You are on page 1of 78

Miroslav Krlea

Gospoda Glembajevi
Drama u tri ina

LICA
Naci (Ignjat Jacques) Glembay, bankir, ef firme Glembay Ltd., pravi tajni savjetnik (ezdeset devet godina) arunica !astelli"Glembay, njegova druga legitimna supruga (etrdeset pet godina) #r$ p%il$ &eone Glembay, sin gnjata i prve mu supruge ro!ene "asilides# Danielli (trideset osam godina) 'estra (ngeli)a Glembay, domini)an)a, udovi$a starijeg Glembajevog sina vana, ro!ena baruni$a %ygmunto&i$z "eatri' (dvadeset devet godina) *itus (ndronicus +abric,y"Glembay, kuzen bankira Glembaja, veliki (upan u miru (ezdeset devet godina) #r$ iuris -uba +abric,y"Glembay, advokat, pravni savjetnik firme Glembay Ltd., njegov sin (dvadeset osam godina) #r$ med$ -aul (ltmann, lijenik (pedeset jedna godina) #r$ t%eol$ et p%il$ (loj,ije 'ilberbrandt, informator baruniina sina i njen ispovjednik (trideset devet godina) .liver Glembay, sin baruni$e )astelli i bankira Glembaja (sedamnaest godina) /lans)i .berleutnant von allocsans,)y (dvadeset etiri godine) Kamerdiner$ 'obarice$ Gosti$

0biva se jedne no1i, )asnog ljeta, godinu dana prije 2ata 3435"36$ -rvi 7in u no1i i,me8u jedan i pola tri$ #rugi 7in i,me8u pola tri i pola 7etiri$ *re1i 7in o)o pet$

IN PRVI
!rveni salon sa utom bro)atnom garniturom 9e,deseti% godina$ / po,adini dvo)rilna vrata, otvorena, s perspe)tivom na ne)oli)o otvoreni% i rasvijetljeni% soba$ &ijevo terasa, odvojena od scene sta)lenim pomi7nim vratima$ Na terasi )a)tusi, paome i slamnata garnitura s dva 9au)el9tula, a ni, )amene stube sila,i se u vrt$ :rata desno u blagovaonicu$ Na ,idovima crvenog salona o)o petnaest portreta gospode Glembajevi%$ Marijatere,ijans)i, ampir i bidermajer$ #vije"tri glave su moderne )opije po ;otogra;iji$ Ne)oli)o modernisti7)i% ;igura u pleinairu$ <itav je stan bogato rasvijetljen$ Kasno je$ Gosti odla,e i, blagovaonice desno i prola,e sobama u perspe)tivi po,adine, onda lijevo$ /pravo )ad se je ,avjesa digla, pre9ao je pre)o scene jedan austrijs)i +eldmarsc%alleutnant sa suprugom generalicom$ I,a generala jedna reumati7na matrona, opiru1i se o 9tap, pognuta u )riima od svog i9ijasa$ Jedan pu)ovni) in;anterijs)i s pu)ovni)ovicom i jedan )avalerijs)i dragons)i major be, dame$ =iva, banalna i glasna )onver,acija na odlas)u, od )oje se 7uju samo pojedini u,vici, nera,govijetne rije7i i smije%, sa mnogo njema7)og, agramers)og te)sta> *+ss, die -and,. presvijetla/ Ljubim ruke/ 0ervus/ Dovi!enja, eks$elen$/ 1reporuujem se, moj naklon, auf 2iederse3,n, gr+ss di$3 Gott/4 5dieu/ 0luga sam pokoran, illustrissime/ 6oj najdublji naklon, laku no7/ 0ervus, gr+ss di$3 Gott/8 -oslije ne,natne stan)e i,la,i jedna sjedo)osa dama s marabu"ogrlicom u pratnji illustrissimusa Glembay"(gramera, sa svojom 7etrnaestogodi9njom unu)om, )oju prate dva mladi1a$ arunica !astelli"Glembay, supruga ban)ira, prati jednoga nepo,natog gospodina i damu$ Na verandi smiju se mladi studenti i ba);i9i, a )ada i,la,i grupa obitelji (gramer" allocsans,)y, pretr7i pre)o scene jedna osamnaestogodi9nja djevoj7ica u bjelini, da na verandi stigne svoga brata$ Na verandi i,me8u ostali% .liver !astelli"Glembay i ulans)i .berleutnant von allocsans,)y$ 'vi oni bu7no i,la,e pre)o scene u grupi$ 'tari )amerdiner i dvije sobarice i,la,e i ula,e u urbi sa 9alovima, ,aboravljenim ta9nama i repovima )una i marabuima$ Jo9 odma% u po7et)u 7uo se i, po,adine )lavir> ?Gesc%ic%ten aus dem @ienerAalde?, valcer od J$ 'traussa, ali je naglo prestao$ 'va gospoda uglavnom u ;ra)u, dame u ve7ernjoj gali$ Gdjegdje po )oji bans)osavjetni7)i salonro)$ .;iciri svi u va;enro)u, la)u i -eja7evi1" %la7ama$ Kao jedan od posljednji% i,la,i bis)up, )rat)ovidan, sa ,latnim nao7arima, opiru1i se o 9tap s dr9)om od slonove )osti, u reverendi od listera, s briljantnim )rstom, bis)ups)om crvenom )apom i crvenim ru)avicama, u pratnji svog li7nog tajni)a, )oji na pristojnu distancu od dva )ora)a nosi ,a bis)upom njegov pusteni 9e9ir i svileni ogrta7$ is)upa prati sam )u1edoma1in Ignjat Glembay$ 0a ovoga )retanja, amora gostiju, gla,be i smije%a, na sceni stoji 'estra #omini)an)a (ngeli)a, udovica Glembay, ro8ena barunica 0ygmuntoAic, eatriB (dvadeset devet godina) i promatra portrete po ,idovima$ .na je vit)a, otmjena i de)orativna, be, jedne jedine )api )rvi u obra,ima, s pre)rasnim ljiljans)im pro,irnim ru)ama, )oje )o)etno s)riva u bogatim naborima svoji% ru)ava$ /, nju &eone Glembay$ +igura de)adentna, plje9iva i prosjeda, sa gotovo potpuno bijelom rijet)om 9veds)om bradom, be, br)ova$ / ;ra)u, s engles)om

lulom u ustima$ Igra ru)u i ivaca o)o te lule abnormalno je inten,ivna$ L9:;9< 6utno je sve to u nama, draga moja dobra "eatri$e, nevjerojatno mutno. =9s gibt z&ei 0t>mme der mens$3li$3en 9rkenntnis, die viellei$3t aus einer gemeins$3aftli$3en, aber uns unbekannten 2urzel entspringen, n>mli$3< 0innli$3keit und ?erstand, dur$3 deren ersten Gegenst>nde gegeben, dur$3 den z&eiten geda$3t &erden/= 0innli$3keit und ?erstand,@ jasnije od toga nije ni jedan *ant mogao da odredi sve to mutno u nama/ Da/ 5 propos< *ant/ ;aao sam no7as na ormaru u svojoj sobi jedno dobro a$3tundvierzigerA izdanje 9ulerove 6e3anike/ Baj 9uler gledao je sa svojim diferen$ijalom svakako mnogo jasnije od *anta/ to, molim lijepo< etrdeset godina ranije/ 9ulerova 6e3anika izdana je prvi put u 0ankt 1etersburgu upravo sedamsto trideset i este/ 5 *ritika je, ne varam li se, izdana negdje oko sedam stotina osamdeset i devete/ (Bo je pad "astille/ Cudna igra prirode< La Grange je ro!en iste godine kada i 9ulerova 6e3anika< trideset i este/) Da/ Dto sam 3tio da ka(emE 53 da/ :no apsolutno, matematiki kristalno, to je 9uleru bilo jasnije etrdeset godina prije *anta, i 9uler je loginiji i konzekventniji< on je sve ;epoznato izrazio formulom/ :vo je bitno< matematika je, ako se govori simbolino, bli(a ;epoznatome od govora ili od slike. 6atematika formula mo(e jasno da ka(e ono to ne mogu ni govor ni slika, pa ni glazba, koja je jo uvijek relativno najmatematinija/ Govor govoriti i govorom se izraziti, to je artizam, to je ve7 problem umjetniki, a *ant je pisao, u stilu svoga vremena, krilato i uzvieno vapski< =auf den Fl+geln der deen=/G :n nije znao da na!e adekvatnu, pre$iznu materiju svome izrazu< u tome, upravo u tome, bio je 9uler dosljedniji i ve7i/ ja, to vie slikam, sve sam vie uvjeren da je da ?in$i potpuno u pravu< stvar se mo(e pre$izno odrediti samo apstraktnom matematikom koordina$ijom. , eto, to je moje unutarnje protuslovlje< mjesto da sam matematiar, ja slikam. 0 tim raskolom u sebi, to mo(e ovjek posti7i vie od diletantizmaE 5;G9L *5< Ha ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se na7i uvrije!en, ja ne bi3 3tjela da te uznemirim, ali ja se poslije sino7njeg naeg razgovora nisam nikako mogla oteti mislima (ja sam mislila gotovo itavu no7 o tebi), ja nikako nisam mogla da se otmem impresiji, da ti mnogo pretjeruje u rijeima/ Ha se bojim, sve je to kozerija u tebi/ Bi si neobino du3ovit kozer, ti si u stanju radi jedne du3ovite kombina$ije upropastiti sve svoje dugogodinje napore, sav iskreni intenzitet svoji3 napora, ti si u stanju kompromitirati se radi jedne du3ovitosti/ 5 ja sam mnogo utjela za ovi3 sedam godina i meni je neobino strano misliti radi kozerije/ =Der Inters$3ied einer deutli$3en ?orstellung von einer undeutli$3en ist bloss logis$3, betrifft ni$3t den n3alt/=J 5 u stvarnu istinu mo(e se u7i samo sr$em, Leone, samo sr$em< logikom ili du3ovitim rijeima nikako/ Hede Logik ist nur eine 0$3einlogik, ein "lend&erk.K L9:;9< 1reostaje nam dakle dominikanska Lualitas o$$ultaEM 5;G9L *5< Da, Lualitas o$$ulta, ja se ne bojim te rijei/ Ha sam otkad postojim, gledala (ivot u slikama< postoji u naem subjektu vani i unutra. Dto se nalazi izme!u togaE ;eto, kao to ti veli, tamno i mutno< nervi,

mozak, meso, neto to se zove na subjekt. Hedna tu(na upljina u naem takozvanom subjektu. 5 sve se to razvija u vremenu i u neem nepoznatom, trans$endentalnom. ako ti misli da je tvoje slikanje logino poniranje u to trans$endentalno neto izvan naega Ha, ti se vara, Leone/ Bu se razumom ne mo(e nita/ Danas se to zove intui$ija, a neko7 se zvalo Lualitas o$$ulta/ Ha se ne bojim te rijei/ L9:;9< Bo sve mirie po dominikanskom sumporu, "eatri$e/ Ha doputam< u ovakvom veltanaungu (ivjeti je jeftino. Bo su 3iljadugodinji propisani poglediN ta je tvoja dominikanska kostimirana 3ijerar3ija oklopljena< vi kao $rkveni veltanaung, vi ste diluvijalni mastodont u oklopu, vi (ivite u $rkvenoj tvr!avi, u pan$eru jedne verbalne la(i< Lualitas o$$ulta/ 5 to, da ja ne bi3 bio na svojim platnima materijalist, to ja de$idirano poriem/ Ha se gibam po formama euklidovski, 3elenski/ danas, u vrijeme impresionistike palete, govoriti o posljednjim stvarima klee7i, u dominikanskom kostimu, sagnute glave, s kruni$om u ru$i, to je ista gotika/ Bo je danas, u vrijeme bezbo(nog simbolizma, u vrijeme infinitezimala, "eatri$e, moglo bi se doista re7i< pseudointeligentno... (ngeli)a se blago, neprimjetno, no ipa) prili7no odlu7no, promatraju1i sli)e po ,idovima, udaljuje od &eonea i od njegovi% rije7i, u 9utnji$ L9:;9 stane u, nju, me)ano, vrlo toplo i intimno> "eatri$e, jedino u to vjerujem u ovoj glembajevskoj ku7i, to je tvoja visoka i iskrena inteligen$ija/ 1a ipak, sve to u nama nije tako jednostavno kao veltanaung kakve slukinje/ %a jednu je nepismenu slukinju pitanje o bogu i posljednjim stvarima koordina$ija tako jednostavna kao to su dekora$ije jedne katolike uskrnje slave. Iskrnje jutro, na bijelom stolnjaku farbana jaja i kuglof, uskrnja zvona i pjevana velika misa/ 5;G9L *5< 0vi mi vrvimo u (ivotu kao $rvi u kvarglu. nitko od nas ne vidi iznad zbivanja, Leone/ Ikoliko (ivimo, (ivimo samo tako da se pokoravamo nekoj ti3oj, nevidljivoj zakonitostiN u nama i oko nas sve je isto tako tamno kao u termitskom mravinjaku. Ha mislim da je ovo tvoje romantino uzdizanje nad okvire (ivotne mogu7nosti sterilno, a pomalo i staromodno. Das ist die reinste ?orm>rzromantik/O 5 ako ti misli da u veltanaungu jedne nepismene slukinje ne mo(e biti vie 3armonije nego u tvom bezbo(nom simbolizmu, ti se vara/ :vo je =pseudointeligentna gotika= to ja govorim, mo(da, ali to to ti govori, to je kaos, to je nemir/ L9:;9< Ha sam te veeras gledao neprekidno, "eatri$e, i ja ne znam, mo(da je to indiskretno, ali ja bi3 silno intenzivno 3tio da znam da li si ti doista tako spokojna, kako se ini, ili se to u mome nemiru samo priinja # mo(da ja tu tvoju kon$entra$iju samo sanjamE 5;G9L *5< Ha sam svakog dana sve manje nemirna. L9:;9< 0edam je godina prolo od vanove smrti. "eatri$e, i ako si ti doista ovi3 sedam godina svakog dana sve manje nemirna, ti mora da si danas ve7 nevjerojatno mirna. 5 ne boli te nikadaE

5;G9L *5< 1a i boli me/ 5li se onda opet, kao to ti veli # kon$entriram, i bolje mi je/ L9:;9< Gledam te ve7 drugi dan, drago dijete, i tu tvoju kon$entra$iju gledam, i nikako ne mogu da s3vatim< gdje je to mirno u tebiE Gdje je ta toka u tebi o koju se opireE 5;G9L *5 odbije ga odlu7no> ;e znam, Leone/ -relomiv9i ta)o ra,govor, ona po8e spram svoga portreta 9to je pri)a,uje u utoj bro)atnoj ve7ernjoj gali, s dubo)im de)olteom i ogromnom lepe,om od nojeva perjaC tu stane i dugo gleda u svoju vlastitu pro9lost$ I,a scene se u taj tren oglasi )lavir s Mondsc%einsonatom i traje u )ontinuitetu dalje od prvoga stav)a sve do dolas)a barunice !astelli"Glembay$ Na)on stan)e (ngeli)a )lone u jedan naslonja7, s)lopi ru)e )ao na molitvu i 9uti u unutarnjoj )ontemplaciji$ L9:;9 promatraju1i je, ti%o i eg,altirano> Bvoje li$e sje7a me jedne -olbeinove glave< mislim da sam je vidio u "aselu. Li$e ovalno, li$e jedne gra$ilne geje, djeje, nasmijano, boja mlijena s prozirnim pastelnim preljevom/ :i 3olbeinske, inteligentne, svijetle, negdje duboko u jednoj trans$endentalnoj nijansi sa jedva primjetljivim fosfornim svijetlom erotike. 5;G9L *5< Leone, molim. L9:;9< Ha govorim o -olbeinu, draga sestro 5ngeliko/ : jednom starom baselskom -olbeinu, o kome mislim sedam godina/ :no li$e bilo je nasmijano, upravo toliko da su se na jagodi$ama zaokru(ile dvije malene, diskretne jamii$e kao dvije simetrine sjenke iznad pravilne dijanske usne, ruke ljiljanske, bijele, miriljive, prsti engleski, fini, duguljasti -olbeinovi prsti, divna plavokrvna ruka kakvu je mogao da vidi samo jedan jedini -olbein/ (ngeli)a je be, rije7i ustala i po9la spram terase sa)riv9i svoje ru)e u ru)ave$ &eone ,a njom$ L9:;9< Ha ve7 sedam godina nosim ideju tvoga portreta, "eatri'/ ;ajprije sam te vidio u $rnini, ali sada te vidim u ovom dominikanskom kostimu, taj ti pristaje divno, kao kakvoj dvorskoj gospo!i iz Bre$enta/ Bi si feudalna dama, i ja tebe ne vidim kao dominikanku nego kao feudalnu damu iz Bre$enta< tako bi te trebalo naslikati/ *ako vrijeme brzo prolazi i kako se kostimi nevjerojatno brzo mijenjaju na naim predstavama/ I tom istom tvom dominikanskom kostimu gledale su gospo!e turnire, sluale viteke pjevae, i ja ne bi3 3tio da te povrijedim, "eatri$e, ali ideja da bi se moglo jo dogoditi da za sedam stotina godina budu $rkveni (enski redovi kostimirani u se$ond empireu, ta ideja govori kako je doista sve na svijetu relativno i prolazno< i nai kostimi i nae dominikanske kon$entra$ije/ %a sedam stotina godina mogu se$ond#empire#kostimi biti isto tako konzervativni kao to su danas feudalni. 5 itav se impresionizam rodio u

sjeni oni3 pre$izni3 i mondeni3 se$ond#empire#kostima< posljednje krinoline, tokovi =a la 9ugPnie=, sa svilenim liliput#sun$obranima u (arkim bojama. *aj ti%i ;lert (ngeli)i je stran i dale) a istodobno i bli,C ona s nepri)rivenim interesom slu9a te tople rije7i njoj simpati7nog 7ovje)a )oga nije vidjela ve1 sedam godina, i pri tome promatra svoj vlastiti portret, sli)u svoje mladosti$ /la,i illustrissimus +abric,y u pratnji do)tora 'ilberbrandta$ -resvijetli gospodin *itus (ndronicus +abric,y, umirovljeni veli)i upan, stari je bonvivan, 7ija je sva)a pojedina s)upocjena nit ;ri,ure virtuo,no poloena pre)o plje9ive lubanje, s ja)im, )onjani7)im madars)im br)om, vidljivo tamnocrno na;arbanim$ Njegova uspravna jo9 i besprije)orno elegantna pojava, s mono)lom na staromodnoj nori, s ro,etom jednog viso)og reda u ,apu7)u, njegove )ico9)i ispeglane %la7e, njegovo ,ubalo, ;ine, odnjegovane gospods)e ru)e sa ,latnom naru)vicom i ogromnim pe7atnja)om, sve je to stara7)i uredno i pedantno 7isto$ 'tari is)usni epi)urejac, )oji ljubomorno pa,i na sva)u minutu svoje 9e,deset i devete godine$ Na lijevom obra,u ,arasla mu je bra,gotina od ,are,a sabljom$ #r$ t%eologiae et p%ilosop%iae (loj,ije 'ilberbrandt, e)sje,uit, sada in;ormator ban)irs)og jedinca .livera Glembaja, ima o)o 7etrdeset godina$ 'u%onjava, su9i7ava pojava s blijedim be,li7nim licem )ao da je od gumije, ima u sebi ne9to eunu9)o, antipati7no i la)ajs)o> u svojoj reverendi od listera ;igura crna i vit)a$ F5"Q )%R< 5 vi gledate svoju prolost, baruni$eE 2ie die %eit verge3t, mein lieber Gott/.S Devet je godina prolo od ovog vaeg portreta, a koliko smo mi veeri tu pod ovom slikom razgovarali o vama, jo u ono vrijeme dok ste vi bili, ako se ne varam, u 03ang3aiu. 5;G9L *5< I -ongkongu, illustrissime, u epidemipitalu bila sam pune dvije godine. Bamo smo imali i lepre i tifusa mnogo. Bome je davno, i sve mi se ini kao da sam sanjala. :d ove slike prolo je sada u martu osam puni3 godina. Bu sam toaletu imala na bekom =Qotes#*reuz#balu=,.. a to je moglo biti nekako polovi$om februara. ;a tom istom plesu dogovorio je van s Feren$zyjem ovaj moj portret/ 6islim, za osamsto i osamnaest funti/ I martu sam sjedila Feren$zyju, a u junu umro je van. I junu slijede7e godine bila sam ve7 u -ongkongu/ Gledati ovakav svoj vlastiti portret sasvim je udan do(ivljaj< kao da se ovjek gleda u arobnom ogledalu< je li mogu7e da sam to zaista bila jaE He li mogu7e da u (ivotu ima distan$a iz koji3 ovjek samog sebe vie ne prepoznajeE F5"Q )%R< Ha&o3l, das ist ein typis$3er Feren$zy/ ?on demselben Feren$zy stammt au$3 das ber+3mte 1ortrait des englis$3en -errs$3erpaares, das im vorigen 0alon d,5utomne ausgestellt &ar..4 Baj Feren$zy slika sada u Londonu # =die oberen ze3n Bausend.= 5ngebli$3 soll er enorm rei$3 sein/ Inl>ngs 3at er eine ndienreise gema$3t,.@ na svojoj vlastitoj ja3ti/ 9in 1ra$3t&erk/ 9in blendendes Feuer&erk/.A 5 vi,

gospodine doktore, to ka(ete vi zu diesem $3ef#d,oeuvreE.G 0 L"9Q"Q5;DB< =1ul$3rum autem di$atur id, $uius ipsa appre3ensio pla$et=,.J kako je rekao sveti Boma, illustrissime/ *ad bi3 ba smio da primijetim svoje, naravno potpuno nemjerodavno i skromno miljenje, ne bi3 mogao da ne fiksiram da mi se taj portret priinja, za jednu nijansu mo(da, ali ipak< malko suvie mondenim/ 5li stvar sama po sebi naravno da je genijalna/ F5"Q )%R< Heder %eit i3re *unst, mein, i$3/.K 5ko je jedno vrijeme mondeno, i slike treba da su mondene/ =L,oeuvre d,art est dPterminPe par un ensemble Lui est l,Ptat gPnPral de l,esprit et des moeurs environnantes/= 0o mein, i$3/ 5ber, allerdings, i$3 verste3, ni$3t viel davon/.M Dto dulje ja tu sliku gledam, a gledam je sada vie od sedam godina, meni je sve ljepa< i$3 kann mir ni$3t 3elfen/ 5llerdings, i$3 bin nur ein Laie/.O 5li ovdje je Leone< on je sTm slikar, njegove slike dobivaju zlatne medalje, on 7e nam to znati bolje formulirati< dakle, Leone, to ti misli o baruniinom portretuE L9:;9< Ha ne mislim o tom portretu nita, dragi Fabri$zy/ Bo uop7e nije nikakav portret, to mislim ja/ meni je sasvim jasno da "eatri' samu sebe ne prepoznaje< takav je to portret/ F5"Q )%R< ;o ja, nat+rli$3, du mit deinen +berspannten 5ns$3auungen/ ;o ja, ganz nat+rli$3< der englis$3e -of und der 0alon d,5utomne &issen nat+rli$3 ni$3t, dass ein Feren$zy LUszlV einen Dre$k &ert ist/4S L9:;9< 6eni je savreno irelevantno to engleski dvor misli o jednom anonimnom Feren$zyju i o slikarstvu/ 0 L"9Q"Q5;DB< =:mnis ars naturae imitatio est/=4. 5 nema sumnje, ova slika prikazuje baruni$u vrlo vjerno, onakvom kakva je baruni$a bila prije deset godina, razumije se/ 5 da sestra 5ngelika samu sebe ne prepoznaje, to nije kriv portret nego to to ona danas nije vie ona od prije deset godina/ Da/ 5li slike treba suditi potpuno nezavisno od oni3 li$a koja su na platnu prikazana, tako nas barem ui estetika/ 5 po jednom objektivnom estetskom kriteriju, svi su uslovi za jednu 3armoniku ljepotu tu< Ha se dakle ne bi3 nikako mogao slo(iti u vaem sudu s vama, izvinite, gospodine doktore, da... F5"Q )%R< ;o, also, immer s$3Wner und s$3Wner<44 jedan Feren$zy LUszlV je za tebe anonimanE 5 za koga je Feren$zy anonimanE L, llustration i B3e Grap3i$ # smatraju za osobitu ast ako mogu reprodu$irati jednog =anonimnog= Feren$zyja/ # Da/ L9:;9< L, llustration, B3e Grap3i$ i sveti Boma sa svojim =imitatio naturae=...

0 L"9Q"Q5;DB< 1ardon, to je 0eneka, gospodine doktore. L9:;9< 0vejedno< 0eneka ili sveti Boma ili B3e Grap3i$/ Brebali biste da znate da je problem suvremenog slikarstva udaljen od 0eneke i od B3e Grap3i$a dvije 3iljade godina/ Da/ 5 ovo to vi izrezujete nekakve $itate iz stari3 $rkveni3 knjiga te i3 lijepite, kao marki$e kamo spadaju i ne spadaju, to je patristika filatelija mo(da, ali s estetikom i slikarskom kulturom to nema nikakve veze/ 0 L"9Q"Q5;DB< ?i ste kadikad suvie autoritativni u svojim tezama, gospodine doktore/ Ha doputam da se ja u slikarstvo ne razumijem kao vi, jer vi ste bili u Firen$i tri godine na akademiji, i u 1arizu, ako se ne varam, i konano i sami slikate, da, ali konano imati svoje mnijenje, to je stvar savjesti< ja pod ljepotom razumijevam jednu viu 3armoniju u estetsko# religioznom smislu, onako kako je to odredio "iedermann u svojoj studiji =Xber die $3ristli$3en Dogmen=< =9r3ebung des 6ens$3en, als unendli$3en Geistes aus der eigenen endli$3en ;aturbedingt3eit zur Frei3eit +ber sie in einer unendli$3en 5b3>ngigkeit.=4@ L9:;9< Dto, kako, molim ja vasE Die eigene endli$3e ;aturbedingt3eit und Frei3eit +ber die endli$3e in einer unendli$3en # ja od svega toga nisam ni slova razumio/ *akav 0eneka i engleski dvor i Feren$zy und $3ristli$3e DogmenE DtoE Nervo,no> Izmite konkretno baruniinu ruku s lepezom/ %ar mo(e tako da izgleda jedna (enska ruka s lepezomE Bu se osje7a tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola, ti su prsti ostali neizdiferen$irani kao mar$ipan/ 1a onda frizuraE mate li vi osje7aj gdje poinje elo, a gdje kosaE Bo je sve lakirani papier#mT$3P, sakriven ovim banalnim trikom od dijadema. *akav dijademE Cemu ovdje dijademE Ba svila, ti brokati, to nojevo perje, sve je to areno kao papiga/ Bo sve sebi mo(e dozvoliti jedan Feren$zy, koji prodaje svoje portrete engleskom dvoru, ali to nije slikarstvo/ *akvo je to slikarstvoE F5"Q )%R< L>$3erli$3/4A Hedan Feren$zy LUszlV ne zna to je slikarstvo, a jedan gospodin Glembay to ima u malom prstu/ Ha nalazim da je ovaj portret savreno slian baruni$i, i to jo dan#dananji, poslije devet godina/ 5ko to nije portret, onda ja ne znam to je uop7e portret. L9:;9< Ha mislim da je najpre$iznije ovo posljednje, da ti uop7e nema pojma o portretu/ "aruni$a ima prije svega oi plave, akvamarin, irealni akvamarin, a ove oi tu na ovom platnu su zelene. Li$e "eatri$ino je li$e iz Bre$enta, Yuattro$enta, njen pogled, njen 3olbeinski ovalni obris, svemu tome nema na ovoj engleskoj 5nsi$3tskarti ni traga. 5 "eatri$ine rukeE Gdje su te netjelesne, vr3unaravne ruke na ovoj por$ulanskoj bebiE 0 L"9Q"Q5;DB< Ha mislim da bi od svega najmjerodavnije bilo to misli sama sestra 5ngelika. 0estra 5ngelika ne (ivi danas vie ni materijalnim ni du3ovnim (ivotom jedne mondene dame, ona gleda na ovaj svoj portret iz jedne, kako je blagoizvoljela izjaviti, devetogodinje distan$e, te bi ona... L9:;9< Quke ostaju iste/ Ha se sje7am "eatri$ini3 ruku jo iz onog

glembajevskog vremena, a vidim i3 i danas/ z didaktiki3 motiva, "eatri$e, da poka(em ovoj gospodi to znai jedna ruka na modelu, a to na platnu, molim te, budi tako dobra... 'estra (ngeli)a slu9ala je ovaj ra,govor o svome portretu s veli)im interesom, ali se dis)retno povu)la )ad je pala rije7 o njoj li7no i o njenim ru)ama$ .na gleda galeriju glembajevs)i% obiteljs)i% portreta$ 5;G9L *5< Fabri$zy, molim vas/ He li to ona Ludviga Glembajeva koja se utopila zbog onog talijanskog slikaraE F5"Q )%R< ;e, draga "eatri$e, to je stara Foringaevi$a/ 6i smo iz vo7njaka Foringaevi3 uku3avali one nji3ove non plus ultra4G Qeine )laude, a moja pokojna mami$a Glembaji$a govorila bi< kakve argentinske duran$ijeE %a a la 6elba kompote najbolje su duran$ije od Foringaevi3/ Bo su one foringaevske gori$e na toplikoj strani, ako se izvolijevate jo sje7ati, gdje danas stoji rafinerija piritusa i gdje se pee )3Tteau Glembay )ogna$. 5 Ludviga Glembajeva, to je ova gospo!a u bijeloj svili s $rnim alom/ 'tali su pod sli)om jedne mlade ene u bjelini, )oja dri u ruci lornjon i ima te9)u, s)upocjenu, masivnu bisernu ogrlicu$ idermajers)i rad 7etrdeseti% godina$ F5"Q )%R< Bo je portret od maestra "artolomea iz Boskane, dieser fantastis$3en 1erson/ Das ungl+$kli$3e *ind aus dieser 5vanture mit diesem italienis$3en 6aler4J izgubilo se negdje oko osamdesete u "eu. Culo se kao da se tamo o(enio nekakvom slukinjom, Dtajerkom/ 6it einem 2ort< vollkommen verkommen, 3at si$3 dann der Ingl+$kli$3e, genau &ie seine selige 6utter, in,s 2asser ge&orfen/ 9in angebli$3er 0o3n aus dieser 6Psallian$e soll 3eute no$3 irgend&o in 2ien leben/4K Da, da, to je ta nesretna Ludviga/ *ako se vidi, morala je biti prekrasna/ Diese "+ste, diese 5ugen/ Ind dieser H+ngling, das ist der j+ngere "ruder derselben Ludviga/ Der ungl+$kli$3e Feli' Glembay. 9r 3at si$3 einer Graf#2rbna# Qeitereskadron anges$3lossen, die im 0p>t3erbst a$3tundvierzig unter dem Grafen ;ugent den re$3ten Fl+gel der "anus#Hella$3i$3#9'pedition bildete.4M Bako nekako pod kona$ novembra etrdeset i osme, njega su negdje oko F+nfkir$3ena ulovili *ossut3ovi banditi i ispekli (ivoga/ 5;G9L *5< %a ovoga znam zato nosi $rkvu/ Bo je Fran$, taj je sagradio novu remetineku $rkvu/ 5li zato ovaj dr(i lokomotivu u ru$i, Fabri$zyE F5"Q )%R< Bo je Fran$ Ferdinand Glembay/ Baj je izgradio (eljezni$u 1ettau#)sakat3urn, )sakat3urn#;agy *anizsa/ 5ls Generalvizedirektor der 0+dba3n und als ?izepr>sident des 2iener -errenklubs4O mogao je mirne due postati barun, da je samo 3tio. kad su mu doli s tom propozi$ijom, der 5lte &ies 3Wfli$3st ab< nein, danke ge3orsamst/ Der 3undertj>3rige 6eisterbrief meines seligen ?aters ist mir viel lieber als euere z&eimonatli$3en 1atente/ Danke s$3Wn/@S

L9:;9< Ha sam jo bio dijete i sje7am se da nam je Bante 6arietta priala da je ovaj znao kod pokera tako varati, da je bio poznat als Fals$3spieler von Laiba$3 bis 9sseg/@. F5"Q )%R< Ge3,, i$3 bitt, di$3, mit diesen deinen +berspannten 2itzen/@4 L9:;9< Das ist kein 2itz, mein 2ort/@@ Bako sam uo od Bante 6ariette/ F5"Q )%R pre9av9i pre)o toga s gestom 9utnje> Ha ne znam da li se sje7ate ove slike svoga 0$3&iegervateraE@A Bo je slikano prije dvadeset i pet godina u "eu kad je ova ista firma Glembay Ltd. )omp. slavila svoju pedesetogodinji$u/ Das 2erk stammt aus der 6akart#0$3ule vom akademis$3en 6aler 1rofessor Hanets$3egg. 0treng in der Form, mild in der Farbe/@G :nda je gnjat nosio jo svoju znamenitu napoleonsku bradi$u/ st das als "ild viellei$3t au$3 einen Dre$k &ert, Leone, &asE@J &eone je ustao i stoji pred jednom i,li,anom staromodnom ce%ovs)om sli)om u baro)noj rami$ L9:;9< 5 to misli, illustrissime, zato dr(i ovaj Glembay vagu u ru$iE F5"Q )%R< 1a to je $e3ovski simbol, vaga. :n je vagao i trgovao za itavog svog (ivota/ L9:;9< Da, on je vagao za itavog svog (ivota/ Bo je mene jo kao deka uvijek zanimalo, kako je to, da je ovaj vagao tako da dr(i vagu koja je prevagnula/ 5 poslije sam se dosjetio< to je prvi Glembay koji je vagao krivo/ F5"Q )%R< Deine ironis$3e 9instellung zu allem &irkt man$3mal &irkli$3 depla$iert< jo za dire$toirea galt der 6ann als der Qei$3ste von 6arburg bis )sakat3urn/ n der *ongresszeit kaufte er s$3on das 1alais in der -errengasse/@K Dto je njemu trebalo da va(e krivoE L>$3erli$3/@M L9:;9< ;ikome jo do dana dananjega nije samo od sebe prevagnulo, illustrissime/ F5"Q )%R< 2enn das gemeine ?olk so spri$3t, ist es no$3 verst>ndli$3/ Das ist es aber &as gemeine ?olk ni$3t verste3en kann/@O Da pauperi s uli$e tako misle, das ist no$3 verst>ndli$3/AS 5li ti, jedan Glembay#Danielli # merk&+rdig/A. 0 L"9Q"Q5;DB )oji se je gibao )od ovoga promatranja obiteljs)i% sli)a )ao sjen)a, ti%o i )ao uvjerljivo, ustvari las)avo> Ipravo za nas, za na siromani nepismeni narod, koji nema svoje narodne privredne klase, za nas je va(no da ouvamo i ono malo to je ekonomski nae, narodno nae. zato su za nas neke moderne, liberalne novotarske teorije, koje sve rue i razaraju, dvostruko opasne/ Ha skromno mislim, ja sam barem tako itao u almana3u der Zsterrei$3is$3en -andelsges$3i$3te,A4 da je ovaj Glembay ve7 u marijaterezijansko vrijeme radio s la!ama u Brstu i imao svoje filijale

u Grazu i "eu. F5"Q )%R< 0o ist es/A@ Breba se pokloniti i priznati, treba gledati pozitivno, ni$3t alles nur bes$3mutzen und niederzie3en/ ;atura non fa$it saltus/ n vierundz&anzig 0tunden kann man ni$3ts aufbauen/AA 0vi ovi Glembajevi radili su i stje$ali u prilikama mnogo te(im nego to su dananje i daleko je, dragi moj ami$e,AG od onog Glembaja s vagom u ru$i do tvog gospodina o$a, pravog i tajnog savjetnika, koji, kao to smo jutros uli na sveanoj sjedni$i Brgovake komore zapoljava i 3rani vie od deset 3iljada glava/ )arissime,AJ da, tako je to/ L9:;9< ?ama su jo uvijek zdravi$e od banketa u glavi/ dite sutra na sveanu sjedni$u Brgovake komore, pak deklamirajte te svoje zdravi$e tamo/ Dto to meni pjevate, ja nisam nikakav jubilara$ ni bankir/ Ha sam u ovoj ku7i prolaznik, meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravi$e/ %a vas onaj Glembay dr(i u ru$i $rkvu, a za mene krvavi no(/ *ako za koga/ 2as 3abe i$3 gesagtE -ab, i$3 +ber3aupt et&as gesagtEAK Ha sam rekao to sam uo< da je ovaj Glembay varao na kartama, a onaj da je krivo vagao/ Das 3ab, i$3 gesagt/ *ein 2ort me3r/AM F5"Q )%R< Ha&o3l, das ist die "UrbV$zy#Legende< die Glembays sind 6Wrder und Fals$3spieler,AO i svi su Glembajevi prokleti/ Bo je bablja pripovijest/ L9:;9< Bako, to sve je die "UrbV$zy#LegendeE 1rekrasno/ Izmi samo od etrdesetosme ovamo, molim te lijepo/ %a ovu Ludvigu sTm si rekao da se utopila, sama iz vlastite ini$ijativeN i njen sin skoio je u vodu iz vlastite ini$ijative. Das 3ast du selber gesagt/GS "rat ovog ajznbanera (der die 2iener -o$3bauer 3eiratete), der ist im rren3aus gestorben/G. ;ajstariji njegov sin, taj se je ustrijelio. Generali$a 2arroniggova dva puta se ba$ila u vodu. 3re Bo$3ter Laura, "aronin Lenba$3, ist eine ausgespro$3ene 0elbstmordkandidatin/G4 Bu je moja pokojna mama/ Dobro/ :na nije Glembaji$a, ali ona se otrovala u kompleksu Glembay/ *annst du das viellei$3t leugnen/G@ 5li$e, a 5li$e, zar se nije utopilaE 1okojni van zar nije pao iz tre7ega kataE F5"Q )%R< Das &ar der reinste %ufall/GA L9:;9< Dobro, a svi Glembajevi tre7e i etvrte linijeE 0vi 5grameri, svi "allo$sanszky, pa konano i vi Fabri$zyjevi, ist das alles ni$3t verflu$3t und degeneriertEGG %ar je to sve ba tako normalno da ovdje "eatri$e stoji u svom dominikanskom kostimuE ;ije li baruni$a %ygmunto&i$z udova jednoga samouboji$e GlembajaE Ind das alles nennst du eine "UrbV$zy# LegendeEGJ 6oj dragi illustrissime. F5"Q )%R< Ha, und &as &illst du damit sagenEGK L9:;9< di, molim te/ %u blWd das Ganze/GM .de nervo,no na terasu, sjedne u 9au)el9tul i nji9e se nervo,no, odbijaju1i dimove$

F5"Q )%R< 9in ungem+tli$3er 0onderling/GO Doao je nakon jedanaest godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako +berspannt, so z+gellos nervWs, dass er beina3e anste$kend &irkt/JS Da se rijei te neugodne teme< 5 vi, draga baruni$e, kako vi provodite svoje daneE 1rije dvije#tri godine mnogo mi je priala o vama jedna vaa ueni$a< kontesa 2ienia&ski#Dro3obe$ka/ *ad se je bila vratila iz 1ressburga od 9ngleski3 Gospo!a, ona je bila prosto armirana dur$3 3re, &ie sie selbst sagte, =innerli$3 verkl>rte -armonie=/J. 5;G9L *5< Ha nisam vie kod 9ngleski3 Dama, illustrissime/ Ha sam kod 1revinje Dvorske 0lu(be u kan$elariji ;jegove 9minen$ije *ardinala Gaspari#6ontenuova/ F5"Q )%R< Da, da, znamo i to, ast nam je znati i to/ ba u tom pogledu, ja sam vas e' privata 3tio da zamolim za jednu uslugu< da mi odnesete jednu poruku ;jegovoj 9minen$iji *ardinalu/ 6i smo zajedno s ;jegovom 9minen$ijom bili u Germanikumu (damals als i$3 no$3 bei der kaiserli$3# Wsterrei$3is$3en Gesands$3aft in Qom &ar/)J4 i onda smo bili vrlo dobri s ;jegovom 9minen$ijom. 1ak me je molio reverendissimus prepot ladanjski doktor *lokoki, da molim ili da interveniram preko ;jegove 9minen$ije grofa 6ontenuova za visoki zagovor kod 9minen$ije ;un$ija (&ie i$3 3Wre, soll das eine 1rPfPren$epartie sein)<J@ radi se naime o jednom bansko3rvatskom karmelitskom klotru. 9ine *leinigkeit/ rgend&el$3e 5grarkomplikation oder so >3nli$3es.JA Hedna malenkost, baruni$e, koja za te siromane asne sestre znai vrlo mnogo/ 5;G9L *5< ?rlo rado, illustrissime, koliko to od mene zavisi, vrlo rado, molim lijepo. I,la,e polagano u ra,govoru na vrata u po,adini, a dr$ 'ilberbrandt polagano ,a njima )ao la)ajs)a sjen)a$ 'tan)a, ,a )oje se 7uje drugi stava) Mondsc%einsonateC u stanci vratio se &eone u sobu i nervo,no 9e1e i pu9i, promatraju1i sli)e$ /la,i u,rujan do)tor -uba +abric,y, plavo)osi nerv7i) u ;ra)u s mono)lom na o)u i %avanom u ustima$ .n je uslijed svoga ra%itisa 9epav, te nosi gvo,dene spon)e na lijevoj, degeneriranoj no,i, )oju vu7e ,a sobom sa prili7no te9)im i vidljivim teretom %igijens)e, ortopeds)i is)onstruirane patent"cipele$ .pire se o ;ini crno la)irani 9tap, a slovo er i,govara a;e)tirano i namje9teno$ .n je nesimpati7an i vrlo o9trouman$ 1I"5< :vo je ludni$a u kojoj ovjek samo badava gubi svoje nerve/ *asno je, a ja ne kradem svoje vrijeme, sutra me eka pun ko posla/ %u dumm, dass man si$3 immer 3erumplagt und 3erumstrapaziert.JG L9:;9< 5 tko te smeta da ne ode, draga duoE di s "ogom milim, laku no7/ 1I"5< Bi si uvijek prekrasno du3ovit/ Ha treba da rijeim s tetom Darlotom jednu va(nu stvar, a nikako ne mogu da se na!em s njom. :vo je ludni$a, i

tu se ljudi igraju vatrom/ L9:;9< "aruni$a )astelli#Glembay svira svoju 6onds$3einsonatu, i ja mislim da je najbolje pustiti je da odsvira tu svoju bla(enu 6onds$3einsonatu, jer ini se da ona ne bi mogla zaspati bez te svoje sonate =Luasi una fantasia=/ di ku7i i laku no7/ Dto se tu gnjaviE 1ogotovo ako si toliko +berlegenJJ te uvi!a da je sve ovo ludni$a/ 1I"5< Lako je tebi govoriti so von oben aus deiner olympis$3en 1erspektive/JK Da ja imam tvoju rentu, ni ja se ne bi3 uzrujavao, dragi moj/ 5 zna li ti uop7e o emu se radiE 5 zna li ti da je so$ijalistika tampa najavila novu kampanju u sluaju Qupert#)anjegE 5 zna li ti da ta gospoda prijete novim dokumentimaE 5 zna li ti da je juer na sprovodu one lu!akinje dolo do kravala i do strke i da je poli$ija morala uredovatiE 0vjetina je vikala protiv neka(njeni3 uboji$a/ Bu se demonstrira, tu tampa sprema novu kampanju, a ovi tu ampanjiziraju i sviraju 6onds$3einsonatu/ 0eid ni$3t lei$3tsinnig, um Gottes 2illen/JM L9:;9< Dto se to mene tieE Ha sam u toj aferi savreno dezinteresiran/ 6eni je to sedma briga/ ;eka demonstriraju, neka laju, neka piu to i3 je volja/ 2as ge3t das alles mi$3 anEJO 1I"5< ;aravna stvar< tebe se to nita ne tie, Darlote se nita ne tie, staroga se nita ne tie, svi ste vi dezinteresirani, a kada opet do!e do novi3 skandala, onda, naravno, tko 7e biti odgovoranE ;aravno, advokat gospodin Fabri$zy/ :nda 7u biti odgovoran naravno iskljuivo ja sam/ /9ao je Glembay u pratnji dra (ltmanna i 7uo je -ubine posljednje rije7i$ D)scelencija Ignjat Glembay, 9e; ;irme Glembay &td$ !ompany, ban)ir, veleindustrijalac i ;inancijalni magnat, najstariji predstavni) otmjene patricijs)e obitelji, gospodin je elasti7an, neobi7no dobro u,dran u 9e,deset i devetoj godini$ .n je u savr9eno s)rojenom ;ra)uC gusta )ovr7ava, potpuno sijeda )osa, mar)antan nos, lice tvrdo, i,brijano i odlu7no, obrve orlovs)e$ Ja)a, ne9to i,bo7ena donja 7eljust i neobi7no mi9i1ave vilice> 7uje se na pre)ide )a)o 9)ripi nervo,no ,ubima$ Mono)l sjedi mu posve prirodno, )ao da ga nema$ #o)tor (ltmann, gospodin o)o pedesete, crne masti, potpuno crne i u97uvane bujne )ose i ja)og br)a, ima u sebi jedan pote, jermens)og cigans)og prima9a$ Ja)o einseitig, gotovo grbav, sa savr9enim gerade%alterom pod )aputom> to ga smeta u )retanju$ 0latne nao7ari$ !igarete ;r7e i, srebrne tula"do,e i prsti su mu )ao tipi7nome ni)otinistu uti od dima$ Nepre)idno pu9i jednu cigaretu ,a drugom$ GL96"5R< 5 to je, dragi moj 1uba, to se ti opet uzrujavaE Dto se je opet dogodiloE 1I"5< Ha vas sve skupa nikako ne mogu da razumijem, onkl ;a$i/ $3 fliege 3ier 3erum &ie ein Fussball von einem zum andern/KS Ha sam ti rekao da trebam nove direktive za sluaj Qupert#)anjeg. Ha sam 3tio da govorim s

tetom DarlotomN sie s$3ikt mi$3 zu dir, du komplimentierst mi$3 3inaus, i$3 spaziere 3ier &ie ein Brottel 3erumNK. u aferi su nastupili novi momenti/ 0o$ijalisti otvorili su novu kampanju< oni tra(e obnovu pro$esa na temelju nekakvi3 pisama. 0tvar je svakako vrlo neugodna, und i$3 ma$3, di$3 aufmerksam< si$3 3in+bers$3&indeln &ollen ist riskant/K4 Ha mislim< s juridike toke gledita bilo bi najbolje da se tampa protuizjava. -ier, vor Fremden konnte i$3 ni$3t spre$3en, aber mein 0tandpunkt ist< ent&eder man gibt mir als juridis$3em ?ertreter freie ->nde, oder man l>sst mi$3 &eg/K@ 5li bez ikakve direktive bez ikakve odre!ene linije, a da ne znam to i kako, ja tako niti mogu niti 3o7u. :vako< ja di(em ruke od svega/ GL96"5R< Bi dakle predla(e protuizjavu u novinamaE -m/ -m/ 'tan)a$ .n misli i 9)ripi ,ubima$ 0atim odlu7no> ;ein/ ;i$3t/ Ha, so eine Wffentli$3e 1olemik mit der "ank Glembay, das &>re f+r die "agage ein Festfressen/ Lieber ni$3t/ ;ur keine %eitungen/ $3 bin ents$3ieden dagegen/KA 1I"5< Das ist ein typis$3es glembays$3es ?orurteil/ 1ourLuoi pas/KG *onano, ja mislim da nije pretjerano ako ka(em da je ta afera u javnosti ve7 toliko puta pertraktirana, da ja mislim da jedna logina pravna izjava, naravno< &+rdevoll und respektabel,KJ ne mo(e nita da smeta. zvinite, gospodo, taj moj izraz, ali ja mislim da je potrebno da se definitivno zaepi gubi$a toj baga(i/ Bo je preventivna mjera/ 5 vi, to vi mislite, doktoreE DQ. 5LB65;;< Bu je prilino teko savjetovati, gospodine doktore/ Ha, naime, nisam sasvim au $ourantKK u itavoj toj pripovijesti i meni se ini da s jedne strane ima gospodin -ofrat potpuno pravo< die %eitungen, mein Gott, sind &irkli$3 kein dem entspre$3endes 6ittelN &ie soll i$3 sagen, die %eitungen sind, so zu sagen, kein geeignetes Feld f+r sol$3e delikate *omplikationen/KM 5 s druge strane, koliko je meni poznato, izgleda mi opet tako kao da bi gospodin doktor Fabri$zy mogao imati potpuno pravo< neto bi se u toj 3ajkli3KO aferi moralo svakako poduzeti... 'vir)a )lavira u po,adini prestala je jo9 ,a -ubini% posljednji% rije7i$ /la,i Earlota barunica !astelli"Glembajeva u pratnji ulans)og .berleutnanta (gramer" allocsans,)og i svog sedamnaestogodi9njeg sina .livera Glembaja$ arunica !astelli"Glembay dama je u 7etrdeset i petoj godini, s ta)o svjeim tijelom i )retnjama te joj nit)o ne bi dao vi9e od trideset i pet godina$ Njena je )osa gotovo potpuno sijeda i )ontrast i,me8u njeni% mladena7)i% sjajni% o7iju i svjeeg obra,a 7ini te se njena ;ri,ura pri7inja bijelom, napra%anom peri)om$ Gospo8a !astelli, apartna i du%ovita dama, i,govara svoje re7enice preci,no i vrlo logi7no, a svoj lornjon upotrebljava vi9e i, a;e)tacije nego i, dale)ovidnosti$ .bu7ena je u svijetlu 7ip)astu 9ampanj"gala"toaletu s bogatim na)itom i neobi7no dubo)im de)olteom te s)upocjenom, gotovo metar 9iro)om %ermelin"stolom$ I,a barunice ne)oli)o se)unda )asnije ula,i na vrata u po,adini illustrissimus +abric,y$ 1I"5 vrlo nervo,no> Ha vas ne razumijem< so 3erump3ilosop3ieren, das verste3e i$3 &irkli$3 ni$3t/MS *akve vi to mozgove imate, gospodoE ?i mi morate dati direktivu, ili, molim lijepo, izvolite tu moju izjavu uzeti bez

ikakve tenden$ije< in dieser 0a$3e bin i$3 vollkommen o3ne -intergedanken,M. ali, molim lijepo, ja ne bi3 3tio ni jedne minute dulje da nosim iskljuivu juridiku odgovornost u toj stvari/ Bo je moja posljednja/ "5QI; )5 )50B9LL u,rujano> Bi opet gnjavi, 1uba, tim glupostima/ Ha ne znam< ja sam dodue samo (ena, i ja ne razumijem mnogo od tog vaeg juristeraja, aber, meine -errs$3aften, bitte mir endli$3 zu erkl>ren< ist in der 0a$3e das Geri$3t massgebend oder ni$3tEM4 He li sud dao odrjeuju7u osudu ili nijeE 1a to onda gnjavite opet tim glupostimaE Covjek samo kvari sebi timungM@ i nerve/ GL96"5R< Bi se, Darlota, bespotrebno uzrujava/ 0ud je, naravno, mjerodavan, ali 1uba ima isto tako pravo< konano, nastupili su novi momenti/ Da se ta nesretna 3isterika nije ubila, stvar bi bila ve7 davno legla. 0tvar je bila, kako znamo, ve7 potpuno likvidirana, ali, bo(e moj, istina je< ta se osoba ubila u naoj ku7i, a novinari, 3vala bogu, znamo to su. Den %eitungen gegen+ber, )3arlotte, den %eitungen gegen+ber#m+sste man do$3...MA "5QI; )5 )50B9LL ra,draeno, gotovo u polupla7u> 1a dobro, pak odtampajte onda sudsko rjeenje, jer ja ovako dalje ne mogu/ Ivijek biti uznemirivana, uvijek u neizvjesnosti, dass man Wffentli$3 bespu$kt &ird, das &+rde au$3 st>rkere ;erven ruiniren, meine -errs$3aften/ $3 3alt, das ni$3t me3r aus/MG li 7e se poduzeti neke energine definitivne mjere, oder i$3 reise &eg/MJ zvolite to uzeti do znanja< ja ovako dalje ne mogu. 6olim, izvolite se osvjedoiti< ja sam postala bijela kao perika/ zgleda mi, kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate/ Klone u naslonja7 i ta)o ostane$ GL96"5R< Du spri$3st jetzt gereitzt...MK "5QI; )5 )50B9LL < $3 lass mi$3 ni$3t ruiniren/ 2as kann i$3 daf+rMM ako se ta osoba ubilaE n dieser 0a$3e 3abe i$3 mein 6Wgli$3stes getan/MO Hesam li ja tu lu!akinju ba$ila iz tre7ega kataE F5"Q )%R< 1a to nije nitko od nas ni ustvrdio/ Darlota draga, zar ne< jedno je istina, a drugo je 0$3ein/OS :na je napisala svoje oprotajno pismo, a novine su to njeno pismo odtampale/ 0vaki dan itaju se po novinama pisma samouboji$a< darin liegt ni$3ts "esonderes/O. :d nas lino, naravno, nitko ne misli da u tom pismu ima neto izvanredno. 1ismo jedne egzaltirane (ene dvije minute prije smrti, naravno, u tome za nikoga nema niega senza$ionalnog. 5li distingvirajmo dobro< babe na periferiji itaju to pismo u svom kraj$erblatu sa sasvim drugim ajntelungom< psi3ologija periferije nije psi3ologija nai3 veltanaunga/ 1si3ologija uli$e je egzaltirana/ "5QI; )5 )50B9LL < 9gzaltirana ili neegzaltirana, &as ge3t das mi$3 anEO4 Bko je toj osobi dao prUvo da mene okriviE Dto sam ja njoj uinilaE ?orgestern, als sie 3ier &ar, 3ab, i$3 i3r s$3Wn gesagt< tief gee3rtes Fr>ulein, bitte, 3ier 3aben 0ie f+nfzig *ronen und lassen 0ie mi$3, bitte, in Qu3,/O@ 5 to ja mogu ako je ona skoila iz tre7ega kataE

F5"Q )%R< 5li to je sve ve7 bilo u jednom viem timunguN i njeno dola(enje k tebi bilo je ve7 u viem timungu. 1I"5 vrlo nervo,no> :, dieses nebulWse -erumreden.OA Ha 7u jo poludjeti od ti3 vai3 fraza/ Dajte, gospodo, konkretizirajte, dajte mi punomo7 da tampam izjavu, da predam tu(bu. GL96"5R< Ha ipak mislim da bi bilo najoportunije da se preko svega prije!e superiornom, gospodskom utnjom/ $3 mein,, die %eitungen sind 9intagsfliegen/ Der Dre$k &ird gelesen und dann au$3 ras$3 vergessen/OG 5 ako mi sada u!emo u tu javnu polemiku, &ir &erden die ganze 0a$3e damit nur breittreten und auffris$3en/OJ 1I"5< Dozvoli mi, dragi onkl, da izjavim da me vrlo udi da od vas na ovu stvar nitko ne gleda juridiki. Die sogenannte Wffentli$3e 6einung ist nat+rli$3 einen Dre$k &ert/OK 5li, gospodo, zar se ne sje7ate kako je itav pro$es Qupert bio vo!en na otri$i britveE Havno mnijenje je naravno uvijek na strani oni3 koji imaju krivo/ 1rotiv toga nema apela/ Bo je injeni$a/ 5li vi ajnfa3OM ne gledate injeni$ama u oi< (ena je skoila s tavanskog prozora i ostala krvava le(e7i na $esti. Boj injeni$i treba gledati u oi< to je, naravno, demagoki trik< skoiti iz tre7eg kata, i to jo s djetetom u ru$i # a la 6adonna # ali, gospodo< demagogija vlada plebsom/ 6olim lijepo< ja, kao juridiki zastupnik baruni$e Glembay, mislim da bi u interesu moga klijenta bilo da se sada ne igramo pti$e noja/ 0i$3 3in+bers$3&indeln &ollen dur$3 allerlei Familienvorurteile ist riskant und 3at jetzt keinen realen 0inn/OO Ha veeras trebam svakako direktivu, ili, molim lijepo< ja pola(em svoju juridiku funk$iju/ 0amo da svrim, dragi papa, nur einen 6oment, bitte s$3Wn<.SS ja mislim da bi najkonkretnije bilo da mi dopustite da proitam dotini artikl, jer vi i ne znate o emu se radi, a to bi bilo... F5"Q )%R< Das 3ab, i$3 gerade sagen &ollen..S. 1I"5< ... a to bi bilo jedino konkretno. GL96"5R< Da odgodimo to eventualno za sutraE Cemu da se sada gnjavimo tim glupostimaE .n se od toga ra,govora brani samo ;ormalno, i to vi9e radi Earlote nego radi sebe$ /stvari vidi se da je " li7no " vrlo ,ainteresiran i da mu nemir raste$ 1I"5< Ha sutra 3o7u da znam to mi je da radim. :nkl ;a$i/ Diese =gluposti= liest man in der ganzen 0tadt und +berall spri$3t man nur davon/
.S4

F5"Q )%R< 5 ja mislim, dragi gna$ije, da ne bi bilo na odmet da ujemo et alteram partem/.S@ Bo je stari oprobani praktini verbW$zyjanski re$ept/ 0 L"9Q"Q5;DB )oji se vratio u salon i slu9ao dis)retno i, po,adine> Ha bi3 prin$ipijelno zabranio itanje ove $rvene tampe/ ;ema lizola koji bi mogao da spere sa ovjeka sav ovaj ateistiki smrad/

DQ. 5LB65;;< llustrissimus Fabri$zy ima pravo< trebalo bi prije odluke ipak poznavati materijal/ GL96"5R< Ha lino protivan sam da se tu vrijeme gubi mit einer 0a$3e, die meiner 5nsi$3t na$3 vollkommen steril ist. 5ber meinet&egen, bitte s$3Wn/ Ind du, )3arlotte, &as meinst duE.SA "5QI; )5 )50B9LL < :, Gott,.SG ja jedva gledam od svoje migrene/ 6eine ;erven sind so angegriffen, dass i$3 an der letzten Grenze meiner 0pannung bin/ 6ir ist das alles so fur$3tbar fad und l>stig/ 9inen 0$3&arzen mW$3t, i$3 bitten/.SJ GL96"5R u sveop1em grupiranju ,a 7itanje 7lan)a ,voni$ /la,i )amerdiner$ "itte, Franz, 23isky und einen 0$3&arzen/ 5ber s$3nell/ ;o, also, &enn i3r &+ns$3t, meinet&egen/ "itte s$3Wn/ 1uba/ st gef>llig/.SK 1I"5< Dakle, molim< =9pilog jedne tragedije=. 0ino7 oko devet sati, kad su se ve7 zatvarali 3austori, ba$ila se iz tre7eg kata bankirske ku7e Glembay Ltd. dvadeset i tri godine stara krojaka radni$a Fanika )anjeg i ostala na mjestu mrtva. me ove nesretne (ene bit 7e poznato itateljima naeg lista iz afere Glembay#Qupert koja je tako nepravedno svrila pred sudom. ;ai itatelji sje7aju se kako je milijunarka baruni$a )astelli# Glembay, supruga bankira i veleindustrijal$a Glembaja, pregazila na uli$i svojim konjima sedamdeset i tri godine staru proleterku Qupertovu i, smrskavi joj glavu i polomivi joj sva rebra, usmrtila je na mjestu. 1oli$ija onda tu milostivu baruni$u i suprugu bankira, koja je ubila jednu siromanu radni$u, naravno, nije u3apsila, nego se ta dama, naravno, branila i obranila iz slobode. 0irota stara proleterka Qupertova, vra7aju7i se s posla ku7i, nala je smrt pod kotaima gospodskog etvoroprega, ali nije bila, a to treba naroito da se naglasi, ni prva ni posljednja (rtva ove fine dame i baruni$e Glembay#)astelli. ;e uputaju7i se pobli(e u linost ove baruni$e, naa redak$ija naglauje danas samo toliko da smo stje$ajem okolnosti doli u posjed nadasve interesantnog materijala koji potpuno osvjetljuje vrlo teko i zagonetno samoubojstvo dnevniara 5ntuna 0komraka, koji je radio kod onog istog Dobrotvornog Ireda gdje je poasna predsjedni$a ova ista baruni$a )astelli. Ipozoravamo svoje itatelje na to da je baruni$a )astelli majka onog mladog baruni7a koji je, ima tome ve7 sedam mjese$i, pod temeljitom sumnjom da je sudjelovao kod grabe(nog umorstva no7obdije gra!evne firme Ganimed... *u se advo)at ,buni i pres)o7i ne)oli)o reda)a$ 0abuna je vidljiva i on ne9to nearti)ulirano muca, do) se nije opet sna9ao$ Gibanje u grupi o)o barunice$ 1okojna Fanika )anjeg bila je nevjenana (ena Hosipa Quperta, jedin$a stare Qupertove, koji je kao limarski pomo7nik pao s novogradnje i usmrtio se ostavivi svoju pred gra!anskim vlastima nezati7enu (enu u blagoslovljenom stanju. 1oslije katastrofalne smrti svoje svekrve Qupertove, pokojna Fanika )anjeg digla je u interesu svoga djeteta odtetnu parni$u protiv uboji$e baruni$e )astelli, ali je sud njen odtetni za3tjev odbio kao neosnovan. Hedna proleterska (ena, kojoj je mu( i ota$ djeteta umro na fronti krvavoga posla, ostala je pred gra!anskim sudom obina prile(ni$a koja nema prava ni na odtetu. Ba nepravda toliko je djelovala na Faniku da je sebi u posljednjem oaju

oduzela mladi (ivot, skoivi zajedno sa svojim sedmomjesenim djetetom u ponor iz tre7ega kata. %animljivo i nadasve karakteristino kod ovog krvavog doga!aja je svakako to da je pokojna Fanika )anjeg nekoliko minuta prije svoje smrti zvonila na gospodskim i milijunakim vratima, ali su je odanle izba$ili kao pseto na uli$u. Bako umiru siromasi pod kopitima gospodski3 etveroprega... GL96"5R ustane i pro8e nervo,no salonom> 5ber jetzt &>re s$3on genug, bitte s$3Wn....SM "5QI; )5 )50B9LL sjedi nepomi7no, gleda preda se i ti%o bri9e o7i rup7i1em> 9s ist direkt pervers, so 3ilflos da zu sitzen und si$3 t>gli$3 bes$3mutzen zu lassen/ $3 bin grau ge&orden, meine ;erven, mein Gem+t, alles, alles, fur$3tbar....SO 'vi sjede u depresiji$ Eutnja$ 'tan)a$ &eone sjedi lijevo, i,oliran od sviju$ -u9i svoju lulu i vidi se da pomno slu9a$ /9ao je )amerdiner i servira A%is)y i )avu$ Glembay i +abric,y piju po dva A%is)yja$ 'vi pu9e mnogo$ #im$ 1I"5 )ome se 7ini da je )ona7no do9ao do rije7i> Bu stvar ne treba uzeti sentimentalno kao (alostan sluaj< sedmoromjeseno dijete na grudima, skok mlade i nesretne (ene u bezdan, siromasi pred kapitalistikim vratima/ 1oznamo mi taj reporterski rekvizit vrlo dobro/ Bo su so$ijaldemokratski lageri kojima ne treba nasjesti, gospodo/ 0tvar treba prosuditi juridiki jasno i nedvoumno< bilo kako bilo/ Ha sam sto i pedeset posto za to da se ta jakobinska gospoda novinari dovuku pred sud i da se bezuslovno povuku za jezik< da vidimo mi taj nji3ov dosje/ Da formalno i materijalno pretresemo te nji3ove dokumente i da i3 bez pardona stavimo pod lokot/ 0mijeno/ Bi 7e se vindleri naba$ivati tu klevetama i uvredama< so, mir ni$3ts, dir ni$3ts/..S Ha sam za to da se tampa protuizjava i da se ve7 u toj protuizjavi naglasi da je s nae strane predana tu(ba zbog klevete i zbog uvrede potenja/ to u roku od dvadesetietiri sata/ :va kloaka mo(e se zaepiti samo energinim za3vatom. GL96"5R u %odu ,austavi se na momenat pred -ubom> 1a dobro< a koji neposredni rezultat mo(e da bude od tog tvog energinog za3vataE Hedan novi pro$esE Dok do!e do toga pro$esa, ta baga(a mo(e te kujonirati jednu punu godinu/ %namo iz iskustva to su to tamparski delikti pred paragrafom/ 1I"5< "a zato jer je kampanja prenesena na teren tampe, i ba zato jer se nastoji iz jednog juridikog pitanja izbiti pukopsi3oloki, demagoki kapital, ba zato, onkl, jer je itava ta afera prenesena u demagoke zone, ba zato mislim ja da je bezuslovno potrebno da se ta borba pri3vati/ Ha nalazim da je tu, u ovom konkretnom sluaju, svaka aristokratska =isolation=... opasna i fiktivna/ Bu mo(e jedan sat zakanjenja biti od fatalne va(nosti. DQ. 5LB65;;< Bo je sve vrlo jasno i logino. Ha mislim, Fabri$zy/ Bo je

zapravo vrlo tono/ Brebalo bi svakako luiti stvarno od prividnog/ ;a prvi pogled, bez potanjeg objektivnog mira, u oima iroki3 slojeva, jo pod sugestijom ovakve smrdljive tampe, stvar se mo(e doista prikazati nesimpatina/ :vi demagoki tribuni raspiruju u masama uvijek najtamnije nagone i, promatramo li to s gledita uline strasti, gospodine tajni savjetnie, molim lijepo, kroz rasvjetu pristranosti (a s tim elementima treba raunati als gegeben..4), ja nalazim da bi se neka pasivnost s nae strane mogla krivo tumaiti/ F5"Q )%R< Da, eto, gospodo, vidi se i opet jedamput kako je u (ivotu sve relativno/ 0ve vrvi u (ivotu od imponderabilija, a eto iskustvo nas ui da se sve mo(e objasniti i desno i lijevo, konzervativno i liberalno, la(no i istinito/ ;at+rli$3, &enn man si$3 die 0a$3e mit blutigen, roten, mit sogenannten klassenbe&ussten 5ugen ansie3t,..@ pod lupom ovakvog jednog petrolera, eto, i draga naa armantna Darlota mo(e se prikazati kao kriminalna bestija koja gazi i ubija ljude i egzisten$ije. "5QI; )5 )50B9LL < Das sind alles nur 2orte/ 2orte, 2orte/..A 5 uostalom ja nalazim da je ova tvoja du3ovitost sada potpuno deplasirana/ Direkt ges$3ma$klos/ 6an kWnnte fast sagen< senil/..G F5"Q )%R< $3 3ab,s ernst geda$3t/ 1ardon, i$3 &ollte ni$3t geistrei$3eln # &irkli$3 ni$3t, )3arlotte/..J "5QI; )5 )50B9LL ra,draeno> :liver, izvoli nas ostaviti/ *asno je/ %a tebe nije ovo bdjenje/ 0utra ima ranu misu/ %a danas, dijete, bilo je dosta/ :L ?9Q< 5ber, 6utti, s$3au, i$3 mW$3t, do$3 so gern.....K "5QI; )5 )50B9LL < ;i rijei vie/ Laku no7/ Gospodin doktor 0ilberbrandt bit 7e tako dobar da te otprati/ Laku no7, dijete/ .liver se po)ori$ -oljubiv9i se s ocem, on se po)loni svima uljudno i sa sigurnim )retnjama ode ,a 'ilberbrandtom$ GL96"5R< Dakle, konano opet jedno te isto< to da se radiE 1I"5< Breba tampati izjavu i tu(iti urednitvo zbog klevete i uvrede potenja/ I izjavi treba razdvojiti obje juridiki potpuno nezavisne grupe momenata< smrt stare Qupertove jedno, a smrt ove )anjegove drugo. Breba ponovno odluno naglasiti kako ove dvije smrti ne stoje savreno ni u kakvoj vezi. 1rije svega< smrt stare Quperti$e je juridiki likvidirana/ Breba $itirati sve na sudu utvr!ene injeni$e< kako Quperti$a prije svega nije bila nikakva radni$a nego prosjakinja, dakle pasivan lan drutva, neke vrste parazit/ Breba naglasiti, und z&eimal unterstrei$3en..M kako je svjedo$ima na sudu utvr!eno da je stara ubogarka redovno pila po rakijani$ama i kako je jo nekoliko minuta prije svoje smrti popila svoj obligatni frakli7/ Da, ja znam, to je dosadno, ali to treba babama na periferiji objasniti, mi to znamo, ali # na(alost, zar ne, # te babe na periferiji, one su javno miljenje,

a ne mi/ Da/ to treba tampati, kako je koija na zaokretu, propisno, u smislu $estoredarstvenoga reda, dva puta viknuo =3op, 3op=, i kako baruni$a nije vozila brzinom ve7om nego to je doputeno. .n je po7eo najprije poluti%o, )ao da di)tira samo )oncept i,jave ,a novine, ali poslije mu rije7i dobivaju na tempu, i on virtuo,no i vrlo %itro ponavlja sav taj ni, po,nati% argumenata, i, jedne advo)ats)e visine, ?von oben?$ 0tara pijana ubogarka nije bila prega(ena etvoropregom nego oborena blatobranom, i to iz vlastite krivnje, jer, molim lijepo, sjetimo se samo< stara nije oborena na $esti nego je pala na ploniku, to je po mnijenju strunjaka utvr!eno kao te3nika nemogu7nost, da netko, prega(en kolima, padne na plonik/ 0tara, dakle, nije umrla prega(ena, nego se samo onesvijestila, i lijenik, koji je stigao na mjesto nesre7e sedam minuta poslije samog doga!aja, konstatirao je da je jo sedam minuta kasnije sr$e vrlo jasno ku$alo. 6einet&egen,..O ja mislim da bi bilo vrlo dobro da se toj protuizjavi prilo(i ovjerovljeni lijeniki nalaz, i da se tampa slu(beni razudbeni nalaz, iz koga mo(e i slijepa$ vidjeti jasno da uzrokom smrti nije nikakav etvoropreg nego visokostepena arterioskleroza, plus degenerirano, 3ipertrofirano sr$e na posljednjoj niti insufi$ijen$ije, plus sedamdeset i tri godine, plus alko3ol, jednako, logino< smrt/ 1osve obian sluaj, u sedamdeset i tre7oj godini svakodnevna pojava smrtonosnog laganfala, a nikakvo ubojstvo/ :d neeg se konano mora umrijeti, l>$3erli$3/ 0mijena je, dakle, u svemu ovom kompleksu i sama pomisao na to da bi se tu radilo o [ @GG k. z., jer, kao to je na sudu slu(beno utvr!eno, i kao to je sud logino stao na gledite obrane, tu nije bilo niti je moglo biti nikakvog djela ni propusta koji bi pove7ao ili prouzroio pogibelj za (ivotN dakle upravo zato jer je to sve, u najgorem sluaju, bio jedan sasvim obini $estoredarstveni prekraj, a nikako delikt po [ @GG k. z., zato treba tu gospodu diletantske skribente tu(iti zbog klevete i zbog uvrede potenja/ Bo je jedno. Ba smrt stare Quperti$e, dakle, to je jedno/ Ha znam, vama je to dosadno, vi ste so zu sagen in einer Hubilarstimmung,.4S ali i vi, dragi moji, kojima su sve te injeni$e 3aarklein.4. jasne, i vi se gubite u konfuziji i nedosljednosti, a kako tek ne 7e iroki slojevi kojima se sve to servira podgrijano na so$ijalistikom reou/ ?a(ni su, dakle, ovi momenti, prvo< smrt je po lijenikome nalazu doista mogla da nastupi sama od sebe. Drugo< ta Qupertova bila je ubogarka koja nije (ivjela u zajednikom ku7anstvu s )anjegovom, tom prile(ni$om njenoga sina, koji je opet (ivio odvojeno od svoje majke ve7 trideset i dvije godine. Bre7e< ta pijana stari$a bila je pokopana pristojnim gra!anskim pogrebom drugoga razreda i na njenu uspomenu, pod njenim imenom, osnovana je jedna postelja u "olni$i 0estara i jedno mjesto u gra!anskom sirotitu, a osim toga na ime te Qupertove polo(ena je kod Dobrotvornog Ireda jedna svota od pet 3iljada za njenu zakladu, a ta je zaklada uknji(ena kod banke Glembay Ltd. na iznimno visoki kamatnjak od osam posto/ Baj se kamatnjak pokriva iz posebnog baninog privatnog rezervnog fonda, to ini godinje minimalno daljnji3 sedam stotina i pedeset kruna, to 7e za dva#tri de$enija predstavljati jednu glavni$u svakako pristojnog imetka/ Baj kamatnjak, taj rezervni fond, mjesto u sirotitu, postelja u bolni$i plus pogreb, sve to iznosi vie od trideset 3iljada. GL96"5R pre)ine ga nervo,no> 0ve bi to imalo biti in $amera $aritatis.44

# to je delikatno i sve je to ve7 ionako publi$irano/ 1I"5< ;aravna stvar< in $amera $aritatis, a one babe na periferiji sa svojim kraj$erblatima ne itaju karitativne izvjetaje. Ili$i ba takve stvari treba pod nos servirati/ Bu treba logino naglasiti da je iz jednog pukog sluaja to je tu staru prosjakinju udarila kap upravo u onom momentu kad je pokraj nje prolazio etvoropreg tete Darlote, drutvo imalo samo koristi< mjesto jedne sklerotine stari$e, jedna bolnika postelja, jedno mjesto u sirotitu, jedna zaklada od osam posto u dobrotvorne svr3e. 5li sve je to samo sluaj Qupert/ 5 sve ono to se dogodilo poslije smrti ove stare Qupertove, ono je od toga sve sto posto savreno nezavisno, ono je sve vefel.4@ i kverulantstvo najni(e vrste, ono je prosto iznu!ivanje/ Da je to (ensko li$e, ta )anjegova, bila sluajno prile(ni$a vanbranog sina stare Quperti$e, da taj ve7 trideset i dvije godine nije (ivio sa svojom materom, to se to tie konano tete Darlote, respe$tive nas kao takvi3E ;esre7a na jednom od najprometniji3 uglova u gradu mo(e se dogoditi uvijek i svakome, ali time nitko (iv ne stjee nikakvi3 prava, a pogotovo ne spram li$a koja su dobrotvornim faktima dokazala da su spremna da taj svoj lini pe3 pristojno i 3umano likvidiraju/ 9to, i na tome treba bazirati drugi dio izjave/ Bu treba postati pomalo ofenzivan/ Da je ta suluda osoba, ta )anjegova, ponovno ostala u drugome stanju, opet kao neija prile(ni$a, da je tu na vaim vratima moljakala milostinju i da je uvijek gospodski nadarena dola na ideju da od toga stvori sebi stalno vrelo pri3oda, to napokon prelazi okvir nai3 mogu7nosti, to je njena privatna stvar/ Bko je toj )anjegovoj rekao da skoi s prozoraE 0vaka strpljivost, pa bila ona ma kako visoko odnjegovana i dobronamjerna, treba da ima svoje logine nepokolebljive grani$e/ 0ve u svemu< ja strogo juridiki mislim da na toj skupini proturazloga treba sastaviti izjavu, i da tako treba energino i definitivno tu stvar likvidirati/ Be (urnaliste treba kontraminom ekrazirati, to dr(im da je u interesu i imena Glembay i tete Darlote kao mog klijenta/ Di'i/.4A Eutnja$ 'vi ra,mi9ljaju o tim do)a,ima$ Mala stan)a$ DQ. 5LB65;;< Bo je tono to govori gospodin doktor dragi gospodine tajni savjetnie, da jedna takva argumenta$ija u ovome smislu ne bi nikako mogla biti tetnom ni u kojem sluaju/ "5QI; )5 )50B9LL < %a mene je sav taj juristeraj jedan Lui pro Luo, und allerdings verste3, i$3 ni$3t viel davon/.4G Ha mislim da je sve to pametno, samo neka se ve7 jedamput neto dogodi, um Gottes )3risti 2illen/ *ako mogu ja biti odgovorna za samoubojstvo jedne meni nepoznate osobeE I kakvoj vezi je s time moje ro!eno dijeteE *ako ovjek dolazi do toga da ga javno vrije!aju i psuju auf sol$3e niedrige 5rt und 2eiseE.4J Ha moram dobiti svoju satisfak$iju/ 6eni je sud dao priznanje da sam nevina< das muss man unterstrei$3en, dass das Geri$3t das selbst eingese3en 3at/.4K 5 vi, "aloanski, to vi mislite o tomeE :"9QL9IB;5;B ?:; "5LL:)05;0%*R s la)im )avalerijs)im na)lonom ,vecnuv9i svojim salons)im 9pornima> Ha se svakako sla(em s

vama, milostiva baruni$e/ $3 se3e aber ni$3t ein, &ozu das ganze -erumreden um die 0a$3eE Hedenfalls mein, i$3, dass man dem *erl (i$3 mein, den betreffenden Hournalisten) eins auf die Fratze 3auen sollte/ 0$3&ere *avalleries>bel sind dazu ein ganz besonderes 6ittel..4M &eone nasmije se glasno i o9tro$ -otpuno spontano i od srca$ "5QI; )5 )50B9LL < 2arum la$3st du, LeoE.4O L9:;9 )ao da se prenuo i, svoji% misli u stvarnost> $3E -ab, i$3 gela$3tE ;ein, gar ni$3ts/ Gar ni$3ts/.@S :ra1a se do)tor 'ilberbrandt i vrlo pomno slu9a taj ra,govor$ F5"Q )%R< Ha mislim da 1uba ima pravo. ;jegovi su razlozi neoborivi/ ;eka tampa izjavu u gornjem smislu i neka tu(i/ Bo je dobro/ GL96"5R< Ha sam iz iskustva pun nepovjerenja spram tampe, spram javnosti i spram suda/ *akvu bismo mi satisfak$iju mogli jo dobitiE ;ajve7u satisfak$iju koja se uop7e mo(e posti7i mi smo ve7 postigli< nas je sud rijeio krivnje/ Ha ne znam postoji li gdje mogu7nost za jo kakvu satisfak$ijuE Ha mislim da se ve7 po samome tonu ovi3 skribenata i pamfletista vidi da ne 7e tedjeti nikoga/ ;eka piu to 3o7e/ Ha mislim da bi najinteligentnije bilo spu(vom prek i ad akta/ 5 ti, Leone, to ti misli o svemu tomeE Bi veeras demonstrativno jo nisi dao glasa od sebeE L9:;9 mirno, savr9eno ne%ajno, )ao da je sav ,ao)upljen punjenjem svoje lule i )ao da ne govori te9)e rije7i, be,a,leno i dobro1udno> Ha mislim da svi ti vai razlozi i proturazlozi zajedno ne 7e o(iviti one mrtve (ene/ :na je skoila i za nju je svreno/ "5QI; )5 )50B9LL ra,draeno> Dakle, ti bi ve7 jedamput mogao da prestane s tim tvojim +berspannt.@. pogledima/ Das alles ist &ieder +berspannt/.@4 L9:;9 mirno i vrlo is)reno> Xberspannt ili ne, ta je (ena mrtva. njeno dijete je mrtvo/ stara Qupertova je mrtva/ 0vi su mrtvi/ "5QI; )5 )50B9LL < ;e misli valjda da ka(e da sam ja neto kriva tim (enamaE L9:;9 prije8e pre)o njenog pitanja, )ao da ga je pre7uo> Da, te su (ene mrtve/ 5 ako (elite znati to ja o tome mislim, onda izvolite i posluati. 5ko ne, meni je svejedno/ Dakle, dragi moj i potovani oe, ja o toj stvari mislim da je sve to irrPparable/.@@ :no to je tu 1uba deklamirao, ono je ius..@A li, jo bolje< tako odlikai predstavljaju ius, a 1uba je uvijek bio odlika/ Bo 1uba zna sve napamet< i razloge i proturazloge. 6e!utim, ima stvari koje ni najbolji odlika ne mo(e nauitiN ima stvari koje nisu zapisane ni u kaznenom zakonu ni u $estoredarstvenom redu. Dtovie, takve stvari ne daju se rijeiti ni na konjaniki nain mit s$3&eren *avalleries>beln,.@G kao

to smo uli od onog viteza u vafenroku/ Ha mislim, u jednu rije, da sve te vae rijei ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim doga!ajem/ F5"Q )%R< 0 kakvim doga!ajemE %ar se tu jo neto dogodiloE L9:;9< Bu se dogodilo to da je jedna (ena sa svojim djetetom skoila iz tre7eg kata i da su oboje mrtvi. Bo se je dogodilo. Bo je sve to se je dogodilo/ 5 ona je pet minuta prije toga pozvonila na glembajevskim vratima i tu su je ba$ili na uli$u/ 1I"5 uvredljivo> Bi si artist/ 1oznata je stvar da se *+nstleri.@J svemu paranoidno ude/ 1aranoidi vide u svemu nekakve =doga!aje=. L9:;9< Bi dakle pod artizmom razumijeva paranoidno neto to se svemu udi/ 5 za tvoj advokatski mozak sve to nije kazneni zakon i $estoredarstveni propis, sve je to artizam. 1rekrasno/ :vdje su jednu (enu izba$ili na uli$u, i to konstatirati, to je paranoidno/ Ha sam bio prisutan kod tog doga!aja/ F5"Q )%R< Dobro, pak ako si mislio da je to nepravedno da tu (enu ba$aju na uli$u, zato nisi onda to sprijeioE L9:;9< Ha sam u ovoj ku7i na proputovanju, i ne le(i u mojoj kompeten$iji da mijenjam ku7ni red. stina je da je ta (ena bila na ovim vratima i da je plakala tu vie od pola sata. 5li takav je ku7ni red< nitko tko nema vizitkarte ne mo(e biti priputen gospo!i. "5QI; )5 )50B9LL < ;ije istina/ :3ne 5nmeldung darf die Dieners$3aft ;iemanden zu mir 3ereinlassen/.@K L9:;9< Ha&o3l, das 2eib &urde ni$3t 3ineingelassen/.@M Bo isto tampano je ondje u onom lanku. Bo je $itat iz artikla =0ie &urde ni$3t 3ineingelassen/=.@O :na je 3tjela da joj baruni$a kupi jednu 0inger#mainu. :na je izuena velja, i ona kao takva bila je uvjerena da ima pravo na tu 0inger#mainu/ GL96"5R< 1a dobro, a zato se ti nisi onda upleo u stvar kad si konstatirao da se tu radi o jednoj bagateliE L9:;9< :na je de$idirano izjavila< ako ne dobije tu singeri$u, da 7e se ubiti/ :na je dodue rekla da 7e se utopiti, a po ku7nom redu, bez vizitkarte... DQ. 5LB65;;< Ha tebe ne razumijem/ Bi govori tako perverzno kao da si kokainist/ *ako se mo(e o ovakvim stvarima govoriti tako, bogami, paranoidnoE 5ko si ti doista prisustvovao toj s$eni, &arum 3ast du ni$3t eingegriffenE.AS Gospodin Ge3eimrat ima pravo/ L9:;9< Ha sam rekao toj (eni neka se vie ne ponizuje i neka vie ne dolazi/ Her mi je rekla da je u posljednja dva dana bila ovdje sedam puta/

:na me je uvjeravala da bi se sve dobro rijeilo kad bi imala svoju vlastitu singeri$u, a ovako da 7e se utopiti/ 5 ja sam joj odgovorio neka vie ne dolazi, jer, koliko je meni poznato, nju ne 7e pustiti pred baruni$u bez vizitkarte/ arunica !astelli"Glembay od tog tona i na7ina &eoneovog toli)o se je u,rujala te se, vidljivo ra,draena, ne moe vi9e svladati$ .na ustane energi7no i be, rije7i ode do ,vona ,a poslugu$ 'luga ula,i i ona mu ne9to obja9njava$ GL96"5R< Dakle, ti si prisustvovao toj aferiE ti nikome nisi rekao o tome ni slovaE L9:;9< ;ikome/ GL96"5R< ;es3vatljivo/ L9:;9< Ha mislim da je u ovaj ma3 potpuno svejedno zato ja nisam o tome nikome nita govorio/ 1rije svega, ja o onoj prega(enoj stari$i nisam imao ni pojma. : tome opet meni nije nitko rekao ni rijei/ 5 ti si me pitao to ja mislim o toj vaoj juridikoj konferen$iji. 6olim lijepo< ja ti izla(em svoje misli/ Dto sam ja znao o svemu tomeE ?idim tu jednu (enu u visokom stepenu trudno7e s djetetom na sisi, u suzama, a ne putaju je pred baruni$u jer nema vizitkarte/ Govori ta (ena o nekim ubojstvima, o nekakvom pro$esu, o 0inger#maini kao o svojoj najve7oj sre7i/ :tiao sam u du7an i kupio sam jednu 0inger#mainu i dao joj poslati na njenu adresu, 7ita s jednog papiri1a> F. )anjeg, )vjetna .J@ a. 1I"5< 1a to je genijalno/ 1a to je divno/ oni tebi mogu da potvrde da je ta maina pla7ena jo prije nego to se je ona ubilaE L9:;9< *ako to misliE ;e razumijem/ 1I"5< 1a to je, naime, jedan neobino drago$jeni fakat da li je ta maina pla7ena prije samoubojstva te (eneE ?erste3st du das ni$3tE.A. ;a tome se mo(e iskonstruirati nov juridiki obrat stvari< po toj pla7enoj maini dobiva itava ta smrt posve novo pravno osvjetljenje/ ;jeno predsmrtno pismo je time potpuno demantirano/ L9:;9< 1ardon, valjda ne misli da sam ja tu mainu kupio za tvoje advokatske trikoveE Ba maina, to je moja =paranoidna= maina i nema s tim juridikim tvojim vi$evima nikakve veze/ Ha sam s tom singeri$om zakasnio na liniji svoje vlastite =paranoidne= odgovornosti/ 'luga se jo9 prije vratio s jednim divnim bijelim rus)im %rtom, i barunica !astelli"Glembay demonstrativno se igra sa psom ,a &eoneovi% rije7i$ "5QI; )5 )50B9LL < Dosta o tome, gospodo/ Glembay ima odluku u ru$i/ %a ovakve +berspannt nijanse ja nemam razumijevanja/ 9s ist besser einem treuen -und in die 5ugen zu s$3auen, als so einen "lWdsinn zu

dres$3en/ $3 lass, mi$3 ni$3t plagen/ Gospodo/ 9s blitzt in der Ferne/.A4 ?ani je tako divan zrak/ Da se spasimo iz ovoga dima/ zvolite, gospodo/ *omm, gor, komm, du s$3Wner, intelligenter *opf/ *omm, du lieber, lieber gor/.A@ I,la,e1i na terasu, miluje psa i spu9ta se polagano stubama u vrt$ 0a njom .berleutnant von alocsans,)y, dr$ (ltmann i -uba +abric,y$ 'tan)a$ #r$ 'ilberbrandt be, rije7i slu9ao je &eonea 7itavo vrijeme s najve1im interesom$ 'tari Ignjat Glembay 9e1e nemirno salonom, ode do terase, vrati se, pu9i svoju %avanu, gucne po )oji A%is)y, gleda u tminu i vra1a se natrag$ -o,voni slu,i$ /la,i )amerdiner$ GL96"5R< "ringen sie, Franz, no$3 s$3&arzen *affee, jaE Ind 9is, bitte/.AA Ee1e dalje nervo,no, odbija dimove, ,astane na tren i slu9a ra,govor, a onda se opet udubi u svoje misli$ +abric,y pu9i %avanu i pijuc)a )onja)$ / daljini grmljavina )oja polagano dola,i blie$ &eone je sjeo na divan pod portrete, u,eo i, depa ne)a)ve papire, pisma, lista po njima i posve je )oncentriran na tu le)tiru$ 0 L"9Q"Q5;DB pristupi &eoneu vrlo smjerno i la)ajs)i> Gospodine doktore, izvinite, ja mislim da ste vi malo prije bili suvie otri i, gotovo bi se moglo re7i, nepravedni spram baruni$e/ L9:;9 sav u 7itanju oni% pisama, namjerice )ao rastreseno, ustvari re,ervirano> DtoE *ako molimE 0 L"9Q"Q5;DB< Ha mislim da ste vi, gospodine doktore, bili suvie jednostrani u svojoj formula$iji nesretnog sluaja. L9:;9< *akvog sluajaE ;e razumijem to 3o7ete time da ka(eteE 0 L"9Q"Q5;DB< 6islim da niste ni s kakvim pravom smjeli govoriti o smrti one nesretne (ene onako neutralno kao da se vas ta stvar ne tie/ L9:;9< 1a ako (elite da znate, ta stvar se mene doista nita ne tie/ 0 L"9Q"Q5;DB< Gospodine doktore, izvinite, to ne mislim da ka(em kao indiskre$iju, to se dogodilo potpuno sluajno, bez moje volje, sasvim sluajno. L9:;9< Dto se to sluajno dogodiloE 6eni sve to postaje sve zagonetnije/ 0 L"9Q"Q5;DB< Ha sam sino7 prisustvovao vaem razgovoru s onom nesretnom (enom/ Ha sam bio na galeriji kad ste vi govorili s njom u 3olu, vra7ao sam se iz biblioteke i tako sam potpuno sluajno, bez svoje volje, sasvim sluajno...

L9:;9< ;o # iE ondaE DtoE -o7ete li da se ispriate to ste prislukivaliE 0 L"9Q"Q5;DB< 6oja je savjest ista, gospodine doktore, molim najljepe/ Ha sam posve sluajno bio na galeriji i uo sam svaku rije koju ste vi onoj (eni rekli/ Cuo sam kako je ona plakala da ovako dalje vie ne mo(e s jednim djetetom na prsima a s drugim na putu, a vi ste njoj na to rekli =neka skoi kroz prozor=/ =*ao "oga vas molim=, tako je ona plakala pred vama, =kao "oga vas molim.= Bo sam uo, gospodine doktore/ L9:;9< Bono. :na me je molila =kao "oga= da joj pomognem da do!e do baruni$e bez vizitkarte, a ja sam njoj na to odgovorio da je bolje da skoi direktno kroz prozor/ Bono/ 5li kada ste ve7 u toj stvari igrali ulogu detektiva, trebali ste onda bolje prislukivati, dragi moj veleasni gospodine/ Ha sam tu (enu molio neka bude pametna i, prije svega, neka se zaludu ne ponizuje/ Qekao sam joj da je baruni$a predsjedni$a Dobrotvornog Ireda, pa neka napie na taj Dobrotvorni Ired svoju molbu, neka navede sve svoje razloge, pak 7e tako dobiti svoju iva7u mainu. :na je meni na to odgovorila da je ve7 etiri takve molbe predala, a ja sam sebi ispisao brojeve njeni3 molbi, i, ako vas zanima, ja vam mogu $itirati te brojeve/ 9vo, molim lijepo< .@KSK, .A444, .AAKK, .AMO@. 0 L"9Q"Q5;DB< Qije je o formi kojom ste vi tu (enu odbili/ Ipravo taj brutalni va nain, po mome najsavjesnijem uvjerenju, ne daje vama nikakva prava da osu!ujete svoje bli(nje zbog mnogo manji3 formalni3 propusta/ L9:;9 nervo,nije> 6olim vas, 0ilberbrandt, ne zanovijetajte/ I onaj momenat kad je ona meni sino7 predala ove svoje brojke za iva7u mainu, ja jo nisam znao za sluaj one stare prega(ene (ene< njene svekrve/ %a taj sluaj ja sam tek jutros doznao. 6olim vas da uva(ite da ja nisam nikakav advokat i da ja danas ne mislim da sluajevi Qupert i )anjeg nisu u vezi. 0ino7 ja o svemu tome nisam imao ni pojma/ kad je ona meni govorila o svojim molbeni$ama koje le(e kod Dobrotvornog Ireda ve7 vie od pola godine, i da bi jedna jedina rije mogla da je spasi, ja sam mislio da govorim s jednom sirotom koja tra(i baruni$u kao dobrotvorku/ ;a to sam ja njoj rekao< draga moja, dobrotvora kojima se pristupa s vizitkartama, takvi3 se dobrotvora klonite u vlastitom interesu/ ako vi od ovi3 dobrotvora oekujete svoj spas, onda vam je bolje da odma3 skoite kroz prozor/ Bo sam ja toj (eni rekao i to ne poriem/ ne razumijem koju svr3u ima ova vaa interpela$ijaE 'tari +abric,y i Glembay slu9aju s veli)im interesom$ 0 L"9Q"Q5;DB< Dozvolite mi samo jednu primjedbu, gospodine doktore< rije je bila o onoj noti$i u onom ateistikom vinkelblatu.AG da su tu (enu sino7 izba$ili iz milijunake ku7e kad je posljednji put dola da moli za pomo7/ 5 gospo!a baruni$a o svemu tome nije imala ni pojma/ koliko ja poznajem baruni$u, ja mislim da je ona ovjek vrlo plemenita i meka sr$a/

L9:;9< 6olim vas... 0 L"9Q"Q5;DB< Da, gospodine doktore, ja sam u to uvjeren/ ono to ste vi prije ironizirali kao ku7ni red, da se pred baruni$u ne putaju nenajavljeni ljudi, to je svakodnevna pojava, pa nije ni formalan propust. Ha vas uvjeravam< da je gospo!a baruni$a mogla samo naslutiti o emu se radi, danas ova (ena ne bi bila mrtva, i svi mi bili bismo od ovog sablasnog doga!aja pote!eni/ Ha sam kao tajnik 1reuzviene imao prilike da je gledam na poslu u Dobrotvornome Iredu pune dvije godine i to dakle (mogu vam mirne due re7i) nije nikakva asovita impresija nego sud izreen nakon dugogodinjeg iskustva< 1reuzviena je dobar ovjek, vrlo tanko7utan za stradanje bli(njega, i ja sam upoznao u (ivotu vrlo malo ljudi kod koji3 bi ona platonska ideja dobrote< , ono vr3ovno, najvie saznanje dobrote bilo tako razvijeno kao u 1reuzviene/ L9:;9< ?i 7ete to, veleasni, kao njen ispovjednik, svakako bolje znati od nas laika/ 0 L"9Q"Q5;DB< Da, bez obzira na vau ironiju, tako je to, gospodine doktore, kako ja ka(em/ 5 u ovom konkretnom sluaju )anjeg, treba s3vatiti i razumjeti stanovite 1reuzviene/ Ba )anjegova je li$e koje s onom stari$om Qupertovom nije bilo ni u kakvoj juridikoj, pa ni formalnoj veziN de fa$to, kao to je vrlo tono formulirao gospodin doktor 1uba, prile(ni$a jednog ovjeka koji je # nota bene.AJ # kao vanbrano dijete (ivio od svoje majke odvojen vie od trideset godina. ta (ena, ta )anjegova, u fik$iji da je ona pravni nasljednik jedne njoj nepoznate i strane osobe (sluajno udarene na uli$i od kapi), tra(ila je preko suda i preko tampe jednu fantastinu svotu/ 0 jedne strane apelirati na sud, pozivati se na 3ladno slovo zakona, a s druge strane, poto smo na sudu izgubili, apelirati na samilost, ne, to nikako nije kr7anski postupak/ 1reuzviena gospo!a baruni$a le(ala je od (ivanog oka u sanatoriju, ona je naoigled sviju nas posijedjela takore7i u dvadesetietiri sata, a ti su isti ljudi oko te )anjegove raspirivali po javnosti tako skandalozne glasine o njoj i o njenom pred(ivotu, da se onda ta osoba jednoga dana lino pojavi tu na baruniinim vratima u ulozi preponizne prosjakinje kao da nikada nije nita bilo. 0 jedne strane biti paliku7a, moj gospodine, a s druge strane pozivati se na milosr!e, kakvo je to li$emjerjeE He li to kr7anski nainE L9:;9< Dakle, i vi ste protiv svakog pardonaE :nda sam ja bio prema tome u pravu kad sam toj )anjegovoj rekao da je bolje da skoi kroz prozor nego da se od 1reuzviene nada ikakvoj pomo7i a pogotovo bez vizitkarte/ 0 L"9Q"Q5;DB< Bo je dijalektika, gospodine doktore/ L9:;9< 5 to da je baruni$a zaasna predsjedni$a Dobrotvornog Ireda, to nije dijalektikaE 0 jedne strane gazimo ljude, a s druge strane inimo im dobro< to je svakako neke vrste moralna ravnote(a/ F5"Q )%R< Ha sam, Leone, oduvijek bio vrlo oduevljen za paradoksne veltanaunge, dar+ber ist kein %&eifel,.AK ali ja dr(im da je faktino

