You are on page 1of 12

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

www.w70.nl www.facebook.co !"70N#enen www.$w%$$e&.co !"70'N#enen (ec&e$a&%aa$)w70.nl

N*ENEN+,GER"EN+,NE-ER"E..EN,EN,EENEIN-, /0I1VEN,ZE02S.AN-IG
N#enen,%(,3oo&,4aa&,4#%5%6e,en,$oeko ($%6e,%nwone&(,een,b%78on5e&e,6e een$e, o ,%n,$e,wonen+,we&ken,en,&ec&e9&en.,"70,%(,3an, en%n6+,5a$,5e,8elf($an5%64e%5, 3an , on8e , :&ac4$%6e , 6e een$e , 4e$ , be($e , 6ewaa&bo&65 , kan , wo&5en , 5oo& , 5a$, bele%5,af,$e,($e en,o:,5e,wen(en,3an,4aa&,%nwone&(,en,4e$,be5&%7f(le3en.,*%$, on5e&8oek , %( , 6ebleken+ , 5a$ , lokale , :ol%$%eke , :a&$%7en , 5e , belan6en , 3an , 4aa&, %nwone&(,4e$,be($e,5%enen. We gaan de samenwerking tussen Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en Son en Breugel (Dommelvallei) versnellen de am!teli"ke a#delingen worden samengevoegd $p !epaalde onderdelen kunnen we %et samenwerkingsver!and met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel ook uit!reiden met andere gemeenten in de regio De &' locaties ( die ons doen %erinneren aan %et ver!li"# van )incent van Gog% ( gaan we aanmelden voor opname in de Werelder#goedli"st van *N+S,$ We !e%ouden de identiteit van Gerwen, Nederwetten en %et +eneind- dorps- en wi"kraden !li"ven !estaan en we investeren in %et voort!estaan van (o.a.) de kermissen en +.elt"esdag Wi" .i"n van mening, dat %et lee#klimaat in Nuenen c.a. voor %aar %uidige en toekomstige inwoners, ondernemers en verenigingen en instellingen gewaar!orgd moet !li"ven. Dit kan volgens ons %et !est gerealiseerd worden door %et gemeenteli"ke !eleid a# te stemmen op de wensen van genoemde inwoners, ondernemers en verenigingen en instellingen Nuenen c.a. moet %aar aantrekkeli"k%eid als woon-, werk- en recreatiegemeente meer dan voor%een !enadrukken in de regio. /o kunnen we on.e toeristisc%e aantrekkeli"k%eid !i"voor!eeld vergroten door een actieve !i"drage te leveren aan de ontwikkeling van landgoed Gul!ergen (o.a. de aanleg van evenemententerreinen en de realisatie van een 0groen0 !ungalowpark) We gaan %et organiseren van niet-commerci1le evenementen stimuleren. )oorwaarden en condities voor %et organiseren van dergeli"ke evenementen gaan we dan ook verdere optimaliseren We gaan aansprekende regionale en landeli"ke (sport)evenementen op actieve wi".e naar Nuenen %alen (denk %ier!i" o.a. aan terrein Gul!ergen)

IN"ONERS,VER-IENEN,EEN,2A.SOEN0I1K,/ES.**R -e,be($##&5e&(,3an,5e,6e een$e,N#enen,8%7n,%n,5e,af6elo:en,7a&en,on5e&we&:, 3an , 6e(:&ek , 6ewee($ , %n , en%6 , lokaal+ , &e6%onaal , en , lan5el%7k , e5%# . , -%$ , %(, (lec4$ , 3oo& , 4e$ , aan8%en , 3an , N#enen. , /e($##&l%7ke , on&#($ , %( , n%e$ , lan6e&, acce:$abel,o 5a$,5e,8elf($an5%64e%5,3an,N#enen,4%e&5oo&,8elf(,%n,4e$,6e5%n6, kan,ko en.,;olle6e,3an,/#&6e ee($e&,<,"e$4o#5e&(,en,5e,6e een$e&aa5,3an, N#enen,5%enen,4e$,belan6,3an,5e,6e een$e,bo3en,4e$,:ol%$%ek,belan6,$e,($ellen, en,$e,f#nc$%one&en,al(,een,klan$6e&%c4$e,o&6an%(a$%e,3oo&,al,4aa&,%nwone&(. We stellen een integriteitsprogramma op voor !estuurders (wet%ouders, leden van de gemeenteraad en am!tenaren) Wet%ouders .i"n !i" voorkeur woonac%tig in Nuenen c.a. De dorpsraden in Gerwen en Nederwetten en de wi"kraad op +eneind %e!!en %un meerwaarde !ewe.en- .i" !li"ven !estaan2 We gaan de aanvragen van inwoners en ondernemers voor vergunningen en overige documenten in de na!i"e toekomst vereenvoudigen en waar mogeli"k volledig elektronisc% a#wikkelen. )oor inwoners die geen ge!ruik kunnen maken van %et elektronisc% loket wordt een periodiek inloopspreekuur geopend De werk.aam%eden van de am!teli"ke top van de gemeente en de samenwerking !innen de Dommelvallei worden comple3er. Daarom gaan we de kwaliteitseisen voor de !etrokkenen opsc%roeven. We kie.en voor e3celleren2

N*ENEN,"EER,2INAN;IEE0,GEZON-e,f%nanc%9le,:o(%$%e,3an,5e,6e een$e,N#enen,%(,3oo&,4e$,e%n5e,3an,5e,ko en5e , &aa5(:e&%o5e,5#(5an%6,3e&be$e&$+,8o5a$,e&,wee&,&#% $e,ko $,3oo&,%n3e($e&%n6en+, (#b(%5%e( , o: , :e%l , k#nnen , bl%73en , en , 4e$ , 6oe5e , woonkl% aa$ , kan , wo&5en, 6e4an54aaf5,of,8elf(,3e&be$e&5. De gemeenteli"ke !elastingdruk (o.a. $/B, reinigingsrec%ten) gaat omlaag .odra dit !egrotingstec%nisc% verantwoord is We gaan e##ici1nter ge!ruik maken van !estaande middelen en on.e samenwerking !innen de Dommelvallei. Dit .al resulteren in %et (verder) dalen van de e3ploitatielasten We gaan de a#%ankeli"k%eid van de grondpolitiek !i" de #inanciering van %et gemeenteli"ke 0%uis%oud!oek"e0 drastisc% verminderen. Bi" nieuw!ouwpro"ecten geven we voorrang aan de pro"ecten die worden gerealiseerd op gronden, in %et !e.it van de gemeente We gaan de reserves en voor.ieningen van de gemeente weer op peil !rengen. Dit con#orm eerder genomen raads!esluiten en de a#spraken die we %e!!en gemaakt met de provincie Noord-Bra!ant We gaan accommodaties (welke nu nog in !e.it .i"n van de gemeente) van o.a. sportverenigingen in nauwe samenspraak en overleg met !etrokken verenigingen .oveel als mogeli"k privatiseren. )erenigingen moeten de (#inanci1le) lasten van privatisering overigens wel kunnen dragen dus weder.i"dse goedkeuring is van groot !elang2 We gaan geen %onden!elasting en4o# !etaald parkeren invoeren

"ONEN,IN,N*ENEN+,GER"EN+,NE-ER"E..EN,EN,OP,=E.,EENEINN#enen,%(,en,bl%7f$,3oo&,4aa&,4#%5%6e,en,$oeko ($%6e,%nwone&(,een,aan$&ekkel%7ke, 6e een$e , o , $e , wonen. , =e$ , %( , 5aa&o , belan6&%7k+ , 5a$ , 4e$ , bo3en6e %55el5e, woonkl% aa$ , > , e$ , 3ol5oen5e , o6el%7k4e5en , 3oo& , won%n6bo#w , %n , 5e , 3&%7e, (ec$o&+ , 8on5e& , 5e , (oc%ale , won%n6bo#w , #%$ , 4e$ , oo6 , $e , 3e&l%e8en , > , wo&5$, 6econ$%n#ee&5. We willen, dat Nuenen c.a. uit de top '5 van duurste $/B-gemeenten in Nederland verdwi"nt We gaan woning!ouw voor starters (o.a. in Gerwen en Nederwetten) stimuleren door #inancieringsconstructies (o.a. startersleningen en er#pac%t) actie# aan te !ieden. ,6$pro"ecten worden gestimuleerd. $p de.e manier wordt de kans op een !etaal!are eigen woning aan.ienli"k ver%oogd We willen niet, dat nieuw!ouw concurrerend wordt voor %et !estaande woningaan!od. Dit om (verdere) waardedaling van !estaande woningen te voorkomen We gaan de regeldruk verminderen- %et vergunningenstelsel wordt versoepeld en de welstandsregels worden a#gesc%a#t We willen, dat inwoners met een inkomen tot '&57 van de landeli"ke minimanorm in aanmerking !li"ven komen voor gemeenteli"ke regelingen We gaan %et groene karakter van Nuenen c.a. als groene parel in %et ge!ied tussen +ind%oven en 8elmond !e%ouden ( en waar mogeli"k versterken ( door %et aantrekken van over%eidssu!sidies (o.a. 9i"k van Dommel en :a) +r staan (te) veel winkelruimten leeg. $m %et woon- en economisc%e klimaat actie# te !evorderen, geven we leegstaande panden een andere !estemming (o.a. de #unctie van kantoor, prakti"kruimte o# atelier)

AAN-A;=.,VOOR,ONZE,O*-EREN N#enen , c.a. , %(,??n , 3an , 5e , (nel($ , en , ($e&k($ , 3e&6&%78en5e , 6e een$en , %n, Ne5e&lan5.,-e,6e een$e, oe$,5aa&o ,8o&6en+,5a$,e&,3ol5oen5e,3oo&8%en%n6en, bl%73en,en,ko en,3oo&,o#5e&en. 8et nieuwe verpleeg%uis voor inwoners met speci#ieke .org!e%oe#ten (o.a. dementie) wordt nu eindeli"k ge!ouwd. Mogeli"ke locaties- Nuenen-/uid (8ongerman en omgeving), de ;loostertuin en %et terrein van de )ank Bi" de (%er)inric%ting van straten, trottoirs en overige open!are werken, wordt rekening ge%ouden met toegankeli"k%eid voor minder validen De ge.amenli"ke ouderen!onden (;B$, :NB$, 6vg+) en overige !elangenorganisaties voor speci#ieke doelgroepen moeten gevraagd en ongevraagd advies kunnen uit!rengen aan .owel %et college als de gemeenteraad We gaan de %uisvestingspro!lematiek van de diverse ouderen!onden oplossen Wetteli"ke taken die (verplic%t) worden overgenomen van %et 9i"k (o.a. :WB/, WM$) gaan onderdeel uitmaken van een %ernieuwd gemeenteli"k ouderen!eleid We gaan ons als gemeente aansluiten !i" de regionale om!udscommissie. /o kunnen !elang%e!!enden, op laagdrempelige wi".e, een o!"ectie# oordeel kri"gen Nieuw!ouwpro"ecten worden levensloop!estendig ontwikkeld en uitgevoerd We roepen als gemeente een .oge%eten maatwerkconsulent in %et leveren. 8i" o# .i" oordeelt en adviseert over de uitvoering van %ulpvragen op %et ge!ied van de WM$. De.e consulent valt onder de a#deling sociale .aken van de gemeente

AAN-A;=.,VOOR,ONZE,1E*G-,EN,1ONGEREN 1e#65 , en , 7on6e&en , oe$en , 8%c4 , $4#%( , k#nnen , 3oelen , %n , N#enen+ , Ge&wen+, Ne5e&we$$en , en , o: , 4e$ , Eene%n5. , -aa&o , %( , een , 3ol5oen5e , aanbo5 , aan, @ba(%(A(c4olen,en,on$(:ann%n6( o6el%7k4e5en,@o.a.,(:o&$,en,7e#65&ec&ea$%eA,3an, 6&oo$,belan6. We gaan %et ac%terstallige onder%oud aan !asissc%ool De Mi"lpaal .o snel mogeli"k uitvoeren (een motie met de.e strekking werd door ons op < novem!er &5'= in stemming ge!rac%t- enkel W<5 stemde voor2) We gaan leegstaande sc%oollokalen een andere !estemming geven (en dus niet langer !etalen voor leegstand) We gaan een >ongerenraad opric%ten- "ongeren gaan %et college en de gemeenteraad adviseren over voor %en !elangri"ke .aken We gaan ( !i" %et toekennen van su!sidies ( speci#ieke aandac%t geven aan op "eugd en "ongeren geric%te activiteiten ?n samenwerking met %et >eugd- en >ongerenwerk van de @+) Groep en de (nog in te stellen) >ongerenraad, worden speci#iek op "eugd en "ongeren geric%te evenementen4activiteiten gestimuleerd (o.a. %et %erintroduceren van een "aarli"kse kerst!oomver!randing)

.RO.S,OP,/R*ISEN-E,VERENIGINGS0EVEN N#enen , ken$ , een , #%$6eb&e%5 , en , %n$en(%ef , 3e&en%6%n6(le3en , waa&b%7 , (:o&$ , en, c#l$##&,4an5,%n,4an5,6aan.,-%(c#((%e(,o3e&,$oekenn%n6,3an,(#b(%5%e(,en,ko($en, 3an ,acco o5a$%e(,4ebben,af6elo:en,:e&%o5e,6ele%5,$o$,3eel,on8eke&4e%5,b%7, 3e&en%6en , en , 4aa& , le5en. , In , 5e , ko en5e , :e&%o5e , 5%en$ , 5e8e , on8eke&4e%5 , $e, wo&5en,we66eno en,5oo&,4e$,%n3oe&en,3an,een,($ab%el,en,af5oen5e,(#b(%5%e,en, acco o5a$%ebele%5. We geven verenigingen en instellingen, na !eoordeling van draagkrac%t en maatsc%appeli"ke relevantie, voor een periode van minimaal '5 "aar .eker%eid over %un %uisvesting en de %iermee samen%angende kosten We gaan een o!"ectieve su!sidiemet%odiek introduceren, waar!i" we rekening %ouden met de #inanci1le draagkrac%t en maatsc%appeli"ke relevantie van parti"en. Wi" willen de .oge%eten waarderingssu!sidies (als enige parti" in Nuenen c.a.2) continueren We willen niet, dat welke vereniging o# instelling dan ook ( door %et invoeren van een nieuw su!sidie- en accommodatie!eleid ( 0omvalt0 We willen, dat de "aarli"kse )ri"willigerspri"s en )ri"willigersdag !li"ven !estaan @ocaties als 8et ;looster (centrum), d0n 8euvel (Gerwen), De ;oppel (Nederwetten) en Wi"kge!ouw +node (+eneind) dienen verenigingen en instellingen uit genoemde kerkdorpen en wi"ken onderdak te !ieden. De gemeente speelt %ier!i" een stimulerende rol door de e3ploitanten van genoemde locaties en de !etre##ende verenigingen en instellingen met elkaar in contact te !rengen :lle verenigingen en instellingen kri"gen eenmaal per "aar de gelegen%eid .ic% op een centrale locatie in %et dorp te presenteren aan de inwoners van Nuenen c.a.

=E.,K0OOS.ERB,-C,ON.MOE.INGSP0EK,IN,=AR.1E,N*ENEN =e$ , kloo($e& , %n , N#enen , %( , 5e , ke&n , 3an , 5e , N#enen(e , 5o&:(ac$%3%$e%$en , en, ken e&ken5 , 3oo& , 4e$ , ka&ak$e& , 3an , 4e$ , :a&k , en , nab%7e , o 6e3%n6. , =e$ , %( , 3an, belan6,=e$,Kloo($e&,$e,be4o#5en,3oo&,5e,N#enen(e,6e een(c4a:,en,o3e&,5e, eD:lo%$a$%e,5e,&e6%e,$e,k#nnen,3oe&en.,=e$,Kloo($e&,wo&5$,5?,on$ oe$%n6(&#% $e, 3an , 4e$ , 5o&: , waa&%n , 8o3eel , o6el%7k , 3e&en%6%n6en , en , %n($ell%n6en , on5e&5ak, oe$en,k&%76en. We willen, dat 8et ;looster !e%ouden !li"#t voor %et Nuenense verenigingsleven. 8et ;looster wordt dus niet verkoc%t We gaan de e3ploitatie van 8et ;looster dusdanig inric%ten, .odat verenigingen en instellingen .even dagen per week ge!ruik kunnen maken van de #aciliteiten We willen, dat in ieder geval de !i!liot%eek, de %eemkundekring en SeniorWe! Nuenen onderdak kri"gen in 8et ;looster We willen, dat %et %uidige 9a!o!ankplein wordt ingeric%t als centrale ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen (o.a. leesruimte, ko##ie%oek). De t%eater.aal moet periodiek dienst kunnen doen als !ioscoop

AAN-A;=.,VOOR,-**RZAAM=EI-,EN,VERKEER Een,6oe5e,%nf&a($&#c$##&,%(,on %(baa&,o ,N#enen,be&e%kbaa&,$e,4o#5en,3oo&, 4aa&,%nwone&(,en,be8oeke&(.,-a$,be$eken$,n%e$,5a$,we,($ee5(, aa&,a(fal$, oe$en, aanle66enB,we, oe$en,een,7#%($e,co b%na$%e,3%n5en,$#((en,5e,5%3e&(e,3o& en, 3an , ob%l%$e%$. , -aa&naa($ , oe$ , 5e , leefbaa&4e%5 , 3an , 4e$ , 5o&: , wo&5en, 6ewaa&bo&65,5oo&,ook,3ol5oen5e,aan5ac4$,$e,4ebben,3oo&, %l%e#a(:ec$en. )oor W<5 is enkel volledige ondertunneling van %et Dommeldal !espreek!aar !i" de eventuele realisatie van 0De 9uit0 (de !eslissing A# er op enig moment een weg wordt aangelegd !e%oort %elaas niet tot de !evoegd%eden van de Nuenense gemeenteraad). Dit om de waardevolle groene uitstraling van %et kwets!are !uitenge!ied (o.a. Stad van Gerwen en %et Dommeldal) te !esc%ermen Wi" vinden, dat de aanleg van %et 8$)&-tra"ect geen !elemmering mag opleveren voor %et doorgaande verkeer tussen Nuenen-/uid en %et centrum. Daarnaast staat de verkeersveilig%eid van alle wegge!ruikers voorop !i" W<5. De volledige #inanciering van %et Nuenense gedeelte van %et 8$)&-tra"ect dient !ekostigd te worden uit te ontvangen su!sidies Wi" vinden, dat de ma3imumsnel%eid op de :&<5 (8elmondweg) moet worden terugge!rac%t tot B5 kilometer per uur We gaan alle (nieuwe) open!are verlic%ting uitvoeren met @+D-lampen. De %ier!i" optredende !esparingen gaan we in.etten voor vervanging van oude verlic%ting in wi"ken en !uurten We gaan lokale, regionale, provinciale en landeli"ke su!sidiemogeli"k%eden (o.a. .onnepanelen, @+D-verlic%ting en isolatie) actie# onder de aandac%t van inwoners en !edri"ven en overige organisaties !rengen. /o stimuleren we energie.uinige(r) maatregelen We gaan op landgoed Gul!ergen een educatie# milieu- c.C. milieu-opleidingscentrum ontwikkelen 8et innovatieve 0)an Gog%#ietspad0 moet (gedeelteli"k) worden aangelegd op Nuenens grondge!ied

ON-ERNEMEN,EN,"ERKEN,IN,N*ENEN+,GER"EN+,NE-ER"E..EN,EN,OP,=E., EENEIN*%$ , &ecen$ , on5e&8oek , naa& , 5e , ee($ , klan$3&%en5el%7ke , 6e een$e , 3an , Noo&5/&aban$,3oo&,on5e&ne e&(,@#%$6e3oe&5,5oo&,MK/,Ne5e&lan5A,%(,6ebleken+,5a$, N#enen , %( , 6e8ak$ , 3an , :laa$( , 28 , @2010-2011A , naa& , :laa$( , E4 , @2012-201FA. , .e&, be3o&5e&%n6 , 3an , 4e$ , on5e&ne e&(kl% aa$ , en , 5e , we&k6ele6en4e%5+ , oe$en , we, ($&e3en,naa&,een,:lek,%n,5e,$o:,F0. We gaan ( in samenspraak en overleg met de diverse ondernemersverenigingen en werkgevers ( %et vinden van een nieuwe !aan voor de werk.oekenden !innen on.e gemeentegren.en stimuleren door !udget (0Wet Werk en Bi"stand0) vri" te maken We willen, dat %et vestigingsklimaat voor %uidige en toekomstige ondernemers op !estaande industrie- en !edri"venterreinen verder wordt geoptimaliseerd. Dat kan o.a. door als gemeente actieve vestigingspolitiek te gaan voeren. 8ierdoor worden !edri"ven uit de ar!eids- en kennisintensieve industrie en dienstverlening gestimuleerd .ic% op Nuenens grondge!ied te vestigen We gaan %et organiseren van evenementen !evorderen door de regeldruk te verminderen en de soms onevenredige vermakeli"k%eidsretri!utie te vervangen door passende leges We gaan een idee1n!us voor Nuenense ondernemers instellen. $p de.e (laagdrempelige) wi".e kunnen geDnteresseerde ondernemers initiatieven ter !evordering van %et ondernemersklimaat in Nuenen c.a. delen met %et gemeente!estuur 8et college van !urgemeester en wet%ouders voert periodiek actie# overleg met %et !estuur van de diverse ondernemers- ($,N, EN$) en winkeliersverenigingen

KAN-I-A.EN0I1S. "70,N*ENEN,GER"EN,NE-ER"E..EN,EENEIN-

5'. Foos van de )en 5&. 6eter van @eeuwen 5=. 9al# M.M. Stulti1ns 5H. 6atrick Swinkels 5J. Niels Wouters 5G. F"eerd Dick%o## 5<. Gerda 8ekker 5B. @ouis ;oenen 5I. Marion >ansen '5. >o%n Geven ''. MoniCue @enders '&. 9o! :driaans '=. ,elesta van Berkel 'H. Mark Deckers 'J. :nita >ansen 'G. >oep Willems '<. Marleen Maas 'B. 9onald Willems 'I. Marinka de Gree# &5. Marc van de )en &'. MaKke Erank &&. Bart van de )en &=. >elske 9etera &H. 8ans ,%atrou &J. Dap%ne Bronckers

&G. 8ein Donkers &<. @enie van 8oo## &B. >an Busser &I. 6aola van @eeuwen =5. >o%n :!en ='. Margriet de Wi"s =&. Ben Muskens ==. /us 8ui"!ers =H. Wil Snellen =J. >os Starren!urg =G. 8ans van ?sselt =<. Gerard van Weert =B. EerrK Sluiter =I. Bart van den 8euvel H5. Gerard van der @u!!e H'. 6iet Feunisse H&. Foon van 9ooi" H=. >an )lemmi3 HH. 6aulus :arts HJ. Willem van Weert HG. 6eter Bastiaans H<. 8ennie Merks HB. God#ried Sc%i"ven HI. ,or Molenaar J5. Martien >ansen