ข ้อแนะนํ าการใชนี้ เ้ ป็ นเพียงขัน

้ พืน
้ ฐานเบือ
้ งต ้นเท่านั น
้ รายละเอียดควรดูจากคูม
่ อ
ื กล ้องซง่ึ ผู ้ใช ้

สามารถดาวน์โหลดได ้ที่ Nikon Asia หรือดูตวั อย่างวิธก
ี ารใชงานได
้ที่ Digitutor D7000

1

รายการอุปกรณ์ทบ
ี่ รรจุในกล่อง
ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทบ
ี่ รรจุในกล่อง D7000 ดังมีรายการต่อไปนี้

การ์ดความจําจะขายแยกต่างหาก ไม่รวมกับอุปกรณ์กล ้องทีม
่ ใี นกล่อง
• กล้องถ่ายภาพ D7000
• ฝาปิ ดต ัวกล้อง Body cap BF-1B
• แผ่นใสปิ ดจอ LCD รุน
่ BM-11
่ งมองภาพ DK-5
• ฝาปิ ดชอ
่ งมองภาพ DK-21
• ยางรองชอ
่ งใสข
่ าแฟลช BS-1
• ฝาปิ ดชอ
• ถ่านแบตเตอรี่ EN-EL15 พร ้อมฝาครอบ
• แท่นชาร์ทถ่าน MH-25 พร ้อมสายต่อ
่ ไฟบ ้าน
• สายต่อห ัว USB รุน
่ UC-E4
• สายวิดโี อ EG-D2
• สายสะพาย AN-DC1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ใบร ับประก ัน
• สมุด คูม
่ อ
ื การใชง้ านภาษาอ ังกฤษ
• สมุด คูม
่ อ
ื ฉบ ับย่อ (Quick Guide)
• แผ่นแนะนําการติดตงโปรแกรมใช
้ั
ง้ าน (Software Installation Guide)
• แผ่น CD-ROM (Software Suite)
• ใบร ับประก ันภาษาไทย (เฉพาะประเทศไทย)

2

หน ้าปก
สิง่ ทีบ
่ รรจุมาในกล่อง
สารบัญ

สารบ ัญ

สว่ นที่ 1 : สว่ นต่างๆของกล้องถ่ายภาพดิจต
ิ อล D7000
กล ้องถ่ายภาพดิจต
ิ อล D7000
ตัวกล ้องส่วนบน
ตัวกล ้องส่วนหน ้า 1
ตัวกล ้องส่วนหน ้า 2
ตัวกล ้องส่วนหลัง
แหวนเลือกโหมดช่วยถ่ายภาพ
แหวนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์
จอ LCD แสดงคําสัง่ 1
จอ LCD แสดงคําสัง่ 2
ช่องมองภาพ
จอ LCD แสดงภาพ
ปุ่ มคําสัง่ และแหวนควบคุมคําสัง่ (command dials)
การใช ้อุปกรณ์ทม
่ี ากับกล ้อง
สว่ นที่ 2 : ข้อแนะนําการใชง้ านแบบง่ายๆ
เริม
่ ต ้นใช ้งานแบบง่าย
เมนูรายการคําสัง่
การใช ้งานเมนูชด
ุ รายการคําสัง่
วิธก
ี ารชาร์ทถ่าน
ใส่ถา่ นลงกล ้อง
ใส่เลนส์กบ
ั กล ้อง

ตัง้ นาฬกาในกล ้อง
ใส่การ์ดความจําบันทึกไฟล์ภาพ
ปรับโฟกัสช่องมองภาพ
เริม
่ ต ้นถ่ายภาพขัน
้ ต ้น
เรื ่มต ้นด ้วยโหมดถ่ายภาพอัตโนมัต ิ
ปรับโฟกัสและถ่ายภาพ
การใช ้โหมดช่วยถ่ายภาพแบบสําเร็จรูป SCENE
เรียกดูภาพทีถ
่ า่ ยเก็บไว ้ในกล ้อง
การลบไฟล์ภาพ
การใช ้ระบบถ่ายภาพสด Live View
วิธใี ช ้ระบบถ่ายภาพสด Live View
ถ่ายภาพสดแบบปรับเลนส์เอง Manual LiveView
วิธใี ช ้ระบบถ่ายภาพยนต์ Movie
คําสั่งระบบถ่ายภาพยนต์ Movie settings
เรียกดูภาพยนต์ทถ
่ี า่ ยบันทึกไว ้
ตัดต่อภาพยนต์ทถ
่ี า่ ยบันทึกไว ้
ทําภาพยนต์ทถ
่ี า่ ยบันทึกไว ้เป็ นภาพนิง่
โหมดช่วยควบคุมการถ่ายภาพ Exposure Mode
โหมดช่วยควบคุมการถ่ายภาพ Exposure Mode ทีม
่ ใี ห ้เลือกใช ้ได ้
วิธต
ี ัง้ โหมดช่วยควบคุมการถ่ายภาพ P, S, A, M
โหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัต ิ P – Programmed Auto
โหมดถ่ายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร์ S – Shutter Priority Auto
โหมดถ่ายภาพแบบกําหนดค่ารูรับแสง A – Aperture Priority Auto
ิ CPU (Non-CPU Lens)
การใช ้เลนส์แบบไม่มช
ี พ
โหมดถ่ายภาพแบบ ผู ้ใช ้กําหนดค่าแสงเอง M – Manual

หน้า
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19-24
25

26
27-28
29
30
31-32
33
34-36
37
38
39-40
42-48
50
51
52-56
57
58
60
61
62
63
66
67
68
69
70
71
72

3

สารบ ัญ
การเปิ ดม่านชัตเตอร์นานๆ Bulb - Timed
วิธต
ี ัง้ ให ้กล ้องเปิ ดม่านชัตเตอร์นานๆ Bulb - Timed
การตัง้ ค่าต่างๆสําหรับโหมดถ่ายภาพใช ้ส่วนตัว U1 และ U2
โหมดการลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพต่อเนือ
่ ง
การใช ้ไทมเมอร์นับเวลาถอยหลัง Self-Timer Release
การยกกระจกสะท ้อนภาพ Mirror Up
สว่ นที่ 3 : ข้อแนะนําคําสง่ ั การใชง้ าน
ชนิดและขนาดของไฟล์ภาพถ่าย Image Quality and Sizes
ตัง้ ชนิดของไฟล์ภาพถ่าย Image Quality
ตัง้ ขนาดของกรอบภาพ Image Sizes
่ ไฟล์ภาพ
จํานวนภาพและชือ
ระบบหาโฟกัส Focus Selection
วิธใี ช ้ระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ
ข ้อจํากัดการใช ้งานของระบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ
การเลือกกรอบโฟกัส Auto Focus
วิธเี ลือกกรอบโฟกัส
กรอบหาโฟกัสแบบเดีย
่ ว Singla Piont AF
กรอบหาโฟกัสแบบติดต่อต่อเนือ
่ ง Dynamic Area AF
กรอบหาโฟกัสแบบจัดการอ ้ตโนมัต ิ Auto Area AF
โฟกัสล็อค Focus Lock
การปรับโฟกัสด ้วยมือ Manual Focus
ไฟส่องช่วยหาโฟกัส Auto Focus Assisted Light
ค่าความไวแสง Sensitivity หรือ ISO
วิธต
ี ัง้ ค่าความไวแสง ISO
ค่าความไวแสง ISO ที่มใี ห ้เลือกใช ้ได ้
ค่าความไวแสงแบบอัตโนมัต ิ ISO Auto
ระบบวัดแสง Metering
ระบบวัดแสง Metering ทีม
่ ใี ห ้เลือกใช ้ได ้
วิธต
ี งั ้ ระบบวัดแสง
การล็อคค่าวัดแสง AE-Lock
การชดเชยค่าแสงถ่ยภาพ Exposure Compensation
การถ่ายภาพแบบคร่อมแสง Bracketing
วิธต
ี ัง้ ค่าคร่อมแสง Bracketing
การถ่ายภาพแบบคร่อมค่าสมดุลย์แสงสีขาว White Balance Bracketing
การถ่ายภาพแบบคร่อมค่าแสงเสมือน Auto D-lighting Bracketing
ค่าสมดุลย์แสงสีขาว White Balance - WB
ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB
การปรับแต่ง ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB Fine Tuning
การตัง้ ค่าอุณหภูมแ
ิ สง Color Temperature
การตัง้ ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB
การตัง้ ค่าสมดุลย์แสงสีขาว ด ้วยตัวผู ้ใช ้เอง WB – Preset
การเก็บบันทึก ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB
การตัง้ ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB จากภาพทีถ
่ า่ ยเก็บไว ้
การเรียกใช ้ค่า WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) ทีเ่ ก็บไว ้
การปรับแต่ง ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB Fine Tuning
ระบบควบคุมภาพถ่าย Picture Control
ระบบควบคุมภาพถ่าย Picture Control
วิธใี ช ้ระบบควบคุมภาพถ่าย Picture Control
คําสัง่ ควบคุมภาพ Filter Effect
การดัดแปลงคําสัง่ จัดการแต่งภาพ Picture Control
การสรางและเก็
่้
บคําสัง่ ควบคุมภาพ

หน้า
74
75
76
79
81
82

83
85
86
87
88
89
90
91
91
92
93
94
95
96
97
98
99
101
102
104
105
109
112
114
116
118
119
121
124
126
128
129
134
135
137

4

สารบ ัญ

การถ่ายโอนคําสัง่ ควบคุมภาพเก็บลง การ์ดความจํา / โหลดลงกล ้อง
การถ่ายโอนคําสัง่ ควบคุมภาพโหลดเก็บลง การ์ดความจํา
ระบบควบคุมการให ้แสง Active D-Lighting
ระบบควบคุมการให ้แสง Active D-Lighting
ระบบการให ้สี หรือ การใช ้รหัสสีในภาพ Color Space
วิธใี ช ้ระบบการให ้สี Color Space
การใช ้แสงแฟลชถ่ายภาพ Flash Photography
การใช ้แฟลชภายในกล ้อง
วิธใี ช ้แฟลชภายในกล ้อง
โหมดแฟลชสัมพันธ์มา่ นชัตเตอร์
ข ้อมูลทัว่ ไปของแฟลชในกล ้อง
การชดเชยแสงแฟลช Flash compensation
การล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock
การใช ้แฟลชและความเร็วชัตเตอร์
แฟลชแสงกระพริบ Repeating Flash
แฟลชสัง่ การไร ้สาย Commander Mode
วิธใี ช ้แฟลชสัง่ การไร ้สาย Commander Mode
ข ้อจํากัดแฟลชหัวกล ้อง
การใช ้แฟลช ภายนอกกล ้อง
การถ่ายภาพซ ้อน Multiple Exposure
การถ่ายภาพซ ้อน Multiple Exposure
การถ่ายภาพตามกําหนดเวลาทีต
่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า Interval Timer
การถ่ายภาพตามกําหนดเวลาทีต
่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า Interval Timer
ิ Non-CPU Lens
การใช ้เลนส์ท่ไี ม่มช
ี พ
ิ Non-CPU Lens
การใช ้เลนส์ท่ไี ม่มช
ี พ
ิ CPU
วิธใี ช ้เลนส์ท่ไี ม่มช
ี พ
ิ CPU ทีบ
วิธเี รียกใช ้ค่าเลนส์ทไ
่ ี ม่มช
ี พ
่ น
ั ทึกไว ้ในกล ้อง
การปรับแต่งจุดโฟกัสเลนส์
การต่อกับอุปกรณ์เครือ
่ งบอกตําแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม GPS
วิธต
ี อ
่ กับอุปกรณ์เครือ
่ งบอกตําแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม GPS
้นขอบฟ้
เส
าเสมือน Virtual Horizon
วิธก
ี ารเรียกแสดงเส ้นขอบฟ้ าเสมือน Virtual Horizon
กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ปุ่ ม Fn, ปุ่ มเช็คระยะชัดลึก, ปุ่ ม AE-AF/L
วิธก
ี ารกําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ปุ่ ม Fn, ปุ่ มเช็คระยะชัดลึก, ปุ่ ม AE-AF/L
การเรียกแสดงภาพ Playback
การเรียกแสดงภาพทีถ
่ า่ ย
การเรียกดูข ้อมูลถ่ายภาพ
ข ้อมูลไฟล์ภาพ
แสดงส่วนทีไ่ ด ้รับแสงมากเกินไป Highlight
แสดงข ้อมูลแม่ส ี และ ฮิสโตแกรม
ข ้อมูลภาพถ่าย หน ้าที่ 1
ข ้อมูลภาพถ่าย หน ้าที่ 2
ข ้อมูลภาพถ่าย หน ้าที่ 3
ข ้อมูลภาพถ่าย หน ้าที่ 4
่ มกับเครือ
ข ้อมูล GPS (ถ ้ามีการต่อเชือ
่ งรับ GPS)
แสดงข ้อมูลภาพถ่ายโดยรวม (1)
แสดงข ้อมูลภาพถ่ายโดยรวม (2)
แสดงภาพเป็ นภาพขนาดย่อส่วน Thumbnail
แสดงภาพทีถ
่ า่ ยตามวันทีป
่ ฏิทน
ิ Calendar
ซูมขยายดูภาพ Zoom

หน้า
138
139
141
142
143
144
145
147
148
150
152
153
154
157
158
161
164
169
170
171
172
174
173
176
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

5

สารบ ัญ ป้ องกันไม่ให ้ภาพถูกลบทิง้ Protect การลบไฟล์ภาพที่ไม่ต ้องการทิ้ง Delete การแสดงภาพถ่ายด ้วยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI วิธแ ี สดงภาพถ่ายด ้วยจอแสดงภาพ วิธแ ี สดงภาพถ่ายด ้วยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI ชุดรายการคําสัง่ จัดแต่งภาพถ่าย (Retouch Menu) คําสัง่ ในชุดรายการจัดแต่งภาพถ่าย (Retouch Menu) คําสั่งแสงแฟลชเสมือนเพิม ่ แสงทีต ่ ัวแบบในภาพทีถ ่ า่ ยย ้อนแสง D-Lighting ใช ้ลดอาการตาแดงทีเ่ กิดจากแสงแฟลช Red Eye Reduction ใช ้ตัดแต่งขนาดภาพ Trim คําสั่ง แต่งภาพแบบโมโนโครม Monochrome ใช ้สร ้างภาพเสมือนถ่ายผ่านฟิ ลเตอร์ Filter Effects คําสั่งเร่งขับความอิม ่ เข ้มของสีในภาพ Color Balance คําสั่ง ใช ้สร ้างภาพซ ้อน Image Overlay คําสั่ง ใช ้แปลงไฟล์ภาพ NEF Raw Processing คําสั่ง ปรับขนาดภาพให ้เล็กลง Resize คําสั่ง ใช ้ตัดแต่งภาพอย่างรวดเร็ว Quick Retouch คําสั่ง ตัดแปลงภาพทีเ่ อียงให ้ได ้ตามแนวระนาบ Straigthen คําสั่ง ดัดแปลงเส ้นขอบภาพให ้ตรง Distortion Control คําสั่ง ดัดแปลงเส ้นขอบภาพให ้โค ้ง Fish Eye คําสั่ง ดัดแปลงภาพให ้เป็ นภาพวาดลายเส ้น Image Outline คําสั่ง ดัดแปลงให ้เป็ นเหมือนภาพวาด Image Sketch คําสั่ง ดัดแปลงมุมมองแนวตัง้ ของภาพ Perspective Control คําสั่ง ดัดแปลงให ้เป็ นเหมือนภาพถ่ายย่อส่วนจําลอง Miniature Effect คําสั่ง สําหรับใช ้ตัดต่อภาพยนต์ Edit Movie คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison หน้า 195 196 201 202 204 205 212 213 216 217 217 218 218 219 219 220 220 221 222 222 6 .

Custom Menu) รายการคําสัง่ การใช ้งานขัน ้ พืน ้ ฐานของกล ้อง Basic Set Up Menu รายการคําสัง่ การบันทึกถ่ายภาพ Shooting Menu รายการแสดงภาพถ่ายทีบ ่ น ั ทึกเก็บไว ้ในการ์ดความจํา Playback Menu รายการคําสัง่ เฉพาะตัวผู ้ใช ้ Custom Settings Menu รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัต)ิ รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ b: ระบบวัดค่าแสง / ถ่ายภาพ) รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ c: ระบบตัง้ เวลา / ปุ่ มล ้อคค่าวัดแสง และ โฟกัส) รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ d: ระบบช่วยถ่ายภาพ และ แสดงภาพ) รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ e: ระบบคร่อมแสงถ่ายภาพ / คร่อมแสงแฟลช) รายการคําสัง่ เฉพาะ (หัวข ้อ f: ระบบควบคุมปุ่ มต่างๆของกล ้อง) หน้า 223 224 225 226 227 228 229 234 237 238 239 240 241 245 248 253 255 256 257 258 260 261 7 .Shooting Menu) การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสัง่ จัดเตรียมกล ้อง (Reset – Set Up Menu) การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสัง่ เฉพาะตัวผู ้ใช ้ (Reset .สารบ ัญ สว่ นที่ 4 : ข้อมูล และสว่ นประกอบการใชง้ าน ระบบเลนส์ถา่ ยภาพ เลนส์และอุปกรณ์ ทีส ่ ามารถใช ้กับ D7000 ได ้ เลนส์และอุปกรณ์ ทีไ่ ม่สามารถใช ้กับ D7000 ได ้ การตรวจสอบการใช ้งานของถ่านแบตเตอรี่ วิธต ี รวจการใช ้งานของถ่าน่ทงั ้ ทีอ ่ ยูใ่ นกล ้อง D7000 และกริป MB-D11 แฟลชและอุปกรณ์เสริม แฟลชและอุปกรณ์เสริม การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอร์รบ ั ภาพ วิธก ี ารทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอร์รบ ั ภาพ แบบอัตโนมัต ิ การลบเงาฝุ่ นด ้วยโปรแกรม Capture NX การตัง้ ให ้ทําความสะอาดเซ็นเซอร์รับภาพ ด ้วยตัวผู ้ใช ้เอง เครือ ่ งหมายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ เครือ ่ งหมายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ การสร ้างเป็ นชุดรายการคําสัง่ ส่วนตัว My Menu วิธส ี ร ้างเป็ นชุดรายการคําสัง่ ส่วนตัว My Menu การรีเซ็ท คําสัง่ การทํางาน (Quick Reset) การ รีเซ็ท คําสัง่ การทํางาน ทั่วๆไปอย่างรวดเร็ว (Quick Reset) การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ (Reset .

หูร ้อยสายสะพายกล ้อง 4. ปุ่ มกดเลือกระบบวัดแสง และ ใช ้ ฟอร์แมท การ์ดความจํา ด ้วย 11. แป้ นเลือกโหมดการถ่ายภาพ 3. จอแสดงผล LCD 8 . แหวนปรับอัตราความเร็วการถ่ายภาพ หรือ ตัง้ เวลาถ่ายภาพ 2.ต ัวกล้องสว่ นบน 1. ฝาปิ ดช่องเสียบขาแฟลช/อุปกรณ์เสริม BS-1 7. หูร ้อยสายสะพายกล ้อง 12. ช่องเสียบขาแฟลช/อุปกรณ์เสริม 6. ปุ่ มปลดล็อคแหวนปรับความเร็วการถ่ายภาพ 5. ปุ่ มกด เพิ่ม/ลด ชดเชยแสงถ่ายภาพ หรือตัง้ กลับไปใช ้ค่าที่ตงั ้ จากโรงงาน (RESET) 10. ปุ่ มกดลั่นชัตเตอร์ 9. ตําแหน่งแสดงระนาบจอ CMOS 13. สวิทช์ปิด-เปิ ด 8.

16. 6. ฝาปิ ดช่องสายส่งสัญญาณต่าง 9. เดือยแหวนปรับค่ารูรบ ั แสง 13. กระจกสะท ้อนภาพปลัก ้ 10 ขา ต่ออุปกรณ์ภายนอก ช่องเสียบปลัก ้ สายส่งสัญญาณยูเอสบี USB ช่องปลัก ้ เสียบส่งสัญญาณวีดโี อ A/V ช่องปลัก ้ เสียบส่งสัญญาณวีดโี อ HDMI 17. ฝาปิ ดช่องเสียบต่อพวงอุปกรณ์ภายนอก 10. สวิทช์ตงั ้ โหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัต ิ หรือด ้วยออตโต ้ AF (S-เดี่ยว / C-ต่อเนือ ่ ง) 11. 14. 4. สวิทช์เลือกระบบโฟกัส ด ้วยมือ M หรือด ้วยออตโต ้โฟกส AF 12. 15. เลือกลักษณะการถ่ายภาพด ้วยแฟลช และ ปรับ +/.ชดเชยแสงแฟลช ปุ่ มกดสําหรับถ่ายภาพแบบคร่อมแสง (BKT) หน ้าต่างรับสัญญาณรีโมทอินฟราเรด (ด ้านหน ้า) ้ ําแหน่งสําหรับใส่เลนส์ จุดเครือ ่ งหมายชีต ช่องไมโครโฟนบันทึกเสียง 7. ช่องเสียบปลัก ้ เครือ ่ งรับสัญญาณดาวเทียม GPS 18. ช่องเสียบปลัก ้ ไมโครโฟนบันทึกเสียงภานอก 9 .ต ัวกล้องสว่ นหน้า I 1. ปุ่ ม 2. แฟลชภายในกล ้อง 2. ปุ่ มกดคลายล็อคปลดเลนส์ 8. 5.

ต ัวกล้องสว่ นหน้า II 1. ขัว้ ไฟฟ้ าต่อเชือ 8. ฝา ปิ ดช่องใส่ถา่ น 6. แหวนหมุนควบคุมการสั่งงานรอง (Sub Command Dial) 3. หน ้าแปลนยึดเลนส์ 11. ฝาปิ ดตัวกล ้อง 10 . รูเกลียวใส่ยด ึ ขาตัง้ กล ้อง 12. ปุ่ ม ปลดล็อคฝาปิ ดช่องใส่ถา่ น . ปุ่ มกดเรียกใช ้ระบบฟั งค์ชน 5.ไฟส่องช่วยระบบหาโฟกัส และ ช่วยลดตาแดง และแสดงการนับเวลาถอยหลัง 2. ช่องต่อสายหม ้อแปลงไฟกับกล ้อง ่ มกับ CPU ในเลนส์ถา่ ยภาพ 9. ขัว้ ไฟฟ้ าต่อเชือ 10. ปุ่ มกด ตรวจดูชว่ งระยะชัดลึก DOF preview ่ั 4.Function ่ มกับกริป MB-D11 7.

ฝาปิ ด ช่องใส่การ์ดความจํา 18. ช่องมองภาพ 2. แหวน เลือกคําสง Main Command Dial 3. ปุ่ มกดบันทึกภาพยนต์ Movie 16. สวิทช์ระบบแสดงภาพสด LiveView 15. ปุ่ ม กดล ้อคค่าแสง AE-L หรือ ล ้อคจุดโฟกัส AF-L 19. ยางรองช่องมองภาพ DK-22 12. แป้ นปรับโฟกัสช่องมองภาพ 11. ลําโพง ่ั การทํางานหลัก 13. จอ LCD แสดงภาพทีถ ่ ก ู บันทึก 6. ปุ่ ม กดสัง่ ยืนยันคําสั่งทีแ ่ สดงในรายการ เมือ ่ ต ้องการให ้กล ้องช่วยเหลือ หรือ เมือ ่ ต ้องการทราบข ้อมูลคําอธิบาย-รายการคําสัง่ ในกล ้อง 8. แหวน ล็อค แป้ นกด 8 ทิศทาง 21. ปุ่ ม 7. แป้ น กด 8 ทิศทาง สําหรับ เลือกรายการต่างๆ 17. ปุ่ ม เรียกดูภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ดความจํา 5. ไฟ แสดงสถานะของการ์ดความจํา 11 . ปุ่ ม กดสัง่ ขยายภาพในจอ LCD เพื่อดู รายละเอียดในภาพ 10. ปุ่ ม สัง่ ลบภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ดความจํา และ ใช ้ฟอร์แมท การ์ดความจํา ด ้วย 4. หน ้าต่างรับสัญญาณรีโมทอินฟราเรด (ด ้านหลัง) 20.ต ัวกล้องสว่ นหล ัง 1. ปุ่ ม เรียกดูกลุ่มภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ด-ความจํา หรือ ลดขนาดภาพทีก ่ ําลังแสดง 9. ปุ่ ม หรือ เรียกดูรายการคําสั่งต่างๆ ตัง้ ป้ องกันการลบภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ 14.

12 .

13 .

แสดงว่ากล ้องกําลังใช ้ไฟจากกริป MB-D11 4.จอ LCD แสดงคําสง่ ั I 1. แสดงแรงดันไฟฟ้ าของถ่านในกล ้อง 5. แสดงขนาดของกรอบภาพ L M S 7. แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั ถ่ายได ้ ( K = ถ่ายได ้มากกว่า 1000 ภาพ) 8. แสดงคําสั่งของการบีบอัดไฟล์ภาพ ี าว White 9. แสดงการปรับแต่งค่า WB .White Balance 14 . ต ัวเลข แสดงค่าความเร็วม่านชัตเตอร์ แสดงค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ หรือ แสงแฟลช แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั ถ่ายภาพได ้ก่อนที-่ -หน่วยความจํา Buffer จะเต็ม แสดงค่าความไวแสง ISO แสดงว่ากําลังการปรับแต่ง/บันทึกหา WB ค่าอุณหภูมข ิ องแสง (K องศาเคลวิน) แสดงจํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายคร่อมแสงๆว ้ได ้ แสดงจํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายคร่อม WB ไว ้ได ้ แสดงจํานวนภาพทีต ่ งั ้ เวลาไว ้ล่วงหน ้า แสดงทางยาวโฟกัสของเลนส์ MF ที่เลือกใช ้ 3. แสดงช่องใส่การ์ดความจํา ช่องที่ 1 14. แสดงโหมดสัมพันธ์แฟลชที่เลือกใช ้ 6. แสดงเตือนว่าใช ้เลนส์ MF 11. แสดงสัญลักขณ์ ค่าสมดุลย์สข -Balance ทีถ ่ ก ู เลือกใช ้ 10. แสดงช่องใส่การ์ดความจํา ช่องที่ 2 15. ค่า K องศาเคลวิน 2. แสดงค่ารูรบ ั แสง (ค่ารูหน ้ากล ้อง) แสดงเตือนค่ารูรบ ั แสง(หากใช ้เลนส์ผด ิ แบบ) แสดงค่าคร่อมแสง (สต ้อป) ทีเ่ ลือกใช ้ แสดงจํานวนภาพทีต ่ งั ้ เวลาไว ้ล่วงหน ้า แสดงค่ารูรับแสงกว ้างสุดของเลนส์ MF ที-่ -เลือกใช ้ แสดงสถานะของกล ้องทีต ่ อ ่ อยูก ่ บ ั คอมพิวเตอร์ 12. แสดงค่าความไวแสง ISO ที่เลือกใช ้ หรือ เมือ ่ ใช ้ระบบ ISO อัตโนมัต ิ 16. สัญญาณแสดงว่าใช ้โหมด P* Program Shift 13.

แสดงว่ากล ้องกําลังต่อเชือ 21. แสดงเตือนว่ากล ้องกําลังอยูใ่ นโหมด-ถ่ายภาพซ ้อน (Multi exposure) 26. แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั ถ่ายภาพได ้ แสดงจํานวนทีย ่ งั ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องได ้ แสดงค่าความไวแสง ISO แสดงค่า WB preset ทีต ่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้า แสดงค่าแสง D-Lighting ทีเ่ ลือกใช ้ แสดงหมายเลขเลนส์แมนน่วลโฟกัสทีต ่ งั ้ ไว ้ ่ มสัญญาณ HDMI-CEC แสดงสถานะการต่อเชือ 24. สัญญาณเตือนว่ากําลังการล็อคค่าแสงแฟลช 22. แสดงว่าเปิ ดใช ้ระบบเสียงสัญญาณเตือน 18. แสดงโหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัตท ิ ใ่ ี ช ้อยู่ แสดงตําแหน่งกรอบหาโฟกัสทีเ่ ลือกใช ้ แสดงว่าเลือกใช ้ระบบโฟกัสติดตามแบบ 3D ่ มกับระบบ GPS 28. แสดงว่ากล ้องกําลังถ่ายภาพแบบตามห ้วง-เวลาทีก ่ ําหนดไว ้ 15 . แสดงสถานะของการถ่ายภาพคร่อมแสง 21. คร่อมค่า D-Lighting คร่อมค่าสมดุลย์สข 27. แสดงระบบวัดแสงทีเ่ ลือกใช ้อยู่ 30. แสดงเตือนว่ากําลังใช ้ค่าชดเชยแสงแฟลช 25. แสดงเตือนว่ากําลังใช ้ค่าชดเชยแสง 19. แสดงเตือนว่ากําลังต่อใช ้แฟลชภายนอก 20. แสดงระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ (AF-S โฟกัสทีละภาพ หรือ AF-C โฟกัสต่อเนื่อง) ิ 23. เตือนให ้ตัง้ นาฬกาในกล ้อง (เมื่อกระพริบ) 29. แสดงว่ากล ้องกําลังถ่ายภาพคร่อมอัตโนมัต ิ คร่อมแสงธรรมดา และ คร่อมแสงแฟลช ี าว WB.จอ LCD แสดงคําสง่ ั II 17.

แสดงแรงดันไฟฟ้ าของถ่านในกล ้อง 12. แสดงเตือนว่าตัง้ ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพไว ้ 22. แสดงมาตรค่าวัดแสงแบบ Analog 20. ไฟแสดงสถานะกล ้องหาโฟกัสได ้แล ้ว 8. แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั สามารถบันทึกได ้ แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั สามารถถ่ายต่อเนือ ่ ง แสดงค่าความไวแสง ISO ที่ใช ้ แสดงค่าสมดุลย์แสงสีขาวที่ตงั ้ ไว ้ WB preset แสดงค่าชดเชยแสงถ่ายภาพที่ตงั ้ ไว ้ แสดงค่าชดเชยแสงแฟลชทีต ่ งั ้ ไว ้ แสดงค่า Active D-Lighting ทีต ่ งั ้ ไว ้ แสดงโหมดหาโฟกัสอัตโนมัตท ิ เ่ี ลือกใช ้ 16 . แสดงความเร็วม่านชัตเตอร์ทเี่ ลือกใช ้ 10. แสดงจํานวนทีย ่ งั สามารถบันทึกได ้ (K = x1000 ภาพ) 15. แสดงสถานะของการทํางานสัมพันธ์กบ ั -แฟลชภายนอก 18. แสดงเตือนว่าตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชไว ้ 21. กรอบหาโฟกัสอัตโนมัตท ิ เ่ี ลือกใช ้ 3.่ งมองภาพ ชอ 1. แสดงว่าใช ้คําสัง่ ถ่ายภาพขาว-ดํา 6. แสดงเตือนการล็อคค่าแสงทีไ่ ด ้ถูกล็อคไว ้ 9. วงกรอบของระบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ 4. แสดงสถานะของถ่านแบตเตอรี่ (คําสั่ง d4) 5. แสดงว่าตัง้ ค่าความไวแสง ISO อัตโนมัตไิ ว ้ 23. แสดงค่ารูรบ ั แสง (เมือ ่ ใช ้กับเลนส์ MF) 19. แสดงว่าได ้ตัง้ ล็อคค่าแสงแฟลชไว ้ 17. แสดงสถานะของการถ่ายภาพคร่อมแสง 13. แสดงค่ารูรบ ั แสงทีเ่ ลือกใช ้ 11. แสดงสถานะความพร ้อมใช ้ของแฟลช 16. แสดงเตือนการใส่การ์ดความจํา 7. ตารางช่วยจัดภาพ (ปิ ด-เปิ ด การทํางานด ้วยคําสัง่ d2) 2. แสดง ISO 14.

่ ั ายภาพทีจ การสง่ ั ให้แสดงคําสงถ่ ่ อ LCD ด้านหล ัง ้ ่ ความเร็วชต ั เตอร์. กรอบหาโฟกัส ฯลฯ ทีเ่ ลือกใชในการถ่ายภาพ ฯลฯ ให ้ไปแสดงทีบ ่ นจอ LCD ด ้านหลังกล ้องได ้โดยการกดปุ่ ม และเมือ ่ ต ้องการยกเลิกการแสดง- ั เตอร์เบาๆครึง่ ทาง ข ้อมูลก็จะหายไป คําสง่ั ทีจ ่ อ LCD ให ้กดปุ่ ม อีกครัง้ หรือ กดแตะปุ่ มชต ่ กัน ตามทีถ หรือหากไม่มก ี ารถ่ายภาพใน 20 วินาที ข ้อมูลก็จะหายไปเชน ่ ก ู ตัง้ ไว ้จากโรงงาน ข ้อมูลคําสง่ั ถ่ายภาพทีแ ่ สดงบนจอ LCD 1. แสดงขนาดไฟล์ภาพ (L. M. สัญญาณแสดงสัมพันธ์กบ ั แฟลช 4. แสดงจํานวนทีย ่ งั สามารถบันทึกได ้ 13. สัญญาณแสดงว่าใช ้โหมด P* Program Shift 3. แสดงสถานะของปุ่ ม FN ที่ ตัง้ ไว ้ (ระบบวัดแสง) 14.2x1000 = 1200 ภาพ) 12. แสดงโหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัตท ิ ใี่ ช ้อยู่ แสดงตําแหน่งกรอบหาโฟกัสทีเ่ ลือกใช ้ แสดงว่าเลือกใช ้ระบบโฟกัสติดตามแบบ 3D 10. จํานวนภาพทีย ่ งั สามารถบันทึกได ้. แถบมาตรวัดแสง หรือ ค่าคร่อมแสง Bracketing ทัง้ แสงธรรมดา และ แสงแฟลช ทีต ่ งั ้ ไว ้ 9. แสดงว่าเปิ ดใช ้ระบบ Auto Distortion Control ี าว WB 18. แสดงค่ารูรบ ั แสง (เมือ ่ ใช ้กับเลนส์ MF) 7.2 K = 1. แสดงสถานะของปุ่ ม AE/AF-L ทีต ่ งั ้ ไว ้ (ล็อคค่าแสง) 15. แสดงโหมดสัมพัน ธ์แฟลชที่เลือกใช ้ 17 . แสดงค่ารูรบ ั แสง (ค่ารูหน ้ากล ้อง) 8. แสดงสถานะของการ์ดความจําทัง้ สองช่อง และแสดงคําสั่งของการบีบอัดไฟล์ภาพทีใ่ ช ้อยู่ 20. ค่า K องศาเคลวิน (อุณหภูมส ิ )ี 6. ต ัวเลข แสดงค่าความเร็วม่านชัตเตอร์ แสดงค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ หรือ แสงแฟลช แสดงจํานวนภาพทีย ่ งั ถ่ายภาพได ้ก่อนที-่ -หน่วยความจํา Buffer จะเต็ม แสดงค่าความไวแสง ISO แสดงว่ากําลังการปรับแต่ง/บันทึกหา WB ค่าอุณหภูมข ิ องแสง (K องศาเคลวิน) แสดงจํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายคร่อมแสงๆว ้ได ้ แสดงจํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายคร่อม WB ไว ้ได ้ แสดงจํานวนภาพทีต ่ งั ้ เวลาไว ้ล่วงหน ้า แสดงทางยาวโฟกัสของเลนส์ MF ที่เลือกใช ้ 5. แสดงจํานวนทีย ่ งั สามารถบันทึกได ้ ในกรณี ทีม ่ ากกว่า 1 พันภาพ (เช่น 1. แสดงโหมดช่วยถ่ายภาพทีเ่ ลือกใช ้ P A S M 2. S) 21. แสดงคําสั่งแต่งภาพ Picture Control ทีต ่ งั ้ ไว ้เช่น SD 16. แสดงสัญลักขณ์ ค่าสมดุลย์สข White Balance ทีถ ่ ก ู เลือกใช ้ หรือถูก-ปรับแต่งไว ้ 19. แสดงว่าตัง้ ค่าความไวแสง ISO อัตโนมัตไิ ว ้ 11. ผู ้ใชสามารถเลื อกทีจ ่ ะให ้กล ้องแสดงคําสง่ั ทีจ ่ ะใชส้ าํ หรับถ่ายภาพ โดยรวม เชน ้ ค่ารูรับแสง. แสดงว่ากําลังใช ้คําสัง่ ช่วยลดจุดสีรบกวนใน-ภาพ (Noise Reduction) ในแบบ เปิ ดหน ้า-กล ้องนาน 17.

แสดงว่ากําลังใช ้คําสั่งช่วยลดจุดสีรบกวนในภาพ (Noise Reduction) ในแบบ High ISO 35. 31. แสดงเตือนให ้ตัง้ นาฬกาในกล ้อง 39. 32. แสดงค่าคร่อมแสง Auto D-Lighting ทีต ่ งั ้ ไว ้ 26. 30. แสดงเตือนว่าตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชไว ้ 25. ่ มกับระบบ GPS แสดงว่ากล ้องกําลังต่อเชือ แสดงระบบวัดแสงทีเ่ ลือกใช ้ แสดงสถานะหน ้าทีข ่ องปุ่ มเช็คชัดลึกทีต ่ งั ้ ไว ้ ้ แสดงว่ากําลังใช Color Space แบบใด อีกครัง้ 33. แสดงเตือนว่าตัง้ ถ่ายภาพคร่อมแสง BKT เอาไว ้ ทัง้ แสงธรรมดา/ค่า WB / ค่า D-Lighting 24. แสดงความเร็วทีใ่ ช ้ถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง เช่น 5 fps = 5 เฟรมต่อวินาที 41. แสดงว่ากล ้องกําลังถ่ายภาพแบบตามห ้วง-เวลาทีก ่ ําหนดไว ้ Interval timer 27. แสดงว่าเปิ ดใช ้ระบบเสียงสัญญาณเตือน 23. แสดงว่าได ้ตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชไว ้ 44. แสดงว่าให ้กล ้องเขียนข ้อความกํากับลงในไฟล์ภาพ 40. แสดงว่าได ้ตัง้ ค่าชดเชยแสงไว ้ ้ ใชรายการคํ าสง่ั เฉพาะ d9 สําหรับ เลือกลักษณะการแสดงข ้อมูลเตรียมถ่ายภาพ 18 . แสดงว่าให ้กล ้องเขียนคําลิขสิทธ์ลงในไฟล์ภาพ ิ 38. แสดงเตือนว่ากล ้องกําลังอยูใ่ นโหมด-ถ่ายภาพซ ้อน 24. แสดงว่าใช ้การ์ดไร ้สายแบบ Eye-fi 42. แสดงว่าได ้ล็อคค่าแสงแฟลชไว ้ 43. แสดงสถานะของถ่านแบตเตอรีใ่ นกล ้อง 28. แสดงสถานะของถ่านแบตฯในกริป MB-D11 29.่ ั ายภาพทีแ ข้อมูลคําสงถ่ ่ สดงบนจอ LCD โดยการกดปุ่ ม และ เมือ ่ ต ้องการยกเลิกการแสดงคําสงั่ ทีจ ่ อ LCD ก็ให ้กดปุ่ ม 22. แสดงขนาดความละเอียดทีใ่ ช ้ถ่ายภาพยนต์ 36. โหมดหาโฟกัสทีเ่ ลือกใช ้ 37. แสดงว่ากําลังใช ้คําสัง่ ช่วยเพิม ่ แสง Active D-Lighting 34.

้ หวนควบคุมการทํางานของกล้อง การใชแ ผู ้ใช ้สามารถใช ้แหวนควบคุมการสั่งงานให ้กับกล ้องโดยใช ้ได ้ทัง้ แหวนควบคุมการสั่งงานหลัก (Main Command Dial) และ แหวนควบคุมการสั่งงานรอง (Sub Command Dial) ร่วมกับปุ่ มคําสัง่ ต่างๆทีอ ่ ยูบ ่ นตัวกล ้องดังนี้ 19 .

M.้ หวนควบคุมการสงงานให้ ่ั การใชแ ก ับกล้องโดยใชไ้ ด้ทงแหวนควบคุ ้ั มการสง่ ั งาน ่ ั างๆ (Command Dial) ร่วมก ับปุ่มคําสงต่ เมือ ่ ต ้องการเปลีย ่ นโปรแกรมชว่ ยถ่ายภาพอัตโนมัต ิ SCENE หมุนแหวนควบคุมการถ่ายภาพไปที่ SCENE และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ เลือก เลือกโปรแกรมชว่ ยถ่ายภาพ เมือ ่ ต้องการ เลือกอ ัตราการบีบอ ัดขนาดไฟล์ภาพ หรือ เปลีย ่ น ขนาดไฟล์ภาพ กดปุ่ ม QUAL และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ เลือกปรับขนาดไฟล์ภาพ กดปุ่ ม QUAL และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ เลือกขนาดของภาพ (เลือกขนาดภาพ L. S) 20 .

เมือ ่ ต้องการ เปลีย ่ นโหมดหาโฟก ัสอ ัตโนม ัติ หรือ เปลีย ่ นโหมดการเลือกกรอบโฟก ัส กดปุ่ ม AF/M และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ เลือกโหมดหาโฟกัสอัตโนมัต ิ กดปุ่ ม AF/M และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ เลือกโหมดของกรอบโฟกัส เมื่อต้องการปร ับตงค่ ้ั าความไวแสง (เลือกค่า ISO) กดปุ่ ม ISO และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ ปรับตัง้ ค่าความไวแสง (เลือกค่า ISO) 21 .

M เมือ ่ ต้องการเปลีย ่ นในโหมดชว ั เตอร์และค่ารูรับแสงทีต กดปุ่ ม MODE และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก หรือ รอง เพื่อเลือกความเร็วชต ่ ้องการ ั เตอร์และค่ารูรับแสงทีต โปรแกรม P-Program [P*] สําหรับตัง้ ค่าความเร็วชต ่ ้องการ ้ อกความเร็วชต ั เตอร์ทต โปรแกรม S-Shutter Speed และ M-Manual สําหรับใชเลื ี่ ้องการ ้ อกค่ารูรับแสงทีต โปรแกรม A-Aperture และ M-Manual สําหรับใชเลื ่ ้องการ เมือ ่ ต้องการเปลีย ่ นระบบว ัดแสง (Meter) กดปุ่ ม และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ เปลีย ่ นระบบวัดแสง (Meter) 22 . A. S.่ ยถ่ายภาพ P.

1.0 = +/.Bracketing กดปุ่ ม BKT และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ ตัง้ จํานวนภาพทีถ ่ า่ ยคร่อมแสงดดยอัตโนมัต ิ (3F = 3 ภาพ) กดปุ่ ม BKT และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ ตัง้ ค่าแสงทีต ่ ้องการถ่ายคร่อมแสง (1.3 = เพิม ่ ความสว่างในภาพ 0.0 สต ้อป) 23 .เมือ ่ ต้องการตงค่ ้ั าชดเชยแสงถ่ายภาพ กดปุ่ ม ชดเชยแสงถ่ายภาพ และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ ตัง้ ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ (+0.3 สต ้อป) เมือ ่ ต้องการตงจํ ้ั านวนภาพทีถ ่ า่ ยคร่อมแสง BKT .

กดปุ่ ม WB (ค่าสมดุลย์สข ่ ปรับแต่งจูนค่าสมดุลย์แสงสข ้ บตัง้ ค่าอุณภูมแ ้ อกค่า pre-set WB ทีต หรือใชปรั ิ สง (K) หรือ ใชเลื ่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้าในกล ้องเอาไว ้แล ้ว เมือ ่ ต้องการตงค่ ้ั าแสงแฟลช กดปุ่ ม (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสง่ั หลัก เพือ ่ ตัง้ โหมดแฟลชทีต ่ ้องการ กดปุ่ ม (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ ตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชทีต ่ ้องการ 24 .ี าว WB-White Balance เมือ ่ ต้องการตงค่ ้ั าสมดุลย์แสงสข ี าว) และหมุนแหวนคําส่งั หลัก เพือ ี าวทีต กดปุ่ ม WB (ค่าสมดุลย์สข ่ ตัง้ ค่าสมดุลย์แสงสข ่ ้องการ ี าว) และหมุนแหวนคําส่งั รอง เพือ ี าว.

้ ป การใชอ ุ กรณ์ทม ี่ าก ับกล้อง ่ ายสะพาย AN-DC1 วิธก ี ารใสส ่ ผ่นครอบ BM-11 จอ LCD วิธก ี ารใสแ 1. สอดลิน ้ ด ้านบนของแผ่นครอบ BM-8 ให ้ตรงเข ้ากับร่องด ้านบนจอ LCD 2. กดด ้านล่างของให ้ตัวแผ่นครอบ BM-8 ให ้เข ้าล ้อคกับด ้านล่างของกล ้อง การถอดแผ่นครอบ BM-11 ให ้ทํากลับกัน โดยดันตัวแผ่นครอบ จากด ้านล่างของกล ้องขึน ้ มา ่ างรองชอ ่ งมองภาพ DK-21 วิธก ี ารใสย ่ ่ ฝาปิ ด DK-5 ทีช ่ งมองภาพ ก่อนทีจ ่ ะใสอป ุ กรณ์อน ่ื ๆเชน ่ อ ่ งมองภาพ DK-21 โดยการดันทีข ให ้ถอดยางรองชอ ่ อบ ้ ด ้านข ้าง ซาย-ขวา ขึน ้ ตรงๆ ้ ่ งมองภาพ สําหรับการถ่ายภาพ ควรใชฝาปิ ด DK-5 ปิ ดชอ ด ้วยไทมเมอร์ นับเวลาถอยหลัง หรือ การตัง้ เวลาถ่ายภาพ ล่วงหน ้า 25 .

ทีด ่ ้านหลังกล ้อง กดปุ่ ม เพือ ่ เรียกดู หรือ เรียกใช ้ คําสง่ั ในชุด รายการต่างๆในกล ้อง ชุดรายการคําสัง่ หลัก คําอธิบาย ชุดรายการคําสัง่ เรียกดูและจัดการภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ดบันทึกภาพ ชุดรายการคําสัง่ ใช ้ในการถ่ายภาพ ชุดรายการคําสัง่ ปรับแต่งกล ้องตามเฉพาะตัวบุคคลผู ้ใช ้ กับกล ้องตัวนี้ ชุดรายการคําสัง่ เพือ ่ จัดเตรียมบันทึกภาพทั่วๆไปของกล ้องก่อนใช ้งาน ชุดรายการคําสัง่ ตัดแต่งภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในกล ้อง ชุดรายการคําสัง่ ทีถ ่ ก ู เรียกใช ้บ่อยๆ ทีต ่ ัวผู ้ใช ้สร ้างขึน ้ เอง 26 .

กดปุ่ ม เพือ ่ เรียกชุดรายการคําสง่ั ให ้แสดงบนจอ LCD ทีด ่ ้านหลังกล ้อง 2. กดแป้ น 8 ทิศ ขึน ้ บน เพื่อไปที่ชด ุ รายการ หรือ ลงล่าง เพือ ่ เลือกชุดรายการคําสง่ั หล ัก 4. กดแป้ น 8 ทิศไปทางขวา ย่อย เพือ ่ ไปทีร่ ายการคําสง่ั 27 .้ ละใสค ่ั ่ า การใชแ ํ สงลงไปในรายการคํ าสง่ ั ต่างๆของกล้อง การใชปุ่้ มกด 8 ทิศ และปุ่ ม เพือ ่ เลือกทํารายการคําสง่ั ต่างๆภายในของกล ้อง ้ วิธก ี ารใชและป้ อนค่าคําสง่ั ให ้รายการคําสง่ั ต่างๆให ้กับ กล ้อง 1. ้ กดแป้ น 8 ทิศไปทางซาย คําสงั่ หลัก 3.

5. กดแป้ น 8 ทิศไปทางขวา ตัวรายการคําสง่ั ย่อยนัน ้ ๆ เพือ ่ ไปทีค ่ า่ ทีต ่ งั ้ ไว ้ใน 7. กดแป้ น 8 ทิศ ขึน ้ บน หรือ ลงล่าง เพือ ่ เลือก ค่าต่างๆ ในนตัวรายการคําสง่ั ย่อยนัน ้ ๆ ค่าทีเ่ ลือกจะถูกคาดด ้วยแถบสว่าง 8. หากเลือกค่าทีต ่ ้องการได ้แล ้ว ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ ยืนยันการเปลีย ่ นแปลงค่าทีเ่ ลือกไว ้ หากไม่ต ้องการเปลีย ่ นแปลง ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ ยกเลิกการทํารายการ และออกจากหน ้าเมนู หมายเหตุ: • หากรายการคําสง่ั มีตวั อักษรเป็ นสเี ทา แสดงว่าจะไม่สามารถทํารายการนัน ้ ได ้ เนือ ่ งจากเป็ นคําสง่ั พิเศษ • ในบางคําสง่ั การกดปุ่ ม ขวา หรือ กดทีต ่ รงกลางแป้ น 8 ทิศ จะมีคา่ เท่ากับเป็ นการกดปุ่ ม ยอมรับ • แต่ในบางคําสง่ั ต ้องกดทีป ่ ม ุ่ เท่านั น ้ คําสง่ั นั น ้ จึงจะมีผลบังคับใช ้ ั เตอร์เบาๆ 1 ครัง้ กล ้องจะออกหน ้ารายการคําสง่ั เพือ • หากไม่ต ้องการทํารายการใดๆ ให ้แตะปุ่ มชต ่ พร ้อมทํา การถ่ายภาพทันที 28 . กดแป้ น 8 ทิศ ขึน ้ บน หรือ ทําหัวข ้อรายการคําสง่ั ย่อย ลงล่าง เพือ ่ เลือก รายการคําสง่ั ย่อยทีเ่ ลือกจะถูกคาดด ้วยแถบสว่าง 6.

เมือ ่ ไฟเต็มถ่านแล ้ว ดวงไฟชาร์ทถ่านบนแท่น จะติดสว่าง ตลอด (หยุดกระพริบ) เลือ ่ นถ่านไปทางด ้านหลัง เพือ ่ เอาถ่านออกจากแท่นชาร์ท และปลดสายไฟฟ้ า ออกจากแท่นชาร์ท 29 . ต่อสายหรือ หัวปลัก ้ เข ้ากับ แท่นชาร์ท MH-25 ตามทีแ ่ สดงในภาพ ี บทีป จากนัน ้ ก็เสย ่ ลัก ้ ไฟฟ้ าภายในบ ้าน 2. ถอดฝาครอบถ่านออก 3. วางถ่าน EN-EL15 ลงไปบนแท่านชาร์ท เลือ ่ นถ่านไปทางด ้านหน ้าให ้ล็อคกับแท่นชาร์ท ดวงไฟชาร์ทถ่านบนแท่น จะเริม ่ กระพริบ 4.วิธช ี าร์ทถ่าน EN-EL15 ทีม ่ ม ี าให ้ในกล่องพร ้อมกับกล ้อง ้ โดยตามปกติใชเวลาชาร์ ทประมาณ 2 ช่ วั โมง 15 นาที สําหรับถ่านเปล่า 1.

2 ตรวจดูวา่ ลิน ้ ล็อคถ่านอยูใ่ นตําแหน่งล็อคถูกต ้อง (เวลาจะถอดถ่านฯให ้ดันลิน ้ ล็อคนีก ้ ลับเข ้าไป) 3. 2. พลิกกล ้องขึน ้ มา 1.2 แล ้วพลิกฝาปิ ดขึน ้ มาแบบในภาพ 2.่ า่ นลงไปในกล้อง การใสถ 1.1 ดันเลือ ่ นสวิทช์ล็อคฝาปิ ดช่องใส่ถา่ น เข ้าไปหาตัวกล ้อง 1.1 ใส่ถา่ นฯลงไปในช่องใส่ถา่ นของกล ้อง ให ้ขัว้ ไฟฟ้ าอยูด ่ ้านในสุด เข ้ามาตัวกล ้อง 2. ปิ ดฝาช่องใส่ถา่ น แล ้วกดลงจนกลอนล็อคฝาปิ ดสนิทกับตัว กล ้อง หมายเหตุ: ี หาย ควรหมุนสวิทช ์ ปิ ด-เปิ ด กล ้อง ไปที่ ปิ ด OFF เสมอ ก่อนทีจ • เพือ ่ ป้ องกันความเสย ่ ะเปลีย ่ นถ่าน แบตเตอรี่ ้ ้ • ควรใชฝาครอบปิ ดขัว้ ถ่านแบตเตอรี่ เมือ ่ ไม่ได ้ใชงาน 30 .

วิธใี ส่เลนส์ จัดแนวจุดสีขาวท ้ายเลนส์ และ จุดขาว บนกล ้องให ้ตรงกัน 1. แล ้วหมุน ตามเข็มนาฬกาเบาๆ จนมีเสียงดังคลิก หากเลนส์มแ ี หวนปรับค่ารูรับแสง ให ้หมุนแหวนไปทีค ่ า่ รูรับแสงทีเ่ ปิ ดเล็กทีส ่ ด ุ หากเลนส์เป็ นเลนส์ออตโต ้โฟกัสแบบมีสวิทช์เลือกระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ A – M หรือ แบบ M/A – M ให ้ตัง้ สวิทช์ไปที่ A เพือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ ของกล ้อง 31 .5-5.์ ับกล้อง วิธก ี ารใสเ่ ลนสก ส่วนประกอบทัว่ ๆไปของเลนส์ AF-S DX 18-105 3.ตรวจดูวา่ ได ้หมุนสวิทช์ ปิ ด-เปิ ด กล ้อง ไปที่ ปิ ด OFF แล ้ว ถอดฝาครอบปิ ด ด ้านหลังเลนส์ และถอดฝาปิ ดช่องใส่เลนส์ บนกล ้อง โดยการหมุนประมาณ 1/3 รอบ 2.6 ED VR 1. จุดมาร์กสีขาว จัดแนวเลนส์ สอดด ้านท ้ายเลนส์ เข ้าไปในช่องใส่เลนส์ ในกล ้อง ิ 2.

1. แล ้วดึงออกมาตรงๆ ทางด ้านหน ้า 1. หมุนตัวเลนส์ตามเข็มนาฬกา หมายเหตุ: ้ ์ อตโต ้โฟกัส แบบทีม หากใชเลนส อ ่ แ ี หวนปรับค่ารูรับแสง ให ้หมุนแหวนไปทีค ่ า่ รูรับแสงทีเ่ ปิ ดเล็กทีส ่ ด ุ ่ ์ ก่อนทีจ ่ ะใสเลนสกบ ั กล ้อง และเพือ ่ ให ้ระบบวัดแสงของกล ้องทํางานได ้ 32 . เปิ ดสวิทช์ระบบลดความไหวสะเทือน VR Vibration Reduction ทีส ่ วิทช์ข ้างตัวเลนส์ เพือ ่ ช่วยลดอาการไหวสะเทือนเมือ ่ ถ่ายภาพทีใ่ ช ้ ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า หมายเหตุ: หากใช ้ขาตัง้ กล ้องควรปิ ด Off ระบบ VR 4. วิธถ ี อดเลนส์กดปุ่ มปลดล ้อค บนตัวกล ้อง ิ แล ้วดึงตัวเลนส์ออกมาตรงๆ 2.3. เปิ ดฝาปิ ดเลนส์ โดยการบีบทีร่ อ ่ งจีบตรงกลางฝาปิ ด 2.

) จากนัน ้ ก็กดปุ่ ม เพือ ่ ยืนยันการแปลีย ่ นโซนเวลา 6. เปิ ดสวิทช์กล ้องไปที่ ON 2. แตะปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ 1 ครัง้ กล ้องจะออกหน ้ารายการคําสัง่ และ พร ้อมทําการถ่ายภาพทันที ิ หมายเหตุ: นาฬกาภายในกล ้อง จะใช ้พลังงานจากถ่านกระดุมสํารองในกล ้อง ซึง่ จะอยูไ่ ด ้ประมาณ 3 เดือน ั ลักษณ์ กระพริบเตือน ให ้ตัง้ เวลาและวันที่ ในกล ้องใหม่ หากถ่านสํารองภายในหมด จอ LCD จะมีสญ ิ ิ นาฬกาภายในกล ้อง มีความแม่นยําน ้อยกว่านาฬกาทั ว่ ๆไปในครัวเรือน ดังนัน ้ จึงควรหมัน ่ ตรวจสอบเวลา 33 . กดแป้ น ขึน ้ บน จากนัน ้ ก็กดปุ่ ม 4. กดปุ่ ม MENU และเลือกชุดรายการคําสัง่ หลัก Set Up สําหรับเตรียมกล ้องในครัง้ แรก กดขวา เพือ ่ เลือกการเปลีย ่ นภาษาทีใ่ ช ้แสดง 3. กดแป้ น หรือ เพือ ่ เลือก Day light saving time (ประเทศไทยไม่ใช ้ ให ้เลือกเป็ น Off) จากนัน ้ ก็กดปุ่ ม เพือ ่ ยืนยันการปิ ด 7. กดแป้ น หรือ เพือ ่ ตัง้ วัน เดือน ปี จากนัน ้ ก็กดปุ่ ม และ ขึน ้ หรือ ลงล่าง เพือ ่ ยืนยันการแปลีย ่ นแปลงวันที่ 8.้ า ่ั วิธก ี ารใชค ํ สงในเมนู รายการต่างของกล้อง 1. กดขวา หรือ ลงล่าง เพือ ่ เลือกภาษาทีใ่ ช ้ เพือ ่ ยืนยันการแปลีย ่ นแปลง เลือก World time เพือ ่ ตัง้ เวลาทีจ ่ ะใช ้ในกล ้อง กดแป้ น หรือ เพือ ่ เลือกโซนเวลาทีจ ่ ะใช ้ในกล ้อง (ประเทศไทยใช ้ Bangkok UTC+7 ชม.

่ ง 1 และ 2 ให ้ตรงกับร่องนํ าทาง เอาการ์ดใสใ่ นชอ ดันการ์ดเข ้าไปให ้สุดทาง ไฟสถานะการ์ดจะติดสว่าง 1 ครัง้ ์ ้ องกันการลบไฟล์ภาพว่าไม่ได ้ล็อคไว ้ ตรวจดูสวิทชป 4. ฝาปิ ดจะถูกดันให ้เปิ ดออกไปทางด ้านข ้าง 3. 1.่ าร์ดความจําเพือ การใสก ่ บ ันทึกภาพ ์ ล ้อง Off ก่อนใส ่ 1. ่ งใสก ่ าร์ดตามเดิม ปิ ดฝาชอ 34 .ปิ ดสวิทชก และ ก่อนถอด เปลีย ่ นการ์ดเสมอ 2. ดันคันโยกปลดล็อคฝาปิ ดไปทางด ้านข ้าง ตามภาพ 2.

เปิ ดฝาปิ ดช่องใส่การ์ด ดันการ์ดเข ้า การ์ดจะถูกดันกลับหลุดออกมาเอง 3. จอแสดงคําสั่ง LCD จะแสดงสถานะของช่องใส่การ์ด แต่ละช่อง โดยจะกระพริบ หากการ์ดในช่องนัน ้ เต็มแล ้ว หมายเหตุ: ใช ้คําสัง่ Role Played by card in Slot 2 ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพสําหรับกําหนดการทํางาน ของช่องการ์ดช่องที่ 2 • Overflow บันทึกไฟล์ภาพลงการ์ด 1 เต็มแล ้วจึงเปลีย ่ นไปใช ้การ์ด2 • Back Up บันทึกลงในการ์ดทัง้ การ์ด 1 และ การ์ด 2 พร ้อมๆกัน • Raw(Slot 1)+JPG(Slot 2) ลงไฟล์ NEF ลงที่การ์ด 1 และ JPEG ลงที่ในการ์ด2 หากกล ้องไม่มก ี าร์ดบรรจุอยู่ จะมีเครือ ่ งหมาย เตือนในจอ LCD ด ้านบน -และ เตือนในช่องมองภาพ 35 .การถอดการ์ดความจําออกจากกล้อง 1. ตรวจดูวา่ ไฟสถานะการ์ด ไม่ได ้ติดสว่างอยูไ่ ด ้ และหมุนสวิทช์ ปิ ด-เปิ ด กล ้อง ไปที่ ปิ ด OFF แล ้ว 2.

กดปุ่ มทีม ่ เี ครือ ่ งหมาย (คือปุ่ ม และปุ่ ม ) พร ้อมๆกัน แช่ไว ้ 2 วินาที กล ้องจะแสดงกระพริบ เตือนว่า กล ้องจะทําการฟอร์แมท การ์ดความจํา หากต ้องยกเลิก การฟอร์แมท ให ้กดแตะปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ 1 ครัง้ จะเป็ นการยกเลิกการฟอร์แมทการ์ดทันที 3.การฟอร์แมทการ์ดความจํา 1. กดปุ่ มทีม ่ เี ครือ ่ งหมาย (คือปุ่ ม และปุ่ ม ) ซํา้ อีกครัง้ กล ้องจะทําการฟอร์แมท ลบไฟล์ภาพทงหมดใน ั้ การ์ดทิ้งท ันที โดยจะฟอร์แมทการ์ดในช่อง 1 ก่อน จากนัน ้ หากผู ้ใช ้ต ้องการฟอร์แมทการ์ดในช่อง 2 ให ้หมุนแหวน ควบคุมหลัก ไปทางซ ้าย หรือ ขวา กล ้องก็จะทําการฟอร์แมท การ์ดในช่องที่ 2 และแสดงจํานวนภาพทีส ่ ามารถถ่ายได ้ใหม่ สําหรับการ์ดนัน ้ หมายเหตุ: อย่าปิ ดสวิทช์กล ้อง หรือ ถอดถ่าน หรือ การ์ดขณะทีฟ ่ อร์แมท เพราะจะทําให ้การ์ดเสียได ้ การฟอร์แมทการ์ด จะเป็ นการทําให ้ไฟล์ภาพที่บน ั ทึกไว ้ถูกลบทิง้ หายไปทัง้ หมด ควรก ้อปปี้ สํารองไฟล์ไว ้เสมอ 36 . เปิ ดสวิทช์กล ้องไปที่ ON 2.

ผู ้ใชสามารถปรั บชอ 1.่ งมองภาพ การปร ับโฟก ัสชอ ้ ่ งมองภาพให ้เข ้ากับสายตาตัวเองได ้ตัง้ แต่ -2 ถึง +1 /ม. ์ ล ้องไปที่ ON เปิ ดสวิทชก ์ ล ้อง และเปิ ดฝาเลนสก 2. เล็งกล ้องไปทีพ ่ น ้ื สเี รียบๆ ทีร่ ะยะไกล ่ งมองภาพ และหมุนปรับแป้ นโฟกัสทีข ่ ้างชอ จนกว่าจะเห็นบริเวณทีโ่ ฟกัส และ วงกรอบโฟกัสได ้คม ั เจนในชอ ่ งมองภาพ ชด 37 .

์ ล ้องไปที่ ON เปิ ดสวิทชก 2. ตรวจดูระดับไฟฟ้ าในถ่านแบตเตอรี่ โดยดูจากจอ LCD 3.ขนที ั้ ่ 1 เตรียมกล้องถ่ายภาพ 1.2 K ( K = x1000) หากการ์ดเต็ม กล ้องจะแสดง ไม่สามารถถ่ายบันทึกภาพได ้อีก และ กระพริบเตือน และ เมือ ่ ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off กล ้องจะแสดงจํานวนภาพทีย ่ งั สามารถถ่ายได ้คงค ้างไว ้บนจอ LCD 38 . กล ้องจะแสดงจํานวนภาพทีก ่ าร์ดยังสามารถบันทึกภาพได ้ในจอ LCD ในกรณีทก ี่ าร์ดสามารถบันทึกภาพได ้มากกว่า 1000 ภาพ กล ้องจะแสดง 1.

จับประคองกล ้องด ้วยมือทัง้ สอง ให ้ปลายเท ้าแยกจากกันเล็กน ้อย ประมาณครึง่ ก ้าว ่ ไหวของมือทีจ 2. พยายามให ้แขนแนบชิดลําตัว เพือ ่ ลดอาการสัน ่ ับ ทํา ให ้กล ้องสะเทือนไปด ้วย จัดภาพแนวนอน สําหรับถ่ายภาพวิว การจัดภาพ การจัดภาพทําได ้ 2 วิธค ี อ ื จับกล ้องแนวนอน หรือ แนวตัง้ 3.ขนที ั้ ่ 2 เตรียมกล้องถ่ายภาพ โหมดถ่ายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัต ิ โรงงาน หรือ จะถูกตัง้ มาให ้จาก หากไม่ต ้องการใช ้แสงแฟลชถ่ายภาพ หากต ้องการเปลีย ่ นโหมดช่วยถ่ายภาพ ให ้กดปุ่ ม Mode และหมุนแหวนควบคุมหลัก Main Command Dial เพื่อเลือกใช ้ โหมดช่วยถ่ายภาพอืน ่ ๆ ขนที ั้ ่ 3 การจ ับกล้องและการจ ัดภาพ 1. จัดกรอบหาโฟกัสให ้อยูบ ่ นตัวแบบ จัดภาพแนวตัง้ สําหรับถ่ายภาพบุคคล 39 .

แตะกดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง ให ้กล ้องเริม ่ หาโฟกัส เมือ ่ ไฟยืนยันการโฟกัสสว่าง ในช่องมองภาพ ให ้กดปุ่ มชัตเตอร์ลงไปจนสุดทาง เพือ ่ ให ้กล ้องบันทึกภาพ 5.4. เมือ ่ กดลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพไปแล ้ว ภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ดความจํา โดย ไฟแสดงสถานะการเขียนบันทึกลงการ์ดความจําจะติดสว่างขึน ้ ทีด ่ ้านหลัง กล ้อง ในระหว่างทีก ่ ล ้องบันทึกไฟล์ภาพ (ไฟแสดงสถานะติดสว่างอยู)่ ไม่ควรปิ ด สวิทช์กล ้อง หรือ เปลีย ่ นถ่านในกล ้อง หรือ เปิ ดฝาปิ ดช่องใส่การ์ด หรือ ถอด เปลีย ่ นการ์ด เพราะจะทําให ้กล ้องและการ์ดทํางานผิดพลาดเสียหายได ้ ควร รอจนกว่าไฟสถานะการ์ดดับลงก่อนเสมอ การปิ ดการทํางานโดยอ ัตโนม ัติ ้ เมือ ่ ไม่มก ี ารใชงานใดๆ กล ้องถูกตัง้ ให ้ปิ ดมิเตอร์วด ั แสง และจอแสดงคําสง่ั ถ่ายภาพ ภายใน 6 วินาที ั เตอร์เบาๆครึง่ ทาง 1 ครัง้ จะกระตุ ้นให ้กล ้องทํางานอีก เพือ ่ ประหยัดไฟฟ้ าจากถ่านแบตเตอรี่ กดปุ่ มชต คําสง่ั เฉพาะ c2 สําหรับเปลีย ่ นเวลาปิ ดการทํางานช่วั คราวโดยอัตโนมัตข ิ องกล ้อง ตามทีผ ่ ู ้ใชต้ ้องการ ใช ้ โหมดถ่ายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัต ิ หากมีแสงถ่ายภาพไม่พอ กล ้องจะยกแฟลชภายในขึน ้ มาให ้เอง เพือ ่ ให ้แสงแฟลช โดยจะแสดงสัญลักษณ์ไฟแฟลชพร ้อมใช ้ให ้เห็นในช่องมองภาพ เมือ ่ ถ่ายภาพแล ้ว ก็กดหัวแฟลชเก็บลงในกล ้องตามเดิม ใช ้ โหมด หากไม่ต ้องการใช ้แสงแฟลชถ่ายภาพ 40 .

41

่ ยถ่ายภาพดิจต
การใชโ้ หมดชว
ิ อลสําหร ับสถานการณ์ตา่ งๆ SCENE modes
นอกจากโหมดช่วยถ่ายภาพแบบอัตโนมัตท
ิ งั ้ หมด
แล ้ว ผู ้ใช ้ยังสามารถเลือกใช ้
โหมด Scene ช่วยถ่ายภาพในสถานการณ์ตา่ งๆ ตามทีไ่ ด ้ถูกโปรแกรมมาจากโรงงาน
เพือ
่ ช่วยให ้ถ่ายภาพในแต่ละโอกาสสถานการณ์เหล่านีไ้ ด ้อย่างง่ายดาย

่ ยถ่ายภาพในสถานการณ์ตา่ งๆให้เลือกด ังนี้
โหมด Scene ชว

พลบคํา่ /รุ่งเชา้
ั ว์เลี้ยง
สต
กลางแสงเทียน
ดอกไม ้บาน
ฤดูใบไม ้ร่วง
อาหารการกิน
วิว เวลากลางคืน
งานเลีย
้ ง/ในสถานที่
ชายหาด หรือ หิมะ

เงาดํา
ฉากหลังสว่าง
ฉากหลังมืด

ดวงอาทิตย์ตก
42

่ ยถ่ายภาพแบบ SCENE
การเลือกใชง้ านโหมดชว

สําหรับถ่ายภาพบุคคลทีต
่ ้องการให ้ดูนุ่มนวล สีผวิ เป็ น
ธรรมชาติ
กล ้องจะหาระยะโฟกัสทีว่ ถ
ั ตุทอ
่ี ยูใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ก่อนเสมอ ความ
นุ่มนวลของฉากหลังขึน
้ อยูก
่ บ
ั แสงแวดล ้อม
เพื่อให ้ได ้ผลดีมากที่สด
ุ ให ้ฉากหลังอยูไ่ กลทีส
่ ด
ุ และใช ้
เลนส์ทม
่ี ท
ี างยาวโฟกัสมากๆ เพือ
่ ให ้ภาพดูลก
ึ มีมต
ิ ิ

สําหรับการถ่ายภาพเด็กเล็กทีต
่ ้องการความสะดวก และ
รวดเร็ว
กล ้องจะปรับเน ้นสีสรรสดใส และให ้สีผวิ ทีด
่ น
ู ุ่มเนียนเป็ น
ธรรมชาติ
กล ้องจะหาระยะโฟกัสทีว่ ถ
ั ตุทอ
่ี ยูใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ก่อนเสมอ

สําหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ หรืออาคารบ ้านเรือน ที่
ต ้องการเน ้นสีสรร ความสดใส คมชัดเจน
กล ้องจะหาระยะโฟกัสทีว่ ถ
ั ตุทอ
่ี ยูใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ก่อนเสมอ
ระบบไฟช่วยส่องหาโฟกัสและ ระบบแฟลชจะไม่ทํางาน
แม ้ว่าจะมีแสงตามธรรมชาติในขณะนัน
้ มีน ้อยก็ตาม
เพื่อให ้ได ้ผลดีมากที่สด
ุ ควรใช ้เลนส์มม
ุ กว ้างเพือ
่ ให ้
มุมมองภาพทีก
่ ว ้างไกล

43

สําหรับการถ่ายภาพ กีฬา (ภาพทีต
่ ัวแบบมีเคลือ
่ นไหว
ขณะทําการถ่ายภาพ)
กล ้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ทเี่ ร็วทีส
่ ด
ุ เพือ
่ เน ้นจับภาพ
ของการเคลือ
่ นไหวของตัวแบบ กล ้องจะปรับจุดโฟกัส
ตลอดเวลาทีก
่ ดปุ๋มลั่นชัตเตอร์ ลงไปครึง่ ทาง เพือ
่ ไล่จบ

ตามการเคลือ
่ นไหวในภาพ
ผู ้ใช ้สามารถเลือกใช ้กรอบโฟกัสอันใดอันหนึง่ ในการเริม
่ ต ้น
หาโฟกัสก็ได ้
ระบบไฟส่องหาโฟกัสและแฟลชจะไม่ทํางาน แม ้ว่าจะมี
แสงน ้อยก็ตาม

สําหรับการถ่ายภาพทีต
่ ้องการขยายให ้เห็นภาพ เช่น
ดอกไม ้, แมลง หรือสิง่ ของขนาดเล็ก กล ้องจะโฟกัส ทีต
่ รง
กลางกรอบภาพเป็ นหลัก (แต่ผู ้ใช ้จะเลือกเปลีย
่ นก็ได ้)
แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ , การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต
เตอร์ เพือ
่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ เลนส์ทใ่ี ช ้ควรเป็ นเลนส์
สําหรับถ่ายภาพ ระยะใกล ้ หากใช ้เลนส์ธรรมดาใช ้ปรับไปที่
ระยะถ่ายภาพใกล ้สุดของเลนส์
หากใช ้เลนส์ซม
ู แนะนํ าให ้ซูมให ้สุดทางยาวโฟกัสของ
เลนส์นัน
้ เพือ
่ ให ้ได ้ขนาดขยายใหญ่มากทีส
่ ด
ุ ระบบแฟลช
จะสัมพัน ธ์กบ
ั ม่านชุดแรก (แต่z^h.=hสามารถเปลีย
่ นได ้)

สําหรับเมือ
่ ต ้องการถ่ายภาพวิวเวลากลางคืน
กล ้องจะทําการลบจุดสีรบกวน noise ในภาพ เลือกรูหน ้า
กล ้อง และความเร็วชัตเตอร์ทพ
่ี อเหมาะกับสีแสงไฟฟ้ า
ต่างๆ เพือ
่ ให ้ได ้ทีม
่ ภ
ี าพทีม
่ ค
ี วามสว่าง สีสรรสดใส และ
คมชัด
แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ , การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต
เตอร์ เพือ
่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ

44

สําหรับเมือ
่ ต ้องการภาพถ่ายด ้วยความสะดวก รวดเร็ว
กล ้องจะเลือกรูหน ้ากล ้อง และความเร็วชัตเตอร์ทพ
ี่ อเหมาะ
กับตัวแบบ และแสงสีของฉากหลัง
เพือ
่ ให ้ได ้ทีม
่ ภ
ี าพทีม
่ ค
ี วามสว่าง สีสรรสดใส และคมชัด
แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ , การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต
เตอร์ เพือ
่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ

สําหรับเมือ
่ ต ้องการภาพถ่ายในงานเลีย
้ ง หรือ ในสถานที่
ให ้แสงทีพ
่ อเหมาะกับตัวแบบ และแสงของฉากหลัง

สําหรับเมือ
่ ต ้องการภาพถ่ายทีด
่ ส
ู ว่างสดใส ของหาดทราย,
หิมะ หรือ ฝื นนํ้ าทีด
่ รู ะยิบระยับ
ระบบไฟช่วยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน

45

ี รรแบบไล่เฉดสีจากอ่อนสุดไปเข ้ม สําหรับถ่ายภาพทีม ่ ส ี ส สุดและความสว่างในยามพระอาทิตย์ขน ึ้ หรือ ตก ระบบไฟช่วยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ . การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ ี รรเข ้มในสภาพแสงน ้อย สําหรับเมือ ่ ต ้องการภาพถ่ายทีม ่ ส ี ส ช่วงก่อน หรือ หลัง พระอาทิตย์ ขึน ้ หรือ ตก ระบบไฟช่วยหาโฟกัสและแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ . การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ สําหรับการถ่ายภาพสัตว์เลีย ้ ง ทีไ่ ม่คอ ่ ยอยูน ่ งิ่ กับที่ ระบบไฟช่วยหาโฟกัสจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน 46 .

การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ สําหรับเมือ ่ ต ้องการถ่ายภาพไร่.สําหรับถ่ายภาพเพือ ่ เก็บบรรยากาศ ท่ามกลางแสงเทียน ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ . การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ 47 . ทุง่ หรือ สวนดอกไม ้ ี รร หรือ ภาพวิวธรรมชาติ ทีเ่ ต็มไปด ้วยพืชพรรณทีม ่ ส ี ส ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ . การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอ สําหรับเมือ ่ ต ้องการภาพถ่ายทีต ่ ้องการเน ้นสีแดงและสี เหลืองของฤดูใบไม ้ร่วง ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ .

การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสงน ้อย และ ผู ้ใช ้จะเปิ ดใช ้แสงแฟลชกล ้องช่วยก็ได ้ สําหรับถ่ายภาพเงาดํา โดยมีฉากหลังทีส ่ ว่างไสว ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ .สําหรับเมือ ่ ต ้องการถ่ายภาพอาหารทีเ่ น ้นความอิม ่ เข ้มของสี อาหาร หรือ ขนม แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ . การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสงน ้อย สําหรับถ่ายภาพทีต ่ ้องการให ้ดูสว่างไสวนุ่มนวลทัง้ ทีต ่ ัว แบบและฉากหลัง ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน 48 .

สําหรับเมือ ่ ต ้องการภาพถ่ายทีเ่ น ้นความมืดสลัว ลึกลับโดย เน ้นให ้เห็นเฉพาะด ้าน. การตัง้ นับถอยหลัง หรือ รีโมทลัน ่ ชัต เตอร์ เพือ ่ ช่วยลดอาการภาพเบลอในสภาพแสงน ้อย 49 . เส ้นขอบ หรือจุดใดจุดหนึง่ เท่านัน ้ ระบบแฟลชจะถูกปิ ดไม่ให ้ทํางาน แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ .

กดแป้ น ซ ้าย หรือ ขวา สําหรับเรียกดูภาพ ก่อน – หลัง ตามลําดับที่บน ั ทึก ขึน ้ บน หรือ ลงล่าง และขึน ้ บน เพือ ่ เรียกดูข ้อมูลของภาพทีก ่ ําลังแสดงอยูน ่ ัน ้ หากต ้องการดูภาพทีบ ่ น ั ทึกในการ์ดช่อง 1 หรือ ช่อง 2 ให ้กดปุ่ ม BKT และแป้ น เพื่อเปลี่ยนการ์ดที่จะดูไฟล์ภาพ เมือ ่ ต ้องการยกเลิกการแสดงภาพ ให ้กดแตะปุ่ มชัตเตอร์ เบาๆ กล ้องก็จะเลิกแสดงภาพและพร ้อมใช ้ถ่ายภาพได ้ ทันที หมายเหตุ: หากใช ้คําสัง่ Image Review ในชุดคําสัง่ แสดงภาพ Playback กล ้องจะแสดงภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายไปในทันที หลังจากที่ กดลั่นชัตเตอร์ โดยจะแสดงภาพอยูน ่ าน 20 วินาที 50 .การเรียกดูภาพทีบ ่ ันทึกไว้ Playback 1. กดปุ่ ม เพือ ่ สัง่ เรียกดูภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ 2.

กดปุ่ ม เพือ ่ สงั่ เรียกดูภาพทีบ ่ ันทึกไว ้ 2.การลบภาพ 1. กดปุ่ ม เพือ ่ สง่ั ให ้กล ้องลบภาพทีก ่ ําลังแสดงอยูน ่ ัน ้ กล ้องจะแสดงหน ้าต่างขอคํายืนยันว่าต ้องการลบทิง้ ? (Delete?) กดปุ่ ม ซ้าํ อีกครัง้ เพือ ่ ยืนยันคําสง่ั ให ้ลบภาพทิง้ กล ้องจะลบภาพทีก ่ ําลังแสดงอยูน ่ ัน ้ ทันทีและจะแสดงภาพถัดไปแทน หากไม่ต ้องการลบภาพ ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ ออกจากคําสง่ั ลบภาพ ั เตอร์เบาๆ กล ้องจะเลิกการแสดงภาพและพร ้อมใชถ่้ ายภาพได ้ทันที หรือกดปุ่ มชต 51 .

หมุนสวิทชเ์ ปิ ดคําสง่ ั LiveView ซงึ่ จอ LCD ด ้านหลังจะแสดงภาพและข ้อมูล 1. AF mode แสดงโหมดหาโฟกัสทีใ่ ช ้อยู่ 6. Audio recording indicator แสดงระบบบันทึกเสียง 4.Manual เมือ ่ ต ้องการปรับหาโฟกัสด ้วยมือเอง 52 . เลือกโหมดหาโฟก ัสอ ัตโนม ัติ โดยสามารถเลือกได ้ 2 แบบ คือ AF-S Single servo focus (โฟกัสแบบเดี่ยวทีละจุด สําหรับใช ้กับวัตถุทอ ี่ ยูน ่ งิ่ ) หรือ AF-F Full time servo focus (หาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง ใช ้กับวัตถุทอ ่ี ยูเ่ คลือ ่ นไหว) หรือ M. AF-area mode แสดงระบบโฟกัสอัตโนมัตท ิ ใ่ี ช ้อยู่ 7. Monitor brightness อัตราความสว่างของจอ LCD (กดที่แป้ น 8 ทิศ) 2. Time remaining เวลาทีเ่ หลือทีย ่ งั สามารถใช ้ LiveView ได ้ 5.้ การใชระบบดู ภาพสด LiveView จากเซ็นเซอร์รับภาพ เพือ ่ ชว่ ยในการจัดภาพโดยดูได ้ตรงจากจอ LCD 1. Focus point บริเวณภาพทีก ่ ล ้องกําลังจับโฟกัส 8. Time remaining (movie mode) เวลาทีเ่ หลือ ทีย ่ งั สามารถใช ้ถ่ายนต์ได ้ 9. No movie แสดงว่าไม่ได ้กําลังภาพยนต์ 3. Shooting mode แสดงโหมดถ่ายภาพทีใ่ ช ้ 2. Movie quality ขนาดคุณภาพของภาพยนต์ 10.

3. ตงโหมดเลื ้ั อกกรอบโฟก ัสอ ัตโนม ัติ กดปุ่ ม AF/M และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ เลือกโหมดของกรอบโฟกัส โหมดกรอบโฟกัสอัตโนมัตม ิ ใี ห ้เลือกใช ้ดังนี้ สัญญลักษณ์ Face priority Wide area Normal area Subject trac ing คําอธิบาย โหมดหาโฟกัสเน ้นทีใ่ บหน ้า ใช ้สําหรับถ่ายภาพบุคคลทีห ่ ันหน ้า เข ้าหากล ้อง โหมดหาโฟกัสแบบพืน ้ ที่ ใช ้สําหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ใช ้แป้ น 4 ทิศ สําหรับเลือกบริเวณทีต ่ ้องการโฟกัส โหมดหาโฟกัสแบบเฉพาะที่ ใช ้สําหรับถ่ายเน ้นเฉพาะจุด แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ กล ้องช่วย โหมดหาโฟกัสแบบติดตาม กล ้องจะปรับโฟกัสติดตามวัตถุท ี่ เห็นในภาพ ตามทีเ่ ลือกเอาไว ้ หมายเหตุ: ้ • ใชรายการคํ าสง่ั เฉพาะ a8 สําหรับตัง้ -โหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโิ นมัตไิ ด ้ ่ กัน เชน 53 .

หลอดแบบไอปรอท mercury vapor. หรือ หลอดไฟโซเดียม sodium lamps) ภาพวีดโี อทีไ่ ด ้อาจจะมีเส ้นแถบสีผด ิ ปกติในภาพ เนือ ่ งจากการะพริบของ หลอดไฟแบบนี้ หรือ เมือ ่ หมุนแพนกล ้อง อย่างรวดเร็ว หรือ เมือ ่ มีวัตถุทส ี่ ว่างๆเคลือ ่ นไหวในภาพ ก็อาจจะมีเส ้นแสงตามหลัง วัตถุเหล่านัน ้ ในระหว่างทีใ่ ช ้ระบบแสดงภาพสด Live view กล ้องจะวัดแสง และ แสดงค่ารูรับแสง และ ความเร็วชัตเตอร์ ของภาพแรกทีป ่ รากฏบนจอ LCD แต่จะวัดแสงอีกครัง้ เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงไปสุดทางเพือ ่ ทําการถ่ายภาพ เมือ ่ ใช ้ถ่ายภาพแบบแสดงภาพสด LiveView ไม่ควรหันกล ้องไปทีว่ ัตถุมค ี วามสว่างมากๆ เช่นดวงไฟ หรือ ดวงอาทิตย์ เพราะ อาจจะทําให ้จอเซ็นเซอร์ทรี่ ับภาพ หรือ วงจรภายในเสียหายได ้ 54 .เมือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกัสอัตโนมัตโิ ดยเน ้นทีใ่ บหน ้า กล ้องจะแสดงกรอบโฟกัสสีเหลืองทีบ ่ ริเวณ ใบหน ้าของตัวแบบในภาพ หากมีหลายคน กล ้องจะสามาถตรวจจับใบหน ้าได ้สูงสุด 35 ใบหน ้าในภาพ โดยเน ้นโฟกัสทีใ่ บหน ้าทีใ่ กล ้ กล ้องทีส ่ ด ุ ก่อน ผู ้ใช ้สามารถเลือกเปลีย ่ น ตําแหน่งโฟกัสโดยกดแป้ น 4 ทิศได ้ เมือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกาแบบมุมกว ้าง (Wide area) หรือ แบบเฉพาะบริเวณ (Normal-area) ผู ้ใช ้สามารถเลือกเปลีย ่ นตําแหน่งโฟกัส โดยกด แป้ น 4 ทิศ เพือ ่ เลือกบริเวณ หรือ ตําแหน่งที่ ต ้องการในภาพได ้ กล ้องจะเปลีย ่ นตําแหน่ง หรือ เมือ ่ กดปุ่ ม โฟกัส มาทีบ ่ ริเวณกลางเฟรมภาพให ้ทันที ผู ้ใช ้สามารถเลือกวัตถุในภาพ หรือ สิง่ ทีต ่ ้องการ กล ้องจะโฟกัส และ ปรับ โฟกัส แล ้วกดปุ่ ม โฟกัสติดตามวัถตุทผ ี่ ู ้ใช ้กําหนด เมือ ่ มีการ เคลือ ่ นไหวในภาพ แนะนํ าให ้เลนส์ AF-S เพือ ่ ให ้ผลทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ การใช ้เลนส์แบบอืน ่ ๆ หรือ เทเลคอนเวอร์เตอร์ หรือ เลนส์แบบอืน ่ ๆ อาจจะทําให ้กล ้องไม่สามารถหาโฟกัสได ้ และจะแสดงกรอบโฟกัสเป็ นสีเขียวเมือ ่ กล ้องไม่สามารถหาโฟกัสได ้ รวมทัง้ กล ้องอาจจะปรับโฟกัสได ้ช ้ากว่าปกติ เมือ ่ เปิ ดใช ้ระบบแสดงภาพสด LiveView รวมทัง้ ในกรณีเหล่านี้ • ตัวแบบมีรป ู เส ้นขนานไปตามแนวนอนในภาพ • ตัวแบบไม่มเี ส ้นตัดชัดเจน หรือ มีคอนทราสตํ่า • ตัวแบบมีความสว่างมากเกินไป หรือ มีผวิ ทีส ่ ะท ้อนแสงแวววาวหลายจุด • เมือ ่ ใส่ฟิลเตอร์รป ู ดาว (Cross/Star filter) หรือ ฟิ ลเตอร์บางแบบทีห ่ น ้าเลนส์ • ตัวแบบทีม ่ ข ี นาดเล็กกว่าจุดโฟกัส • ตัวแบบทีม ่ ม ี ม ุ หรือรูปแบบซํา้ ซ ้อนกันมาก เช่นหน ้าต่างตามอาคารหรือตึกสูง • ตัวแบบทีเ่ คลือ ่ นไหว ตลอดเวลา ่ งมองภาพ เพือ ่ ป้ องกันการวัดแสงผิดพลาด ควรถอดกรอบช่องมองภาพ และใส่ด ้วยฝาปิ ด DK-5 ทีช ่ อ ในบางกรณทีถ ่ า่ ยภาพในสภาพแสงจากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซ ้นท์ fluorescent.

การปร ับโฟก ัส กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ กล ้องจะแสดงภาพและเริม ่ หา โฟกัสทันที เมือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกัสอัตโนมัตโิ ดยเน ้นทีใ่ บหน ้า กล ้อง จะแสดงกรอบโฟกัสสีเหลืองทีบ ่ ริเวณใบหน ้าของตัว แบบในภาพ หากตัวแบบหันหน ้าไปทางอืน ่ หรือ กล ้องไม่สามารถ จับโฟกัสได ้กรอบโฟกัสสีเหลืองจะหายไป เมือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกาแบบมุมกว ้าง (Wide area) หรือ แบบเฉพาะบริเวณ (Normal-area) กล ้องจะปรับโฟกัสตลอดเวลาทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทาง กล ้องจะโฟกัส และ ปรับโฟกัสติดตามวัถตุทผ ี่ ู ้ใช ้ กําหนด ตลอดเวลาทีเ่ คลือ ่ นไหวในภาพ อีกครัง้ เมือ ่ ต ้องการยกเลิกโฟกัสติดตาม ให ้กดปุ่ ม หมายเหตุ: กล ้องอาจจะไม่สามาถปรับโฟกัสติดตามได ้ ในบางกรณี เช่น วัตถุมข ี นาดเล็ก หรือ เคลือ ่ นทีอ ่ ย่าง ี รวดเร็ว หรือ มีสทก ี่ ลมกลืนกับฉากหลัง หรือ ฉากหลัง ทีส ่ ว่าง หรือ มืดเกินไป หรือ วัตถุเปลีย ่ นขนาดไป หรือ เคลือ ่ นทีอ ่ อกไปนอกเฟรมกรอบภาพ อนึ่ง. ปุ่ ม AE-L/AF-L สําหรับใช ้ล็อคค่าแสงสามารถใช ้ งานได ้ตามปกติ กล ้องจะยังคงบันทึกภาพได ้ตลอดเวลา แม ้ว่ากรอบ โฟกัสติดตามจะหายไปก็ตาม 5.ในระหว่างทีถ ่ า่ ยภาพสด LiveView หากปิ ด จอ LCD หรือ ถอดเลนส์ออกจากกล ้อง ระบบจะปิ ดการทํางานทันที ้งานต่ หากเปิ ดใช อเนือ ่ งกันนาน อาจจะทําให ้อุณหภูมวิ งจรภายในกล ้องร ้อนขึน ้ จนทําให ้เกิด Noise จุดสีรบกวน หรือ ี ด มีสผ ิ ปกติในภาพได ้ และหากกล ้องร ้อนเกินไป กล ้องก็จะปิ ดการทํางานด ้วยตัวเองทันที โดยจะแสดงเวลานับถอย หลัง 30 วินาทีกอนที ่ิ จ ่ ะปิ ดการทํางานแสดงเตือนในภาพบนจอ LCD และหากใช ้ในสภาพภูมอ ิ ากาศร ้อนตัวเลขนับ ้โหมดแสดงภาพสด ถอยหลังเตือนนีอ ้ าจจะเปิ ดแสดงทันทีทเ่ี ลือกใช 4. ถ่ายภาพ เมือ ่ จัดภาพได ้แล ้ว ก็กดปุ่ มลั่นชัตเตอร์ จนสุด เพือ ่ ถ่ายภาพ จากนัน ้ จอแสดงภาพจะดับไป 55 .

ออกจากโหมดดูภาพสด LiveView หมุนสวิทชเ์ ปิ ดคําสง่ั LiveView เพือ ่ ออก จากโหมดแสดงภาพสด การแสดงข้อมูลประกอบภาพสด LiveView ในขณะทีใ่ ช ้โหมดแสดงภาพสด LiveView เมื่ อกดปุ่ ม กล ้องจะแสดงข ้อมูลพร ้อมภาพในลักษณะดังนี้ การต่อจอแสดงภาพสดผ่านสาย HDMI ผู ้ใช ้สามารถต่อจอภายนอก ผ่านสายสัญญาณ HDMI เพือ ่ ดูภาพทีแ ่ สดงสด LiveView ได ้ โดย ใช ้คําสัง่ HDMI-CEC ทีอ ่ ยูใ่ นเมนูรายการ ชุดคําสัง่ เตรียมกล ้อง Set Up ในคําสัง่ HDMI > Device control > เลือก Off สําหรับเมือ ่ ใช ้คําสัง่ แสดงภาพสด LiveView และ Auto สําหรับเลือกขนาดความละเอียด จอภาพทีใ่ ช ้แสดง 56 .6.

7 เท่า เพือ ่ ช่วยในการปรับโฟกัสอย่างละเอียด และจะมีหน ้าต่างแสดงบริเวณส่วนของภาพทีก ่ ําลังซูม ขยาย กดแป้ น 4 ทิศ เพือ ่ ปรับเปลีย ่ นตําแหน่งของบริเวณ ทีต ่ ้องการซูมขยายดูรายละเอียดสําหรับปรับโฟกัส กดปุ่ ม เพือ ่ ลดขนาดภาพในจอ LCD หมายเหตุ: การปรับโฟกัสด ้วยมือ ใช ้ได ้เฉพาะในโหมด โฟกัส Wide area และ Normal area เท่านัน ้ 57 .์ ร ับโฟก ัสด้วยมือ M Manual ในกรณีทใ่ี ชเ้ ลนสป ้สามารถปรั ผู ้ใช บโฟกัสด ้วยมือตัวเองตลอดเวลาทีใ่ ช ้ระบบ ภาพสด Live view โดยการหมุนแหวนปรับโฟกัสทีต ่ วั เลนส์ เพือ ่ ช่วยซูมขยายภาพในจอ LCD ให ้ใหญ่ขน ้ึ กดปุ่ ม 6.

เลือกโหมดของกรอบโฟกัสอัตโนมัต ิ กดปุ่ ม AF/M และหมุนแหวนคําสง่ั รอง เพือ ่ เลือกโหมดของกรอบโฟกัส โหมดกรอบโฟกัสอัตโนมัตม ิ ใี ห ้เลือกใช ้ดังนี้ สัญญลักษณ์ Face priority Wide area Normal area Subject tracking คําอธิบาย โหมดหาโฟกัสเน ้นทีใ่ บหน ้า ใช ้สําหรับถ่ายภาพบุคคลทีห ่ ันหน ้า เข ้าหากล ้อง โหมดหาโฟกัสแบบพืน ้ ที่ ใช ้สําหรับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ ้แป้ ใช น 4 ทิศ สําหรับเลือกบริเวณทีต ่ ้องการโฟกัส โหมดหาโฟกัสแบบเฉพาะที่ ใช ้สําหรับถ่ายเน ้นเฉพาะจุด แนะนํ าให ้ใช ้ขาตัง้ กล ้องช่วย โหมดหาโฟกัสแบบติดตาม กล ้องจะปรับโฟกัสติดตามวัตถุท ี่ เห็นในภาพ ตามทีเ่ ลือกเอาไว ้ 58 .การถ่ายภาพยนต์/คลิปวีดโี อ ในโหมดแสดงภาพสด LiveView ผู ้ใช ้สามารถใช ้คําสัง่ Picture Control และ ตัง้ ค่า Color Space สําหรับถ่ายทําคลิปภาพวีดโี อได ้ 1.Manual เมือ ่ ต ้องการปรับหาโฟกัสด ้วยมือเอง 3. หมุนก ้านปุ่ ม ที่ ด ้านหลัง กล ้อง กล ้องจะยก กระจกขึน ้ ช่องมองภาพจะปิ ดมืด และกล ้องจะแสดง ภาพสดทีจ ่ อ LCD ด ้านหลังกล ้อง แนะนํ าให ้ตัง้ ค่ารูรับแสงด ้วยโหมด A หรือ M ก่อนที่ จะถ่ายทําคลิปภาพยนต์ 2. เลือกโหมดหาโฟกัสอัตโนมัต ิ โดยสามารถเลือกได ้ 2 แบบ คือ AF-S Single servo focus (โฟกัสแบบเดี่ยวทีละจุด สําหรับใช ้กับวัตถุทอ ี่ ยูน ่ งิ่ ) หรือ AF-F Full time servo focus (หาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง ใช ้กับวัตถุทอ ่ี ยูเ่ คลือ ่ นไหว) หรือ M.

จัดองค์ประกอบภาพ และปรับโฟกัส โดยการแตะกดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง 3. A. เริม ่ ถ่ายบันทึกวีดโี อ กดปุ่ มที่กลางสวิทช์ LiveView เพือ ่ เริม ่ ทําการ ถ่ายภาพวีดโี อและเสียง (ระวังอย่าเอามือปิ ด ไมโครโฟนทีด ่ ้านหน ้ากล ้อง) โดยกล ้องจะแสดง เครือ ่ งหมาย REC เตือนว่ากําลังถ่ายบันทึกภาพวีดโี อ และแสดงเวลานับถอยหลังทีย ่ งั บันทึกได ้ ค่าความไวแสง ISO และ ค่าความเร็วชัตเตอร์จะถูก ตัง้ ให ้โดยอัตโนมัต ิ แต่ผู ้ใช ้สามารถตัง้ เองได ้ด ้วย คําสั่ง Manual Movie settings ในเมนูชด ุ รายการ คําสัง่ ถ่ายภาพ หรือ ใช ้ตัง้ โหมดถ่ายภาพ M การใช ้ปุ่ มล็อคค่าแสง (AE-L/AF-L) และ การตัง้ ค่าชดเชยแสง (Exposure Comp. หรือ หลอดไฟ โซเดียม sodium lamps) ภาพวีดโี อทีไ่ ด ้อาจจะมีเส ้นแถบสีผด ิ ปกติในภาพ เนือ ่ งจากการะพริบของหลอดไฟแบบนี้ หรือ เมือ ่ หมุนแพนกล ้อง อย่างรวดเร็ว หรือ เมือ ่ มีวต ั ถุทส ี่ ว่างๆเคลือ ่ นไหวในภาพก็อาจจะมีเส ้นแสงตามหลังวัตถุเหล่านัน ้ กล ้องแสดงเวลานับถอยหลัง 30 วินาทีกอ ่ นทีจ ่ ะปิ ดการ ทํางาน เนือ ่ งจากความร ้อนสะสม 59 .) ในโหมดช่วย ถ่ายภาพ P.4. M สามารถทําได ้ตามปกติ และจะ มีผลทันทีโดยจะแสดงให ้เห็นในภาพทีก ่ ําลังแสดงสด LiveView (ไม่เกิน +/. S. หยุดการถ่ายทํา กดปุ่ มทีก ่ ลางสวิทช์ LiveView อีกครัง้ เพือ ่ หยุดการ ถ่ายภาพวีดโี อ กล ้องจะกลับเข ้าสูโ่ หมดถ่ายภาพนิง่ ตามเดิมทีต ่ งั ้ ไว ้ ก่อนหน ้านี้ คลิปภาพวีดโี อจะมีขนาดได ้ไม่เกิน 4 GB โดยจะถ่ายได ้ไม่เกิน 20 นาที เมือ ่ ใช ้ขนาดภาพใหญ่สด ุ ที่ 1920 x 1080 และถ่ายได ้ไม่เกิน 20 นาที เมือ ่ ใช ้ขนาดภาพขนาดอืน ่ ๆ และ ความเร็วของการ์ด ก็มผ ี ลต่อความยาวของคลิปวีดโี อ ใช ้คําสั่ง Flicker Control ในชุดรายการคําสัง่ เตรียมกล ้อง Set Up สําหรับ ในบางกรณทีถ ่ า่ ยภาพวีดโี อในสภาพแสง จากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซ ้นท์ fluorescent.3 สต ้อป) 4. หลอดแบบไอปรอท mercury vapor.

การบันทึกเสียง.การตงั้ ค่าคําสง่ ั ถ่ายภาพยนต์ Movie settings ใช ้คําสั่ง Movie settings ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting menu สําหรับกําหนดขนาดความละอียดภาพ. ค่าความไวแสง ISO ตัง้ แต่ 100 ถึง Hi2 (ในกรณีนก ี้ ล ้องจะใช ้ค่าความไวแสงตามทีผ ่ ู ้ใช ้กําหนดให ้ แม ้ว่าจะ ตัง้ ISO Auto ไว ้ก็ตาม) และจะไม่สามารถปรับค่าชดเชยแสงได ้ 60 . การ์ดทีเ่ ก็บไฟล์ภาพยนต์.ใช ้ไมโครโฟนในตัวกล ้อง • เลือกการ์ดที่จะใช ้บันทึกไฟล์ภาพยนต์ Slot 1 การ์ดช่อง 1 * Slot 2 การ์ดช่อง 2 • ปรับตัง้ ความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง ISO (ด ้วยโหมด M) Off * ปิ ด ไม่ใช ้ On เปิ ด ใช ้ * ค่าทีถ ่ ูกตัง้ มาจากโรงงาน คําสัง่ ย่อย Manual Movie settings เมือ ่ เปิ ดใช ้งาน On จะเป็ นการปรับตัง้ ค่าการถ่ายภาพยนต์ด ้วยตัวผู ้ใช ้เอง ผ่านทางโหมดช่วยถ่ายภาพ M-Munual ทําให ้ผู ้ใช ้ปรับตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์ ตัง้ แต่ 1/8000 ถึง 1/30 วินาที. 25 ภาพ/วินาที เลือกค่าขนาดภาพและความละเอียดของภาพยนต์ • Movie Quality เลือกขนาดภาพยนต์ 1920x1080 1280x720 640x424 • เลือกไมโครโฟนบันทึกเสียง On เปิ ด – ใช ้ไมโครโฟนในตัวกล ้อง Off ปิ ด . 30 ภาพ/วินาที • Movie Quality 1920x1080 * 1280x720 640x424 • Microphone On * Off • Destination Slot 1 * Slot 2 • Manual Movie Setting Off * On ระบบโทรท ัศน์ PAL อัตราบันทึก ความยาวสูงสุด 24 ภาพ/วินาที 20 นาที 24-25 ภาพ/วิ. และ การปรับตัง้ ค่าการถ่ายทําภาพยนต์ด ้วยตัวเอง ขนาดภาพ 1920 x 1080 1280 x 720 640 x 424 Movie setting ปรับแต่งการถ่ายภาพยนต์ ระบบโทรท ัศน์ NTSC อัตราบันทึก ความยาวสูงสุด 24 ภาพ/วินาที 20 นาที 24-30 ภาพ/วิ.

เพือ ่ ลดระดับเสียง ตัดต่อไฟล์ภาพยนต์ ยกเลิก การแสดงภาพถ่ายวีดโี อ แสดงรายการคําสัง่ กลับไปโหมดแสดงภาพ กดปุ่ ม ขณะทีห ่ ยุด pause พักการแสดงภาพยนต์ ยกเลิกการแสดงภาพถ่ายวีดโี อ และกลับไปพร ้อมภาพถ่ายภาพนิง่ ทันที แสดงรายการคําสัง่ แสดงภาพต่างๆ กดปุ่ มขึน ้ บน หรือ ปุ่ ม เพือ ่ สัง่ เรียกดูภาพนิง่ ทีบ ่ น ั ทึกไว ้ กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย หากไฟล์ภาพยนต์ทก ี่ ําลังแสดงนัน ้ ไม่ได ้ถูก บันทึกเสียงเอาไว ้ 61 . กดอีกครัง้ หยุดพักการแสดงภาพ หรือ กดเพือ ่ ให ้แสดงต่อไป หลังจากหยุดพักการแสดงภาพ เร่งหน ้า /เร่งกลับ เร่งแสดงภาพไปข ้างหน ้า กดขวา เพือ ่ กรอภาพ ให ้แสดงซํา้ อีกครัง้ กดซ ้าย หรือให ้แสดงทีละภาพ เมือ ่ ใช ้กับการหยุดภาพชัว่ คราว เพิ่ม/ลดเสียง กด + เพือ ่ เพิม ่ ระดับเสียง หรือ กด .การเรียกดูภาพยนต์ทบ ี่ ันทึกไว้ Viewing Movies เพื่อสั่งเรียกดูภาพวีดโี อทีบ ่ น ั ทึกไว ้ โดยกล ้องจะแสดง กดปุ่ ม ปุ่ ม คําสั่ง บอกให ้ทราบว่าเป็ นไฟล์ภาพยนต์ คําอธิบาย หยุดพักการแสดง หยุดพัก pause พักการแสดงภาพยนต์ เริ่ มต ้น/หยุด/พัก เริม ่ ต ้นการแสดงภาพวีดโี อ.

กดลง เพือ ่ pause หยุดพักการแสดงภาพยนต์ทก ่ี ตําแหน่งเฟรมภาพทีต ่ ้องการจะเริม ่ ตัดต่อ 3.การต ัดต่อภาพยนต์ท่บ ี ันทึกไว้ Editing Movies เมือ ่ ใช ้คําสัง่ ตัดต่อ ผู ้ใช ้สามารถเลือกตัดต่อทําสําเนาไฟล์ภาพยนต์ หรือ เลือกเฉพาะส่วนทําเป็ นไฟล์ภาพนิง่ (JPEG) Choose start point Choose end point Sav selected frame 1. กดปุ่ ม เพือ ่ ใช ้คําสัง่ ตัดต่อ 4. กดขึ้นบน ขึน ้ บน หรือ ลงล่าง เพื่อเลือกคําสัง่ ทีจ ่ ะใช ้ตัดต่อ แล ้วกด คําสั่ง Choose start point ทําสําเนาไฟล์ภาพยนต์ โดย ให ้เฟรมภาพทีก ่ ําลังแสดงเป็ น ภาพเริ่มต ้น ของไฟล์ใหม่ คําสั่ง Choose end point ทําสําเนาไฟล์ภาพยนต์ โดย ให ้เฟรมภาพทีก ่ ําลังแสดงเป็ น ภาพจบไฟล์ใหม่ 62 . กดปุ่ ม ทําสําเนาไฟล์ภาพยนต์ โดยเลือกตัดตอนต ้นทิง้ ไป ทําสําเนาไฟล์ภาพยนต์ โดยเลือกตัดตอนท ้ายทิง้ ไป เลือกเฉพาะเฟรม ทําเป็ นไฟล์ภาพนิง่ (JPEG) เพือ ่ สั่งเรียกดูภาพวีดโี อที่บน ั ทึกไว ้ โดยกล ้องจะแสดง บอกให ้ทราบว่าเป็ นไฟล์ภาพยนต์ 2.

กด กล ้องจะสร ้างสําเนาไฟล์ภาพยนต์ขน ้ึ ใหม่ โดยมีภาพทีเ่ ลือกเป็ น ภาพเริม ่ ต ้น start point หรือ ภาพจบ end point ตามทีต ่ ้องการ กล ้องไม่สามารถตัดต่อทําสําเนาได ้ กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมายตัดต่อเป็ นสีแดง ในกรณีตอ ่ ไปนี้ • คลิปภาพยนต์ทจ ี่ ะตัดต่อ มีความยาวตํา่ กว่า 2 วินาที • การ์ดทีใ่ ช ้เก็บไฟล์ภาพ ไม่มเี นือ ่ ทีพ ่ อเพียงสําหรับจัดเก็บ ก่อนที่จะใช ้คําสัง่ ตัดต่อทําสําเนาไฟล์ภาพ ควรแน่ใจว่าถ่านกล ้อง มีไฟฟ้ าจุเต็มที่ ผู ้ใช ้สามารถใช ้คําสัง่ Edit movie จากเมนูชด ุ รายการคําสัง่ Retouch สําหรับตัดต่อไฟล์ภาพยนต์ได ้เช่นกัน 63 .กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย Choose start point หรือ Choose end point กํากับบนภาพทีห ่ ยุดค ้าง ไว ้ เพื่อแสดงคําสัง่ ทีใ่ ช ้ตัดต่อ 5. กดขึ้นบน ขึน ้ บน เพือ ่ ลบภาพ 6.

กดขึ้นบน ขึน ้ บน เพือ ่ ก ้อปปี้ ทําสําเนาไฟล์ภาพนิง่ 64 . เลือกคําสั่ง Save selected frame กด เพื่อใช ้คําสั่ง 4.่ ั อกเฉพาะเฟรม ทําเป็นไฟล์ภาพนิง่ (Save selected frame) คําสงเลื เมือ ่ ใช ้คําสัง่ Save selected frame สําหรับ เลือกเฉพาะส่วนทําเป็ นไฟล์ภาพนิง่ (JPEG) 1. กดปุ่ ม เพือ ่ สั่งเรียกดูภาพวีดโี อที่บน ั ทึกไว ้ โดยกล ้องจะแสดง บอกให ้ทราบว่าเป็ นไฟล์ภาพยนต์ 2. กดลง เพือ ่ pause หยุดพักการแสดงภาพยนต์ทก ่ี ตําแหน่งเฟรมภาพทีต ่ ้องการจะเริม ่ ตัดต่อ 3.

ขึน ้ บน เพือ ่ เลือก Yes 5. กดขึ้นบน กด ยืนยันการสร ้างไฟล์ภาพนิง่ กล ้องจะสร ้างสําเนาไฟล์นง่ิ JPEG ขึน ้ ใหม่ โดยสําเนาไฟล์ภาพใหม่น้ี จะมีเครือ ่ งหมาย กํากับ ไฟล์ภาพนิ่ง JPEG ทีถ ่ ก ู สร ้างสําเนาใหม่จะไม่สามารถใช ้กับชุดรายการคําสัง่ แต่งภาพ Retouch ได ้ ไฟล์ภาพนิ่ง JPEG ที่ถก ู สร ้างสําเนาใหม่จะมีข ้อมูล EXIF กํากับภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์ 65 .

การปรับแตงสี ายภาพอื น ่ ๆในรายการ่ าลังแสงแฟลช.Manual โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้ตัง้ ค่าควบคุมเอง สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการเลือกใช ้ ค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรับแสง เพือ ่ การสร ้างสรร งานภาพทีต ่ ้องการ 66 . A. ความคมชัด และคาการถ ่ ่ -เมนูชุดคําสั่ งถายภาพเพื อ ่ ให้ไดภาพตามที ต ่ นเองตองการ ่ ้ ้ P .่ ยถ่ายภาพอ ัตโนม ัติ P. ค่ารูรบ ั แสง ตามทีโ่ ปรแกรมแนะนํ า รวมทัง้ สามารถปรับชดเชยแสง ตามทีต ่ ้องการได ้ด ้วย S .Shutter-Priority Auto โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กํา หนด เลือกใช ้ ค่าความเร็วชัตเตอร์เอง สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ เพือ ่ ควบคุมความเคลือ ่ นไหวในภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือก ค่าความเร็วชัตเตอร์สงู ๆ เพือ ่ หยุดความเคลือ ่ นไหว หรือ เลือก ค่าความเร็วชัตเตอร์ตํา่ ๆ เพือ ่ ให ้เกิดความเคลือ ่ นไหวในภาพ กล ้องจะวัดแสง แล ้วเลือกใช ้ค่ารูรับแสง ทีเ่ หมาะสมกับค่าความเร็วชัตเตอร์ ทีผ ่ ู ้ใช ้เลือก รวมทัง้ สามารถปรับชดเชยแสง ตามทีต ่ ้องการได ้ด ้วย เช่น ผู ้ใช ้เลือกความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 วินาที เพือ ่ ต ้องการจับการเคลือ ่ นไหวในภาพ กล ้องจะวัดแสง แล ้วตัง้ ค่ารูรับแสงให ้ที่ F/4 ในการถ่ายภาพโดยอัตโิ นมัต ิ A .Programmed Auto สําหรับใช ้ช่วยในการถ่ายภาพด ้วยโปรแกรมควบคุมอัตโนมัตท ิ งั ้ หมด กล ้องจะวัดแสง แล ้วเลือกใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์. ่ างๆเช ่ ่ น คาชดเชยแสงถ ่ ่ คากํ ลยแสงสี ขาว WB. M นี้ ผู ้ใช ้สามารถปรับแต่งควบคุมคาต ายภาพ. A และ M การใชโ้ หมดชว ในโหมดช่วยการถ่ายภาพ P. คาสมดุ ่ ์ ่ . S. S.Aperture-Priority Auto โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กําหนดเลือกใช ้ ค่ารูรับแสงเอง สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการกําหนดใช ้ ค่ารูรับแสง เองเพือ ่ ควบคุมความคมชัดของฉากหลัง หรือควบคุมช่วงระยะชัดลึก เพือ ่ ให ้ภาพมีความคมชัดมากทีส ่ ด ุ ทัง้ ด ้านหน ้าและฉากหลัง กล ้องจะวัดแสง แล ้วเลือกใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์ ทีเ่ หมาะสมกับค่ารูรับแสง ทีผ ่ ู ้ใช ้เลือก รวมทัง้ สามารถปรับชดเชยแสง ตามทีต ่ ้องการได ้ด ้วย M . ค่ารูรบ ั แสง ตามความเหมาะสม และผู ้ใช ้สามารถปรับแต่งเลือกจับคูค ่ วามเร็วชัตเตอร์.

่ ยถ่ายภาพอ ัตโนม ัติ P. S.Programmed Auto S .Shutter-Priority Auto A .Aperture-Priority Auto M .Manual คําอธิบายการใชง้ าน กล ้องเลือกทัง้ ค่ารูรับแสงและค่าความเร็วชัตเตอร์ ให ้ทัง้ หมดเพือ ่ ให ้ได ้ภาพ ทีเ่ หมาะสม ใช ้สําหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว ผู ้ใช ้กําหนดค่าความเร็วชัตเตอร์ทต ี่ ้องการ กล ้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่ เหมาะสมให ้เอง ใช ้สําหรับการถ่ายภาพทีเ่ น ้นการเคลือ ่ นไหวในภาพ ้กํ ผู ้ใช าหนดค่ารูรับแสงทีต ่ ้องการ กล ้องจะเลือกค่าความเร็วชัตเตอร์ท ี่ เหมาะสมให ้เอง ใช ้สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการเน ้นความคมชัดทีฉ ่ าก หน ้า หรือ ฉากหลังของภาพ (ทําให ้ฉากหลังเบลอ) ผู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรบ ั แสง เองทัง้ หมด รวมทัง้ เมือ ่ ต ้องเปิ ดม่านชัตเตอร์เป็ นเวลานานๆ (ชัตเตอร์ B-Bulb) การใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง เพือ ่ ให ้ได ้ผลในภาพต่างๆกัน หมายเหตุ: การเปลีย ่ นค่าความไวแสง ISO sensitivity จะมีผลต่อความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด ้วย 67 . A และ M การเลือกใชง้ านโหมดชว ่ ยถ่ายภาพ โหมดชว P .

หมุนแป้ นโหมดช่วยการถ่ายภาพไปทีโ่ หมดช่วย ถ่ายภาพด ้วยโปรแกรมอัตโนมัต ิ P 2.่ ยถ่ายภาพด้วยโปรแกรมอ ัตโนม ัติ P . จัดองค์ประกอบภาพ. ค่ารูรับแสง ตามสภาพ แสงเพื่ อให ้ได ้ภาพดีทสุ ี่ ด ผู ้ใช ้สามารถทีป ่ รับแต่งผันแปร (flexible) ค่าความเร็วชัต เตอร์. ค่ารูรับแสง ทีก ่ ล ้องเลือกมาให ้ โดยการหมุนแป้ น ควบคุมหลัก ซ ้าย-ขวา เพือ ่ ปรับเลือกค่าทีต ่ ้องการ เมือ ่ เลือกใช ้โหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัตแ ิ บบผันแปรค่าได ้นี้ จะมีเครือ ่ งหมาย แสดงบนจอ LCD ผู ้ใช ้สามารถปรับแต่งเลือกใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ค่า รูรบ ั แสง ตามทีก ่ ล ้องตัง้ ให ้ให ้ได ้ลักษณะภาพตามแบบที่ ต ้องการได ้ด ้วย เช่น กล ้องเลือกใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/250 และ ค่ารู รับแสง F/8 ผู ้ใช ้สามารถทีป ่ รับแต่งผันแปรเปลีย ่ นไปใช ้ ความเร็วชัต เตอร์ 1/2000 และ ค่ารูรบ ั แสง F/2. แล ้วก็ลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้ โหมดช่วยถ่ายภาพด ้วยโปรแกรมอัตโนมัตแ ิ บบผันแปรค่าได ้ P* Flexible Program ต่อเนือ ่ งจากโหมดช่วยถ่ายภาพโปรแกรมอัตโนมัต ิ P กล ้องเลือกใช ้ค่าความเร็วชัตเตอร์. ปรับโฟกัส.8 เพือ ่ ลดระยะชัดลึก ในภาพ (ทัง้ สองภาพนีจ ้ ะมีความสว่างในภาพเหมือนกัน แต่ม ี ความคมชัดในภาพไม่เหมือนกัน) หากต ้องการยกเลิก กลับไปใช ้ ค่าความเร็วชัตเตอร์. ค่ารูรับแสง ทีก ่ ล ้องตัง้ ให ้ ก็ให ้หมุนแป้ นควบคุมจนกว่า เครือ ่ งหมาย ในจอ LCD จะหายไป หรือ หมุนแป้ นเปลีย ่ นไปใช ้โหมดช่วยถ่ายภาพอืน ่ ๆ หรือ ปิ ดสวิทช์กล ้อง 68 .Programmed Auto วิธใี ชง้ านโหมดชว 1.

แล ้วก็ลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้ ่ สะเทือนของกล ้อง หมายเหตุ: การเลือกใช ้ความเร็วชัตเตอร์ทต ี่ ํา่ เกินไป อาจจะทําให ้ภาพเบลอได ้จากการสัน แนะนํ าให ้ใช ้ความเร็วชัตเตอร์อย่างตํา่ ทีส ่ ด ุ ตามสัดส่วนกลับของความยาวโฟกัสของเลนส์ทใี่ ช ้ เช่นหากใช ้เลนส์ทางยาวโฟกัส 300 มม. จัดองค์ประกอบภาพ.้ า ั ่ ยถ่ายภาพแบบผูใ้ ชก โหมดชว ํ หนด ความเร็วชตเตอร์ S .Shutter-Priority Auto 2. ก็แนะนํ าให ้ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํา่ 1/300 วินาที หรือปรับใช ้ค่าความไวแสง ISO ให ้สูงขึน ้ หรือ ใช ้แฟลช หรือ ่ สะเทือน ใช ้ขาตัง้ กล ้อง หรือ ใช ้เลนส์ทม ี่ รี ะบบลดความไหวสะเทือน (VR) ช่วยในการถ่ายภาพเพือ ่ ลดความเบลอจากการสัน ของกล ้อง 69 . หมุนแป้ นโหมดไปทีโ่ หมดถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กําหนด ความเร็วชัตเตอร์ S . ปรับโฟกัส.Shutter-Priority Auto โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์เอง สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ เพือ ่ ควบคุมความเคลือ ่ นไหวในภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือก ค่าความเร็วชัตเตอร์สงู ๆ เพือ ่ หยุดความเคลือ ่ นไหว หรือ เลือก ค่าความเร็วชัตเตอร์ตํา่ ๆ เพือ ่ ให ้เกิดความเคลือ ่ นไหวในภาพ วิธใี ชง้ าน 1. ผู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ท ี่ ต ้องการโดยการหมุนแป้ นควบคุมหลัก ซ ้าย-ขวา เพือ ่ ปรับเลือกค่าทีต ่ ้องการได ้ตัง้ แต่ 30 – 1/4000 วินาที ค่าความเร็วชัตเตอร์ทถ ี่ ก ู เลือกจะแสดงในช่องมองภาพ และบนจอ LCD 3.

Aperture-Priority Auto เอง 2.Aperture-Priority Auto โหมดควบคุมการถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กําหนดเลือกใช ้ ค่ารูรบ ั แสงเอง สําหรับการถ่ายภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการกําหนดใช ้ ค่ารูรับแสง เองเพือ ่ ควบคุมความคมชัดของฉากหลัง หรือควบคุมช่วงระยะชัดลึก วิธใี ชง้ าน 1. ผู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนด ค่ารูรบ ั แสง ทีต ่ ้องการโดยการ ้าย-ขวา หมุนแป้ นควบคุมหลัก ซ เพือ ่ ปรับเลือกค่าทีต ่ ้องการ ช่วงค่ารูรับแสงทีเ่ ลือกใช ้ได ้จะเป็ นไปตามช่วงค่ารูรับแสง ของเลนส์ทใี่ ช ้ใส่ทก ี่ ล ้อง ค่ารูรบ ั แสง ทีถ ่ ก ู เลือกจะแสดงในช่องมองภาพและบนจอ LCD 3.้ า ่ ยถ่ายภาพแบบผูใ้ ชก โหมดชว ํ หนด ค่ารูร ับแสง A . หมุนแป้ นโหมดไปทีโ่ หมดถ่ายภาพแบบผู ้ใช ้กําหนดค่า A . แล ้วก็ลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้ 70 . ปรับโฟกัส. จัดองค์ประกอบภาพ.

ิ CPU (Non CPU Lens) เลนส์แบบไม่มช ี พ ิ CPU (เลนส์แมนน่วลโฟกัส) เมือ ่ ใส่เลนส์แบบไม่มช ี พ ้ได และผู ้ใช ้ใส่ข ้อมูลเลนส์ (ค่ารูรับแสงทีเ่ ลนส์เปิ ดได ้กว ้าง สุด) กล ้องจะแสดงค่ารูรบ ั แสงของเลนส์ตามทีผ ่ ู ้ใช ้ปรับที่ แหวนตัง้ รูรบ ั แสงบนจอคําสัง่ LCD ค่ารูรบ ั แสงทีแ ่ สดงจะแสดงให ้ใกล ้เคียงค่าทีผ ่ ู ้ใช ้ตัง้ ทีส ่ ด ุ ตามด ้วย หากผู ้ใช ้ไม่ได ้ใส่ข ้อมูลเลนส์ กล ้องจะแสดง จํานวนคลิกสต ้อป และแสดง ค่ารูรับแสงทีเ่ ปิ ดกว ้างทีส ่ ด ุ ของ เลนส์นัน ้ จะแสดงเป็ น ภาพ ในจอ LCD และ ในช่องมอง ในกรณีนผ ้ี ู ้ใช ้ต ้องอ่านค่ารูรบ ั แสง จากแหวนปรับค่ารูรบ ั แสงที่ ตัวเลนส์เอง 71 .

ปรับโฟกัส. จัดองค์ประกอบภาพ. ผู ้ใช ้ทําการตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์ทต ี่ ้องการ ได ้โดยการหมุนแป้ นควบคุมหลัก ซ ้าย-ขวา ค่าความเร็วชัตเตอร์ทถ ี่ ก ู เลือกจะแสดงในช่อง มองภาพและบนจอ LCD ผู ้ใช ้สามารถกําหนดเลือกความเร็วชัตเตอร์ได ้ตัง้ 1/8000 ถึง 30 วินาที รวมทัง้ เปิ ดม่านชัตเตอร์ แบบคงค ้างไว ้ กลางคืน) ก็ได ้ (ใช ้ถ่ายภาพเวลา ผู ้ใช ้ทําการตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ให ้ สัมพันธ์กบ ั แฟลชภายนอกได ้ โดยหมุนเลือกความเร็วชัตเตอร์ไปที่ หมายเหตุ: ช่วงค่ารูรบ ั แสงทีจ ่ ะเลือกใช ้ได ้จะเป็ นไปตามช่วงค่ารูรับแสงของเลนส์ทใี่ ช ้ใส่ทก ี่ ล ้องขณะนัน ้ เท่านัน ้ 3. แล ้วก็ลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้ 72 . หมุนแป้ นโหมดไปทีโ่ หมดถ่ายภาพแบบ M ซึ่ งผู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรบ ั แสง ด ้วยตัวเองทัง้ หมด 2.้ า ่ ยถ่ายภาพแบบผูใ้ ชก โหมดชว ํ หนดค่าแสงถ่ายภาพเองทงหมด ้ั M – Manual ผู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรบ ั แสง เองทัง้ หมด รวมทัง้ เมือ ่ ต ้องเปิ ดม่านชัตเตอร์เป็ นเวลานานๆ (ชัตเตอร์ B-Bulb) วิธใี ชง้ าน 1.

SB-700. SBR200 หรือแฟลชรุ่นที่มรี ะบบ CLS • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b2 สําหรับตัง้ ค่าแสงขัน ้ ละกีส ่ ต ้อป สําหรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัเตอร์ • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f6 สําหรับตัง้ กําหนดหน ้าทีก ่ ารทํางานของแหวนควบคุมหลักและรอง 73 . SB-900.3 EV หรือ 1/3 สต ้อป หากแถบเยือ ้ งไปทางซ ้ายของเลขศูนย์ตรงกลาง ค่าแสงสูงว่าปกติ ภาพถ่ายจะ ออกมาสว่าง จากตัวอย่างแถบทีแ ่ สดงนี้ ภาพถ่ายทีไ่ ด ้จะสว่างกว่าปกติมากกว่า 2.การใชเ้ ครือ ่ งว ัดแสงในกล้อง Analog Exposure Meter Display เมือ ่ ใช ้กล ้อง D7000 กับเลนส์แบบมี CPU ในโหมด M จะมีแถบเครือ ่ งวัดแสง แสดงในช่องมองภาพ เพือ ่ ช่วยวัดแสงถ่ายภาพว่ามีแสงมาก (ภาพดูสว่าง) หรือน ้อย (ภาพดูมด ื ) กว่าปกติ หากแถบมาตรวัดแสงนีก ้ ระพริบ ก็แสดงว่าแสงถ่ายภาพอาจจะมีมากหรือน ้อยกว่าปกติมากเกินไปจนวัดไม่ได ้ การอ่านแถบมาตรวัดแสงทีแ ่ สดงในช่องมองภาพ แถบมาตรทีแ ่ สดง ค่าแสงพอดี ภาพปกติ คําอธิบาย การใช ้งาน หากแถบเยือ ้ งไปทางขวาของเลขศูนย์ตรงกลาง ค่าแสงตํ่ากว่าปกติ ภาพถ่ายจะ ออกมามืด จากตัวอย่างแถบทีแ ่ สดงนี้ ภาพถ่ายทีไ่ ด ้จะมืดกว่าปกติประมาณ 0. SB-800.0 สต ้อป หมายเหตุ: ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะที่ b2 เพือ ่ ปรับตัง้ ขีดแสดง ว่าเป็ นขัน ้ ละ 1/2 หรือ 1/3 สต ้อป ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะที่ f9 เพือ ่ เลือกว่าจะให ้ + และ – แสดง ด ้านซ ้าย หรือ ด ้านขวา หากผู ้ใช ้ตัง้ ค่ารายการคําสัง่ ตัง้ ค่าความไวแสง ISO auto ไว ้ที่ On ค่าความไวแสงจะปรับเปลีย ่ นไป ้ โดยอัตโนมัต ิ แต่จะไม่มผ ี ลกับมาตรแสดงของเครือ ่ งวัดแสงทีแ ่ สดงในช่องมองภาพแต่อยางใดทัง้ สิน ้ ่ มตรวจระยะช ั ก วิธก ี ารใชป ุ ดลึ เมือ ่ ต ้องการตรวจดูผลของค่ารูรับแสงทีท ่ ําให ้เกิดระยะความ ชัดลึกปรากฏในภาพ ให ้กดปุ่ มตรวจระยะชัดลึกทีอ ่ ยูด ่ ้านหน ้า กล ้อง กล ้องหรีร่ รู ับแสงในเลนส์ให ้เหลือเท่าทีค ่ า่ รูรับแสงทีก ่ ล ้องได ้ เลือกไว ้ในโหมด โหมด หรือ หรือเท่าทีผ ่ ู ้ใช ้ได ้เลือกไว ้ใน หรือ ผู ้ใช ้ก็สามารถตรวจดูบริเวณต่างๆของภาพ ในช่องมองภาพว่า อยูใ่ นระยะชัดลึกทีต ่ ้องการหรือไม่ หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e4 สําหรับตัง้ ให ้ปุ่ มนีท ้ ํางานไฟแฟลชดูเงา Modeling Flash เมือ ่ ใช ้ -ร่วมกับแฟลช SB-600.0 EV หรือ 2.

ไฟรถวิง่ หรือ อาคารบ ้านเรือน.Bulb และ ในแบบ Time) และ -ในโหมด M เมือ ่ ปรับความเร็วชัตเตอร์ไปจนสุดจะพบเครือ ่ งหมาย ใช ้สําหรับถ่ายภาพดาว.้ วามเร็วชตเตอร์ ั การใชค B. กดรีโมท 1 ครัง้ จะเป็ นการเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้ ่ สะเทือนในภาพ กล ้องจะหน่วงเวลาประมาณ 1 วินาที ก่อนทีจ ่ ะเปิ ดม่านชัตเตอร์เพือ ่ ลดความสัน 4. กดรีโมทอีก 1 ครัง้ จะเป็ นการปิ ดม่านชัตเตอร์ หมายเหตุ: การเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้เพือ ่ ให ้บันทึกแสงเป็ นเวลานาน จะทําให ้เกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพได ้ ให ้เลือกรายการ Noise Reduction ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu เพือ ่ ใช ้ช่วยลดจุดสีรบกวนได ้ การเปิ ดม่านชัตเตอร์เป็ นเวลานาน จะเปลืองพลังงานไฟฟ้ าจากถ่านมาก ให ้ใช ้ถ่านชาร์ทใหม่ๆ หรือ หม ้อแปลงไฟ จ่ายไฟ EH-5a หรือ EP-5 เพือ ่ ช่วยจ่ายไฟเลีย ้ งกล ้อง 74 . ตัง้ โหมดระบบถ่ายภาพไปทีร่ โี มท (หน่วงเวลา หรือ ฉั บพลัน ก็ได ้) ในช่องมองภาพ กล ้องจะแสดงโหมด Time 3. พลุในเวลากลางคืน ควรใช ้ขาตัง้ กล ้อง และรีโมทอินฟราเรด ML-L3 หรือสายต่อช่วยลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพ Bulb เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์ หรือ ใช ้รีโมท MC-DC2 กล ้องจะเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้เพือ ่ ให ้บันทึกแสงเป็ นเวลานาน เท่าทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์แช่คาไว ้ และเมือ ่ คลายปุ่ มกดชัตเตอร์ กล ้องก็จะปิ ดม่านชัตเตอร์ ้สามารถเรี ผู ้ใช ยกใช ้โหมดความเร็วชัตเตอร์ B.Bulb และ Time เป็ นการถ่ายภาพโดยเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้เป็ นเวลานาน (ความเร็วชัตเตอร์ B. ตัง้ โหมด M และตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ไปที่ Bulb (จนกว่า 2.Bulb โดยหมุนแป้ นตัง้ โหมดถ่ายภาพไปที่ M – Manual แล ้ว แสดงในช่องมองภาพ) หมุนแหวนควบคุมทีห ่ ลังกล ้องตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ไปที่ Bulb ( Time ต ้องใช ้ร่วมกับรีโมทอินฟราเรด ML-L3 เพือ ่ เปิ ดม่านชัตเตอร์ให ้ค ้างไว ้ แต่จะเปิ ดได ้นานไม่เกิน 30 นาที โดยทําได ้ดังนี้ แสดงในช่องมองภาพ) 1.

ให ้ตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ Bulb แล ้วจึงตัง้ กล ้องให ้เป็ นโหมดรีโมทลัน ่ ชัตเตอร์ 3. จัดองค์ประกอบภาพ. แล ้วก็กดปุ่ มลัน ่ ชัตเตอร์ถา่ ยภาพ (หรือ จากรีโมท MC-DC2 หรือ ML-L3) Bulb กล ้องจะเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้เพือ ่ ให ้บันทึกแสงเป็ นเวลานาน เท่าทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์กดปุ่ มชัตเตอร์ หรือ กดชัตเตอร์ด ้วยรีโมท แช่คาไว ้ เมือ ่ คลายปุ่ มกดชัตเตอร์ หรือ รีโมท กล ้องก็จะปิ ดม่านชัตเตอร์ Time กดรีโมท 1 ครัง้ จะเป็ นการเปิ ดม่านชัตเตอร์ค ้างไว ้ เมือ ่ ใช ้คําสัง่ รีโมทแบบฉับพลัน (Quick response) หรือ หากใช ้รีโมทหน่วงเวลา (Delay) กล ้องจะหน่วงเวลาประมาณ 2 วินาที ก่อนทีจ ่ ะเปิ ดม่านชัตเตอร์เพือ ่ ลดความ ่ สะเทือนในภาพ กดรีโมทอีก 1 ครัง้ จะเป็ นการปิ ดม่านชัตเตอร์ สัน (หากไม่กดรีโมท กล ้องจะปิ ดตัวเองใน 30 นาที) หากใช ้ Bulb กับโหมดไทมเมอร์นับถอยหลังลั่นชัตเตอร์ กล ้องจะเปิ ดม่านชัตเตอร์นาน 1/10 วินาที เท่านัน ้ 75 . ปรับโฟกัส. ผู ้ใช ้ทําการตัง้ ค่าความเร็วชัตเตอร์ทต ี่ ้องการ ได ้โดยการหมุนแป้ นควบคุมหลัก ไปทางซ ้าย จะ จนกว่า ค่าความเร็วชัตเตอร์ แสดงในบนจอ LCD และใน ช่องมองภาพ ในโหมด Time -.ั วิธต ี งั้ ความเร็วชตเตอร์ B.Bulb และ Time 1. หมุนแป้ นโหมดไปทีโ่ หมดถ่ายภาพแบบ M ซึ่ งผู ้ใช ้ต ้องการกําหนด ค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรบ ั แสง ด ้วยตัวเองทัง้ หมด 2.

S. P*. ผู ้ใช ้สามารถกําหนดหน ้าทีแ ่ ละคําสัง่ ทีใ่ ช ้บ่อยๆ ลงในโหมด U1 หรือ U2 ได ้ต่อไปนี้ โหมดช่วยถ่ายภาพ ค่าชดเชยแสง โหมดหาโฟกัสอัตโนมัต ิ โหมดเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัต ิ ค่าคร่อมแสง ค่าคําสัง่ ย่อยในรายการเมนู ชุดคําสั่งเฉพาะ Custom menu P.การตงแป ้ั ้ นโหมดคําสง่ ั เฉพาะต ัว U1 และ U2 (U1 and U2 Modes) ้ ผู ้ใชสามารถกํ าหนดโหมดถ่ายภาพและคําสง่ั การถ่ายภาพทีใ่ ชบ่้ อย ด ้วยโหมด U1 และ U 2 1. กดปุ่ ม Menu เลือกชุดคําสัง่ เตรียมกล ้อง Set up เลือกคําสั่ง Save user settings 4. เลือกกําหนด U1 หรือ U2 แล ้วกดขวา โดยสัง่ ให ้กล ้องจดจําค่าคําสัง่ ถ่ายภาพทีจ ่ ด ั ทําไว ้ในข ้อ 2. คําสัง่ จัดการ Manage Picture Control. แสงแฟลช. คําสัง่ ถ่ายภาพซ ้อน Multiple exposure และ คําสัง่ ถ่ายภาพตามช่วงกําหนดเวลา Interval 3. AF-F (หาโฟกัสต่อเนื่อง) กําหนดโฟกัสทีใ่ บหน ้า. A. เป็ นค่าทีใ่ ช ้ในโหมดช่วยถ่ายภาพ เฉพาะตัว U1 หรือ U2 ตามทีเ่ ลือกไว ้ 76 . M ค่าชดเชยแสงธรรมดา และ ค่าชดเชยแสงแฟลช AF-S (หาโฟกัสทีละภาพ). ค่าสมดุลย์สข คําสัง่ ต่างๆในเมนูรายการคําสัง่ เฉพาะ ยกเว ้นคําสัง่ โฟรเดอร์ภาพ Storage Folder.่ โฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ (เมื่อใช ้ช่อง มองภาพเท่านัน ้ ) ี าว. ค่าแสงเสมือน ADL ค่าคร่อมแสงธรรมดา. โฟกัสเฉพาะที. หมุนแป้ นโหมดช่วยการถ่ายภาพไปทีโ่ หมด -ช่วยถ่ายภาพตามทีต ่ ้องการ 2.

กด ยืนยันใหมด U1 หรือ U2 ทําหน ้าทีต ่ ามทีส ่ งั่ ไว ้ ในข ้อ 2. กดปุ่ ม Menu เลือกชุดคําสั่งเตรียมกล ้อง Set up เลือกคําสั่ง Reset user settings 2. 6. กด ยืนยันการลบชุดคําสัง่ U1 หรือ U2 ที่เลือก 77 .5. กดปุ่ ม ขวา เพือ ่ เลือกชุดคําสั่ง U1 หรือ U2 ทีจ ่ ะลบทิง้ 3. เมือ ่ ผู ้ใช ้หมุนแป้ นเลือกโหมดมาที่ U1 หรือ U2 กล ้องก็ปรับตัง้ โหมดช่วยถ่ายภาพและใช ้คําสัง่ ถ่ายภาพตามทีเ่ ลือกไว ้ในข ้อ 2 โดยอัตโนมัต ิ ้ ามารถลบชุดคําสง่ ั การถ่ายภาพทีต ผูใ้ ชส ่ งไว้ ้ั ในโหมดชุด คําสง่ ั U1 และ U 2 ด ังนี้ 1.

ั โหมดการลน ่ ั ชตเตอร์ ถา่ ยภาพ Release Mode วิธต ี งั ้ โหมดการลั่นชัตเตอร์ทําได ้โดยกดปุ่ ม ปลดล็อคแล ้วหมุนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ท ี่ ต ้องการ กล ้อง D7000 มีโหมดปรับการลั่นชัตเตอร์ ถ่ายภาพ ให ้เลือกใช ้ดังนี้ ตําแหน่งสวิทช ์ ถ่ายภาพเดีย ่ ว ถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง ความเร็ วตํา่ ถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง ความเร็ วสูง Quite shutter-release ั ชตเตอร์ เงียบ Remote control รีโมท คอนโทรล น ับถอยหล ัง คําอธิบายการใชง้ าน กล ้องจะถ่ายภาพ 1 ภาพต่อการกดชัตเตอร์ 1 ครัง้ ผู ้ใช ้สามารถกดชัตเตอร์ถา่ ยภาพต่อไปได ้ ทันที ทีห ่ น่วยความจําภายในกล ้องเคลียร์เนือ ่ ทีแ ่ ล ้ว เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์แช่คาไว ้ กล ้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องทีอ ่ ต ั รา ความเร็ว 1 . ใช ้ระบบหาโฟกัสต่อเนื่อง AF-C และโหมด M หรือ S ทีค ่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาทีหรือสูงกว่า.5 ภาพต่อวินาที ¹ • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ d6 สําหรับตัง้ กําหนดอัตราความเร็ว ¹ ความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาที วัดโดยเมือ ่ ใช ้ถ่าน EN-EL15. และ หน่วยจํา ชัว่ คราวเคลียร์แล ้ว เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์ กล ้องจะยังไม่ยกกระจกโดยทันที เพือ ่ ให ้ผู ้ใช ้ควบคุมเสียงชัตเตอร์ได ้ กล ้องจะปิ ดเสียงบีบ ้ Beep เตือนทุกชนิด ไม่วา่ ผู ้ใช ้จะตัง้ คําสัง่ เฉพาะไว ้อย่างใด การลัน ่ ชัตเตอร์จะถูกควบคุมโดยรีโมทอินฟราเรด ML-L3 เท่านัน ้ ่ สะเทือนทีเ่ กิดจาก ใช ้สําหรับการถ่ายภาพตัวเองหรือภาพ หรือ ใช ้ลดอาการเบลอจากความสัน การกดปุ่ มชัตเตอร์ ใช ้สําหรับยกกระจกภาพในกล ้องขึน ้ ก่อนทําการถ่ายภาพ ใช ้สําหรับช่วยถ่ายภาพในระยะใกล ้ ่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการสัน ่ สะเทือนจากการทํางาน หรือ มาโคร ทีอ ่ าจจะเบลอจากความสัน กระจกสะท ้อนภาพในกล ้อง ยกกระจก 78 .ใช ้ระบบหาโฟกัสต่อเนื่อง AF-C และโหมด M หรือ S ทีค ่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาทีหรือสูงกว่า. และ หน่วยจํา ชัว่ คราวเคลียร์แล ้ว เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์แช่คาไว ้ กล ้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องทีอ ่ ต ั รา ความเร็ว 6 ภาพต่อวินาที ² ² ความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาที วัดโดยเมือ ่ ใช ้ถ่าน EN-EL15 .

5 ภาพต่อวินาที 2. และ หน่วยจําชัว่ คราวเคลียร์แล ้ว และหากใช ้ไฟล์ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG [14 บิท] ความเร็วจํานวนภาพ2. เมือ ่ ตัง้ คําสัง่ [ISO sensitivity auto control] ความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาทีสงู สุดในโหมด Cl คือ 5 ภาพต่อวินาที และความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาทีสงู สุด ในโหมด Ch คือ 6 ภาพต่อวินาที 4. ความเร็วเฉลีย ่ จํานวน 6 ภาพต่อวินาที วัดโดยเมือ ่ ใช ้ระบบหาโฟกัสต่อเนือ ่ ง AF-C และโหมด M หรือ S ทีค ่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาทีหรือสูงกว่า. ความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาทีจะลดลงตามอุณหภูมแ ิ ละกําลังไฟในถ่านทีล ่ ดลง หมายเหตุ: • ในขณะทีป ่ มชั ุ่ ตเตอร์ถก ู ดค ้างอยู่ กล ้องจะแสดงจํานวนภาพทีส ่ ามารถถ่ายและเก็บบันทึกได ้อย่างต่อเนือ ่ ง ั ลักษณ์ ่ งนับจํานวนภาพ และ ในช่องมองภาพ โดยมีสญ ทีช ่ อ แสดงนํ าหน ้า เช่น = บันทึกต่อเนื่องได ้ 28 ภาพ เมือ ่ ไฟล์ภาพถูกโอนเขียนบันทึกลงในการ์ดความจํา โดยไฟแสดงสถานะการเขียนบันทึกลงการ์ดความจําจะติด สว่างขึน ้ ทีด ่ ้านหลังกล ้อง หากปิ ดสวิทช์กล ้อง OFF ในขณะทีก ่ ล ้องกําลังโอนไฟล์ภาพเขียนลงในการ์ด กล ้องจะเขียนให ้เสร็จก่อน แล ้ว จึงจะปิ ดการทํางาน หรือ หากถ่านในกล ้องมีกําลังไฟเหลือน ้อย กล ้องจะล็อคปุ่ มชัตเตอร์ไว ้ แล ้วโอนบันทึก ไฟล์ภาพลงในการ์ดกล ้องจนกว่าจะแล ้วเสร็จ 79 .การเลือกโหมดถ่ายภาพต่อเนือ ่ งทัง้ แบบความเร็วตํา่ ทําได ้โดยกดปุ่ มปลดล็อคทีอ ่ ยู่ และแบบความเร็วสูง ด ้านบนของกล ้อง แล ้วหมุนแหวนปรับไปทาง ซ ้าย หรือ หรือ ตามที่ ต ้องการ ขวา เพือ ่ เลือกโหมด เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์แช่คาไว ้ กล ้องจะถ่ายภาพอย่าง ต่อเนือ ่ งทีค ่ วามเร็วประมาณ 1-6 ภาพต่อวินาที ตามทีต ่ ัง้ ไว ้ด ้วยรายการคําสัง่ เฉพาะ d6 คําอธิบาย 1. เมือ ่ ใช ้ถ่านภายในกล ้อง (EN-EL15) ความเร็วเฉลีย ่ จํานวนภาพต่อวินาทีสงู สุด คือ 6 ภาพต่อวินาที 3.

กด Menu เลือกคําสั่ง Remote control mode ้ บถอยหลัง หรือ เพื่อใชระบบนั รีโมท กด ตามทีต ่ ้องการ ทีก ่ ลางแป้ น 4 ทิศ เพือ ่ ยืนยันคําสัง่ คําสง่ ั รีโมทหน่วงเวลา รีโมทฉ ับพล ัน น ับถอยหล ัง ถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง รีโมท – ยกกระจก คําอธิบายการใชง้ าน ทันทีท่ก ี ดปุ่ มรีโมท กล ้องจะปรับโฟกัส แล ้วหน่วงเวลานาน 2 วินาที ก่อนที่จะลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพ กล ้องจะปรับโฟกัสแล ้วลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพในทันทีทก ี่ ดปุ่ มรีโมท ่ ใช ้สําหรับการถ่ายภาพตัวเองหรือภาพ หรือ ใช ้ลดอาการเบลอจากความสัน สะเทือนทีเ่ กิดจากการกดปุ่ มชัตเตอร์ เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์แช่คาไว ้ กล ้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องทีอ ่ ต ั รา ความเร็ว 4 ภาพต่อวินาที เมือ ่ กดปุ่ มรีโมท กล ้องจะยกกระจก แล ้วหน่วงเวลาก่อนทีจ ่ ะเปิ ดม่านชัตเตอร์ ่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการกระดกของกระจก เพื่อช่วยลดอาการเบลอจากความสัน ใช ้ในโหมดถ่ายทีละภาพ S กล ้องจะถ่ายภาพโดยจะปิ ดเสียงปี้ ปเตือนโฟกัส และลดเสียงลั่นชัตเตอร์ ลงให ้เหลือน ้อยทีส ่ ด ุ ั ชตเตอร์ เงียบ เพือ ่ ป้ องกันการรบกวนในภาวะทีต ่ ้องการความเงียบ ควรใส่ฝาปิ ดช่องมองภาพ DK-5 ด ้วย เพือ ่ ป้ องกันแสงจากด ้านหลังกล ้อง ส่องย ้อนเข ้าไปในช่องมองภาพ แล ้วรบกวนระบบวัดแสงในกล ้อง 80 .ั การตงน ั้ ับเวลาถอยหล ังและการใชร้ โี มทลน ่ ั ชตเตอร์ ่ั สะเทือนทีเ่ กิดจากการกด สําหรับใชช้ ว่ ยถ่ายภาพตัวเอง หรือ ชว่ ยลดอาการเบลอจากความสน ั เตอร์ ควรใสก ่ ล ้องกับขาตัง้ กล ้อง หรือตัง้ กล ้องบนพืน ปุ่ มชต ้ ทีร่ าบเรียบได ้แนวระดับ 1. กดปุ่ มปลดล็อคทีอ ่ ยูด ่ ้านบนของกล ้อง แล ้ว ้ หรือ ขวา เพือ หมุนแหวนปรับไปทาง ซาย ่ เลือกระบบนับถอยหลัง หรือ รีโมท ตามทีต ่ ้องการ 2.

5. ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off กล ้องจะกลับไปใช ้โหมดถ่ายภาพแบบเดีย ่ วทีละภาพ หรือ ต่ออเนือ ่ งทีก ่ ําลังใช ้ก่อนหน ้านี้ กล ้องจะใช ้ความเร็วชัตเตอร์ 1/4 วินาที ในโหมด M หากตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ท ี่ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ c3 สําหรับตัง้ กําหนดนับเวลา 2 วิ. 5 วิ.3. 10. (ค่าปริยาย) หรือ 20 วินาที ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ c5 สําหรับกําหนดเวลาการใช ้รีโมทภายใน 1. S. กดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทางให ้กล ้องหาโฟกัส แล ้วกดลงไปจนสุดเพือ ่ เริม ่ นับถอยหลัง 10 วินาที * ไฟนับถอยหลังจะกระพริบสว่าง แล ้วหยุดกระพริบที่ 2 วินาทีกอ ่ นทีก ่ ล ้องจะลัน ่ ชัตเตอร์ถา่ ยภาพ * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) เมื่อใชร้ โี มท ทีร่ ะยะไม่เกิน 5 เมตร เล็งเครือ ่ งส่ง ML-L3 ไปทีห ่ น ้าต่างช่องรับสัญญาณบนกล ้อง กดปุ่ มชัตเตอร์ทต ี่ ัวรีโมท • ในแบบรีโมท หน่วงเวลา (Delayed Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสว่าง 2 วินาที ก่อนกล ้อง จะลัน ่ ชัตเตอร์ • ในแบบรีโมทฉั บพลัน (Quick Response Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสว่างทันที แสดง ว่ากล ้องลั่นชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้แล ้ว ้ การใชงานระบบไทมเมอร์ นับเวลาถอยหลัง • • • • • • • • • หากใช ้โหมดช่วยถ่ายภาพ P... ให ้ใช ้ฝาปิ ด DK-5 (ยกเว ้นการใช ้โหมดถ่ายภาพ M ทีไ่ ม่ต ้องใส่กไ็ ด ้) หากเปิ ดใช ้แฟลช ให ้รอจนกว่าแฟลชจะให ้สัญญาณพร ้อมใช ้ เพราะหากเปิ ดใช ้ในระหว่างนับถอยหลัง กล ้องจะยกเลิกการนับถอยหลังทัง้ หมด กดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทางให ้กล ้องหาโฟกัส แล ้วกดลงไปจนสุดเพือ ่ เริม ่ นับถอยหลัง 10 วินาที กล ้องจะส่งเสียงบีป ้ เตือน และ ไฟช่วยโฟกัสจะติดกระพริบ และสว่างต่อเนือ ่ งที่ 2 วินาทีกอ ่ นที-่ -กล ้องจะลั่นชัตเตอร์ หากกล ้องหาโฟกัสไม่ได ้ ระบบไทมเมอร์นับถอยหลังจะไม่ทํางาน การระงับหรือยกเลิกการนับถอยหลัง ทําได ้โดยหมุนแป้ นเปลีย ่ นโหมดถ่ายภาพ. 10 วิ. 15 นาที ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ d1 สําหรับตัง้ กําหนดการทํางานของสัญญาณเสียงบีบ ้ ก่อนชัตเตอร์จะลั่น 81 . A.

จัดองค์ประกอบภาพ. กดปุ่ มปลดล็อคทีอ ่ ยูด ่ ้านบนของกล ้อง แล ้วหมุน ปรับเลือกระบบยกกระจก 2. วัดแสง ไม่ได ้ 3. ปรับโฟกัส. กดปุ่ มชัตเตอร์ ลงให ้สุดทางอีกครัง้ เพือ ่ เปิ ดม่านชัตเตอร์ ถ่ายภาพ ่ สะเทือนจากการกดปุ่ มชัตเตอร์ ควรกดปุ่ มชัตเตอร์อย่างนิม ่ นวล หรือใช ้สายลั่นชัตเตอร์เพือ ่ ลดแรงสัน หมายเหตุ: • หากได ้ยกกระจกขึน ้ ไปแล ้ว แต่ไม่กดปุ่ มชัตเตอร์ถา่ ยภาพ กล ้องจะถ่ายภาพเองใน 30 วินาที 82 . วัดแสง แล ้วกดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดกล ้องจะยกกระจกขึน ้ เมือ ่ กระจกถูกยกขึน ้ แล ้ว ช่องมองภาพจะมืด และกล ้องจะหาโฟกัส.ั ้ ก่อนลน การยกกระจกขึน ่ ั ชตเตอร์ Mirror up ่ สะเทือนทีเ่ กิดจากการกระดกตัวของกระจกสะท ้อนภาพ สําหรับใช ้ช่วยลดอาการเบลอจากความสัน 1.

Large (4288 x 2848 พิกเซล) การเลือกชนิดไฟล์ภาพทําได ้ 2 วิธค ี อ ื 1.คุณภาพสูง) NEF(RAW) + กล ้องจะเก็บบันทึกไฟลล์ภาพไว ้ 2 ภาพคือ ภาพ NEF และ NEF/JPEG ** JPEG (Normal .คุณภาพพืน ้ ฐาน) * เมือ ่ ใช ้รายการคําสัง่ ย่อย [Size priority] ทีอ ่ ยูร่ ่วมในรายการคําสัง่ [JPEG compression] ** ในรายการ NEF+JPEG กล ้องจะบันทึกขนาดของภาพ JPEG จะอยูใ่ นแบบ L.้ ดของไฟล์ทใ่ี ชบั้ นทึกภาพมีผลต่อขนาดคุณภาพ และ ขนาดไฟล์ของภาพ การเลือกใชชนิ กล ้อง D7000 สนับสนุนการเก็บบันทึกไฟล์ภาพได ้หลายชนิดไฟล์ดังต่อไปนี้ ้ รายการคําสง่ั ไฟล์แบบ คําอธิบายการใชงาน ไฟล์ภาพบันทึกโดยตรงจาก CCD และถูกบันทึกเก็บแบบถูก NEF(RAW) NEF บีบอัดลงในการ์ดความจํา เหมาะสําหรับภาพทีต ่ ้องการใช ้ คอมฯปรับแต่งทีหลัง JPEG fine ไฟล์ภาพแบบ JPEG คุณภาพสูง เหมาะกับการนํ าไปอัดขยาย ให ้เป็ นภาพถ่ายขนาดใหญ่ อัตราบีบอัดตํา่ ประมาณ 1:4* JPEG JPEG normal ไฟล์ภาพแบบ JPEG คุณภาพปานกลาง เหมาะสําหรับ การนํ า ้ ภาพไปใชงานทั ่วๆไป อัตราบีบอัดไฟล์ประมาณ 1:8* JPEG basic ไฟล์ภาพแบบ JPEG คุณภาพพืน ้ ฐาน เหมาะ สําหรับ การสง่ ภาพทางอีเมล์ หรือบนเวป อัตราบีบอัดไฟล์ประมาณ 1:16* NEF(RAW) + กล ้องจะเก็บบันทึกไฟลล์ภาพไว ้ 2 ภาพคือ ภาพ NEF และ JPEG fine JPEG (Fine . เลือกรายการ Image quality จากในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu กดปุ่ ม QUAL และ หมุนแหวนคําสัง่ หลัก (Main Command Dial) ไปทาง ซ ้าย หรือ ขวา จนกว่า ชนิดไฟล์ภาพทีต ่ ้องการเลือกใช ้ จะปรากฏแสดงให ้เห็นบนจอคําสัง่ LCD หรือเลือก Image Quality จากเมนูรายการ คําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting menu 83 . ตัง้ โดยตรงจากปุ่ ม QUAL ทีอ ่ ยูด ่ ้านหลังของกล ้อง 2.คุณภาพปานกลาง) JPEG normal NEF(RAW) + กล ้องจะเก็บบันทึกไฟลล์ภาพไว ้ 2 ภาพคือ ภาพ NEF และ JPEG basic JPEG (Basic .

Normal. Basic) ที่ LCD ในกล ้องจะแสดงแต่ไฟล์ JPEG เท่านัน ้ • เมือ ่ สั่งลบภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในแบบ NEF+JPEG (Fine.5 ภาพ ต่อ วินาที * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) หมายเหตุ: • หากเลือกไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (Fine.3 เท่า และ ทําให ้อัตราความเร็วถ่ายภาพลดลงเหลือ 2. Basic) • ควรใช ้โปรแกรม Capture NX หรือ ViewNX สําหรับจัดการไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG • เมือ ่ สัง่ เรียกดูภาพทีบ ่ น ั ทึกแบบ NEF+JPEG (Fine. Normal. Normal.้ า การใชค ํ สง่ ั บ ันทึกไฟล์แบบ NEF (RAW) คําสั่ง NEF (RAW) recording ที่อยู่ในชุดรายการคําสัง่ หลักสําหรับถ่ายภาพ (Shooting Menu) ช่วยให ้ผู ้ใช ้เลือกได ้ว่า ต ้องการใช ้อัตราบีบอัดไฟล์ NEF (RAW) อย่างไร รายการคําสง่ ั Lossless compressed* Compressed คําอธิบายการใชง้ าน ไฟล์ NEF ทีใ่ ช ้สมการแบบถอดกลับได ้ ลดขนาดลงไปจากเดิม 20-40% โดยไม่มผ ี ลกับคุณภาพของภาพ ไฟล์ NEF ทีใ่ ช ้สมการแบบถอดกลับไม่ได ้ ลดขนาดลงไปจาก เดิม 40-55 % โดยแทบจะไม่มผ ี ลกับคุณภาพในภาพ * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) ้ า การใชค ํ สง่ ั ไฟล์แบบ NEF (RAW) Bit Depth คําสั่ง NEF (RAW) Bit depth ทีอ ่ ยูใ่ นชุดรายการคําสัง่ หลักสําหรับถ่ายภาพ (Shooting Menu) ช่วยให ้ผู ้ใช ้เลือกได ้ว่า ต ้องการใช ้ bit-depth ในไฟล์ NEF (RAW) อย่างไร รายการคําสง่ ั * คําอธิบายการใชง้ าน ไฟล์ NEF ทีบ ่ น ั ทึกรายละเอียดแบบ 12 บิท ไฟล์ NEF ทีบ ่ น ั ทึกรายละเอียดแบบ 14 บิท ทีใ่ ห ้รายละเอียด สูงสุด แต่มข ี นาดไฟล์ใหญ่กว่า 12 บิท ประมาณ1. Basic) ในกล ้อง ไฟล์ทงั ้ สองแบบจะถูกลบทิ้งทัง้ คู่ • ในคําสัง่ Role played by card slot 2 หากใช ้คําสัง่ RAW Slot 1-JPEG Slot 2 เมือ ่ ทําการลบไฟล์ JPEG จะไม่มผ ี ลกับไฟล์ NEF ทีเ่ ก็บอยูใ่ น Slot 1 คําสัง่ จัดการช่องการ์ด 2 จะอยูใ่ นชุดรายการคําสัง่ เตรียมกล ้อง Set Up Role Played by card in Slot 2 กําหนดการทํางานของช่อง การ์ด 2 • Overflow • Back Up • Raw(Slot 1)+JPG(Slot 2) กําหนดการทํางานของช่องการ์ดช่อง 2 • บันทึกไฟล์ภาพลงการ์ด 1 เต็มแล ้วจึงจะเปลีย ่ นไปใช ้ การ์ด 2 • บันทึกลงในการ์ดทัง้ การ์ด 1 และ การ์ด 2 พร ้อมๆกัน • บันทึกไฟล์ NEF ลงที่การ์ด 1 และ JPEG ลงที่ในการ์ด2 84 .

6 ซม. (16.7 x 27.2 x 5. (12. (8.4 นิ้ว) * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) การตัง้ ขนาดภาพทําได ้ 2 วิธค ี อ ื 1.3 x 20.8 ซม. เลือกรายการ Image size จากในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu การตัง้ ชนิดของไฟล์บน ั ทึกภาพ ให ้กดปุ่ ม QUAL ่ และ หมุนแหวนคําสังรอง (Sub Command Dial) ไปทาง ซ ้าย หรือ ขวา จนกว่าขนาดของภาพทีต ่ ้องการเลือกใช ้ จะปรากฏแสดงให ้เห็นบนจอคําสัง่ LCD หรือเลือก Image Size จากเมนูรายการ คําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting menu 85 .7 ซม.9 x 13.3 x 8.ขนาดของภาพถ่าย วัดได ้ในหน่วยพิกเซล (pixels) กล ้อง D7000 เก็บบันทึกภาพได ้ 3 ขนาดดังต่อไปนี้ รายการคําสง่ ั ขนาดพิกเซล ขนาดภาพเมือ ่ นําไปอ ัดขยาย ที่ 200 dpi (ประมาณ) L* 4928 x 3264 41.4 x 10.9 นิว้ ) M 3696 x 2448 31.2 นิ้ว) S 2464 x 1632 20. ตัง้ โดยตรงจากปุ่ ม QUAL ทีอ ่ ยูด ่ ้านหลังของกล ้อง 2.

8 JPEG fine M 4.6 Compressed 12-bit NEF(RAW).5 Lossless. compressed 19.7 Compressed 14-bit L 7.0 L 2.9 JPEG normal M 2.4 S 2.ตารางแสดงขนาดไฟล์ภาพ และ จํานวนภาพทีส ่ ามารถบ ันทึกได้ การ์ดความจํา 8 GB SanDisk Extreme SDHC ชนิดไฟล์ภาพ ขนาด ขนาดไฟล์ ภาพ MB เมกกะไบท์ NEF(RAW). 16.1 S 0.2 S 1. 14-bit NEF(RAW).ละเอียดในภาพ ไฟล์ภาพ JPEG ทีเ่ น ้นคุณภาพ โดยแต่ละภาพจะมีขนาดไฟล์ (MB) ไม่เท่ากัน และขึน ้ อยูก ่ บ ั รายละเอียดในภาพ * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) 86 .4 Lossless.5 หมายเหตู : • • จํานวนภาพ 291 ความจําสํารอง กล ้องทีร่ องรับได ้ 11 223 10 398 15 330 12 813 1400 3100 1600 2800 6000 3100 5500 11000 31 100 100 100 100 100 100 100 100 จํานวนและขนาดไฟล์ เป็ นเพียงการประมาณการเท่านัน ้ ค่าทีแ ่ ท ้จริงอาจจะเปลีย ่ นไปได ้ ตามลักษณะของไฟล์ภาพและรายละเอียดในแต่ละภาพ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ d7 สําหรับตัง้ กําหนดจํานวนภาพทีถ ่ า่ ยภาพแบบต่อเนื่องได ้ตัง้ แต่ 1-100 ภาพ ้ า การใชค ํ สง่ ั JPEG compression คําสั่ง JPEG compression ทีอ ่ ยูใ่ นชุดรายการคําสัง่ หลักสําหรับถ่ายภาพ (Shooting Menu) ช่วยให ้ผู ้ใช ้เลือกได ้ว่า ต ้องการใช ้อัตราบีบอัดไฟล์ JPEG อย่างไร รายการคําสง่ ั Size priority* Optimal priority คําอธิบายการใชง้ าน ไฟล์ภาพ JPEG โดยแต่ละภาพจะมีขนาดไฟล์ (MB) ใกล ้เคียง กัน และคุณภาพของภาพจะขึน ้ อยูก ่ บ ั ราย .0 L 3.0 JPEG basic M 1. 13. 12-bit NEF(RAW). compressed 15.

กล ้อง D7000 มีระบบหาโฟกัสให ้เลือกใช ้ 2 แบบ โดย เป็ นระบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ ( AF -ออตโต ้โฟกัส) และ1 ้ บหาโฟกัสด ้วย แบบ M-แมนน่วลโฟกัส สําหรับผู ้ใชๆปรั ตัวเอง ้ สวิทชเ์ ลือกใชระบบหาโฟกั สจะอยูท ่ ด ี่ ้านหน ้ากล ้อง (ตามภาพ) ระบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ ( AF -ออตโต ้โฟกัส) ยังเลือกแบ่งย่อยออกได ้ดังนี้ โหมดโฟกัส AF-A Auto Focus AF-S Single Servo AF AF-C Continuous Servo AF ระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ ระบบโฟกัสเดีย ่ ว ระบบโฟกัสต่อเนือ ่ ง ้ คําอธิบายการใชงาน กล ้องจะเลือกใช ้ระบบหาโฟกัส แบบเดีย ่ ว AF-S เมื่อ ถ่ายภาพวัตถุทห ี่ ยุดนิง่ และเปลีย ่ นไปใช ้ระบบหาโฟกัส แบบต่อเนื่อง AF-C หากมีการเคลือ ่ นไหวในภาพ ใช ้ถ่ายภาพทีต ่ ัวแบบอยูน ่ งิ่ กับที่ เมือกดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทาง กล ้องจะเริม ่ หาและล็อคโฟกัสไว ้ที่จด ุ ๆนัน ้ ทีเ่ ดียว ใช ้ถ่ายภาพทีต ่ ัวแบบทีเ่ คลือ ่ นไหว เมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทาง กล ้องจะเริม ่ หาและปรับโฟกัสตลอดเวลา วิธก ี ารเลือกระบบโหมดโฟก ัสอ ัตโนม ัติ หมุนสวิทช์ปรับไปที่ AF กดปุ่ ม AF พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมหลักไป ทาง ซ ้าย หรือ ขวา เพือ ่ เลือก ระบบ โฟกัส อัตโนมัตต ิ ามทีต ่ ้องการ ระบบโฟกัสอัตโนมัตท ิ ถ ่ี ก ู เลือกจะแสดงให ้เห็น บนจอคําสัง่ LCD และในช่องมองภาพ หมายเหตุ: ระบบโฟก ัสต่อเนือ ่ ง Continuous-servo Autofocus เมือ ่ ผู ้ใช ้ตัง้ ใช ้ระบบโฟกัสต่อเนื่อง AF-C Continuous-servo Autofocus หรือ เมื่อตัง้ โหมดโฟกัส AF-A และกล ้อง-เลือกใช ้การทํางานแบบ AF-C กล ้องจะถ่ายภาพทันทีทก ่ี ดปุ่ มชัตเตอร์แม ้ว่าจะยังหาและล็อคโฟกัสไม่ได ้ก็ตาม ปรับโฟกัสด ้วยตนเองโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัสทีต ่ วั เลนส์ หากเลนส์ทใ่ี ช ้มีคา่ รูรบ ั แสงทีม ่ ากกว่า f/5.6 ในช่องมองภาพช่วยในการหาโฟกัสได ้ ผู ้ใช ้สามารถใช ้ไฟยืนยันโฟกัส 87 .

• ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a1 สําหรับเลือกกําหนดให ้กล ้องลั่นชัตเตอร์ เมือ ่ ใช ้กับโหมดหาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a2 สําหรับตัง้ เลือกกําหนดให ้กล ้องลั่นชัตเตอร์เมือ ่ ใช ้กับโหมดหาโฟกัสแบบทีละภาพ ในโหมดหาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง ผู ้ใช ้สามารถเลือก กําหนดให ้กล ้องลัน ่ ชัตเตอร์ได ้เมือ ่ a1 AF-C Mode Priority a1 ในโหมดหาโฟกัสต่อเนือ ่ ง • Release * • Focus a2 AF-S Mode Priority a2 ในโหมดหาโฟกัสเดีย ่ ว • Focus * • Release • กดปุ่ มลัน ่ ชัตเตอร์ * • เมือ ่ กล ้องจับโฟกัสได ้อย่างชัดเจนแล ้วเท่านัน ้ ในโหมดหาโฟกัสแบบถ่ายทีละภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือก กําหนดให ้กล ้องลัน ่ ชัตเตอร์ได ้เมือ ่ • Focus เมือ ่ กล ้องจับโฟกัสได ้อย่างชัดเจนแล ้วเท่านัน ้ * • Release ให ้กล ้องลั่ นชัตเตอร์ทน ั ทีทกดปุ่ ี่ มชัตเตอร์ 88 .

ในระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ ของกล ้อง D7000 มีกรอบหาโฟกัสอัตโนมัตท ิ งั ้ หมด 39 กรอบ หมุนสวิทช์ปรับไปที่ AF กดปุ่ ม AF พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมรอง ไปทาง ซ ้าย หรือ ขวา เพือ ่ ตัง้ โหมดการ เลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัตต ิ ามทีต ่ ้องการ ระบบกรอบโฟกัสอัตโนมัตท ิ ถ ่ี ก ู เลือกจะ ่ แสดงให ้เห็นบนจอคําสัง LCD และในช่อง มองภาพ โหมดเลือกกรอบโฟก ัสอ ัตโนม ัติ Single Point AF กรอบโฟก ัสคงที่ จอคําสง่ ั LCD ่ งมองภาพ ชอ Dynamic Area AF ** 9 กรอบโฟก ัสแบบติดตาม Dynamic Area AF ** 21 กรอบโฟก ัสแบบติดตาม Dynamic Area AF ** 39 กรอบโฟก ัสแบบติดตาม 3D Tracking ** ระบบติดตาม 3D Auto Area AF กรอบโฟก ัสแบบจ ัดการอ ัตโนม ัติ ** กรอบโฟกัสทีเ่ ลือกจะแสดงให ้เห็นในช่องมองภาพ กรอบอืน ่ ๆทีเ่ หลือจะไม่แสดง • ้ ใชรายการคํ าสง่ั เฉพาะ a3 สําหรับตัง้ กําหนดชว่ งเวลาการจับโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง (Tracking locked on) 89 .

ดันคันล็อคขึน ้ เพือ ่ ปลดล็อคแป้ นกด 2. กดแป้ น 8 ทิศเพือ ่ เลือกกรอบโฟกัส ในช่องมอง ภาพ กรอบหาโฟกัสทีถ ่ ก ู เลือกใช ้จะมีไฟติดสว่าง เป็ นสีแดงให ้เห็น เมือ ่ เลือกกรอบหาโฟกัส 1 ใน 51 ได ้แล ้วก็ อาจจะหมุนแหวนล็อคไปที่ L เพือ ่ ล็อคกรอบนัน ้ ไว ้ได ้ หากต ้องการใช ้กรอบโฟกัสทีจ ่ ด ุ ตรงกลาง ช่องมองภาพ ผู ้ใช ้สามารถกดทีต ่ รงกลาง แป้ นกด เพือ ่ เลือกกรอบกลางนีไ้ ด ้โดยตรง หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a4 สําหรับเลือกการเปิ ดไฟแสดงกรอบโฟกัสทีถ ่ ก ู เลือกใช ้ • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a5 สําหรับตัง้ กําหนดเลือกกรอบโฟกัสให ้เป็ นแบบเลือ ่ นวนกลับ (Wrap around) • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a6 สําหรับเลือกจํานวนของกรอบโฟกัสทีต ่ ้องการเลือกได ้ (9. 21. 39) • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f2 สําหรับตัง้ กําหนดหน ้าทีก ่ ารทํางานของแป้ นกด 8 ทิศ 90 .วิธก ี ารเลือกกรอบหาโฟก ัสอ ัตโนม ัติ ผู ้ใช ้สามารถกําหนดเลือกใช ้กรอบโฟกัส โดยการใช ้สวิทช์เลือกทีอ ่ ยูท ่ างด ้านหลังกล ้อง ตามวิธก ี ารดังนี้ 1.

กรอบโฟก ัสแบบติดตามอ ัตโนม ัติ Dynamic Area AF สําหรับผู ้ใช ้เลือกการวางตําแหน่งจุดโฟกัส เป็ นบริเวณพืน ้ ทีใ่ นภาพตามทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการ คําสัง่ เฉพาที่ a6 Dynamic Area AF ใช ้สําหรับเลือกจํานวนกรอบโฟกัสแบบ 9. 21. 39 กรอบ หรือ 3D Tracking ตามทีต ่ ้องการ * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) เครือ ่ งหมาย คําอธิบายการใช ้งาน กล ้องจะเริม ่ หาโฟกัสตรงกรอบทีผ ่ ู ้ใช ้เลือก หากตัวแบบเคลือ ่ นทีอ ่ อกไป กรอบโฟกัส 9 กรอบ * จากกรอบโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้ กล ้องจะใช ้ข ้อมูลจากกรอบโฟกัสทีอ ่ ยู่ ล ้อมรอบกรอบนัน ้ (8 กรอบ) สําหรับประเมินในการปรับโฟกัสเพือ ่ ติดตามการเคลือ ่ นที่ แล ้วปรับเปลีย ่ นกรอบไปตามทิศทางการเคลือ ่ นที่ ของตัวแบบในภาพ ใช ้สําหรับถ่ายภาพทีม ่ เี วลาจัดองค์ประกอบภาพ หรือ ตัวแบบเคลือ ่ นทีใ่ น ทิศทางทีค ่ าดเดาได ้ เช่น รถแข่ง หรือ นักวิง่ ในลูว่ งิ่ หากตัวแบบเคลือ ่ นทีอ ่ อกไปกรอบโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้แล ้ว กล ้องจะใช ้ข ้อมูล จากกรอบโฟกัสทีอ ่ ยูล ่ ้อมรอบกรอบนัน ้ (20 กรอบ) สําหรับประเมินใน กรอบโฟกัส 21 กรอบ การปรับโฟกัสเพือ ่ ติดตามการเคลือ ่ นที่ แล ้วปรับเปลีย ่ นกรอบไปตามทิศ ทางการเคลือ ่ นทีข ่ องตัวแบบในภาพ ใช ้สําหรับถ่ายภาพทีต ่ ัวแบบทีเ่ คลือ ่ นทีไ่ ม่แน่นอน เช่น นักฟุตบอล หรือ นักบาสเกตบอลในสนาม หากตัวแบบเคลือ ่ นทีอ ่ อกไปกรอบโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้แล ้ว กล ้องจะใช ้ข ้อมูล กรอบโฟกัส 39 กรอบ จากกรอบโฟกัสทีอ ่ ยูล ่ ้อมรอบกรอบนัน ้ (38 กรอบ) สําหรับประเมินใน การปรับโฟกัสเพือ ่ ติดตามการเคลือ ่ นที่ แล ้วปรับเปลีย ่ นกรอบไปตามทิศ ทางการเคลือ ่ นทีข ่ องตัวแบบในภาพ ใช ้สําหรับถ่ายภาพทีต ่ ัวแบบทีเ่ คลือ ่ นทีเ่ ร็ว และยากทีจ ่ บ ั ในช่องมองภาพ เช่น นก หรือ สัตว์เลีย ้ ง กรอบหาโฟกัสแบบ 39 + 3D Tracking กล ้องจะเริม ่ หาโฟกัสตรงกรอบ กรอบโฟกัส 39 กรอบ และ โฟกัสทีผ ่ ู ้ใช ้เลือกก่อน แล ้วจึงเริม ่ เปลีย ่ นกรอบโฟกัสติดตามตัวแบบ หรือ ระบบติดตาม 3D Tracking วัตถุ ไปตามทิศทางการเคลือ ่ นทีใ่ นภาพ ใช ้สําหรับถ่ายภาพทีเ่ คลือ ่ นที่ ไม่แน่นอน จากด ้านซ ้ายไปขวา (หรือกลับกัน) ในช่องมองภาพ หากตัวแบบเคลือ ่ นทีอ ่ อกไปจากขอบภาพ ให ้คลายนิว้ ทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์ เล็กน ้อย แล ้วจัดภาพใหม่ให ้ ตัวแบบอยูใ่ นกรอบโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้อีกครัง้ Auto-area AF เมือ ่ ใช ้กับเลนส์แบบ G หรือ D กล ้องจะจําแนกรูปร่างของบุคคล ออก กรอบโฟกัสจัดการอัตโนมัต ิ จากฉากหลัง แล ้วโฟกัสติดตามโดยอัตโนมัต ิ กล ้องจะแสดงกรอบโฟกัสทีจ ่ บ ั ทีต ่ วั แบบ จากนัน ้ จะติดตามการเคลือ ่ นที่ ของตัวแบบทีอ ่ ยูใ่ นเฟรมภาพ ตัวอย่างเช่น เมือ ่ แตะกดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง กล ้องจะบันทึก “สี” บริเวณตรงทีก ่ รอบโฟกัสนัน ้ จากนัน ้ ก็จะเริม ่ เปลีย ่ นกรอบโฟกัสติดตาม “สี” ทีก ่ ล ้องจําไว ้นัน ้ ไปเรือ ่ ยๆ ในช่องมองภาพ ดังนัน ้ กล ้องอาจจะโฟกัสคลาดเคลือ ่ นได ้ หาก “สี” ทีก ่ ล ้องจดจํานัน ้ มีสเี ดียวกับฉากหลัง หรือ บริเวณ“สี”ของตัวแบบมีขนาดเล็ก กว่า “สี” พืน ้ ของฉากหลังทีเ่ ห็นในช่องมองภาพ 91 .

แล ้วกดชัตเตอร์ถา่ ยภาพได ้ ในระหว่างทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทางล็อคโฟกัส ผู ้ใช ้สามารถกดชัตเตอร์ถา่ ยภาพกีภ ่ าพก็ได ้ นาน เท่าทีย ่ งั ไม่ปล่อยละนิว้ ออกจากการกดปุ่ มชัต เตอร์ครึง่ ทาง หรือ ยังคงกดปุ่ ม AE-L/AF-L แช่ คาไว ้ เมือ ่ ล็อคระยะโฟกัสไว ้แล ้ว ไม่ควรเปลีย ่ นระยะห่างระหว่างกล ้องกับตัวแบบ หากมีการเปลีย ่ นระยะห่าง หรือตัวแบบเคลือ ่ นทีไ่ ปจากทีเ่ ดิม ก็ให ้ทําการล็อคระยะโฟกัสใหม่ หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ c1 สําหรับตัง้ กําหนดให ้ปุ่ มกดชัตเตอร์ สามารถล็อคค่าแสงได ้ • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f5 สําหรับตัง้ กําหนดหน ้าทีก ่ ารทํางานของปุ่ ม AE-L/AF-L 92 . เมื่ อล็อคโฟกัสไว ้ได ้แล ้ว ผู ้ใช ้สามารถจัด องค์ประกอบใหม่ตามทีต ่ ้องการ.Single Servo AF ระบบโฟกัสเดีย ่ ว ทีละภาพ กล ้องจะล็อค ตําแหน่งโฟกัสไว ้นานเท่าทีแ ่ ตะกดปุ่ มชัตเตอร์ แช่คาไว ้ครึง่ ทาง ผู ้ใช ้อาจจะกดปุ่ ม AE-L/AF-L เพือ ่ สัง่ กล ้องให ้ ล็อคระยะโฟกัสและค่าแสงทีว่ ด ั ได ้เช่นกัน ในโหมด C. ในโหมด S. จัดองค์ประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไว ้ในกรอบ หาโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้ แล ้วแตะกดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง แช่ไว ้ ตรวจดูวา่ ดวงไฟยืนยันระยะโฟกัส มองภาพติดสว่าง ทีใ่ นช่อง 2.การล็อคระยะโฟก ัส Focus Lock การล็อคระยะโฟกัสช่วยให ้ถ่ายภาพตัวแบบทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นกรอบโฟกัสทีเ่ ลือกไว ้ หรือ ในกรณีทก ่ี ล ้องอาจจะหาระยะโฟกัสอัตโนมัตไิ ม่ได ้ หรือเมือ ่ ต ้องการจัดองค์ประกอบภาพใหม่ หลังจากทีห ่ าโฟกัสได ้แล ้ว 1.Continuous Servo AF ระบบหาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง ตลอดเวลา ผู ้ใช ้อาจจะกดปุ่ ม AE-L/AF-L เพือ ่ สัง่ กล ้องให ้ ล็อคระยะโฟกัสและค่าแสงทีว่ ด ั ได ้ กล ้องจะล็อคตําแหน่งโฟกัสและค่าแสงไว ้นาน เท่าที่ กดปุ่ ม AE-L/AF-L ค ้างไว ้ แม ้จะได ้ปล่อย นิว้ จากปุ่ มชัตเตอร์แล ้วก็ตาม 3.

6 ผู ้ใช ้ ้ สามารถใชไฟยื นยันการโฟกัส ทีแ ่ สดงใน ่ ชองมองภาพ ้ ้กด เพือ ่ ให ้ชว่ ยยืนยันการโฟกัสได ้ วิธใี ชให ั เตอร์เบาๆครึง่ ทางในระหว่างทีป ปุ่ มชต ่ รับแหวน ์ ้วยตัวเอง โฟกัสทีเ่ ลนสด 93 .การปร ับระยะโฟก ัสด้วยมือ Manual Focus ์ ไ่ี ม่มรี ะบบหาโฟกัสอัตโนมัต ิ หรือ ระบบปรับโฟกัสด ้วยมือ M แมนน่วลโฟกัส ใชกั้ บเลนสท เมื่อผู ้ใชต้ ้องการปรับจุกโฟกัสด ้วยตัวเอง หรือ เมือ ่ กล ้องไม่สามารถหาโฟกัสอัตโนมัตไิ ด ้ ้ ้หมุนสวิทชเ์ ลือกโหมดโฟกัสไปที่ M วิธใี ชให และปรับหาโฟกัสโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัส ทีต ่ วั เลนส ์ ั เจนในชอ ่ ง จนกว่าจะเห็นสว่ นทีต ่ ้องการคมชด ั เตอร์สามารถใชได ้ ้ แม ้ว่าภาพ มองภาพ ปุ่ มชต จะไม่ได ้โฟกัสก็ตาม หมายเหตุ: ้ ้ ์ ัน ผู ้ใชควรตรวจสอบดู ทค ่ี ม ู่ อ ื การใชเลนส น ้ ๆด ้วย ์ อตโต ้โฟกัสแบบมีสวิทชเ์ ลือกระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ A – M ให ้เลือ หากเลนสเ์ ป็ นเลนสอ ่ นสวิทชไ์ ปที่ M ์ บบสวิทช ์ M/A – M ให ้ตัง้ สวิทชไ์ ปที่ M/A หรือ M เพือ ้ และหากเป็ นเลนสแ ่ ใชระบบหาโฟกั สแมนน่วล ั ญาณไฟยืนยันการโฟกัส สญ ้ ์ ม เมือ ่ ใชเลนส ท ่ี ค ี า่ รูรับแสงมากกว่า F/5.

f/2. f/2G • AF-S VR 200–400 มม.1 ม. เลนส์ตอ ่ ไปนี้ • AF Micro 200 มม. f/4.6D ED หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ a7 สําหรับปิ ด Off การทํางานไฟส่องช่วยหาโฟกัสอัตโนมัตไิ ด ้ 94 .5–5. เลนส์ตอ ่ ไปนี้ • AF-S VR 70–200 มม. ใช ้ติดต่อกันบ่อยครัง้ จนหลอดไฟร ้อนเกินไป ทําให ้ปิ ดการทํางานชัว่ คราว 2.5 มม.5 ถึง 3.5–5. f/4. เลนส์ตอ ่ ไปนี้ • AF-S DX VR 55–200 มม. เลนส์ทใี่ ช ้มีขนาดใหญ่เกินไปตามทีแ ่ สดงข ้างล่างนี้ • AF-S VR 200 มม.7 ม. f/4D ED • AF-S VR 24–120 มม.5–5. f/2.6G ED ที่ตํา่ กว่าระยะ 1. f/4–5. แหวนหน ้าแปลนเลนสก ่ งชว ่ ยหาโฟก ัส ไฟสอ ในสภาพทีม ่ แ ี สงน ้อยๆ กล ้องจะเปิ ดใช ้ไฟ ส่องช่วยหาโฟกัส ช่วยในการหาโฟกัสโดย อัตโนมัต ิ โดยมีระยะส่องสว่างที่ 0.8G ED ทีต ่ ํา่ กว่าระยะ 2. f/2.8G • AF-S 28–70 มม.5–5.8D ED ทีต ่ ํา่ กว่าระยะ 1. f/2.8D ED • AF-S VR 70–7000 มม. f/2. f/2. เลนส์ตอ ่ ไปนี้ • AF VR 80–400 มม.6G • AF-S NIKKOR 14–24 มม.8D • AF-S 17–55 มม. f/3.8G • AF-S 24–70 มม.8D • AF 80–200 มม.5 ม.เครือ ่ งหมายแสดงแนวระนาบโฟก ัส ้ ้ อ ผู ้ใชสามารถใช เครื ่ งหมาย ทีแ ่ สดง แนวระนาบของจอรับภาพ CMOS ในตัวกล ้อง เพื่อชว่ ยในการวัดหรือคํานวนหาระยะโฟกัสได ้ เครือ ่ งหมายแนวระนาบโฟกัส จะอยูห ่ า่ งจาก ์ ล ้องเท่ากับ 46.6D ED • AF-S 17–35 มม.6G ED • AF Micro 70–180 มม. f/4.8G ED • AF-S 80–200 มม. f/2. ในบางกรณี ไฟส่องช่วยหาโฟกัสอาจจะใช ้งานไม่ได ้เนือ ่ งจาก 1. f/4G ED ทีต ่ ํา่ กว่าระยะ 0.3 ม. f/2.0 เมตร ใช ้ได ้กับเลนส์ 24-200 มม.

3 เทียบเท่า 8000 และ Hi 2 เทียบเท่า 25600) กดปุ่ ม ISO ที่ อยู่ ด ้านบนกล ้อง แล ้วหมุนแหวนควบคุมหลัก ปรับไปทาง ซ ้าย หรือ ขวา เพือ ่ เลือกค่า ISO ตามทีต ่ ้องการ ค่าความไวแสง ISO จะปรากฏแสดงในจอคําสัง่ และช่องมองภาพ ความไวแสงทีส ่ งู มากขึน ้ ก็สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน ้อยๆได ้ ตัวอย่างภาพทีค ่ า่ ความไวแสง ISO 3200 การตัง้ ค่าความไวแสงทําได ้อีกวิธ ี โดยเลือกรายการ ISO จากในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu 95 .กล ้อง D7000 มีความไวแสง ISO 100 ถึง 6400 โดยปรับเป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป ( 1/3 EV) แต่ยงั สามารถปรับให ้ตํา่ กว่า ISO 200 หรือ สูงกว่า ISO 6400 ได ้ในกรณีพเิ ศษ (Hi 0.

Hi2 LO 1.3 (เทียบเท่า ISO 80) Lo 0. Hi 0. LO 0.5. Hi 1. 1000. 640. 100.3 – Hi 1 HI 0. LO 0. 1600. 200. 800. 100. 100. 2200. 800. 500. 2000. Hi 0. 3200. 320. 6400. 280. 800.7. 400. 400. 6400. 3200.7 (เทียบเท่า ISO 64) Lo 1 (เทียบเท่า ISO 50) การตัง้ ค่าความไวแสงตํา่ ๆ เช่น ISO 100 จะลดความเปรียบต่าง (คอนทราส) ของภาพลงกว่าปกติ แนะนํ าให ้ใช ้ค่าความไวแสง ISO 200 หรือ สูงกว่า 96 .3 (เทียบเท่า ISO 8000) HI 0. 1100. Hi 0. 6400. 1600. Hi 2 1/2 Step ระดับขัน ้ ละ 1/2 สต ้อป 1 Step ระดับขัน ้ ละ 1 สต ้อป LO 1. 200.3. 250.7.7 (เทียบเท่า ISO 10600) HI 1 (เทียบเท่า ISO 12800) HI 2 (เทียบเท่า ISO 25600) การตัง้ ค่าความไวแสงสูงๆ เช่น ISO 1600 จะทําให ้เกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ ใช ้รายการคําสัง่ [High ISO NR] ในรายการคําสัง่ Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพได ้ ค่าความไวแสง Lo 0. 3200. LO 0.3.ค่าความไวแสง ISO ที่มใี ห้เลือกใชไ้ ด้ กล ้อง D7000 จะตัง้ ความไวแสงได ้ตัง้ แต่ 100-6400 ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b1 สําหรับตัง้ กําหนดระดับขัน ้ ของค่าความไวแสง ISO ได ้ดังนี้ รายการคําสง่ ั เฉพาะ b1 ค่าความไวแสง ISO ที่จะเลือกใชไ้ ด้ 1/3 Step ระดับขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป * LO 1. 2500. Hi2 * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) การตงค่ ้ั าความไวแสง ISO ในกรณีพเิ ศษ ค่าความไวแสงสูงมาก Hi 0.5. 1600. 560. 400. Hi 1. Hi1. 1250.3 – Lo 1 Lo 0. 200.

ค่าความไวแสงอ ัตโนม ัติ ISO-Auto ผู ้ใช ้สามารถตัง้ ให ้กล ้องปรับค่าความไวแสงแบบอัตโนมัต ิ ISO -Auto ตามสภาพแสงขณะนัน ้ ได ้ และหากใช ้แสงแฟลชใน กล ้องช่วยถ่ายภาพ กล ้องจะปรับกําลังแสงแฟลชให ้เ◌ิองโดยอัตโนมัต ิ นอกจากนี้ ผู ้ใช ้ยังสามารถกําหนดเพดานค่า ISO ของค่าความไวแสงอัตโนมัต ิ Auto ISO ทีก ่ ล ้องจะใช ้ได ้ แต่คา่ ความไวแสงตํา่ สุดของค่า ISO Auto จะถูกตัง้ มาจากโรงงานไว ้ที่ ISO 200 ในโหมดช่วยถ่ายภาพ A และโปรแกรม P กล ้องจะปรับค่าความไวแสงให ้สูงขึน ้ ก็ตอ ่ เมือ ่ สภาพแสง แวดล ้อมทีใ่ ช ้ถ่ายภาพตํา่ เกินไป หรือ เมือ ่ ต ้องใช ้ความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํ่าตามทีผ ่ ู ้ใช ้กําหนดให ้ไว ้ การตัง้ ค่าความไวแสงอัตโนมัตท ิ ําได ้โดย เลือกรายการ ISO sensitivity settings จากในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu เลือกคําสั่ง Auto ISO sensitivity control เลือก On แล ้วกด ผู ้ใช ้สามารถกําหนดขอบเขตของค่าความไวแสงแบบ อัตโนมัต ิ Auto ISO sensitivity control ได ้ ว่าสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ (Maximum sensitivity) และความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํา่ (Minimum shutter speed) ก่อนทีป ่ รับค่า ISO ให ้สูงขึน ้ เองโดยอ ้ตโนมัต ิ (ตัง้ ได ้ 1/4000 ถึง 1 วินาที) คําสัง่ ปรับความไวแสงอัตโนมัต ิ ISO-Auto จะแสดงให ้เห็นบนจอคําสัง่ LCD และใช ้ช่องมองภาพ ทุกครัง้ ทีก ่ ล ้องปรับค่าความไวแสง คําสัง่ ISO-Auto ทีแ ่ สดงจะกระพริบเตือนให ้ทราบ หมายเหตุ: เมื่อใช ้ค่าความไวแสงสูง จะทําให ้เกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ ให ้ใช ้รายการคําสัง่ [High ISO NR] ทีอ ่ ยูใ่ นรายการคําสัง่ Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพ และหากบริเวณฉากหน ้า (foreground) ติดอันเดอร์ (under exposure) ดูมด ื เกินไปเพราะฉากหลัง-ทีส ่ ว่างกว่า แนะนํ าให ้ใช ้แฟลชช่วยฟิ ลอิน หรือ ใช ้ค่ารูรับแสงทีก ่ ว ้างขึน ้ ช่วยได ้ 97 .

5 มม. ตรงกลางภาพ (ใช ้คําสั่ง b4 สําหรับเปลีย ่ นขนาด) การวัดแสงแบบนีเ้ หมาะสําหรับการถ่ายภาพบุคคล พอร์เทรท หรือ เมือ ่ ใช ้กับฟิ ลเตอร์ท่ม ี ค ี า่ filter factor เกิน กว่า 1x กล ้องจะวัดแสงตรงเฉพาะในวงจุด 3. สี.5% ของพืน ้ ที่ ภาพทัง้ หมด) จุดทีว่ ด ั แสงนีจ ้ ะอยูต ่ รงกลางกรอบโฟกัสอันทีผ ่ ู ้ใช ้เลือก ทําให ้สามารถวัดแสงตรงตัวแบบทีเ่ ยือ ้ งจากตรงกลางกรอบภาพได ้ ถ ้า ใช ้เลนส์ไม่ม ี CPU * หรือ ใช ้โหมดการเลือกกรอบหาโฟกัสแบบ อัตโนมัต ิ (Auto-area AF) กล ้องจะวัดแสงตรงทีก ่ รอบโฟกัสอันกลาง เท่านัน ้ การวัดแสงแบบนีเ้ หมาะสําหรับการถ่ายภาพทีต ่ วั แบบ ทีม ่ ฉ ี ากหลังสว่าง มากหรือมืดมากกว่าปกติ • ถ ้าใช ้เลนส์ไม่ม ี CPU ให ้ป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และค่ารูรบ ั แสงกว ้างสุดของเลนส์ ทีร่ ายการคําสัง่ Non CPU Lens ใน Shooting Menu จะช่วยให ้ระบบวัดแสงได ้แม่นยําขึน ้ 98 . (หรือราว 2.ระบบว ัดค่าแสงถ่ายภาพ Metering ระบบการวัดค่าแสงของกล ้องจะเป็ นตัวกําหนดความมืด-สว่างในภาพถ่ายของกล ้อง ระบบว ัดแสง ์ ี ll 3D มาตริกซส แบบเฉลีย ่ หน ักกลาง แบบเฉพาะจุด คําอธิบายการใชง้ าน ใช ้ได ้ดีสําหรับการถ่ายภาพทั่วๆไป วัดค่าแสงถ่ายภาพจาก ทัง้ บริเวณส่วนทีม ่ ด ื และสว่าง.ระยะโฟกัส. และองค์ประกอบในภาพโดยรวมทัง้ หมด กล ้องจะวัดแสงทั่วทัง้ ภาพ แต่จะเน ้นนํ้ าหนักการวัดทีบ ่ ริเวณวงกลม 8 มม.

การเลือกระบบการว ัดแสง การเลือกระบบการวัดแสงทําได ้โดย กดปุ่ ม เปลีย ่ นระบบวัดแสงไปตามทีต ่ ้องการ พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก Main command dial ระบบการวัดแสงแบบ 3D มาตริกซ์ส ี ll (Color 3D Matrix ll) จะใช ้เซ็นเซอร์แบบสามสี RGB (แดง-เขียว-นํ้ าเงิน) ที่ม ี 1005 ส่วน รวมทัง้ ใช ้ข ้อมูลระยะทาง (มีเฉพาะในเลนส์แบบ G หรือ D) ประกอบการวัดเพือ ่ ให ้ได ้ค่าวัดแสงทีแ ่ ม่นยํา เลนส์อน ่ื ๆทีม ่ ี CPU ก็จะวัดแสงในระบบ มาตริกซ์ส ี ll Color Matrix ll สําหรับเลนส์อน ื่ ๆทีไ่ ม่ม ี CPU เมือ ่ ป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และค่ารูรบ ั แสงกว ้างสุดของเลนส์ ทีร่ ายการคําสัง่ Non CPU Lens ใน Shooting Menu ก็จะวัดแสงในระบบ Color Matrix แต่หากไม่ได ้ใส่ข ้อมูลเลนส์ ก็จะวัดแสงในระบบเฉลีย ่ หนักกลาง Center Weighted ให ้เท่านัน ้ ระบบวัดแสง Matrix อาจจะไม่ให ้ผลตามทีต ่ ้องการ เมือ ่ ใช ้กับการล็อคการวัดแสง หรือ การปรับ-ชดเชยแสง แต่ก็แนะนํ าให ้ใช ้ได ้ในกรณีทั่วๆไป หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b4 สําหรับกําหนดวงพืน ้ ทีต ่ รงกลางภาพ สําหรับการวัดแบบเฉลีย ่ หนักกลาง • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b5 สําหรับจูนปรับระบบวัดแสงทัง้ สามแบบของกล ้อง ได ้ +/.1 สต ้อป 99 .

ระบบล็ อคค่าแสงถ่ายภาพอ ัตโนม ัติ Auto Exposure Lock ใช ้ล็อคค่าแสงสําหรับจัดองค์ประกอบในภาพใหม่ หลังจากทีไ่ ด ้วัดค่าแสงไปแล ้ว 1. กดปุ่ ม AE-L/AF-L เพือ ่ ล็อคค่าแสงทีว่ ัดได ้ ตรวจดูไฟยืนยันโฟกัส และไฟสัญญาณ AFE-L ยืนยันการล็อคค่าแสง ติดสว่าง ในช่องมองภาพ 3. ใช ้ระบบวัดแสงแบบเฉลีย ่ หนักกลาง หรือ แบบเฉพาะจุด ระบบวัดแสงมาตริกซ์ อาจจะให ้ผลทีไ่ ม่ต ้องการได ้ หากใช ้ระบบวัดแสงเฉลีย ่ หนักกลาง กล ้องจะล็อคค่าวัดแสงทีต ่ รงกลางภาพ หากใช ้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด กล ้องจะล็อคค่าวัดแสงทีต ่ รงกลางกรอบโฟกัสที่ เลือกใช ้ 2. กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง หาโฟกัส 2. ล็อคค่าแสงทีว่ ด ั ได ้ จัดตําแหน่งให ้ตัวแบบอยูต ่ รงกลางเฟรมภาพ 1. จัดองค์ประกอบภาพใหม่ตามทีต ่ ้องการ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงสุดทาง ถ่ายภาพได ้ 100 .

ตรงกลางภาพ 101 . ตรงกลาง เมือ ่ ใช ้การวัดแสงแบบเฉพาะจุด ของกรอบโฟกัส (1 ใน 39 กรอบทีถ ่ ก ู เลือกใช ้) • เมือ ่ ใช ้การวัดแสงแบบเฉลีย ่ หนักกลาง ทีเ่ ห็นในช่องมองภาพ • • • เมื่ อกล ้องถูกล ้อคค่าวัดแสงไว ้แล ้ว (ขณะที่ กดปุ่ ม AE-L/AF-L แช่ไว ้) ผู ้ใช ้สามารถปรับเปลีย ่ นโหมดช่วยถ่ายภาพได ้ ้ ได ้ดังนี้ โดยค่าแสง EV ทีถ ่ ก ู ล็อคไว ้จะไม่ถก ู เปลีย ่ นแปลงใดๆทัง้ สิน S .โหมดค่ารูรบ ั แสง เปลีย ่ นค่ารูรบ ั แสงได ้ • ผู ้ใช ้สามารถดูความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรับแสงทีไ่ ด ้ จากจอแสดงในช่องมองภาพ • ผู ้ใช ้จะไม่สามารถเปลีย ่ นระบบการวัดแสงได ้ ในขณะทีก ่ ล ้องยังล็อคค่าแสงอยู่ (ขณะที่ กดปุ่ ม AE-L/AF-L แช่คาไว ้) • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะที่ c1 สําหรับ กําหนดการกดปุ่ มชัตเตอร์ครึง่ ทางคาไว ้ทําหน ้าทีล ่ ็อคค่าแสงได ้ • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะที่ f5 สําหรับกําหนดหน ้าทีก ่ ารทํางานของปุ่ ม AE-L/AF-L กล ้องจะเน ้นการวัดแสงทีพ ่ น ้ื ทีว่ งกลม 8 มม.โหมดความเร็วชัตเตอร์ เปลีย ่ นความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงได ้ (เหมือนใช ้ P*) A .5 มม.หมายเหตุ: • กล ้องจะวัดแสงตรงเฉพาะจุดตรงกลางขนาด 3.

การชดเชยแสงถ่ายภาพ Exposure Compensation บางครัง้ การจัดองค์ประกอบภาพในบางลักษณะสภาพแสง ทําให ้มีความจําเป็ นทีจ ่ ะต ้องปรับชดเชยให ้กับค่าแสง ทีก ่ ล ้องวัดได ้ การชดเชยแสงถ่ายภาพจะมีผลเฉพาะในโหมดช่วยถ่ายภาพ P. A เท่านัน ้ ้ ในโหมด M ทีผ ่ ู ้ใช ้ตัง้ ค่าแสงเอง การตัง้ ชดเชยแสงจะแสดงให ้ให ้ในแถบมาตรวัดแสง แต่จะไม่สง่ ผลใดๆทัง้ สิน กับค่ารูรับแสงและค่าความเร็วชัตเตอร์ทผ ี่ ู ้ใช ้ตัง้ ไว ้ การใช ้งาน พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก กดปุ่ ม ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) (ตัวเลข 0 ทีม ่ าตรวัดแสงจะกระพริบเตือน) ค่าชดเชยแสงทีต ่ ัง้ จะปรากฏแสดง ่ ในจอคําสังและช่องมองภาพ ในโหมด P. S. S. A เมือ ่ ตัง้ ค่าชดเชยแสงจะมีเครือ ่ งหมาย ในจอคําสัง่ LCD และตัวเลขค่าชดเชยจะกระพริบเตือน ในโหมด M แถบมาตรวัดแสงจําทํางานตามปกติ แต่ไม่มผ ี ลต่อความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงทีผ ่ ู ้ใช ้ตัง้ เอง 102 .

ค่าชดเชยแสงสามารถตัง้ ได ้ -5 EV (อันเดอร์: มืดกว่าปรกติ) จนถึง +5 EV (โอเวอร์: สว่างกว่าปรกติ) โดยการปรับตัง้ ได ้เป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป หมายเหตุ: • ค่าชดเชยแสง จะไม่กลับเป็ นศูนย์ O แม ้ว่าจะ ปิ ด-เปิ ด Off/On สวิทช์กล ้อง • หากผู ้ใช ้ต ้องการให ้ค่าชดเชยเป็ น O ตามเดิม ทําได ้โดยการกดปุ่ ม • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b2 เลือกปรับค่าชดเชยเป็ นขัน ้ ๆได ้ ขัน ้ ละ 1/3. 1/2 หรือ 1 สต ้อป • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b3 ตัง้ ค่าชดชเยแสง โดยทีไ่ ม่ต ้องกดปุ่ ม • เมือ ่ ใช ้กับแฟลชถ่ายภาพ การตัง้ ค่าชดเชยแสงจะมีผลกับความสว่างในภาพทัง้ ที่ ตัวแบบ และ ฉากหลัง และหมุนแหวนควบคุมไปที่ ก็ไ ด ้ 103 .

และ คร่อมแสงเสมือน D-Lighting คร่อมแสงสมดุลย์สข การถ่ายภาพคร่อมแสงธรรมดา และ คร่อมแสงแฟลช จะเป็ นการถ่ายภาพต่อเนื่องกัน 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพจะถูกปรับให ้มีแสงในภาพต่างกัน ทําให ้ผู ้ใช ้สามารถเลือกภาพตามทีต ่ ้องการได ้ภายหลัง ี าว WB White Balance กล ้องจะเพียงครัง้ เดียว แล ้วจะสร ้างไฟล์ ส่วนการถ่ายภาพคร่อมแสงสมดุลย์สข ี าวในแต่ละภาพให ้ต่างกัน ภาพขึน ้ ใหม่ โดยแปรเปลีย ่ นค่าสมดุลย์สข การถ่ายภาพคร่อมแสงใช ้สําหรับถ่ายภาพทีม ่ เี วลาเตรียมการน ้อย ไม่สามารถตรวจเช็คสภาพแสงได ้ทัน การใชร้ ะบบคร่อมแสงธรรมดาและ คร่อมแสงแฟลช 1. คร่อมแสงแฟลช. ี าว WB White Balance. AE only: คร่อมเฉพาะค่าแสงถ่ายภาพ Flash only: คร่อมเฉพาะกําลัวแสงแฟลช ี าว WB bracketing: คร่อมแสงสมดุลย์สข ADL-bracketing: คร่อมแสงเสมือน D-Lighting 104 . ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 เลือกระบบคร่อมแสง AE & Flash: คร่อมแสงธรรมดาและแสงแฟลช.การถ่ายภาพแบบคร่อมแสง Bracketing กล ้อง D7000 มีระบบถ่ายภาพคร่อมแสงให ้โดยอัตโนมัต ิ 4 แบบคือ คร่อมแสงธรรมดา.

2. ภาพแสงปกติ. กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) เลือกจํานวนภาพทีต ่ ้องการถ่ายคร่อมแสง ตัวเลขทีจ ่ อ LCD จะแสดง สถานะการถ่ายภาพคร่อมแสง เครือ ่ งหมาย แสดงในจอ LCD ด ้านบน และ แสดงเตือนในช่องมองภาพ จํานวนภาพ เครือ ่ งหมายลําด ับ คําอธิบาย ภาพแสงมาก. ภาพแสงน ้อย 105 . ภาพแสงน ้อย ภาพแสงมาก. ภาพแสงปกติ ภาพแสงปกติ.

3. 1/2 หรือ 1 สต ้อป หมายเหตุ: • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b2 เลือก ค่าคร่อมแสงได ้ 1/3. กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมรอง Sub command dial ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) เลือกค่าแสงทีต ่ ้องการ แสดงกระพริบเตือนในช่องมองภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือกค่าคร่อมแสงเป็ นขัน ้ ๆได ้ ขัน ้ ละ 1/3. 1/2 หรือ 1 สต ้อป • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e6 เลือก การจัดลําดับภาพทีจ ่ ะถ่ายในแบบคร่อมแสง 106 .

4. จัดองค์ประกอบภาพตามทีต ่ ้องการ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงสุดทาง เริม ่ ถ่ายภาพได ้ ในระหว่างทําการถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะทําการถ่ายภาพทีละภาพ และปรับค่าแสงถ่ายภาพ หรือ กําลังแฟลช ในแต่ละภาพตามทีถ ่ ก ู โปรแกรมมาโดยอัตโนมัต ิ ผู ้ใช ้สามารถตัง้ ชดเชยแสงให ้เพิม ่ หรือลดได ้อย่างอิสระ ซึง่ จะทําให ้สามารถเพิม ่ ช่วงการคร่อมแสงได ้เป็ น +/-5 สต ้อป ในจอคําสัง่ LCD จะแสดงลําดับของภาพทีจ ่ ะถ่ายแบบถูกคร่อมแสงไว ้โดย เมือ ่ ถ่ายภาพในลําดับใดไปแล ้ว แท่งก็จะหายไปด ้วย เช่น เมือ ่ ถ่ายภาพที่ O (ปกติ) ไปแล ้วแท่ง O ก็จะหายไป ตัวอย่างลําดับภาพทีถ ่ ก ู ถ่ายคร่อมแสง โดยเริม ่ จากถ่ายภาพแสงปกติ (0) จากนัน ้ ก็ ภาพแสงมาก (+) และ ภาพแสงน ้อย (-) เป็ นภาพสุดท ้ายในลําดับ หมายเหตุ: • • • • • • การถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะปรับเพิม ่ และลดแสง ทัง้ ค่าแสงถ่ายภาพ และ กําลังแสงแฟลช ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 เลือกระบบคร่อมแสง ใช ้สําหรับคร่อมแสงอัตโนมัตก ิ ็ไ ด ้ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f3 กําหนดให ้ปุ่ ม ก็ได ้ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f4 กําหนดให ้ปุ่ มเช็คชัดลึก ทําหน ้าทีเ่ สมือนปุ่ ม ทําหน ้าทีเ่ สมือนปุ่ ม ก็ไ ด ้ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f5 กําหนดให ้ปุ่ ม การกําหนดปุ่ มอืน ่ ให ้ทําหน ้าทีแ ่ ทนกัน อาจะมีข ้อจํากัดบ ้าง 107 .

นับเวลาถอยหลัง. หรือใช ้รีโมทลั่นชัตเตอร์ กล ้องจะถ่ายคร่อมแสง 1 ภาพต่อการกดชัตเตอร์ หรือกดปุ่ มรีโมทแต่ละครัง้ • • ในโหมดถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง ทัง้ แบบความเร็วตํา่ Cl และความเร็วสูง Ch กล ้องจะถ่ายภาพคร่อมแสงต่อเนื่อง จนครบจํานวนภาพที่ตงั ้ ไว ้ แล ้วจึงหยุดถ่ายภาพ ต ้องกดปุ่ มชัตเตอร์ใหม่จงึ เริ่มถ่ายชุดต่อได ้อีกครัง้ • โหมดโปรแกรมอัตโนมัต ิ P-Program กล ้องจะคร่อมแสงโดยการปรับทัง้ ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง • โหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร์ S-Shutter จะถ่ายคร่อมแสงโดยการปรับแปรค่ารูรบ ั แสง • โหมดกําหนดความเร็วค่ารูรับแสง A-Aperture และ M Manual จะคร่อมแสงโดยแปรค่าความเร็วชัตเตอร์ • หากเปิ ดใช ้ระบบค่าความไวแสงอ ้ติโนมัต ิ ISO-Auto กล ้องจะปรับแปรค่า ISO เพือ ่ ให ้สามารถถ่ายคร่อมได ้ • ใช ้ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e6 เลือก การจัดการว่าจะให ้กล ้องใช ้ตัวแปรอะไรสําหรับถ่ายคร่อมแสง • เมือ ่ ผู ้ใช ้ถ่ายภาพครบตามจํานวนทีต ่ ้องการแล ้วระบบถ่ายภาพคร่อมแสงก็จะกลับไปเริม ่ ลําดับใหม่อก ี ครัง้ • หากปิ ดสวิทช์กล ้อง OFF ในระหว่างถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะถ่ายคร่อมแสงต่อเมือ ่ เปิ ดสวิทช์ ON อีกครัง้ • • หากในระหว่างถ่ายภาพคร่อมแสง หากการ์ดความจํามีเนือ ้ ทีไ่ ม่พอสําหรับไฟล์ภาพ หรือปิ ดสวิทช์กล ้อง Off กล ้องจะหยุดพักการถ่ายภาพ และจะถ่ายภาพคร่อมแสงต่อไปตามลําดับได ้ทันทีท ่ ป ี่ ลีย ่ นใส่การ์ดใหม่ หรือเปิ ดสวิทช์ ON อีกครัง้ • • เมือ ่ ต ้องการยกเลิกการคร่อมแสง ให ้กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก และไม่ม ี แสดงในจอคําสั่ง LCD จนกว่าตัวเลขบอกจํานวนภาพคร่อมแสง จะเป็ น • คําสัง่ คร่อมแสงทีใ่ ช ้ครัง้ ล่าสุดจะถูกเก็บไว ้ จนกว่าจะถูกเรียกกลับมาใช ้ในคําสั่ง • การรีเซ็ทระบบคร่อมแสง สามารถทําได ้โดยการรีเซ็ทแบบกดปุ่ มสองปุ่ มพร ้อมกัน ครัง้ ต่อไป 108 .ข้อแนะนําการใชง้ านระบบถ่ายภาพคร่อมแสง • • ในโหมดถ่ายภาพเดีย ่ วทีละภาพ.

ี าว WB (White Balance bracketing) การถ่ายภาพคร่อมแสงสมดุลย์สข 1. กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) ี าว WB-White Balance เลือกจํานวนภาพทีต ่ ้องการถ่ายคร่อมค่าสมดุลย์สข เครือ ่ งหมาย ้ ําแหน่งคร่อมค่าสมดุลย์สข ี าว WB แสดงในจอ LCD ด ้านบน และช่องมองภาพ และ แถบชีต 109 . ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 เลือกระบบคร่อมแสง ี าว WB bracketing: คร่อมแสงสมดุลย์สข 2.

กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมรอง sub command dial ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) เลือกค่าแสง WB ทีต ่ ้องการจะถ่ายคร่อม แถบด ้านซ ้าย [หากค่า B เพิม ่ มากขึน ้ จะเป็ นการเพิม ่ สีน้ ํ าเงิน (Blue) ] แถบด ้านขวา [หากค่า A เพิม ่ มากขึน ้ จะเป็ นการเพิม ่ สีส ้ม (Amber) ] ตัวอย่าง การคร่อมแบบทีละ 1 ขัน ้ แสดงตามตารางข ้างล่างนี้ ในจอคําสั่ง LCD จะแสดง คําสัง่ คร่อมแสง WB ทีใ่ ช ้. 1A =ภาพออกโทนสีส ้ม 4. จัดองค์ประกอบภาพตามทีต ่ ้องการ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงสุดทาง เริม ่ ถ่ายภาพได ้ ในระหว่างทําการถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะลัน ่ ชัตเตอร์ถา่ ยภาพ เพียงครัง้ เดียว จากนัน ้ จะปรับไฟล์ภาพ และสร ้างสําเนาก ้อปปี้ ไฟล์ภาพ ขึน ้ ตาม จํานวนทีต ่ ้องการ ี าวต่างๆกัน ตามทีถ โดยในแต่ละภาพจะมีคา่ สมดุลย์สข ่ ก ู โปรแกรมมา โดยอัตโนมัต ิ ี าวซึง่ จะทําให ้เพิม ผู ้ใช ้สามารถปรับตัง้ ค่าสมดุลย์สข ่ ช่วงการคร่อมแสง WB ได ้ละเอียดมากขึน ้ หากการ์ดในช่อง 1 หรือ 2 มีเนือ ้ ทีไ่ ม่พอสําหรับสําเนาก ้อปปี้ ไฟล์ภาพ กระพริบเตือน ในจอ ทีจ ่ ะสร ้างใหม่ กล ้องจะส่งสัญญาณ คําสั่ง LCD และ ช่องมองภาพ ปุ่ มชัตเตอร์กล ้องจะไม่ทํางาน จนกว่า จะเปลีย ่ นใส่การ์ดใหม่ ทีม ่ เี นือ ้ ทีพ ่ อเพียงสําหรับไฟล์ภาพ 110 . 1B 0 /1A / 1B 0 = ภาพสีปกติ. จํานวนภาพ.3. ค่า WB และลําดับของภาพทีจ ่ ะถ่ายแบบถูกคร่อมแสง WB ดังนี้ จอแสดง เครือ ่ งหมาย จํานวนภาพที่ได้ สว่ นที่คร่อม ลํา ด ับ 2 1B 0 / 1B 2 1A 0 / 1A 3 1A. 1B = ภาพออกโทนฟ้ า.

normal. basic) ให ้เช่นกัน 111 .ข ้อแนะนํ าการใช ้งานระบบถ่ายภาพคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว White Balance Bracketing • เมือ ่ ต ้องการยกเลิกการคร่อมแสง ให ้กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก และไม่ม ี แสดงในจอคําสั่ง LCD จนกว่าตัวเลขบอกจํานวนภาพคร่อมแสง จะเป็ น • คําสัง่ คร่อมแสง WB ทีใ่ ช ้ครัง้ ล่าสุดจะถูกเก็บไว ้ จนกว่าจะถูกเรียกกลับมาใช ้ในคําสั่ง • การรีเซ็ทคําสั่งคร่อมแสง • หากสัง่ กล ้องให ้บันทึกไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) จะใช ้คําสัง่ คร่อมแสง • คําสั่งคร่อมแสง • ค่าคร่อมแสง WB มีผลกับ เฉดสีนําเงิน-สีส ้ม ในภาพเท่านัน ้ ไม่มผ ี ลกับเฉด สีเขียว-ชมพู • หากเปิ ดใช ้ตัง้ เวลาถ่ายภาพล่วงหน ้า กล ้องจะสร ้างสําเนาไฟล์ภาพแบบ • หากกล ้องกําลังสร ้างไฟล์ภาพ WB แล ้วปิ ดสวิทช์กล ้อง OFF กล ้องจะเขียนไฟล์ตอ ่ ไปจนครบแล ้วจึงจะปิ ด • ี าว ร่วมกับคําสัง่ นับเวลาถอยหลัง หรือ รีโมท กล ้องจะถ่ายภาพคร่อม WB เมือ ่ ใช ้ระบบคร่อมแสงสมดุลย์สข ทุกครัง้ ทีล ่ ั่นชัตเตอร์ ครัง้ ต่อไป สามารถทําได ้โดยการรีเซ็ทแบบกดปุ่ มสองปุ่ มพร ้อมกัน ไม่ได ้ จะถูกยกเลิก หากใช ้ไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW)+JPEG (fine.

กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก ไปทาง ซ ้าย (+) หรือ ขวา (-) เลือกจํานวนภาพทีต ่ ้องการถ่ายคร่อมค่าแสเงเสมือน D-Lighting เช่น เลือกจํานวนภาพ 2 ภาพ ก็จ ะได ้ภาพถ่าย 2 ภาพ โดยภาพแรกจะเป็ นภาพปรกติ ทีไ่ ม่ได ้ใช ้ค่าแสง (D-Lighting) และอีกภาพหนึง่ จะเป็ นภาพทีใ่ ช ้คําสัง่ ให ้แสงเสมือน เพิม ่ ความสว่างในภาพแบบอัตโนมัต ิ Auto D-Lighting หรือ หากเลือกจํานวนภาพ 3 ภาพ ก็จะได ้ภาพถ่าย 3 ภาพโดยภาพแรกจะเป็ นภาพปรกติ ทีไ่ ม่ได ้ใช ้ค่าแสง (D-Lighting).การถ่ายภาพคร่อมแสงเสมือน D-Lighting (ADL bracketing) 1. ภาพที่ 2 เพิม ่ ความสว่างในภาพเล็กน ้อย และ และ 3 จะเป็ นภาพทีส ่ ว่างมากขึน ้ ตามลําดับ เครือ ่ งหมาย ้ ําแหน่งคร่อมค่าแสง D-Lighting แสดงในจอ LCD ด ้านบน และ แถบชีต 112 . ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 เลือกระบบคร่อมแสง ADL bracketing: คร่อมแสงเสมือน 2.

นับเวลาถอยหลัง.3. จัดองค์ประกอบภาพตามทีต ่ ้องการ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงสุดทาง เริม ่ ถ่ายภาพได ้ โดยในแต่ละภาพทีถ ่ า่ ย กล ้องจะปรับค่าแสงเสมือน D-Lighting ทําให ้ตัวแบบในภาพดูสว่างขึน ้ ตามทีโ่ ปรแกรมไว ้ ในระหว่างถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะแสดง แสดงสถานะของลําดับภาพทีถ ่ า่ ยดังนี้ สัญลักษณ์ หลังจากทีถ ่ า่ ยภาพแรก ไปแล ้ว เครือ ่ งหมาย หลังจากทีถ ่ า่ ยภาพทีส ่ อง เครือ ่ งหมาย หลังจากทีถ ่ า่ ยภาพทีส ่ าม เครือ ่ งหมาย จะหายไป จะหายไป จะหายไป ข้อแนะนําการใชง้ านระบบถ่ายภาพคร่อมแสงเสมือน D-Lighting • ในโหมดถ่ายภาพเดีย ่ วทีละภาพ. หรือใช ้รีโมทลั่นชัตเตอร์ กล ้องจะถ่ายคร่อมแสง 1 ภาพต่อการกดชัตเตอร์ หรือกดปุ่ มรีโมทแต่ละครัง้ • ในโหมดถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง ทัง้ แบบความเร็วตํา่ Cl และความเร็วสูง Ch กล ้องจะถ่ายภาพคร่อมแสงต่อเนื่อง จนครบจํานวนภาพทีต ่ งั ้ ไว ้ แล ้วจึงหยุดถ่ายภาพ ต ้องกดปุ่ มชัตเตอร์ใหม่จงึ เริ่มถ่ายชุดต่อได ้อีกครัง้ • หากปิ ดสวิทช์กล ้อง OFF ในระหว่างถ่ายภาพคร่อมแสง กล ้องจะถ่ายคร่อมแสงต่อเมือ ่ เปิ ดสวิทช์ ON อีกครัง้ • หากในระหว่างถ่ายภาพคร่อมแสง หากการ์ดความจํามีเนือ ้ ทีไ่ ม่พอสําหรับไฟล์ภาพ หรือปิ ดสวิทช์กล ้อง Off กล ้องจะหยุดพักการถ่ายภาพ และจะถ่ายภาพคร่อมแสงต่อไปตามลําดับต่อไป หลังจากทีเ่ ปลีย ่ นใส่การ์ดใหม่ หรือ เมือ ่ เปิ ดสวิทช์ ON อีกครัง้ • เมือ ่ ต ้องการยกเลิกการคร่อมแสง ให ้กดปุ่ ม BKT พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก • จนกว่าตัวเลขบอกจํานวนภาพคร่อมแสง จะเป็ น และไม่ม ี แสดงในจอคําสั่ง LCD 113 .

ี าว White Balance ค่าสมดุลย์แสงสข ้่ นสีธรรมชาติของวัตถุนัน เพือ ่ ให ้ได ้ภาพถ่ายทีเป็ ้ ๆ เลือกใช ้ค่าสมดุลย์แสงสีขาว (White Balance) ที่ตรงกับ แสงทีใ่ ช ้ในการถ่ายภาพนัน ้ ี าว คําสง่ ั ค่าสมดุลย์แสงสข (White Balance) (อ ัตโนม ัติ) Normal Keep Warm Lighting Color แสงหลอดเผาไส ้ทังสเตน อุณหภูมิ ู แสง K 3500 8000 * คําอธิบายการใชง้ าน ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB จะถูกปรับโดยอัตโนมัตจ ิ ากตัวเซลวัด แสงสี RGB ขนาด 1005 ส่วนรวมทัง้ จากข ้อมูลแสงจาก จอรับภาพ CMOS เอง เพือ ่ ให ้ได ้ผลดีทส ี่ ด ุ ควรใช ้เลนส์ Type G หรือ D และหากใช ้ แฟลช SB-800 หรือ 600 ค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB จเป็ นไป ตามสภาพแสงแวดล ้อมขณะนัน ้ (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) 70000 * แสงหลอดเรืองแสง 2700 * หลอด ไอโซเดียม 70000 * ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงจากหลอดแบบเผาไส ้ ทังสเตน (ให ้แสงไฟสีส ้มเหลือง) ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงจากหลอดเรืองแสง (ฟลูออ เรสเซ ้นท์) โดยแบ่งย่อยออกเป็ น 7 แบบ แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ทีม ่ ก ั พบเห็นในสนาม กีฬา หรือ สนามแข่งขันในร่ม แสงจากหลอดเรืองแสงแบบวอร์มไวท์ ใช ้ในบ ้านเรือน จะให ้สีขาวนวลออกเหลือง หลอด วอร์มไวท์ หลอด ขาว หลอด ขาวฟ้ า 3700 * 4200 * 5000 * หลอด ขาว 6500 * หลอด ขาว 7200 * 5200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบธรรมดาทัว่ ไป (หลอดผอม) ใช ้ในบ ้านเรือน จะให ้สีขาวนวล แสงจากหลอดเรืองแสงแบบคูลไวท์ ใช ้ในร ้านอาหาร หรือ ร ้านค ้า จะให ้สีขาวนวลออกฟ้ า แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดย์ไวท์ ใช ้ในอาคาร สํานักงาน จะให ้สีขาวเหมือนแดด แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดย์ไลท์ ใช ้ในงานจัดแสดง พิพธิ ภัณท์ จะให ้สีขาวนวลออกฟ้ า แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ทีม ่ ก ั พบเห็นในโรงงาน หรือ อุตสาหกรรม ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงแดดจากดวงอาทิตย์ แสงแดดกลางแจ ้ง * (เป็ นเพียงค่าโดยประมาณเท่านัน ้ ) 114 .

500 K (เคลวิน) แหล่งกําเนิดแสงสี อืน ่ ๆทีม ่ อ ี ณ ุ ภูมต ิ ํา่ กว่านีก ้ ็จะให ้แสงโทนสีเหลืองส ้มหรือแดง และหากแหล่งกําเนิดมีอณ ุ หภูมส ิ งู กว่านี้ ก็จะให ้แสงเหลือบสีฟ้าเจือปน • สีของแสงทีต ่ ามองเห็นได ้จะขึน ้ อยูก ่ บ ั ปั จจัยอืน ่ ๆ และแล ้วแต่บค ุ คลด ้วย • ในกรณีทใี่ ช ้แสงแฟลชขนาดใหญ่ในสตูดโิ อ ให ้ปรับแต่งโดยการใช ้ WB Fine Tuning อีกครัง้ 115 . กดปุ่ ม WB พร ้อมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก เลือกตามสัญลักษณ์คา่ สมดุลย์สข ่ สดงในจอ LCD ด ้านบน หมายเหตุ: • *ค่าอุณหภูมข ิ องสี (Color Temperature) คือความยาวคลืน ่ ของ หรือสีทม ี่ องเห็นของแสงทีถ ่ ก ู เปล่งออกมาจากแหล่งกําเนิดเมือ ่ แหล่งนัน ้ ๆถูกทําให ้มีอณ ุ หภูมต ิ ามทีก ่ ําหนด โดยทั่วๆไป แหล่งกําเนิดแสงสีขาวจะมีอณ ุ หภูมริ าว 5.000-5.ี าว คําสง่ ั ค่าสมดุลย์แสงสข (White Balance) อุณหภูมิ คําอธิบายการใชง้ าน ู แสง K 5400 * ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงไฟแฟลชถ่ายภาพ แสงไฟแฟลช แสงท ้องฟ้ าเมฆมาก 6000 * 8000 * แสงในทีร่ ม ่ เงา 2500-10000 * Pre set Manual ผู ้ใช ้ปรับตัง้ เอง ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงธรรมชาติในวันทีฟ ่ ้ าหลัว หรือ มีเมฆมาก ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงธรรมชาติใต ้ชายคา หรือ ในที่รม ่ เงา หากผู ้ใช ้ทราบอุณหภูมแ ิ สงทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพเป็ นแสงจากแหล่งอืน ่ ๆ หรือ ี าว หรือ สภาพแสงผสมจากหลายแหล่ง ผู ้ใช ้ๆวัตถุสข สีเทา สําหรับทําการวัดและตัง้ ค่า WB เอง * (เป็ นเพียงค่าโดยประมาณเท่านัน ้ ) ควรใช ้ค่าสมดุลย์แสงสีขาวอัตโนมัต ิ Auto WB สําหรับการถ่ายภาพทั่วไป หรือ ให ้ปรับเลือกจากคําสัง่ ตามตารางข ้างบน หรือ ใช ้แบบเลือกปรับเองตามสภาพแสงขณะนัน ้ ี าวทําได้โดย การตงค่ ั้ าสมดุลย์แสงสข 1. เลือกจากรายการคําสัง่ White Balance ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu หรือ ี าวทีแ 2.

ี าว ไปใน กดแป้ น 8 ทิศ เพือ ่ เลือ ่ นจุดสมดุลย์สข ทิศทางของแกนเฉดสี ทีต ่ ้องการปรับแต่ง แกนสีเขียว green (G) แกนสีชมพู magenta (M) แกนสีน้ ํ าเงิน blue (B) และ แกนสีส ้ม amber (A) แกนตัง้ ปรับความสมดุลย์ สีเขียว-ชมพู (green-magenta) แกนนอนปรับความสมดุลย์ สีส ้ม-นํ้ าเงิน (amber-blue) การปรับจุดสมดุลย์ส ี จึงเหมือนกับการใส่ฟิลเตอร์แก ้สี color compensation (CC) filters ทีเ่ ลนส์ 116 . ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu เลือกจากรายการคําสัง่ White balance ขวา กดแป้ น เลือกคําสัง่ ค่าสมดุลย์แสงสีขาว ทีต ่ ้องการปรับแต่ง 2.ี าว WB Fine Tuning การปร ับแต่งค่าสมดุลย์สข การปรับแต่งค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB เพือ ่ ให ้ได ้สีในภาพทีแ ่ ม่นยํามาก ขึน ้ ทําได ้โดย กดปุ่ ม WB ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมรอง sub command dial หรือ ทําดังนี้ 1.

3. เพือ ่ บันทึกค่าปรับแต่ง WB กดปุ่ ม และออกจากรายการคําสัง่ ี าว บนแกน A-B แล ้ว เมือ ่ ได ้ปรับแต่งค่าสมดุลย์สข กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย * บนจอคําสัง่ LCD ี าว WB อย่างรวดเร็ว การปร ับแต่งค่าสมดุลย์แสงสข กดปุ่ ม WB ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมรอง ซ ้าย/ขวา ได ้ขัน ้ ละ 5 mired หมุนไปทางขวา B ปรับ เพิ่มสีนําเงิน B-Blue หมุนไปทางซ ้าย A เพิ่มสีส ้ม A.Amber โดยจะแสดงบน LCD ดังนี้ หมายเหตุ: ี าวเป็ นเพียง การปรับสัดส่วนการผสมสีเท่านัน การปรับแต่งค่าสมดุลย์สข ้ ไม่ใช่การเปลีย ่ นสี ี าวเป็ น (หลอดไฟทังสเตน )หากปรับแต่งค่า WB ไปทาง เช่น ผู ้ใช ้เลือกค่าสมดุลย์สข สีน้ ํ าเงิน B-Blue จนสุด ภาพก็จะออกไปทางโทนเย็น แต่ไม่ได ้เปลีย ่ นภาพเป็ นสีน้ํ าเงิน • หน่วยของการปรับค่าสมดุลย์สเี รียกว่า mired ซึ่ ง เป็ นผลจากการเปลีย ่ นแปลงของอุณหภูมส ิ ีK โดยคิดจากอุณหภูมเิ ริม ่ ต ้นและทีถ ่ ก ู เปลีย ่ นแปลงไป ี าก 4000 K–70000 K (ต่างกัน of 1000 K) =83 mired เช่น การเปลีย ่ นแปลงอุณหภูมส ิ จ และ 7000 K–6000 K (ต่างกัน of 1000 K) = 24 mired การปรับจุดสมดุลย์ส ี จึงเหมือนกับการใส่ฟิลเตอร์แก ้สี color compensation (CC) filters ที่เลนส์ • หากผู ้ใช ้ปรับค่าอุณหภูมแ ิ สงเอง เมือ ่ ทําการปรับแต่ง WB กล ้องจะแสดงค่าอุณหภูมแ ิ สงให ้ทราบด ้วย • 117 .

การตงค่ ้ั าอุณหภูมแ ิ สง Color Temp. ในรายการคําสัง่ White balance หัวข ้อคําสัง่ Choose Color temp. ผู ้ใช ้สามารถเลือกใช ้ค่าอุณหภูมแ ิ สง K ได ้โดยตรง กดปุ่ ม WB ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมรอง เพือ ่ เลือกค่าอุณหภูมแ ิ สง K ที่ ต ้องการ หมายเหตุ: • การปรับแต่งคําสัง่ ค่าสมดุลย์แสงสีขาวโดยผู ้ใช ้ตัง้ อุณหภูมแ ิ สง K เอง อาจจะให ้ผลทีไ่ ม่แน่นอนนักเมือ ่ ใช ้กับ -แสงแฟลชสตูดโิ อขนาดใหญ่ หรือใช ้กับหลอดเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซ ้นท์ เนือ ่ งจากแหล่งแสงทัง้ สองแบบนีม ้ ี อุณหภูมแ ิ สงทีไ่ ม่แน่นอน ในกรณีทงั ้ สองนีใ้ ห ้ใช ้ หรือ ปรับแต่ง WB Fine Tuning อีกครัง้ ี าวเอง หรือ ใช ้ WB Pre set เพือ ่ วัดและกําหนดค่าสมดุลย์สข • หรือ ผู ้ใช ้สามารถเลือกจากรายการคําสัง่ White balance ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu ได ้เช่นกัน 118 .

ี าว Preset WB การตงค่ ้ั าสมดุลย์แสงสข ใช ้เมือ ่ สภาพแสงถ่ายภาพทีเ่ ป็ นแสงจากแหล่งทีไ่ ม่ทราบแน่นอน หรือ สภาพแสงผสมจากหลายแหล่ง ผู ้ใช ้สามารถตัง้ ค่าสมดุลย์แสงสีขาวโดยใช ้สีขาว หรือ สีเทากลางอ ้างอิง ตัง้ ค่า Preset WB ด ้วยตัวเอง ได ้ 2 วิธด ี ังนี้ วิธก ี าร Measure วิธวี ัดหาค่าสีขาวโดยตรง Use Photo วิธเี ปรียบเทียบสีจากภาพถ่าย คําอธิบายการเปรียบเทียบค่า Preset WB โดยการใช ้วัตถุอ ้างอิง สีขาว หรือ สีเทากลาง วางให ้ในแหล่งแสงทีจ ่ ะ ใช ้ถ่ายภาพโดยตรง แล ้วใช ้กล ้องวัดโดยตรง โดยการใช ้ภาพทีถ ่ า่ ยเก็บในการ์ดความจํา หรือ ใช ้ภาพ NEF (RAW) วัด เทียบสีจากภาพทีม ่ อ ี ยู่แล ้ว ในการ์ดความจํา 119 .

d-3. d-3 หรือ d—4 120 .กล ้อง D7000 สามารถจดจําค่า preset สีขาวทีผ ่ ู ้ใช ้วัดเองได ้ 5 แบบ ตัง้ แต่ d-0 ถึง d-4 รวมทัง้ สามารถใส่ข ้อความช่วยเตือน เพือ ่ เลือกใช ้ได ้ในสถานการณ์แสงต่างๆกัน การกําหนดค่า WB ให ้กับ d-1. และ d-4 ทําได ้ 2 แบบคือ 1. ใช ้วัด WB โดยตรงแล ้ว ส่ง WB ทีว่ ด ั ได ้โอนไปเก็บไว ้ที่ d-1. ใช ้ WB จากภาพทีถ ่ า่ ยเก็บในการ์ดความจํา แล ้วส่งโอนค่า WB นัน ้ ไปเก็บที่ d-1. d-2. d-2. d-2. d-3 หรือ d--4 2.

วางวัตถุ สีขาว หรือ สีเทากลาง ในสภาพแสง ทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ กล ้องจะปรับแสงเพิม ่ ขึน ้ ให ้ 1 สต ้อป (EV) หากใช ้โหมด M-Manual ให ้ตัง้ มาตรวัดแสงไป ที่ 2. ปล่อยแล ้วกดปุ่ ม WB อีกครัง้ จนมีคําว่า ปรากฏกระพริบในจอ LCD ด ้านบน จะกระพริบทัง้ ในจอ LCD และสัญลักษณ์ และช่องมองภาพ แสดงว่ากล ้องพร ้อมจะทํา การวัด 121 .ี าวด้วยต ัวผูใ้ ชเ้ อง Preset WB Manual การตงค่ ั้ าสมดุลย์แสงสข 1. กดปุ่ ม WB ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก Main Command Dial บนจอคําสัง่ LCD จนกระทัง่ แสดง 3.

d-2. หากต ้องการใช ้ค่า WB preset ไว ้ต่อไป กดปุ่ ม WB ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ น ควบคุมหลัก Main Command Dial จนกระทัง่ แสดง d-0 บนจอคําสั่ง LCD หมายเหตุ • • • ค่า WB preset ทีว่ ัดไว ้ครัง้ ล่าสุดจะแทนที่คา่ d-0 เดิมโดยอัตโนมัตแ ิ ละกล ้องจะใช ้ค่า d-0 จากการวัดครัง้ ล่าสุด หากไม่มก ี ารวัดใหม่กอ ่ นหน ้านี้ กล ้องจะใช ้ค่า WB ที่ 5200 K (แสงแดดกลางแจ ้ง) ตามทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน ผู ้ใช ้สามารถใช ้ d-0 ทํา WB preset แล ้วส่งค่า WB preset ทีว่ ัดได ้ ไปโอนเก็บไว ้ที่ d-1. หากกล ้องวัดสีขาว WB ได ้แล ้ว ก็จะแสดง กระพริบ บนจอ LCD ด ้านบน ในช่องมองภาพ นาน 6* และแสดง วินาที แล ้วจะยกเลิกการวัด แต่หากกล ้องวัดสี WB ไม่ได ้ ก็จะแสดง กระพริบ บนจอ LCD ด ้านบน ในช่องมองภาพ นาน 6 วินาที และ ให ้กลับไปทําตามข ้อ 4 ใหม่อก ี ครัง้ 6. ี าวทีอ หันกล ้องไปทางวัตถุสข ่ ยูใ่ นแหล่งแสงที่ จะใช ้ถ่ายภาพ ี าวเต็มกรอบ เล็งในช่องมองภาพ ให ้เห็นวัตถุสข ภาพทัง้ หมด กดปุ่ มชัตเตอร์ 1 ครัง้ (โดยไม่จําเป็ นต ้อง โฟกัส) หากต ้องการยกเลิกการวัด Preset ให ้ กดปุ่ ม WB 5. d-3 หรือ d-4 เพือ ่ ใช ้อ ้างอิงต่อไปได ้ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ c2 กําหนดเวลาทีจ ่ ะให ้กล ้องกระพริบคําสัง่ WB preset 122 .4.

หรือ d-4 เพือ ่ ใช ้โอนค่า d-0 ที่จะส่งไปจัดเก็บไว ้ กดตรงกลางแป้ นกด 8 ทิศ 1 ครัง้ เพือ ่ ยืนยัน ้เก็ ช่องทีจ ่ ะใช บค่า WB preset 3. เลือกรายการ Copy d-0 เพือ ่ สัง่ ก ้อปปี้ กด เพือ ่ ยืนยันการก ้อปปี้ หาก d-0 มีข ้อความช่วนเตือนความจําเขียน กํากับไว ้ ข ้อความนัน ้ ก็จะถูกโอนไปให ้ด ้วย 123 . ในหน ้ารายการคําสัง่ White balance เลือกรายการ PRE : Preset manual ขวา แล ้วกด 2.้ า้ งอิงต่อไป การโอนค่า WB preset d-0 ทีว่ ัดได้ไปโอนเก็บไว้ท ่ี d-1. d-2. d-3 หรือ d—4 เพือ ่ ใชอ 1. d-2. เพือ ่ ใช ้ขยายดูภาพทีต ่ ้องการ กด ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกช่อง d-1. d-3.

ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกภาพทีต ่ ้องการใช ้อ ้างอิง กด เพือ ่ ใช ้ขยายดูภาพทีต ่ ้องการ หากต ้องการดูภาพอืน ่ ๆ ให ้กดปุ่ ม BKT เพือ ่ เลือก ช่องการ์ดตามทีต ่ ้องการ 5. เลือกรายการ Select Image เพือ ่ สัง่ ก ้อปปี้ ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 4. d-3. กดปุ่ ม ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกช่อง d-1. d-2. หรือ d-4 เพือ ่ ใช ้โอนค่า d-0 ทีจ ่ ะส่งไปจัดเก็บไว ้ กดตรงกลางแป้ นกด 8 ทิศ 1 ครัง้ เพือ ่ ยืนยัน ช่องทีจ ่ ะใช ้เก็บค่า WB preset 3. กดตรงกลางแป้ นกด 8 ทิศ 1 ครัง้ เพื่อส่งก ้อปปี้ ค่า WB จากภาพเลือกไว ้ ไปเก็บ หาก d-0 มีข ้อความช่วนเตือนความจําเขียนกํากับไว ้ ข ้อความนัน ้ ก็จะถูกโอนไปให ้ด ้วย 124 . ในหน ้ารายการคําสัง่ White balance เลือกรายการ PRE : Preset manual ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 2.้ า่ WB จากภาพทีถ การใชค ่ า่ ยไว้แล้วในกล้อง 1.

d-3. d-3. แล ้วกด d-4 ตามทีต ่ ้องการ 125 . d-4 ไปทีห ่ น ้ารายการ PRE : Preset manual กด ขึ้น ไปทีร่ ายการ d-1 ทีก ่ ําลังถูกเลือกใช ้อยู่ ขวา เพื่อเปลี่ยนจาก d-1 ไป d-2. หากต ้องการเปลีย ่ น d-2.6.

เลือกรายการ Set เพือ ่ นยืนยัน รายการ ขวา เพือ ่ ออกจากรายการ แล ้วกด ไว ้แล ้ว ผู ้ใช ้สามารถเลือกค่า pre-set WB ทีต ่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้าในกล ้องโดยการ หากตัง้ WB เป็ น กดปุ่ ม WB และหมุนแหวนคําสัง่ รอง เพือ ่ เลือก d-1. ในหน ้ารายการคําสั่ง White balance เลือกรายการ PRE : Preset manual ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 2. d-3. d-4) ที่เก็ บไว้ การเรียกใชค 1. d-3. หรือ d-4 ทีต ่ ้องการใช ้ค่า WB จากภาพนัน ้ กด OK เพื่อยืนยันช่องทีจ ่ ะใช ้เก็บค่า WB preset ในขัน ้ ตอนนี้ หากต ้องการปรับแต่งค่า WB แทนทีจ ่ ะกด จากภาพทีเ่ ลือกไว ้ ให ้กดปุ่ ม ตรงกลาง แป้ น 8 ทิศ กล ้องจะแสดงเมนูรายการปรับแต่งค่า WB (WB Fine Tuning) ให ้เลือกปรับแต่งได ้ 3. เพือ ่ ใช ้ขยายดูภาพทีต ่ ้องการ กด ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกช่อง d-1. หรือ d-4 ทีต ่ ้องการ ก็ได ้ 126 . d-3. d-1. d-2.้ า่ WB prerset (d-0. d-2. d-2.

กดปุ่ ม ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกช่อง d-1. d-3. ในหน ้ารายการคําสัง่ White balance เลือกรายการ PRE : Preset manual ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 2.่ อ ่ ยเตือนความจําเขียนกําก ับค่า WB preset การใสข ้ ความชว 1. หรือ d-4 เพือ ่ ใช ้โอนค่า d-0 ทีจ ่ ะส่งไปจัดเก็บไว ้ กดตรงกลางแป้ นกด 8 ทิศ 1 ครัง้ เพือ ่ ยืนยัน ช่องทีจ ่ ะใช ้เก็บค่า WB preset 3. เลือกรายการ Edit Comment ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 4. ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือกตัวอักษรที่ ต ้องการใช ้ กดแป้ น ตรงกลาง เพื่อเขียนตัวอักษร สําหรับช่วยเตือนความจําว่า d-1 ถึง d-4 เป็ นสภาพแสงชนิดไหน ฯลฯ กดปุ่ ม ข ้อความ เมือ ่ เขียนเสร็จ และต ้องการบันทึก 127 . d-2.

Projector ฯลฯ) ทําได ้อย่างสะดวก รวดเร็ว ระบบจัดการควบคุมภาพภายในกล ้องทําการปรับ ความคมชัด Sharpening. และเฉดสี Hue ได ้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ เลือก ทําสําเนาคําสัง่ เก็บไว ้เพือ ่ ใช ้งานครัง้ ต่อไปได ้ หรือ นํ าไปใช ้กับกล ้องทีร่ องรับระบบ Nikon Picture Control ในกล ้องตัวอืน ่ ๆได ้ หรือ โปรแกรม ทีส ่ นับสนุนระบบควบคุมภาพนี้ ผู ้ใช ้สามารถเลือกนํ าระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control ไปใช ้งานดังนี้ • เลือกใช ้คําสัง่ ระบบควบคุมภาพ Nikon Picture Control ทีม ่ ใี นกล ้องโดยตรง ่ • เลือกดัดแปลงคําสัง ระบบควบคุมภาพ Nikon Picture Control ตามทีต ่ ้องการ • สร ้างคําสัง่ ควบคุมภาพ Picture Control ใช ้เฉพาะตัวผู ้ใช ้เอง (Custom Picture Control) • แบ่งแจกจ่าย คําสัง่ ควบคุมภาพ Picture Control ไปดาวน์โหลดลงใช ้กับกล ้องตัวอืน ่ ๆ ่ ่ ่ • บริหารจัดการ เปลีย ่ นชือคําสัง. ความเปรียบต่าง Contrast. ลบคําสังควบคุมภาพ Picture Control ตามต ้องการ คําสัง่ ระบบจัดการควบคุมภาพ Picture Control ในกล ้องมีให ้เลือกใช ้ 6 แบบคือ คําสง่ ั ควบคุมภาพ คําอธิบาย จัดการควบคุมภาพแบบมาตรฐาน ปรับปรุงภาพทั่วๆไปให ้ดูดข ี น ึ้ จัดการควบคุมภาพให ้ดูเป็ นธรรมชาติ ปรับปรุงภาพภาพน ้อยทีส ่ ด ุ สําหรับภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการนํ าไปดัดแปลงควบคุมทีหลัง จัดการควบคุมภาพแบบเน ้นความสดใส คล ้ายการอัดภาพจากสไลด์ สําหรับภาพทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการเน ้นเล่นสีหลักๆของแม่ส ี จัดการควบคุมภาพให ้เป็ นภาพสีเดีย ่ วโมโนโครม (ขาว-ดํา) จัดการควบคุมภาพถ่ายบุคคล ดูมผ ี วิ สีนวลและนุ่มนวลกลมกลืนกัน จัดการควบคุมภาพเน ้นสีสรรอันหลากหลายของธรรมชาติให ้ดูคมเข ้ม เด่นชัด 128 . PC. ความสว่าง Brightness.ระบบจ ัดการควบคุมภาพ Picture Control ระบบจัดการควบคุมภาพภายในกล ้องช่วยลดขัน ้ ตอนการทํางาน และทําให ้การแบ่งแจกจ่ายภาพให ้กับ โปรแกรม หรือ อุปกรณ์แสดงภาพอืน ่ ๆ (ทีว ี LCD. ความอิม ่ เข ้มของสี Saturation. Mail.

การใชง้ านคําสง่ ั ระบบจ ัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control โดยตรง
1.
ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu
เลือกรายการ Set Picture Control
ขวา เพือ
่ เข ้าทํารายการ
แล ้วกด

2.
ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือก คําสัง่ ควบคุมภาพ
กด

เพือ
่ ยืนยันรายการ

กล ้องจะแสดงคําสัง่ ควบคุม
เมื่ อกดปุ่ ม
ภาพทีใ่ ช ้อยู่ ปรากฏแสดงบนจอ LCD ที่
ด ้านหลัง กล ้อง

129

กล ้องจะแสดงตารางนํ้ าหนัก
กดปุ่ ม
ของคําสัง่ ควบคุมภาพเปรียบเทียบสัมพันธ์
กับค่าควบคุมภาพตัวอืน
่ ๆ
(หากเลือกคําสั่ง โมโนโครม ขาว-ดํา ตาราง
จะแสดงเฉพาะแกนนํ้ าหนักของ
ค่าคอนทราส เท่านัน
้ )
แกนแนวตัง้ จะเป็ น ค่าคอนทราส
แกนแนวนอนจะเป็ น ความอิม
่ ตัวของสี
หากต ้องการเลือกคําสัง่ ควบคุมภาพอืน
่ ๆ ให ้
หรือ
กดปุ่ ม
จากนัน
้ กด

ขวา แล ้วก็กดปุ่ ม

ภาพแสดงจุดตําแหน่งของคําสง่ ั แต่งภาพทงั้ 4
ั ันธ์ก ับ คอนทราส และ ความอิม
ที่สมพ
่ ต ัวของส ี

ภาพขยายแสดงตารางความสัมพันธ์ของคําสัง่ ควบคุมที่เลือกใช ้และคําสั่งควบคุมอืน
่ ๆ

130

การด ัดแปลงคําสง่ ั จ ัดการแต่งภาพ Nikon Picture Control ตามทีต
่ อ
้ งการ
ผู ้ใช ้สามารถดัดแปลงคําสัง่ ควบคุมภาพ
Nikon Picture Control ทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้ว ได ้
ตามทีต
่ ้องการ
ใช ้สําหรับปรับแต่งภาพให ้เกิดบรรยากาศใน
ภาพ หรือ สร ้างสรรอารมณ์ในภาพ

1.
ใช ้แป้ น 8 ทิศ เลือก คําสัง่ ควบคุมภาพ
ขวา เพือ
่ ทํารายการ
กด

2.
กด

ขึน
้ หรือ

ลง เลือกหัวข ้อ

กด
ขวา หรือ
ซ ้าย เลือกค่าทีจ
่ ะปรับ
ลด หรือ ปรับเพิม
่ ค่าควบคุมภาพ

3.
กด

เพือ
่ ยืนยันการดัดแปลง

คําสัง่ ควบคุมทีถ
่ ก
ู ดัดแปลงจากค่าเดิมทีโ่ รงงานตัง้ มาจะมีเครือ
่ งหมายดอกจันทร์

ต่อท ้ายกํากับไว ้

131

หัวข ้อคําสัง่ ดัดแปลงภาพ
Quick adjust

All Picture Controls
ใชไ้ ด้ก ับภาพทุกชนิด

Manual Adjustments
non monochorme only
้ ับภาพสเี ท่านน
ใชก
ั้

Manual Adjustments
monochrome only

Sharpening

ความคมชด

คําอธิบาย การใช ้งาน
เลือกปรับค่าตัง้ แต่ -2 ถึง +2 เพือ
่ เพิม
่ หรือ ลดผลของ
คําสัง่ ควบคุมภาพนัน
้ เช่น Vivid +1 จะเร่งสีในภาพให ้
สดใสขึน
้ แต่ไม่สามารถจะใชร่้ วมกับคําสัง่ ควบคุมภาพสี
ธรรมชาติ Nl และ โมโนโครม ขาว-ดํา ได ้
ปรับแต่งเส ้นสันขอบต่างๆในภาพทําให ้ดูคมชัดขึน
้ เลือก
A สําหรับการปรับอัตโนมัต ิ ตามชนิดลักษณะของภาพ
หรือ ปรับเอง 0 (ไม่ปรับ) จนถึง 9 (สูงสุด)

Contrast
คอนทราส

เลือก A สําหรับการปรับคอนทราสอัตโนมัตต
ิ ามชนิด
ลักษณะของภาพ หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดลง) จนถึง
+3 (เพิม
่ ขึน
้ ) เช่น ปรับลดลงเพือ
่ ลดความกระด ้างของ
แสงเมือ
่ ถ่ายภาพบุคคลพอร์เทรทกลางแดด หรือ เพิม

คอนทราส เพือ
่ ถ่ายภาพวิวในวันทีท
่ ้องฟ้ ามืดครึม
้ หรือ ฟ้ า
หลัว Hazy

Brightness
ความสว่าง

เลือกปรับความสว่างในภาพ ตัง้ แต่ -1 (ลดลง) จนถึง +1
(เพิม
่ ขึน
้ ) แต่จะไม่มผ
ี ลกับค่าวัดแสงของภาพนัน

Saturation
ความอิม
่ เข้มส ี

ปรับแต่งความอิม
่ เข ้มของสีในภาพ ทําให ้สีดส
ู ดใสชัดขึน

เลือก A สําหรับการปรับอัตโนมัต ิ ตามชนิดลักษณะของ
ภาพ หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดความเข ้มสีลง) จนถึง +3
(เพิม
่ ความเข ้มสีขน
้ึ )

Hue เฉดส ี

เลือกปรับเฉดสีเอง -3 (ทําให ้สีแดงดูเป็ นสีมว่ ง, เขียวเป็ น
นํ้ าเงิน, เขียวเป็ นเหลือง) จนถึง +3 (ทําให ้สีแดงเป็ นส ้ม,
เขียวดูเป็ นนํ้าเงิน, นํ้ าเงินออกไปม่วง)

Filter effect
ฟิ ลเตอร์

้ ับภาพโมโนโครม
ใชก
เท่านน
ั้
Toning
โทนส ี

ทําให ้ดูเสมือนว่าใส่ฟิลเตอร์ สีแแดง, สีเขียว, สีส ้ม, หรือ
สีอําพัน ถ่ายภาพนัน
้ ด ้วยฟิ ลม์ขาวดํา
ตามปกติจะถูกตัง้ เป็ น OFF – ไม่ใช ้งาน จากโรงงาน
เลือกใส่เอฟเฟ็ กในภาพ เช่น ขาว-ดํา [B&W],
สีซเี ปี ย [Sepia], หรือภาพย ้อม [Cyanotype] สีโทนเดีย
่ ว
ฟ้ า, โทนแดง, โทนเหลือง, โทนเขียว, โทนนํ้ าเงินเขียว,
โทนนํ้ าเงิน-ม่วง, และ โทนแดง-ม่วง

132

คําสง่ ั ควบคุมภาพอ ัตโนม ัติ A-Auto
เลือก A-Auto สําหรับควบคุม คอนทราส และ
ความอิม
่ เข ้มสีในภาพถ่ายทัว่ ๆไป
เพือ
่ ให ้ได ้ผลดีทส
ี่ ด
ุ ควรใช ้เลนส์แบบ G หรือ D
คําสัง่ ควบคุมภาพอัตโนมัตจ
ิ ะแสดงให ้เห็น ใน
ตารางนํ้าหนักค่าควบคุมภาพ โดยมีสเี ขียวแสดง
เป็ นกรอบ

กดปุ่ ม
กล ้องจะแสดงตารางนํ้ าหนัก
ของคําสัง่ ควบคุมภาพทีก
่ าํ ลังใช ้เปรียบเทียบ
สัมพันธ์กบ
ั ค่าควบคุมภาพตัวอืน
่ ๆ
กดปุ่ ม

อีกครัง้ เพือ
่ ออกจากรายการ

หมายเหตุ:
ภาพทีแ
่ สดงข ้างบนนีเ้ ป็ นภาพทีผ
่ ู ้เขียนทําขึน
้ เพือ
่ แสดง รายละเอียดตารางในจอภาพ LCD เท่านัน


ภาพของจริงจะเป็ นฉากหลังสีดํา ไม่ใช่สเทาตามทีแ
่ สดงข ้างบน
คําสัง่ ควบคุมภาพใดทีถ
่ ก
ู ดัดแปลง จะมีคา่ เดิม
ก่อนทีจ
่ ะถูกเปลีย
่ นแปลงแสดงไว ้ให ้เห็น
โดยค่าเดิมก่อนทีจ
่ ะถูกดัดแปลงนัน
้ จะมีเส ้นขีดอยู่
ข ้างใต ้ค่าเดิมทีเ่ คยใช ้อยูก
่ อ
่ นหน ้านี้

133

และสีแดงให ้คอน-ทราสมากกว่าสีส ้ม ทําใ◌ ้ห ้สีผวิ ดูนุ่มนวล เหมาะสําหรับถ่ายภาพบุคคล พอร์เทรท ขาวดํา เลือก คําสัง่ ควบคุมภาพ Monochrome กด ขึน ้ หรือ กด ขวา หรือ หรือ ปรับเพิม ่ ลง เลือกหัวข ้อ ซ ้าย เลือกค่าทีจ ่ ะปรับลด 134 . สีเขียว. สีส ้ม.้ ิ ลเตอร์เอฟเฟ็ก Filter effect (ใชไ้ ด้ก ับคําสง่ ั ควบคุมภาพแบบโมโนโครม เท่านน) การใชฟ ้ั ทําให ้ดูเสมือนว่าใส่ฟิลเตอร์ สีแแดง. หรือ สีอําพัน ถ่ายภาพนัน ้ ด ้วยฟิ ลม์ขาวดํา และจะตามปกติถก ู ตัง้ เป็ น OFF – ไม่ใช ้งาน จากโรงงาน หัวข ้อรายการดัดแปลง Y Yellow O Orange R Red G Green คําอธิบาย การใช ้งาน แต่งเร่งคอนทราสในภาพ หรือใช ้ลดความสว่างในภาพเช่นท ้องฟ้ าเมือ ่ ถ่ายภาพวิว สีส ้มให ้คอนทราสมากกว่าสีเหลือง.

เลือกคําสัง่ ควบคุมทีก ่ ําลังใช ้อยู่ ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ กด หรือต ้องการ Save ไว ้โดยไม่มก ี าร เปลีย ่ นแปลงอีก ให ้กด ที่ 5 ได ้เลย เพือ ่ ข ้ามไปทีข ่ น ั้ 4. เลือกช่องทีเ่ ก็บคําสัง่ Picture Control ที่ถก ู ดัดแปลงแล ้ว เลือกได ้จาก C-1 ถึง C-9 กด ขวา เพือ ่ ยืนยันช่องคําสัง่ ทีเ่ ก็บ 135 .การสร้างคําสง่ ั ควบคุมภาพ Picture Control ตามทีต ่ อ ้ งการ ผู ้ใช ้สามารถดัดแปลงคําสัง่ ควบคุมภาพ Nikon Picture Control ทีม ่ าให ้ และเก็บไว ้ใช ้ต่อไปได ้ 1. ปรับค่าคําสัง่ ควบคุมภาพตามทีต ่ ้องการ หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากดัดแปลงค่าคําสัง่ เสร็จแล ้ว ให ้กด 5. เลือก Save/edit ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ กด 3. ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu เลือกรายการ Manage Picture Control แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.

เมือ ่ เรียกใช ้คําสัง่ ทีด ่ ด ั แปลงสร ้างขึน ้ มา ่ ่ ชือคําสังควบคุมภาพเดิม จะแสดงทีม ่ ม ุ บน ขวามือ เพือ ่ บอกให ้ทราบว่าคําสัง่ ทีด ่ ัดแปลงสร ้างใหม่ถก ู ดัดแปลงมาจากคําสัง่ เดิมอะไร การรีเซ็ท Reset เมนูรายการกล ้อง จะไม่มผ ี ลใดๆกับ คําสัง่ ควบคุมภาพทีส ่ ร ้างขึน ้ ใหม่ 136 . ื่ จอ LCD จะแสดงหน ้าต่างให ้พิมพ์ใส่ชอ ่ ให ้กับคําสัง่ ทีถ โดยตามปกติ กล ้องจะตัง้ ชือ ่ ก ู ดัดแปลงโดยผู ้ใช ้โดยการใส่เลข 2 หน่วยให ้ อัตโนมัต ิ เช่นจะแสดง Vivid-02 ่ ใหม่ ให ้กดปุ่ ม หากผู ้ใช ้ต ้องการเปลีย ่ นชือ และ กด ขวา หรือ ซ ้าย ื่ คําสัง่ ควบคุมภาพ เพือ ่ เลือกตําแหน่งใส่ตัวอักษร (cursor) ในช่องใส่ชอ ใช ้แป้ นกด 8 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรจากช่องเลือกตัวอักษร กดตรงกลางแป้ นกด 8 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรทีต ่ ้องการ ื่ คําสัง่ ให ้กดปุ่ ม หากต ้องการลบตัวอักษร ในช่องใส่ชอ ื่ คําสัง่ จะใส่ชอ ื่ ได ้ 19 ตัวอักษร มากกว่านีก ช่องใส่ชอ ้ ็จะไม่แสดง ่ คําสัง่ เสร็จแล ้ว ให ้กด เมือ ่ เปลีย ่ นชือ ่ คําสัง่ ควบคุมภาพใหม่จะปรากฏแสดง ชือ ในหน ้า Set Picture Control ่ อีก หากต ้องการเปลีย ่ นชือ ให ้เลือกใช ้หัวข ้อรายการ Rename เพือ ่ กลับไปที่ ขัน ้ ตอนที่ 6.6.

่ั การแบ่งแจกจ่าย คําสงควบคุ มภาพ Picture Control ไปดาวน์โหลดลงในกล้อง ผู ้ใช ้สามารถสร ้างคําสัง่ ควบคุมภาพเฉพาะตัว Custom Picture Control จากโปรแกรม ViewNX หรือ Capture NX แล ้วโอนลงใส่ในกล ้อง หรือ สร ้างจากในกล ้องเก็บลงในการ์ดความจํา เพือ ่ โอนไปใช ้กับ กล ้องตัวอืน ่ ๆ หรือ โปรแกรมทีร่ องรับระบบ Picture Control ไว ้ใช ้ต่อไปได ้ ในหน ้ารายการ Manage Picture Control เลือก Load/Save ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด การโหลดคําสง่ ั ควบคุมภาพ Picture Control ลงไปทีก ่ าร์ดความจํา เลือก Copy to card เพื่อโหลดคําสัง่ ควบคุม ภาพ Picture Control ลงไปทีก ่ าร์ดความจํา (ไปใช ้กับกล ้องอืน ่ ๆ) ขวา เพือ ่ ทํารายการ กด เพือ ่ ก ้อปปี้ คําสัง่ ควบคุมภาพลงใส่การ์ด การลบคําสง่ ั ควบคุมภาพ Picture Control ลงไปทีก ่ ล้อง เลือกคําสั่ง Delete from Card ใช ้ลบคําสั่ง ควบคุมภาพ Picture Control ลงไปทีก ่ ล ้อง ขวา เพือ ่ ทํารายการ ลบทิ้ง คําสั่ง กด ควบคุมภาพ Picture Control ทีเ่ ก็บในการ์ด ความจํา การโหลดคําสง่ ั ควบคุมภาพ Picture Control ลงไปทีก ่ ล้อง เลือก Copy to camera เพื่อโหลดคําสัง่ ควบคุมภาพ Picture Control จากการ์ด ความจํา ลงไปใช ้กับกล ้องนัน ้ ขวา เพือ ่ ทํารายการ กด เพือ ่ ก ้อปปี้ คําสัง่ ควบคุมภาพลงใส่กล ้อง 137 .

ในหน ้ารายการ Manage Picture Control เลือก Load/Save ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 2.การลบคําสง่ ั ควบคุมภาพ Picture Control ทีเ่ ก็บใน การ์ดความจํา 1. ในหน ้ารายการ Manage Picture Control เลือก Delete from Card ขวา เพือ ่ ทํารายการ กด เพือ ่ สัง่ ลบคําสัง่ ควบคุมภาพทิง้ หมายเหตุ • ไม่วา่ การ์ดความจําจะมีขนาดเท่าใด ก็จะเก็บคําสัง่ ได ้เพียง 99 ช่อง (C-1 ถึง C-99) เท่านัน ้ • ช่องใดทีค ่ ําสัง่ ถูกเขียนซ ้อนทับ คําสัง่ ใหม่จะเขียนทับคําสัง่ ในช่องเดิมเสมอ • คําสัง่ ควบคุมภาพทีถ ่ ก ู ดัดแปลง หรือ สร ้างด ้วยตัวผู ้ใช ้ (Custom Picture Control) เท่านัน ้ จึงจะเก็บในการ์ดได ้ คําสัง่ ควบคุมภาพทีม ่ ากับกล ้อง (Nikon Picture Control) จะก ้อปปี้ เก็บลงในการ์ดความจําไม่ได ้ • คําสัง่ ควบคุมภาพทีถ ่ ก ู ดัดแปลง หรือ สร ้างด ้วยตัวผู ้ใช ้ (Custom Picture Control) เท่านัน ้ ่ ได ้ คําสัง่ ควบคุมภาพทีม จึงจะถูกเปลีย ่ นชือ ่ ากับกล ้อง (Nikon Picture Control) จะเปลีย ่ นไม่ได ้ 138 .

M • เมือ ่ ใช ้คําสั่งเพิ่มความสว่าง Active D-Lighting ควรจะระบบวัดแสงแบบมาตริกซ์ (Matrix) 139 . A. S.ระบบการให้แสงเสมือน Active D-Lighting ระบบการให ้แสงเสมือน Active D-Lighting จะช่วยเพิม ่ ความสว่างในส่วนบริเวณเงา แต่ยงั รักษารายละเอียดทั่วไป ใช ้สําหรับการถ่ายภาพทีต ่ ้องการคอนทราสปานกลาง ในทีๆ่ สภาพแสงแวดล ้อมถ่ายภาพไม่เอือ ้ อํานวยให ้ เช่น ถ่ายภาพกลางแสงแดด. ภาพทีม ่ ป ี ระตูหน ้าต่างทีส ่ ว่างมีย ้อนแสง หรือในร่มนอกสถานที่ ตัวอย่างภาพทีใ่ ช ้ระบบควบคุมการให ้แสง เพิม ่ ความสว่างทีต ่ วั แบบ Subject ในภาพ ข ้อแนะนํ า • คําสัง่ เพิม ่ ความสว่าง Active D-Lighting อาจจะทําให ้เกิดแถบเส ้นในภาพทีใ่ ช ้ความไวแสง ISO สูงๆ • ความสว่าง Active D-Lighting อาจจะต่างกันเล็กน ้อยในโหมดถ่ายภาพ P.

Extra high. ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu เลือกรายการ Active D-Lighting แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.การเรียกใชร้ ะบบควบคุมการให้แสง Active D-Lighting 1. เลือกระดับควบคุมการให ้แสงทีจ ่ ะใช ้ Auto. Normal. หรือ Low กด ้ สุดการ เพือ ่ สัง่ ทํารายการ และสิน คําสั่ง D-Lighting Auto E tra High High คําอธิบาย เปิ ดใช ้อัตโนมัต ิ เพิม ่ ความสว่างในภาพมากพิเศษ เพิม ่ ความสว่างในภาพมาก Normal เพิม ่ ความสว่างปานกลาง Low เพิ่มความสว่างเล็กน ้อย Off ปิ ด – ไม่ใช ้งาน • • หมายเหตุ: การใช ้คําสัง่ ควบคุมการให ้แสง Active D-Lighting จะเพิม ่ เวลาสําหรับการเขียนบนทึกไฟล์ภาพ เนือ ่ งจากกระบวนการจัดการภาพทีเ่ พิม ่ ขึน ้ มา • • Active D-Lighting จะเป็ นการปรับค่าแสง เพือ ่ เพิม ่ ช่วง Dynamic range ก่อนที่จะถ่ายภาพ ส่วนระบบ D-Lighting จะปรับความสว่างในภาพหลังจากทีถ ่ า่ ยภาพไปแล ้ว • • • แม ้ว่าค่าแสงถ่ายภาพจะถูกลดลงเล็กน ้อยเพือ ่ รักษารายละเอียดในส่วนสว่าง (highlight) และในส่วนเงา (shadow) หรือส่วนกลางมิดโทน (mistune) ในภาพ แต่ภาพจะได ้รับการ ปรับแต่งจะทําให ้ภาพไม่ดม ู ด ื เกินไป (อันเดอร์) โดยอัตโนมัต ิ • คําสัง่ ปรับแต่งค่าความสว่าง Brightness และค่าคอนทราส Contrast จะใช ้ไม่ได ้ • ความแตกต่างระหว่าง “Active D-Lighting” และ “D-Lighting” การใช ้คําสัง่ ควบคุมการให ้แสง Active D-Lighting จะปรับค่าแสง “ก่อน” ทีจ ่ ะทําการถ่ายภาพ เพื่อให ้ได ้ค่าแสงทีพ ่ อดีกบ ั สภาพแสง และ เหมาะสมกับช่วงความต่างระหว่างส่วนทีม ่ ด ื ทีส ่ ด ุ และ ส่วนที่สว่างที่สด ุ (Dynamic Range) แต่ระบบ D-Lighting ทีอ ่ ยุใ่ นรายการคําสัง่ แต่งภาพ Retouch Menu จะปรับภาพ ให ้ลงตัวในช่วงความต่างระหว่างส่วนทีม ่ ด ื ทีส ่ ด ุ และส่วนทีส ่ ว่างทีส ่ ด ุ (Dynamic Range) “หลังจาก” ทีถ ่ า่ ยภาพไปแล ้ว • ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 เมือ ่ ต ้องการใช ้กับระบบถ่ายภาพคร่อมแสง Bracketing 140 . High.

สิงพิมพ์ หรือ การพานิชย์ เมือ ่ ต ้องการถ่ายบันทึกภาพ และแสดงหรืออัดภาพทีต ่ ้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต ้องการปรับ ้ระบบการให -แต่งนักจึงแนะนํ าให ้ใช ้สี Color Space แบบ sRGB เพราะถึงแม ้ว่า Adobe RGB จะนํ าไปใช ้ได ้ผลอย่างเดียวกันก็ตาม แต่ผลสีทแ ี่ สดงในจอภาพอาจจะดูไม่สดใสเหมือนกับ sRGB ได ้ เมือ ่ เลือกระบบให ้สี Adobe RGB กับไฟล์ภาพ JPEG จากกล ้อง D7000 ไฟล์นัน ้ จะมีคณ ุ สมบัตท ิ ร่ี องรับ ตามมาตรฐาน Exif 2.3 และ DCF 2.0 เดียวกันนี้พม ิ พ์ภาพ ภาพทีไ่ ด ้จะให ้สีได ้อย่างถูกต ้อง หากเครือ ่ งพิมพ์ภาพหรืออัดภาพทีใ่ ช ้ไม่สนับสนุนมาตรฐาน Exif 2. เลือกระดับการให ้แสงเทียมทีจ ่ ะใช ้ sRGB หือ Adobe RGB เพือ ่ สัง่ ทํารายการ กด และ ออกจากหน ้ารายการ ระบบการให ้สี Color Space เป็ นการแปลค่าสีตา่ งๆให ้เป็ นระบบค่าทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์ เพือ ่ ใช ้ในการเก็บบันทึกเป็ นไฟล์ตวั เลข (ไฟล์ดจ ิ ต ิ อล) ระบบการแปลให ้สี Color Space แบบ sRGB ถูกใช ้อย่างกว ้างขวางทีส ่ ด ุ ส่วนระบบ Adobe RGB ้กั ่ มักจะถูกนํ าไปใช บงานแต่งเติมภาพ.0 ให ้เลือก ไปใช ้ ระบบการแปลให ้สี Color Space แบบ sRGB โปรแกรมแต่งภาพ View NX 2 หรือ Capture NX 2 จะเลือกใช ้ระบบให ้สีโดยอัตโนมัต ิ เมือ ่ เปิ ดดูภาพที่ -ถ่ายด ้วยกล ้อง D7000 141 .0 และจะทําให ้เครือ ่ งพิมพ์ภาพทีร่ องรับมาตรฐาน Exif 2. ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu เลือกรายการ Active D-Lighting แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.3 และ DCF 2.3 และ DCF 2.ระบบการให้รห ัสสใี นภาพ Color Space ระบบการให ้สี หรือ การใช ้รหัสสีในภาพ Color Space จะเป็ นตัวกําหนดว่าจะให ้สีในภาพอย่างไร เลือกระบบการให ้สีตามลักษณะทีต ่ ้องการใช ้แสดงภาพ หัวข ้อรายการดัดแปลง คําอธิบาย การใช ้งาน เลือกระบบให ้สี Color Space แบบ sRGB สําหรับใช ้แสดงภาพหรืออัดภาพที่ * ต ้องการความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต ้องการปรับแต่งนัก ระบบการให ้สี Color Space แบบ Adobe RGB จะให ้จํานวนสี และขอบเขต ของสีทม ่ี ากกว่า RGB จึงเหมาะสําหรับภาพจะนํ าไปแต่งเพิม ่ หรืองาน ่ สิงพิมพ์ หรือ การพานิชย์ * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) 1.

้ ฟลชภายในกล้อง การใชแ กล ้อง D7000 มีแฟลชขนาดไกด์นัมเบอร์ 17/56 (เมตร/ฟุต) ที่ ISO 200 โดยสนับสนุนการทํางานแฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัต ิ เหมาะสําหรับถ่ายภาพในสภาพแสงน ้อย. ถ่ายภาพใน กลางวัน หรือ ถ่ายภาพย ้อนแสง หรือ ใช ้เพิ่มประกายตา สําหรับ กล ้องดิจต ิ อล แฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัต ิ มีให ้เลือกใช ้ 2 แบบดังนี้ i-TTL balanced fill-flash for digital SLR: โหมดแฟลช i-TTL สมดุลย์แสงแวดล ้อมสําหรับกล ้องดิจต ิ อล แฟลชทีก ่ ล ้องจะยิงแสงแฟลชนํ าทาง (preflashes) ก่อนทีจ ่ ะยิงแสงแฟลชหลักทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ตัวเซ็นเซอร์วด ั แสงและสี แบบ RGB 1005 ส่วนทีใ่ นกล ้องจะวัดแสงแฟลชนํ าทาง (preflashes)ที่ สะท ้อน กลับมา จะประเมิน สภาพแสงแวดล ้อม และระยะห่าง (ทีไ่ ด ้จากเลนส์) แล ้วปรับแต่งกําลังส่องสว่างของแฟลช ให ้พอเหมาะสม ได ้ปริมาณแสงแฟลชสมดุลย์กบ ั ปริมาณแสงแวดล ้อม และฉากหลังในภาพ แนะนํ าให ้เลนส์ ิ CPU กล ้องก็จะอาศัยข ้อมูล แบบ G และ D สําหรับช่วยในการหาระยะทางแฟลช และหากใช ้เลนส์แบบไม่มช ี พ เลนส์ทผ ี่ ู ้ใช ้ป้ อนให ้กล ้อง แฟลชระบบนีจ ้ ะไม่สามารถใช ้กับโหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด (spot metering) ได ้ Standard i-TTL flash for digital SLR: โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัตแ ิ บบมาตรฐานสําหรับกล ้องดิจต ิ อล แฟลชทีก ่ ล ้องจะปรับกําลังส่องสว่างให ้แสงในภาพทีอ ่ อกมาพอดีเฉพาะทีต ่ วั แบบ โดยไม่คํานึงสภาพแสง แวดล ้อม หรือ ฉากหลัง เหมาะสําหรับใช ้ถ่ายภาพเวลากลางคืน หรือ การถ่ายภาพทีต ่ ้องการเน ้นทีก ่ ารให ้แสง แฟลชตัวแบบคงทีส ่ มํา่ เสมอ. แฟลชหัวกล ้อง สามารถใช ้กับเลนส์ทก ุ รุน ่ ทีม ่ ช ี พ • โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง Cl หรือ Ch แฟลชหัวกล ้องจะฉายแสงแฟลชถ่ายภาพได ้เพียงภาพแรกภาพเดียว • แฟลชหัวกล ้องจะไม่ทํางาน เมื่อใช ้ • ระยะทํางานของแฟลชหัวกล ้องตํา่ ทีส ่ ด ุ ที่ 60 ซม. แยกจากฉากหลัง หรือ เมือ ่ มีการตัง้ ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ แฟลชระบบนีจ ้ ะทํางานโดยอัตโนมัตห ิ ากเลือกใช ้โหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด (spot metering) หมายเหตุ: • แฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัตจ ิ ะใช ้ทีค ่ า่ ความไวแสง ISO 100-6400 • หากตัง้ ค่าความไวแสง ISO ที่สงู กว่า 3200 หรือ ตํา่ กว่า 100 อาจจะทําให ้ค่าแสงแฟลชผิดพลาดได ้ • ิ CPU ทุกความยาวโฟกัสตัง้ แต่ 16-300 มม.0 ฟุต) • แสงแฟลชหัวกล ้อง อาจจะครอบคลุมมุมรับภาพได ้ไม่ทวั่ ถึง เมือ ่ ใช ้กับเลนส์บางรุน ่ หรือ เลนส์ ทีใ่ ส่บงั แสง (ฮูด) ขนาดใหญ่ รวมทัง้ ทีบ ่ งั แสง (ฮูด) อาจจะบังแสงไฟช่วยหาโฟกัส/ลดตาแดงได ้ • หากใช ้แฟลชถ่ายภาพต่อเนือ ่ งนานๆปุ่ มกดชัตเตอร์จะถูกตัดการทํางาน เพือ ่ พักหลอดแฟลชชัว่ คราว โหมดระงับการใช ้แฟลช 142 . (2.

้ ฟลชห ัวกล้อง D7000 ถ่ายภาพ วิธใี ชแ 1. หลังจากทีแ ่ ฟลชแล ้ว ให ้กดหัวแฟลชลง เก็บ เพือ ่ ประหยัดไฟจากถ่านแบตเตอรี่ 143 . แตะปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง ปลดหัวแฟลช ให ้ยกขึ้ น 3. จัดภาพ โดยให ้ตัวแบบ อยูต ่ รงกลางกรอบ ในช่องมองภาพ กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ ครึง่ ทาง ให ้กล ้องจับ โฟกัส ตรวจดูไฟยืนยันโฟกัส ติดสว่างในช่องมอง ภาพ 4. ตัง้ โหมดแฟลชทีต ่ ้องการ (ดูหวั ข ้อเรือ ่ งโหมดแฟลช ในหน ้าถัดไป) 2.

โหมดแฟลช Flash Modes โหมดแฟลชทํางานจะสัมพันธ์กบ ั โหมดช่วยถ่ายภาพต่างๆ ดังนี้ โหมดแฟลช กล ้อง D7000 มีโหมดแฟลชให ้เลือกใช ้ดังนี้ คําสั่งโหมดแฟลช Front-curtain sync ม่านชัตเตอร์ชด ุ แรก Red-eye reduction แฟลชลดอาการตาแดง Red-eye reduction with slow sync แฟลชความเร็วชัตเตอร์ตํา่ + ลดอาการตาแดง คําอธิบาย การใช ้งาน ใช ้สําหรับถ่ายภาพทัว่ ๆไป หากใช ้ในโหมดถ่ายภาพ P และ A กล ้องจะเลือกใช ้ความเร็วม่านชัตเตอร์ไปที่ 1/60 จนถึง 1/250 วินาทีให ้เอง (หากใช ้แฟลช SB 600/700/800/900/R200 และ ตัง้ คําสัง่ เฉพาะ e1 ที่ 1/320s Auto FP หรือ 1/250s Auto FP ก็จะใช ้ความเร็วชัตเตอร์ได ้ 1/60 1/8000 วินาที) แฟลชจะยิงแสงจากไฟช่วยโฟกัสนํ าไปก่อนนาน 1 วินาที ก่อนยิงแฟลชหลัก และลั่นชัตเตอร์ เพือ ่ ทําให ้ม่านตาหดขยายลง ลดอาการตาแดงจากแสง สะท ้อนของแฟลชแต่เนือ ่ งจากแฟลชจะมีการหน่วงเวลา 1 วินาที จึงไม่เหมาะ กับการถ่ายภาพทีม ่ ก ี ารเคลือ ่ นไหว และไม่ควรขยับกล ้องไปมาในระหว่างถ่ายภาพ กล ้องและแฟลชจะทํางานร่วมกัน แบบใช ้ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า และ แฟลชยิง แสงจากไฟช่วยหาโฟกัสนํ าทางลดตาแดง โหมดแฟลชนีจ ้ ะมีให ้ใช ้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ P และ A ควรใช ้ขาตัง้ กล ้อง ่ ไหว เพือ ่ ลดอาการเบลอจากกล ้องสัน 144 .

30 วินาที และ Bulb 145 . หรือ bulb) ซึง่ จะมี เครือ ่ งหมาย X แสดงให ้เห็นในคําสัง่ จอ LCD และช่องมองภาพ คําอธิบายและความหมายของโหมดแฟลช ตามปกติกล ้องจะยิงแสงแฟลชทันทีทเ่ี ปิ ดม่านชัตเตอร์ (Front curtain sync.Slow sync แฟลชความเร็วชัตเตอร์ตํา่ Rear-curtain sync แฟลชม่านชัตเตอร์ชด ุ หลัง กล ้องและแฟลชจะทํางานร่วมกัน แบบใช ้ความเร็วชัตเตอร์ตํา่ (ถึง 30 วินาที) เพือ ่ บันทึกทัง้ ตัวแบบ และ แสงฉากหลังในเวลากลางคืน หรือ สภาพแสงเลือนลาง โหมดแฟลชนีจ ้ ะมีให ้ใช ้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพ P ่ ไหว และ A ควรใช ้ขาตัง้ กล ้องเพือ ่ ลดอาการภาพเบลอจากกล ้องสัน เมือ ่ ใช ้แฟลชในโหมดสัมพันธ์มา่ นชัตเตอร์ชด ุ หลังใช ้ ในโหมดถ่ายภาพ S และ M กล ้องจะรอและยิงแสงแฟลชในจังหวะก่อนทีม ่ า่ นชัตเตอร์จะปิ ด เพือ ่ สร ้างเส ้นแสงเป็ นทางตามด ้านหลังตัวแบบในภาพ ควรใช ้ในโหมด ถ่ายภาพ P และ A หากต ้องการ ความสว่างทัง้ ตัวแบบ และ ฉากหลัง โหมดแฟลชม่านชุดหลังนีจ ้ ะใช ้ไม่ได ้ผลกับชุดไฟแฟลชสตูดโิ อ ผู ้ใช ้สามารถใช ้โหมดแฟลชม่านชัต เตอร์ชด ุ หลังนี้ ร่วมกันกับแฟลชค วามเร็วชัตเตอร์ตํ่าได ้ * (Default ค่าปริยายทีถ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) หากต ้องการตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ให ้คงที่ ในโหมดช่วยถ่ายภาพ S-Shutter หรือ M-Manual ในขณะทีใ่ ช ้ กับแฟลช ให ้หมุนแหวนควบคุมหลักตัง้ ความเร็วชัตเตอร์สด ุ ท ้าย คือถัดไปจาก (30 วิ.30 วินาที 1/250 .) ทําให ้เวลาถ่ายภาพด ้วยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูไม่สมจริง เพราะแสงไฟในภาพจะอยูท ่ างด ้านหน ้า ในโหมดแฟลชสัมพันธ์มา่ นชัตเตอร์ชด ุ หลัง (Rear Curtain sync) กล ้องจะเปิ ดม่านชัตเตอร์กอ ่ น แล ้วรอจนใกล ้ๆจะปิ ดม่านชัตเตอร์จงึ จะยิงแสงแฟลช ทําให ้เวลาถ่ายภาพด ้วยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูสมจริง โดยมีแสงไฟวิง่ ตามหลังด ้านท ้ายรถ ั ตารางแสดง ค่าความเร็ วชตเตอร์ ของแฟลชห ัวกล้อง (Built-in flash) ่ ยถ่ายภาพ โหมดชว ั ความเร็ วชตเตอร์ 1/250 – 1/60 วินาที 1/250 – 1/125 วินาที 1/250 – 1 วินาที ่ ยถ่ายภาพ โหมดชว ั ความเร็ วชตเตอร์ 1/250 .

0 – 4.1 2.0 2.0 .5 ค่าความไวแสง ISO 400 800 1600 4 5 5.6 .8 4 5.2 2.) สูงขึ้น ในอัตรา x ตามต่อไปนี้ ค่าความไวแสง ISO 200 400 800 1600 3200 6400 ตัวคูณ GN x1.2.0 .6 – 4.8 4 5.9 0.6 – 1.3.1.8 2.6 8 11 16 4 5.0 0. ่ ๆ ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e3 : กําหนดหน ้าทีข ่ องแฟลชหัวกล ้องสัง่ งานแบบไร ้สายกับแฟลชภายนอกอืน 146 ./ฟุต.9 0.6 – 6. แฟลชหัวกล ้อง ที่ ISO 100 มีคา่ ไกด์นัมเบอร์ 12/39 = 17 เมตร / 56 ฟุต เมือ ่ ตัง้ เป็ น ISO 200 มีคา่ ไกด์นัมเบอร์ 16/54 (x1.6 .6 X8 เช่น เลนส์ 14 มม. ค่ารูร ับแสง และระยะสอ ่ งแสงแฟลชห ัวกล้อง ตารางความสมพ ค่าความไวแสง ISO 100 200 400 800 1600 3200 1.7 – 8.6 – 2.6 3200 7.9 0.1 6400 8 ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e1 : กําหนดความเร็วชัตเตอร์ตาํ่ สุดที่จะใช ้กับแฟลชได ้ (Flah sync.6 ในโหมดช่วยถ่ายภาพ P – Program ค่ารูรบ ั แสง (f.1 2.) เมือ ่ ตัง้ ค่าความไวแสง ISO ให ้สูงขึน ้ ก็จะมีผลให ้ ค่าไกด์นัมเบอร์ GN (Guide No.4 x2 x2. (2.0 – 9.8 4 5.5 2.6.27.0 ฟุต) 6400 11 16 22 32 - ระยะส่องสว่าง เมตร ฟุต 0. ISO 200) ตารางแสดง ค่าความไวแสง ISO ทีม ่ ผ ี ลต่อค่าไกด์น ัมเบอร์ GN (Guide No.6 0./ฟุต. Speed) ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ e2 : กําหนดความเร็วชัตเตอร์ทจ ี่ ะใช ้ในโหมดแฟลชความเร็วชัตเตอร์ตํ่า Slow sync.4 2 2./) ทีเ่ ปิ ดใช ้ได ้กว ้างสุดจะสัมพันธืกบ ั ค่าความไวแสง ISO ดังนี้ 100 2.0.6 8 11 16 22 5.6 8 11 2.1 2.6 – 3.6 8 11 16 22 32 8 11 16 22 32 11 16 22 32 16 22 32 ระยะทํางานของแฟลชหัวกล ้องตํา่ ทีส ่ ด ุ ที่ 60 ซม.6 8 2 2.0 .้ ฟลชห ัวกล้อง (Built-in flash) ข้อมูลทว่ ั ๆไปเกีย ่ วก ับการใชแ ค่าไกด์นัมเบอร์ GN ที่ 12/39 (ม.6 0.8 0.3 .0 – 20.13. ISO 100) สูงสุดที่ 16/54 (ม.8 200 3.0 .8 x4 X5.4) = 16 เมตร / 54 ฟุต ั ันธ์ระหว่างความไวแสง ISO.5 2.

1/2 หรือ 1 EV (สต ้อป) 147 .800. SB-R200) กับกล ้อง D7000 ผู ้ใช ้ก็ยงั สามารถปรับตัง้ ชดเชยแสงแฟลชได ้ 2.900. 600. ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ b2 ตัง้ กําหนดค่าชดเชยแสงแฟลชได ้เป็ นขัน ้ ๆละ 1/3.การปร ับชดเชยแสงแฟลช Flash compensation การปรับชดเชยแสงแฟลชเป็ นการปรับกําลังแสงของแฟลช ผู ้ใช ้สามารถเลือกค่าชดเชยแสงแฟลชได ้ตัง้ แต่ -3 EV สต ้อป (ตัวแบบมืดลง) จนถึง +1 EV (ตัวแบบสว่างขึ้น) โดยเลือกเป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป ได ้ดังนี้ กดปุ่ ม ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุน แป้ นควบคุมหลัก Sub Command Dial จนกระทัง่ แสดงเครือ ่ งหมาย และ ค่าชดเชยแสงแฟลช จะแสดงบนจอคําสัง่ LCD และ แสดงในช่องมองภาพ เครือ ่ งหมายคําสัง่ ชดเชยแสงแฟลช นี้กย ็ งั คงแสดงค ้างอยูเ่ พือ ่ เตือนให ้ทราบว่า แฟลชถูกตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชไว ้ การตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชเป็ น – ลบ จะทําให ้ตัวแบบในภาพดูมด ื ลง หรือ ใช ้ลด แสงสะท ้อนจากแฟลชในภาพ การตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชเป็ น + บวก จะทําให ้ตัวแบบในภาพดูสว่างขึน ้ หากต ้องการยกเลิก การชดเชยค่าแสงแฟลช ให ้แฟลชกลับมาทีก ่ ําลังแสงปรกติ ให ้กดปุ่ ม และหมุนแป้ นควบคุมรองกลับมาที่ เพือ ่ ยกเลิกคําสัง่ ชดเชยแสงแฟลช การปิ ดสวิทช์กล ้อง On-Off จะไม่ทําให ้ค่าชดเชยแสงแฟลชกลับไปที่ O หมายเหตุ: 1. เมือ ่ ต่อแฟลชภายนอก (SB-400.700.

การตงล็
ั้ อคค่าแสงแฟลช FV Lock
การล็อคค่าแสงแฟลช เป็ นการสัง่ ให ้กล ้องฉายแสงแฟลชในปริมาณคงที่ เท่าๆกันทุกครัง้ ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
เมือ
่ ผู ้ใช ้จัดค่าแสงแฟลชได ้พอดีแล ้ว เมือ
่ ล็อคค่าแสงแฟลชแล ้ว ก็สามารถเปลีย
่ นการจัดภาพอย่างไรก็ได ้
โดยทีต
่ วั แบบไม่ต ้องอยูท
่ ก
ี่ ลางกรอบภาพอีกต่อไป
ในขณะทีล
่ ็อคค่าแสงแฟลชอยู่ หากผู ้ใช ้เปลีย
่ นค่าความไวแสง ISO หรือ ค่ารูรับแสง แฟลชก็จะปรับกําลังให ้
เอง ทําให ้แสงแฟลชเท่ากันสมํา่ เสมอกันทุกภาพ
วิธต
ี ัง้ ล็อคค่าแสงแฟลช
1. ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f3 ตัง้ กําหนดให ้ปุ่ ม
Function ทําหน ้าทีล
่ อ
็ คค่าแสงแฟลช

2. กดปุ่ ม

ปลดหัวแฟลช ให ้ยกขึ้ น

3. จัดภาพ โดยให ้ตัวแบบ อยูต
่ รงกลางกรอบ ในช่อง
มองภาพ
กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ ครึง่ ทาง ให ้กล ้องจับโฟกัส
ตรวจดูไฟยืนยันโฟกัส ติดสว่างในช่องมองภาพ

148

้ ๆนํ าทาง
4. กดปุ่ ม
แฟลชจะฉายแสงแฟลชช่วงสัน
(preflashes)
กล ้องจะเริม
่ วัดแสงแฟลชนํ าทางทีส
่ ะท ้อนกลับมา เพื่อใช ้
คํานวน หาค่าแสงแฟลชหลัก ทีเ่ หมาะสมพอดี ทีจ
่ ะใช ้
ถ่ายภาพ
เมือ
่ แฟลชคิดค่าแสงแฟลชทีเ่ หมาะสมได ้แล ้ว ก็จะล็อคค่า
แฟลชนีไ้ ว ้
และเมือ
่ ล็อคค่าแสงแฟลชไวแล
้ ้ว จะมีเครือ
่ งหมาย

ปรากฏแสดงในจอคําสัง LCD
และเครือ
่ งหมาย

แสดงเตือน ให ้เห็นในช่องมองภาพ

5. จัดองค์ประกอบภาพใหม่ ตามทีผ
่ ู ้ใช ้ต ้องการ

6. กดปุ่ มชัตเตอร์ลงไปจนสุด ลั่นชัตเตอร์ ถ่ายภาพ
หากต ้องการถ่ายภาพใหม่ ก็กดปุ่ มชัตเตอร์ซาํ้ ได ้ โดยไม่ต ้องกดปุ่ ม

ล็อคค่าแสงอีก

7. กดปุ่ ม
เพือ
่ ปลดล็อค ค่าแสงแฟลช
ตรวจดูวา่ ไม่มเี ครือ
่ งหมาย
แสดงในจอ LCD และ
ไม่มเี ครือ
่ งหมาย
เตือนล ้อค ค่าแฟลช แสดงในช่องมองภาพอีก
หมายเหตุ:
1. ต ้องให ้ตัง้ คําสัง่ เฉพาะ e3 ไปที่ TTL เท่านัน
้ จึงจะการล็อคค่าแสงแฟลช กับแฟลชหัวกล ้องได ้
2. ผู ้ใช ้จะสามารถล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock เมือ
่ ต่อกล ้องกับแฟลชภายนอก SB-400/600/700/800/900/SR200ได ้
ตัง้ ตัวแฟลชไปทีโ่ หมด TTL (กับแฟลชรุ่น SB-800 ก็ยงั สามารถใช ้โหมด AA ได ้ด ้วย)
ในขณะทีล
่ ็อคค่าแสงแฟลชอยู่ แฟลชจะปรับกําลังแฟลชให ้ เมือ
่ มีการเลือ
่ นปรับเลนส์ซม
ู หัวแฟลชด ้วย
3. หากมีการตัง้ คําสัง่ เฉพาะ e3 ไปที่ Commander Mode (สําหรับใช ้แฟลชในกล ้องสัง่ งานแฟลชพ่วงไร ้สาย)
ผู ้ใช ้ก็ยงั ตัง้ ล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock ได ้ เมือ
่ ใช ้สัง่ งานกับแฟลชภายนอก SB-400/600/700/800/900/SR200
ถ ้า....
1. แฟลชกลุ่ม A หรือ B อยูท
่ ต
ี่ งั ้ โหมดแฟลช TTL
2. แฟลชพ่วงไร ้สายทัง้ หมดเป็ นแฟลช SB-800 ทีต
่ งั ้ อยูใ่ นโหมด TTL หรือ AA

149

พืน
้ ทีๆ่ วัดแสงแฟลชเพือ
่ ล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock เมื่อใช ้กับแฟลชภายนอก
(SB-400/600/700/800/900/SR200)
แฟลชทีใ่ ช ้
แฟลชเดีย
่ วตัวเดียว
แฟลชพ่วงหลายตัว

โหมดแฟลช
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (แฟลช มาสเตอร์)

้ ทีว่ ัดแสง
พืน
วงพื้นที่ 4 มม. ตรงกลางเฟรมภาพ
พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ เิ ตอร์วัดแสงแฟลชได ้
พืน
้ ทีท
่ ั่วทัง้ หมดของเฟรมภาพ
พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ เิ ตอร์วัดแสงแฟลชได ้

ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f4 ตัง้ กําหนดให ้ปุ่ ม เช็คชัดลึก หรือ ปุ่ ม AE-L/AF-L ทําหน ้าทีล
่ ็อคค่าแสงแฟลช
ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f5 ตัง้ กําหนดให ้ปุ่ ม AE-L/AF-L ทําหน ้าทีเ่ สมือนปุ่ ม

ในการล็อคค่าแสงแฟลช

รายการคําสง่ ั เฉพาะ e1 : ผู ้ใช ้กําหนดความเร็วชัตเตอร์ทจ
ี่ ะใช ้กับแฟลช
คําสั่ง
1/320 s (Auto FP)

คําอธิบาย การใช ้งาน
ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอร์สงู (FP high-speed) กับแฟลชSB600/800/R200 ถ ้าใช ้แฟลชรุน
่ อืน
่ ก็จะใช ้ความเร็วชัตเตอร์ได ้เพียง 1/320
วิ. ในโหมด P และ A กล ้องจะแสดงความเร็วชัตเตอร์ท ี่ 1/320 วิ. และเปิ ด
ใช ้แฟลชความเร็วสูง (FP high-speed) ให ้เอง
1/250 s (Auto FP)
ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอร์สงู (FP high-speed) กับแฟลช SB600/800/R200 ถ ้าใช ้แฟลชรุน
่ อืน
่ จะใช ้ความเร็วชัตเตอร์ได ้เพียง 1/250 วิ.
ในโหมด P และ A กล ้องจะแสดงความเร็วชัตเตอร์ท่ี 1/250 วิ. และเปิ ดใช ้
แฟลชความเร็วสูง (FP high-speed) ให ้เอง
1/250 s * (default)
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที
1/200 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาที
1/160 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
1/125 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/125 วินาที
1/100 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/100 วินาที
1/80 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/80 วินาที
1/60 s
ใช ้แฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์ 1/60 วินาที
* (Default ค่าปริยายทีถ
่ ก
ู ตัง้ มาจากโรงงาน)
ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอร์สงู (FP high-speed) ทําให ้กล ้องสามารถยิงแฟลชทีค
่ วามเร็วชัตเตอร์สงู ๆ
เพื่อใช ้สําหรับถ่ายภาพทีต
่ ้องการระยะชัดลึกมากๆ
ระยะทางฉายแสงของแฟลช จะลดลงเมือ
่ คําสัง่ แฟลชความเร็วชัตเตอร์สงู (FP high-speed)
แฟลชหัวกล ้องจะใช ้ความเร็วชัตเตอร์กบ
ั แฟลชได ้สูงสุด 1/320 วิ. ในคําสั่ง 1/320 s (Auto FP)
หากจะใช ้ความเร็วชัตเตอร์ทส
ี่ งู กว่า 1/320 วิ. (1/8000-1/320) ต ้องใช ้แฟลชรุ่น SB-600/700/800/900/SR200

150

้ า
ํ หร ับกําหนดหน้าทีก
การใชค
ํ สง่ ั สา
่ ารทํางานของแฟลชห ัวกล้อง (Built-in flash)
ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ f3 ตัง้ กําหนดหน ้าทีก
่ ารทํางานของแฟลชหัวกล ้องดังนี้
คําสั่ง
คําอธิบาย การใช ้งาน
กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัต ิ ตามลักษณะการถ่ายภาพใน
ขณะนัน
้ (ดูรายละเอียดของ i-TTL)
TTL อัตโนมัต ิ *
Manual แมนน่วล
แฟลชกระพริบ
แฟลชสัง่ การ

กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับตัง้ โดยผู ้ใช ้เอาเอง
ตัง้ แต่ 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกด์นัมเบอร์
แฟลชจะยิงแสงแฟลชกระพริบเเป็ นห ้วงจังหวะ ในทันทีทก
่ี ล ้องเปิ ดม่านชัต
เตอร์ ทําให ้เกิดเป็ นภาพทีด
่ เู หมือนภาพถ่ายซ ้อนกัน
ใช ้ร่วมกับแฟลชภายนอกตัวอืน
่ โดยใช ้แฟลชหัวกล ้องควบคุมสัง่ การ
แฟลชตัวอืน
่ ๆทํางานให ้แสงแฟลชตามทีต
่ ้องการ

* (Default ค่าปริยายทีถ
่ ก
ู ตัง้ มาจากโรงงาน)
เมื่ อกดปุ่ ม info เครือ
่ งหมายแสดงโหมดแฟลชทีเ่ ลือกกับแฟลชหัวกล ้อง จะแสดงในจอคําสั่ง LCD

เมือ
่ ใช ้กับแฟลชต่อภายนอกจะแสดงสัญลักษณ์ดงั นี้

สญล
ักษณ์

้ า
เมื่อใชค
ํ สง่ ั AUTO FP

โหมดแฟลช i-TTL สมดุลย์แสงแวดล ้อม
i-TTL
แฟลชอ ัตโนม ัติ
Auto Aperture (AA)*

(ใช ้กับ SB-800 หรือ 900 เท่านัน
้ )

แฟลชอ ัตโนม ัติไม่ผา่ นเลนส ์
Non-TTL Auto flash
ตงระยะทางแฟลชอ
ั้
ัตโมม ัติ
Distand-priority manual Flash
ตงแสงแฟลชด้
ั้
วยต ัวเอง
Manual
แฟลชแสงกระพริบ
Repeating flash
แฟลชสง่ ั การแบบไร้สาย
Advanced wireless lighting

151

เมือ
่ ใช ้กล ้อง D7000 กับแฟลช SB-400
ผู ้ใช ้จะสามารถเลือกโหมดแฟลชได ้เพียง 2
โหมด คือ TTL และ M

แสงแฟลชกระพริบ Repeating Flash

ในหน ้าคําสัง่

กด

ขึน
้ หรือ

ขวา หรือ
กด
หรือ ปรับเพิม

คําสั่ง
Output
Times
Frequency

Repeating Flash

ลง เลือกหัวข ้อ
ซ ้าย เลือกค่าทีจ
่ ะปรับลด

คําอธิบาย การใช ้งาน
เลือกกําลังแฟลช ตัง้ แต่ 1/128 ถึง ¼ ของไกด์นัมเบอร์
จํานวนครัง้ ทีจ
่ ะให ้แฟลชกระพริบ
จํานวนครัง้ ทีแ
่ ฟลชจะขึน
้ กับความเร็วชัตเตอร์ และ ความถี่ ดังนัน
้ จํานวน
ครัง้ ทีแ
่ สงแฟลชกระพริบทีป
่ รากฏจริงอาจจะตํ่ากว่าทีต
่ งั ้ ไว ้ได ้
ความถีข
่ องจํานวนแฟลชทีย
่ งิ ครัง้ ต่อวินาที

เนือ
่ งจากแฟลชมีกําลังจํากัดจํานวนครัง้ ทีแ
่ ฟลชจะสามารถกระพริบได ้

จะขึน
้ กับอัตรากําลังแฟลชทีเ่ ลือกใช เช่น ที่ 1/16 จะกระพริบได ้ 2-10 ครัง้
ที่ 1/128 จะกระพริบได ้ 2-10, 15, 20, 25, 30 หรือ 35 ครัง้

จํานวนครัง้ ทีจ
่ ะปรากฏในภาพ = ความถี่ x ความเร็วชัตเตอร์ เช่น
หากต ้องการให ้แฟลชกระพริบในภาพ 5 ครัง้ = ตัง้ ความถี่ 5 x ความเร็วชัตเตอร์ 1 วินาที
หากต ้องการให ้แฟลชกระพริบในภาพ 10 ครัง้ = ตัง้ ความถี่ 5 x ความเร็วชัตเตอร์ 2 วินาที

152

SB-700.0 ถึง -3.0 ถึง -3.0 เป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป ผู ้ใช ้ปรับตัง้ กําลังแสงแฟลชเอาเอง ตัง้ แต่ 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกด์นัมเบอร์ สัง่ ให ้แฟลชในกลุม ่ นีไ ้ ม่ต ้องยิงแสงแฟลช เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชพ่วงในกลุม ่ B (Group B) ใช ้คําสัง่ โหมดแฟลชตามทีต ่ ้องการ คล ้าย กลุม ่ A ่ สารกับแฟลชพ่วง เลือกช่อง 1-4 เป็ นช่องสัญญาณสือ ่ งเดียวกัน แฟลชในกลุ่มเดียวกัน ต ้องตัง้ ไปทีช ่ อ 153 .0 ถึง -3.0 เป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป ผู ้ใช ้ปรับตัง้ กําลังแสงแฟลชเอาเอง ตัง้ แต่ 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกด์นัมเบอร์ ไม่ต ้องยิงแสงแฟลชถ่ายภาพ โดยแฟลชจะยิงเพียงแสงแฟลชนํ าทาง preflashes ใช ้สําหรับวัดแสง ก่อนทีจ ่ ะถ่ายภาพเท่านัน ้ เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชพ่วงในกลุม ่ A (Group A) โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัต ิ ตัง้ ค่าชดเชยแฟลชได ้ +3.แฟลชสง่ ั การ Commander mode ผู ้ใช ้สามารถใช ้แฟลชภายในทีห ่ ัวกล ้อง ควบคุมสัง่ งานแฟลชภายนอก SB-600.0 เป็ นขัน ้ ๆละ 1/3 สต ้อป แฟลชค่ารูรบ ั แสงอัตโนมัต ิ (ใช ้ได ้เฉพาะกับ SB-800) ตัง้ ค่าชดเชยแฟลชได ้ +3. SB-R200 ในแบบไร ้สายได ้สูงสุด 2 กลุ่ม (A และ B ) โดยในแต่ละกลุม ่ มีแฟลชไม่เกิน 3 ตัว ในหน ้าคําสัง่ Commander mode ขวา หรือ ซ ้ายเลือกโหมดแฟลช กด และ ค่าชดเชยแสงแฟลช ทีต ่ ้องการให ้แฟลชตัว กล ้องและตัวแฟลชพ่วงใช ้ ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกค่าทีจ ่ ะปรับลด หรือ ปรับเพิม ่ คําสั่ง แฟลช กล้อง Built-in Flash TTL M แฟลช พ่วง กลุม ่ A Group A TTL AA M Group B Channel คําอธิบาย การใช ้งาน เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหัวกล ้อง โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัต ิ ตัง้ ค่าชดเชยแฟลชได ้ +3. SB-800. SB-900.

ตัง้ โหมดแฟลชสําหรับแฟลช กลุ่ม B และตัง้ ค่าชดเชยแฟลชทีต ่ ้องการ 4. ตัง้ โหมดแฟลชสําหรับแฟลช กลุ่ม A และตัง้ ค่าชดเชยแฟลชทีต ่ ้องการ 3. ตัง้ โหมดแฟลชสําหรับแฟลชหัวกล ้อง และตัง้ ค่าชดเชยแฟลช ทีต ่ ้องการ 2. เพือ ่ สัง่ ทํารายการ กด และ ออกจากหน ้ารายการ 154 . ่ สาร CH 1 – 4 เลือกช่องสัญญาณสือ 5.้ ฟลชสงการ ่ั วิธใี ชแ Commander mode 1.

เปิ ดแฟลชพ่วงไปที่ ON และตัง้ แฟลชพ่วงเป็ น Remote รีโมท และตัง้ กลุม ่ และช่องสัญญาณ CH ประจํากลุ่มให ้ ตรงกับกลุ่มในทีก ่ ล ้อง (ดูคม ู่ อ ื แฟลช) 8. จัดองค์ประกอบภาพ และจัดแสงแฟลช สั่งเกตุ ระยะห่าง และ มุมให ้แสงแฟลชสูงสุด ตามทีแ ่ สดงในภาพข ้างล่าง ควรตัง้ ให ้แฟลชพ่วงหันตัวเซ็นเซอร์จับแสงแฟลช หันเข ้าหากล ้องเสมอ (ดูคม ู่ อ ื แฟลช) 7. กดปุ่ ม ปลดล็อคให ้หัวแฟลช ยกขึ้น ไม่ยงิ แสงแฟลชหัวกล ้องไว ้ก็ แม ้ว่าจะตัง้ คําสัง่ ตาม เพราะ กล ้องจะยิงแสงแฟลชนํ าทางเพือ ่ ใช ้ใน การวัดแสง 9.6. จัดองค์ประกอบภาพ เครือ ่ งหมายแฟลชพร ้อมใช ้ จะติดสว่างแสดงในช่องมองภาพ งาน และไฟพร ้อมทีต ่ ัวแฟลชพ่วงว่าพร ้อมใช ้งานได ้ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงสุดทาง ถ่ายภาพได ้ ผู ้ใช ้สามารถเลือก ใช ้ระบบการล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock หากต ้องการล็อคค่าแสงแฟลช 155 .

หรือ ทัง้ สองอย่าง หรือ คร่อมค่าสมดุลย์สข (ดูรายละเอียดในบทการถ่ายภาพคร่อมแสง) 156 . SB-800. SB-700. กลุ่ม A และกลุม ่ B ด ้วย ค ้างไว ้ในจอคําสัง่ LCD และในช่องมองภาพ กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมายเตือนว่ามีการตัง้ ค่าชดเชยแสง หากไม่ต ้องการปรับค่าชดเชยแสง ให ้กดปุ่ ม แล ้วหมุนแหวนตัง้ ให ้เป็ น ควรจัดวางตําแหน่งแฟลชพ่วง โดยไม่ให ้แฟลชพ่วงส่องเข ้าหาหน ้าเลนส์กล ้อง หรือ หันเข ้า เซ็นเซอร์แสงแฟลชตัวอืน ่ ๆโดยตรง เพราะอาจจะทําให ้รบกวนการวัดแสงแฟลชได ้ เพือ ่ ป้ องกันไม่ให ้แฟลชนํ าทางวัดแสง preflashes จากแฟลชหัวกล ้องปรากฏในภาพ เมือ ่ ถ่ายภาพใน ้ค่ ้ค่ ระยะใกล ้ๆ ควรเลือกใช าความไวแสงตํา่ ๆ หรือ ใช ารูรับแสงสูงๆ (รูรบ ั แสงหรีแ ่ คบ) หรือใช ้แผ่นบังแสง แฟลช SG-3IR ช่วยบังแฟลชหัวกล ้อง โดยเฉพาะในโหมดแฟลชม่านชัตเตอร์ชด ุ หลัง หลังจากจัดวางตําแหน่งแฟลชพ่วงแล ้ว ควรทําการถ่ายภาพทดสอบแสงเสมอ จํานวนแฟลชพ่วงในแต่ละกลุม ่ ไม่ควรเกิน 3 หน่วย มากกว่านีร้ ะบบแฟลชอาจจะมึนได ้ รายการคําสัง่ เฉพาะ e4 : ใช ้ ปิ ด – เปิ ด ระบบไฟส่องดูเงาจากแสงแฟลช โดยใช ้ปุ่ มเช็คระยะชัดลึก ควบคุมสัง่ งานแฟลชภายนอก SB-600. ี าว WB แสงแฟลช. SB-R200 รายการคําสัง่ เฉพาะ e5 : ผู ้ใช ้เลือกกําหนดระบบถ่ายภาพคร่อมแสง ว่าจะให ้คร่อมฌแพาะแสงถ่ายภาพ. SB-900.หมายเหตุ: หากตัง้ แฟลชหัวกล ้องไปทีค ่ ําสัง่ ในช่องมองภาพ (ไม่ยงิ แสงแฟลชถ่ายภาพ) เครือ ่ งหมายแฟลชพร ้อม จะไม่แสดง เมือ ่ ใช ้โหมดแฟลชสัง่ การ Command Mode หากมีการตัง้ ค่าชดเชยแสงแฟลชทีแ ่ ฟลชหัวกล ้องไว ้ก่อนหน ้านี้ ทีด ่ ้านบนกล ้อง พร ้อมกับหมุนแป้ นควบคุมหลัก Sub Command Dial) กล ้อง แล ้ว (จากการกดปุ่ ม จะสมทบค่าชดเชยแสงแฟลชนีท ้ ถ ่ี ก ู ตัง้ ไว ้เดิมบวกเพิม ่ เข ้ารวมลงกับคําสัง่ ชดเชยแสงจากโหมดแฟลชสัง่ การ Command Mode ทัง้ ในกล ้องเอง.

5. f/4.0 ม. 11 น.0 ม.8G AF-S 28–70mm f/2. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 2.8D ED AF-S 17–35mm f/2.5–4. f/4. 3 น. 3 น.0 ม.5. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1. 7 น.5 ม. (2ฟุต) ดังนัน ้ จึงไม่สามารถใช ้งานกับเลนส์ถา่ ยภาพ -ระยะใกล ้ (มาโคร) ได ้ และในบางกรณีแฟลชหัวกล ้องจะไม่สามารถส่องสว่างครอบคลุมหมดทัว่ ทัง้ ภาพได ้ ตามตารางนี้ เลนส์ AF-S DX 10–24mm f/3./3 ฟ.0 ม. f/4.5 ED ต ้องใช ต ่ ําแหน่งซูม 105 มม.8D ED PC-E 24mm f/3.5D ED AF-S DX VR 18–200mm f/3.5 ED ต ้องใช ้ทีต ่ ําแหน่งซูม 135 มม./6 ฟ. 3 น.ข้อจําก ัดการใชง้ านของแฟลชห ัวกล้อง (Built-in flash) แฟลชหัวกล ้อง (Built-in flash) ถูกออกแบบให ้กับเลนส์ทม ี่ ี CPU ตัง้ แต่ 16 ถึง 4000 มม. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting เมือ ่ ใช ้แฟลชหัวกล ้องกับเลนส์ AF-S 14–24mm f/2.5G ED AF-S DX 12–24mm f/4G ED AF-S 16–35mm f/2. 3 น. 3 น./3 ฟ./3 ฟ. 1.0 ม./3 ฟ.5-4. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1. หรือ มากกว่า จึงจะไม่เกิดเงาจากตัวเลนส์ 157 . ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1.6G ED VR II AF-S 24–70mm f/2./3 ฟ. หรือ มากกว่า และ เลนส์ ้ที AI 50–7000 มม. 3 น. ควรถอด กระบังแสง (ฮูด) ทีห ่ น ้าเลนส์ออก่อนใช ้แฟลชหัวกล ้อง เพราะตัวฮูดอาจจะบังแสงแฟลชได ้ แฟลชหัวกล ้องมีระยะการทํางานตํา่ สุดที่ 60 ซม.5–5.0 ม.5 ED ตําแหน่งซูม 18 mm 20-24 mm 18 mm 20 mm 20 mm 24 mm 35 mm 20 mm 24-35 mm 24 mm 28-35 18 mm 24-35 mm 18 mm 24-200mm 28 mm 35-70 mm 28 mm 35-70 mm 24 mm ระยะแฟลชใกล ้สุด 1.0 ม.6G IF ED AF-S DX 18–200mm f/3. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1. 3 น./3 ฟ./6 ฟ. เลนส์ AI-S 50–7000 มม. 3 น. AI และ AI แบบดัดแปลงได ้ ทีไ่ ม่มช ี พ ตัง้ แต่ 18 ถึง 7000 มม. f/4.0 ม. 2.0 ม.8G ED AF 18–35mm f/3. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1. 1. 7 น.0 ม./3 ฟ./3 ฟ.8D ED AF-S DX 17–55mm f/2.8G ED แสงแฟลชหัวกล ้องจะไม่สามารถ ส่องสว่างครอบคลุมหมดทั่วทัง้ ภาพได ้ ไม่วา่ จะใช ้ตําแหน่งซูมทีเ่ ท่าใด็ตาม (เพราะตัวเลนส์ใหญ่มาก-เลยบังแสงแฟลชหัวกล ้องไว ้เกือบหมด) ิ CPU ได ้ แฟลชหัวกล ้อง D7000 สามารถใช ้กับเลนส์ AI-S.5–5. ไม่ตด ิ ขอบมืด Vignetting 1./4 ฟ. เลนส์ AI 50–7000 มม. เลนส์ AI ดัดแปลง 50–7000 มม.

ระบบ ล็อคค่าแสงแฟลช FV Lock ไฟส่องช่วยหาโฟกัส 8 ่ สารแฟลชอัตโนมัต ิ ระบบสือ REAR แฟลช ม่านชุดหลัง แฟลช ลดตาแดง เลนส์ซม ู แฟลช ปรับอัตโนมัต ิ 1 เมือ ่ ใช ้ SU-800 สําหรับสัง่ งานแฟลชตัวอืน ่ ๆเท่านัน ้ 2 กล ้องจะใช ้ระบบแฟลช i-TTL อัตโนมัตธิ รรมดา เมือ ่ ใช ้ระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุดหรือผู ้ใช ้ตัง้ ทีต ่ ัวแฟลชเอง 3 เมือ ่ ใช ้ระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด กล ้องจะใช ้ระบบแฟลช i-TTL อัตโนมัตธิ รรมดา 4 ตัง้ ทีต ่ ัวแฟลชเท่านัน ้ 5 กล ้องจะเลือกใช ้แฟลชแบบอัตโนมัต ิ หากใช ้กับเลนส์แบบทีไ่ ม่ม ี CPU และผู ้ใช ้ไม่ได ้ป้ อนค่าเลนส์ให ้กับกล ้อง 6 ผู ้ใช ้ตัง้ จากตัวกล ้องได ้เลย 7 เมือ ่ ผู ้ใช ้ตัง้ คําสัง่ 1/320 (Auto FP) หรือ 1/250 (Auto FP) ทีร่ ายการคําสัง่ เฉพาะ e1 ิ CPU เท่านัน 8 ต ้องใช ้กับเลนม์แบบที่มช ี พ ้ หมายเหตุ: กล่อง SU-800 จะใช ้สําหรับควบคุมการทํางานแฟลชในแบบไร ้สายเท่านัน ้ ตัว SU-800 จะไม่ปล่อยแสงแฟลช - - - - - - - - - 158 . SB-600 ระบบแฟลชไร้สายแบบก้าวหน้า แบบ สง่ ั งาน แบบ รีโมท Commander Remote แฟลช โหมดแฟลช SB900 800 SB700 SB600 SB400 SB900 800 SB700 SU -800 ¹ SB900 800 SB700 600 SBR200 - - - - i-TTL 2 3 2 3 แฟลช TTL อัตโนมัต ิ แบบ สมดุลย์แสงแวดล ้อม 4 5 5 5 AA แฟลช ปรับตามค่ารูรบ ั แสง อัตโนมัต ิ 4 5 5 A แฟลช อัตโนมัต ิ ธรรมดา GN แฟลช GN อัตโนมัต ิ 6 M แฟลช แมนน่วล RPT แฟลช แสงกระพริบ ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอร์สงู 7 FP High Speed Sync. สําหรับแฟลช SB-900. SB-800. SB-800. SB-700. SB-900. SB-R200 และ SU-800 โดยมีระบบการทํางานดังนี้ แฟลช SB-900 ¹ SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-R200 ² Guide No. ³ ISO 100 34/111 38/125 28/92 30/98 21/69 10/33 ไกด์ นัมเบอร์ ISO 200 48/157 53/174 39/128 42/138 30/98 14/46 ี าวทีต ¹ เมื่อใช ้ SB-900 กับชุดแผ่นเจลฟิ ลเตอร์ส ี ในโหมดแฟลชอัตมัต ิ Auto กล ้องจะปรับค่าสมดุลย์สข ่ ัวกล ้องให ้เอง ² ใช ้ร่วมกับแฟลชหัวกล ้อง หรือ SB-800 หรือ SU-800 ในโหมด Commander สําหรับควบคุมการทํางานในแบบไร ้สาย ³ ไกด์นัมเบอร์ เมตร/ฟุต เลนส์หัวแฟลชทีต ่ ําแหน่ง 35 มม.้ ฟลชภายนอกกล้อง การใชแ กล ้อง D7000 สามารถใช ้กับแฟลชในระบบ CLS ได ้ดังนี้ SB-600. SB-700.

A ก่อนจึงจะใช ้งานได ้ 2 ใช ้ได ้เฉพาะแฟลชอัตโนมัต ิ A เท่านัน ้ 3 เลนส์ออตโต ้โฟกัสทีใ่ ช ้ได ้มีเพียง AF –Micro 60 มม. 17-19 มม. SB-800. SB-700. 35-49 มม.้ ฟลชภายนอกกล้องรุน การใชแ ่ อืน ่ ๆ กล ้อง D7000 สามารถใช ้กับแฟลชรุน ่ อืน ่ ๆได ้ โดยมีระบบการทํางานดังนี้ โหมดแฟลช แฟลช SB-80DX SB-28DX SB-28 SB-26 SB-25 SB-24 SB-50DX ¹ SB-30. SB-600. S. 24-135 มม. 106-135 มม. และ 200 มม. 24-34 มม. 105 มม. SB-27 ² SB-22S SB-22 SB-20 SB-16B SB-15 A แฟลช อัตโนมัตธิ รรมดา M แฟลช แมน่วล แฟลช กระพริบ REAR แฟลช ม่านชุดหลัง 1 ให ้ตัง้ ทีต ่ ัวแฟลชไปทีโ่ หมดช่วยถ่ายภาพ P. 159 . 50-105 มม. SU-800 ระบบไฟ IR ช่วยส่องหาโฟกัสทีต ่ วั แฟลช จะทํางานร่วมกับกรอบหาโฟกัสในตําแหน่งเหล่านี้ 20-105 มม. เท่านัน ้ 4 ต ้องปรับตัง้ โหมดแฟลชเดียวกันในกล ้องด ้วย SB-23 SB-29 ³ SB-21B ³ SB-29S ³ - เมื่อใช ้กับแฟลช SB-900.

ถ ้าใช ้เลนส์ทม ี่ ี CPU และแหวนปรับค่ารูรบ ั แสง ให ้หมุนแหวนตัง้ ค่ารูรับแสงไปทีแ ่ คบสุด (ค่า f/มากที่สด ุ ) ของเลนส์ ิ CPU (Non-CPU lenses) กล ้องจะใช ้วัดแสงได ้เฉพาะในโหมดช่วยถ่าย A และ M เมือ ่ ใส่เลนส์แบบทีไ่ ม่มช ี พ หากตัง้ กล ้องในโหมด P หรือ S กล ้องจะเปลีย ่ นไปใช ้โหมด A ให ้เอง พร ้อมกับกระพริบเตือน ในจอคําสัง่ LCD และ แสดง A กระพริบเตือนในช่องมองภาพ 160 .

กดเลือกรายการ Number of Shots ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด 3. ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Shooting Menu เลือกระบบถ่ายภาพซ ้อน Multiple exposure แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2. ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกจํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายซ ้อน 2 – 10 ภาพ กดแป้ น ขวา เข ้าทํารายการต่อไป 4.้ น Multiple Exposure การถ่ายภาพซอ การถ่ายภาพซ ้อน เป็ นการถ่ายภาพ 2 -10 ครัง้ ซ ้อนกันลงไปกลายเป็ นภาพๆเดียว ภาพทีไ่ ด ้จะมีคณ ุ ภาพสีดก ี ว่า การซ ้อนทีท ่ ําด ้วยโปรแกรมแต่งภาพภายนอกปกติ เพราะกล ้องจะใช ้ข ้อมูลไฟล์ภาพแบบ RAW โดยตรง วิธก ี ารถ่ายภาพซ ้อน ในระบบนีท ้ ถ ่ี ก ู ตัง้ จากโรงงาน หากไม่มก ี ารใช ้งานใดๆ กล ้องจะถ่ายภาพและยุตริ ะบบถ่ายภาพซ ้อน ้รายการคํ ่ ภายใน 30 วินาที ใช าสังเฉพาะ c4 เพือ ่ ตัง้ เวลาใหม่ได ้ 1. กล ้องจะกลับมาหน ้ารายการ Multi Exposure เลือกระบบ Auto gain ช่วยปรับภาพ แล ้วกด ขวา เข ้าทํารายการ 161 .

เลือก Done เมือ ่ เสร็จการตัง้ ค่าถ่ายภาพซ ้อน เพือ ่ สัง่ ทํารายการ กด และ ออกจากหน ้ารายการ แสดงเตือน กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย บนจอคําสัง่ LCD ให ้ทราบว่าพร ้อมใช ้งาน 7. ขวา เลือก ON กด เปิ ดระบบ Auto gain ช่วยปรับภาพ เพือ ่ สัง่ ทํารายการ กด และ ออกจากหน ้ารายการ หัวข ้อคําสัง่ ON * OFF คําอธิบาย การใช ้งาน เปิ ดใช ้ระบบปรับ Gain ความสว่างในภาพอัตโนมัต ิ ซึงจะปรับตาม จํานวนภาพทีถ ่ ก ู ถ่ายลงซ ้อนกัน เช่น ค่าเกน ½ สําหรับภาพซ ้อน 2 ภาพ และ ค่าเกน 1/3 สําหรับภาพซ ้อน 3 ภาพ ฯลฯ ปิ ด ไม่ใช ้งาน แนะนํ าให ้เลือกเป็ น OFF ไม่ใช ้งาน หาก�าพที่จะถ่าย ซ ้อนมีฉากหลังทีด ่ ํามืด ไม่มแ ี สงสว่าง * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) 6. กดปุ่ มชัตเตอร์ถา่ ยภาพ ตามจํานวนภาพทีต ่ งั ้ ไว ้ หากต ้องการยกเลิก การถ่ายภาพซ ้อนให ้ ไปทีห ่ น ้ารายการ เลือก Cancel แล ้วกด เพือ ่ ยุตก ิ ารถ่ายภาพซ ้อน 162 .5.

ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off 2. มีการลบภาพหนึง่ ภาพใดทีก ่ ําลังถ่ายซ ้อน 3.หากตัง้ โหมดถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง (ทัง้ แบบ Cl ความเร็วตํา่ และ Ch ความเร็วสูง) กล ้องจะถ่ายภาพต่อเนือ ่ งกันไปจนครบจํานวนทีต ่ งั ้ เอาไว ้ในรวดเดียว หากตัง้ โหมดถ่ายภาพเดีย ่ วทีละภาพ กล ้องจะถ่ายภาพ 1 ครัง้ ต่อ การกดปุ่ มชัตเตอร์ 1 ครัง้ ผู ้ใช ้ต ้องไล่กดปุ่ มชัตเตอร์ตามจํานวนภาพ จนครบจํานวนทีต ่ งั ้ เอาไว ้ ในระหว่างการถ่ายภาพซ ้อน กล ้องจะแสดง กระพริบเตือนบนจอคําสัง่ LCD จนกว่าจะครบ ก็จะหายไป จํานวนภาพ แล ้วเครือ ่ งหมาย คําสัง่ จึงถ่ายภาพซ ้อนเป็ นอันยุต ิ หากต ้องการถ่ายภาพซ ้อนอีก ให ้เริม ่ ต ้นทีข ่ น ั ้ ตอน 1 – 7 ใหม่อก ี ครัง้ ในระหว่างทีก ่ ําลังการถ่ายภาพซ ้อน หากต ้องการยกเลิกกลางทาง ไปทีห ่ น ้ารายการ Multiple exposure เลือก Cancel แล ้วกด เพือ ่ ยุตก ิ ารถ่ายภาพซ ้อน ถ ้ายกเลิกการถ่ายภาพซ ้อน ในระหว่างทีก ่ ําลังการถ่ายภาพ กล ้องจะซ ้อนภาพให ้ตามจํานวนภาพทีถ ่ า่ ยภาพไปแล ้ว และถ ้า Auto Gain ถูกเปิ ดไว ้ที่ On กล ้องจะปรับค่าความเข ้ม (Gain) ของแต่ละภาพให ้ตามจํานวนภาพทีซ ่ ้อนกันโดยอัตโนมัต ิ ้ ารถ่ายภาพซอ ้ น ในระหว่างทีก ่ ําล ังใชก กล ้องจะยุตก ิ ารถ่ายภาพซ ้อนทันทีในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ถ่านแบตเตอรีใ่ นกล ้องหมด 4. จะไม่สามารถฟอร์แมทการ์ดความจํา หรือเปลีย ่ นคําสัง่ ทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ยกเว ้นคําสัง่ ในหน ้ารายการถ่ายภาพซ ้อน และ ไม่สามารถเปลีย ่ นี าวได ้และไม่สามารถยกกระจกขึน ค่าสมดุลย์สข ้ (ทําความสะอาด) หรือ ถ่ายภาพอ ้างอิงตรวจดูฝน ุ่ จนกว่าจะถ่ายภาพซ ้อนครบหมดทุกภาพแล ้ว • ข ้อมูลการถ่ายภาพ EXIF ทีก ่ ํากับบนไฟล์จะเป็ นข ้อมูลการถ่ายของภาพแรกทีถ ่ า่ ยเท่านัน ้ • ถ ้าผู ้ใช ้เปิ ดคําสัง่ ถ่ายภาพด ้วยการตัง้ เวลา Interval Timer ไว ้ก่อนหน ้านีแ ้ ล ้ว กล ้องจะถ่ายภาพตาม กําหนดเวลาทีถ ่ ก ู ตัง้ ไว ้ให ้จากคําสัง่ ระบบตัง้ เวลา แต่จะถ่ายภาพตามจํานวนทีถ ่ ก ู ระบุในคําสัง่ ถ่ายภาพ้อน -ซ Multiple Exposure เท่านัน ้ (กล ้องจะไม่ทําตามคําสัง่ จํานวนภาพของคําสัง่ ตัง้ เวลาถ่ายภาพ Interval timer) และเมือ ่ ถ่ายภาพครบจํานวนแล ้ว กล ้องจะยุตก ิ ารทํางานและยกเลิกการทํางานของทัง้ สองคําสั่ง ่ ้งานระบบถ่ ้อน • การสังยกเลิกการใช ายภาพซ จะยกเลิกการใช ้งานระบบตัง้ เวลาถ่ายภาพด ้วยเช่นกัน 163 . ปิ ดสวิทช์การทํางานของกล ้อง • ระบบถ่ายทอดภาพสด LiveView จะไม่สามารถใช ้งานได ้ • ผู ้ใช ้จะไม่สามารถตัง้ กล ้องให ้ถ่ายภาพคร่อมแสงได ้. การปุ่ มรีเซ็ท Reset แบบ 2 ปุ่ มพร ้อมกัน หมายเหตุ: • ไม่ควรเปลีย ่ นการ์ดความจํา.

เลย ิ Start Time : คือตัง้ เวลานาฬกาที จ ่ ะให ้กล ้อง เริม ่ ทําการถ่ายภาพ เช่น 18. หากเลือก Start time ให ้ไปทีข ่ น ั ้ ตอนที่ 3. ต่อเนือ ่ งตํ่า หรือ ต่อเนือ ่ งสูง ลองทดสอบถ่ายภาพในขณะนัน ้ และดูภาพทีถ ่ า่ ยในจอ LCD ว่าจุดโฟกัสตรงตามทีต ่ ้องการหรือไม่ อย่าลืมว่า ในโหมดโฟกัสเดีย ่ ว กล ้องจะไม่ถา่ ยภาพ หากยังหาโฟกัสไม่ได ้ ก่อนทีต ่ ัง้ เวลา ให ้ตรงสอบวันทีแ ่ ละเวลาในกล ้อง (หัวข ้อ World Time ในหน ้ารายการ Set Up) ตัง้ กล ้องบนขาตัง้ กล ้อง และ ใช ้ถ่านทีช ่ าร์ทเต็มทีใ่ หม่ๆ 164 .การถ่ายภาพแบบกําหนดเวลาล่วงหน้า Interval Timer กล ้อง D7000 สามารถถูกตัง้ ให ้ถ่ายภาพตามกําหนดเวลาทีต ่ งั ้ ไว ้ล่วงหน ้าด ้วย Interval Timer 1. การเตรียมการก่อนทําการถ่ายภาพ เลือกโหมดถ่ายภาพว่าต ้องการจะใช ้แบบใด เดีย ่ วทีละภาพ. กดตัง้ เวลาทีจ ่ ะเริม ่ ทําการ ถ่ายภาพ ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ แล ้วกด Now : คือเริม ่ ถ่ายภาพทันทีหลังจากโปรแกรมเวลา เสร็จ กล ้องจะเริม ่ ถ่ายภาพใน 3 วินาที หากเลือก Now ให ้ข ้ามไปทีข ่ น ั ้ ตอนที่ 4.00 น. ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Shooting Menu เลือกระบบถ่ายภาพแบบกําหนดเวลาล่วงหน ้า Interval timer shooting แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.

3. กด ขวา ซ ้ายเลือกช่องจํานวนภาพ ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกค่าทีจ ่ ะปรับเพิม ่ หรือ ลดจํานวน เช่น ในภาพขวามือ ช่วงคาบเวลา = 3 จํานวนภาพแต่ละช่วงคาบ = 2 จํานวนภาพถ่ายรวมทัง้ หมด = 3x2 = 6 ภาพ กล่าวคือ กล ้องจะถ่ายภาพทัง้ หมด 3 ชุด ในแต่ละชุดจะมี 2 ภาพ รวมภาพทีจ ่ ะได ้ เท่ากับ 6 ภาพ 6. ตัง้ เวลาทีจ ่ ะเริม ่ ถ่ายภาพแรก กด ขวา ซ ้ายเลือกช่อง ชัว่ โมง นาที ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกค่าทีจ ่ ะปรับลด หรือ ปรับเพิม ่ หากเลือก Now ในข ้อ 2.00 นาที ระหว่างคาบ เช่น ถ่าย 1 ภาพในคาบแรกที่ 13. ช่องตัง้ เวลาจะไม่แสดง ให ้เห็น ตัวอย่าง: ตัง้ ให ้เริม ่ ถ่ายภาพแรกที่ 13.50 น. หมายเหตุ: หากตัง้ ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ทน ี่ านกว่าช่วงเวลาของแต่ละภาพ กล ้องจะไม่ถา่ ยภาพนัน ้ ให ้ เช่น หากตัง้ ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ 20 วินาที แต่ตงั ้ ช่วงเวลาของแต่ละคาบนาน 10 วินาที ้ กล ้องจะไม่ถา่ ยภาพใดๆทัง้ สิน 5. เริม ่ ทําการถ่ายภาพแรกของคาบแรก เลือก On แล ้วกด เพือ ่ เริม ่ คําสัง่ 165 .50 น. ตัง้ ช่วงเวลาในระหว่างแต่ละคาบ ขวา ซ ้าย กด เลือกช่อง ชัว่ โมง นาที วินาที ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกค่าทีจ ่ ะปรับลด หรือ ปรับเพิม ่ ตัวอย่าง: ตัง้ ให ้ทิง้ ช่วงเวลา 1. 4.

57 น.00 นาที เช่น ถ่าย 2 ภาพในคาบแรกทีเ่ วลา 13. รวม 3 คาบๆละ 2 ภาพ เป็ นทัง้ หมด 6 ภาพ กล ้องจะแสดงข ้อความเตือนในจอ LCD 1 นาทีกอ ่ นทีถ ่ า่ ยภาพในแต่ละคาบ และจะแสดงเตือน หาก กล ้องไม่สามารถถ่ายภาพต่อไปได ้ เช่น ความเร็วชัตเตอร์นานกว่าช่วงเวลาของแต่ละคาบ ่ งมองภาพ ควรใช ้ฝาปิ ดช่องมองภาพ DK-5 ปิ ดทีช ่ อ เพือ ่ ป้ องกันแสงรบกวน ระบบวัดแสงในกล ้อง หมายเหตุ: ในระหว่างทีก ่ ําล ังถ่ายภาพตามกําหนดเวลาทีต ่ งไว้ ั้ • หากการ์ดความจําเต็ม กล ้องจะพักการถ่าพภาพชัว่ คราว ให ้ลบภาพทีไ่ ม่ต ้องการออก หรือ ปิ ดสวิทช์กล ้อง เปลีย ่ นการ์ด แล ้วกล ้องก็จะถ่ายต่อไป • หากใช ้ระบบถ่ายภาพคร่อมแสงกับคําสัง่ ถ่ายภาพตามกําหนดเวลานี้ กล ้องจะถ่ายภาพ คร่อมให ้ตามจํานวนทีใ่ ห ้คร่อมแสงในแต่ละคาบแทน ไม่วา่ จะตัง้ ไว ้กีภ ่ าพในคําสัง่ คาบ/ภาพก็ตาม • ี าว WB กล ้องจะถ่ายภาพเดียว ในแต่ละคาบ หากใช ้ระบบถ่ายภาพคร่อมแสงสมดุลย์สข ี าว WB แล ้วสร ้างสําเนาไฟล์ภาพตามจํานวนทีก ่ ําหนดไว ้ในคําสัง่ คร่อมแสงสมดุลย์สข • กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย ่ แสดงในจอคําสัง LCD และในช่วงก่อนทีจ ่ ะถ่ายภาพในคาบถัดไป กล ้องจะ แสดงแสดงจํานวนคาบทีเ่ หลืออยู่ และ จํานวนภาพทีย ่ งั เหลืออยู่ ในช่องแสดงความเร็ว ชัตเตอร์ และ ช่องแสดงค่ารูรบ ั แสง หรือหากผู ้ใช ้ต ้องการดู จํานวนคาบ และ จํานวน ภาพ ให ้กดแตะปุ่ มชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทาง 166 . เลือก Now กล ้องจะเริม ่ ถ่ายภาพแรก ใน 3 วินาที แล ้วถ่ายไปเรือ ่ ยๆตามคาบเวลา/ภาพจน ครบจํานวน หากในข ้อ 2. และ คาบต่อไป จะถ่าย 2 ภาพทีเ่ วลา 13. เลือก Start time กล ้องจะรอจน ิ กว่าจะถึงเวลานาฬกาที ต ่ งั ้ ไว ้ แล ้วถ่ายไปเรือ ่ ยๆตาม คาบเวลา/ภาพจนครบจํานวน หากต ้องการยุตก ิ ารถ่ายภาพ ให ้เลือก Off แล ้วกด กล ้องจะกลับไปทีเ่ มนูรายการปกติ ตัวอย่าง: ตัง้ ให ้ทิง้ ช่วงเวลา 1. คาบต่อไปจะถ่าย 2 ภาพทีเ่ วลา 13.หากในข ้อ 2.50 น.56 น.

จํานวนคาบ และ จํานวนภาพทีต ่ งั ้ ไว ้ การพ ักการถ่ายภาพชว่ ั คราวทําได้โดย ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Shooting Menu เลือกระบบถ่ายภาพแบบกําหนดเวลาล่วงหน ้า Interval timer shooting ให ้เลือก Pause แล ้วกด เพือ ่ พักการถ่ายภาพชัว่ คราว หากต้องการดําเนินการถ่ายภาพต่อไปท ันที • ่ งเวลาใหม่ ให ้เลือก Now เพือ ่ ตงช ั้ ว แล ้วกด เพือ ่ ดําเนินการถ่ายภาพต่อไป หากต้องการดําเนินการถ่ายภาพต่อไปตาม เวลาทีต ่ งไว้ ั้ แล้ว ให ้เลือก Restart แล ้วกด เพือ ่ ดําเนินการถ่ายภาพต่อไป กล้องจะพ ัก (Pause) การทํางานของคําสง่ ั ถ่ายภาพตามกําหนดเวลา • • เมือ ่ ใช ้คําสัง่ ถ่ายทอดภาพสด LiveView. นับเวลาถอยหลัง.• หากต ้องการดูคา่ ต่างๆทีต ่ งั ้ ไว ้ ให ้ไปทีห ่ น ้าคําสัง่ Interval timer shooting กล ้องจะแสดง เวลาทีเ่ ริม ่ ถ่ายภาพ.หรือ ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off และ เปิ ด สวิทช็กล ้อง On เพือ ่ เปลีย ่ นการ์ดความจํา ยกกระจก กล้องจะยุตก ิ ารทํางานของคําสง่ ั ถ่ายภาพตามกําหนดเวลา • เมือ ่ ถ่านแบตเตอรีม ่ ก ี ําลังไฟไม่พอ หรือ ใกล ้หมด • เมือ ่ ผู ้ใช ้กดเลือก Off ในหน ้าคําสัง่ รายการ Interval timer และปุ่ ม พร ้อมๆกันแช่ไว ้นานกว่า 2 วินาทีรเี ซ็ทคําสั่งต่างๆกล ้อง • เมื่ อกดปุ่ ม • เมือ ่ ผู ้ใช ้เปลีย ่ นค่าคร่อมแสง Bracketing ้ สุดการถ่ายภาพตามกําหนดเวลา กล ้องจะกลับไปสูก ่ ารทํางานตามปกติ • เมือ ่ สิน 167 .

หมายเหตุ: หาก 8 วินาทีหลังจากทีถ ่ งึ กําหนดเวลาทีต ่ งั ้ แล ้ว แต่กล ้องยังม่สามารถทําการถ่ายภาพได ้ กล ้องจะไม่ถา่ ยภาพสําหรับช่วงคาบนัน ้ และรอคาบต่อไปตามกําหนดเวลาทีต ่ งั ้ ไว ้ กล ้องอาจจะไม่ถา่ ยภาพ หากหน่วยความจําชัว่ คราวเต็ม (Buffer full) หรือ การ์ดความจําเต็ม หรือ เมือ ่ กล ้องหาโฟกัสไม่ได ้ ในโหมดโฟกัสเดีย ่ ว (AF-S Single servo focus) กล ้องจะถ่ายตามจํานวนทีก ่ ําหนดไว ้ตามคําสัง่ ทีต ่ งั ้ ไว ้เสมอ ไม่วา่ จะใช ้โหมดถ่ายภาพเดีย ่ วS หรือ ต่อเนื่อง (CL ความเร็วตํา่ และ CH ความเร็วสูง) ใช ้รายการคําสัง่ เฉพาะ d6 กําหนดอัตราความเร็วในการถ่ายภาพ ใช ้คําสัง่ ชัตเตอร์แบบลดเสียง เพือ ่ ช่วยลดเสียงลัน ่ ชัตเตอร์ได ้ตามปกติ ในระหว่างช่วงคาบ ผู ้ใช ้สามารถเรียกดูภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ได ้ หรือ เปลีย ่ นคําสัง่ ได ้ตามต ้องการ จอ LCD จะปิ ดตัวเองใน 4 วินาที ก่อนที่จะเริม ่ ถ่ายภาพในช่วงคาบต่อไป เมือ ่ มีการรีเซ็ทคําสัง่ ในกล ้อง จะมีผลกับคําสัง่ ถ่ายภาพตามกําหนดเวลา Int. timer ดังนี้ • เวลาเริม ่ ต ้น : Now • ช่วงคาบ : 00:01:00 (1 นาที) • จํานวนคาบ : 1 คาบ • จํานวนภาพในคาบ : 1 ภาพ • การเริ่ มต ้น : Off ปิ ด 168 .

หากเป็ นซูมเลนส์ ให ้เปลีย ่ นค่าทีป ่ ้ อนทุกครัง้ ทีป ่ รับแหวนซูมเลนส์ รวมทัง้ ค่ารูรบ ั แสงทีอ ่ าจจะเปลีย ่ นไปด ้วย 169 . ป้ อนค่า 50 มม. SB-800 และ SB-900 • ค่าทางยาวโฟกัส * จะแสดงในข ้อมูลภาพถ่ายของภาพทีถ ่ ก ู เรียกแสดง (จะมีเครือ ่ งหมาย * บอก) • ค่ารูรบ ั แสงทีเ่ ลือกใช ้จะแสดงในช่องมองภาพและจอคําสัง่ LCD • แฟลชจะปรับกําลังให ้เอง เมือ ่ มีการปรับค่ารูรบ ั แสง • สามารถใช ้โหมดวัดแสงแบบ มาตริกซ์ส ี color matrix (เพือ ่ ให ้ได ้ผลดีทส ี่ ด ุ อาจจะใช ้ระบบวัดแสง เฉลีย ่ หนักกลาง หรือ แบบเฉพาะจุด ช่วยด ้วยเมือ ่ ใช ้กับเลนส์บางชนิด เช่น เลนส์กระจก Reflex-Nikkor • เพิม ่ ความแม่นยําให ้กับระบบวัดแสงแบบเฉลีย ่ นหนักกลาง และ แบบเฉพาะจุด รวมทัง้ เมือ ่ ใช ้ร่วมกับ ระบบแฟลชลมดุลย์แสงแวดล ้อม i-TTL balanced fill-flash เมือ ่ ทําการป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรบ ั แสงทีเ่ ปิ ดกว ้างทีส ่ ด ุ ของเลนส์ให ้กับกล ้อง ให ้ใส่คา่ ทางยาวโฟกัส ของเลนส์นัน ้ หรือ ค่าทางยาวโฟกัส เลนส์ท่ ใี กล ้เคียงทีส ่ ด ุ เช่นเลนส์ 45 มม. SB-700.์ ่ไี ม่มช ิ Non-CPU lens การใชเ้ ลนสท ี พ ิ CPU เช่น เลนส์แมนน่วลโฟกัส หรือเลนส์กระจกเงาได ้ กล ้อง D7000 สามารถใช ้กับเลนส์ทไี่ ม่มช ี พ โดยผู ้ใช ้ป้ อนใส่คา่ ทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรับแสงทีเ่ ปิ ดกว ้างทีส ่ ด ุ ของเลนส์ ให ้กล ้องได ้ทราบ ิ CPU ได ้เสมือนหนึ่ง เป็ นเลนส์ทม ทําให ้ผู ้ใช ้สามารถใช ้ประโยชน์จากเลนส์ทไี่ ม่มช ี พ ่ ี ี CPU เช่น • หากใส่คา่ ทางยาวโฟกัสให ้กับกล ้องๆจะปรับเลนส์ซม ู ทีห ่ วั แฟลช ให ้เหมาะสมกับเลนส์ถา่ ยภาพทีใ่ ช ้ โดยใช ้ได ้กับแฟลช SB-600.

ซ ้าย หรือ ขวา กด เลือกหมายเลขประจําเลนส์ ิ CPU ผู ้ใช ้สามารถสัง่ ให ้กล ้องจดจําเลนส์ทไ่ี ม่มช ี พ โดยระบุหมายเลขได ้ตัง้ แต่ 1 ถึง 9 (กล ้องจะจําเลนส์ได ้ 9 ตัว) 3.์ ่ไี ม่มช ่ อ ิ CPU วิธใี สข ้ มูลเลนสท ี พ 1.8 4. ซ ้าย หรือ ขวา กด เลือกค่าทางยาวโฟกัส ตัง้ แต่ 6 ถึง 4000 มม. ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Shooting Menu เลือก Non-CPU lens data แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.4 ก็ให ้ใส่คา่ รูรบ ั แสงเป็ น 2x f/1. เลือก Done แล ้วกด เพือ ่ บันทึกค่าไว ้เรียกใช ้งานต่อไป 170 . ซ ้าย หรือ ขวา กด เลือกค่ารูรับแสงทีเ่ ปิ ดกว ้างสุดของเลนส์ f/1.4 = f/2.2 ถึง f/22 หากใช ้เทเลคอนเวอร์เตอร์ ให ้ใส่คา่ f/ รวมลงไปเช่น หากใช ้ TC-20 EII กับเลนส์ f/1.

้ า่ เลนสท ์ ่ไี ม่มช ิ CPU ทีบ วิธเี รียกใชค ี พ ่ ันทึกไว้ในกล้อง ให ้ทํางานกับแหวนควบคุมหลัก (คําสั่ง + command dials) ใช ้รายการคําสัง่ รายการเฉพาะ f3 กําหนดปุ่ ม ้สามารถใช ้คํ ่ หรือผู ้ใช าสังรายการเฉพาะ f4 สําหรับกําหนดหน ้าทีน ่ ใี้ ห ้ปุ่ มเช็คระยะชัดลึก หรือ ใช ้คําสัง่ รายการ เฉพาะ f6 สําหรับกําหนดหน ้าทีน ่ ใี้ ห ้ปุ่ ม AE-L/AF-L ก็ได ้เช่นกัน กดปุ่ มทีเ่ ลือกกําหนดไว ้ พร ้อมกับหมุนแหวนคําสัง่ หลัก main command dial หมายเลขประจําเลนส์ทผ ี่ ู ้ใช ้กําหนดไว ้ และ ข ้อมูล ทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรับแสง จะแสดงปรากฏบนจอคําสัง่ LCD 171 .

กด OK ออกจากหน ้ารายการ 172 . ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Set Up Menu เลือก AF fine tune แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ หัวข ้อคําสัง่ AF fine tune (On/Off) คําอธิบายการใช ้งาน • • [On] เปิ ด ใช ้ระบบปรับแต่งจุดโฟกัส [Off] ปิ ด ไม่ใช ้ระบบปรับแต่งจุดโฟกัส (ค่าทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน-ปิ ด) Saved value ขึน ้ หรือ ลง กด ปรับขึ้น [+20] ออกไป ปรับลง [-20] เข ้าหากล ้อง กล ้องจะบันทึกค่าปรับแต่งจุด โฟกัสของเลนส์ AF ให ้เอง แต่ ไม่เกิน 12 เลนส์ Default กลับไปใช ้ค่าเดิมทีก ่ อ ่ นจะถูกปรับแต่งสําหรับเลนส์นัน ้ 2.การปร ับแต่งจุดโฟก ัสเลนส ์ กล ้องสามารถจดจําค่าปรับแต่งจุดโฟกัสได ้สําหรับเลนส์ออตโต ้โฟกัส 12 เลนส์ โดยทั่วไปแล ้ว ไม่แนะนํ าให ้ปรับ นอกจากจะพบว่ามีความจําเป็ นเท่านัน ้ 1.

้ า การใชค ํ สง่ ั ขอบฟ้าเสมือน Virtual horizon ผู ้ใช ้กล ้อง D7000 สามารถคําสั่ง Virtual horizon เพือ ่ สัง่ ให ้กล ้องแสดงเส ้นขอบฟ้ าเสมือน เพือ ่ ใช ้จัด ภาพให ้อยูใ่ นแนวระนาบแนวนอนได ้อย่างถูกต ้อง ไม่เอียงไปข ้างใดข ้างหนึง่ รวมทัง้ สามารถเรียกแสดง ประกอบในโหมดแสดงภาพสด LiveView ได ้ด ้วยเช่นกัน ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Set Up Menu เลือก Virtual horizon แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ กล ้องจะแสดงเส ้นขอบฟ้ าเสมือนทีจ ่ อ LCD ด ้านหลัง เพือ ่ ช่วยจัดกล ้องให ้ได ้แนวระนาบ โดยเส ้นขอบฟ้ าจะเปลีย ่ นเป็ นสีเขียว เมือ ่ กล ้องได ้ระดับแนวนอนพอดี ข ้อแนะนํ า ควรใช ้ขาตัง้ กล ้องช่วยในการจัดระดับแนวนอนของกล ้อง ผู ้ใช ้สามารถใช ้คําสัง่ เฉพาะ f3 ร่วมกับปุ่ ม FN สัง่ ให ้กล ้องแสดงแนวระดับในช่องมองภาพได ้ด ้วยเช่นกัน 173 .

ความสูง.ื่ มก ับเครือ การต่อเชอ ่ งบอกตําแหน่งดาวเทียม GPS กล ้อง D7000 สามารถต่อกับอุปกรณ์เครือ ่ งบอกตําแหน่งจากสัญญาณดาวเทียม GPS รุ่น GP-1 ซึ่ งเป็ น ่ งเสียบปลัก อุปกรณ์พเิ ศษ โดยใช ้สายต่อรุน ่ GP1-CA90 ต่อรับเข ้าทีช ่ อ ้ GPS ด ้านข ้างกล ้อง ่ มจะทําให ้กล ้องเขียนพิกด การต่อเชือ ั ตําแหน่งของผู ้ถ่ายภาพลงไปในไฟล์ภาพ ในขณะทีถ ่ า่ ยภาพ ดูรายละเอียด GP-1 เพิม ่ เติมได ้ทีน ่ ี่ Nikon Camera Accessories ่ มแล ้ว หากกล ้องได ้รับสัญญาณ เมือ ่ ทําการต่อเชือ ตําแหน่ง GPS กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย ใน จอคําสั่ง LCD ่ มสัญญาณ จะ ไฟล์ภาพทีถ ่ ก ู บันทึกในขณะทีต ่ อ ่ เชือ ถูกเพิม ่ หน ้ารายการข ้อมูลเพิม ่ ขึน ้ อีกหนึง่ หน ้า โดย ระบุตําแหน่งพิกด ั เส ้นรุ ้ง (แลตติจด ู ). เส ้นแวง (ลอง ติจด ู ). และเวลามาตรฐานสากล UTC ่ มขาดหายไปเกิน 2 วินาที เครือ หากการต่อเชือ ่ งหมาย ตําแหน่งลงในภาพ จะหายไป แล ้วกล ้องจะยกเลิกการเขียน ข ้อมูลพิกด ั ตําแหน่ง GPS จะถูกบันทึกลงไปในไฟล์ภาพก็ตอ ่ เมือ ่ จอ LCD แสดงคําสัง่ มีเครือ ่ งหมายล็อค ก่อนทีจ ่ ะทําการถ่ายภาพ หากเครือ ่ งหมาย กระพริบ จะแสดงว่าเครือ ่ งรับ GPS สัญญาณ กําลังทําการค ้นหาสัญญาณจากดาวเทียม หากถ่ายภาพในขณะที่ กําลังกระพริบ กล ้องจะไม่เขียน ตําแหน่งในไฟล์ภาพให ้ 174 .