+berspannt tu nesre7u na uglu uli$e pripisivati baruni$i/ Bo je nesretan sluaj, i mogu da ti ka(em, das ist meine se3r ernste Xberzeugung.AM da taj baruniin etvoropreg nije prvi ni posljednji pod kojim su ostale le(e7i stare babe/ Ha&o3l, so ist es leider/.AO 0 L"9Q"Q5;DB< 5 ja opet mislim, illustrissime, da gaziti ljude u jednom danom sluaju tjelesno, fiziki, nije ni pribli(no tako greno kao gaziti ovjeka moralno, duevno, idejno/ L9:;9< Ha znam doslovno sve unaprijed to 7ete re7i/ Hede *anzel ist eine 5rt 5dvokatenkanzlei/.GS 0 L"9Q"Q5;DB< 0vi ljudi (ive s velikim (ivotnim zama3om u sebi, sve do jedne psi3oloke $rte, a kada prije!u tu posljednju !avolsku $rnu $rtu, onda su sazreli za bezbo(nu smrt/ 0vaki pojedina$ nosi u sebi fundamentum one augustinske bo(anske dobrote, to je osnovni vitalni prin$ip svega zbivanja. Deus est in omnibus rebus,.G. kao to je zapisao sveti Boma. ;on timor, sed admiratio et gratitudo deos fe$it,.G4 dodue je $i$eronska poganska rije, ali mo(e se primijeniti i danas. Ljudi su puni te bo(anske admira$ije i te vr3unaravne za3valnosti i svi ljudi vjeruju u neki vii, nadzemaljski smisao svog subjektivnog (ivota i ona Fi$3teova =sittli$3e 2eltordnung=.G@ vie#manje po svim je duama zapea7ena. Ljudi nose u sebi moralnu vjeru u onaj 9ns Qealissimum, 9ns per se ipsum,.GA u "oga, u bo(anski autoritet i u drutvenu 3ijerar3iju. Istvari< jedan strogo dis$iplinirani sistem u materijalnom smislu. 0 tim i takvim slikama u sebi ljudi se mogu dr(ati na povrini u (ivotnim krizama. Bo je ona biblijska uljeni$a u nama. Lu' in tenebris..GG 5li kad jedan subjekt misli da je spoznao da nad njime nema niega< ni moralnog autoriteta, ni ideje "oga, ni dobrote, pa ni drutvene 3ijerar3ije, onda takvog ovjeka proguta osje7aj paklenog vakuuma. 5 vi ste, dragi moj gospodine doktore, ba$ili onu (enu u takav moralni vakuum/ ?i ste u njoj ubili ideju dobrote, ideju "oga i svake nade/ L9:;9< vi mislite da je ona skoila kroz prozor zato jer sam ja u njoj ubio ideju dobrote/ 0 L"9Q"Q5;DB< 0amo zato nije/ 5li svakako< dok je mogla da jo pie molbeni$e, ku$a na tu!im vratima, da moli milost kod svog bli(njeg, u njoj je moralo biti jo vjere i u moralne autoritete i u drutvenu 3ijerar3iju/ :na je jo vjerovala u ideju dobrote, jer da nije, ne bi bila uop7e ni dola ovamo/ 5 vi ste joj rezolutno izjavili da svega toga tu nema< ni dobrote, ni samilosti, ni "oga/ Dto je toj (eni poslije toga preostaloE DtoE vidite, po moralnoj klasifika$iji, taj je va in te(i od toga da netko sluajno pregazi etvoropregom jednu sklerotinu stari$u ili da negdje postoji jedan ku7ni red da se posjetni$i najavljuju vizitkartama/ L9:;9< Bo da je ona skoila kroz prozor, to je matematika/ :na je morala skoiti kroz prozor/ Bo je ista matematika/ Danas poslije podne ja sam bio u njenom stanu i uvjeravam vas, 0ilberbrandt< da vi stanujete u onoj sobi i vi biste skoili kroz prozor sa svim svojim moralnim autoritetima i $itatima

zajedno/ F5"Q )%R< 5 ti kao da perverzno u(iva to je ona skoila kroz prozorE L9:;9< Bo je matematika/ Bo je jasno kao dva puta dva/ Bo je unutarnja logika same stvari/ Bo ima svoje dublje razloge/ F5"Q )%R< Deine Logik &ird mir t>gli$3 enigmatis$3er/.GJ L9:;9< Bo je ista glembajevska logika/ 6islim da sam otkrio kauzalitet toga doga!aja i dr(im da mi je itava ta tajna prilino jasna. zme!u ostali3 mnogi3 razloga jedan je i taj to je Glembajevima u interesu da to vie ljudi pomre. Bo je glembajevski biznis/.GK F5"Q )%R< Das &ird immer dunkler und enigmatis$3er/.GM 'tari Glembay je u svojoj nervo,noj 9etnji ,astao i napeto slu9a$ L9:;9< Glavni$a ulo(ena u pogrebne pot3vate nosi oko ezdeset posto. *oliko je meni poznato, "anka Glembay Ltd. (izme!u svoji3 ostali3 fair poslova) finan$ira gotovo sve pogrebne trafike u gradu i u provin$iji/ GL96"5R< Bi 7e prije ili kasnije svriti u ludni$i/ ' indignacijom ode na terasu i spusti se stubama u tminu$ I, vrta dale) smije%$ Grmljavina dola,i blie$ 0 L"9Q"Q5;DB< Baj va ni3ilizam nije mi jasan/ ;ije rije o bankirskim poslovima nego o tome da ste vi konkretno optu(ili, a niste u stanju da tvrdnju doka(ete/ Bitrate se lakoumno svim svetinjama, gospodine doktore... L9:;9< Qije nije uop7e ni o emu/ Qije je o tome da ste vi mene nagovorili i da me ve7 pola sata gnjavite/ *akve svetinjeE 5 vi mislite da su te vae dobrotvorne parade pod protektoratom baruni$e )astelli takva jedna svetinja u koju ljudi treba da vjeruju kao u metafiziki autoritet i drutvenu 3ijerar3ijuE Imrijeti pod kopitom baruniina etvoroprega s vjerom u metafiziki autoritet i drutvenu 3ijerar3iju/ 5li pristupiti takvome stvorenju i kazati mu< ovjee, sjeti se da si ravan onome pred kime se ponizuje, i ne ponizuj se/ -odaj uspravno, ne plai pred tu!im vratima, jer iza ti3 vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj # to po vama znai nekoga moralno zgaziti/ Iostalom/ :d mene je neinteligentno to s vama uop7e govorim< valjda ne mislite od mene stvoriti nekakvog konvertitaE -re)ine ra,govor, odma%ne ru)om, pro9e1e se salonom, gleda sli)e na ,idovima, a onda se sav s)upi nervo,no o)o svoje lule$ 0 L"9Q"Q5;DB je,uits)i laljivo, la)ajs)i bijedno i monotono ispovjedni7)i> ?i ste neupu7eni, gospodine doktore, jer da ste upu7eni u karitativni rad 1reuzviene milostive baruni$e, ne biste sve te divne

kr7anske rezultate mogli nazvati paradom/ Dozvolite mi< $ifre govore. 0amo teku7e godine pod predsjednitvom baruni$e izdano je$$$ spremno i rutinirano vadi i, reverende svoj molitveni) i 7ita i, jedne ceduljice> molim lijepo, gospodine doktore, izdano je< sto pedeset i sedam pari $ipela, tri stotine djeji3 kompleta, osam stotina pedeset i troje dje$e predano je na zimsku pre3ranu, izdano dvadeset i osam 3iljada potpore i poduzeto trista i osamnaest besplatni3 pravni3 interven$ija/ Ha preputam vaoj savjesti, gospodine doktore, da ovakve lijepe i kr7anske rezultate nazovete paradom. 5 ako ba (elite znati, ovogodinja anketa o materijalnom i moralnom stanju nai3 klijenata, raspisana na vlastitu ini$ijativu 1reuzviene gospo!e baruni$e... L9:;9 stane pred 'ilberbrandtom i,a,ovno i ironi7no> 0luajte, 0ilberbrandt, nikakve vae $ifre ne 7e mene uvjeriti o tome da je baruni$a dobrotvorka/ Ha o svemu tome imam svoje lino miljenje/ ?i ste poznavali dnevniara kod Dobrotvornog Ireda 0komrakaE 0 L"9Q"Q5;DB< ?i mislite onog paranoidnog mladi7a koji se objesio nema ni mjese$ danaE L9:;9< Da, upravo onog =paranoidnog= mladi7a koji se objesio prije mjese$ dana/ :n je ostavio svoju koresponden$iju i iz te se koresponden$ije jasno vidi da je vaa milostiva predsjedni$a baruni$a )astelli#Glembay stajala u intimnim vezama s tim dvadesetogodinjim 0komrakom/ 0 L"9Q"Q5;DB< Gospodine doktore/ *ako smijete vi ovako govoriti o svojoj pomaj$iE : jednoj dami, gospodine doktore, za "oga miloga/ L9:;9< ?rlo jednostavno/ Ha imam baruniino pismo tu u d(epu # iz koga slijedi... 0 L"9Q"Q5;DB< zvinite, gospodine doktore, ali mene to savreno nita ne interesira/ L9:;9< Cudim se/ %nai da vae prijateljstvo s baruni$om onda nije vie tako intimno... 0 L"9Q"Q5;DB nervno vrlo napeto> *ako misliteE L9:;9< *ad netko spava s jednom (enom itave no7i, njega bi ipak trebalo interesirati s kim se to dopisuje ta dotina (ena. 0 L"9Q"Q5;DB blijed i u,rujan, dr91u1i> ;e razumijem od svega toga ni rijei, gospodine doktore/ L9:;9< ;eE %aistaE ?rlo mi je (ao/ 6olim vas samo, kad ve7 primate baruniine no7ne vizite, da kod toga budete barem za nijansu diskretniji/ "arem tako dugo dok su strani gosti u ku7i/ Iostalom/ Laku no7, gospodo/ .de %itro s jednom pre,irnom gestom$ 'ilberbrandt gleda ,a njim

;asciniran, be, jedne jedine rije7i$ F5"Q )%R na)on stan)e> 9in ungem+tli$3er 0onderling, das sage i$3/.GO Na terasi stoji Glembay$ lijed )ao )rpa, be, )api )rvi$ .n je stajao ne,apaen tu od po7et)a$ 'ilberbrandt ga je vidio, ali nije vi9e mogao da to objasni &eoneu$ -olagano, slomljeno ide Glembay do stola i tamo )lone$ Nato7i A%is)y, ispije$ Jo9 jedamput A%is)y$ Is)api$ / daljini grmljavina$ GL96"5R< -Wrst du, Fabri$zyE 9s donnert/ -Wrst duE.JS Bo su bila moja kri(a jutros. 9s donnert/ Ha sam osje7ao da se neto sprema/ Ide do otvorene terase i slu9a grmljavinu$

0(:JD'(

IN DRUGI
0biva se dvadeset do trideset minuta poslije prvoga$ 'cena pri)a,uje bidermajers)u gostins)u sobu u )u1i Glembaja, u stilu 7istu, jednostavnu i s)romnu$ #va politirana 9au)el9tula, dva ;otelja od cvjetnoga )retona, %olandes)e marine u ,latnim o)virima$ Na prili7no veli)om politiranom stolu srebrni svije1nja) sa sedam svije1a$ *o je jedina rasvjeta$ 0avjese na o)nu desno i na vratima tamnocrvene, bordo$ &ijevo vrata u po)rajnu sobu$ -red vratima ormar$ &eone sprema svoju prtljagu> tu stoje ogromna dva )ov7ega i ne)oli)o manji%, )onati%$ 'li)ars)i re)vi,it, platno u svicima, palete i blindrame$ -o ;oteljima svici papira i nacrta$ :ani vjetar i grmljavina u porastu$ / 9au)el9tulu do)tor 'ilberbrandt, u vidljivoj neprilici$ .d svoje mas)e, stava i sve1eni7)e superiornosti on je i,gubio sve o,na)e, po)a,uju1i sva)o pomanj)anje ponosa$ Molja)a i jalovo ,anovijeta$ 0 L"9Q"Q5;DB< Ha ipak mislim, dragi gospodine doktore, da to nije bilo najkorektnije onako govoriti pred jednim stranim li$em. llustrissimus Fabri$zy jest dodue kuzen gospodina tajnog savjetnika, ali je ipak u familiji strano li$e/ Dobro, dobro, gospodine doktore< ja bi3 mogao s obzirom na vau nervnu indispozi$iju s3vatiti jo to da ste sebi tu, svakako brutalnu alu dopustili spram moje malenkosti u etiri oka/ Das kWnnte i$3 z&ar au$3 dann ni$3t verste3en, aber jedenfalls verzei3en/. 5li tako, gospodine doktore, tako brutalno, tako krivo#pred jednim stranim li$em... L9:;9< Ha sam vas ve7 tri puta molio, 0ilberbrandt, da ne gnjavite/ *oga me vraga gnjaviteE ?idite da imam posla/ ;e mogu rijei svoje loviti natrag kao vrap$e. Gemeint # gesagt, gesagt # getan/4 onda, upamtite jedamput za svagda< l n,y a point des roses sans Ppines/@ 5 sada vas ponovno molim da me izvolite pustiti na miru. Dosadno mi je o svemu tome govoriti i, vjerujte, uinili biste mi najve7u uslugu da me ostavite

sama/ 0 L"9Q"Q5;DB o7ajno i i,gubljeno 9uti$ Na)on stan)e, pla7ljivo i dje7a7)i nedostojanstveno> Gospodine doktore, pa vi morate s3vatiti moju pozi$iju/ Ba ja sam u familiji Glembay karitativni tajnik i ispovjednik 1reuzviene gospo!e baruni$e, ja sam informator njenog sina/ vjerujte mi, ja ne bi3 od toga pravio nikakvo pitanje da tu nema ovog fatalnog stje$aja okolnosti< ta uloga ku7nog informatora sa naroito delikatnom misijom s obzirom na maloga :livera, gospodine doktore, molim vas, vi to morate uvidjeti/ Gospodine doktore, pa jo da je to uo illustrissimus Fabri$zy/ 5li va gospodin ota$, 1reuzvieni gospodin tajni savjetnik, on je uo svaku vau pojedinu rije/ ?i ga niste mogli vidjeti, on je bio za vratima terase, gospodine doktore/ Bo su bile tako teke rijei s vae strane, dragi gospodine doktore, a sve su te vae kombina$ije bez ikakve stvarne podloge. ja se nadam da 7ete vi biti d(entlmen... L9:;9 u poslu$ .n baca u )ov7ege rublje i odijela, )njige i ra,ne priru7ne predmete, vrlo neuredno i nervo,no$ 'tee remenjem pledove i )ao da rastreseno ne9to trai> Dto vam ja mogu, 0ilberbrandtE Ba moja izjava nije tampana u novinama, a da i jest, to bi bilo sigurno u kakvom =bezbo(nom vinkelblatu=/ Iostalom< tampane su u novinama malo te(e izjave, pak ste i3 vrlo d(entlmenski uspjeli da razanalizirate do la(ni3 elemenata/ ;ema takve negativne istine koja se ne bi mogla d(entlmenski opravdati/ :na )anjegova ba$ila se kroz prozor sa svojim vlastitim djetetom, a vi ste d(entlmenski uspjeli dokazati da sam ja u njoj ubio "oga, a ona da je bila bludni$a i kriminalno li$e/ 5 to to je vama jedan =paranoidni= tip rekao da ste vi ljubavnik jedne Glembaji$e, tko 7e u to vjerovatiE Izmite, veleasni moj gospodine doktore, to tako kao da ja to nisam rekao, ili kao da sam sve to izmislio samo da vas kompromitiram/ Dobro je/ ;isam rekao/ *rivo sam se izrazio/ ?i niste baruniin ljubavnik/ 0lava Gospodinu "ogu/ Laku no7/ 0 L"9Q"Q5;DB< 1rije svega, gospodine doktore, ja vas nikada, nigdje i nikojom prilikom nisam smatrao paranoidnim i abnormalnimN naprotiv, gospodine doktore, koliko se sje7am, ja sam uvijek bio iskreni poklonik vaeg talenta (to, me!u nama reeno, u ovoj ku7i ba nije bila za3valna uloga), gospodine doktore/ *ad ste vi, gospodine doktore, prije dvije godine bili u 6+n$3enu izlo(ili svoju kompozi$iju< =-aron prevozi svoje (rtve preko Lete=, ja sam eks$erpirao sve povoljne glasove njemake kritike i tako sam i3 tampao u =Glasniku svete )e$ilije=. vama sam bio poslao jedan egzemplar potom, te, ako se ne varam, vi ste onda bili u 5i'# les#"ainsu, i ja ne znam, mo(da vam taj broj nije nikada ni dopao u ruke, gospodine doktore. 5li, vidite, gospodine doktore, va gospodin ota$, gospodin Ge3eimrat, on je uo svaku vau rije... L9:;9< vi mislite da bi3 ja zato jer ste vi jedamput u =Glasniku svete )e$ilije= tampali nekakve kritike, da bi3 ja trebao da pred svojim o$em demantiram svoje rijeiE 0 L"9Q"Q5;DB< Da, dobro, ali to 7e misliti va gospodin ota$,

1reuzvieni gospodin tajni savjetnikE L9:;9< 6oj preuzvieni gospodin ota$ imao je dvadeset godina vremena da o svemu tome misli po miloj volji, ali ini se da nije nita naroito inteligentno smislio/ 0 L"9Q"Q5;DB< Gospodine doktore, molim vas, izvinite me, ja nemam doista namjere da vam dosa!ujem i da vas molestiram, ali u vaoj ru$i le(i moja itava karijera/ 0amo od jedne jedine vae rijei ovisi moja pozi$ija, vi mo(ete sve to objasniti kao nervozu, kao nepromiljenu verbalnu nervozu... &eone pa)ira i ignorira 'ilberbrandta be, rije7i$ 'tan)a$ 0eleni re;le)s dale)i% munja, grmljavina i vjetar$ 'tan)a$ 0 L"9Q"Q5;DB< Gospodine doktore, nemojte biti tako tvrdoglavi. 6olim vas, dragi gospodine doktore... L9:;9 nervo,no i glasno> ?i ste, bogami, slaboumni, 0ilberbrandt/ 0ve to nije tako va(no, kako se to vama ini/ ?idite, ja imam posla/ "ilo bi od vas vrlo uljudno i diskretno da me pustite na miru. Ha jo imam da napiem dva# tri pisma i ja vas molim nemojte me nervirati i idite spavati/ *akav je to nain nekoga smetati tako neumornoE zvinite, to je potpuno pomanjkanje takta/ Kucanje$ -onovno glasnije )ucanje$ &eone je ,astao u poslu$ 'tan)a$ -onovno )ucanje$ :i%or i gromovi$ L9:;9< ;aprijed/ /la,i stari Glembay, u svilenom %ausro)u tamnonaran7aste boje$ Njegova blijeda, stara7)a i,mu7ena pojava potpun je )ontrast onoj ;iguri od prije pola sata u salonu$ .na napudrana i i,brijana mas)a pretvorila se u lice bolesni)a s tamnim upalim podo7njacima, )ome su )retnje nesigurne, a donja 7eljust ta)o se abnormalno ovjesila, )ao da mu lalo)e vise same od sebe i melju ,ra)$ *o je lice mlo%avo i bes)rvno, tim 7ovje)om vlada depresija$ .n i,gleda )ao 7ovje) )oji je ustao da se pridigne na svoju posljednju borbu$ 0ato je on u prvome dijelu dijaloga ti%, gotovo pateti7no sve7an, i te) postepeno tetive ti% vilica opet se napinju, ti ,ubi opet animalno 9)ripe i ta se 9a)a sama od sebe die da ras)rvari pred sobom ovu na)a,u od njegova ro8enog sina$ GL96"5R ti%o, susretljivo, pomirljivo i dis)retno> 1ardon, smetam liE L9:;9 virtuo,no svladavaju1i svoju neprili)u> :, molim, ni najmanje/ zvoli samo, upravo smo o tebi razgovarali/ 'ilberbrandtu je )od )ucanja ,apela rije7, a )ad se je na vratima pojavio Glembay, on je protrnuo i u)o7io se do nepomi7nosti, dignuv9i se sa stolca )ao u %ipno,i$ #ubo), po)oran i je,uits)i po)lon Glembaju be, jedne jedine

rije7i$ Glembay jedva primjetljivo, %ladno i vrlo mr)o )imne toj sve1eni7)oj ;iguri 9to stoji ovdje nijemo, )ao vo9tana lut)a u reverendi$ Glembay, vrlo ti%o i )ao opre,no ,atvoriv9i vrata, pristupio je &eoneu$ :idi se da se 7udi svjetlosti vo9tanica i otvorenim )o;erima$ Glembay gleda sav taj nered i nijemo se 7udi pogledom$ L9:;9< Ipravo smo s gospodinom naslovnim monsignorom razgovarali o tebi/ Qekao je monsignor da mu se ini da ti previe pije/ 5 i ja sam se veeras udio tvome &3iskyju/ GL96"5R< Da/ 'tan)a$ &eone je stajao uspravljen nad )o;erom, a onda se nagnuo u )o;er i glava mu je nestala u )o;eru$ L9:;9 i, )o;era> 1a izvoli, uzmi mjesto, izvoli, sjedni/ Glembay stoji nepomi7no i 9uti$ L9:;9 uspraviv9i se> %ar ne 7e sjestiE 6olim lijepo, izvoli/ -o9ao je do jednog ;otelja, podigao s njega palete, blindrame i sli)ars)i re)vi,it> zvoli, molim/ 'ilberbrandt ostao je stoje1i na svome mjestu, nepomi7no i pretjerano uljudno$ Glembay se vlada )ao da te osobe ovdje uop1e nema$ 'jeo je na ponu8eno mu mjesto i 9uti$ 'tan)a$ GL96"5R< 5 kakva je to rasvjetaE L9:;9< ;e znam. Cini mi se da je negdje u fliglu pregorjela (i$a/ *ur$lus/ GL96"5R< 5 zato to nije repariranoE L9:;9< ;e znam/ GL96"5R< 5 ovo ovdjeE L9:;9< Bo su koferi/ Ha pakiram/ GL96"5R< Bi pakiraE L9:;9< Da/ GL96"5R< Bi putujeE L9:;9< Da/ 'tan)a$ *aj je dijalog strog, ali vrlo uljudan, )ao da ra,govaraju dva potpuno glu%a 7ovje)a po paritetu svog vlastitog organs)og nedostat)a$

Grmljavina mnogo glasnija i raste$ .d vremena na vrijeme ,eleni re;le)s munja$ 2a,ma) i,me8u re;le)sa i detonacije od pet do sedam se)unda$ :jetar i )i9a o sta)la$ GL96"5R< He li slobodno da zapalimE ;e smeta te dimE L9:;9< 6olim lijepo/ Ha i sam neprekidno puim svoj Dun3ill/ -ripali ocu cigaru$ 'tan)a$ *oja ti je to veerasE GL96"5R< ?eerasE ?eeras sedma/ 'tan)a$ L9:;9< 5 to ka(e 1aul 5ltmann za tvoje sr$eE GL96"5R< ;ita/ Dto da ka(eE ;ita/ 'tan)a$ 6edi$ina ionako ne zna nita/ 'tan)a$ Grmljavina$ &eone radi dalje o)o svoji% stvari$ .tvorio je ormar i sprema ;ra) i )la)$ GL96"5R gleda blindrame i platna, vrlo pra,no$ :idi se da mu je prisutnost dra 'ilberbrandta nesnosna$ He li me!u ovim slikarijama ona to je nagra!ena zlatnom medaljom u 1arizuE L9:;9< ;ema je/ :stala je u 5i'#les#"ainsu/ 'tan)a$ Grmljavina$ / ja)oj grmljavini u%vatio je dr$ 'ilberbrandt prvu ,godnu prili)u da se ma)ne$ 0 L"9Q"Q5;DB< Dakle, gospodine doktore, ja se svakako nadam da 7emo se jo sastati kod aja. Ha mislim da je vrijeme da legnem. Imoran sam, a sutra itam ranu jutarnju misu. ?e7 je prilino kasno. 1reporuujem se, gospodine tajni savjetnie/ Laku no7, gospodine doktore, klanjam se, sluga sam pokoran/ L9:;9< %bogom/ Laku no7/ Ka)o je dr$ 'ilberbrandt na odlas)u otvorio vrata, du%nuo je )ro, sobu ja) talas vjetra i bordo",avjese na pro,oru i na vratima ,alepr9ale su )ao ,astave$ 0avjese viju se dalje )ao da 7itava soba plovi u oluji$ :jetar, prolom obla)a, gromova$ GL96"5R< "ilo bi dobro da se zatvori/ L9:;9< Ha volim grmljavinu/ 5li ako tebe smeta, molim lijepo/ Fo1e da ,atvori pro,or$

GL96"5R< %bog mene nije potrebno. -vala/ 'tan)a$ Munje$ :jetar$ 'tan)a$ Glembay, odbijaju1i guste i vrlo nervo,ne dimove, ustao je i po9ao do jedne role smotani% platneni% sli)a )oji% ima o)o dvanaest$ 2a,motao je tu rolu i promatra sli)e be, rije7i$ :idi se da je to ,a njega potpuno be,vrijedan materijal> uljenim bojama ,ama,ano platno$ e, i)a)vog potrebnog )onta)ta, ne s indignacijom, ali sva)a)o s indi;erentnom gestom, on baca ta platna, ne smotav9i i%, ponovno tamo gdje su i bila$ 'tan)a$ 0atim se ,aputi do stola i tamo gleda s interesom jedan s)upocjeni nGcessaire sa srebrnim priborom$ GL96"5R< Gdje si kupio taj nP$essaireE L9:;9< I *alkuti/ GL96"5R< 0kupoE L9:;9< ;e sje7am se. 5ko se ne varam, petsto i pedeset dolara/ GL96"5R< ja sam imao jedan slian ovome. Donio mi ga je na poklon iz ndije jedan moj kompanjon, jedan general#direktor marseljske 6essageries 6aritimes. :nda si ti imao tri godine/ Bo je antilopa/ Bo je vrlo fino preparirana antilopa/ .tvara jednu )ristalnu bocu i miri9e$ 5 kakva je to vodaE L9:;9< Bo je neka tibetanska trava/ Ba trava raste na sjevernoj strani 6ount 9veresta/ :ko Fara Dzonga/ 'tan)a$ Gromovi tutnje i vjetar$ &eone je prestao da sprema$ Kao umoran i enerviran sjedne u 9au)el9tul i stane se nji%ati$ / njemu vidljivo potitravaju svi nervi$ Igra se ne9to o)o svoje lule i 9uti$ 'tari pre)apa po stolu me8u )ravatama i )rejonima$ Nervo,no i be, rije7i$ .nda pro8e sobom$ GL96"5R na)on stan)e ra,mi9ljanja> Dakle ti putujeE L9:;9< Da/ GL96"5R< 5 ti si zapravo doputovao da prisustvuje jubileju banke Glembay, LeoneE Bakav se jubilej ne slavi svake druge godine. Bo znai< ti ne 7e prisustvovati sutranjoj sveanoj sjedni$i *omoreE L9:;9< Da, ja sam doputovao da budem na tom jubileju. ja sam konano vidio tebe, mi smo se vidjeli/ Ha sam jutros prisustvovao sjedni$i banke, a sutra sve je to vie#manje gala#predstava/ Ha mislim da je najbolje da otputujem. Ha sam jedanaest godina odsutan i, vidi, ja se vie ne osje7am ovdje, kako da ka(em< kod ku7e/ Der 6ens$3 ist ein Ge&o3n3eitstier/A 5 to 7e dopustiti i sam< na ovakvoj jednoj intimnoj slavi, u svojoj

roditeljskoj ku7i osje7ati se stran$em, neke vrste prolaznikom, to ba nije najprijatniji osje7aj/ GL96"5R< Bo zavisi od toga kako tko osje7a/ Ha mislim da su ti tvoji osje7aji svakako potpuno neosnovani. 0ve je to +berspannt. L9:;9 ustane nervo,no )ao da je uboden$ .n je nervo,no reagirao na tu rije7$ I itavom svom rjeniku ti nisi naao druge rijei nego upravo< +berspanntE Bo ste mi govorili od moje pete godine/ Iostalom/ .n se svladao$ *rije,no i mirno sa ne9to malicio,no ironi7nim pri,vu)om> 6olim te, izvini, ali dopusti mi da te zapitam< kome sretnom sluaju imam da za3valim ovaj tvoj kasni posjetE GL96"5R ustao je pogo8en$ / njemu )u%a$ .n raste i, depresije u violenciju$ Gleda dugo svoga sina i )lima glavom> Da, upravo tako arogantan bio si spram mene ve7 u svojoj devetoj godini. Bo je ta tvoja vene$ijanska krv/ E)ripi ,ubima, pu9i i pro8e sobom gore"dolje$ 0austavi se tvrdo i odlu7no> Dakle, molim te, da ne gubimo vrijeme/ Ha sam bio na terasi kad si ti razgovarao s doktorom 0ilberbrandtom i ja sam uo svaku tvoju rije. 'tan)a$ .tac i sin dugo se gledaju o)om u o)o$ &eone na)on stan)e podigne obje ru)e u ramenima, a ,atim i% bespomo1no spusti$ GL96"5R< ;o/ E L9:;9< ;ita/ :nda si uo svaku moju rije/ GL96"5R< ;o/ E 'tan)a$ E L9:;9< Dto iE Bo mi je 0ilberbrandt tek malo prije objasnio da si ti to uo/ :prosti mi/ Ha sam bio duboko uvjeren da si negdje u vrtu/ Ha nisam imao nikakve zle namjere/ GL96"5R< ;ije sada rije o tome da li si ti imao pri tome kakvu namjeru, nego je li to istinaE 'tan)a$ L9:;9< Ha mislim da je suvino da nas dvoji$a o tome ovdje izgovorimo ma i jednu rije/ Ha nisam ono rekao tebi nego 0ilberbrandtu/ GL96"5R< BakoE 5 ta bi ti uradio s ovjekom koji bi pred dva svjedoka izjavio da tvoja vlastita (ena spava itavu no7 sa svojim ljubavnikomE L9:;9< ;e znam/ GL96"5R< 5 takoE Bi ne znaE L9:;9< ;aravno da ne znam/ Ha prije svega nemam (ene, a drugo, ja

nemam ezdeset i devet godina/ Ha dakle ne znam to bi3 uradio na tvome mjestu/ GL96"5R< 1a dobro, molim te, uzmimo da je tako/ Dobro/ Bi ne zna/ Dobro/ 6olim te/ Dobro/ -ro8e sobom i onda stane$ 6o(e li ti razgovarati sa mnom samo dvije minute kao prijateljE L9:;9< ;e/ Na jedno pitanje, )oje je u jednoj nijansi toplo ,a,vu7alo, to je bilo suvi9e )rat)o i suvi9e o9tro$ .sjetiv9i da je ta rije7 bila preja)a, nastoji, poslije neugodne 9utnje, da je ra,vodni )omentarom> ;aime, ja, ja naime mislim, ljudi ili su prijatelji ili nisu/ 5 na dvije minute ne mo(e se biti prijateljem. mo(da se nas dvoji$a niti ne poznajemo< u ovi3 jedanaest godina mi nismo gotovo nijedamput razgovarali, mislim, naime, od onog jutra kada su mamu nali mrtvu/ vidi, ja ne bi3 3tio biti neiskren< od mamine smrti ja nisam nijedamput osjetio potrebe da govorim s tobom prijateljski/ Da/ Lagao bi3 da ti ka(em da mogu s tobom da govorim prijateljski, pa bilo to samo dvije minute/ ?idi< ja sam zapakirao, ja putujem/ Ha smatram da je moj dolazak u ovaj glembajevski dom bio neke vrste posljednja sentimentalna zabluda. Bi si me pozvao pismeno, jubilej, obiteljski obziri i sve ono to ve7 spada k ovakvoj slavi, ali to sve jae je od moji3 nerava/ Ha sam, kako ti veli< +berspannt/ 6ene smatraju =paranoidom=/ Hednom =paranoidu= ne treba nita uzeti za zlo/ 5li molim te da svakako uva(i da sve ono to sam rekao 0ilberbrandtu nije bilo reeno na tvoju adresu/ ;a moju asnu rije, ja nisam imao ni pojma da ti slua na terasi/ GL96"5R< 1a dobro, ako ve7 ne 7e prijateljski, dann aber rein mens$3li$3< du musst mir sagen, &as an der 0a$3e ist.G Bi to meni mora re7i/ Hesi li me razumioE L9:;9< Ha nita ne moram, ja nikada nisam nita morao/ 5li ako ba forsira, molim lijepo/ ;a stvari nije nita naroito/ ;a stvari je to da je naslovni vikar, ili to li je, monsignor, gospodin doktor 0ilberbrandt, ispovjednik tvoje supruge i informator tvoga sina, baruniin ljubavnik. Bo je na stvari, ako ba (eli da zna/ ;ota bene< taj gospodin je tvoj kandidat za naslovnog kanonika i tvoj prote(e u svakome pogledu. GL96"5R )ao da jo9 ne s%va1a i )ao da mu je po,lilo> 1a dobro/ 5 jesi li ti svijestan svi3 posljedi$a ove svoje izjaveE L9:;9< Ha s time nemam nikakve veze/ Bo pitaj svoju suprugu/ Dto se to mene tieE GL96"5R< 1a dobro/ 5 mo(da sve to nije istinaE 6o(da je sve to izmiljeno/ 5 to ondaE Bko nosi onda odgovornost za toE L9:;9< 5ko nije istina, onda je sve izmiljeno, onda nema ni odgovornosti/ GL96"5R potreseno i stara7)i slabo po8e spram svoga sina> 6olim te, u

(ivotu ja tebe jo nikada nisam nita molio, a sada te molim< Leo, nemoj me muiti/ Qe$i mi to je na stvariE L9:;9< Ha nemam u ru$i nikakvi3 juridiki3 dokaza, ovjee/ Ha nisam studirao pravo/ Ha nisam doktor prava kao 1uba Fabri$zy/ 1rotiv baruni$e uop7e ne postoje nikakvi juridiki dokazi/ "aruni$a je pregazila staru Quperti$u, ali juridiki je rijeena krivnje. Qazudbeni nalaz dao je dokumente da je sr$e stare Quperti$e imalo promjer od dvije stotine dvadeset milimetara/ ona )anjegova je skoila kroz prozor, ali dokaza za to nema/ Bo sam ja kao =paranoidan tip= ubio u njoj ="oga=, zato je skoila kroz prozor/ *ako ja mogu da znam to je na stvari kad je ta stvar potpuno delikatne intimne naravi/ :sim baruni$e i 0ilberbrandta to nitko ne mo(e da zna/ ako jedno od ti3 li$a prisegne da je to la(, gdje je onda istinaE GL96"5R jo9 uvije) u mutnim mislima, )ao da ne moe da s%vati> 1a dobro, a kako si ti onda smio da tako apodiktiki ustvrdi jednu stvar u koju nikako nisi siguranE L9:;9< Ha ne znam. Ha s jedne strane vidim jasno da je sve ovo glupo to ja sada govorim, a s druge strane opet ja ne znam da li ti mo(e da to pojmi< ja ne bi3 3tio da me ti doista s3vati kao da sam neurastenik, neubrojiv ili klevetnik/ Ha sam spavao pet no7i pod tvojim krovom, od toga je baruni$a dvije no7i bila u 0ilberbrandtovoj sobi/ 6o(da je on baruni$u ispovijedao. 5li da je ona u njegovoj sobi bila, to sam imao lino ast da utvrdim vlastitim iskustvom. 6i smo susjedi< soba do sobe. GL96"5R< 1arlez plus bas, par$e Lue les murs ont des oreilles/J Gleda u vrata 9to vode u po)rajnu sobu i 9to su ,agra8ena ormarom$ -o8e do nji% i vrati se$ L9:;9< 6olim te ponovno< ja to to sam rekao nisam rekao za tebe, ti si to sluajno uo/ Ha sam dodue +berspannt, ali ja ne (elim tu forme radi ispasti kao klevetnik u tvojim oima, a pogotovo ne zbog jedne meni savreno indiferentne (ene/ GL96"5R< 5 ti ne mo(e pojmiti da se tu ne radi o nekoj =indiferentnoj (eni=E L9:;9< %a mene je ta (ena potpuno indiferentna, da ne ka(em neto mnogo negativnije/ GL96"5R gleda ga dugo be, rije7i$ Eutnja$ Grmljavina, ali slabija$ :jetar$ Gor)o> Da, to si ti/ 1ravi Danielli/ L9:;9< 6eni je lino drago da nisam Glembay/ GL96"5R ,ami9ljeno i re,ignirano> Da, da, uvijek je tako bilo/ *ad god sam ja pristupio nekome od vas, u bilo emu, s bilo kakvom molbom ili namjerom, uvijek, da, uvijek se dogodilo jedno te jedno< uvijek se preda mnom javila ova vaa Danielli#grimasa, s jednim viim prezirom za sve to

niste vi/ Gospoda/ Gospoda Danielli, vene$ijanski grandi/ 5 ja, tko sam jaE ;ekakav me!imurski parveni. *ako ja smijem do7i na tu ideju da meni ne bude jedna (ena indiferentna, kad je za tebe, za gospodina Daniellija, ta ista (ena # neto mnogo negativnije/ Da, naravno, to se tebe tie moja (enaE Bko je uop7e doao na misao da pozove na odgovornost tebe, Daniellija, kada si ti blagoizvolio da nad nekim slomi tap/ L9:;9< Ha sam uvjeren da je sav taj na razgovor potpuno suvian/ Ha putujem/ Ha sam eto na odlasku, ja se eventualno ne 7u vie nikada vratiti, pa ja mislim da je najmudrije da se rastanemo u miru. Her gledaj< naa gledita su potpuno oprena u svemu pa i u ovoj stvari. Ha znam< ti bi 3tio spasiti formalnu, =juridiku= stranu pitanja. 1o tebi, to bi se moglo, da ja izjavim da nisam imao dovoljno =juridiki3= razloga da tako mislim o baruni$i i onom popu. 5 po meni, ja mislim da bi bilo najoportunije da se ti priini kao da nita nisi uo/ :nda bi bile sve eventualne =juridike= konzekven$ije suvine pak i ovaj na razgovor/ 6olim te, dakle, oprosti mi/ Ha sam sve ono rekao u (ivanom neraspolo(enju spram one jezuitske kreature. 6eni je sav onaj 3ipokritski pravni nain iao na nerve. :naj nemogu7i 1uba, oni mrtva$i (tri mrtva$a pod stolom). :naj :berleutnant sa svojim tekim kavalerijskim sabljama, ja sam =+berspannt=, ja sam dakle rekao vie nego to sam smio da ka(em # a ti to nisi trebao da uje... GL96"5R< Dakle, onda ono ipak nije istinaE &eone 9uti i gleda oca$ GL96"5R< :no dakle nije istinaE &eone 9uti uporno$ 'tan)a$ GL96"5R< ?idi li, i u tome si Danielli/ ;e govoriti istinu, to ste vi Daniellijevi uvijek u stanju. 5li to priznatiE ;e/ ;ikada/ 1ljunuti nekome u li$e vene$ijanski, poniziti ga i zaprljati, to da, da, to je vama u krvi. 5li kada je rije o konzekven$ijama, onda utnja. Ipravo takva bila ti je i mati/ L9:;9< 5 to bi ti imao od toga, sve da ja tebi i dadem =juridiku= izjavu da ono nije istinaE "i li se u materijalnom stanju fakata to izmijenilo samo za jedan milimetarE Ha mislim da je poslije svega izme!u nas svaka rije o tome suvina/ \eli li jo to od meneE Ha bi3 naime jo imao da napiem dva#tri pisma/ Grmljavina polagano nestaje$ Munje se odraavaju u ;os;ornome osvjetljenju sobe, a detonacije ,aostaju polagano$ :jetar i 9um )i9e$ &eone raste u nemiru i vidljivo se jedva savladava$ GL96"5R< Bi bi dakle (elio da ja odemE Bo znai< du komplimentierst mi$3 3inaus/K L9:;9< $3 komplimentiere di$3 ni$3t 3inaus, i$3 bitte di$3 nur/M Ha mislim da bi najbolje bilo da se rastanemo u miru. Ha nisam pravnik, ja ne

mislim juridiki, ja nisam ni burzovni senzal/ Dto bismo dakle nas dvoji$a mogli da izmeetarimoE GL96"5R< "iti arogantan spram svoga o$a, to je naroito otmjeno/ Bo je grandezza/ Da/ Bo je daniellijevski grki nain< gledati u oi i misliti svoje/ Da/ 5li ti si lansirao jednu nevjerojatno mutnu verziju, ti si zaprljao moju familijarnu isto7u/ Bi si tu no7as ovo moje obiteljsko stanje ponizio do neke vrste promiskuiteta, kao da se kod Glembaja (ivi na bo3emski nain/ 5li trebalo bi da uva(i da mi Glembajevi nismo bo3emi/ 6i smo solidni konzervativni gra!ani i za svaku svoju rije nosimo punu formalnu i d(entlmensku odgovornost/ Dto je tebi dalo prava da se na ovaj # ne 7u da ka(em kakav # nain izrazi pred 0ilberbrandtom i pred Fabri$zyjem o mojoj supruziE .ve dvije posljednje re7enice i,govorene su staccato i punim prsimaC dalje violencija raste$ L9:;9 jo9 uvije) ti%o> 6olim te, samo da ponovim neke stvari/ Ha sam doputovao na tvoj lini poziv, i molim te da uva(i da se ja smatram u tvojoj ku7i gostom/ *onano, ja sam mislio da nemam prava da kod ove jubilarne dekorativne predstave ne prisustvujem kao statist kad si ti ve7 preuzeo ulogu re(isera/ jo neto moram da priznam< nakon ovi3 jedanaest godina, mala me je nostalgija pekla za svim ovim tu. 1utuju7i ovamo, ja sam se nevino veselio da 7u vidjeti mamin grob, "eatri$e, one nae stare slike i tebe. Da/ tebe/ 5li u ovoj glembajevskoj atmosferi krvi, ubojstava, samoubojstava, u ovoj nezdravoj atmosferi la(i i intriga i 3isterije, odma3 mi se javila stara moja migrena. 1oela me je boljeti glava od svega toga. Dozvoli mi samo da primijetim jo i to< ti to ne razumije da nekoga mo(e da boli glava u ovoj glembajevtini/ 6i smo dvije rase, kao to si sTm rekao< Glembajevi i Daniellijevi/ 6i smo # po tebi # grki la(ljiv$i i ?ene$ijan$i/ Bi mene nisi nikada volio, jer konano unutar svog veltanaunga ti za to nisi imao nikakva razloga/ ba zato jer smo nas dvoji$a dvije rase, ja od poetka, koliko se sje7am, ne samo da sam ti bio indiferentan, nego upravo protivno< ti me nikada nisi trpio/ Da, van, on, da/ Das &ar ein aufge3ender 0tern an der 2iener und 5msterdamer "Wrse/O van je za tebe bio punokrvni Glembay. ja znam da bi ti bio mnogo vie volio da sam ja umro mjesto njega/ %a vana ste govorili da 7e biti austrijski Qo$kefeller/ 5 mene ste slali u sanatorije/ Da/ Dto me gleda tako gadnoE (0je7am se, dok sam ti jo kao deko sjedio na koljenu, kako je taj tvoj isti pogled ispod stakla bio otar i 3ladan.) vidi, molim te< ja nisam postao burzovni meetar i senzal firme Glembay Ltd. Ha ma(em neka potpuno bezvrijedna platna< slike tebi potpuno strane i zagonetne. Ha sam bo3em, a ti si bankir/ Ha (ivim u promiskuitetu, a ti u strogo konzervativnom gra!anskom modelu od braka/ Ha la(em, ja sam neuropat, sulud i ungem+tli$3, =ein +berspannter 0onderling=,.S kao to ka(e stari Fabri$zy, i emu, molim te, da se nas dvoji$a sada tu nate(emoE Bo to je jedno tako minder&ertig.. li$e, kao to sam ja, izjavilo ili ne, to mo(e to tebi biti tako va(noE %atoE Ha dakle dr(im da bi bilo najoportunije da se prije!e preko toga s prezirom i # laku no7/ Ha ionako putujem, a ti to nisi trebao da uje, pa kvit/ Ha ne uvi!am emu bi bilo potrebno da ja iz formalnojuridiki3 razloga izjavim da sam lagaoE Ha nisam lagao, ali pravni3 dokaza ja u ru$i nemam/

GL96"5R< 1a dobro, ali to je tebi dalo prava da bez ieg konkretnog u ru$i istupi onako infamnoE L9:;9< ;eke stvari mogu biti u glavi ako nisu u ru$i/ Bi bi dakle pod svaku $ijenu 3tio da me utvrdi kao klevetnika i la(ljiv$aE GL96"5R< li ima konkretne dokaze, ili nisi smio da onako govori pred dva strana li$a/ Dto je tebi dalo prava da se onako bestidno izrazi pred dva strana li$aE %ar ti ne misli da si ti meni pljunuo u obrazE %ar ti ne misli da si time zaprljao moju astE L9:;9< 5ko je ve7 neija ast u pitanju, to je onda iskljuivo ast tvoje supruge/ GL96"5R< I pitanju ne mo(e da bude niija ast tako dugo dok za to nema dokaza/ L9:;9< 5ko tebi nije dosta kad ti se ka(e da tvoja (ena spava itavu no7 u sobi jednog informatora, meni je to konano Pgal/ I pravu ne postoje samo dokazi nego i indi$ijeN ja nisam pravnik, ali toliko znam od prava/ ;i za 5lisinu smrt nije bilo pravni3 dokaza, ali su svi momenti govorili da se nije utopila zbog dokaza nego zbog indi$ija/ GL96"5R< *akve indi$ijeE L9:;9< 5lis se utopila u *upi na Gorjanskom kod tete %ygmunto&i$zove/ I am$u nali su njen ski$enbu3, njen florentiner, njen sun$obran, znai< 5lis je skoila u vodu obuena, a nije se kupala kao to ste to poslije kolportirali po svojoj pla7enoj tampi/ 5lis je bila first#$lass.4 plivai$a/ %ato se je utopilaE z pukog sluajaE Cama$ se nije prevrnuo. 5lis se je utopila zbog indi$ija/ GL96"5R< ;e razumijem ni rijei/ L9:;9< 6olim te/ Hedanaest godina je minulo kako smo pokopali 5lis/ Ha sam bio onda posljednji put doma. Hedanaest godina tebi nije palo na pamet da sebi postavi pitanje< a zato je ta moja dvadesetogodinja k7i skoila u voduE GL96"5R< Bo je bilo sve u njenoj fantastinoj daniellijevskoj krvi. vaa mati pokuala je svoje prvo samoubojstvo u svojoj sedamnaestoj godini/ Dogodilo se to sigurno bez svakog stvarnog razloga/ L9:;9< Fantastina daniellijevska krv/ Dogodilo se to, dragi moj, zato jer je 5lis konstatirala za mladog %ygmunto&i$za da spava kod tvoje gospo!e baruni$e/ 5lis je nevino bila zaljubljena u mladog %ygmunto&i$za/ Itopila se nevino i naivno bez ikakvog juridikog dokaza< prosto po indi$ijama/

GL96"5R )ao da tjera od sebe pri)a,e> Das alles sind -irngespinste/.@ L9:;9< 0tara %ygmunto&i$zova nala je me!u 5lisinim papirima jedan na$rt za njeno oprotajno pismo< taj papiri7, ispisan olovkom bez datuma, ja imam negdje u 5i'#les#"ainsu. I tom pismu nema nieg # juridiki konkretnog. ;o7 prije toga ona je sluajno vidjela mladog %ygmunto&i$za gdje ide u baruniinu sobu. 'tan)a$ #ale)a grmljavina$ -osljednje munje$ :jetar$ .luja polagano nestaje$ GL96"5R< 5 zato ti to nisi meni onda rekaoE L9:;9< ;e bi imalo smisla, kao to nema ni danas/ Ba (ena vri na tebe tako udotvoran upliv da je tu svaka rije suvina/ zvini me, ja se ne osje7am pozvanim da ti dajem savjete, ali ja mislim da je ta (ena tvoj fatum/ GL96"5R sve7ano, s patosom sje1anja na ,latnu pro9lost> ;ajsretniji dan moga (ivota bio je kada sam upoznao tu (enu/ L9:;9 mutno, )ao da govori sam sebi> Ha sam je upoznao onog istog zimskog jutra kada se otrovala mama/ 6ama je le(ala mrtva, a ova je (ena dola s velikom kitom parma#ljubii$a i sa svojim maltezijanskim pinem Fifijem. *akav rafinman/ 0 jednim maltezijanskim =pudlom= na ru$i do7i da vidi svoju mrtvu suparni$u/ 5 propos.A mamine smrti/ Dto misli tiE Da li se mama otrovala zbog dokaza ili zbog indi$ijaE GL96"5R< *ako to misliE L9:;9< He li mama imala kakav pravni dokaz u ru$i da ti (ivi s tom (enom, ili je to zakljuila iskljuivo po indi$ijamaE GL96"5R ustane te9)o i stara7)i te po8e do pro,ora, tamo bubnja po sta)lu i gleda u tminu dvije"tri se)unde, a ,atim se vrati umorno> Bi si straan/ L9:;9< Da, ja sam straan, a gospo!a baruni$a je za tebe simbol iste sublimne 0re7e/ 0je7am se kao danas< kako je stajala nad mrtvom mamom sa svojim Fifijem. 6olila je 1aternoster..G ;ije dola ni do =et ne nos indu$as in tentationem=,.J kad se rastreseno prekrstila, okrenula i prela u onaj na stari salon/ Bamo je stala nad onim *irman#perzerom, sagnula se i probala mu kvalitetu/ Bi se sje7a onog *irmanaE Ha sam se uvijek kao dijete igrao na njemu -iljadu i jedne no7i/ (:naj njegov pa3uljiavi akvamarinski preljev ja sam zvao snijeg/) Bu moju -iljadu i jednu no7, taj stari na *irman dala je jo istoga dana prenijeti u svoju vilu ;ad Lipom. I masi onoj skupi3 Bebrisa i *orasana (kojima si je ti obasipao), ona nije imala nikakve brige nego da jo istoga dana prenese taj perzer k sebi. 5u$3 eine edle 2eltans$3auung/.K

GL96"5R< Das alles sind -irngespinste/ Bi 7e prije ili kasnije svriti u ludni$i/ L9:;9< Bo ve7 godinama sluam da sam +berspannt i da 7u svriti u ludni$i/ 0 time da 7u ja u ludni$u, nema mamina smrt nikakve veze/ 6oja se mati otrovala u eri skandala s tom pustolovkom, a sedam godina kasnije, za 5lisinog sprovoda, naao sam od maminog krzna skrojen pasji poplun. 1seto te dame pokrivalo se krznom moje majke/ GL96"5R< :stavi me, molim te, s tim svojim glupostima/ 0vi ste vi Daniellijevi psi3opati, te na svojim suludim i bizarnim opa(anjima gradite nekakve optu(be u zraku/ 0ve su to magle i pauine/ 6olim te/ : svim tim tvojim dokazima i indi$ijama nema ni govora/ Bvoja je mati prvi put digla ruku na sebe kad joj je bilo sedamnaest godina/ :nda nije mene jo ni poznavala/ Bri je godine prele(ala po vi$arskim ;ervenanstaltima,.M a to su gospoda Daniellijevi preda mnom # naravno # lukavo, grki, vene$ijanski zatajili/ Bo je bila (ena koja se abnormalno bojala mirisa ru(a i tamne sobe. Ha se uop7e ne sje7am egzistira li na svijetu neto ega se ona nije bojala/ :na je $viljela od u(asa ako su negdje zaboravili zatvoriti vrata/ -tjela je jedamput da skoi s jure7eg nel$uga.O jo kad je tebe nosila, a gdje je onda bila jo baruni$a )astelliE di, molim te/ 0ve ovo to ti bun$a bolesni su mo(dani/ Das alles sind -irngespinste nur/ Istvari, to je arogantno i okrutno spram tvog ro!enog o$a. Bi si kapri$iozan neuropat, kakva ti je bila i mati/ molim te/ Cekaj da i ja tebi ka(em istinu< ja sam s tvojom majkom pro(ivio dvadeset tako teki3 godina # da sam nad njenom mrtvakom posteljom oda3nuo kao od kakve more/ 9to, sad ima ti svoje dokaze i indi$ije. :iolentno %o1e da ode$ &eone u,bu8eno ,a njim$ 0austavi ga upravo na vratima$ L9:;9< 6olim te, ponovi to/ *ako si to rekaoE GL96"5R istrgne se sinu ra,draeno> 1usti me/ 1roklet bio onaj dan kada su Daniellijevi stali na moj put/ I ovim daniellijevskim maglama muio sam se dvadeset godina/ Dta 3o7ete joE %ar vam jo uvijek nije dostaE L9:;9< 6olim te, samo moment, da se objasnimo/ 6o(da je ovo posljednji put/ Hesi li ti uvjeren da se mama nije otrovala zbog baruni$eE GL96"5R< Gradski fizik ustanovio je slu(beno da je uzela prejaku dozu veronala. "ez veronala ona ve7 od 5lisinog poroda nije mogla da zaspi. Bako je ustanovio gradski fizik i tako je sastavljen i poli$ajni zapisnik. L9:;9< Dobro/ 5li se$ret de 1oli$3inelle4S bio je u gradu da je baruni$a tvoja metresa/ Bi si njoj kupio vilu ;ad Lipom. 0je7am se da sam se na uli$i uvijek plaio baruniine ekipa(e, ne vozi li opet tebe u svojim kolima/ GL96"5R ,ami9ljeno introspe)tivno> Ha sam prekinuo s tvojom majkom one godine kada smo tebe dali u )ambridge. 5 nismo se formalno rastali zbog vas/ (Dje$e/) van je tad upravo svravao u "erlinu/ 5lis je bila jo uz

guvernantu. L9:;9< ;o, dobro, dobro/ 5li jo dvije godine prije ove vile ;ad Lipom ti si ve7 baruni$i bio kupio kraj *armelitske $rkve u "eu trokatni$u/ GL96"5R< :dakle ti to znaE L9:;9< 1a to su znali svi kod nas< i sluge i guvernante. Citav personal/ GL96"5R stara7)i nesigurno i umorno> Bo su znali sviE 5 ja sam mislio da to nitko ne zna/ 1a dobro/ 5ko su znali svi, itav personal, to nisu mogli da znaju da je ta (ena vrijedila vie nego sedamdesetisedam 3iljada drugi3 (ena/ Ha sam njoj kupio trokatni$u u "eu, da, kupio sam, pak to onda ako sam joj kupio trokatni$u i ako je itav personal za to znaoE Da, za ono sr$e, za onaj Plan vital,4. za onu kulturu, za onu mladost, dragi moj, jedna trokatni$aE 5 to je to jedna trokatni$a za sve onoE L9:;9 dugo promatra svoga oca$ *i%o i alosno> zme!u nas je uvijek tako bilo od poetka/ 0ve tvoje, od prvoga dana otkako se sje7am, bilo mi je strano< tvoji sapuni, tvoja engleska kolonjska voda, tvoj du3an, tvoji mirisi/ *ad si me milovao po kosi, ja sam se uvijek bojao tvog nokta da me ne odere/ 0ve tjelesno tvoje stajalo je izme!u nas kao zid/ Bi si mene jo kao dijete sabla(njavao svojim monoklom i ja nikako nisam mogao da s3vatim emu ti nosi u oku onaj svoj stakleni kotai7E "a zbog ovog monokla ja nikada nisam mogao da ti vjerujem nita/ 0ve je to predstava. Bi predstavlja bankira Glembaja koji tra(i formalnu juridiku mogu7nost da spere jednu klevetu sa svoje metrese/ *akav Plan vitalE *akvo sr$eE Ba (ena pere se dnevno s dvadesetisedam pomada i krema, ona se ma(e !ur!i$ama i medom i itave dane ne radi drugo nego se kupa u limunu i mlijeku/ ;jena pedesetitri kofera i tri 3rta, to je ta njena kultura/ *ada bi ovjek zbrojio sve funte to godinje padaju za njene bisten3altere i korzete i kozmetiku, mogao bi da na3rani sve siroma3e njenog karitativnog Dobrotvornog Ireda. 2as sage i$3E Das ganze Land kWnnte si$3 sattfressen mit dem Geld/44 Ba dobrotvorka gazi ljude svojim konjima, a ti tu sanja o njenom sr$u/ *ako je sve to jadno. Covjee/ Ba (ena gazi preko egzisten$ija tako armantnozloinaki, da tu normalnome ovjeku staje pamet/ 5 ovakav stari gospodin sjedi ovdje s monoklom u oku i pjeva pjesmu o njenom sr$u/ Hedna infernalna slika/ ta govore ljudi da nema danas ta da se slikaE 0likara nema, ali od motivT sve vrvi kao u paklu/ ;aslikati bi te trebalo/ :vaj tvoj ira$ionalni, vii smijeak oko tvoje usne kad govori o njoj, to bi trebalo fiksirati/ =Bko je onaE= = ma li tko uop7e pojma tko je onaE= = to jo ovakav +berspannt neurastenik kao tvoj izgubljeni sinE= GL96"5R ustao je be, rije7i i sjeo opet u jedan ;otelj, na &eoneove )artone, sli)e i s)ice$ .n pjeva sam u sebi ne)e asocijacije u svojoj unutarnjoj meditaciji o njoj> Ba je (ena nauila mene (ivjeti/ 1oslije one mase (ena, ona je bila prva koja me je nauila to je to< (ivjeti i biti sretan/ Brebalo ju je vidjeti u njenoj antung#svili sa zlatnim tikerajem/ ?idi< ona je mogla da spoji najekstravagantnije boje, na njoj je sve to uvijek bilo ik i

inven$iozno. ;jene $ipele od zmijske ko(e, njen kineski sun$obran, njene or3ideje, sve je to bilo svjetlost i zlatna boja/ ta (eli od meneE Da istrgnem iz sebe sve ono to je za mene bilo maksimum, i to zatoE %atoE Bi si se tu postavio preda me kao kakav inkvizitor i 3o7e moju glavu na temelju nekakvi3 fik$ija/ 0ve je to to ti tu govori, luft/4@ Ha sam sedam godina nosio tvoju majku na ovim svojim rukama, a nisam joj se pribli(io ni za jedan jedini milimetar/ Ba je (ena ostala za mene izolirana sa svoji3 sedam izola$ija i nikada ja nisam znao tko je i to misli. ?e7 je bila pokopana, mislim, tri ili etiri godine, kad sam u jednom Ge3eimfa$3u4A naao itavu seriju pisama nekakvog mar$3esea )esarea )ristofora "albija/ Ha&o3l/ Das alles &ar in der 5li$e#%eit/ 3re Dolomitenreise, i3r r>tsel3after allj>3rli$3er Lago#di#)omo#5ufent3alt, ja, das &ar deine Frau 6utter/4G L9:;9< 1ardon/ GL96"5R ne da se pre)inuti> Lass mi$3, bitte, ausspre$3en/4J Ha sam kupio Darloti trokatni$u, je li, das 3ast du mir vorge&orfen/4K 5 misli li ti da tvoja mati nije bila skupaE *ann man +ber3aupt in der 2elt et&as 3aben, das man ni$3t beza3lt 3at/4M Darlota je itavo moje ku7anstvo podigla za tri kategorije/ Darlota je konano mene stavila u $entar mog vlastitog doma/ 0ve moje *irmane, *orasane i Bebrise ona je zbog mene kupovala, jer su perzeri moja pasija/ :naj lotrinki goblen, 3olandeski pajs$imer, sve je to ona izre(irala zbog mene. zbog mog linog komfora/ Bko je doao prvi na ideju da uve(e moje knjigeE Bko je u mojoj vlastitoj ku7i uop7e meni posve7ivao kakvu pa(nju/ to znai ovaj tvoj ton spram jedne dame koja je moja suprugaE *akav je to nainE Bo nije nita drugo nego tvoja daniellijevska zavist da ja mogu biti sretan/ Bo su oni vai daniellijevski zubi u meni/ Deine oberfl>$3li$3e *inderstube ist der beste "e&eis, &as eigentli$3 deine Frau 6utter &ar.4O L9:;9< 1ardon, izvini, ali ti sjedi na mojim papirima/ Dopusti mi... i,vla7i ispod njega ne)oli)o svita)a s)ica i ne)oli)o )artona prili7no ,guvani%$ GL96"5R ustao je i gleda te papire s indignacijom, mr,ovoljno> *akve ski$eE /,eo je jedan"dva )artona u ru)e, pregledao i% i odbacio s pre,irom> ;o, dakle, ne vrijedi ti to nita/ Dteta za vrijeme/ 0amo se tu igra tim farbama, und die %eit verge3t/@S ;ikada nisi ni jednu stvar ozbiljno uzeo u svoje ruke/ 0o steril 3erumtrats$3en, das kannst du, ja, das ja # das ist das 9inzige, &as du kannst/@. ;i jednog kraj$ara nisi privrijedio... L9:;9< Bo govori zato jer sam ti dozvolio da osam godina radi s Daniellijevim kapitalom na etiri per$entaE GL96"5R< *akoE L9:;9< Do 5lisine smrti bio je itav Daniellijev kapital u tvojim rukama. Hesam li ja tebe samo jedan jedini put zapitao za obraunE Bi si meni

obraunavao sa etiri posto, a re$imo da si radio minimalno s dvanaest (to je jo uvijek malo), koliko je tebi ostalo od togaE %ato me vrije!aE Ha nisam, istina, privrijedio, ali ja nikada nisam u (ivotu vagao glembajevski< meni od tu!eg nije nikada prevagnulo/ 5 to se moji3 slika tie, ja i sam znam da nemam talenta, ali ti si najmanje kompetentan da govori o mojim slikama/ Bi se razumije u tu!e kamatnjake, to su tvoji glembajevski talenti, a drugo, molim te, pusti/ GL96"5R umorno ali potpuno superiorno> 1otpuno si smuen, dijete moje/ Bi si bolestan, bogami, i najbolje bi bilo da se smiri negdje u jednom sanatoriju/ Bi 3oda po krovovima sa svojim talentom, dragi moj/ Gdje je taj tvoj talenatE Dto je to sve, um Gottes 2illenE Das alles ist ja einen Dre$k &ert/ 2ie s$3aust du ausE rrst da 3erum &ie ein 0$3impanse mit diesem deinen *ossut3bart/ 2ie ein Gespenst/@4 0tar si, nema krova nad glavom/ ;isi ni familije osnovao i tu se skita po atelijerima kao kakav $irkusant s koferima/ *akvi kamatiE Dto se ti razumije u kamateE Daniellijev kapitalE Gdje je taj Daniellijev kapitalE L9:;9< Da, a mamin nova$, zar to nije bio Daniellijev kapitalE 0o$ieta di ;avigazione Danielli, nternational )ogna$ Danielli, D.#D.#0.#).#ak$ije, )rPdit 6aro$ain, "ritis3 0teel )orporation, a to je to sve bilo ako nije DanielliE 0amo u "lue 0tar Lineu bilo je, ako se ne varam, sedam stotina 3iljada franaka/ Hesam li ja kada vodio kontrole o tomeE $3 bin 3erumgereist und 3ab, mir das 5lpengl+3en anges$3aut/@@ GL96"5R s vi9im smije9)om> Da, da, "lue 0tar Line, "lue 0tar Line, nternational )ogna$ Danielli/ di, molim te/ Bi gleda u oblake/ Bi sjedi negdje na jednoj terasi first#$lass fas3ionable 5lpen3otela, und geniessest das 5lpengl+3en/ 5ls ob dein 5lpengl+3en +ber3aupt da &>re, 3>tten &ir ni$3t geblutetE Das 3eisst, &ir< &ir alle, die arbeiten und riskieren/ Du glaubst, die 2elt ist eine 0amts$3a$3tel mit 9nzian und 9del&eiss/ Ge3, i$3 bitt, di$3/@A vidi, kad te ovako gledam gdje tu brblja djetinjarije, sr$e mi se ste(e u grlu/ Bako mi je tu kao da sam popio de$i joda/ Du bist mein 0o3nE 6ein einziger 0o3n.@G Bebi sam ja 3tio predati sve svoje u ruke kao )orneilleov don Diego< 9t $e fer Lue mon bras ne peut plus soutenir He le remets au tien pour venger et punir/@J Ind &as ist daraus ge&ordenE@K L9:;9< Bo sam znao da 7e sada negdje do7i taj tvoj )orneille/ Bog tvog )orneillea su te u 6arsilji nauili na trgovakoj koli, i to je jedini sti3 to ga zna/ Dein 0$3Wn3eitbegriff< eine 0amts$3a$3tel mit 5lpenblumen/ Deine Lieblingsfarbe< Gold/@M 0je7am se jo kao dijete< svi tvoji Bau$3nitz# romani na tvom na3tiu@O bili su nerazrezani/ 6olim te< u ovi3 jedanaest godina otkako se nismo vidjeli, jesi li imao u ru$i koju knjiguE GL96"5R< Bi 3oda po krovu, dijete moje/ molim te da uzme na

znanje< ja ti ne 7u mo7i ostaviti bogzna to/ Ha imam i sam svoje finan$ijalne obaveze, a imam i jedno malodobno i neopskrbljeno dijete/ Boliko tebi za linu informa$iju/ 6e3r kann i$3 dir ni$3t sagen/AS Da si poslovno spreman, jo bi se eventualno mogla na7i kakva transak$ija, ali tebi dati jedan posao u ruke, to bi znailo< ba$iti ga kroz prozor/ Ipravo preksino7 imao sam konferen$iju za moderne petrolejske rafinerije u Fijumi, dobar 3olandeski kapital< dvadeset tri posto garantirano. 5li to bi ti s timE L9:;9< -vala/ Ha ne trebam nikakve petrolejske rafinerije/ Ha sam zadovoljan svojim daniellijevskim materijalnim stanjem/ 6eni "lue 0tar Line pla7a moje funte, meni je to dosta. GL96"5R< 5 gdje su ti oni3 devet stotina i trideset 3iljada to sam i3 prije dvije godine izvadio iz 5llgemeine -amburger *redit 5. G.E L9:;9< )ongo "elge sedam posto. GL96"5R< Insolid und s$3&a$3. Die ;egerges$3>fte sind unsolid/A. L9:;9< 5ber ni$3t so &ie die der Glembay Ltd.A4 GL96"5R< Glembajevi su sami privrijedili sve to imaju/ molim lijepo< ja nalazim da je od tebe fre3 i ned(entlmenski neprekidno ovo lansiranje insinua$ija/ 2as ist unsolid in den Ges$3>ften der Glembay Ltd.EA@ Dto to ima da znaiE 6olim, izvoli se izjasniti konkretno. 6olim, izvoli navesti jedan jedini nesolidni glembajevski posaoE 6eni to ve7 sada prelazi svaku mjeru/ *akav je to drzovit nainE L9:;9< *oliko ja znam, kad netko sme7e skuplja, to ba nije naroito solidno/ "arem ne za moj ukus/ 5, osim toga, )astelli je prilino zainteresirana kod petanske fabrike eksploziva "aron 0$3&arz 5. G./ GL96"5R< *akvo sme7eE L9:;9< Dobro< a )entrala 1rnja i *ostiju, zar to nije finan$irano tvojom bankomE Das ber+3mte Glembays$3e 6istkartelEAA GL96"5R< Bo je samo filijala tvorni$e papira. Die 6+ttergesells$3aftAG nema s time nikakve veze. 5bfalproduktiAJ se upotrebljavaju i u 9ngleskoj/ Hede 5rbeit ist e3rli$3/AK to je po tebi nesolidnoE Dta je na tome nesolidnoE L9:;9< Dakle, ubijati ljude, po tebi, je solidno/ GL96"5R< 9'plosivstoffe sind (so viel i$3 &eiss), bei dem 3eutigen 0tand der te$3nis$3en 2issens$3aften, absolut not&endig/AM L9:;9< ;aravno< rapnele, granate s dvadeset tri posto dobitka/ Der mens$3li$3en Gesells$3aft se3r n+tzli$3e 1rodukte/AO

