You are on page 1of 64

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.

Bosna i Hercegovina SUD BOSNE I HERCEGOVINE Sarajevo, 15.1.2014. godine Na osnovu ~lana 11. stav (1) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (Slu`beni glasnik BiH broj 49/09, 74/09 i 97/09), ~lana 1. Poslovnika o radu Suda BiH (Slu`beni glasnik BiH broj: 82/05 i 60/11) i ~lana 4. Memoranduma o razumijevanju izme|u Nadzornog tijela za pra}enje provo|enja Dr`avne strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina i Suda Bosne i Hercegovine o realizaciji bud`etske podr{ke sektoru pravosu|a, u vezi sa Operativnim memorandumom o razumijevanju potpisanim izme|u Nadzornog tijela za pra}enje provo|enja Dr`avne strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina i Evropske unije, a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-13/14 od 15.1.2014. godine, raspisuje se

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Banjaluci, Centar, I sprat za sli~an u Sarajevu. Mob. 062/425-886. 8064 USELJIVA dvojna ku}a, 1/1+plac, mijenjam za Trebinje, mo`e i za manju sa placem, ku}a na ulazu u Mostar. Mob. 061/301-772.k MOSTAR Trebinje useljiva dvojna ku}a 1/1 mo`e i za manju sa placom.Tel.061/301-772.k SARAJEVO - Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM stan 57m2 za manji do 40 m2 ili prodajem kvadrat 1250 KM.Tel:062/812-037.k TROSOBAN 70m2 u centru za dvosoban na Grbavici, uz doplatu. Tel. 236374.k

51

IZDAJEM dvosoban stan u privatnoj ku}i, na spratu. prednost studenti. Mob. 062/287-372.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, strogi centar. Mob. 061/904-465.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom. Tel. 655-264, 062/502-927.k IZDAJEM namje{ten stan privatna ku}a. Tel. 442-219.k IZDAJEM sobu na Ba{~ar{iji koid Islamskog fakulteta. Tel. 061/295-104.k POFALI]I Zmaja od Bosne namje{ten trosoban. Tel. 061/214-856.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino A faza, 250 KM. Mob. 061/211309, 062/790-078.k IZDAJEM namje{tenu sobu sa centralnim grijanjem, ul. A.B. [imi}a br. 5. Tel. 033/523-661.k IZDAJEM dvosobni namje{tan stan studenticama, kod Medicinskog fakulteta. Tel. 033/213-958.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM dvosoban stan, studenticama, u blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM povoljno sobu na Ba{~ar{iji kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/295104.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina stude. kampusa, cen. gr. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM poslovni prostor 20m2, u Aerodromskom naselju. Mob. 061/701753.k IZDAJEM sobu studentu Naselje Nova Breka kod bolnice. Tel. 033/443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM na Babi}a ba{ti garsonjeru. Tel. 061/809-763.k IZDAJEM na du`e namje{tenu ku}u, 50m2, zaseban ulaz, [iroka~a. Mob. 061/509-683.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan ulaz strogo poseban povoljno,kod naselja Vrtovi sunca. Tel: 033/203-032 i 060/319-2448.k IZDAJEM stan na Breci, cen. trosoban. Mob. 062/008-931.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, na Vi{njiku, cijena 450 KM. Mob. 062/908901.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ulici ^obanija. Tel.062/326-484.k IZDAJEM trosoban komforan prazan stan Hrasno neboder. Tel. 061/538-198.k IZDAJEM stan u ku}i sa skladi{ni m i parking prostorom Gladno polje. Tel. 064/4784-083.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan Vrace-Tranzit.Tel. 033/214-219.k IZDAJEM namje{tenu sobu, studentu, cen. gri. inter. kab. Grbavi~ka, kod [umarskog fakul. Mob. 061/863-740.k IZDAJEM 2 pos. prostora u Papagajci, jedan 40m2, 20m2, za sve namjene. Tel. 535-165, 061/141-676.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u Alipa{inoj ulici. Tel.061/150-080.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 100 m od tramvajske.Tel. 033/695-364.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM u Banjaluci trosoban namje{ten stan Centar. Tel. 061/789-873.k

za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme, do 2 (dvije) godine, na sljede}a radna mjesta: 1. Pravni savjetnik-asistent u Pravnom odjeljenju - 3 (tri) izvr{ioca - vr{i redovan pregled svih dokumenata vezanih za odre|eni predmet; - vodi evidencije i stara se o po{tivanju zakonskih, kao i ostalih va`nih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima; - preduzima sve radnje kako bi se za{titila tajnost povjerljivih informacija i sprije~ilo otkrivanje takvih informacija; - izra|uje nacrte sudskih odluka; - po zahtjevu sudija i rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja analizira doma}e krivi~no zakonodavstvo i druge doma}e propise kao i druge dokumente iz oblasti me|unarodnog prava; - prou~ava propise koji se na konkretan slu~aj imaju primijeniti, stru~nu literaturu, zauzete pravne stavove, pravna shvatanja, kao i donijete na~elne stavove i na~elna mi{ljenja koja se odnose na pravna pitanja koja se postavljaju u konkretnom slu~aju; - po potrebi poma`e u prikupljanju i analizi statisti~kih podataka, kao i u pripremi izvje{taja; - redovno podnosi izvje{taj o radu predsjedniku sudskog vije}a i rukovodiocu/zamjenika rukovodioca Odjeljenja; - pru`a pomo} u radu sudijama i sudskim vije}ima Odjela I i II Krivi~nog i Apelacionog odjeljenja; - po zahtjevu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja koordinira rad tima koji pru`a podr{ku sudijama i sudskom vije}u i vr{i nadzor nad radom stru~nog saradnika i pripravnika; - obavlja i druge poslove po nalogu sudija i rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{en pravni fakultet; polo`en pravosudni ispit; 1 (jedna) godina iskustva na pravnim poslovima nakon polo`enog pravosudnog ispita; odli~no poznavanje krivi~nog zakona, zakona o krivi~nom postupku i drugih propisa Bosne i Hercegovine, te posjedovanje znanja iz me|unarodnog prava; poznavanje rada na ra~unaru. 2. Stru~ni saradnik u Pravnom odjeljenju - 3 (tri) izvr{ioca - pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika-asistenta poma`e sudijama i vije}ima u vo|enju predmeta i pripremama za su|enja; - pru`a pomo} stranama u postupku prilikom planiranja su|enja; - prisustvuje su|enju i koordinira podr{ku drugih slu`bi za potrebe odr`avanja su|enja, vodi zapisnike i evidencije pitanja koja zahtijevaju dalja postupanja; - preduzima sve radnje kako bi se za{titila tajnost povjerljivih informacija i sprije~ilo otkrivanje takvih informacija; - vodi evidencije i stara se o po{tivanju zakonskih, kao i ostalih va`nih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima; - po potrebi poma`e u prikupljanju i analizi statisti~kih podataka, kao i u pripremi izvje{taja; - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja i sudija. USLOVI: zavr{en pravni fakultet (visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); polo`en stru~ni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; odli~no poznavanje propisa iz krivi~ne oblasti i propisa koji ure|uju sudsku upravu. 3. Stru~ni saradnik za informisanje i saradnju sa zajednicom u Odjeljenju za informisanje javnosti - 1 (jedan) izvr{ilac - poma`e u radu i mijenja rukovodioca Odjeljenja u slu~aju odsutnosti; - po nalogu rukovodioca Odjeljenja provodi mjere i aktivnosti sadr`ane u strate{kim aktima Suda; - po nalogu rukovodioca Odjeljenja priprema odgovore u vezi sa zahtjevima za pristup informacijama, saop{tenja za javnost, obavje{tenja za medije, ~lanke i druge informativne materijale, u skladu sa internim aktima; - u~estvuje u pripremi biltena, bro{ura i promo materijala i planira distribuciju pomenutog materijala predstavnicima medija i javnosti; - prikuplja i priprema za interno distribuiranje informacija koje su od zna~aja za rad Suda; - u~estvuje u osmi{ljavanju i pripremanju press konferencija, javnih tribina, predavanja; - u okviru Outreach aktivnosti organizira posjete Sudu BiH; - prevodi materijale neophodne za rad Odjeljenja; - daje izjave i odgovara na pitanja predstavnika medija, pravnih i fizi~kih lica u vezi sa radom Suda i konkretnim predmetima, u skladu sa internim aktima i instrukcijama rukovodioca Odjeljenja; - prati i analizira stav javnosti o radu Suda; - priprema materijale po nalogu rukovodioca Odjeljenja za potrebe Suda; - po instrukciji rukovodioca Odjeljenja i po odobrenju predsjednice, javno istupa u ime Suda; - u~estvuje u uspostavljanju i odr`avanju efikasnih linija komunikacije i saradni~kog odnosa sa pojedincima, grupama i udru`enjima zainteresiranim za predmete Suda; - u~estvuje u pripremi izvje{taja o radu Odjeljenja; - obavlja druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{en fakultet dru{tvenog ili humanisti~kog smjera (visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); 2 (dvije) godine radnog iskustva; polo`en stru~ni upravni ipit; poznavanje rada me|unarodnih i doma}ih sredstava informisanja; dobre sposobnosti u pripremi pisanog materijala; poznavanje rada na ra~unaru; poznavanje engleskog jezika, poznavanje pravosudnog sistema BiH. 4. Stru~ni saradnik za podr{ku svjedocima u Odjeljenju za podr{ku svjedocima - 1 (jedan) izvr{ilac - obezbje|uje tehni~ku, psiholo{ku i druge vrste podr{ke svjedoku u i izvan Suda, prije, za vrijeme i nakon svjedo~enja, na profesionalan i diskretan na~in; - osigurava psiholo{ko savjetovanje za ugro`ene svjedoke (djecu, svjedoke sa fizi~kim ili psihi~kim nedostacima, `rtve zlo~ina itd.); - obezbje|uje bro{ure i ostali materijal svjedocima u kojima su sadr`ana poja{njenja o sudskom postupku i ulozi svjedoka; - procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovaraju}ih mjera (briga za djecu i druge koji ovise o svjedoku za vrijeme njegovog boravka na Sudu); - obezbje|uje da svjedoci imaju ugodan i siguran smje{taj, jelo i druge odgovaraju}e usluge, kao i odgovaraju}u naknadu za dolazak na Sud u skladu sa zakonom; - stara se o ~uvanju tajnosti podataka o svim pitanjima koja se odnose na `rtve i svjedoke; - sura|uje sa strankama u postupku vezano za procjenu potreba i podr{ku svjedocima; - sura|uje sa drugim odejeljenjima Suda, kao i Jedinicom za za{titu svjedoka pri SIPI u cilju organizovanja bolje podr{ke svjedocima u skladu sa njihovim psihofizi~kim potrebama; - kontaktira odgovaraju}e organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u cilju obezbje|enja podr{ke svjedocima prije i poslije svjedo~enja; - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{en fakultet dru{tvenog smjera - odsjek psihologija ili odsjek socijalni rad (visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova); polo`en stru~ni upravni ispit; 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, po`eljno iskustvo u radu sa klijentima koji su izlo`eni razli~itim vidovima ugro`enosti; iskustvo u individualnom radu s klijentima; po`eljeno poznavanje rada Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju u oblasti podr{ke svjedocima; poznavanje rada na ra~unaru. 5. Stru~ni saradnik - prevodilac u Administrativnom odjeljenju - 3 (tri) izvr{ioca - obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevo|enja za potrebe su|enja; - obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevo|enja za potrebe sastanaka; - prevodi i ovjerava prevode pisanih dokumenata; - po zahtjevu stru~nog saradnika-koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku vr{i prevo|enje svih sadr`aja objavljenih na web stranici Suda na engleski jezik; - obavlja i druge poslove po nalogu sudija, predsjednika vije}a i registrara. USLOVI: zavr{en filozofski fakultet, odsjek za engleski jezik (visoka stru~na sprema ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova), polo`en stru~ni ispit, polo`en ispit za sudskog tuma~a i 3 (tri) godine iskustva na poslovima prevo|enja. 6. Referent specijalist za podr{ku korisnicima u Odjeljenju za informaciono-komunikacione tehnologije - 1 (jedan) izvr{ilac - neposredno pru`a informati~ku podr{ku krajnjim korisnicima uz kori{tenje specijaliziranih aplikacija, te vr{i hardverske i softverske popravke; - vr{i informati~ku obuku korisnika; - pravovremeno i adekvatno odr`ava ra~unarsku opremu i printere; - radi i druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{ena srednja {kola IV stepena; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje kompjuterske infrastrukture te korisni~kih aplikacija i alata. 7. Referent specijalist za upravljanje predmetima u Odjeljenju za sudsku pravu - 1 (jedan) izvr{ilac - vodi op{tu administraciju vezanu za vo|enje elektronskih i fizi~kih predmetnih spisa (otvaranje predmetnih spisa, zavo|enje primljenjih dokumenata pripremanje indeksa predmetnih spisa, distribucija dokumentacije, redovno a`uriranje predmetnih spisa itd); - skenira primljene dokumente, pohranjuje ih na server (Zylab baza) i distribuira elektronskim putem; - dodjeljuje sigurnosne postavke za pristup skeniranim dokumentima za korisnike; - osigurava integritet i sigurnost podataka u javnim i povjerljivim spisima; - prima zahtjeve za pristup informacijama i dokumentima i pru`a pomo} prilikom vr{enja uvida u spise od strane u~esnika u postupku ili drugih lica; - upravlja predmetima (prati kretanje spisa, na dnevnoj osnovi iz baze podataka povla~i distribucijsku listu i prema istoj dostavlja predmete sudijama za sljede}i dan/izdvaja spise po datumima evidencija i internom dostavnom knjigom dostavlja u rad sudijama, zadu`uje sudije, ula`e dokumente u spis, odla`e spise po rastu}em broju/po datumu slijede}ih ro~i{ta ili drugoj evidenciji); - koristi informati~ku bazu podataka - softwer za CMS (vr{i pohranjivanje i a`uriranje u bazi podataka, vr{i redovnu provjeru predmeta spisa, arhivira spise, vr{i spajanje i razdvajanje predmeta); - vr{i redovnu provjeru predmetnih spisa da bi se osiguralo njihovo pravilno vo|enje; - ostvaruje kontakte sa eksternim institucijama kako bi se obezbijedilo blagovremeno obavljanje poslova po predmetima (Tu`ila{tvo, branioci, KPZ-ovi, SIPA, MUP, grani~na policija itd); - u~estvuje u izradi redovnih statisti~kih izvje{taja za potrebe Suda i drugih institucija; - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{ena srednja {kola IV stepena; polo`en stru~ni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; odli~no poznavanje rada na ra~unaru, te osnovno znanje u radu sa bazama podataka; po`eljno poznavanje engleskog jezika. 8. Referent specijalist-administrativno-tehni~ki asistent za sudske prepise u Odjeljenju za sudsku pravu - 1 (jedan) izvr{ilac - obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe sudije na slu`benim jezicima Suda Bosne i Hercegovine, kao i na engleskom jeziku po potrebi; - koristi informati~ku bazu podataka - softwer za CMS (vr{i pohranjivanje i a`uriranje u bazi podataka, vr{i redovnu provjeru predmeta spisa); - u~estvuje u izradi redovnih internih statisti~kih izvje{taja za potrebe Suda i drugih institucija; - razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa putem kartona kontrole kretanja, dostavlja spis sudiji i u~estvuje u planiranju ro~i{ta; - pregleda transkripte i zapisnike da bi se osigurala njihova ta~nost i obezbijedila za{tita povjerljivih informacija; - vr{i redigovanje povjerljivih dijelova zapisnika kako bi se obezbijedila za{tita povjerljivih podataka; - vr{i arhiviranje transkripta i drugih zapisa po potrebi; - vr{i po zahtjevu rukovodioca administrativne i druge uredske poslove vezane za vo|enje sudskih spisa, te obavlja i druge poslove vezane za op{tu administraciju Odjeljenja; - izvr{ava druge poslove po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{ena srednja {kola IV stepena; polo`en ispit za daktilografe I a ili I b klase; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje rada na ra~unaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva na daktilografskim poslovima; po`eljno iskustvo u radu na sudu kao i poznavanje engleskog jezika. 9. Referent specijalist audio-videotehni~ar u Odjeljenju za sudsku pravu - 1 (jedan) izvr{ilac - pod direktnim nadzorom stru~nog saradnika-koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja; - instalira, upravlja i odr`ava audio i videoopremu; - odgovoran je za fino pode{avanje i prilago|avanje sistema nakon instalacije, testiranje sistema prije su|enja, obuku osoblja za upotrebu sistema, kao i za servisiranje i manje opravke sistema; - obezbje|uje snimanje sudskih procesa, konferencija i drugih doga|aja opremom za audio i videosnimanje; - vr{i sve neophodne pripreme sudnica, posebno priprema ro~i{ta u kojima se pojavljuju za{ti}eni svjedoci (tehni~ka priprema svjeo~enja iz posebne prostorije, iza paravana, distorzija slike i tona, kori{tene pseudonima itd.); - pru`anje tehni~ke pomo}i pri relazaciji videolinka sa drugim zemljama; - vr{i redigovanje povjerljivih dijelova snimaka, kao i izdavanje audio i videomaterijala strankama i medijima; - upu}uje u~esnike u su|enju kako koristiti audio-opremu, uklju~uju}i mikrofone i sistem monitora u sudnici; - prisustvuje i pru`a tehni~ku podr{ku prilikom uvi|aja za potrebe predmeta; - izvr{ava manje opravke i rutinsko ~i{}enje audio i videoopreme, obavje{tava svog nadle`nog ukoliko se uka`e potreba za ve}im opravkama opreme; - kontroli{e audio-videoprocese u toku su|enja, - radi na jednostavnijem odr`avanju ra~unara u sudnici; - organizuje i upravlja pohranjivanjem audio-snimaka na mre`ne resurse Suda (AV arhiva snimaka - server); - priprema izvje{taje o du`ini trajanja ro~i{ta i povjerljivosti pojedinih ro~i{ta koriste}i bazu podataka (kalendar su|enja); - obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja. USLOVI: zavr{ena srednja {kola IV stepena; polo`en stru~ni upravni ispit; 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sli~nim poslovima; rad na ra~unaru i dobro poznavanje hardwarea. Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Uz prijavu na javni oglas, koja sadr`i kratku biografiju, adresu i kontakt-telefon, kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - Diploma fakulteta, odnosno svjedo~anstvo o zavr{enoj stru~noj spremi; - Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu za poziciju broj 1; - Uvjerenje o polo`enom ispitu za sudskog tuma~a za poziciju broj 5; - Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu; - Potvrda o radnom iskustvu; - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - Uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od {est mjeseci; - Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina; - Izjava da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sa svim kandidatima koji ispune uslove predvi|ene ovim oglasom Komisija za izbor }e obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti putem pisanog testiranja, te obaviti usmeni razgovor sa kandidatima sa u`e liste. Po zavr{etku izborne procedure, odabrani kandidati su du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Sva ogla{ena radna mjesta popunjavaju se u okviru projekta bud`etske podr{ke sektoru pravosu|a za procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina, u okviru Instrumenta pretpristupne pomo}i Evropske unije, a ~emu }e biti prilago|en anga`man izabranih kandidata u okviru gore navedenih opisa radnih mjesta. Ugovor o radu sa izabranim kandidatima zaklju~i}e se na period do 2 (dvije) godine, a mo`e se raskinuti i prije isteka ovog roka, zavisno od trajanja projekta, odnosno bud`eta odobrenog u okviru projekta. Prijave na javni oglas podnose se na adresu: Sud Bosne i Hercegovine, Ulica kraljice Jelene br. 88 71 000 Sarajevo, sa naznakom: Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta br.

J AV N I O G L A S

POTRA@NJA
POTREBAN stan jednosoban dvosoban, prazan namje{ten na du`i period. Tel. 061/925-649.k POTREBNI stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati. Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579-493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u op{tini Vogo{}a. Mob. 066/457-628.k TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k POTREBNO vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEMO apartmane,u novogradnji,stari grad(zgrada papagajka).1 noc za 1 osobu 30km.zvati na broj 062/124037.sms IZDAJEM kancelariju 20m2 uz op}inu Novo Sarajevo u tr`nom centru, stambeni dio, ulaz od opcine. Mob: 062/269936.sms OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650KM. Mob. 061/170461. 8380 IZDAJEM opremljen stan 100m2, u Centru, ul. Rizaha [teti}a. Mob. 061/160609. 8382 IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. Mob. 061/158-507.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, u novogradnji. Mob. 061/926-179.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^ekalu{a, 300 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, strogi centar, 450 KM. Mob. 061/205235.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru privatna ku}a 30m2 sa 2 le`aja 200KM.Tel. 060/323-5038.k IZDAJEM garsonjeru konfornu namje{tenu. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM namje{ten stan 64m2 na du`i period. Tel. 061/826-550.k IZDAJEM ku}u namje{tena ul. 1/1 runt, centar.Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, pogodnu za `enske osobe, poseban ulaz, posebno struja. Tel. 242-378, 062/277-872.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen Centar na du`i period. Tel. 061/320-843.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, studenticama, blizina med. fakulteta. Tel. 213-958.k IZNAJMLJUJEM stan, ul. Zuke D`umhura br. 12, Ko{evsko brdo. Mob. 061/312-899.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE
GRBAVICA ul Zagreba~ka, 84m2, troiposoban, IV sprat, lift, lo|a, 188.000KM. Mob. 061/899-209.k VRACA, ul. A. Smajlovi}a, 56m2, dvosoban, renoviran, I sprat, balkon, 1.900KM/m2. Mob. 066/340-748.k KO[EVO, 63m2, ul. A. Ferhatovi}a, dvoiposoban, I sprat, 2 balkona, 115.000KM. Mob. 061/150-519.k CENTAR, ul. A.Jabu~ice, dvosoban, renoviran, II kat, 90.000KM. Mob. 061/247-777.k DOBRINJA III, 72m2, ul. Gandijeva, trosoban, II sprat, balkon, dvostran. Tel. 033/711-665.k GRBAVICA, ul. H. ^emerli}a, 53m2, VI sprat, lift, balkon, 1.750KM/m2. Tel. 033/711-666.k ^ENGI] Vila, 63m2, ul. B. Me{e Selimovi}a, ve}i, dvosoban, III kat, balkon, 99.000KM. Mob. 062/295-919.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, dvoiposoban komplet renoviran, sa namje{tajem, 140.000KM. Mob. 061/526-243.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja, oku}nica sve 1/1. Tel. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Hladivode Stari grad. Tel. 061/534-319.k STAN u srcu Ba{~ar{ije ulica Telali 89m2 drugi sprat blizu Vije}nice. Tel. 061/402-784.k DV. Fetaha Be}irbegovi}a odli~an troiposoban 90 mo`e zamjena. Tel.061/214856.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje op{tina Ilid`a. Tel:061/299-627.k ALIPA[INO polje, Geteova, 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k ISTO^NO Sarajevo, novogradnja, 3 sprat, 50m2, 68.000 KM. Mob. 065/819136.k ALIPA[INO Polje, S. Fra{te, VP, 64m2, 83.000 KM. Mob. 063/034-355.k KU]A, Aneks, 240m2 stam. povr{ine, Avde Hod`i}a, 56.000 KM. Mob. 062/619-361.k ^ETVEROSOBAN stan u Pejtonu (ku}e u nizu), 90m2, gara`a+ba{ta, 140.000 KM. Mob. 061/801-737.k CENTAR, K. Tomislava, 3 sprat, 83m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136.k AERODROMSKO naselje, A. [eremeta, adaptiran, 1 sprat, 50m2, 77.000 KM. Mob. 063/034-355.k SOCIJALNO 64m2, gara`a u dvori{tu, Lo`ioni~ka, 2 sprat, 115.000 KM. Mob. 062/619-361.k ^ENGI] V. 69m2, 2 kat, renoviran, trosoban, cen. gr. 1.000 eura/m2. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, 53m2, dvosoban, 6 kat, lift, 1.800 KM/m2. Mob. 061/148-810.k STARI Grad, kod Op}ine, 69m2, 2 kat, dvosoban, kao nov, et. grijanje, 2.500 KM/m2. Mob. 063/555-858.k STARI, kod Op}ine, 77m2, 3 kat, trosoban, balkon, et. gr. Mob. 063/555-858.k CIGLANE, A. Hume, 73m2, 3-soban, 1 kat, balkon, dobro stanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 52m2 mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 542-668.k DOBRINJA, 39m2, suteren, cen. gr. 35.000 KM. Mob. 061/148-810.k DOBRINJA, 77m2, 3-soban, stanje dobro, 2 kat, 1.300 KM/m2.. Mob. 063/555858.k VRACA, A. Smajlovi}a, uknji`en, 80m2, stvarno stanje 100m2, sa mogu}no{}u pro{irenja, kao nov, 150.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BKC, 84m2, 3 kat, 3-soban, sun~an, parking. Mob. 061/148810.k ^ENGI] Vila, 94m2, 4-soban, VP, za renovirat, dvije strane, dva balkona, mo`e zamjena za manji, 155.000 KM. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod BBI, 78m2, 3 kat, 3-soban, balkon, gara`a. Mob. 061/148810.k SOCIJALNO, M. Maruli}a 54m2, 43.000 eura. Mob. 061/205-235.k MUVEKITA, kod Europe, 67m2, ekstra sre|en, sve novo, 67.000 eura. Mob. 061/205-235.k ]EMALU[A, kod Vatre, stan 85m2. Mob. 061/205-235.k DOBRINJA I, 55m2, prizemje, 66.000 KM. Mob. 061/205-235.k ^EKALU[A 40m2+15m2, 4 sprat. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA 54m2, 7 sprat, lift, 50.000 aura. Mob. 061/205-235.k CENTAR, kod Katedrale, 70m2, 60.000 eura. Mob. 061/205-235.k BREKA, H. Polovine, 86m2, 3,5-soban, 2 kat, gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k BREKA, 105m2 i 116m2, jedan do drugog, dvoeta`ni, dvije strane 5-soban, cen. gr. 2.350 KM/m2. Mob. 061/148810.k SKENDERIJA, 136m2, 2 kat, 4-soban, stanje uredno, 118.000 eura. Mob. 061/148-810.k OBALA, 96m2, 3 kat, 3-soban+galerija 20m2, balkon 10m2. Mob. 063/555858.k GARA@A, Ilid`a, G. Jankovi}a 14m2. Mob. 063/555-858.k NEUM, zapo~et objekat sa stanovima za tr`i{te u Tihoj Luci, direktan prilaz, parcela 475m2, objekat 650m2, pla}ene komunalije. Mob. 061/148-810.k VI[NJIK, novogradnja, 143m2, 3 kat. Mob. 061/148-810.k CENTAR, kod CK, lamela 200m2+gara`a+ba{ta, sun~ana strana. Mob. 061/148-810.k CENTAR, ^ekalu{a, 60m2, 2 sprat, potrebna adaptacija, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 34m2 (fizi~ki 39m2), izvorno stanje, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u 1500m2 oku}nice. Tel. 061/299-627.k ALIPA[INO polje, 3 sprat, Trg Zavnobiha, 79m2, izvorno stanje, 103.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR prodajem trosoban stan 71m2 ul. Avde Jabu~ice, renoviran i adaptiran. Tel.033/219-639 i 061/304-599.k ALIPA[INO polje, Bosanska, 9 sprat, 56m2, 85.000 KM. Mob. 062/383-064.k MOJMILO 55m2, Centar 69, 86, 110, 96m2, Vele{i}i 169m2 sa gara`om, grbavica 109m2, Isto~no Sarajevo 71, 48, 43m3. www.nerasbih.com. Tel. 063/142814.k PRODAJEM povoljno stanove: Aneks 40m2, Hrasno 53 i 57m2, Novo Saraj. 44m2, Stari Grad 70m2. www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM devastiranu ku}u u Gladnom polju. Tel. 061/299-627.k POVOLJNO prodajem 16 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Gladno Polje Op{tina Ilid`a. Tel. 061/299-627.k DVOIPOSOBAN stan na Ciglanama gornje (kod kosog lifta) 71m2+8m2, 135.000 KM. Mob. 061/320-4239.k M. ZVORNIK-Srbija, prodajem dvosoban stan 57,6m2, m2/520e, mo`e i zamjena za sl. ili manji u K. Sarajevo. Tel. 033&652-321.k PRODAJEM ku}u u Gornjim Vele{i}ima. Mob. 061/211-508.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a 1500m2 oku}ice ogra|eno betonskom ogradom. Tel.061/299-627.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor u Vogo{~i ul. S. Blagov~anina 41m2 26m2 preko puta hotel Sunce. Mob. 061/132-220.k GRBAVICA troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel.033/617-742.k STAN 160m2 strogi centar renoviran prvi sprat.Tel. 062/775-200.k PRODAJEM dvospratnu ku}u,naselje Sokolje. Tel. 062/868-328.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, (fizi~ki 77m2), renoviran, 7 sprat, 95.000 KM. Mob. 062/383-064.k CENTAR, ul. Jadranska 23m2, garsonjera, adaptirana, 69.l000 KM. Mob. 062/383-064.k HRASNO, P. Ribar, prizemlje, 53m2, potrebna adaptacija, 80.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban stan ili mjenjam za jednosoban uz doplatu M. Mustafe Ba{eskije br. 3. Mob. 061/252663.k PRODAJEM stan u centru, prizemlje, 87m2, pogodan za poslovni prostor, dvori{te 50m2. Tel. 033/201-096 od 17 do 21 sati.k POVOLJNO prodajem devastiranu ku}u p+s+p+gara`a+1500m2 soku}nice ogra|eno betonskom ogradom. Tel. 061/299-627.k PRAZAN dvosoban stan na ^. Vili Fetaha Be}irbegovi}a 6 kat 62m2 eta`no. Tel. 066/861-737.k CENTAR Ciglane trosoban namje{ten stan izdajem 500KM.Tel.061/146-298.k PRODAJEM ku}u u centru Zavidovi}a mo`e zamjena za Be~ inf. Tel: 063/ 340766.k

~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE
na dragog zeta

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan 58m2+2 lo|e 7m2, Hrasno, Azize [a}irbegovi}, uknji`en, prazan, useljiv, 3 sprat, 3 lifta, cijena 1.850 KM/m2. Mob. 061/208-588 i 033/640-766. 8611 GRA\EVINSKO zemlji{te u privrednoj zoni Rajlovac, prilaz asfalt, sva infrastrutura, predvi|ena izgradnja poslovnog objekta, vlasni{tvo 1/1. Mob: 065/865-555.sms TROSOBAN stan na Ko{evu, ulica patriotske lige, 75 m2, 6. sprat. grijanje toplane. cijena 162.000 KM. Mob: 065/865555.sms PRODAJA Grbavi~ka 55m2 adapti. Nova stolarija, kupatilo ugradbena kuhinja, na 7 katu..lift kod pijace. Tel: 066/772-002.sms PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Sok kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-863 PRODAJEM ku}u Sok kolonija Ilid`a. Tel: 061/219-853.sms PRODAJEM stan 40 kv sprat 2 lift kod kuvajtske d`amije C Vila od t stanice 100 m cjena 70000 km ili mjenjam za Travnik. Tel: 062/752-598.sms PRODAJEM stan. ul. Aleja lipa na malti 52 kv. stan je renoviran. promjenjene sve. vodovodne elektro kao instalacije grijanje postavljen novi p.v.c.u svakoj sobi klima sa roletnama nov parket.Tel: 062/296-496.sms PRODAJEM gara`u u nizu, naselje Park ispod bolnice Kosevo. Mob:062/878500.sms ATRAKTIVNA lokacija - Bolni~ka, Centar, prodaje se dvosoban stan 50m2. Tel: 061/147-503.sms PRODAJEM stan 50m2 blizu Austr. Trga povoljno, papiri uredni 1/1.Tel: 033/533-624.k PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima. Mob. 061/212-100.k PRODAJEM stan 45m2 novogradnja papiri uredni 1/1 na Starom gradu ul. Sarajevski gazija. Tel. 061/256-292 i 066/795456.k PRODAJEM gara`u, ul. Kranj~evi}eva, vl. 1/1, grunt, povoljno. Mob. 061/869396.k PRODAJEM gara`u Grbavica u [opingu papiri 1/1.Tel. 061/548-875.k PRODAJEM stan 59m2 1 sprat priklju~ci svi povoljno. Tel.066/843-158.k NOVO Sarajevo prodajem stan 80m2 mo`e i zamjena mza manji uz doplatu. Tel. 061/379-974.k M. ZVORNIK dvosoban stan 57,6m2 prodajem mijenjam 1m2=520E.Tel. 033/652-321.k PRODAJEM jednosob an stan 45m2 Centar Mejta{. Tel. 061/243-923.k PRODAJEM stan 71m2 1850 KM po m2 strogi centar. Tel. 061/398-420.k PRODAJEM ili iznajmljujem gara`u u Aerodromskom naselju. Tel. 060/3251430.k

dragom prijatelju, kolegi i humanisti

MILIVOJU BATI JEFTI]U

EMIR TUNA TUNOVI]

Supruzi Mariji i djeci iskreno sau~e{}e. Na|a Taso


8899

Vrijeme prolazi, tuga i praznina ostaju. Punica Sena


8876 PRODAJEM Golf GTI benzin 1.8 2003. godina, troja vrata, {iber tamno sivi,registrovan do 11.2014. Mob: 062/144084.k PRODAJEM kombi transporter 1600 dizel 1988. godi{te registrovan do maja 2014. Tel:061/690-842.k SMART dizel 2001 registr.klima, abs, panor, korv. cd. Tel. 063/034-932.k PRODAJEM Kija pride 1,3benzinac po vo ljno is pra vna. Tel. 062/090247.k PRODAJEM Kedi dizel 2001. godina, centralna brava, 3.800KM. Mob. 061/808-846.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dijelove namje{taja, radi preselenja u manji stan. Mob. 063/451163, iza 17 sati.k PRODAJEM dje~iji krevet sa jogijem i dubak sa mre`om. Mob. 061/700-788.k PRODAJEM starinski namje{taj, ogledala, plinska grijalica, role paus papira. Tel. 033/667-824.k

TEHNIKA
PRODAJEM CD razne vrste muzike (oko 300 kom), mala fonoteka. Mob. 061/488-817.k

OSTALO
NOVA `enska bunda sa 2 {ubare, krzno lisice, uvoz, veliki broj od 350 eu za 200 KM, plinsku bocu od 10 kg, 45 KM. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM fasadnu plinsku pe}, cijena 90KM. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM 24 kom. restoranskih stolica, nove, neraspakovane, uvoz, 5 fri`idera za trgovinu, polovni, ispravni. Mob. 061/553-655.k PRODAJEM plinsku pe} Holandija, 6 kw. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni-plinski bojler, za dimnjak, novi. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina, za dimnjak. Tel. 531-031.k PRODAJEM pe{kun stoli}, peglu, bakarno posu|e, magnalu, demirliju, ogledalo austrougarsko, komodu i vitrinu. Mob: Mob. 062/780-449.k

VOZILA
RENAULT megan 15.dci sa~uva odr`avan 2003 g drugi vlasnik reg august 2014 velki servis uraden cetri nove zim gume pet vrata d klima itd. Tel: 061/526-308.sms RENAULT Laguna Grandtour 1.9dci, 2006g, reg. do juna 2014, u odli~nom stanju, neudaran, 171000km, servisna knji`ica, klima, ESP, tempomat, alarm, CD, metalik zlatnozelena, 9.000 KM, Sarajevo-centar. Tel: 061/188-424.sms PRODAJEM Logan -Dacia, 2006.god.prvi vlasnik, 1,4 kubika`a.cijena 6.000 KM. Tel.061/348-968.k PRODAJEM [kodu Oktaviju 2000. g. za 4.500 KM, benz. 20 ventila, turbo, klima, kombi, crne boje. Mo`e da se uveze. Tel. 061/016-133 ili 066/130-133.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.


Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

KEMAL (HUSEINA) HASIBOVI]


preselio na ahiret 15. januara 2014. u 43. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 17. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol, Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i u Butmiru, Plavi put 46. O`alo{}eni: majka Hadid`a, otac Husein, supruga Lejla, sin Timur, amid`a Mehmed sa porodicom, daid`a Abdulah sa porodicom, tetke Nerimana i Mubera sa porodicama, {ura Alen sa porodicom, sestra Dijana sa porodicom, te porodice Hasibovi}, Potogija, Lika, Mahmutovi}, Kulagli}, Selimad`ovi}, Be{lagi}, Had`iomerovi}, Ibrahimovi}, Prlja~a, Laki{i}, Bajramovi}, ^engi}, [uko, ]iber, ^ano, Kapid`i}, Muj~inovi}, Serdarevi}, [e}ibovi} te prijatelji Damir, Danis, Pe|a, Bojan, Igor, Neno, [akir, Zubac, Mladen, @ofa, Fare, Boban, Majo, Fikret, [emso, Kenan, Bahrudin, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
3700

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Pro{lo je pet tu`nih godina otkako nije sa nama na{ voljeni i dragi

na{oj {kolskoj prijateljici

Mojoj Emini na ~etvrtu godi{njicu preseljenja u bolji svijet

BORO BRKI]
16. 1. 2009 - 16. 1. 2014.

LEJLI KAPETANOVI], ro|. KARABA[I]

EMINA DRAKULI], ro|. HRUSTANOVI]


16. 1. 2010 - 16. 1. 2014.

Draga Lejla, borila si se hrabro i dostojanstveno sa bole{}u koja te na kraju, na`alost, savladala. Tvoj vedri duh i vje~iti osmijeh }e zauvijek ostati u na{im srcima.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica


8907

Vole te tvoje prijateljice iz Prve gimnazije ^enga, Faiza, Natalija, Asja, Sanela, Silva, Lejla, Mirna, Suada, Dragana, Snje`ana
111 TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: tepihe (rese), itisone, namje{taj, unutra{njost auta,kao i kamene podove (za{tita) iskustvood 1989.god. Tel. 033/200-003; Mob: 061/524-461. 8751 PREVOZIM konfornim autom na svim relacijama u BiH i inostranstvu. Govorim englerski jezik. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara,stolova.Tel: 062/466-093.k RENT-a car, with driver for all destinations in Bosnia and Herzegovina and abrad. driver spiks english. Rent for all day or for only one destination. Mob. 062/829-206 i 063/803-900.k ODR@AVALA bih stan i njegovala stariji bra~ni par (pokretni), (i kuhala). Mob. 063/972-276.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine,el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada,te posebno potrosene akumulatore..dolazim na adresu ISPLATA ODMAH,SARAJEVO. Tel: 061/540-533.sms KUPUJEM {kolske ud`benike. Mob: 061/533-792.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arnoj. Uslovi rada i plata pristojni. Tel. 062/445-037, 033/558-820 i 033/618-855. 8685 DJEVOJKA tra`i posao u trgovini ili sli~no. Mob. 062/779-599.k U FRIZERSKOM studiu Hairetic potrebni u~enici iz frizerske {kole. Tel. 061/406835 i 033/223-230.k POTREBNA radnica na administrativno-tehni~kim poslovi8ma, obavezno poznavanje rada na r~unaru, po mogu}nosti sa radnim iskustvom. Tel. 033/213023, 061/161-726.k POTREBNI saradnici u {vedskoj katalo{koj prodaji u~ljanjenje besplatno, (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k

USLUGE
INSTRUKCIJE iz hemije za u~enike i studente, Sarajevo. 063/038-444.sms KOMBI prevoz ljudi, namje{taja, kabastog odpada i sl...radna snaga obezbje|ena. Popust za penzionere 20%! Tel: 062/466-079.sms MAXIVITA ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija,inzulina itd. Mob: 061/319-604. 8765 VITALIS ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k DOM VITALIS smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k

Njene mi o~i nisu dale Zaboraviti posve na nju One su samo meni sjale Na mojem dugom putovanju Kao da ho}e da me brane Sve moje pratile su pute A u tegoba pune dane Gleda{e me zabrinute Tvoj Mile
KNJIGOVODSTVENA agencija nudi usluge doma}im i stranim firmama na bosanskom i engleskom jeziku, profesionalno i stru~no. Mob: 061/220-234.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k DUBINSKO ~i{}enje vozila, ko i svih vrsta tapaciranog namje{taja, cijena po dogovoru, dolazak besplatan. Mob. 061/594-126.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob. 061/654-941.k TAPETAR-dekorater, presvla~i i popravlja n amje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Mob. 061/156-728, 061/926-560.k OBAVLJAM sve vrste poslova,fasade, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k 8909

POSLJEDNJI POZDRAV

LEJLA KAPETANOVI], ro|. KARABA[I]


Draga Lejla, prerano si nas napustila! U tuzi R.I.P. Tvoj Petar
AX

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE NA NA[E DRAGE

~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na{im dragim roditeljima

PA[AN IMAMOVI]
9. 2. 1985.

HANKIJA IMAMOVI]
10. 2. 1994.

HATID@A KOSO, ro|. IMAMOVI]


16. 1. 2012.

ZEHRA NUMI], ro|. MEHMEDBA[I]


16. 1. 1993.

prof. dr. NURUDIN NUMI]


22. 1. 1994.

Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet. Sin i brat had`i Mustafa Imamovi} sa porodicom
8905

S ljubavlju, porodica
8902

[esnaestog januara 2014. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{e voljene supruge, mame i majke

TU@NO SJE]ANJE na moju dragu sestru

HAFIZE SALIHSPAHI]
iz Tuzle

Toga dana u 12 sati okupi}emo se na groblju Bukov~i}i, polo`iti cvije}e i izraziti po{tovanje i sje}anje na njen lik i dobrotu. Suprug Mirza, sin Rusmir, k}erka Jasmina, snaha Azmira, zet Senad, unu~ad Amir, Jasena, Asja i Adi
030

LJILJANU MIOKOVI], ro|. MARKOVI]


16. 1. 2013.

S ljubavlju, Rajka sa porodicom


AX

TU@NO SJE]ANJE na na{u milu i dragu

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

NINA KOVA^EVI], ro|. ZEKOVI]


16. 1. 2006 - 16. 1. 2014.

TONKA CICA MAKAROV


16. 1. 2010 - 16. 1. 2014.

ALMASA TANOVI], ro|. SADOVI]


S neizmjernom tugom i ljubavlju,
16. 1. 1992 - 16. 1. 2014.

TAHIR TANOVI]
26. 4. 2001 - 16. 1. 2014.

Uvijek si u na{im mislima i na{im srcima. S ljubavlju, zahvalnosti i ponosom.

suprug Goran, sin Gorjan, roditelji Selima i ]amil, svekrva Ferida, sestra Merima sa porodicom i djever Sr|an sa porodicom
3694

Sin Mirza i k}erka Gild`ana sa porodicama


8873

Porodica: suprug Mihajlo, sin Predrag, k}erka Tatjana, unuka Andrea i zet Bane
3698

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{eg druga Tomislava

SJE]ANJE na na{eg kuma

MILKA LIMOV
1931 - 2014.

EMIR TUNOVI]
2011 - 2014.

Zate~eni tu`nom vije{}u, izra`avamo iskrenu su}ut porodici Limov. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
001

Nije istina da vrijeme rane lije~i. Kako vrijeme prolazi, sve nam vi{e nedostaje{. Mik, Spara, Nenad
8885

TUNU
16. 1. 2011 - 16. 1. 2014.

Mira i @eljko Ili} sa porodicom


AX

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.


U ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, navr{ava se sedam dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi brat, amid`a i daid`a

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAHVALNICA
Iskreno hvala na izuzetnom stru~nom i ljudskom odnosu prema na{em dragom Ismetu Ajanovi}u: dr. Hiro{ Mustafi, dr. Pe{to Senadu, dr. Sr|anu Gornjakovi}u, dr. Amri Puhalovi}, tehni~aru Alanu Ibrulju. Hvala svima koji su u te{kim trenucima bili uz nas.

55

ISMET (AHMEDA) AJANOVI]


S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo te u na{em sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 16. januara, u 14.30 sati, d`amija Vrbanju{a. O`alo{}ena porodica

8890

TU@NO SJE]ANJE

SABIT (MEHMEDA) TUNOVI]


1974 - 2014.

HAMZA (SABITA) TUNOVI]


1995 - 2014.

EMIR (SABITA) TUNOVI]


2011 - 2014.
8888

Porodica

[esnaestog januara 2014. navr{avaju se 33 godine od smrti

[esnaestog januara 2014. navr{avaju se 3 godine od smrti moga dragog supruga

JURE (NIKOLE) ILI]A


EMIR TUNOVI] TUNA
S ljubavlju i po{tovanjem, obitelji Ili} i Katz
8892

Puno je tragova koji su ostali za tobom i koje ni vrijeme ne mo`e izbrisati. Sje}anje na na{ zajedni~ki `ivot je uvijek va`an dio mog `ivota. S tugom i po{tovanjem, Sutka
8876

SJE]ANJE na predivnu `enu, na{u dragu babu

SJE]ANJE na na{u dragu

[esnaestog januara 2014. navr{ava se 16 godina od kada nas je napustio na{ dragi prijatelj i drug

ANKA KRISTI^EVI]
Draga Na{a, Svaki dan je ispunjen mislima o Tebi. Ljudi kao Ti nikad ne nestaju, nego su uvijek tu oko nas, u na{im srcima. Volimo te puno, a koliko nam nedostaje{, znaju na{a srca. Tvoja unuka Andri} Guja Gordana, Anita, Sandra i Dajana
8833

16. 1. 2013 - 16. 1. 2014.

LJILJANA MIOKOVI], ro|. MARKOVI]

TONKU CICU MAKAROV

16. 1. 2010 - 16. 1. 2014.

NIKOLA BRACO KARA^I]


Daleko van dosega ideja zloga i dobroga, postoji jedno polje. Tamo }u te sresti. (M. D`. Rumi) Ma{a i Dajana

iz Mostara

Dragoj mami, baki i punici

S ljubavlju i po{tovanjem,
Tatjana, Andrea i Bane
111 3696

prijatelji
88108

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Danas se navr{avaju ~etiri godine od smrti na{e sestre

[EVALA DIZDAREVI], ro|. SADIKOVI]


1946 - 2014.

ALMASA (HASIBA) KADRI], ro|. BA[I]


preselila na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 17. januara 2014. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati na mezarju Hladila - Ustipra~a. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en sa Terminala na Ilid`i u 9.30 sati sa zaustavljanjem ispred Vije}nice. O`alo{}eni: suprug Izet, sin Senad, k}erke Mirsada i Suada, snaha [evala i Amra, unuk Mirsad, unuke Amela, Anela i Jasna, praunu~ad Sarah, Imran, Bekir i Na|a, zetovi Emir i Raif, brat Selim, sestre Fahra, Mejra i [uhra, svakovi Mehmed i Mehemed, djeveri [efik, Mustafa i Ramiz, zaova Devla, te porodice Kadri}, Ba{i}, ]ato, Hastor, Gani}, Bu~an, Imamovi}, Herak, Gad`o, Vejo, Jabu~ar, ^ovi}, Arukovi}, Begovi}, Dardagan, Muminovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Lu`ansko polje do br. 106, Sarajevo.
000

SMILJKE KULJANIN
2010 - 2014.

preselila na ahiret u utorak, 15. januara 2014, u 68. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra Tuzla u petak, 17. januara 2014. godine (16. rebiu-l-evvel 1435. H.g.), u 12 sati. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije poslije d`uma-namaza u 12.45 sati, a ukop na mezarju Bukov~i}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug Sakib, sinovi Elnur i Nermin Bato, snahe Daria i Amela, unu~ad Maid, Irma i Mirza, sestre [uhreta sa porodicom, Nasiha sa porodicom, Mubera sa porodicom, Nevresa Mika sa porodicom, djeveri Ekrem i Kerim sa porodicama, daid`e D`emo i Be}ir sa porodicama, tetka Zumreta sa porodicom, prije Goli} Biljana i @i{ko Mubera, prijatelji Husagi} Re{ad i Vesna sa porodicom, porodice Dizdarevi}, Sadikovi}, Me{i}, Jahi}, @i{ko, Goli}, \ogi}, Baki}, Hatuni}, Fazli}, Uzejrovi}, Pa{ali}, Nalovi}, Toromanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Velika je praznina bez Tebe, ni{ta vi{e nije onako kao kada smo bili skupa, nema Tvog toplog osmijeha, NEMA TOPLOTE DU[E. Uvijek sa nama i u nama, Tvoje sestre i bra}a
8895

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi sin, otac, suprug i brat

REMZIJA (HIMZE) [EHI]


iz Vi{egrada

POSLJEDNJI SELAM

preselio na ahiret u utorak, 14. januara 2014, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka ]ima, supruga Fikreta, sin Fahrudin, k}erka Merhunisa, sestra Suvada, unuka Sumeja, zet Muamer, sestri} Mahir sa porodicom, punica Mejra, strina Hanka sa porodicom, bad`o Ejub i svastika [uhra sa porodicom, {urjak Mujo sa porodicom, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice [ehi}, Hod`i}, Ahmetspahi}, Mujanovi}, Barimac, Agi}, Pipla{, ^avku{i}, Memi}, Alji}, Poljo, Had`i}, Muhi}, Gu{i}, Tantula, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Donja karaula bb, Donja Vogo{}a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred fabrike Zrak - Bu~a Potok sa polaskom u 11.45 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Boljakov Potok, Brije{}e i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

na{oj dragoj majci

SALI (HUSE) BALI]

IN MEMORIAM

Nema te rije~i da iska`emo svu bol i tugu za tobom. Uvijek si bila uz nas, sa nama i za to Ti, draga majko, mnogo, mnogo, hvala Draga majko, Tvoj plemeniti lik, dobrota, osmijeh i sve ono veliko {to Te je krasilo uvijek ostaje u nama, uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Hvala Ti, majko! Volimo Te! Neka Ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`enneta i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Remzija sa porodicom
3699

IBRAHIM ]ORI]
16. 6. 1990 - 16. 6. 2014.

Nedostaje{! Minka, Sabina i Mirza


8887

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 16. januara 2014. godine, navr{ava se sedam dana od kada nas je napustila na{a draga majka, baka, prabaka, punica i svekrva

plemenitom i hrabrom ~ovjeku

D@EMAL (BAJRE) BAHTOVI]

LEPOSAVA (DIMITRIJA) BRANKOV, ro|. POPOVI]

preselio na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 14.30 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: k}erka Mirela, zet Amir, brati} D`emil sa porodicom, brati} Samir, snaha Mirsada, {ura Ismet i snaha Sabaheta sa porodicom, svastika Amela sa porodicom, daid`e Hajro i Fadil, daid`inice Fatima, Vehbija, Biba, Fahira i Raza sa porodicama, teti}i Zijo i Zlatko, teti~na Mirsada i zet Mufid sa porodicama, te porodice Bahtovi}, Efendi}, Beganovi}, Karad`a, Kadri}, Artukovi}, Sulejmani, Kadija, ^ebo, Murti}, @uti}, Botulja, Rami}, Kunto, Zuli}, Polimac, [eta, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, Ul. bra}e Kr{o 1/II, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MILIVOJU BATI JEFTI]U


Cica i Srebrenka Mali}
AX

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomene na tvoj plemeniti lik. O`alo{}eni: k}er dr. Olgica, sin dr. Borislav, zet Kre{imir, snaha dr. Meliha, unuke Sanja, @eljka i Mia sa porodicama, te porodice Brankov, Popovi}, Filipovi}, ^ekro, Sioneloto, Burazor, Popov i ostala tuguju}a rodbina i prijatelji
8904

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 16. januar/sije~anj 2014.


Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

57

HABIBA BU^AJ, ro|. [KAMO

SALA (HUSE) BALI]


preselila na ahiret 14. januara 2014. u 87. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, iza ikindija-namaza na mezarju Kopi{anj u Had`i}ima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Remzija, k}erke Kadira i Zlata, porodice Bali}, Durakovi}, Vila, D`afo, Panjeta, te ostala rodbina i prijatelji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`enneta i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti isti dan iza ikindija-namaza u d`amiji u Had`i}ima.
3699

preselila na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 94. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sinovi Rasim i Kasim, k}erka Fatima, snahe Dervija i Dervi{a, zet Kadrija Osmanovi}, unu~ad Azra, Mubera, Azemina, Kenan, D`enan, Merima i Faris, praunu~ad, brati}i Safet, Asim, Edhem i Enver, brati~na Nezira, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, djever Bajram sa porodicom, te porodice Bu~aj, [kamo, Osmanovi}, Hajdarevi}, ^ardaklija, Tatli}, Hela}, Istrefi, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Sedrenik br. 163.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AJTA (MEHE) HAD@I]

NURA RAMOVI], ro|. DURMI[EVI]

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi otac i deda

preselila na ahiret u srijedu, 15. januara 2014, u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

preselila na ahiret u utorak, 14. januara 2014, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sinovi Mustafa i Muhamed, k}i Edina, sestre D`emila i Mevlida, zaova Had`ira, snahe Senada, Ferida i Elma, zetovi Ago, Safet, Mustafa i Adnan, unu~ad Aida, Muamer, Lejla, Muhidin, Adnan i Adisa, praunu~ad, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Ramovi}, Durmi{evi}, Spahi}, Tiro, ^urevac, Dedaji}, Had`i}, Smajlovi}, Lokvan~i}, [abanovi}, \edovi}, Bogilovi}, Popara, Mahmutovi}, Agi}, Muhi}, Dobra~a, Paji}, Dedovi}, Hod`i}, Mujezinovi}, Pa{i}, Lutvi}, Bradi}, Zuko, Planja, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Podcarina br. 9 - Alifakovac.
000

PAVLE (NIKOLE) BANOVI]

O`alo{}eni: majka Munira, sestre Jasmina, Enisa i Elida, sestri}i Meho i Mirza, sestri~na Sara, zetovi Bakir i Enes, te porodice Had`i}, Eminovi}, Salkovi}, Kilerd`i}, Kurtanovi}, Djedovi}, A{}eri}, Omerovi}, Destovi}, Li~ina, Hajrovi}, Ba{, Gl, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u centralnoj d`amiji Sokolovi}-Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminuo u 81. godini. Sahrana }e biti obavljena 16. januara 2014. godine u Podgrabu - Pale. Ispra}aj }e se obaviti istog dana u 11.30 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. O`alo{}eni: sin Predrag i k}i Ljiljana sa porodicama, kao i ostala rodbina i prijatelji
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEL]A (SALKE) BA[I], ro|. TUTI] TIMKA (ZULFE) ^AKAR, ro|. POLJO
preselila na ahiret u nedjelju, 12. januara 2014, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. preselila na ahiret u utorak, 14. januara 2014, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. januara 2014. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Munib, snahe Tid`a, Zehra, Tima, Samija, Nermina, Jasmina i Anesa, unuci Safet, Amer, Adis, Muhidin, Bahrudin i Haris, unuke Rabija i Nermina, praunu~ad Meho, Meliha, Ela i Hamza, te porodice ^akar, Poljo, [ehi}, Feri}, Menzilovi}, [u{ko, Alagi}, [abanovi}, Gu{o, Rami}, Vatre{, Demir, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. brezanska do 41. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SRETEN (BORIVOJA) IVKOVI]


nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 15. januara 2014. u 64. godini. Sahrana }e se obaviti 16. januara 2014. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Iva, sinovi @eljko i Ivan, sestra Maca s obitelji, snaha Antonija, obitelji Maru{i}, ]uk, Grube{i}, Sesar, Jurilj, Alma{, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 37.
000

O`alo{}eni: suprug Izmir, sin Mirza, k}erka Jasna, bra}a Zlatan i Nijaz, sestra Sabaha, zet Alija, snahe Merima i Sanela, djeveri Dervi{, Taib i Ismet, brati~ne Elda, Erna, Lejla i brati} Alden, te porodice Ba{i}, Tuti}, Trna~evi}, Fako, Buljuba{i}, Hasi}, Halilovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. vite{ka 8. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000