ความสูง.ห ัวข้อคําสง่ ั ในรายการคําสง่ ั GPS ในหน้าชุดรายการคําสง่ ั Set Up • [Auto meter off]: ปิ ดมิเตอร์วด ั แสงโดยอัตโนมัต ิ หัวข ้อคําสัง่ Enable * Disable คําอธิบายการใช ้งาน เปิ ดใช ้งาน กล ้องจะปิ ดมิเตอร์ระบบวัดแสงโดยอัตโนมัตต ิ ามเวลาทีก ่ ําหนด ่ ้กํ (ตามรายการคําสังเฉพาะ c2) เพือ ่ ช่วยลดการใช าลังไฟฟ้ าจากถ่าน แต่ก็ อาจจะทําให ้กล ้องหยุดบันทึกพิกด ั ตําแหน่ง GPS ได ้ แตะกดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ 1 ครัง้ เพือ ่ ปลุกกล ้องขึน ้ มาใช ้งานอีกครัง้ ปิ ด ไม่ใช ้งาน มิเตอร์ระบบวัดแสง จะทํางานตลอดเวลา กล ้องบันทึกพิกด ั ตําแหน่ง GPS ได ้ตลอดเวลา นานเท่าทีม ่ ก ี ารต่อรับได ้ * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) • [Position]: เรียกแสดงตําแหน่งตําแหน่งพิกด ั เส ้นรุ ้ง (แลตติจด ู ). เส ้นแวง (ลองติจด ู ). เวลามาตรฐานสากล UTC และ ทิศทางทีถ ่ า่ ยภาพ ทีไ่ ด ้รับจากเครือ ่ ง GPS โดยตรง ่ มเรียบร ้อยแล ้ว และมีเครือ แสดงในจอ LCD คําสั่งนี้จะใช ้ได ้ก็ตอ ่ เมือ ่ ทําการต่อเชือ ่ งหมาย หมายเหตุ: ิ เวลามาตรฐานฯ UTC ทีแ ่ สดงเป็ นเวลาทีไ่ ด ้รับจากสัญญาณดาวเทียม ไม่ใช่เวลาจากนาฬกาภายในกล ้อง ิ • [Use GPS to set camera clock]: คําสัง่ ให ้ใช ้เวลาของดาวเทียม ตัง้ นาฬกาภายในของกล ้อง 175 .

SB-800.ั ก และปุ่ม AE-AF-L(ทีต การกําหนดหน้าทีป ่ ่ม ุ Fn Function. SB-400. SB-600. ปุ่มตรวจระยะชดลึ ่ ัวกริป MB-D11) ้ ้ ผู ้ใชสามารถใช รายการคํ าสง่ั เฉพาะตัง้ กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ปุ่ มเหล่านีท ้ ําหน ้าทีต ่ า่ งๆกันได ้อย่างอิสระดังนี้ รายการคําสัง่ เฉพาะ f3 ่ั Fn-Function ตัง้ ปุ่ มฟั งค์ชน รายการคําสัง่ เฉพาะ f5 ตัง้ ปุ่ มตรวจระยะชัดลึก (Preview) รายการคําสัง่ เฉพาะ f10 ตัง้ ปุ่ ม AE/AF-L (ทีอ ่ ยูบ ่ นกริป MB-D11) คําสั่ง Preview * FV lock * AE/AF lock AE lock only AE lock (Hold) * AF lock only Flash off Bracketing burst คําอธิบายการใช ้งาน สัง่ ให ้เลนส์หรีร่ รู ับแสงเพือ ่ ดูระยะชัดลึก สัง่ ล็อคค่าแสงแฟลช เมือ ่ ใช ้กับแฟลช SB-900. และ SB-R200 กดอีกครัง้ เพือ ่ ปลดล็อคค่าแสงแฟลช สัง่ ให ้กล ้องเริม ่ หา ล็อคโฟกัส และ ล็อคค่าวัดแสง นานเท่าที่ กดปุ่ มแช่คาไว ้ สัง่ ให ้กล ้องล็อคเฉพาะ ค่าวัดแสง เท่านัน ้ นานเท่าทีก ่ ดแช่ไว ้ กดครัง้ แรก สัง่ ให ้กล ้องล็อคเฉพาะ ค่าวัดแสง ไว ้ตลอดเวลา กดครัง้ ทีส ่ อง สัง่ ปลดล็อค ค่าวัดแสง หรือ จนกว่ากล ้องจะปิ ด ระบบวัดแสงเอง จึงจะปลดล็อคค่าวัดแสงนัน ้ สัง่ ให ้กล ้อง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเท่าทีก ่ ดแช่คาไว ้ สัง่ ระงับการใช ้แฟลช (ทัง้ ในกล ้องและนอกกล ้อง) นานเท่าที่ กดปุ่ มแช่คาไว ้ สัง่ ให ้ถ่ายภาพคร่อมแสง ในทันที เมือ ่ กดปุ่ มทีผ ่ ู ้ใช ้กําหนด แช่ไว ้ และกล ้องอยูใ่ นโหมดถ่าย เดีย ่ วทีละภาพ (S) กล ้องจะถ่ายภาพคร่อมแสงในภาพถัดไป โดยอัตโนมัต ิ ทุกครัง้ ทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์ถา่ ยภาพ เมือ ่ กดปุ่ มแช่ไว ้ และกล ้องอยูใ่ นโหมดถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง (CL ี าว (white หรือ CH) หรือ เมือ ่ กําลังใช ้คําสัง่ คร่อมสมดุลย์สข balance bracketing) กล ้องจะถ่ายภาพคร่อมต่อเนือ ่ งกันไป โดยอัตโนมัต ิ ทุกครัง้ ทีก ่ ดปุ่ มชัตเตอร์ถา่ ยภาพ 176 . SB-700.

D-Lighting +NEF (RAW) Matrix metering Centerweighted Spot metering Framing grid Viewfinder horizon My menu 1 step Spd/Aprture Non-Cpu lens Playback Start Movie Recording ใช ้ร่วมกับแหวนควบคุมหลัก (main command dial) ตัง้ ค่าใช ้ระบบให ้แสงเสมือน D-lighting สั่งบันทึกไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) ในทันทีมก ี่ ดปุ่ มชัตเตอร์ และแช่ค ้างไว ้ครึง่ ทาง หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม FN ซํ้า สัง่ ให ้ใช ้ระบบวัดแสง แบบมาตริกซ์ ในทันที สัง่ ให ้ใช ้ระบบวัดแสง แบบฌฉลีย ่ หนักกลาง ในทันที สัง่ ให ้ใช ้ระบบวัดแสง แบบเฉพาะจุด ในทันที กดแล ้วหมุนแหวนควบคุมหลัก (main command dial) สั่ งให ้ เปิ ด-ปิ ด ตารางกริดในช่องมองภาพ สั่งให ้แสดงเส ้นขอบฟ้ าเสมือนในช่องมองภาพ สั่งให ้แสดงชุดรายการเมนูทส ี่ ร ้างไว ้เฉพาะตัวผู ้ใช ้ My menu กดแล ้วหมุนแหวนควบคุมหลัก (main command dial) ปรับค่าแสงถ่ายภาพทีละ 1 สต ้อป (+/.1 EV) โดยในโหมด S และ M จะปรับ ค่าความเร็วชัตเตอร์ และในโหมด A และ M จะปรับ ค่ารูรับแสง กดแล ้วหมุนแหวนควบคุมหลัก (main command dial) เลือกเลนส์แมนน่วลโฟกัสทีโ่ ปรแกรมไว ้แล ้ว สัง่ ให ้แสดงภาพทีเ่ ก็บบันทึกไว ้ในการ์ดความจํา สัง่ ให ้เริม ่ ถ่ายภาพยนต์ทน ั ที (ใช ้กับโหมดดูภาพสด Live View) 177 .

การเรียกแสดงภาพ Playback กดปุ่ ม เพื่อเรียกแสดงภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ ใหแสดงบนจอ LCD ด ้านหลังกล ้อง ปุ่ มคําสัง่ ต่างๆทีใ่ ช ้สําหรับการจัดการเรียกแสดงภาพ ใช ้คําสั่ง Rotate Tall สําหรับแสดงภาพทีถ ่ า่ ยในแนวตัง้ ใช ้คําสั่ง Image review ในชุดรายการคําสัง่ แสดงภาพ Playback: ผู ้ใช ้กําหนดว่าจะให ้แสดงภาพได ้นานเท่าใด 178 .

เมือ ่ ต ้องการ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย ดูภาพอืน ่ ๆทีเ่ ก็บไว ้ในการ์ด กด ซ ้าย หรือ ขวา เลือกดูภาพตามลําดับก่อนหลัง ดูข ้อมูลการถ่ายภาพนัน ้ กด ขึน ้ หรือ ลง เลือกดูข ้อมูลในการถ่ายภาพ เรียกดูภาพแบบกลุ่ม Thumbnail ซูมขยายใหญ่ เรียกดูภาพเป็ นกลุ่มๆละ 4 หรือ 9 ภาพ Thumbnail (ตามตัวอย่างข ้างล่าง) ซูมขยายดูสว่ นต่างๆในภาพ ลบภาพทิ้ง กล ้องจะถามยืนยัน ให ้กดปุ่ ม ล็อคภาพ ป้ องกันการถูกลบทิง้ ออกจากหน ้าแสดงภาพ กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพ ล็อคภาพไว ้ ป้ องการภาพถูกลบทิง้ โดยไม่ตงั ้ ใจ กดปุ่ ม ซํ้าเพือ ่ ปลดล็อค ปิ ดการแสดงภาพ กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพ เรียกแสดงชุดรายการคําสัง่ เรียกแสดงรายการคําสัง่ อืน ่ ๆในชุดรายการ เรียกคําสัง่ แต่งภาพ Retouch หรือ แสดงภาพยนต์ เรียกแสดงรายการคําสัง่ แต่งภาพถ่าย Retouch หรือ แสดงภาพยนต์ Movie playback ซํ้าเพือ ่ ลบภาพทิง้ หากต ้องการดูภาพทีบ ่ น ั ทึกในการ์ดช่อง 1 หรือ ช่อง การ์ดช่อง 2 เพือ ่ เลือกเปลี่ยนช่องการ์ดที่จะดูไฟล์ภาพ ให ้กดปุ่ ม BKT และแป้ นกดขึน ้ กดปุ่ ม เรียกแสดงภาพเป็ นกลุ่มๆละ 4 – 9 ภาพ 179 .

ข้อมูลภาพถ่ายจะมีทงหมด ้ั 7 หน้า ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกดูข ้อมูลในการถ่ายภาพ 180 .

ข้อมูลไฟล์ภาพ 1 2 3 4 5 6 7 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ ป้ องกันถูกลบทิง้ /แต่ง แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch กรอบโฟกัสที่เลือกใช ้ พืน ้ ทีว่ งโฟกัส เลขที่ไฟล์ภาพ/จํานวนไฟล์ทงั ้ หมด ่ ไฟล์ภาพของภาพทีก ชือ ่ ําลังแสดง ตรารับรองภาพต ้นฉบับ 7 8 9 10 11 12 คุณภาพไฟล์ภาพ ขนาดของภาพ เวลา ทีถ ่ า่ ยภาพนัน ้ วันที่ ทีถ ่ า่ ยภาพนัน ้ ช่องใส่การ์ดทีเ่ ก็บไฟล์ภาพ ่ โฟรเดอร์ทเี่ ก็บไฟล์ภาพ ชือ แสดงว่า ใช ้คําสัง่ ให ้ส่วนทีส ่ ว่างเกินไป กระพริบ กระพริบแสงงส่วนทีส ่ ว่างเกินไป Highlight 181 .

แสดงแสงสว่างสว่ นเกิน Highlight 1 2 3 4 5 6 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ ป้ องกันถูกลบทิง้ /แต่ง แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ส่วนที่สว่างเกินไป Highlight จะกระพริบ ่ โฟรเดอร์ทเี่ ก็บภาพและหมายเลขลําดับไฟล์ภาพ ชือ ช่องสี Red. Green. Blue สัญลักษณ์ ภาพแสดง Highlight พร ้อมกับ กด ซ ้าย หรือ ขวา กดปุ่ ม เลือกดูสว่ นทีส ่ ว่าง Highlight ของช่องสีรวม RGB หรือ แยกแต่ละช่องสี 182 .

ิ โตแกรม Histogram แสดงข้อมูลแม่ส ี และ ฮส 1 2 3 4 5 6 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch กระพริบแสงงส่วนทีส ่ ว่างเกินไป Highlight หมายเลขโฟรเดอร์ / ไฟล์ภาพ ี าว White Balance ค่าสมดุลย์สข ช่องสีทก ่ี ําลังแสดง 7 8 9 10 ฮิสโตแกรม รวมทัง้ 3 สี RGB แกนตัง้ แสดง จํานวนพิกเซล แกนนอน แสดง ปริมาณความสว่างของพิกเซล ช่องสีแดง Red Channel ช่องสีเขียว Green Channel ช่องสีน้ํ าเงิน Blue Channel ต ัวอย่าง ภาพ และ ฮิสโตแกรม ภาพสว่างปกติ กราฟ ฮิสโตแกรม จะแสดงกระจายตัวสมํา่ เสมอ และ เป็ นกลุม ่ ตรงกลาง ภาพมืดกว่าปกติ กราฟ ฮิสโตแกรม จะแสดงเอียงไปเกาะกลุม ่ กันทีท ่ าง ด ้านซ ้าย ภาพสว่างกว่าปกติกราฟ ฮิสโตแก รม จะแสดงเอียงไปเกาะกลุม ่ ที่ ทางด ้านขวา การเพิม ่ ค่าแสงจะมีผลทําให ้กลุม ่ พิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางขวามากขึน ้ และการลดค่าแสงจะมีผลทําให ้กลุม ่ พิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางซ ้าย มากขึน ้ เช่นกัน กลุม ่ พิกเซลจะเป็ นเครือ ่ งช่วยชีว้ า่ ค่าวัดแสงทีใ่ ช ้ถ่ายภาพเป็ นอย่างไร โดยเฉพาะหากมองเห็นภาพ 183 .

TUNING = ค่าปรับแต่งระบบวัดแสง ทางยาวโฟกัส ทีใ่ ช ้ เลนส์ท่ ใี ช ้ถ่ายภาพ 8 9 10 11 12 13 ระบบโฟกัส / ระบบ VR แฟลชทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ และระบบแฟลช โหมดแฟลชสัมพันธ์มา่ นชัตเตอร์ ทีใ่ ช ้ ค่าชดเชยแสงแฟลชทีใ่ ช ้ แฟลชพ่วง กลุ่ม A และกลุ่ม B ที่ใช ้ ่ กล ้องทีต ชือ ่ งั ้ ไว ้ ่ โฟรเดอร์ทเี่ ก็บภาพและหมายเลขลําดับไฟล์ ชือ ภาพ ตัวอย่างการอ่านข ้อมูลจากภาพด ้านบน 1 2 3 4 5 6 7 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ระบบวัดแสงแบบมาติรกซ์ ความเร็วชัตเตอร์ทใี่ ช ้ 1/8000 วินาที ค่ารูรบ ั แสงทีใ่ ช ้ = f/4.0 แฟลชพ่วง กลุม ่ A = TTL + 3.= ค่ารูรบ ั แสงทีใ่ ช ้ EXP. เลนส์ท่ ใช ี ้ = 18-105 /3.8 โหมดช่วยถ่ายภาพ P-Programed ค่าความไวแสง = 200 ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ = +1. ไฟล์ภาพที่ 1 184 .3 สต ้อป ค่าปรับแต่งระบบวัดแสง = มาตริกซฺ ์ +5/6 ทางยาวโฟกัส ทีใ่ ช ้ = 35 มม.6 8 9 10 11 12 13 ระบบโฟกัส = S โฟกัสเดีย ่ วทีละภาพ ระบบ VR = On เปิ ด ระบบ VR แฟลชหัวกล ้องสัง่ การ Commander mode โหมดแฟลชสัมพันธ์มา่ นชัตเตอร์ = แฟลช ลด ตาแดง + ความเร็วชัตเตอร์ตํา่ slow ค่าชดเชยแสงแฟลชทีใ่ ช ้ = +1.ถ่ายในจอ LCD ได ้ไม่ถนัดนัก เพราะแสงสว่างทีร่ บกวนรอบข ้าง ข้อมูลภาพถ่าย หน้าที่ 1 1 2 3 4 5 6 7 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิ่ม Retouch MTR = ระบบวัดแสงทีใ่ ช ้ SPD = ความเร็วชัตเตอร์ทใี่ ช ้ AP.0 แฟลชพ่วง กลุ่ม B = Off ปิ ด ไม่ใช ้ แฟลชพ่วง กลุ่ม C = Off ปิ ด ไม่ใช ้ ชื่ อกล ้องที่ ตัง้ ไว ้ Nikon D7000 โฟรเดอร์ท ่ี 100.3 แฟลชหัวกล ้อง = TTL +3.5-5. MODE = ISO = ค่าความไวแสง ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ ทีใ่ ช ้ EXP.

หน้าข้อมูลภาพถ่าย หน้าที่ 2 1 2 3 4 5 6 7 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ี าว WB และค่าปรับแต่ง ทีใ่ ช ้ ค่าสมดุลย์สข ค่าระบบสี คําสัง่ ควบคุมภาพ คําสัง่ ปรับแต่งภาพ คําสัง่ เร่งความคมชัด ทีใ่ ช ้ 8 9 10 11 12 13 คําสัง่ ปรับคอนทราส ทีใ่ ช ้ คําสัง่ ปรับความสว่างภาพ ทีใ่ ช ้ คําสัง่ ปรับความอืม ่ สี ทีใ่ ช ้ คําสัง่ ปรับเฉดสี ทีใ่ ช ้ กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ่ หมายเลขโฟรเดอร์และไฟล์ภาพ ชือ 8 9 10 11 12 13 คําสัง่ ปรับคอนทราส ทีใ่ ช ้ คือ 0 (ไม่ได ้ใช ้) คําสัง่ ปรับความสว่าง ทีใ่ ช ้ คือ 0 (ไม่ได ้ใช ้) คําสัง่ ปรับความอืม ่ สี ทีใ่ ช ้ คือ 0 (ไม่ได ้ใช ้) คําสัง่ ปรับเฉดสี ทีใ่ ช ้คือ 0 (ไม่ได ้ใช ้) ชื่อกล ้องที่ ตัง้ ไว ้ Nikon D7000 โฟรเดอร์ท ่ี 100. ไฟล์ภาพที่ 1 ตัวอย่างการอ่านข ้อมูลจากภาพด ้านบน 1 2 3 4 5 6 7 ภาพถูกล็อคไว ้แล ้ว ภาพนีไ ้ ด ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ี าว WB ใช ้ ออตโต ้ +1 ค่าสมดุลย์สข ระบบสี sRGB คําสัง่ ควบคุมภาพตามทีต ่ งั ้ จากโรงงาน คําสัง่ ปรับแต่งภาพ 0 ไม่ได ้ใช ้ คําสัง่ เร่งความคมชัด ทีใ่ ช ้ ทีร่ ะดับ 3 185 .

3636 กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ : NIKON D7000 ่ หมายเลขโฟรเดอร์-ไฟล์ภาพ : 100-1 ชือ ตัวอย่างข ้อมูลภาพด ้านบน 1 2 3 4 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch คําสั่ง Noise Reduction: ปกติ Normal คําสั่ง Active D-Lighting: ปกติ Normal 6 7 8 186 .หน้าข้อมูลภาพถ่าย หน้าที่ 3 1 2 3 4 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch คําสัง่ ลดจุดสีรบกวน Noise Reduction คําสัง่ ควบคุมการให ้แสง Active D-Lighting 5 6 7 8 คําสัง่ จัดแต่งภาพ Retouch ที่ใช ้ ข ้อความกํากับภาพ กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ่ หมายเลขโฟรเดอร์และไฟล์ภาพ ชือ 5 คําสัง่ จัดแต่งภาพ Retouch ที่ใช ้ + ใช ้ระบบเพิม ่ แสง D-Lighting + เพิ่มค่าสี WARM TONE + ปรับเป็ นภาพสีเดีย ่ ว + ตัดขอบภาพ ข ้อความกํากับภาพ : SPRING HAS COME SP RING HAS COME.

หน้าข้อมูลภาพถ่าย หน้าที่ 4 1 2 3 แสดงคําสัง่ ล็อคภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ่ ช่างภาพ (ตามทีโ่ ปรแกรมไว ้) ข ้อมูลชือ 4 5 6 ข ้อความลิขสิทธิภาพ ์ (ตามทีโ่ ปรแกรมไว ้) กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ่ หมายเลขโฟรเดอร์และไฟล์ภาพ ชือ 4 5 6 ข ้อความลิขสิทธิภาพ ์ : NIKON กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ : NIKON D7000 ่ หมายเลขโฟรเดอร์-ไฟล์ภาพ : 100-1 ชือ ตัวอย่างข ้อมูลภาพด ้านบน 1 2 3 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ่ ช่างภาพ: NIKON TARO ชือ 187 .

04 ป. 2010 10:02:27 น.หน้าข้อมูล GPS (ถ ้ามีการต่อเชือ่ มกับเครือ ่ งรับ GPS ขณะทีถ ่ า่ ยภาพ) 1 2 3 4 5 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ค่าแลตติจด ู (เส ้นรุ ้งที)่ ค่าลองติจด ู (เส ้นแวงที่) ความสูง 6 7 8 เวลาสากล UTC กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ ่ หมายเลขโฟรเดอร์-ไฟล์ภาพ ชือ 6 เวลาสากล UTC: ว.15 ด.371 เหนือ ค่าลองติจด ู : E 139° 43.696´ เส ้นแวงที่ 139 องศา 43. กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ : NIKON D7000 ่ หมายเลขโฟรเดอร์-ไฟล์ภาพ : 100-1 ชือ ตัวอย่างข ้อมูลภาพด ้านบน 1 2 3 4 5 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ค่าแลตติจด ู : N 35° 36.696 ตะวันออก ความสูง 35 เมตร 7 8 188 .371´ เส ้นรุ ้งที่ 35 องศา 36.

8 ตัวอย่างข ้อมูลภาพด ้านบน 1 2 3 4 5 6 7 8 หมายเลขโฟรเดอร์/ไฟล์ภาพ: 1/10 ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ = NIKON D7000 แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ตารางฮิสโตแกรม ค่าความไวแสง ISO = 200 ทางยาวโฟกัสเลนส์ = 35 มม.3 สต ้อป ระบบวัดแสง = มาตริกซ์ โหมดถ่ายภาพ = โปรแกรมอัตโนมัต ิ P ความเร็วชัตเตอร์ = 1/8000 วินาที ค่ารูรบ ั แสง = f/4.3 สต ้อป ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ -1. ่ มเครือ ต่อเชือ ่ งรับ GPS 189 .หน้าแสดงข้อมูลภาพถ่ายโดยรวม (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 หมายเลขโฟรเดอร์/ไฟล์ภาพ ภาพถูกล็อคไว ้ ป้ องกับการลบหรือแต่งเพิม ่ กล ้องทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ แสดงว่าภาพได ้ถูกแต่งเพิม ่ Retouch ตารางฮิสโตแกรม ค่าความไวแสง ISO ที่ใช ้ ทางยาวโฟกัสเลนส์ ทีใ่ ช ้ ่ มเครือ ต่อเชือ ่ งรับ GPS 9 10 11 12 13 14 15 16 มีข ้อความกํากับภาพ แฟลช ลดตาแดง + ม่านชัตเตอร์ชด ุ หลัง ค่าชดเชยแสงแฟลช ค่าชดเชยแสงถ่ายภาพ ระบบวัดแสง ทีใ่ ช ้ โหมดถ่ายภาพ ทีใ่ ช ้ ความเร็วชัตเตอร์ ทีใ่ ช ้ ค่ารูรบ ั แสง ทีใ่ ช ้ 9 10 11 12 13 14 15 16 มีข ้อความกํากับภาพ แฟลช ลดตาแดง + ม่านชัตเตอร์ชด ุ หลัง ค่าชดเชยแสงแฟลช +1.

JPG ชือ ชนิดของไฟล์ภาพ Normal/บีบอัดปานกลาง ขนาดของภาพ 4288x2848 พิกเซล เวลาทีถ ่ า่ ยภาพ 10:02:27 น. วันที่ 15 เดือน 04 ปี คศ.หน้าแสดงข้อมูลภาพถ่ายโดยรวม (2) 17 18 19 20 21 ค่าคําสัง่ ควบคุมภาพ Picture control ค่าคําสัง่ ให ้แสงเพิม ่ Active D-Lighting ่ ชือและนามสกุล ของไฟล์ภาพ ชนิดของไฟล์ภาพ ขนาดของภาพ 22 23 24 25 26 27 เวลาทีถ ่ า่ ยภาพ วันทีท ่ ถ ี่ า่ ยภาพ การ์ดทีเ่ ก็บไฟล์ภาพ อยูใ่ นช่องการ์ด หมายเลขโฟรเดอร์ทเี่ ก็บภาพ ี าว WB ค่าสมดุลย์สข อุณหภูมแ ิ สง ค่าปรับแต่ง WB วัดสมดุลย์แสงสีขาว ระบบสี ตัวอย่างข ้อมูลภาพด ้านบน 17 18 19 20 21 22 23 คําสั่ง Picture control Standard/ปกติ คําสั่ง Active D-Lighting ตํา่ /Low ่ ไฟล์ภาพ DSC_0001. 2010 24 25 26 27 ไฟล์ภาพจากการ์ดในช่อง หมายเลข 1 หมายเลขโฟรเดอร์: 100D7000 ี าว WB : อัตโนมัต ิ Auto ค่าสมดุลย์สข อุณหภูมแ ิ สง : 10000 K ค่าปรับแต่ง WB : อัตโนมัต ิ Auto +6 วัดสมดุลย์แสงสีขาว : M ผู ้ใช ้วัดเอง ระบบสี : sRGB 190 .

9.การเรียกแสดงภาพแบบกลุม ่ ภาพขนาดย่อ Thumbnail Playback ปุ่ มคําสั่ง คําอธิบาย กดเรียกดูภาพเป็ นกลุม ่ ๆละ 4. 72 ภาพ และ ตามวันทีถ ่ า่ ย (ตามตัวอย่างด ้านข ้าง) ลดจํานวนภาพทีแ ่ สดง กด ขึน ้ หรือ กด ซ ้าย หรือ เลือกภาพย่อทีแ ่ สดง ลง ขวา ใช ้เรียกคําสัง่ แต่งภาพ Retouch เพื่อใช ้ตัดแต่งภาพที่ กําลังแสดงอยูน ่ ัน ้ หากไฟล์ ภาพทีแ ่ สดงอยูน ่ ัน ้ มี แสดงว่าเป็ น เครือ ่ งหมาย ภาพวีดโี อ กล ้องจะเริม ่ เล่น แสดงภาพวีดโี อให ้ ซํ้า กล ้องจะถามให ้กดปุ่ ม เพือ ่ ลบภาพทิง้ ล็อคภาพไว ้ ป้ องการภาพถูก ลบทิง้ โดยไม่ตงั ้ ใจ กดปุ่ ม ซํ้าเพือ ่ ปลดล็อค กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม เพือ ่ ปิ ดคําสัง่ กลับไปทีโ่ หมด ถ่ายภาพทันที เรียกแสดงรายการคําสัง่ อืน ่ ๆใน ชุดรายการ 191 .

9. 72 ภาพ และ กดซํา้ อีกครัง้ เพือ ่ ให ้แสดงภาพตามวันที่ ถ่ายภาพ (ต ้องใส่การ์ด SD ในกล ้องด ้วย) กดเพื่อเลือกวันที่ในปฎิทน ิ หรือ ซูมดูภาพย่อขนาดที่แสดง กด ขึน ้ หรือ ลง กด ซ ้าย หรือ ขวา เลือกวันทีใ่ นปฎิทน ิ หรือ เลือกภาพย่อทีแ ่ สดง สัง่ แสดงภาพในวันทีเ่ ลือกในปฎิทน ิ หรือ เลือกภาพย่อทีแ ่ สดงในรายการภาพย่อ สัง่ ลบภาพทัง้ หมดในวันปฎิทน ิ หรือ ลบภาพในรายการภาพย่อ กล ้องจะถามให ้กดปุ่ ม ซํ้าเพือ ่ ลบภาพทิง้ ล็อคภาพไว ้ ป้ องการภาพถูกลบทิง้ โดยไม่ตงั ้ ใจ ซํ้าเพือ ่ ปลดล็อค กดปุ่ ม กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพทันที เพือ ่ ปิ ดคําสัง่ เรียกแสดงรายการคําสัง่ อืน ่ ๆในชุดรายการ ระว ัง!! หากเลือกวันที่ และ กดปุ่ ม ลบไฟล์ภาพทิง้ กล ้องจะลบไฟล์ภาพทีถ ่ า่ ยในวันนัน ้ ทิง้ ทงหมดทั ั้ นที 192 .การเลือกแสดงภาพที่ถา่ ยตามว ันที่ปฎิทน ิ กดปุ่ ม ไล่ลําดับการแสดงภาพขนาดย่อ จนแสดงภาพย่อแบบ 72 ภาพ กดปุ่ ม อีกครัง้ เพือ ่ แสดงภาพปฎิทน ิ (ตามตัวอย่างด ้านล่าง) และเลือกระหว่างวันทีป ่ ฎิทน ิ หรือ เลือกดูภาพในรายการภาพขนาดย่อทีแ ่ สดงด ้านขวามือ กดแป้ น 4 ทิศ ไปตามวันปฎิทน ิ กล ้องจะแสดงภาพตามวันทีท ่ ถ ี่ า่ ยภาพ หรือ ใช ้เลือกภาพในรายการ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย กดเรียกดูภาพเป็ นกลุม ่ ๆละ 4.

การซูมขยายดูภาพทีแ ่ สดงบนจอ LCD เพื่อซูมขยายดูภาพทีก ่ ําลังแสดงบนจอ LCD กดปุ่ ม ปุ่ มคําสัง่ / คําอธิบาย กด เพื่อซูมเข ้า ขยายดูภาพ ภาพขนาดใหญ่ L จะแสดงขยายได ้ สูงสุด 27 เท่า. M ซูมขยายได ้ 20 เท่า และ S ขยายได ้สูงสุด 13 เท่า โดยพืน ้ ทีบ ่ ริเวณทีก ่ ําลังถูกซูมจะ แสดงบนจอ LCD และในกรอบเล็กสี เหลืองซึง่ แสดงภาพรวมทัง้ เฟรมด ้วย กด เพื่อซูมออก กด ขึน ้ หรือ กด ซ ้าย หรือ ลง ขวา เลือกบริเวณทีต ่ ้องการซูมขยายดู รายละเอียดในภาพทีแ ่ สดง ภาพรวมจะแสดงทีม ่ ม ุ ล่างขวามือจอ LCD แสดงภาพขยายทีใ่ บหน ้าโดย อัตโนมัต(ิ ได ้ 35 ใบหน ้า) บนจอ LCD โดยหมุนแหวนควบคุม-รอง ไป ทางซ ้าย หรือขวา เพือ ่ ดูภาพขยาย ของแต่ละใบหน ้า ทีแ ่ สดงในกรอบสี ขาวตรงมุมขวามือ ยกเลิกการใช ้ซูม กลับไปแสดงภาพใหญ่เหมือนเดิม หมุนแหวนควบคุมหลักเพือ ่ เปลีย ่ นภาพทีแ ่ สดง ในอัตราขยายและทีบ ่ ริเวณเดียวกัน หมุนไปทางขวาแสดงภาพถัดไป หมุนไปทางซ ้ายแสดงภาพก่อนหน ้านี้ ล็อคภาพไว ้ ป้ องการภาพถูกลบทิง้ โดยไม่ตงั ้ ใจ กดปุ่ ม ซํ้าเพือ ่ ปลดล็อค กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม เพือ ่ ปิ ดคําสัง่ กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพทันที เรียกแสดงรายการคําสัง่ อืน ่ ๆในชุดรายการ 193 .

กดปุ่ ม เพื่อใส่ล็อคป้ องกันการลบ ไฟล์ภาพทีก ่ าํ ลังแสดงบนจอ LCD กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย เพือ ่ ยืนยันการล็อคป้ องกันการลบภาพ ซํ้าเมือ ่ ต ้องการปลดล็อค กดปุ่ ม ไฟล์ภาพนัน ้ 3.การล็ อคภาพ เพือ ่ ป้องก ันการลบไฟล์ภาพทิง้ โดยไม่ได้ตงใจ ้ั (Protecting photographs) 1. กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม เพื่อ ปิ ดคําสัง่ ล็อคภาพ กลับไปทีโ่ หมด ถ่ายภาพทันที หมายเหตุ: หากต ้องการปลดล็อคภาพทัง้ หมดทีม ่ ใี นโฟรเดอร์ทภ ี่ าพนัน ้ แสดงอยู่ ให ้กดปุ่ ม กล ้องจะปลดล็อคให ้ไฟล์ภาพทัง้ หมดในคราวเดียว และ แช่ไว ้ 2 วินาที 194 . เลือกภาพทีต ่ ้องการใส่ล็อคป้ องกันการลบภาพ 2.

การลบภาพทีก ่ า ํ ล ังแสดง Deleting photographs ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย กดปุ่ ม เพือ ่ ลบไฟล์ภาพทีก ่ ําลัง แสดงบนจอ LCD กล ้องจะแสดงหน ้าต่างถามยืนยันการ ลบไฟล์ภาพ ซํ้าเพื่อยืนยันการลบไฟล์ กดปุ่ ม ภาพทีก ่ ําลังแสดงบนจอ LCD กล ้องจะลบไฟล์ภาพทิง้ ไปทันที กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม เพือ ่ ปิ ดคําสัง่ ลบภาพ กลับไปทีโ่ หมด ถ่ายภาพทันที หมายเหตุ: ถ ้าไฟล์ภาพนัน ้ ถูกบันทึกเป็ นแบบไฟล์ NEF+JPEG กล ้องก็จะลบทิง้ ทัง้ ไฟล์ NEF และไฟล์ JPEG หากเลือกวันที่ และ กดปุ่ ม ลบไฟล์ภาพทิง้ กล ้องจะลบไฟล์ภาพทีถ ่ า่ ยทัง้ หมดในวันนัน ้ ทิง้ ทัง้ หมดทันที 195 .

้ า การใชค ํ สง่ ั ลบไฟล์ภาพ Delete ในชุดรายการเมนูแสดงภาพ คําสัง่ ลบไฟล์ภาพ Delete ในชุดรายการเมนูแสดงภาพ Playback menu มีหัวข ้อให ้เลือกได ้ดังนี้ คําสง่ ั คําอธิบายการใชง้ าน ลบเฉพาะภาพทีเ่ ลือก ลบภาพทัง้ หมดในวันทีเ่ ลือก ลบภาพทัง้ หมดในโฟรเดอร์ของภาพทีก ่ ําลังแสดงอยูน ่ ัน ้ ้ า การใชค ํ สง่ ั ลบไฟล์ภาพ Delete ลบเฉพาะภาพที่เลือกไว้ (Selected) 1. กด ขึน ้ หรือ ลง กด ลบ ขวา หรือ ซ ้าย เลือกภาพทีต ่ ้องการ หากต ้องการตรวจดูภาพให ้กดปุ่ ม ซูมขยายดูภาพ แช่ไว ้เพือ ่ 3. กดปุ่ ม MENU ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง เรียกแสดงภาพ PLAYBACK เลือก Selected เลือกภาพทีต ่ ้องการลบ ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ กด 2. กด เพือ ่ ใส่ทําเครือ ่ งหมายเลือกภาพที่ ต ้องการจะลบ กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย เตรียมลบภาพนัน ้ ทิง้ ที่ภาพนัน ้ เตือนว่า 196 .

4. กด เพือ ่ ยืนยันการลบไฟล์ภาพทีเ่ ลือกไว ้ กล ้องจะแสดงจํานวนภาพทีถ ่ ก ู เลือกลบทิง้ และถามว่าต ้องการลบทิง้ Delete หรือไม่ หากต ้องการลบภาพทิง้ ก็เลือก Yes แล ้ว ซํ้าอีกครัง้ ไฟล์ภาพทีถ ่ ก ู เลือกไว ้ ก็จะถูก กด ลบทิ้งทัง้ หมด 197 .

ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกวันทีต ่ ้องการลบ หากต ้องการตรวจดูภาพว่าภาพทีถ ่ า่ ยในวันนัน ้ มีภาพอะไรบ ้าง ให ้กดปุ่ ม กล ้องก็จะ แสดงภาพขนาดย่อทีถ ่ า่ ยในวันทีๆ่ เลือก หากต ้องดูภาพใหญ่ กดปุ่ ม ขยายดูภาพ แช่ไว ้เพื่อซูม 4.้ า การใชค ํ สง่ ั ลบไฟล์ภาพ Delete ลบภาพทงหมดในว ั้ ันทีเ่ ลือก (Selected Date) 1. ขวา เพือ ่ ยืนยันการลบภาพทัง้ หมดใน กด วันทีท ่ เี่ ลือกไว ้ ทีห ่ น ้าวันนัน ้ กล ้องจะแสดงเครือ ่ งหมาย เพื่อเตือนว่าเตรียมลบภาพทัง้ หมดในวันทีถ ่ ก ู เลือกทิง้ 198 . ในหน ้ารายการคําสั่ง Delete เลือกหัวข ้อ Select date แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.

ตรงกลางแป้ น 4 ทิศ เพือ ่ ยืนยันการลบภาพ กด ทัง้ หมดที่ถา่ ยในวัน ที่ถก ู เลือก กล ้องจะแสดงข ้อความเตือนว่าต ้องการลบภาพทัง้ หมดทิง้ Delete all image ที่ถา่ ยในวันที่เลือกหรือไม่ หากต ้องการลบภาพทิง้ ก็เลือก Yes แล ้ว ซํ้าอีกครัง้ ไฟล์ภาพทัง้ หมดทีถ ่ า่ ยในวันทีท ่ เี่ ลือกไว ้ กด ก็จะถูกลบทิง้ ทัง้ หมด 199 .5.

เลือกคําสัง่ การแสดงชุดภาพ Slide show ที่ ต ้องการ คําสัง่ สําหรับการสร ้างชุดภาพ Slide shows มีดังนี้ คําสั่ง คําอธิบาย Start เริม ่ แสดงชุดภาพ Set frame interval ตัง้ ระยะเวลาทีแ ่ สดงแต่ละภาพ ปุ่ มคําสั่ งสําหรับแสดงภาพ Slide shows เลือกภาพทีจ ่ ะแสดง มีดังนี้ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย กด ซ ้าย หรือ ขวา เพือ ่ ข ้ามไปดูภาพตามลําดับ ก่อนหลัง กด ขึน ้ หรือ ลง เลือก ดูข ้อมูลในการถ่ายภาพ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย หยุดพัก (pause) ในระหว่างการ แสดงภาพ เรียกแสดงรายการคําสัง่ อืน ่ ๆในชุด รายการ ปิ ดการแสดงภาพ กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพทันที ้ ลง หรือเมือ เมือ ่ ชุดภาพประกอบเพลง แสดงเสร็จสิน ่ กดปุ่ ม หยุดพักการแสดง กล ้องจะแสดงหน ้าต่างถามว่าจะแสดงอีก ครัง้ หรือไม่ เลือก Restart เพือ ่ สัง่ เริม ่ แสดงชุดภาพประกอบเพลง Pictmotion อีกครัง้ หรือ เลือก Exit เพือ ่ กลับไปทีห ่ น ้า ชุดรายการคําสัง่ แสดงภาพ Playback menu 200 .การแสดงชุดภาพ Slide shows คําสั่ง Slide shows ทีอ ่ ยูใ่ นหน ้าชุดรายการคําสัง่ เรียกแสดงภาพ Playback ใช ้สําหรับสัง่ ให ้กล ้องแสดงชุดภาพทีเ่ ลือกไว ้ตามลําดับ แต่จะไม่แสดงภาพทีม ่ ค ี ําสัง่ ซ่อน (Hidden) กํากับไว ้ 1. กดปุ่ ม MENU ในหน ้าชุดรายการคําสั่ง เรียกแสดงภาพ PLAYBACK เลือกรายการ Slide show แล ้วกด ขวา เพือ ่ เข ้าทํารายการ 2.

C. C.ื่ มกล้องเข้าก ับคอมพิวเตอร์. B. D. E ซึง่ จะมีชอ ควรศึกษาคูม ่ อ ื WT-4 ในรายละเอียดการใช ้งานอีกครัง้ ก่อนใช ้กริป WT-4 ให ้ปรับตัง้ คําสัง่ USB ไปที่ MTP/PTP ก่อนเสมอ 201 . D. เครือ การต่อเชอ ่ งพิมพ์ภาพ หรือ จอโทรท ัศน์ ่ มกล ้อง D7000 และ คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล ทําได ้โดยผ่านทางสายต่อ UC-E3 ที่ให ้มาด ้วย การต่อเชือ ใช ้สําหรับโอนไฟล์ภาพ หรือ ป้ อนค่าคําสัง่ บังคับควบคุมการทํางานถ่ายภาพ ผ่านทางสาย USB ่ มควรต่อสาย USB กับเครือ การต่อเชือ ่ งคอมฯโดยตรง เท่านัน ้ ไม่ควรใช ้ปลัก ้ พ่วง Hub Ports เมือ ่ เลือกใช ้คําสั่ง Mass Storage กระพริบ ทีจ ่ อคําสั่ง LCD และใน กล ้องจะแสดง ช่องมองภาพ เพือ ่ แสดงให ้ทราบว่าพร ้อมถ่ายโอนไฟล์ ภาพ ไปทีเ่ ครือ ่ งคอมพิวเตอร์ ่ มต่อกับเครือ คําเตือน: ก่อนถอดหรือใส่สายเชือ ่ งคอมฯ ควร ปิ ดสวิทช์ทก ี่ ล ้องก่อนทุกครัง้ ้คํ ่ ่ มต่อกับเครือ และใช าสัง Safely Remove Hardware ทุกครัง้ ที่เลิกทําการเชือ ่ งคอมฯ ื่ มกล้อง D7000 และ คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล แบบไร้สาย Wireless การต่อเชอ ่ มกล ้อง D7000 และ คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล แบบไร ้สาย Wireless และ Ethernet NetWorks การต่อเชือ ทําได ้โดยผ่านทางเครือ ่ งส่งแบบกริป WT-4 ซึงทําให ้ผู ้ใช ้สามารถควบคุมการทํางานของกล ้องถ่ายภาพ ด ้วยโปรแกรมควบคุมบังคับกล ้อง Camera Control Pro 2 จากเครือ ่ งคอมฯจากระยะไกลได ้ กริป WT-4 จะมีโหมดการทํางานให ้เลือกใช ้ได ้ดังนี้ โหมดคําสง่ ั การทํางาน Transfer mode ถ่ายโอนไฟล์ภาพทีเ่ ก็บในกล ้อง ไปทีเ่ ครือ ่ งคอมฯ หรือ ftp เซริฟเวอร์ Thumbnail เลือกและเรียกดูภาพทีเ่ ครือ ่ งคอมฯก่อน แล ้วจึงจะสัง่ ถ่ายโอนไฟล์ภาพทีเ่ ลือกไว ้ Select mode ให ้โอนจากกล ้องไปทีเ่ ครือ ่ งคอมฯ ทีหลัง PC mode ใช ้โปรแกรมควบคุมบังคับกล ้อง Camera Control Pro 2 จากเครือ ่ งคอมฯ Print mode สัง่ พิมพ์ภาพโดยตรง ด ้วยเครือ ่ งพิมพ์ภาพทีอ ่ ยู่บนเครือข่ายเดียวกัน โปรแกรมควบคุมบังคับกล ้อง Camera Control Pro 2 จะถูกแยกขายต่างหาก เกีย ่ วกับกริปเครือ ่ งส่ง WT-4A. E ่ งสัญญาณสือ ่ สารต่างกัน กริปเครือ ่ งส่ง WT-4 มี 5 แบบคือ A. B.

วิธแ ี สดงภาพถ่ายด้วยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง 1. ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off ก่อนต่อสาย HDMI เสมอ 2. เปิ ดสวิทช์ จอแสดงภาพ และเลือกโหมด HDMI 4. เปิ ดสวิทช์ กดปุ่ ม ที่ กล ้อง เพื่อส่งสัญญาณภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ไปแสดง หมายเหตุ: ่ มต่อกับจอภายนอก จอ LCD แสดงภาพ ของกล ้องจะปิ ด ไม่แสดงภาพ ขณะทีเ่ ชือ กล ้องจะเลือกแสดงความละเอียดทีเ่ หมาะสมกับจอแสดงภาพให ้เองโดยอ ้ตโนมัต ิ ผู ้ใช ้สามารถคําสั่ง HDMI ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ เลือกปรับได ้ คําสั่ง Auto * 480p 576p 720p 1080i คําอธิบาย การใช ้งาน กล ้องจะเลือกให ้เองโดยอ ้ตโนมัต ิ ความละเอียด 640 x 480 (progressive) ความละเอียด 720 x 576 (progressive) ความละเอียด 1280 x 720 (progressive) ความละเอียด 1920 x 1080 (interlaced) * (Default ค่าปริยายทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน) 202 . ต่อสาย HDMI (High Definition Media Interface) 3.

เปิ ดสวิทช์ กดปุ่ ม ที่ กล ้อง เพื่อส่งสัญญาณภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ไปแสดง หมายเหตุ: ่ มต่อกับจอภายนอก จอ LCD แสดงภาพ ของกล ้องจะปิ ด ไม่แสดงภาพ ขณะทีเ่ ชือ ในหน ้ารายการเตรียมกล ้อง Set up menu ใช ้รายการคําสัง่ Video Mode เพื่อเลือกใช ้ระบบภาพ NTSC หรือ PAL (สําหรับประเทศไทยใช ้ PAL) 203 . ต่อสาย A/V (Audio / Video Cable) 3.วิธแ ี สดงภาพถ่ายด้วยโทรท ัศน์ทว่ ั ๆไป 1. ปิ ดสวิทช์กล ้อง Off ก่อนต่อสาย A/V เสมอ 2. เปิ ดสวิทช์ โทรทัศน์ และเลือกโหมด A/V 4.

Fine ้ า ่ ั ัดแต่งภาพ Retouch วิธเี รียกใชค ํ สงต 204 .คําสง่ ั จ ัดแต่งภาพถ่าย (Retouch) คําสัง่ ในชุดรายการจัดแต่งภาพถ่าย (Retouch Menu) ช่วยให ้การจัดการตัดแต่งภาพสะดวกรวดเร็ว กล ้องจะก ้อปปี้ สร ้างภาพสําเนาขึน ้ ให ้ใหม่ โดยไม่ทําให ้ต ้นฉบับ เสียหาย และจะปรับแต่ง ภาพทีส ่ ร ้างใหม่ ตามรายการคําสัง่ ทีม ่ ใี ห ้เลือกใช ้ดังนี้ คําสั่ง คําอธิบาย การใช ้งาน ใช ้เพิม ่ แสงทีต ่ ัวแบบในภาพทีถ ่ า่ ยย ้อนแสง ใช ้ลดอาการตาแดงทีเ่ กิดจากแสงแฟลช ใช ้ตัดแต่งขนาดภาพ ใช ้สร ้างภาพแบบภาพสีโทนเดีย ่ ว ใช ้สร ้างภาพเสมือนถ่ายผ่านฟิ ลเตอร์ ใช ้เร่งขับความอิม ่ เข ้มของสีในภาพ ใช ้สร ้างภาพซ ้อน * ใช ้แปลงไฟล์ภาพ NEF ให ้เป็ น JPEG ปรับขนาดภาพให ้เล็กลง ใช ้ตัดแต่งภาพอย่างรวดเร็ว ตัดแปลงภาพทีเ่ อียงให ้ได ้ตามแนวระนาบ ดัดแปลงเส ้นขอบภาพให ้ตรง ดัดแปลงเส ้นขอบภาพให ้โค ้ง ดัดแปลงภาพให ้เป็ นภาพวาดลายเส ้น ดัดแปลงให ้เป็ นเหมือนภาพวาด ดัดแปลงมุมมองแนวตัง้ ของภาพ ดัดแปลงให ้เป็ นเหมือนภาพถ่ายย่อส่วนจําลอง สําหรับใช ้ตัดต่อภาพยนต์ ** ใช ้เทียบภาพถ่าย 2 ภาพแบบข ้างเคียงกัน * ต ้องเรียกใช ้จากการกดปุ่ ม Menu และใช ้หน ้าเมนูรายคําสัง่ Retouch ** ต ้องเรียกใช ้โดยการกดปุ่ ม เท่านัน ้ แช่ไว ้ ในขณะทีเ่ รียกแสดงภาพ Playback เท่านัน ้ หมายเหตุ: คําสัง่ ตัดแต่งภาพ Retouch อาจจะไม่สามารถใช ้ตัดแต่งภาพจากกล ้องอืน ่ ๆ หรือ อุปกรณ์อน ื่ ๆได ้ ใช ้คําสัง่ Retouch ได ้ไม่เกิน 10 คําสัง่ ใน 1 ภาพ แต่คณ ุ ภาพของภาพทีไ่ ด ้จะลดลง หากไม่มก ี ารสัง่ งานใดๆภายใน 20 วินาที กล ้องจะปิ ดหน ้าคําสัง่ โดยอัตโนมัต ิ ขึน ้ มาใหม่ จะไม่สามารถถูกแต่งได ้อีก ไฟล์ (ภาพสําเนา) ทีถ ่ ก ู สร ้างจากคําสัง่ ตัดแต่ง และ ซ ้อนภาพ Image Overlay) จะมีขนาด ภาพสําเนาทีถ ่ ก ู แต่ง (ยกเว ้นคําสัง่ ตัดแต่งภาพ เดียว และใช ้อัตราบีบอัดเดียวกัน กับต ้นฉบับ คําสัง่ ฟิ ลเตอร์ส ี Filter effects ไม่สามารถใช ้ซํา้ กับคําสัง่ เดิมในภาพเดียวกันได ้ หากต ้นฉบับเป็ นไฟล์ NEF(RAW) สําเนาภาพทีส ่ ร ้างใหม่จะเป็ นไฟล์ JPEG Large .

่ น ้ารายการ Retouch กด OK เข ้าสูห เลือกรายการตัดแต่งภาพทีต ่ ้องการ ขวา เพือ ่ ทํารายการ แล ้วกด 3. กด OK เพือ ่ ใช ้คําสัง่ จัดแต่งภาพ กล ้องจะสร ้างสําเนาภาพขึน ้ มาใหม่ และจัด แต่งภาพตามคําสัง่ ทีเ่ ลือก สําเนาภาพทีส ่ ร ้างใหม่จะมีเครือ ่ งหมาย แสดงให ้เห็นว่าเป็ นไฟล์ภาพใหม่เมือ ่ เรียกดู ภาพบนจอ LCD ทางเลือก ผู ้ใช ้สามารถเรียกใช ้คําสัง่ แต่งภาพ Retouch ในขณะทีก ่ ําลังดูภาพ Playback โดยตรงก็ได ้ 205 .1. กดปุ่ ม MENU เพือ ่ เรียกแสดงเมนูชด ุ รายการ ่ คําสังแต่งภาพ Retouch ให ้แสดงบนจอ LCD ด ้านหลัง กล ้อง 2. เลือกคําสัง่ แต่งภาพทีต ่ ้องการ หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม แสดงภาพตามเดิม กลับทีห ่ น ้า 4.

่ ยเพิม คําสง่ ั ชว ่ ความสว่างในภาพ D-Lighting ้สํ ใช าหรับแต่งภาพทีถ ่ า่ ยย ้อนแสง หรือ ตัวแบบดูมด ื เกินไป ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกปรับความสว่างตามทีต ่ ้องการ เพือ ่ สร ้างภาพสําเนา ภาพใหม่ทจ ี่ ะถูก กด ปรับความสว่างในภาพและเก็บลงการ์ด ความจําต่อไป คําสง่ ั แก้ไขอาการตาแดง (Red Eye Reduction) ใช ้สําหรับแก ้ไขอาการตาแดงจากแสงแฟลช กล ้องจะสแกนภาพ ตรวจหาตาแดงในภาพ และ สร ้างไฟล์ภาพขึน ้ มาใหม่ทไี่ ด ้รับการแก ้ไขตา แดงแล ้ว เพือ ่ ขยายดูดวงตา กดแป้ น 4 ทิศ กดปุ่ ม เพือ ่ เลือ ่ นดูสว่ นต่างๆในภาพ กด เพือ ่ ออกจากคําสัง่ ซูมขยายภาพ หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาขนาดย่อ และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป หมายเหตุ: การแก ้ไขอาการตาแดงอาจจะมีข ้อจํากัด หรือมีผลกับส่วนอืน ่ ๆในภาพ ควรตรวจดูด ้วยการซูมขยายภาพอีกครัง้ 206 .

4:3. 1:1 หรือ 16:9 เปลีย ่ นตําแหน่ง กรอบ กดแป้ น 8 ทิศ เพือ ่ ปรับเลือ ่ นตําแหน่งของกรอบตัดแต่งในภาพ ลองดูภาพทีต ่ ด ั แต่งแล ้ว ยืนยันให ้ใช ้คําสั่งทํา รายการ ตัดกรอบ หมายเหตุ: กดตรงกลางแป้ น 8 ทิศ เพือ ่ ดูทดสอบ ลองดู ผลของภาพทีถ ่ ก ู ตัดแต่งแล ้ว กล ้องจะทําสําเนาไฟล์ใหม่ทข ี่ อบถูกตัดแต่งแล ้ว สําเนาไฟล์ภาพจะแสดงเครือ ่ งหมายนี้ เมือ ่ ใช ้คําสัง่ Trim กับไฟล์ภาพ NEF+JPEG จะได ้สําเนาไฟล์ภาพแบบ JPEG เท่านัน ้ สําเนาไฟล์ภาพทีแ ่ ต่งแล ้ว อาจจะใช ้กับคําสัง่ Zoom ขยายดูภาพไม่ได ้ผล 207 . 5:4.คําสง่ ั Trim (ต ัดแต่งขนาดภาพ) ใช ้สําหรับตัดแต่งขอบภาพลดขนาดภาพ ขนาดทีต ่ ้องการตัด หรือ แต่งขนาดภาพจะถูกแสดงด ้วยกรอบในภาพ ด ้วยคําสัง่ ต่อไปนี้ เมือ ่ ต ้องการ ปรับลด ขนาดกรอบ ปรับขยาย ขนาดกรอบ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย กดปุ่ ม กดปุ่ ม เพือ ่ ปรับลดขนาดกรอบตัดแต่งภาพ เพือ ่ ปรับขยายกรอบตัดแต่งภาพ เปลีย ่ น อัตราส่วนภาพ หมุนแหวนควบคุมหลัก main command dial เพือ ่ เปลีย ่ นอัตราส่วนภาพ กว ้าง : ยาว 3:2.

คําสง่ ั แต่งภาพแบบโมโนโครม (Monochrome) ใช ้สําหรับสร ้างภาพสําเนาทีเ่ ป็ น ภาพขาว-ดํา (B&W). หรือ สีน้ ํ าเงิน-ขาว (Cyanotype) ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกปรับความเข ้มตามทีต ่ ้องการ เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาใหม่ทจ ี่ ะถูก กด ปรับให ้ป็ นภาพสีเดีย ่ ว โมโนโครมและเก็บลง การ์ดความจําต่อไป 208 . สีซเี ปี ย (Sepia).

Normal.Low 209 . 2. 3.คําสง่ ั แต่งภาพ ฟิ ลเตอร์เสมือน (Filter Effects) ใช ้สร ้างภาพเสมือนถ่ายผ่านแผ่นฟิ ลเตอร์ส ี หรือ แบบต่างๆปิ ดทีห ่ น ้าเลนส์ โดยกล ้องจะแสดงคําสัง่ แต่งและ ภาพทีแ ่ ต่งแล ้วบนจอ LCD หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ สร ้างภาพสําเนา หากชอบใจ ให ้กด และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป คําสั่ง Skylight ฟิ ลเตอร์สกายไลท์ Warm filter ฟิ ลเตอร์สโี ทนอบอุน ่ Red intensifier เน ้นสีแดง Green intensifier เน ้นสีเขียว Blue intensifier เน ้นสีนํ้าเงิน Cross screen ฟิ ลเตอร์ประกายดาว Soft filter ฟิ ลเตอร์ภาพนุ่ม คําอธิบาย การใช ้งาน ทําให ้ภาพดูเสมือนใส่ฟิลเตอร์ Skylight (ลดสีฟ้า ในภาพ) ให ้ภาพดูเสมือนใส่ฟิลเตอร์โทนอุน ่ (สีอมแดง) เน ้นเฉพาะบริเวณสีแดงในภาพ โดยไม่กระทบต่อสีอน ่ื ๆให ้ผิดเพีย ้ นไป เน ้นเฉพาะบริเวณสีเขียวในภาพ โดยไม่กระทบต่อสีอน ื่ ๆให ้ผิดเพีย ้ นไป เน ้นเฉพาะบริเวณสีน้ํ าเงินในภาพ โดยไม่กระทบต่อสีอน ่ื ๆให ้ผิดเพีย ้ นไป ทําให ้เกิดเส ้นแฉกประกายรอบจุดแสงสว่างในภาพ ทําให ้เกิดความเบลอสร ้างความรู ้สึกดูแล ้วนุ่มเนียนชวยฝั นในภาพ รวมทัง้ ช่วยลบริว้ รอย ตําหนิ ไฝฝ้ า บนใบหน ้า โดยสามารถเลือกได ้ 3 ระดับ 1High.

Filter angle: เลือกมุมเอียงของประกายแฉกดาวได ้ 3 ระดับ 4. 8 แฉก 2. 6. Filter amount: เลือกความหนาแน่นของดาวได ้ 3 ระดับ 3.คําสง่ ั Cross screen ฟิ ลเตอร์ประกายดาว ฟิ ลเตอร์ประกายดาว Cross screen ทําให ้เกิดแฉกประกาย ดาวรอบๆจุดทีส ่ ว่างในภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนดให ้ สร ้างแฉกประกายได ้ดังนี้ 1. Length of points: เลือกความยาวของปรักายแฉกดาวได ้ 3 ระดับ เมือ ่ กําหนดค่าต่างๆตามทีต ่ ้องการได ้แล ้ว กดแป้ น 4 ทิศ เลือก Confirm เพือ ่ ให ้กล ้องทําคําสัง่ กล ้องจะแสดงภาพทีส ่ ร ้างแฉกประกายดาวแสดงให ้เห็น หากต ้องการเซฟไฟล์ภาพทีส ่ ร ้างขึน ้ ใหม่นล ้ี งในการ์ด ใช ้แป้ น 4 ทิศ กดเลือก Save และกด OK หากไม่แน่ใจ กดปุ่ ม เพือ ่ ยกเลิกการแต่งภาพนัน ้ ก็ได ้ ภาพตัวอย่างการใช ้คําสัง่ สร ้างแฉกประกายดาวในภาพ 210 . Number of points: เลือกสร ้างแฉกดาวได ้ 4.

คําสง่ ั ปร ับแต่งสใี นภาพ (Color Balance) ใช ้แป้ นกด 4 ทิศ กดเปลีย ่ นย ้ายค่าสมดุลข ์ องสี บนตารางแม่ส ี ทําให ้สีตา่ งๆในภาพเปลีย ่ นแปลงไป ผลทีเ่ ปลีย ่ นไปของภาพจะแสดงบนจอภาพให ้เห็น รวมทัง้ ฮิสโตแกรมสีแดง. เขียว. นํ้ าเงิน หากต ้องดูภาพใหญ่ กดปุ่ ม แช่ไว ้เพื่อซูมขยายภาพ เพื่อสลับภาพไปมาระหว่างตารางปรับสีและ กดปุ่ ม ภาพทีก ่ ําลังแสดงบนจอ LCD ให ้กดปุ่ ม กด กล ้องก็จะแสดงเฉพาะบริเวณในภาพ เพือ ่ สร ้างสําเนาไฟล์ภาพใหม่และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป หากต ้องการสร ้างไฟล์ JPEG จากภาพต ้นฉบับทีเ่ ป็ น NEF (RAW) ให ้กดปุ่ ม ภาพสําเนาทีส ่ ร ้างด ้วยคําสัง่ ตัดแต่งนีจ ้ ะเป็ นไฟล์ JPEG fine Large โดยไม่ต ้องปรับแต่งสี 211 .

่ ง Image 1 ภาพทีเ่ ลือกจะถูกแสดงทีช ่ อ 212 . กล ้องจะแสดงไฟล์ภาพ NEF(RAW) กด ทีบ ่ น ั ทึกไว ้ (ไฟล์ JPEG จะไม่แสดง) 3. กดแป้ น 8 ทิศ เลือกภาพทีต ่ ้องการ หากต ้องการซูมดูภาพขยาย ให ้ กด เลือกภาพแรกได ้แล ้ว กด เพือ ่ ทํารายการต่อไป 4.้ นท ับภาพ (Image Overlay) คําสง่ ั ซอ คําสัง่ ซ ้อนทับภาพ (Image Overlay) เป็ นคําสัง่ สําหรับรวมภาพ NEF (RAW) 2 ภาพเป็ นภาพเดียว ซึง่ สะดวกกว่าการใช ้โปรแกรมภายนอก และให ้คุณภาพดีกว่าเพราะใช ้ข ้อมูลดิบ NEF โดยตรง สําเนาไฟล์ภาพทีถ ่ ก ู สร ้างขึน ้ มาใหม่จกาการรวมซ ้อนทับภาพ จะสามารถเลือกจัดเก็บในทุกขนาด และสามารถเลือกเก็บเป็ น NEF (RAW) ก็ได ้ 1. จากหน ้ารายการ Retouch เลือกคําสั่ง Image overlay ขวา เริม ่ ทํารายการ กด จอจะแสดง Image 1 สําหรับ ใส่ภาพแรก 2.

ขึน ้ หรือ ลง กด หากเลือก Overlay แล ้วกด OK กล ้องจะแสดงภาพทีซ ่ ้อนกันแล ้วให ้ดูกอ ่ น หากพอใจก็กด OK เพื่อ Save เก็บบันทึกภาพ ทีซ ่ ้อนนีล ้ งการ์ดความจําได ้เลย หากไม่พอใจ หรือต ้องการปรับแต่งใหม่ เพือ ่ กลับไปทีห ่ น ้าคําสัง่ ให ้กดปุ่ ม Image Overlay ตามเดิม 213 . ขึน ้ หรือ ลง กด เลือกปรับความเข ้ม Gain ตามทีต ่ ้องการ ค่า Gain นํ า◌ ้หนักของภาพจะปรับได ้ตัง้ แต่ 0. ซ ้าย หรือ ขวา กด เลือกเปลีย ่ นช่อง Image 2 ่ ง Image 2 ทําตามขัน เลือกภาพใส่ชอ ้ ตอนที่ 2-5 กด ขึน ้ -ลง ปรับ Gain ช่อง Image 2 ตามที่ ต ้องการ 7.0 (ค่ากลาง คือ 1.5.1 ถึง 2. ซ ้าย หรือ ขวา กด เลือกเปลีย ่ นช่อง Preview ดูผลภาพ ในช่อง Preview จะมีคําสัง่ ให ้เลือก Overlay = ลองดูภาพก่อน Save = ซ ้อนและเก็บบันทึกได ้เลย 8.0) 0.0 จะให ้นํ้ าหนักภาพมากทีส ่ ด ุ (เข ้ม) ่ ง Preview (ช่องขวามือสุด) ผู ้ใช ้สามารถดูผลการปรับนํ้ าหนักภาพได ้ทีช ่ อ 6.1 จะให ้นํ้ าหนักภาพน ้อยสุด (จาง) และ 2.

เมือ ่ พอใจในภาพซ ้อนแล ้ว กด OK กล ้องจะสร ้างไฟล์ใหม่ และบันทึกภาพซ ้อนลง ในการ์ดความจํา เมือ ่ กล ้องสร ้างภาพซ ้อนขึน ้ มาแล ้ว กล ้องจะแสดงภาพซ ้อนทีส ่ ร ้างให ้เห็นบนจอ LCD ด ้านหลังทันที ตัวอย่างภาพทีน ่ ํ ามาซ ้อน และภาพซ ้อนทีถ ่ ก ู สร ้างขึน ้ ใหม่ การซ ้อนภาพ Image Overlay ต่างกับการถ่ายภาพซ ้อน Multiple Exposure ทีก ่ ารซ ้อนภาพ ้อนทั เป็ นการนํ าภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้แล ้วในการ์ดความจําซ บกันสร ้างเป็ นภาพใหม่เก็บบันทึกในการ์ด หากต ้องการให ้ภาพใหม่ทซ ่ี ้อนกันเป็ นไฟล์แบบ NEF (RAW) ให ้ใช ้ไฟล์ NEF ซ ้อนกัน 2 ภาพ ภาพทีจ ่ ะนํ ามาซ ้อนกันได ้ต ้องเป็ นไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) ทีถ ่ า่ ยด ้วยกล ้อง D7000 เท่านัน ้ ข ้อมูลการถ่ายภาพเช่นความเร็วชัตเตอร์. ค่าชดเชยแสงทีใ่ ช ้ ฯลฯ ของภาพซ ้อนทีถ ่ ก ู สร ้างขึน ้ ใหม่ จะถูกนํ ามาจากข ้อมูลของไฟล์ภาพแรก Image 1 เท่านัน ้ ไฟล์ภาพซ ้อนที่ถก ู สร ้างและเก็บไว ้จะ◌ ้ถูกบันทึกไว ้ในแบบ ไฟล์ JPEG Large -Fine 214 .9. ค่ารูรบ ั แสง.

JPEG NORM. Vi . หรือ JPEG BASIC Image size: เลือกขนาดของกรอบภาพ (Large).2 สต ้อป Set Picture control: เลือกการปรับแต่งภาพ N . หรือ (Small) ี าว WB White balance: เลือกค่าความสมุดลย์สข Exposure comp. เมือ ่ เลือกคําสั่ง NEF (RAW ) processing จากหน ้าชุด รายการคําสัง่ แต่งภาพ Retouch menu กดเแป้ น 4 ทิศ ขวาพือ ่ เข ้าทํารายการนัน ้ กล ้องจะแสดงไฟล์ภาพแบบ NEF ที่บน ั ทึกในการ์ด ความจําให ้เลือก กดแป้ น 4 ทิศ ซ ้าย-ขวา-ขึ้น-ลง เพือ ่ เลือกภาพทีจ ่ ะต ้องการจะแปลงให ้เป็ นไฟล์ภาพ แบบ JPEG หากไม่แน่ใจ กดปุ่ ม ตรวจดูภาพก็ได ้ เพื่อซูมขยายดูภาพที่จะเลือก เมือ ่ เลือกภาพ NEF ทีต ่ ้องการแปลงเป็ น JPEG ได ้แล ้ว กด OK ตรงกลางแป้ น 4 ทิศ 2.Natural. So-Soft.Vivid ฯลฯ High ISO Noise Reduction: เลือกระบบช่วยลดจุดสีรบกวนทีค ่ วามไวแสงสูง (ปิ ด-เปิ ด) Color space: เลือกระบบให ้สีภาพ sRGB D-Lighting: เลือกการให ้สงเสมือน เมือ ่ เลือกใช ้คําสัง่ แปลงภาพเสร็จแล ้ว เลือก ช่อง EXE แล ้วกด OK เพือ ่ ยืนยันให ้แปลงไฟล์ภาพเก็บลงไว ้ในการ์ด เพือ ่ ยกเลิกการแปลงไฟล์ภาพ NEF นัน ้ หรือ กด หมายเหตุ: การแปลงไฟล์ภาพ NEF (RAW) ให ้เป็ น JPEG ี าวแบบผู ้ใช ้วัดเอง (White balance>Preset manual) จะใช ้ได ้เฉพาะกับไฟล์ภาพทีใ่ ช ้ค่าสมดุลย์สข ี าว • ค่าสมดุลย์สข ี าว จะไม่สามารถเลือกใช ้ได ้ หากภาพนัน แบบ Preset manual เหมือนกันเท่านัน ้ • ค่าสมดุลย์สข ้ เป็ นภาพซ ้อนทีส ่ ร ้าง จากคําสัง่ Image overlay • คําสัง่ ตัง้ ค่าชดเชยแสงจะใช ้ไม่ได ้ หากใช ้ระบบเพิม ่ แสง Active D-Lighting ในภาพนัน ้ ไปแล ้ว • คําสัง่ ตัง้ ค่า WB และ Optimize image จะใช ้ไม่ได ้หากใช ้โหมดถ่ายภาพ SCENE 215 . กล ้องจะแสดงตารางคําสัง่ ย่อยให ้แปลง NEF เป็ นไฟล์ภาพ JPEG ตามแบบทีต ่ ้องการได ้ดังนี้ Image quality: เลือกคุณภาพของไฟล์ภาพ JPEG FINE. x (Medium).คําสง่ ั การแปลงไฟล์ภาพ NEF (RAW) processing คําสัง่ แปลงไฟล์ NEF ที่ ต ้องการให ้เป็ นไฟล์ภาพแบบ JPEG สําหรับใช ้อัด หรือ พิมพ์ภาพ 1.: เลือกค่าชดเชยแสง +/.

คําสง่ ั ย่อขนาดภาพ (Resize) ใช ้ย่อขนาดภาพทีต ่ ้องการอย่างรวดเร็ว เพือ ่ ใช่สง่ ทางเมล์ หรือ การนํ าเสนอภาพ โดยผู ้ใช ้กําหนดขนาดภาพทีต ่ ้องการ จากนัน ้ จึง เลือกภาพทีต ่ ้องการย่อขนาดต่อไป กล ้องจะสร ้างไฟล์ภาพขึน ้ มาใหม่ทม ี่ ข ี นาดภาพ เล็กลง ตามทีผ ่ ู ้ใช ้กําหนด หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ สร ้างภาพสําเนา หากชอบใจ ให ้กด ขนาดย่อ และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป คําสั่ง 1920 x 1280 1280 x 856 960 x 640 640 x 424 320 x 216 คําอธิบาย การใช ้งาน ใช ้สัง่ พิมพ์ภาพอย่างรวดเร็วตามร ้าน หรือ ตู ้พิมพ์ภาพ Kiosk ใช ้สําหรับแสดงภาพทางโทรทัศน์ความละเอียดสูง HD ใช ้สําหรับแสดงภาพทางโทรทัศน์ ทัว่ ๆไป ใช ้สําหรับส่งแสดงทางหน ้ากระดานข่าวสารอินเตอร์เนต ใช ้สําหรับส่งทางไปรษณย์อเิ ล็กโทรนิคส์ หรือ อี-เมล์ หมายเหตุ: ผู ้ใช ้สามารถกดปุ่ ม เลือกรูปจากกลุม ่ ภาพ Thumbnail เพือ ่ เลือกภาพทีจ ่ ะย่อก็ได ้ อัตราส่วน กว ้าง : ยาว ของภาพทีถ ่ ก ู ย่ออาจจะไม่ตรงกับอัตตราส่วนของภาพต ้นฉบับได ้ ซึง่ ทําให ้ บางส่วนของภาพถูกตัดออกไปหลังจากย่อขนาดแล ้ว ในกรณีนก ้ี ล ้องจะใช ้ด ้านยาวของต ้นฉบับเป็ นหลัก คําสง่ ั แต่งภาพแบบรวดเร็ว (Quick Retouch) ใช ้สําหรับแต่งภาพเพือ ่ ความสะดวกรวดเร็วในการนํ าภาพไปใช ้ได ้ทันที กล ้องจะสร ้างไฟล์ภาพขึน ้ มาใหม่ทไ่ี ด ้รับการปรับ ค่าคอนทราส และ ความเข ้มสดของสี รวมทัง้ การให ้แสง D-Lighting ให ้เองโดย อัตโนมัต ิ หรือ กดแป้ น 4 ทิศ ของการปรับแต่งภาพ เพือ ่ เลือกขนาด กล ้องจะแสดงภาพทีป ่ รับใหม่ทด ่ี ้านข ้างเพือ ่ ให ้ เห็นเปรียบเทียบกันได ้ หากต ้องการดูภาพขยาย กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ สร ้างภาพสําเนา และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป 216 .

คําสง่ ั แก้ไขภาพเอียงให้ตงตรง ้ั (Straigthen) ใช ้สําหรับแต่งแก ้ไขภาพทีเ่ อียงในตอนถ่ายภาพ ให ้ตัง้ ตรงอย่างรวดเร็ว กล ้องจะสร ้างไฟล์ภาพขึน ้ มาใหม่ทไ่ี ด ้รับการปรับ ความเอียงให ้เองโดยอัตโนมัต ิ หรือ เพือ ่ ปรับความเอียง กดแป้ น 4 ทิศ ของภาพ ให ้ไปทางด ้านซ ้าย หรือ ขวา โดยกด 1 ครัง้ จะปรับ 0.25 องศา กล ้องจะแสดงตารางอ ้างอิงให ้เปรียบเทียบความ เอียงทีป ่ รากฏในภาพ หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพือ ่ สร ้างภาพสําเนา และ เก็บลงการ์ดความจําต่อไป ้ ขอบภาพให้ตรง (Distortion Control) คําสง่ ั แต่งเสน ใช ้สําหรับแต่งภาพเพือ ่ แก ้ไขความผิดเพีย ้ นทีเ่ ส ้นขอบภาพอันเนือ ่ งมาจากเลนส์ถา่ ยภาพ มีให ้เลือก 2 คําสั่งคือ Auto กล ้องจะสร ้างไฟล์ ภาพขึน ้ มาใหม่ทไี่ ด ้รับการแก ้ไขโดยอาศัย ฐานข ้อมูลจากภาพ ปรับให ้เองโดยอัตโนมัต ิ แล ้วให ้ผู ้ใช ้ปรับจูนละเอียดอีกครัง้ หรือ คําสัง่ Manual ให ้ผู ้ใช ้ปรับ แต่งเองทัง้ หมด เพือ ่ ปรับลดความ กดแป้ น 4 ทิศ กด ผิดเพีย ้ นแบบป่ องกลาง Barrel distortion เพือ ่ ลดความผิดเพีย ้ นแบบสอบเข ้า หรือ กด Pin cushion หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาและเก็บลงการ์ดความจําต่อไป หากชอบใจ ให ้กด หมายเหตุ: • ควรใช ้เลนส์ Type G และ D ถ่ายภาพ (ยกเว ้นเลนส์ตาปลา. PC หรือ เลนส์พเิ ศษ อืน ่ ๆ) เพือ ่ กล ้องจะได ้ใช ้ฐานข ้อมูลเลนส์แก ้ไขให ้ได ้ผล เลนส์รน ุ่ แบบอืน ่ ๆอาจจะใช ้ไม่ได ้ผลดีนัก • การปรับแก ้ไขความผิดเพีย ้ นมากเกินไป อาจจะทําให ้ขอบภาพถูกตัดหายไปได ้ • ภาพตัวอย่างความผิดเพีย ้ นของเส ้นขอบภาพแบบต่างๆ 217 .

์ าปลา (Fisheye) คําสง่ ั ปร ับแต่งภาพเป็นภาพเลนสต ใช ้สําหรับแต่งแก ้ไขภาพทีเ่ อียงในตอนถ่ายภาพ ให ้ตัง้ ตรงอย่างรวดเร็ว กล ้องจะสร ้างไฟล์ภาพขึน ้ มาใหม่ทไ่ี ด ้รับการปรับ ความโค ้งในภาพ เสมือนว่าถ่ายภาพนัน ้ ด ้วย เลนส์ตาปลา Fisheye เพือ ่ เพิม ่ ความโค ้งใน กดแป้ น 4 ทิศ กดขวา เพือ ่ ลดความโค ้งในภาพ ภาพ กดซ ้าย หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาขนาดย่อ และเก็บลงการ์ดความจําต่อไป หากชอบใจ ให ้กด • การปรับแต่งมากเกินไป อาจจะทําให ้ขอบภาพถูกตัดหายไปได ้ ้ (Color outline) คําสง่ ั ด ัดแปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพวาดลายเสน ใช ้สําหรับดัดแปลงภาพถ่ายให ้เป็ นภาพวาดลายเส ้น เพือ ่ ใช ้ช่วยในการวาดภาพ เมือ ่ ใช ้คําสัง่ นี้ กล ้องจะแสดงภาพลายเส ้น หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาและเก็บลงการ์ดความจําต่อไป 218 .

คําสง่ ั ด ัดแปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพร่าง (Color Sketch) ใช ้สําหรับดัดแปลงภาพถ่ายให ้เป็ นภาพคล ้ายร่างด ้วยสี (ภาพสเก็ตซ์) เมือ ่ ใช ้คําสัง่ นี้ กล ้องจะแสดงภาพลายเส ้น เลือก Vividness สําหรับตัง้ ความเข ้มของสีในภาพ เลือก Outlines สําหรับตัง้ ความจาง/ชัด ของเส ้นร่างในภาพ หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพื่ อสร ้างภาพสําเนาและเก็บลงการ์ดความจําต่อไป คําสง่ ั ปร ับมุมมองในแนวตงของภาพถ่ ้ั าย (Perspective correction) สําหรับแต่งแก ้ไขมุมมองของภาพทีท ่ ําให ้เส ้นตรงในแนวตัง้ ดูเอียง ใช ้ปุ่ มกด 4 ทิศ สําหรับปรับแต่งองศษมุมมองในภาพ ระวัง!! ยิง่ ปรับมาก อาจจะเป็ นตัดขอบภาพทิง้ ไปมากด ้วยเช่นกัน เมือ ่ ใช ้คําสัง่ นี้ กล ้องจะแสดงภาพทีถ ่ ก ู ปรับมุมมอง หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาและเก็บลงการ์ดความจําต่อไป 219 .

่ นจําลองจากของจริง Miniature effect คําสง่ ั ปร ับเป็นภาพย่อสว สําหรับแต่งแก ้ไขมุมมองของภาพทีท ่ ําให ้ดูเหมือนว่าเป็ นภาพวิวย่อส่วนจําลอง (Diorama) ใช ้แป้ น 4 ทิศเพือ ่ เลือกบริเวณทีต ่ ้องการในภาพให ้อยูใ่ นโฟกัส หากต ้องการยกเลิก ให ้กดปุ่ ม หากชอบใจ ให ้กด เพือ ่ สร ้างภาพสําเนาและเก็บลงการ์ดความจําต่อไป เมือ ่ ต ้องการ ปุ่ มคําสัง่ คําอธิบาย เมือ ่ ภาพทีต ่ ้องการดัดแปลง อยูใ่ นแนวนอน เลือกบริเวณโฟกัส เมือ ่ ภาพทีต ่ ้องการดัดแปลง อยูใ่ นแนวตัง้ ดูตวั อย่างภาพ ยกเลิก สัง่ ทํารายการ ตัดกรอบ กดปุ่ ม เพือ ่ ดูผลของภาพทีถ ่ ก ู ตัดแต่งแล ้ว กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ หรือ กดปุ่ ม เพื่อปิ ด คําสัง่ กลับไปทีโ่ หมดถ่ายภาพทันที กล ้องจะทําสําเนาไฟล์ใหม่ทข ี่ อบถูกตัดแต่งแล ้ว 220 .

กล ้องจะแสดงภาพต ้นฉบับ เทียบเคียง กับภาพสําเนาทีถ ่ ก ู สร ้าง จากคําสัง่ Retouch เดิม กด กดปุ่ ม หรือ เลือกภาพ เพือ ่ ขยายดูภาพ หากเป็ นภาพซ ้อน หรือ เพือ ่ ดูภาพทีน ่ ํ ามา กด ซ ้อนกัน เพือ ่ ไปทีห ่ น ้าแสดงภาพที่ กด เลือกไว ้ เพือ ่ ยุตริ ายการ กด กลับไปทีห ่ น ้าแสดงภาพ หมายเหตุ: ภาพทีถ ่ ก ู สัง่ delete ลบไปแล ้ว หรือ ถูกซ่อนด ้วยคําสัง่ protected จะไม่สามารถเรียกแสดงได ้อีก 221 . ใช ้แป้ น 4 ทิศ เลือกไฟล์ภาพสําเนาทีต ่ ้องการ กด เพื่อเรียกหน ้าคําสั่ง Retouch หมายเหตู: ต ้องเป็ นภาพทีม ่ เี ครือ ่ งหมาย (ภาพสําเนา) ติดกํากับอยูด ่ ้วยเท่านัน ้ 2. เลือกคําสั่ง Side-by-side comparison กด เพือ ่ ทํารายการ 3.คําสง่ ั ต ัดต่อภาพยนต์ Edit Movie ใช ้สําหรับใช ้ตัดต่อภาพยนต์ (ดูรายละเอียดในหน ้าแสดงดูภาพยนต์ Playback movie) คําสง่ ั เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison ใช ้สําหรับเปรียบเทียบภาพสําเนาทีส ่ ร ้างขึน ้ และภาพต ้นฉบับแบบข ้างเคียงกัน 1.

ระบบวัดค่าแสง และ ค่าแสงแฟลช จะทํางานไม่ถก ู ต ้อง เมือ ่ ใช ้กับเลนส์แบบปรับองศาภาพ (Shifting and ้ค่ Tilting) หรือเมือ ่ ใช ารูรับแสงอืน ่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่คา่ รูรับแสงกว ้างสุดของเลนส์นัน ้ 5. ไฟยืนยันระยะโฟกัสในช่องมองภาพ ใช ้ไม่ได ้กับเลนส์ แบบปรับองศาภาพ (Shifting and Tilting) 6. เลนส์แบบ IX (ทีใ่ ช ้กับกล ้องฟิ ลม์ APS รุ่น Pronia) จะใช ้กับกล ้อง D7000 ไม่ได ้ 2.กล ้อง D7000 สามารถรองรับการทํางานกับเลนส์ได ้ดังนี้ คําอธิบาย: 1. ใช ้ได ้เฉพาะในโหมดถ่ายถาะ M แมนน่วล (ผู ้ใช ้ต ้องตัง้ ค่าแสงเอง) เท่านัน ้ 222 . ระบบลดความไหวสะเทือน VR ใช ้ได ้ หากเลนส์มรี ะบบ VR 3. ระบบวัดแสงเฉพาะจุด ใช ้ได ้ (วัดแสงตรงทีจ ่ ด ุ โฟกัสที่เลือกใช ้) 4.

8D ED II • AF-S 7000 mm f/2. ต ้องตัง้ กล ้องในแนวตัง้ จึงจะใส่เลนส์กบ ั กล ้องได ้ จากนัน ้ จะใช ้กล ้องในแนวนอนก็ได ้ เลนส์ AI-S 80-200 f/2.5–4.7. จะวัดค่าแสงได ้แม่นยําขึน ้ หากป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรับแสง ของเลนส์ ให ้กับกล ้อง ผ่านทางรายการคําสัง่ Non CPU Lens Data ก่อนทีจ ่ ะใช ้งาน 16.5–4.8G ED VR • AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR ² • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR ² ¹ ระบบออตโต ้โฟกัส จะใช ้งานไม่ได ้ (ต ้องปรับโฟกัสด ้วยมือเอง) ² ระบบออตโต ้โฟกัส จะใช ้งานไม่ได ้ เมือ ่ ใช ้กับเทเลคอนเวอร์เตอร์ TC-17E II/TC-20 E II 8. ใช ้กับระบบเลนส์ทท ี่ ําให ้มีคา่ รูรับแสงจริง (Effective Aperture) อย่างตํา่ F/ 5.5.8D ED • AF-S 500 mm f/4D ED II ² • AF-S 500 mm f/4D ED ² • AF-I 500 mm f/4D ED ² • AF-S 600 mm f/4D ED II ² • AF-S 600 mm f/4D ED ² • AF-I 600 mm f/4D ED ² • AF-S VR 70–200 mm f/2.5–4. ก่อนทีจ ่ ะวัดค่าแสงได ้ ให ้หรีร่ รู บ ั แสงลงก่อน จากนัน ้ จึงจะทําการวัดแสง ในโหมด A Aperture ให ้หรีร่ รู บ ั แสงลงก่อนด ้วยแหวนล็อคค่ารูรับแสง และใช ้ปุ่ ม AE-L ล ้อคค่าวัดแสงไว ้ ก่อนทีจ ่ ะทําการปรับเอียงองศาการรับภาพ ในโหมด M Manual ให ้หรีร่ รู บ ั แสงลงก่อนด ้วยแหวนล็อคค่ารูรบ ั แสง วัดค่าแสงไว ้ จากนัน ้ จึงจะเริ่ม-ทําการปรับเอียงองศาการรับภาพ 18.8G ED ¹ • AF-S VR 200 mm f/2G ED • AF-S VR 7000 mm f/2.8.8. ใช ้ได ้ ก็ตอ ่ เมือ ่ ป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรับแสง ให ้กับกล ้อง ผ่านทางคําสั่ง Non CPU Lens Data หรือเปลีย ่ นไปใช ้ระบบ วัดแสงเฉลีย ่ หนักกลาง หรือ วัดแสงเฉพาะจุด หากต ้องการ 15.8D ED • AF-I 7000 mm f/2. ใช ้ได ้กับเลนส์ทม ่ี ค ี า่ รูรบ ั แสงอย่างน ้อย F/ 5.6 11.5. หรือ AF 28–85 mm f/3.5–4.5.8D ED II • AF-S 400 mm f/2.5 ขณะทีซ ่ ม ู ภาพทีร่ ะยะโฟกัสใกล ้สุด ภาพในช่องมองภาพอาจจะปรากฏไม่คมชัดทัง้ ๆทีก ่ ล ้องแสดงไฟ โฟกัสได ้แล ้ว ให ้ใช ้การปรับโฟกัสด ้วยมือ และใช ้ภาพทีเ่ ห็นในช่องมองภาพในการปรับโฟกัสแทน 10. ให ้หรีร่ รู ับแสงลงก่อน เพือ ่ ทําการวัดแสง ในโหมด A Aperture ตัง้ ค่ารูรบ ั แสงด ้วยแหวนปรับโฟกัส จากนัน ้ ให ้วัดค่าแสงก่อนทีจ ่ ะถ่ายภาพ ้แท่ ้แท่ หากใช น PF-4 ก็ต ้องใช นจับกล ้อง PA-4 223 .8G ED • AF-S 80–200 mm f/2. AF 28–85 mm f/3.8G ED • AF-S 7000 mm f/2.8D ให ้ดูคม ู่ อ ื การใช ้งานเลนส์เสริม Teleconverter 19. AI 35–135 mm f/3. ใช ้ได ้เมือ ่ ใช ้ในโหมดแมนน่วล M และตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ไว ้ตํ่ากว่า 1/125 วินาที ถ ้าใส่คา่ รูรับแสงทีเ่ ปิ ดกว ้างทีส ่ ด ุ ของเลนส์ ให ้กับกล ้อง ผ่านทางรายการคําสัง่ Non CPU Lens Data กล ้องจะแสดงค่ารูรบ ั แสงในช่องมองภาพ และ จอแสดง LCD ด ้านบน 17. หรือ AF-S 80–200 mm f/2. หากใช ้กับเลนส์ AF 80–200 mm f/2. ต ้องตัง้ ชดเชยแสง หากใช ้กับเลนส์ AI 28–85 mm f/3.8D ED • AF-S 7000 mm f/4D ED ² • AF-S 400 mm f/2.6 9.8 ED อาจจะหมุนไม่ได ้เพราะติดความสูงของกล ้อง เมื่อใส่กบ ั เลนส์ AI 200-400 f/4.8D ED • AF-S VR 200–400 mm f/4G ED ² • AF-S NIKKOR 400 mm f/2. AI 35–105 mm f/3. เลนส์บางรุน ่ ไม่สามารถใช ้งานได ้ (ดูตารางข ้างล่าง) 12. AF 35–70 mm f/2.5–4.8D ED • AF-I 400 mm f/2.5 จะเปลีย ่ นฟิ ลเตอร์ไม่ได ้ ให ้ถอดเลนส์ออกจากกล ้องก่อน ้ได 13.5. ใช ้ได ้กับเลนส์ AF-I และ AF-S ยกเว ้นเลนส์ดงั ต่อไปนี้ • AF-S VR Micro 105 mm f/2. ต ้องใช ้กับท่อเสริม PK-12 หรือ PK-13 20. ใช ้ เมือ ่ ป้ อน ค่ารูรับแสงทีเ่ ปิ ดกว ้างทีส ่ ด ุ ของเลนส์ ให ้กับกล ้อง ผ่านทางคําสัง่ Non CPU Lens Data กล ้องจะแสดงค่ารูรบ ั แสงในช่องมองภาพ และ จอแสดง LCD ด ้านบน 14.

1200 mm f/11) • เลนส์ตาปลา Fisheye (6 mm f/5. 800 mm f/8. OP 10 mm f/5. 8 mm f/8.6.6.8. 200 mm f/3.5.6) • เลนส์ 21 mm f/4 (รุ่นเก่า) • แหวน K2 • เลนส์ ED 180–600 mm f/8 (หมายเลขที่ 174041–174180) • เลนส์ ED 360–1200 mm f/11 (หมายเลขที่ 174031–174127) • เลนส์ 200–600 mm f/9.5.5 (รุ่นเก่า) • เลนส์กระจกเงาสะท ้อน 1000 mm f/6. เลนส์เสริม TC-16 Teleconverter) • เลนส์ PC 28 mm f/4 (หมายเลขที่ 180900 หรือก่อนหน ้านี)้ • เลนส์ PC 35 mm f/2.5 (หมายเลขที่ 280001–7000490) • เลนส์ สําหรับกล ้อง F3AF (80 mm f/2.์ ละอุปกรณ์ ทีไ่ ม่สามารถใชก ้ ับกล้อง D7000 มีด ังต่อไปนี้ เลนสแ • เลนส์แบบ Non-AI • เลนส์เสริม TC-16A (AF) • เลนส์แบบทีต ่ ้องใช ้หนวยโฟกัส AU-1 (400 mm f/4.8 (หมายเลขที่ 851001–906200) • เลนส์ PC 35 mm f/3. 600 mm f/5.3 Reflex (รุ่นเก่า) • เลนส์กระจกเงาสะท ้อน 1000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 142361–1470000) • เลนส์กระจกเงาสะท ้อน 2000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 200111–200310) ์ บบมีขวั ้ ไฟฟ้ า CPU และ แบบ Type G และ แบบ Type D เลนสแ การใช ้คําสั่ง Non-Cpu Lens Data ในชุดรายการคําสัง่ ถ่ายภาพ Shooting Menu เมือ ่ ใช ้รายการคําสัง่ Non CPU Lens Data ทําการป้ อนค่าทางยาวโฟกัส และ ค่ารูรบ ั แสงกว ้างสุดของเลนส์ ก็จะทําให ้เลนส์ทไ่ี ม่มห ี น่วย CPU ทํางานได ้เสมือนเป็ นเลนส์แบบมีหน่วย CPU หากผู ้ใช ้ไม่ใส่ป้อนค่าเลนส์ให ้กับกล ้อง ระบบวัดแสงสีแบบมาตริกซ์เฉลีย ่ ทัง้ ภาพ Color Matrix Metering จะใช ้งานไม่ได ้ และหากตัง้ ระบบวัดแสงไว ้ทีม ่ าตริกซ์ กล ้องจะเปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดแสงแบบเฉลีย ่ หนักกลางแทนทันที เลนส์ทไ่ี ม่มห ี น่วย CPU จะใช ้ได ้กับโหมดช่วยถ่ายภาพ A-Aperture และ M-Manual เท่านัน ้ การปรับค่ารูรับแสงทําได ้โดยปรับทีแ ่ หวนปรับค่ารูรับแสงท ้ายเลนส์ หากผู ้ใช ้ไม่ระบุคา่ รูรบ ั แสงในรายการคําสัง่ Non-Cpu Lens Data กล ้องจะแสดงจํานวนค่าสต ้อปจากทีเ่ ปิ ดจากค่ารูรับแสง กว ้างสุดแทน ค่ารูรบ ั แสงทีใ่ ช ้จริงจะดูได ้จากทีแ ่ หวนปรับค่ารูรบ ั แสงทีด ่ ้านท ้ายเลนส์เท่านัน ้ หากผู ้ใช ้โหมดช่วยถ่ายภาพ P-Programmed หรือ S Shutter Speed กล ้องจะเปลีย ่ นไปใช ้โหมดช่วยถ่ายภาพ A-Aperture และในจอ LCD ทีแ ่ สดงโหมดช่วยถ่ายภาพจะว่าง แต่มต ี วั A แสดงในช่องมองภาพ 224 .

Meter Pic.การตรวจอายุใชง้ านของถ่านแบตเตอรี่ ่่ ง้ ทีอ ผู ้ใช ้สามารถตรวจสอบการใช ้งานของถ่านแบตเตอรีทั ่ ยูใ่ นกล ้อง D7000 ได ้ดังนี้ ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ จัดเตรียมกล ้อง Set Up Menu เลือกคําสั่ง Battery info ขวา เริม ่ ทํารายการ กด ข ้อมูลการใช ้งานของถ่านแบตเตอรีท ่ ใี่ ช ้อยูใ่ น กล ้อง และ ในกริป MB-D10 (หากกําลังใช ้อยู่) จะ ถูกแสดงทีจ ่ อ LCD แสดงภาพด ้านหลังกล ้อง คําอธิบาย การใช ้งาน แสดงกําลังไฟฟ้ าว่าในถ่านฯทีใ่ ช ้มีไฟฟ้ าเหลืออยูอ ่ ก ี กีเ่ ปอร์เซ็นต์ แสดงจํานวนครัง้ ทีม ่ า่ นชัตเตอร์ถก ู เปิ ด-ปิ ด ด ้วยถ่านก ้อนนี้ ตัง้ แต่ถก ู ชาร์ท ครัง้ ล่าสุด (กล ้องอาจจะทําการเปิ ด-ปิ ด ม่าน ชัตเตอร์โดยทีไ่ ม่ได ้ถ่ายภาพ ี าว) ก็ได ้ เช่น ขณะทําการวัดค่าสมดุลย์สข ้ สดงประสิทธิภาพของ Battery age กล ้องจะแสดง แถบมาตรวัด 5 ขีด (0-4) เพือ ่ ชีแ ถ่านก ้อนทีใ่ ช ้อยูน ่ ัน ้ 0 แสดงว่าถ่านนัน ้ ยังคงมีประสิทธิภาพทีด ่ ท ี ่ส ี ด ุ ้ สุดอายุการใช ้งานแล ้ว ให ้ซือ ้ ก ้อนใหม่ 4 แสดงว่าถ่านนัน ้ สิน หมายเหตุ: อุณหภูมม ิ ผ ี ลต่อการวัดประสิทธิ◌ฺภาพ หากอุณหภูมล ิ ดลง 5 องศาเซลเซียส อาจจะมีผลให ้ ้ ดตํ่าลงชัว่ คราว ควรชาร์ททีอ ขีดชีล ่ ณ ุ หภูม ิ 20 องศาเซลเซียสขึน ้ ไป หัวข ้อรายการ Bat. Meter ้ ้ ผู ้ใชสามารถตรวจการใช งานของถ่ าน่ทัง้ ทีอ ่ ยูใ่ นกล ้อง D7000 และกริป MB-D11 ได ้ดังนี้ หากกล ้อง D7000 มีกริป MB-D11 ติดตัง้ และ กําลังใช ้อยู่ ข ้อมูลการใช ้งานของถ่านแบตเตอรีท ่ ใี่ ช ้อยูใ่ นกล ้อง และ ในกริป MB-D10 จะถูกแสดงทีจ ่ อ LCD แสดงภาพด ้านหลัง กล ้อง ข ้อมูลทัง้ หมดทีแ ่ สดงเมือ ่ ใช ้กริป MB-D11 จะแสดงเฉพาะ ้ถ่ เมือ ่ ใช าน EN-EL15 เท่านัน ้ หากใช ้ถ่าน AA จะแสดง เฉพาะปริมาณไฟฟ้ าทีม ่ เี ท่านัน ้ 225 .

แล ้วเปิ ดดูภาพ นาน 5 วินาทีจงึ ปิ ดจอภาพ รอจนระบบวัดแสงกล ้องได ้ปิ ดอัตโนมัตล ิ งแล ้ว แล ้วจึงวนกลับไปเริม ่ ต ้นใหม่ การใช ้งานของถ่านแบตเตอรีจ ่ ะลดลงในกรณีดังต่อไปนี้ • เปิ ดดูภาพบนจอแสดงภาพ • ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ตํ่าๆ • กดปุ่ มชัตเตอร์แช่ค ้างไว ้ • ใช ้กริปเครือ ่ งส่งไร ้สาย WT-4 • ใช ้ระบบลดความไหวสะเทือน VR • ใช ้ระบบหาโฟกัสอัตโนมัตต ิ ด ิ ต่อกันซํ้าๆ ้ไฟล์ • ใช บน ั ทึกภาพแบบ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB) เพือ ่ ยืดอายุการใช ้งานของถ่าน ควรหมัน ่ ตรวจดูขวั ้ ถ่านว่าหน ้าสัมผัสสะอาด ไม่มรี อยเปื้ อน และชาร์ทถ่านทันทีทท ่ี ําได ้หลังจากใช ้งาน เพราะถ่านจะสูญเสียกําลังไฟฟ้ าขณะไม่ถก ู ใช ้งาน แฟลชและอุปกรณ์เสริม กล ้อง D7000 สามารถใช ้กับอุปกรณ์ได ้อย่างหลากหลายด ้วยช่องเสียบขาแฟลชทีห ่ วั กล ้อง และช่องปลัก ้ PC sync. มาตรฐาน Nikon วัดที่ 23° C/73.6° F) ใช ้เลนส์ AF-S VR 70-200 มม.8 G ED ด ้วยเงือ ่ นไขดังนี:้ ไฟล์ภาพแบบ JPEG บีบอัดมาตรฐาน.5–5. SB-700.6 G ED ภายใต ้เงือ ่ นไขดังนี:้ เลนส์ปรับจากจุดโฟกัสใกล ้สุดไปที่จด ุ อนันต์ (อินฟี นต ี ้ )ี และถ่ายภาพ 1 ครัง้ ทุกๆ 30 วินาที ด ้วยค่าการถ่ายภาพปริยาย default มาตรฐานจากโรงงาน และสลับกับการยิงแสงแฟลชในภาพ 1 ครัง้ โดยไม่ใช ้ระบบถ่ายทอดภาพสดจากเซ็นเซอร์ (Live view) 2. SB-700. สําหรับต่อกับแฟลชภายนอกรุน ่ ต่างๆ ี บขาแฟลชทีห ร่องเสย ่ ัวกล้อง ใช ้สําหรับใส่อป ุ กรณ์พเิ ศษอืน ่ ๆ หรือ ต่อกับ แฟลชภายนอกโดยไม่ต ้องใช ้สายต่อแฟลช และ มีรล ู ็อคนิรภัยสําหรับยึดขาแฟลช เช่น SB-900. แล ้วถ่ายภาพแบบต่อเนื่องกัน 6 ภาพ.6° F) ใช ้เลนส์ AF-S VR 24–120 มม. f/2.้ อุณหภูมใิ ชงาน และสภาพของถ่านแบบนั น ้ จํานวนภาพทีว่ ด ั ได ้เมือ ่ เปรียบเทียบตามมาตรฐาน CIPA วัดได ้ดังนี้ • CIPA standard 1 • Nikon standard 2 EN-EL15 (ในกล ้อง): ประมาณ 1050 ภาพ EN-EL15 (กริป MB-D11): ประมาณ 1050 ภาพ ถ่าน AA 6 ก ้อน (กริป MB-D11): ประมาณ 650 ภาพ EN-EL15e (ในกล ้อง): ประมาณ 4500 ภาพ EN-EL15e (กริป MB-D11): ประมาณ 4500 ภาพ ถ่าน AA 6 ก ้อน (กริป MB-D11): ประมาณ 1700 ภาพ หมายเหตุ: 1.หรือ หาก มีฉากหลังทีส ่ ว่างๆ ในกรณีนใี้ ห ้เปลีย ่ นไปใช ้แฟลชโหมดอืน ่ ๆทีไ่ ม่ใช่แฟลชความเร็วชัตเตอร์ตํ่า หรือ เลือกใช ้ค่ารูรับแสงทีก ่ ว ้างขึน ้ 226 . SB-600 และ SB-400 พร ้อมกับใช ้คําสั่งความไวแสงอัตโนมัต ิ auto ISO กล ้องจะปรับเลือกใช ้ค่าความไวแสงให ้เหมาะกับระดับแสงแฟลชให ้เองโดยอัตโนมัต ิ ซึง่ อาจจะทําให ้ตัวแบบและฉากหน ้าดูมด ื เมือ ่ ใช ้ความเร็วชัตเตอร์ตํ่า. ในสภาพแสงกลางแจ ้ง. ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที.4° F (±2° C/3.4° F (±2° C/3. กดปุ่ มชัตเตอร์แข่ไว ้ 3 วินาที ให ้เลนส์ปรับจากจุดอนันต์ (อินฟี นต ี ้ )ี มาทีจ ่ ด ุ โฟกัสใกล ้สุด วนไปกลับ 3 ครัง้ . SB-600 และ SB-400 ไม่ให ้เลือ ่ นหลุดออกมา ขณะก ้มหรือเงย ตัวกล ้อง ค่าความไวแสง ISO Sensitivity เมื่อใช ้แฟลช SB-900. SB-800. มาตรฐาน CIPA วัดที่ 23° C/73.จํานวนภาพถ่ายก ับถ่านทีใ่ ช ้ ้ จํานวนภาพทีถ ่ า่ ยได ้จะขึน ้ อยูก ่ บ ั ชนิดของถ่านทีใ่ ช. SB-800. f/3. ขนาดกรอบภาพ .

ในหน ้าชุดรายการคําสง่ั Set Up เลือก Clean image sensor กด ขวา เพือ ่ เข ้ารายการ 227 .การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอร์ร ับภาพ ์ า่ ยภาพจะมีกระจกฟิ ลเตอร์ (low pass filter) ปิ ดหน ้าอยู่ เซ็นเซอร์รับภาพทีร่ ับแสงจากเลนสถ ้ ้าํ ซอน ้ moiré ในภาพทีม ้ ว้ ๆ สําหรับป้ องกันการเดิดเสนซ ่ ล ี ายเสนริ ้ ้ ่ ั ผู ้ใชสามารถใชคําสง ในหน ้ารายการ Set Up ทําความสะอาดกระจกฟิ ลเตอร์นไ ี้ ด ้ตามทีต ่ ้องการ หรือ ตัง้ ให ้ทําความสะอาดอัตโนมัต ิ ตอนปิ ด หรือ เปิ ดกล ้อง 1. เพื่อให ้ได ้ผลดีท่ส ี ด ุ ควรจัดวางกล ้องในแนวนอน ได ้ระนาบ 2.

3. เลือกคําสง่ั Clean now กด ขวา เพือ ่ ทํารายการ กล ้องจะแสดงข ้อความ Cleaning image sensor ในระหว่างทีก ่ ําลังทําความสะอาด เมือ ่ ทําความสะอาดเสร็จ กล ้องจะแสดงข ้อความ Done เสร็จแล ้ว 228 .

ในหน ้ารายการ Clean image sensor เลือกคําสง่ั Clean at startup/shutdown กด ขวา เพือ ่ ทํารายการ 2. ปุ่ มเช็คระยะชด ั ลึก. ขณะทีใ่ ชงานระบบทํ าความสะอาดในตัว: ปุ่ มชต ปุ่ ม AF-ON. และ ระบบ FV-Lock จะไม่ทํางาน ระบบทําความสะอาดในตัว จะเขย่าตัวเซ็นเซอร์ให ้ผงฝุ่ นหลุดออกมาเอง หากยังมีฝาุ นตกค ้างอยู่ ให ้ทําการเป่ าไล่ด ้วยตัวเอง หรือ สง่ รับบริการทีศ ่ น ู ย์บริการ ้ หากใชระบบทํ าความสะอาดในตัว ติดต่อกันหลายครัง้ ระบบฯอาจจะหยุดทํางานได ้ ี หายภายใน ให ้พักการทํางานสก ั ครูห เพือ ่ ป้ องกันความเสย ่ นึง่ ก่อนจะทําอีก 229 .การตงให้ ้ั ทา ํ ความสะอาดอ ัตโนม ัติ ตอนปิ ด หรือ เปิ ดกล้อง 1. แฟลชหัวกล ้อง. กล ้องจะแสดงรายการให ้เลือกทํา เลือกรายการทีต ่ ้องการ กด เพือ ่ สง่ั ทํารายการต่อไป คําสง่ั Clean at Startup ้ คําอธิบาย การใชงาน ์ ล ้อง ก่อนใชงาน ้ ทําความสะอาด เมือ ่ เปิ ดสวิทชก Clean at shutdown ์ ล ้อง หลังใชงาน ้ ทําความสะอาด เมือ ่ ปิ ดสวิทชก Clean at startup and shutdown ์ ล ้อง ก่อน ทําความสะอาด เมือ ่ เปิ ด และปิ ด สวิทชก ้ และ หลังใชงาน ไม่ต ้องทําความสะอาด Cleaing off * * (Default ค่าปริยายทีถ่ กู ตัง้ มาจากโรงงาน) หมายเหตุ: ระบบทําความสะอาดในตัว ยังไม่สามารถทําความสะอาดได ้ดีเท่ากับการปั ดล ้าง โดยตรง ้ ั เตอร์.

ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Set Up เลือกคําสั่ง Dust off ref photo หากเลือก Clean sensor and then start ่ เซ็นเซอร์ สบัดฝุ่ น 1 ครัง้ ให ้ก่อน กล ้องจะสัน ถ่ายภาพอ ้างอิงฯ เลือก Start กด เพือ ่ สัง่ ทํารายการต่อไป 2. จอ LCD แสดงคําสัง่ rEF ให ้ถ่ายภาพ หมายเหตุ: ต ้องถ่ายภาพอ ้างอิงเงาฝุ่ น ก่อนทีจ ่ ะถ่ายภาพปกติ โปรแกรม NX จึงจะลบเงาฝุ่ นได ้ หากถ่ายภาพปกติกอ ่ นทีจ ่ ะถ่ายภาพเงาฝุ่ น โปรแกรม NX จึงจะไม่สามารถลบเงาฝุ่ นให ้ได ้ 230 .การลบเงาฝุ่นด้วยโปรแกรม Capture NX ใช ้สําหรับถ่ายภาพอ ้างอิงตําแหน่งของเม็ดฝุ่ น ทีต ่ กบนจอเซ็นเซอร์ จากนัน ้ ผู ้ใช ้สามารถตัง้ ค่า คําสัง่ ในโปรแกรม Capture NX เพือ ่ ลบเงาทีเ่ กิดจากเม็ดฝุ่ นในภาพ ได ้โดยอัตโนมัต ิ ิ CPU และมีทางยาวโฟกัสอย่างน ้อย 50 มม. เท่านัน ภาพอ ้างอิงตําแหน่งเม็ดฝุ่ น ต ้องใช ้เลนส์ ทีม ่ ช ี พ ้ 1. และตัง้ โฟกัสไปทีอ ่ น ิ ฟี นต ี ้ี 3. กล ้องจะแสดงข ้อความบอกวิธก ี าร ให ้ถ่ายภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ที่ วางห่างจากเลนส์ประมาณ 10 ซม.

. เปลีน ่ ค่ารูรับ แสง.NDF และจะไม่แสดงให ้ ภาพอ ้างอิงฯนีจ ้ ะมีชอ เห็นเมือ ่ เรียกดูภาพ แต่จะแสดงให ้เห็นตาม ทีแ ่ สดงด ้านบนนี้เท่านัน ้ 231 .4.้ี ควรให ้พืน ้ สีขาวเรียบๆนัน ้ เต็มทัง้ เฟรม ทีเ่ ห็นในช่องมองภาพ กดปุ่ มชัตเตอร์ลงไปจนสุดให ้กล ้องถ่ายภาพ หากกล ้องไม่สามารถถ่ายภาพได ้ เพราะแสงมากหรือน ้อย เกินไป กล ้องจะแสดง ข ้อความเตือนบอกให ้ปรับค่าแสงแล ้วถ่ายภาพ ใหม่ 5. จัด ภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ไม่มรี อย วางห่างจากเลนส์ประมาณ 10 ซม. เปลีย ่ นค่าวัดแสง ฯลฯ ถ่ายภาพต่อไปตามปกติได ้ ่ื ต่อท ้ายว่า *. ภาพอ ้า◌่งอิงตําแหน่งเม็ดฝุ่ นทีถ ่ า่ ยได ้ จะถูก เก็บไว ้ในการ์ดความจําเพื่อใช ้งานในโปรแกรม Capture NX ต่อไป จากนัน ้ ผู ้ใช ้สามารถเปลีย ่ นเลนส์. ตัง้ โฟกัสไปทีอ ่ น ิ ฟี นต ี . เปลีย ่ นการจัดภาพ.

กล ้องจะแสดงข ้อความเตือนว่า ในทันทีทก ี่ ดปุ่ มชัตเตอร์ กระจกจะยกขึน ้ และเปิ ดม่านชัตเตอร์ เมือ ่ ต ้องการยกกระจกลง ให ้ปิ ดสวิทช์กล ้องไป ที่ Off จอ LCD แสดงคําสัง่ และ ช่องมองภาพจะแสดง --.กระพริบเตือน 232 .-- 4. กดปุ่ มชัตเตอร์ กระจกจะยกขึน ้ และเปิ ดม่านชัตเตอร์ จอ LCD แสดงคําสัง่ --.การตงให้ ้ั ทา ํ ความสะอาดเซ็นเซอร์ร ับภาพ ด้วยต ัวเอง หากเซ็นเซอร์รับภาพ มีผงฝุ่ นติดแน่น จนไม่สามารถทําความสะอาดด ้วยระบบฯ ในตัวกล ้องเองได ้ ผู ้ใช ้สามารถทําความสพอาดด ้วยตัวเอง แนะนํ าให ้ใช ้บริการของศูนย์ในการทําความสะอาดแบบนี้ 1. ตรวจเช็คระดับกําลังไฟฟ้ าในแบตเตอรีก ่ ล ้องว่าใช ้ถ่านชาร์ทใหม่ๆ อย่างน ้อย 60 % หรือมีไฟเหลือ หรือใช ้หม ้อแปลงไฟบ ้าน EH-5a เพือ ่ ช่วยให ้มีกําลังไฟฟ้ าพอเพียง 2. ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ Set Up เลือก Lock mirror up for cleaning หากถ่านฯมีกําลังไฟตํา่ กว่า 60% กล ้องจะไม่ให ้ทํารายการคําสัง่ นี้ กด เพือ ่ สัง่ ทํารายการต่อไป 3.-.

ปิ ดสวิทช์กล ้องไปที่ OFF เพือ ่ ลดกระจกปิ ด ม่านชัตเตอร์ ใส่ฝาปิ ดบอร์ด ี้ หรือ เลนส์เข ้าที่ เดิม 233 . ตรวจดูกระจกฟิ ลเตอร์ Low pass ที่ ตัวเซ็นเซอร์ โดยการขยับกล ้องไปมาในทีแ ่ สง ส่องถึง 6.5. หากมีใช ้ลูกยางบีบเป่ าเบาๆไล่ฝน ุ่ ห ้ามใช ้ลูกยางแบบมีแปรง หรือ แตะโดน เซ็นเซอร์ หากไม่แ◌่ใจ ส่งศูนย์บริการทันที 7.

ช่องมองภาพ.เครือ ่ งหมายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆทีแ ่ สดงในจอคําสัง่ LCD. หรือ จอแสดงภาพมีดังนี้ เครือ ่ งหมายเตือน จอคําสั่ง LCD ปั ญหาทีเ่ กิดขึน ้ ในช่องมอง ภาพ แหวนปรับค่ารูรบ ั แสงทีเ่ ลนส์ไม่ได ้ ปรับไปทีร่ รู ับแสงทีแ ่ คบทีส ่ ด ุ (กระพริบ) ถ่านใกล ้หมดไฟฟ้ า • ถ่านหมดไฟฟ้ าแล ้ว (กระพริบ) (กระพริบ) (กระพริบ) - วิธก ี ารแก ้ไขเบือ ้ งต ้น หมุนแหวนปรับค่ารูรับแสงทีเ่ ลนส์ไปที่ รูรบ ั แสงที่แคบที่สด ุ (ค่า f/.มากที่สด ุ ) เตรียมถ่านกล ้องใหม่ • ถอดชาร์ทไฟใหม่ • ถ่านใช ้ไม่ได ้แล ้ว • ติดต่อศูนย์ หรือ ใช ้ถ่านใหม่ • ใช ้ถ่านทีไ่ ม่ใช่ถา่ นแท ้ในกล ้อง หรือในกริป MB-D10 • เปลีย ่ นถ่านใหม่ - ิ นาฬกาในกล ้องยังไม่ได ้ถูกตัง้ ิ ตัง้ นาฬกาในกล ้องใหม่ - ใช ้เลนส์แบบไม่ม ี CPU และยังไม่ได ้ ป้ อนข ้อมูลทางยาวโฟกัส และค่ารูรบ ั แสงกว ้างสุดของเลนส์ให ้กับกล ้อง กล ้องไม่สามารถหาโฟกัสได ้ ป้ อนข ้อมูลทางยาวโฟกัส และค่ารูรับ แสงกว ้างสุดของเลนส์ให ้กับกล ้อง ปรับหาโฟกัสด ้วยตัวผู ้ใช ้เอง (กระพริบ) มีแสงถ่ายภาพมากเกินไป ภาพทีไ่ ด ้จะสว่างเกินไป (โอเว่อร์) มีแสงถ่ายภาพน ้อยเกินไป ภาพทีไ่ ด ้จะมืดเกินไป (อันเดอร์) (กระพริบ) (กระพริบ) ผู ้ใช ้เลือก ในโหมด ถ่ายภาพแบบตัง้ ความเร็วชัตเตอร์ (S Shutter Priority) แฟลชทีใ่ ช ้ไม่สนับสนุนการทํางาน แบบ i-TTL หรือ ไม่ได ้ถูกตัง้ ไปที่ โหมดแฟลช i-TTL • ลดค่าความไวแสง ISO ลง • ใช ้ฟิ ลเตอร์ ND ช่วยลดแสง • เพิม ่ ความเร็วชัตเตอร์ให ้สูงขึ้ น • หรีร่ รู บ ั แสงให ้เล็กลง • เพิม ่ ค่าความไวแสง ISO ขึ้น • ใช ้แฟลช ให ้แสงช่วยถ่ายภาพ • ลดความเร็วชัตเตอร์ให ้สูงขึน ้ • เปิ ดรูรับ แสงให ้กว ้างขึ้ น เปลี่ยนไปใช ้ความเร็วชัตเตอร์อน ่ ื หรือ ใช ้โหมดถ่ายภาพ M แมนน่วล ตัง้ แฟลชไปที่ โหมดแฟลช i-TTL (กระพริบ) 234 .

เครือ
่ งหมายเตือน
จอคําสั่ง
ในช่องมอง
LCD
ภาพ
(กระพริบ)

ปั ญหาทีเ่ กิดขึน

วิธก
ี ารแก ้ไขเบือ
้ งต ้น

หากกระพริบนาน 3 วินาทีหลังที่
ถ่ายภาพ แสงแฟลชทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ
อาจจะไม่พอ ทําให ้ภาพทีถ
่ า่ ยออกมา
ดูมด
ื ได ้
การ์ดความจํา◌็เต็ม ไม่มท
ี เี่ พียงพอ
สําหรับเก็บไฟล์ภาพ หรือ ตัวเลข
ลําดับภาพถูกใช ้หมดแล ้ว

ตรวจดูภาพทีเ่ พิง่ ถ่ายไปใจอแสดง
ภาพ แล ้วปรับแต่งแก ้ไข เช่น ร่นระยะ
ถ่ายภาพเข ้าไปใกล ้ขึน

มีความผิดพลาดเกิดในกล ้องลดขนาดภาพลง
ลบภาพทีไ่ ม่ต ้องการทิง้ ไปบ ้าง
เปลีย
่ นการ์ดความจําใหม่

กดลั่นชัตเตอร์ หรือหากเกิดซํา้ ๆกัน
บ่อยๆให ้ส่งศูนย์บริการ

235

เครือ
่ งหมายเตือน
จอแสดง
จอคําสั่ง
ภาพ LCD
LCD
(ด ้านหลัง)
(ด ้านบน)
No memory
card.
This
memory
card cannot
be used.
Card may
be
damaged.
Insert
another
card.
This card is
not
formatted.
Format the
card.
Folder
contains no
images.
All images
are
hidden.
File does
not
contain
image
data.
Cannot
select
this file.

ปั ญหาทีเ่ กิดขึน

กล ้องหาการ์ดความจําไม่พบ

วิธก
ี ารแก ้ไขเบือ
้ งต ้น

ปิ ดสวิทช์กล ้อง แล ้วตรวจดู
ถอดเปลีย
่ นใส่การ์ดความจํา

กล ้องไม่สามารถใช ้การ์ดนีไ้ ด ้

กล ้องไม่สามารถสร ้างโฟรเดอร์
ใหม่ในการ์ดนีไ้ ด ้

การ์ดถูกล็อคไว ้ ไม่ให ้บันทึกซํ้า
(Write protected)

(กระพริบ)


เปลี่ยนใช ้การ์ดที่ Nikon รับรอง
แล ้ว
ถอดการ์ดออกมา ทําความสะอาด
ขัว้ และการ์ดว่าเรียบร ้อยดีหรือไม่
ลบภาพทิง้ หรือ ถอดเปลีย
่ นการ์ด
ใหม่
ให ้ถอดออกมา สวิทช์ไปที่ write

การ์ดนี้ยงั ไม่ได ้ถูกฟอร์แมท

ฟอร์แมท หรือ ถอดเปลี่ยนการ์ดใหม่

ไม่มไี ฟล์ภาพถูกเก็บไว ้ใน
โฟรเดอร์น้ี

เปลีย
่ นเลือกโฟรเดอร์ใหม่ หรือ
เปลี่ยนการ์ดใหม่

ไฟล์ภาพถูกคําสัง่ ให ้ซ่อนเอาไว ้

เปลี่ยนเลือกโฟรเดอร์ใหม่ หรือ
เลือกคําสั่ง Hide image แล ้ว
เลือก Reveal all pictures

(กระพริบ)
-

-

-

ไฟล์ภาพถูกดัดแปลงด ้วยโปรแกรม
หรือ คอมพิวเตอร์ หรือ กล ้องยีห
่ ้อ
อืน
่ ๆ หรือไฟล์ภาพเสียหาย จนไม่
สามารถแสดงได ้
ไม่สามารถจัดแต่งภาพ Retouch
ไฟล์ภาพเหล่านีใ้ นการ์ดได ้

กล ้องไม่สามารถแสดงภาพได ้
ถอดเปลีย
่ นการ์ดใหม่
กล ้องไม่สามารถจัดแต่งภาพ
Retouch ไฟล์ภาพที่มาจากอุปกรณ์
อืน
่ ๆได ้

236

่ นต ัว My Menu
การสร้างชุดรายการคําสง่ ั สว
ผู ้ใช ้สามารถ ดึงรายการคําสัง่ ต่างๆทีใ่ ช ้บ่อยๆ มาสร ้างเป็ นชุดรายการคําสัง่ ส่วนตัว เพือ
่ ความสะดวก
และรวดเร็วในการเรียกใช ้คําสัง่ ปรับแต่งต่างๆ โดยไม่ต ้องกระโดดหรือค ้นการตามหน ้าชุดคําสัง่ ต่างๆ
เข่นหน ้ารายการ Playback, ชุดคําสัง่ ถ่ายภาพ (Shooting), ชุดคําสัง่ เฉพาะตัว Custom Settings,
ชุดคําสัง่ จัดเตรียมกล ้อง (Setup), และ ชุดคําสัง่ ถ่ายภาพจัดแต่งภาพ Retouch menus
ผู ้ใช ้สามารถรวบรวมคําสัง่ ทีใ่ ช ้บ่อยๆจากทีต
่ า่ งๆมาไว ้ที่ ชุดรายการคําสัง่ ส่วนตัว (My Menu) ได ้ดังนี้
1.
กดปุ่ ม Menu
เรียกแสดงชุดรายการคําสัง่
ขวา เพือ
่ เปิ ดหน ้าชุดรายการคําสัง่ ที่
กด
ต ้องการ
2.
ขึน
้ หรือ
ลง
กด
เลือกชุดรายการคําสัง่ My Menu
กล ้องจะแสดงชุดรายการคําสัง่ ให ้เลือก
Add items: เพือ
่ เพิม
่ หัวข ้อคําสัง่
Remove items: เพือ
่ ลบหัวข ้อคําสัง่
Rank items: จัดอันดับหัวข ้อคําสั่ง
Choose tab: จัดหน ้ารายการคําสัง่
ขวา เพือ
่ เข ้าทํารายการ
กด
3.
กล ้องจะแสดงรายการคําสัง่ ทัง้ หมด
ในหน ้าชุดรายการคําสัง่ My Menu
เลือก Add items
ขึน
้ หรือ
ลง
กด
ให ้เลือกคําสัง่ ทีต
่ ้องการเรียกใช ้บ่อยๆ
กด

เพือ
่ เลือกคําสั่งอันต่อไป

4.
เมือ
่ เลือกแล ้ว ก็จะมีเครือ
่ งหมาย
แสดงว่าคําสง่ั รายการนัน
้ ได ้เก็บลงที่
รายการ My menu เรียบร ้อยแล ้ว
ใชขั้ น
้ ตอนที่ 2-3 สําหรับเก็บคําสง่ั ต่อไป
ตามทีต
่ ้องการ
้ ได ้ จะมีเครือ
หากคําสง่ั ใดทีใ่ ชไม่
่ งหมาย
แสดงเตือนให ้ทราบ
237

การรีเซ็ท คําสง่ ั การทํางาน ทว่ ั ๆไปอย่างรวดเร็ ว (Quick Reset)
เมื่ อกดปุ่ ม
และปุ่ ม
พร ้อมๆกันแช่ไว ้นาน
กว่า 2 วินาที จะเป็ นการรีเซ็ทคําสัง่ ต่างๆภายใน
กล ้อง ให ้กลับไปใช ้คําสัง่ เดิมตามทีถ
่ ก
ู ตัง้ มาจาก
โรงงาน
ทีท
่ ัง้ 2 ปุ่ มนีจ
้ ะมีจด
ุ สีเขียวแต ้มไว ้ให ้เป็ นทีส
่ ่ งั เกตุได ้
การกดปุ่ มรีเซ็ททัง้ สองนี้ จะไม่มผ
ี ลกับคําสัง่ ทีผ
่ ู ้ใช ้
ตัง้ ไว ้แล ้วในชุดรายการคําสัง่ เฉพาะ
คําสง่ ั ทีถ
่ ูกรีเซ็ ท

Image quality
ชนิดของไฟล์ภาพ
Image size
ขนาดของกรอบภาพ
White balance
ี าว
ค่าสมดุลย์สข
การปรับแต่ง WB

ค่าทีต
่ งจาก
้ั
โรงงาน
(Default)
JPEG Normal
JPEG ปกติ
Large
4928 x 3264
Auto
อัตโนมัต ิ
0

ค่าความไวแสง ISO sensitivity
Auto
โหมดถ่ายภาพ
อัตโนมัต ิ
และ SCENE
ISO 100
Release mode
Single
โหมดลัน
่ ชัตเตอร์
เดีย
่ วทีละภาพ
Auto Focus mode
AF-A
โหมดหาโฟกัสอัตโนมัต ิ
หาโฟกัสอัตโนมัต ิ
้ อ
่ งมองภาพ)
ระบบโฟก ัส AF Area mode (ใชช
โหมดช่วยถ่ายภาพ
Single point-AF
โฟกัสทีจุด
39 point
Dynamic-AF
โฟกัสติดตามทัง้
39 กรอบ
Auto area-AF
โหมดช่วยถ่ายภาพอืน
่ ๆ
โฟกัสแบบ
อัตโนมัต ิ
ระบบโฟก ัส AF-area mode (ใช ้ LiveView / Movie)

คําสง่ ั ทีถ
่ ูกรีเซ็ ท

กรอบโฟกัส

ค่าทีต
่ งจาก
้ั
โรงงาน
(Default)
ตรงกลาง ¹

ระบบวัดแสง

มาตริกซ์

ปิ ด–ไม่ใช ้งาน
ปกติ ²

ค่าชดเชยแสง

ปิ ด–ไม่ใช ้งาน

โหมดช่วยถ่ายภาพอืน
่ ๆ

ปิ ด–ไม่ใช ้งาน

โหมดแฟลช
แฟลชอัตโนมัต ื
ม่านชัตเตอร์ชด
ุ แรก
ลดตาแดง+
Slow sync.
ความเร็วชัตเตอร์ตาํ่
ม่านชัตเตอร์ชด
ุ แรก

โหมดช่วยถ่ายภาพ

Wide Area AF
โฟกัสแบบวง
กว ้าง
Normal Area
AF
โฟกัสวงปกติ
Face Priority
โฟกัสทีใ่ บหน ้า

ปิ ด–ไม่ใช ้งาน

สวิทช์ล็อคค่าแสง/โฟกัส
AE/AF hold
ระบบถ่ายภาพคร่อมแสง
ระบบควบคุมภาพ
Picture Control
ค่าชดเชยแสงแฟลช

FV lock
ล็อคค่าแสงแฟลช
Multi Exposure
ถ่ายภาพซ ้อน
Flexible program
โหมดช่วยถ่ายภาพ P*

ปิ ด–ไม่ใช ้งาน
ปิ ด–ไม่ใช ้งาน
ปิ ด–ไม่ใช ้งาน

หมายเหตุ:
1. กรอบโฟกัสอาจจะไม่แสดง หากใช ้โหมดโฟกัส AF-A
2. คําสัง่ Picture Control จะกลับไปใช ้ตามทีโ่ รงงานตัง้ มาให ้

238

การรีเซ็ท ชุดรายการคําสง่ ั ถ่ายภาพ (Reset - Shooting Menu)
ในหน ้ารายการชุดคําสัง่ ถ่ายภาพ (SHOOTING MENU)
เมือ
่ ใช ้คําสั่ง Reset shooting menu จะเป็ นการรีเซ็ท
คําสั่งทีใ่ ช ้สําหรับการถ่ายภาพต่างๆภายในกล ้อง ให ้
กลับไปใช ้คําสัง่ เดิมตามทีถ
่ ก
ู ตัง้ มาจากโรงงาน

คําสั่งที่ถก
ู รีเซ็ท
Reset
่ ไฟล์ [File naming]
การตัง้ ชือ
หน ้าทีข
่ องการ์ดช่อง2 [Role played by card in slot 2]
ตัง้ ขนาดไฟล์ภาพ [Image quality]
ตัง้ ขนาดกรอบภาพ [Image size]
การบีบอัดไฟล์ [JPEG compression]
กําหนดขนาดไฟล์ [NEF (RAW)]
[Type]
[NEF (RAW) bit depth]
ี าว[White balance]
ค่าสมดุลย์สข
Fine tuning
[Choose color temp.]
ค่าควบคุมภาพ [Picture Control]
คําสั่งกําหนดรหัสสี [Color space]
คําสัง่ ให ้แสง [Active D-lighting]
คําสัง่ ลดจุดสีรบกวน [Long exp. NR]
คําสัง่ ลดจุดสีรบกวน [High ISO NR]
คําสัง่ ค่าความไวแสง [ISO sensitivity]
ค่าความไวแสง [ISO sensitivity]
ความไวแสงอัตโนมัต ิ [ISO auto]
คําสัง่ ดูภาพสดจากเซ็นเซอร์ [Live view]
โหมดดูภาพ [Live view mode]
โหมดถ่ายภาพ [Release mode]
คําสัง่ ถ่ายภาพซ ้อน [Multiple exposure]
คําสัง่ ตัง้ เวลาถ่ายภาพ [Interval timer shooting]
โหมดถ่ายภาพยนต์ Movie settings
Movie quality
Microphone
Destination
Manual movie settings
คําสัง่ ตัง้ เวลาถ่ายภาพ [Interval timer shooting]
รีโมทคอนโทรล [Remote control mode]

ค่าทีต
่ งั ้ จากโรงงาน
(Default)
DSC
บันทึกต่อจากช่องการ์ด 1 เต็ม [Overflow]
ไฟล์ JPEG normal
กรอบขนาด Large 4988 x 3264
แบบเน ้นขนาดไฟล์ Size priority
ไฟล์บบ
ี อัดแบบไม่มก
ี ารสูญเสีย ข ้อมูล
Lossless compressed
ไฟล์แบบ 14 บิท
อัตโนมัต ิ Auto
ปิ ด Off
5000 องศาเคลวิน 5000K
มาตรฐานปกติ Standard
รหัส สี sRGB
ปิ ด Off
ปิ ด Off
ปกติ Normal
100
ปิ ด Off
มือถือ Hand-held
ถ่ายเดีย
่ วทีละภาพ Single frame
Reset *
Reset *
1920x1080, 24 เฟรม/วินาที, ละเอียดสูงสุด
ปรับเสียงบันทึกอัตโนมัต ิ
ช่องใส่การ์ด 1
ปิ ด Off
Reset ²
รีโมทหน่วงเวลา [Delayed remote]

*การรีเซ็ทคําสัง่ ถ่ายภาพซ ้อน [Multiple exposure] และ คําสัง่ ตัง้ เวลาถ่ายภาพ [Int. timer] จะกลับไปทีเ่ ริม
่ ต ้นใหม่หมด

239

การรีเซ็ท ชุดรายการคําสง่ ั จ ัดเตรยมกล้อง (Reset – Set up Menu) คําสง่ ั ทีถ ่ ูกรีเซ็ ท ค่าทีต ่ งจาก ้ั โรงงาน (Default) Save user settings U1 U2 LCD Brightness ความสว่างของจอภาพ LCD ใช ้ โหมด P-Program 0 Clean image sensor ทําความจอเซ็นเซอร์ Clean at start up/shutdown HDMI Output resolution Device control ทําความสะอาด ทุกครัง้ ที่เปิ ด-ปิ ด กล ้อง คําสง่ ั ทีถ ่ ูกรีเซ็ ท Time zone and Date Daylight saving Time Auto image rotation กลับภาพตัง้ อัตโนมัต ิ GPS Auto meter-off (ปิ ดอัตโนมัต)ิ Use GPS to set camera clock Eye-fi upload ค่าทีต ่ งจาก ้ั โรงงาน (Default) ปิ ด–ไม่ใช ้งาน เปิ ด–ใช ้งาน เปิ ด–ใช ้งาน เปิ ด–ใช ้งาน เปิ ด–ใช ้งาน Auto อัตโนมัต ิ เปิ ด–ใช ้งาน 240 .

่ั การรีเซ็ท ชุดรายการคํา สงเฉพาะต ัวผูใ้ ช ้ (Reset .Custom Menu) ในหน ้ารายการชุดคําสัง่ เฉพาะตัว(CUSTOM SETTING MENU) เมือ ่ ใช ้คําสัง่ Reset Custom setting จะเป็ นการรีเซ็ทคําสั่งที่ใช ้ ผู ้ใช ้ตัง้ กําหนดไว ้ใช ้เฉพาะตัวกับกล ้องตัวนัน ้ ให ้กลับไปใช ้คําสัง่ เดิมตามทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจาก โรงงาน a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 คําสั่งที่ถก ู รีเซ็ท Reset AF-C Mode Priority ในโหมดหาโฟกัสต่อเนือ ่ ง AF-S Mode Priority ในโหมดหาโฟกัสเดีย ่ ว Focus tracking with lock-on การหาโฟกัส สําหรับติดตามการเคลือ ่ นไหว AF Point Illumination การสว่างของกรอบโฟกัส Focus point wrap-around การเปลีย ่ นตําแหน่งกรอบโฟกัส AF point selection เลือกกรอบทีจ ่ ะใช ้สําหรับการหาโฟกัส Built-in AF-assist illuminator การใช ้ไฟช่วยหาโฟกัส Autofocus mode โหมดหาโฟกัสอัตโนมัต ิ ค่าทีต ่ งั ้ จากโรงงาน (Default) Release กดปุ่ มลั่นชัตเตอร์ได ้เลย Focus ต ้องโฟกัสได ้ก่อน จึงจะลัน ่ ชัตเตอร์ได ้ Normal ระดับ 3 .ปกติ Auto สว่างโดยอัตโนมัตเิ มือ ่ แสงน ้อย No wrap การเลือกกอบโฟกัสแบบไม่วน 39 points เลือกใช ้ได ้ทัง้ 39 กรอบ On เปิ ด ใช ้งาน โฟกัสอัตโนมัตท ิ ล ี ะภาพ Single servo-AF LiveView / Movie AF โหมดโฟก ัสแบบภาพสด / ถ่ายภาพยนต์ โหมดช่วยถ่ายภาพอืน ่ ๆ Wide Area AF โฟกัสแบบวงกว ้าง Normal Area AF โฟกัสวงปกติ Face Priority โฟกัสทีใ่ บหน ้า 241 .

5 วินาที 10 s / 10 วินาที 20 s / 20 วินาที 10 s / 10 วินาที 4 s / 4 วินาที 10 min / 1 นาที 1 min 1 นาที Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน High เสียงแหลมมาก Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน Show frame count แสดงจํานวนภาพ On เปิ ด ใช ้งาน On เปิ ด ใช ้งาน 3 fps 3 ภาพต่อวินาที 242 .b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 c3 c4 c5 d1 d2 d3 d4 d5 d6 คําสั่งที่ถก ู รีเซ็ท Reset ISO sensitivity step value ตัง้ ระดับขัน ้ ของความไวแสง EV steps for exposure ctl.5 s / 0. ตัง้ ระดับขัน ้ ของค่าแสงถ่ายภาพ Exp Comp/Fine Tune ตัง้ ระดับของค่าชดเชยแสง Easy exposure compens. 0 0 0 Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน 6s 6 วินาที 10 s / 10 วินาที 0 0. AE-L กําหนดการทํางานของปุ่ มลัน ่ ชัตเตอร์ Auto meter-off delay กําหนดเวลาปิ ดเครือ ่ งวัดแสง Self-Timer กําหนดเวลานับถอยหลัง หน่วงเวลาถ่ายภาพ จํานวนภาพ คาบเวลาระหว่างถ่ายภาพ Monitor Off delay กําหนดเวลาปิ ดจอแสดงภาพ เมือ ่ เรียกแสดงภาพ Playback เมือ ่ แสดงเมนูชด ุ รายการคําสัง่ Menu เมือ ่ แสดงข ้อมูลการถ่ายภาพ Info เมือ ่ แสดงภาพหลังจากลั่นชัตเตอร์ เมือ ่ แสดงภาพสด LiveView Remote on duration กําหนดเวลาการใช ้รีโมท Beep ตัง้ ระดับเสียงเตือน ตัง้ เสียงสูง-ตํา่ Viewfinder grid display ตัง้ ตารางในช่องมองภาพ ISO display and adjustment แสดงคําเตือนในช่องมองภาพ Viewfinder Warning แสดงคําเตือนในช่องมองภาพ Screen tip ข้อความแนะนําการใช ้ CL mode shooting Speed ตัง้ ความเร็วถ่ายภาพ (ในโหมด CL) ค่าทีต ่ งั ้ จากโรงงาน (Default) 1/3 step ขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป 1/3 step ขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป 1/3 step ขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน Ø 8 mm วงกลมขนาด 8 มม. ตัง้ วิธช ี ดเชยค่าแสงแบบง่าย (ด ้วยแป้ น Command Dial) Center weight area b5 ตัง้ ขนาดของวงวัดแสง (เฉลีย ่ หนักกลาง) Fine tune exposure ตัง้ ค่าแสงแบบละเอียด ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ์ ระบบวัดแสงเฉลีย ่ หนักกลาง ระบบวัดแสงเฉพาะจุด Shutter-release butt.

ก่อนม่านชัตเตอร์จะเปิ ด Flash warning แสดงสัญญาณแฟลชในช่องมองภาพ MB-D11 Batteries เลือกชนิดของถ่านMB-D200 Battery order กําหนดลําดับการใช ้งานแบตเตอรี่ 100 100 ภาพ On เปิ ด ใช ้งาน Auto อัตโนมัต ิ Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน On เปิ ด ใช ้งาน LR6 (AA alkaline) ถ่านแบบอัลกาไลน์ Use MB-D11 batteries first ใช ้ถ่านในตัวกริป MB-D11 ก่อน 243 .0 วิ. continuous release จํานวนถ่ายภาพต่อเนือ ่ ง File Number Sequence กําหนดเลขลําดับไฟล์เก็บภาพ Information display ข ้อมูลในช่องมองภาพ LCD illumination กําหนดการใช ้แสงช่วยส่องดู จอ LCD Exposure delay mode ตัง้ หน่วงเวลา 1.d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 Max.

Assign preview button กําหนดหน ้าทีป ่ มเช็ ู่ คระยะชัดลึก (DOF Preview) Assign AE-L/AF-L button กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ ปุ่ มล็อคแสง/โฟกัส AE-L/AF-L Customize command dials กําหนดหน ้าทีแ ่ ป้ นควบคุมหลัก (ด ้านหลังกล ้อง) [Reverse rotation] [Change main/sub] [Aperture setting] [Menus and playback] Release button to use dial ปุ่ มและแป้ นหมุนต่างๆ Slot empty release lock หากไม่ได ้ใส่การ์ดความจํา? Reverse indicators การแสดงเครือ ่ งหมาย วัดแสง อันเดอร์ และ โอเวอร์ Assign MB-D11 button กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ ปุ่ มล็อคแสง/โฟกัส ในกริป MB-D11 ค่าทีต ่ งั ้ จากโรงงาน (Default) 1/250 over ที่ 1/250 วินาที หรือ มากกว่า 1/60 s ที่ 1/60 วินาที TTL (TTL-Through The Lens) วัดแสงแฟลชผ่านเลนส์ On เปิ ด ใช ้งาน AE & flash คร่อมแสงทัง้ ค่าแสง และ ค่าแสงแฟลช MTR > under > over ค่าแสงปกติ>ค่าแสงน ้อย>ค่าแสงมาก LCD backlight เปิ ดไฟส่องจอ LCD Select center focus point เลือกกรอบโฟกัสตรงกลางจอภาพ Info /Playback แสดงข ้อมมูลถ่ายภาพ/เรียกแสดงภาพ FV Lock ล็อคค่าแสงแฟลช Preview ตรวจดูระยะชัดลึกในภาพ AE/AF lock ล็อคค่าแสงและล็อคโฟกัส No ไม่ต ้องการ Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน Sub-command dial ใช ้แหวนควบคุมรอง Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน No ไม่ต ้องการ Enable release ให ้ใช ้ปุ่ มกดชัตเตอร์ได ้ ตามปกติแบบทีแ ่ สดง AE/AF lock ล็อคค่าแสงและล็อคโฟกัส 244 .e1 e2 e3 e4 e5 e6 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 คําสั่งที่ถก ู รีเซ็ท Reset Flash Sync Speed ั พันธ์กบ กําหนดความเร็วชัตเตอร์ทส ี่ ม ั แฟลช Flash Shutter Speed กําหนดความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํ่าทีจ ่ ะใช ้กับแฟลช Flash cntrl for built-in flash กําหนดโหมดแฟลชหัวกล ้อง Modeling Flash ตัง้ ระบบไฟส่องดูเงา Auto bracketing set ตัง้ ระบบถ่ายภาพคร่อมแสง แบบอัตโนมัต ิ Bracketing order ตัง้ ลําดับภาพคร่อมแสง Switch ตัง้ หน ้าทีป ่ ม ุ่ OK (ขณะทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ) OK button (shooting mode) ตัง้ หน ้าทีป ่ ม ุ่ OK (ขณะทีใ่ ช ้ถ่ายภาพ) Photo info / Playback กําหนดวิธเี รียกดูข ้อมูลภาพ Assign FN Button กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ ปู่ ม FUNC.

Clean at startup Clean at shutdown Clean at start & shut Cleaning off Lock mirror up for cleaning ยก กระจกขึน ้ ค ้างไว ้เพือ ่ ทําความสะอาด • Start Video Mode สัญญาณภาพวีดโี อ • NTSC • PAL HDMI ช่องต่อจอแสดงภาพ HDMI • Auto • 480p • 576p • 720p • 1080i • Device control Off On ความหมาย * เป็ นค่าทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน การฟอร์แมทเพือ ่ ลบภาพทัง้ หมด เพือ ่ จัดเก็บภาพชุดใหม่ • การ์ดในช่อง 1 ไม่ทํา ลบทิง้ แล ้วเริม ่ จัดเก็บใหม่ • การ์ดในช่อง 2 ไม่ทํา ลบทิ้งแล ้วเริ่มจัดเก็บใหม่ จัดเก็บบันทึกโหมดและ คําสัง่ สําหรับโหมด U1 และ U2 •U1 •U2 ลบโหมดและคําสัง่ สําหรับ โหมด U1 และ U2 ทิง้ ไปทัง้ หมด •U1 •U2 ตัง้ ความสว่างจอแสดงภาพ LCD ด ้านหลัง • OK ใช ้ได ้แล ้ว • ปรับให ้มืด -3 ถึง +3 สว่างกว่าปกติ ่ เพือ คําสั่งให ้ทําการสัน ่ ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ่ ทําความสะอาดเดียวนี้ ทันที • สัน ่ ทําความสะอาดเมือ • สัน ่ ้กล เริม ่ เปิ ดใช ้อง เมือ ่ จะปิ ดการใช ้กล ้อง เมือ ่ เริม ่ เปิ ดใช ้กล ้อง และเมือ ่ จะปิ ดทุกครัง้ ้คํ ่ ปิ ด ไม่ต ้องการใช าสังนี้ ยกกระจกสะท ้อนภาพขึน ้ แล ้วค ้างไว ้ เพือ ่ เช็ดจอรับภาพ CMOS • เริม ่ เปิ ด ยกกระจกค ้างไว ้ เพือ ่ เป่ าทําความสะอาดจอ CMOS ตัง้ สัญญาณภาพวีดโี อ ทีจ ่ ะต่อออกจากกล ้อง • NTSC แบบอเมริกา • PAL แบบยุโรป (ประเทศไทย) การส่งสัญญาณภาพแบบความละเอียดสูง ทางช่องต่อจอแสดงภาพ HDMI • อัตโนมัต ิ • 480p • 576p • 720p • 1080i • ใช ้รีโมท ผ่าน HDMI Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน On เปิ ด ใช ้งาน 245 .Basic Set up Menu ้ ฐานของกล้อง รายการกําหนดการใชง้ านขนพื ้ั น ห ัวข้อคําสง่ ั • ต ัวเลือก Format memory card ฟอร์แมทการ์ดความจํา • Slot 1 No Yes • Slot 1 No Yes Save user settings จัดเก็บคําสัง่ โหมด U1 U2 •U1 •U2 Reset user settings ลบคําสัง่ โหมด U1 U2 •U1 •U2 LCD Brightness ตัง้ ความสว่างจอแสดงภาพ • OK • -3 to +3 Clean image sensor คําสัง่ ทําความสะอาดเซ็นเซอร์ • Clean now • Clean at startup / shut.

4 = ถ่านใกล ้หมดอายุ เมือ ่ ใช ้ร่วมกับเครือ ่ งส่งแบบไร ้สาย 246 .Flicker reduction ลดอาการภาพกระพริบจากหลอดไฟ • 50 Hz • 60 Hz Time zone and Date ตัง้ เวลาตามส่วนต่างๆของโลก • Time zone Select • Date Date set Time set • Date format yy/mm/dd mm/dd/yy dd/mm/yy • Daylight saving time Off On • 50 Hz (ประเทศไทย) • 60 Hz ิ ให ้บอกเวลา ตัง้ นาฬกา ตามส่วนต่างๆของโลกทีใ่ ช ้งาน • โซนเวลา เลือกโซนเวลา • วันที่ ตัง้ วันที่ ตัง้ เวลา • ตัง้ รูปแบบแสดงวันที่ ปี /เดือน/วันที่ เดือน/ปี /วันที่ วันที/่ เดือน/ปี • ตัง้ เวลาประจําฤดูร ้อน ปิ ด ไม่ใช ้ เปิ ด ตัง้ เวลาประจําฤดูร ้อน Language ภาษาในเมนูสงั่ งาน • German • English • Spanish • French • Italian • Dutch • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean • ภาษาไทย Image Comment ข ้อความกํากับภาพถ่าย เลือกภาษาทีใ่ ช ้สําหรับเมนูสงั่ งานกล ้อง • Done • Input comment Text entry • Attach comment Auto Image Rotation กลับภาพเป็ นแนวตัง้ เอง • On • Off Dust Off Ref Photo ภาพอ ้างอิงตําแหน่งเม็ดฝุ่ น • Start • Clean sensor then start Battery Info ข ้อมูลการใช ้ไฟแบตเตอรี่ • Battery meter • Picture meter • Charging life Wireless transmitter เครือ ่ งส่งแบบไร ้สาย • เขียนข ้อความเสร็จแล ้ว กลับไปทีเ่ มนูหน ้าแรก • ต ้องการใส่ข ้อความกํากับ เลือกตัวอักษร สําหรับแต่งประโยคข ้อความ่ • ติก ้ เพือ ่ เริม ่ ใส่ข ้อความกํากับลงในไฟล์ภาพ กําหนดให ้กล ้องกลับภาพเป็ นแนวตัง้ ให ้เอง เมือ ่ ตัง้ กล ้องในแนวตัง้ • German • English • Spanish • French • Italian • Dutch • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean • ภาษาไทย ่ เจ ้าของ สําหรับเขียนข ้อความกํากับลงในไฟล์ภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ เช่น ชือ (จะเชียนเหมือนกันหมดทุกภาพ) • เปิ ด ใช ้งาน • ปิ ด ไม่ใช ้งาน ใช ้ถ่ายภาพอ ้างอิงตําแหน่งเม็ดฝุ่ นบนจอรับภาพ CCD • Start เริม ่ ถ่ายภาพอ ้างอิง ต ้องใช ้กับไฟล์ NEF และ Nikon Capture ่ ทําความสะอาดก่อน แล ้วจึงถ่ายภาพอ ้างอิง • ให ้สัน สําหรับแสดงข ้อมูลการใช ้งานถ่านแบตเตอรีเ่ ท่านัน ้ • มาตรวัดไฟฟ้ าคงเหลือในถ่านไฟฟ้ า • มาตรวัดจํานวนภาพทีถ ่ า่ ยไปแล ้ว จากถ่านก ้อนนี้ • แสดงวงจรชีวต ิ ของถ่าน 0 = ถ่านใหม่.

Copyright information ข ้อมูลลิขสิทธ์ภาพ • Done • Artist • Copyright • Attached copyright info.4000) • Max aperture(F1.00 เมือ ่ ต ้องการเขียนข ้อมูลลิขสิทธ์ กํากับลงในไฟล์ภาพทีถ ่ า่ ย • เขียนเสร็จแล ้ว • ชื่ อเจ ้าของ • ข ้อความแสดงลิขสิทธ์ • ใส่ข ้อความลิขสิทธ์ในไฟล์ภาพ • ให ้จดบันทึกค่าต่างๆในกล ้องทีไ่ ด ้ตัง้ ไว ้แล ้ว • ให ้เอาค่าต่างๆในกล ้องทีไ่ ด ้บันทึกไว ้ ออกมาใช ้ คําสัง่ การใช ้งานร่วมกับเครือ ่ ง GPS • ปิ ดพักการใช ้งาน GPS พร ้อมกับระบบวัดแสงของกล ้อง ิ • ใช ้สัญญาณ GPS ตัง้ นาฬกาในกล ้อง • แสดงพิกด ั ตําแหน่ง เมือ ่ ต ้องการแสดงเส ้นขอบฟ้ าเสมือนบนจอ LCD • ใช ้ • ไม่ใช ้ ข ้อมูลเลนส์แมนน่วลโฟกัส ทีจ ่ ะใช ้กับกล ้อง เพือ ่ ให ้ตัววัดแสงทํางานได ้ • • • • ตัง้ ค่าเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว กําหนดหมายเลขประจําเลนส์ (หมายเลข 1 ถึง 9) ค่าทางยางโฟกัสของเลนส์ (6 – 4000 มม.20) • แสดงค่าปรับแต่งทีบ ่ น ั ทึกไว ้ทัง้ หมด ่ มไร ้สายด ้วยการ์ด Eye-fi เมือ ่ ต ้องการต่อเชือ • ใช ้ • ไม่ใช ้ สําหรับแสดงข ้อมูลของโปรแกรมควบคุมกล ้อง (เฟริมแ ์ วร์) • หมายเลขลําดับรุน ่ โปรแกรม A 1.2-F22) AF fine tune การปรับแต่ง การหาโฟกัสอัตโนมัต ิ • AF fine tune (On/Off) Off On • Saved value (+/.00 247 .00 B 1.) ค่ารูรบ ั แสงกว ้างสุดของเลนส์ทใ่ี ช ้ (F/1.00 B 1.20) • List saved values Eye-fi Upload ่ มไร ้สายด ้วยการ์ดEye-fi ต่อเชือ • Enable • Disable Firmware Version โปรแกรมควบคุมกล ้อง • Version No.20) • ค่าปรับแต่งปกติ (+/. A 1. Save/load settings การบันทึกค่าต่างๆทีต ่ งั ้ ไว ้แล ้ว • Save settings • Load settings GPS การใช ้งานร่วมกับเครือ ่ ง GPS • Auto meter off • Use GPS to set clock • Position Virtual horizon เส ้นขอบฟ้ าเสมือน • Enable • Disable Non-CPU lens data กําหนดเลนส์แมนน่วลโฟกัส ที่จะใช ้กับกล ้อง • Done • Lens number(1 .2 ถึง F/22) คําสัง่ ปรับแต่ง การหาโฟกัสอัตโนมัต ิ • เริม ่ ทําการปรับแต่งการหาโฟกัส Off ปิ ด ไม่ใช ้ On เปิ ด เริม ่ ทําการปรับแต่ง • บันทึกค่าปรับแต่งทีห ่ าไว ้ได ้ (+/.9) • Focal length(6 .20) • Default (+/.

2 M (ใหญ่ ขนาด 16 ล ้าน พิกเซล) * • 3696 x 2448 / 9.5 ภาพต่อวินาที 248 .Shooting Menu รายการคําสง่ ั การถ่ายภาพ * เป็ นค่าทีถ่ ูกตัง้ มาจากโรงงาน ห ัวข้อคําสง่ ั • ต ัวเลือก Reset Shooting Menu รีเซ็ท รายการชุดคําสัง่ • Yes • No Storage Folders โฟรเดอร์สําหรับเก็บไฟล์ภาพ • New • Select folder ความหมาย File Naming ่ ไฟล์ภาพ การกําหนดตัง้ ชือ • File Naming Text entry Role Played by card in Slot 2 กําหนดการทํางานของช่องการ์ด 2 • Overflow • Back Up • Raw(Slot 1)+JPG(Slot 2) Image Quality กําหนดขนาดไฟล์ภาพ • NEF(Raw)+JPEG Fine • NEF(Raw)+JPEG Normal • NEF (Raw) + JPEG Basic • NEF (Raw) • JPEG Fine • JPEG Normal * • JPEG Basic Image Size กรอบขนาดของภาพ • Large * • Medium • Small JPEG Compression อัตราบีบอัดขนาดไฟล์ภาพ • Size priority * • Optimal quality NEF (RAW) recording การจัดการไฟล์ภาพดิบ NEF (RAW) • Type Lossless compressed * Compressed • NEF (RAW) bit depth 12-bit * 14-bit ่ นํ าไฟล์ภาพ (ถูกตัง้ DSC__ มาจากโรงงาน) * การกําหนดตัง้ ชือ ใช ้ สัง่ ให ้กล ้องใช ้ค่าเดิมทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน (ดูรายการ *) • Yes ใช ้ ให ้กลับไปเหมือนเดิมตามทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน • No ไม่ต ้องการ การกําหนดให ้กล ้องสร ้างโฟรเดอร์ใหม่สําหรับเก็บไฟล์ภาพ • New สร ้างโฟรเดอร์ใหม่ • Select folder เลือกโฟรเดอร์ทม ่ี อ ี ยูแ ่ ล ้วในรายการ ่ นํ าไฟล์ภาพ • ตัง้ ชือ ื่ ใหม่ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใส่ชอ กําหนดการทํางานของช่องการ์ดช่อง 2 • บันทึกไฟล์ภาพลงการ์ด 1 เต็มแล ้วจึงจะเปลีย ่ นไปใช ้ การ์ด 2 • บันทึกลงในการ์ดทัง้ การ์ด 1 และ การ์ด 2 พร ้อมๆกัน • บันทึกไฟล์ NEF ลงที่การ์ด 1 และ JPEG ลงทีใ่ นการ์ด2 กําหนดขนาดของภาพ และไฟล์ภาพทีจ ่ ะถูกบันทึกลงในการ์ดความจํา • NEF (Raw) + JPEG Fine รายละเอียดสูงสุด • NEF (Raw) + JPEG Normal รายละเอียดปานกลาง • NEF (Raw) + JPEG Basic รายละเอียดขัน ้ พืน ้ ฐาน • NEF (Raw) ไฟล์ภาพดิบ ไม่มก ี ารตกแต่ง • JPEG Fine ไฟล์อด ั น ้อย ให ้รายละเอียดในภาพสูงสุด • JPEG Normal ไฟล์อด ั ปานกลาง ให ้รายละเอียดปานกลาง * • JPEG Basic ไฟล์บบ ี อัดมาก ให ้รายละเอียดขัน ้ พืน ้ ฐาน การกําหนดกรอบขนาดภาพ .0 (เล็ก ขนาด 4 ล ้าน พิกเซล) เลือกอัตราการบีบอัดเพือ ่ ย่อลดขนาดของๆไฟล์ภาพ • Size priority เน ้นทีล ่ ดขนาดไฟล์ภาพ * • Optimal quality เน ้นคุณภาพให ้สมส่วนกับขนาดไฟล์ภาพ เลือก ลักษณะรูปแบบไฟล์ภาพดิบ (RAW) ทีจ ่ ะบันทึกลงในการ์ด • ลักษณะ บีบอัดแบบไม่สญ ู เสียรายละเอียดในภาพ * บีบอัดลดขนาดไฟล์ลงให ้เล็กทีส ่ ด ุ • รูปแบบ NEF (RAW) แบบ 12-bit (12 บิทต่อจุดพิกเซล) * แบบ 14-bit (14 บิทต่อจุดพิกเซล) ข ้อสั่ งเกตุ: ไฟล์ภาพแบบ NEF (RAW) เมือ ่ บันทึกที่ 14 บิท จะมีขนาด ใหญ่กว่าแบบ 12 บิท อยูป ่ ระมาณ 35% และทําให ้ความเร็วในการ ถ่ายภาพลดลงเหลือ 2.0 (กลาง ขนาด 9 ล ้าน พิกเซล) • 2464 x 1632 / 4.กว ้างxยาว / ขนาดไฟล์โดยประมาณ • 4928 x 3264 / 12.

-3 to +3) Hue (-3 to +3) • Vivid Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A. สีเหลือง. -3 to +3) Hue (-3 to +3) • Monochrome Sharpening (A. สีเขียว) โทนสี (เลือกได ้ 10 โทน) • ตัง้ แบบเฉพาะตามทีผ ่ ู ้ใช ้ต ้องการ [custom] 249 . 0. -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Filter (Off. 0.White Balance ี าว สมดุลย์สข • Auto * Normal Keep warm light colors • Incandescent • Fluorescent 1 Sodium-vapor lamps 2 Warm-white 3 White fluorescent 4 Cool-white 5 Day white 6 Daylight fluorescent 7 High temp mercury-vapor • Direct Sunlight • Flash • Cloudy • Shade • Choose color temp. Y. สีส ้ม. -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A. 0. สีแดง. G-M และเลนส์ทใ่ี ช ้ * รักษาสภาพสีทม ี่ อ ี ณ ุ หภูมต ิ ํา่ ไว ้ • Incandescent เมือ ่ ใช ้แสงจากหลอดไฟฟ้ าแบบเผาไส ้ทังสเตน • Fluorescent เมือ ่ ใช ้แสงจากหลอดไฟฟ้ าแบบหลอดเรืองแสง 1 หลอดไอโซเดียม 2 หลอดนีออนสีเหลือง 3 หลอดนีออนสีขาว 4 หลอดนีออนสีฟ้า 5 หลอดนีออนสีขาว-เหลือง 6 หลอดนีออนสีขาว-ฟ้ า 7 หลอดแบบไอปรอท • Direct Sunlight เมือ ่ ใช ้แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง • Flash เมือ ่ ใช ้แสงจากแสงไฟแฟลช • Cloudy เมือ ่ ใช ้แสงธรรมชาติ สภาพท ้องฟ้ าเมฆมาก • Shade เมือ ่ ใช ้แสงธรรมชาติ ในทีๆ่ มีรม ่ เงา • ปรับตามอุณหภูมแ ิ สงทีต ่ ้องการ 2500 K . 0) Quick adjust (-2 ถึง +2) ความคมชัด (A. 0 to 9) Contrast (A. 0. • Preset manual ี าว ในสภาพแสงต่อไปนี้ กําหนดเลือกใช ้ค่าสมดุลย์สข • Auto อัตโนมัต ิ ตามตาราง A-B. 0. -3 to +3) Hue (-3 to +3) • Neutral Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A. G-M และเลนส์ทใี่ ช ้ * ปรกติ ตามตาราง A-B. -3 ถึง +3) โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) • ภาพธรรมชาติ ตามปกติถก ู ตัง้ ไว ้ที่ Default (2. 0. -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A. 0 ถึง 9) ค่าคอนทราส (A. 0) ความคมชัด (A. -3 ถึง +3) ความสว่าง (-1 ถึง +1) ความเข ้มอิม ่ ของสี (A. 0) Quick adjust (-2 ถึง +2) ความคมชัด (A. O. 0. -3 ถึง +3) โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) • ภาพสีสรรสดใส ตามปกติถก ู ตัง้ ไว ้ที่ Default (4. R. 0 to 9) Contrast (A. 0 ถึง 9) ค่าคอนทราส (A. 0 to 9) Contrast (A. -3 to +3) Brightness (-1 to +1) Saturation (A. 0.10000 K • ผู ้ใช ้ปรับวัดเองตามสภาพแสงทีม ่ ใี นขณะนัน ้ Set Picture Control เลือกรูปแบบลักษณะแต่งภาพ เลือกรูปแบบลักษณะของภาพ หรือ จะตัง้ ตามรูปแบบของตัวเอง • Standard Quick adjust (-2 to +2) Sharpening (A. -3 ถึง +3) ความสว่าง (-1 ถึง +1) ความเข ้มอิม ่ ของสี (A. 0. -3 ถึง +3) ความสว่าง (-1 ถึง +1) ความเข ้มอิม ่ ของสี (A. G) Toning (10 options) • [custom] • ภาพมาตรฐาน ตามปกติถก ู ตัง้ ไว ้ที่ Default (3. 0) Quick adjust (-2 ถึง +2) ความคมชัด (A. 0. 0. 0 to 9) Contrast (A. 0 ถึง 9) ค่าคอนทราส (A. 0. -3 ถึง +3) ความสว่าง (-1 ถึง +1) ฟิ ลเตอร์เสมือน (ปิ ด. 0 ถึง 9) ค่าคอนทราส (A. -3 ถึง +3) โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) • ภาพสีเดีย ่ ว (ขาว-ดํา) ตามปกติถก ู ตัง้ ไว ้ที่ Default (3.

3 100 * 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 การกําหนดรหัสระบบสีของไฟลล์ภาพ ในการแสดงภาพ • ใช ้รหัสสีแบบมาตรฐาน sRGB ทั่วๆไป * • ใช ้รหัสสีของ Adobe RGB ใช ้สําหรับเพิม ่ ความสว่างให ้กับตัวแบบหลักในภาพ (เสมือนว่าใช ้แสงแฟลชช่วยในการถ่ายภาพ) • ปรับเร่งความสว่างอัตโนมัตท ิ ต ี่ ัวแบบ • ปรับเร่งความสว่างสูงสุด • ปรับเร่งความสว่างมาก • ปรับเร่งความสว่างทั่วไป • ปรับเร่งความสว่างเล็กน ้อย • ปิ ด ไม่ใช ้งานเลย * การกําจัดจุดสีรบกวนเมือ ่ ต ้องใช ้ความเร็วชัตเตอร์ มากกว่า ½ วินาที • On เปิ ด ใช ้งาน • Off ปิ ด ไม่ใช ้ * การกําจัดจุดสีรบกวนเมือ ่ ต ้องใช ้ความไวแสง ISO สูง .เปิ ดใช ้ ทีค ่ วามไวแสง ISO 400 .ปิ ด ไม่ใช ้เลย (>800 แต่จะใช ้เล็กน ้อยที่ ISO 800 ขึน ้ ไป) กําหนดค่าความไวแสงใช ้งาน (ดูรายการคําสัง่ เฉพาะ b2 ด ้วย) • ISO LO 1 LO 0.7 LO 0.Manage Picture Control คําสัง่ จัดการแต่งภาพ สร ้างชุดคําสัง่ เพือ ่ ใช ้สําหรับการแต่งภาพของตัวผู ้ใช ้เอง • Save/edit • Rename • Delete • Load/save Auto Distortion Control ปรับความเพีย ้ นในภาพโดยอัตโนมัต ิ • On • Off * • แก ้ไข หรือ เซฟเก็บลงไว ้ในการ์ดความจํา ่ คําสัง่ แต่งภาพ • เปลีย ่ นชือ • ลบทิ้ง • เรียกใช ้ หรือ เซฟ คําสัง่ แต่งภาพของตัวเอง ปรับแต่งความผิดเพีย ้ นของมุม และขอบภาพทีเ่ กิดจากเลนส์ • On เปิ ด ใช ้งาน • Off ปิ ด ไม่ใช ้ * Color Space รหัสระบบสีของไฟลล์ภาพ • sRGB * • Adobe RGB Active D-Lighting คําสัง่ ให ้ค่าแสงเสมือนใช ้แฟลช • Auto • Extra High • High • Normal • Low • Off * Long Exposure NR ระบบขจัดจุดสีรบกวน (ความเร็วชัตเตอร์ตํา่ ) • On • Off * High ISO NR ระบบขจัดจุดสีรบกวน (ทีค ่ วามไวแสง ISO สูง) • High • Normal * • Low • Off ISO ความไวแสง • ISO LO 1 LO 0.7 LO 0.เปิ ดใช ้ ทีค ่ วามไวแสง ISO ปานกลาง (800-1600) * .เปิ ดใช ้ ทีค ่ วามไวแสงสูง (1600 ขึน ้ ไป) .3 100 * 200 250 320 400 500 640 800 1000 1250 1600 250 .

30 ภาพ/วิ.10 • Auto gain On Off Movie setting ปรับแต่งการถ่ายภาพยนต์ • Quality 1920x1080. ความละเอียดสูง 1280x720. normal 1280x720.. 30fps. 30 ภาพ/วิ. 24fps. 24 ภาพ/วิ. 24fps.0 • กําหนดค่าความไวแสง ISO แบบอัตโนมัต ิ เปิ ด (ใช ้งาน) / ปิ ด (ไม่ใช ้งาน) * กําหนดเพดานค่าความไวแสงอัตโนมัตใิ ห ้ใช ้ได ้ไม่เกิน 400 800 1600 3200 HI 1 * (เทียบเท่า 6400) กําหนดช่วงค่าความเร็วชัตเตอร์ให ้ใช ้ได ้ 1/250 .7 HI 1.0 • ISO sensitivity auto control On / Off * Maximum sensitivity 400 800 1600 3200 HI 1 * Minimum shutter speed 1/250 . ความละเอียดปานกลาง 640x424.3 HI 0.3 HI 0. high 1280x720. ความละเอียดสูง 1920x1080. 24 ภาพ/วิ. normal • Microphone Auto sensitivity (A) High sensitivity (3) Normal sensitivity (2) Low sensitivity (1) Microphone off • Destination Slot 1 * Slot 2 • Manual Movie Setting Off * On 2000 2500 3200 6400 HI 0. 24fps.7 HI 1. ความละเอียดสูง 640x424.1 sec Multiple Exposure การซ ้อนภาพทีจ ่ ะถ่าย • Reset * • Done • Number of shots 2 .10 • ตัง้ ความสว่างอัตโิ นมัต ิ On เปิ ด ใช ้ (กล ้องจะตัง้ ความสว่างของแต่ละภาพให ้เหมาะสม) Off ปิ ด ไม่ใช ้ เลือกค่าขนาดภาพและความละเอียดของภาพยนต์ • คุณภาพ 1920x1080. normal 640x424. 30fps. normal 1280x720... ความละเอียดปานกลาง • ตัง้ ค่าความไวของไมโครโฟนบันทึกเสียง ความไวอัตโนมัต ิ (A) ความไวสูง (3) ความไวปกติ (2) ความไวตํา่ (1) Microphone off ปิ ด – ไม่ใช ้ไมโครโฟนในตัวกล ้อง • เลือกการ์ดทีจ ่ ะใช ้บันทึกไฟล์ภาพยนต์ Slot 1 การ์ดช่อง 1 * Slot 2 การ์ดช่อง 2 • ปรับตัง้ ความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง ISO (ด ้วยโหมด M) Off * ปิ ด ไม่ใช ้ On เปิ ด ใช ้ 251 . 24 ภาพ/วิ. 24 ภาพ/วิ. high 1920x1080. 24fps. ความละเอียดปานกลาง 1280x720. 30fps. high 1280x720.. 30 ภาพ/วิ..2000 2500 3200 6400 HI 0.. ความละเอียดสูง 1280x720. 30fps.1 วินาที การซ ้อนภาพทีจ ่ ะถ่าย สามารถเลือกซ ้อนกันได ้ตัง้ แต่ 2-10 ภาพ • ตัง้ ต ้นเริ่ มใหม่ * ้ เรียบร ้อยแล ้ว • เสร็จสิน • ตัง้ จํานวนภาพทีจ ่ ะถ่ายซ ้อน 2 .. 30 ภาพ/วิ. ความละเอียดปานกลาง 1280x720. high 640x424..

Intvl Timer Shooting การถ่ายภาพอัตโิ นมัต ิ ตามช่วงเวลาที่ กําหนด • Start Now Start time • Interval [hh:mm:ss] • Select Intvl*Shots [000] x [0] = 0001 • Start Off On Remote control Mode การใช ้รีโมทคอนโทรล • Delayed remote • Quick-response • Remote miror-up ตัง้ ถ่ายภาพตามเวลาทีก ่ ําหนด และจํานวนภาพทีก ่ ําหนด • Start เริม ่ ถ่ายภาพแรกเมือ ่ ไหร่ Now เริม ่ ถ่ายภาพทันที กล ้องจะเริม ่ ถ่ายภาพแรกใน 3 วินาที ิ สําหรับเริม Start time ตัง้ นาฬกา ่ ถ่ายภาพเมือ ่ ถึงเวลาทีต ่ งั ้ ไว ้ • Interval ตัง้ ช่วงระยะเวลาถ่ายภาพ ให ้ห่างนานเท่าไหร่ [ชม:นาที:วินาที] • Select Intvl*Shots ตัง้ จํานวนช่วง และ จํานวนภาพถ่ายในแต่ละช่วง [จํานวนช่วง] x [จํานวนภาพใน 1 ช่วง] = จํานวนภาพทัง้ หมด • Start เริ่ม Off ปิ ด (ใช ้สําหรับปิ ดระบบ หรือ หยุดการทํางานเพือ ่ เปลีย ่ นค่า) On เปิ ด (เริม ่ ทํางาน ให ้นับเวลาได ้) ตัง้ การทํางานของรีโทมลัน ่ ชัตเตอร์ • รีโมท หน่วงเวลา 2 วินาทีกอ ่ นลั่นชัตเตอร์ • ลัน ่ ชัตเตอร์ทันทีทก ี่ ดปุ่ มรีโมทลั่นชัตเตอร์ • กดรีโมทครัง้ แรกยกกระจกขึน ้ กดอีกครัง้ ลั่นชัตเตอร์ 252 .

Playback Menu รายการแสดงภาพถ่ายทีบ ่ ันทึกเก็บไว้ในการ์ดความจํา ห ัวข้อคําสง่ ั • ต ัวเลือก Delete ลบไฟล์ภาพทิง้ • Selected • All Playback Folder เลือกโฟรเดอร์ทจ ี่ ะใช ้ดูภาพ • D7000 • All • Current Hide Image ซ่อนภาพทีถ ่ า่ ยเก็บไว ้ • Select / set • Deselect all? ความหมาย * เป็ นค่าทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน เลือกภาพทีต ่ ้องการลบทิง้ จากการ์ด • Selected เลือกลบทิง้ เป็ นภาพๆไป • All ลบทิง้ ทัง้ หมดทุกภาพ เลือกโฟรเดอร์ทจ ี่ ะใช ้ดูภาพ • เลือกดูเฉพาะโฟรเดอร์ทส ่ี ร ้างจากกล ้อง D7000 เท่านัน ้ • ดูหมดทุกโฟรเดอร์ ทีอ ่ ยูใ่ นมาตรฐาน DCF • โฟรเดอร์ลา่ สุดทีก ่ ําลังใช ้บันทึกภาพ เลือกซ่อนภาพทีเ่ ก็บไว ้ โดยไม่ให ้แสดงบนจอ LCD ของกล ้อง • เลือกภาพ / เริ่ม • ยกเลิก ไม่เลือกเลย Display Mode รูปแบบการแสดงภาพบนจอ LCD • Basic photo info Highlights Focus point • Detailed photo info RGB Histogram Data ติก ้ เลือกรูปแบบการแสดงข ้อมูลของไฟลล์ภาพบนจอ LCD Copy image(s) สร้างสําเนาภาพ • Select source • Select image(s) • Select destination • Copy image(s) สร ้างสําเนาไฟล์ภาพขึน ้ อีกชุดไปเก็บไว ้ทีต ่ ้องการ Image Review แสดงภาพทีเ่ พิง่ ถ่าย • Off * • On • เลือกให ้แสดงข ้อมูลภาพแบบพืน ้ ฐาน แสดงส่วนทีส ่ ว่างเกินกว่า CMOS จะบันทึกได ้ในภาพ บริเวณจุดโฟกัส ทีไ่ ด ้เลือกใช ้ ในภาพ • เลือกให ้แสดงข ้อมูลภาพแบบในรายละเอียด ฮิทโตแกรม สีแดง/เขียว/นํ้ าเงิน (กราฟเฉลีย ่ ของค่าสีตอ ่ จุด) ข ้อมูลการถ่ายภาพทัง้ หมดในการถ่ายภาพนัน ้ • • • • เลือกการ์ด และ โฟรเดอร์ ทีเ่ ก็บต ้นฉบับไฟล์ภาพ เลือกไฟลภาพต ้นฉบับ เลือกการ์ด และ โฟรเดอร์ ทีเ่ ก็บสําเนาไฟล์ภาพ สัง่ ให ้สร ้างสําเนาไฟล์ภาพ แสดงภาพทีเ่ พิง่ จะถูกบันทึกล่าสุด หลังจากกดปุ่ มชัตเตอร์ • ปิ ด ไม่ต ้องแสดง * • เปิ ด ให ้แสดงทุกครัง้ ทีก ่ ล ้องบันทึกภาพ After Delete หลังจากลบภาพทิง้ ไปแล ้ว • Show next * • Show previous • Continue as before Rotate Tall กลับภาพแนวตัง้ อัตโนมัต ิ • On * • Off กําหนดการทํางานขัน ้ ต่อไป หลังจากทีก ่ ดปุ่ ม Delete ลบภาพทิง้ แล ้ว Slide Show ตัง้ ให ้กล ้องทยอยแสดงทีละภาพ เป็ นช่วงจังหวะ • แสดงภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ถัดไป * • แสดงภาพทีบ ่ น ั ทึกก่อนหน ้าภาพทีล ่ บไป • แสดงภาพถัดไป ตามทิศทางทีด ่ ก ู อ ่ นหน ้านี้ กําหนดให ้กล ้องกลับภาพแนวตัง้ โดยอัตโนมัต ิ เมือ ่ ตัง้ กล ้องในแนวตัง้ • เปิ ด ให ้กลับภาพอัตโนมัต ิ • ปิ ด ไม่ต ้องกลับภาพ 253 .

ให ้กล ้องทยอยแสดงภาพ • Start • Frame Interval 2 sec 3 sec 5 sec 10 sec Print Set (DPOF) กําหนดภาพทีจ ่ ะพิมพ์ • Select / set • Cancel Order • เริม ่ แสดงภาพ • ช่วงระยะเวลาทีแ ่ สดงแต่ละภาพ 2 วินาที 3 วินาที 5 วินาที 10 วินาที เลือกภาพทีจ ่ ะพิมพ์ เมือ ่ ต่อกล ้องกับเครือ ่ งพิมพ์มาตรฐาน DPOF • กดเลือกภาพ / เริ่ม (หากไฟล์ภาพ NEF ก็จ ะใช ้ระบบนีไ้ ม่ได ้) • ยกเลิก ไม่พม ิ พ์เลย 254 .

Custom Settings Menu (a: Autofocus) รายการคําสง่ ั เฉพาะ (ห ัวข้อ a: ระบบหาโฟก ัสอ ัตโนม ัติ) ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก a1 AF-C Mode Priority a1 ในโหมดหาโฟกัสต่อเนือ ่ ง • Release * • Focus a2 AF-S Mode Priority a2 ในโหมดหาโฟกัสเดีย ่ ว • Focus * • Release a3 Focus tracking with lock-on a3 กําหนดการหาโฟกัสติดตามการเคลือ ่ นที่ • 5 (Long) •4 • 3 (Normal) * •2 • 1 (Short) • Off a4 AF Point Illumination a4 การสว่างของกรอบโฟกัส • Auto * • On • Off a5 Focus point wrap-around a5 การเปลีย ่ นตําแหน่งกรอบโฟกัส • Wrap • No wrap * a6 Number of Focus Points a6 เลือกกรอบทีจ ่ ะใช ้สําหรับการหาโฟกัส • 39 points * • 11 points a7 Built-in AF-assist illuminator a7 การใช ้ไฟช่วยหาโฟกัส • On * • Off a8 Live View/Movie AF a8 โหมดโฟกัสสําหรับการดูภาพสด/ถ่าย ภาพยนต์ • Autofocus mode Single-servo AF Full-time-servo-AF • AF-area mode Face priority AF Wide-area AF Normal-area AF Subject-tracking AF ความหมาย * เป็ นค่าทีถ ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน ในโหมดหาโฟกัสแบบต่อเนือ ่ ง ผู ้ใช ้สามารถกําหนดให ้กล ้องลั่น ชัตเตอร์ได ้เมือ ่ • กดปุ่ มลั่นชัตเตอร์ * • เมือ ่ กล ้องจับโฟกัสได ้อย่างชัดเจนแล ้วเท่านัน ้ ในโหมดหาโฟกัสแบบถ่ายทีละภาพ ผู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนดให ้ กล ้องลั่นชัตเตอร์ได ้เมือ ่ • Focus เมือ ่ กล ้องจับโฟกัสได ้อย่างชัดเจนแล ้วเท่านัน ้ * • Release ให ้กล ้องลั่นชัตเตอร์ทันทีทก ี่ ดปุ่ มชัตเตอร์ เลือกกําหนดกาหยุรติดตามหาโฟกัส หากวัตถุเคลือ ่ นทีง่ ออกไป หรือ ความไวในการปรับโฟกัสติดตามตัววัตถุไป • 5 ใช ้เวลายาวนานกว่าปกติ (ปรับโฟกัสตามไปช ้าๆ) • 4 ปรับตามค่อนข ้างช ้า • 3 ปรับโฟกัสตามไปปกติ * • 2 ปรับค่อนข ้างเร็ว ้ กว่าปกติ (ปรับโฟกัสตามอย่างรวดเร็ว) • ใช ้เวลาสัน • ปิ ด ไม่ใช ้งาน ไม่ต ้องรอ ให ้กล ้องโฟกัสใหม่ทน ั ที การสว่างของกรอบโฟกัสในช่องมองภาพ • Auto * แสดงโดยอัตโิ นมัต ิ หรือ เมือ ่ มีแสงน ้อย * • On เปิ ดใช ้ ไม่วา่ สภาพแสงจะเป็ นอย่างไร • Off ปิ ด ไม่ใช ้ ไม่ต ้องแสดง การเปลีย ่ นตําแหน่งของกรอบโฟกัสในช่องมองภาพ เมือ ่ ใช ้แป้ น 4 ทิศ • เมือ ่ กดไปจนสุดกรอบ ให ้หมุนวนไปแสดงอีกด ้านหนึง่ • เมือ ่ กดไปจนสุดกรอบ ต ้องกดย ้อนกลับทีเ่ ดิม * กําหนดจํานวนกรอบทีจ ่ ะใช ้สําหรับการหาโฟกัส • 39 กรอบ * • 11 กรอบ กําหนดการใช ้งานของไฟส่องช่วยหาโฟกัส • On * เปิ ดใช ้งาน ตามสภาพแสงทีม ่ ี* • Off ปิ ด ไม่ใช ้งานเลย กําหนดการใช ้งานระบบช่วยหาโฟกัสเมือ ่ ใช ้โหมดูภาพสด หรือ ถ่ายภาพยนต์ • เลือกโหมดโฟกัส แบบเดีย ่ ว Single sevo AF แบบต่อเนื่อง Full time servo AF • เลือกกรอบ หรือ บริเวณพืน ้ ทีท ่ จ ี่ ะใช ้หาโฟกัส โฟกัสทีใ่ บหน ้า โฟกัสพืน ้ ทีก ่ ว ้าง โฟกัสธรรมดา โฟกัสติดตามการเคลือ ่ นทีข ่ องตัวแบบ 255 .

13 mm วงกลมขนาด 13 มม.Custom Settings Menu (b: Metering / Exposure) ่ั รายการคําสงเฉพาะ (ห ัวข้อ b: ระบบว ัดค่าแสง / ถ่ายภาพ) ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก b1 ISO sensitivity step value b1 ตัง้ ระดับขัน ้ ของความไวแสง • 1/3 step * • 1/2 step b2 EV steps for exposure cntrl. Average ปรับวัดแสงเฉลีย ่ ทัง้ ภาพ • Yes เปิ ด ให ้ใช ้งาน (กล ้องตัง้ ค่าแสง ขน ั้ ละ 1/6 สต้อป) ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ์ ระบบวัดแสงเฉลีย ่ หนักกลาง ระบบวัดแสงเฉพาะจุด • No * ปิ ด ไม่ใช ้งาน 256 . b2 ตัง้ ระดับขัน ้ ของค่าแสงถ่ายภาพ • 1/3 step * • 1/2 step ความหมาย * เป็ นค่าทีถ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน ตัง้ ระดับขัน ้ ของความไวแสง • 1/3 step * ขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป ( 3 คลิก = 1 สต ้อป ) • 1/2 step ขัน ้ ละ ½ สต ้อป ( 2 คลิก = 1 สต ้อป ) ตัง้ ระดับขัน ้ ของค่าวัดแสง • 1/3 step * ขัน ้ ละ 1/3 สต ้อป ( 3 คลิก = 1 สต ้อป ) • 1/2 step ขัน ้ ละ ½ สต ้อป ( 2 คลิก = 1 สต ้อป ) b3 Easy exposure compens. (เมื่อใช ้กับเลนส์ MF) 10 mm วงกลมขนาด 10 มม. 8 mm * วงกลมขนาด 8 มม. b3 ตัง้ วิธช ี ดเชยค่าแสงแบบง่าย (ด ้วยแป้ น Command Dial) • On (Auto reset) • On • Off * การตัง้ วิธช ี ดเชยค่าแสงแบบรวดเร็ว ด ้วยแป้ น Command Dial b4 Center weight area b4 ตัง้ ขนาดของวงวัดแสง (เฉลีย ่ หนักกลาง) • 6 mm • 8 mm * • 10 mm • 13 mm • Average ตัง้ ขนาดของวงวัดแสง (สําหรับโหมดวัดแสงเฉลีย ่ หนักกลาง) b5 Fine tune optimal exposure b5 ตัง้ ค่าแสงแบบละเอียด • Yes Matrix metering Center-weighted Spot metering • No * ตัง้ ค่าแสงอย่างละเอียดใน มาตริกซ์. เฉพาะจุด หรือ เฉลีย ่ หนักกลาง • On (Auto) (ปรับกลับไปที่ 0 เอง ทันทีท ่ ถ ่ี า่ ยภาพเสร็จ) • On เปิ ด ใช ้งาน (เพียงหมุนแป้ น ค่าชดเชยแสงจะเปลีย ่ นทันที) ้งาน • Off * ปิ ด ไม่ใช • • • • • 6 mm วงกลมขนาด 6 มม.

10 นาที • ชุดรายการคําสัง่ 4 วิ.5 s 1s 2s 3s กําหนดเวลาปิ ดจอแสดงภาพ LCD ด ้านหลัง • เรียกแสดงภาพ 4 วิ. .Custom Settings Menu (c: Timers / AE&AF Lock) รายการคําสง่ ั เฉพาะ (ห ัวข้อ c: ระบบตงเวลา ้ั / ปุ่มล้อคค่าว ัดแสง และ โฟก ัส) ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก c1 Shutter-release butt. .10 นาที • แสดงภาพหลังจากทีล ่ ั่นชัตเตอร์ 4 วิ.10 min • Menus 4 s .5 s 1s 2s 3s c4 Monitor off Delay c4 กําหนดเวลาปิ ดจอแสดงภาพ • Playback 4 s .30 นาที กําหนดช่วงระยะเวลาเพือ ่ การใช ้รีโมทลัน ่ ชัตเตอร์ • • • • 1 นาที * 5 นาที 10 นาที 15 นาที 257 .10 min • Live view 5 . . .10 min • Info display 4 s .30 min c5 Remote On Duration c5 กําหนดเวลาการใช ้รีโมท • 1 min * • 5 min • 10 min • 15 min ความหมาย * เป็ นค่าทีถ่ ูกตัง้ มาจากโรงงาน กําหนดกดปุ่ มลั่นชัตเตอร์เบาๆครึง่ ทางให ้และล็อคค่าวัดแสงด ้วย • On เปิ ด ทํางาน (กล ้องจะล็อคค่าแสงเมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ) • Off * ปิ ด ไม่ทํางาน (กล ้องจะไม่ลอ ็ คค่าแสงเมือ ่ กดปุ่ มชัตเตอร์) กําหนดเวลาปิ ดเครือ ่ งวัดแสงเองภายใน • 4 วินาที • 6 วินาที * • 8 วินาที • 16 วินาที • 30 วินาที • 1 นาที • 5 นาที • 10 นาที • 30 นาที • No Limit ไม่มก ี ําหนดเวลาปิ ด กําหนดเวลานับถอยหลัง (ไทมเมอร์) ก่อนทีจ ่ ะลั่นชัตเตอร์ • 2 วินาที • 5 วินาที • 10 วินาที* • 20 วินาที จํานวนภาพ 1-9 ช่วงเวลาระหว่างภาพ 0. AE-L c1 กําหนดการทํางานของปุ่ มลั่นชัตเตอร์ • On • Off * c2 Auto meter-off delay c2 กําหนดเวลาปิ ดเครือ ่ งวัดแสง •4s •6s* •8s • 16 s • 30 s • 1 min • 5 min • 10 min • 30 min • No Limit c3 Self-Timer c3 กําหนดเวลานับถอยหลัง •2s •5s • 10 s * • 20 s Number of shots 1-9 Interval between shots 0.10 นาที • แสดงข ้อมูลคําสัง่ 4 วิ.10 นาที • แสดงภาพสด 5 .10 min • Image review 4 s .

S. Low. • Off ปิ ด ไม่ให ้มีเสียง * • ตัง้ เสียง High * เสียงแหลม. continuous release d7 จํานวนถ่ายภาพต่อเนื่อง • 1 . Low ความหมาย d2 Viewfinder grid disply d2 ตัง้ ตารางในช่องมองภาพ • Off * • On แสดงตารางในช่องมองภาพ d3 ISO Display and adjustment d3 แสดงค่าความไวแสง ISO • Show ISO sensitivity • Show ISO/Easy ISO • Show Frame Count * ่ งแสดงจํานวนภาพ แสดงค่าความไวแสง ISO แทนทีช ่ อ d4 Viewfinder Warning d4 แสดงคําเตือนในช่องมองภาพ • On * • Off สัญญาณเตือนในช่องมองภาพ: ไม่ได ้ใส่การ์ด CF ในกล ้อง.100 d8 File Number Sequence d8 กําหนดลําดับไฟล์เก็บภาพ • On • Off * • Reset d9 Information display d9 ข ้อมูลในช่องมองภาพ • Auto * • Manual • ตัง้ ระดับความดังเสียงเตือน High เตือนเสียงดัง.100 ภาพ การตัง้ หมายเลขกําหนดลําดับไฟล์ภาพทีบ ่ น ั ทึก • On เปิ ด กล ้องจะใช ้หมายเลขลําดับภาพต่อกันไปเรือ ่ ยๆจน 9999 • Off * ปิ ด จะสร ้างโฟรเดอร์ใหม่ และไฟลล์ 0001 ทุกครัง้ ที่ใส่การ์ด* • Reset สร ้างลําดับหมายเลขไฟลล์ใหม่หมด เริม ่ ต ้นที่ 0001 ้แสดงในจอ กําหนดเลือกสีตัวอักษรและฉากหลังทีใ่ ช LCD • เปลีย ่ นสีโดยอัตโนมัตต ิ ามสภาพแสง * ้เลื • ผู ้ใช อกปรับ เปลี่ยนเอง 258 . Off * • Pitch High *. Low เสียงตํ่า • Off * ปิ ด ไม่แสดงตารางในช่องมองภาพ * • On เปิ ด แสดงตารางในช่องมองภาพ • แสดงค่าความไวแสงทีก ่ ล ้องเลือกใช ้ • แสดงค่าความไวแสงทีเ่ ลือกไว ้ในโหมดP. และเตือนถ่านใกล ้หมด • On * เปิ ด แสดงสัญญลักขณ์เตือน ในช่องมองภาพ* • Off ปิ ด ไม่แสดงสัญญลักขณ์เตือน ในช่องมองภาพ d5 Screen Tips d5 แสดงข ้อแนะนํ าการใช ้งาน • On * • Off d6 CL Mode Shooting Speed d6 ตัง้ ความเร็วถ่ายภาพ (ในโหมด CL) • 5 fps • 4 fps • 3 fps * • 2 fps • 1 fps d7 Max. A • แสดงจํานวนภาพถ่ายทีย ่ งั สามารถถ่ายภาพได ้ * เปิ ดแสดงข ้อมูลแนะนํ าการใช ้กล ้อง • On * เปิ ด แสดง* • Off ปิ ด ไม่แสดง ตัง้ ความเร็วถ่ายภาพต่อเนือ ่ งแบบความเร็วตํา่ • 5 ภาพต่อวินาที • 4 ภาพต่อวินาที • 3 ภาพต่อวินาที * • 2 ภาพต่อวินาที • 1 ภาพต่อวินาที ตัง้ จํานวนถ่ายภาพแบบต่อเนือ ่ งสูงสุด 1 – 100 ภาพ • 1 . Low เสียงค่อย.Custom Settings Menu (d: Shooting / Display) ่ั ่ ยถ่ายภาพ และ แสดงภาพ) รายการคําสงเฉพาะ (ห ัวข้อ d: ระบบชว * เป็ นค่าทีถ่ ูกตัง้ มาจากโรงงาน ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก d1 Beep d1 ตัง้ เสียงเตือน • Volume High . กล ้องอยู่ ในโหมดถ่ายภาพขาว-ดํา.

Alkaline) * ถ่านอัลกาไลน์ * • HR6 (AA. Ni-MH) • FR6 (AA.0 วินาที ก่อนม่านชัตเตอร์จะเปิ ด เพือ ่ ลดความไหวสะเทือนของกระจก • Off * ปิ ด ไม่ใช ้งาน* • On เปิ ด หน่วงเวลาม่านชัตเตอร์ 1.0 วินาที แสดงเครือ ่ งหมาย โดยให ้กระพริบในช่องมองภาพ • On * เปิ ด กระพริบแสดงเมือ ่ แฟลชพร ้อมใช ้งาน * • Off ปิ ด ไม่ต ้องแสดง เลือกชนิดของถ่านในกริป MB-D11 • LR6 (AA.d10 LCD illumination d10 กําหนดการใช ้แสงช่วยส่อง ดูจอ LCD ด ้านบนกล ้อง • Off * • On d11 Exposure delay mode d11 ตัง้ หน่วงเวลาม่านชัตเตอร์ • Off * • On d12 Flash Warning d12 แสดงแฟลชพร ้อมใช ้งาน • On * • Off d13 MB-D11 Batteries d13 เลือกชนิดของถ่านในกริป MB-D11 • LR6 (AA. Ni-MH) ถ่านเมธัล-ไฮดราย • FR6 (AA. Lithium) ถ่านลิเธียม-ไออ ้อน กําหนดลําดับการใช ้งานของแบตเตอรี่ • ใช ้ถ่านจากในกล ้อง ก่อน • ใช ้ถ่านจากในกริป MB-D11 ก่อน 259 . Alkaline) * • HR6 (AA. Lithium) d14 Battery order d14 กําหนดลําดับการใช ้งาน แบตเตอรี่ • Use camera batt first • Use MB-D11 batt first กําหนดการใช ้แสงช่วยส่องดูในความมืด เมือ ่ แตะปุ่ มใดๆบนกล ้อง • Off * ปิ ด ไม่ใช ้งาน* • On เปิ ด ไฟส่องจอ LCD ด ้านบนกล ้อง ตัง้ หน่วงเวลา 1.

) ทีจ ่ ะใช ้กับแฟลชได ้ • • • • • • • • • • • • 1/60 วินาที * 1/30 วินาที 1/15 วินาที 1/8 วินาที 1/4 วินาที 1/2 วินาที 1 วินาที 2 วินาที 4 วินาที 8 วินาที 15 วินาที 30 วินาที กําหนดใช ้โหมดแฟลชหัวกล ้อง • • • • TTL * วัดแสงแฟลชผ่านเลนส์ * Manual ยิงแสงแฟลชตามทีผ ่ ู ้ใช ้ตัง้ กําลัง (1 ถึง 1/128) เอง Repeating Flash ยิงแสงแฟลชกระพริบ Commander Mode ยิงแสงแฟลชสัง่ งานให ้กับแฟลชภายนอก หมายเหตุ: ตัง้ แฟลชได ้ 3 จุด คือ แฟลชกล ้อง และสัง่ การ ชุด A.Custom Settings Menu (e: Bracketing / Flash) ่ั รายการคําสงเฉพาะ (ห ัวข้อ e: ระบบคร่อมแสงถ่ายภาพ / คร่อมแสงแฟลช) ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก e1 Flash Sync Speed e1 กําหนดความเร็วชัตเตอร์ท่ใี ช ้กับแฟลช • 1/320 (Auto FP) • 1/250 (Auto FP) • 1/250 * – 1/60 e2 Flash Shutter Speed e2 กําหนดความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํ่า • 1/60 s * • 1/30 s • 1/15 s • 1/8 s • 1/4 s • 1/2 s •1s •2s •4s •8s • 15 s • 30 s e3 Flash cntrl for built-in flash e3 กําหนดโหมดแฟลชหัวกล ้อง • TTL * • Manual • Repeating Flash • Commander Mode e4 Modeling Flash e4 ตัง้ ระบบไฟส่องดูเงา • On * • Off e5 Auto bracketing set e5 ตัง้ ระบบถ่ายภาพคร่อมแสงแบบอัตโนมัต ิ • AE & Flash * • AE Only • Flash Only • WB Bracketing • ADL Bracketing e6 Bracketing order e6 ตัง้ ลําดับภาพที่ถา่ ยคร่อม • Meter > Under > Over * • Under > Meter > Over ความหมาย * เป็ นค่าทีถ่ ก ู ตัง้ มาจากโรงงาน กําหนดความเร็วชัตเตอร์ทใ่ี ช ้ให ้สัมพันธ์กบ ั แฟลช • 1/320 วินาที 1/320 วินาที และสูงกว่า (โหมด FP-HSS) • 1/250 (Auto FP) 1/250 วินาที และสูงกว่า (โหมด FP-HSS) • เลือกความเร็ว 1/250 * จนถึง 1/60 วินาที กําหนดเลือกความเร็วชัตเตอร์ขน ั ้ ตํ่า (Slow Sync. B โดยตัง้ แฟลชโหมด TTL. M และ AA ได ้ กดปุ่ มเช็คระยะชัดลึก (Depth of Field Preview) เพื่ อให ้แฟลชสว่าง สําหรับส่องดูเงาจากแสงแฟลช • On * เปิ ด ใช ้งาน • Off ปิ ด ไม่ใช ้งาน ตัง้ ระบบถ่ายภาพคร่อมแสง แบบอัตโิ นมัต ิ • • • • AE & Flash * คร่อมเฉพาะค่าแสงทีว่ ด ั ได ้ และค่าแสงแฟลช * AE Only คร่อมเฉพาะค่าแสงทีว่ ัดได ้เท่านัน ้ Flash Only คร่อมเฉพาะค่าแสงแฟลชเท่านัน ้ WB Bracketing คร่อมเฉพาะค่าสมดุลย์แสงสีขาว WB เท่านัน ้ (ใช ้ไม่ได ้ หากตัง้ ระบบเก็บไฟลล์ NEF/RAW or NEF+JPEG) • ADL Bracketing คร่อมเฉพาะโหมด Auto D-Lighting เท่านัน ้ (ใช ้ไม่ได ้ หากตัง้ ระบบเก็บไฟลล์ NEF/RAW or NEF+JPEG) ตัง้ ลําดับภาพทีถ ่ ก ู ถ่ายคร่อมแสง • ค่าแสงพอดี > ค่าแสงอันเดอร์ > ค่าแสงโอเวอร์ * • ค่าแสงอันเดอร์ > ค่าแสงพอดี > ค่าแสงโอเวอร์ 260 .

focus pt * Highlight act. Spot metering Frame Grid Virtual Horizon Access My Menu • FUNC button + dials 1 step spd / aperture Choose non-CPU lens Playback Movie Recording เลือกกําหนดให ้ปุ่ ม FUNC ทําหน ้าที่ เลือกเปิ ดไฟส่องสว่างจอคําสัง่ บนกล ้อง • เปิ ดเฉพาะไฟส่องจอ LCD ด ้านบนกล ้อง • เปิ ดไฟส่องจอ LCD และ จอ LCD แสดงข ้องมูลภาพทีจ ่ อหลังกล ้อง • ในโหมดถ่ายภาพ ให ้ใช ้กรอบหาโฟกัสอันกลาง * เปิ ดไฟกรอบโฟกัสอันทีถ ่ ก ู เลือกใช ้ ไม่ต ้องการใช ้ทําอะไรเลย • ในโหมดแสดงภาพทีถ ่ า่ ยไว ้แล ้ว เปิ ด/ปิ ด แสดงภาพย่อขนาด Thumbnail * เปิ ด/ปิ ด แสดง Histogram เปิ ด/ปิ ด ขยายซูมดูภาพทีแ ่ สดงอยู่ ใช ้เลือกโฟรเดอร์ทต ่ี ้องการดูภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ Start • รายการทีผ ่ ู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนดปุ่ ม FUNC ให ้ทําได ้ เช็คระยะชัดลึก ล็อคค่าแสงแฟลช FV-Lock * ทําหน ้าทีเ่ หมือนกับเป็ นปุ่ ม AE-L / AF-L ล็อคค่าวัดแสงเท่านัน ้ ล็อคค่าวัดแสง (เฉพาะเท่าทีก ่ ดแช่ไว ้) ล็อคค่าวัดแสง (กด 1 ครัง้ ล็อค และ กด 1 ครัง้ ปลดล็อค) ล็อคระยะโฟกัสเท่านัน ้ ปิ ดการทํางาน หรือ ปิ ดการใช ้แสงแฟลชทัง้ หมด ถ่ายภาพคร่อม แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เปิ ดใช ้คําสัง่ ให ้แสงแฟลชเสมือน สั่งบันทึกไฟล์ภาพแบบดิบRAW คูไ่ ปกับไฟล์ภาพ JPEG เปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดค่าแสงแบบมาตริกซ์ เปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดค่าแสงแบบเฉลีย ่ หนักกลาง เปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดค่าแสงแบบ เฉพาะจุด แสดงตารางในช่องมองภาพ เปิ ดดูเส ้นขอบฟ้ าเสมือน (เช็คดูระนาบแนวนอน) เปิ ดหน ้ารายการเมนูคําสัง่ ส่วนบุคคล • กดปุ่ ม FUNC พร ้อมกับหมุนแป้ นด ้านหลัง ปรับความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรับแสง 1 ขัน ้ สต็อป เลือกใช ้เลนส์ แบบไม่ม ี ชิพ CPU (non-CPU lens) แสดงภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ด เริม ่ ถ่ายภาพยนต์ (หากกล ้องอยูใ่ นโหมดดูภาพ LiveView) 261 .) AE lock (hold) AF lock only Flash off Bracketing burst Active D-lighting + NEF Matrix metering Center-weighted mtr. focus pt Not Used • Playback mode Thumbnail On/Off * Histogram On/Off Zoom On/Off Choose folder ่ ศ ตัง้ หน ้าทีป ่ มกลาง ุ่ แป้ นกด สีท ิ ให ้ทําหน ้าที่ f3 FAssign FN Button f3 กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ ปู่ ม FUNC. • FUNC button press Preview FV Lock * AE/AF lock AE lock only AE lock (reset on rel.Custom Settings Menu (f: Controls) ่ั รายการคําสงเฉพาะ (ห ัวข้อ f: ระบบควบคุมปุ่มต่างๆของกล้อง) * เป็ นค่าทีถ ่ ูกตัง้ มาจากโรงงาน ห ัวข้อย่อย • ต ัวเลือก f1 Switch f1 เลือกไฟส่องสว่าง • LCD backlight • LCD backlight and Info Display ความหมาย f2 OK button ่ ศ f2 ตัง้ หน ้าทีป ่ ม ุ่ OK บนแป้ นสีท ิ • Shooting mode Select cent.

ขวา หมุนแป้ นรองฯ = กดแป้ น 4 ทิศ บน – ลง 262 .f4 Assign preview button f4 กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ ปู่ มเช็คระยะชัดลึก (DOF Preview) • FUNC button press Preview FV Lock * AE/AF lock AE lock only AE lock (reset on rel.) AE lock (hold) AF lock only Flash off Bracketing burst Active D-lighting + NEF Matrix metering Center-weighted mtr.ON FV Lock f6 Customize command dials f6 กําหนดหน ้าทีแ ่ ป้ นควบคุมหลัก (ด ้านหลัง กล ้อง) • Rotate Direction Normal * Reverse • Change Main / Sub Off * On • Aperture Setting Sub-command dial * Aperture ring • Menus and Playback Off * On เลือกกําหนดให ้ปุ่ มเช็คชัดลึก (ทีอ ่ ยูด ่ ้านหน ้ากล ้อง) ให ้ทําหน ้าที่ • รายการทีผ ่ ู ้ใช ้สามารถเลือกกําหนดปุ่ ม FUNC ให ้ทําได ้ เช็คระยะชัดลึก ล็อคค่าแสงแฟลช FV-Lock * ทําหน ้าทีเ่ หมือนกับเป็ นปุ่ ม AE-L / AF-L ล็อคค่าวัดแสงเท่านัน ้ ล็อคค่าวัดแสง (เฉพาะเท่าทีก ่ ดแช่ไว ้) ล็อคค่าวัดแสง (กด 1 ครัง้ ล็อค และ กด 1 ครัง้ ปลดล็อค) ล็อคระยะโฟกัสเท่านัน ้ ปิ ดการทํางาน หรือ ปิ ดการใช ้แสงแฟลชทัง้ หมด ถ่ายภาพคร่อม แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เปิ ดใช ้คําสัง่ ให ้แสงแฟลชเสมือน สั่งบันทึกไฟล์ภาพแบบดิบRAW คูไ่ ปกับไฟล์ภาพ JPEG เปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดค่าแสงแบบมาตริกซ์ เปลีย ่ นไปใช ้ระบบวัดค่าแสงแบบเฉลีย ่ หนักกลาง ้ระบบวั เปลีย ่ นไปใช ดค่าแสงแบบ เฉพาะจุด แสดงตารางในช่องมองภาพ เปิ ดดูเส ้นขอบฟ้ าเสมือน (เช็คดูระนาบแนวนอน) เปิ ดหน ้ารายการเมนูคําสัง่ ส่วนบุคคล • กดปุ่ ม FUNC พร ้อมกับหมุนแป้ นด ้านหลัง ปรับความเร็วชัตเตอร์ และ ค่ารูรับแสง 1 ขัน ้ สต็อป เลือกใช ้เลนส์ แบบไม่ม ี ชิพ CPU (non-CPU lens) แสดงภาพทีบ ่ น ั ทึกไว ้ในการ์ด เริม ่ ถ่ายภาพยนต์ (หากกล ้องอยูใ่ นโหมดดูภาพ LiveView) เลือกกําหนดให ้ ปู่ มล็อคค่างแสงและ ล็อคโฟกัส AE-L/AF-L ที่ ด ้านหลังกล ้อง ให ้ทําหน ้าที่ • รายการทีผ ่ ู ้ใช ้สามารถกําหนดหน ้าทีไ่ ด ้ ทําหน ้าทีเ่ หมือนกับเป็ นปุ่ ม AE-L / AF-L * ล็อคเฉพาะค่าวัดแสงเท่านัน ้ ล็อคเฉพาะ ระยะโฟกัสเท่านัน ้ ล็อคค่าวัดแสง (นานเฉพาะเท่าทีก ่ ดแช่ไว ้) เริม ่ หาโฟกัสอย่างรวดเร็ว ล็อคค่าแสงแฟลช FV-Lock เลือกกําหนดให ้ แป้ นควบคุมหลัก (ตรงนิว้ หัวแม่มอ ื ขวา ด ้านหลังกล ้อง) ให ้ทําหน ้าที่ • ตัง้ ทิศทางการหมุนปรับ Normal * ตามปรกติ – 0 + Reverse กลับทาง + 0 – • กําหนดหน ้าทีแ ่ ป้ นควบคุมหลัก/รอง Off * ปิ ด (แป้ นหลักคุมความเร็ว/แป้ นรองฯคุมรูรบ ั แสง) On เปิ ด (ให ้สลับหน ้าทีก ่ น ั ) • การตัง้ ค่ารูรบ ั แสง ต ้องตัง้ จากแป้ นควบคุมรอง ด ้าหน ้ากล ้องเท่านัน ้ * ให ้ตัง้ จากแหวนปรับรูรับแสงท ้ายเลนส์ได ้ (ทีละ 1 สต ้อป) • กําหนดหน ้าทีแ ่ ป้ นควบคุมหลัก / รอง ใช ้แทนแป้ น 4 ทิศ Off * ปิ ดไม่ใช ้แทน On เปิ ดใช ้แทนได ้ หมุนแป้ นหลัก = กดแป้ น 4 ทิศซ ้าย . Spot metering Frame Grid Virtual Horizon Access My Menu • FUNC button + dials 1 step spd / aperture Choose non-CPU lens Playback Start Movie Recording f5 Assign AE-L/AF-L button f5 กําหนดหน ้าทีใ่ ห ้ปุ่ มล็อคค่าแสง และ ล็อค โฟกัส AE-L/AF-L • AE-L/AF-L button press AE/AF lock * AE lock only AF lock only AE lock (hold) AF .

* • .0 ---.ON FV Lock Same as FN Button กําหนดให ้ ปุ่ ม AE-L/AF-L ทีด ่ ้านหลังกริป MB-D11 ให ้ทําหน ้าที่ • รายการทีผ ่ ู ้ใช ้สามารถกําหนดหน ้าทีไ่ ด ้ ทําหน ้าทีเ่ หมือนกับเป็ นปุ่ ม AE-L / AF-L * ล็อคเฉพาะค่าวัดแสงเท่านัน ้ ล็อคเฉพาะ ระยะโฟกัสเท่านัน ้ ล็อคค่าวัดแสง (นานเฉพาะเท่าทีก ่ ดแช่ไว ้) เริม ่ หาโฟกัสอย่างรวดเร็ว ล็อคค่าแสงแฟลช FV-Lock เปลีย ่ นไปทําหน ้าทีเ่ หมือนปุ่ ม FN -Function หากไม่ได ้ใส่การ์ดความจํา SD ไว ้ในกล ้อง • Release Locked * ให ้ล ้อคปุ่ มชัตเตอร์ ไม่ให ้ถ่ายภาพได ้ * • Enable Release ให ้กดชัตเตอร์ได ้ การแสดงเครือ ่ งหมายวัดแสง อันเดอร์ และ โอเวอร์ 263 .---.0 ---..+ อันเดอร์อยูด ่ ้านซ ้าย และ โอเวอร์อยูท ่ างขวา f10 Assign MB-D11 button f10 ตัง้ หน ้าทีป ่ ม ุ่ AE-L/AF-L ที่ MB-D11 • AE-L/AF-L button press AE/AF lock * AE lock only AF lock only AE lock (hold) AF .0 ---.* โอเวอร์อยูด ่ ้านซ ้าย อันเดอร์อยูท ่ างด ้านขวา • .+ • + ---.f7 Release button to use dial f7 ปุ่ มและแป้ นหมุนต่างๆ • Yes • No * ต ้องกดแช่ไว ้พร ้อมกับหมุนแป้ นสัง่ เปลีย ่ น (ตามปรกติ) หรือ กด 1 ครัง้ สัง่ กดอีก 1 ครัง้ ปล่อย หรือ แตะปุ่ มชัตเตอร์เบาๆ • Yes เปิ ด ให ้ใช ้งาน • No* ปิ ด ไม่ใช ้งาน f8 Slot Empty release lock f8 หากไม่ได ้ใส่การ์ดความจํา? • Release Locked * • Enable Release f9 Reverse indicators f9 การแสดงเครือ ่ งหมาย วัดแสง อันเดอร์ และ โอเวอร์ • + ---.0 ---.---..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful