บทสวดมนต์ทำำวัตรเช้ำ

คำำบูชำพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ
พระผููมีพระภำคเจูำ, เป นพระอรหันต! , "ับเพ#$ง%$เ#สเพ#$งทุ%&!ส$'นเช$ง,
ตรัสรููชอบ ("ูโ"ยพระองค!เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภ$วำเทม$
&ูำพเจูำอภ$วำทพระผููมีพระภำคเจูำ, ผููรูู ผููต) * น ผููเบ$%บำน (%รำบ)
สวำ%&ำโต ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรม เป นธรรมที*พระผููมีพระภำคเจูำ, ตรัส(วู"ี+#ูว
ธัมมัง นะมัสสำม$
&ูำพเจูำนมัส%ำรพระธรรม (%รำบ)
สุปะ,$ปันโน ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ-
พระสง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำ, ป,$ บัต$"ี+#ูว
สัง-ัง นะมำม$
&ูำพเจูำนอบนู อมพระสง-! (%รำบ)
ปุพพภำคนม%ำร
(นำ ำ) (หันทะ มะยัง พุ ทธัสสะ ภะคะวะโต ปุ พพะภำคะนะมะ%ำรัง %ะโร
มะ เส)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
&อนอบนู อม+".พระผููมีพระภำคเจูำ พระองค!นั' น
อะระหะโต
/0 * งเป นผูู(%#จำ%%$เ#ส
สัมมำสัมพุทธัสสะ
ตรัสรููชอบ("ูโ"ยพระองค!เอง (1 ครั' ง)
พุทธำภ$2ุต$
(นำ ำ) (หันทะ มะยัง พุ ทธำภ$2ุต$ง %ะโรมะ เส)
โย โส ตะ2ำคะโต
พระต2ำคตเจูำนั' น พระองค!3"
อะระหัง
เป นผูู(%#จำ%%$เ#ส
สัมมำสัมพุทโธ
เป นผููตรัสรููชอบ("ูโ"ยพระองค!เอง
ว$ชชำจะระ4ะสัมปันโน
เป นผูู20งพรูอม"ูวยว$ชชำ+#ะจร4ะ
สุคะโต
เป นผูู(ป+#ูว"ูวย"ี
โ#%ะว$ทู
เป นผููรููโ#%อย.ำง+จ.ม+จูง
อะนุตตะโร ปุร$สะทัมมะสำระ2$
เป นผููสำมำร250 %บุรุ6ที*สมควร50 %("ูอย.ำง(ม.มี3ครย$*ง%ว.ำ
สัต2ำ เทวะมะนุ สสำนัง
เป นครูผููสอน &องเทว"ำ+#ะมนุ6ย! ทั' งห#ำย
พุทโธ
เป นผููรูู ผููต) * น ผููเบ$%บำน"ูวยธรรม
ภะคะวำ
เป นผููมีควำมจำำเร$7 จำำ+น%ธรรมสั* งสอนสัตว!
โย อ$มัง โ#%ัง สะเทวะ%ัง สะมำระ%ัง สะพรัหมะ%ัง,
สัสสะมะ4ะ พรำหมะ4ัง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภ$8ู8ูำ สัจ
9$%ัตวำ ปะเวเทส$
พระผููมีพระภำคเจูำพระองค!3", ("ูทรงทำำควำม"ับทุ%&!3หู+จูง"ูวยพระ
ปั77ำอันย$*งเอง+#ูว,
ทรงสอนโ#%นี'พรูอมทั' งเทว"ำ มำรพรหม +#ะหม.ูสัตว!พรูอมทั' งสม4
พรำหม4! พรูอมทั' งเทว"ำ +#ะมนุ6ย!3หูรููตำม
โย ธัมมัง เทเสส$
พระผููมีพระภำคเจูำพระองค!3", ทรง+ส"งธรรม+#ูว
อำท$%ั#ยำ4ัง
(พเรำะ3นเบ) ' องตูน
มัชเ:%ั#ยำ4ัง
(พเรำะ3นท.ำม%#ำง
ปะร$โยสำนะ%ั#ยำ4ัง
(พเรำะ3นที* สุ"