GL96"5R< Bo je legalan posao kao i svaki drugi posao/ samo ljudi s ovako trulim mozgom, kao to je tvoj, vide u tome neto nepoteno/ Les affaires sont les affaires/ 6,avez#vous $omprisEGS L9:;9< 1o tebi se dakle ljudi smiju ubijati samo kad je to legalnoE %ato i3 onda na drugoj strani odma3 pokapa, je liE Glavno je da postoje $estoredarstveni propisi po kojima se ljudi smiju gaziti/ to je onda "UrbV$zy#legenda< =Die Glembays sind 6Wrder.=G. 0ino7 se u domu Glembay ubila jedna (ena sa svojim djetetom, i to je naravno stara "UrbV$zyjeva izmislila da Glembajevi ubijaju ljude/ Finan$irati 1ompe Funebre, fabri$irati granate i dinamit, pobirati sme7e, prolongirati mjeni$e, obraunavati etiri posto mjesto osamnaest posto to je sve fer/ Bo je sve vrlo solidno/ GL96"5R< Bko pokapa ljudeE Du bist vollkommen verr+$kt/G4 L9:;9< Dakle, raditi s 1ompe#Funebre#trafikom, to je utopljenika metoda/ ini se da banka Glembay ne stoji ba tako briljantno, dok se bavi sme7em i mrtva$ima/ 1o gradu se govori kojeta, dragi moj/ GL96"5R nervo,no i ne vi9e sigurno> 5 to se govori po graduE L9:;9< 5 to ja znam/ ;isam se mnogo ni interesirao< svakako zna se da tvoje beke mjeni$e stoje prolongirane ve7 dvije godine/ GL96"5R< 6jenini posloviE Bi si kreten/ Ha sam ovjek koji radi s mjeni$ama ve7 pedeset godina, a nije se ulo nijedamput u ovi3 pedeset godina da je samo jedna jedina Glembay#mjeni$a zakasnila jednu sekundu. Dto to znai da moje mjeni$e stoje prolongirane dvije godineE L9:;9< Dta ja znamE Ha sam samo tako uoE 5li, naravno, gdje sam ja dorastao veltanaungu< les affaires sont les affairesEG@ GL96"5R< 0ada ni rijei vie, jesi li razumioE :na (ena sino7 ubila se ovdje jer si je ti perfidno natjerao u smrt/ dok je Darlota posijedjela od one nesre7e sa starom babom, ti se tu kesi kao kakav impanza/ Bi si monstrum od ovjeka/ L9:;9< )astelli$a je posijedjelaE :na je prestala bojadisati kosu/ Bo je njoj ik< poslije takve nesre7e promijeniti periku/ 6olim ja tebe/ Ba je (ena dr(ala svog pina i tako se molila nad mojom mrtvom mamom/ GL96"5R< Bi si lu!ak/ Bi nema nikakve predod(be o znaenju svoji3 rijei/ %na li ti uop7e to ti lajeE L9:;9< Ha sebi izmoljavam taj tvoj ton/ GL96"5R< Ha sam tvoj ota$ i ja imam pravo na to/ L9:;9< ;e vii/ ;a koga vieE ?ii ti na svoje bankire i senzale, dragi

moj, a ne na mene/ Bi si se nauio da ljudi stoje pred tobom pognute glave, ali mene ne 7e nadvladati tim svojim brutalnim glasom/ ;advikivanje spada u krmu/ Ha mislim da je svega toga bilo dosta/ 1usti me, molim te, da legnem/ Imoran sam i putujem/ 6oj vlak ide oko pola devet/ 0ada je dva i po prolo/ Ha jo nisam ni spakirao, a i pisma treba da napiem. 6olim te dakle lijepo< finissons/GA 1a laku no7/ GL96"5R< 5 takoE Bi misli da je to sve svreno< ti 7e napisati svoja pisma, sjesti u pulman, et finissons/ 0retan put/ :, ne, ne, dragi moj, tako to ne 7emo likvidirati/ Bi 7e lijepo prije toga polo(iti svoje raune< nismo mi dje$a da brbljamo la(i, pa da se onda izvuemo nekakvim paranoidnim vi$evima/ :, ne, ne, dragi moj, tako to ne 7e svriti, vi se ljuto varate, moj gospodine/ Bi misli da je u pristojnom drutvu dozvoljeno da se izba$e tako teke klevete, pak da se prije!e preko toga, kao da nije nita reenoE Bako se misli mo(da u tvojim bo3emskim krugovima, ali ovdje, kod nas, drugi je obiaj/ zvoli se izjasniti kako si smio da ka(e javno pred dva strana li$a sve ono to si rekaoE L9:;9 umorno, )ao da mu je dosadno po7eti opet i,nova> :, "o(e moj, kako je sve to l>stig...GG GL96"5R< 0ve to si ti no7as brbljao u salonu bez ikakve materijalne podloge, sve je to moral insanity/ L9:;9< 5 to bi bilo kad bi3 ja imao materijalnu podloguE 6oral insanity po tebi je dakle potrebno ustanoviti juridikiE GL96"5R< "ez materijalne podloge sve je to tlapnja i luft/ ti nisi imao prava da onako zaprlja moju obiteljsku ast/ Das &ar vollkommen respektlos deinem eigenen ?ater gegen+ber/GJ L9:;9 s osje1ajem ga8enja, vi9e nervo,no nego svijesno, baci starome na polituru stola ona dva pisma lila"boje 9to i% je bio 7itao dolje u salonu> 6olim lijepo/ zvoli/ GL96"5R u,me na)on stan)e pisma sa stota, 7ita i ne s%va1a> Dta je toE L9:;9< Bo su dva Darlotina pisma 0ilberbrandtu/ GL96"5R< 5li tu je potpisana 6ignon/ L9:;9< 0mijeno/ Bo je Darlotin rukopis/ po samome tonu pisama i po potpisu nema juridike sumnje da su to pisma intimne naravi/ GL96"5R< 5 kako si ti doao do togaE L9:;9< Ba su pisma na!ena kod onog dijurnista 0komraka koji je radio u baruniinom Dobrotvornom Iredu. :n se objesio, i ta su pisma na!ena u njegovoj ostavtini. *ako je on do nji3 doao, nije poznato/ Cini se da i3 je ukrao. :n je zalazio u ku7u baruni$i kao inovnik Dobrotvornog Ireda. Bo

su ti novi dokumenti o kojima je no7as itao 1uba da 7e i3 so$ijalisti tampati/ GL96"5R< Bo je sve nejasno/ 5 kako su ta pisma dola u tvoje rukeE L9:;9< Dao mi i3 je urednik onog kako vi velite< =vinkelblata=. (Bo je ovjek koga sam jedamput u \enevi spasio iz jedne neprilike.) Dakle, ima li sada pravno neto u ru$iE GL96"5R< Qukopis je Darlotin, ali ona se nije nikada potpisivala 6ignon/ Dobro/ 5 po emu se mo(e zakljuiti da je to pisano 0ilberbrandtuE :vaj 6r. mo(e biti monsignor, ali isto tako i monsieur. L9:;9< 5ko nije 0ilberbrandtu, onda je nekom drugom, to je sad ovdje potpuno irelevantno< monsignor ili monsieur/ :naj mali deko dnevniar mislio je da su to pisma pisana # 6onsignoru 0ilberbrandtu/ 0amo tako mo(e se objasniti njegovo samoubojstvo/ Bako je barem napisao u jednoj svojoj pjesmi/ :n je ostavio za sobom oko petnaest pjesama, posve7eni3 baruni$i Glembay, i ova dva pisma/ GL96"5R< 0ve su to tlapnje/ 0ve to mogu biti krive pretpostavke/ 0ve je to moral insanity/ 1ismo nije datirano i trebalo bi pitati Darlotu kada je to pisala i kojom prilikom/ 5 onda ovakvo opskurno jedno li$e koje krade tu!a pisma, pa onda nekakvi novinari koji se koriste tu!im privatnim vlasnitvom, i to jo intimne naravi, sve je to mu$ig i ekel3aft/GK Bakvim si se dakle stvarima poeo bavitiE 5lle deine *ronzeugen sind ent&eder tot oder minder&ertig/ Du &+3lst jetzt in diesem 0$3mutz 3erum &ie ein *oprop3age/GM L9:;9 o,biljno, strogo i vrlo mr)o> 6er$i/ Bo je dakle moral insanityE 0amoubojstvo tvoje prve (ene i tvoje dvadesetogodinje k7erke je moral insanityE 5 to da ovu (enu smatra vr3unaravnom i armantnom, to nije moral insanityE Boj (eni ni imena se ne zna i krsni list joj je falsifikat, a vi je zovete baruni$omE *akva je ona baruni$aE ma li nekoga tko zna kakva je ona baruni$aE Bko je ta (enaE :dakle je dolaE 0tari Fabri$zy naao ju je u jednom bekom 0tunden3otelu/ 1itaj njega gdje je prije toga s njom ampanjizirao, bevor er sie dir servierte, der alte %u3>lter/GO 0tari Fabri$zy liferovao je tu (enu kao robu za vas agramerske bonvivane und jetzt bin i$3 ein *oprop3ageEJS : toj (eni postoje dokumenti kod beki3, tebi toliko mjerodavni3 gra!anski3 vlasti... GL96"5R< *ein 2ort me3r, bitte, jaEJ. L9:;9< Iostalom, ima pravo/ ;ema smisla/ Bi veli za tu damu da je armantna, i to je sve to o njoj zna/ Bo da je ona armantna, to je tebi ultima ratio/ Doista, ona te je tako armirala da se ni maknuti ne mo(e. *ao boa $onstri$tor, tako te je armirala. GL96"5R< 9s ist vie3is$3, &as du da zusammenspri$3st, verste3st duE Ind sagst du nur no$3 ein 2ort, i$3 3au, di$3 nieder &ie einen -und/J4

L9:;9< Ha sam ti ve7 rekao da ne vie na mene/ Ba (ena upropatava te moralno i materijalno ve7 godinama na moju linu sramotu/ Ha se ve7 godinama stidim zbog tebe, godinama me nema u mojem roditeljskom domu< ti si ruglo i skandal itavoga grada. GL96"5R< Duti/ 5ko progovori jo samo jednu rije, ja 7u te... L9:;9< ;e 7u da utim/ ;a to sam se ve7 godinama spremao da ti to ka(em/ :na je armantna/ %ar ti misli da onaj blesan :berleutnant "allo$sanszky dolazi u ovu ku7u zbog tvoga brid(a ili zbog toga jer je i njega gospo!a baruni$a armiralaE Bi si se dao armirati od jedne bludni$e i svi mi moramo gledati u zemlju od stida godinama... GL96"5R povi7e i,van sebe u najvi9em registru, upravo ve1 be,glasno> 2a#a#asEJ@ L9:;9< Bo je jedna obina, anonimna kurva, i ne spada... GL96"5R< 2a#asE Du so, deinem ?aterEJA *u... 0aprepastio se, ,amaglilo mu se od bijesa i on se ;urio,no oborio na &eoneaC u tren o)a, jo9 prije no 9to se &eone sna9ao, on ga je svom snagom pljusnuo po obra,u$ *a pljus)a rasplamtjela je u njemu ne)i divlji, elementarni prosta7)i bijes, i on je pljusnuo &eonea jo9 jedamput svom snagom, ta)o da je ovaj, u,ma)nuv9i dva )ora)a instin)tivno, ,apeo o jedan 9au)el9tul i i,gubiv9i ravnoteu posrnuo$ GL96"5R u momentu )ad &eone pada, )ao i,van sebe %rop1e> -ier 3ast du, &as du su$3st, 3ier, na,JG i u taj tren jednom rutiniranom )retnjom, brom od &eoneova pada ()oji je relativno polagan), on je udario &eonea te9)im i is)usnim bo)sa7)im udarcem ravno u ,ubalo s ta)vom snagom da se &eone strovalio pre)o 9au)el9tula na pod )ao predmet$ L9:;9 ne nadaju1i se ta)voj divljoj provali bijesa, s)o7io je na noge grabeljivo, glembajevs)i i instin)tivno animalno )rvavog ,ubala, nosa i ustH, )rvavi% ru)u i lica, pa se uspravio i po9ao spram Glembaja sa mnogo mrnje, )ao da 1e mu vratiti udarac$ / taj tren, me8utim, ve1 je ra,um ja7i od nagona, i on )rvare1i i, nosa i ustH bri9e se rupcem, a ,atim potresen i ti%o> -vala vam, gospodine, i na tom. -romatra svoje )rvave ru)e, pipa usta i ,ube, )rvari po )o9ulji i i, nosa> Lijepo, prekrasno/ I stilu/ Glembajevski argumentum ad 3ominem/JJ -o8e do va9ti9a i tamo ispire nos, ,ube i lice$ Nama7e ru7ni) u ne)a)vo de,in;e)ciono sredstvo i ,austavlja )rv$ Glembay )ao epilepti) poluslijepo ,uri preda se u depresiji$ 0atim te9)im, stara7)im, )ao pijanim )oracima ode do naslonja7a i tamo )lone$ ije mu srce, i on se bolesni7)i %vata ru)om ,a srce$ #i9e dubo)o i te9)o )ao u astmi$ Fvata ,ra) punim grudima )ao da 1e se ,agu9iti$ 'tan)a$ &eone jo9 uvije) )od va9ti9a ispire nos i na 9a)u ,austavlja )rv, ali be,

re,ultata$ Krv te7e cur)om dalje, a i,vana se 7uje vjetar i 9um )i9e$ L9:;9 re,ignirano ali tvrdo> Ha sam s tobom posljednji put razgovarao poslije 5lisina sprovoda. Bome ima jedanaest godina. Ha jutros putujem< mi se vie ne 7emo vidjeti. :vo je posljednja strani$a naega knjigovodstva. Bo je glembajevska likvida$ija/ Dakle, molim te, da zna< kad sam se ono godinu dana poslije mamine smrti vratio iz )ambridgea, tu sam naao sve isto kao i danas< votre $ousin germain monsieur de Fabri$zy, et $omme $3evalier de l,3onneur de la baronne un $ertain de Qadkay, lieutenant# $ollonel de la )avalerie mpPriale.JK "io je tu jo neki Geri$3tsadjunkt,JM mislim da se zvao -olles$3egg, ako se ne varam. 1andan dananjem :berleutnantu von "allo$sanszkom/ 0va ta gospoda bila su armirana milostivom gospo!om baruni$om. ;jena 6onds$3einsonata, njene 6arP$3al#;iel#ru(e na svili, njena konverza$ija i lotrinki gobleni/ zme!u sve te gospode, gospo!i baruni$i je uspjelo da toga ljeta armira i mene/ to svojom 6onds$3einsonatom. Insere 0onate &ar &ir$kli$3 eineJO 6onds$3einsonate Luasi una fantasia, gore u vili nad Lipom/ tek u )ambridgeu, u onim maglama, nekoliko mjese$i kasnije, retrospektivno, meni se objasnilo, kako to stoji sa armom te dame. :nda mi se tek objasnilo, to se to kod nas Glembajevi3 zove moral insanity/ Da/ ?idi, to je moral insanity< biti metresa jednog star$a, imati usto tri ljubavnika, bojati se jednog dvadesetogodinjeg studenta iz )ambridgea/ Ba je (ena mene smotala me!u svoje noge, da se rijei svake kontrole/ GL96"5R ustane ponovno, violentno pristupi &eoneu i otrgne ga od va9ti9a> ti si meni mogao gledati u oiE L9:;9< Ha sam onda polagao svoj doktorat. 6eni je bila dvadeset i jedna godina. 5 poslije sam otputovao i nisam vie dolazio ovamo. :tputovao sam/ 6ene je bilo stid pred mojom pokojnom mamom/ ako ima netko tko mo(e da me pozove na odgovornost, to je jedino mama/ Bi # nikako/ Glembay %vata se ,a srce )ao da ga probada$ /,di9e )ao da se gu9i i ide do otvorenog pro,ora i tamo udi9e no1ni ,ra)$ Njemu je vidljivo po,lilo$ Kao pijan dotetura do ,ida i ,voni slu,i$ *i9ina$ <uje se ,vono negdje dale)o u %odni)u$ *i9ina$ 'luge nema$ Glembaju je ,lo$ Njemu se muti u glavi$ -o9ao je do stola i tamo nato7io dr%tavom ru)om vode i, vr7a i ispio ne)oli)o )api$ 'luge jo9 uvije) nema$ -o9ao je nervo,no do ,ida i tamo ,voni$ <uje se )a)o ,vonce neugodno je7i u ti9ini$ :ratio se te9)im )ora)om do pro,ora, uda%nuo je ponovno ,ra)a, a ,atim oteturao do naslonja7a$ 'jeo je, ali je odma% ustao i glavinjaju1i po7eo je da 9e1e po sobi ,apaliv9i cigaru$ &eone jo9 uvije) ispire nos )od va9ti9a i ,austavlja )rv$ /la,i )amerdiner vrlo ,bunjen i jo9 pospan$ GL96"5R< 0agen sie, bitte, der gn>digen Frau "aronin, sie soll sofort 3erkommen/ 2e$ken 0ie die Gn>dige, aber s$3nell/KS I,dav9i ovu ,apovijed slu,i, on je nastavio da se vrti i,me8u po)u1stva u ovoj maloj sobi$ Ne prija mu cigara i on je baci$ 'jedne u naslonja7> podbo7iv9i se ru)ama o oba )oljena, on se u,rujano nji9e gornjim tijelom i

te9)o di9e i )lima glavom )ao da se 7udi i da ne vjeruje$ oli ga srce$ 'tee ga$ #ubo)i udisaji$ *569QD ;9Q ula,i u,rujano> "itte s$3Wn, 9'zellenz, i$3 finde die 9'zellenz nirgends/K. 9ks$elen$ija nisu u svojoj sobi/ Ha ne znam gdje su/ GL96"5R< 2asE Die gn>dige Frau ist ni$3t in i3rem %immerE Ind &o ist die 5nitaE Qufen 0ie die 5nita/ Die 5nita soll 3erkommen, sofort/ -aben 0ie mi$3 verstandenE Die 5nita 3er/ Qas$3/K4 'tr)a u %odni)u$ <uju se glasovi i lupanje vratima$ #ovi)ivanje i )oraci$ Glembay je naporom svoje posljednje snage ustao, po9ao spram otvoreni% vrata i tamo stoji, slu9a i 7e)a$ #ola,i ponovno )amerdiner, a ,a njim i (nita, i u taj 7as pojavila se i barunica !astelli, obu7ena u sino1nju 9ampanj"galu )ao 9to je i bila$ &eone se s interesom o)renuo od va9ti9a i 7e)a 9to 1e se dogoditiI "5QI; )5 )50B9LL < Dto jeE Dto se dogodiloE *akva je to strkaE Dto me trebateE Dto je, GlembayE Dto se dogodiloE 2as ist dir dennE Du bist so fur$3tbar blass/K@ GL96"5R< Ind &o bist duEKA "5QI; )5 )50B9LL < HaE I vrtu. "oli me glava, migrena, draussen ist eine &underbare Luft, so lei$3t zu atmenKG # a moja migrena... GL96"5R< 6#m#m#i#gre#n#naE / tome mumljanju ,aglavinja i padne$ "5QI; )5 )50B9LL < Im Gottes )3risti 2illen/ 2as ist dir denn, GlembayE 9is, s$3nell 9is, bringen sie 9is/KJ

0(:JD'(

IN TREI
'pava1a soba ban)ira Glembaja$ Modra soba s modrim pli9"po)u1stvom osamdeseti% godina, s &ouis"-%ilippe"politiranim )omodama$ / )utu viso)a bijela 9veds)a pe1$ &ijevo tamna vrata, desno otvoren pro,or, u po,adini al)oven$ / al)ovenu u 9iro)oj ;rancus)oj &ouis"-%ilippe"postelji lei ban)ir Glembay u crnome$ &ijevo i desno od njega na no1nim stoli1ima po jedan svije1nja) od srebra s devet vo9tanica$ /la, u al)oven je drapiran pli9",avjesom 9to u bogatim naborima visi na starins)im politiranim drvenim )arni9ama$ #o nogu ban)ira Glembaja, na )lecalu, presvu7enom modrim samtom, )le7i domini)an)a sestra (ngeli)a u dubo)oj molitvi$ Na stolu gori jedna )ugellampa od mlije7nog sta)la$ &eone sjedi na bidermajers)om alt;ater9tulu do postelje u al)ovenu i crta ugljenom

posmrtnu mas)u svog oca$ Kod o)ruglog stola u naslonja7ima sjede stari illustrissimus +abric,y, do)tor 'ilberbrandt i do)tor (ltmann$ 'vitanje$ / polovici scene jutarnji cvr)ut ptica, 9to poslije spram ;inala polagano raste$ Na tele;onu, na jednom taburetu lijevo, do)tor -uba +abric,y tele;onira$ 1I"5< Da, ovdje sam ja/ 6olim vas, Franjo/ 1azite dobro/ dite i vrlo oprezno probudite gospodina generalnog guvernera/ Qe$ite mu da sam se ja javio, i re$ite mu, ali pametno, Franjo, da je umro gospodin generaldirektor Glembay/ Da/ Hutros, neto poslije tri/ *ap/ Da/ Havite dakle gospodinu generalguverneru i umolite ga da me odma3 pozove telefonski/ DtoE Da/ Ha sam tu< privatni broj banke Glembay/ Dakle, pazite, Franjo< odma3 da me pozove. ;eodgodivo va(no/ %dravo/ .n trai u )nji,i nove tele;ons)e brojeve$ Illustrissimus +abric,y stoji na ula,u u al)oven i i, distance gleda u po)ojni)a$ F5"Q )%R< Der 0ensenmann, der 0ensenmann, der arbeitet pr>zis/ Ha&o3l, der arbeitet vierundz&anzig 0tunden t>gli$3.. 5 sada 7e do7i ovi siromasi to smrde po luku i po znoju i odnijet 7e gospodina pravog tajnog savjetnika ;jegova ?elianstva, kao to se nose sve teke stvari< klavir i kreden$e/ Ho oni masivni kora$i, one neugodne teke kornje na parketu, onda na stubama, i # bilo pa nije. DQ. 5LB65;;< *ao to glupo (ivimo, isto tako glupo i umiremo/ ?e7 me dugo mui ideja kako su zapravo nai pogrebi barbarski primitivni i neukusni/ Ba me misao ve7 dugo mui/ ;iste li primijetili jednu stranu stvar< kako nai mrtva$i sami, potpuno sami putuju gradom od stana do mrtvani$eE I ku7ama uje se jo i pla, tu ljudi jo lamentiraju, viu, (aloste se iskrenoN na groblju, to je ve7 vie#manje predstava, ali zapravo pravi sprovod, posljednja etnja mrtva$a po gradskim uli$ama, to je ta samotna etnja izme!u postelje i mrtvani$e. 1otpuno ostavljeni i sami putuju ljudi iz svoga stana u nepovrat/ F5"Q )%R vrativ9i se od al)ovena> Ha, das 3aben 0ie se3r gut bemerkt, -err Doktor/ "ei den Lei$3enbeg>ngnissen ge3t,s immer lustig zu/ Das ist immer eine 5rt ?orstellung<4 tamo se dr(e govori, pale se baklje, ljudi nose kiobrane. 6erk&+rdig, bei Lei$3enbeg>ngnissen sie3t man immer Qegens$3irme/@ jo neto, 3aben 0ie ni$3t bemerktEA Ljudi su na sprovodu uvijek vi$ig/ 5lle 6ens$3en erz>3len 2itze, sind geistrei$3/G 5 vi imate pravo< pravi sprovod je ovaj put kroz grad do mrtvani$e< 3ier auf diesem 2ege ist der 6ens$3 vollkommen allein/J 0 L"9Q"Q5;DB< Bot kann der 6ens$3 ni$3t allein sein,K iliustrissime/ Bo je savreno ateistiki 9instellung,M illustrissime/ 6rtva$i ne mogu biti vie sami poslije svoje subjektivne smrti/ I smrti se ovjek spaja s posljednjim razlogom sviju stvari< kao to se sve vode vra7aju moru, tako i naa dua poslije smrti utjee natrag u "oga. )ausa effi$iens, formalis et finalis/O

DQ. 5LB65;;< Da ste u (ivotu ikada se$irali samo jednu jedinu (abu, vi ne biste tako oajno gnjavili, dragi 0ilberbrandt/ :vim svojim kapelanskim nainom vi mi kadikad idete doista na nerve. 0mrt nije nita drugo nego jedna sasvim logina izmjena materije< od organski3 supstan$ija nastaju anorganske. *ad se ovjek stane pretvarati u ugljinu kiselinu, amonijak i -4:, onda je svrio/ on dodue tee, kao to vi velite, u more, ali samo kao -4:/ 0 L"9Q"Q5;DB< Logina izmjena materije/ *ao da je materija neto materijalno< kao da najsuvremeniji empiriokriti$izam (ba sami3 ma3ista i so$ijaldemokrata, ako 3o7ete) nije oborio tu dogmu 6aterije kao takve. *ao da danas vie nego ikad ne vrijedi< = psa etiam materies, si Luis intentus aspe'erit, e' in$orporeis Lualitatibus $opulatur=/.S *ele;on$ 1I"5< Da, ja sam/ Doktor Fabri$zy/ ;ajpokorniji sluga, gospodin generalguverner/ zvinite me, ali vis maior/.. Da, gospodin generalguverner/ 1osve neoekivano< &ie ein "litzs$3lag/ Ha&o3l/.4 ;e, ne/ :n je bio izvrsne volje, puio je, da, i popio dvije ae ampanj$a, ali sino7 iznimno/ Da/ *atastrofa je nastupila vrlo brzo, gospodin generalguverner/ Da, da. -alo/ Da/ ?e7 poslije nekoliko minuta bio je tu doktor 5ltmann/ Da. *amfor#injek$ije. 5li bez uspje3a. 5gonija je bila vrlo kratka sa vrlo brzim respira$ijama/ *atastrofa/ Hest/ ;e, ne/ :n je bio u sobi, gore pod krovom u fremden$imeru kod Leonea/ Qazgovarali su i u razgovoru najedamput, bez ikakva razloga/ -alo, 3alo/ 6olim lijepo/ Gospodin generalguverner, molim lijepo, izvinite, ali kao pravni zastupnik imam na vas jedno poslovno pitanje< jedanaestoga, 3alo, jedanaestoga izlazi kod Dis$onto taliane ona mjeni$a na sedamdeset i dvije tisu7e dolara. -alo/ ?i to ne znateE Da/ -alo/ Hest, da, i vi ste tamo zainteresirani/ Generaldirektor Friedmann nema o tome ni pojma/ :n je izgubio glavu/ ;e/ 1okojni nije ostavio nikakve direktive/ ;ita/ 5psolutno nita/ *aos/ Friedmann o tome ne zna nita/ I -amburgu Friedmann veli da je sve pokriveno/ -alo/ Da/ jo ima nekoliko manji3, da, ali ni jedna via od sto 3iljada. Hedna od 3iljadu dvjesta funti kod 2iener "ankvereina/ -alo/ "ilo bi dobro, da/ 1rije tri dana, gospodin generalguverner, uzeo sam testament od javnog bilje(nika na njegovu vlastitu ini$ijativu. ;e znam/ Cini se zbog neki3 izmjena/ ;e znam nita/ *ljuevi 2ert3eimkase i rajbtia su kod mene. Hest. 1redala mi i3 je baruni$a im sam stigao. Da/ Ha mislim, to bi bilo najbolje. Ha sam pozvao Friedmanna i Qadkaya, oekujem i3 svake minute/ Bo je vrlo va(no, izvolite/ Dovi!enja, gospodin generalguverner/ 1reporuujem se/ F5"Q )%R, ponovno je ustao jo9 ,a tele;ons)og ra,govora i po njegovim %itrim i o9trim )retnjama vidi se da je vrlo nervo,an$ -o9ao je do otvorena pro,ora, tamo bubnja rastreseno po sta)lu, u9ao je ,atim u al)oven i vratio se opet natrag na svoje mjesto> ma negdje jedna linija na kojoj se ovjek mora svu7i do gola, kao regrut/ Der 6ens$3 kleidet si$3 einfa$3 aus/.@ 0ve ide dolje s ovjeka< i frak i klak i perika i naslovi und aller3W$3ste 5nerkennung, das au$3/.A ?oila< ef firme Glembay Ltd., ef Glembay et

)omp., 0o$iPtP 5nonyme, predsjednik ndustrijske "anke, finan$ijalni magnat, patri$ij, und alles das legt man ab/ 6an &ird ausgezogen/ 9igentli$3< s$3re$kli$3/ = l trionfo della morte= ist eigentli$3 ein abs$3euli$3es "ild/.G Glembay je mla!i od mene etiri mjese$a/ 9to, itavo smo vee razgovarali, smijali se, vi$eve delali, prije dva sata bio je jo na nogama, razgovarao kao mi, i mi$ao se, 3odao, o, Gospodine ti moj, gdje je sada taj isti ovjekE Gospodine ti moj/ Covjek padne i razbije se kao da je od por$ulana/ ;ije sve ba tako jednostavno. 6ogao bi na 0ilberbrandt imati pravo< 3inter der 0a$3e ste$kt do$3 et&as..J Dto tu u svemu tome mogu takve pauine kao tvoja materijalistika medi$ina, dragi moj 5ltmann/ DQ. 5LB65;;< 5 to bi ta medi$ina # po vama # uop7e trebala da mo(e, illustrissimeE 0prijeiti smrtE 5 zato teologija ne mo(e da sprijei smrtE 0 L"9Q"Q5;DB< Beologija nauava samo to da je subjektivni (ivot tek jedna prolazna faza u mnogo ogromnijim metafizikim kompleksima. *ompleksima mnogo nes3vatljivijim nego to se to nama s naeg uskog antropo$entrikog gledita ini. \ivot na je kao strani$a knjige koja je u bo(jim rukama. DQ. 5LB65;;< 5 medi$ina nauava pak samo to da je subjektivni (ivot tek jedna prolazna faza u organskom razvoju neki3 izvjesni3 kompleksa ije se funk$ije mogu tono odrediti. 6edi$inski sluaj Glembay je vrlo jednostavan i odre!en/ 6edi$inski sluaj Glembay nastao je od poreme7enosti funk$ije sr$a, i kad je ta funk$ija uslijed izvjesni3 razloga prestala, medi$inski sluaj Glembay je paralelno s time prestao. Faza ugljika i amonijaka je samo kemijska posljedi$a tog medi$inskog sluaja. ?rlo jasna i logina posljedi$a. 0 L"9Q"Q5;DB< Bu se, pardon, s logikom nikako ne mo(e pro7i. Be je isto tako kao kad biste amazonsku praumu 3tjeli rasvijetliti jednom vedskom ibi$om/ DQ. 5LB65;;< :ve svoje provin$ijalne vi$eve priajte vi, dragi moj, svojim slukinjama na propovijedi u nedjelju po podne/ ;eprekidno mi se pletete s tim svojim vedskim ibi$ama me!u rijei/ Dto me smetate neprekidnoE Ha sam postavio dijagnozu za medi$inski sluaj Glembay jo prije etiri godine< visokostepena arterioskleroza, ugro(eno sr$e. Dakle< dijeta, mirovanje, gorski zrak. 5 pa$ijent je jeo bifteke i ramsteke, puio 3avane, pio &3isky, uzrujavao se poslovno, putovao, kartao (a ini se da su mu jo i erotike potrebe bile prilino akutne), i mjesto da ode u Dolomite, proveo je dva mjese$a u )asinu de 1aris igraju7i makao. ;aravno< aorta mu je pukla kao vapnena $jevi$a/ 0asvim normalna i logina pojava/ .d staroga Glembaja ustao je &eone i do9ao sa svojim s)icenbu%om u ruci do grupe o)o stola$ 'tan)a$ &eone je blijed, mr) i umoran$

L9:;9< ,ami9ljen, )ao ,a sebe> I smrti rastapaju se stvari kao $ukor u kavi. 0mrt je zapravo vrlo duboka< u nju se ulazi kao u zdena$ kada je ljeto. ?ani ostaje vedrina, miris trave, a u smrti je vla(no i tamno kao na dnu zden$a. Ledeni da3 groba vonja iz mrtvaki3 usta. 5 onda poslije svega ostaje groteska< $rni salonrok na bijelom platnu. tko bi mogao da dematerijalizira taj $rni salonrok na bijelom platnu, da to dematerijalizira i prenese na papirE 1I"5 u,me &eoneu s)icenbu% i, ru)e> 1ardon, molim te, izvini, momenat samo/ DQ. 5LB65;; ustaje s veli)im interesom> 5, je li svrioE 1oka(i, molim te, 1uba/ L9:;9 be, volje, apati7no> 0asvim slabo/ Imoran sam. "oli me glava< nisam za posao. 1I"5< Ha nalazim da je to osobito/ ?anredno/ F5"Q )%R ustao je i gleda s ostalima> Ha, also, das ist &irkli$3 kolossal/ Ha, also, so &as kolossal impressives 3ab, i$3 s$3on se3r, se3r lange ni$3t gese3en/ Das ist eine ganz originelle 5rt und 2eise..K #r$ (ltmann be, rije7i )lima glavom u ,na) odobravanja$ L9:;9< "oli me glava i ve7 dugo nisam radio. 1ojeo sam suvie broma, i ugljen mi je me!u prstima te(ak kao traverza. ;emogu7e je dati ono vr3unaravno neto to svi mrtva$i imaju oko usne. 0vi mrtva$i, i psi3opati i filistri, svi imaju neto vr3unaravno oko usne. Ho elo, to je dobro< tvrdo glembajevsko, markantno. kosa je dobra/ 5li ova eljust, ova kotana donja eljust, to je mnogo slabije od gornje partije. ;ije ar3itektonski povezano< nema svoje unutarnje propor$ije. 0$3&a$3, ganz s$3&a$3/.M -o9ao je ponovno do mrtvaca u al)oven i tamo ga gleda stru7no sli)ars)i sa ne)oli)o to7a)a$ F5"Q )%R< 5lles, &as na$3 0$3&ind kam, verste3, i$3 eingentli$3 in der 6alerei ni$3t..O 0$3&ind i F+ger, to su bili slikari/ 0vi ovi moderni faksni su mi nes3vatljivi. 5li ako je to moderno, ja, dann ste$kt si$3er et&as 3inter der 0a$3e/4S Bo je, bogami, kolosalno/ DQ. 5LB65;;< Das ist gut &ie ein solider 6un$3.4. L9:;9 vratio se do grupe i u,eo s)icenbu% u ru)e> 1ardon, gospodo/ :ratio se sa s)icenbu%om do po)ojni)a i gleda ga i, ula,a u al)oven$ /spore8uje s)icu s modelom i onda jednom gestom nenamje9tenom, prili7no energi7nom, i,dere taj list i, s)icenbu%a, ra,dere sli)u i baci papire u )ut$ 1I"5< Bi si, bogami, esto upravo nes3vatljivo bizaran. *akve su to glupostiE 'agne se i s)uplja odba7ene papire, nosi i% na stol i tamo i% opet

slae u cjelinu$ L9:;9< 53, molim te, pustimo to/ .de umorno do pro,ora i tamo dugo gleda u vrt$ 'tan)a$ +abric,y sa sinom slae ra,deranu s)icu$ #o)tor (ltmann je ustao i stavlja svoje lije7ni7)e predmete u ta9)u$ L9:;9 )od stola> nteresantna stvar/ Ha ne smijem sanjati o ribama. Cim sanjam o ribama, nije dobro. 0anjao sam prolu no7 o gnjilim krepanim ribama to su plivale na povrini nekakve sive, blatne vode. itava jedna teka prolost isplivala je na povrinu kao mrtva riba/ Gladan sam/ Heo bi3 jedan krvavi biftek i pio bi3 piva/ \edan sam/ DQ. 5LB65;;< Bo je vrlo dobar simptom/ :rganizam ne radi drugo nego se prilago!uje tofvekslu/44 Dok postoji normalan tofveksl, sve je u redu, a glad je svakako vrlo povoljna pojava u ovakvim prilikama< ovakvi neurasteni$i kao ti treba da u takvim prilikama mnogo i obilato jedu, to govorim iz prakse/ L9:;9< Bi i 0ilberbrandt i 1uba savreno ste slini. %a 0ilberbrandta je itav problem u sedam sakramenata, za 1ubu u $estoredarstvenom redu, a za tebe u tofvekslu/ 5namneza, status praesens.4@ *azneni zakon i sveti Boma< sve pretpotopne profesije/ ?i, doktori, da ste logini, 3odali biste u reverendi kao i popovi/ 9vropski advokati u svojim talarima s3vatili su stvar s prave strane. 0ve7enike sutane i va materijalistiki tofvekslE Be vae materijalistike ideologije nikako vam ne pristaju/ *akvi ste vi materijalistiE Ivijek stupate ti3o, otvarate vrata misteriozno kao arobnja$i. ?i plaite pa$ijente/ 1a$ijenti le(e pred vama na stolovima kao antikne (rtve i vi i3 koljete bo(anstvu svoje dijagnoze, anamneze, tofveksla/ 6olim ja tebe< nikada nisam ni jednom advokatu ni doktoru vjerovao ni slova/ DQ. 5LB65;;< Bo smo uli, 3vala lijepo, ve7 u razliitim varijantama od 6olierea naovamo. I gra!anskom dananjem nesavrenom drutvu mi smo, dragi moj, isto tako nesavrena profesija, kao to su i sve ostale gra!anske profesije nesavrene/ L9:;9< Da, tono, ali ostali gra!anski profesionali nisu maskirani/ ?lakovo!e su vlakovo!e, grobari su grobari/ 5li vi ste privilegirani var$kinstleri/ ?aa je metrija prekrivena $rnim rup$em, vi ste ambasadori neke vie sile s pravom eksteritorijaliteta u dananjem gra!anskom drutvu/ Gledao sam te jutros gore u sobi kad si davao injek$iju/ *azeta sa pri$ama stajala ti je na stolu, ruka ti je bila potpuno bijela i u tren ti si se sav promijenio u li$u< ti u onaj momenat nisi vie bio moj prijatelj 5ltmann, ti si u onaj momenat prinosio (rtvu 0vetoj Dijagnozi/ Da sam ja, obian smrtnik, dao starome onu smrtonosnu injek$iju, ve7 bi me bili u3apsili/ 5 ti smije ubijati ljude, ti to smije, jer ti si var$kinstler/ DQ. 5LB65;;< Bi vie puta govori tako mutno da ovjek formalno

mora posumnjati u to da li si ti normalan/ *akva smrtonosna injek$ijaE :tkada su kamfor#injek$ije smrtonosneE , molim te, upamti< lijeni$i, ukoliko uop7e vre svoju metriju, vre je isto tako kao i tvoji grobari i vlakovo!e. ;aa je metrija jasna i publi$,4A mnogo vie nego ovi tvoji artizmi kozerski/ 5ko ti misli da ovo to ti govori nije prekriveno $rnom krpom, ti se onda oito vara, dragi moj/ *ele;on ,voni$ -uba pre)ida slaganje rastrgane s)ice, &eone je i,a9ao$ 1I"5< -alo, ovdje doktor Fabri$zy/ *lanjam se, gospodine generaldirektore/ Da/ Da/ Hest/ Ha govorim iz ku7e pokojnika na privatnome broju/ Da/ Ha sam obavijestio gospodina generalnoga guvernera i on mi je rekao da 7e telefonski sazvati konferen$iju svi3 interesenata, u jedanaest sati/ I dvorani banke, gospodin generaldirektor/ Ha ne znam. 1o raunu Friedmanna pasiva ne 7e biti ve7a od tri do tri i po milijuna. 5li/ Dto vi mislite/ 9to, vidite< tako je, gospodin generaldirektor, tako je, nikada se ne zna. Ha sam svakako u deset u ban$i/ :dma3E Da, ja mogu do7i i odma3/ 6olim lijepo/ Da/ Friedmann $ijeni posjed na 2Wrt3erseeu na dvjesta 3iljada/ Das &eiss i$3 &irkli$3 ni$3t/ 5llerdings/ Der 0o3n, -err Doktor Leone Glembay &eilt 3ier in 5gram s$3on seit einer 2o$3e/ 9r ist zur Hubil>umsfeier gekommen/ "itte s$3Wn/ 5lso, auf 2iederse3en, -err Generaldirektor/4G # Ipravo sada javio mi je generaldirektor Qubido da se pasiva rauna na vie od pet milijuna. Gospodo, ja idem. Ha moram 3itno oti7i. 0 L"9Q"Q5;DB< Gospodo, ja mislim da me momentano ne trebate/ Ha bi3 trebao da se priredim za svetu misu kod sestara/ ;isam mislio da 7u se ve7 jutros pomoliti za duu gospodina savjetnika/ "io je dobar i plemenit ovjek, "og mu daj dui lako/ Ha se preporuujem svim vaim milostima, gospodo/ 1I"5< Do vi!enja, papa/ *+ss die -and/ 6ene mo(e telefonom nazvati kod Qubida/ 0ada 7e sti7i za koju minutu dekorateri od 1ompe Funebrea. Breba paziti kod sastavljanja parte na naslove. 6ene zovite kod Qubida, uostalom, ja 7u se vratiti/ 5ko stigne Qadkay, neka me eka/ $3 komme sofort/ *+ss die -and/4J 0ervus, 5ltmann/ Ljubim ruke, baruni$e/ 0 L"9Q"Q5;DB< Dovi!enja, gospodo/ -valjen sus, asna sestro/ .du$ F5"Q )%R tonom potpuno senilnog tra7a> Dakle, molim lijepo< 3ast du ge3WrtE F+nf 6illionen 1assiven/4K 6olim lijepo< ja sam odma3 slutio da sav taj jubilej firme Glembay nije ista stvar. $3 3ab,s mir glei$3 geda$3t< da3inter ste$kt et&as/4M 1rije svega< sedamdesetogodinji$a se u poslovnom (ivotu uop7e ne slavi. Ind dann< dieses pat3etis$3e Brommeln in der 1resse um die aller3W$3ste 5nerkennung/4O onda ovaj panjolski orden/ 9igentli$3 ges$3ma$klos/@S *ad je ovjek poasni konzul ?irginije i *ube, ne prima panjolski orden/ Ind dann der Fanfarenstoss bei dem 9mpfang in der -andelskammer/ $3 3ab,s mir glei$3 geda$3t<@. iza toga # moj gospodine # skriva se nekakav jope$/ etoN pet milijuna pasive/ 5lso, i$3 gratuliere dem Friedmann und dem Gouverneur/ Danke s$3Wn/@4 5 ti, to ti

ka(e na to, dragi ami$eE DQ. 5LB65;;< Ho se nita ne zna. 5ko je pasiva tako visoka, i aktiva ne 7e biti nikako manja. F5"Q )%R< 6o(e li se to znatiE Glembajevi (ive, dragi moj, rotildovski ve7 dva#tri de$enija. Danielli$a je imala svoju vilu u 6eranu i na *rfu/ 5 baruni$a )astelli # o tom bolje i ne govoriti/ Bo znamo iz svakodnevnog iskustva, 3vala budi "ogu/ DQ. 5LB65;;< 5li Daniellijeva je bila navodno enormno bogata/ F5"Q )%R< "ogata, to to znai< bogataE 9ine ;ordlandreise, eine ]gyptenreise, eine Bropenreise, ein 1alais in der -errengasse, eins der )astelli ges$3enkt neben der *armeliterkir$3e/ ;i$3ts ist bodenlos/@@ 6olim te< ja znam pouzdano, nisam o tome naravno 3tio da govorim, aber jetzt &arum ni$3tE@A Ha znam pouzdano da je gra!evni poduzetnik 2agner (irirao gnjatu prije dvije nedjelje kod =Brgovako#prometne= sedamdeset 3iljada/ to posredno preko jedne diskretne osobe< das 3at mir der 1uba erz>3lt als Ges$3>ft ge3eimnis/@G 6olim te/ :d jednog 2agnera uzeti sedamdeset 3iljada/ Doktore, a to je to biloE Dto se je to dogodiloE :n je bio gore u fremden$imeruE DQ. 5LB65;;< Ha ne znam, illustrissime/ *ad sam ja stigao, prolo je od samog prvog udar$a oko dvadeset minuta, onda se slika, naravno, ve7 bila izmijenila. ?rlo vjerojatno da se u razgovoru s Leoneom uzrujao. ;ema niega u tom abnormalnog< Leone i Glembay # &ie ;egativ und 1ositiv seit Ha3ren s$3on/ 9ine latente Qeibfl>$3e/@J F5"Q )%R< Da, ali der Hanko 3at mir,s erz>3lt, Leone soll ganz in "lut gebadet ge&esen sein/@K Bi i ne zna to se dogodilo sino7 u salonuE Ha, also, das muss i$3 dir erz>3len...@M /la,i &eone nervo,an i 9e1e se sobom gore"dolje$ F5"Q )%R pre)inuv9i svoju nit> Ha/ 0o ist es, mein lieber 5ltmann/@O 5 to misli, doktore, da damo sebi sku3ati jedan ajE 9to, to je (ivot< doga!aju se tragedije, a organizam tra(i svoje/ Covjek pokraj svog mrtvog intimusa misli na svoj vlastiti (eluda$, merk&+rdig/AS 6oja sedamdeseta, dragi doktore, navinuta je kao kakva vi$arska 1r>zisionsu3r/ # Hede einzelne 6inute eingeteilt.A. 5 no7as, to su u mom programu nastupile takve strane katastrofe i perturba$ije, da ja ne znam doista kako 7u se ja tome svemu prilagoditiE Ind dein 0tandpunkt ist ein 0toff&e$3selstandpunkt. Demna$3<A4 jedan topli aj ne bi nam doao zlo/ Hedenfalls, s$3aden kann es ni$3t/A@ Leone, ako nas treba, mi smo dolje u pajs$imeru/ Dovi!enja/ .du$ &eone %oda sobom )ao u,nemirena ,vijer$ 'tan)a$ <uju se i,vana tele;oni

gdje ,vone$ Glasovi$ #ale)a lupa vratima$ (ngeli)a se je pre)rstila, ustala i ti%o, be, rije7i do9la do stola$ *amo promatra onu rastrganu s)icu staroga Glembaja, na polituri pod svjetilj)om$ L9:;9< Cuje li, kako telefonirajuE 1anika/ La!a tone/ 0. :. 0. 0auve# Lui#peut/AA 0edam milijuna pasive dosada. Ind dann 3iess es, das &>re die "UrbV$zy#Legende< =Die Glembays sind 6Wrder und Fals$3spieler/=AG 0edam milijuna pasive. Cini se da 7e se ve7 za pola sata poeti 3vatati za d(epove gospoda kompanjoni u "eu i u Brstu. 0amo dok stignu telegrami to su jo na putu/ 5 ti, "eatri$e, to ti ka(e o svemu tomeE 5;G9L *5< 0vi smo mi nesretni, Leone. 6eni je (ao Darlote/ 0irota/ *akvi trapa$i nju sad ekaju/ 2enn es &irkli$3 der %usammenbru$3 ist, &ird die 5rme no$3 se3r b+ssen m+ssen/AJ :na ipak ima to svoje nesretno dijete/ /la,i Earlota, barunica !astelli"Glembay$ / crnini$ lijeda i distingvirana, s ogromnim bu)etom bijeli% rua$ Nervo,na i ti%a$ Ide u al)oven, poloi rue do po)ojni)ovi% nogu i ostane ta)o be, rije7i stoje1i u mislima$ 0atim, pre)rstiv9i se, nervo,no, vrati se do stola$ "5QI; )5 )50B9LL dostojanstveno, dotu7eno> :prostite mi, draga 5ngelika, nemojte se uvrijediti, ali ja sam tako smetena i tako me boli glava, da ne znam gdje stojim. ?e7 sam tri puta zaboravila to 3o7u. Iinite mi tu uslugu i po!ite gore, tamo je 5nita, ona tra(i jednu $rnu salon#kravatu/ ;igdje nema te $rne salon#kravate und diese 3ier ist s$3re$kli$3/AK lak#firtelue neka donese 5nita, re$ite joj to, draga 5ngelika, bit 7u vam za3valna, molim vas/ 0eien 0ie, bitte, so liebens&+rdig/AM 5;G9L *5< ?rlo rado, draga Darlota/ 0ofort, bitte/AO .de$ arunica !astelli ode do mrtvaca, popravlja ne9to o)o svije1nja)a, ree stijenj ni)ljastim 9)arama i ostaje )od postelje promatraju1i Glembaja$ &eone je gleda nepre)idno s veli)im interesom$ arunica !astelli vrati se s tim ni)ljastim 9)arama u ruci do stola gdje sjedi &eone$ arunica !astelli mirna i dostojanstvena do )onca$ Njen je glas sentimentalno slomljen$ "5QI; )5 )50B9LL < Ha znam, vi mene mrzite/ Ha sam osjetila sada svaku vau misao. Dok sam ja stajala uz Glembaja, ja znam to ste vi mislili< prije sedamnaest godina, kad je tu, na tom istom mjestu, le(ala vaa pokojna gospo!a majka, ja sam dola, kao i jutros, i vi ste sjedili na istome mjestu gdje ste sada/ L9:;9< Da/ vi ste donijeli buket 1arma#ljubii$a i imali ste svog maltezijanskog pina na ru$i. Danas nemate toga pina, to je sva razlika/ :nda ste postali legitimnom gospo!om Glembay, a danas ste legitimna udovi$a Glembay. 5ko vam tko (eli sre7u, mogao bi vam estitati/ 1oglavlje Glembay sretno ste likvidirali/ Das Briester 1alais 3aben 0ie si$3 gesi$3ert, und das Bestament ist gl+$kli$3 vers$3&unden/GS 5ko to ostane

od oni3 sedam milijuna pasive, to 7e se razdijeliti pravnim nasljedni$ima. "5QI; )5 )50B9LL < *oliko ja znam, vi ste u oporu$i na prvome mjestu. to izvolite uzeti na znanje< na moju linu interven$iju. 1okojnik je spram mene bio suvie d(entlmen a da bi mi odbio tu moju molbu/ L9:;9< -vala vam/ ;isam nikada reflektirao na glembajevski nova$, a pogotovo ne na glembajevske dugove/ "5QI; )5 )50B9LL < *akve dugoveE Ha to ne razumijem/ L9:;9< vi ne znate da se govori o sedam milijuna pasiveE "5QI; )5 )50B9LL < 6ir ist das ganz egal/ Ges$3>ftli$3 &ar i$3 immer desinteressiert/G. L9:;9< Dakle, to vam vjerujem/ I toj pasivi od sedam milijuna vi ste sebi spremili minimalno tri, koliko ja vas poznam/ "5QI; )5 )50B9LL < 6olim vas zato vi mene tako mrziteE 'tan)a$ Eutnja$ "5QI; )5 )50B9LL ne)a)o pomirljivo, laljivouvjerljivo, )o)etno i naivno> Dto sam ja vama skrivilaE Hesam li ja vama lino ikada uinila to na(aoE ?i ste spram mene ve7 godinama nepravedni, a ovo je istina< ako je u ovoj Glembajevoj ku7i ikada itko imao sve moje iskrene i potpuno dezinteresirane simpatije, to ste bili samo vi/ kad je ono stigao neki dan va telegram iz 5i'#les#"ainsa, ja sam se tako iskreno razveselila. 0o rein und so naiv/G4 5 odonda do danas< vi me neprekidno vrije!ate/ %atoE %atoE &eone je gleda ,a7u8eno i 9uti$ "5QI; )5 )50B9LL pristupi mu neposredno i intimno> 2arum s$3&eigen 0ie, LeoEG@ 'tan)a$ 2ozu das allesEGA :na s$ena u salonu no7as, i to pred kimeE 1red starim onim razvratnim gadom Fabri$zyjem/ pred vaim o$em/ ?i ste trebali da znate da on uje na terasi svaku rije/ Citavo vee bili ste spram mene nepravedni/ I onom groznom sluaju Qupert, mein lieber einziger Gott,GG imala sam pe3/ 0ruila sam onu bolesnu sirotu konjima, i to ne3oti$e/ 5, vidite, vi, vi ste malo prije gore u svojoj sobi bili mnogo okrutniji spram svoga o$a, i on je pao i nije se vie digao od svoje skleroze/ 5 meni ne bi palo ni na kraj pameti da vas optu(im zbog umorstva/ L9:;9< -o7ete li time da ka(ete da sam ja ubio o$aE "5QI; )5 )50B9LL < 6olim vas, Leo, ja sam ula sve. Ha sam bila u 0ilberbrandtovoj sobi pokraj vae/ Ha sam znala da se sprema zlo, i ja sam # sama # poslala 0ilberbrandta k vama/ %ato me vi niste nali u mojoj sobi,

und i$3 konnte ni$3t &egen der Dieners$3aft aus dem %immer/ $3 3abe alles ge3Wrt/GJ L9:;9< ?i ste dakle uli kako sam ja ubio o$aE "5QI; )5 )50B9LL < ;ein, ni$3t, das 3abe i$3 ni$3t gesagt, Leo, 0ie dre3en alles um/GK 0ve ono to se je dogodilo izme!u Glembaja i vas, to na mene ne spada/ $3 mW$3te 3nen nur sagen, dass i$3 3nen gegen+ber viel ru3iger bin als 0ie mir gegen+ber/GM ?i meni odriete svaku ljudsku kvalitetu, a, vidite, ja se na vas ipak nita ne ljutim/ Ha sam vam sve oprostila/ &eone je u9utio$ 'tan)a$ arunica !astelli tuc)a nervo,no 9)arama, 9to i% nepre)idno dri u ruci, o stol$ &eone je po7eo opet ponovno nemirno da %oda po sobi od ,ida do ,ida, jaguars)i se u)lanjaju1i pojedinim predmetima$ "5QI; )5 )50B9LL < 9rkl>ren 0ie mir, bitte, &arumE 0agen 0ie ein 2ort/GO L9:;9< 5 to da vam ka(emE spod nas se pui na svim stranama kao fosfor, mi tonemo, mi stojimo tu u jednom u(asu, &as soll i$3 3nen erkl>renEJS Dto da vam objasnimE 5ko sami niste nikada bili na vulkanu, vi ne znate kako je to kad se onaj dim iz kratera fosforno pui # kad se di(e ovjeku na bljuvanje, das &issen 0ie ni$3t/ Das verste3en 0ie ni$3t/J. "5QI; )5 )50B9LL < :, da/ Ha sam bila na ?ezuvu/ 1ili smo gore nekakav pokvareni ampanja$/ 0tromboli sam vidjela. ;o7u. 0 jedne talijanske la!e/ "ilo je divno. L9:;9 u nervo,nom )retanju> Da/ 1a da, naravno/ 1a naravno< bilo je divno/ Das ist das ri$3tige<J4 vi treba da stojite na ?ezuvu i da pijete ampanja$/ ;aravno< a ta biste vi drugo na vulkanu nego pili ampanja$E ako vas poslije netko zapita to ste radili na vulkanu, vi treba da mu odgovorite ovim svojim 0eidenbonbon#glasom da je bilo divno/ ;aravno/ Bo je ono &as i$3 ni$3t verste3en kann<J@ bilo je divno/ "5QI; )5 )50B9LL < $3 verste3e kein einziges 2ort/JA Dto je to s vamaE Dto 3o7ete da ka(ete timeE 6olim vas, dieses -erumrennen ma$3t mi$3 nervWs<JG sjednite, molim vas, da se jedamput mirno porazgovorimo/ Im Gottes )3risti 2illen, to vi to mene tako krivo gledateE L9:;9 stao je> Ha vas gledam takvom kao to vi jeste/ ?i svirate dvadeset godina 6onds$3einsonatu, slikate 6arP$3al#;iel#ru(e na svili, pijete ampanja$ na vulkanu/ ?i stojite nad svojim mrtvim mu(em isto tako nevino kao to ste tu stajali nad njegovom mrtvom (enom, a upravo ste doli iz sobe svoga ispovjednika/ 5 va Gedankengang je ovo< to vi to mene gledate kao da sam ja ubila vau majkuE ?i ste isto tako ubili svoga o$a/ 5li ja vam nita ne predba$ujem< pomirimo se/ Das ist 3r

Gedankengang/ 2as soll i$3 3nen no$3 erkl>renEJJ "5QI; )5 )50B9LL < ?i ste faktino +berspannt/ ;i jedne rijei ja nisam tako rekla. m Gegenteil< i$3 3ab, gesagt, dass 0ie f+r den Bod des ?aters ni$3t verant&ortli$3 gema$3t &erden kWnnen/ Das 3ab, i$3 gesagt/JK ?i sve iskrivljujete &ie ein %errspiegel/ Das ist einfa$3 krank3aft/JM L9:;9 strogo i odlu7no> 6eni su bile dvadeset i dvije godine kad sam mislio da bi ovo to vi govorite moglo mo(da ipak biti istina/ :donda prolo je esnaest godina, draga moja/ *ad bi ovjek skupio sve vae kavalire koje ste vi armirali svojim 0eidenbonbon#glasom, ja mislim da ne bi stali u ovu sobu/ 5lis, koja je u vas bila tako zaljubljena, kojoj ste vi bili idealom dame, ta 5lis... "5QI; )5 )50B9LL < 0ve ono to ste govorili o mladom %ygmunto&i$zu, ono je sve la(/ *unem vam se na sre7u svoga djeteta/ L9:;9< 5 onaj 5lisin zapis olovkomE "5QI; )5 )50B9LL < *unem vam se na :liverovu glavu, ni$3t ein 2ort ist &a3rt/ Der junge %ygmunto&i$z &ar in mi$3 verliebt, das ja,JO ali izme!u nas nije nikada nita bilo # nita konkretno/ 'tan)a$ "5QI; )5 )50B9LL vrlo ti%o i uvjerljivo> %ato mi ne vjerujeteE ?i meni godinama inite krivo. ?i ste svome o$u gore u sobi s takvim patosom naglasili dass i$3 eine Dirne &>re,KS kao da sam ja ikada tajila taj svoj organski nedostatak/ 0vatko od nas nosi u sebi poneto zbog ega bi ga ljudi kamenovali/ Ind i$3E 2ar i$3 ni$3t immer konseLuent aufri$3tig< &enigstens in dieser -insi$3t/K. 6olim vas/ Ipravo vi, koji ste svojedobno toliko fantazirali o mojoj =erotikoj inteligen$iji= (damals &ar i$3 f+r 0ie =erotis$3 intelligent=),K4 upravo vi ne biste smjeli biti tako vulgarni/ ako ni iz ega, a ono &enigstens iz osje7aja solidarnosti, to niste trebali da servirate svome o$u/ (?i ste znali za njegovo sr$e/) ;o bez obzira na njega, spram mene ste se ponijeli nekavalirski/ Bo je, naravno, vrlo jednostavno, za jednu (enu izba$iti parolu =sie ist eine Dirne=/ Ind gerade 0ie, der so mit seiner Logik 3erumbrilliert und 3erumaffektiert,K@ upravo vi biste trebali loginije provesti tu svoju distink$iju # z&is$3en einer Dirne und einer erotis$3 intelligenten Dame/KA 5, vidite, ja se na vas savreno nita ne ljutim< mene samo to boli/ "oli me upravo zbog uspomene na sve ono izme!u vas i mene/ $3 kann mir ni$3t 3elfen, aber immer, &ann i$3 daran denke, &erde i$3 traurig/KG 1rvi i posljednji put u (ivotu ja sam onda bila izgubila sebe, ja sam stala da se di(em, zum ersten 6al 3ab, i$3 das Gemeine, das 0ensuelle vollkommen vergessen, damals 3ab, i$3 mit 3nen das mmaterielle erlebt,KJ pa upravo vi, vi/ .na se snudi, ,guri i ta)o ostane nijema$ *i%o, sa su,ama u o)u> ?idite, u ovom medaljonu jo i danas nosim vau kosu/ L9:;9 u,nemirio se i ta)o se )re1e po sobi> Ha sam bio onda u dvadeset i

drugoj godini/ Ha sam onda pisao svoju doktorsku tezu/ "5QI; )5 )50B9LL < Da, u onom vaem groznom pismu iz )ambridgea, vi ste najedamput spomenuli svoju gospo!u majku/ Damals, als i$3, auf e3rli$3e *onseLuenzen bereit, 3ren 9nts$3luss aus )ambridge er&artete, kam der 0$3lag/KK nikada vi niste dali meni prilike da se s vama objasnim/ 5lle meine "riefe sind verloren gegangen, keine 5nt&ort me3r/ KM 5 ako se pravo uzme, to sam ja skrivila vaoj gospo!i mamiE Ha je uop7e nisam poznavala, ja sam onda imala dvadeset i est godina i na sve strane uspje3a, o3ne dass i$3 daran beteiligt &>re/KO 0vi su kleali preda mnom, a vaa gospo!a majka bila je jedna distingvirana dama, nervozna dama, ona je ve7 nekoliko puta bila digla ruku na sebe, ja nikada nikome nisam uinila nita na(ao/ Leo, 0ie &issen ni$3t, &ie das &ar/MS 6ene je va ota$ etiri godine muio, on je meni etiri godine dosa!ivao, on je 3tio da se ustrijeli pred mojim oima, on je plakao na koljenima, ali ja nisam 3tjela skandala, ja zbog vae gospo!e majke nisam 3tjela da se on rastane, und i$3 3abe e3rli$3 und loyal ausge3alten bis zu der letzten 6inute/ Gerade in dieser -insi$3t &ar i$3 vollkommen rein/M. -la7e ti%o u sebi$ 'asvim pianissimo prigu9enim od emocije glasom> 9ine Dirne/ 9s ist se3r lei$3t zu sagen< eine Dirne/ Ha&o3l/M4 Fabri$zy pio je sa mnom po 0tunden3otelima, da, a upravo taj gospodin Fabri$zy, der vorne3me alte -err :bergespan und 5ristokrat,M@ to je upravo takva jedna svinja kao i svi oni drugi oko mene/ Das *Wrperli$3e in uns ist ni$3t s$3mutzig/MA ;aprotiv< sve je u nama (enama tjelesno, und i$3 leugne das ni$3t/ $3 bin e3rli$3/MG , vidite, ja, ja sam od svoje petnaeste godine do(ivjela mnogo, ja sam gledala pred svojim nogama i biskupe i generale i kelnere, ja&o3l, *ammerdiener und Diurnisten au$3, und i$3 3ab,s immer von neuem erlebt< beina3e alle die, die vor uns krie$3en, bes$3mutzen uns sp>ter so fur$3tbar von oben, dass mir das vollkommen unverst>ndli$3 ist/ Ind das sind 6>nner und GentlemensEMJ Ha se od toga tjelesnog u sebi nikada nisam branila/ Ha sam slaba od naravi, ja sam to uvijek priznavala< ja to ni sada ne tajim, ali, vidite, ja vam se kunem grobom svoje pokojne mame, gerade 3nen gegen+ber &ar i$3 nie Dirne/ Gerade 3nen gegen+ber/ ;ie/MK 5 upravo ste me vi najstranije ponizili. Gerade/ 0ie/MM *i%e su,e$ &eone se vrti po sobi i,me8u po)u1stva amo"tamo$ .d al)ovena do pro,ora i natrag nepre)idno$ "5QI; )5 )50B9LL mirno i alosno> I itavoj ovoj tamnoj glembajevskoj ku7i vi ste za mene bili jedina traka svjetlosti/ Ha sam ula u ovu ku7u iz materijalni3 razloga< ja to priznajem/ 0ie m+ssen das verste3en/ 6eine *ind3eit 3ab, i$3 ni$3t verbra$3t &ie 0ie, auf einem *irmanperser Bausend und eine ;a$3t spielend/MO 0 dvanaest godina ja sam ostala na uli$i, Leone. ?i ne znate to to znai smu$ati se po parkovima na jesenjoj kii, gladan i poderan i bez krova/ ?i ste poeli (ivjeti s rentom od dvadeset funti mjeseno, a ja s poderanim $ipelama i s jednom starom lisi$om oko vrata/ 6eine Glembay#93e &ar eine finanzielle Bransaktion/OS Ha to priznajem/ vidite< ja sam imala iza sebe tada ve7 jedan degenerirani brak sa ezdesetogodinjim barunom )astellijem i mnogo toga, no vjerujte mi, ja govorim pred mrtvim li$em ovoga star$a< za sve ono to sam ja

morala u ovim posteljama i u ovom braku, ja sam bila vrlo slabo pla7ena/ Ind i$3 &eiss es ni$3t< viellei$3t e'istiert 9t&as +ber uns,O. ali ja sam, tako mi "og pomogao, tu svoju glembajevsku transak$iju vrlo skupo platila/ *rvavo/ Fur$3tbar blutig/O4 ?i znate i sami tko je bio va ota$/ sve ono to ste vi njemu gore u sobi no7as nabrojili, sve sam to ja gledala iza kulisa puni3 dvadeset godina. 0krupellos, 3art und s$3re$kli$3 &ar dieser Glembay,O@ i taj ovjek koji je mogao da zgazi neiju egzisten$iju &ie einen 2urm,OA taj ovjek je postao o$em mog djeteta/ :liver je isti, izrezani on/ Ind alles fur$3tbar Dunkle in diesem *ind,OG to je moj kri(/ Dobro< deki se dogovorili i 3tjeli da orobe nekakvog kasira $iglane/ 6ein Gott, gut, ein "ubenstrei$3, der beina3e blutig endete.OJ I tome ima puberteta, a pubertet je pun kriminalni3 nagona/ 5li nije najgori kriminal u tome kad ovakav esnaestogodinji Glembay nabije lovaku puku da orobi kasira< to je bez sumnje grozno/ Das 0$3re$kli$3ste von allem ist aber, dass i$3 das ge&usst 3abe/OK %loin je rastao u krvi toga deka neprekidno i ustrajno esnaest godina, zloin je poeo onoga dana kada je to djeje sr$e zaku$alo u mojoj utrobi/ :vaj gospodin Glembay, der &irkli$3e ge3eime Qat,OM ovdje le(i razlog zloina i krivnje/ 5 vi, Leone, najbolje znate i sami to znai glembajevska krv/ vidite< u ovom mom dvadesetogodinjem stra3u, u ovoj mojoj dvadesetogodinjoj pani$i pred u(asom te glembajevske krvi, vi ste me no7as tako strano krivo optu(ili/ 5 mene to boli, jer je to od vas, Leone, upravo zato/ 5ko sam ja to kriva, bei der 3eiligen 6utter Gottes s$3&Wre i$3, i$3 3ab, es au$3 blutig geb+sst/OO *i%o pla7e u sebi$ L9:;9< 0ve je to mutno/ 6ene boli glava i ja poinjem da se gubim u svemu tome. Ha sam se vratio ovamo potpuno miran, sve one ljage to sam i3 godinama osje7ao zbog oskvrnute uspomene na moju majku, sasvim su ve7 bile is3lapjele, i ja sam bio potpuno miran/ 5li, molim vas, ovo sve oko vas ovdje/ :vaj :berleutnant, ovaj va ispovjednik, pa onda smrt one trudne (ene, i ona stara pod konjima, itav nain kojim se ovdje u ku7i govorilo o tim stvarima, to morate s3vatiti da me je nerviralo/ -tio bi3 ja da znam kako biste vi mogli da protumaite sluaj onog dnevniara 0komrakaE "5QI; )5 )50B9LL is)reno alosno> Diesen Bod 3ab, i$3 ni$3t ge&ollt/ 9r 3at si$3 in mi$3 verliebt, mein Gott, &>3rend der 0itzungen in der *aritativen %entrale # ein fantastis$3er, +berspannter *opf/ 9in armer Beufel/.SS 5 propos, Leo/ mala bi3 jednu molbu na vas/ ?i ste no7as govorili o nekakvim njegovim pjesmama to su i3 nali kod njega/ "i3 li ja mogla na minutu da imam te pjesmeE Das &+rde mi$3 interessieren/.S. L9:;9< ?as bi to interesiraloE 6olim izvolite/ -redaje joj i, depa ,guvane ru)opise ')omra)ovi% pjesama$ arunica !astelli u,ima taj ,guvani ru)opis i lista po njemu s interesom$ 'tan)a$ &eone je gleda s veli)im mirom$ "5QI; )5 )50B9LL listaju1i po ru)opisu> Das ist aber ni$3t s$3le$3t/ Der *leine s$3eint talentiert ge&esen zu sein/ Das ist s$3Wn/ Das ist sogar se3r s$3Wn/ -Wren 0ie, &ie das s$3Wn ist/.S4 <ita monotono i alosno> =0am

sebi idem na sprovod u jesen u sumrak magleni/ *roz Grad, gdje ljudi nose la(i u sr$ima, ja nosim )vijet kroz Grad/ to je to< ja nosim )vijet kroz Grad i taj moj )vijet sja ko fosfor krijesni$e/ "latno je, svijetli obla$i gasnu u daljinama. Hutro je pred svitanjem, a pijetlovi udaraju krilima i viu< 0ve je brodolom u tmini. Ha umirem/= Das ist se3r s$3Wn/ -la7e od emocije estets)e i bri9e su,e$ *o su jutros njene prve is)rene su,e$ 5rmer Beufel/ 9r 3at si$3 &irkli$3 aufge3>ngt/.S@ /la,i sestra (ngeli)a$ 5;G9L *5< 5lso, &ir 3aben die *ravatte gefunden, )3arlotte, der Diener bringt sie/ Ind die 0$3u3e au$3/.SA Na)on ne)oli)o se)unda ,a sestrom (ngeli)om )amerdiner nosi posmrtne stvari> cipele i ne)oli)o )ravata$ 0LIG5< Gospodine doktore, izvolite na telefon/ %ove vas Brgovaka banka/ L9:;9< 6eneE Bo 7e biti zabuna/ 0LIG5< ;e, upravo vas, gospodine doktore. Brgovaka banka. Direk$ija. &eone ode$ "5QI; )5 )50B9LL < 6er$i, draga baruni$e, 3vala vam/ Iinili ste mi veliku uslugu/ Ho3ann, zie3en 0ie, bitte, dem gn>digen -errn die 0$3u3e an. HaE.SG 've troje ide u al)oven$ $3 glaube, die breite, die ist besser/ Die sie3t altmodis$3er aus/ 0o/ Das &erde i$3 allein. 6er$i/ ;ur dass i$3 dieser unmWgli$3en *ravatte los bin/ Hetzt sie3t er do$3 besser aus/.SJ :ee Glembaju )ravatu$ Ho3ann, gledajte, uzmite onaj al, tamo na fotelju, i dajte podve(ite gospodinu savjetniku bradu/ Bo nije lijepo kad se vide zubi/ :naj tamo, Ho3ann, na stol$u kod trumeaua. :eu svileni rubac o)o glave Glembajeve$ arunica !astelli aranira sve to mirno i dostojanstveno$ L9:;9 vratio se jo9 nervo,niji nego 9to je bio> "aruni$e, zove vas generalni direktor Brgovake banke/ "5QI; )5 )50B9LL < 6i$3E 2as ist denn losE 2as brau$3t er mi$3E 0agen 0ie i3m, bitte, dass i$3 jetzt ni$3t zu spre$3en bin/ Hetzt ist f+nf I3r fr+3/.SK L9:;9< Ha ne znam. Qadi se o vaem otvorenom kontu kod Brgovake banke. "5QI; )5 )50B9LL < 6ein )onto bei der -andelsbankE.SM 1a ja s Brgovakom bankom nemam nikakve poslovne veze.

L9:;9< ?a konto kod Brgovake banke optere7en je s osamsto etrdeset 3iljada. "5QI; )5 )50B9LL mirno i naivno, ali ve1 na putu spram tele;ona> InmWgli$3/ Das ist ja unmWgli$3/ $3 3ab, ja mein )onto bei der 2iener Dis$onto taliana/.SO L9:;9< Ha nemam pojma/ zvolite/ Da vidite/ arunica !astelli ode, ,a njom sluga$ L9:;9< onda je to stara "UrbV$zyjeva izmislila< die Glembays sind Fals$3spieler und 6Wrder/..S 5 tko je svezao onaj ruba$ staromeE 5;G9L *5< Darlota/ L9:;9< Bo je oajno/ zgleda kao da pati od zubobolje. ;ajstranije je kod smrti to je ona na jednoj strani vr3unaravna, a s druge strane aljiva/ 0mrt je jedna od najsmjeniji3 pojava u gra!anskom drutvu. Covjek i na smrtnoj postelji mora biti obrijan, izmanikiran, podvezan. Covjek ne smije zijevati u gra!anskoj smrti/ 1reglupo/ .pet u svojim mislima gdje ga je ta pojava pre)inula$ Dakle, molim lijepo< ini se da je ovaj stari gospodin krivotvorio baruniine isplatne naloge, da je potpisivao njene mjeni$e i da je jo sam (irirao te krivotvorene mjeni$e. Brgovaka banka ne mo(e nikako da govori s "eom (interurbane smetnje), ali telegrafski ini se ve7 sada< potpuni dPbT$le/ Die Glembays sind nat+rli$3< 93renm>nner/... 5;G9L *5< Leone, molim te, nemoj se uvrijediti, ali taj tvoj nain djeluje na mene neobino brutalno i strano. Bi itavo ovo vrijeme otkada sam ja u ku7i ne radi nita drugo nego psuje Glembajeve. *ao da ti nisi Glembay/ L9:;9< :d prvoga dana kada sam poeo misliti, ne radim drugo nego se borim protiv Glembaja u samome sebi/ Bo i jest najstranije u mojoj vlastitoj sudbini< ja sam isti, nepatvoreni, stopostotni Glembay/ 0va ta moja mr(nja na Glembajeve nije nita drugo nego mr(nja na samoga sebe. I Glembajevima ja sTm sebe gledam kao u ogledalu/ 5;G9L *5 pla%o, ali svojom %armoni7nom postojano91u prodirno i sugestivno> Bi voli paradokse i ti sve iskrivljuje. Ha se bojim tvoji3 ala, ali, molim te, to je moje dugogodinje iskustvo< doista ima mnogo neiskazane i blage mudrosti u maksimi da bli(njega treba ljubiti kao samoga sebe/ da bi ovjek mogao postati kr7anin, on dakle prije svega treba da ljubi samoga sebe/ L9:;9< "eatri$e, izvini, ja te molim, budi tako dobra i skini onaj al/ 1a to je u(asno kako to nakazno izgleda/ 5;G9L *5< Bo mora tako ostati/ ?ili$e su jo mekane/ -o8e spram mrtvaca i pipa mu prstima donju 7eljust$

L9:;9< Bo me sje7a jedne Daumierove karikature< 0vi Daumierovi filistri imaju tako svezane salvete/ 5;G9L *5< 5 otvorena usta sa zubalom jo su mnogo ru(nija/ ')inula je svileni 9al i pipa mrtva7evu donju 7eljust )oja se ve1 u)o7ila$ :ani dale)o jutarnja ,vona$ 1otpuno je 3ladan/ *ako ovjek brzo o3ladni, a kako kratkovidno misli da 7e (ivjeti beskonano/ :ee opet 9al mrtvacu o)o glave, a ,atim pere ru)e$ L9:;9< -tio bi3 da znam to tebe sili na to da ovako po svijetu pere i pipa mrtva$eE *akva je to manija to te goni da toliko kr7anski ljubi samu sebeE 5;G9L *5< 0ve bi to bilo dugo i (alosno, Leone, pustimo to/ zvini/ 5 osim toga ja i za tebe mislim, da bi najbolje bilo da sada legne/ Hutro je/ Ha idem u svoju sobu sada, tu je sve svreno i u redu/ Dovi!enja, Leone/ -o9la je do njega i dala mu mirno i spo)ojno svoju ru)u$ L9:;9 dre1i u svojoj ruci (ngeli)inu> "eatri$e, to se ti toliko kloni mene sve ovo vrijemeE Ha te gledam ovi3 pet dana kao to se gledaju slike po $rkvama, a tvoje su oi sklopljeneN prvi put no7as dolje pod onim tvojim portretom ja sam vidio tvoj pogled/ %ato se ti mene kloniE Dto izmie ispred meneE ?jeruje li ti meni na moju rije da bi3 ja otputovao ve7 prvog dana da nisam naao tebe ovdje u svemu ovomE 6o(da je glupo da ja to tebi sve govorim, ali od tebe je isto tako neinteligentno da izmie/ :va tvoja dominikanska silueta za mene je u ovoj glembajevtini jedino bijelo neto/ I ovom kloru i morfiju, me!u ovim groznim maskama oko nas, ja osje7am za tobom potrebu kao za ovjekom. "eatri$e, ja trebam nekoga u ovom paklu, a ti si tako konven$ionalna/ Bo od tebe nije otmjeno/ -ustio je njenu ru)u naglo i pro9etao se sobom nemirno i u,rujano$ Bako me u(asno boli glava, di(e mi se sva utroba kao da sam pojeo pokvareno meso/ %nojim se # ledeno # kao da mi se magli, kao da 7u se onesvijestiti/ Glavinja i gubi ravnoteu$ 5;G9L *5< ;ajbolje bi bilo da legne/ 0ve je to od (iva$a/ 9vo lezi ovdje na dvije#tri minute, smiri se, pa onda idi da se ispava/ Hutro je/ ?e7 svi7e/ .na je u,ela dva jastu)a s jednog ;otelja i postavila i% jedan na drugi na divan stru7no bolni7ars)i, a onda je po9la spram &eonea )ao prava 'estra Milosrdnica i, pomilovav9i ga jednom bes)rajno toplom )retnjom ru)e, ona ga je )ao pacijenta povela do divana$ L9:;9 predao se njenoj portvovnoj njenosti )ao bolesno dijete> %lo mi je, 5ngelika/ ;ervozan puls, nervoza sr$a, tu, migrena, jedva se dr(im, 3vala ti. &egao je na rubu nesvjestice i te9)o di9e$ -rve ptice u vrtu$ Jutro na )vadratu o)na$ (ngeli)a mu nata7e 7a9u vode, nama7e jedan rubac u )olonjs)u vodu i stavlja mu oblog na 7eloC slu9a mu puls$ !vr)ut ptica$

L9:;9< Bvoja je ruka 3ladna kao kamfor/ Bvoja 3olbeinska ruka, "eatri$e/ :, kako je sve to teko/ 5;G9L *5< ;ajbolje je da ne misli o svemu tome/ L9:;9< ;e mogu/ 0ve je to jo panika u meni/ Kao da u bunilu gleda ive sli)e$ Ha sam jedamput pao s konja, zapeo sam u galopu o stremen i konj me je vukao valjda stotinu metara za sobom po $esti. ;ekakve (ene su oajno vikale, ja sam uo jasno te (enske glasove i poslije u bolni$i, s prebijenim kljunim kostima, ja sam jo dugo, dugo nakon toga osje7ao onaj galop, onu $rnu konjsku !avolsku snagu, i sluao sam (ene gdje viu< itave no7i vikale su (ene, dugo # dugo/ Bo je sve jo galop, to sve vie jo uvijek # to je graja/ .na mu daje 7a9u vode i on je edno ispija$ Ha sam se pobio s onim ovjekom na (ivot i smrt/ to se dogodiloE 1oslije esnaest godina to sam se spremao na tu borbu, ja nisam znao nita da mu ka(em. Govorio sam s njim kao s inostran$em same vulgarne gluposti/ :n nije mogao da s3vati ni jedne moje rijei/ onda me je jo lupio akom po zubima i pustio mi litru krvi. Bo je bio itav rezultat< moja krvava usta/ to je najgroznije< ja sam u toj graji potpuno, savreno prazan/ ;ikada nisam osje7ao kako je sve to bilo besmisleno kao upravo sad/ Nervo,no u,di9e na rubu iv7anog sloma$ 5;G9L *5 u,ela je jednu stolicu i sjela vis"a"vis njega u,ev9i mu jednu ru)u u svoje> 0ve 7e biti dobro, Leone/ L9:;9< ;ita ne 7e biti dobro/ Bi zna, "eatri$e< ovog ovjeka ovdje ja sam dotukao/ Ha sam 3tio da oborim jednog tvrdog, ogromnog Glembaja, a ono ondje bio je jedan desperater pred steajem/ 0trailo bijedno za pti$e/ Ha sam se tukao s jednom fik$ijom/ 'tan)a$ &eone, di9u1i )rat)o i u,rujano, su%im ustima )ao u ognjici, br,o i nervo,no, ali ne glasno> 0ve je to kriminalno/ Glembajevski kriminalno/ Ha sam jo uio nepravilne grke glagole kad sam prvi put do(ivio kriminal/ "ila se digla vjetrina i upala stabla s korijenom, a mi deki na botanikom izletu, s bilinskom kantom i leptirskim mre(ama, sklonismo se u jednu krmu u umi kraj kamenoloma. tamo u tmini, u smrdljivoj krmi, kod petrolejke, tamo su nekakvi $rni i rutavi ugljenari govorili kako nekome treba pustiti krv/ =Ibiti ga treba=, tako je rekao jedan. Ha sam kao u bunilu, noen groznim stra3om, potrao u tminu, u no7, i u onoj vjetrini, u prolomu oblaka, po grmljavini, ja sam od stra3a vikao i trao bez glave/ Bamo sam prvi put stvarno do(ivio da se ljudi ubijaju/ :nda sam se kretao svijetom s leptirskom mre(om u ru$i i sa afranovom lukovi$om/ 5 danas sam star i glup, danas sam bolestan, i jo uvijek (ivim u krvavoj krmi/ :, kad bi3 mogao da pobjegnem iz svega toga/ 0vona u gradu$ -tice$ #an raste$ z toga se ne mo(e. mala je stara "UrbV$zyjeva pravo< Glembajevi su uboji$e/ :naj vara(dinski Glembay koji dr(i remetineku $rkvu u ru$i, on je u vinikoj umi ubio i orobio jednog kranjskog zlatara koji je vozio u ?ara(din $rkvenu zlatninu/ Bo sam uo od jednog glembajevskog koijaa koji je slu(io jo kod pokojnog Ferdinanda/

5;G9L *5< Bo je fama i legenda/ Bo nema nikakve podloge/ L9:;9< :, Gospode "o(e moj, zato svi vi mislite uvijek na nekakvim podlogamaE ;ikada nita nema podloge/ Ha sam to uo od jednog koijaa i to je za mene kroz itavo moje djetinjstvo bila najstvarnija stvarnost od svega, u itavoj ovoj ku7i/ *oliko puta sam ja vidio ?ara(din$a gdje 3oda po svojoj ku7i s krvavim no(em u ru$i/ :n je dolazio obino u zimskim no7ima, s vjetrom u dimnjaku/ ao je preko glavni3 stuba u $rveni salon, a jedamput sam ga sastao u sobi svoje pokojne mame, ali mi se brzo sakrio pod klavir/ mao je u ru$i veliki ku3injski no(, sasvim krvav, i onda ga je nestalo najedamput. 5 no7as, "eatri$e, no7as je opet doao u ovu ku7u/ :n je tu, on negdje eka iza ormara/ 5;G9L *5< Leone dragi, primiri se, to su nervi/ Da ti doktor 5ltmann da jedan lafmitl..4 # da ga pozovem, on dolje pije aj s Fabri$zyjem. L9:;9< 5li, kakvi nervi/ -vala ti, ne trebam nita/ *akvi nervi/ Dobro je jo da nisi rekla da sam +berspannt/ Bo je istina/ :naj vara(dinski Glembay sagradio je zlatan barokni oltar u remetinekoj (upnoj $rkvi za spas svoje due, ali njegova dua nije se spasla/ 9to, gledaj tamo onog Glembaja/ 0vi su onu njegovu donju eljust zvali velUzLuezovskom $rtom, a ustvari to je bio kriminal u njemu< (ivinski kriminal/ Bo je bila grozna grabe(ljiva (ivotinja/ ta moja nes3vatljiva mr(nja na toga ovjeka, ta moja neista mr(nja na njega, od prvog dana otkad sam poeo misliti svojom glavom, to je eto glembajevsko, kriminalno u meni/ Bo je glembajevska krv u meni/ Dobro, doputam, to je ?erfolgungs&a3n,..@ to nije zdravo, ali to prljavo, mutno, bezdano u meni, to mi se dominantno javlja godinama< ja to nosim sa sobom po svijetu kao svoju vlastitu utrobu/ Ha sam to u(asno nagonsko u sebi 3tio ra$ionalno objasniti/ 6aminu smrt ja sam onda naao dovoljno razumnim razlogom za tu podsvijesnu mr(nju u sebi. Ha sam od tog momenta imao dovoljno razloga da ga svijesno mrzim< kao uboji$u moje matere/ 5 ustvari ja sam se zagrizao u njega kao akal u akala< to se u nama grizla glembajevska krv/ 5;G9L *5< Leone, za ime bo(je, ja te molim, Leone, budi pametan... L9:;9< 0ve je to tako, na vlas pre$izno tako/ tu ima samo jedno rjeenje< ili se (derati kao akal ili... 5;G9L *5< liE L9:;9< li se ubiti/ 5;G9L *5< Leone/ L9:;9< Da, samo to/ 9to, onog kriminalnog no7anjeg ja sam se godinama bojao. *ao jaguar s podvinutim repom, tako sam obilazio ovu svoju tajnu. Ha jedanaest godina nisam dolazio u ovu ku7u od stra3a pred zloinom, a kad sam se ipak jednog dana pojavio ovdje, namirisao sam odma3 krv. I ovoj magli, me!u ovim mrtva$ima, ja sam se instinktivno

neeg bojao, a opet sam u sebi perverzno u(ivao da 7e se ipak dati zgodna prilika. kada se onda prilika doista vrlo zgodno stvorila, mjesto da se maknem od ponora, ja sam upravo majmunski neinteligentno skakao oko njega dok se onda sve skupa nije strovalilo/ Ho u posljednjoj sekundi meni je bilo jasno da 7e se dogoditi zlo, ali je strast bila jaa od pameti/ Glembajevski imperativ, taj me je svladao, i ja sam se zaprljao u svojoj vlastitoj krvi. 0ve je to kaos, draga moja "eatri$e/ 0ve je to tako strano/ e, su,a i be, jecanja, taj njegov gr7 je gr7 7ovje)a )oji o)rutno i be,nadno misli o sebi$ 5;G9L *5< miluje ga toplo i samilosno )ao bolesno dijete> ;e, Leone, sve to nije tako $rno. ?idjeti i znati da nema sposobnosti da protiv svega toga neto uini, to bi bilo grozno i beznadno. 5li sve tako jasno i razumno gledati nije ni najmanje strano. Bo znai imati snage, unutarnje, vie snage, da se ovjek odupre svojim tamnim nagonima< to znai osje7ati mogu7nost spasa. 5 konano ti, kraj svog velikog svijetlog talenta, kraj svoje superiorne inteligen$ije, Leone, ti nema nikakva razloga... .n joj ,a%valno ljubi ru)e$ .n stavlja njene ru)e na svoje 7elo i polagano ustaje i )le)ne smjerno i pobono pred (ngeli)u i ta)o ostane na )oljenima$ L9:;9< :, kako si dobra, "eatri$e/ Hedina mogu7a svjetlost u svemu tome bila bi neija ista ruka na mojoj tamnoj glavobolji/ 1od magnetom neije etike inteligen$ije ja bi3 jo mogao da sve to sperem sa sebe, u takvoj jednoj imaginarnoj nadzemaljskoj 3armoniji ja bi3 jo mogao da na!em svoj raison d,etre, i moj talenat mogao bi da se obrazlo(i, da se potvrdi, ja bi3 mogao da radim, da stvaram, da u(ivam, da ozdravim # da iza!em iz toga... / taj tren ula,i barunica !astelli$ Njen je ula,a) u toli)oj mjeri ;urio,an da &eone ostaje )le7e1i pred (ngeli)om, i,gubiv9i sva)u orijentaciju$ arunica je sva deranirana> njena je ;ri,ura ra97upana, njene su )retnje abnormalne, ona je u toli)oj mjeri i,van sebe da u prvi momenat 7ini dojam lu8a)inje$ .na cvili od o7aja i od srdbe$ "5QI; )5 )50B9LL < ?erflu$3t sei der 6oment, &o i$3 diesen 0$3uft kennen gelernt 3abe/ 9lender -o$3stapler/ 6ein s$3&er verdientes Geld,..A moju krvavu muku, ta je stara 3o3taplerska svinja pokrala/ Citav grad telefonira lijevo i desno, i$3 bin beraubt &orden,..G pa to je u(asno, pa to je nevjerojatno, pa ja 7u poludjeti, pa to je grozno # 0$3uft elender, krimineller.....J L9:;9 ustao je i gleda tu ;urio,nu enu> 6olim vas, vladajte se pristojno/ *akav je to nain/ ;iste sami u sobi/ "5QI; )5 )50B9LL < 5 takoE Ind so einer, &ie 0ie, &ird mir vors$3reiben, &ie i$3 mi$3 bene3men sollE..K :naj me je stari orobio, a vi 7ete me jo vrije!atiE ;e samo kod ndustrijalne, nego i kod )rPdit Lyonnaisa, i kod 2iener 5llgemeine, +berall 3at er mi$3 besto3len/ $3 bin besto3len &orden, verste3en 0ie das ni$3tE Dieses alte 0$3&ein 3at mi$3

beraubt/ 0$3&eine seid i3r und "agage, das seid i3r/..M He li to vladanje dostojno jedne opati$eE 0o benimmt si$3 eine 0trassendirne, ni$3t eine ;onne/ Das ist kein Wffentli$3es -aus/ $3 bitte mir aus, dass ein 0$3&ein, &ie 0ie, so mit mir spri$3t/..O 5;G9L *5< Darlota, za "oga miloga, umiri se, Darlota/ "5QI; )5 )50B9LL < 2as 3abe i$3 no$3 zu verlierenE.4S Ha sam orobljena i pokradena. 6ein blutig verdientes Geld 3at man mir gesto3len/ 2as spielst du 3ier eine 0$3ein3eiligeE 5ls ob man ni$3t &+sste, dass du mit dem *ardinal 6ontenuovo ein ?er3>ltnis 3ast # ge3,, i$3 bitte di$3/.4. L9:;9 povi9enim glasom> *ein 2ort me3r/ 6ars$3 3inaus aus dem %immer/.44 "5QI; )5 )50B9LL < DtoE Bi 3o7e da me ba$i vanE 5 tko si ti u ovoj ku7iE :va ku7a je moje vlasnitvo, tu sam ja gospodar/ ;e samo da ste me orobili nego jo i van da me ba$iteE to zato jer ne dam dass man 3ier vor diesem toten 0$3uft da,.4@ u ovoj mrtvakoj sobi, stvori bordel/ zvolite u jedan 0tunden3otel # aber ni$3t 3ier..4A .va rije7 ?'tunden%otel? otvori &eoneu o7i$ .d toga momenta on vidi$ L9:;9< 0tunden3otel, naravno< jasno. Ha sam sedamnaest godina jasno gledao tko ste vi, a jutros pustili ste oko sebe tintu, &ie ein Bintenfis$3 3aben 0ie si$3 verloren im Dunkel..4G %amotali ste svoje li$e od stra3a pred posljedi$ama. *ao koko pred jastrebom, tako ste se sakrili u svoje la(i/ 1apiga, rafinirana papiga/ 0ve ono to ste vi tu meni jutros govorili, to su bile moje vlastite no7anje rijei< i ja sam sTm sebi povjerovao. Ide spram nje$ "5QI; )5 )50B9LL < 2as vollen 0ie von mirE Der 5lte 3at mi$3 besto3len, gemein besto3len..4J 0vu je moju gotovinu zalo(io... L9:;9< 0ve ono svoje to ste mu godinama krali, to je uzeo natrag/ 5li mi imamo druge raune< eine 1erson, die direkt aus einem 0tunden3otel gekommen ist, so eine muss jetzt 3ier s$3&eigen/ -aben 0ie mi$3 verstandenE.4K :d onog *irman#perzera do danas neprekidno ste krali u ovoj ku7i/ 0ie 3aben 3ier zu s$3&eigen..4M Heste li me razumjeliE "5QI; )5 )50B9LL < $3 3abe zu s$3&eigenE.4O Ha sam vas tu nala in flagranti mit dieser 0$3ein3eiligen/.@S Bu pred naim mrtvim o$em, no, s$3Wne 0$3&eine seid i3r alle zusammen/ 6Wrder und Fals$3spieler, re$3t 3at die alte "UrbV$zy gesagt< 6Wrder und Fals$3spieler/.@. L9:;9 spram nje, (ngeli)a %o1e da ga ,adri, ali je on re,olutno odgurne$ /,eo je 9)are sa stola i sve se to ,biva vrlo napeto i vrlo br,o> *ein 2ort me3r/.@4 "5QI; )5 )50B9LL < 2as &ollen 0ie von mirE Lassen 0ie mi$3/

Lassen 0ie mi$3, 0ie 6Wrder/.@@ &eone %o1e da je pograbi, ali ona ,acvili i suludo cvile1i instin)tivno poleti spram vrata i van$ &eone se u)o7i na tren, a onda lu8a7)i ,a njom$ <uje se lupanje vratima, ra,bijanje sta)la, cviljenje Earlote> -ilfe/ -ilfe/.@A i onda mir$ ( poslije stan)e glasovi$ .pet lupanje vratima i graja$ Glasovi$ /la,i u trci )amerdiner i gleda suludo o)o sebe )ao da je ne9to i,gubio, u,ima sa stola re)vi,ite dra (ltmanna$ 0LIG5< Gospodin doktor zaklali su baruni$u/ Istr7i$ (ngeli)a 7itavo vrijeme stoji )ao lut)a u )abinetu vo9tani% )ipova$ !vr)ut ptica u vrtu$

0(:JD'( .O4M.

NADOPUNA PRVOG INA


GL50:? G:0B HI ;5 :DL50*I u, agramers)i te)st> Ljubim ruke/ 0ervus/ Dovi!enja eks$elen$/ itd. sve do> 0ervus, gr+ss di$3 Gott/. H9D5; 6L5^ G:01:D ; D:*B:Q vjebeni) Kr$ %rvats)o"slavons)o" dalmatins)e ,emaljs)e vlade, gospo8ici s potsdams)im petama i )osom od ute slame> 5 vi to ne znate $3ere baronnesse, pa to je se$ret de 1oli$3inelle<4 baruni$a %ygmunto&i$z, 0oror 5ngeli$a, i doktor Leone, to je flert koji traje ve7 godinama. H9D5; 1Q90? H9BL od bans)og -re,idija, jednom )anoni)u> Da, da, da, stara "UrbV$zyjeva bila je prava erdeg#baba.@ ;a svojoj samrti, stara je proklela itavu tu nouveauri$3ovsku =gospotiju=, a danas je dobro rekao doktor Bulipan da zvono zvoni vie na pogreb nego na jubilej/ Bo su karmine, dragi moj ami$e, karmine a ne trijumf... *5;:; * prepo9t laene #jevice> -onor, laus et triump3us perpetuus, illustrissime domine/A Bo su takvi dani o kojima govori 3istorija jo de$enijama/ 'pram &eonea i (ngeli)e> Da se pozdravimo, asna sestro baruni$e/ Gospodine doktore, laku no7. 5;G9L *5 L9:;9 )onvencionalno> Laku no7 illustrissime, 3vala vam mnogo, laku no7. H9D;5 D565 starija patronesa> 6ar$el Faber, draga milostiva, vi to ne znate, das &ar immer ein grosser 0teiger/G : tome se govorilo na jour fi'eu

kod stare grofi$e :r$yval< einem =on dit= zu Folge, das Liebesp>r$3en 3at man in flagranti...J H9D5; 0B5Q H G:01:D ; )oga prati Ignjat Glembay, u prola,u> 9ks$elen$ijo, sluga sam pokoran, preporuujem se svim vaim milostima. Hedno je izvan debate< samo bogat narod mo(e biti slobodan. Bo je bila i ostala moja deviza. G;H5B GL96"5R< %lato i blagoslov bo(ji, preuzvieni. 0B5Q H G:01:D ;< Bako je to bilo, laku no7 gospodo, laku no7, gospodine doktore. H9D5; 510:L?9;B 1Q5?5 spram svoje partnerice> 5 vi to ne znate, a vama to nije poznatoE ;a pogrebu one nesretne djevojke dolo je do skandala, masa je demonstrirala, da, da, da, dolo je do protesta iroke demokratske mase. D?5 G:01:D ;5 D569 u prola,u> Gospoda se igraju pti$e noja... ;ema to, gospoda imaju nerve u redu. ;ije to prva banka koja slavi pir i $rnu misu o jednom troku. #vije starije dame opra9taju1i se od Ignjata Glembaja, u prola,u, promatraju1i s interesom &eonea i (ngeli)u lornjonima$ 1Q?5 0B5Q H5 D565< Da, da, baruni$a %ygmunto&i$z odsjekla je svoju bujnu )lPo#de#6Prode#frizuru poslije samoubojstva svoga supruga. Danas glumi zaruni$u *ristovu. DQIG5 D565< 6ezzosopran sestre 5ngelike, ve7 je .OSO. na zabavi bekog )rvenog kri(a, u 6eyerbeerovim -ugenotima armirao jednog 2indis$3graetza. Ne)oli)o djevoja)a, u prola,u pre)o scene sa svojim )avalirima$ H9D5; :D H9I;9009 D:Q_9< 6ary, ne zaboravite marabu milostive mame. DH9?:H5C* GL50< "ijele gla$P#rukavi$e su na balustradi pod lampionom. #va repre,entativna gospodina, u prola,u, u pratnji Ignjata Glembaja, opra9taju1i se od )u1edoma1ina$ 1Q? G:01:D ;< 5 ja vas molim, preuzvieni, izvolite se potruditi da vas informiraju da $onte Galieni 6agdaleni$3 mo(e disponirati kod "ro&ning "rot3ers potpuno slobodno, pod vlastitim potpisom.

Ignjat Glembay )ao da sumnja u to, nijemim gestom$ 1Q? G:01:D ; autoritativno> ;e, ne, ne, to je tako kako ja ka(em. Iostalom, imat 7emo prilike sutra da razgovaramo, addio, servus, auf 2iederse3en, moj najdublji poklon, baruni$e. 0ervus, Leo. H9D;5 0B5Q )5 *:;B905< ;on vi pare $3e e un $aldo insopportabile in Luesto salottoEK DH9?:HC )5 u pratnji stare )ontese> 1adaju augustovske zvijezde, baki$e, vani je zelena ampanjska no7/ "run3ilda se ne 7e pre3laditi. #vije dame, (gramer)e$ 1Q?5 D565< *ommen sie, Liebste, auf 2iederse3en beim 6ittagessen.M DQIG5 D565< 2as &ird die 6utti dazu sagenEO 1Q?5 D565< 53, &as, die 6utti ist in 0ie verliebt..S Jedan stariji gra8ans)i par u pratnji jednog generala$ G9;9Q5L< Das &ar ein trauriger 0$3&anengesang der 6is$3po$3e..... 0B5Q H G:01:D ; generalu> Bo je, kak je onaj puran rekel starom barunu Gagernu< Gut 6orgen, -err Gagern, gestern &ar i$3 fett, 3eute bin i$3 magern..4 0ve je to panoptikum, dragi moj/ Bu vie nema krvi. n e'tremis..@ Gospodine doktore, asna sestro (spram do)tora 'ilberbrandta), 3valjen sus, magnifi$e. GL50:? %5"Q ;IB - 656 )5< zabela, Dagmar. DH9?:H5C* GL50:? < demo, idemo, evo nas. H9D5; :D L9G H9 "5;0* - D:*B:Q5 subalterno lice u pratnji svoje supruge pristupa &eoneu i (ngeli)i> :prosti, gospodine doktore, to ti dosa!ujem, ali molim te, mojoj supruzi i meni bit 7e neizre$iva ast budemo li mogli da te pozdravimo u svome skromnom domu/ Breba da znate, asna sestro baruni$e, Leo je velika simpatija moje (ene. Ha joj godinama deklamiram kako je Leo bio ponos nae genera$ije. :n je napamet znao itavog 03elleya. :n je nada naeg modernog slikarstva. 1ri' de 1aris, molit 7u lijepo, laku no7 i dovi!enja, nemoj da ne do!e, dovi!enja, bit 7e nam ast. H9D5; 6L5D IL5;0* :F ) Q opra9ta se od &eonea> 0ervus, Leo, nadam se da 7u jo imati prilike da te vidim/ *ako dugo ostaje u naoj maloj garnizoniE

L9:;9 nagla9eno odo,go> 1a nekoliko dana. IL5;0* :F ) Q< 1a to je sjajno/ Bi izgleda kao svoj vlastiti autoportret. 6i smo stari drugovi iz eskadrona, baruni$e. Leo je slu(io kod F+nfera,.A kao 9inj>3rigfrei&illiger..G 0je7a li se starog obrsta "agolyjaE =La$3en sie kurz und b+ndig.=.J -a, 3a, servus, ljubim ruke, baruni$e, dovi!enja. GL50:? < Feldmars$3alleutnant von Fressa$k nema koije. %a fijakere zna 1uba. 1itajte 1ubu gdje su fijakeri/ Fijakeri su kod fontane pred apotekom. -vala, nezaboravno ree/ "ilo je prekrasno. H9D5; GL50 spram staroga Glembaja> 1rvi bal, i to jo pod vaim krovom, dragi moj Glembay, to je ostvarenje ideala pour une jeune fille en fleurs,.K molim vas, ta se mo(e vie. H9D5; :D G:01:D9 "5;0* - 05?H9B; *5 spram starog Glembaja> 6oj poklon i rukoljub baruni$i )astelli. ;e 7u da je smetam/ ?e7 sam molio :berleutnanta von "allo$sanszkog da me ispria. H9D;5 0B5Q H5 D565< 1arler beau$oup pour ne rien dire,.M to je njegovo pravilo. Govorio je mnogo, a nije rekao nita...

6iroslav *rle(a