½þÒ iÉÉä ºÉÆiÉÖ¹]õ +ºÉiÉÉä. iÉÞ¹hÉäSªÉÉ
+¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³åý Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉqù±É iªÉɱÉÉ |ɺÉzÉiÉÉ ´ÉÉ =uäùMÉ xɺɱªÉÉxÉå iÉÉä
iªÉÉÆSÉå º¨É®úhɽþÒ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ.
xÉ |ÉÒªÉiÉä
|ÉÒªÉiÉä ´ÉÆt¨ÉÉxÉÉä ËxÉt¨ÉÉxÉÉä xÉ EÖò{ªÉÊiÉ *
xÉè´ÉÉäÊuùVÉÊiÉ ¨É®úhÉä VÉÒ´ÉxÉä xÉÉʦÉxÉxnùÊiÉ **99**

46
EÖòhÉÒ ºiÉÖÊiÉ Eäò±ªÉÉxÉå YÉÉxÉÒ |ɺÉzÉ ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ EÖòhÉÒ ËxÉnùÉ Eäò±ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ
®úÉMÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÒ. ¨É®úhÉ +ɱÉå iÉ®úÒ ´ªÉÉEÖò³ý ½þÉäiÉ xÉɽþÓ ËEò´ÉÉ VÉMɱªÉÉSÉÉ ½þ¹ÉÇ
Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ.
xÉ vÉÉ´ÉÊiÉ VÉxÉÉEòÒhÉÈ xÉÉ®úhªÉ¨ÉÖ{ɶÉÉxiÉvÉÒ& *
ªÉlÉÉiÉlÉÉ ªÉjÉiÉjÉ ºÉ¨É B´ÉÉ´ÉÊiɹ`öiÉä **100**
¶ÉÉÆiÉ ¤ÉÖvnùÒSÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÉhɺÉÉÆxÉÓ MÉVɤÉVɱÉ䱪ÉÉ ºlÉÉxÉÉEòbä÷ +lÉ´ÉÉ
+®úhªÉÉEòbä÷ vÉÉ´ÉiÉ xÉɽþÓ iÉ®ú iÉÉä VÉälÉå VªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÓiÉ +ºÉä±É iÉälÉåSÉ
ºÉ¨É¦ÉÉ´ÉÉxÉå ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉä.

+vªÉÉªÉ BEòÉäÊhɺÉÉ´ÉÉ
MÉÖ¯û{Énäù¶ÉÉxÉå EÞòiÉÉlÉÇ ZÉɱÉä±ÉÉ VÉxÉEò®úÉVÉÉ +É{ɱÉÉ +xÉÖ¦É´É ¸ÉÒMÉÖ¯ÆûxÉÉ
vÉxªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò ºÉÉÆMÉiÉ +ɽäþ.
VÉxÉEò =´ÉÉSÉ
iÉk´ÉÊ´ÉYÉÉxɺÉÆnÆù¶É¨ÉÉnùÉªÉ ¾þnùªÉÉänù®úÉiÉ *
xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉ{É®úɨɶÉǶɱªÉÉävnùÉ®ú EÞòiÉÉä ¨ÉªÉÉ **1*
ʶɹªÉ ¸ÉÒMÉÖ¯ÆûSªÉÉ ¨ÉÖJÉÉxÉå iÉk´ÉYÉÉxÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉSªÉÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¶ÉÉÆÊiÉSÉä ¸É´ÉhÉ
Eò°üxÉ, º´ÉiÉ&±ÉÉ EÞòiÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ, +ÉiÉÉÆ ¸ÉÒMÉÖ¯ÆûxÉÉ +É{ɱÉÒ MÉÖ¯û{Énäù¶ÉÉxÉå
ZÉɱÉä±ÉÒ +´ÉºlÉÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ½äþ ¸ÉÒMÉÖ®úÉ!ä +É{ÉhÉ {É®ú¨ÉEÞò{ÉäxÉå +É{ɱªÉÉ
+¨ÉÉäPÉ ´ÉÉhÉÒxÉå ¨ÉÉZªÉÉ ¾þnùªÉÉÆiÉÒ±É xÉÉxÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÓ ¶É±ªÉå, ºÉÆEò±{É ´É Ê´ÉEò±{É
nÚù®ú Eäò±ªÉÉxÉå +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ EþòiÉÉlÉÇ ZÉɱÉÉå +ɽåþ ´É +ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ ÎºlÉÊiÉ +¶ÉÒ
ZÉɱÉÒ +ɽäþ.
