You are on page 1of 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3 Laporan Tahunan Panitia Matematik Semester 2, Tahun 2013 SJK ( C ) Foon Ye 1 Penasihat : En. Teng Boon Kim Pn. Chan Yin Pheng Pn. Lai Swee Chiong Cik Ng Siew Lee Pn. Chew Fong Fong : Pn. Chen Tuck Yew : Pn. Ngo @ Yeo Li Wee : Semua #uru $ata %e!a&aran $atematik Tahun Satu hingga Tahun Enam

Pengerusi Setiausaha h!i"ah!i

1!0 "kti#iti$akti#iti Tahunan kti'iti"akti'iti tahunan te!ah (i&a!ankan mengikut takwim seko!ah. Pertan(ingan $atematik )agi muri( Taha% Satu hingga Taha% *ua te!ah (ia(akan %a(a +, Se%tem)er -.+/ (engan &a0an0a1 iaitu Semester Ke(ua. 2!0 Pertan%in&an Luar Seko'ah 2!1 Olympaid Mathemaitics 2013 Pertan(ingan ini te!ah (ia(akan %a(a 2 %ri! -.+/ (i S3K 4 C 5 Foon Yew /. Seko!ah kami te!ah menghantar +. orang %eserta untuk men0ertai %ertan(ingan terse)ut. Berikut ia!ah ke%utusan %ertan(ingan %erwaki!an seko!ah : Bi!. Nama $uri( +. Lai Wei Cheng 42P5 Kategori Perseorangan Ke(u(ukan Sagu hati

2.2 9th International Mathematics Contest (Singapore), 2013 Pertandingan ini telah diadakan di Singapura pada 3 Ogos 2013. Berikut ia!ah ke%utusan

%ertan(ingan %erwaki!an seko!ah : Bi!. +. -. /. 9. Nama $uri( Lai Wen Cheng 42P5 Loh T6e Siang 47P5 Loim 8e Kent 42P5 :incent Kiew Sie Cheong 42P5 Kategori Perseorangan Perseorangan Perseorangan Perseorangan Ke(u(ukan Pingat Perak Pingat #angsa Pingat #angsa Pingat #angsa

2!3 Pertan%in&an Matematik (')mpia% Perin&kat Ke*an&saan 2013 Pertan(ingan ini te!ah diadakan di SJK ( C ) Sin Min ! Sungai Petani! Kedah pada 1" Septe#$er 2013 %ang lalu. Berikut ia!ah ke%utusan %ertan(ingan %erwaki!an seko!ah : Bi!. Nama $uri( Kategori Ke(u(ukan +. Lai Wen Cheng 42P5 Perseorangan Pingat #angsa -. Lim 8e Kent 42P5 Perseorangan Pingat #angsa

&ak Cipta 'erpelihara ( Sektor Ja#inan Kualiti! Ja$atan Pela)aran Johor 1* Ma+ 2012 , Keluaran 03 - Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

3!0Ke'as Pemu'ihan 3!1 P+(T,M Ke!as Protim (i&a!ankan mengikut arahan 3a)atan Pe!a&aran. 3!2 L,-.S Pe!aksanaan Saringan + (an Saringan - Program L;N<S -.. te!ah (i&a!ankan (engan &a0an0a mengikut Tatacara Pe!aksanaan Saringan 0ang te!ah (iteta%kan o!eh Lem)aga Pe%eriksaan1 Kementerian Pen(i(ikan $a!a0sia. /!0 Tak'imat P'an J Ketua Panitia $atematik1 Pn. Chen Tuck Yew te!ah mem)eri tak!imat ke%a(a semua #uru $atematik. Semua #uru $atematik (ikehen(aki untuk men&a!ankan P!an 3 (an mengisi %enca%aian (a!am )uku 0ang te!ah (ise(iakan 0!0 Pro&ram Penin&katan 0!1 Ke!as tam)ahan )agi muri( Tahun Enam (i&a!ankan %a(a setia% hari Se!asa1 (ari %uku! +./. %etang hingga -.97 %etang. 0!2 Ke!as tam)ahan )agi muri( Tahun Enam semasa cuti seko!ah akan (i&a!ankan se!ama (ua hari.%a(a )u!an 3un. 0!3 Ke!as tam)ahan )agi muri( Tahun Lima (i&a!ankan %a(a setia% hari 8a)u1 (ari %uku! +./. %etang hingga -.97 %etang. 1!0 Mes)uarat Ja atankuasa Panitia Matematik Seko'ah +en%ah 2aerah Johor 3ahru Ketua Panitia $atematik te!ah mengha(iri mes0uarat terse)ut (i SK Sri Te)tau %a(a -+$ac -.+/ 0ang !a!u. 4!0 Seminar Penin&katan Pen5apaian .PS+ Seko'ah +en%ah Jenis Ke*an&saan (SJKC) -e&eri Johor Tahun 2013 Seminar terse)ut 0ang (ian&urkan o!eh Sektor Pengurusan ka(emik 3a)atan Pe!a&aran 3ohor te!ah (ia(akan (i Bi!ik $es0uarat <tama ras 21 3a)atan Pe!a&aran 3ohor (ari %uku! ,... %agi hingga 7... %etang %a(a -+ $ei -.+/ 0ang !a!u. Ketua Panitia te!ah mengha(iri seminar terse)ut. 4!1Seminar terse)ut )erkaitan (engan cara %em)inaan item (an cara %enan(aan soa!an (an %eratus ke!u!usan muri( (a!am mata %e!a&aran $atematik. 6!0 Kem Moti#asi Kem $oti'asi -.+/ )agi muri( Tahun 2 0ang te!ah mengha(a%i %e%eriksaan <PS8 %a(a )u!an Se%tem)er &uga te!ah (ia(akan (i (ewan seko!ah %a(a + 3u!ai -.+/ 0ang !a!u. Penceramah ia!ah Encik =e0 Seng Kau. Be!iau ia!ah seorang %enceramah 0ang )er%enga!aman. Cara %en0am%aiann0a 0ang menarik te!ah )er&a0a memikat hati %ara muri( Tahun Enam (an guru"guru.
9!0 Kursus KSS+ Tahun /

Puan Chong $ong Yean %u!a te!ah mengha(iri Kursus KSS8 $atematik Tahun Em%at (i SK Siki&ang1 Nusa&a0a (ari +> 3un -.+/ hingga -- 3un -.+/.

&ak Cipta 'erpelihara ( Sektor Ja#inan Kualiti! Ja$atan Pela)aran Johor 1* Ma+ 2012 , Keluaran 03 - Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

10!0 Kem Ke5emer'an&an Matematik ntara -+ 3un -.+/ hingga -9 3un -.+/ %u!a1 Lai Wen Cheng1 muri( (ari Ke!as 2P te!ah ter%i!ih untuk men0ertai Kem Kecemer!angan $atematik Seko!ah 8en(ah Peringkat Ke)angsaan Siri + (i =ote! Tro%ica! ;nn 3ohor Bahru..

*ise(iakan o!eh1

*isemak o!eh :

4N#@ @ YE@ L; WEE5 Setiausaha Panitia $atematik1 S3K4 C 5 Foon Yew +.

????????????????????? 4 C=EN T<CK YEW 5 Pengerusi Panitia $atematik1 S3K 4 C 5 Foon Yew +.

*i%erakukan o!eh1 4TEN# B@@N K;$ 5 #uru Besar1 S3K4 C 5 Foon Yew +.

&ak Cipta 'erpelihara ( Sektor Ja#inan Kualiti! Ja$atan Pela)aran Johor 1* Ma+ 2012 , Keluaran 03 - Pindaan 00