You are on page 1of 1

18.11.2013. I domai zadatak iz predmeta Elektrina kola za smer EEN 2013/14. 1.

Napisati analitike izraze i nacrtati grafike za Hevisajdovu i pomerenu Hevisajdovu funkciju (za proizvoljan vremenski interval). Korienjem ovih funkcija predstaviti usamljeni pravougaoni impuls napona u (t ) , maksimalne vrednosti U, koji se pojavi u trenutku t = 0 i traje do t = T . 2. Nacrtati ematske oznake i napisati jednaine koje opisuju a) idealni transformator i b) idealni irator. Oba elementa predstaviti i korienjem zavisnih izvora. 3. Nacrtati kolo diferencijalnog pojaavaa sa idealnim operacionim pojaavaem i odrediti izlazni napon kao funkciju razlike ulaznih napona V1 i V2 , ako su u osnovnoj emi sve otpornosti jednake R. 4. Napisati jednaine koje povezuju napone i struje na pristupima etvoropola korienjem a) z parametara b) h parametara. 5. Nacrtati kaskadnu vezu dva etvoropola i odrediti a) ekvivalentne a parametre te veze, ako su poznati a parametri pojedinanih etvoropola i b) ekvivalentne b parametre, ako su poznati b parametri pojedinanih etvoropola. 6. Odrediti karakteristinu impedansu simetrinog etvoropola ukoliko su poznati njegovi a) a parametri, b) impedanse otvorene i kratkospojene mree. 7. Nacrtati neku simetrinu T mreu i izvesti izraz za njenu karakteristinu impedansu u zavisnosti od impedansi u mrei. Zadatak (pismeni 10.11.2012.) 1. Za mreu na Sl.1 odrediti primarne a parametre za uestanost generatora . Poznato je: L = R = 1 / C . Odrediti i ulaznu impedansu mree, ako se na izlazne krajeve prikljui kondenzator C .

Sl.1

Zadatak (pismeni 19.04.2012.) 2. Za mreu na Sl.2 poznati su parametri R , L i L = R . Odrediti primarne a parametre za uestanost generatora . Odrediti i ulaznu impedansu mree, ako se na izlazne krajeve prikljui kondenzator C . Zadatak (pismeni 09.11.2013.) 3. Ako je poznat odnos transformacije idealnog transformatora m=3 i R = L, za mreu na Sl.3. odrediti primarne a parametre za uestanost generatora . Ako se na ulazne krajeve vee generator
u g (t ) = 2 2 cos( t / 2) V ,

Sl.2

a na

Sl.3

izlazne potroa R = 2 , snagu generatora.

odrediti kompleksnu

Domai zadatak predati predmetnom nastavniku (kabinet 40) ili asistentu (kabinet 231a), najkasnije do 29.11.2013.