C´É vɨÉÇ& C´É SÉ ´ÉÉ EòɨÉ& C´É SÉÉlÉÇ& C´É Ê´É´ÉäÊEòiÉÉ *
C´É uèùiÉÆ C´É SÉ ´ÉÉ+uèùiÉÆ º´É¨ÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **2**
º´ÉiÉ&SªÉÉ ¨Éʽþ¨ªÉÉÆiÉ ÎºlÉiÉ ZÉɱªÉÉxÉå ¨É±ÉÉ +ÉiÉÉÆ vɨÉÇ, EòɨÉ, +lÉÇ, Ê´É´ÉäEò,
uèùiÉ-+uèùiÉ ½åþ EòÉƽþÓSÉ =®ú±Éå xÉɽþÓ.
C´É ¦ÉÚiÉÆ C´É ¦ÉʴɹªÉuùÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉÊ{É C´É ´ÉÉ *
C´É näù¶É& C´É SÉ ´ÉÉ ÊxÉiªÉÆ º´É¨ÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **3**
+É{ɱªÉÉ EÞò{ÉäxÉå ±ÉɦɱÉ䱪ÉÉ º´É¨Éʽþ¨xªÉÉÆiÉ ºÉnèù´É κlÉiÉ ZÉɱªÉÉxÉå +ÉiÉÉÆ ¨É±ÉÉ
¦ÉÚiÉEòɳý ´ÉÉ ¦ÉʴɹªÉEòɳý ËEò´ÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉEòɳý, iɺÉåSÉ +¨ÉÖEò BEò näù¶É +ºÉÉ
®úÉʽþ±ÉÉ xÉɽþÓ.
C´É SÉÉi¨ÉÉ C´É SÉ ´ÉÉxÉÉi¨ÉÉ C´É ¶ÉÖ¦ÉÆ CEòɶÉÖ¦ÉÆ iÉlÉÉ *
C´É ÊSÉxiÉÉ C´É SÉ ´ÉÉ ´ÉÉ+ÊSÉxiÉÉ º´É¨ÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **4**
47
º´É¨Éʽþ¨ªÉÉÆiÉ ÎºlÉiÉ ZÉɱªÉÉxÉå +ÉiÉÉÆ ¨É±ÉÉ +Éi¨ÉÉ-+xÉÉi¨ÉÉ, ¶ÉÖ¦É-+¶ÉÖ¦É,
ÊSÉxiÉÉ-+ÊSÉxiÉÉ +¶ÉÉ EÖò`ö±ªÉÉSÉ MÉÉä¹]õÒ ®úÉʽþ±ªÉÉ xÉɽþÒiÉ.
C´É º´É{xÉ& C´É ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ´ÉÉÇ C´É SÉ VÉÉMÉ®úhÉÆ iÉlÉÉ *
C´É iÉÖ®úÒªÉÆ ¦ÉªÉÆ ´ÉÉÊ{É º´É¨ÉÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **5**
+ÉiÉÉÆ ¨É±ÉÉ º´É{xÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ xÉɽþÓ, VÉÉMÉÞÊiÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ iÉÖ®úÒªÉ +´ÉºlÉÉ
xÉɽþÓ, ¦ÉªÉ½þÒ =®ú±Éä±Éå xÉɽþÓ. +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ º´É´Éè¦É´ÉÉÆiÉ +ɽäþ.