สำต2ัง สะพยั8ูชะนัง เ%วะ#ะปะร$ปุ 44ัง ปะร$ สุทธัง พรัหมะจะร$ยัง ปะ
%ำเสส$
ทรงประ%ำ;พรหมจรรย! ค) อ +บบ+ห.ง%ำรป,$บัต$อันประเสร$< บร$ สุทธ$
=

บร$บูร4! ส$'นเช$ง,
พรูอมทั' งอรร2ะ (คำำอธ$บำย) พรู อมทั' งพยั7ชนะ (หัว&ูอ)
ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภ$ปูชะยำม$
&ูำพเจูำบูชำอย.ำงย$*ง เ9พำะพระผููมีพระภำคเจูำพระองค!นั' น
ตะมะหัง ภะคะวันตัง ส$ระสำ นะมำม$
&ูำพเจูำนอบนู อมพระผููมีพระภำคเจูำพระองค!นั' น"ูวยเ;ียรเ%#ูำ
(%รำบระ#0%พระพุ ทธคุ4)
ธัมมำภ$2ุต$
(นำ ำ) (หันทะ มะยัง ธัมมำภ$2ุต$ง %ะโรมะ เส)
โยโส สวำ%&ำโต ภะคะวะตำ ธัมโม
พระธรรมนั' น3", เป นส$*งที*พระผููมีพระภำคเจูำ("ูตรัส(วู "ี+#ูว
สันท$,<$โ%
เป น ส$* งที*ผูู;0%6ำ+#ะป,$บัต$ พ0 งเหน("ู"ูวยตนเอง .
อะ%ำ#$โ%
เป นส$*งที*ป,$บัต$("ู +#ะ3หูผ#("ู (ม.จำำ%ั"%ำ#
เอห$ปัสส$โ%
เป นส$*งที*ควร%#.ำว%ะผููอ) * นว.ำ ท.ำนจงมำ"ูเ2$"
โอปะนะย$โ%
เป นส$*งที*ควรนู อมเ&ูำมำ3ส.ตัว
ปัจจัตตัง เวท$ตัพโพ ว$78ูห$
เป นส$*งที*ผููรูู%รูู("ูเ9พำะตน
ตะมะหัง ธัมมัง อะภ$ปูชะยำม$
&ูำพเจูำบูชำอย.ำงย$*ง, เ9พำะพระธรรมนั' น
ตะมะหัง ธัมมัง ส$ระสำ นะมำม$
&ูำพเจูำนอบนู อมพระธรรมนั' น "ูวยเ;ี ยรเ%#ูำ
(%รำบระ#0%พระธรรมคุ4)
สัง-ำภ$2ุต$
(นำ ำ) (หันทะ มะยัง สัง-ำภ$2ุต$ง %ะโรมะ เส)
โย โส สุปะ,$ปันโน ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ-
สง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำนั' น หม.ู3" ป,$บัต$"ี+#ูว
อุชุปุะ,$ปันโน ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ- .
สง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำ หม.ู3", ป,$ บัต$ตรง+#ูว
8ูำยะปะ,$ ปันโน ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ-
สง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำ หม.ู3" ป,$บัต$เพ) * อรููธรรมเป นเคร) * อง
ออ%จำ%ทุ%&!+#ูว
สำมีจ$ปะ,$ปันโน ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ-
สง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำ หม.ู3", ป,$ บัต$สมควร+#ูว
ยะท$ทัง
("ู+%.บุคค#เห#.ำนี' ค)อ
จัตตำร$ ปุร$สะยุคำน$ อั ,>ูะ ปุร$สะปุคคะ#ำ
ค.ู+ห.งบุรุ6 ? ค.ู นับเรียงตัวบุรุ6 ("ู @ บุรุ6
เอสะ ภะคะวะโต สำวะ%ะสังโ-
นั* น+ห#ะ สง-!สำว%&องพระผููมีพระภำคเจูำ
อำหุเนยโย
เป นสง-!ควร+%.สั%%ำระที*เ&ำนำ ำมำบูชำ
ปำหุเนยโย
เป นสง-!ควร+%.สั%%ำระที*เ&ำจั"(วูตูอนรับ
ทั%&$เ4ยโย
เป นผููควรรับทั%6$ 4ำทำน
อั7ชะ#ี%ะระ4ีโย
เป นผููที*บุคค#ทั* ว(ปควรทำำอั7ช#ี
อะนุตตะรัง ปุ8ู8ู%เ&ตตัง โ#%ัสสะ
เป นเน) ' อนำบุ7&องโ#%, (ม.มีนำบุ7อ) * นย$*ง%ว.ำ
ตะมะหัง สัง-ัง อะภ$ปูชะยำม$
&ูำพเจูำบูชำอย.ำงย$*ง, เ9พำะพระสง-!หม.ูนั' น
ตะมะหัง สัง-ัง ส$ระสำ นะมำม$
&ูำพเจูำนอบนู อมพระสง-!หม.ูนั' น "ูวยเ;ียรเ%#ูำ
(%รำบระ#0%พระสัง-คุ4)
รตนัตตะยัปป4ำมคำ2ำ
(นำ ำ) (หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะ4ำมะคำ2ำโย เจวะ สั งเวคะปะร$%$ต
ตะนะปำ<ั7จะ ภะ4ำมะ เส)
พุทโธ สุ สุทโธ %ะรุ4ำมะหั44ะโว
พระพุทธเจูำผููบร$สุทธ$
=
, มีพระ%รุ4ำ"ุจหูวงมหรร4พ
โยจจันตะสุ ทธั พพะระ8ูำ4ะโ#จะโน
พระองค!3" มีตำค)อ7ำ4อันประเสร$<หม"จ"20งที*สุ"
โ#%ัสสะ ปำปูปะ%$เ#สะ-ำตะโ%
เป นผูู-.ำเสีย/0 * งบำป +#ะอุ ป%$เ#ส&องโ#%
วันทำม$ พุ ทธัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
&ูำพเจูำ(หวูพระพุ ทธเจูำพระองค!นั' น โ"ย3จเคำรพเอ) ' อเA) ' อ
ธัมโม ปะทีโป ว$ยะ ตัส<ะสัต2โน
พระธรรม&องพระ;ำส"ำ, สว.ำงร.ุงเร)องเปรียบ"วง ประทีป
โย มัคคะปำ%ำมะตะเภทะภ$นนะโ%
จำำ+น%ประเภท ค)อ มรรค ผ# น$ พพำน ส.วน3"
โ#%ุตตะโร โย จะ ตะทัต2ะทีปะโน
/0 * งเป นตัวโ#%ุตตระ +#ะส.วน3"ที*ชี'+นว+ห.งโ#%ุตตระนั' น
วันทำม$ ธัมมัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
&ูำพเจูำ(หวูพระธรรมนั' น โ"ย3จเคำรพเอ) ' อเA) ' อ
สังโ- สุเ&ตตำภยะต$เ&ตตะสั8ู7$โต
พระสง-!เป นนำบุ7อันย$*ง3ห7.%ว.ำนำบุ7อัน"ีทั' งห#ำย
โย ท$,<ะสันโต สุ คะตำนุโพธะโ%
เป นผููเหนพระน$ พพำน, ตรัสรููตำมพระสุคต, หม.ู3"
โ##ัปปะหีโน อะร$โย สุเมธะโส
เป นผูู#ะ%$เ#สเคร) * องโ#เ# เป นพระอร$ยเจูำ มีปั77ำ"ี
วันทำม$ สัง-ัง อะหะมำทะเรนะ ตัง
&ูำพเจูำ(หวูพระสง-!หม.ูนั' น โ"ย3จเคำรพเอ) ' อเA) ' อ
อ$จเจวะเม%ันตะภ$ปูชะเนยยะ%ัง, วัต2ุตตะยัง วันทะยะตำภ$ สัง&ะตัง,
ปุ8ู7ังมะยำ ยัง มะมะ สั พพุปัททะวำ, มำ โหนตุ เว ตัสสะ ปะภำวะส$ ทธ$
ยำ
บุ73" ที* &ูำพเจูำผูู(หวูอย.ู/0 * งวัต2ุสำม, ค)อ พระรัตนตรัยอันควรบูชำย$*ง
โ"ยส.วนเ"ียว,
("ู%ระทำำ+#ูวเป นอย.ำงย$*งเช.นนี' , &ออุปัททวะ (ควำมชั* ว) ทั' งห#ำย จง
อย.ำมี+%.&ูำพเจูำเ#ย,
"ูวยอำำนำจควำมสำำเรจ อันเ%$"จำ%บุ7นั' น.
(สั งเวคปร$%$ตตนปำ<)
อ$ธะ ตะ2ำคะโต โ#เ% อุปปันโน
พระต2ำคตเจูำเ%$"&0 ' น+#ูว 3นโ#%นี'
อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ
เป นผูู(%#จำ%%$เ#ส, ตรัสรููชอบ("ูโ"ยพระองค!เอง
ธัมโม จะ เทส$โต น$ ยยำน$ โ%
+#ะพระธรรมที*ทรง+ส"ง, เป นธรรมเคร) * องออ%จำ%ทุ%&!
อุปะสะม$โ% ปะร$น$ พพำน$ โ%
เป นเคร) * องสงบ%$เ#ส เป น(ปเพ) * อปร$น$ พพำน
สัมโพธะคำมี สุคะตัปปะเวท$โต
เป น(ปเพ) * อควำมรููพรูอม, เป นธรรมที*พระสุคตประ%ำ;
มะยันตัง ธั มมัง สุตวำ เอวัง ชำนำมะ
พว%เรำเม) * อ("ูAังธรรมนั' น+#ูว, จ0ง("ูรููอย.ำงนี' ว.ำ
ชำต$ป$ ทุ%&ำ
+มูควำมเ%$" %เป นทุ%&!
ชะรำป$ ทุ %&ำ
+มูควำม+%. %เป นทุ%&!
มะระ4ัมป$ ทุ %&ัง
+มูควำมตำย %เป นทุ%&!
โ#%ะปะร$เทวะทุ%&ะโทมะนัสสุปำยำสำป$ ทุ %&ำ
+มูควำมโ;% ควำมรำ * ำ(รรำำพัน ควำม(ม.สบำย%ำย ควำม(ม.สบำย3จ ควำม
คับ+คูน3จ %เป นทุ%&!
อัปป$ เยห$ สัมปะโยโค ทุ %โ&
ควำมประสบ%ับส$*ง(ม.เป นที*รั%ที* พอ3จ %เป นทุ%&!
ป$ เยห$ ว$ ปปะโยโค ทุ%โ&
ควำมพ#ั"พรำ%จำ%ส$*งเป นที*รั%ที*พอ3จ %เป นทุ%&!
ยัมป$ จ9ัง นะ #ะภะต$ ตัมป$ ทุ%&ัง
มีควำมปรำร2นำส$*ง3", (ม.("ูส$*งนั' น นั* น%เป นทุ%&!
สัง&$ตเตนะ ปั8ูจุปำทำนั%&ันธำ ทุ %&ำ
ว.ำโ"ยย.อ อุปำทำน&ันธ!ทั' ง B เป นตัวทุ%&!
เสยยะ2ีทัง
("ู+%.ส$*งเห#.ำนี' ค)อ
รูป ปำทำนั%&ันโธ
&ันธ! อันเป นที*"ั' ง+ห.งควำมย0"มั* น ค) อรูป
เวทะนปำทำนั%&ันโธ
&ันธ! อันเป นที*ตั' ง+ห.งควำมย0"มั* น ค) อ เวทนำ
สั8ู8ูปำทำนั%&ันโธ
&ันธ! อันเป นที*ตั' ง+ห.งควำมย0"มั* น ค) อสั77ำ
สัง&ำรูปำทำนั%&ันโธ
&ันธ! อันเป นที*ตั' ง+ห.งควำมย0"มั* น ค) อสัง&ำร
ว$8ู7ำ4ู ปำทำนั%&ันโธ
&ันธ! อันเป นที*ตั' ง+ห.งควำมย0"มั* น ค) อว$77ำ4
เยสัง ปะร$8ู7ำยะ
เพ) * อ3หูสำว%%ำำหน"รอบรููอุปำทำน&ันธ! เห#.ำนี' เอง
ธะระมำโน โส ภะคะวำ
จ0งพระผููมีพระภำคเจูำนั' น เม) * อยังทรงพระชนม!อย.ู
เอวัง พะหุ#ัง สำวะเ% ว$เนต$
ย.อมทรง+นะนำ ำสำว%ทั' งห#ำย เช.นนี' เป นส.วนมำ%
เอวังภำคำ จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สำวะเ%ส อะนุสำสะนี พะหุ#ำ ปะวัต
