Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările ţi completările ulterioare, C !

"#$##% &eneficia'ă de indemni'aţie de şomaj persoana care (ndeplineşte cumulativ următoarele condiţii% a) are un stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj ( stagiu de cotizare se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat ); b) nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici dec t valoarea indicatorului social de referinţă; c) nu îndeplineşte condiţiile de pensionare! conform legii; d) este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau! după caz! reşedinţa! dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate" #revederea − $ nu reali'ea'ă venituri $ se referă la lipsa oricăror venituri ( vizează orice fel de venituri! indiferent de sursă sau de cuantumul lor! e%" c&irii! contracte mandat! etc"")! − iar cea $ reali'ea'ă din activităţi autori'ate potrivit legii venituri mai mici dec t valoarea indicatorului social de referinţă! în vigoare$! se referă strict la veniturile obţinute din desfăşurarea de activităţi autorizate potrivit legii" #rin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege' − activitaţile economice desfăşurate de persoane fizice în mod independent! în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii ( în prezent (")"*" nr" 44+2,,-! privind desfăşoară activităţi economice de către persoanele fizice autorizate! întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale! cu modificările şi completările ulterioare); − activitaţile economice desfăşurate de asociaţiile familiale! în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii ( în prezent (")"*"nr" 44+2,,-! cu modificările şi completările ulterioare); − e%ercitarea profesiilor liberale conform dispoziţiilor legale speciale; − activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale" .eniturile şi cuantumul acestora sunt certificate de către organele fiscale teritoriale subordonate /inisterului 0inanţelor #ublice"
− − −

)rin nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii se înţelege' neindeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limită de v rstă; situaţia în care persoana nu beneficiază de pensie de invaliditate; nesolicitarea pensionării anticipate! dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege"

C*+!,*-*L indemni'aţiei de şomaj este de 12 3 din salariul de bază minim brut pe ţară garant în plată! în vigoare la data stabilirii acestuia! ( 123 4 24, 54,2)! la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare! a unei cote procentuale diferenţiate ăn funcţie de stagiu de cotizare! şi anume' 6 73 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 7 ani; 6 23 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 2 ani; − 13 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1, ani; 6 1,3 pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 2, de ani"

)./# +"+ pentru care se acordă indemnizaţia de şomaj sunt' − 8 luni! pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an − 9 luni! pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 2 ani; − 12 luni! pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 1, ani"
 0L#1+$## : persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au următoarele o&ligaţii% a) să se prezinte lunar! pe baza programării sau ori de cate ori sunt solicitate! la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate! pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă (viza); b) să comunice în termen de 7 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; ca de e2. incadrarea în muncă! emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi autorizate! realizarea unor venituri lunare mai mari dec t indicatorul social de referinţă! satisfacerea obligaţiilor militare! plecarea din ţară! concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului! pensionarea! alte situaţii; c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate; d) să caute activ un loc de muncă" 

"/.),*/# 3 &eneficia'ă, gratuit, de următoarele servicii pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă' ■ informarea şi consilierea profesională ■ medierea muncii ■ formarea profesională ■ consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri ■ completarea veniturilor salariale ( 7,3) ■ stimularea mobilităţii forţei de muncă ( prima incadrare+ prima instalare)

. !.uspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează' a) la data la care nu şi6a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la agentie la data programata. & ) adeverinţa prevăzută la art" 1. Bm de localitatea de domiciliu. g) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de v rstă! de la data solicitării pensiei anticipate sau la data c nd pensia de invaliditate devine nerevizuibilă. j) în cazul decesului beneficiarului. de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare" 4 ?epunerea în plată! după suspendarea în condiţiile prezentate la lit"d)! se face de la data depunerii cererii beneficiarului! dar nu mai t rziu de 7 luni de la data suspendării" 4 ?epunerea în plată! după celelalte motive de suspendare prezentate se face de la data depunerii cererii beneficiarului! dar nu mai tarziu de 7. e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru e%ecutarea unei pedepse privative de libertate de p nă la 12 luni. de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a condus la suspendare"  5!C..4*4). c) la data incadrarii in munca! conform legii! pe o perioada de cel mult 12 luni. de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare! conform legii! dacă realizează venituri lunare mai mari dec t valoarea indicatorului social de referinţă! în vigoare .din Cormele metodologice de aplicare a Degii nr" 18+2. i) la data începerii e%ecutarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni./* " 4+/*L ". >) dosar plic . ). b) actele de studii si de calificare! in original si in copie.4+/.!"+/. 6 -+7 a) actul de identitate! in original si in copie.. &) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 7 luni.paţiului =conomic =uropean pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj.C. e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei. c) certificatul de nastere! in original si in copie.2 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă! aprobate prin Eotăr rea *uvernului nr" 114+2.!.2! cu modificările şi completările uterioare. f) acte eliberate de organele financiare teritoriale! din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta! in vigoare. se intelege situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca sau! dupa caz! calificarea ori recalificarea sa! oferite pe baza consilierii sau medierii" +C. b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare. d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor într6un loc de muncă situat la o distanţă de cel mult 2. f ) la data pensionării pentru invaliditate. c) la 9. d) certificatul de casatorie! in original si in copie.+ Ancetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează' a) la data încadrării în muncă! conform legii! pentru o perioadă mai mare de 12 luni. >) pe perioada acordării plăţilor compensatorii! potrivit legii"  4 ?epunerea în plată! după suspendarea pentru neprezentare la viza! se face de la data depunerii cererii beneficiarului! dar nu mai t rziu de 8. f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni. d) la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 7 luni! la cererea persoanei! precum şi! după caz! la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj! la cererea persoanei care se deplasează în interiorul <omunităţii =uropene şi al . g) pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă! a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului p nă la împlinirea v rstei de 2 ani! respectiv de 7 ani în cazul copilului cu &andicap.% . &) pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 7 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare! recalificare! perfecţionare sau! după caz! a altor forme de pregatire profesională! în timpul şi din cauza practicii profesionale. e) adeverinta medicala! din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale. b) la data cand realizează! din activităţi autorizate potrivit legii! venituri lunare mai mari dec t valoarea indicatorul social de referinţă! în vigoare.+/. g) carnetul de munca! în original si în copie! sau! în cazul în care nu s6a întocmit carnetul de muncă! adeverinţă eliberată de abgajatori şi vizată de inspectoratul teritorial de muncă! din care să rezulte perioadele în care s6a prestat activitatea! precum şi data şi motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu la ultimul angajator.. B) la e%pirarea termenelor prevăzute pentru depunerea cererii de reluare in plata a indemnizatiei de somaj suspendate" #rin refuz nejustificat. de zile calendaristice de la data suspendării" @ceasta perioada de suspendare face parte din perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj" • >n cazul in care neprezentarea la viza este datorata unui motiv neimputabil persoanei! dovedit cu documente justificative cererea se depune in ma%"7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful