You are on page 1of 44

Билтен Факултета музишке уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду

Бепград, јун 2013.
Брпј 10 /11

Гпдина III

oктпбар 2012. - јун 2013.

ДПГАЂАЈИ/ПРПСЛАВЕ/ЈУБИЛЕЈИ

Факултет музишке уметнпсти је 28. марта 2013. гпдине дпбип Дпзвплу за рад
Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, ппд
брпјем 612-00-00245/2011-04
Прпслава 75 гпдина Факултета музичке уметнпсти
Факултет музишке уметнпсти је прпславип 75 гпдина рада 21. нпвембра у великпј Сали ФМУ. Ппздравни гпвпр
пдржала је декан прпф. др Дубравка Јпвишић, а ппред ое присуунима се пбрауила и прпфеспр емеритус Даринка
Матић Марпвић, кап и рекупр Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду, гпсппђа Љиљана Мркић-Ппппвић.

У умеунишкпм делу прпграма насуупили су:
- Collegium Musicum ппд управпм диригенуа Даринке Мауић Марпвић кпји је извеп Дпдплске песме кпмппзиупра
Марка Тајшевића и Крајищке песме кпмппзиупра Немаое Савића.
- Сууденуи прве гпдине Суудијскпг прпграма за еунпмузикплпгију извели су 2 урадиципналне сепске игре из ценуралне
Србије щетоа и кукуоещ. Игра щетоа пдиграна је уз прауоу две фруле кпје су свирали сууденуи прве гпдине Маркп
Максимпвић и Филип Вујакпвић. Игру кукуоещ прауип је Филип Вујакпвић на дудуку.
- Александра Тпдпрпвић сууденукиоа масуер суудија Суудијскпг прпграма за еунпмузикплпгију извела је песму Шанкп
си Бпнка залиби из села Велики извпр кпд Зајешара.
- Еди Тајм, суудену масуер суудија Суудијскпг прпграма за еунпмузикплпгију, извеп је кплп на једну страну из Срема
на урпгласним гајдама.
- Група сууденауа Суудијскпг прпграма за еунпмузикплпгију извела је и љубавну песму Ори Севдп, Севдалијп из
Призренске гпре. Сплисуи на даирама су били Јпвана Вараћ, сууденукиоа прве гпдине и Марина Бпгданпвић
сууденукиоа друге гпдине. Кавале су свирали Александар Јпван Крсуић и Маркп Максимпвић.

1

- Кап специјални гпст наступила је Оена Екселенција Ецукп Цунпзаки, супруга
амбасадпра Јапана, на виплини у прауои Бепградскпг камернпг пркесура
„ПРФЕЈ“ ппд диригенускпм палицпм Ивана Маркпвића. Извели су нумеру „Хару
нп уми“ (Мпре у прплеће), урадиципналну јапанску песму за кпју је аранжман
написап прпфеспр Александар Вујић.
- Сууденукиое Суудијскпг прпграма за сплп певаое Александра Аливпјвпдић
(сппран) и Тамара Грубин (мецпсппран) извеле су први суав из кпмппзиције
„Суабау мауер“ Ђпванија Бауисуе Пергплезија у прауои Бепградскпг камернпг
пркесура „ПРФЕЈ“, ппд управпм диригенуа Ивана Маркпвића.
- Такпђе, Бепградски камерни пркесуар „Прфеј“ ппд рукпвпдсувпм Ивана
Маркпвића извеп је урећи псалм Пеура Кпопвића из кпмппзиције Три
псалма.
- У склппу прпмпције нпвппувпренпг Суудијскпг прпграма за чез и пппуларну
музику насуупили су и насуавници пвпг прпграма Лука Игоаупвић (сакспфпн),
Нпвак Мијпвић (уруба) и Сава Милеуић (клавир).
Захвалнице ФМУ су дпбили:
1. Оена екселенција Ецукп Цунпзаки
2. Михајлп Блам
3. Впјислав Симић
4. Јпван Маљпкпвић
5. Слпбпдан Маркпвић
6. Миркп Щпуц
7. Ана Жившић, сарадник на Темпусу
8. Ана Гоаупвић, сарадник на ппслпвима акредиуације суудијских прпграма
ФМУ
9. Биљана Андрејић, щеф скрипуарнице
10. Бпјана Загпрац, сампсуални умеунишки сарадник
11. Милан Ппппвић, асисуенуу
12. Драгица Лалић Михаилпвић, сампсуални коижнишар
13. Срђан Миурпвић, дирекупр кпмпаније Mitros Music
14. Александар Пбрадпвић, в.д. генералнпг дирекупра Елекурппривреде Србије
15. Спфија Дукић, заменица управиуељице ТЕМПУС канцеларије у Србији
16. Марија Филиппвић Пжегпвић, управиуељица ТЕМПУС канцеларије у Србији
17. Злауа Трзин Фуруула, прпграмски уредник кулуурнпг ценура Шукарица
18. Пливера Јежина, дирекупрка Дешјег кулуурнпг ценура у Бепграду
19. Ценуар за музику КНУ
20. Пдељеое за ликпвну и музишку умеунпсу САНУ
21. Јелена Зекпвић-Мирић, рукпвпдипц финансијске службе у рекупрауу Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду
22. Дејан Јпванпвић, дирекупр Наципналне службе за заппщљаваое
23. Сујепкп Гуу
24. Милпщ Крсуић
25. Јпван Адампв
26. Александар Тпщкпв, сампсуални умеунишки сарадник
27. Бпщкп Радпјкпвић, в.д. дирекупра Југпкпнцеруа
28. Александра Паладин, уредник емисије Сусретаоа и главни и пдгпвпрни уредник шаспписа Музика класика
29. Гпсппђа Сира Мипри, дирекупрка Иуалијанскпг инсуиуууа за кулууру у Бепграду
30. Щведска међунарпдна агенција за развпј и сарадоу СИДА

2

32. Лидија Шплпвић, службеник за јавне набавке Елекурпуехнишкпг факулуеуа у Бепграду
33. Суаща и Сеад Лпрбек, дирекуприма кпмпаније SMS music
34. Нпрвещка амбасада
35. Ценуар лепих умеунпсуи Гварнеријус
36. Науалија Трбпјевић, щефица клавирскпг акуива МЩ „Владимир Ђпрђевић“
37. Биљана Марјанпвић, прпфеспр клавира у МЩ „Владимир Ђпрђевић“

2Cellos
На иницијауиву дпценуа Драгана Ђпрђевића, Стjепан Хаусер и
Лука Шулић из ансамбла 2 Cellos гпсупвали су на Факулуеуу
музишке умеунпсуи упши оихпвпг кпнцеруа 28. децембра у
Ценуру Сава. Ппсле кпнференције за щуампу у препунпј Великпј
сали, приређен је крауак кпнцеру изненађеоа за гпсуе, а зауим
су млади умеуници пдсвирали некпликп пппуларних нумера и
прпвели време у разгпвпру и фпупграфисаоу са сууденуима и
прпфесприма ФМУ.

Први еврппски дан старе музике
На Факулуеуу музишке умеунпсуи је 21. маруа пдржана прпслава Првпг еврппскпг дана старе музике, кпји се пд пве
гпдине пбележава щирпм Еврппе. Иницијаупр и главни прганизаупр прпјекуа је Еврппска аспцијација за стару музику –
REMA, кпја је ФМУ укљушила у званишни прпграм прпславе.
Тпкпм целпдневнпг прпграма, пдржани су панел дискусија са уемпм будућнпсуи суаре музике у Србији, предаваое п
францускпј барпкнпј музици, кап и кпнцеру на кпме су заједнишки насуупили ансамбли за суару музику Теменпс и
Анпнимус 4.
Прганизаупр прпславе бип је ФМУ, ппд кппрдинацијпм асисуенуа и шембалисуе Милана Ппппвића. Медијску ппдрщку
дпгађају су пружили Радип уелевизија Србије, Телевизија Суудип Б, Радип Бепград и други.

Tempus InMusWB
JAZZ TOUR 2013

У перипду пд 20. дп 25. маја 2013. гпдине пдржана је прпмпуивна чез уурнеја у некпликп градпва Србије.
У пквиру сарадое на уекућем Темпус прпјекуу „Увпђеое инуердисциплинарнпсуи у музишке суудије на западнпм Балкану
у складу са еврппским перспекуивама“, сууденуи Академије за глазбп Универзе у Љубљани, шланпви Биг Бенда и
сууденуи прве генерације Суудијскпг прпграма за чез и пппуларну музику Факулуеуа музишке умеунпсуи Универзиуеуа
умеунпсуи у Бепграду пдржали су серију кпнцерауа.
Идеја п пдржаваоу уурнеје рпдила се у децембру 2012, приликпм ппсеуе декана, прпф. Јпвишић парунерима на
Академији за глазбп у Љубљани. У разгпвпру са деканпм Академије за глазбп, прпф. Андрејпм Графенауерпм кап и
прпфеспрпм чеза, гпсппдинпм Јакпм Пуцихарпм, дпгпвпренп је да се крајем леуоег семесура, уекуће академске гпдине,
уприлиши прпмпуивна уурнеја у Србији. Са припремама је пуппшеуп ппшеукпм априла 2013. када су сууденуи у Бепграду
дпбили паруиууре кпмппзиција кпје ће се извпдиуи на кпнцеруима. Прве заједнишке прпбе пдржане су у Љубљани у
перипду пд 19. дп 21. априла 2013.

3

Замищљенп је да пеупрп сууденауа ФМУ насуупају са Биг бендпм кап сплисуи. Сууденуи ФМУ кпји су ушесувпвали у
уурнеји су: Пеура Лепна Мауища (чез певаое), Александар Ппппвић (чез сакспфпн), Иван Блануща (чез сакспфпн), Дущан
Сарић (чез клавир) и Драган Хајнрих (чез гиуара). На реперупару су биле кпмппзиције Мищела Камила (Michel Camilo),
Аруура Сандпвала (Arturo Sandoval), Шарлса Мингуса (Charles Mingus) и других кпмппзиупра.
Кпнцеруи су пдржани према следећем расппреду:
- Нпви Сад, 20. мај 2013. у 20 шаспва, Мулуимедијални ценуар Академије умеунпсуи, Ђуре Јакщића 7
- Субпуица, 21. мај 2013. у 19 шаспва, Сала музишке щкпле у Субпуици, Щурпсмајерпва 8
- Лескпвац, 23. мај 2013. у 20 шаспва, Клуб „Сафир“, Цара Лазара 2
- Крагујевац, 24. мај 2013. у 20 шаспва, Свешана сала Прве крагујевашке гимназије, Данишићева 1
- Бепград, 25. мај 2013. у 20 шаспва, Дпм пмладине, Македпнска 22/IV
Градпви у кпјима се пдржавала кпнцеруна уурнеја су или „парунерски“ градпви у пквиру Прпјекуа (Нпви Сад, Крагујевац)
или се у оима, у средоим музишким щкплама, изушава чез (Субпуица, Лескпвац). На пвај нашин резулуауи прпјекуне
сарадое, кап и резулуауи кпје су ппсуигли сууденуи и прпфеспри на суудијскпм прпграму за чез и пппуларну музику ФМУ,
приближени су какп сурушнпј, уакп и щирпј јавнпсуи, нарпшиуп будућим сууденуима чеза на ФМУ.
Турнеја је била вепма успещна а сви кпнцеруи изузеунп ппсећени. Гпсппдин Мауеј Хпукп, диригену Биг бенда,
пдлишнп је кпмуницирап на сцени са извпђашима, ппзиуивна енергија кпју су щирили пренпсила се и на публику.
Дпмаћини у свакпм пд градпва урудили су се да , у сарадои са ФМУ, щуп бпље прганизују кпнцеруе. Заврщни кпнцеру
уурнеје пдржан је у Бепграду, у Дпму пмладине. Иакп је ансамбл сууденуски, извпђеоа су била изузеунп прпфесипнална
и на врлп виспкпм умеунишкпм нивпу, щуп је ууисак какп щире публике, уакп и сурушоака у пбласуи чез музике.
Ппред свих прпфеспра са Суудијскпг прпграма за чез и пппуларну музику кпји су ушесувпвали у припремама
сууденауа, уурнеју су (у прганизаципнп-уехнишкпм смислу) впдиле кплегинице заппслене у службама у деканауу ФМУ
(Љиљана Јанкпв, Милица Субпуић, Милица Ерић, Нада Јефуенић и Ана Жившић).

Клавири
Накпн щуп је успещнп пбављена прпцедура пбједиоене јавне набавке ппреме за све академске парунере на
Прпјекуу из Србије, щуп је уједнп била и најважнија прпјекуна акуивнпсу у првпј гпдини прпјекуа, ппсле вище
пд две деценије, на Факултет су дппремљена шетири нпва, пплукпнцертна KAWAI и YAMAHA клавира,
шеуири нпве клавинпве, маримба и брпјни други ударашки инсуруменуи кап и резервни делпви за оих.

4

пкупбра 2012. априла 2013. Прпф. шланпви прпјекунпг уима ФМУ су се упкпм маја 2013. У пкупбру 2012. 12 .У перипду пд пкупбра дп краја децембра 2012. пдржани пп некпликп пууа а укупан брпј пплазника бип је 250. Званишна Пдлука п ппкреуаоу ппсуупка за набавку препсуале ппреме дпнеуа је 28. Брна и Бепграда уприлишивщи фпрмалнп уппзнаваое у прпсупру „MUMUTH“ уеаура за музику и музишку драму. rекупр др Гепрг Щулц дпшекап је гпсуе са некпликп универзиуеуа у Аусурији (Линц.Дпмаћин сасуанка AEЦ групе.). кпји је пснпван 2012. прпф. Накпн предаје финансијске изјаве уследиле су радне ппсеуе парунерским инсуиууцијама пд суране прпјекунпг уима ФМУ – Слпбпмир П универзиуеуу.гпдине.Семинари су пдржани у Великпј сали ФМУ у прганизацији Темпус-а. пд суране Еврппске изврщне агенције.net Мр Весна Крщић Секулић и др Снежана Никплајевић пдржале су два двпдневна семинара за насуавнике музишких щкпла 25.11. и Музишкпј академији у Љубљани.1. на Кауедри за клавир присусувпвале су Гпдищоем кпнгресу АЕЦ-а у Санку Пеуерсбургу у перипду пд 9. У радне ппсеуе пуупвале су. ред. Уппредп са пвим мпбилнпсуима. МЕЂУНАРПДНА САРАДОА Декан ФМУ. декан ФМУ и рукпвпдилац Прпејкуа. Лука Игоаупвић. збпг великпг инуереспваоа. вищи коижнишар. маја 2013.. Јпвишић уражена из Брисела. Вище инфпрмација п Прпјекуу дпсуупнп је на www. Паралелнп са Фпрумпм пдржавала се и Радипница п мпдернизацији курикулума. Милена Суанищић и Ана Жившић. Јпвишић је пдржала предаваое пп ппзиву у пквиру пвпгпдищое уеме Кпнгреса. др Дубравка Јпвишић. Нада Јефуенић (ПР меначер ФМУ) и Ана Жившић (кппрдинаупр за међунарпдну сарадоу).) и у Виљнус (Сава Милеуић и Милан Никплић пд 8. прпдекан за насуаву и науку. ред. Сви курсеви су. Прпфеспрке са Суудијскпг прпграма за музикплпгију (Споа Маринкпвић) и еунпмузикплпгију (Саоа Радинпвић) бправиле су у Виљнусу у перипду пд 7. Клагенфуру. дп 13. гпдине. пд 2. У децембру 2012. Сасуанку у Бијељини присусувпвала је и щеф финансијке службе Универзиуеуа умеунпсуи у Бепграду. и 30. гпдину). гпдине у Сарајеву и кпји за циљ има пјашаваое сарадое међу шланпвима прпјекунпг Кпнзпрцијума. априла 2013. у Брнп (Нпвак Мијпвић и Лука Игоаупвић пд 8.11 .нпвембра 2012. дпгпвпрена је и предвиђена ппсеуа библипуекара са балканских академских парунерских инсуиууција Краљевскпм музишкпм кплечу у Супкхплму. Грац). фебруара 2013. У перипду пд маруа дп маја 2013. прпф. МА. др Тијана Ппппвић Млађенпвић. кап и гпсуе из Загреба. др Мирјана Закић. Љубљане. дп 13. дп 18. др Дубравка Јoвишић.inmuswb. Предсуавници ФМУ су били: прпф.маруа 2013. дп 12. 22. где су кплегинице библипуекари пуупвале 4.). 5 . у Нпвпм Саду пдржан је други пп реду Фпрум виспкпщкплских музишких инсуиууција западнпг Балкана.11. ппсредсувпм Ценура за перманенунп пбразпваое ФМУ реализпванп је 8 пд укупнп 12 акредиупваних курсева перманенунпг пбразпваоа (списак акредиупваних курсева ФМУ налази се на сајуу Прпјекуа и у Извещуају п раду ФМУ за 2011. Састанак пгранка Аспцијације еврппских кпнзерватпријума Сасуанак пгранка Аспцијације еврппских кпнзерваупријума пдржан је 2.26. шланпви ппрпјекунпг уима ФМУ су се бавили израдпм ванредне финансијске изјаве.гпдине у Грацу (Аусурија). Сарајева. маја 2013. гпдине пбављене су све планиране мпбилнпсуи прпфеспра ФМУ у склппу Прпјекуа. Изјава је успещнп сашиоена и предауа у рпку. кпја је рукпвпдипцу Прпјекуа. Ајзенщуау. мр Милена Суанищић. гпдине. гпдине. припремали за финализацију набавке ппреме. гпсппђа Јелена Зекпвић Мирић. Беш. децембра 2012. прпф. маја 2013. Пд 14. Предсуавница ФМУ на пвпм сасуанку је била Лана Милеуић. др Ивана Перкпвић. Брауиславе. Букурещуа. ппред рукпвпдипца Прпјекуа. Скппља. Насуавници сурушних предмеуа на суудијскпм прпграму за чез и пппуларну музику пуупвали су у Супкхплм (Ваоа Кеврещан и Весна Пеукпвић пд 31. маја 2013. дп 4. "Интегритет у уметнпсти" у пквиру кпга је предсуавила сисуем музишкпг пбразпваоа у Србији и Факулуеу музишке умеунпсуи. Скрипуе и радни мауеријал за све курсеве су щуампани из средсуава Прпјекуа и бесплаунп ппдељени ушесницима. Тиране. др Драгпљуб Щпбајић. маруа дп 5. прпф и Марија Ђукић. Будимпещуе. дп 11. Дубравке Јпвишић и шланице прпјекунпг уима ФМУ.

кл. Кауарина Ппппвић. Дпбиуници суипендија су: Милица Јпвишић. Изабрани сууденуи ће пд прганизаупра дпбиуи суипендију у изнпсу пд 200 ЕУР уз плаћене урпщкпве пуупваоа. предсуавила је прпјекау Међунарпдне Леуое Музишке Академије у Кладпву 2013. кл. Саоа Суанкпвић. Милан Радић и клавирски дуп Милица Илић и Миливпје Вељић. Међунарпдна летоа академија Праг-Беш-Будимпещта урадиципналнп је ппнудила суипендираое нащих сууденауа за ушещће у раду академије у перипду 11-25. Јединп је ФМУ предсуављен изванредним видеп презенуацијама: прва је предсуавила Факулуеу у целини. клавир. пдлушип је да на Фесуивалу насуупе Дущан Панајпупвић –виплина и Михајлп Радивпјевић – фагпу. на ФМУ. смещуаја са исхранпм и маркеуинга. авгусуа уекуће гпдине. Дпцену на кауедри за клавир. Аудиција за наступ на Фестивалу In the Sounds of Places. Прпдекан за умеунпсу и мр Ненад Радић. Ректпр Уметнишкпг универзитета у Грацу (KUG). Аустријска барпкна академија дпдељује 3 пплу-суипендије за сууденуе ФМУ. Дпбиуника суипендије Дарка Карлешика је изабрала Пплиинсуруменуална кауедра на јавнпј аудицији кпја је пдржана 27. Виплеуа Паншеупвић-Радакпвић. кпнурабас. Friuli Venezia Giulia (Италија) –јун/сепуембар 2013. гпдине у свешанпј сали ФМУ. Псим универзиуеуских суудија изабрани сууденуи ће имауи прилике да се усаврщавају у Ппери Граца и Музишкпм удружеоу Суирија. Факулуеу музишке умеунпсуи у Бепграду предсуавили су мр Маја СмиљанићРадић. Примена суандарда Бплпоске кпнвенције 3. пдржана је 19. и прпфеспрке Анеуа Илић и Маја Смиљанић Радићпрпдекан за умеунишки рад ФМУ.прпф. кпји нас је уппзнап са иницијауивпм и мпуивима др Дубравке Јпвишић да се пвај скуп пдржи. Пдређенп је да ФМУ мпже нпминпвауи највище 8 сууденауа и уп на првпм месуу сууденуе ппследиплпмских суудија. нарпшиуп важна. На аудицији је насуупилп укупнп педесеупрп сууденауа. Регипналнп ппвезиваое Сусреу је запкружен кпнцерупм Инуернаципналнпг пмладинскпг пркесура „Euphonia“. априла 2013. Трпщкпви су углавнпм ппкривени уз дпплауу пд 50 ЕУР за кпуизацију и 100 ЕУР за смещуај и исхрану. Бпгдан Живанпвић. кл. прпф. гпсппдин Давиде Масарауи. Слпбпдан Герић. исуишући пдмах на ппшеуку важнпсу регипналнпг ппвезиваоа и заједнишкпг умеунишкпг делпваоа. а друга. Кандидауе бира Кауедра за камерну музику и пве гпдине уп су Александра Аливпјвпдић-сплп певаое и Хрисуина Ануић-пргуље. изнпсећи евенууалне уеме за ппупоу дискусију. Пууне урпщкпве сууденуи уакпђе снпсе сами. фебруара 2013. Суипендија је у итнпсу пд 1000 ЕУР месешнп.ванр. СТИПЕНДИЈЕ Yamaha Music Foundation of Europe је ФМУ ппнудила једнпкрауну суипендију у изнпсу пд 1000 ЕУР за најбпљег сууденуа/сууденукиоу удараљки.За суипендију се пријавилп десеупрп сууденауа. Ппупоа дискусија је аруикулисала некпликп важних уема: 1.а на пријемни испиу ппзване су: Маща Бабић (клавир). Жири кпји су шинили умеунишки дирекупр фесуивала. 6 . кл. Гпсуи су усменп предсуавили усуанпве са кпјих дплазе. Видеп презенуацију прауилп је усменп излагаое и пбјащоеое пд суране Прпдекана. Ана Калишанин (флаууа). Мпгу биуи нпминпвни и сууденуи пснпвних суудија уз преппруку Кауедре.У Сали Универзиуеуа за музику и драму увпднп излагаое имап је Рекупр др Гепрг Щулц. Ана Кпвашевић (сплп певаое) и Кауарина Ранкпвић (и за клавир и за камерну музику). Зприца Ћеукпвић и Људмила Грпс Ппппвић. Невена Ппппвић. др Гепрг Щулц је ппнудип ФМУ две пуне суипендије за наще сууденуе за суудије на KUG на масуер прпграму у урајаоу пд 2 гпдине пднпснп 4 семесура. сплп певаое. а гпсуима је ппдељен и припремљени мауеријал-щуампани уексу и ЦД-пви са прпмп филмпм п Факулуеуу и приказаним презенуацијама. Дпкупрске умеунишке суудије 2. хпрна. кл.

гпдине пснпвап је Балкан Чез Ценуар у Бепграду. бип је шлан пресуижнпг Пл-Суар Биг Бенда Лајпнела Хампупна. Pierro Tonolo. аранжер. нпвембра и 7. Peter King. Преселип се у Хпландију 1982. Снимип је ЛП плпше и кпмпаку дискпве са Дагласпм Сајдспм. а зауим на Щвајцарскпј академији за чез у Берну. Суудије је насуавип на Беркли кпнзерваупријуму у Бпсупну. Чпна Клејупна и Жака Скплса на Краљевскпм кпнзерваупријуму у Хагу. хпр и чез кваруеу. VARA. Суалнп насуупа са группм New Orleans Syncopaters. Ack van Rooyen и другима. ауупрска кпмппзиција за симфпнијски пркесуар. Гуу је ппзнау и кап кпмппзиупр. гпдине. гпдине кпд Викупра Каихаууа. Frans Elsen. Don Bennett. Oscar Zenari. децембра 2012. гпдине премијернп је изведена оегпва „Српска симфпнијска чез свиуа“. исуишу се: Винс Бенедеуи. John Engels. кпји је прганизпвап низ кпнцерауа и гпсупваоа врхунских чез музишара у Бепграду и другим градпвима Србије. гпдине. Алвин Квин. а 2001. Заврщип је уепреуски пдсек Музишке щкпле и суудирап кпмппзицију на Академији у свпм рпднпм граду. гпдине специјализпвап аранжираое у класи шувенпг чез урубаша Херба Ппмерпја. Радип је са музишарима кап щуп су: Barry Harris. У перипду 1980-1981. Нащ исуакнууи чез урубаш. Прауип је Чпна Скпфилда (John Scofield). 7 . певашицпм Рејшел Куд (Rachel Could). Псим кап урубаш. базирана на суарим нарпдним песмама из свих крајева Србије. хащким All Star Биг Бандпм и Masters of Swing and the King/Milo/Tot Band.13. BO. За уп време насуупап је и снимап са разним врхунским звездама и рпк-групама бивще Југпславије и бип кп-лидер сппсувенпг чез-рпк сепуеуа. KRO. Насуупап је на мнпгим ппзнауим чез фесуивалима щирпм свеуа: Берн (1980). где је 1980. Дпмагпј Релащићем и урипм Sander Tournier. Jarmo Hoogendijk. а 2011. Мпнуре (1988). Дущкп Гпјкпвић и други. пкупбра 1961.9. чез кпнурабасисуа. Беш (1993). Кени Ващингупн. Рпнсуберг (1981). Свирап је у чез пркесуру Радип Нпвпг Сада и Биг бенду Радип Телевизије Бепград. Down Town чез бендпм. Свирап је на радију и уелевизији за AVRO. Peter Guidi. Предаје у Музишкпј щкпли у Хагу. Пиуерпм Кингпм. гпдине и уамп суудирап (чез)кпнурабас дп 1988. Пд других ппзнауих имена са кпјима је Гуу сарађивап. Fappy Lafertine. Хавана (1987). кап и са мнпгим свеуски ппзнауим музишарима. Биг бендпм Краљевскпг кпнзерваупријума. кап једини Еврппљанин и један пд два белца кпји су насуупали у упм бенду. Александар Милпщевић. New Orleans Syncopaters. гпдине. кпмппзиупр и педагпг пдржап је насуаву из предмеуа чез импрпвизације сууденуима Суудијскпг прпграма за чез и пппуларну музику Рпђен је 18. Стјепкп Гут пдржап је насуаву за сууденуе суудијскпг прпграма за чез и пппуларну музику у перипду 6 .Ппследоих гпдина. пктпбра. пд 1984. Хпрас Парлан. гпдине у Нпвпм Саду. са кваруеупм Дпна Бенруа. гпдине. где је заврщип пснпвне суудије 1975. Douglas Sides. све вище се инуересује за еунп чез. Масашусеус. и 8. дп 24.КУРСЕВИ/РАДИПНИЦЕ/ПРЕДАВАОА Пд 22. Бени Бејли. Бенијем Бејлијем. Rob Agerbeek. Нанкп (1990). Нпру Си (1982). Ивреа (1985). и у пквиру пвпг жанра снимип је албуме „Скице са Балкана“ и „Афрпбалканске скице“ са Биг Бендпм Радип Телевизије Србије. Оу Јпрк (1996). Rachel Could. Гуу предаје на Академији за чез у Грацу. Мел Луис. пктпбра 2012. Чп Оумен. 6 . Кларк Тери. диригену и музишки педагпг. Суудирап је на Музишкпј академији у Бепграду. Мајкла Брекера (Michael Brecker) и Барија Хариса (Barry Harris) у оихпвим радипницама (workshops) и на кпнцеруима. Berryl Braiden.

Сајмпн Ригтер. кап и мнпгих других признаоа у Францускпј. Сарађивала је највећим ансамблима и диригенуима данащоице кап щуп су Фабип Бјпнди. Жан Крисупф Спинпзи. Ппшеп је да свира клавир са пеу гпдина. 1997.за најбпљег еврппскпг чез музишара. Алан Куруис. нпвембра 2012. Peter Beets. Немашка. The Sjoerd Dijkhuizen/Simon Rigter Quintet. Оене најшувеније улпге су: Јулије Цезар у исупименпј Хендлпвпј ппери. Симпн је снимип мнпгбрпјне кпмпаку дискпве са пркесурима и ансамблима: Хпландским чез пркесурпм. Андреа Маркпн. Curtis Fuller.1996 Сајмпн је суудирап на Краљевскпм кпнзерваупријуму у Хагу. Cees Slinger. Маријана Мијанпвић исуакнууи кпнура-алу пдржала је мајсупрски курс за сууденуе сплп певаоа ФМУ у перипду пд 29. Кап син сакспфпнисуе Бпба Ригуера пдрасуап је у ппрпдици музишара. гпдине урушен прден Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. У Францускпј живи пд 1988. гпдину . Peter Beets. John Marshall. Лпндпну. и у Еврппи. мецпсппрана из Хпландије на Sweelinck кпнзерваупријуму у Амсуердаму пд 1994. Ferdinand Povel. Марк Минкпвски. Вилијам Крисуи. и 14. кап и награда Prix Jeunesse на међунарпднпм пперскпм уакмишеоу у Амсуердаму. где је суудирап кпд шувенпг сакспфпнисуе/кларинеуисуе Чпна Рупка (John Ruocco). Зауим је суудирап на Кпнзерваупријуму Хилверсум у класи Фердинанда Ппвела (Ferdinand Povel). Rob van Kreefelt. Индија. у Бепграду. Erik Doelman. Јамајка и Јапан). 1997. Ruud Jacobs. гпдине псвпјила је брпјне међунарпдне награде у дпмену сплп певаоа пд кпјих су најзнашајније на уакмишеоима Jo Bollekamp и Erna Spoorenberg. Бешу. је. а у узрасуу пд дванаесу гпдина је заппшеп ушеое сакспфпна. гпдине . Nancy Marano. Saxology. Кап уинејчер свирап је у разним бендпвима бепградске чез сцене. Joe Cohn. пктпбра дп 2. ппнарпшиуп на албумима Мищела Ппруала "Baïlador" i Амире Медуоанин "Amulette". У узрасуу пд десеу гпдина је Симпн је заппшеп ушеое флаууе. где му је 2002. Elvin Jones. Slide Hampton. Никплас Харнпнкур. чез пркесурпм Concertgebouv. Франкфуруу. Рпђен је у Лајдену 20. нпвембра 2012. Симпн је редпвни шлан Хпландскпг чез пркесура. и улпге у Вивалдијевим пперама : Асуериа у ппери Бајазеу. Victor Kaihatu. Рпђен је 2. исуакнууи хпландски чез сакспфпнисуа. Peter Beets’s the Blues Goes Latin. Ппл МекКрещ. Jim Rotondi. Симпн је насуупап и са исукнууим умеуницима: George Coleman. Рпђена је у Ваљеву. гпдине. Ирска. пдржап је насуаву за сууденуе чез клавира 13. The Reeds. Шувени францускп-српски пијанисуа Бпјан Зулфикарпащић. У перипду 1989 . Крисупф Русп. гпдине дпбип награду за најбпљег младпг чез музишара Југпславије. Оујпрку. Ruud Breuls. Виуелија у ппери Тиуп Манлип и Миурена у ппери Мпнуезума. Симпн предаје на Инсуиуууу Codarts у Рпуердаму. Дпбиуник је награде ’’European Jazz Prize’’ за 2005. Цириху и др. гпсуујући прпфеспр ФМУ. Pim Jacobs. сепуембра 1973. Насуупала је у Паризу. Рпуердам Чез пркесура и сасуава: The Reeds. Ппследоих гпдина се успещнп бави и прпдуценуским ппслпм. чез пркесура Concertgebouv. Израел. фебруара 1968. и др. Marco Kegel и мнпгим другим. 8 . Alvin Queen. гпдине. а суудирала је клавир на Факулуеуу музишке умеунпсуи у Бепграду пре негп щуп је ппшела да узима шаспве певаоа кпд Кпре Кане Меијер (Cora Canne Meijer). The Simon Rigter Quartet. The Ruud Breuls/ Simon Rigter Quintet. гпдине Сајмпн је диплпмирап на кпнзерваупријуму Хилверсум. и 7. где је 1989. Frans Elsen. Гренпблу. Рпуердам Чез пркесурпм. нпвембра 2012. Данска. Бриселу. Бремену. Науупап је щирпм свеуа (Кина. Пуавип Данупне. пдржап је насуаву за сууденуе суудијскпг прпграма за чез и пппуларну музику 6. The Erik Doelman Quartet.

Насуупап је кап сплисуа са свим знашајним щпанским пркесурима. ууицап је на убрзану пппуларнпсу сакспфпна кап инсуруменуа класишне музике. Касније се сели у Француску где је суекап диплпму сплисуе на Conservatoire National de Region de la Ville de Rueil-Malmaison ппд менупрсувпм Ерика Пбијеа. Луис Гпнзалес је рпђен у Валенсији 1969.Снимап је и та немашки канал ZDF са ансамблпм уруба "Ten of the Best". Прпфеспр је имап индивидуалне шаспве и пдржап је једнп групнп предаваое за све ушеснике и сууденуе других суудијских група. Некпликп кпмппзиупра ппсвеуилп му је свпја дела. дп 3. Један је пд псниваша лименпг дувашкпг квинуеуа Симпн Бпливар са кпјим је насуупап у Севернпј и Јужнпј Америци и Еврппи.Пд 2000. а ппупм и Паризу кпд прпф. гпдине. Суудирап је на Conservatorio Superior de Musica de Valencia где је диплпмирап са највищпм пценпм у класи прпфеспра Леппплда Видала. један пд најисуакнууијих еврппских сакспфпнисуа и прпфеспр сакспфпна на Музишкпј академији у Бешу. Насуавип је суудије са прпфесприма Пјерпм Тибппм и Бп Нилспнпм и 1994. Едуардпм Манзанилпм на Универзиуеускпм инсуиуууу за музику. ангажман. псвпјип шеувруп месуп и сребрну медаљу на међунарпднпм уакмишеоу у Тулпну. века за урубу и клавир. Academy of Santiago de Compostela. Насуупа са пргуљащем Рпберупм Фрескпм са кпјим је снимип кпмпаку диск "Luz Barroca". пдржап је мајсупрски курс за сууденуе ФМУ 6. Бешке државне ппере. Снимип је и кпмпаку диск ппсвећен щпанскпј музици 20. Француска. Оегпва неумпрнпсу. У 19 шаспва приређен је и кпнцеру прпф. Spanish National Young Orchestra. С аппменууим ансамблпм је псвпјип медаљу шасуи на Фесуивалу у Лимпжу. Бип је сплп урубаш Симфпнијскпг пркесура Мадрида пд 1994. Француска. Суудије урубе је заппшеп у Каракасу са прпф. Conservatorio Superior Santa Cruz de Tenerife. иуд.) узрпкпвали су ппрасу пппуларнпсуи сакспфпна у средопј Еврппи и земљама бивще Југпславије. Францискп Пашп Флпрес је рпђен 1981. Грацу . амбиција и уппрнпсу. гпдине у Сан Крисупбалу. Свпјим међунарпдним насуупима кап сплисуа и предаваш. нпвембра 2012. Conservatorio Superior de Bilbao). Трубу је ппшеп да свира са 8 гпдина. дп 1994. а уренуунп је прва уруба симфпнијскпг пркесура Симпн Бпливар са кпјим је насуупап щирпм свеуа. уе ууицај на свепбухваунп унапређеое класишнпг сакспфпна у разлишиуим фпрмацијама (кваруеу сакспфпна. Тренуунп предаје у средопј музишкпј щкпли "Musikene" у Баскији и Виспкпм кпнзерваупријуму за музику Лицеја у Барселпни. Берлинске филхармпније. Пп суицаоу диплпме псвпјип Награду за вируупзнпсу. Пд 1989. нпвембра 2012. 9 . Суудирап је у Марибпру. Венецуела.. Извпђеое кпнцерауа с разлишиуим пркесурима пппуу Бешке филхармпније. Птп Врхпвник. сакспфпн пркесуар. исуакап се у раду у мнпгим венецуеланским пркесурима. Пуп Врхпвник је сплисуа и прпфеспр сакспфпна на Универзиуеуу за музику у Бешу. Данијела Дефајеа и прпф. Врхпвника са пркесурпм сакспфпна у Свешанпј сали ФМУ. Жан-Марија Лпндеја. гпдине. гпдине насуупап је Симфпнијским пркесурпм Балеара "Ciutat de Palma" на Мајпрци. дп 2005. а и брпјни снимци за плпше и ЦД у фпрми пд сплпа дп кваруеуа дпвпљнп гпвпре п оегпвим извпђашким квалиуеуам . Рукпвпди мнпгпбрпјним пмладинским пркесурима (Yong Orchestra of the Community of Madrid.Истакнути уметници Францискп Пашп Флпрес из Венецуеле и Луис Гпнзалес из Шпаније (трубе) пдржали мајсупрске курсеве за сууденуе ФМУ пд 1. гпдине ради кап редпван Прпфеспр на Универзиуеуу за музику у Бешу.

Вивалдија и Вердија. Ensemble InterContemporain. гпдине ппсуап је ванредни прпфеспр на Карнеги Мелпн универзиуеуу у Пиусбургу. Мприкпнеа са музишким идипмима Пушинија. и два клавирска сарадника.. Czech Philharmonic Orchestra.У сарадои са Иуалијанским инсуиууупм за кулууру ФМУ је прганизпвап инуеракуивнп предаваое маестра Рикарда Аригинија. децембар 2012. National Orchestra of Spain. на 5 кпнуиненауа (Orchestre de la Suisse Romande. Предаваое је пдржанп 14. Аригинија су: Ппнпвнп пукриваое великих кпмппзиупра класишне музике предсуављаое у нпвпм пбрасцу. Рпналд Цплман (рпђен је 1950 у Ануверпену. а ушесувпвали су следећи сууденуи ФМУ: Љубпмир Трујанпвић. Лудвига ван Беупвена. али и Е. пд шега два уепријска и два пракуишна. У сепуембру 2011.Ппсебну пажоу ппсвећује прпушаваоу дела Пушинија кпга смаура преуешпм свих музишких упкпва XX века.) У мају 2009. Теме рада Р.. спајаое са чез изразпм и рехармпнизација оихпвих дела уппуребпм риумишкпг идипма Афрп Американаца. Кауарина Милеуић. Александра Бпгданпвић. кап и ппупуне импрпвизације. дп 2005. Пд 1994. Факулуеу је изащап у сусреу ушеницима бепградских средоих щкпла кпји су уз симбплишну кпуизацију узели ушещће на мајсупрскпм курсу. дп 2002. чеза. гпдине. бип је дирекупр Севернпизраелскпг симфпнијскпг пркесура у Хаифи. Мпцару. кпмбинује пснпвну мелпдију са чез суандардима у привлашан пблик фузије разлишиуих жанрпва. чез пијанисуе. Игпра Суравинскпг. Ппхађап је Краљевске кпнзерваупријуме у Ануверпену и Бриселу и касније суудирап у класама Игпра Маркевиша и Нађе Буланже. Аригинијеве инспирације су: Пушини. London Sinfonietta. BBC Symphony Orchestra.3. Белгија). Orchestre de Paris. Тпкпм каријере управљап је са прекп 150 пркесуара. Курс је пдржан у перипду 25-27. Бах. специјалнп фпрмиран за пву прилику. 10 . Residentie Orchestra (The Hague). дпк су другпг дана сууденуи са маесурпм Цплманпм радили на кпмппзицији Ппсвећеое прплећа. дп 1993. Вивалди. Маестрп Рпналд Цплман пдржап је мајсупрски курс за сууденуе диригпваоа у перипду 9-11. дпк су у пракуишнпм делу сууденуи имали на распплагаоу камерни сууденуски ансамбл. Тепријска предаваоа била су ппсвећена анализи и прпблемима инуерпреуације. Исидпра Драмићанин. бип је музишки дирекупр Симфпнијскпг пркесура Наципналнпг ауупнпмнпг универзиуеуа Мексика(Orquestra Filarmónica de la UNAM). Први дан курса бип је ппсвећен Симфпнији бр. Пушинијеву музику кприсуи кап пснпву и инспирацију. Shanghai Symphony Orchestra. Курс је садржап шеуири предаваоа у урајаоу пд ури сауа. Мприкпне и С. јануар 2013. Крисуина Булау. а пнда упкпм извпђеоа пслпбађа креауивнпсу. Пд 2002. ппсуап је гпсуујући щеф-диригену Шещкпг радипсимфпнијскпг пркесура. Заппшеп је ушеое музике у узрасуу пд 4 гпдине. Тијана Ћуршић. Лепне. Аригини кпмбинује мелпдије Е. децембра 2012. Tokyo Philharmonic Orchestra. Верди. Цплман је бип музишки дирекупр Белгијскпг наципналнпг пркесура пд 1989. Нащ исуакнууи виплинисуа Стефан Миленкпвић пдржап је мајсупрски курс за сууденуе виплине ФМУ.

Кап сплисуа. Вишиуи. Лугану. Тамара Хачиђпрђевић. Псниваш је сппсувене чез групе са кпјпм је насуупала щирпм Западне пбале САД. Дмиуриј Сиукпвјески. Кларк Тери. Саоа Спасић. кпмппзиупр и аранжер. У пквиру камерних ансамабла музицирала је са највећим савременим умеуницима кап щуп су: Гидпн Кремер. Љубав (Love. Жпап Жилберуп и други. Кауарина Анђелкпвић. Наталија Лпмејкп је пдржала бесплауан мини курс за сууденуе ФМУ. Тијана Суанкпвић. Вук Бпжилпвић. фразираоа. Дејан Јанкпвић. Александар Мачар. Тпкијске филхармпније. Еврппе и у Јапану. Направила је и снимак са свпјим супругпм Јуријем Жислинпм за Naxos у јесен 2009. Гпдине 2011. Jon HENDRICKS & Co). Међу умеуницима са кпјима је насуупала су Кауну Беjси. Јелена Павлпвић. нпминпван је за награду Греми. Никпла Аврампвић. Павле Живпјинпвић. Нащ исуакнууи пијанисуа. Чпнпм Хендрикспм. Пслу.Мищел Хендрикс. Еврппи и Јапану. Щесу гпдина је била шлан ансамбла брпдвејскпг щпуа Evolution of the Blues Чпн Хендрикса. Ненад Ивпвић. Табеа Цимерман. кап и на развиујаоу пснпвних вещуина. Кап сплисуа. Тпкију. где је две гпдине насуупала са Бади Ришпм и Суен Гецпм. Франкфуруу. хармпније и аранжираоа. Симфпнијскпг прцхесура Мелбурна. Бприс Пергамеощикпв. Северин Филиппвић. Херби Хенкпк. Ема Крајнпвић. Супкхплму. Оу Прлеансу. Науалија је свирала у прауои највећих свеуских пркесуара укљушујући и Радип-Симфпнијски пркесуар Санку Пеуерсбурга. да би се ппупм врауила у рпдни Оујпрк. Никпла Маркпвић. Емилија Пеукпвић. Науалија је направила урајне снимке за куће DYNAMIC. Насуавила је суудије музике у Сан Франциску. Дејан Јанкпвић.North Sea Festival. Кауарина Рувидић. на фесуивалу Halle That Jazz. за кпји је радила све впкалне аранжмане. Бпби Мек Ферин. Јелена Миланпвић. Северин Филппвић. Мпнуреју.Пн је ппнпвп ппсеуип ФМУ у априлу месецу и упм приликпм пдржап јпщ један мајсупрски курс у урајаоу пд уридана На курсу су ушесувпвали Даница Бурић. америшка певашица. Љубав (Love. Науалија је ппсуала прпфеспр на Краљевскпм кплечу у Лпндпну (Royal College of Music). Јелена Миланпвић. Била је ушесник фесуивала у Оујпрку – JVC Festival. Вејн Щпруер. Оуппруу. Хагу . Милица Зидарић. Бешу. 18. Љубљани. Пклендске филхармпније. 11 . Ленка Пеурпвић. Бпјан Марјанпвић. На брпјним масуеркласпвима и радипницама кпје пдржава у САД. Чејмс Муди. и у Паризу. Пп заврщеуку суудија на Краљевскпм кплечу и Краљевскпј академији псвпјила је награде на некпликп пресуижних међунарпдних уакмишеоа кап щуп су 'Premio Paganini' у Иуалији и 'Michael Hill' на Нпвпм Зеланду. Прлеану. примеоене чез уеприје. Исуакнууа виплинисукиоа и прпфеспрка на Royal College of Music у Лпндпну. Еврппе и у Јапану. Хелсинкију. Умбрији. Jon Hendricks & Co). Изабела Фаусу и Јури Бащмеу. Еврппи и Јапану. пдржап је мајсупрски курс за сууденуе клавира ФМУ. Некпликп гпдина касније. Чпрч Бенспн. Ппјављивала се у брпјним лпкалним и наципналним уелевизијским прпграмима у САД. На курсу су акуивнп ушесувпвали следећи сууденуи: Науаща Кузманпвић. Иван Предпјевић. Псаки. Кппенхагену. прпфеспр на Фламанскпм краљевскпм кпнзерваупријуму у Бриселу и на Академији за музику и ппзприщуе у Берну. Бпјана Суанкпвић. Сара Вујадпнпвић. Науалија Лпмејкп заппшела је каријеру у узрасуу пд седам гпдина са Филхармпнијпм Нпвпсибирска. пппуу риума. Кени Берел. где је са Херби Хенкпкпм ушесувпвала у прпјекуу Герщвинпв свеу (Gershwin’s World). Бени Каруер. ппзвана је да суудира на Yehudi Menuhin щкпли (ппкпјни лпрд Меоухин прпграсип је једним пд најбрилијанунијих младих виплинисуа). Ппследои албум кпји је снимила заједнп са пцем. Александра Драгпсавац. Щлпмп Минц. Један је пд највећих аууприуеуа за скеу певаое данас. насуупа щирпм САД. Сара Вујадинпвић. реперупара. Краљевскпг симфпнијскпг пркесура и мнпгих других. Бпјан Марјанпвић. за кпји је радила све впкалне аранжмане. Курс је пдржан у перипду 22. Ал Жерп.-24. нпминпван је за награду Греми. Ппследои заједнишки албум са пцем. фебруара 2013. упкпм кпјих је радила са ушеницима и сууденуима чез певаоа свих нивпа – пд ппшеуника дп прпфесипналаца. са свпјим пцем. Симфпнијскпг пркесура Нпвпг Зеланда.Све дп заврщеука суудија у Лпндпну. Кауарина Рувидић. први пуу је насуупала са псам гпдина. фпкусира се на умеунпсу импрпвизације и певаоа у впкалним ансамблима. Тпми Фленеган. Мищел Хендрикс је редпвнп насуупала щирпм Еврппе са свпјим пцем. FONE и Trust Records са пијанисукиопм Плгпм Сиукпвеуски. Мпмшилп Радпјевић. јануара 2013. Дарја Дамјанпвић. Педагпщки рад Мищел Хендрикс ураје гпупвп 30 гпдина. Бени Гплспн. насуупа щирпм САД.

Бприслав Миљкпвић. Прплећну клавирску фещуу. зауим ресиуали у ренпмираним париским салама Thêàtre de Mogador. 12 . Филхармпнијспм Санку Пеуербурга. прпграма француске владине прганизације Cultures France за прпмпцију француске кулууре у свеуу. Паризу. Даница Кремзер. Лидија и Саоа Бизјак су лауреауи прпграма Déclic за 2006. Ђпрђа и Маупм Бекавцем извеле кпнцеруе за два клавира Баха и Мпцаруа и имале запажен ресиуал на фесуивалу БЕМУС 2006. Nohant Lisztomania u Châteauroux иуд. Жпливеа и Луупславскпг.. марта у сали Јпсиф Паншић Задужбине Илије М. Следе насуупи с пркесурпм Капиупл из Тулуза и пркесурпм из Пикардије.Руска пијанисткиоа Спфија Гуљак. и 15 маруа. Auvers-sur-Oise. Такпђе су снимиле диск за Фпндацију Меyер и Париски кпнзерваупријум. 14. Ппсле запаженпг ресиуала на фесуивалу у Лпну (Француска) 2004. гпдине на 16.. Сара Андрић. Кауарина Вищкпвац Бпжић. пијаниста и музикплпг маестрп Рпбертп Дуарте пдржап је два предаваоа: „Бразилска музика“ и „Еиупр Виља Лпбпс“ 12. Пд уада насуупа на кпнцерзима щирпм свеуа. Маесурп Дуаруе је изразип великп задпвпљсувп сарадопм са младим музишарима и ппнудип да двпје сууденауа диригпваоа ушесувују на оегпвпм мајсупрскпм курсу пвпг леуа у иуалијанскпм граду Биупнуп са делимишним суипендијама (ппкривени урпщкпви смещуаја и исхране). и 7. Марија Милпванпвић и Мирјана Суанкпвић . Радан Јпванпвић.сплп певаоа: Александра Аливпјвпдић. Клавирски дуп Лидија и Саоа Бизјак први пуу је насуупип 2002. Рип де Жанеиру. гпдину. гпдине. Вук Кривпщија. 4. Александра Бенгин. Лпс Анђелесу. свирале су Мпцарупв Кпнцеру за два клавира и пркесуар у двпрани Cité de la Musique. с делима за два клавира Мпцаруа. марта 2013. Auditorium Musée d\'Orsay.диригпваоа: Науалија Суанимирпвић. Кап лауреауи уакмишеоа Avant scène у Паризу 2005. Salle Gaveau. марта 2013. Пуланка. Мпскви. пдржала је беплатан курс за студенте клавира ФМУ. Щуберуа. щуп им је пмпгућилп снимаое диска с делима Мпцаруа. Берлину. Пијанисткиое Лидија и Саоа Бизјак пдржале су беплауан двпдневни мајстпрски курс за студенте клавира ФМУ 6. На међунарпднпм уакмишеоу клавирских дуа АРД у Минхену. На курсу су ушесувпвали сууденуи: . кап прва жена кпја је псвпјила пвп пресуижнп уакмишеое у оегпвпј исуприји. Међунарпднпм ппијанисуишкпм уакмишеоу у Лидсу (Енглеска). Щумана и Брамса. 13. Француским наципналним пркесурпм. Маесурп Дуаруе је пдржап и мајсупрски курс за сууденуе диригпваоа. Краљевским филхармпнијским пркесурпм из Ливерпула. Минхену. Спфија Гуљак је ппбедила 2009. Симфпнијским пркесурпм Балуимпра идр. Кпларца. Снежана Пурић и Ана Марија Илић . Кап сплисуа свирала је са Лпндпнским филхармпнијским пркесурпм. Пеуар Лазаревић. кап и насуупи на фесуивалима La Roque d\'Anthéron. сесуре Бизјак примљене су на ппследиплпмске суудије камерне музике на Парискпм кпнзерваупријуму (класа прпфеспр Жак Рувије). Хпнг Кпнгу. Folle Journée u Nantu. Sully. гпдине. У Бепграду су с Гудашима Св. 2005.виплпншела: Јпван Ппппвић. Ващингупну. Сууденуи су са маесурпм Дуаруепм радили на кпмппзицији „Бразилска бахиана брпј 5“ Еиупра Виља Лпбпса. Истакнути бразилски диригент. дуп је псвпјип две специјалне награде. Лајпцигу. Између псуалпг насуупала је у најппзнауијим кпнцеруним двпранама у Милану. гпдине. кпја је пувприла 5. виплпншела и сууденукиоу сплп певаоа. Редпван је гпсу угледних пијанисуишких фесуивала и шлан жирија на уакмишеоима за пијанисуе. гпдине с Бепградскпм филхармпнијпм у Менделспнпвпм Кпнцеруу у Е-дуру.

пдржап је мајстпрски курс за студенте виплине ФМУ у перипду 11. гпдине Прпфеспр др Алещ Нагпде. пдржап је на ФМУ предаваое п свпјим кпмппзицијама Legerdemain за пркесуар и елекурпнику. издауим на кпмпаку диску „Devolution“. др Владета Јерптић пдржап је некпликп предаваоа у Великпј сали Факулуеуа музишке умеунпсуи. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Пдржап је брпјне кпнцеруе у Францускпј. Францускпј. 29. Chords of Dust за симфпнијски пркесуар и Devolution кпнцеру за DJ-а и симфпнијски пркесуар. у извпђеоу Modern Orchestra Project (BMOP) у јуну 2012. Милица Јпвишић. југпслпвенску. Шехпслпвашкпј. Дущан Вилић. Мауеја је прпфеспр на Краљевскпј музишкпј академији у Лпндпну пд 1993.2. на уеме: Технплпгије записиваоа музишке нптације и умнпжаваоа дпкумената.4. English Chamber Orchestra и National Symphony Orchestra). Иуалији. ASV и Cirrus). PhD ) у перипду 25. щпанску. Немашкпј. Пеупг децембра 2012. ‘Rodolfo Lipizer’. Светислав Бпжић је пдржап предаваоа на Мпскпвскпм државнпм кпнзерваупријуму „Шајкпвски“ и на Универзиуеуу у Владимиру. руску уелевизију и радип суанице. априла. Најшувеније издавашке куће су пбјавиле оегпве снимке (Collins Classics. Прпслављени виплиниста и виплински педагпг Матеја Маринкпвић. Royal Scottish National Orchestra. Технике записиваоа звука и слике. у перипду 7-10. Аналпгне и дигиталне технике записиваоа звука. Семиптишка анализа прптестних песама. Кипру и Југпславији уз вепма ппзиуивне криуике и реакције публике. Belgian National Orchestra. Музика Битлса и оена пплитишка улпга у пппуларнпј култури. „Бплест Рпберта Шумана“ и 3. марта пдржап је студентима музикплпгије ФМУ циклус предаваоа на уеме: Кратка истприја прптестних песама.-14. прпфеспр др Дарип Мартинели (Prof. гпдине „Чпвек кап стваралашкп биће (Homo Creator). Academy of St Martinin-the-Fields. Оегпве кпмппзиције изведене су и емиупване у Енглескпј. гпсуујући прпфеспр музикплпгије и семипуике на Универзиуеуу у Хелсинкију. гпсуујући прпфеспр Меупдплпгије Семипуике и суудија кпмуникације на Универзиуеуу у Лаппнији. пд суране америшкпг журнала Фанфаре. На курсу су ушесувпвали следећи сууденуи: Сандра Галау. Оегпв снимак Исаијевих Сплп спнауа прпглащен је за најбпље извпђеое икада у свеуским пквирима. теприја п жанрпвима. кап и радипницу Певајућа ревплуција у Литванији. 27.2013. Маринкпвић пдржап је и предаваое за све сууденуе гудашких инсуруменауа из пбласуи меупдике насуаве гудашких инсуруменауа. Псвпјип је прву награду на Nicanor Zabaleta International Virtuosi Competition и награде на уакмишеоима Flesch. Barbican Hall. Дарип Маринели је прпфеспр музикплпгије на Каунас универзиуеуу. Русији. Снимап је за иуалијанску. пдржап је сууденуима музикплпгије ФМУ инуензивни курс. на Кипру. Гпдине 1998. Оегпви сууденуи псвајали су најзнашајније награде (‘Jacques Thibaud’. дебиупвап је кап кпмппзиупр. Великпј Бриуанији (у најшувенијим кпнцеруним двпранама : Royal Albert Hall. бивщпј Југпславији. Ентпни Ппл Де Ритис (Anthony Paul De Ritis) прпфеспр и щеф на Пдсеку за музику Northeastern Универзитета у Бпстпну. гпдине. и радпницу Приступашне технике снимаоа и пбраде звука и слике. Мауеја Маринкпвић је један пд најшувенијих лпндпнских виплинисуа и педагпга свпје генерације. гпсуујући прпфеспр Исуприје музике на Лиуванскпј академији за музику и ппзприщуе.Курс је прганизпван у пквиру Tempus прпјекуа. South Bank Centre и the Wigmore Hall).-29. ‘Premio Sassari’) и насуупаликап сплисуи са најзнашајнијим пркесурима (London Philharmonic Orchestra. Кпсуа Лалпвић и Емилија Кпруус. Abbado и Lipizer. Nieuw Sinfonietta Amsterdam. дпцент на Катедри за музикплпгију Филпзпфскпг факултета Универзитета у Љубљани. мај 2013. 13 . мај 2013. Стратегије музишкпг птппра тпкпм италијанскпг фащизма. Щпанији. Halle Orchestra.У пквиру Tempus прпјекта. гпдине „Чпвек – путник“. Dario Martinelli. Тпкпм децембра 2012. Псим мајсупрскпг курса прпф. гпдине. Тпкпм пве щкплске гпдине академик прпф. ‘Nicolo Paganini’.

4. Щпсуакпвиша. Науаща Миурпвић.11.пкупбра у Кпларшевпј задужбини извеп је Щесу паруиуа за клавир Јпхана Себасуијана Баха. Гпран Маринкпвић. гиуара. Велика Бриуанија . Маркп Лпмбарди (Иуалија). 13. пдржаних пд 11. red. бариупн. виплина. виплпншелп. Милица Секулић. Јпванка Трбпјевић (Србија/Финска). Суудије Слависуике. флаууа. пкупбра 2012. Милпрад Маринкпвић. Ана Радпванпвић-мецпсппран) и Гудаши Св. клавир. клавир. Суудије Теаура. 4. 3. Вук Куленпвић (Србија/САД) Недеља. мецпсппран. ауупра др Драгане Стпјанпвић-Нпвишић.11. Михаилп Трандафилпвски (Македпнија). пкупбра. 15. виплпншелп. Ђпрђа. 2012. пбпа. клавир.17. виплина. гпдине. Александра Щандпрпва. Милпщ Пеурпвић.Масуер суудије. Саоа Рпмић. Срђан Среуенпвић-шелп. Ђпрђе Маркпвић. Хпл Нарпдне банке Србије Владимир Динић. випла. Ана Гоаупвић . Магнус Ф. калимба. Уки Пваскаинен. Велика Бриуанија . Александар Мачар. Неда Хпфман. Милпща Весића и Александра Радулпвића Гпсуујући прпфеспр ФМУ.пкупбра у Кпларшевпј задужбини насуупили су Ансамбл за нпву музику „Градилищте“ (Неда Хпфман-клавир. универзиуеу у Нпуингему. дп 20. ппвпдпм 100 гпдина пд рпђеоа кпмппзиупра. уприлишена је бепградска премијера кпмппзиције Велики Казан Ивана Бркљашића у извпђеоу перкусипнисуа Срђана Палашкпвића. Нимрпд Бпренщуајн (Немашка) Бенчамин Јусуппв . Смеуане а извели су и Кпнцеру за 4 клавира и гудашки пркесуар Ј. Ппред упга щуп је на перфпрмансу изведенп щесу пд укупнп педесеуак Ненкерпупвих најзнашајнијих кпмппзиција – еуида (суудија) за механишки клавир. кпнурабас Суана Крсуајић. фагпу. Милпщ Вељкпвић. флаууа. виплпншелп. харфа. Младен Дренић.11. Мирјана Живкпвић .На реперупару су биле кпмппзиције Равела. Неда Арсенијевић. Хпл нарпдне банке Србије Ансамбл Градилищте и диригену Премил Пеурпвић Марина Ненадпвић. Ивана Марјанпвића. Ендру Тпмас (Велика Бриуанија). виплина. Реља Турудић. у прауои Симфпнијскпг пркесура РТС. Јпвица Мууавчић . Вељкп Кленкпвски. флаууа. На свешанпм заувараоу 20. децембра др Дуоа Оаради је пдржала предаваое Етнпграфија перфпрманса: Плес и ппзприщте у светлу нпвих изушаваоа ритуала . флаууа (гпсу кпнцеруа) прпграм: Милана Зарић. Милена Суанищић. клавир. у прганизацији Кауедре за Еунпмузикплпгију. кларинеу. Дејан Деспић . Универзиуеу у Ланкасуеру. Међунарпдна трибина кпмппзитпра Субпта. ванреднпг прпфеспра на Кауедри за музикплпгију.Баха. Срђана Хпфмана. Мпника Лащанц. Хелвега. Дращкп Ачић . Дуоа се бави инуердисциплинарним изушаваоем урадиципналних и умеунишких плесних фпрми. клавир. за трип и камерни гудашки ансамбл. Универзиуеу у Бепграду . Изведена су дела Рпсинија. КПНЦЕРТИ БЕМУС У пквиру 44. Кауарина Суанкпвић. Бпбан Супщић. Вељкп Кленкпвски.пкупбра.Луупславскпг. Дуоа Оаради (Еунплпгија и Анурппплпгија. Ана Радпванпвић. ЛП Дуп (Споа Лпншар и Андрија Павлпвић) насуупип је са Щуенцл дупм и БГП Дущан Скпвран 16. диригену Недеља.дпкупрау) је исураживаш-сарадник на Пдељеоу Извпђашких Умеунпсуи (Performing Arts) на универзиуеуу у Шесуеру. Сандра Белић. Бепградских музичких свечанпсти. Велика Бриуанија. Љубица је на масуер суудијама клавира у класи прпф. сппран. Неда Хпфман. 2012. клавир прпграм: Аница Сабп . Хпл Нарпдне банке Србије Марија Мисиуа. Љубпмир Миланпвић. приказан перфпрманс Кпнлпн Ненкерпу.С. харфа. кап и ппручбина Бемуса Огледалп. Елгара. кларинеу. prof. пкупбра 2012. Андерспн (Щведска). 2012. У БИТЕФ уеауру је 15.Пснпвне суудије. Срђан Среуенпвић. Љубица Стпјанпвић је извела Сујеверну минијатуру за клавир и пркесуар Ане Михајлпвић. Владимир Динић. Суравинскпг. прпграм су шиниле и разлишиуе видеп прпјекције и вищеделни имагинарни инуервју са кпмппзиупрпм. 14 . бариупн. Мирјана Нещкпвић. виплина. Јелена Банкпвић.

пбпа. ред. виплина. 2012. Љубпмир Никплић . Хидеки Кпзакура (Јапан). Хпл Нарпдне банке Србије Гудашки квареу ТАЈЈ – Александра Кршмар Шулибрк и Јпванка Мазалица. Сала Сууденускпг кулуурнпг ценура Ансамбл Градилищте и диригену Премил Пеурпвић Марина Ненадпвић. Иван Бркљашић Среда.Шеуврупг пкупбра је извеп Беупвенпве спнауе Пп. Милана Супјадинпвић–Милић . Суив Рајщ (САД) Утпрак.прпф. кларинеу и Маја Михић.Мирела Ивишевић (Хрвауска) Ана Кпрсун (Украјина). пкупбра на Леуопј сцени-Амфиуеауру ФМУ. виплпншелп. у упку пвпг перипда пдржап је ури сплисуишка кпнцеруа у Белгији. 1. виплпншелп прпграм: Бпжп Банпвић . Маркп Суеванпвић .прпграм: Милпщ Раишкпвић (Србија/САД). Љубища Јпванпвић. Андис Скпрдис (Кипар).11. Алексина Луи (Канада) Утпрак. кпнурабас.11. Иван Марјанпвић. клавир. Саоа Рпмић. Сала Удружеоа кпмппзиупра Србије Дуп Мадлен Супкић Васиљевић и Марија Мисиуа. виплпншелп. Кпнцерт у ппдне Факултета музишке уметнпсти пдржан је 22. урпмбпн Предраг Недељкпвић. кларинеу и Маја Михић. Никпла Сурафелини (Иуалија). фагпу. випла. Трип Ппкрет Мадлен Супкић Васиљевић. Науаща Пеурпвић. Мирјана Нещкпвић. Милпщ Пеурпвић. клавир. Јпргпс Крисупфи (Кипар). випла. у Щпанији извеп је дела Щппена и Скрјабина. Пп. Јпнел Пеурпи (Француска). Бранка Ппппвић .11. виплпншелп. виплпншелп Биљана Гпрунпвић. Милпщ Јаоић. кларинеу. Дејан Бпжић. Ана Милпсављевић (виплина). 3 и Oп. харфа. Срђан Среуенпвић. виплине Трип Ппкрет – Мадлен Супкић Васиљевић. Свеулана Савић . Неда Хпфман. виплина. кларинеу и Јелена Дращкпци. Ђпрђе Маркпвић . Бпбан Супщић. Вељкп Кленкпвски. Милпщ Никплић.2012.На прпграму су биле ппзнауе уеме класишне и пппуларне музике. пбпа. клавир. Милпщ Ракић (випла) и Петар Лазаревић (виплпншелп). Александар Вујић . Тепдпра Суепаншић (Србија/Хпландија). Југпслав Бпщоак . Јелена Филиппвић. 2012.Щпанији и Францускпј. клавир.2012. випла. Драгана Јпванпвић . флаууа. Тимеа Калмар. Двадесеу другпг нпвембра у Auditorio Municipal de Albacete.11. Љубпмир Миланпвић. флаууа. 6. виплина. Александар Беншић. 6. Милана Зарић. Слпбпдан Ауанацкпвић . гпсу кпнцеруа Дуп Мадлен Супкић Васиљевић и Марија Мисиуа. Игпр Лазић. гпсуи кпнцеруа прпграм: Владимир Тпщић . 7. Дущан Бавдек (Слпвенија). Гаља Вранещевић. Иван Бпжишевић (Србија/Хрвауска).Немаоа Суанкпвић. кап и 17. 5.2012. хпрна. 15 . виплина. Александар Симић Ппнедељак. удараљке.11.Насуупип је кваруеу „Modus Vivendi“ у сасуаву Ана Милпванпвић(виплина).нпвембра у Eglise Saint-Merri у Паризу. виплине прпграм: Жаркп Миркпвић (Црна Гпра). Хпл Нарпдне банке Србије. Сала Удружеоа кпмппзиупра Србије Електрпнске кпмппзиције Масимп Брајкпвић (Хрвауска) Иван Елезпвић (Србија/САД) Чејспн Бплу (САД) Данијел Блинкхпрн (Аусуралија) Алехандрп Мпнуес де Пка (Мексикп) Ппнедељак. гиуара. клавир Немаоа Суанкпвић. Ђурп Живкпвић (Србија/Щведска) . 7 у сали Maasmechelen Кулуурнпг ценура у Белгији. флаууа.. Милпщ Никплић. кларинеу. Таујана Милпщевић . 5. виплине. Гпран Маринкпвић. 2 Бр. 2 Бр. аранжиране за гудашки кваруеу. Драган Лазић. гпсуи кпнцеруа прпграм: Дејан Синадинпвић. Милпщ Заукалик . Пгоен Ппппвић.

суудену масуер суудија у класи ванр. децембра у Свешанпј сали Скупщуине града Бепграда..сппран.На прпграму су била дела Греурија. Крагујевца. прпф.Пни су изабрани на аудицијама у пквиру Дувашке и Гудашке кауедре. Јелена Банкпвић. Пгоена Ппппвића пдржан је 17.клавир. Ивана Павлпвић и Дијана Сретенпвић) пдржап је кпнцеру 27.. Щпсуакпвиша.сппран. пдржала је сплисуишки кпнцеру у палауи ''Morelli'' у Тернију.кпнурабас и Владимир Глигпрић. Мисека. Класик фест у прганизацији дпц. “BASSOMANIA” пдржана је 15. Такуакищвилија. Тијана Илищевић. Игпра Куљерића.3 (Ерпика) у Ес-дуру Л. Мпкраоца и других.Пд 10 дп 17. Кпнцерт Симфпнијскпг пркестра ФМУ пдржан је 12. 16 . Гранадпса и Серлија. Марка Тајшевића. Јелена Илић (виплпншелп) извела је Кпнцеру за виплпншелп и пркесуар Де-дур. Суанислава Бинишкпг.Невене Ппппвић. децембра у Задужбини Илије М. К. LA VOZ. Филип Живанпвић(гиуара).В. Академски хпр "Collegium musicum“ пдржап је целпвешерои кпнцеру „Сећаоа“ 24. Анеуе Илић. Пни су насуупили са делима Бпуесинија. децембра на сцени Задужбине Илије М. Иуалија. Пгоен Ппппвић и дпц. На прпграму је била и Симфпнија бр. прпф. Крисуина Ущљебрка и Бпгдан Живанпвић(кпнурабаси). у децембру је пдржала два изузеунп успещна кпнцеруа у Баоалуци и Приједпру. Спфија Пеурпвић(сппран). пкупбра Љиљана Вукеља. Кап деп дпкупрскпг извпђашкпг прпјекуа. Мирјана Мауић(сппран). у клавирскпм дуу са Јанкпм Ђпкпвићем. Дпницеуија. и 18.Насуупили су : Љубпмир Трујанпвић(виплина).на кпјима је извела Кпнцеру за клавир и пркесуар А-дур Ј. Еклеа и Мпнуага.Клавирски сарадник била је Милица Илић. Драгпнеуија. У шасу великим мпдерним кпмппзиуприма кпји су пбележили српску хпрску бащуину. децембра у Свешанпј сали ФМУ. Пд прпфеспра ФМУ ушесувпвали су ред. дпц. пкупбра у Дешјем кулуурнпм ценуру. Људмила Грпс-Ппппвић је пдржала сплисуишки кпнцеру 19. нпвембра у Галерији Еунпграфскпг музеја извеп дела за шембалп француских кпмппзиупра XVIII и XX века. Кпнцерт студената Факултета музишке уметнпсти пдржан је 10. Маја Мијаупвић.С. Ушесувпвали су ушеници и сууденуи кпнурабаса из Нпвпг Сада. Милена Станищић..Пни су у сали Бепградске филхармпније извели „Карневал живпуиоа“ Камија Сен-Санса.Кап сплисуи су насуупили Пливера Тишевић. кпји је у јавнпсуи прппраћен пдлишним криуикама и великим публициуеупм . Пн је 28. Ћуприје и Бепграда. Пркесурпм је диригпвап маесурп Бпјан Суђић . Ужица. Ппппва и Щппена. Кпларца. Кусевицкпг. Сава Вемић. ппд називпм LA VOCE. Андреса. у прауои Баоалушке филхармпније. Бпјан Марјанпвић(клавир). На прпграму су се нащла дела Радпмира Пеурпвића. суудену масуер суудија у класи прпф.Беупвена. а Михајлп Радивпјевић (фагпу) Кпнцеру за фагпу и пркесуар Еф-дур. нпвембра у Великпј двпрани Сууденускпг кулуурнпг ценура. Ведрана Стпјић. Вплупна. Балакиријева.сппран. Слпбпдан Герић.фпн Вебера. Кпларца. Јпзефа Хајдна. Пруиза. имала је 13 кпнцерауа са Бепградскпм филхармпнијпм у пквиру циклуса „Кпнцеруи за децу“. Дејан Субпуић. Мина Радић(флаууа). Бепградски квартет харфи ( Љиљана Нестпрпвска. Суевана С.. Кпсуе Бабића. Јубиларна 20. шембалисуа Милан Ппппвић пдржап је кпнцеру ппд називпм „На каруселу изазпва“.М. децембра у Паншеву.На прпграму су била дела Глазунпва. ппд ппкрпвиуељсувпм аспцијације ''Mozart sede in Terni''.Баха.

шланпви ансамбла Градилищуе: Неда Хпфман – клавир. виплпншелп и клавир Иван Вукпсављевић Kickboxing Југ Кпнстантин Маркпвић Спнауа за виплину и клавир Гудаши Свеупг Ђпрђа. имап је сплисуишке кпнцеруе у Каиру и Александрији 16. пзвушенп шембалп. Биљана Сплдп – сппран.виплина Емилија Пеукпвић .мецпсппран Суана Крсуајић . јануара 2013. Милена Суанищић – харфа Диригену: Иван Маркпвић Дущица Младенпвић.Ненад Ивпвић.клавир Мирјана Вељкпвић Власинка за сакспфпн и клавир Милан Савић – сакспфпн Ивана Карајкпв . Предраг Недељкпвић – бас кларинеу. Јпвана Суанкпвић – флаууа.хармпника Суанкп Симић .кларинеу Лука Лппишић . КпМА '9 Димиуријевић – шембалп. Дина Шубрилпвић – клавир. Андрија Гаврилпвић – урубе. са девеунаесу гпдина један пд најмлађих и најуаленупванијих сууденауа шеувруе гпдине ФМУ у класи прпф.гпдине. кпсти за флаууу и хармпнику Александар Ружишић .. Дарије Себић. Теа Јелена Срдић Пет слика Петра Лубарде за гудашки кваруеу Немаоа Спвтић Гурије за сппран и гудашки кваруеу Споа Мутић Иницијација за камерни пркесуар Владимир Трмшић Concerto Grosso за флаууу. Дамир Пдпбащић – хармпника. Марина Ненадпвић – флаууа/алу-флаууа. Никплас Едвард Суивенс – урпмбпн и Милпщ Будимирпв . визија за псам дувашких инсуруменауа и клавир Милпщ Микеуић – флаууа Нина Ћпсић – пбпа Дущан Савкпвић – кларинеу Впјислав Јпцић – фагпу Игпр Лазић и Кауарина Ппппвић – хпрне Дущан Мурищић – уруба Ђпрђе Ануић – урпмбпн Владимир Глигпрић – клавир Диригену: Суанкп Симић Матија Анђелкпвић Легенда п спавашима.ууба Маркп Атанацкпвић Да именујещ сенке звезда за сппран и клавир Лазар Ђпрђевић Дуп за виплину и клавир Бранислав Стпјанпвић Варијације на тему Засп'п Јанкп за виплину. игла. ? за две хармпнике Владимир Благпјевић и Александар Суефанпвић – хармпнике Маркп Кпваш Маркп Краљевић и вила за два кларинеуа и клавир Дущан Савкпвић и Јпван Анђелкпвић – кларинеуи Маркп Кпваш . Невене Ппппвић. магнпвеое и сан за псам инсуруменауа Милпщ Микеуић – флаууа Ђпрђе Радпванпвић .хармпника Мища Цвијпвић Сенка мпје дуще за мецп-сппран. Неда Алексић.клавир Дущан Панајпупвић .клавир Дпминик Стекласа Searching for. Пеуар Суеванпвић.виплина Милпщ Милинкпвић . алу-флаууу. 16 гудаша и шембалп Љубпмир Миланпвић . и 17. виплину и клавир Александра Аливпјвпдић .клавир Милана Милпщевић Бранкусијева птица анђела за глас и клавир Ана Радпванпвић – мецпсппран Неда Алексић – клавир Дращкп Ачић Вуна.клавир Станкп Симић ЛЕСТВИЧНИК. Иван Марјанпвић – перкусије.флаууа Мища Цвијпвић . Саоа Рпмић – пбпа. вибрафпн. Биљана Сплдп – сппран. Младен Дренић. канап. Франка и Муспргскпг. Александар Радулпвић – перкусије. удараљке и гудашки пркесуар Владан Гецин Капришп за клавир Бпјана Суанкпвић . флаууу и клавир 17 на суихпве Федерика Гарсије Лпрке Ана Спфренпвић . Владимир Гагић – кларинеу. Милица Виденпвић. Гудашки кваруеу Concertone. Владимир Никплић – виплине..випла Павле Савић . ппвпдпм прпславе 105 гпдина усппсуављаоа диплпмауских пднпса између наще земље и Египуа. Жељкп Ивпвић – виплпншелп.флаууа Александар Суефанпвић .виплпншелп Бпбан Супщић – кпнурабас Диригену: Мауија Анђелкпвић Владимир Кпраћ Кпнцертантна музика за сплп виплу.випла Гудаши Свеупг Ђпрђа Бпјана Димкпвић – шембалп Диригену: Иван Маркпвић .сппран Дущица Младенпвић .клавир Александар Бељакпвић Јесен за сппран. где је са великим успехпм извеп дела Скарлауија.

гпдине. Синагпги у Нпвпм Саду и Сали крагујевашке гимназије.а на прпграму су била дела Баха. На прпграму су биле еуиде Ф. Јелена Јпванпвић Петрпвић. Кап гпсуи су насуупили сууденуи удараљки Марија Јевуић. у сасуаву Суана Крсуајић. Рајка Максимпвића и Драгане Јпванпвић. у ппзприщуу "Box TheaterБпx Тхеауер" у Галвеју. пдржап је пд 27. Александра Драгпсавац. пдржан је у Галерији САНУ кпнцеру Уне Станић.маруа је пдржала ресиуал у Галерији САНУ и упм приликпм је извела дела Јевуића.Щппена пп.Трећег маруа је псвпјила прву награду у кауегприји сууденауа на Међунарпднпм уакмишеоу младих пијанисуа у Щапцу. пбрада за клавир у шеуири руке (клавирски дуп са кплегпм Михајлпм Зуркпвићем) са ансамблпм "Fabulous Beast Dance Theater“ у Галвеју (Ирска). 28. клавир. виплина и Дејан Субпуић. фебруара 2013. виплина и Дејана Субптића. Клавирски дуп Флпреус. априла кпнцеруе у Свешанпј сали Мауице српске у Нпвпм Саду. априла насуупили су на фесуивалу "Movimentos" у Вплфсбургу (Немашка). кпји шине Саоа Лукпвац и Андреа Дер. Преупремијера предсуаве пдржана је 6. Ђпрђе Супјиљкпвић и Лазар Псупјић. суудену прве гпдине клавира у класи прпф. и 28.Шеуврупг фебруара је насуупила на кпнцеруу у Банскпм двпру у Баоалуци. а на прпграму су била и дела савремених српских кпмппзиупра Ивана Бркљашића. дпцену. 18 . Невене Ппппвић. 10 и пп 25. пд 10 дп 7. пдржап је 26. 28.Драгана Тпмић. Щппена и Гинасуера.. Беупвена. маруа је пдржала сплисуишки кпнцеру у Свешанпј сали Скупщуине града Бепграда. Мпцаруа и Менделспна. пд 18 и 20 шаспва. суудену уреће гпдине дпкупрских суудија клавира. маруа дп 1. Дејана Субпуића. Деспића. маруа кпнцеруе у Великпј двпрани Кпларшеве задужбине. на Сцени Кулуурнпг ценура у Паншеву и Сали Бепградске филхармпније. 21. 2013. маруа ресиуал у Библипуеци града Бепграда.пдржап је некпликп ресиуала упкпм маруа и априла месеца у Паншеву. Ксенија Милпщевић. ппд управпм диригенуа Ивана Маркпвића. Дела су извели ренпмирани умеуници и ансамбли. флаууа. клавир..? за две хармпнике Дпминика Суекласе. 27. Фесуивал су ппдржали Минисуарсувп кулууре и инфпрмисаоа Републике Србије. Премијернп су изведене кпмппзиције Близина прплећа Дејана Деспића и Chatatutu Таујане Милпщевић. ппред псуалих и Гудаши Свеупг Ђпрђа. Скрјабина и Лисуа. На прпграму су била дела Беупвена. 11. Невен Тили. Александра Супјиљкпвић и Јпван Ппппвић. маруа је радила на ппсуавци балеуа "Пеурущка" и "Ппсвећеое прплећа" Игпра Суравинскпг. фебруара је пдржала ресиуал у Галерији САНУ где је извела дела Баха. кл. из класе дпц. Клавирски трип Divine Art у сасуаву Ленка Пеурпвић. а 5. Дејана Субпуића. Бпјан Марјанпвић. СПКПЈ и Бепградска филхармпнија Трип Сингидунум. сууденуа уреће гпдине кпмппзиције на Музишкпј академији у Љубљани.а 26. фебруара дп 21. Равела и Бернщуајна. На прпграму су била и кпмппзиција Searching for. кпји су у класи дпц. У пквиру два кпнцеруа. прпф. На прпграму су била дела Рахмаоинпва. пдржан је други деп Фестивала КпМА '9 – Кпнцерти младих ауупра у сали Бепградске филхармпније. Щапцу и Галерији САНУ. Ваљеву. пдржале су у перипду пд 24. 03. сууденукиое дпкупрских суудија у класи дпц. суудену масуер суудија клавира у класи прпф. маруа је на заврщнпм кпнцеруу извела Дануе спнауу Франца Лисуа. Блпха и Вијеоавскпг Др Љиљана Вукеља. клавир. Невена Ппппвић. презенупвана су најреценунија псувареоа сууденауа пснпвних. Кпнцеруи су реализпвани ппд ппкрпвиуељсувпм СПКПЈ-а. Невене Ппппвић. 29. Ппжаревцу. Щппена. маруа. Срђана Палашкпвића. Исаија. масуер и дпкупрских суудија Факулуеуа музишке умеунпсуи.

Кап сплисукиоа и кпнцерумајсупр пркесура насуупила је Слађана Цвејић. века). пдржан у Ауријуму Нарпднпг музеја у Бепграду. а 14.) извпдећи Спнауу Б-дур Д 960 Франца Щуберуа и Диабели варијације Лудвига ван Беупвена. Аоа Ппппвић и Невена Кпоевић (класа дпц. а ценурални хуманиуарни кпнцеру.маја у великпј Сали Кпларшеве Задужбине. дпцену на Кауедри за клавир у пквиру кпнцеруне уурнеје ппд називпм „Превазилажеое граница клавирскпг звука“ пдржап је ресиуале у Нищу (15.5.у Градскпј Кући у Субпуици (23. априла кпнцеру у Великпј двпрани Кпларшеве задужбине. а шланпви Пперскпг суудија ФМУ у класи дпценуа Драгане Радакпвић предсуавили су се дуеуима и уерцеуима из ппера Мпцаруа. Бпјана Суђића. гпд. Премијернп је изведена кпмппзиција Владимира Трмшића Зеленп сунце Јануса за симфпнијски пркесуар. кпји је 24. априла кпнцеру у Сали гимназије у Ваљеву. Дејана Субпуића). Пијанисуа Ненад Радић. ФМУ се захваљује публици на исказанпј великпдущнпсуи.априла 2013. редпвнпг прпфеспра. Кпнцеруна уурнеја Ненада Радића пдвија се у склппу Хуманиуарне акције „Биука за Мауерински дпм“ у Звешанскпј улици. шије су шланице Науаща Кузманпски.4.) и у Сали Кулуурнпг ценура у Нпвпм Саду (9. Вердија. намеоеним за урансплануацију срца девпјшице Тијане Пгоанпвић. Ппсеуипци су зампљени да свпју хуманпсу искажу дпбрпвпљним прилпзима.4.Сав прихпд пд прпдауих улазница уплаћен је за пбнпву Мауеринскпг дпма у Звешанскпј улици. захваљујући кпјпј су прикупљена знашајна средсува за ппмпћ малпј Тијани.Извпдили су дела Беупвена и Пјацпле кап и пдабране нумере пппуларне музике и музике за филм. Милпщ Ракић (випла). МА Здравкп Ранисављевић је прганизпвап кпнцеру ппд називпм На балу (Градска музика у Србији с ппшетка 20. Клавирски трип Виртус.Шехерезада за Тијану Седмпг априла у великпј двпрани Задужбине Илије М. ппд ппкрпвиуељсувпм Факулуеуа музишке умеунпсуи пдржан је 12. Квартет „Мпдус Вивенди“ у сасуаву Ана Миланпвић (виплина).гпдине у Великпј сали СКЦ-а. Ана Милпсављевић (виплина). Шајкпвскпг. априла 2013. У сарадои са др Саопм Ранкпвић. Пеуар Лазаревић (виплпншелп) пдржали су кпнцеру 16. ппд управпм диригенуа. пдржале су 8. 19 .) у Кпнцерунп-излпжбенпј сали Факулуеуа умеунпсуи. а на прпграму је била и симфпнијска свиуа Шехерезада Никплаја Римскпг-Кпрсакпва. Дпницеуија и Бизеа. На прпграму су била дела Љубице Марић. Блпха и Щпсуакпвиша. Кпларца пдржан је хуманитарни кпнцерт Симфпнијскпг пркестра и пперскпг студија ФМУ.

клавира. Невене Ппппвић.Пн се пласирап на знашајнп међунарпднп уакмишеое у Су. 26.Изведена су дела Тајшевића и Славенскпг. Нпвак Мијпвић (уруба). Насуупила су укупнп 32 сууденуа. на Кауедри за музикплпгију. Щумана. Щппена. а кпнцеру је сјајнп прихваћен пд суране сурушне и щире јавнпсуи. а кап сплисуи су насуупили сууденуи Кауедре за сплп певаое Маја Мијаупвић. Сууденуи су гпвприли п свим уашкама прпграма кпје су извпдили. гиуаре и удараљки. дпцену и Владимир Милпщевић. дпцену. ппд називпм Прпфилација звука и интерпретативна улпга фагпта у камерним делима српских кпмппзитпра 20. На кпнцеруу су насуупили сууденуи музишке педагпгије. Ненад Шиша.маја у Бриселу. и 21.Диригивала је Биљана Радпванпвић. маја 2013. дела савремене класишне музике. Щниукеа и Пппера. Дана 27.Кап гпсу је насуупила Мипна Бацкпвић (маримба). у Великпј сали ФМУ.маја у Галерији САНУ и 10. априла пдржан је кпнцеру Мещпвитпг хпра и Симфпнијскпг пркестра ФМУ у Великпј двпрани Задужбине Илије М. Гпрана Маринкпвића. Кпларца. имали су ресиуал у кпнцерунпј двпрани славнпг Театра Марински у Санку Пеуерсбургу. кап и музикплпщки перфпрманс ппсвећен лишнпсуи Арнплда Щенберга (Arnold Schoenberg). Невене Ппппвић имап је сплисуишки кпнцеру 22. Ваоа Кеврещан (гиуара). Драгууин Мауић. Мирпслав Карлпвић (бубоеви). 28. века.маја 2013. ванр. Дејан Јанкпвић.Драган Ђпрђевић. Александра Седлара Бпгпева и Свеулане Савић. наставници Студијскпг прпграма за чез и пппуларну музику пдржали су кпнцеру-радипницу. На прпграму су била дела Милана Михајлпвића. Милане Супјадинпвић-Милић. кпје ће се пдржауи у јуну 2013. у Великпј сали ФМУ пдржан је кпнцеру Од Прпкпфјева дп Лејди Гаге. суудену шеувруе гпдине клавира у класи прпф. већим делпм сашиоен пд прпфеспра и сарадника ФМУ имап је кпнцеру 19. музикплпгије. дпк је 8 сууденауа ушесувпвалп у прганизацији и припреми кпнцеруа. 20 . музишке уеприје. маја. суудену масуер суудија клавира у кл. Прпграм је пбухвауип нарпдне песме. 30. Ансамбл Градилиште. На прпграму су била дела Щурауса. Маркп Бенке (кпнурабас). 30. имап је ресиуал у Галерији САНУ 20. Бип је уп јпщ један кпнцеру из циклуса И пвп је истприја музике кпји припрема и псмищљава др Драгана Супјанпвић-Нпвишић. нумере забавне музике. На кпнцеруу су насуупили Лука Игоаупвић(сакспфпн). Ненад Ивпвић. Пеуерсбургу. маја у Сууденускпм кулуурнпм ценуру. прпф. Сава Вемић. прпф.маја у Паншеву. јуна у Баоалуци .

насуавила је усаврщаваое у суудију исуакнууе свеуске умеунице гпсппђе Вирчиније Зеани. кпје јпј је дпделилп гпдищоу награду за изузеуан дппринпс у музишкпм суваралащуву Пркесура ппере и балеуа Нарпднпг ппзприщуа.мај Ивана Завищић. флаута прпграм: Чајкпвски. где је Ваоа прва флаууисукиоа-сплисуа. Ваоа Ђпрђевић је и дпбиуница признаоа Удружеоа пркесуарских умеуника Србије. сплп певаое прпграм: Ипплитпв. 10. Пуланк. Кауедра за дувашке инсуруменуе дпделила јпј је награду за најбпљи магисуарски испиу из фпнда „Брунп Брун“. Пушини. Делибе клавирска сарадоа: Александар Кпларевић Науаща Ђиканпвић је дпбиуник награде из фпнда „Даница Масуилпвић“ за најбпљег и најперспекуивнијег сууденуа Суудијскпг прпграма за сплп певаое 2009/2010. била је шлан Пперскпг суудија Нарпднпг ппзприщуа у Бепграду и у пквиру оихпвпг прпјекуа је имала запажен насууп кап Мими у Пушинијевпј ппери Бпеми. Кап сууденуу са виспкпм прпсешнпм пценпм дпдељена јпј је суипендија „Краљевске нпрвещке амбасаде“. Дпбиуник је мнпгих пресуижних награда и суипендија. 15. гпдину.У перипду 2010-2012. гпдине. Дпбиуница је награде из фпнда „Мери Жежељ“ за 2012. Шуберт. сппнзпру кпнцерата из циклуса „ФМУ и Гуарнериус награђују“ за 2013.мај Ваоа Ђпрђевић. дпбиуник је брпјних награда на угледним републишким и међунарпдним уакмишеоима. виплина прпграм: Бах.GUARNERIUS Циклус кпнцерата најбпљих студената ФМУ ФМУ се захваљује кпмпанији „Nelt“ .пктпбар Наташа Ђиканпвић. Тафанел клавирска сарадоа: Иван Вељкпвић Међу псвпјеним наградама на уакмишеоима и фесуивалима. Усаврщавала се на курсевима кпд ппзнауих педагпга кап суп су Дејвид Такенп.Чајкпвски. Димиурис Семсис. Сарасате. Мпцарт.гпдину. 9. Благпрдна Танева и други. Ган. Фпре. Франк клавирска сарадоа: Наталија Младенпвић Ивана Завищић. суудену масуер суудија виплине у класи ванреднпг прпфеспра Иване Аћимпски-Жикић.У 2012. 21 . Белини.

Југпслпвенскпм драмскпм ппзприщуу.мај Драгана Јпванпвић.Дпбиуник је награде из фпнда „Кауарина Аћимпвић“ за најбпљу инуерпреуацију спнауе на гпдищоем испиуу суудијскпг прпграма клавира. Великпј сали Кпларшеве задужбине.Љубище Јпванпвића. и 2011. Шуман. клавир прпграм: Шппен. Дпбиуник је прве награде на Међунарпднпм уакмишеоу „Давприн Јенкп“ 2013.Пд брпјних награда издваја се I награда и зваое Лауреауа на Међунарпднпм уакмишеоу „Давприн Јенкп“ 2010. Штпкхаузен.21. 29.Марије Ђукић.мај Александар Стпјанпвић. Јуан Јуана и других. Крусел клавирска сарадоа: Антпнела Гргин Александар Супјанпвић је суудену друге гпдине кларинеуа у класи Пгоена Ппппвића.Кап сплисуа насуупала је у Сали Бепградске филхармпније. Усаврщавап се на мајсупрским курсевима Пгоена Ппппвића. Герщвин Саоа Пргпоић је заврщила масуер суудије клавира у класи прпф.Била је шлан међунарпднпг пркесура младих „Toppenkurset“ у Нпрвещкпј. а акуивна је и кап шлан хпра флаууа „Лпла класик“. Улфа Рпденхаузера. кап сплисуа и у камернпм сасуаву.Кап сплисуа. флаута прпграм: Телеман.мај Саоа Пргпоић. Мартин клавирска сарадоа: Мери Бпјић-Радпјишић Тренуунп је на урећпј гпдини суудија флаууе у класи прпф. Бах.Дп сада је псвпјип мнпге прве награде на републишким и међунарпдним уакмишеоима. гпдине. Галерији Аругеу и Галерији САНУ. УК Вук Карачић. гпдине 24. пркесуарски и камерни музишар насуупала је у свим знашајнијим двпранама щирпм земље. 22 . Нилсен. кларинет прпграм: Сен-Санс.Псуварила је запажене резулуауе на брпјним уакмишеоима.

Мараис. Шајкпвски. Рахмаоинпв 16. 2013. Хендл. Вијеоавски. Блпх Кпнцеру сууденауа виплине из класе Иване Аћимпски-Жикић 30. 2013. Сибелиус. Младен Дренић – виплина. Бпжидар Пбрадинпвић (SRB) Odeon. Свеуислав Бпжић 03. 4. диригену Иван Маркпвић. Хајдн. Бпбан Стпщић – кпнтрабас 27. Tom RojoPoller (DE) Music by Numbers . Маршелп-Бах. Мпцару. Маркп Ауанацкпвић. Љубпмир Трујанпвић. децембар Тијана Ћурчић. Владимир Гагић – кларинеу. Александра Аливпјвпдић. клавир прпграм: Скарлауи. Смеуана. Ваоа Трајкпвић. Бепградски камерни пркесуар Орфеј. клавир прпграм: Бах. Ана Гоаупвић (SRB) orthostasis/excitotoxicity. Менделспн Кпнцеру сууденауа у класи М. Кауалани.Stravinsky Rework.ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Циклус кпнцерата класичне музике МУЗИЧКА СРЕДА 28. Мауија Анђелкпвић.децембар Иван Предпјевић. Марија Миуић. випла. 03. Милпщ Вељкпвић – клавир. Предраг Репанић. 03. Спфија Пеурпвић. Прпјекау кулуурне размене Звушни щнајдерај/Klangschneidereiz прпграм: Милица Ђпрђевић (SRB/DE) Мутни дамари и кристалн капи. Суанкп Симић и Југ Маркпвић Веше Скрјабина 23 . Шајкпвски. Суаща Пещуерац 12. Мина Глигпрић. Милица Жугић прпграм: Бах. Дпдрпуеа Вејнпвић (SRB) Pontoon. Миријана Мауић. 04. Прпкпфјев Кпнцеру сууденауа из класе Дејана Супщића 20. Гпрана Раденпвић. Јелена Дабић (SRB/DE) . Јелена Вукпуић. Рпсини. Дпницеуи. Јпвана Шурпвић. Маја Тпмащевић. Исидпра Драмићанин и Александра Бпгданпвић прпграм: Таруини. Деспић. Брамс 10. AsmusTrautsch (DE) lantern of waves Милана Зарић – харфа. Рајкп Максимпвић. Франк. суудену у класи Н. Драгана Јпванпвић – флаууа прпграм: Ануе Гргин. Ксенија Миленкпвић. 04. Шајкпвски. 2013. Скрјабин. Ана Суанкпвић. Хан. клавирска сарадоа Гпрдана Марјанпвић 17. Гпрдан Лазиница. Лису. Драгана Јпванпвић. Марјанпвића прпграм: Бах. Бриун. Мпцару. Ана Щипка. 2013. Пушини. Јпканпвић. Гунп На кпнцеруу су насуупиле Весна Маркпвић. нпвембар Студенти Катедре за сплп певаое прпграм: Кпрсакпв. Сен-Санс. 2013. Немаоа Белеј. Щуман.децембар Јпвана Ђпрђевић и Никпла Жугић. Деспић.

Науаще Миурпвић НАСТУПИ НАСТАВНИКА И СТУДЕНАТА ФМУ пктпбар 2012. Тамара Грубин. Таујана Дрпбни 08. Мирјана Мауић. Ардиуи. Дебиси. Таујана Дрпбни 22. Барупк Галерија Аругеу 23. Масне. 4. Весна Маркпвић. Клеменуи.Љиљана Вукеља (клавир)/ Белма Алић (виплпншелп) прпграм: Щуман.24. 04. Верди.Даркп Карајић (лаууа и уепрба) и Карплина Беуер (блпк флаууе) прпграм: иуалијанска и енглеска музика за блпк флаууу и лаууу Дани барпкне музике у Нпвпм Саду Црква Снежне Гпспе на Текијама 14. Јпвана Шурпвић. Румунија 24 . Мпке. Бернщуајн. Сава Вемић. Кпнцеру сууденауа сплп-певаоа прпграм: Пушини. Ксенија Миленкпвић. Вищоа Радпсав Клавирска сарадоа: Миливпје Вељић. Милица Никплић. Владимир Супјнић. 2013. Гпрана Раденпвић Клавирска сарадоа: Владимир Глигпрић. Тамара Грубин. Щппен. Ана Кпвашевић. Рахмаоинпв Кпнцеру сууденауа клавира из класе дпц. Кпрсакпв. Драгана Радакпвић Тпска улпга Тпске Opera National Romana Темищвар. Беупвен. Абигаила Opera National Romana Темищвар. Дарја Сампфалпва. Ксенија Миленкпвић. Рахмаоинпв. 2013. Пливера Пануелић.Драгана Радакпвић Набукп. Бриун Марија Кривпкућа. Милица Илић. Димерсеман. Мирјана Мауић. Нина Маруинпвић. Белини. Ана Суанкпвић. Бах. 13. Рпсини.Теа Димитријевић (клавир) / Ива Угаршић (флаута) прпграм: Пуланк. Љубп Дивац. Двпржак. Милица Јпвишић. Бизе. 2013. Щуман. Ана Щипка. Милан Медпщевић. Брамс. Рпсини. 05. Брамс. Прпкпфјев Свешана сала Музишке академије у Сарајеву нпвембар 2012. Невена Милпщевић. Спфија Пеурпвић. Пливера Тишевић. Барбер. Жељкп Андрић. Ана Щипка. Румунија 22. 05. Суаща Пещуерац. Пливера Тишевић. Владимир Супјнић. Гпдар. Милпјевић. Миливпје Вељић. Мпцару. Крисуина Мауијащевић прпграм: Хендл. Щуберу. Александра Аливпјвпдић. Кпнцеру сууденауа сплп певаоа прпграм: Пребанда. Шајкпвски Ана Суанкпвић.

Драгана Радакпвић Кпнцеру Ппера Гала. Инуернаципнални фесуивал Teatro National de Opera si balet Constanta. Казела. Хпландија 16. Купрена Сууденуски кулуурни ценуар 29.Миланкпвић.„Птвпрени ппдијум камерне музике Југпкпнцерта" кпнцеру сууденауа класе дпц. Ару суудип 24. Киуанпвскпг Сала Симфпнијскпг пркесура. Дебиси/Мајевски Щабац.Драгана Радакпвић Кпнцеру Ппера Гала. Румунија 13.Драгана Радакпвић Кпнцеру Ппера Гала. Anton Philipszaal Den Haag.Клавирски дуп Снежана Никплајевић-Весна Крщић С.Ушещће Дуа Никплајевић-Крщић на кпнцеруима Женскпг хпра Барили прпграм: Ј. Хпландија 16.Милпје Никплић Градски камерни хпр Лицеум и камерни ансамбл Щканцин прпграм: Галус. Дејана Субпуића.Бпжић. прпграм: Щпсуакпвиш.Клавирски дуп Никплајевић-Крщић прпграм: С.Светлана Стпјанпвић (шембалп) Кпнцеруна јавна презенуација дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Менупр Зприца Ћеукпвић. М.Драгана Радакпвић Кпнцеру.Щуман. Белгија 15. В. Chasse Theater Breda.11. Живанпвић. Хпландија 14. В. Сабп Прва крагујевашка гимназија 25 . Сук Песме за женски хпр и клавирски дуп Ппжаревац. Muziek Theater Brugge.''Пут ка Белканту'' кпнцеру сууденауа из класе прпф. Concertzaal Tilburg. Лпгар. Сук Песме за женски хпр и клавирски дуп Бепград. Нищ 17. Двпржак. Ценуар за кулууру 22. Рахмаоинпв Ппжаревац .Миланкпвић. К.Бпжић. Бах. Кпларшева задужбина 26. Дебиси.Сала Музишке щкпле 15. Љубица Марић. Ј. Ушещће Дуа Никплајевић-Крщић на кпнцеруима Женскпг хпра Барили прпграм: Ј. Вауда. Јенкп.Драгана Радакпвић Кпнцеру Ппера Гала. Дебиси и Брамс МЩ Суанкпвић 26. кп-менупр др Споа Маринкпвић Прпграм: каракуерни кпмади за шембалп Ф.

Ксенија Милпщевић. Тансман. Суравински „Ппсвећеое прплећа“ и „ Пеурущка“ пбрада за клавир шеувпрпрушнп 10.Ценуар за кулууру 26 . Јапан.Кпнцерт Пперскпг студија ФМУ Кулуурни ценуар Палилула 27 .1.30. Хајдн. Милпщ Зубац и Маркп Сарић (гиуаре). Клавирски дуп Милица Илић и Миливпје Вељић Кпнцеруна јавна презенуација дпкупрскпг умеунишкпг прпјекуа Милице Илић Менупр Зприца Ћеукпвић Прпграм: Дебиси 14.Миланкпвић. улпга Лепнпре. Щуберу.Равел. Бах. Живанпвић. Maia Collette. Драгана Радакпвић Дпн Ђпвани. В.Вера Пгризпвић Прпграм: Ппнс. улпга Дпна Ане. Кпларца 4.Бпжић. Chihiro Ono. Студенти Студијскпг прпграма за гудашке инструменте ФМУ Задужбина Илије М. Хрвауска 28.випла. виплпншелп. Рпдригп Дешји кулуурни ценуар 25. Ј. Француска) Прпграм: Мпцару.7. Opera national Timisoara.Трип Сингидунум (Суана Крсуајић. Двпржак. Бпни.Никпла Китанпвски Нпвпгпдищои гала кпнцеру ХНК Псијек.Клавирски дуп Никплајевић-Крщић С. Рахмаоинпв Смедеревп .Студенти Студијскпг прпграма за клавир кл.прпф Јелена Ђајић Левајац Кпнцеру “Веше Дебисија” ппвпдпм 150 гпдина пд рпђеоа пвпг кпмппзиупра Кулуурни ценуар “Шукарица” 6. Дејан Субпуић) прпграм: Бах. Румунија 20.децембар 2012. М. Велика Бриуанија. Драгана Радакпвић Трубадур. Teatro Liric Craiova. Сауи. Беупвен.Клавирски дуп Теа Димитријевић и Дејан Субптић прпграм: Француска балеуска музика за шеуири руке . Деспић. Гргин Галерији Аругеу кпнцеру 1. Зприца Ћеткпвић Кпнцеруна уурнеја пп Медиуеранским земљама кап шлан клавирскпг кваруеуа( Ивана Ћеукпвић -виплина. Ибер. -16. 2. Румунија 7. Малер 9. .Љиљана Вукеља / Михајлп Зуркпвић рад са Dance theater of Ireland u Dablinu. Дебиси МЩ Мпкраоац 12.12. кл. К. Мерц.

и Јпван Ппппвић. виплина. Мпке. Дебиси Галерији Галерија Аругеу Кпнцерт студената студијскпг прпграма за виплину .В.Беупвен. Гпдар.Кпнцерт студената катедре за камерну музику. Брамс. Александра Стпјиљкпвић. Маја Јпканпвић (Љубпмир Трујанпвић. Кпнцерт студената из класе дпц. Александар Нпвицки и Немаоа Белеј) Прпграм: Виуали.Теа Димитријевић (клавир) и Ива Угаршић (флаууа) прпграм:Пуланк. Брамс и Шајкпвски. Мпцару.Клавирски дуп Теа Димитријевић . 4.5. Сауи.Весна Шпуц Заувараое кпнцеруа лауреауа уакмишеоа “Хпрпви међу фрескама” Сабпрна црква 19.Дејан Субптић прпграм: Равел. Двпржак ДКЦ 21. Весна Шпуц Неки уп впле вруће – мјузикл Ппзприщуе на Теразијама 24. Јелена Вељкпвић.класа Гпран Маринкпвић прпграм:Деспић. Дпплер.Клавирски трип-Ленка Петрпвић. кпнцеру за клавир и пркесуар бр. Галериј Аругеу 14. кл. Ес-дур Нищ фебруар 2013. Дејан Субпуић прпграм: Рахмаоинпв. Димерсеман. Дејана Субптића. клавир. Споа Впјвпдић. Барупк Галерија САНУ 15. Паганини.Дејан Јанкпвић(клавир) суудену масуер суудија клавира Нищки симфпнијски пркесуар диригену: Александар Вујић прпграм: Л. 14. Мијп. виплпншелп класа дпц. Брух 23.31. Дешји кулуурни ценуар 22. Милица Жугић. Весна Шпуц Неки уп впле вруће – мјузикл Ппзприщуе на Теразијама 27 . Рахмаоинпв.Никпла Китанпвски Нпвпгпдищои гала кпнцеру СЦ јануар 2012. прпграм: Беупвен.

Натаща Митрпвић-клавир. Франк. Бабић.Кпнцерт студената виплине у класи прпф. Брамс Кулуурни ценуар Чукарица 17.18. Деспић. Весна Шпуц Неки уп впле вруће – мјузикл Ппзприщуе на Теразијама 28. Фпре. класа прпф. Гргин Галерија САНУ март 2013.Марија Мисита-виплина прпграм: Леје. Месијан Сууденуски кулуурни ценуар април 2013. класа Иване Аћимпвски-Жикић клавирска сарадоа: Науалија Младенпвић прпграм: Бах. виплина. Деспић. Ивана Завищић.kлавир. Весна Шпуц Грк Зпрба – балеу СНП 28. Щуман. Весна Шпуц Краљица Маргп – балеу Нарпднп ппзприщуе 19. Милица Кпвашевић – клавир прпграм: Бах. Щппен Велика двпрана Дешјег кулуурнпг ценура мај 2013. 10. Беупвен. Максимпвић. Сарасауе Кулуурни ценуар Чукарица 28 . Тијана Хумп-Рајевац Бах. Сен-Санс. Јпвана Миленкпвић – клавир. Милица Жугић Клавирска сарадоа: Гпрданa Марјанпвић Прпграм: Бах. Менделспн. Брамс. 2. Дпплер. Јевуић. Деспић. Весна Шпуц Неки уп впле вруће – мјузикл Ппзприщуе на Теразијама 29. Вијеоавски. Рахмаоинпв. Весна Шпуц Дпн Кихпу – балеу Нарпднп ппзприщуе предсуава ппвпдпм свеускпг дана игре 30. Маје Јпканпвић Немаоа Белеј.Мипмир Симпнпвић-флаута. Франк. Љубпмир Трујанпвић. сууденуи масуер суудија клавира прпграм: Бах. 7. Сибелијус Кућа Ђуре Јакщића 22.Mаринa Марвушић. Александра Драгпсавац и Дејан Јанкпвић.

БиХ 2. Глиер. Суана Крсуајић – флаууа и Лидија Суанкпвић – клавир Бански двпри у Баоа Луци. Александра Суанкпвић – сппран Клавирска сарадоа: Милица Илић. М. Тамара Грубин – мецпсппран. флаууу и клавир Анеуа Илић – сппран. Бпсна и Херцегпвина.Јавни шас студената етнпмузикплпгије Сала ФМУ 26.12. Весна Шпуц Краљица Маргп – балеу Нарпднп ппзприщуе 24. Шајкпвски. Весна Маркпвић – сппран. Спфија Пеурпвић – сппран. за глас. Суана Крсуајић – флаууа и Лидија Суанкпвић – клавир Градищка. Весна Шпуц Мандрагпла – ппера Мадленианум 19.Светислав Бпжић Мплитва Рашана Далекписупшна филхармпнија и хпр КАПЕЛЛЕ (Глинке) из Санку Пеуербурга диригену Владислав Шернущенкп Хабарпвск. Бански двпр 3. БиХ Исидпра Жебељан Успаванка из Рукпвети. 1. Кпнцерт студената сплп-певаоа из класе прпф. Иван Бркљашић Музика за предсуаву Седам дана. Русија 29 . за сппран и клавир Анеуа Илић . Весна Шпуц Неки уп впле вруће – мјузикл Ппзприщуе на Теразијама 23. Пребанда. Весна Шпуц Дпн Кихпу – балеу Нарпднп ппзприщуе ИЗВПЂЕОА пктпбар 2012. флаууу и клавир Анеуа Илић – сппран.сппран. Људмиле Ппппвић Александра Аливпјвпдић – сппран. Иван Бркљашић Да су мени пши твпје.клавир Баоа Лука. у режији Алисе Супјанпвић Градскп ппзприщуе у Ппдгприци (Црна Гпра) 13. Миливпјевић Кућа Ђуре Јакщића 26. за глас. Лидија Суанкпвић . Иван Бркљашић Да су мени пши твпје. Филип Давид Прлић и Жаркп Гплубпвић Прпграм: Рахмаоинпв.

Бриж. Лидија Суанкпвић . Трип „Ппкреу“ (Милпщ Никплић. Ђпрђе Милпщевић) Велика сала музишке щкпле „Мпкраоац“ 29.клавир и Милпщ Никплић. Нищ нпвембар 2012. Иван Бркљашић Жути Санта (Yellow Clown) за урпмбпн и елекурпнику Алаин Пире. диригену Премил Пеурпвић Трибина.клавир Скппље. клавир Сала Кпруп. за сппран и клавир Анеуа Илић . клавир и флаууу Камерна банда Фесуивал Musiche in mostra.виплина.Милана Стпјадинпвић Neoromantico 2 за кларинеу. диригену Милпрад Маринкпвић. Иван Бркљашић Кувада. за сппран. Гудашки кваруеу „Мпкраоац“ (Владимир Васиљевић. Белгија 4. Маја Михић) Трибина . Владимир Тпщић МЕДИАЛ 623 за камерни сасуав. Македпнија. Исидпра Жебељан Успаванка из Рукпвети.Светислав Бпжић прпмпција диска Византијски мпзаик (NAXOS) Јасмина Кулаглић. Викупр Бајлер. премијера Ансамбл Градилищуе.виплу и клавир. Мадлен Супкић-Васиљевић. Бепград 25. харфа Међунарпдна урибина кпмппзиупра 5. Милана Стпјадинпвић Neoromantico 2 Трип „Ппкреу“ (Милпщ Никплић.17. виплину.Иван Бркљашић Флиза за флауту и камерни гудашки пркесуар Бепградски камерни пркесуар Љубица Марић.Димитрије Гплемпвић Песме завишајне. Тпмислав Милпщевић. 1.кларинеу 7. СКЦ 11. кларинеу и клавир Трип Ппкреу: Мадлен Супкић – Васиљевић. Ана Гоатпвић Успутне белещке за сплп харфу Милана Зарић. за виплину. Париз Милана Стпјадинпвић Рпк-чез-рпл етида на распрпдаји за гудашки кваруеу. Хпл Нарпдне банке Србије 5. урпмбпнисуа из Лијежа Кпнцеругебау.сппран. сплп флаууа Марина Ненадпвић Хпл Нарпдне банке Србије. Сала Симфпнијскпг пркесура. Маја Михић. Фпаје Нарпднпг ппзприщуа 30 . Тпринп 12. Маја Михић). Мадлен Супкић-Васиљевић. НИМУС.

2012) 9. Ђпрђа 6 кпнцерауа: Беш. Јапан 21.-12. Суана Крсуајић – флаууа. Велика двпрана Кпларшеве задужбине Иван Бркљашић Да су мени пши твпје. за глас. Науалија Младенпвић . Суразбур. за флаууу. мјузикл (уексу Вера Миланкпвић).сппран.клавир Сала Задужбине Илије М. Кпларца 5.децембар 2012. Минхен. Вера Миланкпвић С пве стране музике. Исидпра Жебељан Чудп у Шаргану.флаууу и клавир Трип "Donne di Belgrado" (Анеуа Илић.пбпа. 1. Суана Крсуајић – флаууа и Лидија Суанкпвић – клавир Задужбинa Илије М. Суана Крсуајић. Градска библипуека 'Карлп Бијелицки' 31 . Милана Стпјадинпвић Исешак међувремена за сппран. за сплп виплину и гудашки пркесуар (премијера) Среуен Крсуић. Науалија Младенпвић) . Александар Суефанпвић . сппран Нагпја. Димитрије Гплемпвић Mjel perdut (Изгубљенп јагое). премијера Прпдукција сууденауа шеувруе гпдине Педагпгије музике Удружеое кпмппзиупра Србије 19. сппран Нагпја. виплина Краљевски гудашки Св. Јапан Светлана Савић Слпмљенп пстрвп и Лили Лалауна Тијана Ђуришић. Кпларца 15. Кауарина Тпщић Радипница за клавирску музику Миланке Мищевић Задужбина Илије М. Владимир Тпщић МАЛА СВИТА за клавир. Јапан Ана Гоатпвић Della Ninfa за сплп глас Тијана Ђуришић.хармпника Спмбпр.Иван Бркљашић Спнг ђавпла Тијана Ђуришић. Кпларца Исидпра Жебељан Сарабанда. сппран и клавир Анеуа Илић . Франкфуру (. флаууу и клавир Анеуа Илић – сппран. за пбпу и хармпнику (премијера верзије са хармпникпм) Бприслав Шишпвашки . сппран Нагпја.

за пбпу и хармпнику Бприслав Шишпвашки . Исидпра Жебељан Чудп у Шаргану. диригену Bari. илуминација за пркесуар No Borders Orchestra. Italia. Александар Суефанпвић .виплина. Суана Крсуајић – флаууа и Лидија Суанкпвић – клавир. Francesco Lentini. Кпларца 27. Michele Barile .04 Иван Бркљашић 7 крпки илустрација и епилпг. Херцег Нпви Анеуа Илић – сппран. 14. Исидпра Жебељан Сарабанда (премијера верзије за гудашки пркесуар) Ансамбл Меуампрфпзис Крагујевац.03 – 01. Премил Пеурпвић. или какп су кСИНГ И ДУНУ срели Малу стану (мала истприја Бепграда) Трип Сингидунум (Суана Крсуајић – флаууа. 9. Синагпга 17. Међунарпднпг фесуивала гиуаре (Guitar Art) Сала Задужбине Илије М.хармпника Нпви Сад. Милан Михајлпвић Eine kleine Trauermusik ансамбл "Lunair Collective" MOZART IN MEMORIAM Бризбејн. Свешана сала Прве гимназије 20. диригену Нпви Сад. EurOrchestra Bari. Белгија март 2013. Фесуивал „ Дани мимпзе“ Двпрана Парк. 7.пбпа. Паншевп и Бепград 20. Градска библипуека Иван Бркљашић IТ! – piano concerto Александар Щандпрпв. Иван Бркљашић Да су мени пши твпје 44. диригену Заувараое 14. Премил Пеурпвић. илуминација за пркесуар No Borders Orchestra. Исидпра Жебељан Три кпзја увета. Chiesa di San Carlo Borromeo 16. Ксенија Милпщевић – виплина и Дејан Субпуић – клавир) Нпви Сад. Исидпра Жебељан Кпои Светпг Марка. Исидпра Жебељан Кпои Светпг Марка. Аусуралија 32 .клавир Oркесуар Радип-Телевизије Србије Кпларшева задужбина 10.фебруар 2013. Милан Михајлпвић Елегија за гудаше Бриселска филхармпнија Брисел. виплину и гудашки пркесуар Dominga Damato – пбпа. свиуа за пбпу.

Дпм пмладине 18.25. Кауарина Пануелић Галерија САНУ 10. Драгана Јпванпвић Јуријев круг. Смиљка Исакпвић. песма. Владимир Тпщић Акпрдал за хармпнику и клавир Маркп Лукић. Иван Бркљашић Велики казан за кваруеу удараша Ансамбл „Bing Bang“ Међунарпдни фесуивал за савремену музику „Загребашки Биенале“ 8. 22. за клавир Kelsey Barnes. Western Washington University. премијера Кпнцеру ппсвећен усппмени на Милицу Манпјлпвић Хпр Звездице и пркесуар Ампрпзп Сууденуски кулуурни ценуар април 2013. шембалп Сала Скупщуине града 26. 7. Вера Миланкпвић О Милици. Performing Arts Center Concert Hall24. Милана Стпјадинпвић-Милић Тајни агент са Тимпаниуса-мини рапспдија за клавир Милан Милић Галерија САНУ 26. Дуоа Зупаншиш – Слпвенија Велика сала. USA. Washington. саз Свешана сала Скупщуине града Бепграда 33 . шембалп и Андрија Сагић. Гплемпвић Т'н за шембалп (свеуска премијера) Смиљка Исакпвић. Миха Туршић. Вера Миланкпвић С пве стране музике. клавир Bellinghan. уелеппруацијска свиуа за камерни ансамбл и елекурпнику премијера – деп дпкупрске дисеруације Визуелна ппсуавка и пбрада: Драган Живадинпв. мјузикл (уексу и музика Вера Миланкпвић) Прпдукција сууденауа шеувруе гпдине Педагпгије музике Ппзприщуе у Сремскпј Миурпвици 20. Димитрије П. Иван Бркљашић 4 лица др Дил-а за сплп шембалп. Исидпра Жебељан Il circo. за клавир Dark velvet.

Кпларца 12. Милан Михајлпвић Lamentoso Вељкп Кленкпвски . љубав.сппран. Ненад Ненић – бариупн. Гпран Маринкпвић – фагпу. Велика Бриуанија. за гудашки пркесуар Селищуе. Милана Стпјадинпвић-Милић Калеидпскпп дувашки квинуеу Ансамбл Градилищуе Сууденуски кулуурни ценуар 34 . виплпншелп и клавир Ансамбл за савремену музику „Градилищуе“ Сала Мауице Српске. диригену Суанкп Јпванпвић Сала Задужбине Илије М. Неда Хпфман . Љубица Секулић Задужбина Илије М. Нпви Сад и Сала УКС. Holst Hall 19. Dominic Saunders . Гплемпвић Бпжанствена литургија пређепсвећених дарпва (фрагменуи) Градски женски хпр „Барили“ Ппжаревац. Владимир Тпщић Медиал 1 за виплу и харфу Саща Миркпвић.мај 2013.хармпника Крагујевац. бариупн. свиуа за виплпншелп и клавир Sophie Harris . Кпларца 14. Dulwich Music Festival. Међунарпдни фесуивал харфе Ауријум Нарпднпг музеја 11. Иван Бркљашић Прплеће за мецпсппран.клавир Сууденуски кулуурни ценуар 19.кларинеу.Бепград 17. Милана Стпјадинпвић-Милић Тајни агент са Тимпаниуса-мини рапспдија за клавир Милан Милић Музишка галерија Кпларшеве Задужбине 11. и 17. Ивана Павлпвић.клавир Dulwich. диригену Кауалин Тасић Базилика Св. Владимир Тпщић Медиал 2 за харфу и шелп. нада – Кануауа на суихпве Десанке Максимпвић Илеана Милић . хпр и пркесуар РТС. Исидпра Жебељан Сарабанда. Будимпещуа 8. 4.виплпншелп. вера. Крисуина Сабп-Тпкпди 12. за пбпу и хармпнику Бприслав Шишпвашки .пбпа. Исидпра Жебељан Симпн и Ана. London. Вера Миланкпвић Србија је мплитва. Ивана Павлпвић. Универзиуеуска галерија 16. Александар Суефанпвић . Суефана. Крисуина Сабп-Тпкпди Ламену за харфу и шелп. Исидпра Жебељан Чудп у Шаргану. елегија за гудашки пркесуар Ансамбл Меуампрфпзис Сууденуски кулуурни ценуар 5. тајна. Димитрије П.

Марија Ћирић (Србија). Пвп предаваое прганизпванп је у пквиру Фпрума Музикплпщкпг инсуиуууа САНУ и предсуавља прпщирену верзију рада кпји је излпжен на Кпнференцији Међунарпдне аспцијације музишких библипуека. Рене Тимерс (Велика Бриуанија). Сусреуима библипграфа у сппмен на др. пкупбра 2012. дп 12.12. у кпме се размаура и испиуује ууицај перфекципнизма и псуалих дисфункципналних кпгниуивних сурауегија на ппјаву и пдржаваое разлишиуих видпва анксипзнпсуи. пкупбар 2012. Др Тијана Мирпвић. ушесувпвала је на 18. Бепград. Неда Хпфман – клавир Сууденуски кулуурни ценуар Зпран Ерић Blues & Rhytm за кпнурабас и гудашки кваруеу Гудаши Св.2012.-28. 9. Казић Сенад (Бпсна и Херцегпвина). Сабина Хачибулић (Србија). Лидија Никплић (Хрвауска). са саппщуеоем из исуприје и уеприје библипграфије ппд називпм Владимир Ђпрђевић (1869-1938) кап музишки библипграф. дп 16. на Факулуеуу музишке умеунпсуи. Александра Милеуић (Србија). Свеулана Калаба (Србија). Герхард Лпк (Есупнија). Мр Милпщ Заткалик је пд 10. Ensemble Metamorphosis Сууденуски кулуурни ценуар 28. шембалп и гудаше Саща Миркпвић – випла. и др Бланка Бпгунпвић су ушесувпвале у раду 15. гпдине у Мпнуреалу.вищи библипуекар. Јелена Цвеукпвић(Србија) Мипмира Ђурђанпвић (Србија). Педагпщкпг фпрума сценских умеунпсуи Игра у педагпгији сценских уметнпсти. нпвембра у Инђији. Маркп Алексић (Србија). Бпјана Димкпвић – шембалп. • Милица Гајић. Науалија Јпвић (Србија). библипуекари. Wonder and Passion: Music and the Creation of Meaning у Мпнуреалу са радпм "Beyond Music and beyond Words: A Psychoanalytic Inquiry into the Realm of the Experiential Self“ 15. Првпбиуни уексу пбпгаћен је инфпрмацијама п рукпписима кпји су прпнађени у Библипуеци Факулуеуа музишке умеунпсуи накпн Кпнференције.. 25. пдржанпј јула 2012. гпдине предаваое „(Не)видљива кплекција у Библиптеци Факултета музишке уметнпсти у Бепграду: наслеђе Милпја Милпјевића“. Ивана Хрпка (Србија). децембар 2012. Др Тијана Мирпвић је ушесувпвала на Другпм кпнгресу психпуерапеууа Србије. пд 14. са саппщуавајући рад Виђеое пднпса у схема уерапији Чефрија Јанга. Слпбпдан Герић – кпнурабас. Драгана Тпдпрпвић(Србија). кап резулуау кпнуинуиранпг исураживаоа ппсебних кплекција. пдржале су 1. Ђпрђа.Прганизаупр и рукпвпдилац била је Вера Миланкпвић. 35 . Расукп Ппппвић (Србија) и Марија Гплубпвић (Србија). свеуска премијера Сууденуски кулуурни ценуар РЕЧ П МУЗИЦИ Радмила Милинкпвић и Лана Милетић. Педагпщки фпрум сценских уметнпсти пдржан је на ФМУ је у перипду 14-16. Гепргија Михаилпвића. Драгана Супјанпвић Нпвишић (Србија). нпвембра ушесувпвап на 1st International Symposium on Awe. свеуска премијера Гудаши Св. Милан Михајлпвић Bagatele за виплу. Ђпрђа.27. па и уреме приликпм јавнпг извпђеоа. Милан Михајлпвић Fa-mi(ly) за гудашки пркесуар и клавир. са саппщуеоем Кпгниуивнп-емпуивни аспекуи извпђашке уреме сууденауа музике. Свпје радпве су предсуавили Надежда Мпсуспва (Бепград).

Расукп Јакпвљевић је уренуунп заппслен кап исураживаш сарадник Музикплпщкпг инсуиуууа САНУ. на наушнпм скупу Једнпмедијске и вищемедијске уметнпсти. У пквиру серије јавних предаваоа Southeast European Studies: Theatre and Music/Südoseuropastudien: Theater und Musik на немашкпм и енглескпм језику. децембра 2012. у Каменпј сали Радип Бепграда. У сесији ппсвећенпј наципналним урадицијама у ппери Гршке. јануара 2013. на Шесуерскпм универзиуеуу (Велика Бриуанија). http://www. ппд наслпвпм „Going public: female instrumental musicians in contemporary folk and world music scene in Serbia“.18. На међунарпднпм наушнпм скупу Наука и савремени универзитет на Филпзпфскпм факулуеуу у Нищу. нпвембра ушесувпвала на симппзијуму Музика у друщтву у Сарајеву и излпжила рад ппд називпм „Мјузикл кап средствп интегративне наставе у музишкпј педагпгији“ (ауупри Милена Пеурпвић. 2013). у варпщи Бауаоа у Ппмприщју. др Расткп Јакпвљевић презенупвап је дпкупрску дисеруацију (Маргиналнпсу и кулуурни иденуиуеу: лпцираое гајдащке музике у Србији еунпмузикплпга. ппвпдпм 50. музикплпщкиоа др Татјана Маркпвић презенуирала је рад "Struggle for liberation: Discourse of heroism in the opera Knez Ivo od Semberije (Prince Ivo of Semberia. у прганизацији Факулуеуа за музишке суудије Универзиуеуа у Ауини и Гршке музишке библипуеке ”Лилијана Вудури”. Милена Петрпвић је пд 8. ппсвећенпм суваралащуву Владана Радпванпвића. Мр Ива Ненић је 16. пдржанпм у Ауини 18–20. пдржанпм у Ауини 18–20. др Саоа Радинпвић. децембра 2012. гпдищоице псниваша уакпзване гршке наципналне щкпле у музици и ауупра прве гршке наципналне ппере. Вера Миланкпвић.uoa. кпмппзиупра Манплиса Калпмириса (1883-1962). кпји прганизује и впди музикплпщкиоа Татјана Маркпвић у Don Juan архиву у Бешу. На скупу кпји је 17.music. У првпм раду је анализирана и архиуекуура средопвекпвних манасуира.donjuanarchiv.2012. Гпрдана Ашић) у пквиру Педагпщке сесије. Др Татјана Маркпвић. Т. цркава и чамија у Србији. Ивана Хрпка и Драгана Тпдпрпвић пдржале су предаваое и пракуишну презенуацију ппд називпм „Играинтерпретативни стимуланс у кпмппзицијама за сплфеђп заснпваним на музишкпм кпнтрасту“ на Петнаестпм педагпщкпм фпруму сценских уметнпсти у Удружеоу кпмппзиупра Србије. Увпдну реш на презенуацији пдржала је дпц.10. 1910) by Isidor Bajid". дп 12.Marginality and Cultural Identities: Locating the Bagpipe Music of Serbia) кпја је пдбраоена на Универзиуеуу у Дараму (Енглеска) 19. На међунарпднпм симппзијуму The National Element in Music. пдржала предаваое пп ппзиву на Еунпмузикплпщкпм инсуиуууу Универзиуеуа у Грацу. гпдине. Прганизаупри скупа су били Факулуеу за суудије музике Универзиуеуа у Ауини и Музишка библипуека “Lilian Voudouri”. Маркпвић је. 01. http://nem2013. маруа 2012. на ппзив пргаизаупра. “National opera and heroic element”. ушесувпвала је у раду инуернаципналнпг симппзијума The National Element in Music. пдржана су предаваоа Максимилијана Харумууа Die kunsthistorische Entdeckung des Balkans durch die Wiener Wissenschaft nach 1850 (29. 11. дп 11. Мр Ива Ненић је 23. 2012) и Александрпса Каркиплакиса The notion of the enemy in the Greek operatic world of the 19th and 20th centuries (24. у сарадои са Александрпспм Каркиплакиспм и Беаупм Фелмијем. ушесувпвала у селекцији радпва за симппзијум. Таујана Маркпвић је излпжила рад :Discours of heroism in the opera ‘Knez Ivo od Semberije’(Princ Ivo of Semberia 1910) бy Isidor 36 . јануара 2013. пп ппзиву. Драгана Супјанпвић-Нпвишић излпжила је рад Ствпренпст у сведенпсти/ращшищћаваое стваралашкпг прпстпра: Шест двпгласних кпрала Владана Радпванпвића. ушесувпвала је. Псуварена је ппд менупрсувпм ренпмираних прпфеспра др Макса Падиспна *Max Paddison+ и др Сајмпна Милса *Simon Mills+. Драгана Тпдпрпвић је пдржала предаваое „Српски музишки идентитет-кпнтинурани сппј традиције и савременпсти“ (ауупри Драгана Тпдпрпвић и Слпбпдан Кпдела). ванредни прпфеспр на Кауедри за музикплпгију. Србије и Румуније. заснпван на сагледаваоу нпвих резулуауа исураживаоа п аууп-пријенуализацији друщува у Србији у перипду девеунаесупг суплећа у драми Бранислава Нущића и наведенпј ппери.at/veranstaltungen/vortraege/vorlesungsreihe-suedosteuropastudien. јануара. прганизпвап Трећи прпграм Радип Бепграда.htm др Драгана Стпјанпвић-Нпвишић.gr/prog.html Селена Ракпшевић је сууденуима еунпмузикплпгије пбавила уеренскп исураживаое музишке и плесне праксе Срба у Мађарскпј у перипду пд 10.01. пдржала предаваое „Rethinking gender through performance: Contemporary female musicians and traditional folk instruments of Serbia“. Дисеруација гпсппдина Јакпвљевића је први и једини дпкупрау из пбласуи еунпмузикплпгије пдбраоен у инпсурансуву. ванредни прпфеспр на Пдсеку за музикплпгију.

априла шлан сурушнпг жирија на 21. др Татјана Маркпвић излпжила рад The Role of narrative scenes in opera. излпжип је рад "Телеплпщке сурауегије аупналне музике: слушај Луупславски". урадиципналнп је прганизпван и међунарпдни музикплпщки скуп ппд називпм Music and (for) Stage (12–14.htm Мр Мирјана Закић.24. са радпм "Hope for Orpheus and Hope for Pan" Мр Ива Ненић је 01. http://www. прпф. Probing the Boundaries у Лисабпну. ликпвних и музишких псувареоа. Такпђе. САД.Милпщ Заткалик је у фебруару 2013. на Филпзпфскпм факулуеуу у Бепграду и саппщуила резулуауе исураживаоа ппд називпм Прпфил лишнпсуи музишара (кп-ауупр др Гпран Кнежевић. мару). ушесувпвап на наушнпм скупу у Мајамију.cdmc. Драгана Супјанпвић-Нпвишић је предсуавила свпј рад Vinko Globokar and Improvisation: an all-inclusive Engagement. била је гпсуујући предаваш Ценура за инуердисциплинарна исураживаоа Слпвенашке академије наука у Љубљани. прпф. кап шлан оенпг Прпграмскпг пдбпра. Т. пдржала је предаваое на уему Memorizing battle musically: The Siege of Szigetvár (1566) as an identity signifier. др Бланка Бпгунпвић. ванредни прпфеспр на Пдсеку за музикплпгију. Др Татјана Маркпвић.а 20. кпнференцији Емпиријска исураживаоа у психплпгији кпја је пдржана 22. размаурајући пву пперу п наципналнпм јуаку Ивану Кнежевићу пп први пуу у дискурсима уеприја п пријенуализму и балканизму у музици.music. Смпури српскпг фплклпра у Щвајцарскпј (Диеуикпн). дп 21. Маруа 2013. немашкпј и хрваускпј кулуури пд 16. ванр. Patrick Otto). У пквиру највећег музишкпг фесуивала у Слпвенији Слпвенски музишки дневи/Slovenian Music Days.uoa. Пп ппзиву прганизаупра инуернаципналне музикплпщке кпнференције Musical Romania and the neighbouring cultures: traditions.com/2013/03/12/seminar-sir-sreda-13-marec-2013/ Мр Мирјана Закић 16. Ванредни прпфеспр на Кауедри за музикплпгију. Прпф.Bajic. кпји се у маруу 2013. Универзиуеу у Бепграду.03. Ппред упга. у Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC) у Паризу.прпф.Sonata in the Psychoanalytic Key“. ванр. Канаде и Србије. маруа 2013. на Гпдищоем скупу Кауедре за уепријске предмеуе Факулуеуа умеунпсуи у Нищу. др Драгана Стпјанпвић-Нпвишић. на ппзив прганизаупра (прпф.wordpress. Смпури српскпг фплклпра у Немашкпј (Франкфуру). ппсвећенп кулуурнпм сећаоу и миуу п Zrinyiju или Зриоскпм у мадјарскпј. јула 2013. суплећа. Тпм приликпм је. http://nem2013. на ппзив прганизаупра. identities. ушесувпвала је упкпм фебруара и маруа у евалуацији апсуракуа и фпрмираоу прпграма Кпнференције. influences. и 21. Пва биука је предмеу брпјних коижевних. пдржала предаваое „Традиципнални инсуруменуи у КУД-пвима“. Кпнференцију прганизује Инсуиууу за психплпгију и Лабпрауприја за експерименуалну психплпгију. пдржала предаваоа „Кпнсурукција женскпсуи у урадиципналним и ппсу-урадиципналним музишким праксама“ и „Еунпмузикплпгија и анурппплпгија музике: исуприја сусреуа“ на прпграму Пдељеоа за еунплпгију и анурппплпгију Исураживашке суанице Пеуница. а кпји је знашајнп разлишиу пд сурукууре лишнпсуи не-музишара.asso. међу кпјима је и пеу пперскких дела.. Филпзпфски факулуеу у Бепграду). http://raziskovalniblog.ред. пдржап пп 28. Пна ће се пдржауи у Iaşi-ју.У маруу је ушесувпвап на Fifth Global Conference: Hope. Дана 13.gr/prog. са радпм „Ulysses . 13. у Врднику. .маруа је била шлан сурушнпг жирија на 18. у пквиру впјвпђанскпг семинара за рукпвпдипце фплклпрних група. Др Мирјана ВеселинпвићХпфман. маруа 2013. ушесувпвала је на међунарпднпм скупу Les caprices de l'improvisation dans la musique savante (The Vagaries of Improvisation in Art Music) пдржанпм 20. Pierre-Albert Castanet и прпф. Резулуауи сугерищу ппсупјаое базишнпг прпфила лишнпсуи на ури узрасне групе. На пвпм међунарпднпм скупу ушесувпвали су наушници и музишари из Француске. пуу.fr/en/saison_cdmc/conferences_colloques/vagaries_improvisation_art_music 37 . 2. Маркпвић је ушесувпвала у пдбпру за евалуацију и избпр радпва за наушни скуп. уе се мпже гпвприуи п упме да се адапуација на специфишне захуеве дугпрпшнпг пбразпвнпг и прпфесипналнпг ангажпваоа у музишким акуивнпсуима пдражава и на пспбине лишнпсуи музишара. је ушесувпвала на 19.

април 2013. пкупбра 2012. Мр Мирјана Закић је пд 13. Теприја и метпд (Fieldresearch. Др Мирјана Веселинпвић-Хпфман. др Татјане Маркпвић. на Рускпј академији наука ппд називпм Гнесиних.априла била ушесник међунарпднпг наушнпг кпнгреса ппд називпм „Традиципнная музыкальная кульуура: прпблемы междисциплинарнпгп изушения“ (Традиципнална музишка кулуура: прпблеми инуердисциплинарнпг прпушаваоа). у кпјпј су щуампане суудије др Мирјане Веселинпвић-Хпфман. пдржанпм у Баои Луци. априла са радпм "Рукпписна псуавщуина Јелене Дппуђе: урадиципнални плеспви Бпсне и Херцегпвине кап педагпщка. Марија Варенд из Щведске. кпји се пдржавап у Мпскви.На исупм скупу је ушесувпвап и МА Здравкп Ранисављевић. гпдине. Identities (Рим. на симппзијуму „Дани Влада Милпщевића“ предсуавила је рад ппд наслпвпм Кплибри умеунпсу најмаое у кпауупрсуву са Миленпм Пеурпвић. а 23. пдржала предаваое „Репрезенуације женскпсуи у урадиципналнпј и савременпј кулуури“ на прпграму масуер суудија „Рпд и пплиуика“ Факулуеуа пплиуишких наука у Бепграду. маја је била шлан жирија на Еврппскпј смпури српскпг фплклпра у Нищу.еунпмузикплпг. У пвпм здруженпм прпјекуу су ушесувпвали и еунпкпреплпзи Анка Ђурђеску из Данске/Румуније. Мирјана Веселинпвић-Хпфман и Тијана Ппппвић Млађенпвић. state apparatuses and the performance of ambivalent feminitity“ на међунарпднпм скупу Владп С. У пквиру Суудијске групе за еунпкпреплпгију свеускпг удружеоа еунпмузикплпга Интернаципналнпг савета за традиципналну музику (International council for traditional music) и оене ппдгрупе Теренска истраживаоа. Међу щуампаним радпвима су и пни са кпјима су пве ауупрке насуупиле на 19. Милпщевић . априла 2013. јули 2012). и 19.04. Мр Ива Ненић је 14. 12 – 13.05. Мр Ива Ненић је 13. Сара Щнајдер из Сједиоених америшких држава и анурппплпг Младена Прелић.Селена Ракпшевић је ушесувпвала на међунарпднпм скупу „Дани Владе Милпщевића“ у Баопј Луци 12. Излпжила је рад на уему „Mузишка уищина у кпмппзицији Пна Иване Суефанпвић кап изражајнп и знашеоскп ппље двпсурукпсуи нивпа инспирације урадицијпм”. 16. кап предсуавник Кауедре за еунпмузикплпгију. са уемпм „Кпледарске песме у Србији“. исураживашка и кпрепграфска инспирација". кпмппзиупр и педагпг: Традиција кап инспирација (Баоа Лука. и 24. 13. кпнгресу Инуернаципналнпг музикплпщкпг друщува (19th congress of the International Musicological Society). дп 15. др Тијане Ппппвић Млађенпвић. Кауедра за музикплпгију ФМУ пбјавила је свпје најнпвије издаое: кплекуивну мпнпграфију Identities: The World of Music in Relation to Itself. Мр Мирјана Закић је. Лиз Мелищ и Ник Грин из Велике Бриуаније. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ Тпкпм нпвембра 2012. редпвни прпфеспр на Кауедри за музикплпгију.Theory and method) Селена Ракпшевић је прганизпвала исураживаое музишке и плесне праксе у пквиру ускрщоих пбишаја Срба у селу Свиница у Румунији. 38 . фебруара ушесувпвала је на симппзијуму Музика – ппкреу – плес у Плеснпм ценуру Младпсу. априла 2013. Вера Миланкпвић је бправила у Бриселу кап један пд прпцеоиваша за REA (Research Executive Agency) Marie Curie Individual Fellowships. 21. излагала рад „Traditional musical revivals. Мр Ива Ненић је 25.05. и 17. маја. 1–7. кпји се пдвијап ппд наслпвпм Musics. презенуујући рад ппд називпм „Пснпвни принципи пбликпваоа играшке кпмппненуе плеснпг жанра кплп у ури“. а 18. у пквиру Темпус прпјекуа InMusWB.-27. Cultures. Уредници издаоа су: уадащои председник Инуернаципналнпг музикплпщкпг друщува др Тилман Зебас (Tilman Seebass). ушесувпвала је на међунарпднпм музикплпщкпм симппзијуму Традиција кап инспирација. 12–13.). била ушесник на Фпруму у Нпвпм Саду. др Марије Масникпсе и мр Иване Илић. пдржала предаваое „Рпд и умеунпсу“ са Таопм Маркпвић на напреднпм дпдиплпмскпм прпграму Ценура за женске суудије у Бепграду.

ппсвећенпм ппери Исупшне Еврппе. дп 25. дп 24. др Тијана Мирпвић је ушесувпвала на сурушнпм скупу „19. председница жирија.) I награда у IV кауегприји -Мина Глигпрић (кл.Кауарина Јпванпвић. прпф.Прву награду у кауегприји „Lauri Volpi“ међу 80 уакмишара пд 18 дп 37 гпдина. прпф. пре руске Пеуприце. нпвембра 2012.прпф. др Татјана Маркпвић. Шланак предсуавља резулуауе инуердисциплинарнпг емпиријскпг исураживаоа (психплпгија и музишка педагпгија) п сурауегијама мищљеоа приликпм припреме и упкпм певаоа с лисуа сууденауа музике у Бепграду и Хагу. прпф. суудену масуер суудија у класи ванр. НАГРАДЕ И ПРИЗНАОА Јелена Банкпвић. кпји је пбјављен у шеуврупм брпју међунарпднпг шаспписа Настава и васпитаое. Теkсу ванр. примљена је на Инсуиууу за исуприју умеунпсуи и музикплпгију Аусуријске академије наука и умеунпсуи у Бешу кап ауупр и щеф међунарпднпг прпјекуа Oper und die Idee der Selbsträpresentation in Südosteuropa/Opera and the Idea about Selfrepresentation in Southeast Europe (2010–2014). а Марина Круљ псвпјила је I награду u IV kategoriji.Виплеуа Радакпвић. пбјављен је рад др Бланке Бпгунпвић. кпји је пдржан на Филпзпфскпм факулуеtу у Бепграду. 2012/1 (Беш) крајем 2012. Емпиријска исураживаоа у психплпгији“. ппд називпм "East of the east: the orient of imperial Russia in the comic opera Fevej (1786) by Vasilij Aleksejevič Paškevič". и мр Иде Вујпвић (Краљевски кпнзерваупријум у Хагу). Таујана Маркпвић је укљушена Савеупдавни пдбпр пвпг шаспписа. ппсвећен је прпушаваоу пријенуализма у наведенпј рускпј ппери.дпц) II награда у III кауегприји Пд 1.дпц) I награда у I кауегприји -Марина Круљ (кл. маруа 2013. У перипду пд 22. ппрпдишнпг кпнуексуа и раних маладапуивних щема кпд младих пдраслих“. Татјане Маркпвић на Кауедри за музикплпгију. На другпм уакмишеоу „Српска сплп песма“ .Кауарина Јпванпвић. На уакмишеоу „Никпла Цвејић“ у Руми нащи сууденуи су ппсуигли следеће резулуауе: -Ана Кпвашевић и Милица Јпвишић (кл. Open Access Research Journal. Тексу је щуампан у првпм брпју инуернаципналнпг шаспписа Thema: Theatre. Music. ванр. Милица Јпвишић (кл. Тпм приликпм презенупвала је рад „Релације афекуивне везанпсуи. нпвембра у Иуалији.У шасппису Психплпщка истраживаоа (децембар. Österreichische Musikzeitschrift. Arts. У шасппису Збпрник института за педагпщка истраживаоа (децембар. ппд називпм Metacognitive strategies in learning sight-singing (Меуакпгниуивне сурауегије приликпм певаоа с лисуа). 2012) пбјављен је шланак др Бланке Бпгунпвић. Ивана Дрпбни написала је приказ коиге Ппшетнп музишкп пписмеоаваое на српскпм музишкпм језику ауупрке др Александре Милеуић. ванредни прпфеспр на Кауедри за музикплпгију. Kroatien und Montenegro" Селена Ракпшевић је пбјавила коигу Традиципнални плеспви Срба у Банату кпја је ппд ппкрпвиуељсувпм Минисуарсува за кулууру щуампана у издаоу Кулуурнпг ценура Паншева и Градске библипуеке Паншева (Ракпшевић 2012). гпдине. искусуава и пцена ушеника.Виплеуа Радакпвић прпглащена је за Лауреауа уакмишеоа. Ред. ппбедник је инуернаципналнпг уакмишеоа „Giacomo Lauri Volpi“.und Volkstänze auf der Opernbühne als Identitätssignifikanten in Opern aus Serbien. сууденауа и прпфесипналних музишара п дпбрим и лпщим суранама сисуема музишкпг пбразпваоа у Србији. 2012) кпји издаје Инсуиууу за психплпгију Филпзпфскпг факулуеуа у Бепграду. публикпван је уексу др Татјане Маркпвић "Harems. пдржанпм у нпвембру у Младенпвцу.ванр. тпк и исхпди. кпје је пдржанп пд 21. у пкупбарскпм брпју 5. Јелене Дубљевић и Нине Буден Музишкп пбразпваое и музишари: пшекиваоа. 39 . Анеуе Илић. кпји саппщуава резулуауе исураживаоа суавпва. кпји су јпщ шинили Луис Алва и Рпналдп Панераи. каракуерисуишнпј пп ранпј уппуреби фплклпра. гпдине. На ппзив уреднищува једнпг пд најзнашајнијих аусуријских музикплпщких шаспписа. прпф. урушила јпј је Тереза Берганца.

за кпмппзиупра гпдине у кауегприји Примеоена музика. гпдину. у Музеју Нарпднпг ппзприщуа у Бепграду. На Турниру музишких вещтина. пдбранип дпкупрски умеунишки прпјекау на уему: Истар – инструментални тетар. сууденуи из класе Јелице Глигпријевић ванр. БЕМУС-а – премијернп изведенп на Кпларшевпм нарпднпм универзиуеуу. Дејана Субпуића. Исидпра Жебељан је пвпгпдищои дпбиуник признаоа 'Капеуан Мища Анасуасијевић' за 'Најжену Србије у 2012. гпдине у Бепграду. награда На Републишкпм уакмишеоу камерне музике. из класе прпф. априла 2013. Дејана Субпуића псвпјип је другу награду (прва награда није дпдељена). пкупбра 2012. урушена награда „Музика класика” за 2012. псвпјип је 100 ппена и прву награду. гпдине је у Музеју Нарпднпг ппзприщуа у Бепграду. пдржанпм у фебруару 2013.председник. ПДБРАОЕНЕ ДПКТПРСКЕ ТЕЗЕ 23. награда Милпщ Маринкпвић (2. гпдина музикплпгије) 3.2013. циклус насцентних музишких карикатура за сценскп извпђеое у ппзприщнпм декпру. Неда Хпфман. 05. псвпјип је 100 ппена и зваое лауреауа. гпдина диригпваое) 1. награда (100 ппена) Лауреау Анита Савић (4. Тамара Грубин. награда (100) ппена) Маща Спаић (2. гпдина муз. Награда је дпдељена за делп Огледалп – рефлексије за трип и камерни пркестар.На исупм уакмишеоу Ана Щипка је псвпјила прву награду у урећпј кауегприји. На пијанисуишкпм уакмишеоу Давприн Јенкп. кап и суихпва из песме Mirror Силвије Плау (Sylvia Plath).менупр. у кауегприји Кпмппзитпр гпдине. псвпјила је прву награду у шеуврупј кауегприји на међунарпднпм уакмишеоу сплп певаша ''Лаза Јпванпвић'' пдржанпм у децембру 2012. Кпмисија у сасуаву: Зпран Ерић .2012. мецпсппран.10. кпје је – кап ппручбина 44. гпдина музикплпгије) 1.прпф.ред. клавирски дуп Марија Васић – Дарја Сампфалпв из класе дпц. јануара 2013. Свешанпсу дпделе признаоа пдржана је у Мауици српскпј у Нпвпм Саду. у нпвембру 2012. маруа у Лазаревцу. награда Јелена Миљевић (1. виплпншелп. суудену уреће гпдине сплп певаоа.маруа 2013. Власуимир Трајкпвић и Рајкп Максимпвић је накпн урпиппшаспвне пдбране једнпгласнпм пдлукпм именпвала Ивана Бркљашића у највище академскп зваое дпкупра музике. клавирски урип у сасуаву Ленка Петрпвић. Срђан Среуенпвић. 13. Милан Михајлпвић. клавир. псвпјили су следеће награде: Маркп Кпваш (3. кпји је пдржан на ФМУ 12. у кпнкуренцији кпмплементарни клавир ФМУ на републишкпм нивпу. 31.01. Делп је кпмппнпванп на уексу вербп-впкп-визуелнпг псувареоа Reflections Дејвида Тејлпра (David Taylor).прпф. гпдине. кпјег дпдељују Media Invent. гпдине. из класе дпц. кпје је пдржанп 30. Извпђаши су били: Ана Радпванпвић. у Бепграду. На исупм уакмишеоу. Ђпрђа. Срђан Хпфман . гпдина музикплпгије) 2. Ивану Бркљашићу дпдељена гпдищоа награда шаспписа Музика класика. на Фесуивалу . гпдине ппсуала је редпвни шлан Српске академије наука и умеунпсуи. прпф. гпдини'. 40 . 17. Срђану Хпфману је 31. 9. привредне кпмпре Нпвпг Сада и Бепграда и Привредна кпмпра Впјвпдине. Ред. Камерни пркесуар Гудаши св.уакмишеоу у Сремскпј Миурпвици. награда Јпвана Аврампвић (2.уеприје) 1.Исидпра Жебељан. за пригиналну музику у филму „Усуанишка улица“. Иван Бркљашић је. првп месуп и максималан брпј ппена заузели су сууденуи ФМУ. на Факулуеуу музишке умеунпсуи у Бепграду. 2013. гпдина кпмппзиције) 1. Александра Стпјиљкпвић и Јпван Ппппвић. Факулуеу уехнишких наука Нпви Сад. Драгане Тпдпрпвић. клавирски дуп Марија Васић – Дарја Сампфалпв.

дп 2001. др Mирјана Веселинпвић Хпфман. Зприца ДимиуријевићСупщић. сарађујући са нащим најппзнауијим умеуницима (Дубрпвашке леуое игре. играј Шеурнаесуи педагпщки фпрум. нпвембра 2012. Насуупала је кап сплисуа и камерни музишар. Sloboda. & Woody. гпдине у Бепграду.IN MEMORIAM СЛАВИЦА КАМБЕР (1963-2012) Рпђена је 30. гпдине. гпдине у Бепграду.гпдине и Велика плакеуа са ппвељпм Универзиуеуа умеунпсуи 1985. јуна 1963. фебруара 2013. збпрник радпва 41 .H.Била је дугпгпдищои щеф Кауедре и прпдекан за насуаву ФМУ. гпдине. БЕМУС иуд. гпдине у Бепграду. преминула је 13. играј. (2007). на месуу суенпдакуилпграфа.) кап и на кпнцеруима свих југпслпвенских филхармпнија. НПВА ИЗДАОА ФМУ Psychology for musicians.гпдине кап редпвни прпфеспр на Кауедри за клавир. Дпбиуник је мнпгих награда међу кпјима се издвајају Пкупбарска награда града Бепграда 1980.A. др Tијана Ппппвић Млађенпвић Играј. C. др Бланка Бпгунпвић Суиздаваш: PSIHOPOLIS.. Музишку академију и ппследиплпмске суудије заврщила је у класи прпф. ЗПРИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ – СТПШИЋ (1934 -2013) Уважена пијанисукиоа. На Факулуеуу музишке умеунпсуи је пд 1984. R. Understanding and acquiring the skills. Преминула је 10.Нпви Сад Уредници: Бланка Бпгунпвић и Гпрдана Каран Збпрник Identities: The World of Music in Relation to Itsel Уредници: dr Tilman Seebas. J. Власуимира Щкарке. Радила је на Факулуеуу музишке умеунпсуи у Бепграду пд 1954. радила пуних 28 гпдина. Пхридскп леуп. а усаврщавала се кпд прпфеспра Ђина Гпринија у Венецији. A. Прирушник за насуавни предмеу Психплпгија Ауупри:Lehmann. редпвни прпфеспр ФМУ у пензији.

2012. Menadžment muzičke umetnosti. • Muzika: časopis za muzičku kulturu. USA). Veselinovid-Hofman. Градска библипуека. 2012. Крагујевац. Novi Sad. Pavle. Еунпграфски инсуиууу. Putevima simfonije: radijska predavanja. Psihopolis institut. Muzička akademija. Нпви Сад. Oxford University Press. 93. American Musicological Society. Бепград. No. Бепград.. Seebass. 1-3. Vol.). Megatrend univerzitet. Belgrade. • Музишки уалас. 1-6. 2012. 2010. Psihologija muzike. 2012. 2010. Davor. A. Akademija za glasbo. Бепград. Niš. M. Нищ. IAML. Гплемпвић. R. 1990. Dirigent: teorija dirigentskog umeda . 2010. 2012. • Theoria. Српски генеалпщки ценуар. гпд. Fakultet muzičke umetnosti. Embasy of Sweden. Завпд за учбенике. 1. 2007. 173. 59. Бепград. 1. К. J. • Music & Letters. Vol. Спекуакли XX века: музика и мпћ. Beograd. University of California Press. 2011/13. Svanberg. 2009.. Vol. Gambit. 42. Zepter Book World. 2010. Nolit. језик. Ljubljana. 2012. 11. Beograd. • Neue Zeitschrift für Musik. • The Journal of Musicology. Бепград. Illinois (USA). Прпмеуеј.. Бпжић. Звук и музика у медијима: ауупппеуишка ппдсећаоа и пгледи. 2. Psihologija za muzičare. Kovač. USA). бр. 1999/1-3. Milan Ristid: povodom stogodišnjice rođenja. Popovid-Mlađenovid. 1996/1-3. • Ethnomusicology. Бепград. Исакпвић. • Fontes Artis Musicae. Крагујевац. дп 7. Agencija Muzika klasika. Vol. Sarajevo. 1998/1. Музишка щкпла „Мпкраоац“. нпвембра 2009. 56. Музика Класика. Mirjana. Univerzitet umetnosti. 2008.. Зубауи псмех Макса Графа. 21. The museum as forum and actor. 1974. Свеуислав Д. 65. 2009/11. Theodor W. 8 и 9. Beograd. • Паншевашкп шиуалищуе: наушни шасппис за уеприју и праксу библипуекарсува. University of California. No. Нищки кулуурни ценуар. 2012. • Nineteenth Cantury Music. Novi ritual: jedno poetičko mišljenje (nove) muzike. Zagreb. 9. Belgrade. Beograd. С. Zagreb. 35-36.НПВП У БИБЛИПТЕЦИ ФМУ КОИГЕ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Adorno. Berkeley (California. California (USA).. This is not a report: Ovo nije izveštaj. ФИЛУМ. 2008/1 (31). Beograd. No. Hektor. Fakultet muzičke umetnosti. Бранка. 2009. Vudi. • The Journal of the American Musicological Society. 1-3. Нащи дани: Филплпщкп-умеунишки факулуеу у Крагујевац. 2012. No. Berlioz. Паншевп. 2010. Stefanovid. Ksenija. Лукић Крсуанпвић. Mainz. Прпсупри мпдернизма: ппус Љубице Марић у кпнуексуу музике оенпг времена: збпрник радпва са наушнпг скупа пдржанпг пд 4. American Musicological Society. Službeni glasnik. 2012. Schott. Fakultet muzičke umetnosti. Beograd. London. Trešnjid. ФИЛУМ. Uvod v klavirsko interpretacijo. Бепград. 2012. Helene (ed. гпд. Iz kraljevstva Nikole Tesle. Radio-televizija Srbije. 2009. ЧАСППИСИ • American Musicological Society Newsletter. Д. Hrvoj. 2012.. умеунпсу и кулууру. 2001/29. Filozofija nove muzike. 2012. 2004. The museum of national antiquities. Beograd. Мирпслава. USA).. Александар. 2006-2007/34-35. Паруиуура. 2012. САНУ. Музишка щкпла „Мпкраоац“. 2011/1. 21 и 22. Ђурић. Jakša. 2012. Beograd.). 2. Society for Ethnomusicology. Слпбпдан. No. No. 1-3. 2012. 2008/ 10. Berkeley (California. Larsson. Zbornik katedre za teorijske predmete 1. 29. 2006. Faculty of music. Tijana (ed.Leman. Middleton (USA). No. 1. Vol. Tilman. Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara. бр. Berkeley (California. 42 . Лазаревић.. S. 2012. Vo. 1. S. 2-4. BEMUS prepletuum mobile. Vol. Jazz connections: razgovori s jazz glazbenicima. Esej o muzici . Fredrik. Vol. SKC. Menart. гпд. Ilid. Jagodina. Stockholm. 3. 2010. 2010. Бепград. Музикплпщки инсуиууу. Beograd. 2012. Радпвић. Clio. Isakovid. Beograd. Zavod za udžbenike. . 2. Boris. Isakovid. 3. (37) • Музика Класика: ревија класишне музике. бр. No.. Radoš. Utopia and Realities. • Наслеђе: шасппис за коижевнпсу. Identities: The world of music in relation to itself. Zlatar. Sloboda. Between Nostalgia. Суанкпвић. САНУ. 2012. Диригену Впјислав Илић: живпу и суваралащувп. 1968. Пјеваое уз гусле. D. 2010. 2012.

M. Бепград. Beograd. Symphonie Nr. Franz. T. ПГП РТС. 1994. Бепград. Iliescu). 8 (Д. 2012. Музика Класика. Warszawa. et al. Царина и др. Leipzig. 1981. Simon et. Franz von i L. Transcriptions & Fantasies (izv. 1979. UCMR. R. J. бр. Beograd. s.. Radovanovid. Максимпвић и др.. уенпр и др. G.). Puccini. М. Бепград. dir. Рисуић. Tajanstvene dirke. Д.. 1987. 2012 *2 CD+ • Liszt. Суанпјлп. Beograd. Бепград. Mihovil. Други кпнцеру за клавир и пркесуар. dir. 6.. a. Бепград. Beograd. MŠ „Jovan Bandur“. P. klavir). al. Tchaikowsky. Kranjčevid).. Romania. Бепград. Logar. Requiem (izv.. Französische Suiten. 2009. • Музика Љубице Марић. Leipzig.. • Romanian Symphonic Works. Musique à mon bébé. Simfonijski orkestar „George Enescu“ et. V.. Popescu et. Proceedings of the International Conference (Lisbon. cop. 1990. 2010. Therimea Română. Ligeti. • Музика Класика.. САНУ. Živkovid. cop. 43 . (Klavierwerke. izv. 2011.. et. Florilegium quartet). [CD-R] • Кпопвић. (izv. Hor i orkestar Nacionalnog radija.. a. дир. 6. Пеуа симфпнија. Бепград. Instytut Fryderyka Chopina. Udruženje kompozitora Srbije. Partita concertante. VEB Deutscher Verlag für Musik. Хпр и Симфпнијски пркесуар РТБ и др.). No. 1936. С. sopran et. разлишиуи извпђаши). Symphonie Nr. Бепград. dir. Vladan. Ђпкић). Portugal – November 26-28 2009). Trio. 1978. 2005. P.). Frajt. Женски хпр МЩ „Мпкраоац“ и др. S. Busoni-Ausgabe. 1929. Olah. London. 2010.]. Breitkopf & Härtel. dir.. П. cop. [4 CD] • Nemescu. D. Aurel Stroe – portret kompozitora (izv. Бепград. 2007. Ппема за клавир и пркесуар. a. 2009 • Muzicā Româneascā Contemporanā = Romanian Contemporary Music (Popovici. Мпкраоац. Бепград. Breitkopf & Härtel. VII b:2. Gustav Bosse GmbH. Hor i Simfonijski orkestar RTS-a. Haydn. 2012. Choi. Romania. V. 33. Су. [s. S. САНУ.. 2008. Romania. Andreescu). Пеуар. cop. N. et. Wiesbaden. • Romanian Symphonic Works. O.. Konzert D-dur Hob. 2006. 9 (Су. Женидба Милпщева (пдлпмци) и Сељаци (изв. 2011. Милпјевић. • Музика Класика. P. Beograd. cop. 24 прелида за клавир.. Kassel. Eulenburg. izv. Завпд за учбенике. Данпн и др. Милан. Orchestra de Camerā „Philarmonia“ et. Cherubini. Mihovil. s. 1980. В. Beograd. Мпкраоац и др. dir. Peters.. cop.. • Suppé. Collegium musicum. дир. (Complete works. САНУ. III) Chor aktuell 2. The „Midnight“ string quartet. 1975. бр. Суарц. *2 CD+ НПТЕ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bach.CD/DVD • Consequences of Wagner. Василије. Logar. Beograd.). al. No. Риумишке гримасе. Варијације за пркесуар. Audiospacijal. UCMR... 2009. H. Chopin. al. Kambaskovid. Василије. Sonata za violončelo i klavir.al. L. PGP RTS. Leipzig. UCMR. дир. 100 гпдина пд рпђеоа Љубице Марић (кпмплеу. 2005. Pančevo. 3 (Goldeanu. Lisbon. Tosca. E. Рајишић.. PGP RTS. Pavlovid Dreakulid. 1977. UCMR. izdanje autora. F. . Romania. Музика Класика. САНУ. J. ПСЦПД и др. UKS. al. Orkestar Nacionalnog radija. Музикплпщки инсуиууу САНУ.. Tchaikowsky. al.. al.a. Ballades. Мпкраоац. VI) Бпжић. E. izv. CESEM. 2012.. • Săptămăna muzicii contemporane 2007 = 17th Week of Contemporary Music: Bucharest 2007 (Niculescu. Romania. s. Udruženje kompozitora Srbije.. Милпје. M.

rs.rs 44 .bg.rs.fmu.bg.ac. ndanilovic@fmu. др Дубравка Јпвишић Издаваш: Факулуеу музишке умеунпсуи.ra http://www. Краља Милана 50. Бепград Штампа: Стазе.bg.ac.Трептај излази 3 пууа гпдищое Уредниk: Милица Ерић Дизајн и технишкп уређеое: Науаща Данилпвић и Милица Ерић За издаваша: прпф.ac. meric@fmu. Бепград fmuinfo@fmu.ac.bg.