C´É nÚù®Æú C´É ºÉ¨ÉÒ{ÉÆ ´ÉÉ ¤ÉÉÁÆ C´ÉɦªÉxiÉ®Æú C´É ´ÉÉ *
C´É ºlɱÉÆ C´É SÉ ´ÉÉ ºÉÚI¨ÉÆ º´É¨ÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **6**
º´É¨Éʽþ¨ªÉÉÆiÉ ÊxɨÉMxÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨É±ÉÉ +ÉiÉÉÆ nÚù®úSÉå EòÉªÉ ËEò´ÉÉ VɴɳýSÉå EòɪÉ,
¤Éɽäþ®úSÉä EòÉªÉ ÊxÉ +ÆiÉ®úÉiÉÒ±É EòɪÉ? ºlÉÚ±É ´ÉÉ ºÉÚI¨É +ºÉä EòÉªÉ ®úɽþÉhÉä ¶ÉCªÉ
+ɽäþ
C´É ¨ÉÞiªÉÖVÉÔÊ´ÉiÉÆ ´ÉÉ C´É ±ÉÉäEòÉ& C´ÉɺªÉ C´É ±ÉÉèÊEòEò¨É *
C´É ±ÉªÉ& C´É ºÉ¨ÉÉÊvÉ´ÉÉÇ º´É¨ÉʽþΨxÉ ÎºlÉiɺªÉ ¨Éä **7**
'º´É'°ü{ÉÉÆiÉ ®úɽþÉhÉÉ-ªÉÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÞiªÉÖ EÖò`ö±ÉÉ ÊxÉ VÉÒÊ´ÉiÉ EÖò`ö±Éå? ±ÉÉäEò +ÉÊhÉ
±ÉÉèÊEòEò EÖò`ö±ÉÉ ËEò´ÉÉ ±ÉªÉ +lÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉ EÖò`ö±ÉÒ?
+±ÉÆ ÊjÉ´ÉMÉÇEòlɪÉÉ ªÉÉäMɺªÉ EòlɪÉÉ{ªÉ±É¨É *
+±ÉÆ Ê´ÉYÉÉxÉEòlɪÉÉ Ê´É¸ÉÉÆiɺªÉ ¨É¨ÉÉi¨ÉÊxÉ **8**
+Éi¨ªÉÉÆiÉ Ê´É±ÉÒxÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¨É±ÉÉ vɨÉÇ, +lÉÇ, EòɨÉ, ªÉÉäMÉɤÉqù±ÉSªÉÉ MÉÉä¹]õÒ
+lÉ´ÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉEòlÉÉ +ÉiÉÉÆ {ÉÖ®úä ZÉɱªÉÉ iªÉÉÆSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ xÉɽþÓ.

+vªÉÉªÉ Ê´ÉºÉÉ´ÉÉ
CxÉ ¦ÉÚiÉÉÊxÉ CxÉ näù½þÉä ´ÉÉ CEäòÎxpùªÉÉÊhÉ C´É ´ÉÉ ¨ÉxÉ& *
C´É ¶ÉÚxªÉÆ C´É SÉ xÉè®úɶªÉÆ ¨Éiº´É°ü{Éä
¨Éiº´É°ü{Éä ÊxÉ®ÆúVÉxÉä **1**
VÉxÉEò ¨½þhÉiÉÉä +ɽäþ EòÓ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉÊvÉ®úʽþiÉ VÉå ¨ÉÉZÉå ÊxÉ®ÆúVÉxɺ´É°ü{É +ɽäþ
iªÉɨÉvªÉå {ÉÆSɨɽþɦÉÚiÉå, ºÉÚI¨É EòɪÉÇ Eò®úhÉÉ®úÓ <ÆÊpùªÉå, ¨ÉxÉ, ¶É®úÒ®ú ´É ¶ÉÚxªÉɴɺlÉÉ
<iªÉÉÊnù Eòα{ÉiÉ MÉÉä¹]õÒ ¨ÉxÉSÉ xÉɽþÓºÉå ZÉɱªÉÉxÉå Eò¶ÉÉ +ºÉÚÆ ¶ÉEòiÉÒ±É?
¨ÉÒSÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉÉIÉÒ +ɽåþ.
C´É ¶ÉɺjÉÆ C´ÉÉi¨ÉÊ´ÉYÉÉxÉÆ C´É ´ÉÉ ÊxÉ̴ɹɪÉÆ ¨ÉxÉ& *
C´É iÉÞÎ{iÉ& C´É Ê´ÉiÉÞ¹hÉi´ÉÆ MÉiÉuÆùuùºªÉ ¨Éä ºÉnùÉ **2**
½äþ MÉÖ®úÉ!ä ¨É±ÉÉ ¶ÉɺjÉɶÉÓ ´É ¶ÉɺjÉVÉxªÉ YÉÉxÉɶÉÓ EòÉªÉ Eò®úɪÉSÉå +ɽäþ?
