You are on page 1of 3

SMK Seri Ampang, Ipoh, Perak Minit Mesyuarat AJK Kelab Guru dan Staf Sokongan Kali Kedua-2

! Tarikh Masa Tempat Kehadiran Agenda : : : : : 14 Mei 2009 1.10 Petang Pusat Sumber Seperti lampiran 1. U apan Pengerusi 2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mes!uarat !ang lalu ". Perkara #erbangkit 4. Sambutan $ari %uru &. Persaraan Pn $' (ee )h'' *. $al+hal lain

"#

$%apan Pengerusi Tuan Pengerusi mengu apkan terima kasih kepada semua A,K Kelab %uru dan StaS'k'ngan !ang hadir. Tuan Pengerusi mem'h'n agar guru+guru dapat memberikan adangan untuk akti.iti+akti.iti !ang akan dilaksanakan sempena sambutan $ari %uru Peringkat Sek'lah 2009. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat yang lalu Pengerusi memba a dan membentangkan minit mes!uarat kali pertama 2009. Pn /'rhaslinda bt 0in men adangkan minit mes!uarat disahkan dan dis'k'ng 'leh )ik /'rhe1an bt )he Teh . Perkara 'erbangkit ".1 Pengerusi men adangkan 2amuan hari lahir dibuat pada setiap " bulan sekali. Sambutan )ari Guru 4.1 ,amuan $ari %uru Pn /'rhaslinda men adangkan supa!a Kelab %uru mendapatkan sumbangan daripada pihak kantin sek'lah untuk ,amuan $ari %uru. 4.2 $adiah $ari %uru 4.2.1 3M& daripada duit keba2ikan Kelab %uru akan digunakan untuk membeli hadiah hari guru.

2#

&#

(#

4.2.2 Pn /'rhaslinda men adangkan supa!a satu akti.iti bertukar+tukar hadiah diadakan antara guru+guru. Setiap guru perlu membeli hadiah masing+ masing dengan harga minimum 3M10. Pertukaran hadiah akan dilakukan semasa 2amuan. 4." Persembahan )ik /'rhe1an men adangkan supa!a guru+guru men ari pela2ar+pela2ar !ang ingin membuat persembahan sambutan $ari %uru. *# Persaraan Pn )o +ee ,hoo &.1 ,amuan Persaraan ,amuan persaraan Pn $' (ee )h'' akan diadakan pada 4aktu petang 2am 4 petang. Sambutan untuk sesi pagi turut diadakan tetapi han!a se ara ringkas. &.2 $adiah Persaraan &.2.1 Kelab %uru akan men!umbangkan 3M50 bagi membeli hadiah untuk persaraan Pn $'' (ee )h''. &.2.2 Pn /'rhaslinda men adangkan supa!a setiap kelas memberikan sumbangan hadiah bagi persaraan Pn $' (ee )h''. -# )al-hal lain *.1 Pn /'rhaslinda men adangkan supa!a surat khabar lama bilik guru dikumpul dan di2ual untuk dikitar semula bagi menambah pendapatan Kelab %uru.

Mes!uarat ditangguhkan pada pukul 2."0 petang.

0isediakan 'leh6

0isahkan 'leh6

7777777777777777777777777777777 8/'r Ashikin bt Sued9 Pen SU Kelab %uru dan Sta- S'k'ngan

77777777777777777777777777777777 8:n Abdullah b 9 Pengerusi Kelab %uru dan Sta- S'k'ngan