  Pojmovi Kružni proces ◦ Općenito o kružnim procesima ◦ Desnokretni kružni proces  Karakteristični desnokretni kružni procesi ◦ Carnotov kružni proces ◦ Jouleov kružni proces   Realni plin i prikaz u T-s i h-s dijagramu Rankineov kružni proces .

) .Idealni Izobarna plin promjena stanja Zamišljena. (za T = konst.300 godina: Izentropska promjena stanja zašto se topla voda zamrzava brže od Entalpija hladne? Entropija pv = f(T) = konst. nepostojeća tvar Izotermna promjena stanja Problem koji traje 2.

plin će se izotermno komprimirati ponovno do stanja 1 . kružni proces . tj.-VAŽNA NAPOMENA: dobili višak .Teret kojim je plin opterećen je na visini z i dobili smo rad .Nismo Plin dovoĎenjem topline energije!! izotermno ekspandira od stanja 1 do stanja 2 .Ako prestanemo dovoditi toplinu.Dijagram opisuje zatvorenu liniju.

motor s unutrašnjim izgaranjem .-Ako prilikom ekspanzije plinu dovodimo toplinu. pa ga zbog toga nazivamo .Proces se odvija u smjeru kazaljke na satu. Rad izvan granica sustava koji je > 0. tj. dobit ćemo razliku radova. a prilikom kompresije plinu odvodimo toplinu. .Shematski prikaz desnokretnog kružnog procesa desnokretni proces .

Termički stupanj djelovanja . tj.Tada nam je dobiveni rad jednak W = Q .Q0 -Pokazatelj efikasnosti stroja .Dovedenu toplinu označimo sa Q ..Odvedenu toplinu označimo sa Q0 .

-1 -2 -3 -4 do do do do 2 3 4 1 izotermna ekspanzija izentropska ekspanzija izotermna kompresija izentropska kompresija .

Američki inženjer George Bryton razvija plinsko – turbinski proces temeljen na Jouleovom .-1 -2 -3 -4 do do do do 2 3 4 1 izentropska kompresija izobarno zagrijavanje izentropska ekspanzija izobarno odvoĎenje topline 1870.

Prikaz prijelaza pothlaĎene kapljevine u pregrijanu paru pri konstantnom tlaku P-v dijagram T-s dijagram h-s dijagram Proces isparavanja kapljevina pri konstantnom tlaku .

čiji kapljevine tlak tlači odgovara na kotlovski goriva. To se postiže izdašnijim dimenzioniranjem kondenzatora. tome Nastala rad koji vrela se kapljevina prenosi na ulazi vratilo u vrućim dimnim plinovima nastalim izgaranjem el. ko .pumpa Razlikuje se od Carnotova procesa u tome što para u kondenzatoru potpuno kondenzira a potom se pumpom ubacuje u kotao. Rankineov proces je osnovni proces parne elektrane. tj. . generatora pumpu koja do je stanja izentropski 2 . 2.1. od stanja pothlaĎene 4 do kondenzatorskom tlaksuhozasićene pk odnosno tlaku na p stanje 4. 4. K – parni kotao T – turbina Ko – kondenzator P . 3. termoelektrane Po izlasku Zasićena iz kotla parasuhozasićena stanja 2 ulazipara u kondenzator stanja 1 u ulazi kojem u turbinu stalnom T gdje voda izentropski tlaku potpuno ekspandira kondenzira U kotlu sepri zagrijava pri stalnom tlaku pk proizvodeći do stanja pri3. stanja pare.

po kilogramu pare Termički stupanj djelovanja Termički stupanj djelovanja Rankineova ciklusa je utoliko veći ukoliko je viša srednja T dovoĎenja topline Tmd .Jednadžbe za dobiveni rad s obzirom na opće jednadžbe kružnog procesa Opće jednadžbe Dobiveni rad W = Q . . odnosno ukoliko je niža temperatura odvoĎenja topline.Q0 Jednadžbe Rankineovog procesa.

ili pak smanjiti temperaturu odvoĎenja topline RANKINEOV PROCES S PREGRIJANOM PAROM RANKINEOV PROCES S MEĐUPREGRIJAČEM PARE . moramo ili povećati srednju vrijednost temperature dovoĎenja topline.   Ako želimo povećati stupanj djelovanja rankineova procesa.

Razlikuje se od Rankineova procesa u tome što Postoji (tehnički.Ovdje se postiže veći (bolji) termički stupanj djelovanja jer je porasla srednja Tmd dovoĎenja topline. para ulazi u turbinu – izdržljivost i cjelovitost turbinskih lopatica. . metalurški) problem postojidrugi pregrijač pare koji povećava srednjujer T se povećanjem T dovoĎenja topline povećava i T s kojom dovoĎenja topline u kotlu.

Ovdje para ekspandira u dva stupnja turbine: prvo para ekspandira u visokotlačnom dijelu turbine (VT) od stanja 1 do stanja 2. . Potom se para vraća u kotao gdje se u meĎupregrijaču MPr pregrijava uz pomoć vrućih dimnih plinova od stanja 2 do stanja 3.

Hvala na Pažnji .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful