You are on page 1of 1

Lista traseelor preorasenesti Judetul Ilfov Bucuresti

Nr. traseu 1 2 3 4 5 7 8 ! 1" 11 12 13 14 15 1 17 18 1! 2" 21 22 23 24 25 2 27 28 2! 3" 31 32 33 34 35 3 37 38 3! 4" 41 42 43 44 45 4 47 48 4! 50 51 Plecare Statie intermediara Sosire +anu,iana $er&a Panteli&on #0ia/na .LI1#(%1 *( .lina $er&a #0itila Bu&,acaria Jilava Pri&aria +o,roiesti +u&itrana #$% #entura Jilava +arasti Ilfov (gropol Popesti Leordeni 2lectro&agnetica 3arte/u .ara Branesti #ornetu #$% +o&nesti 5oara (fu&ati *pitalul Balaceanca Posta Petrac0ioaia *itaru 5oara 3lasiei *tefanesti Pri&aria Berceni 3idra 6ur,aua +ascalu )eg0es IslaPosta *indrilita Pri&aria #linceni +i&ieni *nagov *at *itaru *coala )a&as .aneasa Pri&aria #linceni Bio,a-a +arvari )anganu Buftea #aldararu .lina #opaceni 3idra .ara Peris I$( 5agurele *ilistea *nagovului 5icsunesti 5oara 5oara 3lasiei *pital Balotesti )unari CFR Chitila #iolpani Km 7.5 4.8 7. !.2 !.8 7.7 4.5 15 14.8 15.2 !.4 13.2 12.! 11 13.4 13.7 13.8 2".7 37. 28.! 13.2 13 15.5 1 .4 22.2 1 .! 18 17.7 1".5 1 .3 3 37.3 1! 17.2 13.2 17.1 1 .5 11.8 11.2 1 18 33.3 .3 3!.! 5".5 3".3 22.8 11.5 11 28 Numar Capacitate curse 55 auto,u- ur,an 37 auto,u- ur,an 54 auto,u- ur,an 38 auto,u- ur,an 74 auto,u- ur,an 5" auto,u- ur,an 3! auto,u- ur,an 14 auto,u- ur,an 1 auto,u- ur,an 13 auto,u- ur,an 1 auto,u- ur,an 2! auto,u- ur,an 3" auto,u- ur,an 51 auto,u- ur,an 32 auto,u- ur,an 35 auto,u- ur,an 28 auto,u- ur,an 2" auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 15 auto,u- ur,an 15 auto,u- ur,an 28 auto,u- ur,an 33 auto,u- ur,an 8 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 14 auto,u- ur,an 1 auto,u- ur,an 24 auto,u- ur,an ! auto,u- ur,an 1" auto,u- ur,an 2" auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 27 auto,u- ur,an 22 auto,u- ur,an 23 auto,u- ur,an 47 auto,u- ur,an 15 auto,u- ur,an 31 auto,u- ur,an 24 auto,u- ur,an 24 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 3 auto,u- ur,an ! auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 12 auto,u- ur,an 35 auto,u- ur,an 20 auto,u- ur,an 2" auto,u- ur,an active 3 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1

Piata *udului .ranitul *( Lu/erului Piata *udului #la,ucet #$% Progresul %epu,lica +epoul (le'andria .0encea .0encea Piata *udului +epoul (le'andria .ranitul *( +ep. (le'andria .0encea Institutul 4ncologic .ranitul *( Institutul 4ncologic Institutul 4ncologic Institutul 4ncologic Institutul 4ncologic Piata *udului Piata *udului 3alea 4ltului Institutul 4ncologic .0encea .ranitul *( Institutul 4ncologic +ep. (le'andria #$% #onstanta Piata Presei Li,ere Piata Presei Li,ere Piata Presei Li,ere Institutul 4ncologic .0encea 3alea Ialo&itei .ranitul *( Laro&et *( .ranitul *( #o&ple' %()B )itan #$% Progresul #$% Progresul Piata Presei Li,ere +ep. (le'andria Piata Presei Li,ere Piata Presei Li,ere Piata Presei Li,ere Balotesti Piata Presei Li,ere IP%* Baneasa #arrefour Piata Presei Li,ere

Page 1 of 1