You are on page 1of 22

NEPOVRATNI VENTILI

Prosti nepovratni ventili

Usmjeravajua ploa ema veze sa regulatorom protoka i naznaka smjera strujanja

Hidrauliki upravljan nepovratni ventil

Hidrauliki upravljani nepovratni ventili Izvoenje bez drenanog prikljuka

Bez drenanog prikljuka sa ventilom za predotvaranje

ema za odreivanje zavisnosti za upravljaki pritisak

Izvoenje sa drenanim prikljukom

Primjer primjene

Dvojni nepovratni ventil

Primjer primjene

Hidrauliki upravljan ventil za punjenje