You are on page 1of 1

Angga Dewanto XI IPA 7 / 21

Bebayanipun Narkoba Tumrap Para Mudha

Nuwun, agunging pakurmatan konjuk dhumateng para rawuh, kakung sumawana putri. Sumangga kita munjukaken puji syukur awit kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Mahaagung, kita sedaya saged makempal manunggal ing wekdal lan ing papan mriki kanthi wilujeng kalis ing sambekala. Keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya, awit saking adrenging manah anggen kula badhe ndherek urun rembag babagan bebayanipun narkoba. Para rawuh ingkang kinurmatan, Narkoba inggih menika singkatan saking Narkotika,

Psikotropika, dan obat!obatan lainnya. Narkoba menika saged ngrisak "isik lan mental tiyang ingkang ngginakaken. Menawi sampun keba#ut ngginakaken narkoba, angel menawi badhe mandeg utawi sampun ke#anduan. Ing jaman globalisasi sakmenika, kathah tiyang mudha ingkang tilar donya amargi ngginakaken narkoba. Para mudha sampun rena dhateng samubarang ingkang nuwuhaken raos seke#a lajeng awrat menawi nilaraken. Kawiwitan saking pepenginan kagem nyobi, kasambet "aktor kan#a ingkang asring migunakaken satemah ndadosaken para mudha langkung #elak kaliyan narkoba. $ajeng kadospundi pambudidayanipun para mudha brastha bebaya narkoba minangka punjering kasangsaran saha ka#ilakan% Inggih menika niyat ingkang saestu temen badhe nebihaken saking narkoba kanthi migunakaken wekdal saha kasagedan kangge nindakaken bab!bab ingkang positi" tuladhanipun mlebet ing klub!klub olah raga, seni, saha nengenaken prestasi. Ingkang baku kedah ngatos!atos ing pasrawungan. Kan#a ingkang sae menika kan#a ingkang saged nuntun saha mbabar kawruh dhateng kasaenan, sanes tiyang ingkang asring ngajak dhateng tindak angkara satemah namung badhe ngrisak saha nebihaken ing pangangkah be#ik. &ekap semanten atur kula, menawi wonten kaladuking wi#ara saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih, mugi para rawuh kersa paring pangapunten. Nuwun.