ตะต$
อน0 * ง คำำสั* งสอน&องพระผููมีพระภำคเจูำนั' น ย.อมเป น(ป3นสำว%ทั' งห#ำย
ส.วนมำ% มีส.วนค)อ%ำรจำำ+น%อย.ำงนี' ว.ำ
รูปัง อะน$ จจัง
รูป (ม.เที* ยง
เวทะนำ อะน$ จจำ
เวทนำ (ม.เที*ยง
สั78ูำ อะน$ จจำ
สั77ำ (ม.เที*ยง
สัง&ำรำ อะน$ จจำ
สัง&ำร (ม.เที* ยง
ว$8ู8ูำ4ัง อะน$ จจัง
ว$77ำ4 (ม.เที*ยง
รูปัง อะนัตตำ
รูป (ม.3ช.ตัวตน
เวทะนำ อะนัตตำ
เวทนำ (ม.3ช.ตัวตน
สั8ู8ูำ อะนัตตำ
สั77ำ (ม.3ช.ตัวตน
สัง&ำรำ อะนัตตำ
สัง&ำร (ม.3ช.ตัวตน
ว$78ูำ4ัง อะนัตตำ
ว$77ำ4 (ม.3ช.ตัวตน
สัพเพ สัง&ำรำ อะน$ จจำ
สัง&ำรทั' งห#ำยทั' งปวง (ม.เที*ยง
สัพเพ ธัมมำ อะนัตตำต$
ธรรมทั' งห#ำยทั' งปวง (ม.3ช.ตัวตน "ังนี'
เต (ตำ)* มะยัง โอต$44ำมหะ
พว%เรำทั' งห#ำย เป นผูู2ู%ครอบงำำ+#ูว
ชำต$ยำ
โ"ยควำมเ%$"
ชะรำมะระเ4นะ
โ"ยควำม+%. +#ะควำมตำย
โสเ%ห$ ปะร$เทเวห$ ทุ %เ&ห$ โทมะนัสเสห$ อุปำยำเสห$
โ"ยควำมโ;% ควำมรำ * ำ(รรำำพัน ควำม(ม.สบำย%ำย ควำม(ม.สบำย3จ
ควำมคับ+คูน3จ ทั' งห#ำย
ทุ%โ&ต$44ำ
เป นผูู2ู%ควำมทุ%&! หยั* งเอำ+#ูว
ทุ%&ะปะเรตำ
เป นผููมีควำมทุ%&! เป นเบ) ' องหนู ำ+#ูว
อัปเปวะนำม$มัสสะ เ%วะ#ัสสะ ทุ%&ั%&ันธัสสะ อั นตะ%$ร$ยำ ปั77ำเย2ำต$
ทำำ(9น%ำรทำำที* สุ"+ห.ง%องทุ%&!ทั' งส$'นนี' จะพ0งปรำ%,ชั"+%.เรำ("ู
(*สำำหรับอุบำส% อุบำส$%ำสว")
* จ$ระปะร$น$ พพุตัมป$ ตัง ภะคะวันตัง สะระ4ัง คะตำ
เรำทั' งห#ำยผูู20ง+#ูว/0 * งพระผููมีพระภำคเจูำ, +มูปร$น$ พพำนนำน+#ูว
พระองค!นั' นเป นสร4ะ
ธัมมั8ูจะ ภ$%&ุ สัง-ั8ูจะ
20งพระธรรม"ูวย, 20งพระภ$%6ุ สง-!"ูวย
ตัสสะ ภะคะวะโต สำสะนัง ยะ2ำสะต$ ยะ2ำพะ#ัง มะนะส$%ะโรมะ อะนุ
ปะ,$ ปัชชำมะ
จั%ทำำ3น3จอย.ู ป,$บัต$ตำมอย.ู /0 * งคำำสั* งสอน&องพระผูู มีพระภำคเจูำนั' น
ตำมสต$%ำำ#ัง
หมำยเหตุ* คำำที*อย.ู3นวงเ#บต.อทูำยเช.นนี' สำำหรับผููห7$งว.ำ
สำ สำ โน ปะ,$ปัตต$
&อ3หูควำมป,$บัต$นั' น C &องเรำทั' งห#ำย
อ$มัสสะ เ%วะ#ัสสะ ทุ%&ั%&ันธัสสะ อั นตะ%$ร$ยำยะสังวัตตะตุ
จงเป น(ปเพ) * อ%ำรทำำที* สุ"+ห.ง%องทุ%&!ทั' งส$'นนี' เทอ7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful