'iClli,I:P"O·'S·I',OS-· D~ r[ co -N'~S·'i:'-H· '1:"'0: r:,'N· ~

~l m - .~ .. ~ ' -. j ':.<-", ~ - ~_ "Ji._. 1;_" !i!

fIi l'ES:IONES Dt! :~ .. CA

'ij I 'E..~ A BU.JDAD DE HOMBRe. "H~ESTAmLiDAD DE TOBrlLO

i PEI.tIZCA:Y-VlENTO DEC,O\DERA

e t!.OO~9 SJ:lCHM'!'DEP

~ dad ctllt~n,a dl3 M~diol'la d. ~ D'eporu Av, l,,'s Conde 5 817 B@ Dflcin iii 206. '~ rf ~I.

Ch1litt T~~bl"lo/F'fi': 5&2-37 '1":8 92~ il'lir.c;1i5cc:n'me-d~pl.i:[

- ---- -- - - -

- .

Congreso ChUeno de Me,d'i.c,'i nadel ", eporte

,X'XIX C,ongr'esD de S,. "IT~E.M!.SIH

lntenaricnal SOI~T:ety ~;G!" .5:kHng Trauma~olo,gy and ~,' mter Sport Me'~n:fn~

Oil1'~nli}do, - 'M

_ il,'fldl-co,i 'fr,a IJm~:tolagO$ iii n~.leo-s. c;ien.eral'n'!!O ~,i nrcf,lofo'SQS' _

III :f;1',E\of. B;!a,n::a:C.:JOfl nSirl;:~ !II Pati:'iJ rra:s; <Eli!!! 's,kf '" 'p,jj".Q FII'.H'O f'i~n; de ~ I(I! .' M'OJ'I'taflljs,[(n'f

56C~,1E P,AJ) c H I v.. ft A" ME D ~CU',. DE l DEP 0 R'11E

D'r. BernDt E~coda li~pdOJ·~·.Fl

Dr~ Alexa nder '[j;e nellrn A~lSrJ'~EI

Dr. Anton W~r:kcif" A L.."St;r1' a

'Dr, ,AleiJc, Vidl,1 E\ipl;lrlt~

[Jr. IMaf"'CoHerve Bine'r, Ff'al~cia

Dr. Lu s Va rg,~s

F"_"'!i!1"I1 c: I IFilrln.J;: VF'i!!ll:;j",1 min"

D, . ,Alrnok:l0 ,ru bern Af'nprlbr~:)

qu ~ Et.:-;{j L:;;Oc. t"!.=1 ~I KO~l TCl:"rnEl~ d~ Ct~1!han ontre: II'J-'~~ dfHlIi

310 d~ Ago st~ ii' r:I~ So Pc - i'Bmbr. I do1 2009.

O~nUQ do es ~ ~r+..::SlI se ,~~fIt~ rc. e! XX1X C~l1g ,.0 SrrEM5H

q.t;e .. iI n Ij:i U rm c Dr"...t'ftrtt niJ rr~P-1"'Ll tire ~~!.;t .. ~w;: ~ dG"$ e~"" CoCo: :!!:\L~~.a~ -r!n rer: ombrc: I rnfi;:l,Orl~! q!1!!l se dfl:'(l~!:.f,j[it 5 !:.t"t I-:'"..e. r;:.: .... -a !,1Ic:J sl .. T;:! mh ien .. ~ n ~~:.a OI,..~Jj n ·hemM"(!SCld;d~.:rf~ai zer un {;oQ:":I3.:eMn n,~i::~lleJl" orl~ IE."Stt.tneu.d!?j3.t - 85 p.er~ ~D cusl, fie J"CJJ I J"oa .l , 05 t t"J'r.-Glp;ttl'B S f.Sp~ r;1'B!I~-r~ ns~'~~~"~ ,$ q:.,r.@" Lq d~~ ;l 0'" 5n e rl r ~I oc~Dn Ivs paOL,~,~ra~ de )Ombt'O. e",~~ .. rt)!fiI!a 'f ~~'~'l}-fi2"'. ~\jno tnmbitt.,i'TJ i!O fa n ~i"t"L ~.:a:r- ..... ira, D~!:l.e.Dmca" l'~ ,e1 (.:w69'l'ifl1EJ ssa dE!: r,~e.l In:cr~s. If LJn ijffln ~? r.."l: .a lns clia~jnro~ eBpe-;:.dllJ~ta'S ir:"riOIL..:c~·l!:~h)S. lGinto r'n~d~. ~lnf'E.[rJJr;rr$OOr pro.asuro~ -de .e(f'l,l,("A1ci~l'1 1 .... ~Cl1 Y pSI{_J!')ID,90 .... qun ~. df:l''!51";rnp~fi~H'I en e! d'1t:pciC"~ t .i.ltsJ poder daf' un ~F 1'1 p.ar.c en 1&1 r:les~:-IT.IJ.}o:} d-e ter LrnCJ:t.dr- cf~~.i;'! nB'C .. ~Ml

~af" RO'hertQV -6~l~~

Pre .d.ontl: 5~:) .0!::J,!,l'i r~, 0, 'Gl,HifJ:fJ D. do M-e=:1li~~\!l del O~rte

ilIJ",p:~ ~ R'1l'I3mr,J fI'!\ Eli C[2n{l]rt:!'1~ J rn ~ . f,--r r11 r. G".rr'!:::' I ru~&::Im ...... """B l-JJ pJ.. - rl' !r'r I ~::td ~~ 1 I\J. I ~~

- '1:n .......

J 'r. £: 1./ ;.1

U\llclrl, • l'l ".~' LI E'OIJr)

1:2 • i 6 hrs. IINSCFUPCIlDNES

15,:3:D • '15:35 hrs. ~N~UGURACION DE: CCNGRESo. Of. Roberto Y ~ne.z

1- 5"~C: - '2'0 ~o h 'C S'-'I[M~'ID'" S~MS' 'H

.... rio;!I~ • ""i.~ '1"5., ~_: ,~,_IIU;, ' ..

P,residente.: Dr,. Af'ejandro Opazo 'S~9retar'iQ':, Dr. Carlos Vandeputm

15:~5. - 15::45 HistOne SnEMSH

Of". A.Je!.X Vidat Espana '

15::45 .. '1 [S~OO Prewntion de !Ies'ione.$ ,an 'sJet ·,2.ge puede'? pro Ro'herto Niogrfn. Ohile

16,;00 . " f;i~15 Re:vision :rapidsi de "tl"-aba,i.os sabre 'Ies!iones, de deportes' de n~ew, publicados!pres'entlidoB.

Dr. Bemat Esood e, ,Andorra

'19:15 ,ii, 16:3.0 'Evarlua,cion de 'lesiDnes en ,s.'ki. ~n ~B.r;JiQiCj ~e urgeocia·, Dr. Alex Va~[m~n. ChJle

1] B:3:D 'ii,'1 S::4,'5 InftUYB em 'CIima' y. tipo. ,de nievB en accidentes en ~ild?

Dra. AngeHoa Iban·ai Chtre '

1 6:45 - " 7 :CCl !E\to~ucI6n de las, lesiones' de 'skit tJr., A~eb: Vida'!. Espana

1 '7~[]'[]r" , 7'::15· Sopar-tes amcu.lares de, rodUla.,San Uin sports?, Kigo. Eduardo C8:IT'asca

1,7'~115 iic,1,7:30Campana en Francia: usa de,[iSsccs en eSquiadores,jawn8!S.

Dr, M'.a:rc-Hen.J\t~ Binet Francia -,

'117':31] .. , 17:45 IE ntrena m'i'e:n'tD senscrneeer enag,w9 ~n eaq~,iiDdarms de 'cHua

[Jr, Anton Wicker, Austria

" ',:4,5 ,~, 18 :iCUJ iE ntrena miienba fis ieo 'y p rqpi Dcep,tivD CD n lesqu i,ado res info nti'lea d~ .ml r1)~

Klgo. Prof C~rio,s Ulloa. Chile

" :8 :0,0 ,., 1 B,: 1! 5 D'j's,cusi,Dn. 'Y p:reg u ntas

~ 8 15 ... EI JIIII115 C' f"'·' 'II; :' " - '.'! ":',,,,~ _'a:o

Pr8side nto .. Dr', Arn o!d 0 Brice rio Sec ret,a ri'o:' Dr. IM~lr'C,eIQ S~juliij

'11,8:45 ,~ 1 s': DO M~~ejg d eli 't'~rau.m,e ete, ,manta,tla., Dr. Alej9ndr'o Opa~Q. Chl~e

'11 :§I :00 .. l' 9i:,115 Leslenes de s~jcm y ':s,n Dweoard. ,Estti dio ccnn',p,arcativ,o:

Dr. A1eix Vi'del. Espan,a,

'119 :" ,5' "! 1·9,:30 'Lesione!s de ski Y sn Dwboard en n'in'Os, pa reieu la,ridades segyn e'I.n~vel·-de p.i~,actlclf. /

Dr, Be rn Elt; Es e ad 81'. Anno rra

19 :,3Cl - 19::4,5 ,Como pre,yeni r las ,Iesi ones de my n,e!cil en [sl,' snDWDC'tiI:rd?

Dr. Ma rc-'-H,eN"e B in e~. Fra neia

'19:45 ~ 9D:00 ILeslonas de m uneee en- '5nDWba~i;H''d. Expelnenoia nEu;::ianall. Dr; Javie-r Gonzal'~f. en'lle

:2 D:'O(J4HJ: 15 ICa nge la m ie nta, Dr, Nicolas Tuhrn, Chi'ls·

- '.

20::1:5 - :2 Q::311J1 D:~SCUl9Wd n y pr'egu nta'5. ,21 :'3·[J, Ce n8J de Ca m'Cl'.raae,rbli.

~ - - - - -" - . - - ...

LU'NES 13,1 DE AGOSTO, 200,9

,Pres ide nts: Dr. GOfi.ZB fa Espj noza ,Sec ret. rie: Dr. GUstavo Valdes

s::oc - 8:,15 ~nfluen,cia d'sl Ca,rving en '81 risaglD de Ia rodi~18:: En buses de la pD;s'ic,i6n mas fu erte,

Or, Carl~g 'Vi:llas., Esp.ena

B: 1 5 .. :8,:30 Ma n oj 0 de 1,8 S 'le;j;p,i,oiulS de I I:ig,a me nw G ru.~S)dD ante'rior en a~~etas de' 8~ta 'conlpetei1;Dia con 1,9 tecni,ca h1br]dsl. Au~mDinjerto.

Dr. lu is Va rg.a s, E;stad'os Un to 0'6,' -. -

8~30 .. 8::4.5 Rei'nteg;ro B~ ski IPosvrBQ,Dl1stru'cci'on d!e[~ li(:~ Con 51 derflcJon es pa a el retcirno seg uro,

Kigo. Patricio Bla'solilke. Chil'e '

,8:4,5 ii, 9,:00 rP,a; rOn de ~e:E;,ilones en depDrtes de inviernol• Dr. M sxa n der Gen e lin Au stria

91:,00 -8:15 [Em ski como, tefrapia en discapac1tados,.

Dr'. Marcel a S;B !a.~a r. Ch il ell • ,

9!'1I 5 - 9: 3CJ Lesionea p'or' scbreuao en 10 Ie sea"la da, Dr Nlcolaa T~Jl1m. Chilo

9':30 ·,9:4'5· M'sn,ejD de la ineatBbilidad de hrUlltlrcD ,Bdqu'ilr'id,a, en el Qve,me,ad SpOlrtu, preven!tiivo 'y quir,urg1co.

Dr. Arnalda A~ be r6. A'rge rrti na

9 :4,5 - 1 D!'QCI' EI pie en lia ase amilda 'V' el skill Dr Carlos V,l!\tls. Espana

1 D:80 -13J~CIC SIMPOS~C DE' CDNSENSOS NAt ONALES' EN ~NESTAElILIDAD CE HIOMBRO:

PreS~dente·:· 'D r, Vicer'1tB Gut.i'effflZ· gecmtalrio'; Or. Fe rna ndn Go flZ8·jSZ

'1 D:,~O ,., . ., 0:40' &a,nnen. Fisico lExs. ES'pecia~~9 - Clasj'fi'cadnn y .Pnrml'ee., Dr. FNnCr5W tIJ a rcefl

'1 C'!4.[)i , • ., Clse 'E\lal~uacid;A Rai:lidI6g:i:e;aI. Dr. Marco Antonio Verdugo

.: 1 O~5 []l ,., 11 :()Q Tr.atemii8nto ~rimell1"' episodio de·lluxaoi6n.

Dr, Warner' Lan'Ondo -

'1"1 0" 0" . ..,. 1 1 C' T . ~ - L . ~ "d-

'!'i I ,.1" . a e I' - < -. "'1 .,-' , , "', t .. .• "1,' _'

_ ~ .. " . '. , .. :" I rntam~i3.nto uxaclon n~cl IVinlW.

Dr, Car'D~ Clfln3S

1 ,1 :1 D.'~ 11 :2(J Malrn~jc I r:u~staibiUdQd mru1ltidi rec.Cionat Dr. IRene PolO

11 ::2,0 ii' 11 ;30 Oemcto:;, !~&eos [gl'enoideoo Y' I:abazal humar.eIJ.

Dr, lFetips. T oro .

11' :3[1 .. 11 ~4C]: Manejia de inestabni~dad: en de-partes de oolisidn l oorrtacto. Dr'. Fernando Gonza.lez:

!

l' '1 ~D ., " 1 ; 15.0 Dirugi:'9 de lrevision. o- Fla (I I Ag.u ila

1'1 :S-D ,., '12:00 L8s'ion~~ aBgci~di1Js {SLAP}. Dr. Franfisco Vf:3rga~ ..

1 2:0,01 ., '12:1 0 l88i:ch~ de rna n.9uiUbo romd,or aScic.iadll a i ne$tabiirfidatL

Or, ~c~·nte G!.~

~l2':~" 0 e 12;:20 Reintegro Depom,w .. Dr J ua n PEl bIG Oliva

, 2~2'[]1 ,ii, l' 2:30 'EnFoque neurome~ nico de :Ia inestabilids,d 'glenohun1e'mt

KI gD. Hlk:to r Gutie trail ..

., 2,:2 []I',., '"'I 2:40 Actual[\lBci'6n len mhabillitacion en iniestabilidad de .hombrG~ KJg'D. Jorge Torres

12'~4'[J1 ., '13:00 Oi9OO15,ion

'14 :00 hrs BE REA LJIZARA, LA T A,OICONAL CA:RRERA, DE S Il..Al .. OM, GI,GANTE S1TEMSH EN QUE PARilillCllPAN TOII[]OS l.OS A,SISTE:NTESr'Y SUS FAM~LIAR,E.S QUE SE, HA RE.ALIIZADD PO . SO A'l'JOS EN IEUROP,A,

16=,0<0 -1:7~aQI SIMPOS~O [IE CONSlENSrJrS NAClD'NALES E~N INESiA81UDAD DE TOBILLC:

Prs'sirJente; Dr. Ginvanni Carcuro Secreta:ri 0 : 0 F", Ju Ii 0 Bots Itt)

16 :00 .. 16;11 C'Trammi,ento. de la, i'nestafb~Uda cl ag uda 8Sg,uj nee 9 lrad 01 :3: 'y M"edicmn ~ Balsa da en hJ Evid eneia,

Dr" M;:an u e~ Cs III PI] s

" 6:1 C ,-1 B;:2(] Diag:noe"ti'cD di;!e'renci,a~ de lai inesmbil'udad s,guda

de to blllo, ,e;.rit.e;i11 DB e·1 dol Dr Ic,rDlliIri,cc.. .

Dr, Ar[el Vall e

1G':20 - 16:3D Diagnostico dif'srenc'ial de la inestabmci[aJd cron~oa de, 'tabill.D., ijinesta'llHidad subtal~ar~ ,e1tiste'?

Dr'- Jaime Gutierrez

16,::30 .. 18:4D II'magenologis', ro,1 de ~aRx: de estres'J ,ecogr:affa y RJM.

!Dr. J uiio Rosa tes .

'16 ;40 ~, '118: 5 0 :Ae I de, la 3'rtrosC;Opt,a e,n I B ~n.esta·brnl ida d CrDn~Ci3 d e to'bi·ll~o.,

Dr, :Cri:stlan O,~l

1.5,.5[C -17::001 Trati3'm]ie.f1to ds ! a, inestabil~di'id crentes de,tobillo., leu andn rea liliz,a r una. recc nstructi 6n no' .8 naoom'lea',

Dr". Ern i lio Wa gn er

1 '7:,DO ,"' 17,:1' [] M'etodos' de in'mrDvilrizaci'Dn. rKlg1o, Kathe rin {l Sa Ii hu 6:,'8[-

17': 1 01 - 17:2 D Reha b iUta c;i'onJ de~i e'!:JglJii nee del tobU 110" m a'torl as de e.va1U·B'C"ion.

KJg o. lOire 'to DLJrcud'oy,

1 ';,2D - 1,7::30 Di:scu sl on

17:50 .. 19:20 hrs; SIMPOS,IO DE M!EO:IC,IN'A nE ,ALTURA

Pres ide nte: Kig 0- [V'~a n u e·! A lYe EW

:8 ecretario: Kigo. Sa rg lo ,S:a nta ndaf'

17:,50, ii 18:0D Estres oxidative, en hi·p'Dxia 8Buda en ,al.tura·,

Dr. Sebastian Irarrazabal ~

1,8·:,0,0 .. 1 19::" (] A,ctu alizac.i6n en enferm ada d Ide a ltu raJ" Dr. Seb esti a n Ir.armzab al

18:·1· D .. '1 B.:2C EVB,ju.aci6n m 6d ita pr~JPa ~ici p~tiua pars. lSI re,al iz-a·ci·,orml de! d epo·rtes de. a ltu ra,

Dr, Fsrna,lndc, Yanez

., B~20 -, 18::3,0. Protooolos de. 8,c]imata'chln pare la altura de depcH1:istas: en ,ea rna ras h jpcba rioa s.

K I go. 1M an uel Atvea r-

'1S:,3 D "ii, ," B:4'1l !Pmoocol,os de ac~iim,abn::hjn p'8 f-{l: depDrtistaJs en alitur:a. ;KJ.go, 8e rgtO Santa nd e r

1,8 :,5,0, - 1 9:0. [] Nu.tri'c"io n y ,s,yuda s ergDg~m1filcas pa'~a hI rea lizac,i6n de deporte de a:ltu,r:s',

Klg(J" Sergro Bantandar-

'19 i3 C .. 2'0 :·00 E:I'DC,ci D n d~r,ectD rio 9a:chme de'p'

MiARTES 1 'DE SEPTIEIM8RE. 200B

B: oo ~ 1 C: DO 'hrs. 9.1 M FrOSI 0 OlE CONSE N SIOS N,AC I D NA LE'S~ E'N LESIONES; DE leA!.

Prnsidentm;,OJ"'_ CrJStU3f:l Fonllio'tE :S,eo:N3 a'6,rio : Dr. Fern a nd 0 R a c!J i C 8

'B::OO ,. B=' D AnatamJili !b[D'mIEN~!titni,ca y,bicfingerrnier.ia ,8plic,ada ijlllGA. Dr. Andres Pakuts

S: " 01 • SJ.:"20 E leoci,6 n" de:1 mnferto. Dr. R,s f~ ej DB-Iva

Bi,20 • 8::3 0 Reecn1Jrtru c~i on de I LeA cc n .c.·a rtila g'o de. orecbtlie ntn B bie,rt,D, .

Dr, Dav.ld Fjgu~roa

'8::30 ,. B:,4.Cl: :Fleao nstru colO n 58: LCA con banda si mpl e:. Pro 'Y' oon'lJra.

,Dr'. Roberto Yanez. .

B~40 • 8;'5(1 R,ecCI,n:S,tru eci'a-n de LCA Q.Qn d obi e lbande. Pro, Y' cantr'f].

Dr. Max Ekdahl -

S: 5 D ,. 'S,;DC U§o d,S a IQ'~hierto, en r~"Wn$~rucci;On de LeA BI!,1 deportista:s.

de alt.c' rend irni:.en;to. .

Dr; Hugo Mtwarnclo

9!o. [] ,. Sh" [l R eC.QnstrtJ ccmcln de' 'leA, sseci ada a CD'.rn~~cernDn de, ajes."

Drl M'srio Orregq. .

9,:1 (] .. ,;9:20 Fh~'uisi:on ide: ;ciru~jfa. de' LCl\~ c<on!Siderslci',ones tjen]Cdls. Dr~ Fernando ~ad~C'Er

51 :'2 0 • 5J~~310 R acon,stnJ!CC ]CJin del leA e:n d epg,rt;i stas m aycrM'5 de 4:5 ,an"[J,s.

Or. Jah-ne: Ca~l.an

:8 :"3 0 ,~ ~b40 C.om pJi eaolen as, en I ~ r:ecc n-stFuccmd n de:1 LeA. Dr; Cri:;tiar1 F,[lnd:~ooo,

9;4:[) .. 8d50, IP',rue:ba~ 'fun~i!~)"na~e,s, V evslluaci'i5n isr.ddI1Bt'ica- ,en lesJra:nB's

del LeA. .

Klgc. Cristien Ramirez

9 BO" 10 DC O' '6'

, :' ,'.".. ' ~.: ,.~ , , Hl,CU'51' '_ n.

t

. ,.

I.,.

.

41 "1':00 .. 1 a ;,[]O hrs.. S~MPOSIO DE CONSSNSOS N'ACI;ONAlESI CE :PIN,ZA!MIENm DE CA:CJ'ERA:

P'f"\8side~!te= Dr, AlfanSG 'Dc betas ~'ecreta rio: Dr, Maurioio Gya rcfa

1 (b30 • 1, '0541] Fi8'ipatn~iCB1it: Ans:tomrcll!, p'resentacf:fJn clinlea, 'Y' eza m,e" f~rco~, 'vias de sbrodiljm.

Or.. Mligu 81 Rrquefme

10:40,· 11l:5lJ :Est.tldic Ilma~g8noldg]'oo: 'radicgrarfi'a, 'TAC. RMI~

Artl'Ores.nn~ nela, - ,

Dr. Mtarco Mto ni 0 V'Brdu go

11[J':5D ii. 1: 11 ::00 Ro i' del 'tratamtento abiarto mi'ni IDpen. lOr. JOfJ;quin La ra

"'1 :~DO ~, 1,1; :,', [) iratam iento a,rtrClscoplioo dBI p:inzmmh!nm 'ti:pc Pincer'," l!Jr. Rodrigo Mardan 8S

l' 1 :1 c' . " 1, ':20 limtam iento artn:tsc6rJ lc<l ~el pinz,am1ento' t.i.po ,Cam~ Dr. Cia LJdic Ra'fc!s

11":30',,, 11 :40 'Tendinosis periiartioo:!9~ S~lmaos~ iP~ Y Ipal'tes branda~,. Dr, Cllrist~an Foro nde

11 ::4,0 .. "111 :5D MrrJpl~us;t~a de cadera ''I .depDrb~ . .Dr: [Jrianoo, Pa redes

., '1: ::5:D ~ 1: 2,:00 M,anejo lkimie~'ic.o en el uat:a,m'ienT1l qjuiru rgirm del pinzsm'1ento ferncreecetsbu lar,

raga LBtlcia Canto

1,2 ;OC .. 112:: 11 0 An idisis bi(lmeCa nicct de; e,adera~, ,'c-onsideraciiiJne's ~palr-a 81 pinzs1m'ienm de cadera,

Kiga. ,JCf6€' Rubio

1 13,:10,· 12::20 EY.qiluB oh)n de.l pj'nzemi~ nto dB' cadera, 'Dia"gn6stioo diferenoiat

KlgO" C~a u d io Oyarzo

1 a :2;0' ... :'1' 2~ :30 Disl)usion.,

!

~ .

/ __ I •.

~. -- -- - --

B~CDI - . C:OD Tamaa llbrea,

:B:ClC ii, S:07Le'siones, en una lruga de,'utbol filmat,eur durante el anD 2 O'D'S. Fre·cuencia~ con secuencia y p reverie.iOn.

Auten" principal; Jaaqufn Valenzuela

ExpDsitor' J08tltJj~, ValHnzuela

8::07- ~k14 :Es'tu cUe de ~a va~lida cJon della eval uaci Dnl p,r,e--oom petitiva (P:FJE] en -C·hH e.

A-utor .principal~ Ferrnar1do Radice Expositor: JUlin Mon~k~bBf'g

.8:1,4 .. 8::21 'Disci'ne~si'al e.sc,spul·.ar en nad~dDres., de =;l'ltB cOimp,etencia con dc:11or' de hom bro.

·Aut.or prmeipel: Rodngo iendo Expnsitol~: Hodnqo Lrendo

13.:'2- .~. S;2,8 ,Actuarza.ci,Dn de~ e~ndrDme de 'f'ri'cci'Dn de: lSI banda iI'ictibia '. A. pro,p'DSitiD de un c·aeD o~fn'h\:o~

Auto r p ri n cip 8.1; Ferr181l do ~ed ice

Exp osito r. J U EJ n Me no keba rg.

8':281 -, 8:.35 AlJ!lalis'~6 dB.:la severidad de las le~moi'le;5 en 1:8: 90Iecci·cn. chilena. de rUlgbyjurve.n·i~1 dur.ante liUl prepEu"sci·on al CampeDn~~ !Mundial 2,009~

Auto r p ri ncip a I: Mict1 ae I Ma mal ri EXPQs.ltQr!~ M~chael Mal""SslU

B!·35 .. 8:42 Epidemiollogfa de hl'S.'lesi~ones medicas en. ee'le.ccifOl1adgBI de hoc}<ey 'ces'pad dUr"ante' ~los.XV ,iueQos panamier,i'canosM Rrn.ne · Janle·ira 2CJi07.

AtJ 00 r p ri ncip ei: J(J i me Hi n zpeta r Exp ositor: Fe rri 1EI.f1 do Ve r~g,as

B~42· & 8::49 .TrEJte r rnlenta quirlllrrg.ico de rotu1e bipif'rtita ~1'ntDm~l!ioa:

ca GCI clIni.t.Q: y re·vi:s,i6n de I'i't,erait1Jrra!. .

Aut£:lf principat: Gn~tla:n Fontb6te

Exp 0 slto r: 8e be stia n I ra rr\~za bs I

B:49 - '9;56 Tr-aumati~srno e!ncefalo e,raneano asoe~iadD a skm.y snowbD·ard.

A~.tor prineipal: D,8~'i(~8i SpaggiEhr1 Expositor~ Danloa Spaggiarr

,i.

"

. "

8,:,56· r :9:013 A;tenci,ones d'e urgencia: en 105.4 'centres' de: ,ski mas gra'n de's dB Chime t.IC'orno fu's rna, tempcira,da: 2UD,B? AutOf' P rinc~pal: Angel ica Jaa net

IExposit,or": Sebastran lrarrazebal

9:03 - 9!,1t C ~ I nfluye· e I c Ums len 8:1 tilPO Y' s ~\le~i dad dis hu; I e&~a nea

an Ie p'racti,c.a de 'ski. ''I snDwbo Bird? . .'

Autor pnnd par: AngeJica Ibans4

Exp asitor: T ornas Roj,ss

-9:" 0 ~ B:: 17 R:otu ra de, I iga'ment,o cruzado a ntEu"]g,r I un c; Iii sico d!e Is prarctica del ski:,

Autor p rincrpaf: Sebam".Ian Ira£T8laba~ Expn'sitc~ Tornes Zamora

9 :,17 - :9: 24 LUX8,ci Dn de: hom bro en B~ std y :sn owbo,ard en ICh i~e,.

Auto r pri ncipal; Se'ba stia n ~ra rrazebsl -

EXpositor: Nico1as Ahuma da

9:24, .. ·9':3,1 llEXi,ste alguna re'lac,ion entreel tipo da l~esiIDne.s tra,u ma'&~ea sen '01: .~k~ y 'laJ difimt1taid de. lias plste,?

Autor p-rin c~pa I: Ang ellca I bij n9'i!

Expositor: Xirnena Ah I.Jfl1 ada

9:3,' ,. ·8:38, ValD!raci6n de. una Basion de e;ntrenamJiento an . SniJwboa rd iGl~aS mod slid atl bO,B!rde r' 'Gros s, GO", tecniD~D'g:ia. GPS;

Auto r pri ncipal; JOrg:B Csnci no .

Exp ()srtor: J Df"igB Can ci no

8o:3B - 1 0:00 Di·scus~'6n.

" .. 0:00 -, l' 0::30 Cafe"

8"0'" 0 1'(] co T'- I'~b'

:." - ':~, ema S II, res.

,8:0 C '" 8:Cl7 Va ri 8 bH ida d del inoorva',1 D RR de M.ontai[stB8 d w~a nee aseense drie!p D. rthiD a gra n a ttu re.

Autof' p rjncipa I: CI a udia Perez 8\po SfWr: C~Q LIdia Perez

B:0.7 .. B: 14 Velocid:a:d criti'cg~ co m.PQs.icion co'rpor,aj Y fu,Br.'Z:91 maxim a: rnedelos para pradeeir e~ rendim'iento en remo.

Auto r p rincipat Ca rl ns H EHl riq Clez Expositor: OHnie~ 'Zapata

e :14 ,~B:21 R'eacthfracid n VB g,a:1 durante e1 pri mer mi nuto POS'I; e'j'tl'rcici'o:' influencia, del nlvel de. entrena:m'ie'lito ..

Auto r p ri n c:ip at GB~ras 'H en riq uez EXp.D site r~: Cartos He n riq uez

8,: 21- 8.: 2 B Comp'8 rac]a n de, res u ~tad n en 't-est fl flopi DICleptivor co n y 5i n ve ndaje n euro rnu sedl ar,

Autor' principal: Jalr Burboa

Exp oSltor: Alvaro Zarno ra no

S:2 8, ~ B:3 5 C::orrB~a cion del re ndwm ie nt'D iSroc~n eti'co de, rex,ten sores de radiUs y rendlm~enoo en pruebo\s de saito 'en f'utboJista-s f,emeninars menores de 20 anos,

Auto". prjri~ipal: Alvaro Zarnorsno Ex.p D~fto r: Atva Fa Za rno 1"'8 00

8.:35 ~,8:42lesione:-s depo,rtiivas rols:cicmadas Si cmci,mi,enbo: Osg,ood Schlatt~r y E'nfeli"~m~dad de Sever:

A!,.!oo r'" pr'l nci pel: Cn sne nCB rtes E;\p osltor: eri stie n Ga rtes

B:42 .. 8:48 Caracteristicas. antrDpo'm't'~i:cas de ,~as fug,adcras de I'B se le cci6.n de futb el, fe rne ni na,

Autar principal" Catalina Euger)ijn

Exp OSlwt" Cata I i na Fu ge n i n

8:49 - 8,:56 Estres oxid'ativo en hipo,~ia ag,ud2i.

A~JtQrr prtnclpal: S0b8l5t~iBn lrarrezabet Expnsitor: Sebastian IrSf'f't3zabal

8;~5 6' ~, SdJ3 E\r:41ld u8,chi n de I be h~.nC.m emilJe:~geti,~Q 'en tW'ffiatl.et;as 'h~ men ira:8's': I cle~ntJf!'Ciilnda fa ~tc,res de, ri;esgo para I a rri,ada de la, at:leta.

Auoor principal; Juan Pablo Oiiva Exp ooitor·· Patt.n11 a Vela,~,qij et

9::0:3, ~ 81::'110 Va lora d'cn aa que' los estudi,antes de mle-dvci'-n a dan Ed dep eree ''I activid!a d fis,ic'~l.

Autor prif1crpal~ K;afln CruCL\S

EKpOSltor: GastOn Sow

9: 11 0, - 9: '1 7 ~'a ctores, i nstttu ci'D~ 1£15, q:u e mn ci den ,8n I as: h aioi'to B die ~ CtID-wdBd fisk:a de h:i s estu d ia nte is d'e ,m edi ei na.

AU'to,~'-,prir'l.cipal': l('arirl Cruces, -

EXJJ dsitqr~ G.:a SID n Silt£)

8· 0'11 1- _,Ci~JI Tend: 'er'inr·/la" de, t'I~Acilf";""""al ...4'0 ·s,..w\; ..... rd: ,~'d. f's' i .... ~ tin, los .... ~I:i'..a'·lan ... .i:!i~ . ~.. g!3i1:iiJI1 ~~ __ " ~~ __ rJ;-d _ Il;iIy !L.I~~. :;;:>V~y.· _ .~. _-I _~II;I ~ v-~ ~"~U" _ ~~

id~' rned ic,irtB 5~g un \I'a ri obi es 'Bo~io d em ogr'sfl CS':9.

Auto r p rinG1p-e.~; Kari 11 Cru C,8S - ,

E);.pO'Sl 00 [~; G~st6n Scto

,51: 2 q .. ,E:l:,,311 :I.ndi cadores fis I'C'DB Y fisi Dma'gicCl!'~ d'u r.ante un p'a rtida

d" 'f""' t[b 0'1 ' -'I" d " I't·t- 'd

;!Ie u _..:' '. ilf'e8JZa _J) en ,al-L'U "

Au tor princi pat: R:oberta' LJ rru EiI E~P9$iOOr~ BODEn"!'1) UrzLra

9 :3" ., '10:010 D i:s,Cu!,i6n.

,A Bag 6

~':Ii.1~':'b·

st~yker

M,edlsiJop

} .. "..,~;.-r., ... 0~ '"

L~ UER.AU;\

IJ"'O"'W~

,

X-

.

~iJiii

'~t" ex ·,·t:,n

~ ... " .... _ . ..,1

i. I ti ;

'Ii'l it! II II} "II I! 1!!.11

Bayer

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful