PROP OZICIJ E PZS

za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

PROPOZICIJE PRVENSTEV PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE (PZS)
S temi propozicijami PZS razpisuje tekmovanja: 1. 2. 3. 4. zimsko in letno POSAMIČNO in MOŠTVENO državno prvenstvo SLOVENIJE za MLAJŠE DEČKE in DEKLICE, zimsko in letno POSAMIČNO in MOŠTVENO državno prvenstvo SLOVENIJE za DEČKE in DEKLICE, zimsko ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE , letno ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE.

I. SPLOŠNA DOLOČILA 1. člen Na tekmovanjih v okviru PZS imajo pravico nastopa vsi klubi PZS in tekmovalci, ki so izpolnili naslednje zahteve: • so registrirani za tekočo tekmovalno sezono po Pravilniku o registraciji članov klubov PZS v Plavalno zvezo slovenije, • so izpolnili vsa določila Propozicij PZS ter poravnali vse obveznosti do PZS. 2. člen Vsa tekmovanja se morajo odvijati v skladu s pravili za plavalna tekmovanja PZS, FINA in Propozicij PZS. Uporabljajo se FINA točke za leto 2008 v 25m in 50m bazenih in veljajo do 31. 08. 2010. 3. člen Državna prvenstva za vse starostne kategorije so POSAMIČNA prvenstva. Moštveni prvenstvi sta Prvenstvo za mlajše dečke in deklice ter Prvenstvo za dečke in deklice. 4. člen Na vseh državnih prvenstvih Slovenije NI DOVOLJENO plavanje izven konkurence. 5. člen V primeru neposrednega TV prenosa se čas in izvedba finalnih nastopov na državnih prvenstvih Slovenije prilagodijo zahtevam TV brez spremembe vrstnega reda disciplin. 6. člen Na prvenstvih imajo tekmovalci pravico nastopa po naslednji starostni razdelitvi:
ST. KATEGORIJE ML. DEČKI/DEK LICE DEČKI/DEKLICE KADETI/KADETINJE MLADINCI/MLADINKE ČLANI/ČLANICE ABSOLUTNA MOŠKI (letnik) ŽENSKE (letnik) 1998 in mlajši 2000 in mlajše 1996/1997 1998/1999 1994/1995 1996/1997 1992/1993 1994/1995 1991 in starejši 1993 in starejše vse starostne kategorije

7. člen Na SESTANKU DELEGA TOV se z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov sprejme predlog oz.odločitev.

Prepis propozicij Januar 2010

1/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

II. POSEBNA DOLOČILA 8. člen Na regijskih predtekmovanjih za ml. dečke in dečke nastopajo tekmovalci po starosti za naslednjo tekmovalno sezono v koledarskem letu 2010. 9. člen Vso ODGOVORNOST glede zdravstvene sposobnosti svojih tekmovalcev v okviru PZS NOSIJO KLUBI, ki so jih prijavili za posamezna tekmovanja. 10. člen Klub, ki je prevzel organizacijo tekmovanja, lahko le-to odpove dva (2) meseca pred uradnim pričetkom. V nasprotnem primeru je klub dolžan sam zagotoviti drugega organizatorja in mu poravnati stroške organizacije. Pričetki tekmovanj morajo biti v skladu s Propozicijami PZS. Organizator lahko spremeni pričetek tekmovanja, vendar je dolžan obvestiti klube o spremembi najmanj 21 dni pred pričetkom le-tega. 11. člen Na vseh posameznih državnih prvenstvih Slovenije dobijo zmagovalci v finalnih tekmovanjih, v individualnih disciplinah programa ali posamezniki v štafetnih disciplinah naziv DRŽAVNEGA PRVAKA SLOVENIJE, za ustrezno starostno kategorijo. 12. člen Pri vpisu elektronsko izmerjenih rezultatih v disciplini 1500 m prosto se upoštevajo tudi vmesni časi, izmerjeni na 800 m prosto. 13. člen UVEDBA KONTROLE KOPALK (Poziv ni prostor – javljanje plavalcev): na državnih prvenstvih Slovenije in mitingih se plavalci morajo javiti na pozivnem prostoru najkasneje 3 skupine pred svojim štartom, izjema so 400/800/1500m discipline, kjer velja obveza javljanja 1 skupino pred svojim štartom III. PRITOŽBE 14. člen V primeru ugotovitve, da je bil kršen Pravilnik o plavalnih tekmovanjih, ima klub (uradno potrjen delegat kluba) pravico VLOŽITI PRITOŽBO pri delegatu tekmovanja, 15 minut po uradni objavi oz. izobesitvi na oglasno desko, OB PLAČILU PRITOŽNE TAKSE V VIŠINI 20 EUR. 15. člen Organizatorju državnih prvenstev se priznavajo stroški organizacije v obliki ŠTARTNINE v višini 5 EUR na posamezni štart tekmovalca. Štafete niso vključene v startnino.

Prepis propozicij Januar 2010

2/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

IV. PRIJAVE 16. člen Prijave tekmovalcev za prvenstva PZS se izvajajo preko sistema ON-LINE (katerega za PZS uradno izvaja PZSana) z dodelitvijo gesla za vsak registriran klub pri PZS (geslo dodeli PZSana). Prijavo izvedejo klubi na spletni strani PZS (PZSa na PRO). Timing PZS bo ON-LINE prijave odprl najkasneje petnajst (15) dni pred pričetkom razpisanega prvenstva in zaprl po sledečih datumih:
DATUMI ODPRTJA KLUBSKIH PRIJAV ZA PRVENSTVA V SEZONI 2009/2010 DATUM PRVENSTVO ODPRT O ZAPRTO ŠT. LISTA 28.-31. 01. 2010 ZDRUŽENO D.P. 14. 01. 2010 25. 01. 2010 27. 01. 2010 06.-07. 02. 2010 D.P. SLO - ML. DEČKI 23. 01. 2010 03. 02. 2010 05. 02. 2010 12.-14. 02. 2010 D.P. SLO - DEČKI 29. 01. 2010 09. 02. 2010 11. 02. 2010 06. 03. 2010 D.P.SLO VETERANI 20. 02. 2010 03. 03. 2010 04. 03. 2010 17.-18. 07. 2010 22.-25. 07. 2010 30. 07.-01. 08. 2010 D.P. SLO ML. DEČKI OPEN SLO D.P. SLO . DEČKI 03. 07. 2010 08. 07. 2010 16. 07. 2010 14. 07. 2010 19. 07. 2010 27. 07. 2010 16. 07. 2010 21. 07. 2010 29. 07. 2010

V prijavi bodo upoštevani vsi elektronsko izmerjeni rezultati doseženi in vnešeni v bazo PZSane do razpisanega roka prijav (za prijavo se upoštevajo avtomatsko osveženi najboljši rezultati v bazi PZSane). PZS si pridržuje pravico neupoštevanja rezultatov s tekmovanj, če zapisnik ni bil posredovan PZS v papirni ali elektronski obliki več kot 10 dni po zaključku tekmovanja. PZSana dopolni prijave z najboljšimi doseženimi rezultati v tekoči sezoni: a) za kratke bazene - rezultati odplavani od 01. 09. 2009 (25 m), b) za dolge bazene - rezultati odplavani od 01. 09. 2009 (50 m), c) za zimsko odprto prvenstvo Slovenije - rezultati odplavani od 01. 09. 2009 do zaključka prijav. Izjemi sta disciplini 1500/800 m prosto, kjer PZSana prijavo dopolni z boljšimi rezultati iz tekoče in pretekle sezone iz 50-m bazena. Za disciplino 800 m prosto (m, ž) se lahko upošteva vmesni čas z obrata na 800 m v disciplini 1500 m prosto. 17. člen Na državnih prvenstvih Slovenije so dovoljeni Time trials, vendar se bodo izvajali po končanih predtekmovanjih ali finalih samo ob PREDHODNI NAJAVI pred začetkom posameznega dela delegatu in vrhovnem sodniku prvenstva. V. ODJAVE NA TEKMOVANJU 18. člen TIMING PZS izdela na osnovi on–line prijav štartno listo za razpisano prvenstvo skladno s propozicijami PZS in pravilnikom za plavalna tekmovanja. PZS (Timing PZS) je dolžna objaviti neuradno štartno listo DVA DNI PRED PRIČETKOM TEKMOVANJA na uradni spletni strani PZS. Klubi lahko opozorijo na morebitne (tehnične) napake do konca naslednjega dne. DAN PRED TEKMOVANJEM se objavi na spletni strani PZS uradna štartna lista. Štartna lista predtekmovanj je dokončna in nespremenljiva, razen v primeru tehnične napake.

Prepis propozicij Januar 2010

3/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

TIMING PZS izdela dokončno štartno listo in jo posreduje organizatorju in na spletno stran PZS (najkasneje do 15 ure dan pred pričetkom prvenstva). To ne velja za discipline 1500m in 800m prosto (glej Propozicije Državnih prvenstev Slovenije). 19. člen Plavalec, ki je na štartni listi pa ne nastopi oz. odpove nastop v predtekmovanju v določeni disciplini v uradnem roku za prijavo vodstvu tekmovanja, nima pravice štarta v tem DELU tekmovanja pri ML. DEČKIH/ ML. DEKLICAH in DNEVU na preostalih državnih prvenstvih (ne more nastopiti v preostalih prijavljenih disciplinah kot tudi v popoldanskih klubskih štafetah). 20. člen Delegat kluba lahko odjavi tekmovalca iz finalnega dela tekmovanja 30 minut po objavi, ko so uradni rezultati odplavane discipline na oglasni deski. S tako odjavo plavalec NE IZGUBI PRAVICE NASTOPA v ostalih finalih. Klubski delegati MORAJO izvršiti pismeno odjavo tekmovalca pri delegatu tekmovanja. 21. člen Klub, ki ne odjavi finalista v skladu s 20. členom in se plavalec kluba ne pojavi na štartu v finalu (prazna proga), plača kazen 40 EUR. VI. OMEJITEV NASTOPOV 22. člen Na prvenstvih PZS, kjer se plava B finale, se bo le-to izvedlo, če so po preteku časa za odjavo v določeni disciplini (v predtekmovanju) prijavljeni na štartni listi za popoldanski B finale najmanj štirje (4) plavalci/ke. Pri moštvenem prvenstvu za Dečke/Deklice pa se izvede B finale ne glede na število nastopajočih (točkovanje prvih 16 plavalcev). VII. ŠTAFETNO PLAVANJE 23. člen Štafete na vseh državnih prvenstvih Slovenije (ML. DEČKI/DEKLICE, DEČKI/DEKLICE, KADETI/KADETINJE , MLADINCI/MLADINKE, ABSOLUTNI ) se plavajo s predhodnim upoštevanjem rezultatov štafet na prvenstvih iz 25-m oz. 50-m bazenov (npr. Zimsko drž. prv. Slovenije upoštevajo rezultate štafet iz Poletnega drž. prv. Slovenije). 24. člen NA VSEH DRŽAVNIH PRVENSTVIH MORAJO KLUBI DOSTAVITI POIMENSKE SEZNAME ŠTAFET 30 MINUT PO PRIČETKU DELA TEKMOVANJA. Prijava se odda delegatu prvenstva. Štafeta, za katero klub ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, izgubi pravico nastopa. VIII. REKORDI 25. člen Pri elektronsko izmerjenem rezultatu, enakem ali boljšem od prejšnjega državnega rekorda, PZSana verificira dosežen rekord.

Prepis propozicij Januar 2010

4/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

IX. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 26. člen Organizator je dolžan : • zagotoviti trening dan pred tekmovanjem v trajanju 1,5 ure, • pred vsakim delom tekmovanja zagotoviti 1 uro bazena za ogrevanje (npr.: 7.50- 8.50 oziroma 16.45-17.45 ), • označiti progo/i za SPRINT, V času ogrevanja se določi/ta proga/gi za SPRINT, ki je izključno namenjena vadbi hitrega plavanja, skokov v vodo. V bazenu z 10 progami sta za SPRINT namenjeni 0. in 10. proga,v bazenu z 8. progami se dodeli 1.proga. RAZDELITEV V ELJA VES ČAS OGREVANJA , • dostaviti izvod zapisnika vsakega tekmovanja v roku 5 dni na naslov PZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana, • kriti stroške organizacije iz lastnih sredstev. 27. člen ORGANIZATOR MORA tudi: • omogočiti vodstvu tekmovanja nemoteno delo, • pripraviti bazen v skladu s predpisi o tekmovanju PZS, • določiti predstavnika organizatorja, ki bo na razpolago delegatu tekmovanja zaradi pravilne in pravočasne izvedbe tekmovanja, • zagotovi dežurnega zdravnika oz. višjo medicinsko sestro, • zagotoviti red na plavališču in izvajanje vseh določil pravilnika za plavalna tekmovanja PZS, • zagotoviti elektronsko merjenje, • sodelujočim klubom zagotoviti: - do 10 prijavljenih plavalcev) po en (1) izvod štartne liste; - od 11 do 30 plavalcev po dve štartni listi in - nad 30 plavalcev pa pripadajo tri (3) štartne liste, • zagotoviti prisotnost predstavnikov javnega obveščanja, v kolikor pa teh ni, sam določi predstavnika za tisk, ki posreduje podatke s tekmovanja novinarjem oziroma javnim občilom, • PZS ima pravico postaviti reklamni pano delovnih organizacij, katere sofinancirajo program PZS na velikih mednarodnih tekmovanjih, brez zahtevka plačila odškodnine organizatorju državnega prvenstva. X. OBVEZNOSTI NASTOPAJOČIH KLUBOV 28. člen Spoštovanje Pravilnika za plavalna tekmovanja FINA in predpisanih Propozicij za posamezna tekmovanja: • klubi se hranijo in prenočujejo na lastne stroške, • klubi se udeležijo otvoritvene slovesnosti in zaključka tekmovanja, • klubi pravočasno pošiljajo tekmovalce na razglasitev zmagovalcev, • klubi spoštujejo vse Pravilnike PZS, • klubi zagotovijo sodnika z opravljenim sodniškim izpitom, člana sodniškega zbora PZS za tekoče leto. 29. člen Klubi, ki sodelujejo na posameznem državnem prvenstvu, morajo za izvedbo prvenstva zagotoviti v nadaljevanju predpisano število sodnikov. Število sodnikov za posamezen klub je odvisno od števila registriranih plavalcev posameznega kluba na PZSani na dan 10.10. tekočega leta in s tem povezanim številom delegatov na skupščini PZS (v skladu z 22.2 členom Statuta PZS), in sicer:

Prepis propozicij Januar 2010

5/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

Št. sodnikov delegirano preko klubov dečki - zima Open SLO poletje 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Marjan Mohar

združenozima

ml. dec.poletje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

reg.plav

ml. deč. zima

PK Triglav Kranj PK Iirija Ljubljan a PK Branik Maribor PK Ljubljana PK Olimpija PK Radovljica ŠD Riba Ljubljana PK Marines Neptun Celje PK Fužina Ravne PK Kamnik PK Velenje Plavalno društvo Maribor PK Celulozar Krško PK Inles Ribnica PK Posejdon Celje PK Koper PK Cementarna Trbovlje ŠD Zvezda PK Terme Ptuj PK Jesenice ŠD Delfin PK Biser Piran PK Nova Gorica PK Cerkno PK Zdravilišče Radenci PK Ruše Športno društvo Železniki

244 212 170 168 164 138 127 117 108 83 83 79 73 66 51 46 41 39 39 25 24 22 21 16 13 11 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

17

19

Klub, ki NE bo zagotovil SODNIKA ZA SOJEN JE NA DRŽAVNEM PRVENSTVU, plača kazen za posameznega sodnika 65 EUR na dan. Klub, ki nastopa samo določeno število dni, plača samo za tiste dni, na katerih so njihovi plavalci nastopili. Organizator je dolžan zagotoviti manjkajoče sodnike Kazen mora klub plačati organizatorju prvenstva pred pričetkom tekmovanja, v nasprotnem primeru klub nima pravice nastopa na DP . XI. PRIZNANJA 30. člen Na vseh državnih prvenstvih Slovenije se odličja podeljujejo od 3. do 1. mesta. Diskvalifikacija v finalnih nastopih plavalcev ne glede na starostno kategorijo pomeni, da plavalec v finalu NI UVRŠČEN IN s tem izgubi tudi možnost osvojitve ODLIČJA (ne glede na rezultat v predtekmovanju). V moštvenem prvenstvu dečkov/deklic pomeni diskvalifikacija v finalu izgubo najmanj 9 točk, katere se ne računajo v skupnem seštevku.

Prepis propozicij Januar 2010

6/16

deč.poletje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

glasov

Klub

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

31. člen Na vseh posamičnih državnih prvenstvih prejmejo: • prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalec oz štafeta odličje PZS, • prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalec v kategoriji mlajšega letnika pri DEČKIH/DEKLICAH ter MLAJŠIH DEČKI/ MLAJŠIH DEKLICAH diplomo PZS (v individualnih disciplinah). • Na vseh moštvenih državnih prvenstvih prejmejo vse uvrščene ekipe v trajno last pokal PZS. XII. OBVEZE PLAVALNIH SODNIKOV PZS IN DELEGATA 32. člen Zbor sodnikov PZS določi za vsa prvenstva PZS vrhovne sodnike, štarterje ter po 2 sodnika tehnik. Ostale sodnike priskrbijo organizator ter nastopajoči klubi. Organizator bo s strani PZS obveščen o prijavljenih sodnikih najmanj tri (3) dni pred pričetkom prvenstva. 33. člen Za vsa določila Pravilnika o plavalnih tekmovanjih PZS in izvajanje le-teh je zadolžen vrhovni sodnik vsakega tekmovanja. Vsi sodniki, ki sodijo na prvenstvih PZS morajo spoštovati tudi Pravilnik sodniškega zbora PZS. 34. člen I.O. PZS imenuje delegate za posamezna prvenstva, ki prevzemajo svoje dolžnosti, ko so imenovani za delegata na prvenstvih. Naloge delegata in opremljenost plavalnih objektov so zajete v Navodilih za organizacijo tekmovanj, ki jih organizira PZS in naj bi jih prireditelj upošteval ter so sestavni del Propozicij PZS. 35. člen Do pričetka prvenstev tolmači Propozicije Plavalna zveza Slovenije, na prvenstvu pa delegat. XIII. OTVORITEV IN ZAKLJUČEK DRŽAVNIH PRVENSTEV 36. člen Uradna otvoritev vsakega prvenstva se izvede v popoldanskem delu tekmovanja. Tekmovanje se zaključi po vseh izvedenih disciplinah programa in podelitvi priznanj. Vsi prisotni klubi na tekmovanju OBVEZNO sodelujejo na otvoritvi in zaključku tekmovanja. 37. člen Propozicije PZS za sezono 2009/2010 so bile sprejete na 5. seji I.O. PZS in stopijo v veljavo dne, 21. 01. 2010.

Sekretar PZS Matjaž Perme

Predsednik PZS Darjan Petrič

Prepis propozicij Januar 2010

7/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

PROPOZICIJE DRŽAVNIH PRVENSTEV
PRVENSTVA MLAJŠIH DEČKOV IN DEKLIC MOŠTVENO IN POSAMIČNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE DEČKE in MLAJŠE DEKLICE 2010 • • Na prvenstvu PZS za MLAJŠE DEČKE in MLAJŠE DEKLICE se vse discipline programa plavajo brez predtekmovanj. Skupine tekmovalcev za vsako disciplino bodo sestavljene na osnovi odplavanih rezultatov doseženih na uradnih tekmovanjih. V zadnjo skupino bo uvrščeno 8 tekmovalcev z NAJBOLJŠIMI REZULTATI in mora biti POLNO ZASEDENA . V predhodne skupine pa bodo uvrščeni tekmovalci glede na vrstni red rezultatov. Tekmovalci z najslabše doseženimi rezultati ali brez njega bodo nastopili v 1. ali najslabši skupini. Tekmovalec ima pravico do dveh (2) individualnih nastopov in štafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). Na poimenski prijavi po disciplinah MORAJO BITI PRIJAVLJENI VSI NASTOPAJOČI plavalci (tudi če nastopijo samo v ŠTAFETAH). Vsak KLUB lahko prijavi NAJVEČ 8 (osem) plavalcev na disciplino, točkujejo se 3 (trije) najbolje uvrščeni plavalci. Točke se izračunavajo po točkovnem sistemu PZS, ki je objavljen na spletni strani PZS. V sklopu moštvenega točkovanja se pri kategoriji mlajših dečkov/mlajših deklic uvede spodnja meja vrednosti rezultata v višini 150 točk, ki se še upošteva v seštevek kluba. Klub ima pravico prijaviti največ 3 štafete, TOČKUJETA se samo 2 (dve) štafeti na klub. Vse tri pa konkurirajo za naslov oz. medalje. Razpored štafet se določi na osnovi uvrstitve štafet na predhodnem prvenstvu (npr. zima 2010, rezultati štafet poletje 2009). V finalno skupino se razvrstijo štafete po časih iz predhodnega prvenstva. Prvenstvo mlajših dečkov/mlajših deklic je moštveno in posamično, kjer se podeljujejo - MEDALJE za absolutno kategorijo mlajši dečki/mlajše deklice (dečki: 12 let in mlajši, deklice: 10 let in mlajše) in - DIPLOME v individualnih disciplinah (dečki: 11 let in mlajši, deklice: 9 let in mlajše). Tekmovanje se odvija v dveh dnevih: 1. in 2.del sobota in 3. in 4. del nedelja. Pričetek tekmovanj:
ZI M A program 1. dela sobota program 2. dela sobota program 3. dela nedelja program 4. dela nedelja P O L E T JE program 1. dela sobota program 2. dela sobota program 3. dela nedelja program 4. dela nedelja

• • • • • • •

• •

1 .del 2. del 3. del 4. del

ob 9.00 uri ob 17.00 uri ob 9.00 uri ob 16.30 uri

1. del 2. del 3. del 4. del

ob 9.00 uri ob 18.00 uri ob 9.00 uri ob 17.30 uri

PROGRAM:
1. del 50 m Hrbtno (m, ž) 100 m Prsno (m, ž) 400 m Prosto (m, ž) ZIMA 2. del 50 m Prosto (m ,ž) 100 m Hrbtno (m, ž) *100 m Mešano (m, ž) 4x 50 m Prosto (m, ž) 3. del 200 m Prosto (m, ž) 50 m Prsno(m, ž) 100 m Delfin (m, ž) 200 m Hrbtno(m, ž) 4.del 50 m Delfin(m ,ž) 100 m Prosto (m, ž) 200 m Prsno (m, ž) 4x 50 m Mešano (m, ž)

1. del 50 m Hrbtno (m, ž) 100 m Prsno (m, ž) 400 m Prosto (m, ž)
*

POLETJE 2. del 3. del 50 m Prosto (m ,ž) 200 m Prosto (m, ž) 100 m Hrbtno (m, ž) 50 m Prsno(m, ž) *200 m Mešano (m, ž) 100 m Delfin (m, ž) 4x 50 m Prosto (m, ž) 200 m Hrbtno(m, ž)

4.del 50 m Delfin(m ,ž) 100 m Prosto (m, ž) 200 m Prsno (m, ž) 4x 50 m Mešano (m, ž)

V letni sezoni 200 m mešano nadomesti 100 m mešano

Prepis propozicij Januar 2010

8/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

PRVENSTVA DEČKOV IN DEKLIC
POSAMIČNO IN MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za DEČKE in DEKLICE - zima 2010 • Tekmovanje poteka v treh (3) dneh: petek, sobota in nedelja s PREDTEKMOVANJI (dopoldan) in FINALI (popoldan). • Na tem prvenstvu ima tekmovalec pravico do dveh (2) individualnih nastopov in štafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). • V PREDTEKMOVANJU vseh individualnih disciplin velja pravilo sestav skupin po nosilcih. • uvedbe ABSOLUTNEGA FINALA za disciplini 200 m Delfin in 400 m Mešano (e nak način tekmovanja kot je pri 1500m prosto (popoldanski finale 8 najboljših po odplavanih rezultatih , dopoldan vsi ostali)). Končna razvrstitev po časih ne glede v katerem delu je plaval.

TOČKOVANJE • • • • Na državnem prvenstvu Slovenije za DEČKE in DEKLICE se plava A in B finale, kjer se točkuje 16 uvrščenih tekmovalcev oziroma štafet, razen v disciplinah 1500/800 m prosto, 200 m delfin in 400 m mešano, kjer se plava absolutno finale. V primeru diskvalifikacije se točke za moštveno prvenstvo klubov plavalcu v finalu NE PODELIJO. Točke niso prenesljive iz A oziroma B finala (tudi v primeru diskvalifikacije). Plavalci bodo točkovani po naslednjem ključu:
Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Točke 20 17 15 13 12 11 10 9 Mesto 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Točke 8 7 6 5 4 3 2 1

ŠTAFETE: Razpored štafet se določi na osnovi uvrstitve štafet na predhodnem prvenstvu (npr. zima 2010 rezultati štafet poletje 2009). V finalno skupino se razvrstijo štafete po časih iz predhodnega prvenstva. V moštvenem prvenstvu pa se točkujeta samo dve štafeti na klub (prvi dve uvrščeni); 3. in več klubska štafeta VPLIVA na vrstni red točkovanih štafet. Točkovanje štafet je enojno. Vse prijavljene štafete enakovredno tekmujejo za kolajne. PODELITVE: Prvi trije tekmovalke/ci v posameznih disciplinah prejmejo MEDALJE, medtem ko se podelitev DIPLOM za mlajši letnik izvede na osnovi uvrstitev v A in B finale. Odjava ali diskvalifikacija mlajšega letnika v finalu zadrži podelitev diplom. PRIČETEK: petek in sobota: nedelja: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17. uri

Prepis propozicij Januar 2010

9/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

PROGRAM TEKMOVANJA:
1. DAN 50 m Delfin m 50 m Delfin ž 200 m Prsno m 200 m Prsno ž 400 m Prosto m 400 m Prosto ž 100 m Hrbtno m 100 m Hrbtno ž 200 m Mešano m 200 m Mešano ž ZIMA 2. DAN 50 m Prsno m 50 m Prsno ž 200 m Prosto m 200 m Prosto ž 100 m Delfin m 100 m Delfin ž 200 m Hrbtno m 200 m Hrbtno ž 50 m Prosto m 50 m Prosto ž 400 m Mešano m 400 m Mešano ž 4 x 100 m Prosto m 4 x 100 m Pprosto ž 3. DAN 100 m Mešano ž 100 m Mešano m 50 m Hrbtno ž 50 m Hrbtno m 100 m Prosto ž 100 m Prosto m 200 m Delfin ž 200 m Delfin m 100 m Prsno ž 100 m Prsno m 800 m Prosto ž 1500 m Prosto m 4 x 100 m Mešano ž 4 x 100 m Mešano m

4 x 200 m Prosto m 4 x 200 m Prosto ž

V disciplinah 800 m in 1500 m prosto NI PRED TEKMOVANJ. SKUPINE TEKMOVALCEV ZA VSAKO DISCIP LINO BODO SESTAVLJEN E NA OSNOVI ODPLAVANIH REZULTATOV, DOSEŽ ENIH NA URADNIH TEKMOVANJIH. V POPOLDANSKEM DELU SE PLAVA SAMO A FINALE, KJER JE UVRŠČEN O 8 PLAVALK/CEV Z NAJBOLJŠIMI URADNO ODPLAVANIMI REZULTATI. Odjava za disciplini 800 m in 1500 m prosto je možna pred pričetkom tekmovanja (3. dan predtekmovanja - dopoldan). Odjave verificira delegat PZS – Timing PZS nato izdela uradno štartno listo za disciplini 800 m in 1500 m prosto.

Prepis propozicij Januar 2010

10/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

POSAMIČNO IN MOŠTVENO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za DEČKE in DEKLICE - poletje 2010 • • • • Tekmovanje poteka v treh (3) dneh: petek, sobota in nedelja s PREDTEKMOVANJI (dopoldan) in FINALI (popoldan). Na tem prvenstvu ima tekmovalec pravico do dveh (2) individualnih nastopov in štafeti v vsakem delu tekmovanja (2+1). Pravila in in točkovanje sta identična Moštvene mu in posamične mu prvenstvu Slovenije za dečke/deklice – zima. Razlikujeta se le programa tekmovanj, kjer poletni program vsebuje celotni program svetovnih prvenstev.

PRIČETEK petek in sobota: nedelja: Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17.00 uri Predtekmovanje 9.00, Finala ob 17.00 uri

PROGRAM TEKMOVANJA:
POLETJE 2. DAN 50 m Prsno m 50 m Prsno ž 200 m Prosto m 200 m Prosto ž 100 m Delfin m 100 m Delfin ž 200 m Hrbtno m 200 m Hrbtno ž 50 m Prosto m 50 m Prosto ž 400 m Mešano m 400 m Mešano ž 4 x 100 m Prosto m 4 x 100 m Pprosto ž

1. DAN 50 m Delfin m 50 m Delfin ž 200 m Prsno m 200 m Prsno ž 400 m Prosto m 400 m Prosto ž 100 m Hrbtno m 100 m Hrbtno ž 200 m Mešano m 200 m Mešano ž

3. DAN 50 m Hrbtno ž 50 m Hrbtno m 100 m Prosto ž 100 m Prosto m 200 m Delfin ž 200 m Delfin m 100 m Prsno ž 100 m Prsno m 800 m Prosto ž 1500 m Prosto m

4 x 200 m Prosto m 4 x 200 m Prosto ž

4 x 100 m Mešano ž 4 x 100 m Mešano m

• •

V PREDTEKMOVANJU vseh individualnih disciplin velja pravilo sestav skupin po nosilcih. V disciplinah 800 m in 1500 m prosto NI PRED TEKMOVANJ . SKUPINE TEKMOVALCEV ZA VSAKO DISCIPLINO BODO SESTAVLJEN E NA OSNOVI ODPLAVANIH REZULTATOV, DOSEŽ ENIH NA URADNIH TEKMOVANJIH. V POPOLDANSKEM DELU SE PLAVA SAMO A FINALE, KJER JE UVRŠČEN O 8 PLAVALK/CEV Z NAJBOLJŠIMI URADNO ODPLAVANIMI REZULTATI. Odjava za disciplini 800 m in 1500 m je možna pred pričetkom tekmovanja (3. dan predtekmovanja dopoldan). Odjave verificira delegat PZS – Timing PZS nato izdela uradno štartno listo za disciplini 800 m in 1500 m prosto uvedbe ABSOLUTNEGA FINALA za disciplini 200 m Delfin in 400 m Mešano (e nak način tekmovanja kot je pri 1500m prosto (popoldanski finale 8 najboljših po odplavanih rezultatih , dopoldan vsi ostali)). Končna razvrstitev po časih ne glede v katerem delu je plaval.

• •

Prepis propozicij Januar 2010

11/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

TOČKOVANJE • Na državnem prvenstvu Slovenije za DEČKE in DEKLICE se plava A in B finale, kjer se točkuje 16 uvrščenih tekmovalcev oziroma štafet, razen v disciplinah 1500/800 m prosto, 200 m delfin in 400 m mešano, kjer se plava absolutno finale. • V primeru diskvalifikacije se točke za moštveno prvenstvo klubov plavalcu v finalu NE PODELIJO. • Točke niso prenesljive iz A oziroma B finala (tudi v primeru diskvalifikacije). • Plavalci bodo točkovani po naslednjem ključu:
Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Točke 20 17 15 13 12 11 10 9 Mesto 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Točke 8 7 6 5 4 3 2 1

ŠTAFETE: Razpored štafet se določi na osnovi uvrstitve štafet na predhodnem prvenstvu (npr. zima 2010 rezultati štafet poletje 2009). V finalno skupino se razvrstijo štafete po časih iz predhodnega prvenstva. V moštvenem prvenstvu pa se točkujeta samo dve štafeti na klub (prvi dve uvrščeni); 3. in več klubska štafeta VPLIVA na vrstni red točkovanih štafet. Točkovanje štafet je enojno. Vse prijavljene štafete enakovredno tekmujejo za kolajne. PODELITVE: Prvi trije tekmovalke/ci v posameznih disciplinah prejmejo MEDALJE, medtem ko se podelitev DIPLOM za mlajši letnik izvede na osnovi uvrstitev v A in B finale. Odjava ali diskvalifikacija mlajšega letnika v finalu zadrži podelitev diplom.

Prepis propozicij Januar 2010

12/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

ZIMSKO ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE 2010
SPLOŠNI POGOJI: • • Pravico nastopa imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo uvodna določila propozicij PZS za tekmovalno sezono 2010 Podeljevanje medalj na Združenem prvenstvu Slovenije je trojno. a) za nosilce absolutnih državnih naslovov b) za nosilce mladinskih c) za nosilce kadetskih državnih naslovov

PRIČETEK TEKMOVANJ: Predtekmovanje: ob 9.00 uri ; Finale: ob 17.00 uri PROGRAM TEKMOVANJA:
1. DAN 100 m mešano m 100 m mešano ž 400 m prosto m 400 m prosto ž 100 m prsno m 100 m prsno ž 50 m hrbtno m 50 m hrbtno ž 200 m delfin m 200 m delfin ž 4 x 100 m prosto m 4 x 100 m prosto ž 2. DAN 100 m prosto m 100 m prosto ž 200m hrbtno m 200m hrbtno ž 50 m prsno m 50 m prsno ž 200 m mešano m 200 m mešano ž 800m prosto m 800m prosto ž 3. DAN 50 m delfin m 50 m delfin ž 200 m prosto m 200 m prosto ž 100 m hrbtno m 100 m hrbtno ž 400m mešano m 400m mešano ž 4. DAN 50 m prosto m 50 m prosto ž 200 m prsno m 200 m prsno ž 100 m delfin m 100 m delfin ž ** štafete KAD, MLAD 1500 m prosto m 1500 m prosto ž

4 x 200 m prosto m 4 x 200 m prosto ž

4 x 100 m mešano m 4 x 100 m mešano ž

PREDTEKMOVANJE : • • V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin združenega prvenstva velja pravilo sestav absolutnih skupin po nosilcih ne glede na starostne kategorije. V disciplini 1500 M PROSTO MOŠKI in 800 M PROSTO ŽEN SKE velja Pravilo sestave skupin po prijavljenih rezultatih, pri čemer skupina z najboljšimi časi plava samo POPOLDAN. Ostale skupine plavajo po končanem dopoldanskem predtekmovanju 2. tekmovalnega dne za 800m prosto (m) in (ž) ter 4. dne za 1500m prosto (m) in (ž). Odjava za disciplino 1500/800 m prosto je možna do pričetka 2. oz. 4. predtekmovalnega dne.

ŠTAFETE: Kadetske in mladinske štafete plavajo direktno po dopoldanskih predtekmovanjih združenega prvenstva. V teh delih KADETSKE in MLADINSKE štafete nastopajo za naslove državnih prvakov s prijavljenimi rezultati letnega prvenstva Slovenije za kadete in mladince - sezona 2009. Zanje velja absolutni vrstni red doseženih časov (končna uvrstitev po časih ne glede v kateri skupini so plavale štafete).
** v 4. predtekmovalnem dnevu pa se bodo kadetske in mladinske štafete plavale pred dopoldanskimi disciplinami 1500 m prosto (m) in (ž).

Prepis propozicij Januar 2010

13/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

FINALA: • INDIVIDUALNI NASTOPI : Izvedejo se najprej zaprta samo A finala kadetov nato mladincev ter absolutno odprto finale (v katerem so lahko uvrščeni kadeti in mladinci, ki pa ne vplivajo na število plavalcev v njihovih finalih. Njihova uvrstitev v absolutno finale avtomatično pomeni prednost ne glede na dosežen čas v finalu. • ŠTAFETNI NASTOPI : o Absolutne štafete se plavajo samo v popoldanske finalu s prijavljenimi rezultati letnega oz. zimskega absolutnega prvenstva Slovenije sezona 2008 Zanje velja absolutni vrstni red doseženih časov (končna uvrstitev po časih ne glede v katerem finalu so plavale štafete). o Podelitev medalj v individualnih disciplinah za absolutno, mladinsko in kadetsko prvenstvo se opravi V POPOLDANSKEM DELU.

Prepis propozicij Januar 2010

14/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

LETNO ODPRTO ZDRUŽENO PRVENSTVO SLOVENIJE 2010
Letno združeno prvenstvo 2010 združuje tri prvenstva hkrati: • Podeljevanje medalj na Odprtem prvenstvu Slovenije: a) za nosilce naslovov Odprtega prvenstva Slovenije b) za nosilce absolutnih državnih naslovov c) za nosilce mladinskih državnih naslovov d) za nosilce kadetskih državnih naslovov SPLOŠNI POGOJI: • • • • Pravico nastopa imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo uvodna določila propozicij PZS za tekmovalno sezono 2009/2010 ter tujci, katerih države so članice FINAe ali LENe. Organizator izdela sprotni zapisnik Odprtega prvenstva. Naknadno bodo izdelani in dostavljeni klubom zapisniki absolutnega, mladinskega in kadetskega prvenstva Slovenije. tujcem nastop na Odprtem prvenstvu V ŠTAFETN IH DISCIPLINAH NI DOVOLJEN Organizator prvenstva priskrbi medalje za nosilce naslovov Odprtega prvenstva.

PREDTEKMOVANJE : • V dopoldanskem predtekmovalnem delu individualnih disciplin združenega prvenstva velja pravilo sestav absolutnih skupin po nosilcih ne glede na starostne kategorije. • V disciplini 1500 M PROSTO MOŠKI in 800 M PROSTO Ž ENSKE velja Pravilo sestave skupin po prijavljenih rezultatih in 16. členom Propozicij PZS, pri čemer skupina z najboljšimi časi plava samo POPOLDAN. Ostale skupine plavajo po končanem dopoldanskem predtekmovanju 2. tekmovalnega dne za 800 m prosto (m) in (ž) ter 4. dne za 1500 m prosto (m) in (ž). • Odjava za disciplino 1500/800 m prosto je možna do pričetka 2. oz. 4. predtekmovalnega dne. ŠTAFETE: Kadetske in mladinske štafete plavajo direktno po dopoldanskih predtekmovanjih združenega prvenstva s prijavljenimi rezultati zimskega prvenstva Slovenije za kadete in mladince - sezona 2010. V teh delih kadetske in mladinske štafete nastopajo za naslove državnih prvakov. Zanje velja absolutni vrstni red doseženih časov (končna uvrstitev po časih ne glede v kateri skupini so plavale štafete). FINALA: •
INDIVIDUALNI NASTOPI : Izvedejo se najprej zaprta samo A finala kadetov nato mladincev ter absolutno odprto finale (v katerem so lahko uvrščeni kadeti in mladinci, ki pa ne vplivajo na število plavalcev v njihovih finalih. Njihova uvrstitev v absolutno finale avtomatično pomeni prednost ne glede na dosežen čas v finalu. V primeru uvrstitve v absolutno odprto finale 6 in več tujcev se izvede B finale oziroma v primeru uvrstitve 14 ali več tujcev v finale se izvede še C finale vendar samo v disciplinah v katerih je prišlo do prevelikega števila tujcev. ŠTAFETE: Absolutne štafete se plavajo samo v popoldanske finalu s prijavljenimi rezultati zimskega absolutnega prvenstva Slovenije sezona 2010. Zanje velja absolutni vrstni red doseženih časov (končna uvrstitev po časih ne glede v katerem finalu so plavale štafete). PODELITVE: Podelitev medalj v individualnih disciplinah za absolutno, mladinsko in kadetsko prvenstvo se opravi v popoldanskem delu.

• •

Prepis propozicij Januar 2010

15/16

Marjan Mohar

PROP OZICIJ E PZS
za sezono 2009/10

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Januar 2010

PRIČETEK TEKMOVANJ: Predtekmovanje: ob 9.00 uri Finale: ob 18.00 uri PROGRAM ZDRUŽENEGA ODPRTEGA PRVENSTVA SLOVENIJE:
1. DAN 400 m prosto m 400 m prosto ž 100 m prsno m 100 m prsno ž 50 m hrbtno m 50 m hrbtno ž 200 m delfin m 200 m delfin ž 2. DAN 100 m prosto m 100 m prosto ž 200m hrbtno m 200m hrbtno ž 50 m prsno m 50 m prsno ž 200 m mešano m 200 m mešano ž 800m prosto m 800m prosto ž 3. DAN 50 m delfin m 50 m delfin ž 200 m prosto m 200 m prosto ž 100 m hrbtno m 100 m hrbtno ž 400m mešano m 400m mešano ž 4. DAN 50 m prosto m 50 m prosto ž 200 m prsno m 200 m prsno ž 100 m delfin m 100 m delfin ž
** štafete MLADINCEV, KADETOV

1500 m prosto m 1500 m prosto ž

4 x 100 mprosto m 4 x 100 m prosto ž

4 x 200 m prosto (m) 4 x 200 m prosto (ž)

4 x 100 m mešanoM m 4 x 100 m mešano ž

** v 4. p redtekmovalnem dnevu pa se bodo kadetske in mladinske štafete (4x100 m mešano) plavale pred dopoldanskimi disciplinami 1500 m prosto (m) in (ž).

REZULTATSKE NORME na ABSOLUTNEM PRVENSTVU SLOVENIJE za leto 2010
DISCIPLINA 50 m prosto 100 m prosto 200 m prosto 400 m prosto 800 m prosto 1500 m prosto 50 m prsno 100 m prsno 200 m prsno 50 m delfin 100 m delfin 200 m delfin 50 m hrbtno 100 m hrbtno 200 m hrbtno 200 m mešano 400 m mešano A BS OL UT NO MOŠKI 00:28,00 00:59,00 02:11,00 04:35,00 09: 20,00 18:10,00 00:38,00 01:20,00 02:50,00 00:32,00 01:08,00 02:35,00 00:35,00 01:14,00 02:40,00 02:32,00 05:25,00 ŽENSKE 00:31,00 01:07,00 02:25,00 05:00,00 10:20,00 19:30,00 00 :42,00 01:30,00 03:12,00 00:37,00 01:18,00 02:55,00 00:38,00 01:20,00 02:50,00 02:45,00 05:55,00

Avtor ne od govarja za more bitn e napake, ki so na stale ob prepisu propozicij. Originalne pro pozicije PZS za sezono2009/1 0 do bite v pisarn i PZS email: info @plavalna-zveza.si ali na strani Plavalne zveze Slovenije www.plavalna-zveza.si.

Prepis propozicij Januar 2010

16/16

Marjan Mohar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful