You are on page 1of 22

URBANA ZAJEDNICA

Prof. dr Miodrag Ralevi}

, 26. . 2006.

OSNOVNA - POLAZNA - OKVIRNA - DEFINICIJA

univerzum u malom
QUDSKA ZAJEDNICA koncipirana (kao) teritorijalna i naseqska CELINA, DEO [IRE OKOLINE, odre|enog stepena URBANITETA (na svim nivoima)

URBANOST
- KULTURNA prepoznatqivost - DEMOGRAFSKA pokretqivost - PRODUKCIONA zaokru`enost - TEHNOLO[KA osposobqenost - DRU[TVENA tolerantnost - KOMUNIKACIONA povezanost - ESTETSKA atraktivnost - AMBIJENTALNA slojevitost

Varo{ / palanka / grad

ZAJEDNICE
"U I KROZ" PROSTOR "U I" KROZ VREME "U I" KROZ (razli~ite) SADR@AJE

Pris tojnost / u~tivos t / ugla|enost / obrazovanost

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

MEHANIZMI URBANOG SKLOPA

, 26. . 2006.

PRVOBITNE ZAJEDNICE
rodovi / plemena / narodi

- PRA - STANITE - SAMODOVOLJNA - ZAOKRUENA PRODUKCIONA CELINA - ARHAINA - GENETSKI - NATURALNA

SAKUPLJAKE LOVAKE

STACIONARNE

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

idealne / monohromne / ciqne

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

"GENETSKE"

"GRUPNE"

"SOCIJALNE"

PORODI^NE FAMILIJARNE (RODOVSKE) PLEMENSKE

GENERACIJSKE STAROSNE KVALIFIKACIONE UDRU@EWA INTERESNE

"UGRO@ENE" "UGRO@AVAJU]E" "ANTI SOCIJALNE" VOJNO - BEZBEDNOSNE

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.

f i zi ~k i okv i r

r egener aci ono r epr od ukci oni

SKLOP
or gani zac i oni ni vo

TERI TORI JA
r egi on naseq e

(ZEMQ I [ TE)
l okaci ja

G RANI CA (pr om enq i va)

MESTO (ADRESA)
-god i na-sezona-ned eq a-d an-sat TRENUCI
` i v.vek / gener . vek / vek ku} e / ek. vek SEKVENCE (OD - DO)

k u} a

RI TAM

TRAJAWE

od m ar aw e / r ad / i gr a kr et aw e / zabava / usl uge


TI AK TI OS VN
LA DE W E

- r avnomer ni - ubr zani

evol uci one epohe er e

r egener a ci ja

F I KC UN
r e l ak s ac i ja k om uni kac i je opsl u` i va we

ukl apawe kor i { } ewe t r o{ ewe od r ` avawe obnavq awe PROI ZVO\ EWE

ci kl i ~ne

REPRO DUKCI JA

JE

KAKO? = {
HARDVER

GDE? [ TA? KADA?

UPRAVQ AW E
SOF TVER

, 26. . 2006.

, 26. . 2006.