You are on page 1of 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _______________________________________________________________________ _ HBPE3203 PENDIDIKAN LUAR JANUARI / JANUARY 2014

_______________________________________________________________________ _ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS


1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. Jawab dalam bahasa !"a#$ atau bahasa I%&&!'(s. / Answer in Malay or English

2. 3.

Muat turunkan )!*+"a) tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. % Download the language version of the assign!"n# #"!$la#" concerned from the MyV ! for preparation and su"mission of your assignment. #our assignment should "e typed using $% point Times New Roman font and $.& line spacing. Tugasan anda hendaklah antara 2,00 h(%&&a 3000 patah perkataan )(-a. termasuk rujukan. 'ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja%&a% menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / #our assignment should "e "etween %&'' #o (''' )or*s "+,l-*ing references. The num"er of words should "e shown at the end of your assignment. Do no# copy the assignment question and instructions to your answer. (nda dikehendaki menghantar tugasan )!*(+( /NLINE melalui MyV !. )ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara online . (nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / #ou must su"mit your assignment ON.INE via the MyV !. Refer to the portal for instructions on the procedures to su"mit your assignment online. #ou are advised to 'eep a copy of your su"mitted assignment for personal reference. (nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU #ail. % #ou can su"mit your assignment ONCE only in a SING.E file. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3hb 0 11hb a2 2014. )erahan s!"!+as 11hb a2 2014 TIDAK akan diterima. % #our assignment must "e su"mitted "etween (r* / 10#h Mar,h %'11 (u"mission a2#"r 10#h Mar,h %'11 will NOT "e accepted. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. (nda dilarang meniru tugasan orang lain. (nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / #our assignment should "e

&.

$.

,. -.

..

prepared individually. #ou should not copy another person)s assignment. #ou should also not plagiarise another person)s wor' as your own.

PENILAIAN / E3A.UATION Tugasan ini akan menyumbangkan 403 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada R$b'(. a)a$ S.!*a Ja4a+a%5 % This assignment accounts for 1'4 of the mar's for the course mentioned and shall "e assessed "ased on #h" R-5ri,s or Ans)"r S,h"!" (nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum /eperiksaan (khir )emester bermula./ #ou would "e informed of the assignment mar' "efore the *inal (emester !+amination commences. PLAGIARIS E6 P/T/NGAN ARKAH / 6.AGIARISM 7 MAR8S DEDUCTION

A*a'a%6 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan0 markah akan dipotong seperti berikut1% 9arning7 The su"mitted assignment will automatically undergo a similarity chec'. ,f plagiarism is detected- mar's would "e deducted as follows. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 7 3021 potongan 203 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 7 ,021 potongan 403 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada ,031 a'.ah s(8a' akan diberikan. Assignments with 1' : ('4 o;"rla$ with others. %'4 deduction from the total mar's scored. Assignments with 31 7 ,0 4 o;"rla$ with others. 1'4 deduction from the total mar's scored. Assignments with !or" #han &'4 o;"rla$ with others7 <"ro !ar= would "e given.

S/ALAN TUGASAN Menurut 3kmalhisam 4251260 /endidikan uar merupakan satu pendekatan untuk mencapai objekti# pembelajaran menerusi pengalaman melakukan sendiri dalam persekitaran terbuka atau semula jadi. (ktiviti ini telah dijalankan sejak "aman purba lagi0 di mana banyak melibatkan aktiviti semula jadi seperti aktiviti memburu haiwan untuk mendapatkan sumber makanan. Jawab soalan7soalan berikut. a. 8uraikan LI A (,) de#inisi /endidikan uar dengan mengambil kira pandangan7 pandangan daripada beberapa tokoh terkemuka. )etelah itu buat perbandingan antara aktiviti7aktiviti /endidikan uar pada "aman purba dan aktiviti7aktiviti /endidikan uar yang dijalankan pada era moden ini. /erbandingan yang dibuat boleh disertakan dengan contoh7contoh dan gambar7gambar yang menarik. b. )ebagai seorang guru kokurikulum sekolah0 anda dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan satu program /endidikan uar yang melibatkan masa dua hari satu malam. +ancang aktiviti7aktiviti yang akan dijalankan dalam program /endidikan uar tersebut. (nda hendaklah menyediakan jadual tentati# secara terperinci aktiviti7aktiviti yang akan dijalankan sepanjang dua hari tersebut. (ktiviti akan bermula pada pukul ..55 pagi hari pertama dan berakhir pada pukul $.55 petang hari kedua. 'erikan justi#ikasi anda bagi setiap cadangan aktiviti.

9J$*"ah640 *a'.ah:

39

;a)a)a%< 1. 2. (nda perlu menyediakan tugasan ini secara secara individu. (nda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan. *adangan bahan rujukan adalah seperti di bawah1 i. ii. iii. iv. 3. &. $. :;M 4255-6. 8'/! 3253 /endidikan uar 3kmalhisam <aroji dan *hia *hiow Ming. /enerbitan Multimedia )dn 'hd. Md (min et. al. 425116. /endidi'an uar Definisi- *alsafah 0 Apli'asi 1 /enerbitan ;niversiti /endidikan )ultan 3dris. =ora"han *he ah. 4255-6. 8'/!3253 /endidi'an uar 1 Meteor <oc )dn 'hd. <igalakkan melampirkan bahan keratan akhbar% majalah% laman web berkaitan% gambar7gambar sebagai bahan sokongan tugasan. /enulisan bibliogra#i perlu mengikut #ormat >(/(?. /erlu berbincang dengan tutor tentang cara menulis bibliogra#i yang betul. /enyusunan maklumat berkaitan dengan tugasan adalah amat penting. (nda boleh mencari gambar7gambar yang sesuai bagi menghasilkan tugasan yang lebih kreati# dan menarik. Masukkan !"!*!% T K dalam menghasilkan tugasan anda. 425126. /endidi'an uar 1

,.

Jawab soalan7soalan di atas dengan mendapatkan maklumat secara terperinci seperti data7 data0 gambar7gambar yang menarik dan maklumat yang sesuai. @reativiti dan kesungguhan anda dalam mendapatkan maklumat untuk menghasilkan tugasan ini akan diambil kira. 'ahan7bahan yang anda hasilkan ini boleh dijadikan sebagai '$=$.a% #a%& ba(. bagi semua pihak.

&

RUBRIK TUGASAN KURSUS 6 PENDIDIKAN LUAR SE ESTER 6 JANUARI 2014

$9

Sa%&a) L!*ah K'()!'(a a) 8uraikan $ maksud /endidikan uar 4/ 6 dengan mengambil kira pandangan7pandangan beberapa tokoh terkemuka dan buat perbandingan antara aktiviti7aktiviti / "aman purba dan moden ini. P!*b!'a)a% 35>, 0 Tiada huraian.

L!*ah 1 @ebanyakan de#inisi / tidak dihuraikan dengan jelas. @ebanyakan perbincangan aktiviti7aktiviti / "aman purba dan moden tidak dibincangkan dengan lengkap dan teratur. @ebanyakan contoh yang disertakan tidak sesuai dan kebanyakannya tidak berkaitan.

S!-!'ha%a 2 'eberapa de#inisi / di huraikan dengan jelas. 'eberapa perbandingan antara aktiviti7 aktiviti / "aman purba dan moden ini dibincangkan dengan lengkap dan teratur. 'eberapa contoh7 contoh yang disertakan sesuai dan berkaitan.

Ba(.

;!*!'"a%& a'.ah 1,

3 4 @ebanyakan )emua de#inisi de#inisi / di / di huraikan huraikan dengan dengan sangat jelas. jelas. @ebanyakan perbandingan antara aktiviti7 aktiviti / "aman purba dan moden ini dibincangkan dengan lengkap dan teratur. @ebanyakan contoh7contoh yang disertakan sesuai dan berkaitan. @ebanyakan rancangan / dihuraikan dengan terperinci. @ebanyakan penjelasan mudah di#ahami. @ebanyakan contoh7contoh yang diberikan meyakinkan pelaksanaan program ini. )emua perbandingan antara aktiviti7 aktiviti / pada "aman purba dan moden ini dibincangkan dengan lengkap dan teratur. )emua contoh7 contoh yang disertakan sangat sesuai dan berkaitan. )emua rancangan program / dihuraikan dengan terperinci. )emua penjelasan mudah di#ahami. )emua contoh7 contoh yang diberikan meyakinkan pelaksanaan

b6 +ancangan program /endidikan uar 4/ 6 yang melibatkan masa dua hari satu malam. Jadual tentati# terperinci aktiviti7 aktiviti yang akan dijalankan sepanjang 2 hari ,aktiviti tersebut.

35>,

Tidak membincangkan jadual tentati# aktiviti7aktiviti yang dijalankan.

@ebanyakan rancangan / tidak dihuraikan dengan terperinci. @ebanyakan penjelasan tidak dihuraikan dengan jelas. @ebanyakan contoh7contoh yang diberikan tidak meyakinkan pelaksanaan

'eberapa rancangan / dihuraikan dengan terperinci. 'eberapa penjelasan mudah di#ahami. 'eberapa contoh7 contoh yang diberikan meyakinkan pelaksanaan program ini.

1,