+Éi¨ÉʴɸÉÉÆiÉÒ¶ÉÓ, ºÉ´ÉÇ ´ÉɺÉxÉÉ MɳÚýxÉ MÉ䱪ÉÉxÉå ´ÉÉ ´ÉɺÉxÉÉÊ´É®úʽþiÉä¶ÉÓ, iÉÞÎ{iÉ

48
ËEò´ÉÉ iÉÞ¹hÉÉ, uÆùuù ªÉÉÆSªÉɶÉÓ EòÉªÉ Eò®úɪÉSÉå +ɽäþ? EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ ¶ÉÉÆiÉ®úºÉ ¥ÉÀ
+ɽåþ.
C´É Ê´ÉtÉ C´É SÉ ´ÉÉÊ´ÉtÉ C´ÉɽÆþ C´ÉänÆù ¨É¨É C´É ´ÉÉ *
C´É ¤ÉxvÉ& C´É SÉ ´ÉÉ ¨ÉÉäIÉ& º´É°ü{ɺªÉ C´É °üÊ{ÉiÉÉ **3**
¨É±ÉÉ Ê´ÉtÉ ËEò´ÉÉ +Ê´ÉtÉ EÖò`åö? +½ÆþEòÉ®ú EÖò`ö±ÉÉ? ¤ÉÉÁ ´ÉºiÉÖ EÖò`ö±ÉÒ?
YÉÉxÉ EòºÉ±Éå? ¨ÉÉZÉÉ EÖòhÉɶÉÓ ºÉƤÉÆvÉ +ɽäþ? ºÉƤÉÆvÉ nÖùºÉ-ªÉɶÉÓ +ºÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ
nÖùºÉ®úÉ EÖòhÉÒ xÉɽþÓ. ¤ÉxvÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÉäIÉ ¨É±ÉÉ xÉɽþÓiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ÊxÉ̴ɶÉä¹É
º´É°ü{ÉɱÉÉ vɨÉÇ xÉɽþÓ +ÉÊhÉ ÊxÉvɨÉÇEò ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ º´É°ü{ÉɱÉÉ Ê´ÉtäSÉɽþÒ
vɨÉÇ xÉɽþÓ.
C´É |ÉÉ®ú¤vÉÉÊxÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHò®úÊ{É C´É ´ÉÉ *
C´É iÉÊuùnäù½þEèò´É±ªÉ¨É ÊxÉ̴ɶÉä¹ÉºªÉ ºÉ´ÉÇnùÉ **4**
ÊxÉ̴ɶÉä¹É, ÊxÉ®úÉEòÉ®ú, ÊxÉ®ú´ÉªÉ´É +¶ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ |ÉÉ®ú¤vÉEò¨ÉÇ EÖò`ö±Éå?
VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHò ´É Ê´Énäù½þ¨ÉÖÊHò EÖò`ö±ÉÒ?
C´É EòiÉÉÇ C´É SÉ ´ÉÉ ¦ÉÉäHòÉ ÊxÉιGòªÉÆ º¡Öò®úhÉÆ C´É ´ÉÉ *
C´ÉÉ{É®úÉIä ÉÆ ¡ò±ÉÆ ´ÉÉ C´É ÊxÉ&º´É¦ÉɴɺªÉ ¨Éä ºÉnùÉ **5**
ºÉnùÉ º´É¦ÉÉ´É®úʽþ®úiÉ +¶ÉÉ ¨É±ÉÉ EòiÉæ{ÉhÉ EÖò`ö±Éå? +ÉÊhÉ ¦ÉÉäHäò{ÉhÉ EòºÉ±Éå?
ÊxÉιGòªÉiÉÉ ´ÉÉ º¡Öò®úhÉ, |ÉiªÉIÉ YÉÉxÉ +lÉ´ÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉEòÉ®ú ´ÉÞkÉÒxÉå ʨɳýhÉÉ®åú ¡ò³ý
½þÓ ºÉÉ®úÓ ¨É±ÉÉ Eò¶ÉÓ +ºÉhÉÉ®ú?
C´É ±ÉÉäEò& C´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ´ÉÉÇ C´É ªÉÉäMÉÒ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ C´É ´ÉÉ *
C´É ¤ÉxvÉ& C´É SÉ ´ÉÉ ´ÉÉ ¨ÉÖHò& º´Éº´É°ü{Éä+½þ¨ÉuùªÉä **6**
+uèùiÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉÆiÉ ±ÉÉäEò EÖò`ö±Éä? ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ EÖò`ö±ÉÉ? ªÉÉäMÉÒ ´ÉÉ YÉÉxÉ´ÉÉxÉ,
¤Évnù ´ÉÉ ¨ÉÖHò EòºÉÉ +ºÉä±É? Eäò´É³ý +uèùiÉ +Éi¨ÉÉSÉ +ºÉä±É.
C´É ºÉÞ¹]õÒ& C´É SÉ ºÉƽþÉ®ú& C´É ºÉÉvªÉÆ C´É SÉ ºÉÉvÉxɨÉ *
C´É ºÉÉvÉEò&
ºÉÉvÉEò& C´É ʺÉÊuù´ÉÉÇ º´Éº´É°ü{Éä+½þ¨ÉuùªÉä **7**
+uèùiÉ +¶ÉÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉɱÉÉ ºÉÞι]õÊxɨÉÉÇhÉ ´ÉÉ ºÉƽþÉ®ú, ºÉÉvÉxÉ +ÉÊhÉ ºÉÉvªÉ ´É
ºÉÉvÉEò +ÉÊhÉ ÊºÉÎvnù <iªÉÉÊnù MÉÉä¹]õÒ Eò¶ÉÉ +ºÉiÉÒ±É?
C´É |ɨÉÉiÉÉ |ɨÉÉhÉÆ ´ÉÉ C´É |ɨÉäªÉÆ C´É SÉ |ɨÉÉ *
C´É ËEòÊSÉiÉ C´É C´É xÉ ËEòÊSÉuùÉ ºÉ´ÉÇnùÉ Ê´É¨É±ÉºªÉ ¨Éä **8**
ºÉ´ÉÇnùÉ ÊxɨÉDZɰü{É ¨É±ÉÉ |ɨÉÉiÉÉ, |ɨÉÉhÉ ´É |ɨÉäªÉ +ÉÊhÉ |ɨÉÉ, Eò¨ÉÒ ´ÉÉ
+ÊvÉEò +¶ÉÉ MÉÉä¹]õÒ EÖò`ö±ªÉÉ?
C´É Ê´ÉIÉä{É& C´É SÉèEòÉOªÉÆ ÊxɤÉÉævÉ& C´É ¨ÉÚføiÉÉ *
C´É ½þ¹ÉÇ& C´É ʴɹÉÉnùÉä ´ÉÉ ºÉ´ÉÇnùÉ ÊxÉιGòªÉºªÉ
ÊxÉιGòªÉºªÉ ¨Éä **9**
49
ºÉ´ÉÇ ÊGòªÉÉ®úʽþiÉ +ºÉå VÉå ¨ÉÉZÉå +Éi¨É°ü{É +ɽäþ iªÉɱÉÉ EÖò`ö±Éå Ê´ÉIÉä{É ´ÉÉ
BEòÉOÉiÉÉ, EÖò`ö±Éå YÉÉxÉ ´ÉÉ ¨ÉÚføiÉÉ, EòºÉ±ÉÉ ½þ¹ÉÇ +lÉ´ÉÉ JÉänù +ºÉhÉÉ®ú?
C´É SÉè´É ´ªÉ´É½þÉ®úÉä ´ÉÉ C´É SÉ ºÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇiÉÉ *
C´É ºÉÖJÉÆ C´É SÉ ´ÉÉ nÖù&JÉÆ ÊxÉ̴ɨɶÉǺªÉ ¨Éä ºÉnùÉ **10**
ºÉ´ÉÇlÉÉ ÊxɨÉdzý +¶ÉÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉɱÉÉ EÖò`ö±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ´ÉÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ,
ºÉÖJÉ ´ÉÉ nÖù&JÉÆ +ºÉÚÆ ¶ÉEäò±É?
C´É ¨ÉɪÉÉ C´É SÉ ºÉƺÉÉ®ú& C´É |ÉÒÊiÉÌ´É®úÊiÉ& C´É ´ÉÉ *
C´É VÉÒ´É& C´É SÉ iÉnÂù¥ÉÀ ºÉ´ÉÇnùÉ Ê´É¨É±ÉºªÉ ¨Éä **11**
ºÉ´ÉÉÇlÉÉÈxÉå Ê´É¨É±É +¶ÉÉ +Éi¨Éº´É°ü{É ¨É±ÉÉ EÖò`ö±ÉÒ ¨ÉɪÉÉ ´ÉÉ ºÉƺÉÉ®ú,
|ÉÒÊiÉ +lÉ´ÉÉ uäù¹É, VÉҴɦÉÉ´É ËEò´ÉÉ ¥ÉÀ¦ÉÉ´É +ºÉhÉÉ®ú?
C´É |É´ÉÞÊkÉÌxÉ´ÉÞÊkÉ´ÉÉÇ C´É ¨ÉÖÊHò& C´É SÉ ¤ÉxvÉxɨÉ *
EÚò]õºlÉÊxÉ̴ɦÉÉMɺªÉ º´ÉºlɺªÉ ¨É¨É ºÉ´ÉÇnùÉ **12**
ºÉ´ÉÇnùÉ ÎºlÉ®ú, EÚò]õºlÉ +ÉÊhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ®úʽþiÉ +¶ÉÉ ¨É±ÉÉ |É´ÉÞÊkÉ ËEò´ÉÉ ÊxÉ´ÉÞÊkÉ,
¤ÉÆvÉxÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖÊHò ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ EÖò`ö±ªÉÉ?
C´ÉÉä{Énäù¶É& C´É ´ÉÉ ¶ÉɺjÉÆ C´É ʶɹªÉ& C´É SÉ ´ÉÉ MÉÖ¯û& *
C´É SÉÉκiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÉæ ´ÉÉ Êxɯû{ÉÉvÉä& ʶɴɺªÉ ¨Éä **13**
={ÉÉÊvÉ®úʽþiÉ, Eò±ªÉÉhÉ°ü{É +Éi¨Éº´É°ü{É +¶ÉÉ ¨É±ÉÉ EòºÉ±ÉÉ ={Énäù¶É ´ÉÉ
EòºÉ±Éå ¶ÉɺjÉ, EÖò`ö±ÉÉ Ê¶É¹ªÉ +lÉ´ÉÉ EÖò`ö±ÉÉ MÉÖ¯û +ÉÊhÉ EÖò`ö±ÉÉ ¨ÉÉäIÉ +ºÉÚÆ
¶ÉEäò±É?
C´É SÉÉκiÉ C´É SÉ ´ÉÉ xÉÉκiÉ C´ÉÉκiÉ SÉèEÆò C´É SÉ uùªÉ¨É *
¤É½ÖþxÉÉjÉ ÊEò¨ÉÖHäòxÉ ËEòÊSÉzÉÉä
ËEòÊSÉzÉÉäÊkɹ`öiÉä ¨É¨É **14**
¨É±ÉÉ +ɽäþ +lÉ´ÉÉ xÉɽþÓ +ºÉå º¡Öò®úhÉ xÉɽþÓ, xÉ +uèùiÉ xÉ uèùiÉ +ɽäþ. ¡òÉ®ú
ºÉÉÆMÉhªÉÉSÉå |ɪÉÉäVÉxÉ xÉɽþÓ. SÉèiÉxªÉº´É°ü{É ¨ÉÉZªÉÉÆiÉ EòÉƽþÓSÉ +½Æþ º¡Öò®úhÉ xÉɽþÓ.

<ÊiÉ ¸ÉÒ +¹]õÉ´ÉGò MÉÒiÉÉ ¦ÉɹÉÉ]õÒEòɪÉÉÆ ºÉ¨ÉÉ{iÉÉ *


ºÉÎSSÉnù
ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ *

50
+Éi¨É{ÉÚVÉÉ ={ÉÊxɹÉnÂù
+Éä¨É iɺªÉ ÊxÉζSÉxiÉxÉÆ vªÉÉxɨÉ *
vªÉÉxÉ ¨½þhÉVÉä 'iªÉÉSÉä' ºÉiÉiÉ +Ê´É®úiÉ ËSÉiÉxÉ-+JÉÆb÷ vªÉɺÉ.
ºÉ´ÉÇEò¨ÉÇÊxÉ®úÉEò®úhÉÆ +É´ÉɽþxɨÉ *
ºÉ´ÉÇ Eò¨ÉÉÈxÉÉ-EÞòiÉÒ±ÉÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉähÉÉ-ªÉÉ EòÉ®úhÉÉÆSÉå ʴɺÉVÉÇxÉ
(lÉÉƤÉhÉå-¤ÉÆnù {ÉÉb÷hÉå) ½åþSÉ +É´ÉɽþxÉ ½þɪä É.
ÊxɶSɱÉÆ YÉÉxɨÉ +ɺÉxɨÉ *
ÊxɹEÆò{É-ºÉƶɪɮúʽþiÉ VÉÉhÉhÉå ½åþSÉ +ɺÉxÉ.
=x¨ÉxÉÒ ¦ÉÉ´É& {ÉÉt¨É *
>ðv´ÉÇ MÉiÉÒxÉå |É´ÉÉʽþiÉ ½þÉähÉÉ®åú ¨ÉxÉ (¨ÉxÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ) >ðv´ÉÇ Ênù¶ÉäxÉå
´ÉɽþhÉÉ®úÉ |É´Éɽþ-½åþSÉ {ÉÚVÉäSÉå VɱÉ-{ÉÉhÉÒ.
ºÉnùÉ+¨ÉxɺEÆò +vªÉǨÉ *
iªÉÉSÉÉSÉ ºÉiÉiÉ ´ÉävÉ PÉähÉÉ®åú ¨ÉxÉ ½åþSÉ +vªÉÇ ½þÉäªÉ. {ÉɽþhÉå ½þÉäªÉ.
ºÉnùÉ nùÒÎ{iÉ& +{ÉÉ®ú +¨ÉÞiÉ´ÉÞÊkÉ& ºxÉÉxɨÉ *
+ÆiÉ®úÉÆiÉÒ±É iÉäVÉÉä¨ÉªÉiÉÉ ´É +{ÉÉ®ú +¨ÉÞiÉÉxÉÖ¦É´É ªÉÉÆiÉ ºÉiÉiÉ
bÖÆ÷¤ÉiÉ ®úɽþhÉå ½åþSÉ ºxÉÉxÉ PÉɱÉhÉå ½þÉäªÉ.
ºÉ´ÉÇjÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ MÉxvÉ& *
ºÉ´ÉÇjÉ iÉÉäSÉ ¦ÉÉ´É +ºÉhÉå ¨½þhÉVÉä MÉÆvɱÉä{ÉxÉ ½þÉäªÉ.
oùEÂò º´É°ü{Éä+´ÉºlÉÉxÉÆ +IÉiÉÉ& *
º´ÉiÉ&iÉ ºÉÉIÉÒ°ü{ÉÉxÉå |ɺlÉÉÊ{ÉiÉ +´ÉºlÉåiÉ +ºÉhÉå ¨½þhÉVÉäSÉ +IÉiÉÉ (´ÉɽþhÉå)
½þÉäªÉ VɺÉÉ +ºÉÊb÷Eò ´É xÉ ¡Öò]õ±Éä±ÉÉ ºÉ¤ÉÆvÉ iÉÉÆnù³ýÉSÉÉ nùÉhÉÉ ´É½þÉiÉÉä iɺÉä!
'iªÉÉ' ʶɴÉÉªÉ <iÉ®újÉ ¨ÉxÉÉSÉÒ vÉÉ´É xɺÉhÉå.
ÊSÉnùÉÎ{iÉ& {ÉÖ¹{ɨÉ *
{ÉÚVÉäEòÊ®úiÉÉÆ ¡Öò±Éå EòÉähÉiÉÓ? SÉèiÉxªÉɴɺlÉåiÉ +ºÉhÉå-½åþSÉ ¡Öò±Éå ´ÉɽþhÉå.
ÊSÉnùÎMxɺ´É°ü{ÉÆ vÉÚ{É& *
+ÆiÉ®úÉÆiÉ SÉèiÉxªÉÉSÉÉ +ÎMxÉ vÉMÉvÉMÉiÉ `äö´ÉhÉå ½þÉ vÉÚ{É, ºÉÖMÉÆvÉ.
ÊSÉnùÉÊnùiªÉº´É°ü{ÉÆ nùÒ{É& *
SÉèiÉxªÉ-ÊSÉiºÉÖªÉÉÇSªÉÉ-º´É-°ü{ÉÉÆiÉ `öÉ¨É +ºÉhÉå ¨½þhÉVÉä nùÒ{É nùÉJÉÊ´ÉhÉå.
{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇSÉÆpù +¨ÉÞiÉ ®úºÉèEòÒEò®úhÉÆ xÉè´Éät¨É *
+ÆiÉ®úÉÆiÉÒ±É {ÉÚhÉÇSÉÆpùÉÆiÉÚxÉ »É´ÉhÉÉ®åú +¨ÉÞiÉ ºÉÉÆ`öÊ´ÉhÉå ½þÉSÉ xÉè´Éät.
51
ÊxɶSɱÉi´ÉÆ |ÉnùÊIÉhɨÉ *
º´É°ü{ÉÉÆiÉ ÎºlÉ®ú +ºÉhÉå ½þÒ 'iªÉÉ'SªÉɦÉÉä´ÉiÉÓ |ÉnùÊIÉhÉÉ ½þÉäªÉ.
ºÉÉä+½Æþ ¦ÉÉ´ÉÉä xɨɺEòÉ®ú& *
'iÉÉä' '¨ÉÒ +ɽåþ' ½þÉ ¦ÉÉ´É xɨɺEòÉ®ú ½þÉäªÉ.
¨ÉÉèxÉÆÉÆ ºiÉÖÊiÉ& *
¨ÉÉèxÉ ½þÒSÉ ºiÉÖÊiÉ.
ºÉ´ÉǺÉÆiÉÉä¹ÉÉä ʴɺÉVÉÇxɨÉ <ÊiÉ ºÉ B´ÉÆ ´Éänù *
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÉä¹É +ºÉhÉå ½åþSÉ Ê´ÉºÉVÉÇxÉ-{ÉÚVÉäSÉå ʴɺÉVÉÇxÉ Eò®úhÉå, ½äþ VÉÉä +xÉ֦ɴÉÒiÉ
+ºÉiÉÉä iÉÉäSÉ <Ç·É®ú|ɺÉÉnù ʨɳýɱÉä±ÉÉ YÉÉxÉÒ ½þÉäªÉ.
ºÉ´ÉÇ ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÉæ+½þ¨Éº¨ÉÒÊiÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖhÉÉÆ
¨ÉÉäIÉäEÆò ʺÉÎvnù¦ÉÇ´ÉÊiÉ ** <iªÉÖ{ÉÊxɹÉiÉ **
¨ÉÒ iÉå ÊxɨÉÇ±É ¥ÉÀ +ɽåþ ½åþ +xÉÖ¦ÉÊ´ÉhÉå ¨½þhÉVÉäSÉ ¨ÉÖÊHò ½þÉäªÉ.
+ºÉå ½åþ +Éi¨É{ÉÚVÉÉ ={ÉÊxɹÉiÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ ZÉɱÉå.

+É®úiÉÒ
+É®úiÉÒ ºÉnÂùMÉÖ¯ûxÉÉlÉÉ * º´ÉɨÉÒ ÊxÉ®ÆúVÉxÉ ºÉ¨ÉlÉÉÇ **vÉÞ.**
ºÉnùÉSÉÉ®ú ºÉÉ®ú ºÉÉSÉÉ * ¨ÉÆjÉ ÊnùvɱÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ *
ºÉ´ÉÇ vɨÉÉÇSÉÉ ºÉ¨Éx´ÉªÉ * ¨ÉÉMÉÇ nùÉʴɱÉÉ +uùªÉ **1**
Ê´É´ÉäEò ´Éè®úÉMªÉÉSÉÉ nùÒ{É * ±ÉÉ´ÉÖxÉÒ SÉ®úhÉɺɨÉÒ{É *
=VVɪÉxÉÒ ¶ÉÉJÉÉ, ʴɽÆþMÉ¨É * ¶ÉÉƦɴÉÒ nùÒIÉÉ ºÉÖMÉ¨É **2**
nÚù®ú Eäò±Éä ½þÉä +É´É®úhÉ * ÊjÉ´ÉähÉÒ ºÉÆMɨÉÒ ºxÉÉxÉ *
º´ÉªÉ¨ÉÂ|ÉEòɶÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ * ÊxÉJɳý +ÉxÉÆnùÒ ®ú¨É¨ÉÉhÉ **3**
ºÉnÂùMÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ ½þÉäiÉÉ * +´ÉPÉÒ ½þ®ú{ɱÉÒ ËSÉiÉÉ *
Ê´ÉxɪÉÉxÉÆnù Ê´ÉxÉ´ÉÒ +ÉiÉÉ * SÉ®úhÉÒ `äö´ÉÚÊxɪÉÉ ¨ÉÉlÉÉ **4**

Vinayanand Charitable Home


India 416203
924/30, "Kaivalya", Vishalnagar, Hupari, Dist : Kolhapur (M.S)
Website : www.vch-india.com, Email : klp_vchindia@sancharnet.in
Phone : 0230-2450365, Mobile : 98-2311-7561
52