‫בס"ד‬

‫אמר ר' יוחנן‪:‬‬
‫חלון עגול צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים‬
‫ושנים ומשהו מהן בתוך עשרה שאם ירבענו נמצא משהו בתוך עשרה‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי עירובין עו‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫‪24‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 8‬טפחים‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫דכי מרבעינן ליה מדלינן ליה מיניה שני טפחים‬
‫מן ההיקף עגול שבין קרן לקרן לכל צד‬
‫‪ 6‬טפחים ‪ 4 -‬טפחים = ‪ 2‬טפחים‬

‫שיטת רש"י‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫שיטת תוספות‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫טפחים ‪) = 24‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪4x4‬‬
‫טפחים‬

‫‪4x4‬‬
‫טפחים‬

‫‪24‬‬
‫טפחים‬

‫‪1‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫ועוד‬
‫משהו‬

‫שנים‬
‫ומשהו‬
‫טפחים‬

‫‪ 6‬טפחים‬

‫טפחים ‪) = 3 x 8‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪ 6‬טפחים‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫ועוד‬
‫משהו‬

‫‪ 6‬טפחים ומשהו‬

‫עשרה‬
‫טפחים‬

‫עשרה‬
‫טפחים‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ 6‬טפחים‬

‫וצריך לזה שיהו שני טפחים ומשהו אורך מהקיפו בתוך י'‬
‫מאמצעו לכאן טפח ומאמצעו לכאן טפח ועוד משהו‬
‫‪ 6‬טפחים ומשהו ‪ 4 -‬טפחים = ‪ 2‬טפחים ומשהו‬

‫אמר ר' יוחנן‪:‬‬
‫חלון עגול צריך שיהא בהיקפו עשרים וארבעה טפחים‬
‫מכדי‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי עירובין עו‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫‪12‬‬
‫טפחים‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫בתריסר סגיא‬

‫הני מילי בעיגולא‬
‫אבל בריבוע בעינן טפי‬
‫בשיתסר סגיא‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫טפחים ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫טפחים ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫הני מילי עיגולא דנפיק מגו ריבוע אבל‬
‫ריבוע דנפיק מגו עיגולא בעינן טפי‬
‫מ"ט משום מורשא דקרנתא‬
‫בשיבסר נכי חומשא סגיא‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫בס"ד‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫‪) = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫טפחים ‪) = 4 x 4‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫טפחים ‪) = 16‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫מכדי כל אמתא בריבוע‬
‫אמתא ותרי חומשי באלכסונא‬
‫)‪(a2 + b2 = c2‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪ 4‬טפחים‬

‫טפחים ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫טפחים ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪4D / πD = 4 / 3 = 16 / 12‬‬

‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬
‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫)‪) = c = √(a2 + b2‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = √(42 + 42) = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = 4 x √2 = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪53⁄5‬‬

‫=‬

‫‪12⁄5‬‬

‫‪) = 4 x‬עיגול ‪D (Circle‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪) = 3 x 53⁄5 = 164⁄5‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬
‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪L=D‬‬
‫‪3‬‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪D‬‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי עירובין עו‬

‫‪W=D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = D2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪) = πr2 = π(D⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4D / πD = 4 / 3‬‬
‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪D2 / π(D⁄2)2 = D2 / 3(D ⁄4) = D2 / (3D ⁄4) = D2 / D2 x 3⁄4 = 4 / 3‬‬
‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬

‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪πD / 4D = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(D⁄2)2 / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = D2 x 3⁄4 / D2 = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫בס"ד‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי עירובין עו‬

‫ר' יוחנן טעה והשתמש בחשבון של שטח להיקף*‬

‫‪L=W‬‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪L=W‬‬

‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫‪4‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪W=L‬‬

‫‪W=L‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4L‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = L2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD = πL√2‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪) = πr2 = π(L√2⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4L / πL√2 = 4L / 3L√2 = 4 / 3√2 = 4 / 3 x 1.4 = 4 / 4.2‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪L2 / π(L√2⁄2)2 = L2 / 3(2L ⁄4) = L2 / (6L ⁄4) = L2 / L2 x 6⁄4 = 2 / 3‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪πL√2 / 4L = 3L√2 / 4L = 3√2 / 4 = 3 x 1.4 / 4 = 4.2 / 4‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(L√2⁄2)2 / L2 = 3(2L ⁄4) / L2 = (6L ⁄4) / L2 = L2 x 6⁄4 / L2 = 3 / 2‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫* עיין תוד"ה ור' יוחנן וסוכה ח וגם מסתבר הטעות כי הכלל הראשון‬
‫)עיגולא מגו ריבוע ריבעא( הוא גם נכון לגבי היקף כמו בשטח‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי עירובין עו‬

‫בס"ד‬

‫ע"פ רש"י‬
‫טעו דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬

‫ע"פ תוס'‬
‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬

‫כל אמתא בריבוע אמתיים באלכסונא‬

‫הכל קאי על אריבוע החיצון‬

‫‪L=W‬‬

‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫‪L=W‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪L2 = W = L⁄√ 2‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪L2 = W = L⁄√ 2‬‬
‫‪W=L‬‬
‫‪W=L‬‬

‫‪) = L2‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪) = πr2 = π(L⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4L‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = (L2)2 = (L⁄√ 2)2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD = 2L‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(D⁄2)2 / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = D2 x 3⁄4 / D2 = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4L / π2L = 4L / 3x2L = 4L / 6L = 4 / 6 = 2 / 3‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪π2L / 4L = 3x2L / 4L = 6L / 4L = 6 / 4 = 3 / 2‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬
‫‪5‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(L⁄√ 2)2 / L2 = (L ⁄2) / L2 = 1 / 2‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא )מהריבוע החיצון(‬
‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬
‫‪www.swdaf.com‬‬