MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!

u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

Kujitolea

UTANGULIZI

SURA YA KWANZA - Kimungu NYOKA NGUVU YA TAIFA NIVERSAL

SURA YA PILI - SUPER Kimungu na Kun&alini

A!ARAKA TU EITWA Ga"at#i$ Sa%it#i

SURA YA TATU - taa juu Kun&alini

OTO YA NGUVU

u'imu KUPITIA KUA(U!U

SURA YA NNE - FALSAFA YA SE)RET SOUL

ET*O! I(A!A YA SAYANSI

SURA YA TANO - FU (O LA Yoga na +ou,uet "a Si&'i-

SURA YA SITA - SURA YA TANO .a Kun&alini IE mito TANO ZA NIS*ATI

SURA YA SA(A - WILI WA NGUVU (INA!A U (O!Y -/eleton

U*I U NI NGUVU *II

SURA YA NANE - O)EAN 0a'amu /ujuli/ana KATIKA )'a/#a- SITA

FUKO WA

SURA YA TISA-*II NI

WILI g'alani "a /u+a "a %"om+o 1

SURA YA KU I - S*UG*ULI 0a'amu (RA* I) 2'ini "a mamla/a "a Kun&alini S'a/ti

SURA YA KU I - go&&e-- Kun&alini$ IN!WELLER KATIKA )'a/#a OOLA!*AR

SURA YA KU I NA u'imu NGUVU

(ILI - Kun&alini --- FO U ma/ali "a NIS*ATI

SURA YA KU I NA TATU - NI RA*ISI KWA TAKE LAKINI %igumu /utoa

SURA YA KU I NA NNE - Kimungu A!ARAKA *AVE KATIKA FA ILIA )'a/#a .a Kun&alini S'a/ti

IZIZI YAO

SURA YA KU I NA TANO - NINAA S*A SERPRENT /um.inua Kimungu POWER

WANA KE 333333

SURA YA KU I NA SITA - KIRO*O PRA)TISES YA UU (A4I NEW

SURA YA KU I NA SA(A -

O!E "a ma+a&ili/o "a Kun&alini "a TAIFA

SURA YA KU I NA NANE - Im5o#t !EEP YA AUSTERITIES Kun&alini NA GUI!AN)E #e,ui#e&

RUFANI YA WASO A4I /u'e-'imi.a

S*UKRANI
WE ARE NO /u-'u/u#u R3 PRANAV N3 )URU SEY /.a ajili "a /u.e/a YETU (a#ua KITA(U ILIYO Inte#net3 WE 5ia ASANTE RS3 Va#-'a P3 TALPA!E YA KUSAI!IA a#e/ani KUTENGENEZA !IS) )O PUTER YA KITA(U3

!E!I )A tion

imi /um.inamia go&&e-- ('ag.ati na 4aga&gu#u S'#i#am Tena na tena na5iga magoti "a/o lotu-3

Kama mama .e.e Wi5e# -i-i na /ama +a+a mnatuon"e-'a njia3 imi /um.inamia .e.e O 5#e2e5to#$ 5amoja na imani na 'e/ima "a ungu3

Kama

ungu ni mama .a &unia na S'#i#am ni 5#e2e5to# "a &unia3

imi /um.inamia miguu a/aita/a-a .a .ote tangu .ao ni /amili "a imani na 'e/ima "a ungu3

imi /um.inamia .e.e O 5#e2e5to#$ am+a"e ni m.a/ili-'i .a Ga"at#i3 aneno "a/e ne2ta#ine /u'a#i+u -umu "a &unia n"en6o3

Wote .a.ili .ana.e6a /u0an"a u.e6e/ano 'ai.e6e/ani$ .ali/u.a na ngu%u "a /ui6uia %i/.a6o ma/ali3 imi Ru/uuni na .e.e am+ao ni ata+a&ili-'a en6i 'ii3 a'a/al .a6i na am+a"e ni mmoja am+a"e

O(ESIAN)ES YETU YA WANYENYEKEVU /u'e-'imi.a YETU 5#e2e5to# Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a W*O IS ILELE Ga"at#i-&'aa'i#i na am+a"e NE)TARINE ANENO /u'a#i+u -umu YA !UNIA *II3

P#e2e5to# NA Ga"at#i

Watu .ote .en"e u6oe0u /utanga6a u/.eli mmoja tu "aani3 ungu ni mmoja na /.am+a /.a u6oe0u .a 'u/o ni moja tu njia am+a"o ina'u-i-'a /uele.a ma0un&i-'o "a ungu na im+i+ing "ao /ati/a mai-'a "a mtu /ila -i/u3 La/ini /ati/a ulim.engu jumla$ n"en6o mmoja anaona /itu to0auti /a+i-a3 Si-i /uona to0auti m+ali /ama majina m+alim+ali na aina "a ulim.engu 'uu ni .a-i.a-i3 K.a -a+a+u "a to0auti 'ii Vi-ual maoni to0auti ni a/an"o-'a am+a"o 'atima"e /u-a+a+i-'a %ita$ 2'u/i na /utoele.ana3 !'a'i#i tuta/u.a na /u/u+ali /.am+a .ale am+ao /u5am+ana ni /a+i-a .ajinga .a a-ili "a /.eli "a ungu3 .ingine ina.e6a 5ia /u.a na maana /.am+a .atu 'a.a ,ua##el-ome 'a/uone/ana 5#e2e5to# /.eli 7Gu#u8 am+ao uta-ai&ia moja /uon&o/ana na 'ili mta6amo to0auti na /u#eje-'a -i-i /ati/a /anuni /.am+a /a+i-a "a u/.eli /.am+a ni ungu am+amo /una tu umoja na 'a/una to0auti3 Ni ina.e6a 6ai&i maana /.am+a /ama -i-i -i ali/utana 5#e2e5to# /ati/a &unia 'ii tuna"oi-'i tuna.e6a /u0i/ia mungu .etu /u5itia Ga"at#i a'amant#a am+a"o ni .a6i Gu#u- ant#a3 *ii 'u-ai&ia mta0uta /i#o'o /.a /uon&o/ana na to0auti /ulingana na majina$ aina$ m+inu m+alim+ali 6a i+a&a ili /u0i/ia 'e/ima "a /imungu "a na0-i moja 7 ungu8 5e#%a&ing 2o-mo- n6ima3 Si-i .ote ni u0a'amu .a 'uu3 Kulingana na a'amant#a Ga"at#i9 .a5i ungu: 4i+u ni ;Om ('u# ('u%a SVA; maana ungu 5e#%a&e- &uniani$ anga na na0a-i 2o-mi23 Nini /um.ita: Ye"e ni 6ai&i "a to0auti "a jin-ia 6ote "aani "e"e ni mume .ala m/e3 Ye"e ni 6ai&i "a majina "ote na 0omu3 Nini ni a-ili "a/e na jin-i gani una.e6a /u5ata na"e: 7Tat Sa%itu# Va#en"am$ ('a#go !e%a-"a !'ima'ee83 Ye"e ni ungu m.anga na ni u#a'i-i /u0i/i.a3 Ni nini u'u-iano .etu 5amoja na"e: 7Tat !'eema'i8 im+i+e "e"e /ama mng<ao .a /imungu /ati/a 5-"2'e "a/o3 Nini ni matumi6i "a/e - maom+i: 7!'ee"o Yona P#a2'o&a"at83 Naom+a ungu /u-'a.i-'i a/ili .etu .a /utem+ea /.en"e njia "a u/uu3

Yo"ote Gu#u u.e6o .ana.e6a 'ujita'i&i /utuongo6a /uele/ea uungu 7 ungu8 /.a m-aa&a .a a5'o#i-m 'ii lu2i&3 *i%"o ant#a Ga"at#i 5ia inatu5a 'ii u%u%io .a /imungu na 5amoja na 'ii .ale am+ao /.eli /u0an"a ju'u&i /ati/a m.ele/eo 'uu ni /u5e.a ngu%u "a /imungu tu /ama .ale .alio5aga.a na 5#e2e5to#3 Kama mato/eo -a'i'i tangu n"a/ati 6a /ale 'i%"o 'uen&a m+ali to0auti 6ote 6a ma&'e'e+u "a /i&ini na ni 'i%"o ima#a /ama ant#a Gu#u3

ANOT*ER POINT TO NOTE

Ga"at#i imeun&.a = "aani -e'emu3 Ga" 7mu'imu ngu%u8 > T#i 7ulin6i83 Ga"at#i ni /.am+a am+a"o inalin&a ngu%u 6etu mu'imu3 -.ali linalo5a-.a /ama /.a .a/ati gani mtu /uta0uta ulin6i: Ni .a6i /.am+a .a/ati mja ni /u-'i#i/i /ati/a tati6o /u+.a "e"e anata0uta ulin6i /u5itia maom+i3 4e$ ni .ale matati6o am+a"o moja ni /ula6imi-'.a /uta0uta ulin6i: Wa/ati gani moja /uta0uta ulin6i /uto/a Ga"at#i am+a"o ni ni-'ati "a 5#imo#&ial 0a'amu ungu: Wa/ati 0a'amu mti#i#i/o /ati/a %"om+o %"a maana ali0an"a "a %i5engele ? ana5ata ngu%u "a u'amaji3 *a/una -'a/a mti#i#i/o 0a'amu "a ni-'ati /ati/a %iungo %"a 'i-ia 6etu in&u2e- u'amaji /ati/a "ao +a&o anaom+a moja /.am+a %"om+o %"a maana +a&ala "a /u'amia /ati/a m.ele/eo .a %ilene-- "aen&elee /.en"e njia "a uta/ati0u3 K.a -a+a+u %"om+o %"a maana ni /i0"on6i /ati/a a-ili$ .ao 'u.a na /u5otea /ati/a 5an&e 6ote3 #o'o /ati/a m.ili .etu ana-a'au /.am+a 0u#a'a "a /.eli ni "a -a-a /ati/a ngu%u "a mai-'a "en"e.e3 Fu#a'a 'ii 'uele/ea /uamini /.am+a %"om+o %"a maana ni .atumi-'i .a/e na +a&ala "a /u&'i+iti /ile ali/u.a na /u.e/a nje "a /u&'i+iti$ ni "en"e.e ana5ata /u&'i+iti.a /.a 'ilo3 *ii ni /.am+a tati6o -ana /ama mato/eo "a am+a"o ngu%u 6etu mu'imu ana5ata /u2'a0u/a .a/ati .a/ita0uta ulin6i3

Ga"at#i -a"an-i /utu/inga na u&angan"i0u 'uu3 Ratna/a#$ !'#u%$ P#a'la&$ Angulimal #a&iate& ma/ali mu'imu ngu%u3 5#e2e5to# alitoa m.ele/eo -a'i'i /.a #o'o 'i6i am+ao .ali/u.a %ingine%"o /u5otea /ati/a m.ele/eo -a'i'i au ina.e6a 5ia /u.a ali-ema /.am+a tangu m.an6o "en"e.e u&angan"i0u .ao ali/u.a .a#&e& m+ali3 A&i S'an/a#a2'a#"a &aima %i-uali6e- 5#e2e5to# /ati/a namna 'ii3 Na 'i%"o /.a /u5iga 5#e2e5to# %ile ;!aima /ama .a6i Ga"at#i;$ S'an/a#a2'a#"a un"en"e/e%u 5in&e 2'ini 5#e2e5to#3

*ATI A YETU GOO!

Kama tuna-'u'u&ia /ati/a m.anga .a u/.eli +a-i -i-i /utam+ua /.am+a -i-i ni .ale .atu e@t#ao#&ina#il" +a'ati .alio0i/ia Gu#u 75#e2e5to#8 /ama Ga"at#i na Ga"at#i ant#a /ama Gu#u3

(" "en"e.e .anaota0uta /i#o'o ina.e6a /itu "a ant#a Ga"at#i tu /ama ant#a n"ingine "o"ote3 La/ini /ati/a en6i 'ii ni tu Gu#u&e%a .etu /u'e-'imi.a "aani Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a am+ao ime0an"a ni #a'i-i /.a -i-i /u'u-iana na ungu /u5itia am#i g#un&lig3 *i%"o ni +a'ati "etu n6u#i /.am+a tuna got ant#a Gu#u /ati/a 0omu "a ant#a Ga"at#i3

Kati/a njia -a.a Ga"at#i am+ao ni 5#e2e5to# "etu 5ia$ ni u#a'i-i attaina+le /.a moja na .ote3 .ana2'ama .a Pa#i%a# Ga"at#i /ujua /i/amili0u %i6u#i /.am+a mja /u+.a "a Ga"at#i &%-3 a'atma Anan& S.ami inge/u.a &aima /u-i-iti6a /.am+a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& 'aitengani /uto/a Ga"at#i3 aana .ote Ga"at#i na 5#e2e5to# "etu ni moja n&ani na nje3 S.ami Anan& ali/u.a m.ana2'ama .a Samaj A#"a3 Ali/u.a "en"e /u'e-'imi.a /ati/a Samaj A#"a3 S.ami Anan& ali/u.a m.an&ami6i .a Gu#u&e%a .etu /.a mia/a =?3 *ata 'i%"o ata/u.a &aima /um.inamia Gu#u&e%a .etu 7S'#i#am S'a#ma A2'a#"a8 am+a"e ali/u.a -i tu m&ogo /ati/a um#i la/ini 5ia ali/u.a na n"um+a -i San"a-i 7.a'anga83 *a/una -'a/a S.ami Ka#5at#i ta/.imu /u'e-'imi.a "a Sanatana !'a#ma .ali/ataa ant#a Ga"at#i .ana5e.a na mmoja na .ote$ la/ini "e"e ali/u.a aliiam+ia moja "a Ga"at#i .ana2'ama Pa#i%a# /.am+a S'#i#am S'a#ma A2'a#"a ni +a+a .a Ga"at#i /ati/a 6ama 'i6i3 K.a /.eli /.a mai-'a "a/e "ote ali0an"a /a6i /ulingana na maagi6o "a Ga"at#i na .a/ati "e"e a/atoa 2oil .a/e .a /u0a$ -i/u "a Ga"at#i 4a"anti "e"e en'eten /ati/a Ga"at#i3 *i%"o ni /.eli +a'ati "etu /u+.a "a /u'u-i-'.a na e@5onent /u+.a la Ga"at#i3

A&i S'an/a#a2'a#"a am+ao inaone/ana juu Ga"at#i /ama 5#e2e5to# milele &aima .a/ai-uju&u "a/e3 ilele maana /.am+a am+a"o 'a.e6i /u.a m&ogo na ma'ali m.ili$ na .a/ati3 *ata .etu /u'e-'imi.a Gu#u&e%a ali6ungum6a juu "a/e m.en"e.e 'i%"o3 Ye"e alitoa maoni /.am+a .ale am+ao /uniangalia /ama ni-'ati "a ungu na -i m&ogo +ina&amu m.ili 'alita5ata "a u/a#i+u .a a-ili "angu "a /.eli3 *i%"o "e"e 5ia ali-ema 'atu.e6i /u0an"a -anamu "a m.ili .angu3 (a&ala "a/e #e-in-tate to2'i moto am+a"o ina.a/ili-'a imani ma/ali /ati/a ungu na nu#u$ na ungu a/ili3 Ye"e 6ai&i alitanga6a /.am+a 'a/una mtu /u2'u/ua na0a-i "a Gu#u 75#e2e5to#8 /ati/a Pa#i%a# Ga"at#i +aa&a "a mimi /utoa juu "a 2oil "angu 'u0a3 Wale am+ao itaan6i-'a .engine /ati/a ant#a Ga"at#i na .ale am+ao .ata/u.a /ute/ele6a i+a&a 'i6o tu /u0an"a 'i%"o /ama .a.a/ili-'i .angu3 Yote 'ii inat'i+iti-'a /.am+a "e"e alita/a #e-in-tate Ga"at#i /ama ni-'ati "a ungu na -i /ama -anamu n&ogo "a jina na 0omu3

Gu#u&e%a .etu #e%e#e& Yuga Ri-'i S'#i#am A2'a#"a ili/u.a Ga"at#i ali"e0an"i/a m.ili3 ama Ga"at#i am+a"e Sa%ita ungu ni-'ati ungu 5e#%a&e& /ila 5o#e .a .a/e3 ai-'a "a/e "ote "e"e ali-ai&ia .aja .a-io'e-a+i/a /utem+ea /.en"e njia "a u/uu3 Ye"e ali/u.a +.ana .a Sa"an-i Tant#a3 *ata 'i%"o "e"e /am.e ali/u.a na imani /ati/a /uon"e-'a u.e6o .a /u0an"a miuji6a /.a jina na umaa#u0u3 K.a /.eli /ama m+ali /ama mta/ati0u /.eli ni .a-i.a-i 'a"a miuji6a /u2'u/ua na0a-i /u5itia m.ili .a/e /ama /.a mata/.a "a ungu na m.en"e u6oe0u ni /.eli ana'i-i 'e#i3 Gu#u&e%a .etu #e%e#e& ime2'u/ua 0omu n"ingi 6a /im.ili /ati/a maeneo m+alim+ali /.a m-aa&a .a m.ili .a/e .a /imungu$ 'ila 'i%"o /ama /u.a .a m-aa&a /.a .aja .a/e .a5en6i3 mja "ali"o5ati/ana ulin6i .a/e /ama /.a 'atima "a/e +ina0-i3 Kama 'atima "a mtu ni m+a"a mno$ Gu#u &'a'i#i 'u-ai&ia mtu %ile /.a u6ito m6igo .a/e na /.a /uleta mja /u5itia maumi%u

ma&ogo$ "e"e ni /u-ai&i.a /u5ata .o/o%u3 Tuna mi0ano "a .atu .a-io'e-a+i/a eti 6ai&i "a A .atu la/' /u.a 2'angamoto /.am+a /ati/a -i/u 'i6o$ .a/ati Gu#u 'a.a/u.a /u/utana na mtu "e"ote$ .ame/amili-'a Gu#u na /.a mu&a .a ma-aa A-= .a/a/eti m+ele "a Gu#u .etu /u'e-'imi.a3 *i6i u6oe0u ina.e6a /u.a /.eli la/ini /ama -i-i /uja#i+u /u5ata u-'a'i&i .a /ati/a !unia "a jumla tunata/a /u-'in&.a %i+a"a3 K.a ajili "a umma /u.e/a ali/u.a +a&o 'a6i5ati/ani /.a .a0ua-i .a/e un-.e#%ing aliji0an"a ina5ati/ana3

*OTU(A YA Ta/ati0u /u'e-'imi.a Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a

Kati/a 5ango /im"a "a a/ili 6etu e2'oe- 'otu+a ungu .a Gu#u&e%a .etu S'#i#am S'a#ma A2'a#"a3 -auti ta/ati0u ana-ema - I am &aima na .e.e3 Una.e6a /.en&a 5o5ote$ la/ini mimi itaone/ana /ati/ati "a/o3 imi /ui-'i tu /.a ajili "enu3 Ni/u5e matun&a "a u6oe0u .angu .a /imungu3 We.e ni mali "a mo"o .angu3 We.e ni n"ota "a ma2'o "angu3 Si-i .ote ni mmoja 7en'eten8 /ati/a ungu3 imi &aima u6oe0u umoja .a na0-i na "ote "a .e.e3 imi /am.e 'o0u /ula6imi-'a /uingia moto m/ali .a ma5am+ano ma/ali3 *ii ni /.a -a+a+u mimi ni /u0a'amu /i/amili0u ngu%u "a/o "a n&ani3 imi /u/u-ai&ia /u5ata u6oe0u .a 'ali "a moja +aa&a "a n"ingine na +a&o ma2'o "angu n&ani ni &aima /uangalia .e.e3 )'o2'ote ni /u0an"i/a /.a .e.e ina.e6e/ana tu /ati/a u.e5o .angu a/aita/a-a3

Angalia /.a ma/ini /.a mata/.a "angu /ati/a ma.a6o "angu na /ati/a maan&i/o "angu3 Im+i+e ma0un&i-'o .ale ta/ati0u /ati/a mai-'a "a/o "a /ila -i/u$ /.a -a+a+u .ali/u.a .a /.an6a ali"onijalia 5#e2e5to# "angu am+a"o mimi uamini0u /u5ita juu na .e.e .ote3 Ta-.i#a tu am+a"o ni moja3 (a-i tu u6oe0u /.am+a umoja /ati/a /i5imo /u+.a am+a"o ina.e6a /u.a na u6oe0u na miili "a u-io .a mgo&i3 Una.e6a tu /u.a m.ana0un6i .angu /.eli /ama .e.e ni ta'a&'a#i$ ima#a na /ujitoa /.a njia "angu "a /u0i/i#i3 Kati "etu "ote li/o +a'a#i "a u-io .a u5en&o3 &'amana /ati "a Gu#u na m.ana0un6i .a/e ni ima#a 6ai&i /uli/o #a&i3 Ni ngu%u 6ai&i /uli/o /i0o 5ia3 Kam.e imani %iungo %"a .a".a#& a/ili3 K.a -a+a+u .ao &aima /u5ata /u2'a0u/a .a/ati .ana/a+ili.a na 0u#a'a na 'u6uni3 K.en&a 6ai&i "a 'a"a &ualitie- .ote3 Wa/ati /u5itia 'uu u/.eli O mtoto$ &aima /um+u/a /.am+a %"om+o %"a maana &aima /a6i &'i&i "a uongo6i .a #o'o3 *i%"o &aima /u+a/i ta'a&'a#i3 We.e ni #o'o na -io m.ili na 'i%"o -e'emu i-i"o.e6a /utengani-'.a -ana .angu /u.a3 m.ili ina.e6a /ute/etea /a+i-a .a/ati .o.ote3 K.eli$ am+a"e anajua 'uu: *i%"o &aima ta-.i#a lengo la/o3 4a6a 5-"2'e .a/o .ote na njia "angu "a /u0i/i#i3 Si .a/ati .a /i0o la/ini /ati/a n"a/ati 6a/o 6a mai-'a$ /u/om+oa na /uta/a-a a/ili "a/o3 *i%"o 'ata /ama m0i/ia mauti g'a0la$ .e.e ni ta"a#i /.a ajili "a/e na 2almne--3 *i%"o /ui-'i mai-'a "a/o /ama inga.a 'ii -ana .a/ati /i0o ni /u'u-u engul0 .e.e3 Tu +a-i una.e6a /ui-'i mai-'a "a /.eli3 u&a ni /u0unga

/u/im+ia3 Kama .e.e /utum+u/i6a a/ili "a/o /ati/a ma.a6o "a milele na /uto/u0a$ tu +a-i una.e6a /u+a&ili-'a m+io .a/ati /.en"e umilele3

Kila mtu ana /.a ana mengi "a ma5am+ano .a/ati /utem+ea /.en"e njia "a maa&ili3 *i%"o .e.e 5ia la6ima +#a%el" u-o %i5imo .ote na majanga3 Kui-'i mai-'a "a ulin6i .a ungu3 Kama /.eli .anategemea ungu$ "a/o 'o0u .ote litato.e/a3 N"in"i .ote ni .atoto .angu3 Po5ote /.en&a$ /u.a ni mai-'a au /i0o$ 0u#a'a au 'u6uni$ mema au ma+a"a mimi ata/u.a &aima /u+a/i /.a u5an&e .a/o3 imi &aima /ulin&a n"ote3 Na.a5en&a n"ote /.a -a+a+u mimi ame0ung.a /.a .e.e na i+a&a "a/o3 U5en&o .angu /.a ungu 'u0an"a mimi moja na .e.e3 imi ni #o'o "a/o -ana$ mtotoB o"o .a/o uma/a6i "angu "a /.eli3 *i%"o /.a nini unaogo5a /itu 2'o2'ote: Ku.a ja-i#i na .a-'in&ani3

UTANGULIZI
AKIWASILIS*A Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a AS PRA4NAVATAR NA WAN!IS*I WA KITA(U *IKI

---- PRA4NAVATAR NI FO U YA UNIFIE! in2a#nation- Zamani TISA WA UNGU3

5a/a -a-a in2a#nation- .ote .a ungu ulio&'i'i#i-'.a am+a"o "ame/u.a /.a ajili "a uan6i-'.aji .a 'a/i na mageu6i "a en6i 'ii "a m-ingi 'ali m+alim+ali3 Kati/a en6i 'ii "a 'ali 'i6i 6ote /u.a umejito/e6a /ati/a moja na .a/ati 'uo 'uo 'i%"o /u5itia uta0iti lingani-'i tuna.e6a /uele.a /.a u#a'i-i jin-i P#ajna%ata# ni aina "a umoja .a in2a#nation- .ote .a ungu3

A8

ATSYAVATAR 7Sama/i um.ili-'o8 - 'a&it'i "a ma+a&ili/o "a 6ama 'i6i3

Si/u moja (.ana anu +aa&a "a i+a&a "a /a.ai&a "a/e ali/u.a anatoa maji /ati/a miten&e "a/e 7ina"oit.a A#g'"a8 na jua-mungu3 Wa/ati 'uo ali-i/ia -auti "a 'ila$ anu3 Angalia /ati/a imi$ na'itaji m-aa&a .a/o3 anu aliona -ama/i .a&ogo /ati/a miten&e "a/e na -auti ulio&'i'i#i-'.a /uto/a -ama/i3 anu ali-ema$ We.e .anaone/ana /u.a utu .a /imungu3 Niam+ieni$ jin-i gani nina.e6a /utumi/ia We.e: -ama/i ali-ema$ na5en&a nita0an"a /a6i giganti2 na 'i%"o +.a.a 'ii ni n&ogo -ana /.a ajili "a/e3 *i%"o n&i%"o /u2'u/ua mimi Gange- mto3 o"o (.ana anu .a ili0u#i/a /.a u5en&o ali5o-i/ia -auti "a -ama/i 'ii "a ungu3 *i%"o ali2'u/ua -ama/i /imungu /ati/a -u0u#ia "a maji "a/e na /ui5ele/a mto /u+.a3 Kati/a tu/io lingine au-5i2iou- (.ana anu tena alitem+elea eneo lile na "e"e tena amua /.am+a -ama/i .a /imungu3 -ama/i /imungu ali-ema$ u/u+.a .angu ni /uonge6a3 *i%"o /uni-ai&ia /u0i/ia +a'a#i3 anu .aji+u na ali2'u/ua -ama/i na +a'a#i3 G'a0la$ /ulito/ea 4ala-P#ala"a 7u'a#i+i0u .a &unia na g'a#i/a83 Kati/a /ila /itu /.am+a u'a#i+i0u uli/u.a /u5ata /u'a#i+i.a na 'i%"o -ama/i aliuli6a Ri-'i- -a+a 7Sa5ta#-'i-8 /u/aa juu "a mgongo .a/e3 -ama/i ali2'u/ua Ri-'i- -a+a /.a +on&e *imala"an /uto/a am+a5o Ri-'i- /uene6a ujum+e .a Ve&a- 7/i#o'o maa#i0a8 /.a &unia n6ima3 Kulingana na Pu#ana- 7In&ian "t'olog"8 'ii ni 'a&it'i "a at-"a%ata#3

Inaone/ana aja+u /.am+a ungu in2a#nate- /ama -ama/i3 Na ni /u-'anga6a 6ai&i /.am+a 'ii "ote ngu%u ngu%u e@t#a-en-o#" /uten&a /ama +ina&amu3 Kati/a n"a/ati 6a 6amani /ume/u.a ma5o/eo "a /uan&i/a na /u6ungum6a juu "a -'e#ia "a u'a/i/a 2o-mi2 /ati/a 0omu .im+o 7Gu#u-5#e2e5to#83 *ii ni /anuni "a -a"an-i 5ia3 t'eo#em +inomial ni line moja e,uation la/ini ime/u.a .a6i juu -ana3 Na&'a#ia Ein-tein ni tu "a E C m2 = la/ini +a&o ime/u.a maoni juu "a namna -ana .a6i3 Utama&uni "a *in&i 5ia ime/u.a ili"otole.a 'i%i3 *ii /anuni -ana umejito/e6a /ati/a in2a#nation- "etu "a a.ali tano ili i.e6e /uele.e/a na .atu .en"e +u-a#a3 Egoi-ti2 .atu /amili "a n&ogo "a a/ili .ana5a-.a .en"e.e /u.e/a /.en"e 0a2a&e- %ile /ama ni /uone/ana leo3 Kulingana na ma'e-a+u "a unajimu 'uu ni .a/ati /.a Kal/i um.ili-'o .a6i na 'i%"o +aa&'i "a .atu$ .ata/ati0u /uan6i-'a .en"e.e /ama a%ata# Ni-'/alan/ 7taintle-- um.ili-'o8 la/ini /ati/a 'ali 'ali-i -i ina0aa /uto-'a /u.a 'ata m/ia .a um.ili-'o 'ii Kal/i 70a#a-i83 Wao tu /u.e/a /.en"e 0a2a&e- juu juu$ 'a#a/a /ama +an&ia #angi n"eu-i ni /uon&ole.a$ -ta#e- u/.eli .a/ati -i-i

na 'ii ni laug'a+le #i&i2ulou- 'ali leo3 La+&a /ama mato/eo "a 'ili$ maele6o 'a"a ma#a &e5i2te& m0ano /ati/a n"a/ati 6a /ale3

-ama/i ni /u.a /ium+e am+a"e anaon&o/a /in"ume 2'a m.ele/eo .a mti#i#i/o .a maji3 Ni ina.e6a /u.a ama n&ogo -ana au /u+.a -ana /ati/a /a.ai&a3 anu ina maana moja am+ao ni ma-'a#ti "a &unia na 'u#uma anata/a /ua2'a ni /u5ata /u'a#i+i.a3 -'ug'uli na mtin&o .a /u0an"a /a6i "a utume 7Ga"at#i Pa#i%a#8 na m.an6ili-'i .a/e ni .a aina 'ii3 K.a .a#&ing m+ali imani +u#e ja&i ali.a5a &unia 'e/ima "a /i#o'o "a Ve&i2 utama&uni &ini "aani /i#o'o "a *in&i3 %i5engele /u5inga .alija#i+u nga6i 6ao +o#a /.a /u6uia na"e3 Ga"at#i ni (#a'min$ ni alitam/a /ati/a -i/io$ ni -i maana "a .ana.a/e$ Yajna "ana.e6a /u0an".a /.a (#a'min$ (#a'min ni .ale tu tangu /u6ali.a$ /i#o'o ina maana maua tu$ Tila/$ %ig.e$ "e"e /in"ume na 'ii "ote +a&o /.a u5an&e m.ingine #eju%enate& "ote 'ii3 Ye"e alian&i/a /u+.a Ga"at#i -a"an-i /ati/a -e'emu D3 Leo .atoto .ote n&ogo E /u+.a$ .a6ee$ .anaume$ .ana.a/e n/ /u0an"a Ga"at#i /ua+u&u3 Wao ni /uan&amana m+ele /ati/a njia "a /ujitam+ua3 Kila mtu ni /u/u+ali /anuni 6a/e3 )'ini "a 'ali 'ali-i "a u.e6e/ano .a u'a#i+i0u .a -a"an-i "a /i#o'o$ "e"e ma0ani/io ima#a .a6a6i .a utama&uni "a *in&i 7Ga"at#i Yajna8 na ma5o/eo Ri-'i /ati/a *imala"a 7S'anti/unj --- *a#i&.a#83 Kuto/a 'a5a$ /ama mto Gange- %i/i.emo /u0uli S'i%a n".ele$ ni /u.a /uenea /ila ma'ali3 Kila mtu ni /u-'i#i/i neema "a u&'i'i#i-'o .a/e3

K.an6a aliingia maji-2'ungu 7mo"o8 "a .atu /i#o'o n"eti$ /i-'a a/a.a5a Ga"at#i /uta0a/a#i$ /i-'a /u0un&i-'a .engine$ +a-i "e"e alitoa mu&a .a/e$ u+ina0-i .a/e$ /uan6i-'a mata.i mengine$ ali.a5a 5#og#amu 6a umma$ alia-i-i S'a/ti5eet'a-$ "e"e alitoa u0a'amu .a /i#o'o .a ma5o/eo Ri-'i /.am+a ili/u.a "a uta#ati+u .a juu$ "e"e /uo/ole.a /ila mtu m.ingine 5amoja na +ia-'a#a "a leo aina 'e#mitage-$ "a/e %i2'.a n/$ 'e/ima 'ii /imungu inge/u.a .ali6ama na /una i-i/ae 'ata /u.aele6a "a /i#o'o "a /.eli /ama ali/u.a -i ma0ani/io "ote 'a"a3 Yote 'ii ali/amili-'a /.a /u+a/i n&ogo /ati/a /imo na leo "e"e ni mlin6i .a/e 2o-mi23 um.ili-'o -ama/i ina.e6a /uone/ana /.a 5e#%a&e /ila 2'em+e "a P#ajna%ata#3

Um.ili-'o TURTLE maana m2'angan"i/o -u5e#+ "a 2om0o#tu5li0tment KIRO*O9

ATERIAL NA

Wote !emi-miungu na ma-'etani ni .ana .a (#a'maji3 Wao /uen&elea /u5igana na .a/i5igana3 Pan&e u6oe0u u'a#i+i0u3 *i%"o nje "a &'i/i .ote .a.ili a/a/a#i+ia (#a'maji na om+i m.i-'o /u.aon"e-'a njia "a amani3 (#a'maji ali.ata/a 2'u#n +a'a#i "aani

Samu&#a- ant'an3 lima an&a#a2'al lili0an".a 0im+o tin&i/ali3 S'e-'a (.ana 7n"o/a8 ali/u.a /uongo/a /ati/a /am+a3 .i-'oni moja .ali/u.a !emi-miungu na .a/ati m.ingine ma5e5o$ ili 2'u#n +a'a#i3 Tati6o ni /.am+a /uto/ana na tin&i/ali "a +a'a#i "a u-o .ote .a &unia ina.e6a /u5ata -'atte#e&3 *i%"o am+ao /u+e+a m6igo: Wao .ote 'i%"o nilim.om+a (.ana3 (.ana ia/ttagit /.a /u2'u/ua um.ili-'o /o+e au A%ata# Ka22'a5 na n"uma "a/e S'oul&e#e& u6ito .a mlima an&a#a2'al3 (aa&a "a +a'a#i ali/u.a 2'u#ne&$ a/ato/a %"om+o AF am+a"o "ali/u.a 0u#a'a /.a .ote !emi miungu-na 5e5o3 *ii ni 'a&it'i "a um.ili-'o /o+e3

'a&it'i "a um.ili-'o /o+e ni mlolongo .a in2om5a#a+le /im.ili -a"an-i$ -a"an-i "a jamii na -a"an-i "a /i#o'o3 Inaone/ana 'ai.e6e/ani /.am+a tu#tle tu .ana.e6a /u+e+a m6igo .a mlima m/u+.a3 4in-i gani "a +a'a#i /uu /u.a 2'u#ne& na /.am+a 5ia /.a /uti-'a n"o/a mungu 7(.ana S'e-'a8 /ama /am+a3 La/ini mi2'e6o "a /imungu "a um.ili-'o tu#tle imeone/ana tu/io 'ili /u.a ni /.eli3 iongoni m.a %"om+o AF /una ne2ta# /ama %ile -umu3 P#ajna%ata# /u0ungua -i#i "a um.ili-'o /o+e /ama jin-i .ote ne2ta# na -umu ni mu'imu /ati/a mai-'a "etu3 ma5e5o ni .ale am+ao /uangalia juu me##iment- 'i-ia /ama lengo "a m.i-'o "a mai-'a3 K.a 'i"o$ .ao .a/o ta"a#i 'ata /umn"an"a-a %ium+e .engine3 Njia 'ii mate#iali-ti2 "a mai-'a ina.e6a /u.a inaone/ana juu /ama +o#a .a /anuni na a/ili na .ale .a -a"an-i n"en6o3 Kati/a &unia "a leo 5e5o 'ii T#i5u#a-u#a ni /uone/ana .a6i /ila ma'ali3 Kuto/ana na Imani 'i6o mate#iali-ti2 /una /ia-i uone%u$ un"an"a-aji$ u'ali0u$ un&e-i#a+le %i5engele$ .i6i$ u+a/aji n/ ulio5o /ati/a &unia 'ii3 Kila mtu ana/a+ili.a na 'ali "a u'a#i+i0u /ama u2'a0u6i .a ma6ingi#a$ uamini0u n/ jamii ina/u.a aji6i$ &e%oi& "a un"eti .a/ati /una u/o-e0u .a imani na uamini0u "aani 'ali 'ii ni /uone/ana /ila ma'ali na /ati/a .ote matem+e6i "a mai-'a3 m/on&o .a un"eti ume/au/a /.a /ia-i /.am+a leo mume-m/e 'a.ana imani moja %ile m.ingine$ /una u2'ungu /ati "a +a+a na m.ana$ n&ugu .a.ili /u.a maa&ui na mmoja ana"e-oma "ote 'a"a /ati/a maga6eti3 *ii ni maumi%u "a /u.a 5e5o3 *ii ni mi-ingi "a u"a/ini0u u+ina0-i o#iente&3 Na 'u&'i'i#i-'a 'ii "ote ni /.a -a+a+u mtu ni inaone/ana juu /ama m.ili tu na -i /ama na0-i3

K.a u5an&e m.ingine /.a -a+a+u moja 'u-a'au maa&ili "a +ina&amu /ama mato/eo "a /uangalia juu "a /i#o'o tu /ama /u.a .ote na m.i-'o .ote .a mai-'a$ leo &ini ime2'u/ua 0omu ugl" "a imani "a /i5o0u3 Leo -o/o maeneo /ati/a m0umo .a matanga6o "a *ija$ 'e#mitage-$ at'a- na ma'e/alu am+a"o ni tena /ama n"um+a "a +ia-'a#a na /u.a -a.a na #u-'.a m+a"a3 tu ana.e6a /u-ame'e #u-'.a "a /i-ia-a la/ini mato/eo "a moja /.a moja "a 'ii 0a2a&e "a /i#o'o ina.e6a tu u'a#i+i0u3 *ii ina maana /.am+a uungu ni moja u5an&e mmoja3 *i%"o 2'u#ning "a +a'a#i ina maana "a jin-i "a /uleta .ote n"anja 'i6i /ati/a 'atua moja "a mi/oa3 ai-'a maana la6ima 2'u#ne& 2'ini "a mti'ani .a ma6oea "a /i#o'o3 Kama 'e/ima mato/eo &a.n- /u'u-u maju/umu "a /i&unia na ina.e6a /utu-ai&ia /u0i/ia malengo "etu "a /i#o'o3

*i%"o ni .a6i /.am+a 5#e2e5to# /u'e-'imi.a /uu lengo na jiti'a&a 'i6i ili/u.a /uleta maa&ili .ote /.en"e ju/.aa moja3 Ili /uungani-'a .ote &a#a-a mili/i .a0ua-i na "a (#a'man "e"e ima#a Uta0iti (#a'ma%a#2'a- Taa-i-i /ati/a *a#i&.a#$ In&ia3 *a5a mato/eo .ote .a /uta0a/a#i imani o#iente& "a ungu /.a ajili "a ma6oe6i na "oga o#iente& 0o#mle-- /uta0a/a#i /.a ta-.i#a /.a namna "a /i-a"an-i3 *ii ni aina "a .a6i Kun&alini S'a/ti /ua+u&u .ana-'i#i/i /.a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 Ali/u.a alitam+ua /u+.a -aint na +.ana .a ma0ani/io "a /i&unia n"en6o 5ia3 Wote ni /ati/a maele/e6o /in"ume la/ini jin-i 6ote m+ili 6ina.e6a /ulet.a /.en"e ju/.aa moja ina.e6a /uele.e/a /uto/a "aani .a/e maan&i/o /ati/a Ga"at#i a'a%ig"an 7Pa#t A8 u/u#a-a no-3 =FG-=FH3

P#e2e5to# .etu anaan&i/a /.am+a e#u&an& 7uti .a mgongo8 ni mlima "en"e.e an&a#a2'al3 I&a maana )'an&#anaa&i 7/u-'oto S%a#8 ni i-'a#a "a uungu utuli%u$ na Pingala au Su#"anaa&i 7/ulia S%a#8 ni i-'a#a "a joto na tamaa n"en6o3 K.a 2'u#ning 'a"a Naa&i- .ote 7 5ole ne%a8 /u5itia P#ana"aam 7/inga "a ma6oe6i8 na maten&o mengine "a /i#o'o oola&'a# ni ulioamili-'.a3 Ni /uto/a 'a5a /.am+a "aani (#a'manaa&i njia "a 'e/ima "a )o-mo- /inaan6a3 oola&'a# au m-ingi .a e#u&an& ni ima#a .a/ati /iinitete ni /ati/a tum+o la mama /ati/a 0omu "a mole/uli n"eu-i I-SI!E! /u5ata ma-'a#ti "a m-ingi "a e#u&an&3 Ili /u0an"a /am5uni "a 5aa$ 5ini 'ema /.a ngu%u -ana 'u2'im+.a /ati/a u&ongo na /i-'a ame0ung.a /.a /am+a3 (#a'manaa&i 5ia ime/u.a 0um+a na 'ii mole/uli I-SI!E! 7S'ata-Kona83 *i%"o ngu%u mu'imu ni limeungani-'.a /.a m.ili3 0ano 'uu m.eu-i -ana mole/uli I-SI!E! inait.a Ku#ma au /o+e3 K.a -a+a+u ina -u#a "a /o+e3 maana "a m0ano .a n2'i /utegemea (.ana Ku#ma 7tu#tle8 ni /.am+a n"um+a "a mai-'a "etu 5ia ni tegeme6i juu "a /o+e3 *e/ima *ii &a.n- tu /ati/a 5-"2'e "a mtu am+a"e un&e#goe- ma6oea ma/ali "a /i#o'o3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& gani 'a-a 'ii na alitu5a +ina&amu %"om+o 'a"a AF au njia "a /i#o'o am+a"o li2'a "a /uongo6a mai-'a mate#iali-ti2 mtu ana.e6a /u0i/ia moja "a /i#o'o "a lengo3 Leo .ote at'ei-ti2 /ia/ili &a#a-a na &a#a-a t'ei-ti2 "a .atu imani o#iente& .amejiunga &'ami#a "etu ili ma0ani/io &e5i2t mau-ia (.ana Ku#ma "a3

KATIKA N4IA *II (.ana Va#a' ni/ana.a m+ali u2'a0u6i .a ma6ingi#a *APA !UNIANI9

Kuli/u.a na 5e5o /uit.a *i#an"a/-'a3 Ye"e alitamani -ana /.a utaji#i /.am+a "e"e ali/im+ia m+ali na &unia n6ima -a"a#i3 Kuli/u.a "a6ua ma2'a0u/o /ati/a &unia .a/ati "e"e /u0uni/.a &unia 5amoja na u2'a0u na ali2'u/ua /uto/a njia "a +a'a#i3 Kati/a ma6ingi#a 'a"a am+ao /ui6uia 5a6ia la u2'a0u juu "a -a"a#i "a &unia: *i%"o (.ana ali2'u/ua 0omu "a Va#a' 7+oa#8 na /.a /uua *i#an"a/-'a "e"e /uo/ole.a -a"a#i "a &unia3 (.ana a/aon&oa /i0uni/o u2'a0u na alitoa n"uma &unia ili"o-a0i-'.a /.a

+ina&amu /u/aa juu "a/e tena3 *ii ni /iini 2'a um.ili-'o (.ana Va#a' "a3 *i#an"a/-'a maana "e"e am+a"e ma2'o /amili "a tamaa /.a ajili "a &'a'a+u au utaji#i .a mali tu3 tamaa 'a.e6i /u-'i+i-'.a ama /.a /ulima a#&'i au /u0an"a /a6i 6a mi/ono3 Ni ina.e6a tu /u.a ame#i&'i/a /u5itia ill-$ %i.an&a n/ mi-ingi "a te/nolojia "a 'ali "a juu3 Ri-'i.etu .ali/u.a -u5e# .ana-a"an-i la/ini /am.e /utumi/a %i0aa /.am+a ali/.en&a &'i&i "a -'e#ia "a a-ili am+a"o /.a u5an&e /u'a#i+i.a a-ili3 Kila mtu leo ni u0a'amu .a jin-i Allo5at'" ma&a.a .ame'a#i+u %ium+e .engi juu "a a#&'i na jin-i &unia ni /u.a /amuli.a /.a u/a%u3 u/.eli /.am+a n2'i "etu ina'itaji ni/ana.a m+ali "a u2'a0u .ote .ana.e6a /u.a gauge& na u2'a0u .a miji "etu$ tati6o la ta/a atomi2$ m5"a aina "a magonj.a n/
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

!aniel Wan/en$ m.an&i-'i .a /ita+u ; i-aa&a "a ungu; anaan&i/a /.am+a ma#a juu "a mu&a +ina&amu .alio/aa Venu- -a"a#i3 Tu /ama /.en"e &unia 'ata juu "a Venu/uli/u.a ma2'a0u/o$ mo-'i .a maga#i$ &io/-i&i /a+oni$ &io/-i&i /a+oni n/ Ili /uji0un6a = 'ii "ote -atelaiti +an&ia .ali5ele/.a 'u/o3 Wan/en ana&'ani /.am+a m.e6i = "a Venu/uit.a P'o%o- na Lo%o- ni +an&ia -atelaiti3 Watu /u-'oto 'ii -a"a#i /.a -a"a#i n"ingine -alama .a/ati /uli/u.a na m%ua "a a-i&i3 moja 'ajui /ama 'a"a ni "a /.eli "a u2'ungu6i .a uongo la/ini onge6e/o /ati/a u2'a0u6i &uniani &'a'i#i /utuongo6a 'ali 'i"o m+a"a3 K.a 'ii ni .a /uto-'a /.am+a /una u2'a0u na onge6e/o /ati/a maga#i &uniani mo-'i u2'a0u6i moja3

P#e2e5to# .etu /.a /u.a (.ana Va#a' alija#i+u /uon&o/ana na u2'a0u6i3 Ye"e aliongo6a -i-i /ui-'i mai-'a -anja#i na *ali ama na uta0iti n&ani "a Yajna- giganti23 Leo u/.eli 'uu ime/u.a imeone/ana na -a"an-i "a /i-a-a3 Wa/ati .a Go#a/'5u# A-'.ame&'a .ana-a"an-i Yagna uta#ati+u m+iu "a u/.eli 'uu3 Pu#u-'a P#ajna

75#e2e5to# "etu8 ali/u.a -i 'ata nu/ta "a atta2'ment /.a ulim.engu n"en6o3 La/ini "e"e m.en"e.e a/an".a -umu 'ii ili /uo/oa &unia /uto/a 'ata#i 'ii na 'i%"o /uan6i-'a %i6u#i "a/e /u.a3 K.a /u.a (.ana Va#a' "e"e /utatuli.a /.a /uo/oa ma6ingi#a "a &unia /uto/a 'ata#i "a u2'a0u6i .a ma6ingi#a3 5a/a -a-a "e"e -i tu /u5ang.a Yajna- la/ini /a6i 'ii ni /uo-'a m+ali 'ii u2'a0u6i /.a miti "a /u5an&a na i-ito-'e #ea2ti%ating 0omu A"u#%e&a "a ti+a "a &a.a3 Kati/a -i/u 6ija6o jiti'a&a 'ii /u5ata /u/u+ali/a &uniani /ote3 (a-i tu &uniani /uo/ole.a3

Um.ili-'o .a (.ana NRIS*IN*A ina maana #eju%enation YA I ANI9

n&ugu .engine .a *i#"an/-'a ili/u.a *i#an"a/a-'"a53 Ye"e 5ia 2#a%e& /.a &'a'a+u ma-aa "ote =F "a -i/u3 Tamaa *ii ilim0an"a /.en&a /in"ume na0-i "a/e -ana3 K.a ama--ing m5ango m/u+.a .a mali "e"e alitanga6a /.am+a mtu m.en"e.e ni ungu3 Ye"e /u2'u/i.a /u-i/ia /u'u-u ungu .a /.eli3 Ye"e 6uli.a 'i%"o mam+o mengi /.am+a ali/u.a 2'ini "a u&angan"i0u /.am+a mtu .ala /ium+e 2'o2'ote ina.e6a /um.ua3 Ange.e6a .ala /u0a n&ani "a n"um+a "a/e .ala nje3 Ili/u.a /ama "e"e$ inga.a ali/u.a /inga "a +ima "a mai-'a /ati/a -e'emu 6ote3 Ali'i-i /u.a a-inge.e6a .ala /u0a /uto/ana na ma-'am+uli6i "a -ila'a .ala /uto/ana na ugonj.a .o.ote3 Ange.e6a .ala /u0a /ati/a m2'ana .ala u-i/u3 )'ini "a 'ali 'i"o (.ana N#i-in'a 7N#i C mtu > Sin'a C -im+a8 "a aina m+ili /.a /u/aa juu "a 5atio na a/amti/i-ati/i-a juu to#-o *i#an"a/a-"a5 5amoja na mi-uma#i -im+a .a/e .a mu&a m#e0u .a /uo/ole.a mja P#a'la& na imani ima#a 'i%"o /ila ma'ali3

Leo mtu /.eli ime/u.a *i#an"a/a-'"a53 Ye"e ana -ila'a n"ingi /.am+a "e"e -i 'o0u "a /u.a aliua.a3 Ye"e ana ma&a.a mengi /ati/a o%"o .a/e /.am+a "e"e ni .a u'a/i/a ana.e6a /ui-'i m5a/a um#i mua0a/a .a 6amani na la+&a /u.a a-i"e/u0a 5ia3 (ila -'a/a$ 'ii +ila -'a/a ni imani "a/e /i5o0u3 Ye"e ni .a u'a/i/a .a u-alama .a/e /ati/a maeneo "ote "a mai-'a3 Anatamani jam+o moja tu /.am+a jina la ungu 'ai5a-.i /u2'u/uli.a na 'ii "ote ni +#oa&2a-te& /ati/a maga6eti /ama Sa#ita n/ )'ini "a 'ali 'i"o (.ana itatumi/a aina 6ote 6a amani ili /uan6i-'a imani /ati/a mo"o .a mtu na 'i%"o /u'a#i+u tamaa "ote m+a"a$ u2'o"o n/ oja "a maana "a San&'"a ni Ga"at#i i+a&a$ 'ii ni moja San&'i 7amani83 .ingine San&'i ni 6ama San&'i 7ma/utano8 am+a"o 0u#a'a /i&unia ni lengo la 5e/ee "a mai-'a3 Imani 'ii ni /uangami6.a na maa&ili "a /i#o'o ni /uene6a ta#ati+u la/ini /.a 'a/i/a /ila ma'ali3 Kati/a 0la-' "a -a-a P#ajna%ata# "etu 7Yuga Ri-'i S'#i#am A2'a#"a S'a#ma8 u#a'i-i ma0ani/io "ote 'a"a /ati/a njia /ama %ile inga.a /ama (.ana N#i-in'a alito/a ngu6o na i/i'a#i+u ni .a6i3 Ali/ulin&a P#a'la& "a 'a/i na +aa&a "a /ua2'a n"uma .aja .a/e am+ao .ali/u.a eulogi6ing na"e$ /uto.e/a3 Ye"e ali/u.a .a a-ili -ana 'u#uma na n"etiJ /.a ajili "a uo%u ali/u.a /i0o &'aa'i#i3 Ye"e ili0u#i/a na u5en&o .a ungu na ali/u.a na 'a-i#a /ali mno3 Ye"e /am.e /uat'i#i/a /.a maa&ili "a m-ingi "a mai-'a3 =A -t /a#ne ni /u&'i'i#i-'a /.a /a-i /.a /u.a -ana u.e6o .a +aa&a"e

m/ali am+a"e mtoto /ama imani ali"o/u.a /ulin&.a3 T#aile# n&ogo "a 'ii /ati/a 0omu "a Yuga San&'i a'a5u#a-'2'a#an ni /u.a ili"otung.a /ati/a +i#t'5la2e /u'e-'imi.a Gu#u&e%a .a$ An%al/'e&a juu "a D$F$?$I$1 No%em+a AKK? A! *ii &e5i2t ita/u.a moja 6ai&i ma6ingi#a "a u'a#i+i0u .a tamaa na imani ita/u.a ima#a /ila ma'ali 3 Watu .ote /u-'u'u&ia 'ii /u-'anga6a na eulogi-e "a/e3

iguu TATU YA VA AN "aani *EKI A i+a&a$ NA UTEKELEZA4I9

0alme (ali ili/u.a -ana egoi-ti2 /u'u-u mali "a/e na /i+u#i3 Inga.a ali/u.a m/a#imu mo"o +a&o "e"e tia n&ogo /.a mam+o mengi /ati/a 5-"2'e "a/e3 Ili /u0i/ia umaa#u0u ange0an"a /itu 2'o2'ote3 Ye"e alita.ala juu "a &unia n6ima3 Si/u moja mtoto m&ogo 7Vaman8 ali/uja /ati/ati "a/e na aliuli6a /.a a#&'i /u5ima miguu D3 (ali ali2'e/a na .ali/u+aliana /u0an"a 'i%"o3 Wa/ati 'uo (.ana Vaman am+a"e ali/u.a mtoto 'a&i -a-a ulio&'i'i#i-'.a 2o-mi2 .a/e giganti2 0omu3 A/au5ima &unia n6ima /.a miguu = "a "a/e3 *a5a/u.a na na0a-i "a /u.e/a mguu .a/e .a tatu3 Kati/a 'atua 'i"o /i+u#i (ali "a /uto.e/a3 *i%"o (ali Wai-lamu .ote .a/e /.a ungu3 *ii ni 'a&it'i "a (.ana Vaman3 La/ini am5li0i2ation ni /u+.a /a+i-a3

Leo /ila mtu /.a jina 2#a%e- na umaa#u0u3 *i%"o ma5um6i/o juu "a (unge na -e#i/ali "a ma+a&ili/o3 Kuna um.agaji &amu juu "a to0auti /ati/a iti/a&i3 (ig n2'i +o-i juu "a .ale ma&ogo3 Wao /uten&a /ulingana na .'im- "ao .en"e.e na matamanio3 Waan&i-'i .a 'a+a#i .ame/u.a /ia/ili jaun&i2e&$ ma'a/ama "a -'e#ia 'aina +o#a /u+.a "a /ui-'i 'a&i$ .ale am+ao .ana5a-.a /ulin&a .anan2'i .ao /u.a .a5o#aji na "ote 'a"a ni /.en&a 'a&'a#ani /ama ujanja .a (ali3 Kila ma'ali$ lime-em.a la/ini +a&ala "a /u.a ai+u /u'u-u 'ilo .atu /u2'u/ua /i+u#i /ati/a /a6i 6ote unet'i2al3 Wa-i2'ana ni /u.a moto /uto/ana na Sati$ .ana+ug'u&'i.a /.a ma'a#i3 Watu am+ao /u'imi6a "ote 'ii ni ali-ema /u.a a/ili na .ana5e.a 'e-'ima "ote3 i#on" ni 'ii /.am+a .atu 'ao .ana&'ani .ao ni +u-a#a -ana3 Wengine .ana&'ani /u.a .ao .aja /u+.a na /amili "a /a6i ngumu3

P#ajna%ata# "etu /.a /uan&i/a %ita+u =1GG /u.e/.a maa#i0a /ati/a -e'emu moja /ati/a ulim.engu na 'i%"o alitu5a 'e/ima3 Leo maan&i/o 'a"a ni /ati/a ma'itaji ma/u+.a /ati/a &unia n6ima3 Ga"at#i Pa#i%a# ni /u.a -a.a na Vi%e/anan& "a )'i2ago3 Kuto/ana na maan&i/o 'a"a 'a/una -'a/a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ili/u.a ime.e/.a 'e/ima "a &unia n6ima na -a-a /ile +a&o ni /uene6a /ati/a /ila 5em+e "a &unia3 Kati/a njia -a.a ali.a5a 0omu "a /.eli "a i+a&a ta/ati0u /ati/ati "a 0a2a&e /i&ini3 Kati/a -i/u 6ija6o tu i+a&a "a mo"o -a0i ita/u.a /u5ata /a-i /ati/a ulim.engu na -i "o"ote 0a2a&e3 Kati/a njia

-a.a "e"e alituon"e-'a "ote jin-i mtu ana.e6a /u.a na mtu .a Yoga "a 'atua /.a /uungani-'a ungu /.a -'ug'uli 6etu mtu ana.e6a /ati/a m.ili .a mtu /u0an"a -'ug'uli -a.a na .ale .a miili "a ?3 ito 6ote 'i6i D /u.e/a 5amoja ni Ga"at#i i+a&a "aani T#i%eni "a i+a&a 'e/ima$ na a2tion3 Kati/a n"a/ati 6a 6amani$ i+a&a 'ii ali/u.a na i&'ini 6ima na /ati/a -i/u 6ija6o 'ii ni nini 'a-a /inaen&a /uto/ea3 Kati/a njia -a.a "a leo 0a2a&e (ali "a &i5loma-ia ma5en6i /u%unja na umoja$ e,uanimit" na ma5en6i .ata5ata umu'imu3 6ama ija"o ita/u.a /utem+ea juu "a /.am+a njia am+a"o +an&a#i "a u-ta.i .a %ium+e .ote na ata/u5eni %i6u#i /u.a juu "ao3 jamii 2ultu#e& ina.e6e/ana /ujenga tu /.a mi-ingi "a a0"a "a m.ili na a/ili .a6i3

U/ataji .a KUU WA (.ana PARS*URA PRA4NAVATAR YETU9

&'i&i

AAZI IO ma.a6o "a

Ni ali-ema /u.a Wa0alme ali/u.a /u.a -ana /i+u#i3 Ili/u.a /ati/a maum+ile "ao -ana /.a /umn"an"a-a ma-omo "ao na .a/ati 'uo ali6ali.a (.ana Pa#-'u#am3 Ye"e +i&ii /ung<ole.a m+ali .a/uu .a Wa0alme .ote3

Tangu (.ana Pa#-'u#am li2'a "a /u.a (#a'min /un"ong.a %iten&o 'i%"o ni gani .anaone/ana ina.e6e/ana /.am+a "e"e alitoa %ile ma/ali /u0i/i#i /.a Raja-i2 .anaume 7'ai8 /u.a .ali/u.a na /u+a&ili m2'a/ato "ao -ana /u0i/i#i3 *ii ina.e6a /uone/ana .a6i /ati/a mai-'a "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 (a& ma.a6o /ati/a 5-"2'e .a6i 6etu nje /ama %iten&o m+o%u3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& un"en"e/e%u alion"a .atu na maan&i/o "a/e "a ngu%u$ "e"e aliele6ea /i-a"an-i at'a#i "a maten&o "etu na 'i%"o .anaume .engi m+o%u .ali/u.a /u+a&ili-'.a /.a +o#a3 -ana giganti2 'a#a/ati /imaa&ili uli0an"i/a am+a"o ili/u.a -a.a na 2'o55ing o00 %i2'.a %"a .ata.ala .a /i-ia-a3 Vita+u =1GG 5enne& na Gu#u&e%a .etu /u'e-'imi.a ni /ama -'o/aJ "e"ote ana"e-oma ni 'i-ia na 'i%"o ana5ata /u+a&ili-'.a /.a +o#a3 Ni u-'a.i-'i .a 'a#a/ati /imaa&ili am+ao ume-a+a+i-'a -emina "a Go%t HGG3 %iongo6i3

aa&'imi-'o "a utu )*ARA)TER KWA (.ana RA 9

Ram (.ana inait.a a#"a&a Pu#u-'ottam --- +o#a miongoni m.a .atu .ema 2'a#a2te#e&3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& -i tu ima#a ma0un&i-'o "a ta+ia .ema /ati/a maeneo "ote "a mai-'a la/ini m.en"e.e im+i+e& /ati/a mai-'a "a/e$ 'i%"o /ama /.a /um.e/a nje /.etu matumi6i "a/e /ati/a -i/u "a -'ug'uli -i/u "a mai-'a "etu3

(.ana Ram /am.e ali2'u/ua mi-aa&a /uto/a Kai6a#i n"ingine "o"ote$ 0alme n/ la/ini +a&ala "a/e .a-ai&i6i .a/e .ali/u.a 'u6aa$ n"ani$ -o/.e n/ 5#e2e5to# .etu #e%e#e& .ame/u-an"i/a /a.ai&a$ .atu n"eti na /.a /u2'u/ua mu&a .a -aa moja "a /a6i "a /ila -i/u /uto/a /.ao 5amoja na AG 5ai-e "a m2'ango /uto/a "ao alim0u0ua ujum+e /uto/a a#&'ini 'a&i m+inguni3 Ram .ali2'oma Lan/a "a &'a'a+u na 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ali.aangami6a ma--a iti/a&i n"en6o 6ote$ u2'o"o n/ (.ana Ram u5li0te& &o.nt#o&&en$ &'ai0u$ ma-/ini na &a#a-a .ana.a/e3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& 5ia a-ilimia a-ilimia /un"ong.a /a6i 'i6i3 Alion"e-'a ulim.engu 0omu 2o-mi23 Zote ni /u-'u'u&ia 0omu m0ungamano .a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 Ye"e /u'e-'imi.a Ri-'i- .ote3 K.a #eju%enating ma5o/eo Ri-'i "e"e alitoa m.ele/eo m5"a /.a &ini3

S*RI K#i-'na YA KALAS AI NA PRA4NAVATAR .a mito =F YA NIS*ATI9

ai-'a "a (.ana K#i-'na .a 'uan6ia /.a u5an&e mmoja na ma5am+ano na u5an&e m.ingine "e"e itaan6i-'a -anaa .atu3 *ii 5ia ni 'a&it'i "a P#ajna%ata# "etu3 U.e6o Wale am+ao .ali/u.a imme#-e& /ati/a -ta#e'e 'i-ia "a Wa0alme ali/u.a a%le&a- /.a (.ana K#i-'na /uele/ea i+a&a na u-ta.i .a .ote3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& alitoa m.ele/eo .a u-ta.i /.a /u'ama-i-'a /uim+a$ -anaa$ /aimu n/ Kama S'#i K#i-'na alitu5a am#i "a Yoga "a 'atua /i-'a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& alitu0un&i-'a jin-i "a /u0an"a Yoga "a 'atua /ati/a n"a/ati leo /uja#i+u3 Ye"e .aongo0u n"um+ani /.a/e /ati/a *e#mitage "a au-te#itie- na 5ia mo"o .engine /u0an"a %i%"o 'i%"o3 *i"o -ana a'a+'a#at am+a"o "e"e ni /un"ong.a leo -u#a "a m.i-'o na 5otent /ati/a 0omu "a uum+aji 6ama3 Kati/a 'ili$ %ijana /ama A+'iman"u ni ute/ele6aji .a maju/umu ma/u+.a3 Kuna ma-'ujaa 'o&a#i /ama A#jun na ('eema3 Watu .ote tu/u0u ni /uja#i+u /u0an"a tai0a letu ngu%u -u5e# na &unia n6ima /amili "a amani3

KA A (.ana +u&'a PRA4NAVATAR YETU YA (U!*I SANG* NA KUANZIS*WA "a )'a/#a !'a#ma9

Kama .e.e /u0an"a uta0iti .a /a#i+u /i-'a /uto/a mta6amo .a mi5ango "a /utoa manti/i 'ali-i "a m.ele/eo na mitin&o "a /a6i$ e-ta+li-'ment-$ iti/a&i na mti#i#i/o 6ama -'ug'uli "a (.ana (u&'a na Yuga Ni#man Yojana ni -a.a3 Inaone/ana /ana /.am+a /a6i "a (.ana (u&'a ni /u.a /un"ong.a /.a P#ajna%ata# "etu3 -u+-t#atum "a a/ili na u+agu6i ni Ga"at#i /ua+u&u3 Ye"e 5ia ima#a 'a/i3 Fomu /.am+a ali"o5e.a 2'ama na %ium+e e#a 5ia ame5e.a na Pa#i%a# Ga"at#i3 (u&'a /in"ume mauaji "a %ium+e .ote na Ga"at#i Pa#i%a# 5ia n"a"o 6a/e3 Lengo la/e lili/u.a u5li0tment "a .ana.a/e na 'ii ni

moja "a malengo ma/uu "a Yuga Ni#man Yojana3 Ye"e ali0an"a Sang'a-J Yuga Ni#man Yojana ima#a S'a/ti5it'a-3 K.a namna 'ii "a /umi Ni-'/alan/ A%ata# ni /iini 2'a in2a#nation- .ote3 *a/una -'a/a /u'u-u 'ili3 Wale am+ao .ata/ao -'a/a ita/u.a /u5ata /u'a#i+i.a /.a moto m/ali .a tu'uma3 Si-i /am.e /utam+uli.a -age m/u+.a$ na+ii /ati/a m0umo .a Gu#u&e%a .etu /u'e-'imi.a /ama P#ajna%ata#3 Wale am+ao .alijiunga na"e .ali/u.a /.eli 'e#i3 T'o- am+ao 5otelea m+ali ni /amili "a 0a&'aa na /u+a/i 'i%"o /ati/a -i/u 6ija6o3

!UNIA NA

A LAKA maa#u0u PROP*ESIZER YA PRA4NAVATAR9

(aa&'i tu /u5ata ngu%u "a /u0an"a una+ii na ungu .en"e6i3 Zai&i "a 'a5a una+ii .ale .a .aonaji maa#u0u &uniani ni /u.a elu2i&ate& am+a"o ina /u-u/um.a 5-"2'e "a umma /.a u#e0u m/u+.a .a mu&a3 Yote "a .aonaji 'i6i /u/u+aliana /.am+a m.ele/eo .a +aa&a"e m/ali .a &unia "atatole.a na In&ia tu$ ina.e6a tu /uit.a aja+u ;Yoga; /u.a una+ii m+alim+ali ali0an"a u'a/i/a nje /.a -'ug'uli m+alim+ali 6a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

PROP*ESIZER 4ean !ILON

4ean !i@on ali/u.a na u.e6o .a /u0an"a una+ii .a aja+u na 'i%"o "e"e ali5ata umaa#u0u -i tu /ati/a Ame#i/a la/ini /ati/a &unia n6ima3 mi-ta#i i0uata"o ni -'a'i&i .a una+ii .a/e .a /.eli9

!i@on 4ean aliali/.a 2'ama /ati/a )lu+ Solg#a%e3 Wa/ati 'uo Rai- T#uman ali/u.a a/amu .a Rai- .a Ame#i/a3 Ye"e laug'ingl" aliuli6a$ .e.e ni mja .a ungu$ 'i%"o una.e6a /uta+i#i +aa&a"e .angu: *a#a/a -ana na.e /u.a Rai- .a a#e/ani$ ali-ema 4ean !i@on na ta+a-amu na /.eli /ati/a -i/u 2'a2'e T#uman ali2'aguli.a Rai- .a Ame#i/a3 4uu "a /u.a ame2'aguli.a /u.a Rai- "e"e /u/u+ali/a$ ;Si-i 'atuna njia n"ingine la/ini /.a /u/u+ali /u.a ngu%u 6a /i#o'o ni ngu%u 6ai&i /uli/o ngu%u 6a /im.ili3; Wote .a a#e/ani ili/u.a ina0an"i/a /ati/a ngu%u uta+i#i .a 4ean !i@on3 a#a /ati/a m.a/a AKKF Rai- Roo-e%elt .alioali/.a 4ean !i@on .a I/ulu "a a#e/ani na aliuli6a --- 4in-i ita2'u/ua mu&a m#e0u /utimi6a maju/umu "angu: !i@on uma/ini aliji+u --- Rai-$ mimi ni 5ole -ana /u-ema /.am+a una -i/u 2'a2'e -ana /ui-'i -a-a3 Roo-e%elt 'a/u.e6a /u-ai&ia laug'ing na +a&o ali/u0a /ati/a -i/u 2'a2'e3 Kama ili%"ota+i#i.a na 4ean !i@on /i0o 2'a/e /ili/u.a /uto/ana na /u5a-u/a "a mi-'i5a "a &amu /ati/a u+ongo3

tu/io a+o%ementione& ali/u.a tena imeone/ana /ati/a ma'a/ama "a #a-mi3 Si/u moja "a In&ia /uu Agent S'#i Gi#i#aj S'an/a# /u#u-'a 2'ama 2'a m2'ana3 Kol S'e#ali Na.a+6a&a aliali/.a 5amoja na 4ean !i@on3 Kol S'e#ali aliuli6a "a/e -.ali$ ; a&am$ una.e6a /uta+i#i +aa&a"e .angu:; (ila -'a/a n&i"o$ ali-ema 4ean !i@on$ <On = n& 4uni AKF1 In&ia ita/u.a 5a#titione&3 Uta/u.a na /.en&a /u.a -e'emu 7n2'i8 am+a"o 5#e&ominate na Wai-lamu3 <

Kati/a a-u+u'i "a 5ili 4uni AKF1 Kol S'e#ali alim5igia -imu 4ean !i@on a/i-ema --a&am$ uta+i#i .a/o ni ma/o-a3 La/ini 4ean !i@on -ana ima#a a/a-ema$ ; 'e-'imi.a$ tu/io lolote una.e6a /u2'u/ua na0a-i /ati/a 0la-' "a 5ili3 -i/u n6ima ni /u-'oto +a&o3 Ta0a&'ali -u+i#i ;3 K.eli juu "a D #& 4uni AKF1 /ati/a maga6eti "a a#e/ani /ili2'a5i-'.a In&ia na Pa/i-tan --- .ame/u.a 5a#titione&3 Pamoja na 'a"o je-'i ali/u.a 5ia /uga.an".a na /.eli Kol S'e#ali ali/u.a na /uon&o/a /.a Pa/i-tan3

4ioni moja /ati/a AKF1 .a/ati /ati/a n"um+a 4ean !i@on .a /uli/u.a maja&iliano juu "a ma-uala "a /i-ia-a$ jina la Ne. !el'i 5ia ali/u.a 6ili6otaj.a3 G'a0la 4ean !i@on ali-ema$ ;Inaone/ana Gan&'iji ita/u.a aliua.a na 'ii /uto/ea n&ani "a mie6i I3 ;K.eli Gan&'iji aliua.a ta#e'e DG t' 4anua#i AKFH3 Kati/a njia -a.a "e"e ali/u.a na .a-i.a-i /u'u-u /uua.a /.a Rai- Kenne&" /ati/a AKID3 a#a alija#i+u /uele6a /.a #a0i/i atata/a-a Kenne&" .a /ua2'a /u-a0i#i /uto/a Kenne&" /.a mie6i -ita 6i0uata6o3 K.a /.eli ili/u.a 'ii Kenne&" am+a"e /.a ajili "a/e "e"e ali%"ota+i#i /ati/a AKID /u.a ange.e6a /u.a Rai- .a Ame#i/a3 Wa/ati uta+i#i .a /i0o 2'a/e 4ean !i@on 6ai&i ali-ema /.am+a jina a--a--inato# .a /uan6a na 'e#u0i ;O; na m.i-'o na ;!;3 (aa&a"e /ila mtu ali/u.a -'a'i&i .a mauaji "a Kenne&" ali5o/u.a a/item+elea Te@a- na /ama ali%"ota+i#i /.a jina 4ean !i@on a--a--inato# ili/u.a O-.al&3

4ean !i@on ali%"ota+i#i matu/io mengi "a +aa&a"e /ama #o/eti Ru--ia /.an6a unmanne& /uingia oon$ Ei-en'o.e# /u-'in&a u2'agu6i .a/e .a /am5eni$ /uangu/a "a K'#u-2'e%$ )'ina /u.a n2'i "a Ki/omuni-ti$ S'a-t#iji /u.a Wa6i#i /uu +aa&a "a Ne'#u n/ am+a"o "ote aligeu/a /u.a /.eli +aa&a"e3

UNA(II U*I U SANA NA #ejea YA NEW ERA --- KUZALIWA /imalai/a KATIKA FA ILIA VI4I4INI

AN

Kati/a 0amilia mn"en"e/e%u -ana$ %ijijini na0-i /u+.a ime2'u/ua /u6ali.a am+a"e ataongo6a$ /u-imamia na /u&'i+iti /u+.a /i#o'o ma5in&u6i3 Ye"e ata/u.a .a-ai&i.e /.a .a0an"a/a6i 'ai am+a"e ata+a&ili-'a &unia 'ii 5oto0u /.a +o#a3

n&ogo /ijiji An%al/'e&a$ .ila"a Ag#a 7UP$ In&ia83 *a5a /ati/a 0amilia n&ogo -ana la/ini 2ultu#e&$ ungu 5o.e#e& m+ali na ma2'a0u/o "a miji ali6ali.a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& /ama 6ili6otaj.a 'a5o juu /ati/a una+ii "aani mia/a ?G n"uma3 Ali/u.a g'alani "a ngu%u3 K.a -a+a+u "a u.e6o .a/e .a /i#o'o 'ata /ati/a mai-'a "a/e "a 6amani ali/u.a umeon"e-'a njia "a /.eli "a u5li0tment /i#o'o3 *ata 'ii "a /u6ali.a /.a/e ian6i-'.e na /i#o'o3 K.a /u0an"a /i#o'o -e'emu -ana "a /u.a .a/e "e"e .o%e ni /ati/a /a.ai&a "a/e "a /ila -i/u mai-'a3 Ye"e alituon"e-'a /u.e5o /.a #o'o 7 ungu8 na a/a5iga ta#um+eta "a ma5in&u6i &uniani /ote /i#o'o3 Ku5itia ma.a6o "a ma5in&u6i "a/e "e"e alitu5a njia /ama %ile mato/eo "a mio"o mingi am+a"o n"a"o 6a/e3 Kama mato/eo "a anga "a /i#o'o ni /u5ata /a-i /ati/a ulim.engu m6ima3 Kama m.ili .a/e jumla 'ata leo m.ili .a/e 'ila ni /a6i -ana3 a6ingi#a "ana+a&ili/a$ ita+a&ili/a na +aa&a"e 5ia na 'i%"o +aa&a"e "a =A -t /a#ne ita/u.a m/ali -ana3 Inaone/ana /ana /.am+a una+ii 4ean !i@on ata/uja /.eli 'ata .a/ati 'uu3

Futu#i-t 4O*N

ELAR!

m'a#i#i .a ; ai-'a *ealing$; 4o'n "ata+a&ili-'.a anaan&i/a9

ela#& .a/ati 'uo 'uo /u/u+ali /.am+a /i6a6i 'i/i

Leo matati6o "a &unia ni 'i%"o to#tuou- /.am+a 'ai.e6e/ani /u.a-'in&a na a/ili &'ai0u /a+i-a "a +ina&amu3 Nina 'i-ia gut /u.a ungu ataen&a .a6i juu "a n2'i na /.am+a "e"e /u+a&ili-'a en6i 'ii 5amoja na ngu%u "a .a-ai&i6i .a/e3

maneno ;ma+a&ili/o "a en6i 'ii "a; na ;Yuga Ni#man Yojana; "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ni u-'a'i&i .a moja /.a moja "a una+ii 'a5o juu3 Ni /.eli tunajua /.am+a ungu &aima in2a#nate- na .a-ai&i6i .a ngu%u "a /imungu na "a ma5um6i/o "a ngu%u ta.ala ulim.engu3 (aa&'i "a 'ii ngu%u "a ungu in2a#nate& /ati/a mtu .a Gu#u&e%a .etu

/u'e-'imi.a3 Ku5itia m+ele 6a/e ungu na ngu%u #o'o ali/uta .atu .engi Ki ungu 2ultu#e& na /.a u.e6o .ao a/a.aongo6a /.en"e njia "a ma+a&ili/o 6ama3 K.a /.eli &unia n6ima ni juu "a maumi%u "a /uji0ungua mtoto .a /u5ata /u+a&ili-'.a3

Leo matati6o "a /i&unia /u.a ma/ali /ia-i /.am+a 'ai.e6i /utatuli.a na a/ili "a m.ana&amu3 !unia amani ni 6ai&i "a u.e6o .a jiti'a&a 6a +ina&amu3 *ata 'i%"o 'a/una 'aja "a /u/ata tamaa3 K.a -a+a+u i-'a#a %ile ni /ati/a o00ing /.am+a ungu ta"a#i in2a#nate& /ati "etu na ni tu/ija#i+u /uan6i-'a en6i m5"a /.a m-aa&a .a ngu%u .a .a-ai&i6i .a/e3 ili/i "a/e na u.e6o na0-i 6inaon"e-'a /u.a "e"e ni m.ili .a ungu3 U5li0te# %ile "a &unia 'ai.e6i /u+a/ia 0i2'e /.a mu&a m#e0u3

Wa/ati en&e%aou# +ina&amu ina-'in&.a$ ngu%u "a /imungu ina2'u/ua %iuno na ina0ani/i.a /ati/a /u0an"a ina.e6e/ana /.am+a am+a"o ni %igumu /.a ju'u&i 6a /i+ina&amu3 Kati/a 'ali 'ali-i /ila 'atua "a um.ili-'o ina/u.a /um+u-'o3 Wa-omaji .ana =1GG %ita+u %"a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 HGG mi-.a&a +a&o /u+a/ia /u.a /u2'a5i-'.a3 +ali na 'ii ni %ita+u juu "a Ve&a-$ Pu#ana- na Sm#iti-3 Kam.e /ati/a 'i-to#ia "a &unia ali/u.a ni mtu /ama 5#e2e5to# .etu am+ao -ingle-'an&e&l" alian&i/a %ile mu'imu maan&i/o3 +ali /ama -.ali la ngu%u #o'o ni .a-i.a-i 'ai.e6i /u'e-a+i.a /ama %ita+u la/ini ina.e6a &'a'i#i /uele.e/a /.a m0ano .a /u0an"a /a6i na 5ato /ama %ile m.ili 5ole3 -am5uli "a na0-i ngu%u "a/e ni u/.eli /.am+a ata.e6a /uona /.a ma2'o 0unge matu/io "ote "ana"o0an"i/a /ati/a "aani jumla na 'ila "a &unia /uto/a n2'i INTERSPA)E na 5ia /ujua ma&'a#a "a/e -a+a+u3

Futu#i-t RO

AIN Rollan& 7FRAN)E8

Rommain Rollan& "a U0a#an-a ili/u.a /u+.a t'in/e#$ m.ana0al-a0a na m.an&i-'i .a %ita+u3 Ali/u.a -i 2'ini /u+.a 5#o5'e-i6e# 5ia3 Sana ima#a aliamini .a/ati .a/i6ungum6a "a utama&uni m5"a na &unia u-taa#a+u --- ;Nina imani /.am+a /un&i /u+.a la m+io n"eu5e 2ultu#e& na -i0a "a/e n6u#i E m+a"a .ataangami6.a na u-taa#a+u m5"a itai+u/a3 Kati/a -i/u 6ija6o utama&uni "a *in&i na 0al-a0a lita.e/.a /ati/a &unia n6ima /ama &ini &unia na utama&uni3 jamii m5"a ita/u.a ima#a3 Sina 'o0u "a /u5ata ta#ni-'e&3 !unia "a ag'a#i+i ina-'in&.a /u0a'amu /uto/u0a /.a #o'o la/ini nina imani ima#a n&ani "a/e3 Wale /u2'u/ua /u6ali.a /ati/a n2'i 6a ag'a#i+i ni /u-u/um.a na utama&uni .a ag'a#i+i na 'i%"o /u/a+ili.a na %i/.a6o ma/ali /ati/a mai-'a "ao3 ;

K.a /i.ango &uniani /ote ju'u&i ma/ali "a 'a#a/ati ;!e%a-an-/#iti !ig%ija"; inalenga /ati/a tai0a moja &uniani$ lug'a moja "a &unia na moja "a utama&uni &uniani3 Na 'ii ni nini 'a-a /inaen&a /uto/ea3 *ii ni nini ni una'itaji/a /.a ungu m.onaji Rommain Rollan&3

Futu#i-t AN!ERSON

Tangu utoto .a/e -ana An&e#-on ali/u.a na u.e6o .a /uta+i#i +aa&a"e3 Wengi .a una+ii .a/e .ame/uja /.eli ----

moja .a a#e/ani /uu ma5igano /ati/a %ita %"a 5ili &unia ita/u.a +aa&a"e /u.a Rai- .a Ame#i/a3 Ei-en'o.e# am+a"e ali/u.a /uu .a 4e-'i la a#e/ani Allie& +aa&a"e ali2'aguli.a Rai- .a Ame#i/a3

Kati/a A! AKF1 tai0a mu'imu "a A-ia .atato/a 2lut2'e- "a uta.ala .a Uinge#e6a3 AKF1 ali5ata In&ia u'u#u .a /i-ia-a3

.a/a

Ta#e'e H t' Ago-ti AKF? tu/io /ama /uti-'a /uto/ea /ama mato/eo "a 'ali am+a"o /u'u-u %ita na 4a5an ita/u.a ma+a&ili/o ma/u+.a3 Na juu "a AH t' Ago-ti %ita itai-'a3 Ili/u.a ta#e'e H t' Ago-ti /.am+a *i#o-'ima ali/u.a +om+e&3 La/'- "a .atu .ali/u0a3 Kama mato/eo 4a5an i/a0uti/a3 K.a /uu-alimi-'a ta#e'e AH t' Ago-ti %ita ali/uja m.i-'o3

An&e#-on .a/ati uta+i#i /u.a /.am+a &unia ita/u.a /itu to0auti /a+i-a +aa&a "a A! AKKK amean&i/a ----

mtu +ina0-i /u2'u/ua /u6ali.a /ati/a 0amilia n&ogo -ana "a %ijijini "a In&ia -i tu /u-'a.i-'i n2'i "a/e /i#o'o la/ini n2'i n"ingine "a &unia 5ia3 tu 'u"u ata/u.a na+ii m/u+.a /ati/a 'i-to#ia n6ima "a &unia3 Ye"e 5e/e "a/e ita/u.a na ngu%u -ana "a -'i#i/a am+a"o -i /u.a ali/u.a na Go%t "o"ote3 "a tai0a lolote &uniani3 4uu "a mi-ta#i "a /ati+a 6ote 6a &unia "e"e ita/u.a /ujenga +ina&amu %ile /ati+a am+a"o /ati/a &unia n6ima /uta/u.a na lug'a moja$ moja Go%t3 4uu "a /u0u6u &unia ma'a/ama na moja 0lag &unia3 Kuto/ana na u-'a.i-'i .a mtu 'u"u jiti'a&a u'ali0u /ati/a /ujita.ala$ ta+ia n6u#i$ 'a/i$

maa&ili$ Ku/atali.a na u/a#imu3 Kati/a /u#a-a 6a m+ele ga6eti 'a+a#i 'i"o ita/u.a /u2'a5i-'.a /ama %i2'.a am+a"o ita/u.a /u'ama-i-'a 'u&uma 6a +ina&amu$ Ku/atali.a$ &a#ing na u/a#imu3 a-omo "a .atu 'ii "ote a-ili n"eti utaji&'i'i#i-'a3 Uuaji$ &a2oit"$ u5o#aji$ u'ali0u$ -'ug'uli 'a#amu ita/u.a ume-imama jumla3 5a/a AKKK u-o .ote .a &unia /u+a&ili/a na /i-'a /.a mael0u "a mia/a .atu .atai-'i mai-'a "a amani ta/ati0u3 ;

Ye"e 6ai&i ali0a0anua /.am+a &ini am+a"o /uenea m+ali am+a"o leo 'atu.e6i 'ata en%i-age3 *ii &ini na utama&uni uta/u.a .a In&ia na na+ii 5ia ita/u.a "a *in&i3 Ye"e ni -a-a /u.e/e.a ma.e "a m-ingi 2'ini "a /.an6a "a ma5in&u6i &uniani /ote3

Una+ii .a 'a5o juu ni mengi -ana -a.a na ile "a 4ean !i@on "a3 K.a namna 'ii una+ii 'i6i -a.a "a 0utu#i-t- /u+.a "a &unia ina-i-iti6a /.am+a &unia ni ma+a&ili/o "a 'amu ta/ati0u "a ungu na /.am+a 2'ini "a ma6ingi#a 'a/una ni /ua2'a3 *a/una -'a/a /.am+a /i6a6i 'i/i &'a'i#i /u+a&ili-'a3

Kati/a 'ali 'ali-i 'ii "a aja+u ma.a6o "a ma5in&u6i "a m5ango .a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ina /uenea /ati/a &unia n6ima3 K.a u+atili /ujin"ima$ 0a2a&e-$ /i+u#i n/ .atu im+i+ing Ku/atali.a$ 'u&uma$ u-'i#i/iano na .engine maa&ili "a /i+ina&amu /ati/a njia /u+.a3 Pole5ole /ati/a &unia "a leo ma+a&ili/o jamaa ni /u.a ali-'u'u&ia3 N"uma "a u/.eli 'uu ni /a6i "a ngu%u "a /imungu "a na+ii3 Ye"e$ /ulingana na uta+i#i$ ali6ali.a /ati/a /ijiji /i&ogo "a In&ia inait.a An%al/'e&a /ati/a Utta# P#a&e-'3 Ali.a/u-an"a -ana ngu%u 6a /i#o'o /.am+a /.a mi-ingi "a/e "e"e ili"o5ita /u0i/i#i -ana .a 'ai+a /uongo6a na Go%t m.an&ami6i3 %iongo6i3 Kati/a mu&a m0u5i -ana u5li0tment /i-ia-a ni /u.a ali-'u'u&ia3 u/.eli .a aja+u ni /.am+a %ita ni mengi -ana juu "a /u5ungua3 Watu -a-a ni /uangalia juu "a u5en&o /ama ungu3 Una+ii 5#e2e5to# .etu #e%e#e& "a =A -t /a#ne /u.a m/ali -ana ni ut'i+iti-'o .a uta+i#i a+o%ementione&3

Futu#i-t (A(A %e2to#

maa#u0u &uniani 0utu#i-t$ mta/ati0u na /u'e-'imi.a (a+a 'e-'imi.a Ve2to# anaan&i/a .a/ati elu2i&ating )'a5t3 I$ U0unuo =F$ at'e. /ati/a (i+lia /.am+a9

; aana "a mtu /.a u5anga ame/eti juu "a 0a#a-i ni "a /u6ali.a /.a mtu am+a"e #e%olutioni6e &unia /.a /utoa iti/a&i "a /i&ini /.a +ina&amu .ote .a &unia %ile3 Wa/ati 'uo ma6oea ita/u.a &'am+i$ m.ili ita/u.a &'ai0u na (.ana .a /i0o /u-'a.i-'i %ita njaa$ ma0u#i/o$ magonj.a "a mili5u/o n/ majanga "a a-ili ita/u.a juu "a /uonge6e/a3 'a#a/ati "a n"ota na -a"a#i ita/u.a ma+a"a -ana /.a .atu$ na .a/ati 'uo 'ii ngu%u "a /imungu ita/u.a ali"e0an"i/a m.ili juu "a n2'i3 Ye"e /u-'a.i-'i amani ta/ati0u na /u-a+a+i-'a .ote juu "a njia "a maa&ili "a +ina&amu3 ;

K.a o%ement !e%a-an-/#iti !ig%ija" 0a#a-i .a A-'.ame&'a Yajna ni juu "a /u/im+ia -i /.a u5anga la/ini na +en&e#a "a utama&uni3 Kuto/a ta+ia ni .a6i /.am+a /ama u5anga /u5ungu6.a 'a&i %itu 'i%"o 5ia +en&e#a "a /u5ungu6.a utama&uni juu "a &'am+i 6etu 6ote3 Sa-a u2'am+u6i .a /i-a"an-i .a /i#o'o ni /u+a&ili-'a imani 6ote 6ili6o5it.a na .a/ati .a /i#o'o3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& -io tu mtu +ina0-i la/ini /.eli in2a#nate& /ama ngu%u giganti2 /imungu3 Ye"e ime2'u/ua ju/umu /u+.a "a ma+a&ili/o "a &unia n6ima na u.e6o .a/e .a /i#o'o na /u.e/a nje maagi6o 'a"o "a amani am+a"o /ula6imi-'.a .atu /u0an"a m5ango m/u+.a .a #e-/u0i/i#i3

Futu#i-t PROF3 *ARAREY

P#o0 *a#a#e" ali-'u'u&ia matu/io "a /ina+ii /ati/a n&oto 6a/e3 .i/i /a+la "a Gan&'iji 5ita P#o0 *a#a#e" ali%"ota+i#i /i0o 2'a/e3

Wa/ati Su/a#no .a n"ota .ali/u.a /ati/a /ilele "ao P#o0 *a#a#e" ali-ema9 Leo .atu -i /uona taint- "o"ote la/ini /ati/a mu&a m0u5i -ana .atam.ona /uangu/a "a Su/a#no3 *a/i/a +aa&a "a m.a/a A Su/a#no u6oe0u angu/o3

U5til -a-a .engi .a uta+i#i P#o0 *a#a#e" .a /uja /.eli3 Wa/ati mmoja u2'am+u6i ma6ingi#a "a leo ita/u.a angalau /u-'anga6a i/i.a .a/e uta+i#i .a +aa&a"e m/ali /.eli3

Aliona /.am+a ---

m.a/a =GGG (K na m.a/a /a+la "a 'a5o3

mtu Ki ungu ili%"o ime2'u/ua /u6ali.a$ ata/u.a /uja6a a/ili "a "ote /.a neema$ "e"e /u-'in&a matati6o "ote "a &unia3 Ye"e nitalin"oo-'a .atu inet'i2al na .ao%u3

#o+o "a /.an6a "a u-i/u .a/ati mimi ni/o n&ani "a u-ingi6i m6ito naona mtu .a ungu /ati/a n&oto "angu3 Kati "a e"e+#o.- "a 'ii Yogi$ ame/eti /a#i+u .ate#.a"$ naona m.e6i nu-u3 N".ele 6a/e ni n"eu5e /ama nguo 6a/e$ ngo6i "a/e ni "a 'a/i na miguu "a/e ina %iatu leat'e#le--3 Ka#i+u na"e ni umati .a .atu m/.eli3 Kati/a /ituo 2'a /u2'oma moto3 Watu 'a.a 2'ant /itu 0ulani na /i-'a /utu5a /itu /ati/a moto3 o-'i 'ujaa juu angani3 Watu .ote .a &unia m+io /uele/ea ma'ali 'a5a3 iongoni m.a 'ao ni .alema%u$ uma-/ini m/u+.a .atu3 K.am+a mtu .a /imungu ana.a0un6a na 'i%"o /uja6a n"o"o 6ao /.a neema3 atati6o "a .atu ni /u.a .a#&e& m+ali$ .atu ni /u2'angan"a na &e%oi& /ila mmoja .a ana5en&a &i-li/e- E3 Kuna &o.n5ou# "a neema "a m+inguni3 .anga ni 5ole5ole augmenting na juu "a mlima .a ungu ni /um.aga m.anga /ama jua3 Kuto/a 'u/o miale "a m.anga /ama maji "a alama "a mia/a 'uinu/a na ina-'ug'uli/ia anga "a &unia n6ima3

Una+ii .a 'a5o juu ni /.am+a .a &unia maa#u0u m.onaji P#o0 *a#a#e" ali"om.am+ia "a /ati/a ;Ne. E#a Will .a6i; na ili/u.a 6ai&i ali0a0anua juu /ati/a ; i##o# ag'a#i+i; maga6ine3 *a#a#e" P#o0 ali6ali.a /ati/a 0amilia "a /i&ini "a Wa"a'u&i "a I-#aeli3 Kuto/ana na uta+i#i .a/e ana"e.e6a na -a'i'i a/a.a /ama maa#u0u /ati/a Ula"a na A0#i/a tu /ama An&e#-on na !i@on /ati/a Ame#i/a$ P#o0 )'ei#o /ati/a Uinge#e6a na Va#a' i'i# /ati/a In&ia3 Wa/ati .atu ali'oji P#o0e-a *a#a#e" /u'u-u n&oto juu ali-ema /.am+a .ale n&oto /.am+a mimi /u5ata /ati/a ma-aa "a a-u+u'i /uja /.eli /ati/a -5an m0u5i -ana .a/atiJ .ale n&oto /.am+a mimi /u5ata u-i/u .a manane /uja /.eli +aa&a "a m.a/a A na .ale /uone/ana /ati/a /.an6a #o+o "a u-i/u /uja /.eli +aa&a "a mia/a mi2'a2'e3 Ku'u-u n&oto 'i6i mimi /u5ata ma.a6o /.en"e a/ili "angu /.am+a mtu /imungu ime2'u/ua /u6ali.a n2'ini In&ia am+a"e m5a/a m.a/a AK1G ita/u.a na /a6i /ati/a nga6i "a 'ila "a /uleta ma5in&u6i "a ulim.engu .a /i#o'o +ila jina "o"ote "a nje au umaa#u0u la/ini +aa&a"e uongo6i .a/e utaenea /ila ma'ali /ati/a A-ia na /i-'a /ati/a &unia n6ima3 a.a6o "a/e ita/u.a 'i%"o /amili "a maa&ili "a /i+ina&amu na 0a#-ig'te&ne-- /.am+a ulim.engu 5e#0o#2e /u0uata n"a"o 6a/e3 Wa/ati -a"an-i /u'a#i+u &ini na utama&uni +a-i 'ii ta/ati0u .a ungu ita/u.a /u-'a.i-'i ma5in&u6i "a /i#o'o na .atu$ /ama /a+la "a /u6ali.a K#i-to$ itaan6a /uele.a /uagi6a /ina "a i+a&a "a mam+o "a a-ili /ama moto$ maji$ na0a-i u5e5o$ jua n/

tu ana.e6a /uona .atu .engi 5amoja na n".ele n"eu5e$ ngo6i n"eu5e$ nguo n"eu5e na %iatu leat'e#le-- /.a miguu la/ini ni /.eli na&#a /uona m.e6i nu-u juu "a 5aji la u-o3 N&i"o$ /.eli juu "a /i5aji 2'a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& unang<aa m%i#ingo m.anga

m.eu5e am+a"o ame/u.a 'a.a/u5ata na /ame#a Len-3 *uu ni una+ii 5ointe# nalo na inat'i+iti-'a uta+i#i .a P#o0 *a#a#e"3 Kati/a m.a/a AK?H (K 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ali0an"a m5ango .a Yajna- AGGH am+a"o /u'u-u F la/' .atu /uto/a /ote In&ia .ali-'i#i/i3 Wa/ati 'uo /uli/u.a na m5ango .a /uen&elea na minong<ono Yajna na ta/ati0u3 Zai&i "a 'ii ? mi5ango 6ai&i "a Yajna- AGGH uli0an"i/a /ati/a Tatanaga#$ a'a-amun&$ Po#+un&e#$ (a'a#ai2'$ na 4'ala%a&3 Pia mi5ango Yajna AGH 6ili0an"i/a "ote "a In&ia3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& &aima alitoa m+ali matun&a "a au-te#itie- .a/e /.a ajili "a /utatua matati6o na .a#&ing m+ali -'i&a3 Ku'u-u 'ili /una matu/io am+a5o "e"e ali5e.a /a#i+u mai-'a "a/e -ana3 Kati/a 'ali 'ali-i "e"e &aima ju/umu ngu%u "a m0a&'ili m/uu /ama (.ana S'i%a3 Ye"e /utum+ui6a 5enan2e- ma/ali /ati/a ta/ati0u *imala"an milima3 .anga .ote .a /imungu na ngu%u ni /uto/a 'u/o /ama una'itaji/a /.a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

Ki#o'o 6ote 'ujita'i&i "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& #e%ol%e& /ote ;u&'i'i#i-'o .a uungu /ati/a .ana&amu;3 Alita/a U-'e# /ati/a ulim.engu /amili "a maa&ili "a /i#o'o na /ila 5o#e "a "a/e /u.a alitanga6a ;&unia /ama 0amilia moja3; Ye"e limeungani-'.a t'ei-t.ote na 'a.amjui /.a maa&ili "a /i+ina&amu na ali-ema /.am+a 'ii ili/u.a /.eli &ini3 Watu .engi %ile ni /utem+ea /.en"e njia "a /u.e/a 2'ini na "e"e na 'ii ni nini ni una'itaji/a /.a 0utu#i-t /u+.a3

ma#a "a ma+a&ili/o "a &unia inaon"e-'a /u.a ita/u.a angalau /u-'anga6a i/i.a P#o0 *a#a#e" .a n&oto /.eli a-ilimia a-ilimia3

Futu#i-t No-t#a&amu-

No-t#a&amu-$ 0a#an-a$ ali/u.a mnajimu +u-a#a -ana na m.onaji -u5e#-en-o#"3 Ya/e "a una+ii /u'u-u *itle# na Na5oleon .ame/uja /.eli3 Uta+i#i .a/e .ote .ame/u.a elu2i&ate& /ati/a /ita+u 2'a/e ;Ka#ne na Una+ii .a K.eli .a i2'ael !3 No-t#a&amu-3;

mtu +ina0-i maa#u0u &uniani ata6ali.a /ati/a n2'i &ini -ana3 Ye"e #e%olutioni6e &unia n6ima na .a2'a2'e .a .a-ai&i6i .a/e .a /i#o'o3 *ii /i'i-to#ia -age /u+.a nita/u5a /u5an&a /.a tu#+ulen- m/u+.a /.am+a /ati/a /ila 0amilia$ .ila"a n/ /uta/u.a n&ani taa+u3 *ii n&ani ma+a&ili/o a.amu "a /.an6a ita/u.a /ati/a m.i-'o .a =G t' /a#ne na

m.an6o .a =A -t /a#ne3 La/ini +aa&a"e 'ig' maa&ili "a /i+ina&amu atata.ala ulim.engu m6ima3 Watu /um.aga 0i/#a m+o%u na &unia "ata/u.a m+inguni3

m.e6i uta/u.a /u5ati/ana juu "a /i2'.a 2'a -age 'ii /u+.a "a 'i-to#ia3 a%a6i "a/e ita/u.a #a'i-i$ "e"e /uoa ma#a m+ili$ ata/u.a na .ana =$ ata/u.a na +inti = na ma#a m+ili ata+a&ili-'a ma/a6i "a/e3 Wote ma#a "e"e ita/u.a 'oja /a-/a6ini3

u-'a'i&i .a una+ii 'uu 'a5o juu ni /.am+a Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a ali6ali.a /ati/a /ijiji /i&ogo An%al/'e&a 7Ag#a8$ In&ia i/i.a ma5in&u6i 'a"o "a /i#o'o /.am+a /.eli mti/i-i/o .a n&ani /ati "a ma5e5o na !emi miungu-uli0an"i/a /ati/a a/ili "a .atu .ote3 n&ogo .a/ati .a0an"a/a6i .a jamii "a Ga"at#i Pa#i%a# na Yuga Ni#man ma-'i#i/a Yojana /.a /.en&a n2'i 6a m+ali m+ali i/i.a -ana u/a#imu /.am+a .atu /uan6a /um.aga -'ug'uli 6ao m+o%u3 Njia "a /ati "a A-'.ame&'a Yajna- /i%utio /.a -'ug'uli .ema ni /uene6a /uto/a n2'i "etu m+ali /.a matai0a mengine3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& ili"o5ita ma/a6i ma#a m+ili tu na .ote ma#a ali-a0i#i /a-/a6ini3

Inaone/ana /.am+a 0utu#i-t /u+.a /.eli aliona 0amilia "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& .a/ati /u0an"a una+ii 'uu3 Na /u-'anga6a una+ii 'ili lili0an".a /.a AI t' /a#ne3 Ni t'amani a/i+aini-'a u-'a'i&i .a una+ii 'uu 333333

/u+.a -aint S'#i#am S'a#ma A2'a#"a /uole.a ma#a m+ili3 m/e .a /.an6a ali/u.a S'#imati Sa#a-.ati !e%i$ +inti "a S'#i Roo5#am S'a#ma$ (a#-auli$ Ag#a3 m/e .a 5ili ali/u.a S'#imati ('ag.ati !e%i S'a#ma$ +inti "a S'#i 4a-.antji (i'au#$ Ag#a3

Wana ---- S'#i Om5#a/a-' S'a#ma3 S'#i #it"unja" S'a#ma3

a+inti - S'#imati !a"a.ati U5a&'"a" S'#imati S'ail+ala Pan&"a

Futu#i-t ART*UR )*ARLES )LARKE 7A ERI)A8

*ata /ama /ijana m&ogo )'a#le- )la#/ ali/u.a na u.e6o .a /uta+i#i +aa&a"e /uto/ana na mta6amo .a /a.ai&a e@t#a-en-o#"3 Alien&elea /u-ema /.am+a mtu -i tu 'ii m.ili jumla la/ini ni g'ala la ngu%u 6a ungu3 *ii ina ngu%u m.anga$ mng<a#o na ngu%u 6ote /.am+a mtu "ea#n- /u0i/ia /uto/a /.a ungu3 La/ini ngu%u 'ii latent /ati/a mtu na ni la6ima aam-'.e3

Kati/a -i/u 2'a2'e /ati/a n2'i "a A-ia 7i/ion"e-'a In&ia8 /u+.a ma/ali ma.a6o ma5in&u6i itaan6a m.a/a AK1A3 (aa&a "a mia/a AG ita/u.a /uenea /ati/a &unia n6ima3 Na 'i%"o latent 5-"2'e "a mtu .atala6imi/a /uam-'a na uungu3 Wale ngu%u /.am+a mtu ni /uto/utam+ua leo ita/u.a 2'ini "a uta0iti na /u0i/ia /.a ajili "a .ote /ati/a &unia3 Sa"an-i ita2'u/ua u5an&e m5"a na ita/u.a /a+i-a /u-u/um.a na maa&ili "a /i#o'o3 *a"o maa&ili "a /i#o'o na ngu%u ita/u.a /am+a ma6ulia am+a"o tie matai0a "ote "a ulim.engu 5amoja3

u.iano .a aja+u .a una+ii A#t'u# )la#/ ni 'ii /.am+a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ali/u.a 2'u#ne& In&ia n6ima /ia/ili m5a/a m.a/a AK1A /ama +a'a#i 5#o%e#+ial na %"om+o /.am+a imei+u/a /ama mato/eo .ali/u.a ngu%u na0-i /u+.a3 Ili /uima#i-'a 'ii tin&i/ali ma.a6o$ ili /uam-'a uungu /ati/a .ana&amu na ili m+inguni .a6i juu "a n2'i 5#e2e5to# .etu #e%e#e& /utum+ui6a 5enan2e- ma/ali /ati/a milima "a *imala"a3 Ni-'ati 'ii "a ungu .ali/u-an"i/a na "e"e ali/u.a -'o.e#e& juu "a &unia n6ima na /ama /.a uta+i#i .a m.onaji 'ii /u+.a 'a#a/ati 6a ma5in&u6i "a ma.a6o /uenea /ati/a n2'i 6ote /ati/a mia/a "a 'i%i AG3 *ii alitoa m5"a 2'an"a m.ele/eo /.a .ote3 Ni /.a -a+a+u 'ii "a /.am+a ulim.engu .a /i-a"an-i ni /uta0iti /ati/a -'e#ia 6a /i#o'o tu /ama 'ana -'e#ia n"en6o3 Kati/a 'ali 'ali-i ni tu ngu%u 6a /i#o'o /u.a mi-aa&a 'i"o /ati/a 'a#a/ati 6a/e ili ulim.engu m6ima ita/u.a ame0ung.a unite&l"3 *ii ni uta+i#i /ati/a una+ii 'uo3

Wa/e una+ii .ote .a U'u#u .a In&ia$ U#a0i/i /ati "a )'ina na Pa/i-tan$ Vita /ati "a U#u-i na )'ina /u.a /.eli3 (ila -'a/a maji#a ina.e6a /u.a 'ali-i +a&o na mtu mmoja 'ai5a-.i -'a/a una+ii .a/e .a ma5in&u6i "a na&#a ma.a6o na ma+a&ili/o e#a /a+la A! =GGG K.a -a+a+u leo 'ali ta"a#i leaning /ati/a u5an&e 'uo3

Futu#i-t

RS3 VORISKASILVIGAR 7*unga#"8

A0i-a Kiinge#e6a ali5o/.i-'a /u.e/a +et /.a /u+.a *unga#" 0utu#i-t (i Vo#i-/a-il%iga# /u.a In&ia /am.e /u0i/ia u'u#u .a /i-ia-a /uto/a uta.ala .a Uinge#e6a3 Ye"e /.a u5an&e aliji+u --- *a/una ngu%u /ati/a &unia .ana.e6a /uen&elea /u0an"a In&ia mtum.a .a /i-ia-a +aa&a "a m.a/a AKFF3 *atma "a/e uta.a/a na ni .atu .a &ini .a In&ia /.am+a ma5en6i u-'e# /ati/a amani /ati/a &unia n6ima3

(aa&a "a m.a/a AKFF In&ia a/a.a /i-ia-a /ujitegemea /ama /u-'u'u&i.a na mmoja na .ote3 u/.eli n"ingine "a una+ii 'uu ni /ama i0uata%"o9

;In&ia .ata5ata utu/u0u /ama ngu%u /u+.a /ati/a &unia la/ini ita/u.a na ma5am+ano mengi /a+la "a /u.a ngu%u -u5e#3 4uujuu ma#a ita/u.a ngumu la/ini na+ii m/u+.a ata6ali.a /ati/a n2'i 'ii am+ao /.a /u/u-an"a mael0u "a .atu +ina0-i m&ogo 5o.e#e& ma5en6i /u-'a.i-'i -ana 0ea#le--ne-- /.am+a .atu 'a.a ni n&ogo -ana ita/u.a 2'angamoto /ina2'ojuli/ana .atu mate#iali-ti2 na /ut'i+iti-'a iti/a&i "a m.i-'o /ama illu-o#" 3 (aa&a "a /u.a .atu .en"e 'a/i "a moja /.a moja na ata-'in&a na amani itaenea /ila ma'ali3 *ata 'i%"o +aa&a "a &int "a ngumu maa&ili ma5am+ano +ina&amu augment juu "a m-ingi .a /u&umu3 Ta+ia "a/e ita/u.a .a6i -ana /.a m.a/a .a A! =GGG na 'i%"o +aa&a"e &unia "ata0u#i/a u5en&o$ 'u#uma$ uamini0u$ 'i-ia "a u&ugu .engine <u-ta.i na .ote3 ;

/uti-'a ma6ingi#a "a leo ni ut'i+iti-'o .a una+ii 'uu3 Leo ni ugom%i /ati/a /ilele 2'a/e3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& /ati/a AK?H m.a/a "en"e.e uli-am+aa u&ugu .a Ga"at#i Pa#i%a# &uniani /ote na +aa&a"e ali/u.a 5ia alitanga6a /.am+a =A -t /a#ne ita/u.a moja #a&iant3 K.a 2o##elating 0al-a0a na 'atua "a +aa&a"e m/ali ma#a /u.a /u-u/a /.a njia "a /ati "a 4a5a 7 ant#a .a/iim+a8 na Yajna 7moto &'a+i'u83 Watu .a &unia /u-'u'u&ia ---- tam/o la /utatua "a la/'- "a .atu /ujin"ima ta+ia m+a"a$ ule%i n/ *i/i ni /i5engele u-'a.i-'i m/u+.a .a &alili "a 6ama m5"a m/ali na #eju%enation .a jamii "a /i-taa#a+u3 *ii ni 5ointe# "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& /uele/ea 'in&-ig't /.am+a ungu na am+a"o ni ali0a0anua /ati/a una+ii 'uu3 !'a'i#i .atu .a2'a ungu ni juu "a /u5an&a na maa&ili "a Ga"at#i Pa#i%a# ni /u.a imeone/ana /.eli3 Watu /utanga6a /.am+a .ao matumaini "ote -a-a /u5um6i/a ma+egani 'o&a#i .a Ga"at#i Pa#i%a#3 Ni 0amilia 'ii &unia /u.a ni /.eli /uene6a u&ugu /ila ma'ali3

*ii ni &'a'i#i na+ii am+a"e +ila to0auti "a ta+a/a$ jin-ia$ Va#na$ &ini$ lug'a$ 'ig'-A-ili n/ ina i/i.a .atu .engi /ati/a ulim.engu /.a im+i+e am#i "a ;Si-i ita+a&ili/a$ 6ama "ata+a&ili/a3; U-'a'i&i 'ii ni alama "a Yajna- A-'.ame&'a una0an".a /ati/a matai0a m+ali m+ali na Pu#na'uti /.an6a "a Yuga San&'i a'a5u#a-'2'a#an /ati/a /u6ali.a 5#e2e5to# .etu ma'ali An%al/'e&a /ati/a Ag#a3

FUTURSIST GERAR! )*RISEY 7*OLLAN!8

Kati/a /a#ne 'ii "a m.onaji /u+.a Ge#a#& )'#i-e" "a *ollan& imeone/ana /u.a 0utu#i-t /u+.a -i tu /ati/a *ollan& la/ini /ati/a Ula"a n6ima3 Ye"e -i tu alita+i#i /.a u-a'i'i +aa&a"e la/ini 5ia ali6ungum6a /.a u-a'i'i /u'u-u mai-'a "a mtu n"uma3 Ka#i+u "a/e una+ii .ote .ame/uja /.eli3 !unia "a leo 'ali ni ut'i+iti-'o .a una+ii .a/e ali0an"a /ama i0uata%"o9

imi naona /.am+a /ati/a n2'i "a 6amani -ana "a a-'a#i/i$ In&ia$ mtu /ama /u+.a ime2'u/ua /u6ali.a am+a"e ma5en6i u-'e# /ati/a u-ta.i .a &unia n6ima3 Ye"e ata/u.a .a-ai&i.e /.a la/'- "a .atu na 5#e&ominating .ana.a/e3 Wao ita0an"a mila moto 7Yajna-8 na /utoa %i0aa %"a 'a#u0u n6u#i /.a moto3 mo-'i /uja nje "a 'i"o ata.ata/a-a anga3 Watu .ote .a &unia na&'a#i /ati/a m.ele/eo .ao na /u-i/ili6a ta/ati0u 'ii /u+.a3 Viongo6i .ote .a /i-ia-a .atala6imi/a /u/aa /.en"e !ia- moja3 u-'a'i&i .a una+ii 'uu ina5ati/ana /ati/a m.i-'o .a =G t' /a#ne na +aa&a"e &unia n6ima ita/u.a ime0ung.a 5amoja /ati/a umoja3 Kila ma'ali /uta/u.a na u-ta.i na ma0ani/io3 *a/uta/u.a %u#ugu$ u'ali0u$ -'ug'uli 'a#amu n/ Wale am+ao ni m+a"a$ m+a"a na /uto'e-'imu -'o. /.a .ana.a/e ita/u.a 5enali6e& u/ali3 Watu /un".a ma6i.a 6ai&i3 i&a&i "a maua$ miti n/ augment3 U6u#i .a a-ili ita/u.a (loom /ila ma'ali3

Kati/a 'ali 'ali-i 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ulioamili-'.a Ga"at#i Pa#i%a# am+a"o .atu .ana-ema lili5o/amili/a -u+tl"3 *ii ina.e6a /u.a ali-ema /u.a ma5in&u6i /uu "a /a#ne 'ii3 mato/eo "a /u#u'u-u .ana.a/e mant#a 2'ant Ga"at#i ni 'ii /.am+a ngu%u "a umama /uele.e/a 5oten2" "a/e na a/aja m+ele na /u+e+a moto n"e/un&u3 *ii ili/u.a /a+la "a 6ili6otaj.a na 0utu#i-t 'a5o juu3

K.a /u.ata/a .atu im+i+e am#i "a ;Nami /ui-'i 5amoja na .atu .engine /.a njia am+a"o mimi /uta#ajia .engine #e2i5#o2ate;3 Wa/ati 5#e2e5to# .etu #e%e#e& njia "a /ati "a Yajna /u0un&i-'.a Ku/atali.a na malengo "a /i#o'o /u.a na ma0ani/io$ .a/ati 'uo 5oten2" "a Ga"at#i Pa#i%a# /u.e/a m+ali /u0an"a Yajna- /.a u-ta.i .a %ium+e .ote na 'ii ili-'u'u&i.a na 0utu#i-t /.a ma2'o ime0ung.a3 Kati/a 'ali 'ali-i A-'.ame&'a Yajnaimeone/ana /u.a na manu0aa /ati/a uta/a-o .a mam+o "a a-ili /ama n/ 'e.a$ maji 5amoja na a0"a n6u#i /ama ina%"oone/ana /.a uta0iti ulio0an".a juu "a Yajna-3

Futu#i-t 4ule- (e#ne 7FRAN)E83

4ule- (e#ne ali/u.a m.an&i-'i 5#oli0i2 na 0utu#i-t /u+.a3 Kati/a m.a/a AKI= ma#a moja maje-'i "a U#u-i na Ame#i/a "a 2'angamoto mmoja na m.ingine3 Kuli/u.a /uti-'a ma+omu$ 2'em+e +omu matumi6i 5amoja na ma/om+o#a3 /u+a&ili /.a %ita ma#a /u'u-u /u.a taa+u na .a/ati 'uo Ki0a#an-a %iongo6i .a /i-ia-a aliuli6a 4ule- (e#ne$ ;Nani /u-'in&a %ita 'ii:; 4ule- (e#ne aliji+u$ ;*a5ana moja3 K.a -a+a+u 'a/uta/u.a na %ita3 U#u-i ita-iti-'a ;3 *ii ni nini 'a-a /ili2'oto/ea /.a -a+a+u U#u-i .a/i5uu6a3

muongo m+ele "a mtu nanga /.en"e m.e6i ali/u.a alita+i#i tu/io 'ili3

Una+ii .a/e .a U0a#an-a /u-'in&.a /.a *itle# 5ia ali/uja /.eli3

*i%"o .engi una+ii .a 4ule- (e#ne .ame/uja /.eli3

Kama u-'a'i&i .a n"a/ati 6a /i-a-a una+ii 6i0uata6o "a !/ 4ule- (e#ne ni /ut'i+iti-'a /u.a ni /.eli9

U5to (K m.a/a =GGG i&a&i "a .atu &uniani ita/u.a /ugu-a 2#o#e- IGG na i&a&i /u+.a "a .atu .ata/aa /ati/a A-ia na Ame#i/a3 (ila -'a/a /uta/u.a 'a/una %ita "a n"u/lia +a&o &a#a-a ma5am+ano ma/ao augment3 K.a u5an&e mmoja /uta/u.a na &a#a-a 0itina na /.a u5an&e m.ingine m5"a -ana ma5in&u6i "a /i#o'o uta0an"i/a am+a"o /u0unua -i#i m5"a "a ungu na na0-i 6etu3 Sa"an-i "ata'ama-i-'a /u.a /ama mato/eo "a am+a"o at'ei-m na njia /u-'oto 7Vaam a#g8 itaangami6.a3 Kati/a na0a-i "a/e augment imani$ 'a/i$ maa&ili$ uamini0u$ ni&'amu na 'i-ia "a .aji+u 'a/i3 a+a&ili/o 'a"a "ote ita/u.a ma.e "a m-ingi .a ma5in&u6i &uniani /ote3

njia U#u-i na a#e/ani ni /u2'u/ua maamu6i "a /i-ia-a inaone/ana /.am+a 4ule- (e#ne "a uta+i#i /.am+a 'a/uta/u.a na %ita %"a n"u/lia /uja /.eli na +a&o "e"e imeta+i#i ugom%i una0an"i/a3 Ni -ana /ama 0li2/e#- moto 6ai&i #a&iantl" /a+la ana5ata /u6im.a3 *a5a /.a -a+a+u &unia tu#moil- ni &'a'i#i /.en&a m.i-'o 'i6i 0itina 'auta/u.a ajali3

u-'a'i&i .a una+ii 'uu ni /.am+a .ana-a"an-i /u+.a mme/u+aliana &ini 5#e2e5to# .etu #e%e#e& tangu ni -ana /i-a"an-i3 maoni "a .ana-a"an-i /.am+a mtu ni mole/uli "a /emi/ali tu imeone/ana /a+i-a -a'i'i3 Wana-a"an-i -a-a .ana/u+aliana /.am+a ngu%u "a /imungu ni n"uma "a uum+aji na matengene6o "a )o-mo- "etu3 *ii -i#i "a ngu%u "a /imungu ni m.ingine 6ai&i "a ungu3 ungu ni /u-'i/amana moja /.a na0-i /anuni 6etu3 Na /.a /uele.a 'ili /.a un&ani mengi "a uta0iti ime/u.a ulio0an".a &uniani /ote3 P#e2e5to# .etu #e%e#e& /.a /uan&i/a /ita+u ;.a5i ungu na nini ni *ali "a/e; ametu5a njia "a /utam+ua ungu na /u0an"a uta0iti .a /i#o'o3

imi -ana .atajua "a /.am+a 'ii ma5in&u6i "a /i#o'o itaan6a /ati/a In&ia3 Ku'u-u m0umo .a/e .a ute/ele6aji mimi "anato0autiana na 4ean !i@on juu "a u/.eli /.am+a mtu 'u"u ta"a#i /u2'u/uli.a /u6ali.a /a+la "a m.a/a AKI= A! Na /.am+a /ati/a .a/ati 'uu "e"e ni /u-'i#i/i /ati/a jiti'a&a /u+.a /ati/a U'in&i "en"e.e3 *u"u mtu .a ungu uta/u.a 5ia .ali-'i#i/i /ati/a u'u#u 'a#a/ati na In&ia na .a0ua-i .a/e ni .engi3 Wa0ua-i .a/e /uun&a -'i#i/a ngu%u na /ati/a -5an "a mu&a m0u5i na m%uto /.a &unia n6ima3 Na /.a na0-i ngu%u 6ao /.a u#a'i-i na ma0ani/io /uleta ma+a&ili/o 'a"o "a &unia 'ii am+a"o /.a -a-a .anaone/ana 'ai.e6e/ani3

Ni ana"e.e6a /u.a 4ule- (e#ne- inaone/ana juu "a "ea#ning- "etu "a /ujua +aa&a"e /ama u-'a'i&i .a a-ili "a /uto'a#i+i/a "a na0-i 6etu3 m.ili /am.e anaamini /.am+a 'i"o ita+a/i milele /.a -a+a+u /.a a-ili ni /u'a#i+i/a3 La/ini #o'o i-i"o/u0a ni 'i%"o 'ata 6ai&i u&a&i-i .a/e .a 6amani ni /.am+a Ugeu6i /uele/ea -i/u 6ija6o3 Kama mtu unaungani-'a a/ili "a/e$ a/ili /u+agua na ju'u&i 'i6i Ugeu6i /i-'a +aa&a"e "a mtu +ina0-i -i tu la/ini n6ima "a +ina&amu m+io ina.e6a /u+a&ili-'.a /ati/a mng<ao3 Wa/ati /a6i 'ii 'ai.e6i /ute/ele6.a na .ana&amu +a-i /u+.a .a'enga along.it' a.a/ene& #o'o 7.a-ai&i6i8 .a6i juu "a n2'i na /ama /.a (.ana .a .i-' 6ama m5"a ni /uun&.a3 'e-'imi.a 4ule- (e#ne anaamini /.am+a /ati/a 'i-to#ia "a /a#i+u na +aa&a"e itaji#u&ia "en"e.e na /.am+a 'a/una .ana.e6a /u6uia ma+a&ili/o 'a"a3

U5to AKI= m.a/a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ali5o/.i-'amja#i+u mia/a ?G3 Tangu m.an6o "e"e ali-'i#i/i /ati/a -'ug'uli 6a u-ta.i .a jamii na tai0a3 Wa/ati untou2'a+ilit" ali/u.a /ati/a /ilele 2'a/e /ati/a In&ia "e"e /ati/a um#i 6a+uni "a mia/a A? a/a.a-a0i-'a maje#a'a "a mtum.a .a/e li2'a "a u5in6ani m/ali /uto/a /.a 0amilia "a/e na 0ol//ijiji3 Ange.e6a tie u5 je#a'a$ /u.atumi/ia "a/e /ati/a njia 6ote na 'i%"o u/ali /in"ume na %iten&o %"ote un&e-i#a+le3 A/aite/ele6a mi5ango mingi /.a ajili "a u-ta.i .a jamii3 Ye"e ili-'i#i/i /ati/a ma5am+ano "a In&ia /.a ajili "a u'u#u .a /i-ia-a3 Ali/.en&a jela ma#a tatu3 Ili /u0uata n"a"o 6a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& 'a/una utum.a .a 2a-te au &ini3 Ye"e ni Ri-'i "a /.an6a "a &unia am+ao ni .a0ua-i 2#o#e- /ati/a i&a&i na ni /uenea

/ati/a n2'i KG3 u-'a'i&i .a una+ii 4ule- (e#ne ni ta+ia na m.enen&o .a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

Futu#i-t )*EIRO

P#o0 )'ei#o "a Englan& alita+i#i matu/io "a +aa&a"e m-ingi ma'e-a+u "a unajimu3 Watu .ali/u.a .on&e#-t#u2/ "a /u-i/ia una+ii .a/e3 Ye"e /u.a-'anga6a .atu /.a uta+i#i .a %ita /ati/a A0#i/a Ku-ini$ /i0o 2'a Vi2to#ia$ /i0o ta#e'e "a E&.a#& Sa'am$ /uangu/a "a )6a# Ki#u-i$ na m.a/a -a'i'i "a %ita "a Uje#umani3 )'ei#o P#o0 aliit.a m2'a.i "a A-t#olog"3

Foll3 ni una+ii .a P#o0 )'ei#o9

Sun -a"a#i ni .en"e ngu%u -ana /.a ajili "a In&ia na ni /ati/a A,ua#iu-3 *a/una ngu%u "a &unia ina.e6a /ua2'a In&ia /uto/a me#emeta /.a utu/u0u3 mtu ngu%u -ana /amili "a maa&ili ta/ati0u /i#o'o ata6ali.a /ati/a In&ia3 tu 'u"u /i#o'o /uam-'a .atu .ote .a &unia3 Ngu%u "a/e "a /i#o'o ita/u.a ngu%u 6ai&i /uli/o ngu%u 6ote n"en6o "a &unia /u.e/a 5amoja3 K.a -a+a+u "a u-'a.i-'i .a 4u5ite# /una u.e6e/ano .a ma5in&u6i "a 'e/ima una0an"i/a na at'a#i 6a/e ta/ati0u utaone/ana &uniani /ote3 ------- P#o0 )'ei#o 7Uinge#e6a83

una+ii -a.a -ana "ame5ati/ana /.a G3 Vegilatin m-ingi 2a#%ing "a ji.e /ati/a

i-#i3

mia/a AKDG-=GGG A! ita/u.a -5an .a/ati .a /a6i "a /u+.a &unia u5li0te#3 Li2'a "a /uangalia nje "a /a.ai&a +a&o u.e6o .a/e .a /imungu ita/u.a 'i%"o ma/ali am+a"o /.a .a/ati .a/e m.en"e.e "e"e mai-'a ma5en6i /u+a&ili-'a M "a at'ei-t- &unia n&ani "a .aumini .a ungu3 .atu .engi .en"e elimu "a &unia "ata/u.a .on&e#-t#u2/ juu "a ma.a6o "a/e /u-'u'u&ia ma5in&u6i3

/u+a&ili/a /.a ma6ingi#a "a &unia inatu5a &alili /.am+a .a/ati ume0i/a /.a ajili "a u0ungaji u5"a .a u-taa#a+u m5"a na jamii m5"a3 0al-a0a "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ni

2'u#ning a/ili "a .atu .ote3 Ni imani in&u2ing /ati/a /i#o'o3 maji%uno "a a/ili ni .a/iinama /.a 'i-ia ta/ati0u "a mo"o3 &unia ni 'ea&ing /uele/ea /u.a u.e6e/ano eti &unia n6ima ata/aa /ati/a amani na 'i-ia "a u-ta.i /.a mtu m.ingine3

AKU(ALIANO "a .aonaji IN!IAN KU*USU KUWA UNGU3

TU E WA

Kama 0utu#i-t- /igeni .ale una+ii "ali"otole.a na .aonaji *in&i na #ejea /.a 6ama m5"a inaone/ana 2o##elate /a+i-a na maju/umu "ote i0an"i/e /.a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

a'a"ogi S'#i Au#o+in&o ili/u.a /u+.a m.onaji--aint3 Ali/u.a na u.e6o .a aja+u .a /u5iga m+i6i /ina /ati/a matu/io "a +aa&a"e3 Zote am+a6o /.a /uona /.a ma2'o 0unge$ 2'o2'ote "e"e u6oe0u /ati/a mo"o .a/e ali/uja /u.a /.eli3 Ya/e maneno "ote ali/uja /.eli /.a .a/ati m.a0a/a3

Si-i -a-a u6oe0u .a/e /ati/a maneno "a/e m.en"e.e /u'u-u glim5-e "a P#ajna%ata#3

.en"e /uona-SAINT S*RI Au#o+in&o

In&ia ma#a utu/u0u ni /a#i+u -ana3 Ita/u.a tena /u5ata mi/o5o "a /uene6a mti#i#i/o .a 'a/i na utama&uni /ati/a &unia n6ima3

Kati/a 5-"2'e "angu 'u&'i'i#i-'a maongo6i "a /imungu na .ana-ema /.am+a utu/u0u .a In&ia ni /a#i+u -ana$ +aa&'i "a .atu /uja#i+u ngu%u /.a /u0uata mila "a ag'a#i+i la/ini nina u'a/i/a /.am+a 'a#a/ati itaan6a /ati/a In&ia am+a"o /.a /u'a#i+u maele/eo "etu m+o%u nita/u5a 5-"2'e .etu m5"a uongo6i .a /i#o'o3 Na 'ii augment utu/u0u .a In&ia3 *a#a/ati *ii ma#a n"ingine tena /uleta 0u#a'a "a Gol&en Age /ati/a &unia n6ima3

Ya/e maneno "ote /utu5a 'i-ia /u.a /.eli ;aliona; .ote /.am+a "e"e alian&i/a "aani .ote .a jina$ aina$ ta+ia$ -'ug'uli /i/amili0u 0it 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

ma-'ai#i /u+.a "a a'a#-'i Au#o+in&o ina"oit.a ;Sa%it#i; ni maalumu /ati/a &unia3 Kati/a )anto F 7/u#a-a DD?-DDI8 /.a /uon"e-'a mjum+e ngu%u "a uongo6i .a ungu "e"e %i/o-i -i-i &el%e un&ani /ati/a /uagi6a "a/e /i#e0u3 Inaone/ana /ama inga.a "e"e amean&i/a /u-'i/a 'ii "ote /ati/a a/ili 5#e2e5to# .etu ;u&'i'i#i-'o .a Yuga S'a/ti3;

Futu#i-t S.ami ANAN!A)*ARYA

Anan&a2'a#"a am+a"e ali6ali.a /ati/a m.a/a AKHD /ati/a Tan6ania ili/u.a "a *in&i3 (aa&a"e ali/u.a m/a6i .a No#.a"3 Ali/u.a -age /i#o'o$ m.ana0al-a0a$ t'in/e# na e@5oun&e# "a &ini 6a +ina&amu3 Ali/u.a /amili "a maoni e@t#a-en-o#"3 .a/a AKAG "e"e ali/u.a ametanga6a /.am+a .atu .ana5a-.a /u5ata ta"a#i /.a %ita "a /.an6a "a &unia n&ani "a mia/a F3

4uu "a /u.a /u'oji na S'i#i/a la *a+a#i la Uinge#e6a ali-ema /u.a ta"a#i /.a %ita moja 6ai&i &unia +aa&a"e3 Una+ii 'i6i Wote .ali/u.a imeone/ana /u.a /.eli3 Pia una+ii .a/e .a /i0o 2'a Kenne&"$ a#tin Lut'e#$ u--olini na uongo6i .a Ei-en'o.e# na K#u-'2'e% ali/uja /.eli3

Kati/a 0oll3 una+ii /una &e5i2tion "a /.eli "a u/.eli .a /.eli9
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir

N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

!ini "a /.eli ita/u.a /u2'u/ua 0omu "a -'i#i/a "a /.an6a /ati/a n2'i "angu3 Ni ata6ali.a 5amoja na 'a#a/ati "a u'u#u .a In&ia la/ini +aa&a "a mia/a =F /ati/a A! AK1A ni ata.aanga6ia In&ia n6ima /ati/a m0umo .a -'i#i/a ngu%u3 K.a u5an&e mmoja /uta/u.a na /uenea g'a-ia /ati/a -ia-a 6a &unia na /ati/a -ia-a am+a"o *in&i ita/u.a 6ai&i "a /a6i3 Ku.a -'i#i/a am+a"o itaone/ana /.a u5li0tment /i#o'o /u0an"a #amani m5"a "a u-ta.i .a &unia3 /iongo6i$ m/u#ugen6i .a -'i#i/a 'ili ita/u.a n"um+a na .ata5ata umaa#u0u /ama t'in/e# /u+.a /ati/a Annal- .a 'i-to#ia "a ulim.engu3 tu *i"o 2'ati nje maa&ili "a ta+ia "a maju/umu "a /ila mtu +ina0-i /uele/ea jamii na jin-i matai0a "ote /u-'i#i/iana 2oe@i-t /ati/a ma6ingi#a "a amani3 Kama ma.a6o /.am+a "e"e ame.a-'u-'a /.en"e /a#ata-i "a/e "ote ni /u2'a5i-'.a /ati/a 0omu /ita+u /i-'a /ita+u ita/u.a u6ito .a 5auni 6ai&i "a AGG3

m.onaji /u+.a ame-ema /u.a mia/a =F +aa&a "a U'u#u .a In&ia "aani /ati/a A! AK1A taa-i-i 6a /i&ini /ujenga juu /ati/a -'i#i/a /u+.a3 Ita/u.a 2'ati nje #amani "a amani &uniani3 u-'a'i&i .a una+ii 'uu ni /.am+a au-te#itie- ma/ali "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& ulioan6a m.a/a AK1A m.a/a -'oo/ 5-"2'e "a moja na .ote /ama mato/eo "a am+a"o alama "a .atu alijiunga Pa#i%a# Ga"at#i3 Ku'e-'imi.a ama /.a /ujiunga na na0-i "a/e ngu%u na ile "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& imeone/ana -emo .a A > A C AA3 Ili/u.a /utatua /.eli 2'a#te& nje /.a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& /.am+a a/a.a maa&ili "a ta+ia "a .ote$ na leo /u.a im+i+e& /ati/a /ila 5em+e "a &unia3 *i%"o lengo la &unia %i6u#i /ium+e &'a'i#i /u.a +a#a+a#a3 A/ata6ama juu "a ta+ia n6u#i na /ujita.ala /ama ma.e "a m-ingi .a maen&eleo "a /i#o'o na n"en6o na 'i%"o "e"e ali/u.a -ana u/itoa -auti /u+.a /u'u-u 'ilo .a/ati /u.e/a 2'ini juu "a /a#ata-i3 Kati/a 'ali 'ali-i 5#e2e5to# .etu #e%e#e& maan&i-'i "a /u5ima 6ai&i "a u6ito .a/e /im.ili3 *ii ni /u.a ali-ema /.a 0utu#i-t3 m-ingi .a +aa&a"e m/ali &unia ita/u.a 'i"o maa&ili -ana /ita+ia3 Na /.a -a+a+u "a 'i"o ulim.engu ma5en6i /ung<a#a na amani3

UNA(II WA SAINT SUR!AS

/u+.a m-'ai#i--aint Su#&a- ali/u.a /i5o0u tangu /u6ali.a3 Ye"e /am.e /uona &unia /.a ma2'o .a6i3 *ata 'i%"o u-'ai#i .a/e ni m0ano .a &e5i2tion- /ui-'i3 Kati/a 'ali 'ali-i Intuition .a/e niliam-'.a3 *i%"o /.a ma2'o "a/e 'ila aliona %ium+e .ote$ &unia na (#a'man 7 ungu83 Kulingana na "e"e .a/ati ni /uan&amana m+ele /ati/a m.ele/eo 'uo3

Kati/a a"a moja Su#&a-ji anaan&i/a /.a ma2'o "a/e Intuiti%e9

(aa&a "a m.a/a AKGG &unia ata+a&ili-'a3 (aa&a "a ma+a&ili/o 'a"a ma/u+.a$ 'a/i nita-'in&a /ati/a &unia na /.a mael0u "a mia/a /uta/u.a &unia amani3 *ii ni /.am+a .a/ati -ana3

Futu#i-t SAINT VIS*WARAN4AN (RA* A)*ARI

Wa/ati ta/ati0u Vi-'.a#anjan (#a'ma2'a#i alita+i#i /.am+a S'#i Lal+a'a&u# S'a-t#i ita/u.a Wa6i#i /uu .a In&ia "e"e 5ia /.a 'u6uni alitanga6a /.am+a S'a-t#iji uta+a/ia /ama Wa6i#i /uu /.a -5an m0u5i -ana .a/ati tu /.a -a+a+u "a /i0o 2'a/e im5e&ing nje "a In&ia3 (aa&a"e In&ia ita/u.a na Wa6i#i /uu m.anam/e3 *ii ni nini 'a-a /ili2'oto/ea3

Ye"e ali0a0anua 6ai&i /.a /u-ema /.am+a /ati/a -i/u 6ija6o In&ia ata/a+ili.a /u#a "a 'e/a 'e/a3 La/ini 'i"o 5ia tu/io /u+.a "a ma5in&u6i "a /i#o'o /ati/a n2'i 'i"o 5ia /u2'u/ua na0a-i3 Inga.a ma5in&u6i 'ii itaan6a /ati/a )ent#al In&ia$ +a&o ita/u.a /uenea /ati/a n2'i n6ima3 mi/o5o "a /uungani-'a Ka-/a6ini na A0#i/a "a In&ia /ati/a /am+a moja .ata/.en&a 5#o5oun&e# .a /uleta ma5in&u6i "a3 Kati/a mu&a m0u5i In&ia ita/u.a #e-in-tate maa&ili m5"a am+a"o ita/u.a na /u0uati.a na .atu .a &unia n6ima3 Watu 'ia#i /utoa u5 -'ug'uli un"onge na im+i+e ta+ia .a2'a ungu3 Kati/a -i/u 6ija6o .atu +a&ala "a /u-'in&ana na mtu m.ingine 6ai&i "a 0e&'a$ 'a&'i$ %i0aa n/ 2om0o#t- ma5en6i %ie na mtu m.ingine /.a /u.a .aamini0u 6ai&i$ "a &i-5o-ition 6ai&i "a 'i-ani$ 'a#&.o#/ing na 6ai&i u-'i#i/a3

Kati/a Yajna /ila &ogo na giganti2 mtu ana.e6a /uona /.am+a .atu ni 'ia#i "a /ujin"ima ta+ia m+a"a$ na ule%i /ama /ama#i$ 5om+e$ ma&a.a "a /ule%"a n/ ta+ia "a /imungu "a #e%e#e& 5#e2e5to# .etu ni 2'u#ning a/ili "a .atu .ote3 Watu ni /uele/ea /.en"e lengo la %iten&o .a2'a ungu3 Pamoja na .atu u#a'i-i /uto/a Ka-/a6ini 'a&i Ku-ini na a-'a#i/i 'a&i ag'a#i+i ni /u.a ame0ung.a 5amoja na /am+a "a utama&uni ta/ati0u3 *i%"o una+ii imeone/ana /.eli3

Futu#i-t PARA *ANS RA4NARAYAN PATAS*ASTRI

at'u#a ni /.am+a ma/aa6i "a /imungu /ati/a In&ia am+a5o K#i-'na (.ana ali6ali.a3 Ye"e 5amoja na .a%ulana .a&ogo 2o.'e#& /in"ume 'a/i$ maa&ili ma+o%u n/ Ye"e ali5ata u-'in&i juu "a ma5e5o "a /uti-'a /ama Kan-a na 4a#a-an&' na /i-'a lile /ilima Go%a#&'an /.en"e /i&ole 2'a/e /i&ogo ili /ulin&a V#aj%a-i-3 S'e#ia 'ii -ana ni /u.a #eili"otung.a na /u'e-'imi.a .etu 5#e2e5to# Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a na ta+ia "a/e na -'ug'uli m+alim+ali3 K.a /u2'u/ua 5amoja na"e 0ol/- /a.ai&a "e"e /in"ume -'ug'uli 6a /ijamii 6ili6o/u.a m+o%u na 5oto0u3 Kui6uia "ote -i-i alian&i/a mengi "a maan&i/o mata/ati0u$ am+a"o +ila -'a/a 'a/u.a /uua 5e5o la/ini &'a'i#i .a#&e& m+ali -'ug'uli ma5e5o na ta+ia m+a"a3 Ajili "a u-ta.i .a &unia alim0u0ua /ilima Go%a#&'an "a u-'in&i utama&uni .a-ai&i.e /.a .a%ulana .a&ogo 2o.'e#& 5amoja na ngu%u "ao "a aja+u3 *ii ni /ut'i+iti-'a /.am+a =A -t /a#ne ita/u.a &'a'i#i /u.a #a&iant3 una+ii &'a'i#i 5ointi nje /.a jiti'a&a /i#o'o na 'o&a#i .a 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3

LA!Y FLOREN)E 6en"e maana /u+.a "a Wanan2'i ELTRASENSORY 7Kama "e"e 0o#e-a. -ana +a-i /.a nini "e"e -i /u2'u/ua jina la 5#e2e5to# .etu #e%e#e&:8

K.eli m.anam/e .a Ne. 4e#-e" 7Ka-/a6ini8 iit.a"o Flo#en2e ili/u.a "a aja+u3 Wa/ati "e"e ama /umgu-a mtu au /itu 2'o2'ote /ina2'otumi.a na mtu /.am+a "e"e ana.e6a u-a'i'i /uele6ea matu/io "a mai-'a "a mtu3 K.a /u.e/a imani /ati/a ngu%u 'ii "a aja+u "a Go%t Flo#en2e .engi3 na taa-i-i +ina0-i /utatuli.a matati6o "ao %ingine%"o un-ol%a+le3 )'o2'ote ali-ema ali/u.a -a'i'i /a+i-a3 Ku'u-u matati6o "a mi/oa na maeneo "e"e a/aji+u tu /ama "e"e ali/u.a ali'oji3 *ata 'i%"o "e"e 'ia#i ali6ungum6a juu "a 'atma "a ulim.engu3 Ya/e "ote /u'u-u uta+i#i 6ama m5"a ni /ati/a m/ata+a na /.am+a 5#e2e5to# "etu "a /u'e-'imi.a3 Kila a/a6ungum6a "a 6ama ma+a&ili/o am+a"o la6ima i0an"i/e /.a mta/ati0u m/uu ni .a6i /.am+a "e"e ali/u.a na 5i2'a "a 5#e2e5to# .etu #e%e#e& /ati/a )an%a- "a ma2'o "a a/ili "a/e3 tu jam+o la /u-'anga6a ni /.am+a 5amoja na /uona -i/u 6ija6o ili %i%i&l" nini "e"e -i jina 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 La+&a ji+u ame5e.a na 5#e2e5to# .etu #e%e#e& .a/ati "e"e ana-ema /.am+a ----

;Utu .angu ata/uja /uto/a /ati/a .a6i tu .a/ati mua0a/a3;

UNA(II KWA (A WANA )O E TRUE

Ku'u-u 'ili ita/u.a ni nje "a ma'ali /.a maja&iliano juu "a una+ii 0ulani /ati/a mi/oa au .atu +ina0-i /.ani .ao ni .engi$ 'ata -i-i ita/u.a ma'ali /a+la "a .a-omaji &unia matati6o na matu/io alita+i#i na Flo#en2e am+a"o /uja /.eli3

Kati/a A! AKIF "e"e ali/u.a ali-ema /u.a ta0iti /.a .anaoamini9 /ati/a ngu%u "a /imungu augment3 *ata n2'i 6a /i/omuni-ti /.am+a ni 'a.amjui ita/u.a /u-u/um.a na .atu 'a5o juu3 Kuta/u.a m%utano miongoni m.a n2'i 6a /i/omuni-ti3 Kati/a A-ia "a Kati Waa#a+u -i /u5ata u-'in&i juu "a I-#aeli3 Alion"a "a m%utano /ati "a matai0a m+alim+ali la/ini /.am+a 'atima"e ita/u.a -i /u-a+a+i-'a %ita %"a &unia3

Una+ii 'uu .a Flo#en2e ume0i/a /.eli3 Wana-a"an-i -a-a /uta0iti /ati/a ngu%u -u5e# /imungu3 Uta0iti .a /imo 2'a A-'.ame&'a Yajna- ta"a#i "amean6a3 %utano /ati "a n2'i 6a /i/omuni-ti /ama U#u-i$ )'ina$ )'e/o-lo%a/ia ni juu "a /u5an&a3 Waa#a+u /u.a /a#i+u /u-imami-'.a /u-'am+ulia I-#aeli3 *ii ni /.a -a+a+u .ao ni /u-'i#i/i /ati/a maen&eleo "a matai0a "ao .en"e.e <3 Sa&&am *u--ein Rai- .a I#a, a/aen&a /.a %ita &'i&i "a Ka-/a6ini3 Ili/u.a inaone/ana /ama .ali&'ani %ita &unia ina.e6a /u%unja nje3 *ata 'i%"o 'ata#i ali/u.a .a#&e& m+ali3

Kati/a /ita+u ;Kuangu/a /.a Utama&uni -en-ational; "a/e "e"e amean&i/a /.am+a /a+la "a m.a/a =GGG A! /uta/u.a /uangu/a "a iti/a&i "a ag'a#i+i mate#iali-ti2 na i6ani$ ili *ali "a ama 5ia +ila /u5ata /uum+u/a3 K.a m0ano9

Watu .ata/u.a "ali"ojaa g'a&'a+u3 Ta+ia m+o%u /u0i/ia /ilele 2'a/e3 Wale am+ao /ati/a n2'i /ui-'i mai-'a "a a'a 'i-ia ita/u.a /amili "a &'i/i /u/ata tamaa$ na 'u6uni3 Tamaa augment na 'i%"o /uta/u.a na 2'u/i miongoni m.a .atu3 Kila ma'ali /uta/u.a na %u#ugu na u'a#i+i0u3 ma-/ini /u5o#a taji#i3 Kuta/u.a anga "a ugom%i m/u+.a /ila ma'ali3 *ata m5"a ta/ati0u ma.a6o .im+i ili"oan6a /ati/a U'in&i "a ma5en6i /a+i-a /uon&oa gi6a la &unia3

*a/una 'aja "a /utoa m-omaji ma/ini m0ano /ut'i+iti-'a una+ii Flo#en2e .a3 u0um+u6i .a matati6o "a .atu .ote leaning /uele/ea a'a 'i-ia ina.e6a /uone/ana .a6i /ati/a mai-'a "etu 5#e2e5to# /u'e-'imi.a ungu$ ma.a6o "a/e na 'a#a/ati 6a/e3 Wa6i -ana alitanga6a /u.a$ ;mama .a ta+ia 6ote m+o%u ni m.ongo0u m.em+am+a u+ina0-i na /.am+a u0um+u6i una+a/ia /ati/a /uam/a u-i/i%u /.a matati6o .engine /u5itia /i#o'o jiti'a&a3 Am#i 6a/e ni 'i%"o ngu%u /.am+a in&u2e- .atu ima#a /u/u+ali /.am+a tu juu "a m-ingi .a/e una.e6a m/ali &unia +aa&a"e .a6i3 ;

Ki-a"an-i /i#o'o

Wa6i -ana "e"e anaan&i/a /.am+a 'ii mti#i#i/o ma.a6o /ita2'o umu'imu -ana .ote /i-a"an-i .a 'u&uma -el0le-- na u&ugu3 Ye"e 6ai&i ali-i-iti6a /u.a /una utata 'a/una m+ali /ama &ini na -a"an-i "a /i-a-a ni .a-i.a-i3 5inna2le- "a /i#o'o .a/ati /umuli/a utu5u .a u"a/ini0u3 /ati/ati &a#a-a ita/u.a -ana /u-u/um.a na aina 'ii "a /u0i/i#i3 *i%"o &a#a-a itajenga m5"a #a&iant jamii3 Na 'atima"e &unia n6ima ma5en6i /ung<a#a na utu/u0u3

P#e2e5to# .etu #e%e#e& #e-in-tate& -a"an-i mate#iali-ti2 /.am+a ulio&'a+iti.a n"en6o 2om0o#t-$ .ali&'ani /.am+a -a"an-i augment- maa&ili na -a"an-i "a /i#o'o /.am+a ulio&'a+iti.a moja "a na0-i ngu%u3 Ni m-'i/amano .a mito 'i6i D /i-a"an-i /.am+a ni /u&'i'i#i-'a muuji6a u+uni0u3 *ii ita/u.a ni .a6i 6ai&i /ati/a -i/u 6ija6o3

Wo#l&.i&e *ARAKATI

Ku5itia "angu I t' 'i-ia mimi Intuit /.am+a e@5oun&e# "a mti#i#i/o 'uu m/u+.a ma.a6o ita/u.a -aint /u'e-'imi.a .a In&ia am+a"e ta"a#i /u2'u/uli.a /u6ali.a3 u-'a.i-'i .a mta/ati0u /.am+a #a&iant /ujenga miuji6a /ila ma'ali3 Leo 2'ini "a u-'a.i-'i .a /i#o'o ita/u.a #eju%enate& na ma.a6o "a/e3 Pan&e 6ote /uta/u.a na 'ali "a /i#o'o3

Wale .atu /u-u/um.a na 0al-a0a 'ii ta/ati0u /u+.a ma5en6i /i2'.a /.a ajili "a ag'a#i+i /.a ajili "a u-ta.i &unia3 (aa&a"e .ao /uenea /ati/a A-ia n6ima$ Ula"a na a#e/ani3 Watu .a &unia /u-u/um.a na ma.a6o "a ta/ati0u 'ii /u+.a ita/u.a

/u0uata n"a"o 6a/e3 ag'a#i+i utaangalia juu "a/e /ama (.ana Ye-u$ Wai-lamu /ama tume .ao na Waa-ia /ama m.ili .a ungu3

muuji6a "a m.en&o .etu /u'e-'imi.a 5#e2e5to# ni /.am+a inga.a ni mi6i6i /ati/a &ini +a&o ina mta6amo .a /i&unia3 Watu .a ma&'e'e+u "ote$ jamii n/ 'atuta-ita /ujiunga na %i/o-i %"a 5amoja na"e3 6ai&i ujum+e .a/e ni /uingia n2'i 6a ag'a#i+i .atu 6ai&i ;/un".a; ma.a6o 'a"a na /iu3 U/.eli 'uu imeone/ana /u0an"a .a/ati YajnaA-'.ame&'a /ati/a ag'a#i+i3

I

ATERIELL

a5in&u6i

Kuta/u.a ma5in&u6i mili/i /ama mato/eo "a ma.a6o "a ta/ati0u 'ii /u+.a3 iti/a&i "a .anaume mili/i ata+a&ili-'a3 Wata/u.a /amili .a imani na 'e-'ima /.a ungu3

Uungu /ati/a

(INGUNI

AN$ *APA !UNIANI3

Wana-ai/olojia na .ataalamu u5um+a6aji "aani maa#u0u &uniani !/ o#e" (e#-tein ali/u.a #a0i/i m/u+.a .a Flo#en2e am+a"e ali/u.a ma#a moja alim.am+ia9

!#$ -a-a /.am+a ni /uja /a#i+u -ana am+a"o .atu .a &unia +a&ala "a 6i0uata6o ngu%u .ana-ia-a njaa .atatem+ea /ati/a n"a"o 6a .a0an"a/a6i .ema /ijamii /ama .e.e m.en"e.e3 Kati/a =A -t /a#ne ta/ati0u /i#o'o ma.a6o .im+i ita/u.a /uenea &uniani /ote3 Kati/a ma-'i#i/a /ila n2'i "a .atu .a2'a ungu atam'a#i+u -'ug'uli 6ote m+o%u ime0i/ia /ati/a jamii3 *ii .im+i ma.a6o ma5en6i 'uan6ia /ati/a In&ia3 Kuto/a 'u/o ita/u.a /uenea /ati/a &unia n6ima3 Kati/a n2'i 'i"o ta/ati0u naona /u+.a #a&iant -aint3 Nu#u "a/e "a /i#o'o ni /a6i u-i/u na m2'ana ili /uam-'a latent uungu /ati/a mtu ili ni.e6e m+inguni 'a5a &uniani3

NINAA S*A

A!ARAKA Kimungu

(aa&'i "a .aan&i-'i .a 'a+a#i ali/u.a ma#a moja aliuli6a Flo#en2e /ama jin-i "e"e 0o#e-a. +aa&a"e3 4in-i gani "e"e /ujua ali5o "a .atu .alio5otea na %i0aa3 Flo#en2e aliji+u$ ;*ata mimi -ijui jin-i 'ii ime/u.a i.e6e/ana%"o3 imi nita/uam+ia u/.eli mu'imu /u'u-u -i/u 6ija6o3 Wa/ati .a m.i-'o .a =G t' /a#ne m.anga ita/u.a lilio /uto/a In&ia3 .anga *ii /u.ajuli-'a /ila mtu /u'u-u ngu%u 6ote ungu .a ulim.engu am+a"o "ame/u.a -i#i /uto/a u0a'amu .etu3 Ku5itia -aint /imungu "a In&ia 'ii m.anga .a ungu utaenea /ati/a ulim.engu m6ima3 Ye"e /u0unulia "ote .aen&e /ati/a njia "a /.eli3 Kati/a &unia n6ima ita/u.a /uenea nu#u "a .im+i ji5"a ma.a6o3 Nina5o/u.a /ati/a /uta0a/a#i /i#e0u mimi ma#a n"ingi /uona 'ii ta/ati0u /u+.a3

KU*USU KWA (A SAINT

Anaan&i/a /ati/a /ita+u m.ingine .a 'e#- ina"oit.a ;Gol&en .anga .a Ne. E#a; /.am+a .a/ati mimi /uta0a/a#i mimi ma#a /.a ma#a /uona mta/ati0u m/uu3 K.en"e 5aji la u-o .a 'ii ta/ati0u 'a/i-/u.ali-'a ni m.anga .a n"ota "a na0a-i3 imi /uona .a6i /.am+a ta/ati0u 'ii ni /uene6a m.anga .a 'e/ima "a ungu /ati/a ulim.engu m6ima 5amoja na ma.a6o "a/e .a2'a ungu na ngu%u "a ta+ia ta/ati0u "a .a0ua-i .a/e3

ta/ati0u 'ii ni /uen&elea augmenting .a/e ngu%u "a /imungu ili /.am+a ma+a&ili/o n"en6o 5ia en-ue-3 Ye"e nita0an"a /a6i 6a/e /.a namna "a /i-a"an-i3 Pamoja na neema "a/e na jiti'a&a 6a +ina&amu u-taa#a+u ita/u.a a.a/ene&3 Kati/a %ium+e .ote &unia +ina&amu /uta/u.a m5"a /imungu ni-'ati3 aina m5"a "a ngu%u la"man ita/u.a 6i2'u/uli.e na /ua2'a ta+ia "a /i+u#i "a .ote .ana-ia-a ngu%u njaa3 ;

Tena na tena Flo#en2e 6ili6otaj.a 'ii ta/ati0u /u+.a3 Ye"e 5ia ali0a0anua /.am+a "e"e ni .a -a-a /ati/a jim+o la Ka-/a6ini "a In&ia3

SURA YA KWANZA Kimungu NYOKA NGUVU YA TAIFA UNIVERSAL

Si/u 'i6i /una m%ua 'i"o "a 'ata#i &uniani /ote u'a#i+i0u am+a"o ita/u.a %igumu -ana /.a /u.e5o /.a +ina&amu na &unia n6ima /.a u-o3 K.a /ia-i ni m+a"a /ia-i /.am+a tuna'itaji #a-ilimali na ngu%u /u-'in&a .ao3 tem+o 'a.e6i /u0a /.a +a-tola n&ogo3 Ili /u'a#i+u ngome$ oga "a mi-'ale -i /u0an"a$ moja ina /utumia mi6inga3 V#it#a-u#a ina.e6a /uua.a tu /.a /u&#a3 Ili/u.a )'an&i .a ma/ali 'a-i#a /.am+a ali-'in&a a'i-a-u#a 5e5o3 Ngu%u "a *anuman .amem-ai&ia /ung<oa mlima3 !"namite 'utumi/a mli5u/o milima3 U/iangalia 'ali ili/u.a mu'imu /.am+a /una 'aja "a ngu%u -i tu u+uni0u la/ini -ila'a /ama (#a'ma-t#a 5ia 6ina'itaji/a ili /uon&o/ana na 'ali m+a"a -ana3

Kama ma5e5o .a 'ata#i am+ao ni +ent juu "a /u'a#i+u u-taa#a+u .a +ina&amu ni /uli-'.a +a-i &unia itaangami6.a3 Ni la6ima /u-'in&a3 K.a aina n"ingine 6a -ila'a 6ina'itaji/a3 a+omu m/ono 6ina'itaji/a ili /uon&o/ana na ma5e5o /uti-'a am+ao /uun&a ugom%i na um.agaji &amu /ila ma'ali3

ai-'a "angu ime/u.a o#iente& 5amoja na mi-ta#i "a Ga"at#i3 Kia-i gani milele "a mai-'a -5an "angu una+a/ia /.am+a 5ia ita/u.a /ujitoa /.a 'ilo3 Kama mimi ali/u.a /u5ati/ana Vi%e/anan&$ S'i%aji au )'an&#agu5ta /u5igana 'ali m+a"a "a leo +a-i mimi /am.e Nan'e /uto/a njia "angu3 La/ini 5amoja na jiti'a&a /u+.a 6a na0a-i %ile &'a'a+u 'a/uja njia "angu3 *ata mimi -i /u/ata tamaa3 (ila -'a/a /una ngu%u 6a /i#o'o /ati/a ulim.engu la/ini 6i5o /ati/a miili 'ila3 mtu +ina0-i 0lag#ant ili%"o ina'itaji/a /.a ajili "a ju'u&i n"en6o3 Kati/a E5i2 a'a+'a#at ? &emigo&- .a6i /ama Pan&a%a-3 (aa&'i ali2'u/ua 0omu "a 'u6aa n"ani$ na +aa&'i alione/ana /ama *anuman$ Anga& n/ K.a /a6i 5e#2ei%a+le miili n"en6o 6ina6o'itaji/a3 mu&a m#e0u la5-e& na /ati/a /uja#i+u /u5ata "ao3 Kama g'ala m6ima .a ngu%u -i 'u/o angalau u&'i'i#i-'o -e'emu .ana5a-.a /u.a 'u/o3 m5angilio .o#/a+le ina.e6a /u0an".a i/i.a ni /u5ati/ana /ati/a mtu .a /imungu3 Nime5ata %ituo Ri-'i /ati/a 0omu "a 0amilia P#ajna .anao&'i'i#i-'a ni-'ati /ati/a m+egu 0omu "a/e3 La/ini /u.a 5e/e "a/e ili/u.a /i0ungo3 Kama ni ni-ingeli 5e.a manti/i 'ali-i "a m.ele/eo /i-'a ni-'ati 'i"o inge/u.a /u-'i#i/i /ati/a -'ug'uli 6a u'a#i+i0u3 *i%"o tu 2'aguo moja ali+a/ia /ulingana na m.ele/eo uliotole.a na mtoaji njia am+a"o "e"e m.en"e.e /uja m+ele "a /u6ali-'a na /u-am+a6a ngu%u 'ii na /ama na ma'itaji /u+a&ili-'a njia 5ia3

ia/a mitatu "a n"uma ma+a&ili/o 'ii alilet.a in Lone i+a&a Sa%it#i ma#a .ana-'i#i/i3 Ni -i #a'i-i /ui-'i 5e/e +aa&a "a /uongo6a /a6i +u-" mai-'a3 Sa%it#i i+a&a ina'u-i-'a A2ti%ation ma/ole ? "a ngu%u "a /imungu n"o/a .a m.ili 7iit.a"o Kun&alini S'a/ti /ati/a Yogi2 maan&i/o83 *ii 5ia ni /uit.a -u+tili6ation na ? 6i6i /u%unja /ati/a Ve&anta3 *i"o 5#e2e5to# am+ao ameniongoa /uele/ea Ga"at#i i+a&a m.en"e.e alini5a m+inu "a Sa%it#i /ua+u&u ili ngu%u "a ungu /.a njia "a mimi mengine "a .atu .ana.e6a

/uam-'.a ili .a.e6e /uele.a a-ili "ao "a /.eli na /.a njia "a #o'o 6ao ngu%u /a6i /.a ajili "a u-ta.i .a .ote3

Ni /uone/ana /.am+a 'ata#i -i m.anga am+a"o ina.e6a /u.a na /u-'in&a /.a u#a'i-i3 *ii ili/u.a -i /u2'e6a /.am+a ali/u.a 0a2ile 'i%"o mmoja ali/u.a na /u0an"a ju'u&i 6ai&i ma/ali3 *i%"o /.en&a 'atua moja m+ele /uto/a Sa%it#i /ua+u&u ngu%u "a /imungu ili+i&i ulioamili-'.a /.a /u-'in&a ma#a m+a"a3 K.a maneno mengine 'ii ni a'a/ali$ a'a2'an&i au a'a&u#ga3 Ili+aini/a mu'imu /.am+a 'ii mamla/a am+a"o ili/u.a /u.a itatumi/a %i6u#i na 'ao .atu .ali/u.a na /u5e.a taa#i0a mu'imu3 Kati/a -i/u 2'a2'e 6ili6o5ita mengi "a u2'am+u6i ma-omo$ na uta0iti .a Po.e# Kimungu n"o/a 7Kun&alini S'a/ti8 ime2'u/ua ma'ali3 Na /um+u/um+u "a maele6o 'a"a "a aja+u ni /utole.a /ati/a %ita+u %"a 6amani E m5"a na #e-e&iting .ote 'ii ime-a+a+i-'a u2'a5i-'aji .a %ita+u na .aan&i-'i .engi3 Kati/a aina 'ii "a /uiga mengi "a ta/ata/a imeingia /ati/a u.anja 'uu3

Tu 'itimi-'o moja ina.e6a /u0an".a +aa&a "a /u-oma maele6o "ote "a Po.e# Kimungu n"o/a /.am+a ma&a 'ii /u.a allu#ing na /amili "a -a"an-i "a aja+u$ .engi .ana /a6i juu "a/e la/ini 'a/una .ameja#i+u /u5ata u6oe0u .ao .en"e.e3 )'o2'ote .ao .amean&i/a ni tu "ali"otangulia "a Yoga *at'a am+a"o 'a"a5o 'ata AN "a uan6i-'aji .a Kimungu n"o/a Po.e#3 Sana .a/a.a .e#%u e@5e#imente#- %ile /utanga6a /.am+a lengo lao ime/u.a "ali"o5ati/ana3 Leo -em+u-e /u.a %ita+u au ma0un&i-'o "a u'ali-i 'a/una maan&i/o /.am+a anatoa maele6o -a'i'i "a maagi6o "a/e "a m-ingi3 imi un"en"e/e%u alija#i+u a/an"o-'a /anuni "a /.eli /.a /.an6a /uo/oa m.en"e.e /uto/a Illu-ion- .ote /u'u-u 'ili3

P#e2e5to#ial .angu 'ila /ituo am+a"o ime/u.a -a-a /.a /a#ne ina u6oe0u -a.a u.anja .a Ga"at#i$ Sa%it#i na Ngu%u Kimungu n"o/a3 Wao /.a /uangalia juu "angu /ama -a#a0u /a+i-a /u2'ungu6a .ametumia "angu /.a /i5in&i 2'a mia/a D /.a Sa%it#i i+a&a na uan6i-'aji .a Po.e# Kimungu n"o/a .a In&ia mtu/u0u ili /a#i+u .ame-a'au la/ini m/u+.a 5otent -a"an-i 'aina umen"au/a u+atili3 in"o#o#o "a/e /u.a untie& ima#a ili /.am+a /ati/a -i/u 6ija6o 'a.ana /u%unja3

Ga"at#i ni /i#o'o maa#i0a na lina0an".a na na0-i3 Sa%it#i ni #o'o n"en6o3 Ni 'uja 2'ini "a -a"an-i #o'o la/ini mtu ana.e6a /u5ata 0ai&a n"en6o na /ui6uia 'ata#i /i&unia3 Ku5itia moja .ote .ana.e6a /u5ata 0ai&a /.a mtu +ina0-i na .engine 5ia3 La/ini u.e6o .a Ngu%u Kimungu n"o/a ni 2o-mi2 na ina.e6a /utumi/a /.a /ujiunga /.am+a am+a"o ni /u%unj.a3 Kama /una 'a-i#a )'an&i .a ina.e6a /utumi/a /.a ajili "a /u#e/e+i-'a -'ug'uli .ao%u3 *i%"o ni /uit.a m-'in&i .a 5e5o3 Kila ma#a ime/u.a /utumi/a

/uon&o/ana na ma5e5o$ na m2'e6o .ao m2'a0u ni /utumi/a /ama u5anga /u0"e/a mam+o3 Ni ina.e6a /utumi/a /.a ngu%u /uongo6a %i5engele ana#2'ai2 /.en"e njia "a 'a/i3 Ni -a"an-i "a u5um+a6aji3 Ni 'utumi/a /ute/a a/ili m+ali3 a'a/ali me-me#i6e& S'um+'a-Ni-'um+'a$ a&'u/aita+a na /u.a-'in&a /ati/a %ita3 Ye"e 'ata /uua.a ('a-ma-u#a$ Sun&-U5-un& na a'i-a-u#a3 Ku5itia Ram na Seeta "e"e ali5ata u-'in&i juu "a Ra%an na /u5itia K#i-'na-(al#am "e"e ali-'in&a Putana$ Kan-a$ 4a#a-an&'a na mamla/a n"ingine 6a /i5e5o3 *ii ni moja "a /i5engele 2'a S'a/ti 7 ungu ngu%u83

Wa/ati ngu%u 'ii -ana ni /utumi/a /.a ma&'umuni "a u+uni0u +a-i ina/u.a 2o-mi2 u+uni0u ngu%u3 Kati/a Tant#a 4nana#na%a ni a/a-ema ----- S'ug'uli 6ote 6a /i&unia /.en&a juu /ama 5#elu&e giganti2 /u5itia ngu%u 'ii3 Ka6i a'a/al "a ma+a&ili/o 5ia ana0an"a /a6i /u5itia mamla/a 'ii3 /ium+e ni /u6ungu-'.a /ote /ama 2'ungu mato5e /.en"e gu#u&umu na /ama m0in"an6i ina0an"a majina mengi na aina "a %ium+e m+alim+ali3 Kati/a 'ali 'ali-i "a Kimungu n"o/a Po.e# ina6ali-'a ngu%u /.a ujumla /.a /u6ingatia ulim.engu na mtu +ina0-i na #ejea /.a /ium+e3 Kati/a manti/i 0ulani Kimungu n"o/a Po.e# ni 2o-mi2 umeme am+a"o 'u.e6e-'a moto "a Yoga na 'u0an"a mtu +ina0-i u-'u'u&a .en"e ngu%u /u.a ngu%u mu'imu3 Kati/a am+amo Kat'o5ani-'a& mmoja 'u5ata ma6ungum6o Yama-Na2'i/eta /una 'uo ngu%u mu'imu ni /u-ema "a Sa"an-i /ati/a Pan2'agni am+a"o ina2'u/ua 6ai&i "a moja "a magonj.a$ 'u6uni na um#i ili /u0i/ia u/om+o6i3 Wa/ati %ituo ne#%e ni ulioamili-'.a ngu%u anai+u/a na anatoa utam+uli-'o /itam+o3 La/ini Kimungu n"o/a Po.e# ni .a /u&umu na ni ngu%u "a 0a'amu am+a"o +aa&a "a /umtanga6a ni-'ati /ati/a mtu +ina0-i /uugeu6a na"e3

Am+a5o /ati/a nga6i "a 2o-mi2$ /ila nga6i "a 5e#%a-i%e m2'a/ato .a uan6i-'aji .a Po.e# Kimungu n"o/a /ina2'oen&elea 'u/o mtu ana5a-.a /uele.a /u.a ni /ata m+ali "ale am+a"o ni 6i-i6o'itaji/a na .a6i +aa&a"e m/ali3 La/ini /.a %ile u+ia 'ata#i /u.e .ema na0-i3 Wa/ati +un&u/i 0i#e& +un&u/i 'atua n"uma3 Wale am+ao /a6i /.a ngu%u 'ii /u+.a la6ima majali.a na +i&ii -ana$ .a5ate na ma-'ujaa /.am+a .ao ni u.e6o .a /u&umu je#/- #eg#e--ing .a/ati .a ma-'am+uli6i3 .ingine maja#i+io ulio0an".a /.a 0ai&a .ana.e6a /ut'i+iti-'a /u.a -ana u'a#i+i0u3 Ki-'a 'ii ina/u.a tu ma&a "a ma6ungum6o3 *i%"o ni inaone/ana juu /ama maa#i0a "a -i#i na /am.e +#oa&2a-te& .a6i.a6i3 Wa/ati /una /a%u manti/i na 'oja (ila /u.e/a m+ele$ .atu egoi-ti2 /uan6a /uta0uta ma/o-a$ 2'ini "a 'ali 'i"o "a m-ingi "a i+a&a am+a"o ni imani 'uan6a 0alte#ing na 'i%"o 'ata i+a&a ma/ali 6ai&i ina-'in&.a3 Ina.e6e/ana /u.e/a -a+a+u 6ote 'i6o /ati/a a/ili .aonaji /imaan&i/o /u.a /u-imami-'.a -i-i /uto/a /u6ungum6a tu /u'u-u -a"an-i %ile 'ila3 Ni mu'imu /.am+a 5#e2e5to# +aa&a a-2e#taining u.e6o .a mgom+ea /i#o'o anatoa "e"e mo&e -a'i'i "a i+a&a3 Si tu mgom+ea .a ta+ia la/ini 'ata ma'itaji "a/e na 'ali "a /u.a na /u.e/.a /ati/a a/ili3 Tu +aa&a "a u2'ungu6i -a'i'i una.e6a mgonj.a na &a/ta#i 0ai&a3

K.a -a+a+u Sa%it#i na Kimungu n"o/a i+a&a Po.e# ni %igumu /ama /utem+ea juu "a .atu .a .em+e ma/ali /u5uu6a3 *a/una ina.e6a /u.a m'an&i-i m6u#i$ m-anii n/ +ila m.alimu -a'i'i3 K.a 'i"o .a/ati mmoja 'aina /u5ata .ataalamu .a /.eli .a Kimungu ma-omo Po.e# n"o/a ana.e6aje mtu /u5ata .ana0un6i nia 'i"o:

Kimungu n"o/a Po.e# A2ti%ation ni igniting "a moto m.ili mu'imu na mila 'a&i -a-a ime/u.a /.a 0ai&a +ina0-i3 ni-'ati "a ngono "a oola&'a# 7-e'emu 6a -i#i8 ni /u5ita /.a njia "a e#u&an& 7mgongo8 /.a 6itaungana /ati/a (#a'ma#an&'#a 7/i2'.ani8 am+a"o ina ni-'ati "a ungu3 *i%"o .a/ati S'i%a-S'a/ti /uungani-'a moja ana5ata ngu%u "a /imungu 7Si&'i-83 La/ini /ati/a n"a/ati /ama moja ina /u.a .aangali0u /ama /uli-'a n"o/a3 n"o/a mtum+ui6i 'a/una -'a/a 0ee&- 0amilia "a/e /u5itia inaon"e-'a n"o/a$ inaon"e-'a m+ali -anaa "a/e la/ini +a&o "e"e ni /u2'e6a m2'e6o 'ata#i3 Kama n"o/a m.en"e -umu 'uja njia "a/e +a-i 'ata /u6omea .a/e ataa2'a -'o.$ ma5igo "a mo"o .atu /ua2'a na /una 'ata#i "a /i0o3

N"o/a 2oil /ati/a -'ingo "a S'i%a-S'a/ti3 0ano 'uu ni .a Kimungu n"o/a Po.e# 7Kun&alini83 *a/una -'a/a 'ii ni -e'emu *at'a YogaJ ni-'ati .ote got /.a /u5itia )'a/#a- I 7Yogi2 gu#u&umu8 -i tu /utumi/a /.a /u-'in&a matati6o la/ini /.a /ujiunga na Sa%it#i i+a&a "a uta#ati+u 'ig' anga m5"a gene#ate&3 Pamoja na t#an-2en&en2e "a )'a/#a- I Yogi2 .a/ati -'eat'- ? 5ia ni ulioamili-'.a +a-i ina/u.a mu'imu /.a -'ug'uli n"ingi u+uni0u3 Ili /ujenga n"um+a /una 'aja "a mato0ali$ 5la-te#$ m+ao 2'uma$ na m.a-'i3 Ku5i/a 2'a/ula ma'itaji moja "a ma0uta$ moto$ %"om+o$ 2'a/ula g'a0i na m5i-'i3 Pan2'#atna 7? %"om+o8 ni maa#u0u3 m.ili ni uum+a na Pan2'#atna na ni-'ati 5amoja na %i/o-i %"a ? mu'imu3 )'an6o 'i/i 2'a ni-'ati ni jina jingine la ngu%u "a mai-'a3 Kama A2ti%ation "a moto mu'imu$ Kimungu n"o/a A2ti%ation ngu%u$ ? A2ti%ation ala na Sa%it#i /a6i /.a 5amoja +a-i u-'a.i-'i .a/e ni m/u+.a3 a6ingi#a "ote "a &unia &i#e 'a.aja.a'i /uona m+ele3 Gi6a ma.ingu "a -ila'a atomi2$ %ita n"ota$ u2'a0u6i .a &unia n&ani E nje$ u-a.a .a maum+ile$ magonj.a "a mili5u/o$ ugai&i n/ ni looming /u+.a na 'i%"o ni mu'imu /.am+a maja#i+io 'ii ita0an"i/a /.a /i.ango /i/u+.a3 *a/una -'a/a /una maumi%u /ati/a /uja#i+u /u5ata u-'in&i juu "a matati6o 'a"a la/ini mato/eo "a/e ni 'i%"o g#an& /.am+a 'ai.e6i /u0anani-'.a na /itu 2'o2'ote3

Kati/a -e'emu 'ii -i-i ni /uele6ea tu mi#a&i "a .ale /ama mato/eo "a uongo6i .a ungu am+a"o ni mu'imu /.a ajili "a ni-'ati "a A2ti%ation "a jamii "a +ina&amu /.a ujumla3 Kuna 'aja "a .a-omaji na /.en&a /ati/a maele6o "a/e3 Wao tu na /uona mato/eo "a/e na 'i%"o -u#mi-e /ama /.a nini ju/umu .ana.e6a /u2'e6a /ati/a 'i"o3 (aa&a"e 5ia ita/u.a ali0an"a .a6i 6ai&i /ama jin-i mtu +ina0-i -i tu n&ani "a una%"oen&elea m.en"e.e la/ini 5ia jin-i "a /u'ama-i-'a .engine /ati/a njia 'ii 5ia3 Pia jin-i "a /u+a&ili-'a en6i 'ii na /u/a#i+i-'a um#i m/ali &'a'a+u3 Kati/a 'itimi-'o maja#i+io 'ii ime/u.a ulio0an".a /.a njia "a uan6i-'aji .a Po.e# Kimungu n"o/a "a In&ia3

SURA YA PILI
SUPER Kimungu A!ARAKA TU EITWA Ga"at#i$ Sa%it#i na Kun&alini

u2'ungu6i .a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 unaan6ia na mja&ala .a 0al-a0a "a a'a5#ajna Ga"at#i3 Kim-ingi Ga"at#i i+a&a ni maja#i+io "a iti/a&i 6a /i&ini na 'i-ia ungu3 Kati/a "a/e +ina0-i "a uta0iti ni /uto/ana na umu'imu m/uu /.a /u6ali-'a na i+a&a /u5itia /uta0a/a#i u/ole6i E 0a'amu (#a'mi2 ni /ulet.a /a#i+u na 5-"2'e "a mtu ana5ata inte#.o%en /ati/a 'ilo3 Kama .e.e /utu5a mat2'-ti2/ ulio.a-'.a juu "a #un&o la /uni au /utu5a /uungua /.a miti juu "a 5et#oli$ .ote %iten&o ni /u0anana3 To0auti tu ni /.am+a /u5itia /uji-alimi-'a +ina0-i$ na /u0an"i.a A&%ait 7muungano na ungu8 moja 'a#a/a anaona mato/eo /imiuji6a3 (a&ala "a jumla "a +ina0-i /uji-alimi-'a 'ata /ama /una +aa&'i "a 'amu "a /u-'i#i/i +a-i 'a/una -'a/a ga#i 5ole5ole 2'ini +a&o 'atima"e /utu5atia 0ai&a3 *ata 'i%"o mtu ana-'in&.a /u.a na u.e6o .a /unu0ai/a .engine /ati/a &unia3 -.imme# ina.e6a m.en"e.e /uogelea +a&o "e"e 'a.e6i /u.a-ai&ia .engine /u%u/a mto /ama +oatman3 *ii ni to0auti /ati "a i+a&a 'amu ma/ao Ga"at#i na &e-i#ele-Ga"at#i /ua+u&u3 Ku5itia .ote aina "a ju'u&i$ .agom+ea /i#o'o /u0ani/i.a /ati/a njia 6ao .en"e.e3

Kama -i-i /u5iga m+i6i /ina /ati/a 0al-a0a "a Ga"at#i /ua+u&u +a-i -i-i /utam+ua /.am+a 0a'amu "etu "ote ni /u-u/um.a na ;m+egu "a elimu "a u+ongo;3 4u/umu la/e ni moja /u+.a na #ejea /.a m.ili #i6i/i na ta+ia 6a /ijamii3 Kati/a 'ali -ana muinu/o /ituo 'i/i ni 0ount "a u.e6o e@t#a-en-o#" na ni 6ai&i "a 'a5a /.am+a -'ug'uli "a mai-'a "a /u5en&e6a "a /uungani-'a /ium+e na (#a'man /u0i/ia 7 ungu8 "aani "a lengo /.eli +ina&amu ni ma0ani/io3 Ga"at#i .a (#a'mi S'a/ti-7 ungu ngu%u8 5ia inait.a (#a'ma#an&'#a$ (#a'ma-an-t'an au (#a'malo/a3 eneo 'ilo ni m%uto ni 'e/ima 0a'amu3 Kati/a namna "a m0ano Ga"at#i 5ia inait.a (#a'mani au m/e .a (#a'ma3 Ngu%u "a/e ina.e6a /uone/ana /ama (#a'ma&an& 7a&'a+u8 /uu-'in&a .ao%u na /u'a#i+u maumi%u na uma-/ini /ati/a &unia n"en6o3 Kati/a u.anja .a /i#o'o 'ali "a/e ime2'u/ua -u#a "a (#a'ma%a#2'a-3

Zai&i "a i+a&a Ga"at#i /una i+a&a "a Sa%it#i3 Sa%it#i i+a&a ni mengi -ana /i5engele n"en6o "a Ga"at#i3 Ngu%u "ana6i&i /.a m-aa&a .a ni-'ati3 Vi5engele ?$ ? %i/o-i %"a mu'imu "a m.ili /a6i 6etu /ama ma0uta na mi-aa&a "a/e moto n&ani ni ulioamili-'.a3 *ii A2ti%ation moto ni Sa%it#i /ua+u&u3 Li2'a "a /u.a /una to0auti /ati/a Sa%it#i na Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 /ua+u&u .ana /imo -a.a3

Kulingana na "t'olog" *in&i (#a'maji ali/u.a na .a/e =3 /.an6a ili/u.a Ga"at#i na .a 5ili ali/u.a Sa%it#i3 0ano .ao ni 'e/ima 0a'amu na utaji#i .a mali3 oja ni Pa#a P#a/#iti na n"ingine ni A5a#a P#a/#iti3 Pa#a P#a/#iti ame.a6ungu/a a/ili$ a/ili$ 5-"2'e$ ego$ Ritam+'a#a P#ajna n/ na maeneo "ote "a elimu3 m/e .a 5ili Sa%it#i ni A5a#a P#a/#iti$ %i0aa 0a'amu na a-ili aji6i3 Zote 'a#a/ati "a jam+o ni tegeme6i juu "a/e3 ma5in&u6i "a mole/uli$ u-'a.i-'i .a /emi/ali$ umeme$ joto$ m.anga$ magneti-m$ n/ et'e# ni 2'ini "a mamla/a "a/e3 N"en6o -a"an-i /.a /utumia %i0aa %"a 'a"a "ote 'uto/a nje na u%um+u6i u-io ili /utu5atia 0a#aja n"en6o3 *ii P#a/#iti A5a#a ni Sa%it#i3 P#a/#iti A5a#a "a Sa%it#i ni .aji+u /.a ajili "a /a6i "a m.ili .a %ium+e .ote na 'i%"o &unia "ana6i&i /u/ua3 Ni 'ii ngu%u /.am+a anaongo6a Satt%a$ Raja-$ Tama-$ %i5engele ?$ Tanmat#a- n/ Si&'i- 7 ungu ngu%u8 na +oon- ni "ali"o5ati/ana /u5itia ngu%u 'ii "a Sa%it#i3 A0"a$ mai-'a "a mu&a m#e0u$ ili$ -'au/u$ &a#ing$ u6u#i na .engine u-io -i0a maalum ni tegeme6i juu "a/e3 K.a u5an&e mmoja ni m/u+.a la/ini 0o2al 'atua "a/e /u+.a ni juu "a ngu6o "a &unia na )'a/#a oola&'a# .a mgongo .a +ina&amu3 Wa/ati .a /u0an"a ma6oea "a /i#o'o 'ii 5ia inait.a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#83 alengo "ote ni "ali"o5ati/ana /.a /u-i-imua ngu%u 'ii3 *i%"o tuna.e6a /u6ali-'a ni-'ati3 On /u2'am+ua maam#i-'o maan&i-'i -i-i /uele.a /.am+a /ati/a +aa&'i "a maeneo Sa%it#i na Kun&alini ni ali-ema /u.a -a.a na 5o5ote .ao .ali&'ani /.a /u.a to0auti "a ma6oe6i "ao "a /i#o'o na lengo ni 5ia .ali&'ani /u.a to0auti3 *ata 'i%"o$ mmoja u/.eli ni milele /.am+a uum+aji 'ila "a m.ili na m0umo .a /uam/a &aima /u+a/i /u&umu3 to0auti en-ue- tu .a/ati -a+a+u "a matumi6i "a ngu%u ni m+alim+ali3

K.eli n&ani "a Kun&alini Yoga$ K#i"a Yoga ni m/uu3 Yote "a /i#o'o ma6oea /ama Naa&i S'o&'an 7ne#%e uta/a-o8$ T#inaa&i Pa#ima#jan 7/uo-'a .a ne%a D8$ S'at/a#ma )'a/#a%e&'an 7/u-a0i#i 'a&i 2'a/#a- I au 5le@u-e-8$ ni %ile /.am+a 5amoja na /uta0a/a#i E u/ole6i m.ili ma6oe6i 5ia /uto/ana na umu'imu3 moja ana /.a im+i+e m6ungu/o aja+u "a ma6oe6i mu'imu ngu%u /ati/a P#ana"am3 Wa/ati inle&a Kun&alini ngu%u (an&'a$ u&#a$ Aa-an 7m/ao8 ni /uto/ana na umu'imu /uto/ana3 La/ini /ati/a i+a&a -a0i Sa%it#i moja ni m&ogo /.a 5e#i5'e#" .a m/oa .a /i2'.a3 Kamal Sa'a-#a# 7AGGG5etalle& lotu-8$ (#a'ma#an&'#a 7/ati/ati juu "a /an&a "a n&ani "a /i2'.ani8$ %i0aa /ati/a u+ongo ni ulioamili-'.a3 (#a'ma#an&'#a inaone/ana +aa&a "a eneo n&ani "a u+ongo na eneo la nje ni inaone/ana +aa&a "a ji2'o la tatu iit.a"o )'a/#a Ajna3 La/ini .a/ati ma6oea "a /i#o'o "a .ote Sa%it#i na Kun&alini ni 5amoja +a-i njia "a .ote ana/u.a %in".aji %ili%"o 2'angan"i/a na mato/eo 5ia /u+a&ili-'a i5a-a%"o3 ma6oe6i "a /i#o'o am+a"o -i-i ni /u'u-u /u.a-ili-'a 'a5a ni "a aina 'ii3 *i%"o tuna /uja&ili.a -te5.i-e /anuni na matumi6i "a Ga"at#i$ Sa%it#i na Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#83

Kila ma#a /ati/a maan&i/o "a m/e (#a'ma ni /ama ili%"oele6.a moja "a ma6oea 'a"o "a /i#o'o /i-'a /ujua /.a u'a/i/a /.am+a ina /u2'u/uli.a m0ano3 4in-i gani 0amilia "a ngu%u "a 0a'amu /u.a /ama ile "a +ina&amu: Kama mtu "e"ote anata/a 'i%"o ana.e6a

/u/u5a = Si0a maalum "a &%- moto /i5engele3 joto na m.anga /ama .a .a/e jina 'a"a3 Kama 'ii ni un5alata+le +a-i .ana.e6a /uit.a +inti3 *ii ni nini ni /uone/ana /ati/a maan&i/o3 Kati/a +aa&'i "a maeneo Sa#a-.ati inait.a (#a'ma m/e na /ati/a maeneo mengine "a +inti "a/e3 *i%"o +a&ala "a /uangalia /ama /.eli /i&unia ni la6ima /u/u+ali/a /ati/a namna "a m0ano3 Soul ngu%u ni Ga"at#i$ n"en6o ngu%u ni Sa%it#i3 matun&a "a i+a&a Ga"at#i ina'u-i-'a maen&eleo "a na0-i 0a'amu$ mageu6i "a ta+ia "etu$ /u0an"a /a6i /.a ajili "a /a6i /u+.a$ /u0i/i#i juu na jiti'a&a "a /u0i/ia u/om+o6i .a/ati +a&o 'ai 74ee%anmu/ti83 Wa/ati Sa%it#i i+a&a ina'u-i-'a /uam/a .a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ili /uon&o/ana latent$ -ne&%#i&- 'ali "a ngu%u mu'imu /ati/a m.ili /u5itia uan6i-'aji .a/e3 Kuna mito "a umeme m+ili "aani 2'an"a na 'a-i3 Tu .a/ati .ote /uungana /una mti#i#i/o .a ni-'ati3 Ni .a/ati tu Ga"at#i na Sa%it#i )onjoin una.e6a ma'itaji "ote "a ma6oea "a /i#o'o ina.e6a /u0i/i.a3 K.a Sa%it#i /ua+u&u 0ai&a moja -i tu mali la/ini /.a /uungani-'a "a/e na na0-i Ga"at#i i+a&a moja "a ngu%u "ana6i&i /u/ua3 *ii ni aina "a i+a&a Kun&alini3 Kama ni 'a6" /ati/a 5-"2'e "etu +a-i jiti'a&a 6ote /ati/a m.ele/eo 'uu ni .a5oto%u3

Kati/a u.anja .a /i#o'o njia "a 'e/ima inait.a a#g !a/-'in3 Pia inait.a Nigam Raj"og$ Ve& a#g n/ njia "a 'atua inait.a a#g Vaam$ Agam$ Tant#a$ *at'a Yog n/ %i/.a6o .ote /ati/a njia "a/e ni u'a#i+i0u3 Kama mato/eo /una ma2'a0u/o na u'a#i+i0u3 *a/una ni 0u#a'a /u-i/ia au /u-oma /u'u-u ma5am+ano /ati "a miungu !emi-na 5e5o3 K.a /.eli /u-oma$ ni /.eli agitate- "etu3 La/ini .a/ati 5an&e 6ote m+ili 5amoja 2'u#ne& +a'a#i$ utaji#i .ote latent "a +a'a#i ali/u.a "ali"o5ati/ana na .ao3 Kila mtu anajua /.am+a /ama mato/eo "a 2'u#ning "a +a'a#i .ao got %"om+o AF3 Kati/a njia -a.a .a/ati Ga"at#i na Sa%it#i i+a&a 6ina0an".a 5amoja ni ali-ema /u.a "a /i.ango 2'a u-'i#i/iano /ati "a miungu !emi-na 5e5o3

Wa/ati S'i%a n&oa Pa#%ati$ u5.e/e .ao ali/u.a .a#&e& m+ali3 Ku5itia muungano .ao .ana = .ali6ali.a3 moja ali/u.a Si&'i%ina"a/ Gane-' na n"ingine ili/u.a Ka#ti/e"a$ .angami6i .a 5e5o3 oja itaan6i-'a 'a/i na mengine /u'a#i+u uo%u3 Gane-' 'u.a+a#i/i -i-i na a/ili "a ungu na Ka#ti/e"a /.a ngu%u3 Ka#ti/e"a ana n"u-o I3 *a.a 5ia /uit.a I )'a/#a- 7Ple@u-e-83 U&'i'i#i-'o *ii S/an& la6ima inaone/ana juu /ama u-'a.i-'i .a )'a/#a- I /u'u-iana na Kun&alini ngu%u 7Kimungu n"o/a Po.e#83

Kun&alini ni /itu la/ini ma/ao moto ngu%u /ati/a -e'emu 6a -i#i "etu3 S'i%a /ati/a 0omu "a )'a/#a Sa'a-#a# 7AGGG-5etalle& lotu- /ati/a juu "a /i2'.a "etu8 .a/ati ulioamili-'.a mato/eo /ati/a /um.ag.a /.a a-ali 5oleni am+a"o ni S'i%a ;Reta-; 7manii83 ngu%u moto .a Kun&alini im+i+e& "a/e3 Sita K#iti/a- 7Kilimia n"ota8 'u/au-'.a "a/e3 *i6i ni K#iti/a- I )'a/#a- I3 Ka#ti/e"a na n"u-o I /uli-'.a /.a K#iti/a- I .ana5a-.a /u.a inaone/ana juu "a /ii-'a#a /ama mato/eo "a u-'a.i-'i )'a/#a- I3

Nini 'a-a ni 'a"a )'a/#a- I: Wa5i na /.a nini 6i5o: Kati/a 'ali am+a"o 'a.ana 6i5o: Nini ni matumi6i "a/e: Si-i -i /.en&a /ati/a /ina /u+.a "a ma-.ali 'a"a "ote3 a-ili "a matumi6i "a/e na u2'am+u6i .a /i-a"an-i "ataele6e.a +aa&a"e3 *a5a -i-i ni &el%ing /ati/a /.am+a Kun&alini am+a"o ni /.a ajili "a .ale .atu am+ao /.a njia "a /ati "a n"en6o 'ujita'i&i unata/a /u0i/ia matai0a juu "a 0a'amu "a na0-i3 Watu 'ao ni .aja .a ni-'ati "a ungu na /u0i/i#i /.am+a ni-'ati ni mu'imu 6ai&i3 Kati/a %ita /ati "a miungu !emi-na ma5e5o /.am+a ni-'ati "ali"o5ati/ana na 5e5o ali/u.a /u5ita /.a .ao /ati/a -'ug'uli mn"en"e/e%u na /i-'a /.a maja#i+io juu "a (.ana Vi-'nu au n"ingine juu ngu%u #o'o ili/u.a /utii-'.a3 Wa/ati S'a/ti 7ni-'ati8 i+a&a unaungani-'a na uungu +a-i tu gani /u0ani/i.a3 Attainment- %ile ni .a milele na /uto/a /ati/a 'atua "a mu&a m#e0u "a maoni inat'i+iti-'a manu0aa /.a %ium+e .ote3 ma0ani/io "a a.ali .a 5e5o ili-'u'u&i.a na .ote uli/u.a /ama m+egu "a 'a#a&ali 5#o%e#+ial illu-o#" juu "a miten&e3 S'u/#a2'a#"a ali/u.a mtaalam .a Kun&alini -a"an-i3 Ni "e"e am+a"e ali0un&i-'a 'ii "a -a"an-i /.a .ana0un6i .a/e 5e5o3 (#i'a-5ati ime/u.a 5#e2e5to# "a !emi miungu3 K.a /u.ata/a Yogi-$ .atu .a to+a na Wajuaji .a (#a'man /ua+u&u Ga"at#i A/a.a0an"ia .ema /ati/a ta+ia am+a"o ili/u.a -a.a na "ale "a !emi miungu3 Ye"e 5ia ali.a0un&i-'a Kun&alini -a"an-i +a&o nia "a/e 5e/ee ili/u.a /uonge6a 5iou-ne--3 Wajuaji .ale .a #o'o am+a"e ali/u.a na matati6o mate#iali-ti2 /u-'in&a .aliuli6.a /u0uata Sa%it#i i+a&a juu na 6ai&i "a elimu "a m-ingi3 Ili/u.a /.a /u2'u/ua /u/im+ilia i+a&a Sa%it#i /.am+a !a&'i2'i$ ('agi#at'$ Lom'a#-'$ S'#ingi$ Vi-'.amit#a n/ ina.e6a /utatua matati6o "a n"en6o3 *a/una -'a/a lengo la m.i-'o ili/u.a /i#o'o +a&o njia$ n/ I+a&a "a ma6oe6i "a /i#o'o ma#a ili"o5ita /ama ma'itaji /.a3 *ata ana5en&a .a A#jun$ *anuman n/ ili+i&i ,uieten 0itina .o#&l"3 *ata .ao .ali/u.a /u0uata Sa%it#i-Kun&alini i+a&a am+a"o ili/u.a jiti'a&a mate#iali-ti2 2'ini "a uangali6i .a -a"an-i "a /i#o'o3 *ata "angu m.en"e.e to+a /i#o'o ili/u.a /.a -a+a+u -ana na /.a -a+a+u mimi /utem+ea /.en"e njia "a 'a/i nalionja ma0ani/io3

Wa/ati Sa%it#i na Kun&alini i+a&a 6ina0uat.a /ati/a uni-on /i-'a mato/eo ni miuji6a3 Umeme maten&o "a aja+u /ati/a moja 0la-' "a 5ili3 *ata maiti 6ina2'om.a 'a#a/a 5"#eele/t#oni/i am+a5o m2'ele$ &engu n/ /u2'u/ua mu&a m#e0u 6ai&i "a /u5i/a juu "a moto m+ao3 Njia 'ii ni +o#a ina0aa /.a mtu am+a"e 'ata/i /uangu/a /i#o'o na +a&o 'a#a/a a0i/e lengo la/e /uto/ana na ta+ia .a2'a ungu3 Sa0i Kun&alini i+a&a ina/uja 2'ini "a 2ent#alt .a Tant#a na Vaam a#g3 Wa/ati Ga"at#i Sa%it#i$ na Kun&alini ni 5amoja +a-i 'ii a#g Yoga ni unategemea a#g !a/-'in3

Unategemea (.ana /ama Va#a'$ N#i-in'$ Pa#-'u#am n/ ina ali/u.a na u-o 'ali "a .a-i.a-i3 S'i%a inait.a S'i%a ('ole" (a+a 7 ungu .a-io na 'atia8 au Aug'a&&ani 7#a'i-i ta0a&'ali8 la/ini "e"e 5ia um+a Vee#+'a&#a nje "a i#e &'i&i !a/-'a P#aja5ati na /u'a#i+i.a 'i%i /i+u#i !a/-'a "a3 *ili ni tu/io m+a"a mno na 'i%"o -'ug'uli "a /utuli6a na /uua 'ata 6ina0an".a3

)'ini "a 'ali maalum "a in2a#nation- /on6o na mengine "a na0-i "a juu -ana 5#o5el .engine /u0an"a /a6i 'ii ili ngu%u 6ao .en"e.e -i .a6i3 Vi-'.amit#a ali/u.a na u.e6o .a /ulin&a Yajna "a/e m.en"e.e la/ini ili /.am+a #o'o "a/e m.en"e.e 'aina ngu%u /u5ata /u'a#i+i.a .a/ati /u&'i'i#i-'a 'a-i#a ali2'agua /uuli6a K-'at#i"a .a%ulana Ram na La/-'man /u5am+ana ma5e5o /ama Ta&/a$ Su+a'u$ a#ee2' n/ Vi-'.amit#a /u0un&i-'.a Ram na La/-'man .ote uju6i .a a-/a#i .a /.eli na 'i%"o /ulin&.a Yajna "a/e /.a m-aa&a .ao3 Sama#t' Ram&a- na )'ana/"a aliuli6a S'i%aji na )'an&#agu5t mti#i#i/o .a /u0an"a /a6i 'i6o am+a"o .ange.e6a /uua.a /.a .en"e.e3 -.ali 'a5a ni /.am+a (#a'man mng<a#o ni "a t'amani 6ai&i3 Ngu%u 'ii "a ungu la6ima .alin&.e /.a ju'u&i /u+.a na -i /u5ita /ati/a .a#&ing m+ali 0itina3 *i%"o 5amoja na mi-aa&a "a Sa%it#i 5amoja na Kun&alini i+a&a "a mtu m.en"e.e na magom+ano mgeni "ana.e6a /u-'in&.a na n&ani "a mi5a/a "a mali ngu%u a5tne-- mmoja 5ia ina.e6a augmente&3

K.a m-aa&a .a ngu%u "ana"oto/ana na mtu /u0uatia njia "a au-te#itie- mtu ana.e6a /u+a&ili-'a .engine -i tu +ali 5ia 2'u#n anga ili /uigeu6a /.a +o#a3 *uu ni u/.eli3 Kama mamla/a 6ingine = /imungu una.e6a /uam+u/i6.a /.a .engine 5ia3 tu ana.e6a /uuli6a /.a ngu%u "a /imungu /uto/a moja ali"etimi6a ni /uto/a au-te#itie- na 'i%"o matumi6i "a/e /.a ma&'umuni "a juu3 *ii ni /ama /u2'u/ua #i+a /uto/a +en/i3 Tu /ama mtu taji#i !umi-'a -e'emu "a mali "a/e /.a ma-i/ini 'i%"o 5ia Yogi anatoa m+ali "a u.e6o .a/e .a /imungu /.a .atu am+ao ta"a#i /ati/a /ugeu/a /u-'in&a /uja#i+u ma6ingi#a "a /i&unia na 'i%"o /uan6i-'a &unia amani3 Kati/a 0amilia +#ea&.inne# ni moja3 Wana2'ama .engine /u-'i/a /ute/ele6a maju/umu n&ogo /ati/a n"um+a la/ini -i mu'imu /.am+a la6ima /uli5.a mali "ao .en"e.e "a utun6aji .a ma'itaji "ao3

.am/o .a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni ngumu -ana3 Ni /ama /u2'e6a na taa3 Kama mato/eo /una na0a-i "a /u5ote6a mai-'a "a mtu 5ia3 Wa/ati inle&a Kun&alini /ama /una u/o-e0u .a uongo6i -a'i'i au u.e6o +a-i -i-i tumeona .atu /ugeu/a .a6imu 5ia3 Wengi .ali/u.a .ana-um+uli.a na /u5oo6a na .engi .ali/u0a 5ia3 Kama mtu anaja#i+u /uji0un6a ga#i /uen&e-'a ga#i tu na /u-oma %ita+u /i-'a &'a'i#i "e"e itatua /ati/a -'i&a /i#e0u3 *ata mtu am+a"e ana /uji0un6a /uen&e-'a ga#i ga#i ita/u.a ma/ini -ana .a/ati /uen&e-'a ga#i na 'i%"o /u-ai&ia u-'i#i/iano a+i#ia /u0i/ia ma#u&io "ao -a'i'i3 Zai&i "a /u5ata maa#i0a "a /uam/a Kun&alini$ /u0i/ia Ri&'i-Si&'i n/ mtu 'a5a-.i /u.a na 5u5a una0i/i#i 'ii 'ujita'i&i /u.a #a'i-i -ana /u0uata3 tu /am.e /uam-'a Kun&alini +ila "a m-aa&a .a m.ongo6o .a /.eli .a /i#o'o$ au Gu#u 5#e2e5to#3 tu ana.e6a /u0i/i#ia m.en"e.e /u.a -ana +i&ii /ati/a /u#u/a 0oleni na /uan&amana m+ele la/ini /ujua /.a u'a/i/a /.am+a /iten&o 'i2'o ni /amili "a 'ata#i3

Sa+a+u /.a nini mja&ala .aangali0u -ana ni /u0an".a juu "a i+a&a "a 5amoja "a /i#o'o "a Ga"at#i$ Sa%it#i na Kun&alini ni /.am+a .atu leo ni mengi -ana /u.a%utia "a/e3 Sa+a+u ni -a"an-i -i#i /una 5a6ia /u0uni/a "a/e3 Ni m.alimu m.ema na mu'imu -ana /uele.a n"anja /anuni$ a-ili na "a /ijamii "a Kun&alini Sa"an-i3 K.a -a+a+u .a/ati -a"an-i %ile /uto.e/a mtu a/ili /u0i/ia 5ete "a a5'o#i-m maele/e6o-itajenga mn"o#o#o /ulingana na uele.a .a/e m&ogo3 La/ini /ama 'a/una /i&o/e6o /a+i-a /i-'a #eju%enating -a"an-i %ile ni ngumu -ana3 *i%"o 'a/una tati6o /ati/a im+i+ing n"anja mu'imu "a -a"an-i 'ii3 tati6o li/o /ati/a maja#i+io3 Kama m-'ale .a maneno #e%e#-e- na ina0an"a -auti "a/o m.en"e.e lengo la/e /i-'a mato/eo ni /.en&a /u.a /i0o tu3

(" -i /u/u+ali Kun&alini i+a&a /ama i+a&a tu /ijuu moja .ana5a-.a /uele.a /u.a mtu ana5a-.a /u.a na -i0a -a'i'i3 Kuna /u.a m-ingi .a /i#o'o to+a am+a"o ina /u.a .ana-'i#i/i na m+ali /ama matumi6i "a/e ni .a-i.a-i$ /uon&o/a /ati/a mi/ono "a .ataalamu .en"e u.e6o3

SURA YA TATU
Taa juu OTO YA NGUVU u'imu KUPITIA KUA(U!U Kun&alini

uan6i-'aji na 'a#a/ati "a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni %igumu -ana3 K.a -a+a+u mti#i#i/o ina /u.a 5ingami6i3 moja ana'i-i 2a#e0#ee na 0u#a'a .a/ati /una ni&'amu 'a/una3 ta-te+u&- ni /ati/a e2-ta-" .a/ati /u#u'u-i.a /ula /itu 2'o2'ote na /ila /itu3 Kama mato/eo "a ta+ia ulimi .etu anata/a .ote 2'a/ula /itamu na 6ia&a /ati/a .ingi3 Sa.a ana /.eli /.a -e'emu 6a -i#i "etu3 Watu lu-t" /u.e/a /ugu-a 'ig'- a/ili na lo.- na .ao /.en&a e@t#eme- /ati/a -'ug'uli 6ao 6ote3 mtu .a tamaa /am.e ana5ata -'i+e "a a/ili$ m.ili .a/e matai#i 'a#a/a$ +a&o a/ili anaen&elea /utamani 6ai&i na 6ai&i3 Sa.a ana /.eli /.a %"om+o %"ote %"a 'i-ia3 a/ili ni /umi na moja maana "a 2'om+o3 Ina ta-te+u&- D "aani u2'o"o$ atta2'ment na ego3 m.ili m6ima ni /amili "a u2'o%u3 Ka.ai&a mai-'a mti#i#i/o /ati/a m.ele/eo 'uu3 a+o%u -'ug'uli am+a6o ni +ea-tl" na /i5e5o /ati/a &o.n.a#&- tone a-ili3 *i%"o .a0uni/a 'ii /uangu/a ni gumu /ama /ujenga +.a.a ngu%u3 Na 6ai&i ni %igumu %a5o#i6ing maji "a 2'um%i "a +a'a#i ili /u0an"a 'i%"o +om+a3 Te/nolojia "a ngu%u -ana ina'itaji/a /u2'im+a %i-ima %i-ima au ma0uta ili /u5ata maji na ma0uta /.a mti#i#i/o 'uo3 )#ane- 6ina'itaji/a ili /u%uta na /uonge6a "ao3 Pia ni ju/umu giganti2 /u&umi-'a na /u/a#a+ati ma-'ine 'i6o3 m'an&i-i -ana .alio'itimu 6ina'itaji/a

/.a ajili "a matengene6o -a'i'i "a ma-'ine3 Si tu elimu la/ini ale#tne-- .a/e na /ujitolea 5ia ni 6ai&i ina'itaji/a3

/u&'i+iti$ uan6i-'aji na u0ugaji .a Kun&alini ngu%u ina6i&i %igumu ili3 Si tu /.am+a moja /u.a na im+i+e u&'i+iti .a a/ili$ a/ili$ ma.a6o$ mali$ .a/ati$ n/ la/ini moja ina /u.a ima#a n&ani "a/e /ama ma0igo "a 0a#a-i min"o#o#o$ "a tem+o 5o#ini na /am+a "a ngamia3 *ii "ote ni /u0an"i/a /.a /ua2'a ni /aimu /ulingana na .'im- "a/e na matamanio na /.am+a ngu%u ni ali0an"a matumi6i "a "a /u0i/ia malengo "a ta/a3 Kama moja tamaa na /ua2'a .ate#0all ina5ita /.en&a 2'ini na +a&ala "a/e /u+a&ili mti#i#i/o /ati/a m.ele/eo 6ai&i 5am5u ngu%u ina'itaji/a3 Ka6i 'ii ina.e6a /utimi6.a na u.e6o .a /a.ai&a3 Ina'itaji ngu%u "a aja+u3

tole.a na0-i ngu%u "a mgom+ea .a /i#o'o am+ao 'u2'o2'ea ngu%u 6a/e mu'imu moto na /ujita.ala una.e6a .a6i /imungu ngu%u 7Si&'i-8 na /utumia 'uo /.a ajili "a /a6i 6ina6o'itaji/a3 Na #ejea 'ii +aa&'i "a mi0ano ni %"ema ijuli/ane3 a'atma 4a&+'a#at ali/u.a m.ili .a 0alme ('a#at3 Alitoa 'e/ima .a /im+inguni /.a Sin&'u 0alme Ra'ugan .a/ati 5l"ing 5alan,uin Ra'ugan "a3 a#a a-/a#i !a-"u .a/am/amata /ama &'a+i'u3 4a&+'a#at lili0an".a na /u-imama m+ele "a -anamu "a a'a/ali ili /u5ata /i2'.a 2'a/e /ung<ole.a m+ali3 /u'ani am+a"e /u.a/ata /i2'.a a/a/a#i+ia 4a&+'a#at3 La/ini 4a&+'a#at .ali-imama /.a utuli%u3 Kuto/ana na #o'o mion6i "a/e m0ano .a ('a&#a/ali ali/u.a ulioamili-'.a3 Ye"e -nat2'e& /i-u /uto/a m/ono .a /u'ani na /u.aua .atu .ote .ao%u3 Na0-i "a mtu ngu%u ina ma/ali$ u/omo .a ma&a#a/a3 Wa/ati umeme m.ili ni a.a/ene& ni /a6i /ama -ila'a "a moto na ina u.e6o .a /u-'in&a %i/.a6o .ote3

Wa/ati m/e Sati S'i%a ali/u.a /u.atu/ana /ati/a Yajna +a+a "a/e !a/-'a "a "e"e ulioamili-'.a Yoga "a/e moto na /u2'om.a m.ili .a/e na maji%u3 *ata Suti/-'naji am+a"e ali/u.a /inai na /u.a na maono "a (.ana Ram .a i/a.atoa m.ili .a/e /ati/a moto .a Yoga3 Wa/ati !ama"anti m/e .a 0alme Nala ali/u.a /uo/oa 'e-'ima "a/e +ina0-i "e"e /uua.a .a.in&aji u0i-a&i /.a moto .a ma2'o "a/e3 Ni 'i6i 6ote mi0ano "a uan6i-'aji .a ngu%u latent na0-i3

*ata /a.ai&a ni %igumu /uam/a .ale .alio /ati/a u-ingi6i m6ito3 Wa/ati .atoto$ .atu .a6ima g#o.nu5 n/ ni 0o#2e0ull" .o/en u5 /u5ata 'a-i#a /.a -a+a+u .ana'i-i ni /ula6imi-'.a /utoa 0u#a'a "a /ulala3 Ni 'ata#i mno 6ai&i /uam/a n"o/a /ulala3 ni-'ati "a n"u/lia /ati/a Atomi latent3 Kama ni /u-'am+uli.a na /u%unj.a mli5u/o %ile /uti-'a una0an"i/a /u.a moja ma-'a'i&i u'a#i+i0u maili /ote3 Wale am+ao 'a.ajui mili5u/o atomi2 /um+u-'.a *i#o-'ima-Naga-a/i +omu la/'- am+a"o mli5u/o "a .atu .ali/u0a

na milima m/u+.a ali/u.a u/a"e"u/a /uto/ana na joto /ali3 4in-i "a /uti-'a ni /.am+a %ol2ano e#u5t3 Tu mia/a mi2'a2'e n"uma uli-'u'u&i.a mli5u/o .a e@i2o na )olum+ia3 E#u5tion %ol/eno "a *elena .aongo0u m2'ana /ati/a u-i/u /.a 6ai&i "a .i/i moja3 a%um+i "a/e n"eu-i ali/u.a /u0uni/.a m+inguni /.a mu&a m#e0u3 *ii ni 'a-a /e-i na /uam/a latent Kun&alini3 Tem+o .engi /utem+ea juu "a /i0ua Kum+'a/a#na /ulala "a 'i%"o /ama /um.am-'a3 Sa.a ana /.eli /.a /uam/a Kun&alini3 Wa/ati ni latent 7/ulala8 /a.ai&a "a /ila -i/u /a6i juu na 'atua /ama m/o/oteni na magu#u&umu /u'a#i+i.a3 La/ini .a/ati injini ni /u.e/.a /ati/a t#eni #eli na ma-'ini/i6o moja a22ele#ato# ina-ai&ia .ote maga#i mengine alijiunga 'i"o /.a maan&amano m+ele u5e-i3 *i%"o mgom+ea .a i+a&a Kun&alini 5ia ana /.a ana 'ali m+a"a .a/ati ina"oan6a ma6oea "a /i#o'o3 La/ini +aa&a"e -ana /imiuji6a 'a#a/ati ni /ama -i 'e.a "a /a.ai&a la/ini ni /ama u5e5o 2"2loni23 Ka-i "a/e ni ile "a t"5'oon- na %im+unga3

Ri-'i- /u-ema /ati/a ; a'a"oga Vijnana; /.am+a ----

;Na0-i ngu%u Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 /ama n"o/a /i/e ni /ulala juu "a )'a/#a oola&'a# 7mi-'i5a "a 0a'amu8 na T.ining .a D na #aun&i O3 u&a m#e0u /ama Kun&alini ngu%u amelala /ium+e +a&o animali-ti2 /ati/a a-ili3 *ata 5amoja na mengi "a jiti'a&a /ium+e 'aina /u0i/ia 'e/ima "a /imungu3 Kama -u+-t#atum moja "a ngu%u ni .amelala +a-i &unia "a nje 5ia ni u-ingi6i3 La/ini .a/ati a.a/en- 'atma "a/e na &unia n6ima .a6i juu3 ;

Kuna mengi "a /u5an&a na /uangu/a .a/ati mu'imu moto ngu%u n&ani "etu ni lit u53 Wa/ati /una 2"2loni2 u5e5o uen&e-'aji .ao /ung<oa miti$ ma/a6i n/ Ka%u majani na moun&- "a maili /u5an&a %um+i juu /ati/a anga3 i/on&o "a E&&" /ati/a mito /u5in&ua ma-'ua na e&&ie- %ile /ati/a +a'a#i ni anajuli/ana /.a /ugeu6a meli giganti2 5ia3 *a#a/ati maalum /u0an"a ina"oone/ana a-i"eone/ana3 Wa/ati gene#ato# ngu%u +u#-t/i-'a maeneo "ana"o6ungu/a ni -'atte#e&3 Wa/ati taa /ugu-a -e'emu "o"ote "a a#&'i ni n6ito /.am+a eneo na maji%u3

Wa/ati /uam/a moja Kun&alini ana /.a ana na 'ali 'i6o m+a"a3 *i%"o moja -i tu ma'itaji &a#ing la/ini mengi "a ale#tne--3 U2'o%u 'ana ma'ali 'a5a3 Tu /ama /am+a .al/e#- /ati/a 2i#2u- /u&umi-'a u.iano .ao$ 'i%"o 5ia mtu inle&a .a/e Kun&alini ngu%u ina /u.a .aangali0u -ana na la6ima /u.a na 'ig' /i#o'o u.e6o3 Kama /una 'ata nu/ta "a u+.ete 'ata#i /.a /u.a .ana/a+ili.a ni ma/u+.a na "a .engi3 In6i na m+u .anataga ma"ai i-ito-'e -i/u 6ote mu&a m#e0u3 *ata -ama/i /u.e/a ma"ai /ati/a i&a&i /u+.a /ati/a #i-a-i moja moja la/ini .ote ni .a-i.a-i /u'u-u /uangalia +aa&a "a ma"ai "ao3 La/ini m+ali /ama /iju-i +ina&amu .ana .a-i.a-i mama ni ma/ini -ana -i tu .a/ati .a

ujau6ito la/ini .a/ati .a /u6ali.a /.a mtoto 5ia3 Na +aa&a"e mama 'u0an"a mi5ango /.a ajili "a u-a0i .a 2'a/ula 2'a mtoto$ na /ulin&a /uto/ana ma+a&ili/o "a 'ali "a 'e.a3 S'ug'uli 6a /i&unia ina.e6a i/ilingani-'.a na ma"ai ulio.e/.a na m+u$ n6i n/ la/ini m+ali /ama /uam/a Kun&alini ni .a-i.a-i ina.e6a tu i/ilingani-'.a na mim+a mama +ina&amu$ /u6ali.a .a mtoto .a/e na +aa&a"e male6i "a mtoto .a/e3 Ni -i #a'i-i .a/ati .ote tangu /una mengi "a matati6o "e"e ana/a+ili.a na 'i%"o "e"e ana /u.a -ana /u.aji+i/a3 Yote 'ii ina'itaji -ana ale#tne-- a/ili3 Wa/ati /una /o-a$ /una 'o0u "a /uangu/a3

njia "a u6a6i -2o#5io /i/e ni "a aja+u -ana3 Kati/a ma"ai "a/e tum+o .engi ni /uli-'.a na /u/ulia /ati/a moja na .a/ati 'uo 'uo3 Ana5oona ma"ai /u/ua /i&ogo .anata/a /uja nje "a tum+o3 u0ungu6i .a 2'om+o u6a6i ni %i&ogo 'i%"o /u.a ni /a#i+u 'ai.e6e/ani /.a ma"ai %i&ogo /uja nje "a 'i"o3 ma"ai tum+oni .a/ati /u5an&a juu ni /amili "a njaa3 *i%"o /uan6a /ula tum+o "a mama "en"e.e na +aa&a "a /ute/ete6a "a/e .ote .en"e m.ili ma"ai /uto/a nje3 Wa/ati 'uo 'uo -2o#5io mama a/i0a tangu tum+o "a/e ime/u.a #i55e& .a6i na ma"ai3

u6a6i .a Si&'i- 7 ungu ngu%u8 limeungani-'.a /.a Kun&alini ni 'a-a /ama 'ii3 Kila Kun&alini a.a/en- .a-omi maan&i-'i /u-ema /.am+a "e"e /un".a &amu "a mgom+ea .a /i#o'o na ana/ula juu "a m.ili .a/e3 Ye"e ana/u.a /ama mi0u5a3 *ii ni moja "a aina "a Ka"a-Kal5 7/im.ili ma+a&ili/o8 am+a"o u2'a0u 6amani ni /utu5.a m+ali na m+egu m5"a (loom nje3 m/ulima mjanja i0uata%"o m+inu 'ii3 Ye"e t#im- /u5an&a maua /uto/a 5an&e 6ote3 (aa&a"e m5"a -'ina 2'i5u/i6i nje na maua /ati/a i&a&i /u+.a /u/ua juu "a/e3 *i%"o #oun&ne-- na u6u#i .a augment- /u5an&a3 Kati/a /uam/a Kun&alini mgom+ea /i#o'o m.en"e.e ana /u'a#i+u un"onge .a/e .ote im5#int- 5-"2'i2$ ta+ia m+a"a na mengine "a a/ili u2'a0u3 Wa/ati t#imming na /u/ata /u5an&a inaone/ana /ana /.am+a u/u+.a .a/e ume5ungua na /.am+a m.ili .a/e 6ime-'ai-'a3 La/ini 'ali 'ii 'aina m.i-'o /.a mu&a m#e0u3 K.a -a+a+u "a m.e6i -'ina na maua /uan6a /uota juu "a/e3 utu-itu-i .a %uli /uto.e/a na maua ma6u#i "a -5#ing ni /u-'u'u&i.a na mmoja na .ote3

.am/o .a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni /ama mti'ani moto3 Wa/ati &'a'a+u ni joto &#o-- .ote ana5ata /ute/ete6.a na maji%u3 *a/una /ina2'oto/ea /.a &'a'a+u -a0i na /.a /.eli ni 6ai&i ni joto 6ai&i i.aanga6ie +#illiantl"3 -'a/a "a inet'i2- 'uto.e/a na /ila mteja 'u0an"a 'e-a+u -a'i'i "a &'a'a+u -a0i3 mgom+ea .a /i#o'o am+a"e "e"e m.en"e.e a.a/ene& .a/e Kun&alini ngu%u ina/u.a na ngu%u -ana3 *a/una -'a/a -u#a "a nje "a m.ili .a/e una+a/ia -a.a la/ini n&ani "a/e umeme %ile ni a.a/ene& /.am+a /ina0i/ia /uam/a a/ili na ma+a&ili/o "a ma6ingi#a "a nje3

Ka6i n"ingi 6ina.e6a /ute/ele6.a .a/ati moto una.a/a3 K.a 'a"o mu2/$ u2'a0u na -tu00 Rotten ina.e6a "a/a/au/a3 )'a/ula ina.e6a /u5i/.a3 P"#e- ina.e6a lit3 V"om+o mato5e ina.e6a /ui5a-'a na m0in"an6i .a/ati /u0an"a %"om+o mato5e3 O#e- ina.e6a -melte&3 *i%"o moto una.e6a nita0an"a -'ug'uli n"ingi3 Wa/ati n&ani "a m.ili .a mtu$ Kun&alini a.a/ene&$ tati6o la +a#i&i 'i-ia 'uto.e/a3 K.a m-aa&a .a moto$ %"a/ula %ina%"o5i/.a am+a"o /ata m+ali njaa "etu3 Nguo Wet na "en"e 'a#u0u "ame/au/a3 *i6i ni mtu +ina0-i 0ai&a3 Kati/a &unia "a nje 5ia 0ai&a n"ingi inaingia3 i#on-mit'$ m0in"an6i$ m.o/aji n/ m.anga juu tanuu 6ao na /u0an"a ma/ala mu'imu3 Pamoja na Kun&alini /uam/a na matati6o mengi "a /i&unia ni /utatuli.a na ma/ala -'i#i/a ni /u0an".a3 oto ni /utumi/a /.a ajili "a /ua+u&u ungu 5ia3 oto itatumi/a /ati/a u%um+a$ taa$ Yajnan/ K.a /uji'u-i-'a na ngu%u "a /imungu 0ai&a /u#a moja3 Si 'i%"o tu$ /.a m-aa&a .a moto una.e6a /u0an"a /ule'emu3 Kila /ule'emu una0an".a 'a/una 'ata#i "a %"om+o %"a /u%unja m+ali 'ata /ama ni ma5um6i/o "a ma'ali 5engine3 Kati/a /uta0a/a#i ungu 'u/o ni e++ na mti#i#i/o .a ma.im+i "a /i'i-ia3 Wa/ati m.ingine 'i-ia i+a&a /u-a+a+i-'a u&'i'i#i-'o .a joto -ana ma/ali /ati/a 5-"2'e3

Wa/ati m.ingine /ati/a 0omu "a 5o%u "a ma6i.a au (u++le- "a maji -ettle- /.en"e m-ingi3 La/ini /ama ngu%u Kun&alini limeungani-'.a /.a +a-i -tea&ine-- ni iima#i-'.e3

Ku'i0a&'i.a m+a"a 5-"2'i2 im5#int- 5ia /u0u#i/a3 N"a-i 'u/au/a u5 /ati/a maji#a "a joto na ana#u&i /ijani tena /ati/a tangam+ili3 Kati/a 'uo im5#int- njia m+a"a 5-"2'i2 "a mtu am+a"o inaone/ana "ame/au/a 2'ini "a ma6ingi#a 0ulani$ (loom nje +aa&a"e tena3 Vi-'.amit#a ili/u.a Ri-'i "a to+a /u+.a$ +a&o ali/u.a ana%uti.a na ena/a$ m-i2'ana m+inguni3 Ye"e ameole.a na .atoto +egette&3 La/ini /ama mtu im5#int- 5-"2'i2 "ana2'om.a /.a maji%u mi6i6i -ana "en"e.e 'a/una -.ali "a /u5ata entangle& /ati/a ulim.engu n"en6o3 'ali "a S'u/&e% Pa#am'an- ili/u.a to0auti /a+i-a na ile "a Ve&a%"a+a+a "a/e3 Ve&a%"a- .ali/u+aliana na 5en&e/e6o "a .a/e 6a/e m6ee n&ugu m.am+ia +a+a .atoto .ao .a/ati S'u/&e%ji Ali.a/im+ia ili m-itu 'a#a/a /ama "e"e ali6ali.a ili /uta0a/a#i juu "a ungu3 Kila mtu i/i.a ni 5amoja na +a+a "a/e ali/u.a &'i&i "a/e /.en&a m+ali 'i%"o na /ila mtu alija#i+u /um6uia 'u"o /uto/a /.en&a m-ituni3 La/ini S'u/&e%ji ili/u.a /am5uni na ali/ataa /u-i/ili6a /.a mtu "e"ote3 Kumja#i+u In&#a alimtuma m+inguni &an2e# Ram+'a la/ini /.a maneno ma2'a2'e$ alimtuma "a/e "a n"uma3 *ii ni maana "a /.eli "a /uungua juu "a im5#int- m+a"a 5-"2'i23 Kama .e.e .a/a/ata mata.i "a mti m5"a ina.e6a /ui+u/a /uto/a 'i%"o la/ini /ama .e.e /uon&oa mi6i6i /a+i-a au ita.ate/ete6a mti m5"a 'a.e6i /ui+u/a /uto/a 'umo3 Kun&alini ngu%u n6ito juu San2'it 7/u'i0a&'i.a8$ K#i"amaan 7-i/u 6ija6o8$ P#a#a+'&'a 7-a-a8 %iten&o na maji%u3 *a5a mgom+ea m+i%u am+a"e ni %i6u#i moto juu na tanu#u "a to+a ina/u.a ima#a /ama mato0ali3

a&a/ta#i A"u#%e& /u0an"a Ra-a 7jui-i8 au ('a-ma 7maji%u83 Wao ni ali0an"a /uto/a moto .a -a&a/a /ama S'ata5uti$ Sa'a-#a5uti$ Gaja5uti3 Ni i/ilingani-'.a na Sanjee%ani 7&a.a am+a"o 'uleta na0-i .a0u n"uma mai-'a83 *ii ni i+a&a "a moto3 Kun&alini inait.a Yoga "a moto3 *ii ni /ama taa juu "a moto Yajna mu'imu ngu%u3 *a5a ; otoni; mgom+ea ni -a.a na ta+ia "a jui-i maji%u$ na Sanjee%ani3 *i%"o mgom+ea moto /ati/a oto .a Kun&alini ina/u.a aja+u na ma&a#a/a "a/e ni na&#a na u-io5imi/a3

Kama m%u/e ana5ata .ameta.an"i/a /ila ma'ali ni 'a/una matumi6i la/ini /ama ni ili"o/olea /ati/a eneo m&ogo +a-i na t#eni ni-'ati "a/e una.e6a /u/im+ia 'a#a/a /.a maili 5amoja3 Kati/a &a/i/a 2'a2'e una.e6a -'ini/i6o /u5i/a 2'a/ula3 Kati/a njia -a.a .a/ati latent$ .aliota.an"i/a ni-'ati "a m.ili .a/o ni /ujilim+i/i6ia /u5itia /uam/a Kun&alini -i-i /u5ata Si&'i- n"en6o na Ri&'i- #o'o na 'a.a .engi /a6i mu'imu 'ata /ati/a nga6i "a &unia una.e6a .aua.e3
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

Kuna g'ala /u+.a "a umeme /ati/a m.ili .a +ina&amu la/ini ni uongo /uta.an"i/a3 *i%"o mtu 'a.e6i /uona ngu%u "a/e3 La/ini /u5itia /uam/a Kun&alini .a/ati ni-'ati 'ii "ote ili"o/u-an".a na uma/ini /ati/a )'a/#a oola&'a# 7m-ingi .a mgongo8 ni /ama /u6ingatia n"en6o ni-'ati /ati/a eneo n&ogo3 *i%"o matumi6i "a ni-'ati 'ii ni %ile /.am+a ana.e6a tu ama6e moja na .ote3

/i/e um#i /amili "a au-te#itie- alii-'i /ati/a m-itu3 .a'anga a/aja3 m.anam/e m6ee /ujeng.a /i+an&a ji#ani na ali2'u/ua ju/umu "a /uli-'a /.a/e3 oja u-i/u mtema /i/e a/igun&ua njia "a/e /u0i/i.a /i+an&a "a .a'anga na aliom+a neema3

.a'anga .ali&'ani ali/u.a a/iom+a /.a /ujamiiana na 'i%"o a/am#u'u-u +ila 2'a/ula au mala6i3 m.anam/e m6ee ame/eti 2'ini "a mti ali/u.a a/iangalia /.a ma/ini3 Na"e ali5o-i/ia -auti3 Ye"e ali2'u/ua mtema m.anam/e na "a/e na a/am5a 2'a/ula na mala6i "a/e3 Al0aji#i /i/ong.e ilion"e-'a njia "a 'a/i mtema3 m.anam/e m6ee .ali-i/ia maneno ma/ali "a .a'anga3 Ye"e 'i%"o /u%unja /i+an&a /.am+a ali/u.a /ujeng.a /.a ajili "a/e3 Ye"e ali/ataa /um5a 2'a/ula na a/a-ema9 *a5a alii-'i /.a mia/a =F na tu ali5ata u-'in&i juu "a tamaa "a/o3 Tangu 'u/u5an&a m+egu "a 'u#uma /ati/a mo"o .a/o ni ai+u /.am+a 'atajali .a'anga3

SURA YA NNE
FALSAFA YA SE)RET ET*O! I(A!A YA SAYANSI SOUL

N&ani "a 5eel "a %itunguu ni 5eel m.ingine3 N&ani "a 5eel 5ili ni moja "a tatu3 Kati/a njia -a.a /ama majani "a migom+a ni /uon&ole.a nao .anato/a mmoja +aa&a "a m.ingine3 /itengo n&ogo "a jam+o ni 2'em+e 2'em+e +a&o inga.a inaone/ana moja -i 'i%"o /ati/a a2tualit"3 K.a -a+a+u n&ani "a/e /una /iini na /una n"ut#oni$ 5#otoni na ele/t#oni "ana6ungu/a3

m0umo .a jua ni m&ua#a la/ini n&ani "a mi5a/a "a/e #e%ol%e -a"a#i K na -atelaiti FD /u6ungu/a a@i- 6ao3 2'em+e 5ia ni /ama m0umo .a jua3 N&ani "a/e ni -'ug'uli -a.a na m0umo .a jua3 Kama #un&o la mato5e ni /u-'am+uli.a /i-'a /i&ogo /i&ogo "a mato5e ana5ata .aliota.an"i/a la/ini /ama /iini 2'a atomi ni /u-'am+uli.a /i-'a ni-'ati 'i"o 'utoa Una.e6a /u6i/a moja /u+.a mlima3

*i%"o ni .a6i /.am+a %itu 6ai&i "a jumla ni ali0an"a 'ila$ ngu%u 6ai&i .ana/u.a3 Kuna .a -eli 'ai mamilioni /ati/a m.ili .etu na jeni ni -i#i /ati/a /ila /iini /u.a m0ano .a

/ium+e mmoja3 Kati/a njia 'ii n&ani "a m.ili .a +ina&amu$ /ama &unia 2o-mi2$ mamilioni "a %ium+e /u/aa n&ani "a/e3 iongoni m.a 'ao tu mmoja .ao ana na0a-i "a /uingia tum+oni m.a mama .a/ati .a muungano .a /ijin-ia3 *i%"o /iinitete moja ni -umu na am+a"o /uan6a uum+aji .a m.ili .a/e to0auti na m.ili ni-'ati3 Kati/a mie6i K /iinitete /u/omaa na #oam- /ati/a &unia +aa&a "a /uja nje "a tum+o "a mama "a/e3

N&ani "a 'ii .alio6ali.a +a+e mmoja 'u5ata m.ili na -i0a "a a/ili "a .a6a6i .a/e$ ma+a+u na alama "a ma+a+u3 *a"a maalum -i0a /ati/a 0omu "a Vi+'uti- 7 ungu utu/u0u8 ni 5ole /.am+a li2'a "a /utengana 'ila-.engi .a jeni na mai-'a mu'imu ngu%u$ mtu 'a.e6i /uele.a 'ali "a /i-a-a3 'ali inaji&'i'i#i-'a .a/ati mtoto /u/ua na inatu5a /uan6i-'.a .a6i /.a -i0a 6a/e maalum3 *ii ina maana /.am+a -i0a 'i6o maalum inajuli/ana .a/ati mtoto /u/ua -i inajuli/ana /ati/a 'ali "a/e "a ma2'anga3 (" tu /u2'am+ua mtoto 'atu.e6i /ujua a-ili "a/e "a ma+a+u3 Tu juu "a u-o .a/e na ngo6i ni 5ale +aa&'i .a6o alijua3 Su+tilit" /.a mu&a m#e0u ni iima#i-'.e /ati/a 'atua ma2'anga na .a/ati ni /uan6a /u/omaa ni inatu5a /uan6i-'.a /.a 'ali "a/e na /u.e5o3

Kuna 5#elu&e %ile /u+.a "a 'ila /ati/a 5ole /.am+a m0ano .a /itunguu 5eel n&ani "a 5eel %itunguu na majani "a n&i6i /uone/ana /u.a -ana /ejeli3

Kama #un&o la m+egu .ame/u-an"i/a /i-'a to0auti -ana ma&ogo ni alijua m+ali /ama #angi "a/e$ u6ito$ n/ 0omu ni .a-i.a-i la/ini .a/ati m+egu 'u5an&.a to0auti /uu ni alijua 'a/i /uto/a -'ina$ majani$ mata.i$ maua$ matun&a n/ 3 Kuna to0auti &'a'i#i /ati "a miti "a /u/omaa .alio/omaa3 Kuna mengi to0auti m+ali /ama -u#a "a maua$ 'a#u0u "a/e$ la&'a "a matun&a ni .a-i.a-i3 *i%"o 'a"a "ote ina.e6a /u.a 2la--i0ie& to0auti3 To0auti 'ii ni "a aja+u3 To0auti "a/e ni ime0i2'i/a /ati/a 'atua "a m+egu na 'i%"o 'a.e6i /uone/ana /ati/a 'atua 'i"o3

/a.ai&a maum+o "a -'eat'- "a m.ili .a +ina&amu ni /a#i+u /u0anana la/ini n&ani /una .engi -i#i /.am+a ni moja ina0an"i/a juu "a /u5ata 'a+a#i -am+am+a /u'u-u .ao3 m.ana-a"an-i n"en6o ni /uta0iti /ati/a n"anja tu "a jumla "a u2'am+u6i 'uu3

Anatomia /.a /ia-i 0ulani /u.a ali-oma eugeni2- "a 'a#a/ati m+alim+ali ma/ole m.ili na jin-i .ao /ute/ele6a maju/umu "ao to0auti3 -ingi .a/e .ao /u0an"a u2'ungu6i mati+a+u na u5a-uaji3 Na .ao 5ia /u5ima u.e6o na u.e6e/ano .a ngu%u "a mai-'a "a +ina&amu3

La/ini mtu ana5a-.a /uangalia /ati/a un&ani u/.eli /.am+a /iinitete +ina&amu -i ali0an"a juu "a jam+o tu3 Ni -i tu m2'angan"i/o .a /emi/ali3 Fa'amu /.a -a+a+u moja mu'imu n"anja "a ni inait.a +ina&amu umeme3 Kati/a 5a#lan2e /i#o'o ni /uit.a P#ana au ngu%u mu'imu3 (" "en"e.e ngu%u mu'imu ni mmoja +a&o /.a -a+a+u malengo "a %"om+o m+alim+ali ni jina %a#ie&l"3 Kati/a /i2'.a na /a6i /ama imani ta+ia$ tumaini$ .ali&'ani n/ u-imami6i .a/e na u2'am+u6i ni /u0an".a /ati/a m0umo .a a/ili a/ili$ na 5-"2'e3 *ii /anuni -ana /ati/a %"om+o %"a maa#i0a /u2'u/ua 0omu "a -u#a$ la&'a$ mgu-o 'a#u0u$ na -auti3 Kati/a %iungo %ingine %"a m.ili ni /a6i &ige-tion$ 2'a0u$ m.ili ina.e6a n/ Ku5itia -e'emu 6a -i#i la&'a tamaa "a /ingono na 'i%"o 5#o2#eate-3 n"u6i na ten&on"a mi-uli /ila ina maalum "a/e "a /a6i na a-ili3 Wote ngu%u na 'e/ima ni inte#.o%en /ati/a 'ilo3

(aa&a "a /ujua na /uele.a 0omu /i0"on6i na 0a'amu "a m.ili moja ana'itimi-'a /u.a tu /ama mti m6ima u.e6e/ano /u5ati/ana /ati/a m+egu 'i%"o 5ia n6ima 2o-mi2 /anuni "aani jumla ni a-ili /ati/a m.ili "aani mi2#o3 Tuna.e6a /u.a na u.e6o .a /uona tu 0omu "a -a-a "a 2o-mo- na m.ili +a&o 6amani na "a +aa&a"e ni ima#a limeungani-'.a na 'i"o3 m.ili ni /ama /ioo3 Kama tuna.e6a 0at'om -i#i "a/e "a 'ila /ina tuna.e6a tu /u.a ina0an"i/a /ati/a /uele.a na /uona .a5i$ ni jin-i gani na /.a /ia-i gani 'ii 2o-mi2 jam+o lililoenea na /anuni 0a'amu ni limeungani-'.a /.a m.ili .a +ina&amu3

Kati/a 'ali 'ali-i m.ili n&ogo "a +ina&amu ni /uja6.a na mam+o mengi am+a"o mtu ana.e6a /u-ema tu /.am+a /.a /ulingani-'a na ngu%u 6ote /imungu /u.e/a 5amoja "e"e 5e/e "a/e ni ngu%u 6ai&i3 La/ini tati6o tu ni /.am+a 'ii g'ala "a ni-'ati "a ungu ni /ati/a 'ali latent3 Ili /u-'u'u&ia ngu%u 'i6i mtu ana'itaji /u0an"i.a au-te#itie- ma/ali3 Kama 5enan2e- 'a"a -i ulio0an".a ngu%u 'i6i &aima /u+a/i latent na 'ii ata/u.a 'a.e6i /u0an"a -'ug'uli "o"ote "a juu m+ali /uto/a /.a .ale ulio0an".a na .an"ama3 *i%"o ili /uutumia /i#o'o mmoja ana5a-.a /u0uata njia "a to+a /i#o'o3

On -u+tl" /u2'am+ua m.ili -a"an-i mmoja 'u5ata utu/u0u .ote .a /imungu ili"oingia /ati/a /ila m.ana&amu3 K.a /u-i-imua 5otentialitie- 'a"a /imungu mtu ana.e6a /u5ata ngu%u "a /imungu 7Si&'i-83 Kati/a m.ili 5ole )'a/#a- I ni maalumu3 Wao ni A8 oola&'a# =8 S%a&'i-'t'an D8 ani5u# F8 Ana'at ?8 Vi-'u&'i I8 Ajna3 *a.a .ote n&ani "a m.ili .etu la/ini /ati/a nga6i "a 'ila3 Zai&i "a 'a5a m/oa /i2'.a ni /u5uu6.a3 N&ani "a /i2'.a ni Sa'a-#a# 7AGGG-5etalle& lotu-8 Kamal3 Kama /uonge6a 'ii +a-i /una 1 )'a/#a-3 *i%"o .e.e ni %i-'a.i-'i na g#an&eu#$ "aani -5ot- *ija 1 /.a jiti'a&a .ema /ati/a &unia 5ole3 ma'itaji tu ni uan6i-'aji .a )'a/#a- 'a"a 'ila3 Wa/ati /iinitete 'uli-'.a /ati/a tum+o la mama "a/e ina/ua juu /ama mtoto ali"e6ali.a na +aa&a"e3

Kama m+egu .ame0ung.a /ati/a 2'um+a ita/u.a -i 2'i5u/i6i3 Tu mna5o5e.a maji$ jua$ #utu+a "a a#&'i ita/u.a /u/ua /ati/a mti /.an6a 'u6aa maua na /i-'a matun&a lu-2iou-3

e#u&an& 7uti .a mgongo8 inait.a njia "a /i0alme3 Pia inait.a a#g !e%"aan /.am+a ina2'u/ua -i-i m+inguni /uto/a &uniani3 N&ani "a -a0a#i 'ii ni 1 Lo/a- 7.alim.engu83 1 Lo/a- /ati/a /ati "a ungu na na0-i "a mtu +ina0-i ni matanga6o "a ma5um6i/o3 Ili /u0i&ia i&a&i /u+.a "a maili .a/ati .a -a0a#i moja$ .engine ni la6ima3 *i%"o njiani /una .engine-n"um+a3 t#eni ataa2'a /ati/a %ituo %ingi juu "a njia "a /u5ata ma/aa "a ma.e$ maji n/ *i6i /u5um6i/a matanga6o "a ni-'ati "a m.ili ni )'a/#a- I3 )'a/#a- ni &e5i2te& /ati/a njia =$ moja /ama o+-t#u2tion- na n"ingine /ama .a0a&'ili .a .atu3 Kati/a a'a+'a#at ni 'a&it'i "a )'a/#a%"u' 7-a0u "a a-/a#i /ati/a m#a+a au m&ua#a83 A+'iman"u alina-.a /ati/a 'ilo3 K.a -a+a+u 'a/ujua jin-i "a /uja nje "a/e a/a0a3 Kati/a )'a/#a%"u' /una #am5a#t- 1 "a ngome3 0ano tu/io 'ili ina.e6a /u2'u/uli.a /ama na0-i "a mtu +ina0-i i-iingie /ati/a )'a/#a- 1 "a m.ili3 )'a/#a- 5ia ali-ema /u.a /uta F "a i/ulu /ati/a 0omu "a atta2'ment- n"en6o$ u5oto%u na u'a#i+i0u3 *i%"o njia ana5e.a ili /uu-'in&a3 Kuna 'a&it'i /ati/a a'atm"a ('ag.at "a m6imu .a !'un&'u/a#i a/amti/i-ati/i-a ma0un&o 1 "a mian6i n&ani "a -i/u 1 ili 6ian6e /u.a Ki ungu ili%"o3 0ano 'ii ni -a0a#i /uto/a )'a/#a GG9?K ija"o3

Kati/a ma6oea "a /i#o'o "a mtu +ina0-i 'ana u.e6o .a/e m.en"e.e3 tu /itu maalum ni /.am+a "e"e ni /a6i ngumu na /uam-'a u.e6o .a/e .a /imungu latent3 *a5a mmoja .a ni-'ati .en"e.e ni /i&ogo -ana na /ama au-te#itie- ni /a.ai&a -ana 'ai.e6i /u0ani/i.a3 m.alimu mn"ama .a 2i#2u- ina2'u/ua tu .an"ama .alio /ati/a t#ou5e "a/e am+a"e ana&'ani ni mjanja3 Zote ma6oea "a /i#o'o ni .a /i-anii3 Ni maua /.en"e ji.e la m-ingi la un"eti .a i+a&a3 *i%"o mtu /uingia /ati/a njia "a /i#o'o ina +.ana mta6amo .a 'i-ia 6a/e i+a&a3 Pia ana /u-a0i-'a ma.a6o "a/e na ta+ia3 *ii ni 'ali "a m-ingi am+a"o la6ima "atimie3

Am+a"o ma6oe6i "a /i#o'o u0an"i/e /.a mu&a gani -5an: 4i+u ni -i -a.a /.a /ila mtu3 Sa+a+u inategemea 'ali "a /ila mtu a/ili3 Kama utu .a mtu +ina0-i na /u0u#i/a "o"ote na0-i ngu%u "e"e 'a#a/a -ana$ +ila ju'u&i /u+.a a0i/e 0ai&a /u+.a /i#o'o3 La/ini .ale %iten&o .a2'a ungu /.am+a /utoa -'ug'uli 6ote 'i6i 'u.a na /utumi/a 'a&i 5ia3 Ngu%u 'ii "a ungu ni /utumi/a 'u/u /uonge6a .ale .alioangu/a$ /u5ungu6a 'u6uni$ /uo/oa .ale am+ao ni &#o.ning na /u-ai&ia .ote /u5an&a juu "a nga6i "a mai-'a3 (a&ala "a onge6e/o au-te#itie- mmoja m2'a ungu maten&o3 *i%"o u.iano ni iima#i-'.e na mgom+ea Yogi E /i#o'o inaongo6a .ema Satt%i2 mai-'a3 ta6amo .a/e ni m+inguni na ta+ia ni /ama mtu ali"e /i#o'o li+e#ate& /ati/a mai-'a 'a"a -ana 74ee%an u/ti83 #o'o ni +a#a+a#a /ama utu/u0u #o'o na /uen&elea /.a m-aa&a .a u0a'amu .a /imungu "e"e 'uona (.ana /ati/a /ila 2'em+e "a )o-mo-3 *ii ni 'ali -ana /ama mato/eo "a am+a"o mtu anait.a +o#a miongoni m.a .anaume na 'i%"o ana/u.a ungu m.en"e.e3

La/ini /ama mmoja .a ma.a6o na ta+ia -i -a0i$ /ama /una %ilene-- /ati/a +a-i /ama mtu %ile ina5ata ngu%u "a /imungu$ "e"e ana/u.a na ma5e5o na /i+u#i3 Ye"e /uone-'a %iten&o %ile m+o%u /.am+a ana.e6a tu /u.a /ina2'oit.a 5e5o3 Kama utaji#i$ u.e6a$ g#an&eu# ngu%u$ -i itatumi/a %i6u#i ina.e6a /u-a+a+i-'a /uangu/a mtu3 Wa/ati 6a+i+u /u6o#ota .ao ni .aongo0u na m%in"o3 Kati/a njia -a.a$ 'ata /ama .e.e /u0i/ia ngu%u "a /imungu na /ama 'uo -i itatumi/a /.a ajili "a -'ug'uli 6a .a2'a ungu /i-'a m+a&ala tu una+a/ia ni /.am+a ita/u.a /u.a itatumi/a /.a ma&'umuni "a u'a#i+i0u3 Kama /i#o'o 'ai0uati a#g !a/-'in 7.a2'a ungu njia8 ita-a+a+i-'a angu/o moja3 a+o%u a2tione& Tant#i2 Ag'o#i-$ Ka5ali/- n/ /u.a ma5e5o na nita0an"a %iten&o m+o%u /ama a#an 7/uua .atu na ant#a .a/iim+a8$ o'an Va-'i/a#an 72onju#ation8 na U22'atan 7+ug'u&'a ma.a6o "a mtu na &ua83 a5e5o ujumla ni aina "a /u-'am+ulia na /ute/a n"a#a .atu .a-io na 'atia3 i0ano "a ma5e5o %ile ni V#it#a-u#$ *i#an"a/a-'i5u$ a'i-a-u#$ Kan-a$ Ra%an n/ .ana2'ama .ao .a 0amilia /ama K'a#-!oo-'an$ Kum+'/a#an$ eg'na&$ *i#an"a/-'a$ 4a#a-an&'$ Ra/ta+eej 5ia .aliji%una &emoni2all"3 ma5e5o .ana-um+uli.a !emi-miungu3 Wao .ali5o#a mali "a !emi miungu-na /un".a &amu "a Ri-'i-3 Wao tu .ana-um+uli.a ma-omo "ao na /.a /i&ogo /i&ogo "a 0ai&a "a u+ina0-i .ao .ali0an"a %iten&o %ingi m+o%u3

Kuna ma&a#a-a = "a 5e5o3 !a#a-a moja ni .a/ai&i$ /u-'am+ulia na .a aina "a /igai&i3 &a#a-a matumi6i mengine "a u&angan"i0u$ ujanja ujanja$ illu-o#" n"eu-i ngu%u u2'a.i n/ ma5e5o /u-'am+ulia -'o. o00 &a#ing 6ao na u2'a.i m.eu-i ma5e5o /um-i0u -anaa "ao "a u&angan"i0u3 ma5e5o /u-'am+ulia ni inaone/ana 2'ini juu .a6i.a6i la/ini ma5e5o u2'a.i m.eu-i ni -i#i n"uma "a 5a6ia la 0a2a&e-3 K.a /.eli ma5e5o mjanja /ui-'i /ama .atu .a nje3 K.a m0ano3 Kalnemi3 Inga.a "e"e ali/u.a m.ana2'ama .a 0amilia "a Ra%an "e"e /am.e mtu "e"ote /u-'am+uli.a nje3 (a&ala "a/e ange.e6a /u-'a.i-'i a/ili 6a .atu .engine /u5itia u2'a.i m.eu-i /u0an"a %iten&o m+o%u3 Watu /ama 'ao 'a.a/u.e6a tu /u-'in&.a /ui6uia &o.n0all la/ini /.am+a .ange.e6a /u6ama 6ai&i /ati/a ,uagmi#e "a maten&o mn"en"e/e%u3

oja ina.e6a /u/u-an"a ngu%u "a /imungu la/ini /ama -i /utumi/a /.a ajili "a maten&o .ema /i-'a /ama Kalnemi moja ita/u.a /u0an"a -'ug'uli 5ole ma5e5o3 Kati/a 'ilo 'a/una 'o0u "a tu/i-ingi6i.a /uto/ana na -'ug'uli 6a /igai&i na /i-ingi6io 2'a /u.a m/.eli nje moja ina/im+ia /a-'0a /.a -5an 0ulani3 *i%"o /i-a-a ma5e5o ta+ia /ati/a u.anja .a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ina5ati/ana ma&u/ani 2'ini "a +ia-'a#a "a Kalnemi na /uu6.a /ama %i/a5u n&ani "a &a/i/a3

K.eli ngu%u #o'o ina.e6a tu "ana"oto/ana i/i.a ni moja /ati/a njia ta/ati0u "a 'a/i3 Kati/a ni uongo u-ta.i .a .atu .ote na 'i%"o &unia n6ima3 0al-a0a "a /.eli "a -a"an-i

#o'o ni /.am+a moja 'u+e+a nje au-te#itie- /i#o'o la/ini /.am+a 2'o2'ote /imungu ngu%u inaji&'i'i#i-'a /ati/a 0omu "a Si&'i- la6ima /utumi/a tu /.a ma&'umuni "a 'a/i na u-ta.i .a &unia3

Flag#ant moja .ana5a-.a /uele.a /.am+a ma6ingi#a /u-'a.i-'i 'ali "a 'i-ia 6etu i+a&a3 Si-i ni /u-u/um.a na .ote una0an"i/a /ati/a ulim.engu .a nje3 La/ini iti/a&i "a -a"an-i "a /i#o'o ina &el%e& 6ai&i /i#e0u n&ani "a 'ii na ina-ema /.am+a 0a'amu "a mtu +ina0-i m%uto ji#ani na m+ali 'ali "a /i&unia3 tu ni m.an&i-'i .a 'atima "a/e m.en"e.e$ la/ini u/.eli ni /.am+a 'ii /ati/a 'ali "a juu /i#o'o "e"e ni m/u#ugen6i .a -'ug'uli 2o-mi2 5ia3 Ku'u-u 'ili ina.e6a &'a'i#i iele.e/e /.am+a mtu ana.e6a /utu5.a %i0aa %"a /u'u-iana na maeneo "a n&ani na nje /ulingana na 5-"2'e "a mtu3 Kati/a 'ali "a juu -ana /i#o'o /ama mtu ana.e6a 'ata /uele/e6a 'a#a/ati 2o-mi23 *ii inait.a ngu%u e@t#a-en-o#"3 *ii ni -u5e# a/ili 'ali am+a"o ni /a.ai&a -a-a /ati/a %ium+e .ote la/ini /ati/a 'ali "a latent ina/ti%3 4in-i gani ina.e6a ulioamili-'.a: 4in-i gani ina.e6a /u.e6e-'.a: Na jin-i gani ina.e6a /utumi/a /.a /a6i m+alim+ali: *ii inait.a na0-i -a"an-i3 Pia inait.a (#a'ma%i&"a3 a6oe6i Kun&alini ni /un"ong.a ili /uam-'a #o'o "etu ngu%u3

Kati/a m-itu /a#i+u La/-'a&.ee5 a/a/aa .a'enga F3 K.a a/iom+a -a&a/a .ao .ali%u/a maji "a +a'a#i na alitoa minong<ono "a /i#o'o 'ou-e'ol&e#-3 oja /ati "a .a'enga F ali/u.a m.e#e%u -ana3 Ye"e ali/u.a ameji0un6a jin-i "a /utem+ea juu "a maji na 5a-ting miguu "a/e na +aa&'i "a mimea 5otent3 n"ingine D .a'enga ali.e6a /u%u/a /ati/a maji la/ini 'ii -age mjanja inge/u.a 'utem+ea juu "a/e3 Watu am+ao .aliona -age m.i-'o .ali&'ani "e"e /u.a -aint +a#a+a#a3 *i%"o .atu ita-i/ili6a ma6ungum6o "a/e tu na a/am5a 6a.a&i "a g'a#ama /u+.a3

Pole5ole -i#i ili/u.a &i%ulge&3 .aja mjanja ali-i-iti6a /.am+a .ange.e6a u/ana.e miguu juu "a .a'enga F na maji "a moto3 *i%"o /u.e/a /.en"e miti-'am+a -aint 'i%"o /uit.a m/uu /ui5angu-a m+ali3 Ye"e 'a/ujua jin-i "a /uogelea3 *i%"o nje "a ai+u alion&o/a "e"e na /un&i la .a'enga na ni/a/im+ilia m+ali3 Fa2a&e- /am.e m.i-'o /.a mu&a m#e0u3

SURA YA TANO
FU (O YA Yoga na +ou,uet "a Si&'i-

Yoga ina maana muungano .a na0-i "a mtu +ina0-i na na0-i 2o-mi2 am+ao ni %ingine%"o anait.a ungu3 Wa/ati i&a&i ni alionge6a u5 t'amani "a/e /uonge6e/a mengi3 tu ni /i6a6i 2'a n"ani3 Kati/a Um#i A&amu ali/u.a /ama 'ii tu3 Kati/a Ne. Guinea 'ata leo /una +aa&'i "a A&i%a-i- 7A+o#igine-8 am+ao .ana utama&uni .a 6ama A&amu3 .anaume E .ana.a/e ni ni/a.a u2'i3 K.a 2'a/ula 'utegemea .ao juu "a mn"ama n"ama$ mi6i6i$ matun&a n/ Wao /u/im+ia maili /uto/a 'i%"o /uit.a .anaume /i-taa#a+u na 'i%"o lug'a "ao 5ia -i tole.a3 Wana.e6a /utam/a maneno ma2'a2'e tu na .ao 'a-a /u.a-iliana /.a lug'a "a i-'a#a na ge-tu#e-3 La/ini /ati/a mti6amo .a m.ili .ao ni ngu%u 6ai&i /.a -a+a+u .ana.e6a /u%umilia joto /ali$ +a#i&i m%ua n/ K.a namna 0ulani 'ata mtu i0uata%"o utama&uni .a 6ama A&amu3 Ye"e ni mju6i /ati/a /ula$ 5#o2#eating na /u&'i'i#i-'a u2'o"o$ atta2'ment n/ Ye"e ni 2'u/i6o im+i+ing maa&ili "a +ina&amu /.am+a /uonge6a utu/u0u .a .ana&amu .ote3

utu/u0u .a u/uu na maa&ili &aima limeungani-'.a /.a ungu3 Wa/ati mtu unaungani-'a na ungu /u5itia imani "e"e &'a'i#i /uonge6e/a 6ai&i "a utama&uni .a 6ama A&amu3 Tu /ama .a/ati mume-m/e /u-'i#i/iana na mtu m.ingine ili /u0an"a n"um+ani /.ao m+inguni /ati/a njia 'i"o 'i"o .a/ati mtu unaungani-'a na ungu ana/u.a /imungu3 *i%"o u/uu .a Yogi2 ma6oe6i ni eulogi6e& na .ale uele.a umu'imu .a /utem+ea #o'o u5li0tment na njia 'ii3

Yoga ni 2la--i0ie& /ati/a njia =3 /.an6a ni nje Yoga na 5ili n&ani Yoga3 Yoga Nje ni /.am+a /ati/a am+a"o ma6oe6i "a m.ili ni /u5e.a umu'imu3 *ii Yoga nje ame.a6ungu/a m/ao$ /inga "a ma6oe6i$ (an&'a u&#a-$ .a/iim+a "a ant#a-$ Yajna$ i+a&a "a ungu$ *ija$ /uim+a jina la ungu n/ 4ina lingine /.a Yoga 'ii "a nje ni K#i"a Yoga3 oja "a mata.i "a/e inait.a *at'a Yoga3 *a5a nje -'ug'uli m.ili ni ali-i-iti6a juu "a3 /a6o ume.e/.a juu "a m0umo .a/e na -'e#ia3 ato/eo "a/e itategemea jin-i a5tl" /ili%"otengene6.a na matumi6i "a3 K#i"a Yoga m%uto a0"a 6etu$ mng<a#o$ -'a#5ne-/ia/ili n/ (aa&'i "a u&'i+iti .a a/ili 5ia una0an"i/a3

&a#a-a la 5ili ni n&ani Yoga3 *a5a a/ili .aliota.an"i/a na ngu%u mu'imu ni /ujilim+i/i6ia na uma/ini3 a+o%u im5#int- 5-"2'i2 /u.a na /u-a0i-'.a na ma.a6o "etu ina /u0an".a juu3 Kuna aina n"ingi "a /uta0a/a#i3 Wote /uja 2'ini "a 2ent#alt "a Yoga n&ani3

Ujumla /ati/a /uta0a/a#i moja 'uto/a moja "a /u5en&a i+a&a /uele/ea -anamu /u0i/i#i/a "a ungu na mtu ana%"oja#i+u u6oe0u ni /ama /a#i+u -ana na mtu m.en"e.e3 U6oe0u 6ai&i /u'u-i-'a Naa& Yoga 7-auti8$ So'am 7/.am+a mimi8 /i#o'o ma6oe6i$ /un".a jui-i "a Soma /u5itia K'e2'#i Yoga u&#a n/ N&ani 5ia ina'u-i-'a

)'a/#a%e&'an 7-a0a#i /u5itia )'a/#a- I8$ Kun&alini /uam/a$ G#ant'i Ve&'an n/ /.a -a+a+u "a juu 'a5a ma.a6o ma.im+i "a mtu 'u5e.a -a'i'i ililenga m.ele/eo3 Kati/a 'i"o 'a/una 'aja "a Yoga K#i"a am+a"o ina'u-i-'a ma6oe6i "a /im.ili3

Yoga K#i"a ni m&ogo /.a ni-'ati na /a.ai&a e@t#a-en-o#" u.e6o .a m.ili jumla3 %"om+o %"a maana ni jumla /ati/a a-ili3 Ni /u'e-a+i.a /ama -e'emu "a m.ili3 Ngu%u "a/e 5ia ni jumla tu3 -u+tili6ation "a u.e6o .a 'i-ia gani 'ii tu$ /ia-i /.am+a +ila 5a#a5'e#nalia n"ingine "o"ote na /.a m-aa&a .a 2'om+o n"ingine "o"ote 'i-ia ne%a mili/i "a u+ongo /utatua matati6o 0ulani jumla3 K.a m0ano3 Kama mtu ni /i5o0u mmoja ana.e6a /utumia 2'om+o 'i-ia "a /ugu-a na /.a %i&ole /ujua "a u.e5o .a %itu +a#ua$ n/ 7"aani /ati/a (#eli83 N&ani "a Sa"an-i Su5#a5-"2'o$ /u-i/ia -auti "a m+ali$ /uona %itu m+ali$ tele5at'" ni inaone/ana juu /ama mta6amo e@t#a-en-o#" 7ESP83 Yote 'ii ni m2'e6o .a a/ili3 To0auti tu ni 'ii /.am+a /.a /ulingani-'a na me&ium- moja /.a moja mtu a0i/e u.e6o .a /utam+ua na /uam+u/i6.a ma.im+i "a -auti na joto$ na m.anga3 *ii ina.e6a /uja 2'ini "a n"en6o 0ai&a na ma0ani/io3 Inga.a 'ii ni inaone/ana juu /ama /i#o'o +a&o -i /.eli3 -'ug'uli "a ungu ni "a aja+u -ana na aja+u3 ungu 'ai.e6i /uele.e/a na n"en6o %i0aa %"a "etu3 Kulingana na m.ana-a"an-i m/uu Al+e#t Ein-tein$ Pa#ti2le Fi6i/ia ni +a&o -ana %ilema na .aliolemaa3 Ni 'a.a.e6i /utu5atia taa#i0a "a 2o-mi2 ungu ngu%u "aani ungu3 Kuna 0a'amu 2o-mi2 /.am+a anata.ala juu "a 2o-mo- "etu "ote3 Fa'amu *ii ina.e6a /uit.a ungu$ (#a'man$ .ote 5e#%a-i%e 2o-mi2 #o'o n/ 0amilia n6ima "a Ri&'iSi&'i 7 ungu ngu%u8 ni glim5-e tu "a ungu3

Kulingana na m.ana2'uoni mate#iali-ti2 na -'ug'uli m+ali m+ali 'e-'imi.a m.ana0al-a0a 4ean- .ote mate#iali-ti2 matu/io /ati/a ulim.engu ni m.alimu m.ema3 *i"o am+a"o tunaita ajali ni /.eli 6ili6otaj.a 'a5o juu3 uum+a .a/e ni &'a'i#i )al2ulato# /u+.a$ "en"e ngu%u na "a ngu%u a-i"eone/ana3 Ni la6ima /uit.a ungu3 !unia 'ii 'ai.e6i /u.a ma-'ine /i0"on6i /.a -a+a+u /ila /itu$ /ium+e$ .anaoi-'i /u.a n/ .a &unia ina 0a'amu a-ili n&ani "ao na /.am+a .ao ni -i/u 6ote /a6i3 Wa/ati 0a'amu "a mtu +ina0-i /a6i -anja#i na 0a'amu 2o-mi2 7 ungu8 'uit.a Yoga3

Kuna maele6o /ati/a Pa#%a A-'.ame&'a "a a'a+'a#at /.am+a /una ungu .ata/ati0u 7Si&'a-8$ am+ao /.a ji2'o "ao /imungu una.e6a /uona "a /utoa juu "a m.ili$ "a/e /u2'u/ua -a0i m5"a m.ili na /uingia /ati/a m.ili .a aina n"ingine3 Watu /.a ngu%u ma5en6i ni u.e6o .a /uan6i-'a u/a#imu na u-'i#i/iano .a #o'o 5ole .a6ima na +ina&amu3 oja "a ta+ia "a .atu alitam+ua-m.onaji ni /.am+a .ana.e6a /u.a-iliana ulim.engu 'ila3

Ni ngu%u "a /imungu na ;tie u5; .a/ati am+a"o ni mato/eo "a /uam/a Kun&alini3 Yogi )'ang&e% .a/ati .a Saint 4anne-'.a# ali/u.a na um#i .a mia/a FGG /uto/ana na ngu%u "a to+a Yogi23 (aa&a"e /ama /.a u-'au#i .a Saint 4nane-'.a# a/atoa 2oil .a/e .a /u0a3 Wa6ima "etu 5ole /u'e-'imi.a 5#e2e5to# am+a"e anai-'i /ati/a a#&'i "a eneo magumu "a *imala"a anaji%una ni 6ai&i "a mi5a/a "a mu&a na na0a-i3

/u+.a -aint Tailang S.ami /ati/a um#i .a mia/a =HG .ali/u.a .ametoa u5 2oil .a/e .a /u0a /ati/a Va#ana-i /ulingana na /alen&a "a *in&i /.en"e Pau-' S'u/la E/a&a-'i Vi/#am Sam%at AKFF3 Ye"e ali6ali.a /ati/a Vi/#am Sam%at AIFF /ati/a /a"a "a /a+aila (#a'min3 Kati/a m/oa .a Pu-'/a# ali/u.a /u2'u/uli.a San"a- /u0un&.a /uto/a ('agi#at' S.ami3 P#e2e5to# .a/e .ali/u.a jina la/e Gana5ati S.ami la/ini "e"e ali/u.a anajuli/ana /ama Tailang S.ami3 Ali/u.a m/u+.a .a /i#o'o mgom+ea$ Yogi na -e%a "a %ium+e .ote3 atu/io mengi /imiuji6a ni /u'u-i-'.a na "e"e3 *ata S.ami Vi%e/anan& ali/u.a 6ili6otaj.a jina la/e na ali/u.a 'ai .a/ati .a mai-'a S.ami !a"anan&ji 5ia3 K.a /u0i/ia lengo /u+.a 6ai&i "a /i#o'o "a Yoga 'a/u&i#i/i mamla/a mengi "a /iungu 5ia3 a#a Tailang S.ami /utum+ui6a au-te#itie- /ati/a mi-itu "a Ne5al3 0alme .a Ne5al .alio/uja u.in&aji 'u/o 5amoja na je-'i la/e3 tige# /uo/ole.a mai-'a "a/e .a/ati /u-'am+uli.a na 0alme3 La/ini .a/uu .a je-'i .alim0uata tige#3 tige# aliingia *e#mitage "a Tailang S.ami3 Ni /u.e/.a /i2'.a "a/e "a miguu "a S.amiji a/a/eti /im"a /im"a3 S.amiji ilian6a 0on&ling tige#3 Wa/ati .a/uu .a je-'i na 0alme aliona 'ii -2ene .ali/u.a .on&e#-t#u2/3

atu/io *ii ni /u'u-iana -i /.a u&a&i-i .a%i%u la/ini /.a u/.eli /.am+a /u5itia ngu%u 6a /i#o'o "ana"oto/ana au-te#itie- mtu ana.e6a /.eli ma+a&ili/o "a m.ele/eo .a mti#i#i/o .a ulim.engu 'ila3 Pia mtu ana.e6a /.en&a /.en"e .o&i /i.ango m+ali 'atma "a mtu mgonj.a na /u.a /ati /.a ajili "a /u#u'u-u matu/io 'a"o /uto/ea am+a"o .ali/u.a %ingine%"o -i 6ina6o5ele/.a /u2'u/ua na0a-i3 Ni ali-ema /u.a !emi-miungu na ngu%u "a /u+a#i/i na ti+a3 La/ini /.a /.eli Yogi$ mta/ati0u n/ .a /imo /i#e0u /i#o'o 5ia una.e6a /u/amili-'a 'ili3 Kama /uungana .a"a ina/ti% m.ingine .a"a am+a"o -a-a umeme mti#i#i/o .a 6amani 5ia .ata/u.a 'ai3 *i%"o /ama moja 2onjoin- /.a ngu%u "a /imungu "a !emi miungu-+a-i mtu 'u"o 5ia a0i/e ngu%u 'i6o na 'i%"o inaingia g'alani "a ngu%u "a /imungu /.am+a ni mali "a ungu3 *ii /uingia /ati/a /an&a "a ngu%u "a /imungu ni -i juu juu la/ini ni aina "a u-'i#i/iano3 Kama /una &u/a na .a-'i#i/a .a +ia-'a#a n"ingi /ila mmoja ana.e6a /u2'u/ua +i&'aa /uto/a 'umo3 !'a'i#i u-'i#i/iano ina/u5a 'a/i 'ii la/ini /ama .e.e ni mja tu .alei na -i 6imeungani-'.a un&ani n&ani "a ungu$ "e"e tu ana 'a/i "a /uom+a /.a ajili "a mam+o /uto/a /.a ungu3

Nje Yoga au K#i"a Yoga ina'u-i-'a tu nje "a &unia /u.a ni ina"oone/ana3 Ni una.e6a /u/ua$ /u'ama$ /uonge6a au /u5ungu6a mam+o3 Ni 5ia .a/ati m.ingine /uji0i2'a au +aini-'a la/ini 'ana u.e6o .a /uingia 5a "a 5-"2'e "a m.ingine3 Ni #a'i-i /u-a+a+i-'a

mtu "e"ote /.a angu/o la/e3 *ii ni /.a u#a'i-i "ametimia na .a'ali0u$ .a2'e6a /ama#i$ .a5o#aji n/ La/ini ni 'a&it'i to0auti /a+i-a .a/ati ina'u-u mali na /i#o'o .engine /um.inua3 Ni mi-'ale neno /.am+a /u0i/ia -'a+a'a juu "a &ot3 Kama .e.e /utu5a #un&o la mato5e ina.e6a /.en&a ma'ali 5o5ote na /.am+a 5ia /ati/a um+ali m#e0u3 *a/una u&'i+iti juu "a/e3 Tu mi/ono ana"e.e6a una.e6a /u5ima /u&'i+iti /.eli .a mam+o3 Ni /a+i-a uamu6i .ao /ama /ati/a m.ele/eo gani na jin-i 'ig' mtu ni /uinuli.a3 Vile mtu anajua 'a-a jin-i "a /u5iga m+i6i /i#e0u n&ani "a ma0uta %i6u#i na /i5imo /ulingana na u.e6o .ao3 Ru/ia n&ogo ina.e6a /ute/ele6.a na mtu "e"ote la/ini ina.e6e/ana tu /.a ma/om+o#a giganti2 /u5an&a /.en&a juu angani na 'ata /u%u/a /i0uni/o anga "a &unia ili /uingia na0a-i inte#-tella#3 u'u-iano .a na0-i "a mtu +ina0-i /uungana na ungu /u5itia Yoga ni ut'i+iti-'o .a ngu%u 6ote /imungu /.am+a .a6i 7/ama Ri&'i-Si&'i83 Si&'a- /u+.a ni 'a/una -'a/a /imungu .anaume3 Neema "ao /amili "a u+agu6i 7Vi%e/a8 .ana.e6a ama /i#o'o /uinua mtu au 'ata /u'i0a&'ia +a#a/a "a n"en6o u-ta.i3 Tu %ile .ata/ati0u .a ungu .ana.e6a /u0i/ia u#e0u /u+.a "a ngu%u "a /imungu3

Kama &unia ina"oone/ana /una -i#i 'ila ulim.engu na -i-i .a/ati m.ingine /u5ata glim5-e "a/e /ati/a 'ali "a n&oto au /ati/a Ni#%i/al5a Sama&'i 7et'ni2 .ali&'ani +u#e83 Wa-omi maan&i-'i /uiita &unia n"ingine3 Wao ni 5ole /ati/a a-ili3 Wao ni a-i"eone/ana3 *a/una ulim.engu .a aina 'ii /ati/a n"ota "etu na gala@ie-3 *i"o ina maana /.am+a 'a/una Lo/a S'i%$ m+inguni$ /u6imu$ (#'ama Lo/a 6ai&i "a 'a5o /ama ili%"oele6.a /ati/a maan&i/o "etu3 K.a -a+a+u "a .alim.engu .ote 1 ni a-i"eone/ana /ati/a )o-mo-3 Wao 'au.e6i /uone/ana /.a ma2'o "etu jumla3 Kati/a &unia 'i6i 'ila a-i"eone/ana mmoja 'u5ata !emi miungu$ Pit#u-$ Si&'a-$ /i#o'o n&io li+e#ate& n/ *i6i .alim.engu -i mate#iali-ti2 la/ini ni /ati/a nga6i "a /imungu /i'i-ia3 Wale .anaoi-'i /ati/a &unia 'i6i ni /amili "a neema$ amani -'au/u$ ngu%u n/ Wale .a-ai&i6i /imungu 7Pa#-'a&-8 .a ungu anai-'i /ati/a &unia 'i6i 'ila3 Wa/ati mua0a/a 'a"a .a-ai&i6i .a6i juu "a n2'i .a/ati ungu m.en"e.e in2a#nate- /ama mta/ati0u m/uu$ na+ii$ u5li0te# "a n/ .ote m.ili .ao a-i"eone/ana +a&o tu /.a mu&a m#e0u /ama /a6i "ao maalum ni la6ima i0an"i/e na +aa&a"e .ana/u.a 'a.aone/ani na 'ila /ama /a+la3 *ii /un&i "a .a-ai&i6i -i n&ogo3 K.a /ulingani-'a na i&a&i "a %ium+e /ati/a ulim.engu 'uu 5ato la n"en6o$ i&a&i "a %ium+e .anaoi-'i /ati/a 'i6i 'ila .alim.engu$ a-i"eone/ana ni -i 2'ini3 Tu /ama miongoni m.a .atu .a /i&unia /una .en"e u.e6o na #a&iant .atu 'i%"o 5ia /ati/a ulim.engu 'ila$ a-i"eone/ana /una ma&a#a-a "a #o'o na utu/u0u .a ungu3 Utu/u0u 'i6i Kimungu -i tu /u'i0a&'i.a na #o'o 'i6i /u+.a la/ini /.am+a u/a#imu /u2'angia /.a na0-i .engine am+ao ni 6en"e -i0a A5t3

Na#-in' e'ta alita/a utaji#i /.a ma&'umuni "a /i#o'o3 (aa&'i "a om+aom+a ili5omta/a na ali-ema /.am+a 0ol/- /ijiji +aa&'i ali/u.a a/a.auli6a 7om+aom+a8 /u/a#i+ia Na#-in'3 Si-i ni /.en&a !.a#/a3 Ta0a&'ali /u-'i/a Ru5ia3 1GGEGG na .e.e na /utu5atia 'a.ala 'i%"o /.am+a 'atuna u-o 'ata#i "a /u5ata .ali5o#a juu "a njia na /.am+a /ati/a mji .a !.a#/a tuna.e6a /u5ata n"uma 0e&'a 6etu3 Na#-in' /u0i/i#i

/.am+a 'ii ili/u.a ni aina 0ulani "a m-aa&a /uto/a /.a ungu ali/u+ali 0e&'a ta-limu3 Ye"e alian&i/a mu-.a&a .a 0e&'a /ati/a jina la m5en6i .a/e #a0i/i (.ana S'#i K#i-'na3 Kati/a !.a#/a (.ana K#i-'na &i-gui-e& /ama m0an"a+ia-'a#a /u/u+ali.a mu-.a&a .a /u+a&ili-'ana na alitoa om+aom+a Ru5ia3 1GGEGG3 Kati/a 'ali 'ali-i ni ungu am+a"e 5#o5el- .agom+ea /u+.a "a /i#o'o /u5itia n"o"o 6ao -a0i /u-'in&a 'u6uni "a .a'itaji3

Yogi#aj a'a#-'i Au#o+in&o ali-ema /u.a #o'o "a a/aon&o/a S.ami Vi%e/anan& a/am5a ma.a6o mengi m-u/umo3 Kati/a AKGA na0-i "a Pa#am'an- Ram/#i-'na aliongo6a /.a/e /u0an"a ma6oea "a /i#o'o /.a ajili "a u-ta.i 2o-mi23 ama Kimungu 5ia ali/u.a /uja /ui-'i /ati/a Pon&i2'e##" 5amoja na"e /uto/ana na u%u%io .a /imungu .a ungu3 So2#ate- &aima iima#i-'.e /.am+a !a"man .alio/aa /ati/a 5-"2'e "a/e na .a'"i na"e /ute/ele6a maju/umu m+alim+ali3 Ye"e &aima alitoa mi/o5o /.a !a"man /.a /a6i 6ote una0an".a /.a njia "a/e3

/u+.a T'eo-o5'i-t )W Lea&+eate# &aima uta0iti /ati/a 'a#a/ati "a &unia a-i"eone/ana3 Ali-ema /u.a na0-i ma+a+u ulin6i .atoto .a-io na 'atia na na0-i .a2'a ungu na 'um0an"ia +a#a/a n"ingi manu0aa juu "ao3 a#a +aa&a "a 'a5o ili/u.a In0e#no /u+.a /ati/a 2'um+a3 *i%"o 2'um+a got /a+i-a /.a moto3 La/ini mtoto mmoja 'a-a &aima a/alala n&ani "a/e na +a&o alio/ole.a3 ngu%u "a /imungu naen&elea ninamlin&a na 'i%"o moto 'a/u.e6a /u2'oma mtoto3 Kati/a AK?K m.an&i-'i maalumu na m.an&i-'i ait.a"e (e#na#& *utton alian&i/a /u'u-u tu/io 0ulani /ati/a /ita+u 2'a/e /iit.a2'o ;*ol&ing i/ono;3 Ye"e ali/u.a ame5ote6a ma2'o "a/e na ma&a/ta#i 'a/u.e6a /um-ai&ia3 *utton .ali-i/ia /.am+a !/ Lang "a /uon&o/a na0-i maamu6i 'e-'imi.a )'a5man /ati /utum+ui6a ji2'o -'ug'uli na 'i%"o .atu .engi /i5o0u a/a5ata ali/u.a ma2'o "ao3 *i%"o *utton a/aen&a 'u/o3 !# Lang /.a /uingia 5-"2'e "a )'a5man /uen&e-'.a *utton na 'i%"o *utton 6i/am#u&ia e"e-ig't .a/e3

maele6o juu inaon"e-'a /.am+a mgom+ea .a /i#o'o .a Yoga n&ani 'u0an"a na0-i "a/e 'i%"o m.anga$ -a0i na 5enet#ati%e /.am+a "e"e u#a'i-i inaingia ulim.engu a-i"eone/ana3 Pamoja na /u.a m.ili jumla +.ana .a Yoga n&ani 'a.e6i /uen&elea /u.a-iliana na ulim.engu a-i"eone/ana /u5itia miili .a/e 'ila na /a.ai&a3 Kama /.a ma'itaji "ao .ao /u.a-iliana ngu%u "a /imungu3 Wao /u0an"a ma.a-iliano 'ii /ina /i#e0u -ana na /.a u#a'i-i im+i+e +a#a/a .ale /imungu3 mguu .a /.an6a .a Yoga ma6oe6i ni uta/a-o .a #o'o3 Kama mato/eo /.a u#a'i-i -ana /ama mtu ana5ata +a#a/a "a Si&'a- am+a"o 'u-ai&ia 6ai&i "a/e "a /uinua m.en"e.e na /a6i /.a ajili "a u-ta.i 2o-mi23 Wa/ati maji ina/u.a m%u/e ina.e6a 'oja /.a u'u#u /ati/a anga3 (aa&a"e una.e6a 2on&en-e /ama ma.ingu na m%ua i/in"e-'a /ama /ati/a eneo lolote la a#&'i3 Vile %ile Yogi- /am.e /u5otea m+ali na ungu3 Wao /utem+ea /ati/a n"a"o 6a .atu .a ungu m/u+.a am+ao .ana u6oe0u Yoga 7muungano na ungu83 K.a 'i"o -io /.am+a .ao .en"e.e tu /ujitegemea /utimia la/ini .ana.e6a /u'i0a&'ia 'ii u6oe0u .a aja+u /.a .engine 5ia3

matun&a "a /uam/a Kun&alini ina m-ingi .a/e /ati/a 'ili3 (a&ala "a ngu%u "a /imungu 7Ri&'i-Si&'i8 tu inle&a 2u#iou-it" .etu .a%i%u ni la6ima in-5i#e#a -i-i /utimi6a lengo /uu "a mai-'a "a +ina&amu3

SURA YA SITA
SURA YA TANO .a Kun&alini IE mito TANO WA NIS*ATI Kimungu

)ollo,uiall" %ium+e .ote .ameit.a .anaoi-'i %ium+e3 K.a -a+a+u .ana P#ana 7mu'imu ngu%u8 .ao ni /uit.a P#ani- 5ia3 La/ini -i #a'i-i3 N"en6o .ana-a"an-i -i /u/u+ali /u.a /ium+e ana mai-'a ngu%u3 Wana-ema mai-'a ni m.ili am+a"o ni m2'angan"i/o .a /emi/ali 5amoja na %i5engele ?3 Wa/ati mam+o ? &i--o2iate /uto/a /.a mtu m.ingine /u.a /ium+e ina/u.a 'ai/o3 Wao o5ine /.am+a 'a/una /itu /ama /anuni na0-i /ati/a &unia 'ii3 tu ni tu /utem+ea$ /u-onga$ a/i6ungum6a mti3

La/ini iti/a&i juu 'aina /u5ita mti'ani .a -a"an-i "a /i#o'o3 Wao /uangalia juu "a #o'o "a mtu +ina0-i /ama u&'i'i#i-'o -e'emu "a ungu3 ngu%u mu'imu ni to0auti na "a/e3 u'imu ngu%u au P#ana ni ngu%u "a mai-'a3 Ye"e am+a"e ana uja-i#i .a n&ani na nje "a u-'ujaa ni mmoja ait.a"e 6en"e ngu%u mu'imu3 ngu%u mu'imu ame-ema "a juu 'a5a ni /.eli #o'o3 Ro'o ina mng<a#o3 ng<a#o ni 5amoja na uele.a$ uamini0u$ u.aji+i/aji na ta+ia ma-'ujaa3 Kati/a -uala /i#o'o -i0a 'i6i .a utu/u0u .anait.a mu'imu ngu%u moto3 *a/una -'a/a un"onge na .ao%u 5ia /u.a na uja-i#i na u-'ujaa3 La/ini /am.e 'a.a.e6i /uit.a ma-'ujaa3 Wa/ati .engi .ana.e6a /uit.a un"onge na .ao%u3

Ili /u.a na 6en"e ngu%u mu'imu ni /u5ata 0ai&a /u+.a 6ai&i "a mai-'a "a +ina&amu3 Watu /u0uata na /um-i0u tu .ale am+ao .amili/i 'ii utu/u0u3 *ao .anait.a .ata/ati0u am+ao -i tu /uinua .en"e.e /i#o'o la/ini /u-ai&ia .engine /uonge6a mai-'a "ao "a /i#o'o3 Wao ni ame/eti /ati/a ma-'ua am+a"o 'u-ai&ia "ao /u%u/a mto 'uit.a 'ii &unia na /u-ai&ia na0-i innume#ou- mengine 5ia /u0uata n"a"o 6ao3

Ngu%u mu'imu ni ngu%u "a 0a'amu3 Ina.e6a /uit.a umeme /ui-'i3 Pamoja na ngu%u "a umeme ni %i.an&a %ingi /ati/a /a6i3 /um.e/a mji na m.anga na ni-'ati "a/e n"ingi

n"en6o 0a#aja ni 6ina6o6ali-'.a3 oja ali-'angaa /uona /.am+a /.a m-aa&a .a miili "a /a.ai&a$ 'ii mu'imu ngu%u "a umeme ana.e6a /u0an"a /a6i 'ai.e6e/ani3

Ni %igumu /u'e-a+u jumla "a i&a&i "a %ium+e 'ai ma/ao &uniani3 K.a -a+a+u /una innume#a+le %ium+e 'ai juu "a 'e.a "a n2'i$ na +a'a#i3 Kati/a n2'i "en"e #utu+a /una %ium+e %i&ogo -ana3 Kati/a tone moja "a maji /una innume#a+le +a/te#ia n/ Nani /u'e-a+u i&a&i "ao jumla: K.a -a+a+u i&a&i "a/e ni 6ai&i "a ma.a6o "etu3 tu ana.e6a /u-ema /.am+a "ote 'a"a ni %ium+e3 La/ini 'a5a tutaja&ili %ium+e .ale .anaoi-'i .anao&'i'i#i-'a ma/ali "a /i#o'o lu-te# na -i /u5ati/ana 'ata /ati/a .alei .a /a.ai&a3 Tu ana.e6a /u#u/a /uto-'a 'ig' am+a"e ana ne%a %ile mi-uli$ ma.a6o na m2'a/ato /u0i/i#i am+a"o 'u&'i'i#i-'a ma/ali umeme .a &a#aja la juu -ana3 Watu +an&a#i %ile aja+u ma.a6o na .ao /u0i/ia ma0ani/io "a aja+u juu "a m-ingi .a ngu%u "ao "a /i#o'o na /u0an"a mi5ango "a aja+u3 Tu .atu %ile u6oe0u +ina0-i /utimi6a3 Wale am+ao /uona na /u-i/ia /u'u-u .ao /u.aita ata/.e6.a3

iongoni m.a %ium+e .ale tu /.a ngu%u ma/ali mu'imu ni maalum na /u+.a3 Wao ni /uone/ana ma#a 2'a2'e -ana na .a/ati .o.ote ni /uone/ana .ao me-me#i6e ma2'o "a .ote na m.anga .ao .a /i#o'o3 Wengi /u.a .a0ua-i t'ei-ti2 6ao3 i&a&i "a .atu am+ao /u0uata n"a"o 6ao ni /.a njia "o"ote 2'ini3 La+&a -i njia "a /i0alme la/ini angalau .ao /ua2'a n"uma 0oot5at' ili .ale /utem+ea juu "a/e ina.e6a /u0i/ia lengo "ao "a /i#o'o3 Watu %ile u6oe0u +ina0-i utu/u0u na /ati/a ma2'o "a .atu .engine .ao mna ngu%u "a /imungu3 Kati/a Annal- "a 'i-to#ia moja 'u5ata maele6o "a maju/umu giganti2 una0an".a na .anaume %ile ta/ati0u /i/o-i /amili ma/ali mu'imu3 iongoni m.a .atu .a/u+.a .ana5e.a jina la Su5e#men3

Kama /ati/a moja "a -u0u#ia "a .a&ogo u6ito uta.e/a m.ili$ u+ongo$ 0amilia$ utaji#i n/ "aani umoja na mai-'a "etu na /ati/a -u0u#ia n"ingine uta.e/a mng<a#o .a /imungu$ &'a'i#i -u0u#ia "a m.i-'o /.en&a 2'ini /.a -a+a+u "a .eig'tage .a/e m/uu3 Wanait.a %"om+o taji miongoni m.a .atu3 Wanait.a miungu "a +ina&amu /.a -a+a+u /.a maa&ili na maa&ili "a .ao .a/o ta"a#i /u"atoa mai-'a "ao /.a ajili "a/e3 Viten&o %"ao ni maa&ili /.a .alei /.a /u0uata3 /ijana Gan&'i juu "a /uona m2'e6o .a /uigi6a .a 0alme *a#i-'2'an&#a alia5a /u.a ata/u.a /ama /u+.a /ama 0alme 'ii3 Na /ati/a m.i-'o /ila mtu aliona /.am+a na&'i#i Gan&'iji ili/u.a /utimia3 Gan&'iji am+a"e im+i+e& u/.eli na %u#ugu 6i-i6o /.eli a/a.a m.ingine /a&a /ama 0alme *a#i-'2'an&#a3

Ili /u0i/ia ma/ali %ile mu'imu ngu%u moja ana5a-.a /uji0un6a maan&i/o mata/ati0u$ /ujiunga na .ata/ati0u /u+.a$ /uta0a/a#i /.a un&ani juu "a u/.eli .a /i#o'o ili im+i+e

na0-i ngu%u na /ujenga 'ali "a a/ili ana"e.e6a3 Pia ili /ujenga ngu%u 6a /i#o'o na mng<a#o /una Yogi2 /inga "a 6oe6i P#ana"am3 La/ini juu "a 'a"a "ote ni mo&e- Kun&alini /uam/a3 Ni 5ia ina.e6a a.a/ene& /.a /uta0a/a#i juu "a jua3 *aito-'i /.a /uangalia juu "a jua tu /ama 2'an6o 2'a ni-'ati n"en6o3 K.a -a+a+u /ati/a nga6i "a na0-i 5ia ni -a.a na ungu na -i /uangalia na juu "a/e /ama m5i#a tu "a moto /.am+a inatu5a joto tuna5a-.a /utam+ua /.am+a ina.e6a im+ue -i-i /.a ngu%u ma/ali mu'imu /ati/a 5-"2'e "etu3 Kati/a 'ali 'ali-i 'ii ni u/.eli3 Kama mng<a#o .a ungu Sa%ita ina.e6a im+i+e& /u5itia ma6oe6i "a /i#o'o$ au-te#itie-$ imani na ngu%u ma/ali "a -'au/u /i-'a mgom+ea /i#o'o /am.e /u5ote6a matumaini3

*ii umeme 0a'amu .a ngu%u 6etu mu'imu ni -a-a /ati/a /ila 5o#e "a )o-mo-3 Via ngu%u /utatua mtu ana.e6a im+i+e /ati/a /i5imo /ama %ile "e"e ni u.e6o .a im+i+ing3 K.a -a+a+u mtu ana.e6a im+i+e tu /.am+a mengi /ulingana na -i0a "a mtu /i#o'o 7Paat#ata83 Kuna mengi "a maji /ati/a mito "ote3 *a/una ina.e6a /utu6uia /u2'u/ua /ama maji mengi /ama tunata/a3 *ata 'i%"o tuna.e6a /u2'u/ua tu /.am+a maji mengi /ulingana na u/u+.a .a 2'om+o -i-i .amili/i3 Kama /una 2'om+o 'a/una +a-i 'atu.e6i /u2'u/ua 'ata tone la maji li2'a "a u/.eli /.am+a -i-i m/a6o /uta/a /u2'u/ua maji /uto/a mto3

iongoni m.a gala@ie- .ote na -a"a#i "a jua ni /i5aji 6ai&i3 .anga *ii -i /ama ile "a +al+u3 K.a -a+a+u jua na ni-'ati "a/e m.en"e.e m.anga 'u0an"a .engine #a&iant3 m.e6i 5ia unang<aa /.a -a+a+u "a jua3 Tuna u.e6o .a /uona n"ota na -a"a#i n"ingine /ati/a ulim.engu /.a -a+a+u "a jua3 Ni jua /.am+a anatoa m.anga /.a miti$ mimea n/ Ni /.a -a+a+u "a jua /.am+a +u&- (loom /ati/a maua3 Kati/a P#a-'no5ani-'a& Na2'i/eta ali5e.a %e#-ion /ina juu "a umu'imu .a /i/o-i mu'imu na "e"e 5ia ali/u.a a/i0un&i-'a -a"an-i ? "a moto mu'imu %i/o-i /u'u-iana na 'ilo3

Kati/a njia -a.a mu'imu ngu%u /i5engele na /i5engele ni-'ati "a Ga"at#i -u5e# ngu%u ni Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#83 Kim-ingi .ote ni moja3 /anuni "a umeme ni moja tu3 Ni /.am+a tu-%e na > %e ni 6a/e m+ili "a %i5engele3 ngu%u "a mai-'a ni moja la/ini m.ili na ngu%u mu'imu ni "a/e = "a %i5engele3 Ga"at#i na Kun&alini -i to0auti /.a -a+a+u .ote .a.ili 'a.a mito 5an&e ina"o-ai&ia mtu m.ingine3 Ni ali-ema /u.a9 Kun&alini ni 2'an6o /in".a "a ngu%u mu'imu /u.e6e-'.a Ga"at#i3 Ni Ga"at#i /.am+a ni -a"an-i /u+.a "a ngu%u mu'imu3 Ni .ale tu am+ao /ujua 'ii "a -a"an-i ni ali-ema /u.a ni /.eli Wajuaji .a Ve&a-3

-

Yoga2'u&amani U5ani-'a&

Tano ngu%u !emi miungu-.ameungana ili ngu%u "a mai-'a ili /utimi6a maju/umu "a/e "ote3 K.a -a+a+u .ao ni latent .ao /uone/ana /u.a a& .a0u 'i%"o 'a.a.e6i /u%un.a3 Kama mato/eo /ium+e 'ai ina/u.a &'ai0u na ma-/ini3 La/ini /ama .a-ai&i6i ngu%u 'i6i ni ulioamili-'.a$ /ama u.e6o .a/e ni a5tl" itatumi/a +a-i mtu +a&ala "a /u/aa /a.ai&a ita/u.a aja+u3 Ye"e /u5ata na0a-i "a /uinua 'ali "a/e &emeane& na /ui-'i mai-'a "a utu/u0u #a&iant3

Kati/a Tant#a Ka5il maele6o "a %i5engele ? ime/u.a m0ano /ama ? !emi-miunguJ

Vi-'nu ni .a/uu .a na0a-i3 .a/uu .a moto ni a'e-'.a#i ngu%u3 S'i%a ni .a/uu .a n2'i na Gane-' ni m/uu .a maji3 Sun ni m/uu .a u5e5o3 K.a namna 'ii miungu ? ni ngu%u m/uu .a mam+o "a ? .a m.ili .etu3

P#ana- ? 7mu'imu %i/o-i8 ni ali-ema /u.a ? !emi-miungu 5ia3 Kati/a Tant#ani% ni ali-ema /u.a9

*ii i/i.a 'ai ina ? !emi-miungu3 K.a -a+a+u ina ngu%u mu'imu ni S'i%a 5ia3 *ii m-ai&i6i Kun&alini ana ni-'ati "a ungu3 Aina "a/e ni /ama umeme #a&iant3

Kati/a m.ili .a +ina&amu 'ila 'i6i P#ana- ? 7mu'imu %i/o-i8 ni /ati/a 0omu "a9 A8 P#ana =8 U&aan D8 A5an F8 V"an ?8 Samaan3 Ina .a-ai&i6i ? /uit.a A8 !e%a&atta =8 V#i/al D8 Ku#ma F8 Naag ?8 !'ananja"3 *i6i ni ? ta+a/a /i0uni/o "a 0a'amu 6etu3 2'angan"i/o .a/e 'u0an"a utu .a mtu3 Kulingana na a-ili 'ig'-A-ili "a /imo 2'a/e na u-a.a u/oma%u .a mtu na ta+ia maalum /ung<a#a3

Kulingana na -ai/olojia "a /i-a-a "a Ge-talt utu .a mtu +ina0-i ni 2la--i0ie& /ati/a njia ?3 agonj.a "a a/ili !# F#e&e#i2 Lulu ana-ema /.am+a /ama %i0uni/o ? "a utu .etu ni /u2'ungu6a na /u0unguli.a /.a njia "a /i-a"an-i$ /.a u/oma%u .a ta+ia "etu ina.e6a /u.a na /u-'in&a na +a&ala "a/e ina.e6a /'ita#i.a3 Vi0uni/o ? ni9 A8 maneno matu5u -a0u =8 "alijeng.a -a0u D8 m-u/umo -a0u F8 m-u/umo au -a0u "a /i0o ?8 /uli5u/a au -a0u "a mai-'a3 -a0u maneno matu5u am+ao unaan6ia /ati/a namna ma2'anga$ juu "a u/oma%u /u0i/ia ina2'u/ua aina "a ni-'ati /uli5u/a3 Kama mato/eo "a mtu +ina0-i %ile /uan6a /uongo6a /ujitegemea$ m.amini0u$ 'ai na ana"e.e6a mai-'a3 ? ni-'ati %i0uni/o ili%"oele6.a na Ge-talt ni m.ingine 6ai&i "a -'eat'- ? 7Pan2'a Ko-'a-8 .a m.ili .etu 'ila3

Tu /ama %itu %ina%"oone/ana "a )o-mo- "etu ni ali0an"a juu "a %i5engele ? /ati/a njia -a.a 0a'amu 6ote 5e#%a-i%e +an&a#i ngu%u mu'imu3 )o-mo- 'ii imeun&.a na mamla/a ? "a 0a'amu3 m.ili .a +ina&amu 5ia ni 'ali "a/e n&ogo n&ogo3 *i"o am+a"o ni /ati/a jumla 72o-mo-8 'u5ati/ana /ati/a mi2#o 7m.ili .a +ina&amu83 ? mu'imu %i/o-i /u5ati/ana /ati/a )o-mo- .alio5o /ati/a m.ili .a +ina&amu 5ia3 Ni /ati/a 'ali "a -a-a latent m+egu3 m+egu +an&a#i mti m6ima3 La/ini mti 'au.e6i /uone/ana .a6i /ati/a m+egu3 manii "a m.anaume na o%um .a /i/e unaungani-'a /uun&a m.ili .a +ina&amu3 *ata /ama .e.e 'ata /utumia &a#u+ini /u2'ungu6a na manii na "ai la /i/e una.e6a /am.e ta-.i#a mtoto +ina&amu n&ani "a/e3 Kati/a njia -a.a /u'u-u -'ug'uli "a ma#a ? "a ngu%u Sa%it#i 'ai.e6i ali-ema /ama "ale ni ta+ia "a/e moja /.a moja na mato/eo3 Pamoja na 'ili$ juu "a in2a#nating /ati/a m.ili 'uu .a ngu%u "a /imungu$ mato/eo am+a"o inaingia una.e6a /utu5atia u0a'amu .a ngu%u "a/e na mamla/a3

Utu/u0u ? ni A8 ngu%u =8 utaji#i D8 maa#i0a F8 'e/ima na ?8 &e@te#it"3 K.a namna 'ii /una aina n"ingine "a ma6ingi#a ?3 ? .a/uu .a5iganaji .a %ita .ali/u.a a'a+'a#at Pan&a%a- ?3 Kati/a je-'i Ram .a ma2'i0u .ali/u.a ? Anga&$ *anuman$ nal$ Neel na 4am+a%ant3 Kuna %"om+o ? "a maa#i0a3 Wengi %ile ? n"anja 6i6i ni ? "a %iungo %"a 'atua$ %"om+o ?$ ne2ta#- ?$ ? ng<om+e %i0aa$ "a ma#a ? almana2 .a Wa'in&u n/ Pan2'ee/a#an .a Fal-a0a Ve&ant ni maa#u0u -ana3

Kati/a /uam/a Kun&alini -'eat'- ? .ata-'ug'uli/i.a na 'a"o ni 2'a/ula$ ngu%u mu'imu$ a/ili$ maa#i0a na -'eat'- neema3

Kati/a /uam/a a'a"og Vijnana Kun&alini ni -a.a na /uam/a ma/ole juu ?3 ;Wa/ati Kun&alini a.a/ene& -'eat'- ? /ung<a#a na m.anga .a /i#o'o3;

m.ili ni ali0an"a juu "a %i5engele ?3 Ya/e Sat%i/ 0a'amu ameji0unua /ati/a njia ?3 A8 a/ili =8 a/ili D8 uta-'i F8 5-"2'e na ?8 ego3

P#ana- ? am+a"o ni 5ia iit.a"o ngu%u mu'imu /ui+u/a /uto/a /anuni Raja- "a %i5engele ?3 -ingi juu "ao %iungo ? "a maa#i0a /u2'u/ua ju/umu la %itu %"ao -am+am+a ?3 Kuto/a /anuni Tama- "a %i5engele ? +ina&amu m.ili jumla ni /uun&.a3 Ina.e6a /uone/ana /ama A8 jui-i =8 &amu D8 m.ili F8 mi0u5a ?8 ma##o.3 ? %iungo maalum .a ute/ele6aji 5ia ni +i&'aa "a /anuni 6ili6otaj.a 'a5o Tama-3

Wa/ati /ati/a 5a#lan2e /i-a"an-i -i-i maja&iliano "a %i/o-i ? mu'imu na -'eat'- ?$ ni &'a'i#i /.am+a .a.a/ili-'i .ao .a/uu 5e#%a&e mi2#o2o-m na ma2#o2o-m3

*ata n"en6o -a"an-i ma6ungum6o "a mamla/a ? .a/uu3 A8 ngu%u /u+.a =8 m&ogo ngu%u D8 m%uto ngu%u F8 -uma/uumeme ngu%u na ?8 "a /u5am+ana na jam+o 'ilo3 2'em+e 2o-mi2 ni "a aina ?3 A8 neut#ino =8 ,ua#/- D8 5ul-a#- F8 5'oton- ?8 la5ton-3 Kulingana na Na&'a#ia Puantum gan&a ngu%u 6ote 'oja /ama ma.im+i3 Kuna ? 2o-mi2 #a"- &%-3 A8 Soni2 =8 ult#a-oni2 D8 in0#a-oni2 F8 '"5e#-oni2 na ?8 -u5e#-oni23 Kuna ta+a/a ? /i0uni/o "a n2'i A8 lit'o-5'e#e =8 '"&#o-5'e#e D8 (io-5'e#e F8 5e&o-5'e#e ?8 anga3 Zai&i "a 'a"o ni iono-5'e#e /.am+a 'uen&a m+ali /ama AIGG maili3 *i"o 5ia ina %i0uni/o ? 6ai&i &%-3 A8 en&o-5'e#e =8 t#o5o-5'e#e D8 -t#ato-5'e#e F8 o6ono-5'e#e na ?8 e@o-5'e#e3

amla/a ? ni /ama /.am+a .ao ni /a6i /ati/a eneo mai-'a n"en6o3 *i6i ni +ioele2t#i2it"$ +iomagneti-m$ mion6i$ uum+aji$ u6a6i na /inga3 (ioele2t#i2it" ni 6ai&i "a ? "aani aina3 5le/-i umeme$ neu#onal umeme$ -eli umeme$ 2on&u2tion umeme na 0a2io-o22ula# umeme3 Ni 'a"o /ati/a u.anja .a /i#o'o .ote /uit.a Va#2'a-$ Oja-$ Teja-$ (#a'ma%a#2'a- na ana-3

Kuna ? .a/uu %iungo /.am+a /u-imamia mi-uli u+ongo /ati/ati na 'i6i ni %iini 2o#ti2al$ t'elama-i$ '"5ot'alamu-$ me&ula$ na uti .a mgongo3 jui-i ili /u.e/a 'ai u+ongo ni ? /ati/a i&a&i na .ao ni /uit.a neu#o-ugiligili -e2#etion-3 *i6i ni &o5amine$ en&o#5'in$ 2e#atonin$ en2e5'alin na GA(A3 Wa/ati u.iano .a 'i6i ni /u%unj.a$ /a6i "a u+ongo ana5ata /uum+u/a3 ? 'omoni te6i am+a"o "ana'u-iana na -'eat'- ? ni 5ineal$ te6i$ a&#enal$ gona&- na 5ituita#i3 Wa/ati tutaongea "a )'a/#a- I -i-i 5ia /u6ungum6a .a te6i "a /ongo-'o3 *i%"o /una .engi 2o-mi2 na mtu +ina0-i /im.ili uaini-'aji am+a"o /uleta 'a#a/ati 'ila3 *i6i ? %i/un&i ni-'ati .a/uu .ana.e6a /uit.a n"u-o ? "a Sa%it#i na -'eat'? "a Kun&alini3 Kama 'ata .a2'a2'e .ao ni u.iano %i6u#i /u5itia u&'i+iti ana"e.e6a +a-i ni /ama ? !emi miungu "a ? maua -'o.e#ing .alim.engu juu "a mtu am+a"e ni /amili "a ngu%u "a /imungu %ile3 mato/eo "a /uam/a Kun&alini ni /amili "a 0ai&a %ile maalum3

SURA YA SA(A
WILI WA NGUVU U*I U NI NGUVU *II (INA!A U (O!Y -/eleton

Ni aja+u /.am+a -i 2'ini ngu%u Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 /.a #aun&i O D anai-'i /ati/a m.ili .a +ina&amu /ati/a 0omu "a moto jumla mu'imu ngu%u3 S/eleton *ii +ina&amu ana.e6a /uit.a in2om5a#a+le /i-anii uju6i .a muum+a .a/e "aani ungu3 N&ani "a/e g'alani u-io .a ngu%u 'u5ati/ana angalau /ati/a 'ali latent3 Kati/a miili "a jumla$ 'ila na /a.ai&a moja 'u5ata -'ug'uli ma.a6o$ 'i-ia$ a/ili na imani "a ungu3 K.a /u-i-imua "ao mtu ana.e6a /u.a ungu "aani /uto/ana na na0-i mn"en"e/e%u na 'a&'i Su5e#man3

.ili 'uu ni linaloun&.a %i5engele ? ni .engi aja+u ngu%u "a g'alani "a ni-'ati /ati/a 2o-mo- n6ima3 Wa/ati /u0a0anua juu "a e,uation .a/e E C m2- = Ein-tein ana-ema /.am+a atomi moja ina/u5a ni-'ati "a t'amani "a /alo#i D$?G$GGG3 Na m.ili .a +ina&amu ni um+a /uto/a 2'em+e "a jumla$ 'ila na %i-i%"oone/ana /.am+a -5an 2o-mo- n6ima3 tu ana.e6a /u0i/i#ia /am.e /i/amili0u 5o.e#'ou-e u-io -a-a /ati/a m.ili .a +ina&amu /.a .a-tani .a u6ito .a /ilo IG3 7Am+a"o ni ina"oone/ana /.a ma2'o g#o--8 na ungu 'ila na /a.ai&a "a m.ili3 K.a -a+a+u m.ili .a +ina&amu ni g'ala "a u-io .a ngu%u "a /imungu ni /uit.a ;4"oti-'am 4"oti'i;3 *i%"o am#i Ri-'i- -i-i .ote /uam-'a 'ii m.ili .a +ina&amu na /utumia ni /.a ajili "a u-ta.i &unia3

tu ana.e6a tu /u.a .on&e#-t#u2/ .a/ati tunaona %"om+o m+alim+ali "a m.ili /u0an"a /a6i m+alim+ali3 )'u/ua /.a m0ano3 "a mo"o .etu3 mti#i#i/o .a &amu -i /ama ile "a mto la/ini ni mengi -ana /ama "a 5am5u "a maji am+a"o mo%e- /ati/a je#/-3 ma5igo "a mo"o i&a&i 1=Emin3 na /ati/a 5ili ni ?-I n"a/ati3 Kuto/a /u.a .a6i ma.im+i 'ea#t+eat u-io umeme am+a"o ina.e6a /u5imi/a /.a Ele2t#o2a#&iog#am au )a#&iog#am /i0ungu3 mo"o ana/aa /.a -5an m0u5i -ana .a -e2- G3HD3

Kama mo"o ma5a0u 5ia 'a.a5ati mu&a .a /u5um6i/a /.a ajili "a mai-'a "a mtu m6ima3 Wao Vuta na e@'ale =G-DG .iani in2'i "a 'e.a3 /inga /.a /ila &a/i/a ni 2a AH-=G n"a/ati3 Wao in'ale o/-ijeni na e@'ale ge-i 6i-i6o'itaji/a3 mi0u/o "a 'e.a ni mael0u /.a i&a&i3 Kama .ao ni m5angilio /ati/a m-ta#i -a.a$ .ata/u.a /u5ima ?? ma#a u#e0u .a m.ana&amu3

0igo am+a"o ni tum+a/u 'u&'u#ungi ni "a -u#a "a m+egu 6a ma'a#age na g#amu A?G .ao /u5ima3 Kila 0igo ni F in2'i mu&a m#e0u$ = O in2' 5ana na = in2' nene3 Tu /ama ma5a0u /u-a0i-'a m.ili .etu 'e.a 'i%"o 5ia ma0igo .a6i juu "a mau&'ui "a maji /ati/a miili "etu3 Ku5itia m/ojo .ao /utu5a 6i-i6o'itaji/a %i5engele /uto/a m.ili "etu3 Ina la/'- 6ai&i "a AG "a tu+elet-3 Kama 'a"a "ote ni /u5ang.a /ati/a m-ta#i mmoja /i-'a /ama m-ta#i

e,uino@ mtu ana.e6a .ai6ungu/e "a/e3 Kati/a mu&a .a -aa A 0igo Sa0i-'eni -ana &amu /u.a ni ma#a m+ili "a u6ito .a m.ili m6ima3

.aji+u m5ana .a tum+o ni /.a !ige-t "a 2'a/ula la/ini /a6i 'ii ni /u+.a -ana na nje na maalum3 0u/o *ii n&ogo 7tum+o8 ana.e6a /uit.a 2'um+a "a jui-i3 tu ana.e6a tu /uiita ten&o juggle# "a -a+a+u ina jui-i utum+o 'i%"o .engi na 'i6i alama 6a /ute/ele6a maju/umu mengi "a &ige-tion3 Kati/a njia -a.a /ama /ame#a ji2'o na 2'ujio t#an-&u2e# au -auti /ati/a 0omu "a ma-i/io tu /uit.a aja+u3

ngo6i ni /ama /i0uni/o /inga "a m.ili "etu na %iten&o /ama ngao3 Kama ngo6i "a +ina&amu ni /uenea nje$ ina2'u/ua juu "a =?G m#a+a mguu .a eneo 'ilo3 Kati/a in2'i A "a m#a+a "a ngo6i /una 1= mguu /.a mu&a m#e0u -eli 6a ne%a na A= mguu %"om+o m#e0u &amu3 ngo6i 5o#e- /utu5a nje Q A "a ja-'o na 5ia ina2'u/ua ju/umu la /a6i "a /u5umua3 tu in'ale- 'e.a -i tu /uto/a ma5a0u la/ini 5ia /uto/a ngo6i 5o#e-3 Kama mi-'i5a "a ngo6i "etu ni /u.e/.a /ati/a m-ta#i -a.a$ u#e0u .a/e uta/u.a F?G maili3 5igment melanin "a ngo6i 6etu anatoa #angi "a ngo6i /ama 'a/i n/$ gi6a$ manjano

Ka.ai&a "a unene .a ngo6i ni G3D-D mm- la/ini /.a /u6ingatia /a6i$ -'ug'uli na matumi6i unene .a/e ni to0auti /ati/a -e'emu m+alim+ali 6a m.ili3 T'inne-t ni juu "a ma2'o "a /i5imo 2'a G3?mm na t'i2/e-t ni /ati/a %in".a %"etu /u5ima Imm3 Kati/a ngo6i "etu /una u-io n".ele 0olli2le- am+ao i&a&i "ao ni D 2#o#e- juu "a m-ingi .a i&a&i "a n".ele3 4uu "a m-ingi "a anatom" ngo6i "a +ina&amu ina %i0uni/o I na /a6i 6a/e ni m+alim+ali3

maa#u0u m.ana-a"an-i !# Logan )lan&e#ing ame.aita ni uum+aji /u-i-imua na "a aja+u3 Ye"e ana-ema /u.a ngo6i ni -i tu /i0uni/o ina/ti% .a m.ili .etu la/ini ni &'a'i#i 2'om+o 'ai3 /a6i m/uu .a ngo6i ni /ugu-a3 +ali na 'a"o$ 'ii /i0uni/o n"em+am+a ina /a6i %ile maalum /.am+a /ama ni 'a6ija0ani/i.a na tole.a +a-i ina.e6a /ute/ele6a maju/umu "a la&'a na 'a#u0u$$ /u-i/ia$ m.en"e /uona n/ na ana.e6a /utu5a /uan6i-'.a /.a u.e6o .a/e e@t#a-en-o#"3 Wa/ati na tena -i-i /u5ata mi0ano "a u+o#a maalum "a ngo6i am+a"o ngo6i 'a#u0u$ anaona %itu$ a/i-i/ia -auti na la&'a "a 2'a/ula3 ngo6i "a .atu .a-ioona ina/u.a 'i%"o n"eti /.am+a 'a.ana +ot'e# /u'u-u u/o-e0u .ao .a ma2'o3

uum+aji .a u+ongo .a +ina&amu ni 'ata 6ai&i "a aja+u3 Ili"oam+atani-'.a /ati/a -an&u/u "a =I in2'e- m#a+a-na u6ito .a 5aun&i D u+ongo +an&a#i maa#i0a "a angalau ili"o5ita$ "a -a-a na "a +aa&a"e /ati/a 'ali latent3 Kati/a 0omu ni uongo m+egu "a ngu%u

6ote /imungu3 u+ongo .a +ina&amu ana -eli 2#o#e AF na AF "a Kia#a+u$ ? ne%a la/' am+a"o -.im- /ati/a maji "a njano na n"eu5e /ati/a 0omu "a -uala /iji%u na n"eu5e3 U+ongo *ii ni m/u#ugen6i .a /a6i "a /im.ili /ama /inga$ &ige-tion n/$ mi-uli 'a#a/ati +ali na 'ii +a'a#i /u+.a "a 0omu$ la&'a$ 'a#u0u$ /ugu-a na -auti &aima 'uti#i#i/a /a#i+u .ana&amu na tu#+ulen2e- /ati/a 'it- u+ongo3 u+ongo anaele.a$ inatam+ua$ 2la--i0ie- "ote 'a"a na /i-'a anatoa uamu6i .a/e3 Kati/a -an&u/u a/am.ita mmoja u+ongo 'u5ata ma.a6o ma5"a na "a 6amani$ utaji#i .ame/u-an"i/a maa#i0a$ /u6ali.a "a -a-a na "a %i6a6i im5#int- ulio5ita$ 0u#a'a E 'u6uni u6oe0u n/ Yote 'ii ime/u.a imeone/ana na .ana-a"an-i3

Wa/ati /a6i na male6i "a .ote en&o/#ini na te6i e@o2#ine .ali/ut.a nje .ana-a"an-i a/a.aita ma-an&u/u /imiuji6a3 *i6i te6i -i tu /u-ai&ia /ati/a male6i "a m.ili .a +ina&amu la/ini /.am+a m"-te#iou-l" m%uto -e'emu "a 0a'amu na 0a'amu "a u+ongo3

-eli "a mai-'a "a m.ili .etu ni inaone/ana juu /ama /itengo n&ogo "a m.ili .etu3 Kama moja maele6o minutel"$ m.ili .etu 'u0an"a +a'a#i 'o&a#i .a -eli 'i6i 'ai3 Sitini na tano a-ilimia "a maji na ni /iini ina 2"to5la-m$ 5#oto5la6imu na /iini3 Kati/a uum+aji "ao itatumi/a /a+oni$ /lo#i&i$ o/-ijeni$ nait#ojeni$ 5'o-5'o#u- n/ K.a muji+u .a Anatomia "a +ina&amu m.ili "etu ina I$GG$GG$GG$GG$ -eli GGG3 Kulingana na .ana-a"an-i 'ai.e6e/ani /u5ima na %i0aa %"a m2'angan"i/o .a ni-'ati .a -eli 'i6i na mam+o am+a"o /u2'u/ua -e'emu /ati/a u6ali-'aji .a -eli 'i6i3

Kati/a /ituo 2'a 2"to5la-m "a /iini ni /iini3 Kati/a /iini /ila /una jo6i =F "a 2'#omo-omena .ao ni ali0an"a juu "a %itengo ina"oit.a jeni3 Kila /iini ina jo6i ?$GGG /.a A$=G$GGG .a jeni3 4eni 'i6i ni linaloun&.a na RNA !NA3 *ii ni /ilele 2'a -u+tilit"3 /utu5.a na u/ungu .a u/oo 'u5ati/ana /ati/a jeni 'i6i3 -i0a maalum "a %i6a6i .a-io'e-a+i/a 'u5ati/ana /ati/a jeni 'i6i na n"a/ati m.a0a/a ni 'u&'i'i#i-'a -i0a 'i6i3

Kuone/ana inaone/ana /ana /.am+a +a+a na mama 5#o2#eate- mtoto na 'i%"o mtoto ana5a-.a /u0anana /.ao tu3 La/ini imani 'ii /uenea ana5ata jolt ma#a n"ingi /.a -a+a+u jeni "a mtoto ni linaloun&.a "a -i0a n"ingi 6a .a6a6i .a/e -i tu la/ini /i6a6i .a-io'e-a+i/a "a ma+a+u m+ele "ao na 'i%"o mtoto 'u&'i'i#i-'a +aa&'i "a u+o#a .a 5e/ee3

tu ana.e6a tu /u.a ina0an"i/a .a/ati mmoja anatam+ua ngu%u "a mai-'a am+a"o ina0an"a juu +ina&amu3 Tu /ama ni aja+u /.am+a m+egu ni .aongo0u na #i-a-i$ /i-'a

/u5an&a na +aa&a"e /ati/a mti giganti2 /ati/a njia -a.a /ium+e 'ai ina /u0an"a 'ata 6ai&i ma/ali jiti'a&a .a/ati 2'anga3 manii ni 'i%"o %i&ogo AGGG n&ugu "a/e ana.e6a /u/aa /.en"e n2'a "a -in&ano3 Wa/ati .a /ujamiiana /una /ia-i umeme ulioto/ana /ati/a %iungo %"a u6a6i /.am+a /uto/ana na in-tigation "a/e manii -eti m+ali /u5ata m5en6i .a/e "aani o%um3 K.a 'ili manii ina 'oja /.a /a-i /.am+a /u/im+ia !uma unaone/ana 5ole5ole /.a /ulingani-'a na 'a"o3 manii .a/ati .a /uta0uta o%um ina /u/im+ia um+ali m#e0u %ile /uto/ana na /u/o-e/ana /.a u-a.a .a -u#a "a/e "a /.am+a ina.e6a /u.a i/ilingani-'.a na mtu mmoja 2i#2umam+ulating n2'i "etu "ote3

Kuna -i#i n"ingi /ati/a m.ili .etu /.am+a .engi .ao ni +a&o -i#i /uto/a u0a'amu .etu3

4e$ ni /a6i "a 'omoni$ /#omo-omu$ -eli .anaoi-'i na u.e6o .ao .a aja+u$ n&ogo 0a'amu a/ili$ /i'i-ia un"eti$ e@t#a-en-o#" u.e6o$ +ina0-i &#i%- mtin&o .a mai-'a$ u-'a.i-'i ungu m.anga$ jam+o /emi/ali na g'ala /imungu ngu%u /ati/a 0omu "a moto .a ngu%u "a mai-'a: Tunajua tu /i&ogo /u'u-u 'a"a "ote3 La/ini m-ingi gani ni ni um+a: tu 'ajui 2'o2'ote /u'u-u 'ili3 K.a /u-ema /.am+a m.ili 5ole anaongo6a /a6i 'i6i 6ote -i-i /u+a/i /im"a3
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

Ku'u-u m.ili .a +ina&amu (.ana *e#+e#t ana-ema /.am+a3 ;Kila inatoa umu'imu na uta0iti .a anatom" 'a.e6i /u+a/ia /a0i#i3; Vile mtu /.a /u/u+ali /i/amili0u ngu%u "a (.ana /ama m2'o#aji -ta&i /amili "a u+uni0u ma5en6i a5tl" /utumia m.ili jumla na 'ila /u0i/ia moja "a /i#o'o "a lengo3

SURA YA NANE
(a'a#i "a 0a'amu /ujuli/ana KATIKA FUKO WA )'a/#a- SITA

*i"o n"anja "a anatom" "a +ina&amu /uja&ili.a 'a5o a.ali ni .a aina "a /a.ai&a na ime/u.a ali-oma na /uele.e/a /.a /utumia %i0aa %"a /iu0un&i3 *i/i ni /i5engele jumla .a m.ili .etu3 (aa&a "a /u0an"a u2'am+u6i .a u5a-uaji 5at'ologi2al /a6i %iungo /u%unj.a3

Zai&i "a 'ii .a/ati -i-i maja&iliano "a -uala 0a'amu "a m.ili .a +ina&amu +a-i ni &'a'i#i ni .a jumla na 'ila3 Ni 'i%"o jumla /.am+a 'a#a/a /ama ngu%u "a mai-'a Pungua m.ili jumla 0all- go#o0a na /.am+a m.ili am+a"o mu&a tu /a+la ali/u.a a/item+ea na /u6ungum6a -a-a uo6o m+ali3 Na .a/ati 'uo 'uo m.ili ni 5ole /.am+a %itengo %"a/e %"ote n&ogo E /u+.a ni alijiunga na 0a'amu 2o-mi23 Kuna /itu -a-a /ati/a )o-mo- 'ii am+a"o .ao im+i+e /ama /.a u.e6o .ao na /utu5a m+ali mno3 K.a -a+a+u na0-i "a mtu +ina0-i ni -e'emu "a na0-i 2o-mi2$ ali"e/u.a ana5o/ea ni-'ati /uto/a 'umo na /u2'angia /ati/a u.e6o .a/e m.en"e.e3 Kila ma#a /una mja&ala .a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 5ia /una maele6o "a /ituo 'i/i 5ole -ana 0a'amu3

Kuna %ituo %"a .a-io'e-a+i/a /ati/a m.ili .a +ina&amu am+a"o /.a .ingi /ati/a mai-'a "a ngu%u na ni-'ati mu'imu ngu%u3 *i6i ni n"eti -5ot- na jumla "ao ni 1GG3 Wa/ati /una u-a.a .a ni-'ati mu'imu ngu%u /ati/a maeneo 'a"a n"eti$ a0"a 5ia /u6o#ota na 'i%"o mtu 'u"o 'uangu/a ma.in&o magonj.a mengi3 Kati/a u.anja .a mati+a+u matanga6o 'a"a n"eti .ana5e.a mengi "a umu'imu3 K.a /.eli "a m-ingi .a m+inu A2u5un2tu#e na a2u5#e--u#e "a /uti+u magonj.a m+alim+ali n2'ini )'ina na 4a5an ni 'a"a matanga6o n"eti3

m.ana-a"an-i maa#u0u K3 )a#l0#ie& /ati/a /ita+u 2'a/e ;Vituo Vital .a tu; anaan&i/a n"u6i 6a ne%a ni /ujilim+i/i6ia 6ai&i /ati/a maeneo 'a"a n"eti na -i tu ni .ao /u'u-iana na mtu m.ingine la/ini 5ia /u'u-iana na /ituo 2'ao3 +ali na matanga6o n"eti /una 1 %ituo %ingine .a/uu /ati/a m.ili .etu /ati/a mali am+a"o u-io .a ni-'ati mu'imu ngu%u na u.e6o e@t#a-en-o#" 'u5ati/ana angalau /ati/a 'ali latent3 Vituo 'i%i 1 .anait.a )'a/#a- au 5le@u-e-3 Kati/a )'a/#a- 'a"a n"u6i maa#i0a 7ne%a8 ni /u2'a0u/a /.a /i5imo /i/uu3 )'a/#a- .alio5o /ati/a /an&a am+a5o miili "etu 5ato na 'ila /uungana3

m.ana-ai/olojia maa#u0u .a Ula"a$ Pa#a2el-u-$ ametoa .ito %ituo 'i%i m.ili 'ila /ama ;a-t#um; 7n"ota8 na ana-ema /.am+a 'i6i ni 6a 'a6ina ngu%u3 Kulingana na"e /.a njia "a /ati "a 'a"a ni-'ati %ituo "a gala@ie- na -e'emu n"ingine "a 2o-mo- /uingia m.ili .etu3

Wa-omi Yogi2 /u.aita )'a/#a- 5ia /ama lotu- /.a m0ano3 lotu- mo"o$ na%el lotu-$ /i2'.a lotu- n/ Kati/a lug'a "a Kiinge#e6a lotu- 'ii inait.a 5le/-i na /ulingana na (u&'i-m Kija5ani Zen 6inait.a ;)u-o-;3 Kati/a 0al-a0a "a Ki2'ina Tao )'a/#a- ni muungano .a 2o-mi2 /iume na .a /i/e ni-'ati "aani ;Yang na Yin;3

maele6o "a /u0an"a juu "a m.ili /.am+a 'ila ali"o5e.a na 'e-'imi.a 4o'n Woo&#o00e /ati/a ;Ngu%u /ama Realit"; na /ati/a ;S'a/ti e%am S'aa/ta;$ VG #ele /ati/a ;Kun&alini "-te#iou-;$ Vol3 =o0 ;*i-to#ia "a Fal-a0a "a *in&i na S'#i !a-gu5ta$; Kita+u 2'a Ti+etan U/om+o6i /uu ;na E%an- Vantage na; "t'olog" .a Soul ;na *G (en-e$ ni /ati/a u/.eli /.am+a am+a"o ili/u.a /u.e/a m+ele /.a Tant#a na Yoga na Ri-'i*in&i na .ana0al-a0a3 I&a Kun&alini na Pingala$ Su-'umna$ e#u&an& na %ituo = oola&'a#-Sa'a-#a# ili%"oele6.a /ati/a maan&i/o /ama Yoga Kun&al"u5ani-'a&$ Yoga#na% Tant#a$ !'"an (in&u U5ani-'a&$ a'ani#%an Tant#a$ S'at2'a/#a Ni#u5anam$ Kula#na% Tant#a$ S'a#a&a Tila/ n/ ina.e6a elu2i&ate& /ati/a lug'a "a /i-a"an-i /ati/a namna m&ogo -ana3

Wana-a"an-i m#e0u Su-'umna /ama &i5ole umeme3 Se'emu "a/e "a 2'ini ait.a"e 2a&a e,uina ni /amili "a-%e umeme na nu-u juu ina"oit.a 2e#e+#um ina > %e umeme3 'ali "a 2a&a e,uina na oola&'a# )'a/#a ni moja tu3 Kati/a njia -a.a "a ;/u5aa menomeno inle&a m0umo; -a-a /ati/a u+ongon"uma ni -a.a na )'a/#a Sa'a-#a# "a Yoga3 Kati/a 'ali na&#a .a/ati mti#i#i/o ni /uto/a 2'ini 'a&i juu$ ni ali-ema -a0a#i /uto/a m+egu "a u5en&o na "a (#a'man na ita/a5o/amili/a /ati/a a#g !e%"aan "a e#u&an&3 0ano -e'emu 'i6i .ana5e.a majina m+alim+ali la/ini /ati/a 'ali 'ali-i ni -a-a /ama ma.im+i "a 'ila "a -uma/uumeme3 Wana-a"an-i .anatuam+ia /.am+a /.a .a-tani /una -'ini/i6o umeme .a A la/' %olt E 2m /ati/a m.ili .etu3 Kama %ium+e .engine u%ujaji 'ii /uto/a -e'emu 6a -i#i$ ngo6i$ na 5um6i ili na 'i%"o ana5ata /u'a#i+i.a3 tu tu ime/u.a 'e#i na ungu 5amoja na ngu%u "a /uonge6a ngu%u am+a"o na0-i "a/e ime-'u/a /ati/a -'imo "a /uangu/a3 /u%uja 6ina.e6a /u6uili.a na mtu na /u5itia ma6oea Yogi2 "a -a0a#i /uto/a moja )'a/#a 7mi-'i5a "a 0a'amu8 na m.ingine$ Kamal Sa'a-#a# ina.e6a ulioamili-'.a /ati/a /an&a /i2'.a na 'i%"o .ana.e6a /uonge6a moja "a ungu m.anga3

Kama ili%"otaj.a /a+la /una /a+i-a I )'a/#a-3 -a+a am+a"o ni Sa'a-#a# inait.a lotuAGGG-5etalle&3 Zai&i "a 'a5a tutatoa maele6o ma0u5i "a u'u-iano .a anatom" "a m.ili .a +ina&amu /.a )'a/#a- "a/e -am+am+a3

)'a/#a oola&'a# i/o /ati/a nu-u "a 2'ini "a Su-'umna 7m0e#eji /ati "a 2'o#& .a mgongo8 /ati/a eneo 2a#/-ijial "a e#u&an& -am+am+a na eneo la /ati "a m/un&u na 2'om+o u6a6i .a m-am+a3 Zai&i "a 'a5a #un&o la mi6i6i -a/#amu uja-i#i /.am+a /ui+u/a /uto/a 2a&a e,uina /ujenga 5le/-i -a/#amu na 5e#ineal3 mti#i#i/o umeme /ati/a ma-'a&a 'a"a uja-i#i /u0an"a e&&ie- /.am+a .a6i ni-'ati /ama %im+unga3 *ii 5ole -ana mti#i#i/o umeme inait.a oola&'a# S'a/ti na /a6i "a/e /uu ni "a u6a6i na u6a6i3 S'a/ti Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 analala 'a5a na T.ining D O 5an&e 6ote3 ti#i#i/o 'uu ni u6oe0u na Yogi- /ama lotu- "a 5etali F na 'i6i F ni i-'a#a "a neema "a m.i-'o$ neema "a a-ili$ neema Yogi2 na ma-'ujaa m+alim+ali3 *a5a /una %i+#ation "a S'a+&a (#a'man 7-auti8 na neno /.am+a linato/ana ni ;Lum;3 Tanmat#a "a )'a/#a 'ii ni 'a#u0u na /i5engele ni n2'i3

Wa/ati .e.e /u-a0i#i /.en&a /.en"e gum6o .a mgongo 7 e#u&an&8 )'a/#a ija"o ni S%a&i-'t'an3 Ni 'ali %i&ole F 'a5o juu oola&'a# "aani /ati/a '"5oga-t#ium3 mi-'i5a "a 0a'amu "a juu 'a5a ni ali0an"a juu "a uja-i#i .a ma-'a&a Su-'umna na ganglioni u-'i#i/ano /.am+a ni 'ali "a u5an&e .a Su-'umna3 2'om+o n&ani limeungani-'.a /.a te6i a&#enali ni na -e2#ete- 'omoni a&#enal3 Wa/ati 'ii a&#enalin ni 'ai ina u.e6o /uon&o/ana na utete .a a/ili na %i/.a6o %ingine3 Ka6i "a/e /uu ni e@2#etion na 2'a0u3 La/ini .a/ati ni ulioamili-'.a inaonge6a ngu%u na VI 3 Sne&%#i&ninga# "ote "a a/ili /ama /uto0an"a uamini0u u+.ete$ ni&'amu n/ ni /u'a#i+i.a3 4uu 'a5a /una lotu- na 5etal- I3 +egu "a/e mant#a ni ;Vum;3 Tanmat#a "a )'a/#a 'ii ni Ra-a 7jui-i8 na /i5engele "a/e ni maji3 oola&'a# na S%a&'i-'t'an )'a/#a- /uja 2'ini "a /un&i moja na muungano .a/e 7/ito%u8 inait.a Ru&#ag#ant'i3

)'a/#a tatu ni ani5u#3 Koto/a anatomi2al ni /u5ati/ana /ati/a /an&a na%el "aani /an&a lum+a# "a e#u&an&3 Zai&i "a 'a5a ni mi-'i5a "a 0a'amu "a jua am+a"o ni -umu /uto/ana na muungano .a ganglioni u-'i#i/ano na #un&o la +a'a-'a %agu-i uja-i#i3 te6i limeungani-'.a na 'ii ni /ongo-'o am+a"o ina0an"a En6"me- m+ali 'omoni3 Wa/ati )'a/#a 'ii ni ulioamili-'.a ngu%u "a mtu na augment- ma5en6i ngu%u3 Ka6i "a/e /uu ni /u-ai&ia &ige-tion3 Sne&%#i&ninga# "etu u5ungu0u .a a/ili na mmoja ni /utega /u0uata njia "a /i#o'o3 *ii lotu- 'ali /ati/a /ito%u ana 5etal- AG3 +egu "a/e mant#a ni ;#om;3 Tanmant#a "a/e ni 0omu 7ina"oone/ana8 na /i5engele "a/e ni moto3 Kama .e.e ni /uam-'a$ mioto D "a m.ili ni ignite& na 'i%"o 'u-ai&ia /ati/a -a0a#i 6ai&i3 ni-'ati "a aja+u "a )'a/#a 'ii ili/u.a /i5imo na !# 4a5an *i#o-'ima oto"ama na )'a/#a ma-'ine "a/e na a/a5ima g#a5' juu "a m-ingi .a/e3 Ti+etan- /uiita ani5a&ma3 )'a/#a nne ni Ana'at am+a"o i/o n"uma "a mo"o /ati/a mi-'i5a "a 0a'amu "a mo"o3 Zai&i "a mn"o#o#o 'a5a

u-'i#i/ano ganglioni$ Su-'umna na uja-i#i %agu-i /uungana na /uun&a me-' na 'i%"o %i0aa %"a ni-'ati /.a /an&a n6ima "a mo"o3 *ii ina lotu- 5etal- A=3 2'an6o mi6i6i "a ni-'ati 5a2ema/e# ni 6ai&i "a 'a5a3 *ii 5ia ni /uit.a /ati/ati "a 'i-ia n"eti3 )'a/#a *ii ni 2'an6o 2'a uju6i .a /i-anii$ u6oe0u e2-tati2 na 'i-ia ma#i&a&i3 Wa/ati ni ulioamili-'.a$ 'i-ia /ama 'u&uma "a u/a#imu mo"o$ /i#o'o$ ut'a+iti na 'i-ia "a ;&unia ni moja "a umoja .a 0amilia; imejaa3 te6i /ongo-'o ni limeungani-'.a na 'i"o3 Ka6i "a/e /uu ni /.a +an&a#i "a ngu%u mu'imu 7P#ana8 na /utumia ni a5tl"3 ant#a m+egu "a )'a/#a 'ii ni ;Yum;3 *ii ni 'atua "a mi/oa "a S'a+&a (#a'man au Anaa'at Naa& 7 ungu -oun&83 Tanmant#a "a/e ni -auti na /i5engele ni 'e.a3 Anaa'at na ani5u# )'a/#a- /u.e/a 5amoja /uun&a K'an& Soo#"a na Vi-'nu G#ant'i3

Kati/a /oo ni )'a/#a Vi-'u&'i3 te6i na te6i /o#omeo na la#"ngeal uliojeng.a n"uma "a/e ni limeungani-'.a /.a )'a/#a Vi-'u&'i3 On inle&a m+egu 'ii )'a/#a "a u.e6o e@t#a-en-o#" 2'i5u/i6i nje3 *ii )'a/#a /.a /u-'a.i-'i n&ogo 0a'amu a/ili na /ituo 2'a 5-"2'i2 a2ti%ate- nu-u .a /ulia .a u+ongo ina"oit.a ;Silent A#ea;3 lotu- juu 'a5a ina 5etal- AI na m+egu "a/e mant#a ni ;*um;3 Tanmant#a "a/e ni /ugu-a na na0a-i ni /i5engele .a/e3 )'a/#a m.i-'o inait.a Ajna am+a"o /.a /uungani-'a na )'a/#a Vi-'u&'i 'u0an"a juu G#ou5 )'an&#a na (#a'ma G#ant'i3 +egu "a/e mant#a ni ;Aum; na /i5engele .a/e ni a/ili3 Ina 5etal- = na ni muungano .a te6i "a 5ituita#" na 5ineal3 Kati/a 'atua 0o2al /ati "a e"e+#o.- ni 'ali te6i 'a"a na u&'i+iti .a -'ug'uli 6ote m.ili3 On inle&a ni m+ele "etu /imungu i/a0ungu/a3 Wa/ati m0umo lim+i2 na '"5ot'alamu- ni ulioamili-'.a$ %i0uni/o .ote u+ongo ni /u0unguli.a u53 *i%"o na0-i "a mtu +ina0-i ana/u.a na u.e6o .a /uungani-'a /.a #o'o "a 2o-mi2 7 ungu83

Sa'a-#a# ni /ituo 2'a m.i-'o .a -a0a#i /u+.a "a /uam/a Kun&alini am+a"o ni -a-a /ati/a m/oa .a /ati "a u+ongo "aani /ati/a 2a5-ule n&ani na m0umo menomeno inle&a3 ael0u "a 2'e2'e /u5ata lilio /uto/a 'umo na 'i%"o ni .ito Sa'a-#a#3 Pia inait.a (#a'malo/ na (#a'ma#an&'#a3 )'a/#a Ajna ameungani/a "a/e /ati/a 0omu "a /ituo 2'a u+uni0u3 Sa'a-#a# ni Pole Ka-/a6ini am+a"o juu "a /uungana /.a #o'o "a 2o-mi2 a0i/e neema "a (#a'man3 Ku-i-imua Sa'a-#a# maana inle&a %ituo a-uala "a G#e" /ati/a u+ongo3 Su-'umna uja-i#i am+ao 'uto/ea /uto/a m-ingi iit.a"o oola&'a# )'a/#a ina2'u/ua 5amoja na 'a"o I&a 7Ganga8 na Pingala ne%a 7Yamuna8 "aani /u-'oto /.en&a /ulia na /i-'a /uto/a /ulia /.en&a /u-'oto3 I&a am+a"o ni u5an&e .a /u-'oto anait.a )'an&#a Naa&i na ina-%e im5ul-e- umeme3 Pingala ni u5an&e .a /ulia na inait.a Su#"a Naa&i am+a"o ina > %e umeme m-u/umo3 Ina 5ointi = "a muungano am+a"o /.a /uungani-'a /.a Su-'umna /ama Sa#a.ati 'u0an"a muungano D-6i6i /ati/a )'a/#aoola&'a# na Ajna3 I&a na ne%a Pingala /u.a/ili-'a ne%a 5a#a-"m5at'eti2 na u-'i#i/ano m0umo3

Kati/a 'ali 'ali-i ni %igumu /uele6ea Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 /ati/a -uala anatomi2al3 Nini -i-i nime.a5a juu ni u6oe0u .a t'in/e#- /u+.a 7 anee-'i-83 Kun&alini S'a/ti ina majina mengi /ama Po.e# Kimungu n"o/a$ ngu%u "a mai-'a$ moto .a mai-'a n/ Kimungu ni-'ati "ali"o5ati/ana /uto/a Kun&alini /uam/a na uan6i-'aji .a )'a/#a- I anatoa mtu ngu%u "a /imungu3

SURA YA TISA
*II NI WILI Kimungu /u+a "a g'alani "a %"om+o SA(A

K.a ujumla .a/ati .a /uja&ili Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 -i-i maja&iliano "a )'a/#a- I la/ini /ati/a 'ali 'ali-i ni 1 /.a i&a&i3 Sa'a-#a# au lotu- AGGG-5etalle& ni mna#a .a )'a/#a- .ote3 K.a -a+a+u ni /ati/a u+ongo ni /u2'u/uli.a .a/uu3 Ni aja+u /.a -a+a+u la+ele& /una )'a/#a- ? /ati/a e#u&ana& 7-5inal 2'o#&8 )'a/#a$ Ajna /ati "a e"e+#o.- na /i-'a Sa'a-#a# /ati/a /an&a /i2'.a3

Lo/a- 1 7%ium+e %"ote8 "ana%"oele6.a3 ajina "ao ni ('oo'a$ ('u%a'a$ S%a'a$ a'a'a$ 4ana'a$ Ta5a'a$ Sat"am3 *ata /ati/a maan&i/o "a Kii-lamu ni ali-ema /.am+a ungu ana/aa /ati/a 1 t' m+inguni3 Tangu n"a/ati 6a /ale maele6o "ana"o0anana ni /utole.a /ati/a &ini "a Ki/#i-to 5ia3 !unia "etu ni moja +a&o 1 ma&a#a-a "a %ium+e .anaoi-'i juu "a/e &%-3 m2'anga$ ma.e$ miti$ mimea$ ma&ini$ maji3

moja .a/um+u/e /.am+a ulim.engu 1 'a.e6i /u5ati/ana /ati/a na0a-i inte# -tella# "a n"en6o ulim.engu .etu3 *ao -i 'u/o juu /ati/a anga .ala 2'ini -a"a#i &unia "etu3 Kati/a 'ali 'ali-i .alio5o /ati/a 0a'amu +ina&amu3 K.a -a+a+u ma2#o2o-m 7ulim.engu8 ni -a-a /ati/a mi2#o2o-m 7+ina&amu 5-"2'e83 *i%"o +a&ala "a /u5otea m+ali /ati/a ulim.engu .a nje Lo/a- 'i6i 1 .ana5a-.a /u.a inaone/ana /.a n&ani "aani /ati/a 0a'amu 6etu3 *i%i mtu ana.e6a /u.a-iliana &unia 'i6i3

Kulingana na &a.a A"u#%e&i2 m.ili una ma&ini 1 na .ao ni &amu$ ngo6i$ jui-i$ n"ama$ mi0u5a$ ma0uta na -'a'a.a3 Inga.a 'i6i ni /uone/ana to0auti$ la/ini .ao ni tig'tl" inte#.o%en n&ani3 Ku.e/a 'a"a "ote 5amoja 'u0an"a 1 m.ili .etu jumla3 Wa/ati n"anja 1-ma#a "a mtu +ina0-i ni /uja&ili.a$ ni 5amoja na u#e0u$ u5ana$ u#e0u 7ma#a D /i5engele

"aani 'olog#a5'"8$ ngono maalum 7mu&a-na0a-i8 na .a tano ni /u5am+ana jam+o3 Ni -uala la tano am+a6o 6ina'u-iana na m.ili 5ole /.am+a +an&a#i u.e6o e@t#a-en-o#"3 Ki5engele -ita ni m2'a/ato /u0i/i#i na -a+a ni /imungu 'i-ia3 /.an6a F %i5engele ni /i0"on6i na tatu ili"o+a/i ni ma-uala "a 0a'amu3

Ka+la "a mauaji "a Vali (.ana Ram %i-a- u.e6o .a/e .a /imungu$ /.a Sug#ee%a na /ung<oa miti 1 .a/ati 'uo 'uo /.a m-'ale mmoja tu3 Kati/a 'ali 'ali-i 'i6i miti 1 "ana'u-iana na )'a/#a- 1 .a m.ili .etu 'ila3 K.a -a+a+u A+'iman"u ali/u.a a.a/ene& )'a/#a- 'a"a 1 /.a namna ana"e.e6a 'a/u.e6a /uja nje "a .a%u )'a/#a%"u'a "ali"o.e/.a na Kau#a%a- li2'a "a u/.eli /.am+a "e"e ali/u.a "ali"o5ati/ana 'e/ima .a /im+inguni .a/ati +a&o /ati/a tum+o la mama "a/e Utta#a "a3 Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni 'i%"o t'amani /.am+a ime/u.a ime0ung.a /ati/a )'a/#a- 1 .a m.ili .etu 'ila am+a"o ni "a /u0uli /u+a /imungu3

Tuna5o6ungum6ia "a )'a/#a- 1 75le@u-e-8 ni 'ali /ati/a uta#ati+u 'uu na m-ingi "a &%mgongo3 A3 oola&'a# =3 S%a&'i-'t'an D3 ani5oo# F3 Anaa'at ?3 Vi-'u&'i I3 Ajna 13 Sa'a-#a#3 Pamoja na )'a/#a Ajna /ati/a maeneo 0ulani .ao /utaja )'a/#a (in&u 5ia3 *i%"o Sa'a-#a# 7(#a'ma#an&'#a8 ni /u2'u/uli.a /ituo 2'a m.i-'o /ati/a 0omu "a lotuAGGG-5etalle& au n"o/a AGGG-'ea&e&3 Kati/a 'ali 'ali-i 5amoja na 'a"o$ /una tu 1 )'a/#aeti -'e#ia Sa'a-#a# juu "a )'a/#a- 2'ini I3 Ni mengi -ana -a.a na te6i "a 5ituita#" /u.a m/uu .a te6i "ote en&o/#ini3 *a"a )'a/#a- I ina.e6a ali-ema /.a /u.a .ote to0auti uliojeng.a na 5ia /ama /u'u-iana na mtu m.ingine tu /ama mi-imu "a m.a/a mmoja ni /u'u-iana na mtu m.ingine3 Wao 5ia 6inait.a ma.e "a maili I na /.am+a 1 t' moja +a&ala "a /u.a ji.e ni 'e/alu ta/ati0u3

&'e'e+u 0ulani "a Yogi- /u.aita )'a/#a- 'a"a /ama 1 miili "aani A3 Kim.ili m.ili =3 Et'e#i2 m.ili D3 A-t#al m.ili F3 A/ili m.ili ?3 Ki#o'o m.ili I3 )o-mi2 m.ili 13 Kimungu m.ili3 m.ili ina.e6a /uone/ana /.a ma2'o "etu jumla3 %iungo %"a n&ani "a m.ili una.e6a /u.a alijua /.a /ugu-a "ao au /u5itia njia n"ingine3

m.ili 5ili ni ile am+a"o ma.a6o "a /u6ali.a3 *a5a moja u6oe0u ana5en&a E &i-li/e-$ 'e-'ima E tu-i$ mtu m.en"e.e .ageni E$ #i&'aa E /uto#i&'i/a$ muungano E /ujitenga na .engine %ile u6oe0u tamu E ma2'ungu3 *uu ni m.ili et'e#i2 am+a"o -tu&io T'eo-o5'i-t/ama ma#a m+ili et'e#i23 Wanaona ni -a.a na Ko-'a P#ana au ala mu'imu3 La/ini /ati/a a2tualit" ina mi5a/a /uenea 6ai&i3 *ii ni /uone/ana na /i5imo /ama <(io0lu@e-<3 Lea&+eate# ali/u.a /uja&ili.a 'ii /.a njia "a ; an-one/ana-In%i-i+le;3 Pia inait.a I&eo-5'e#e3

m.ili .a tatu ni /u'u-iana na ma.a6o$ manti/i$ a/ili$ na a/ili "a ungu3 Ni /u'u-iana na ta+ia "a /ijamii$ ta+ia 6a /i-taa#a+u$ iti/a&i$ li/ing$ n/ Kati/a utama&uni m.ili .a a/ili /una e2-tati2 u6oe0u .a uju6i .a /i-anii na /ati/a 'a"o$ 'uon"e-'a .a6i 'i-ia ma#i&a&i3 *ii ni &unia "a u-i/i%u3 Kati/a m.ili 'uu ana/aa 'u#uma$ u/a#imu$ maa&ili n/ m.ili .a nne ni m.ili .a a/ili /ati/a utu/u0u am+a"o 'u&'i'i#i-'a na &a#ing "etu na ma-'ujaa /u/omaa 6ai&i "a 'a5a3 Ni juu "a m-ingi 'uu /.am+a mtu .aan&i-'i mu-ta/a+ali .a/e3 Kama ni a5tl" itatumi/a mtu una0i/ia /ilele 2'a mai-'a "a/e na /ama -ne&%#i&- .a/e$ 'u-a+a+i-'a angu/o la/e3

m.ili .a tano ni m.ili .a /i#o'o na ni 'a6ina "a u.e6o e@t#a-en-o#"3 n&ogo a/ili 0a'amu ni n&ani "a mamla/a "a/e3 Kati/a m.ili .a -ita ni um+a Ri-'i- .anaume$ "a au-te#itie-$ Yogi-$ .atu .a n/ /uji&'i+iti Kati/a m.ili .a -a+a to0auti /.a /u6ingatia ;mgo&i na "a/o; ni /u-'in&a3 Zai&i "a 'a5a ni a.a/ene& /uto/u.a "a ;&unia /ama 0amilia moja moja; na /.am+a ;%ium+e .ote ni -e'emu "a na0-i "angu -ana;3 *a5a moja u6oe0u na0-i "a mtu na m.ili .a (#a'man3 *ili ni eneo la m+inguni na u/om+o6i .a /i#o'o3

Kati/a ('aga%ata S'i%a /una 'a&it'i "a aja+u juu "a m.ana S'i%a S/an& au /u6ali.a Ka#ti/e"a "a3 (.ana S'i%a .aliona /.am+a ali'itaji a/a6aa m.ana ma-'ujaa am+ao /u-'in&a ma5e5o na /uan6i-'a uta.ala .a !emi miungu3 *i%"o$ a/a"a/u+ali maom+i "a !emi miungu3 S'a'a.a S'i%aji "a .a6i /ama moto3 Pa#%ati$ m/e .a/e$ 'a/u.e6a /u%umilia moto 'uu na 'i%"o Vai-'.ana# ali2'u/ua 0omu "a -'a'a.a /i/e na im+i+e& 'ii /ati/a 0omu "a moto n&ani "a tum+o la/e3 Wa/ati S/an& ali6ali.a "e"e ali&'i'i#i-'.a -ana /imungu u6u#i /.am+a /uli/u.a na tati6o /ama /.a ata/a"e n"uma na /u+o#e-'a "a/e3 Pa#%atiji 'a.a/u.a na u6oe0u .o.ote3 *i%"o /a6i 'ii ili/u.a /u2'u/uli.a na K#iti/a- I 7Kilimia Sta#-83 Wao #ea#e& na S/an& /uli-'.a3 S/an& ulio&'i'i#i-'.a %in".a I ili /un".a ma6i.a /uto/a K#iti/a- I3 *i%"o Ka#ti/e"a 5ia inait.a S'a&anan 7I-'ea&e&83 *a#a/a /ama ali5ata ili "e"e /u-'am+uli.a na 5e5o na /u5ata u-'in&i juu "ao aliuli6a !emi-miungu /u2'u/ua 'atamu3

Um.ili-'o 'ii S/an& la6ima inaone/ana juu /ama /un&i la )'a/#a- I 75le@u-e-8 /u'u-iana na Kun&alini S'a/ti 5amoja na u-'a.i-'i .a/e3 S'i%a Reta- 7manii8 ila ni ngu%u Kun&alini moto na ili im+i+e Vai-'.ana# n&ani ni /utenguli.a3 )'a/#a- I /ama K#iti/a- I /utoa ma6i.a na /.a /u.a #o'o ma-'ujaa /ati/a u.anja ma/ali "a #o'o$ +a#a+a#a /i#o'o mgom+ea am+a"e ulioamili-'.a .a/e Kun&alini ngu%u utili6e- ni /.a malengo .ema .a /i#o'o3

*a"a )'a/#a- I -a-a /ati/a -e'emu "a 'ila "a e#u&an& ina.e6a i/ilingani-'.a na 5o.e#'ou-e- "a umeme na 5ia t#an-0oma3 Ka6i "a/e ni /u%utia ni-'ati /ati/a ulim.engu 'ila na 'i%"o /u+o#e-'a jumla$ 'ila na miili "a /a.ai&a3

Kulingana na Tant#a Sa"an-i mamla/a m/uu .a ulim.engu ni 2la--i0ie& /ati/a njia 19 Pa#a-'a/ti$ 4nan-'a/ti$ I22'a-'a/ti$ K#i"a-'a/ti$ Kun&alini-'a/ti$ at#i-'a/ti na Gu'"a-'a/ti3 muungano .a 'a.a .ote .anait.a ;G#an& Uni0i2ation "a Fa#-u-; na uta0iti n"en6o una0an"i/a /ati/a u.anja 'uu3

Kati/a -a"an-i "a /i#o'o mmoja 'u5ata maele6o "a .alim.engu 1$ +a'a#i$ milima$ ma+a#a n/ Ni 'ai.e6i 2o##elate& 4iog#a0ia3 K.a -a+a+u /ati/a 'ali 'ali-i ni maele6o "a u.anja .a /i#o'o 5amoja na /uun&.a /.a/e na u.e6o3 *i6i ni 1 /u+a "a %"om+o na n&ani "a/e mmoja 'u5ata "ote am+a"o mtu /ati/a mai-'a "a/e ina'itaji jumla na 'ila3

RUFANI YA WASO A4I /u'e-'imi.a
!EAR WASO A4I /u'e-'imi.a9

WE *AVE TO a#i .en"e.e itaenea AFUN!IS*O YA ma#e'emu Yuga Ri-'i S'#i#am S'a#ma A2'a#"a3 WE !O SO KWA VITA(U PRINTING KATIKA FO U *AR! NAKILI NA juu "a Nje TOO3 K.a /a6i 'ii Ta/ati0u Tunatoa .ito /.a WASO A4I WETU PEN!WA YA /i0e&'a KUKUFA!*ILI ORE %ile Ta/ati0u VITA(U YA 5#e2e5to# .etu #e%e#e&3 !O Kin&l" ZINGATIA KWA (A OUR ISSION NI itaenea AFUN!IS*O *AYA TAKATIFU Wo#l&.i&e SO AS /u6ali-'a !UNIANI A ANI NA U O4A !UNIANI3

K.a 'i"o /ama .e.e WANA /u/u+ali.a VITA(U S'#i#am S'a#ma A2'a#"a NA nia /i0e&'a /u&'amini ORE %ile aan&i/o ata/ati0u (ASI 4E AWASILIANO R3 A-'o/ N3 Ra.al AT Anuani ZIFUATAZO3

R3 A-'o/ N3 Ra.al ) E O Ga"at#i PRAGNA 5it' OFF3 VISNAGAR ROA! OPP3 GE( e'-ana DHF GGA NORT* Guja#at IN!IA

TEL NO9 > KA-G=1I=-=?AAIG E-mail9 a-'o/#a.alR-'#i#am-'a#ma32om

S*UG*ULI 0a'amu (RA* I) 2'ini "a mamla/a "a Kun&alini S'a/ti

Kati/a m.ili .a +ina&amu mmoja 'u5ata g'alani m.ingi .a m.anga Ki ungu 0a'amu3 La/ini /.a ajili "a matumi6i "a /ila -i/u mai-'a /i&ogo -ana "a ni itatumi/a3 Se'emu tu -ana &a/i/a "a m.anga 'uo ni /utumi/a /.a ajili "a /ulala /ula$ na -'ug'uli n"ingine 6a /ila -i/u 6a /a.ai&a3 K.a -a+a+u "a ta+ia ulio5ita -e'emu n&ogo tu ni itatumi/a3 *a/una -'a/a /una mengi "a -a-a ngu%u la/ini ni /ati/a 'ali latent3 Kama ni ulioamili-'.a 'i%"o /ama na /utumia ni /.a ma&'umuni ana"e.e6a +a-i mtu ana.e6a tu /u.a ina0an"i/a

/ati/a /a6i am+a"o mtu ana.e6a /u0an"a 2'ini "a uangali6i .a/e3 oja ni .on&e#-t#u2/ /uona jiti'a&a na -'ug'uli "a #o'o 'i6i /u+.a3 Ka.ai&aN 1 tu "a ni-'ati "a umeme /.am+a 5e#%a&e- m.ili na /i2'.a ni itatumi/a /.a .alei .engi +u-" /ati/a /a.ai&a "ao "a /ila -i/u3 -e'emu ili"o+a/i ina.e6a ulioamili-'.a na /uam/a S'a/ti Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 -a-a /ati/a /ila mtu3 tu ana.e6a /u.a /i#o'o /ama /ia-i /ama ngu%u moja a.a/en- 'ii latent Kun&alini ngu%u "a -a-a n&ani "a -i-i .ote3

Wana-a"an-i ima#a o5ine /.am+a anatom" "a u+ongo .a +ina&amu ni ngumu -ana3 Kati/a 'i"o neu#on /ila ni alijiunga na -ine5-i IG$GGG3 u'ami-'o .a m-u/umo 7ujum+e8 /uto/a neu#on moja 'a&i n"ingine ni "a /a-i "a maili DIG E -aa3 Ki-'a .a/a"a#u&ia na0a-i "ao "a a.ali3 Im5ul-e- 'a"a "ote 'uto/a ni-'ati u+ongo umeme3 Kulingana na m.ana-a"an-i S.e&en$ *ol&e# *a"&en$ ni /uto/ana na m-u/umo 'uu umeme /.am+a .ali&'ani -eli /u.a n"eti /.a ne%a3 A2ti%ation "a mng<a#o$ %ita$ u+agu6i ni mato/eo "a m-u/umo .a -eli 'i6i3

Kulingana na maa#u0u t'in/e#-m.ana-a"an-i Al+e#t Ein-tein +ina&amu /um+u/um+u g'alani ana u.e6o .a /u'i0a&'i AGGG im5ul-e- a#a+ 7ujum+e8 am+a6o ni -a.a na ma#a ? maele6o "ali"otole.a /ati/a Vol- DG3 "a En2"2lo5e&ia (#itanni2a3 u+ongo .a +ina&amu ali0an"a juu "a niu#oni AG a#a+ na AG -"na5-e- a#a+ ni g'ala "a -i0a "a aja+u na ni -an&u/u u2'a.i3 Wengi .ana-a"an-i .ataalamu u+ongo na /ama !# !) Ree0$ L* Snei&e#$ !# William *o#%ij$ !/ a#tin W3 (a# n/ /.en"e a/a-taaja+ia na ta+ia maalum "a u+ongo /u-ema /.am+a ni nje "a u.e6o .a mtu na /ujenga %ile -u5e# /om5"uta /ama u+ongo3

Kati/a .ale .ale na&#a$ mmoja anaona aja+u maalum mng<a#o /uto/a utoto "en"e.e3 *ii ni i-'a#a "a Kun&alini a.a/ene& 7Kimungu n"o/a Po.e#83 A2'a#"a S'an/a# /ati/a um#i 6a+uni "a mia/a D ali/u.a ma-te#e& mama "a/e ulimi Kimala"alam3 Ye"e /uji/um+u-'a Legen&- /ati/a n/ Pu#ana- /.a /u-i/ia 'uo /uto/a /.a .a6a6i .a/e3 Ali/u.a ame0an"a -'e#e'e t'#ea& a/i.a na um#i .a mia/a ? na .ali.a'imi6a /.a ajili "a ma-omo "a juu3 K.a um#i .a mia/a 1 ali/u.a ma-te#e& Ve&ant aan&i/o Ve&i2$ n/ Kati/a um#i .a mia/a H ali/u.a ulian6i-'.a /ati/a San"a-3 Kati/a mu&a m0u5i -ana a/a.a Yogi Si&'a3 K.a um#i .a mia/a AI ali/u.a /u/amili/a maan&i/o "a/e "a u0a0anu6i .a aan&i/o "ote ma/u+.a Ve&i23

Kale 'i-to#ia "a utama&uni "a *in&i ni -'a'i&i .a u/.eli 'uu /.am+a /ati/a eneo la maen&eleo na0-i Ri-'i- .ali/u.a njia m+ele /uan6ia m.an6o -ana "a mai-'a "ao3 tu ana.e6a /u-oma maele6o mengi "a namna 'i"o am+a"o /utu5atia glim5-e "a mato/eo "a utaji#i a.a/ene& 'aijuli/ani /imungu3

Ina.e6e/ana /.am+a +aa&'i "a .a-omaji .ana.e6a /u5ata maele6o juu "a e@agge#ation tu3 La/ini mtu ana5a-.a /utam+ua /u.a /una mi0ano mingi "a 'i%i /a#i+uni 5ia3 Ale@an&#a G#a'am (ell 6uli.a -imu a/i.a na um#i .a mia/a =G na (il%e# *a/i 6uli.a n&ege a/i.a na um#i .a mia/a D=3 El" .'ite" /ati/a um#i .a mia/a =K 6uli.a ma-'ine /.am+a 'utengani-'a 5am+a /uto/a /.a m+egu 6ao na (lai-e Pa-2al 6uli.a )al2ulato# /ati/a um#i .a mia/a D=3 4ame- )'#i-ten /ati/a um#i .a mia/a A= ali/u.a ma-te#e& lug'a m+alim+ali /ama Kia#a+u$ Kigi#i/i$ n/ Kie+#ania$ Flemi-' Watu .ote 'a.a .ame5ata na0a-i /ati/a ;Kita+u 2'a Guinne-- Wo#l& Re2o#&-3;

maa#u0u m-'ai#i Gate" /ati/a um#i 6a+uni "a mia/a AF alian&i/a -'ai#i maa#u0u ; a.a6o /ati/a !i-teto "a Ye-u K#i-to /ati/a 4a'annam3; Vi2to# *ugo /.a um#i .a mia/a AF ali/u.a amean&i/.a ma-'ai#i DGGG3 Saint 4nane-'.a# alian&i/a ;4nane-'.a#i Geeta; /ati/a um#i .a mia/a A?3 Si/an&a# /u-'oto juu "a /am5eni &unia a/i.a na um#i .a mia/a =G3 ug'al A/+a# 0alme ali5aa /iti 2'a en6i a/i.a na um#i .a mia/a AK na a/a.a maa#u0u -ana3 Em5e#o# A/+a# /ati/a um#i .a mia/a =G na S'i%aji /ati/a um#i .a mia/a AK ali5aa /iti 2'a en6i3

u2'am+u6i na maja&iliano "a Kun&alini -a"an-i ni /ati/a 'ali 'ali-i /uam/a .a ngu%u "a /imungu latent3 Kama %ile /i#o'o Yogi2 ma6oe6i ina.e6e/ana /u5itia &a.a /i-'a mtu ana.e6a e@t#ao#&ina#il" /uonge6a m.ili ngu%u na mng<a#o 5-"2'i23 nga6i "a %ita$ uja-i#i$ &a#ing$ -'au/u$ ngu%u$ ale#tne--$ eng#o--ment na uele.a una.e6a /u.a 'i%"o aja+u /.am+a -'ug'uli 6ina6o0an".a /.a njia "a /ati 'ii ina.e6a 5e#0o#2e /u%utia ma0ani/io ma/u+.a3

aina "a +ina&amu ni -a.a -ana la/ini ta+ia "ao ni 'i%"o m+alim+ali /.am+a ni moja tu ina0an"i/a3 *i%"o .atu .engi li2'a "a /u.a na anatom" .a /a.ai&a +a&o .anai-'i mai-'a "a /u/ata tamaa ulio/it'i#i na /ui-'i mai-'a "a m6igo -'ee#3 K.a u5an&e m.ingine /una .atu na 'ali 'i"o -a.a am+a"e /.a ngu%u 6ao 6a ngu%u 5-"2'i2 /ujenga 'ali /ama 'i6o /u.a 'a/i.a5ati milima "a ma0ani/io3 Inga.a mai-'a "ao ni /amili "a %i/.a6o +a&o /u+a&ili "ao /ati/a ma.e "a m-ingi .a ma0ani/io3 a5en6i "ao ngu%u /u+.a /u.a5a njia "a ma0ani/io "a /.am+a .ao /.a u#a'i-i /u0i/ia lengo lao3 Wao /u5on&a %i/.a6o .ote /.am+a /uja /ati/a njia "ao na u-'in&i /u0i/ia ma#u&io "ao3 *ii ni i-'a#a "a ngu%u a.a/ene& /imungu3

m.ili ni /u-u/um.a na a/ili /.a namna "a aja+u3 )'ini "a 'ali "a .a/ati u-am+a6aji .a umeme mu'imu ngu%u -i A5t$ "etu "ote /.a jin-i "a /im.ili -'ug'uli lege6a3 *ii mato/eo

/ati/a magonj.a na magonj.a na ili /u-'in&a 'i"o -i-i /u2'u/ua ma&a.a3 La/ini ni /uona /.am+a /.a -a+a+u mi6i6i -a+a+u "a magonj.a -i /u/a+iliana %i6u#i /ile /ina2'oto/ea /.am+a .a/ati -i-i /u2'u/ua ma&a.a ugonj.a /.an6a /uto.e/a na ugonj.a m5"a ina2'u/ua 6ai&i3 magonj.a tu ma+a&ili/o 0omu la/ini 'aina /uto.e/a /ati/a .ali%"oua.a3 Ili /uja nje "a mtego 'uu mmoja anata/i.a /uonge6a moja "a m.ili umeme g'ala na /ama 'ii ni maja#i+io juu "a -e'emu ugonj.a .a m.ili$ mtu ana.e6a /u5ata mato/eo /u+.a3

Kama a/ili .anao-'in&a u2'o"o$ u&angan"i0u$ 0i/#a$ tamaa n/$ mtu ana.e6a /u.a #a&iant na /iongo6i miongoni m.a .atu3 *ata 2'ini "a ma6ingi#a "a /a.ai&a .a/ati 'a/una njia n"ingine au mi-aa&a "a +ina&amu +a&o .atu %ile /.a magneti-m "ao +ina0-i /u%utia /uele/ea .en"e.e .ote /.am+a .ana'itaji /uun&a )o-mo-3 Vile #a&iant .anaume ma5ema /ati/a mai-'a juu "a ngu%u "ao "a /i#o'o na /.a /u0an"a m/utano /ama /i2'a/a mian6i$ /u0i/ia u#e0u .a aja+u /ati/a n"anja 6ote 6a mai-'a3 *ii ni mato/eo "a ngu%u 6a/e n&ani ulioamili-'.a mu'imu3 *ii /.a /.eli ni S'a/ti Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#83 Wa/ati ni ulioamili-'.a mtu ana/u.a m6igo +u#e na 'a.aogo5i na "e"e Ina5am+ana %i/.a6o$ matati6o /ati/a njia /ama %ile inga.a "e"e ni /uon"e-'a uju6i .a/e .a /itaaluma /ati/a u.anja .a mi2'e6o3

Kila mtu anajua nini ni ngu%u "a %"om+o %"a maana3 Kila mtu 'utumia mi/ono$ miguu$ ma2'o$ ma-i/io$ n/ ulimi la/ini n&ani "ao 5ana /i0uni/o a-i"eone/ana tu /ama n&ani "a m.ili ni ngu%u mu'imu3 *ata /ama -i-i -i moja /.a moja u6oe0u ngu%u mu'imu +a&o -i-i /u/u+ali /u.e5o .a/e3 Kati/a njia -a.a juu na juu "a uten&aji .a /a.ai&a .a %"om+o %"a maana /una u.e6e/ano m/u+.a .a uele.a na ute/ele6aji .a maju/umu 'ig' le%ele& /.am+a ni 'ila /ati/a a-ili3 *ii inait.a u.e6o e@t#a-en-o#"3 *ii -i /uone/ana /.a +ina&amu .ote /a.ai&a la/ini /ama 5-"2'e "a mtu ni ulioamili-'.a /i#o'o /i-'a n&ani "ao u.e6o e@t#a-en-o#" 5ia ni /ati/a /a6i3 U.e6o E@t#a-en-o#" 5amoja im5#int- &'ana "a mai-'a "a 6amani$ a/ijua "a mtu m.en"e.e na +aa&a"e .atu .engine$ /ujua matu/io "ana"oto/ea /ati/a n2'i 6a m+ali +ila "a m-aa&a .a %i0aa %"a "o"ote "a /iu0un&i$ /utuma moja ma.a6o .en"e.e /.a .engine$ /uele.a ma.a6o .engine na nia n/ *i"o inait.a Su5#amental Sa"an-i na /una mi0ano "a u-io .a 'i6i /ati/a &unia n6ima3 Kulingana na Yogi2 Sa"an-i /una mmen"u/o aja+u juu "a )'a/#a Sa'a-#a# /ama mato/eo "a /uam/a Kun&alini3 /imungu %ituo %"a u.e6o e@t#a-en-o#" /.a /ua2'a 'ali 6ao 0a'amu /u.a 'ai na .ao /uan6a /uona$ /u-i/ia$ /ujua mam+o am+a"o /a.ai&a i-inge.e6e/ana3 A/ili "etu "a %iungo %"a jumla ina.e6a /am.e /uona E /uele.a 'a#a/ati .a-io'e-a+i/a "a inte#Stella# na0a-i$ -auti "a/e na taa "a/e3 *i6i jumla 'i-ia %iungo ina.e6a tu im+i+e maa#i0a "a jumla "a &unia3 La/ini /ama mtu u.e6o e@t#a-en-o#" ni ulioamili-'.a$ ina.e6e/ana /uele.a -i#i 6a ulim.engu tu /ama Si&'a- am+ao ali0uata njia "a Yoga3 Kati/a .ale .ale na&#a u.e6o 'uu e@t#a-en-o#" ime/.i-'a ulioamili-'.a /ati/a Walio6ali.a ili"o5ita na +aa&'i "a .atu .engine na ju'u&i ma/ali /uiamili-'a /ati/a mai-'a 'a"a3

Kati/a *i-to#ia "a *in&i !ini mtu ana.e6a /u5ata mi0ano "a .atu .a-io'e-a+i/a /u.a "ali"o5ati/ana e@t#a-en-o#" u.e6o /u5itia uan6i-'aji Kun&alini3

Sanja" ame/eti /ati/a n"um+a "a m0alme alitoa u0a0anu6i m+io nini ali/u.a una0an"i/a /ati/a %ita a'a+'a#at3

0alme !'#ita#a-'t#a .a

)'aitan"a a'a5#a+'u ali%"om.ona Lila+'umi 7ma'ali am+a5o mi2'e6o "a /imungu 6ili0an"i/a8 .a (.ana S'#i K#i-'na3 Alitem+ea /uto/a Tan6ania /.a V#in&a%an na ima#a /ama &oa *ija3

Wa/ati S.ami Vi%e/anan& ali/u.a n2'ini Uinge#e6a ali5o/utana 4am-'e&ji Tata am+ao .ali/u.a .ame/.en&a /una /u5ata #u'u-a "a /uan6i-'a /i.an&a 2'uma3 Tata ali/utana S.amiji na aliuli6a S.amiji am+a5o 'a/u.e6a /u5ata .ingi .a /uto-'a .a 2'uma .a ma/aa "a ma.e o#e$ na maji3 S.amiji /.a 'in&-ig't .a/e .a /imungu$ aliuli6a Tata /uan6i-'a /i.an&a "a/e /ati/a Sin'a ('umi .ila"a "a (i'a# /.en"e ma+en/i "a mto Sa/2'i3 Kati/a eneo 'ilo$ ali-ema S.amiji$ uta5ata %i0aa %"a /uto-'a m+i2'i /uan6i-'a /i.an&a "a/o3

Kati/a m.ili jumla na eneo 5-"2'i2 /una .engi )'a/#a-$ te6i$ 5le@u-e-$ Naa&i- na mti#i#i/o "ao "a /imungu "a ni-'ati3 iongoni m.a 'a"a ni +aa&'i /ati/a m.ili jumla/im.ili na .engine ni /ati/a miili 'ila na /a.ai&a3 Ili /uam-'a miili 'i6i D mtu ana /u0an"a au-te#itie- na ma6oea Yogi2 "a nga6i m+alim+ali3 La/ini /ama ma6oea 'a"a "a /i#o'o tumeingi6.a /ati/a ngu%u "a mtu m.en"e.e +a-i ina2'u/ua mu&a m.ingi na 5ia ni /amili "a -'i&a3 La/ini /ama mtu ana5ata m-aa&a .a mtu /.a /uam-'a jumla$ 'ila na 2au-al miili +a-i +a&ala "a /u0an"i.a au-te#itie- mu&a m#e0u nje$ mtu ana.e6a /ati/a -5an m0u5i .a/ati /u0ai&i/a /i#o'o3 *ii 'ai5a-.i .anaiita .a /a.ai&a3

Kati/a mi-ta#i 'a5o juu tu u/.eli .ale .ame/u.a /uja&ili.a am+a"o /uja 2'ini "a mamla/a "a m.ili na a/ili3 Kama 'a"a ni tole.a /i#o'o /i-'a mtu a0i/e ma0ani/io "a aja+u /ati/a Kun&alini i+a&a 7Kimungu n"o/a Po.e#83 +ali na 'a"o$ /una maeneo mengine = /uit.a 2o-mi2 0a'amu na (#a'man 0a'amu3 Ili /u.a.e6e-'a ma.im+i "a umeme #o'o ni .a m-aa&a m/u+.a3

P#a/#iti 7 ama Natu#e8 ni 2o-mi2 0a'amu3 Wa-omi maan&i-'i /uiita a"a 7illu-o#" ngu%u "a ungu83 *a#a/ati 6a/e moja /.a moja na /u-imamia %i6u#i -'ug'uli 6a &unia3 Wana-a"an-i /.a /u0ungua %i0uni/o juu juu "a 0a'amu 2o-mi2 7a-ili8 /u.a ali0an"a u550inninga# .engi na u%um+u6i3 La/ini 2'o2'ote ime/u.a "ali"o5ati/ana /.a -a"an-i "a /i-a-a ina.e6a i/ilingani-'.a na u/u+.a .a m+egu "a 'a#a&ali tangu mlima-/amili "a -a"an-i "a -i#i +a&o /u+a/ia /u.a aligun&ua3 Kuna mengi +a&o ili"o+a/i /.am+a ma'itaji "a /u0unuli.a3 Ina.e6e/ana /.am+a ugun&u6i 'uu 'ai.e6i /u0an".a na %i0aa %"a /iu0un&i na ma-'ine3 *i%"o /i.ango 2'a 0a'amu "a mtu a.a/ene& la6ima 5ole /.am+a ina.e6a /uona 5a -i#i "a n&ani "a mama a-ili 7P#a/#iti8 /ama /i5an&e -ana u.a6i .a /ioo3 *atua 'ii ina.e6a /u0i/i.a /.a /ujenga mng<a#o /ati/a eneo la Kun&alini3

ta.i la u6a6i mtoto ni /ama /.am+a +a&ala "a/e /u.a m&ogo /.a /ujamiiana ni /ina-'ug'uli/ia eneo la jeni na /#omo-omu3 *ii ta.i la -a"an-i inait.a Geneti2-3 Ka.ai&a /ama n&ege n"ingine na .an"ama 'ata mtu 'u6aa .atoto la/ini mtu 'ana u.e6o .a /ujenga 'ig' le%ele& -i0a maalum /.a .atoto .ao3 *a/una -'a/a mtu ana.e6a /uona ngo6i m6a6i #angi$ -u#a "a ma2'o n/ /ati/a m.ili +ali /ile la6ima ta+ia "a n&ani "a mtoto m2'anga: Ni -i0a maalum na uanga6e /ati/a utu .a n&ani .a mtoto: la"man /a.ai&a .ana.e6a /am.e /u.a'u/umu .ote 'uu a5tl" la/ini Kun&alini a.a/ene& 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ina.e6a /u/i&'i 'amu "a a/ili "a/o3 Kati/a 'i-to#ia "a *in&i 7Pu#ana-8 /una mi0ano innume#ou- "a mama /u.a mjam6ito +ila /ujamiiana na 'ii ili/u.a ina.e6e/ana /.a /u%utia mamla/a 5ole /imungu juu "a m-ingi .a ma6oea ma/ali "a /i#o'o ulio0an".a na mtu 'u"o3 (a+e %ile .atoto .a2'anga ali/u.a &aima /amili "a mng<a#o na utu/u0u .a ungu3

Kunti ameji0ungua Ka#na /.a ngu%u Su#"a "a 7jua8$ Yu&'i-t'i# /uto/a !'a#ma#aj$ ('ima /uto/a Va"u$ A#jun /uto/a In&#a +ila muungano "o"ote "a ngono3 a&#i "a/e u-'i#i/iano m/e-ali/u.a ali%"o.a0un&i-'a 'ii "a -a"an-i na -i#i /ama mato/eo /u5itia ngu%u A-'.ini Kuma# .a ameji0ungua Na/ul na Sa'a&e%a3 Kati/a njia -a.a Anjani ameji0ungua *anuman /.a ngu%u Va"u "a3 *i%"o .ale maja#i+io "a U'an&i-i Geneti2 /ati/a -a"an-i "a /i-a-a "a =A -t /a#ne .anaone/ana -ana &.a#0i-' /.a /ulingani-'a na mi0ano juu "a m"t'ologi2al3 Si 'i%"o tu +ali /ati/a n"a/ati 6a /ale /.a njia "a /i#o'o .atoto maja#i+io "a aja+u 5amoja na u.e6e/ano ulioamili-'.a e@t#a-en-o#" .ame2'u/ua /u6ali.a3 Ram (.ana na n&ugu 6a/e D .ali6ali.a /ama mato/eo "a Put#e-'ti Yajna3 !'#u5a& +egette& !#au5a&i na !'#i-'ta&"umna /u5itia Yajna3 !#au5a&i m.en&a.a6imu aja+u u6u#i$ u+agu6i na +ia-'a#a3 !'#i-'ta&"umna ali/u.a /uu .a 4e-'i .a 4e-'i Pan&a%a .a/ati .a %ita a'a+'a#at3

V#it#a-u# 5ia ali6ali.a /uto/ana na ute/ele6aji .a Yajna3 Sila'a *a/una ali"e.e6a /um.ua3 Ili/u.a tu /u&#a ali0an"a /uto/a mi0u5a Ri-'i !a&ee2'i "a 7/u.a .ali/u.a /i#o'o ulioamili-'.a8 am+a"o ina.e6a /uua V#ita-u#3 Kati/a ma6ingi#a "a ngu%u

ulioamili-'.a mu'imu ma/ali mai-'a ngu%u umeme ulioto/ana /u5itia to+a ma/ali ina.e6a /uam-'a mng<a#o maalum /ati/a .atoto .a2'anga .alio6ali.a3 K.a m-ingi 'uu .ali6ali.a Lu%-Ku-' /ati/a Ri-'i Valmi/i "a *e#mitage$ ('a#at /ati/a *e#mitage a'a#-'i Kan%a .a$ Vat-a#aj U&a"an /ati/a n/ a'a#-'i 4ama&agni "a *e#mitage mng<ao .a aja+u3

Kuna m0umo .a ja&i na #ejea /.a 0a'amu 2o-mi2 7a-ili83 Kuto/ana na /ugu-a "a 0a'amu 2o-mi2 mtu ana.e6a /uleta ma+a&ili/o m&ogo au m/u+.a3 K.a namna 'ii mtu anata/a 'i%"o ana.e6a /uleta ma+a&ili/o "a la6ima na mu'imu /ati/a jiog#a0ia "a )o-mo- /.a m-aa&a .a ngu%u "a/e "a /i#o'o3 K.a /ia-i /u+.a 0a'amu 2o-mi2 ana5ata /u-u/um.a na 'a"o3

Kati/a !a/-'ine-'.a# /uli/u.a maja&iliano "a u-'a.i-'i .a 0a'amu juu "a a-ili3 oja "a mja ali-ema /u.a /uto/ana na ta+ia "a jumla "a /u5an&a mama *ali mtu ana.e6a /utoa moja tu "a aina "a maua la/ini ina.e6a u-'a.i-'i .a 0a'amu /utoa 6ai&i "a aina moja "a maua /.en"e mmea mmoja: Pa#am'an- aliji+u9 Kati/a nga6i "a 0a'amu ina.e6e/ana /uleta /a#i+u /ila aina "a ma+a&ili/o3

Wa/ati -i/u "a 5ili +aa&'i "a .aja ali.a-ili .aliona -a.a #o-e /u5an&a /.a #angi = to0auti "a .a#i&i3 oja ili/u.a n"e/un&u /ati/a i2'e6o na n"ingine ili/u.a n"eu5e3 K.a m-'angao Wali5o0i/a Pa#am'an-ji$ m.i-'o tu alita+a-amu3 K.a .ata/ati0u /u+.a am+ao ni /amili "a ngu%u "a /imungu "ote 'ii ni /a.ai&a -ana$ la/ini ili 6ina6o6ali-'.a imani /u'u-u na0-i 0a'amu 7 ungu8 /ati/a mio"o "a .alei .ao /u0an"a 'ilo +ao aja+u3 Yote 'ii -i"o e@'i+itioni-m na /am.e la6ima i0an"i/e /.a 0launt mtu ngu%u "a /imungu3

legen& maa#u0u .a ('agi#at' am+ao /u5itia au-te#itie- /ulet.a mto Gange- &uniani /uto/a m+inguni inatuam+ia jin-i a/a.a moja na 0a'amu 2o-mi2 na jin-i 0a'amu +ina&amu ana.e6a /uta.ala juu "a/e3 /e .a At#i Ana-u"a /u5itia au-te#it" u.e6o .a/e .a-ai&i.e moja m/on&o .a ana-a#o%a# /uti#i#i/a /ati/a /an&a )'it#a/oot /ati/a 0omu "a an&a/ini3 atu/io 'a"a "ote ni juu "a enume#ate& 'a5a /uon"e-'a jin-i mu'imu mi0ano 'ii ni /a.ai&a am+a"o ni /u5uu6.a na .ale am+ao .anaamini /ati/a u-'a'i&i "ana"oone/ana tu3 Ugeu6i 6ote 'i6i 6a a-ili ni ina.e6e/ana 'ata leo3

(#a'man 0a'amu ni -a.a na 0a'amu ungu3 Ni (.ana "a )o-mo-3 Si 'i%"o tu +ali ina uliojaa m.ili .a m.ana&amu na mama *ali na /utu5.a "a/e m.en"e.e3 Viliomo

ma2#o2o-m 72o-mo-8 ni 5ale /ati/a mi2#o2o-m 7mtu +ina0-i83 )'o2'ote ni 5ale /ati/a na0-i 6ote-5e#%a-i%e 7 ungu8 ni 5ale /ati/a na0-i "a mtu +ina0-i 7mtu83

ungu -io /ama 2'om+o moja3 K.a -a+a+u .a-io'e-a+i/a miili jumla$ 'ila na /a.ai&a ni limeungani-'.a /.a/e3 (aa&'i "a 'i6i ni .a /imo -ana .a /a.ai&a na .engine ni /amili "a ngu%u "a /imungu3 La/ini 'a/una 'ata mmoja .ao ni /ujitegemea3 Wao ni umoja na (#a'man 7 ungu8 tu /ama lulu .engi ni T'#ea&e& /ati/a t'#ea& moja3 Umeme 'u-a0i#i miongoni m.a .a"a .ote nje na 'i%"o ana5ata /uta.an"i/a3 Umeme 'ii ni -a-a tu juu "a /ila ma'ali na ina.e6a /utumi/a /.a malengo "a manu0aa3 K.a namna 'ii Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 -i tu /u'u-iana na /ila eneo la 0a'amu 2o-mi2 7Pa#a P#a/#iti8 la/ini /.a /u6ingatia ma'itaji maalum ina.e6a )onjoin /.a #o'o "a -tatu#e"ote ni umoja na ungu3 *ii "a /uan6i-'a u'u-iano -i"o +ila lengo3 K.a -a+a+u "a n"uma "a/e /una -a+a+u mu'imu na /.a u'u-iano 'uu .a malengo 'a"a ni +a#a+a#a3 *a"a ni ma0ani/io ma/u+.a3 Kama mgom+ea itaan6i-'a u'u-iano na /ila /itengo 2'a a-ili 7P#a/#iti8 na ungu /ama mato/eo "a 'ili e@e2ute- /a6i mu'imu +a-i ina.e6a tu i/ilingani-'.a na matumi6i "a moto am+a"o ni mato/eo "a 2'e2'e /uungana na ma0uta3

Ku5itia /u+a&ili-'ana mtu ana.e6a /u5ata u'u-iano -imu /ati/a mji .o.ote na /.a mtu "e"ote3 Kati/a njia -a.a .a/ati )onjoin na0-i 0a'amu 7 ungu8$ una.e6a /utuma ujum+e maele/e6o$$ maom+i$ am#i "o"ote "a mtu +ina0-i "a &unia n6ima na /.a /u6ingatia u.e6o .a/e na 'amu ana.e6a /u5ata ji+u 5ia3

(#a'man /ituo ni (#a'ma#an&'#a 7/i2'.ani /an&a83 Ni 'a5a /.am+a mmoja 'u5ata Kamal Sa'a-#a# 7AGGG-5etalle& lotu-83 Pia inait.a N2'a "a Ka-/a6ini3 )o-mi2 0a'amu 7P#a/#iti )'etana8 ni -a-a /ati/a )'a/#a oola&'a# 7mi-'i5a "a 0a'amu8 .a m.ili .etu3 *ii ni 2'an6o mi6i6i "a u'ami-'o umeme3 )'a/#a oola&'a# a/ii-'i na Kamal Sa'a-#a# /u5itia !e%"aan e#u&an& .a a#g3 Pia ni (#a'ma&an&3 Pia ni Sangam T#i%eni 7D-6i6i 0o2al u'a/i/a8 .a )'a/#a- I 75le@u-e-8$ I&a$ Pingala na Su-'umna3 *uu mja&ala .ote .a Kun&alini Sa"an-i ili/u.a na lengo la ina"ojito/e6a -i#i "a umu'imu .a -a"an-i 'ii "a 6amani$ /u0i/ia 'ai.e6e/ani /u5itia au-te#itie- /i#o'o na /uele6ea u.e6o .a +ina&amu /u&'i+iti 0a'amu +ina&amu3

SURA YA KU I
Go&&e-- Kun&alini$ IN!WELLER KATIKA )'a/#a OOLA!*AR

S'a/ti Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ime/u.a i/ilingani-'.a na umeme .a ni-'ati$ na 'ai+a3 Kati/a a5'o#i-m moja /imaan&i/o ni ali-ema /u.a /ama /i5aji /ama m-ta#i .a umeme3 Kati/a a5'o#i-m m.ingine ni /u-ema /.am+a Kun&alini ni -a.a na moto /imungu Vai-'.ana# na ma/ali "a moto moto3

Kati/a Yoga/un&al"o5ani-'a& ni ali-ema /u.a9

*i"o Kun&alini ana/aa /ati/ati "a )'a/#a oola&'a# /ati/a 0omu "a na0-i mng<a#o na (#a'man mng<a#o3 Ni mai-'a "etu ngu%u /ati/a 0omu "a mng<a#o na ni ngu%u mu'imu3

Kati/a njia -a.a /ati/a Vijnan

a'a"og ni ali-ema /u.a9

Kati/a )'a/#a oola&'a# m.anga #o'o inaone/ana /ama moto3 Kati/a )'a/#a S%a&'i-'t'an inaone/ana /ama #i-a-i "a matum+a.e3 Kati/a )'a/#a ani5u# i.aanga6ie /ama umeme3 Kati/a )'a/#a Na+'i ni /ama m.anga .a #a&i3 Kati/a )'a/#a Ana'at ni /ama -u#a "a 5'allu-$ /ati/a )'a/#a Vi-'u&'i /ama #angi n"eu5e na /ati/a )'a/#a Taalu /una u6oe0u .a umoja na Fo#mle--ne--3 Kati/a )'a/#a ('#oo ni /ama m.ali .a -u#a "a t'um+ "etu3 Kati/a )'a/#a Ajna ni /ama m.ali .a mo-'i na /ati/a Sa'a-#a# /ama -'o/a /uanga6a3

juu "a maele6o "a m0ano ni glim5-e "a ngu%u 6a umeme .a Kun&alini a'a-'a/ti3 (ila -'a/a$ /.a m-ingi .a uta0iti .a /i-a"an-i na u-'a'i&i moja .ana.e6a /u5iga Kun&alini /ama -e'emu ma/ali "a umeme "a +ina&amu3 (un&u/i 5o&a una.e6a ama /u-ai&ia /ati/a /u2'oma 2#a2/e#- .a5ole au /ama +a#uti 5igo m+ali milima /u+.a3 0omu n"e5e-i "a umeme ina.e6a /uone/ana juu "a u-o au /ama 'ai+a "a m.ili na 'ali "a/e ma/ali 6ai&i "ana.e6a /uone/ana /.a /u0ungua D #& ji2'o .a S'i%a am+a"o ili/u.a i/aungua Kaam !e% 7)u5i&8 na maji%u3 V"aa&' ina.e6a /ute/ete6.a na maji%u /ama mato/eo "a laana !ama"anti "a3 ael0u "a .ana .a/ai&i .a 0alme Saga# ina.e6a /ute/ete6.a na maji%u3 In&#a na oon .ana.e6a u6oe0u /uangu/a /uto/ana na laana "a Gautam3 U/oo Ya&a% ina.e6a /u5ata /u'a#i+i.a /uto/ana na laana "a !u#%a-a3 *ii ni +ina&amu umeme Kun&alini /.am+a ina.e6a /u2'u/ua 0omu "a /uti-'a3 Ni 5ia ina.e6a /uit.a ;Ki#o'o !"namite3; Ni-'ati /a.ai&a ni "a -a-a /ati/a /ila 5o#e "a mtu3 La/ini ni /ujilim+i/i6ia 6ai&i /ati/a mo"o .a u+ongo$ na -e'emu 6a -i#i 7 oola&'a# )'a/#a83 Kati/a 5a#lan2e Ve&i2 mioto 'i"o D 'uit.a A'itagni$ !a/-'inagni na Ga'#5at"agni3 *ii 5ia ni a'a/ali$

a'a2'an&i na a'a&u#ga 7/i/e D83 Kuto/ana na u/a#i+u .a .atu .a.ili ni-'ati "a /a.ai&a "a ngu%u /.a mu&a m#e0u mu'imu m%uto n&ogo ngu%u mu'imu3 Kuto/ana na 2'ama ta/ati0u au un"onge u-'a.i-'i ni mema au ma+a"a3 muungano .a /iume na /i/e ni m2'e6o .a /imungu "a ni-'ati 'ii3 mtu .a to+a 'u0an"a au-te#itie- juu "a moto 'ii -ana Yoga3 moto .a tum+o 74at'a#agni8 &ige-t- 2'a/ula na ina2'u/ua 'atua "a male6i -'a'a.a3 Wanaume na .ana.a/e /u2'a0u/a /.a moto .a mate-o "a ngono 7Kaamagni8 /u2'oma .en"e.e /ama non&o /ati/a moto3 moto .a 'otu+a 7Vaani Agni8 'u0an"a #a0i/i maa&ui au /.a 'otu+a n6u#i E m+a"a3 mng<a#o .a Oja- Teja-$ na Va#2'a- ni 5amoja na u6u#i /.a +ina&amu .ote3 oto .a (#a'man 7(#a'magni8 ana/aa /ati/a Kamal Sa'a-#a# 7AGGG-5etalle& lotu-8 na anatoa #o'o "a mtu +ina0-i maono "a ungu3 moto .a 'i-ia 7('a%agni8 /ati/a mo"o inaji&'i'i#i-'a /ama 'u#uma$ u#a0i/i$ 'ali "a 'u&uma n/ Kaalagni au moto .a mu&a in&u2e- /i0o3 moto .a u2'o%u 7 an&aagni8 in&u2e- u2'o%u na magonj.a /ati/a m.ana&amu3 Kuna moto u-io.e6a /u'e-a+i/a .a aina 'ii /ati/a m.ili .a +ina&amu3 Leo "a /i-a-a n"en6o -a"an-i inaele6a AD mioto 'i"o3 Wote .ana -i0a 6ao .en"e.e maalum3 iongoni m.a 'ao ni mu'imu ngu%u moto Kun&alini am+a"o imejaa mai-'a ngu%u$ &a#ing na ngu%u /ati/a .ana&amu3 Inaamini/a /.am+a 2'an6o 'i/i latent "a ni-'ati ime0ung.a /ati/a /u+a "a /u0uli I -a-a /ati/a m.ili .a mtu 'ila3 *i6i ni /u0uli I )'a/#a- I 75le@u-e-8 am+a"o ni "a -a-a /ati/a m.ili /ama mti#i#i/o umeme$ E&&" au 5le@u-e-3 Wa-omi maan&i-'i .ame6ungum6a "a )'a/#a- na Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 /.a namna "a m0ano -ana3

S'am+'a%i Tant#a anaamini /.am+a /ama una.e6a /uingia n"um+a "a/o m.en"e.e /.a /utumia /u0uli na u0unguo /ati/a mtu 'u"o njia ana.e6a /uingia (#a'malo/ /u5itia njia Su-'umna juu na 6ai&i "a /uam/a Kun&alini3 Kati/a A#"an/ Taite#e"a$ )'a/#a.anait.a !e%lo/3 A&i S'an/a#a2'a#"a .a/ati /uele6ea 'ii S'a/ti Kun&alini /ati/a Soun&a#"a La'i#i ame-ema /u.a )'a/#a Ajna na Sa'a-#a# /u.a/ili-'a (#a'man$ (#a'malo/ na jin-i "e"e ;-.im-; /ati/a ungu3

Ya0uata"o ni maele6o "a/e9

O Kun&alini$ /.a /u-i-imua /ati/a n2'i oola&'a#$ moto /ati/a S%a&'i-'t'an$ maji /ati/a ani5u#$ u5e5o /ati/a Ana'at$ na0a-i /ati/a Vi-'u&'i .e.e /utoa m.anga /.a a/ili /ati/a )'a/#a Ajna3 4uu na 6ai&i "a 'ii "a m2'e6o .e.e na ungu /ati/a Kamal Sa'a-#a#3 Kati/a Sama&'i Paa& "a Yoga !a#-'an a5'o#i-m DI ni a/a-ema9

Wa/ati

ungu m.anga Kun&alini +la6e- +#illiantl" .anaume /u-'in&a 'u6uni 6ote3

!ini "a *in&u ma6ungum6o "a 2#o#e- DD au DD Koti !emi-miungu3 *a"a "ana'u-iana na %i5engele DD au miun&o +ea&-/ama /u5ati/ana /.en"e e#u&an& 7mgongo83 *a"a 'uit.a %e#te+#ae3 e#u&an& ni "a -u#a "a n"o/a3 Kati "a /ila %e#te+#ae = /una /itan&a "a m.ili am+a"o ina-ai&ia %e#te+#ae3 K.a 'i"o ni ela-ti2 /ati/a a-ili na /.en"e m'imili .a/e ina.e6a m6ungu/o /ati/a m.ele/eo .o.ote3 Ni ina.e6a /uga.an".a /ati/a -e'emu ? A8 "a /i6a6i - 1 %e#te+#ae =8 t'o#a@-A= %e#te+#ae D8 lum+a# - ? %e#te+#ae F8 -a/#amu - ? %e#te+#ae ?8 2a#/-egial - F %e#te+#ae3 u.e6o ili"oingia /ati/a -e'emu 'i6i DD ni i/ilingani-'.a na uungu3

*a/una -'a/a e#u&an& ni ma-'imo 75o#ou-8 la/ini -i /ina /ama ngoma3 N&ani "a/e mmoja 'u5ata u+ongo ma0uta3 Kati/a +a2/-i&e "a /ila "aani %e#te+#ae u5an&e .a /u-'oto E /ulia /una ma-'imo "a -u#a "a 5ete am+a"o /ui+u/a ne%a /u+.a am+a"o ni /itu la/ini #un&o la ne%a %i&ogo %i&ogo3 -e'emu "a 2'ini "a e#u&an& ni "a -u#a "a /oni na inait.a 5'"lum te#minal3

6ai&i %e#te+#ae ni n&ogo /ati/a +aa&'i "a mi/oa m+alim+ali 6ai&i /.a 'ao3 Wao -i ma-'imo n&ani na .anajiunga na mtu m.ingine3 *i6i %e#te+#ae F /uungana na /uun&a -u#a "ai au +u& "a maua3 *a"a 'uit.a 2a#2i@3 5i#a *ii inait.a ;Kan&; /ati/a Kun&alini Yoga na 5ia inait.a S%a"am+'oo linga3

Kuto/ana na mti6amo .a /i/an&a )'a/#a- ni jina la/e /ama i0uata%"o3 A8 oola&'a# =8 S%a&'i-'t'an D8 ani5u#8 F8 Ana'at ?8 Vi-'u&'i3 e#u&an& m.i-'o /ati/a 'atua 'ii3 )'a/#a Ajna ni /ati "a e"e+#o.- na Sa'a-#a# ni /ati/ati "a /i2'.a3

Wa/ati -i-i /utumia maneno A2ti%ation )'a/#a$ uta/a-o$ n/ /uam/a tu ina maana /.am+a ni-'ati "a u.e6o .a %ituo 'i%i -i#i ni /u.a .a6i3

*a5a moja .ana5a-.a /uele.a un&ani /.am+a /ati/a u.anja .a maan&i-'i -a"an-i /im.ili 7anatom"8 ni inaone/ana juu /ama aina "a -a"an-i 'ila3 m.ili jumla tu ni /i%uli 2'a m.ili 5ole3 Kam.e la6ima 2'om+o "o"ote jumla /u.a 2o##elate& m.ili 5ole3 La/ini ni la6ima tu /u.a inaone/ana juu /ama -anamu na m.a/ili-'i3 *a/una .a %iungo %"a m.ili jumla "a ina "o"ote "a ngu%u "a /imungu ili%"oele6.a /ati/a -a"an-i "a /i#o'o m.ili3 Kuto/a m.ili jumla una.e6a tu /u5ata glim5-e "a /u/ata tamaa "a ngu%u 'i6o 'ila3

oola&'a# neno ni ali0an"a juu "a -e'emu =3 ool-A&'a#3 ool maana mi6i6i$ m-ingi na A&'a# m-aa&a njia3 K.a -a+a+u ni m-aa&a .a m-ingi .a ngu%u "a mai-'a /u.a m/oa inait.a oola&'a#3 K.a -a+a+u ni /ati/a &unia 5ole ni a-i"eone/ana3 i-'a#a na alama 6a a-i"eone/ana .alio5o /ati/a m.ili jumla3 K.a m0ano m+ele "a /imungu "a )'a/#a Ajna ni /uone/ana /.a /a6i /ati/a m.ili jumla /ama = ma2'o /uit.a te6i "a 5ituita#" na 5ineal3 Kati/a eneo la )'a/#a (#a'ma mo"o .etu ni /ati/a /a6i3 oola&'a# ni /uone/ana /ati/a mi-'i5a "a 0a'amu "a -a/#amu e#u&an& 7mgongo83 K.a -a+a+u "a u+o#a .a/e .a /i#o'o ni m.alimu m.ema /.am+a a0i/e /.am+a 'ali na utu/u0u3 oola&'a# ni 2'an6o 2'a P#ana 7mu'imu ngu%u8 la/ini a-ili "a/e m/u+.a$ ta+ia na /a6i "a u-am+a6aji ina.e6e/ana tu /.a njia "a /ati "a e#u&an&3

Kulingana na Anatomia tu juu oola&'a# na /i&ogo 2'ini "a )'a/#a S%a&'i-'t'an ni te6i /u-uju&u3 *a5a li5o /ituo 2'a -'a'a.a3 ma.im+i %i/i.emo 'ii -'au/u in&u2e- eneo ngono3 'omoni lilio /.a 'i%"o ni .aji+u /.a ajili "a u6ali-'aji manii3 tum+o la .ana.a/e 5ia li5o /ati/a m/oa 'uu3 Kati/a eneo 2'ini "a Su-'umna li5o 5le/-i lum+a# na -a/#amu3 *i6i 5le@u-e- = /u&'i+iti m/ojo 2'a0u na tamaa "a /ingono "a -e'emu 6a -i#i3 Kama /una 0a&'aa /ati/a m/oa 'uu$ moja ama au .ote /a6i ni /uat'i#i.a3 Ni /uto/a m/oa 'uu /.am+a mati+a+u "a matati6o "a /u/ojoa 6ia&a$ 6ia&a /u.aom+a ngono an6i-'a3 *ili ni eneo la maongo6i "ote mu'imu "a mai-'a na 5ia inait.a Kan&$ Ku#& au Kaam (eej 7m+egu "a tamaa "a /ingono83 Kan& 5ia ina jina la mtu m.ingine ait.a"e Ku#ma 7/o+e83 Ni m.a/ili-'i .a Ku#ma A%ata# um.ili-'o "aani /o+e .a ungu3 K.a -a+a+u "a -'ug'uli 6a/e 6a /ujion&oa na /u/a6a miguu "a/e ni ali-ema /u.a i-'a#a "a ngu%u "a /imungu3 -u#a "a m/oa Kan& ni /ama ile "a "ai3 Ni i/ilingani-'.a na 'ali "a /uon&o/a mi/ono na miguu "a /o+e3 Kati/a 'a&it'i "a +a'a#i 2'u#ning 0im+o tin&i/ali ili/u.a mlima an&a#a2'al3 (.ana Ku#ma /ama /o+e ame/eti 2'ini "a mlima 'uu na ali2'u/ua u6ito .a/e juu "a ma+ega "a/e3 *ii ni maele6o "a m0ano /.a tin&i/ali na ngu%u "a &unia "a n&ani "a m/oa au Kan& /o+e3

T'in/e#- /u+.a /u.a u'u-iano %ituo 'omoni 7te6i8 /ama /i5engele jumla "a )'a/#a- I3 Kulingana na .ao /ati/a .anaume na .ana.a/e mmoja anaona 0omu tole.a "a ina5ita umeme /ati/a )'a/#a- 'a"a3 Kati/a .anaume ni /ati/a aina "a -a+u#i na /ati/a .ana.a/e /ama 'u#uma3 Pia ni glim5-e tu "a -'ug'uli 6a /a.ai&a 6a /ium+e 'ai3 Ni -i o%e#-tatement /u.aita te6i 'i6i en&o/#ini /.am+a -e2#ete 'omoni /ama ma-an&u/u "a u2'a.i3 6i0uata6o ni I 'omoni te6i9 A8 5ineal 7'omoni - 2e#atonin na melatonin8 =8 5ituita#" 7u/uaji .a 'omoni8 D8 te6i 7t'"#o@ine8 F8 /ongo-'o 7u6a6i 'omoni8 ?8 a&#enali 7a&#enalin$ A)T*8 I8 Gona&- 7 Te-to-te#one na e-t#ogen83

Ka.ai&a n"o/a-/ama Kun&alini na )'a/#a- /ama Ajna$ Sa'a-#a# n/ /.a ujumla /ati/a 'ali latent3 Kati/a u-ingi6i m6ito au /u5ote6a 0a'amu mtu 5ia inaone/ana /ama inga.a ame/u0a3 Kati/a 'ali "a %ile ata-'in&.a .ote m.am/o na 0a'amu3 *ata /ama mtu 'a#i+i0u "e"e ni 'a.atam+ui3 *ata /ama nguo 6a/e ni /uon&ole.a "e"e -i /ujua3 La/ini .a/ati "e"e anaam/a ana/u.a /u0a'amu /i/amili0u ngu%u 6a/e na 'a-a#a 6a/e 5ia3

mti#i#i/o .a /a.ai&a .a ni-'ati "a umeme ni m.ili /ati/a 'ali latent la/ini /ama ni /u2'o2'ea na ulioamili-'.a /u5itia ma6oea "a /i#o'o +a-i /una ma+a&ili/o ma/u+.a3

Wa/ati 'uo u5e5o m/ali 'it- ma-'imo "a 0ilim+i$ -auti linato/ana "a/e3 Vile %ile /ama u5e5o m/ali 'it /un&i /u+.a la miti "a mian6i$ moto m-itu una.e6a 6i2'u/uli.e3

tu ana.e6a /uona majani ma/a%u$ majani$ n/ %um+i m+io +aa&a "a t#eni /u0unga /u-onga$ maga#i n/ Wa/ati maji +ang- &'i&i "a miam+a /u+.a /ati/a mto +a-i /uonge6e/a juu3 Wa/ati ma+a.a "a gu#u&umu maji-m6ungu/o +a-i mtu ana.e6a 'ata -aga na0a/a ngano ili /u5ata unga .a ngano3 Wa/ati %i0aa %"a /iu0un&i ni ma-'a#ti "a ma5o#omo/o "a maji am+a"o "anato/a 2'ini /uto/a u#e0u /u+.a$ umeme ni "ana"oto/ana3 T"5'oon-$ %im+unga$ %im+unga /utu5a la&'a "a u-'ujaa .ao .a aja+u3 *i%"o .a/ati )'a/#a- ni /u2'o2'ea na ulioamili-'.a$ miili "ote D "aani -imme# jumla$ 'ila na /a.ai&a miili na 'i%"o /utu5atia /uan6i-'.a /.a ngu%u "a/e3

Kati/a maan&i/o m+alim+ali 6a /i#o'o ni a/a-ema9

Wale !emi-miungu am+ao /utu5a %itu 'i-ia 'a6i.e6i /utoa .o/o%u3 Wale am+ao /utoa .o/o%u /i#o'o 'a.e6i /utoa %itu a/ili3 La/ini Kun&alini S'a/ti inatu5a .ote %itu 'i-ia "aani na .o/o%u3

Kati/a Vijnan

a'a"og ni a/a-ema9

Kama mtu oola&'a# S'a/ti ni /ulala +a-i &unia "a/e "ote ni u-ingi6i3 La/ini /ama mtu Kun&alini S'a/ti a.a/en- +a-i 'atima "a/e 5ia ita/u.a (loom3

Kama

a'atant#a ni a/a-ema9

Kama mtu S'a/ti Kun&alini a.a/ene& /i-'a .a/e Vai/'a#i$ a&'"ama$ Pa#aa na Pa-'"anti Vani 7'otu+a8 5ia a.a/en-3 *otu+a Vile mtu .a &aima 'uja /.eli3

Kati/a Tant#a Yogini ni a/a-ema9

*a#a/a /ama Kun&alini a.a/en- /.am+a mtu .a n&ani g#an&eu# na utu/u0u ina.e6a .a6i alijua3

Kuna tu/io maa#u0u /ati/a a'a+'a#at am+a"o ('i-'ma Pitama'a ali/u.a na nia "a /utoa u5 0#ame .a/e .a /u0a .a/ati jua ili/u.a /ati/a !a/-'ina"an3 Ye"e alitamani /u0a /ati/a Utta#a"an3 *i%"o aliamua a#g !e%"an /u0i/ia &unia n"ingine3 *ata 'a5a /una tu/io la Kun&alini3 !a/-'ina"an ni moto .a Kun&alini na Utta#a"an ni ni-'ati "a (#a'ma#an&'#a /ati/a /an&a /i2'.a3 !e%"an ni njia "a e#u&an&3 Kuam/a Kun&alini ma6oe6i "a ('i-'ma ali/u.a nu-u /amili3 Ili /u/amili-'a "e"e en&e%aou#e& /ati/a m.ele/eo 'uu .a/ati amelala juu "a /itan&a 2'a mi-'ale3 Wa/ati lengo la/e li/atimia alia2'a m.ili .a/e .a /u0a3

Kati/a At'a#%a Ve&a 7AKED1EA8 ni ali-ema9

O moto .a #o'o$ Kuto/ana na neema nu#u "a/o$ ili$ mng<a#o$ &a#ing$ ngu%u /u0u#i/a n&ani "angu3 E.e moto$ 'uen&a "a/o DD i&a#a uni+a#i/i mimi3

Kati/a Yaju#%e& ni a/a-ema9

O /imungu moto$ /.a um#i /u.a$ ma-'ujaa$ n6u#i .atoto$ mali$ m/ali a/ili$ u5en&o u%umili%u$ ili .e.e /utu+a#i/i3

.ana-ai/olojia /i-a-a .ana-ema /u.a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni ni-'ati latent .a a/ili 0a'amu3 Wa0ua-i Ki2'ina na Kija5ani "a Yoga /uiita )'i$ Ki$ ngu%u3

Ame#i2an m.an&i-'i !# Lee Senelia /ati/a /ita+u 2'a/e ;P-"2'o-i- Kun&alini na t#an-2en&en2e; .a/ati /uan&i/a juu "a umu'imu .a Kun&alini ana-ema /ama Kun&alini a.a/ene& mtu ata/u.a 'ai 6ai&i3 /u-am+aa ta+ia na u.e6o .a .a6i .ale -i#i u+ongo am+a"o ni %ingine%"o /ati/a 'ali latent3

V#i'aja+alo5ani-'a& ana-ema /.am+a9

Wa/ati 'uu moto .a mu&a "aani Kun&alini 'u-a0i#i /.en&a 2'ini$ mtu ana/u.a &'ai0u /im.ili na /ia/ili3 La/ini .a/ati /uonge6e/a 6ai&i ni /.am+a mtu anatoa ngu%u "a /imungu 7Si&'i-8 na atam.ongo6a /.en"e (#a'malo/3

Kuna 'a&it'i "a /u%utia /ati/a Pu#an S/an&3 Kati/a m.an6o .a uum+aji (#a'maji /utum+ui6a 5enan2e- /.a -5an mu&a m#e0u3 Kama mato/eo "a moto ma/ali .a6i3 Wa/ati /ugu-.a &uniani$ 'a.a/u5ata moto3 Wa/ati moto #o-e juu angani m.i-'o lili-'i/a moto3 Kuto/a Teja- /.am+a 2'e2'e /u.e/a moto 5an&e 6ote AG3

oto aliiam+ia (#a'maji9 imi /uungua na njaa3 Ni5e 2'a/ula3 *i%"o (#a'maji alitoa moto -e'emu "a/e "ote "a m.ili moja /.a moja /.a /ula3 *ata 'i%"o njaa "a moto -i /inai3 *i%"o moto .a/ati /u5iga /elele ;njaa-njaa; /uan6a /ulia 5ia3

K.a -a+a+u ali/u.a (#a'maji 'a/una u0um+u6i .a /utoa a/a-ema9 E.e moto$ una5a-.a /uingia miili "a .atu 'amu -ana o#iente& na /ula ma&ini "ao "ote3 oto gani 'a-a 'ii3 oto .ali/ula u5 .anaume .a-io'e-a+i/a E .ana.a/e am+ao .ali/u.a /amili "a tamaa3 *ata moto 'a/u.a /inai3 *i%"o P#aja5ati aliuli6a moto /uingia 5-"2'e "a Ri-'i- na !emi miungu-am+a5o /uli/u.a na ne2ta#3 oto /un".a 'ii ne2ta# na ali/u.a 'i%"o ame#i&'i/a3 *i%"o moto ulian6a ma/ao 'u/o3

'itimi-'o la 'a&it'i "a 'a5o juu ni /.am+a /ama Kun&alini inaingia u.anja .a tamaa$ ina.e6a /u.a%unja +ina&amu3 La/ini .a/ati Kun&alini ni /utumi/a /.a ajili "a ju'u&i "a /i#o'o +a-i -i tu ni 0u#a'a "en"e.e la/ini /.am+a anatoa 0u#a'a /.a mtu am+a/o "a/e3

Kun&alini i/ilingani-'.a na moto mi-itu am+a"o unaungua m-itu m/u+.a /.a maji%u3 Pia ni /ama moto mano.a#i am+a"o 'uinu/a /.a +a'a#i /ama moto na mit'ili "a +a'a#i /a+i-a +ila "a maji3 Wa/ati moto .a /ati .a n2'i "ali6u/a$ /una teteme/o la a#&'i na moto moto e#u5t3 tu .a m-ingi .a ngu%u "a /anuni ni Kun&alini am+a"o ni alijiunga na 0a'amu 2o-mi2 na m-ingi tamaa na ma'itaji "a/e im+i+e- ni-'ati /uto/a g'alani 2o-mi23 n"o/a latent moto -a-a /ati/a )'a/#a oola&'a# anaen&elea /utema -umu .a/ati amelala /ati/a Kun&3 La/ini -umu 'ii ina.e6a /u.a .aongo0u na ne2ta#3 Kun&alini /uam/a ina'u-i-'a /uonge6a /.a )'a/#a- "a juu /.a ne2ta# ;/un".a; na Ra-a Soma 7jui-i83

SURA YA KU I NA
Kun&alini --- FO U ma/ali "a NIS*ATI

(ILI
u'imu NGUVU

Ujumla &o.n0all 2onnote- maana m+a"a na /uinu/a maana n6u#i3 Kanuni 'ii 5ia ni 'u-i/a /.a m.ili 'a-a m+ali /ama ngu%u mu'imu "a %iungo %"a u6a6i ni .a-i.a-i3 K.a .analiona )'a/#a oola&'a# /ama 2'om+o u/e/etaji na Sa'a-#a# /ama 2'om+o /iume -e'emu 6a -i#i +ila -'a/a tu u2'am+u6i i-'a#a "ame5ati/ana la/ini -i 'i%"o m+ali /ama %iten&o .a-i.a-i3 (a&ala "a -i /u5ote6a ni-'ati oola&'a# /ati/a tamaa "a /ingono ni la6ima alim0u0ua /ati/a m/oa /i2'.a ili %ia /uta0a/a#i -a'i'i ji2'o la 'e/ima .a /im+inguni 6ina.e6a /u0unguli.a3 /ulala Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 je#a'a /u6ungu/a S'i%aling ana/aa 'u/o /ama n"o/a amelala /i/e3 La/ini .a/ati "ana6i&i na /uonge6e/a 'a&i /uele/ea /an&a /i2'.a "e"e anai-'i /ati/a -uala /iji%u "a u+ongo "aani /ati/a mtan&ao 5ole uja-i#i .a Sa'a-#a# Kamal3 (aa&a "a /u5an&a S'i%ling n&ogo una2'u/ua -u#a "a Kaila-' giganti2 mlima3 Ni "ana6i&i 6ai&i /ati/a AGGG +looming - lotu- 5etalle& ait.a"e Kamal Sa'a-#a&al3 *i%"o moja /.a moja %ituo %"ote latent "a u+ongo /u5ata ulioamili-'.a3 *ii ni magni0i2ation "a mi2#o2o-m /.a ma2#o2o-m3

Kati/a aina 'ii "a u&'i+iti ni mengi -ana na ina'itaji/a /u.a m-aa&a .a e#u&an& /u2'u/uli.a3 Kama 'i%"o 0a'amu mti#i#i/o .a ni-'ati "a Su-'umna ina.e6a /utumi/a /.a malengo "a juu ta/ati0u /i-'a neema "a (#a'man /.am+a moja u6oe0u /ati/a nma#a 6ai&i "a 0u#a'a "a #a'a "a a/ili3 a6oe6i Yogi2 /ama (an&a'$ u&#a$ P#ana"am$ A-an n/ 6ina0an".a /.a /u-u&i 'ili3 Via Si&'a-an$ Vaj#a-an$ S'a/ti2'alini u&#a$ (an&'a-$ P#ana Yoga n/ ni-'ati "a oola&'a# ni ulioamili-'.a E a.a/ene& na /u/ulia 6ai&i ili /uungana /.a %ituo +ina0-i /utimia3 La/ini 'a"a "ote Yoga *at'a na ma6oea K#i"a Yoga ni 'atua "a /.an6a la/ini /ati/a uan6i-'aji Kun&alini3 Kam.e 'i6i /u2'u/uli.a /ama 'atua "a m.i-'o /ati/a uan6i-'aji Kun&alini na /.a /.eli ina.e6a /u.a i/ilingani-'.a na 'atua tu "a 2'o/i ina5o/an6.a u5 +a#i&i moto# engine3

a&a 'ii ina'itaji u0a0anu6i &'a'i#i /.a -a+a+u Kun&alini 5ia inait.a Kaama+eej 7m+egu "a tamaa .ote na tamaa "a /ingono83 Kama i-'a#a S'i%ling ni /a6ini3 Wa/ati S'i%ling ni /uoga /i-'a 2'om+o maji ni /u.e/.a juu "a /ina#a t#i5o& na moja /.a moja matone "a maji /uoga S'i%ling3 Kati/a -e'emu 6a -i#i 6a m.anam/e /una tamaa "a /ingono3 Kati/a nu-u "a 2'ini "a -e'emu 6a -i#i /iume ni 6a -i#i /i/e3 Wa/ati 'a"o /in"ume .ote ni ulioamili-'.a +a-i /una matu/io "a uongo0u ngono3 /iume ana/u.a /i/e na /in"ume 2'a/e3 Sa+a+u ni 'ii /.am+a ni-'ati inaingia maeneo 'a"a latent3 Tamaa "a /ingono 5ia inaji&'i'i#i-'a /.a -a+a+u "a -a+a+u 'a5o juu3 Ili /.am+a ten&o 'ili un&e-i#a+le 'aina ne2ta# &'a'i#i ina'itaji &#i55e& /ati/a mi/oa 'ii /uto/a eneo /i2'.a3 Ne2ta# 'ii inait.a Soma Ra-a3 Kati/a "e"e So'am /i#o'o ma6oe6i "a K'e2'#i u&#a moja ana5ata -i5 'ii Ra-a Soma3

Wa/ati /u-imama t#i5o& ni -ue& /uoga S'i%ling /i-'a .a/e D miguu /u.a/ili-'a I&a$ Pingala na Su-'umna Naa&i- 7 5ole ne%a83 /uoga "a S'i%ling "ana-imama Kun&alini /uam/a3 *ii maele6o "a m0ano inatuam+ia /.am+a Kun&alini "a (.ana ni ngu%u (.ana S'i%a3 Na0a-i "a/e "a ma/a6i "a la6ima inaone/ana juu /ama -a0i /ama mlima Kaila-' na ana-a#o%a#3 Ni la6ima /u.a le.&l" inaone/ana juu /ama %iungo %"a u6a6i .a .anaume na .ana.a/e3 K.a /.eli /.a am+a/o 'i-ia ta/ati0u "a umu'imu .a/e na u-a0i mmoja anata/i.a /u0an"a ma6oea "a /i#o'o ili /utumia ni /.a malengo "a juu /i#o'o3 jiti'a&a "a +ia-'a#a na uju6i .a /i-anii na %iten&o na 'i-ia "a u6u#i 'ai5a-.i "a/a/au/a tu /ati/a ulin6i3 (a&ala ni-'ati S'i%a "a -a-a oola&'a# )'a/#a /a#i+u %iungo %"a u6a6i la6ima /u.a itatumi/a /.a malengo "a juu /i#o'o3

(aa&'i "a .atu /amili "a ma.a6o "a ua-'e#ati /u'u-u ma6oe6i "a /i#o'o "a *at'a Yoga /uja&ili /u'u-u ;Kuto/a muungano .a /ijin-ia /.a et'ni2;3 *i"o ni /uto/a ;Sam+'og /u-ema Sama&'i Ki O#e; Wao 2o##elate /.a 5'allu- /iume na /i/e .a u/e3 *ii ni tu -i -a'i'i na ni u/.eli -ana %ulga#$ aja+u na &e%oi& "a manti/i 'ali-i "a m.ele/eo3 Kati/a 'ali 'ali-i %ile ua-'e#ati$ u2'ungu6i %ulga# /am.e /ugu-a maeneo 'a"o mata/ati0u /ama /i2'.a na mo"o3 Uita/a-e mmoja ana5a-.a /uja#i+u na /utun6a u-eja na 'i%"o /uonge6a

/.a malengo "a juu3 *ii la6ima a2'ungu6.e .ote /.a .anaume na .ana.a/e3 .aan&i-'i .a maan&i-'i .a/ati .a /uja&ili a-ili "a Kun&alini /u.a 2o##elate& /.a uju6i .a /i-anii ngono3 La/ini maana "a/e ni ngono -i tamaa na /.a /.eli ina maana u&'i'i#i-'o .a VI na ngu%u /ati/a m.ili3 )'a/#a oola&'a# 5ia inait.a m+egu "a tamaa "a /ingono na Sa'a-#a# Kamal ni m+egu "a 'e/ima "a /imungu3 uta/a-o-u#ati+u .a mato/eo "a .ote /ati/a -'ug'uli &i-2#iminati%e3 *ii ngu%u "a /imungu mi-aa&a "etu /ati/a maen&eleo "a 5an&e 6ote 6a uta/a-o mai-'a$ "a ta+ia "a mtu na 'ig' i&eali-ti2 /u0i/i#i3 Kun&alini Yoga ni /.am+a ma6oe6i "a /i#o'o am+a"o 'u-ai&ia /ati/a /u0i/ia maa&ili "a /i#o'o3

Kati/a S'.eta-'.ata# U5ani-'a& Kun&alini inait.a ; oto .a Yoga; au ;Na2'i/eta "a oto; na ni -a.a na moto -a0i "a Yajna3 Ina-eme/ana /u.a /ati/a m.ili .a mtu moto 'uu .a uungu ni lit$ /una m.ili ni &i-ea-ele-- na a/ili /a+i-a -e#ene3 Kati/a ;)'aini/ Yoga P#a&ee5i/a; I3 Lo'en ametoa .ito /ama ;moto #o'o; na a'- 2o##elate& /.a moto m/ali .a na0-i3

m.ana2'uoni m/u+.a .a S'ule "a ag'a#i+i "a Yoga$ Si# 4o'n Woo&#o00e ame.aita ni ;n"o/a .a moto;3 m.an6ili-'i .a )'ama T'eo-o5'i2al$ a&am (la%at-/" anaiita ;2o-mi2 umeme; na ana-ema /u.a /a-i "a/e ni D$F?$GGG maili E -e23 Wa/ati /a-i "a m.anga ni maili A$K?$GGG E -e23 ma.im+i "a umeme na /a-i "a maili =$KK$GGG E -e23 Kulingana na .ana-a"an-i /u+.a /a-i "a ma.im+i ma.a6o ni 1 6ai&i "a ma#a ma.im+i "a umeme "aani ni ==$I?$A=G maili E -e23 Kati/a mu&a .a ma.a6o 0la-' mtu ana.e6a .ai6ungu/e n2'i ma#a FG3

Pamoja na /u.a ngu%u 6a /i#o'o Kun&alini &'a'i#i ana5ata 2o##elate& umeme m.ili3 !# Va-antji #ele /ati/a /ita+u 2'a/e ;Kun&alini "-te#iou-; anaiita ngu%u uja-i#i3 utanguli6i .a /ita+u 'i/i /imean&i/.a na Si# 4o'n Woo&#o00e3 Kulingana na "e"e am+a5o #ele 2o##elate- Kun&alini na uja-i#i .a /ulia %agu-i 'u/o "e"e m.en"e.e anaiita ngu%u /u+.a3 Kulingana na "e"e Kun&alini ni u/.eli .a ngu%u3 Ni ni-'ati latent am+a"o /.a /utoa 7/uinua juu8 +a&ala "a in%olution /a.ai&a "a jam+o moja una.e6a ta+ia /ung<a#a moja /.a utu/u0u .a ungu3 Kulingana na Va-ant #ele Kun&alini /ati/a 'ali t'a+iti ni /a.ai&a la/ini .a/ati ina2'u/ua juu "a aina /ineti2 ina/u.a ngu%u mu'imu3 Kulingana na "e"e maan&i/o /ama *at'a"oga P#a&ee5i/a$ S'i%a Sam'ita na S'at2'a/#a Ni#oo5an /u-ema /.am+a Kun&alini ni aina u+ina0-i "a )o-mo- am+a"o 5e#%a&e /u+.a 0a'amu ngu%u3

.ana-a"an-i ag'a#i+i *u&-on am+a"e 5ia ni m-omi .a *at'a"oga ana-ema /ati/a .a/e maa#u0u ;Sa"an-i "a See#-'i5; /ita+u /.am+a /i2'a.i Kun&alini ngu%u la6ima ulioamili-'.a tu 2'ini "a uongo6i .a 5#e2e5to# /u+.a m/.eli na /.am+a a/ili

.ana5a-.a /u.a -a0i "aani &e%oi& "a 'amu "o"ote 3 .ingine /ama Kun&alini mo%e/.en&a 2'ini$ ita/u.a /u-a+a+i-'a tamaa na atta2'ment na %itu a/ili3 Na /i-'a ngu%u 'ii ita/u.a %i+a"a /ati/a -'ug'uli /ama tamaa "a /u#i&'i-'a 'ali "a 2'ini na ma'itaji "a u+ina0-i3

4ain Yogi2 .alimu ait.a"e Kun&alini /ama ;Tejole-'"a; na nime.a5a njia "a /u0i/ia ni "a =3 Njia "a /.an6a ni /u0an"a to+a .a/ati /u2'u/ua /ia-i /i&ogo -ana "a 2'a/ula na maji3 mo&e "a 5ili ni joto juu "a m.ili .a mtu /.a miale "a jua "aani im+i+ing ni-'ati "a jua .a/ati /uta0a/a#i juu "a jua3 2'an6o mi6i6i "a Tejole-'"a ali-ema /u.a m.ili 5ole3 Kituo 2'a /.am+a 5ia ni mali "a Kun&alini3 Tejole-'"a 5ia ina.e6a ali-ema /u.a mtin&o .a i+a&a Sa%it#i3

Wa/ati .a/ija&ili Kun&alini S'a/ti$ Yogi2 .ana-a"an-i .ana-ema ni ;Sauti "a u/im"a3; Watu /ujua u-'a.i-'i .a moto na umeme na /u0an"a matumi6i ana"e.e6a "a/e3 Kama /.eli /uele.a matumi6i "a moto .a /i#o'o na "a /imeta0i6i/ia +a-i mtu ana.e6a /u0i/ia Si&'i- .a-io'e-a+i/a 7 ungu ngu%u8 .a mi/oa "a na0-i3

!# S2ott ana-ema /u.a 'ii ni /ioo na am+ao mi-aa&a t#an-i-to# "a /a6i "etu mai-'a3 Anatomia /uele6ea /ati/a njia 6ao .en"e.e na .ao /u.aita uti .a mgongo na )'a/#a oola&'a# /ama ;Im5a# ganglioni3; Ni i/ilingani-'.a na jene#eta$ &"namo$ +et#i$ n/ Kila mtu ana/u+ali -uma/u /.am+a ni 5"#e m/ali .a u.anja .a tamaa "a /ingono na /.am+a /ama una5o0u0uli.a ni "a juu$ ni /.am+a mtu anatoa ngu%u "a aja+u3
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

!# *en#" Lin&al 5amoja na maele6o "a 2'an6o m6i6i .a umeme 2o-mi2 0a'amu na umeme .a &unia n"en6o 5ia elu2i&ate& umeme /u0an"a /a6i /ati/a m.ili .a +ina&amu3 Zote n2'i 6a -a-a /ati/a )o-mo- ni /uenea .a%u .a ma.im+i "a -uma/uumeme na 'ii umeme 2'an"a ina ngu%u "a D Volt- la/'3 Kila /ium+e 'ai 'u6aa -'ini/i6o la Volt- ? E mita3 -e'emu n&ogo "a umeme 'uu 2o-mi2 anai-'i /ati/a m.ili .a +ina&amu /ama Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#83 !# Lin&al ame-ema /u.a /ati/a -'ug'uli 6a -eli 6a +ina&amu na ne%a /ia-i /u+.a "a ni-'ati "a umeme ana5ata itatumi/a3 )'an6o 2'a/e ni u+ongo na -i mo"o3 Ni m-ingi .a /uan6a na m.i-'o .a mai-'a "etu3 La/ini 2'an6o 'ii -i n2'i moja moja3 /iji%u u+ongo jam+o uliojeng.a juu "a e#u&an& na nu-u 2'ini "a Su-'umna /.am+a -am+am+a na 2a&a e,uina$ ina6ali-'a mu'imu ngu%u "a umeme3 Kati/a -uala u+ongo /iji%u "aani m0umo menomeno inle&a /una /u0u#i/a /uen&elea moto umeme3 -e'emu /u+.a "a umeme 'uu una5ati/ana /ati/a 5ole /u-ini am+a"o ni 5ia /ati/ati "a tamaa "a /ingono3 !# *i#o-'i oto"ama /.a m-aa&a .a ma-'ine "a/e A I /ime5ata u.iano mnene "a umeme 'uu /ati/a 'atua 'ii "a m.ele/eo3 Sa+a+u /.a nini .ana-a"an-i ulio0an".a /ina uta0iti unaoen&elea juu "a 'ili /ati/ati "a tamaa "a /ingono ni /.a -a+a+u Kun&alini ni eneo mu'imu "a 'a#a/ati 6a mai-'a3 K.a -a+a+u 'ai m5"a /u.a ni /amili "a njia "a /u6ali-'a n"en6o m5"a$ ngu%u "a/e na umu'imu /.a /ulingani-'a na %iungo %"ote ni n"eti na 5otent -ana3 /u0an"a juu "a -a/#amu 5le/-i na 2a&a e,uina ni -ana nje na mu'imu /ati/a mti6amo .a /i-ai/olojia tu /ama u+ongo3 U/.eli 'uu ime/u.a /u.a-ili-'.a %a#ie&l" na 'e-'imi.a Lee Sanela /ati/a /ita+u 2'a/e ;Kun&alini - P-"2'o-i- na T#an-2e&en2e;$ !/ )3 Na#anjo - ;3 Sai/olojia "a Kuta0a/a#i; R3 A#n-tee# /ati/a

!# )a##ington /ati/a /ita+u 2'a/e ;/i-a-a Sai/olojia na Fal-a0a "a *in&i; amean&i/a /.am+a /una mi0ano mingi am+a"o ni u-'a'i&i /.am+a /ama m.ili linaloun&.a "a ngu%u mu'imu na mole/uli +a&o au .ala /u.e5o "a/e "a 'ila inaen&elea3 Li2'a "a /u.a na umoja na m.ili .a/e /ati/ati "a mamla/a "a %itengo mu'imu ngu%u /u+a/i inta2t /ati/a eneo 'ilo3 )o##elate& 'ii /u5ata /una m.ingine ugun&u6i .a Yogi- am+amo /una /ui+u/a i&eo5la-m au 5-"2'o5la-m .a/ati Yogi ni /ati/a majim+o "a juu "a u-ulu'i-'i /uit.a Sama&'i au maono3 Wana-a"an-i o5ine /.am+a inaen&elea lilio /uto/a m.ili /ati/a 'ali "a m%u/e na ni 6ai&i /u5ati/ana /ati/a eneo 'ilo /i2'.ani$ ti5- 6a %i&ole$ mi&omo$ u-o$ )'a/#a Naa&i na /u6ungu/a %iungo %"a u6a6i3 (aa&a "a uta0iti na &e5i2tion 7Ki#lean 5i2'a "a ; .ili (iolojia 5la-ma; /.a Ki#u-i m.ana-a"an-i Semian Ki#lean8 -'ug'uli 'ii "a uta0iti na #ejea /.a ngu%u mu'imu "a m.ili 5ole - Kun&alini ametimi6a m5ango m/u+.a .a umaa#u0u3 Emanueal S.e&en+o#g anaiita .ingu ina"oone/ana "a am+amo et'e# +aa&a "a matumi6i "a 0ilte#- maalum ina.e6a /u5iga 5i2'a /.a m-aa&a .a ma/a&i#io 'ig' %oltage3 Wana-a"an-i o5ine /.am+a muone/ano .a/e ni -a.a na .a%u "a .a-5 na 'a#u0u "a o6oni3 Wiani .a/e 'uonge6e/a E ita5ungua /uto/ana na onge6e/o -am+am+a E u5ungu0u .a ngu%u "a mai-'a3 *i-ia una.e6a 5ia /uonge6a E /u5ungu6a u-'a.i-'i .a/e3 U-'a'i&i .a/e .a /u.e5o ime/u.a elu2i&ate& na L"ell Wat-on /ati/a /ita+u 2'a/e ;*ali Su5e#; am+a"o 'ata /ama -e'emu "a m.ili .a mtu ni /u/at.a +a&o mtu 'u"u u6oe0u u.e5o .a/e /ati/a 0omu "a maumi%u$ moto$ -2#at2'ing n/ Kati/a

matu/io 'a"a /uit.a ;P'antom At'a#i lim+; ni imeone/ana /u.a m.ili 5ole li5o /ama e2to5la-m na ni 'ii /.am+a anatoa mtu u6oe0u .a 'i-ia li2'a "a ne%a jumla ni-i5o/u.a5o3

Kulingana na %ita+u ;Ti+etan Kita+u 2'a Wa0u; ;Kita+u Ki2'ina "a Soul; na m.ili jumla na m.ili mu'imu /u.e5o to0auti3 *a/una -'a/a .ote 2oe@i-t u5an&e /.a u5an&e la/ini .a/ati m.ingine m.ili mu'imu ana5ata /uteng.a ili /u/aa ma'ali 5engine na /.am+a m.e6i m.ili mu'imu ana/uja /ati/a /u.e5o3 Ku.e5o *i%"o .engi mtu .a/ati ni u6oe0u &ou+l"3

!# Seel na 43 Ta"lo# /ati/a /ita+u 2'ao ;)'an"a Sa"an-i "a An2ient Wa'in&u; an&i/a "a /.am+a mila na ma6oea "a /i#o'o "a &ini "a *in&u utili6e- m.ili mu'imu m5ango m/u+.a na 'i%"o ni 5otent -ana3 .ili 'uu mu'imu ina.e6a /uone/ana /.a ma2'o "a ungu3 (aa&'i "a mia/a "a n"uma ma/ala juu "a ma&a 'ii ili2'a5i-'.a /ati/a ;T'eo-o5'i-t; maga6ine 2'ini "a jina la ;Anatom" o0 Tant#a-;3

.ana-a"an-i T'eo-o5'i-t )W Lea&+eate# ina ali0a0anua 0u#t'e#- juu "a )'a/#a- I uliojeng.a juu "a e#u&an& /ati/a /ita+u 2'a/e ;)'a/#a-3; Ye"e anatoa maoni /.am+a m.ili mu'imu ni /uun&.a nje "a aina "a 5e/ee "a ngu%u 6a umeme na ni -a-a /ati/a m.ili tu /ama n&ege )u&&le- /ati/a /iota 2'a/e3 Wengi .ana-a"an-i .engine /u.aita P#ana 7mu'imu ngu%u8 /ama ; oto .a ai-'a;3 6ai&i moto 'ii ni -a-a /ati/a m.ili .a mtu 6ai&i mtu 'u"o ni 0a'amu$ -'au/u$ &a#ing na #a&iant3 La/ini .a/ati /una u/o-e0u .a 'i%"o +a-i 'ata /ama m.ili ni %i6u#i -ana /ujeng.a +a&o mtu 'ii ita/u.a +oo+" -2a#e$ let'a#gi2 na /amili "a /u/ata tamaa3 Ki/o-i 'i/i umeme ina.e6a augmente& na ju'u&i 5ia3 *ii ni -a+a+u "a ma6oea Yogi2 ni mo"o3 Yoga Kun&alini m-ingi "a -a"an-i mu'imu ngu%u3

Kiini "a /uam/a Kun&alini ina'u-i-'a /u%utia 0a'amu mu'imu /uto/a 2o-mo- n6ima ili /uungani-'a 'ii 0a'amu /u+.a /.a ngu%u "a mtu m.en"e.e mu'imu na 'i%"o /u0i/ia juu ngu%u "a /imungu3 *i%"o ma6oea Yogi2 ni mo"o ili /utumia mamla/a 'a"o "a /imungu /.a malengo "a juu ta/ati0u3 *ii inaonge6a u.e6o /.a u.iano .a /u&'i+iti moja "a a/ili na 5amoja na u5ote%u .a ngu%u 'ii u.e6o 'uu ita5ungua na 'atima"e ana5ata /u'a#i+i.a3

(o'am Ya/o+o ni anajuli/ana -ana miongoni m.a Tant#i/- Ula"a3 /ita+u ;T'eo-o5'i-t P#a2ti2a; /ili2'otung.a na Kije#umani .a/e m.ana0un6i Geo#ge i2'el /u-'au#i /.am+a /uam/a Kun&alini na )'a/#a- I /u'i0a&'i.a -i#i lililin&.a3 K.a -a+a+u /ama ana5ata /ati/a mi/ono -a'i'i +a-i ina.e6a /u-a+a+i-'a /uangu/a /.a mtu /ama 'u"o3

K.a -a+a+u .a/ati %ile .atu 'a.e6i /uji0un6a /u'u-u Kun&alini -a"an-i .ao ;/u'u+i#i; /.a .engine /ama %i5o0u /uongo6a .atu .engine /i5o0u3 *i%"o m'u+i#i 'i%"o /uit.a 5ia i/o /ama .a/e 'i%"o /uit.a ;.ana0un6i3;

SURA YA KU I NA TATU
NI RA*ISI KWA TAKE LAKINI %igumu /utoa

4e ngu%u$ u/ole6i$ ni&'amu ni Yogi2 ma6oea "a mai-'a "a /a.ai&a na ina.e6a /uen&ele6.a /.a njia "a /ati "o"ote3 Ni u%umili%u .a am+amo a/ili +a&ala "a /u#u'u-u ma.a6o "etu ili /u.ata.an"a m+ali -i-i /u6ingatia na /uji'u-i-'a nao /.a .a/ati mmoja3 K.a 2o##elating /.a -'ug'uli "etu "a /ila -i/u 6a /a.ai&a tuna.e6a /ua2'a a/ili 6etu /uto/a a/ita.an"a m+ali3 Kama moja tu 'aina moja 'ii ina.e6a /u.a na u.e6o .a /uto-'a .a im+i+ing /i#o'o3 La/ini 'ii 'aito-'i3 Ili /utumia ngu%u 'ii m-u/umo juu "a .engine moja ina /u0i/ia -i0a maalum3 *i%"o moja ina5a-.,a ma6oea maalum /i#o'o3

Ili /u5ata ma.im+i "a #e&io t#an-i-to# ina'itaji/a3 La/ini 5o5ote ma-'ine /u5ele/a ni agi6o .ao ni /amili "a ngu%u /u5ita /ia-i na g'ali -ana3 Vitu .ale ji#ani ina.e6a /.a u#a'i-i -ana /uone/ana /.a ma2'o "etu .en"e.e3 La/ini /ama unata/a /u-i/ia na /uona mam+o /ati/a maeneo m+ali m+ali$ tele%i-'eni /.am+a im+i+e- /.an6a na 5i2'a t#an-mit- ina'itaji/a3 ma-i/io u#a'i-i /u-i/ia ma6ungum6o "o"ote /.am+a ni /a#i+u3 La/ini /ama unata/a /u-i/ia -auti "a /an&a m+ali m+ali /i-'a -imu na +et#i ngu%u ina'itaji/a3 K.a /a-i "a /a.ai&a 'ata miguu "etu ina.e6a /utem+ea la/ini /ama unata/a /u-a0i#i /.a m.en&o .a /a-i /i-'a ga#i au +ai-/eli una'itaji/a na /.am+a 5ia am+a"o ina 5et#oli /uto-'a E &i6eli3 Sa.a ana /.eli /.a ajili "a matu/io "a /i#o'o3 Ni #a'i-i im+i+e la/ini %igumu /u-am+a6a3 Ni #a'i-i /u5ata 0ai&a na /utumia 0e&'a la/ini %igumu /u5ata 0e&'a na /u'i0a&'i -alama3 *a/una mengi ugumu /ati/a im+i+ing ngu%u /uto/a /.a mtu am+a"e 6inaa /.etu3 K.a -a+a+u 'a5a a/ili ili"o/olea ana.e6a /u0an"a mna"o"a'itaji3 Yote 'ii ina.e6a /u/amili/a /u5itia ma6oea "a /i#o'o3 La/ini 'ii 5ia ina.e6a /uto/ea /.am+a /ama .e.e )onjoin -'au/u "a 6ia&a na .aji+u .a 'atua 'i6o /ila -i/u /u0an"i/a /.a u/ole6i +a-i a/ili .aliota.an"i/a .ana.e6a /u5ata /ujilim+i/i6ia na uma/ini /ati/a eneo &ogo3 S'ug'uli 6ote /ama .ale /ati/a 2i#2u-$ /aimu$ /u.e/a a/aunti /ama ma/a#ani$ /u2'e6a mi2'e6o$ m2'a.i inaon"e-'a n/ inategemea /ulenga a/ili na utuli%u3 Kama .ana0i/i#i /itu$ /u0an"a /itu /ingine na 'i%"o /u.ata.an"a ma.a6o "ao$ .ao ju'u&i 6ote 6ina/.en&a /ati/a ta/a3 Kama mmoja im+i+e- mtu 6inaa na un"eti na u.e6o .a /i#o'o na u/ole6i$ 0ai&a moja 0ai&a 6ote 5an&e 6ote3

Ili /u5ata 0ai&a &a#aja me&io2#e ni al#ig't /.a /u2'angan"a ma5en6i ngu%u$ ngu%u na 'amu "a u/ole6i3 Kama tu/io +aa&'i una0an"i/a ma'ali 0ulani na /ama 'a+a#i 'i6o 'aja "a /u5ele/.a ma'ali 5engine +a-i tu /ia-i /.am+a "a +et#i ni /utumi/a juu /ama %ile im+i+e# u5ati/anaji .a -ama/i3

Kuna matati6o mengi /.a /u.a .ana/a+ili.a .a/ati /u0an"a m%u/e /uto/a /.en"e maji "a +a'a#i ili /u+a&ili "ao /.a ma.ingu la/ini .a/ati ma.ingu 'a"a oga m%ua a2tion ni -ana 0a2ile3 Ni %igumu -ana /uam-'a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#83 *a5a 'a/una 'aja "a /ujita.ala na .anaen&elea na ma6oea "a /i#o'o la/ini na&'ani mtu ta"a#i 6ili6o/u-an".a 'ii ngu%u 6a ungu /ati/a m.ili .a/e +a-i 'a/una tati6o /ati/a +aa&'i "a /u-am+a6a -e'emu "a/e /.a mtu m.ingine3 moja ana /utumia a/ili "a mtu .a/ati /u5ata utaji#i na ina /u0an"a ju'u&i ma/ali la/ini /ama 5e-a 'ii ni /u.a loane& mtu au /u/a+i&'i.a /ama m2'ango +a-i mengi "a mali ina.e6a /utumi/a /.a u#a'i-i /ati/a mu&a m0u5i -ana3 Au-te#itie- ni /u.a .ali0an"a /.a .ale am+ao .anata/a /utoa ngu%u "a /imungu /.a .engine3 Kanuni 'ii ni 'a/i /ati/a /a6i tangu 6amani3

tu ana.e6a /uon&oa moja "a m.ili -e'emu "a /u2'angia /.a mgonj.a m.ingine /ati/a 'aja3 7Kama 0igo n/8 K.a m0ano3 mo"o$ ma0igo$ ma2'o$ &amu ujumla .ali2'angia /.a .engine3

u'imu ngu%u u/u-an"aji 'a/una -'a/a /u.a moja "a m.en"e.e mali +a&o .a0a&'ili u/a#imu ina.e6a /u2'angia +aa&'i "a -e'emu "a ngu%u 'ii mu'imu /.a .atu .engine3 Kati/a -uala /i#o'o 'ii inait.a ;S'a/ti5aat;3 Kati/a mai-'a "etu "a /ila -i/u tu /ama mtu taji#i &onate- -e'emu "a mali "a/e /.a ma-/ini /ati/a njia -a.a .ale uliojaa m5ango m/u+.a .a ngu%u mu'imu /u2'angia -e'emu "a ma&a#a/a "ao "a /i#o'o 7 ungu mali8 /.a %ium+e &'ai0u timamu3 *i%"o 'a.a %ium+e ma-/ini /uon&o/ana na matati6o mengi na 5ia /utimi6a ma'itaji "ao3

Kuna maele6o "a /ina "a S'a/ti5aat /ati/a maan&i/o /ama Yoga2'oo&amani$ Teja+in&oo U5ani-'a&$ 4nana San/alini Tatt%a$ *at'"og Sam'ita$ Kula#na% Tant#a$ G'e#an& Sam'ita$ Ru&#a Yamal Tant#a$ Yog Kun&al"u5ani-'a&$ S'a#a&a Tila/ n/ Zai&i "a 'a5a /ali ita/u.a .anaume 5o.e#e& /u2'angia /i&ogo "a 6ao ngu%u 6a /i#o'o na %ium+e &'ai0u timamu3 Pe-a ina.e6a ai&'a loane& au .ali2'angia /.a .engine3 Kati/a njia -a.a 'i6i ngu%u 6a /i#o'o /.en&a %ium+e .engine .en"e u.e6o /ati/a 'ali "a /a.ai&a .a/ati /ati/a u.e5o .a mtu .a mamla/a /uu "a /i#o'o au /.am+a una.e6a /uam+u/i6.a 5ia /.a /utumia moja "a 5otent ma5en6i ngu%u3

Tuna5o/aa /a#i+u na ji/o /uungua -i-i /u5ata joto3 Kati/a njia -a.a$ /una 'aja "a u/a#i+u .a /a#i+u .a ngu%u 'ii3 *ii /i%utio E #e5ul-ion /ati "a m.anaume na m.anam/e ni "a a-ili3 *i%"o Yogi- ili /ulin&a ngu%u 6ao$ /u/aa m+ali na m%uto .a .ana.a/e3 *ata u#a0i/i ma/ali augment- 'ii /ati "a/e3 K.a 'i"o ni /u+.a /i#o'o 'a-a#a /.a mtu /u.a /ati/a /am5uni "a .atu .a5oto%u3 La/ini ni 'a&it'i to0auti /a+i-a /ama 'ia#i moja &onate- ngu%u "a mtu /.a mtu m.ingine ili /uonge6a na"e /i#o'o au /u%uta maen&eleo "a/e "a /i#o'o3 La/ini 'ata 'a5a moja ina /u.a .aangali0u /.am+a mtu am+a"e ame5e.a ngu%u 'ii /ama m2'ango 'aina %i+a"a &'ana 'i"o /.a ajili "a -'ug'uli m+o%u3 )'ini "a ma-'a#ti 'a"o ni nini ali"o5e.a ina /u2'u/uli.a n"uma3

Ni /uone/ana /.am+a .atu .engi /u5o/ea ujum+e /utum.a na .engine3 moja ana5ata ujum+e /ati/a n&oto$ tele5at'" n/ K.a 'ili /uto/ea moja /u5ata ujum+e 7u0unuo8 ina /u.a na a/ili "a /ujilim+i/i6ia na uma/ini3 iongoni m.a ma.im+i 'i%"o .engi .ali&'ani /ati/a na0a-i ana2'u/ua .ale tu /.am+a "e"e ina'itaji na uju6i /ama 'uu una.e6a tu /uit.a aja+u3

Watu .engi .ana u.e6o .a -u+u +aa&a"e$ /ujua ma.a6o na -'ug'uli 6a .atu .engine$ najua 6amani "a mtu m.ingine na /.am+a .ao 5ia /u5o/ea ujum+e maele/e6o na "a %ium+e %i-i%"oone/ana3 Wana.e6a ama /uele6ea au /uti+u ugonj.a .a mtu m.ingine3 Wao 5ia /ujua am+a5o utaji#i ni /u6i/.a na nini ni /u'i0a&'i.a /ati/a /u+a mtu ume0ung.a3

iongoni m.a 'a"a /una .ale am+ao .ali0an"a au-te#itie- "o"ote maalum3 -a+a+u /.a 'ili ni /.am+a /ati/a Walio6ali.a ulio5ita .ame.e6a /u0an"a mengi "a to+a na mamla/a mato/eo ni /uone/ana /ati/a /u6ali.a 'ii3 +ali na 'ii ina.e6a 'i%"o /uto/ea /.am+a mtu 'u"o ana5ata ngu%u 'i6i /uto/a -aint /i#o'o .en"e ngu%u3 oja 6ai&i -a+a+u ni m/u-an"i/o /.am+a la6ima %ile /.am+a 5amoja na mi-aa&a "a/e mta6amo .etu e@t#a-en-o#" /uan6a /u0an"a /a6i na /.am+a %ile 5i2'a imagina#" ni /uone/ana am+a"o /ugeu/a /uto/a /u.a "a /.eli3 *ata /ama mtu 'ana /u0an"a ma6oea Yogi2 'ata +a-i "e"e ana ngu%u 6a miuji6a3 )'ini "a 'ali 'i"o /ujua /.a u'a/i/a /.am+a moja "a -a+a+u "a juu ni /ati/a /u2'e6a3 (ila -a+a+u ana"e.e6a 'a/una .a .ana6o ngu%u 6a /iungu3

K.a im+i+ing ngu%u 6a S'a/ti5aat /uto/ana na -i0a ana"e.e6a 5-"2'i2 mtu ana.e6a /u.a na ngu%u -ana 'ata /ama "e"e ali/u.a -ana .a /a.ai&a /ati/a -i/u 6a n"uma3 K.a /utumia mamla/a 'a"o /.a malengo "a juu /.am+a ni ta/ati0u /ati/a a-ili$ ana.e6a /u0ai&i/a -ana /ama Yogi n"ingine "o"ote3

Ni /.eli /a+i-a /.am+a /u5itia S'a/ti5aat 7maam+u/i6i "a ngu%u "a /imungu8 mtu ana.e6a /u5ata 0ai&a "a juu3 La/ini 'a/i na maa&ili aliagi6a /.am+a -i /u2'u/ua /itu 2'o2'ote +ila "a ;/uli5a; /.a ajili "a/e3 Ka+la "a /u/u+ali ngu%u "a /imungu$ /.an6a /utoa 'u&uma /.a u5en&o .a i+a&a .ata/ati0u am+ao .ametam+ua ungu3

SURA YA KU I NA NNE
A!ARAKA Kimungu *AVE IZIZI YAO KATIKA FA ILIA )'a/#a .a Kun&alini S'a/ti

ai-'a ni Yajna3 ai-'a 5ia ina /u'ani$ !emi-mungu na 5a#a5'e#nalia n"ingine3 Wa-omi maan&i-'i /u.a /una u'u-iano .ote 'uu3 Wa/ati .a /utoa maele6o maalum "a Kun&alini Yajna un&a/o5ani-'a& ana-ema 7=EAEK89

Na0-i /u+.a 6imei+u/a /uto/a 'umo3 ialimoto 1 "a moto ni lilio /uto/a 'umo3 *i6i ni Sami&'a- 1 7/uni "a Yajna8 na 'i6i ni *a%ee- 1 7Yajna -a&a/a83 Ni-'ati "a/e inaingia Lo/a- .ote 1 7&unia8 am+a"o %ilium+.a /.a ungu /.a ma&'umuni "a juu ta/ati0u3

Lo/a- 1 "ameele6.a to0auti /ati/a ('ag.at !e%i3 N&ani "a/e mmoja 'u5ata ('u'a-a#&'i$ ('u%a'a - u5e5o$ S%a'a - m.anga .a ungu$ a'a'a - u/uu$ 4ana'a - .atu .a .alim.engu .ote$ Ta5a'a - au-te#itie- na Sat"a'a - 'otu+a am+a"o &aima 'uja /.eli3 K.a namna 'ii /ila /itu 5amoja na /ati/a Kun&alini Yoga 7"aani )'a/#a-8 am+a"o ina'itaji/a /.a ajili "a /a6i n"en6o na /i#o'o3 m.ili .a +ina&amu ime/u.a i/ilingani-'.a na ('ulo/ 7a#&'i83 Kati/a 'i"o oola&'a# inait.a n2'i na Sa'a-#a# /ati/a /i2'.a /ama jua3 0im+o "a /uungani-'a /ati "a = inait.a e#u&an&3 joto "a jua ni +a#a/a /.a n2'i3 (#a'ma#an&'#a "ana-imama )o-mo-3 Tu .a/ati &unia im+i+e- joto E m.anga .a jua ina.e6a /u.a /ujenga na /u'i0a&'i %i0aa /i#o'o utaji#i3 Kati/a njia -a.a Lo/a Sa'a-#a# ni /ituo 2'a u0unuo .a 0a'amu 2o-mi2 na /uen&elea im+i+eoola&'a# /.am+a ni-'ati /ia-i /.am+a ina'itaji /.a namna "o"ote ma&'umuni "a 2'o2'ote u+o#a /uto/a 5o.e#'ou-e 'ii3

tu ana.e6a /u5ata glim5-e "a jin-i 'ii "a neema 'uto/a 2'ini /.a /.en&a mi/oa Pola# .a &unia3 K.a -a+a+u (#a'ma#an&'#a 5ia inait.a N2'a "a Ka-/a6ini am+a"o ngu%u

/u+.a "a jua na -a"a#i n"ingine mu'imu /u.e/a /umtia 2'ini3 Ni inategemea mgom+ea .a /i#o'o /ama /.a /ia-i gani "e"e im+i+e- ni-'ati 'ii3

N2'a "a Ka-/a6ini "a -a"a#i "a &unia "etu inait.a A#2ti2 Eneo la na ina /i5en"o 2'a maili ?G$GGG3 N2'a "a Ku-ini 7Anta/ti/a8 ina /i5en"o 2'a maili DG$GGG3 Kati/a N2'a "a Ka-/a6ini P#a+'a !'#u%a 'uja /ama m.anga e#u na ina.e6a /u.a %i-uali6e& /ama 5i2'a "a aja+u3 *ii inait.a m.anga Au#o#a (o#eali- unang<aa /.a namna "a aja+u juu "a %ile mi/oa Pola# /.am+a mtu ana.e6a tu /u.a .on&e#-t#u2/3

Kuto/ana na u'a#i+i0u ulio0an".a /ati/a jua Au#o#a (o#eali- ni /uone/ana /ama -t#angel" inga.a /ama /u#un6i am+a"o taa juu na anaen&elea +lin/ing3 Kati/a N2'a "a Ka-/a6ini /ui-'i Wae-/imo$ ume+e+a #ein&ee#-$ n/ -ama/i Kati/a N2'a "a Ku-ini mtu ana.e6a /u5ata 5enguin- am+a"o ni /amili .a u5en&o3 E-/imo .atu .a No#t' Pole ni /.a a-ili -ana a&%entu#ou-3

Kuna .engi aja+u matu/io /u'u-u jua /.a mi/oa Pola#3 m-a0i#i "a N2'a "a Ka-/a6ini ait.a"e 4o'n (a"a#& ali/u.a ma#a moja /uona jua /una "a 'ue- m+alim+ali3 Zai&i "a 'a5o aliona m+ali %itu /un"ong.a /ati/a 'e.a3 u#e0u .a milima alione/ana juu /uli/o /ile /.eli .ali/u.a3 a#a n"ingi mtu ana.e6a /uona -un- .engi /u5an&a .a/ati 'uo 'uo /ati/a anga3 Kati/a njia -a.a m.e6i Ilione/ana 5ia %a#ie&l" /ati/a 'e.a +a#a0u$ na anga3 u-i/u /ati/a N2'a "a Ka-/a6ini itaen&elea /.a mu&a .a mie6i I3 jua 'uanga6a %igumu /.a -i/u AI /a+i-a3 m.e6i .a/ati m.ingine unang<aa 'i%"o +#ig'tl" /.am+a ina.e6a /u.a i/ilingani-'.a na u6u#i .a jua3 m.anga ma+a&ili/o 'ue- na /um.e/a &aima3 Wa/ati m.ingine ni anaen&e-'a /ama u#e0u .a to#2'lig't3 !'o#u+a agneti2 /uja na /.en&a /uen&elea3 *ii mti#i#i/o .a ni-'ati ana#u/a juu na a#&'i juu "a N2'a "a Ku-ini3 u2'a0u6i na %um+i atomi2 "a N2'a "a Ka-/a6ini ni u6ali-'aji .a N2'a "a Ku-ini3 oja Pole ni /ama %ol/eno na n"ingine ni /ama /ilima3 a#a n"ingi m+ali m+ali -auti 6ina-i/i/a /.a /a#i+u na .a/ati m.ingine inaone/ana -ana ji#ani .ala 'a"a-i/ili6.i3 aele6o 'a"a "ote ali"o5e.a 'a5o juu ina.e6a i/ilingani-'.a na )'a/#a oola&'a# na Kamal Sa'a-#a# "a m.ili .a +ina&amu3

/i2'.a 2'a m.ili .etu ni N2'a "a Ka-/a6ini na -e'emu 6a -i#i %iungo juu "a )'a/#a oola&'a# ni N2'a "a Ku-ini3 Wa/ati -i-i /u2'am+ua 'ali$ -i0a maalum na u-'a.i-'i .a .ote 'i6i$ mtu ana.e6a 2o##elate /.a -i0a maalum "a %iungo %"a u6a6i na /an&a /i2'.a3 mti#i#i/o .a tamaa "a /ingono /uan6a /uto/a /i2'.a na ma-'am+uli6i "a %iungo %"a u6a6i amelala 2'ini3 Kuna njia n&e0u /ati "a = /uit.a e#u&an& 7mgongo8 ili /utoa na /u2'u/ua ina.e6a /u.a u.iano3 On e#u&an& 'ii /una I o+-t#u2tion- ait.a"e )'a/#a75le@u-e-83

*a&it'i 'i%"o$ .engi .a Pu#ana- 7In&ian "t'olog"8 6ina.e6a 2o##elate& Kun&alini Yoga 7Kimungu n"o/a Po.e#83 *ii &unia ni u.iano juu "a /i2'.a 2'a n"o/a S'e-'a na m.ili juu "a n"o/a ait.a"e )'a/#a oola&'a#3 Wa/ati /una agitation- /ati/a maeneo 'a"a$ mtu ana/u.a &'ai0u$ .alema%u na .et'io5ia /ama3 (.ana Vi-'noo /ulala juu "a n"o/a S'e-'a3 Kuna n"o/a /.am+a 2oil -'ingoni .a (.ana S'i%a3 *ii ni maele6o "a (#a'ma#an&'#a3 N"o/a 'i6i 6ote /u-'i#i/iana na mtu m.ingine na /utoa 0ai&a "a ni-'ati 'ii /.a a2ti%ato# "a Kun&alini3 K.a -a+a+u ni-'ati 'ii ni limeungani-'.a /.a Vi-'noo na S'i%a ni ali-ema /u.a -a-a /ati/a nao /.a namna "a m0ano3

Am+a5o latent -u5e# -e#5ente-- "a oola&'a# 2onnote- /anuni /i/e$ juu "a n"o/a 'u/o -u5e# /ati/a Sa'a-#a# 2onnote- /iume3 Wote /u.a na n"anja 6ao .en"e.e maalum na e#u&an& /u5itia Kun&alini Yoga anatimi6a "ea#ning u-io .a .ote /uungana3

neema n"en6o "a muungano n&oa ali-ema /u.a glim5-e "a neema "a (#a'man /u-a+a+i-'a /uto/ana na u2'o2'e6i .a ni-'ati "a u+ongo3 Ka.ai&a .ote mi/oa ni /ati/a 'ali "a latent na .a/ati tu -'au/u 'u&'i'i#i-'a /u0an"a .ao /u5ata ali2'o2'ea3

Ni-'ati oola&'a# .a Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni /uone/ana .a6i /ama mti#i#i/o mu'imu$ ngu%u "a mai-'a$ maongo6i u+uni0u$ /u.aom+a /ui-'i mai-'a "a mu&a m#e0u$ -'au/u$ /u2'e6a u2'e-'i$ n/ &a#ing Kama u/an&a 'uu uongo latent$ mtu 5ia /u.a &'ai0u na /amili "a /u/ata tamaa3

Kati/a ulim.engu .a juu .a Kamal Sa'a-#a# .a Kun&alini /u/aa a/ili$ /u0i/i#i m2'a/ato$ u+agu6i$ i+a&a$ i&eali-m$ /ujita.ala$ u5en&o$ imani$ ma5en6i mema$ /u0an"a /a6i /.a +i&ii a-ili n/

Kama 5-"2'e /u0u#i/a mtu na tamaa$ .ote juu na %ituo %"a 2'ini /u5ata /uum+u/a3 moja ana/u.a &'ai0u .ote /im.ili na /ia/ili3 La/ini /ama %ituo 'i%i ni /utumi/a tu /.a -'au/u m&ogo .a /ijin-ia na 6ai&i /.a malengo ta/ati0u juu "a /i#o'o$ mtu a0i/e 0ai&a "a aja+u3

Ni ta"a#i ali-ema /.am+a ni-'ati Kun&alini ni /utumi/a tu /.a ajili "a /u2'e6a u6a6i na /ujamiiana /.a m.ili jumla "a /im.ili3 Ku+.a "a/e 0omu 6ai&i 'u5ati/ana /ati/a m.ili 5ole3 Wa/ati m.ili ni &i--e2te& 'u.e6i /u5ata )'a/#a- la/ini &'a'i#i utaona ma/un&i "a ne%a 6ai&i "a 'a5o3 u.iano anatomi2al ime/.i-'a elu2i&ate& /ati/a -u#a ili"otangulia3 )'a/#a- /ati/a 'ali 'ali-i ni %ituo i-'a#a "a mti#i#i/o .a umeme "a m.ili3

6i0uata6o mti#i#i/o .a /imungu 'ai.e6i /ujuli/ana /ama &amu /ati "a/e$ 5le@u-e- uja-i#i$ ne%a$ ala n/ mti#i#i/o Wale am+ao /u/u+ali imani 'i6i 'a.aele.i u/.eli m-ingi na ina.e6a tu /u6ungum6a nao /ina&'a#ia3 *ii ni -omo la mti#i#i/o 0a'amu mu'imu am+a"o 'ai.e6i /uit.a %i0aa umeme3 Sa+a+u 'ai.e6i /u-'a.i-'i m+ao$ m5i#a n/ Wa/ati 0a'amu mu'imu 'uat'i#i .ote /i0"on6i jam+o na ni-'ati "a 0a'amu3

Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ime/u.a /ina /ati/a Yoga Va-i-'t'a$ Yoga )'oo&amani$ !e%i ('ag.at$ S'a#a&a Tila/$ S'an&il"o5ani-'a&$ u/ti/o5ani-'a&$ *at'"oga Sam'ita$ Kula#na% Tant#a$ Yogini Tant#a$ (in&u5ani-'a&$ Ru&#a"amal Tant#a$ Soun&a#"a La'i#i n/ *ata +a-i -io /ama inga.a mtu ana.e6a /uele.a /.a u#a'i-i /u5an&a E angu/o la ma6oea "a /i#o'o3 Wala 'a.a.e6i moja /.a /uele.a -'e#ia m+alim+ali 6a ma6oea "a /i#o'o ma0ani/io /u0i/ia lengo /.eli3 Ni 'i%"o /.am+a /ati/a Rig%e&a Ri-'i- /u-ema9

O Vital moto$ .a6i /ama al0aji#i /ati/a mai-'a "angu3 Kui6uia gi6a langu3 Ni5e ni-'ati ili ngu%u "a /imungu /uja m+io /.angu3

m.an&i-'i .a T#i-'i/'i+#a'mo5ani-'a& anaan&i/a9

Kun&alini ulioamili-'.a na ma6oea Yogi2 unang<aa na 5al5itate- /ama umeme3 Ye"ote amelala a.a/en- -a-a na mtu anaam/a /uan6a m+io3

Kati/a Ajit u/'e#jee .a ;Njia Tant#i;$ S.ami Age'anan& "a ;Tant#i/ Pa#am5a#a; na ;U#ja m.a"o;$ *an- 4a2/-on ;We-te#n Sai/olojia na *in&i Sa&'ana;$ Oma# Ga##i-on "a ;Tant#a mia"o Yoga;3 U/'il *au- <;)ommenta#" juu "a *at'"oga P#a&ee5i/a;$ P'ili5 Ra/'en "a ;Tant#i/ Kala$; 4o'n (#ig't .a ;)'etana /a Seemant;$ *an- Rigjima# "a ;('a#ti"a !'a#ma Ka" U5a/'"an Au# P#atee/;$ na Si# 4o'n Woo&#o00e "a ;Se#5entine Po.e#; maele6o "a /ina /u'u-u /i-a-a -ai/olojia 5a#a5-"2'olog"$ na maan&i/o "a

ma6oe6i "a /i#o'o "a Kun&alini Yoga ame5e.a3 Wao 6ai&i /u-ema /.am+a -'e#ia 'i6i ni m-ingi mau-ia %ile u'a/i/a /.am+a .ale am+ao a5tl" /utumia "ao ita/u.a -ana /unu0ai/a3

Kuna maele6o /ati/a

a'atant#a9

Kun&alini ulioamili-'.a 'u6aa ni-'ati u-io3 N&ani "a/e moja moja /.a moja ana5ata matun&a "a ma6oea "a /i#o'o /ama Naa&$ (in&u na Kala3 *otu+a F /uit.a Pa#a$ Pa-'"anti$ a&'"ama na Vai/'a#i .a6i moja /.a moja3 Kuna /u0u#i/a "a tamaa ngu%u$ ngu%u maa#i0a na ngu%u a2tion3 U'u-iano .ote .a m.ili na 'otu+a line u5 /ati/a 0aili moja na /.a -auti tamu .ao e2'o /i0uani "etu3 *ii ngu%u "a /imungu 7Si&'i8 "a S'a+&a (#a'man 'u0an"a mmoja 4ee%anmu/ta 7li+e#ate& .a/ati +a&o 'ai83

Wale am+ao /u0an"a n"anja "a 'i-ia "a )'a/#a- /ama m-ingi 'u.a na -u5e#im5o-e #angi$ maneno$ m+egu$ maga#i n/ Kati/a /uta0a/a#i /ina mtu ana.e6a /uona 0omu 'i6o na /utam+ua -i0a 'i6o maalum3 La/ini /ama /.eli maagi6o "ali"otole.a m-ingi +a-i mtu ana.e6a /ulingani-'a "ao /.a %im+unga$ la%a "a %ol2ano$ e&&ie- /ati/a mito n/ /ati/a .atu .a ma&a#a/a "a aja+u3 K.a ngu%u 'ii mtu ana.e6a /u-'a.i-'i 'a#a/ati /ati/a &unia 5ole /.a /ia-i /i/u+.a na mtu ana.e6a /u0i/ia 'atua "a juu 6ai&i "a nga6i "a maen&eleo "a na0-i3

SURA YA KU I NA TANO
NINAA S*A NYOKA WANA KE 33333 Kum.inua Kimungu POWER

)'a/#a- I %inait.a 5ia utaji#i I-6i6i3 Kati/a -a"an-i "a /i#o'o ni /uit.a S'am 7a/ili /u&'i+iti8$ !ama 7maana 2'om+o /u&'i+iti8$ U5a#ati 7/uto5en&a #a'a8$ Titi/-'a 7u%umili%u8$ S'#a&'a 7imani8$ Sama&'an 7u/ole6i83 S'am maana utuli%u3 aana u'a#i+i0u .a 0a&'aa$ &'i/i m%utano$ na 'a-i#a3 !ama maana ma-te#" "a %"om+o %"a maana na /u.a-imami-'a /uto/a /u5otea /.a %itu %"ao 'u-i/a3 U5a#ati maana ma5igano &'i&i %ilene-- n/$ uo%u .a a/ili3

Titi/-'a maana 2alml" i/i%umilia %i/.a6o .ote /uja /ati/a njia "a /u0i/ia malengo "a juu "a mai-'a3 S'#a&'a maana imani /i#e0u /ati/a -'ug'uli 6ote ta/ati0u3 Sama&'an ina maana /uon&o/ana na tamaa$ u&angan"i0u na /i+u#i3 Kati/a /uam/a u/.eli )'a/#a- I moja /.a moja inaongo6a /.a uta/a-o .a ta+ia "a mtu$ %iten&o na -i0a3

K.a .a#&ing m+ali a-ili to0auti "a )o-mo- giganti2 na moja "a mtu +ina0-i m.ili /u5itia uan6i-'aji .a )'a/#a- I na Kun&alini ina /u.a /una u'u-iano na ali5o-'in&a a-ili "a/e "a 0a'amu /una njia "a /u-i-imua ni /.a ujumla3 Si&'i- Wale H 7 ungu ngu%u8 6ili6otaj.a na A&i S'an/a#a2'a#"a /ati/a -'ai#i la/e ;Soun&a#"a La'i#i; ni "ali"o5ati/ana /.a inle&a )'a/#a- I$ Sa'a-#a# na #o'o n&ani3 *i6i ni Si&'i- A8 4anma Si&'i 3333 /u.a na mta6amo .a 6amani Walio6ali.a =8 S'a+&a 4nana Si&'i 333 /ujua maana "a -i#i n"uma "a maneno /u-i/ia /.a ma-i/io jumla3 D8 S'a-t#a Si&'i 333 /.eli elimu "a maan&i/o F8 Sa'an Sa/ti 333 ngu%u /u%umilia matati6o na %i/.a6o /ati/a mai-'a ?8 Ta5a' S'a/ti 3333 ngu%u /u%umilia joto /i&unia na majanga3 I8 S'aa5 S'a/ti 333 ngu%u /ulaani .engine au /utoa (oon3 18 Vi&"a S'a/ti 333 a/ijua ma.a6o "a ma.a6o "a .engine3 H8 Vijnan S'a/ti 333 ngu%u /ujua -i#i na ma0um+o "a )o-mo-3 Kati/a 'ali 'ali-i (.ana San/a#a2'a#"a /ati/a eulog" "a/e "a Kun&alini ina -ana /i'i-ia ali-ema9

)'o2'ote mimi leo ni /.a -a+a+u "a neema "a/o juu "a mtu a-i"ejua /u-oma na /uan&i/a /ama m.en"e.e3

S'a/ti Kun&alini umeele6e.a 'ata /.a %iongo6i .engine .a /i&ini3 iongoni m.a 'ao -'ule Su0i .a ma.a6o ni /a#i+u -ana na 0al-a0a "a *in&i3 !a#a-'i/o' 7m6ee m.ana .a S'a' 4e'an8 li2'a "a /u.a Su0i 5ia ali/u.a m.ana2'uoni .a U5ant-'a&-3 Ali/u.a 5ia ali-oma Yoga na maan&i/o Tant#a na ame.a5a u0a0anu6i /ati/a lug'a "a Kiajemi3 Ye"e maoni S'a/ti Kun&alini /ati/a /ita+u 2'a/e ;Ri-ala-Ai-*u/manama; na inaele6a %ituo D /ama !il-E- u&&a%a#$ !il-E-Sa#o%a#i$ !il-E-Nilo5'a#i3 *a"a "ana'u-iana na (#a'mag#ant'i$ Vi-'nug#ant'i na Ru&#ag#ant'i3 Wao 5ia ni /uit.a Sa'a-#a#$ Ana'at na oola&'a# )'a/#a-3 S'ei/' o'ame& I,+al /ati/a /ita+u 2'a/e ; aen&eleo "a meta0i6i/ia /ati/a Uajemi; anaan&i/a jin-i *in&u 0al-a0a ni "a 2'a/ula /.a /u0i/i#i /ina /.a ajili "a .a0ua-i .a ma&'e'e+u mengine "a &ini3 -omi iit.a"o Al (#ooni ali/u.a amem2'u/ua Soot#a- Yoga na Soot#a- San/'"a /ati/a lug'a "a Kia#a+u /ati/a AA t' /a#ne3

Kulingana na maan&i/o Ti+etan .a/uu ni-'ati %ituo "a +ina&amu uongo m.ili /ati/a /i2'.a$ /oo$ mo"o$ mi-'i5a "a 0a'amu "a jua na /ati/ati "a %iungo %"a u6a6i3 *ata /ati/a 0al-a0a "a Kigi#i/i %ituo ni-'ati I .ame/u.a elu2i&ate&3 Anatomia /u+.a /u.a u'u-iano %ituo ni-'ati -i#i$ aliele6ea /ati/a maan&i/o Yogi2 /ama )'a/#a- na Kamal-$ /.a

mti#i#i/o umeme$ te6i en&o/#ini na mengine /ujien&e-'a ganglia3 !oa /.am+a -u#a na jina ;)u-o-; /ati/a 4a5an ina.e6a 2o##elate& te6i na )'a/#a-3 maa#u0u m.ana-ai/olojia (enjamin Wal/e# /ati/a /ita+u ;En2"2lo5e&ia "a an E-o-te#i2; .a/e ana-ema /u.a te6i en&o/#ini na 'omoni 6ao na ni-'ati "a )'a/#a- I na ju/umu /u+.a /ati/a /u5an&a E /uangu/a$ -i0a$ %iten&o$ ta+ia na utu .a m.ana&amu3

Kun&alini ni mu'imu ngu%u moto am+a"o .a/ati ignite& /ama 2'e2'e latent /ati/a 5"#e "a ngu%u mu'imu 7"aani -e'emu 6a -i#i8$ 5ie#2e- .alim.engu I na /u0i/ia 1 t' ulim.engu .a (#a'malo/a3 Kuna aina "a/e ina/u.a /.am+a moto .a (#a'man3 mu'imu ngu%u moto /u-am+aa -i0a maalum "a m.ili na a/ili3 !emi-miungu na Ri-'i- /un".a -ana Soma 4ui2e3 (#a'ma#-'i- na /utoa -a&a/a #o'o /ati/a ungu /uan6i-'a mu'imu A&%aita 4im+o 7"a-i"o "a 5an&e m+ili8 eti 'uingi6a na0-i "a mtu +ina0-i /ati/a ungu na 'i%"o ana/u.a ungu3 aele6o 'a"o "a /i#o'o Yajna ime/u.a /ina ela+o#atel" la/ini 5ia 5amoja na u&'i+iti m&ogo na 5ia inait.a Yajna #o'o3

mu'imu ngu%u moto 'u%utia na 5ull- /uele/ea "en"e.e u.e6o n"en6o "a ngu%u /im.ili /ati/a 0omu "a utu/u0u .a ungu 7Vi+'uti-8 /ati/a m-ingi "ali"omo na0-i3 Ni inatoa na0a-i moja "a /un".a ne2ta# /ama 4ui2e Soma na 'i%"o /u+a&ili-'a un"en"e/e%u n&ani "a u/uu3

Kun&alini ni S'a/ti 7Pa#%ati8 na Sa'a-#a# ni S'i%a3 Kuto/ana na muungano .a S'i%aS'a/ti$ +oon- = ni /u5ati/ana3 Na .ao ni gaNe-'a (.ana .a a/ili na 'e/ima na Ka#ti/e"a (.ana .a ngu%u 6ote3 mgom+ea .a /i#o'o anaona m.ili .a/e imeja6.a na Vai-'.ana# a'ama"a na /ati/a (#a'ma#an&'#a moja ina.e6a /uone/ana taa#i0a 0a'amu ungu /u&'i'i#i-'a tu /ama u&'i'i#i-'o .a mto Gange-3 Yote 'ii ni -a.a na 4ui2e Soma /.a .alio/o &uniani na /.a .alio/o m+inguni ni ne2ta#3 Kati/a -a"an-i "a /i#o'o .ote Soma na ne2ta# ni taa-i-i = .a /imo moja3

Am+a5o u+ongo .a +ina&amu ni ali-ema /u.a 'ali "a Sa'a-#a# /una aina "a n"en6o 5ul5" ni /uone/ana /ati/a mi0u5a "a 0u%u3 La/ini u/uu .a/e .a /.eli ni m/u+.a -ana3 oja "a -e'emu /u+.a ni /uit.a ;Silent au !a#/ A#ea; am+a"o 'u0an"a H1N 'a&i KDN "a eneo /i2'.a3 A#ea Silent 7"aani 'a/i gam+a 5a#ietali$ 2o#5u- 2allojum na m0umo lim+i2 n/8 ina2'u/ua 'a&i /ia-i na0a-i 6ai&i /uli/o .ote -e'emu "a 0a'amu na 0a'amu "a u+ongo /u.e/a 5amoja3 %ituo %"a ngu%u "a /imungu ni n&ani "a maeneo 'a"o3 Sa"an-i /i-ai/olojia "ana.e6a tu uta0iti n&ani "a a/ili "a 0a'amu na 0a'amu3 *ii a/ili -u5e#2on-2iou- ni /a+i-a 6ai&i "a /en "ao na /u.a0i/ia3

Kun&alini Yoga ni mengi -ana -e'emu "a Yoga *at'a3 *at'a Yoga ni /a#i+u na Sa"an-i Tant#a3 Sa+a+u "a/e ni n"ingi ma6oea /ama o'an$ n/ U22'atan$ Va-'i/a#an na am+a"o mtu ana.e6a /u-'am+ulia mtu na /u-a+a+i-'a angu/o la/e3

Wa/ati Ro+e#t Fa+ian Agent Si#i "a S2otlan& Ya#& ili/u.a /ati/a A0#i/a aliona mengi %iten&o Tant#i/ .anaen&elea /un"ong.a am+ao uli-a+a+i-'a %i0o %"a .atu .engi3 Ye"e &el%e& /ina /ati/a matu/io 'a"a /ati/a /ita+u /ili2'oan&i/.a na "e"e3

*i%"o tu /i5engele -e#ene "a ma6oea 'a"o ni /uone/ana /ati/a ti+a "a moja /.a moja3 .engine ni -i#i "a juu /.a -a+a+u /ama ana5ata /ati/a mi/ono "a mtu m+a"a 2'a#a2te#e&$ ina.e6a tu /u-a+a+i-'a maa0a3 K.am+a +omu am+a6o mi-aa&a /ati/a i/i'a#i+u milima /u+.a ili /uun&a #oa&.a"- 5ia ina.e6a /utumi/a %i+a"a /u-am+a#ati-'a -'ule$ 'o-5itali n/ ili /u-a+a+i-'a /uangu/a /.a .engine3 -a+a+u /.a nini +aa&'i "a ma6oea "a /i#o'o ni -i#i ni /.am+a ni la6ima -i /u-a+a+i-'a /uangu/a mtu3 Kuna 'a&it'i "a tin&i/ali "a +a'a#i /ati/a 'i-to#ia "a *in&i 7Pu#ana-8 eti !emimiungu na ma-'etani 5amoja 2'u#ne& +a'a#i ili /u5ata %"om+o AF3

-'imo &#o-- ime/u.a 6ili6onen.a /ati/a 5ango "a u/e .a Kun&alini3 *ii ni Ku#ma 7/o+e83 0im+o tin&i/ali am+a"o aliit.a mlima an&a#a2'al ni /ati/a 'ali 'ali-i e#u&an&3 N"o/a /utumi/a /ama /am+a /.a maneo "a +a'a#i3 *i"o ni I&a na Pingala "a D O -na/eli/e #aun&i3 Kuto/ana na tin&i/ali na m6ungu/o mengi "a ni-'ati .a6i3 Kati/a m2'e6o .a ngono 5ia /una mengi "a 2'u#ning na /ati/a Kun&alini Yoga /una 2'u#ning "a ngu%u mu'imu 7P#ana-83 Kuto/a ni .ote ne2ta# /ama %ile -umu ina.e6a /ujito/e6a3 Kama /.a /u0uja 'i6i -a"an-i -i#i /ama /ati/a Vama2'a# Tant#i/ ma6oea moja /u'a#i+u mtu m.ingine +a-i 'ii ina maana /.am+a -umu umejito/e6a na /ama ni a5tl" itatumi/a /.a ajili "a u-ta.i .a 2o-mi2$ ni &'a'i#i ni nta3 Fol/- .ema /u0an"a matumi6i ana"e.e6a "a/e na .atu .a5oto%u %i+a"a &'ana 'i"o3 *i%"o /una -e#a "a ma0i2'o "a/e E /i0uni/o ni /ama %iungo moja ngo6i "a mtu u6a6i3
MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya

tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

/ulala -e#5ente-- /.an6a ma-'am+uli6i "a /.am+a mtu am+a"e anaja#i+u -ana /uam/a "a/e juu na 'a#a--e- /.am+a mtu3 Vi+a"a na /u-a+a+i-'a u-um+u0u 6ina6o2'o2'ea -e#5ente--3 Ili /uon"e-'a m+ali miuji6a na /u-a+a+i-'a /uangu/a .engine .engi .atu .a5um+a%u %i+a"a &'ana 'i"o3 tamaa "a /ingono 5ia augment- na .ana.e6a /u.a .a6in6i /ati/a on#u-' /.am+a3

Kati/a /ita+u *en#" O-lo "a /uit.a ;Vi&o/e6o juu "a Fi6iolojia Ki#o'o; imean&i/.a /.am+a tamaa "a /ingono /.a .anaume na .ana.a/e unaan6ia /uto/a m/oa -a2#o2a#@ial "a nu-u "a 2'ini "a e#u&an&3 la@ne-- na on#u-' /ati/a eneo 'ili 'utegemea tamaa "a /ingono3 Wa/ati eneo 'ii ana5ata -ne&%#i&- mtu "e"ote ana.e6a /u.a /amili "a tamaa na ngono au /u.a to.a-'i3 *i%"o maan&i/o Yogi2 aliagi6a /.am+a m/oa 'uu una5a-.a /u0an".a ngu%u /u5itia ma6oe6i Yogi2 /ama oola&'a# (an&'$ S'a/ti )'alini u&#a$ Vaj#a-an na Pa&ma-an3 Ku5itia njia 'i6i 6a /uam/a Kun&alini mti#i#i/o ina /u.a alim0u0ua juu3 Kama 'ii -i #e-5e/te#a-$ mti#i#i/o i/o 2'ini na 'i%"o mgom+ea .a /i#o'o /ati/a um#i m&ogo -ana ana'i-i u&'ai0u .a .atu .en"e um#i3

Kun&alini maana "a neno ;/u/aa /ati/a en2lo-u#e;3 n"o/a /i/e ina0an"a en2lo-u#e na ana/aa n&ani "a/e la/ini +a&o *oo& "a/e ni "a juu juu3 *ii ni -e'emu "a/e "a m+ele3 Ye"e /uan6a m+io /uto/a 'a5a na +aa&a "a /uam/a$ 'uen&a Kamal Sa'a-#a# "a (#a'ma#an&'#a3 *ala0u ana/.en&a /.a -uala /iji%u na 'atima"e %ijiti /.a m0umo menomeno inle&a3 *ii ma6oe6i "a /i#o'o ni ili%"oele6.a /ati/a ma'e/alu S'i%a /u5itia 5i2'a m+alim+ali na 5i2'a3 Kun&alini ni ile am+a"o mtu 'u5ata maji3 Fomu S'i%a ni /ama ile "a lima Kaila-' na 5an&e 6ote /ama S'i%ling /ioo3 Ni /uan6i-'a /ati/a /ati/ati "a -u0u#ia "a maji3

/ium+e 'ai 5ia ana/aa 2'ini na en2lo-ing Kun&alini3 tu ana-'in&.a /u5ima /ama jin-i mam+o mengi ina u&'i+iti3 La/ini u/.eli ni 'uu /.am+a 'ai.e6i 'ata /uitii-'a m.ili .a/e m.en"e.e3 Ye"e tu ma+ega "a m6igo .a &'am+i na maten&o .a2'a ungu 5amoja na atonement- .a/e3

oja "a ma'itimi-'o "a /uam/a Kun&alini -i /u0an"a 5em+e6oni "a ;I-ne--; m0u5i -ana3 *a/u5a-.a /uen&elea /ulala3 Ye"e la6ima /uam-'a m.en"e.e na /u0an"a maten&o %ile .ema eti .atu .engine ame0ung.a na /uta 6a u+ina0-i 5ia /uam-'a3 Wana5a-.a /u.a-'a.i-'i .engine /utem+ea /.en"e njia am+a"o Kun&alini a.a/ene& ina/.en&a Sa'a-#a# ili /uungana na (.ana S'i%a ma/ao 'u/o3 *i%"o ma6oea "a /i#o'o "a mgom+ea .a /i#o'o ana.e6a /ugu-a 5ea/- juu "a /i#o'o3

SURA YA KU I NA SITA
KIRO*O PRA)TISES YA UU (A4I NEW

Kuna maele6o /ati/a Pu#ana- 7In&ian "t'olog"8 /.am+a .a/ati Vi-'.amit#a li/aan6a /u2'a0u/a juu "a /uona 'ali "a ulim.engu aliamua /ujenga ulim.engu m5"a3 Ili /u5ata ngu%u "a /ujenga ulim.engu m5"a a/i0an"a au-te#itie- ma/ali "a jua3 Ye"e .ame0ani/i.a /ati/a /a6i "a/e3 La/ini /.a 'a#a/a /ama alija#i+u /ujenga ulim.engu m5"a !emi-miungu a/am.om+a Vi-'.amit#a /ua2'a -'ug'uli 6a/e /.a -a+a+u "a uum+aji na matati6o mengi +ila /u.a .ana/a+ili.a +aa&a mam+oleo uum+aji .a ulim.engu m5"a3 !emi-miungu .ame0ani/i.a /ati/a /ua2'a Vi-'.amit#a /.en&a m+ele /ati/a jiti'a&a 6a/e3

Ni /itu /i5"a m+ali /ama uum+aji .a ulim.engu m5"a ni .a-i.a-i3 *ali "a/e ni ta"a#i -a-a /a+la 'a"ajato/ea3 Ni 6ai&i "a ina"oone/ana na -i/u /.a -i/u na u6oe0u3 La/ini ni &'a'i#i gani 6i5o3 Ngu%u "a/e ime/u.a /uele.e/a la/ini 'a/una ni -'ujaa .a /uto-'a nita0an"a 'i%"o /.a -a+a+u /ama moja tam5e#- na 'a"o$ #amani "a &unia n6ima ita+a&ili/a3

5in6ani .a 2'em+e ni /u5am+ana na 2'em+e$ /.am+a ni jam+o la /u5am+ana na -uala 'ilo na /.am+a &unia ni "a /u5am+ana na ulim.engu3 Ku.e5o /.a/e ime/u.a /u/u+ali.a na .ana-a"an-i n"en6o3 Ni anatem+ea -am+am+a -i-i /ama /i%uli .a m.ili .etu3 Ni ni u.iano /ama -u0u#ia = "a .a&ogo na u6ito /ama magu#u&umu = "a m6ungu/o na 'i%"o aina "a ulim.engu ina"oone/ana ime+a/ia moja tangu /ale3 Ni /.a -a+a+u 'ii "a /.am+a %itu m6ungu/o /.en"e m'imili "ao .en"e.e na lat2' juu "a 'ali "ao +ina0-i3 m5angilio &unia inaen&elea /ama /a+la eti %itengo %i&ogo .ai6ungu/e ngu%u 6ai&i3

Kila ma#a tunaona e&&ie- /ati/a maji$ %im+unga /ati/a u5e5o$ m.eu-i ma-'imo /ati/a 2o-mo-$ mmoja anaele.a /.am+a +aa&'i "a ngu%u /u5inga /.a /u6uia mti#i#i/o .a /a.ai&a in&u2e- -2ene- %ile aja+u3 .ingine /ama mti#i#i/o ili/u.a -a.a$ 'a5a/u.a na 'aja "a ma2'a0u/o3 Wa/ati /ati/a .ate#0all- maji 'uti#i#i/a /.en&a 2'ini na +ang- juu "a a#&'i$ 'ata 5ale maji g"#ate- /ama E&&" -a-a3

K.a 'i"o$ /una matu/io /.am+a innume#ou- n"oo-'eni to#tuou-3 tu ana.e6a /u5ima ni-'ati ma/ali /ati/a &'o#u+a .a/ati .ao /ui5in&ua majengo /u5an&a juu$ -'atte# +oul&e#-$ %i-i.a n/ (oti 2a5-i6e /ati/a e&&ie- mto na /ati/a e&&ie- "a meli /u+.a +a'a#i 2a5-i6e na /u5ata /u6i/.a 2'ini "a maji3 Kati/a na0a-i inte# Stella# ma-'imo n"eu-i /ama (e#mu&a atatoa maga#i 'e.a$ maji maga#i u+atili3

ngu%u "a m%uto .a &unia 5amoja na ngu%u "a/e "a magneti2 -i /uto/ana na 'a#a/ati 6a/e &a#ing au lingani0u3 La/ini imani /a#i+uni ni /.am+a .a/ati %itu /ama /u5am+ana &unia-7-am+am+a "a &unia8 #otate-$ 'i6i = %i/o-i %"a .a6i am+a"o -i tu #otate- &uniani la/ini inajenga /i0uni/o /inga juu "a/e ili #a&iation- /uto/a na0a-i inte# Stella# /u0an"a -i /uto+oa na /uingia &unia na anga3

Kama "a -a-a 'ii ngu%u "a /u5am+ana na ni /ama /i%uli la/ini /u2'u/ua /.am+a 'ii "a /u5am+ana na ulim.engu ana/uja m+ele na /.am+a ulim.engu .etu .a -a-a ana#u&i /ati/a /i%uli$ 'ali ita/u.a "a /.am+a /ila /itu %ile uta/u.a m5"a3 N"en6o %itu uta/u.a m5"a$ %ium+e uta/u.a m5"a$ +ina&amu uta/u.a m5"a na ta+ia "a mtu na 'ali "a jumla "a mai-'a 5ia uta/u.a m5"a3

4e$ 'ii ni .a/ati .ote i.e6e/ana%"o: u/.eli ni /.am+a 'a/una ni m/uu /uli/o m.ana&amu3 Ni /.eli /.am+a ungu ali0an"a mtu la/ini 'ata am#i 'ii -i -a'i'i /.am+a mtu ali0an"a ungu3 +ali na +ina&amu 'a/una /ium+e /ingine ana5o/ea u.e5o .a ungu3 tu tu /uele.e/a ungu na 'i%"o um+a jina la ungu na 0omu /ulingana na u.e6o .a ma.a6o "a/e3 moja ana /u/u+ali /.am+a mtu ni P#in2e .a ungu /ama /.a u2'ungu6i V"a-ji "a9

imi nita/uam+ia moja -i#i /.am+a 'a/una mtu ni m/uu /uli/o m.ana&amu /ati/a 2o-mo- n6ima3 *ii ni /.eli /a+i-a3

a#a n"ingi -a"a#i "etu &uniani ma+a&ili/o m'imili .a/e3 La/ini /ama mmoja %i.ango 'i%"o a5tl" na +aa&'i "a +ina&amu 'uen&a 5ale ili /ama /u-'am+ulia /.a ngumi "a/e$ n2'i ita+a&ili/a o+iti "a/e na tu /ama leo am+a"o m.a/a mmoja 'u0an"a -i/u DI?$ 7-i/u moja ni "a ma-aa =F8$ 'aitaen&elea /ama ni na /u.a 6ai&i au 2'ini3 Si 'i%"o tu +ali 'ata joto itaonge6a E /u5ungua na 'ali /u.a -ana .en"e ma2'a0u/o3

Kama moja "a jumla "a m.ili ni-'ati ina.e6a /u0i/ia -ana$ i/i.a ngu%u "a/e "a 0a'amu am+a"o ni /u+.a 6ai&i /uli/o ngu%u ma/ali "a m.ili ina0an"a ma-'am+uli6i maalum na ngu%u "a/e "ote$ mtu 'a.e6i /u-ema nini ma+a&ili/o /ali ita/u.a 6i2'u/uli.e3

Si /ana /.am+a leo /uja#i+u ma#a anatamani ma+a&ili/o /ati/a uum+aji .a ulim.engu n"en6o3 K.a /.eli tu anatamani ma+a&ili/o /ati/a 'ali "a /i-a-a3 4in-i gani 'ali 'i6i 6ina'u-i/a na jin-i gani .ao /u+a&ili/a: Wa/ati un&ani /uta0a/a#i juu "a -.ali 'ili ni .a5oto%u /u2'am+ua matu/io n"en6o3 On /ina m+i6i /ati/a -.ali 'ili moja anatam+ua /.am+a ma6ingi#a "a nje ni mato/eo na ua/i-i .a 'ali "etu "a a/ili3 a/ili ni /u-u/um.a na tamaa3 Tamaa /utula6imi-'a /uten&a /ati/a ulim.engu .a nje na 'atua 'i6i 6ote /u.e/a 5amoja /uun&a 'ali /ati/a ulim.engu .a nje3 *i%"o a/ili ni -a+a+u mi6i6i am+a"o inajenga 'ali 6a nje /ati/a &unia3

*i%"o ni -a'i'i /u0i/i#i /.am+a /ama "a leo 'ali ni /uja#i+u +a-i ili ma+a&ili/o 'a"o /.a +o#a 5-"2'e "a u-taa#a+u .a +ina&amu n6ima ita/u.a na /ugeu6.a /.a +o#a3 U0um+u6i .a/e /i&unia utanga6aji elimu ana"e.e6a la/ini 'ii ni u0um+u6i -ana ma-'imo3 Wa/ati .ale am+ao eulogi6e maa&ili$ &ini$ u6alen&o$ 'i-ia "a .aji+u .ao .en"e.e n/ /ui-'i unto.a#&l" /ati/a mai-'a "ao .en"e.e +a-i ni &'a'i#i /.am+a elimu 5-"2'i2 ni nu-u /amili3 Kati/a 'ilo 5ia /una -a0u /u0uni/a am+a"o inajenga /imo /.eli "a utu .a mtu3 Wa/ati .ale am+ao /uji%unia im5#i-oning .a'ali0u .en"e.e ni .a'ali0u$ ni &'a'i#i /.am+a tu maa#i0a "a /ina&'a#ia 'a.a.e6i /u+a&ili-'a mtu3 K.a -a+a+u /ituo 2'a ina"o+a&ili mtu ni /itu /ingine na /.am+a ni 5-"2'e 7a/ili8 am+a"o 5ia inait.a #o'o n&ani3 miili 5a#a5'e#nalia n"ingine au "a .ata/ati0u /u+.a -i /u+.a /.a .en"e.e la/ini /.a -a+a+u "a u/uu .a 5-"2'e .ao /u-imama juu /uli/o .engine /ati/a /imo3 K.ani ni njia am+a"o .ao ni ulio0an"i/a /ati/a 'e-'ima %ile 'ig' 5ia ni njia "a m-ingi "a ma+a&ili/o 6ama3

Kama ili/u.a -.ali la mtu mmoja au .a.ili$ .ange.e6a .ame/u.a /u+a&ili-'.a /u5itia enti2ement-$ u-'au#i -'ini/i6o$ na &i5loma-ia3 La/ini 5ale am+a5o /una -uala la /u+a&ili-'a 'atima "a .atu ?GG 2#o#e- "a &unia$ am+a5o /una -uala la ma+a&ili/o "a .atu .a to0auti mama-lug'a$ to0auti "a ma6ingi#a$ "a ta+ia to0auti "a a/ili "a mila to0auti$

jin-i %igumu ina/u.a /u-'a.i-'i 'ig' a/ili -i0a /ati/a 5-"2'e "ao na 5ia /u.atia mo"o im+i+e maa&ili "a juu /ati/a mai-'a3 Si %igumu /ujua "ote 'a"a3

K.a /a6i /u+.a %ile mtu ana'itaji ngu%u "a /imungu +a&ala "a m&ogo +ina&amu jiti'a&a3 )'ini "a -'ini/i6o la mtu +ina&amu ngu%u una.e6a -aa 6ai&i /u-'i/a a/i-ema n&i"o la/ini ni na&#a /u+a&ili na0-i "a/e n&ani /.a +o#a3 Kati/a -uala /.eli ina.e6a /uit.a ji.e la m-ingi .a ma+a&ili/o "a 6ama3 Wa/ati 'ali ina.e6a 'a/una /u&'i+iti.a na u&i/teta /ali "a u0um+u6i juu juu n/$ 'ata .ali/u+ali /u-'in&.a m+ele "a im5#int- mtu m.en"e.e 5-"2'i2 na 'i%"o .ali/u.a na /u/u+aliana nao3 *i%"o ni jin-i %igumu tin&i/ali na ma+a&ili/o "a #o'o n&ani 5amoja na 'a"o /u.a -ana na nje$ ni %igumu -ana /ujua3 La/ini ni ana"e.e6a /u/um+u/a /.am+a 'a/una /itu ni %igumu au 'ai.e6e/ani /.a ungu /u0i/ia3 Ye"e /uugeu6a Kali"ug /.a Sat"ug na itaan6i-'a uta.ala /imaa&ili /ati/a T#eta"ug3 Ye"e -'atte#- maji%uno "a ma5e5o /ama Ra%an$ V#it#a-u# n/ Ye"e 'u-ai&ia ma-/ini /ama .atu Su&ama$ Vi+'ee-'an na Sug#ee% /u-'in&a matati6o "ao3 Ye"e &#o.n- /u-'in&.a !emi-miungu /ati/a 5ango "a P#ala"a 7u'a#i+i0u .a &unia8 na /uto/a maji "ote 5e#%a-i%e "e"e inajenga &unia m5"a3 Nini ni %igumu /ama in&u2etu#+ulen- /ati/a 5-"2'e "a +ina&amu ili /uonge6a utu/u0u .a ma.a6o "ao na utu /i5aji3 tu ana.e6a tu /u.a .on&e#-t#u2/ juu "a /uona uju6i .a/e .a /i-anii in&u2ing -a"a#i$ n"ota n/ /.a /utun&i/a /ati/a na0a-i inte# Stella# na 5ia m6ungu/o E #e%ol%e /ati/a 'ilo3 *i%"o /am.e /u0i/i#i ni %igumu /.a neema "a ungu /.a /u-ai&ia mtu .a imani /uleta ma+a&ili/o /u'itaji/a3

Kati/a -i/u 'i6i 'a/una matati6o /.a .atu .a /a.ai&a3 Wao /ulala u-i/u m6ima$ /a6i /.a -i/u n6ima$ laug' .a/ati 'ali ni n6u#i na /uom+ole6a .a/ati 'ali ni m+a"a -ana3 *a/i /uto/a /u6ali.a 'a&i /u0a na .ao .ata&umu /ati/a n"um+a moja na /.a .ale jamaa -ana ama /uen&ele6a u#a0i/i au ua&ui3 La/ini .ale am+ao ni 0a#-ig'te&$ am+a"e ni +o#a 6ai&i /uli/o %"u#a /ati/a %i-ima$ .a/ati .ao /uona /.a /u5itia +ino2ula#- -i %igumu %i-uali6e jin-i ma.ingu meu-i "a ugai&i .ame/u-an"i/a /a#i+u u+ina&amu &unia3

)'u/ua /.a m0ano3 ma6ingi#a$ /ila mmoja .ao ni /ama /.am+a mmoja anaja#i+u /uti+u "ao /u5itia i+a&a 5i2'a +a&o 'a/una m.an6o au m.i-'o /.a u0um+u6i .a/e .a /.eli3 4in-i gani moja lo2/ u5 %i.an&a /u+.a: 4in-i gani u2'a0u6i am+a"o ni juu "a /u5an&a juu "a /ila -i/u /u.a na /u-'in&a: Nga6i Nani /ua2'a +la-t- "a -ila'a atomi2$ m.enen&o m+a"a .a mitam+o "a n"u/lia "a atomi/i na jin-i gani /u5an&a "a #a&iation/u.a .a#&e& m+ali: 4in-i gani una.e6a /u0an"a mi5ango /.a ajili "a .atu /ui-'i /.a moja /i-i.a na .ana.a/e /ati/a /i-i.a m.ingine ili /ua2'a .a/a6i mli5u/o: 4in-i gani .ana.e6a .anaume E .ana.a/e am+ao .anai-'i 5amoja /u.a .anaamini /.am+a ni 'ata#i -ana /uen&elea +egetting .atoto: 4in-i gani n2'i "etu /u.a %unj.a /ama +en&i "a m5i#a ili /uonge6a u/u+.a .a/e na 'i%"o /utatua matati6o "a 2'a/ula$ ma%a6i$ mala6i u'a+a: Am+a5o mtu ana.e6a /u5ata .alimu am+ao /.a /u.auli6a .atoto /ua2'a ma&a

n"ingine /u.a'ama-i-'a /uji0un6a -anaa "a /ui-'i na /u.a na 'i-ia "a .aji+u 'a/i /uele/ea jamii na &unia n6ima: 4in-i gani .ana.e6a %ile %ituo %"a mati+a+u /u0ungua am+a"o /u0uata ama Natu#e na /.am+a /.a /utoa ma0un&i-'o "a a/ili /u&'i+iti /u'ama-i-'a .agonj.a .a /uti+u magonj.a "ao na 5ia /u6uia "ao: 4in-i gani una.e6a m5angilio %ile /ijamii /uja /ati/a u.e5o ili ni moja li+e#ate& na uone%u$ ute/aji n"a#a /u/an&ami6a$ na ta+ia mate#iali-ti2: 4in-i gani .atu 2oe@i-t na u5en&o na /u-'i#i/i mali /ila .engine:

Ili /un"oo-'a /.am+a am+a"o ni /i2'.a 2'ini ngu%u giganti2 ana'itaji/a am+a"o ni ungu na -i +ina&amu3 4in-i gani ina.e6a ulioamili-'.a na ma+a/i: 4in-i gani ina.e6a /utumi/a i5a-a%"o /.a u-ta.i .a +ina&amu u-taa#a+u: *uu ni .aji+u m/u+.a3 Tati6o /u+.a li5o /ati/a %"ema /u+a&ili-'a m.ele/eo .a mai-'a "a 5e#-onage- ngu%u3

Kama ni mataji#i au .ale .alio5o ma&a#a/ani$ /ama .ao ni .aan&i-'i au %iongo6i .a /i#o'o$ "ote ni juu "a njia -a'i'i3 Wao maja&iliano juu juu /u'u-u 'u&uma /.a .ote la/ini +a&o .ao ni tu /u-'i#i/i /ati/a ju'u&i 6a u+ina0-i3 Kama u.e6e/ano .a .atu 'a.a ni /.a ma&'umuni "a 5ea/- 'ig' /uto/a 'ali "a -a-a &emeane&$ /ama .ao ni mo"o .a /u0an"a /a6i /.a malengo "a /i#o'o +a&ala "a ju'u&i u+ina0-i /i-'a anga ina.e6a &'a'i#i /'ita#i.a3

Kulingana na -a"an-i "a /i#o'o /una moja tu ti+a na "aani au-te#itie- .a/ali3 Ili/u.a /.a ngu%u 'ii /.am+a (#a'maji ali/u.a alium+a ulim.engu m5"a3 Ili/u.a /.a 'ii ngu%u "a to+a /.am+a ('agee#at' ili0ani/i.a /ati/a /uleta ta/ati0u Gange- mto .a m+ingu na a#&'i3 Wa/ati !emi miungu-.ali/u.a .ana-um+uli.a na 5e5o Vit#a-u# .ao ali/u.a na /u2'u/ua /u/im+ilia m-aa&a .a u/a#imu !a&'i2'i /ati/a /u/a+iliana na matati6o "ao3 Pa#-'u#am /u+.a /amili "a au-te#itie- ma/ali ali/u.a tena na tena .ali.a-'in&a .atu ma+o%u juu "a n2'i3 a'a#-'i !a"anan& na .engine .ata/ati0u /u+.a ali/u.a ngu%u /in"ume mila m+o%u3

Kama /.a -a-a ma+a&ili/o "o"ote giganti2 ina /u2'u/ua ma'ali$ ita/u.a tu /.a mi-ingi "a ngu%u au-te#it"3 2o-mi2 ma5en6i ngu%u$ -'au/u na ngu%u na ngu%u a2tion am+a"o inam5a utu .a mtu /.a ngu%u na u.e6o ina.e6a /u%utia ta/a ma0ani/io /.a u#a'i-i -ana3 iongoni m.a mamla/a "ote "a /i+ina&amu$ Kun&alini S'a/ti ni /u/u+.a3 Ni ana/aa /ati/a /an&a 6a -i#i "a )'a/#a oola&'a# na 'u-ai&ia /ati/a augmenting u/oo mmoja3 Ni &'a'i#i aja+u /.am+a /.a m-aa&a .a tone tu "a manii 'ai m5"a /u.a ana/uja /ati/a /u.e5o3 La/ini 'ii ni m&ogo tu /.a mi5a/a "a /im.ili3

Wa/ati ngu%u 'ii /u5itia ma6oea "a /i#o'o ni /u0an".a .ote /uenea /ati/a )o-mo- +a-i to5-" tu#%"- 'ali "a a/ili "a %ium+e .ote ili /u0an"a ni /itu /u+.a3 Ni ana.e6a /u+a&ili-'a e#a na /ama Vi-'.amit#a /ujenga ulim.engu m5"a3 *i-to#ia ina-ema /.am+a /uto/ana na ma-'am+uli6i "a umeme 'ili mu'imu$ jeni 5ia ina.e6a mutate&3 Watoto .ote .a g#an& Pula-t"a Ri-'i ali/u.a /u.a 5e5o .a 0amilia Ra%an3 Ri-'i (al/'il"a ali/u.a mtoto .a .a6a6i ma5e5o la/ini 'a#a/a /ama "e"e ali6ali.a "e"e 5otelea m+ali anga am+a"o na /un".a ma6i.a "a mti +an"an3 *i%"o ali/u.a /uli-'.a na ma6i.a 'a"a na a/a.a Ri-'i3 Kati/a T#eta"ug n"ani .ote .a /an&a Ri-'"anu/ /.a /ua2'a ta+ia 6ao +ea-tl" maa&ili im+i+e& /u+.a na uju6i .a .atu .a/u+.a3 Kati/a matu/io "ote 'a"o ni uan6i-'aji .a /i/o-i mu'imu /.am+a ni /ati/a /a6i3 Ni mi0ano /.am+a nita.a-'a matumaini /ati/a 6ama na-i /u'u-u ma+a&ili/o3 (.ana ameum+a %ium+e 'ai la/ini la/ini 5amoja na 'a"o 5o.e#'ou-e %ile "a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 S'a/ti li5o /ati/a P#in2e /uit.a mtu /.am+a mtu 'u"o -i tu ina/u.a Tu/u0u /.am+a ana u.e6o mu'imu .a /u+a&ili-'a ta+ia "a %ium+e 'ai .ote 3 K.a /uam/a Kun&alini "a !e%atma In&ia 2'om+o ina.e6a /u.a ni mtu mmoja tu /ati/a m.an6o +a&o .ote ni .a-'i#i/a /ati/a 'i%"o3 *ii /uam/a ngu%u ina.e6a 5ia /utumi/a /uleta ma+a&ili/o 6ama3

SURA YA KU I NA SA(A
O!E "a ma+a&ili/o "a Kun&alini "a TAIFA

Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 ni ngu%u "a 'ila "a Sa%it#i am+a"o li2'a "a /u.a .ote 5e#%a-i%e 'aina .a6i 'i%"o /.am+a mtu ana.e6a /ua+u&u "a/e3 oja "a matumi6i "a jumla na /a.ai&a "a Sa%it#i a'a-'a/ti ni /u0an".a /ati/a m0umo .a joto na m.anga3 atumi6i "a/e "a aja+u ni /ati/a /ujenga mai-'a3 /anuni m+egu "a Sa%it#i S'a/ti "a )o-mo- ni -a-a /ati/a m.ili .a +ina&amu 5ia3 Kama )'a/#a- 1$ !'atu- 1$ 4i'%a- 1$ Ga#g1$ ('u%an- 1$ A-'.a- 1$ 1 S'a/ti mti#i#i/o 5ia /uele.e/a /ama 0a#a-i 1 1 #angi "a jua3 Pamoja na mi-aa&a "a/e ulim.engu ni um+a$ 5#o5agate& na /u+a&ili-'.a3

Kulingana na 'a+a#i maalumu /.a njia "a /ati "a -'ug'uli m+alim+ali 6a /i#o'o tu Kun&alini mtu +ina0-i maalum ni a.a/ene& na /.a ma5en6i "a u.e6o .a/e$ ngu%u mu'imu ina.e6a /u0an"a /a6i 'i"o am+a"o 'ai.e6i /am.e u#a'i-i "ametimia /u5itia m.ili ngu%u na i+a&a 6a /i&ini3 Kati/a m.ili .a +ina&amu /una .atu .engi u-io m+egu /anuni am+a"o .a/ati tole.a .ana.e6a /u0an"a mtu .a aja+u3 Wao ni /u'e-a+i.a /ama Si&'a-$ Su5e#men$ 5o.e#'ou-e "a mng<a#o na m-ingi -ana mi6i6i "a laana E +oon-3 Wao /u0an"a /a6i %ile giganti2 /.am+a .ana.e6a tu /u.a /un"ong.a /.a mungu +ina&amu3

N&ani "a /a6i "a uum+aji na u'a#i+i0u "e"e 'u0an"a /.a njia am+a"o ina.e6a tu /uit.a aja+u %ile3

Yote 'ii ili/u.a /u'u-u ma0ani/io "a mtu +ina0-i3 Ka.ai&a u2'o"o /ati/a mtu &aima /u0u#i/a3 Ye"e tu ana&'ani "a utu/u0u .a/e m.en"e.e egoi-ti2$ a'a$ &a#ing na umaa#u0u3 +inguni na .o/o%u 5ia ina/uja 2'ini "a jamii 'ii3 K.a /utoa laana E +oonmoja augment- tu na ego -ati-0ie- "a mtu3 Kati/a 'ili /uam/a namna Kun&alini miongoni m.a maja#i+io "anajuli/ana ina/uja 2'ini "a +en&e#a "a maen&eleo "a mtu +ina0-i tu3

u#ati+u Kun&alini /uam/a ni 'ig' le%ele& maja#i+io "a na0-i3 Zai&i "a 'a5a ego mgom+ea .a /i#o'o 7mimi8 a-i5o/aa m.em+am+a na m&ogo la/ini ina/u.a "ote 5e#%a-i%el" u-io3 )'o2'ote ana0an"a au ana&'ani ana.e6a tu /u-a+a+i-'a u-ta.i &unia3 Ye"e 5ia ina 'u/au-'.a ta+ia "a/e "a ;&unia ni na0-i "angu; na ;&unia ni 0amilia "angu; na 'i%"o /utumia tamaa 6a/e 6ote /.a ajili "a u-ta.i &unia tu3 Ye"e ana /itu /u-'oto 5amoja na"e /.a /u5aita3 Ye"e am+a"e ilijiunga u.ili /ati/a A&%ait 7"a-i"o "a 5an&e m+ili8 ina en'eten mn"en"e/e%u /ati/a juu$ ina .aongo0u tamaa n&ani "a un"eti na /u0i/i#i na /uten&a /.a &unia u-ta.i tu3 Ye"e ana 'amu moja tu na /.am+a ni /uona maua na matun&a +looming lu-2iou- .a amani na u&ugu /ati/a 'ii +u-tani iit.a"o &unia3

Kila !e%a#-'i Na#a& a/a/a#i+ia (.ana Vi-'nu aliuli6a -.ali moja tu na /.am+a ili/u.a .a/ati inge/u.a /i&unia /uja#i+u 'ali /ugeu/a amani3 *amu Ri-'i- ni ;/ama "a &u/'a ta5tanam 5#aninam a#tana-'anam;3 au-te#itie- "a .ata/ati0u u/a#imu mo"o ni tu /.a ajili "a .engine <7&uniani8 u-ta.i3 Un"en"e/e%u ni "a /ale3 Ni /.a -a+a+u "a n"uma 6ama gloom" /.am+a mtu ime/u.a u+ina0-i3 Ili/u.a .a/ati .a -i/u 'i6i /.am+a na0-i "a /i#o'o ma6oea na attainment- .ali/u.a /.a ajili "a /u#i&'i-'a tamaa "a mtu +ina0-i na u+ina0-i3 Leo /ati/a eneo la tamaa Si&'i- /u2'u/ua 0omu "a u+ina0-i n"em+am+a a/ili3 La/ini moja /am.e /u0i/i#i /.am+a /ama /u.a .ote na m.i-'o .a mai-'a "ote3 La+&a /ama /i#o'o u+agu6i na -'ug'uli 2o-mi2 u-ta.i ni 'ai leo na 'ata -a-a ni inatu5a glim5-e "a /u.e5o /.a/e milele3

Kati/a mia/a "a n"uma D .a/ati /u2'u/ua /um+u/a "a 'ali "a -a-a$ maalum .ote ma6oea "a /i#o'o /un"ong.a /ati/a S'anti/unj$ *a#i&.a# 7In&ia8 ana.e6a /uit.a A2ti%ation "a /itai0a na &unia Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#83 mng<a#o .a moto ni m/u+.a /a#i+u maeneo "a ji#ani "a/e3 Zai&i "a 'ii /u+.a um+ali m&ogo ni joto la/e u6oe0u3 Kati/a njia -a.a #e-/uam/a .a ni-'ati "a /ale Ri-'i una0an"i/a /ati/a *a#i&.a# 7In&ia8 /a#i+u na eneo Sa5ta&'a#a3 U-'a.i-'i .a/e juu "a tai0a /uto/a mta6amo .a u/a#i+u utaone/ana -ana na /.a 'a#a/a3 La/ini /ama augment- um+ali n&i%"o u-'a.i-'i /u.a alijua ta#ati+u la/ini /.a 'a/i/a3 #a"- "a /.an6a "a jua ni /uone/ana /ati/a maji3

Kati/a m.an6o glim5-e "a/e ni "a /.an6a /uone/ana /.en"e %ilele %"a milima na mata.i juu "a miti3 Ki-'a 5ole5ole m.anga .a/e /u-am+aa /ila ma'ali3 Ni /uenea /ati/a anga n6ima na /uto/a mlima 5ea/- /uenea /.a maeneo tam+a#a#e "a 2'ini3 Kati/a njia -a.a /.am+a a'a5#ajna Kun&alini am+a"o ime/u.a ulioamili-'.a /ati/a mia/a "a 'i%i D ita/u.a "a /.an6a /uone/ana /ati/a In&ia3 Na ta#ati+u la/ini /.a 'a/i/a ita/u.a +aa&a"e /uenea /ati/a &unia n6ima3 ma+a&ili/o "ata/a"oto/ea /uto/ana na u-'a.i-'i .a/e utaone/ana /ati/a n"anja m+alim+ali /.a njia m+alim+ali3 *ii -i tu u.e6e/ano la/ini ni u/.eli &'a'i#i3 Kati/a n"a/ati 6a 6amani /uam/a .a &uniani na n2'i Kun&alini ame/u.a na ma0ani/io /.a Vi-'.amit#a3 *ata .a/ati 'uo /uli/u.a na ma+a&ili/o "a jumla "a ulim.engu3 a6ingi#a "ote 5ia ali/u.a /u+a&ili-'.a /.a +o#a3 Na tangu -a-a 'ii ni nini 'a-a /inaen&a /uto/ea3 aji Gange- ni leo /u.a /u-a0i-'.a na Se#i/ali3 "a In&ia /.a /utumia 0e&'a n"ingi3 *ata u2'a0u /ati/a .igo .a Gange- ana-i "a Go%a#&'an ni /u.a /uon&ole.a na ni /u.a #e0ille& na maji m5"a$ -a0i3 Kati/a njia -a.a -a-a ni .a/ati .etu .a /u-'in&a mam+o "ote un&e-i#a+le /ati/a ulim.engu ili /u-a0i-'a %i6u#i 'i%"o3 Lengo letu la A2ti%ation Kun&alini ni /.a ajili "a /u0an"a &unia /ui-'i mai-'a i&eali-ti2 na -i m&ogo tu .atu .a2'a2'e3 ma'itaji "a &unia "a /u.a 'u#u /uto/ana na 5ingu 6a inet'i2-$ imani /i5o0u$ mila %i5o0u na %i5engele un&e-i#a+le3

4in-i gani ma+a&ili/o 'a"a "ato/ee: 4i+u ni /.am+a /.an6a -i-i ata/u.a na u.e6o .a /u.ang<oa u2'a0u .ote .a &unia3 K.a /.eli +a-i u-um+u0u "o"ote "a /uja /ati/a njia "etu +a&o -i-i .ataan&amana m+ele /ati/a jiti'a&a "etu3

Ka+la "a /u2'e6a na mtoto juu La5 mama ina5a-.,a maumi%u "a /uji0ungua mtoto .a/ati /utoa mtoto .a/e na .a/ati 'uo &amu ana5ata moto3 Wa/ati /u-a0i-'a gutte# 2'a0u 'a#u0u m2'a0u /uenea /ati/a 5an&e 6ote3 Wa/ati ji5u /uen&e-'.a juu$ jam+o -umu ni lilio3 Ku'u-u ma&a.a 'omeo5at'" ni ali-ema /.am+a /.an6a in&u2e- -ne&%#i&ninga# n&ani "a ugonj.a .a /uja nje "a m.ili na /i-'a /uan6a /u5on"a ugonj.a mi6i6i -ana3 Ka+la "a ujen6i .a jengo moja ina /u.e/a m-ingi ima#a m-ingi /i#e0u 2'ini "a a#&'i3 Ka+la "a &"eing nguo /ati/a 'ue- m+alim+ali ina /.an6a /u-a0i-'.a %i6u#i3 *ii -'ug'uli -ana ni /uone/ana /ati/a -i/u "a m.an6o /a+la "a Kun&alini n2'i n6ima na &uniani /ote ni ulioamili-'.a3 (ila u5#ooting -ne&%#i&ninga#$ 2'u/i$ u"a/ini0u$ /i+u#i$ .a5oto%u maa&ili$ m+a"a ma.a6o mtu 'a.e6i /uan6i-'a ma.a6o ma5"a3 *i%"o /ama /ati/a -i/u "a m.an6o /una +aa&'i u'a#i+i0u .ali-'u'u&ia$ /uele.a /.am+a m0in"an6i ni /.an6a .etting mato5e$ /uu+omoa /.a 0im+o na 5amoja na miguu "a/e ni t#am5ling "a/e3 Na juu na 6ai&i$ /utoa mato5e -u#a "a -u0u#ia juu "a gu#u&umu /u5o/e6ana3 (aa&a"e 5ia +a/e- -u0u#ia /ati/a matanu#i "a moto3 Kati/a uum+aji mam+oleo .a en6i 'ii "a njia 'ii -ana 6inatumi.a ili /uleta ma+a&ili/o &uniani /ote3 *a/una la6ima /u/ata tamaa .a/ati .ao /uona &e-t#u2tion- na majanga /ati/a &unia3

Kila Vai&"a#aj 'u0an"a ma&a.a i-i"o/a&i#i/a "e"e juu na 6ai&i "a /u-ag.a mimea na 2'o/aa na m2'i 5ia ina/.en&a nao /ati/a m.ali .a moto3 S'ug'uli 'ii inaone/ana /ana /.am+a mimea ni /u.a u-ag.a na ma--a +a&o mato/eo "a/e ni manu0aa -ana3 *ii ni me2'i "a /.an6a "a +aa&a"e m/ali3 Ka+la "a m+egu 'u.a mti ina /uo6a n&ani "a a#&'i$ +aa&a "a /u.a ina/u.a mti m2'anga na /i-'a ana#u&i /ati/a +looming maua /u6aa mti na matun&a3 K.a /uon&oa mila 6amani un&e-i#a+le "a &unia "a leo moja ita+i&i #emoul& 'i%"o /.a njia am+a"o moja /u5ata maono moja /.a moja "a utu/u0u +ina&amu %ile3

Kuto/ana na m.an6o .a tangam+ili mmoja anaona u2'a0u /ila ma'ali3 Kuto/ana na 'utment- u5e5o na m%ua ni -'atte#e& na majengo /u+.a ni uli2'oma 2'ini3 La/ini /ati/a mu&a m0u5i -ana %itan&a mto /a%u ni /ujaa /.a maji "a m%ua3 ma-'am+a "a .a/ulima (loom na g#eene#" /ila ma'ali3 Wa/ati am+a"o "ana'u-iana na =A -t /a#ne am+a"o moja utaona utama&uni$ maen&eleo na utu/u0u .a &unia n6ima3 m.i-'o .a mia/a AD "a =G t' /a#ne uta/u.a ugom%i na majanga3 Wa/ati .a tangam+ili /uta "a ma-'am+a "a /u%unja na /una ma0u#i/o "a mito$ %ijito$ n/ oja .ana5a-.a /uele.a /.am+a m.i-'o .a mia/a AD "a =G t' /a#ne .ali/u.a .a aina 'ii /ati/a ma.ingu meu-i am+a"o .ame/u-an"i/a /ati/a anga$ am+a5o umeme te##o#i6e& moja na .ote na matu/io un&e-i#a+le ilito/ea3 La/ini 'atima"e gi6a ma.ingu gloom" tu /u-a+a+i-'a n"a/ati n6u#i +aa&a"e3 Kila 'ali m+a"a ina.e6a tu /utoa mato/eo ma6u#i +aa&a"e3

tu ana0an"a /a6i /ati/a &unia3 Na maji+u "a/e ina /u.a .ana/a+ili.a &aima3 La/ini -'e#ia "a ungu ni to0auti /a+i-a3 N&ani "a/e "a /.an6a anga ni /uun&.a3 Na 'i%"o %ium+e .atu +ina0-i$ na %itu ni /u-u/um.a /.a 'ilo3 Kati/a +a#i&i "ao .en"e.e ana"e.e6a mu&a$ joto$ tangam+ili /ujenga ma6ingi#a "ao .en"e.e3 tu ana.e6a /uona /.a u#a'i-i u-'a.i-'i .a %uli na m-imu -5#ing3 a+a&ili/o E#a 5ia ina.e6a /uele.e/a /ama -'ug'uli /imungu -a.a na ma+a&ili/o "a m-imu3 *a5a a-i"eone/ana anga 5ole ina ju/umu /u+.a3 Kati/a 'i"o .ote /anuni /i0"on6i na 0a'amu /u5ata .alioat'i#i/a3

u-'a.i-'i .a /uam/a .a /itai0a na &unia Kun&alini S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 utaone/ana .a/ati m%uto jam+o /i0"on6i %ium+e$ .atu na ma6ingi#a3 U&ongo ita/u.a #utu+a 6ai&i$ o#e- ma&ini augment 5amoja na u.iano .a e@2a%ation .a/e3 a&ini o#eita/u.a +o#a 6ai&i /ati/a u6ito 6ai&i /uli/o "ale "a mtu /.a /.eli ina'itaji3 Kuna /am.e /u.a u/o-e0u .a ma0uta "a-i"o-a0i-'.a3 Kemi/ali ita/u.a ina5ati/ana /ati/a /ia-i /i/u+.a3 (ina&amu -i /u.a na /u.aen&e-'a %igumu /u5an&a miti mimea$ n/ Kuto/ana na 'a#a/ati /ati/a *ali ama .ata5an&a juu "ao .en"e.e3 *a/uta/u.a na u/o-e0u .a majini3 mimea "a mi-itu /ama .a/ati .a /ale tena /u.a 'i%"o i-i"o/a&i#i/a /.am+a ita-ai&ia /ati/a ti+a "a ugonj.a m+alim+ali3 Vium+e mu'imu ita/u.a juu "a /u5an&a na /ui-'i /.a mu&a m#e0u3 Wale %ium+e am+a6o ni 'ata#i -i 5#oli0e#ate -ana na .ao %igumu /u.a na u.e6o .a /uo/oa mai-'a "ao3 a&ini augment /ati/a maji na 'i%"o /uon&o/ana na u2'a0u6i .a ma6ingi#a3 !i#t "ata5ungua na u-a0i ita/u.a juu "a /uonge6e/a3 ajanga

"a a-ili ita/u.a na&#a -ana3 Kuto/ana na mama *ali /u.a ma6u#i$ majanga "a a-ili /ama ma0u#i/o$ njaa$ %im+unga$ t"5'oon- n/ "ata5ungua3

(ila -'a/a$ aina "a mtu uta+a/i -a.a /ama ni /uone/ana leo3 *ata /ati/a =A -t /a#ne utu .a/e .a n&ani /ati/a nga6i "a #o'o na 5-"2'e ita/u.a -ana /u+a&ili-'.a3 Kila mtu &ete-t ta+ia m+o%u na la"man /am.e /u5ata /u-u/um.a na 'a"o3 Wao /am.e u5an&e na u5o#aji$ u'ali0u$ -'ug'uli 'a#amu$ magen&o$ n/ Wa/ati u/ali /ati/a .engi /uta/u.a /u0u#i/a "a ta+ia .a2'a ungu$ a2tion$ ta+ia n6u#i na gentlemanline--$ .atu m+o%u /am.e mi-+e'a%e na 'i%"o /u-'in&.a /u0ani/i.a /ati/a .ao%u -'ug'uli3 +u$ in6i 5#oli0e#ate /ati/a u2'a0u na mu2/3 *a#amu -'ug'uli na %i.ango %"a u'ali0u /uonge6a tu .a/ati .ao -i ima#a 5ingami6i3 Wa/ati /ati/a /ila 'atua ita/u.a u-o o+-t#u2tion5ingami6i$ n/ u5in6ani$ 'ai.e6i /u0ani/i.a milele: Wa/ati ta+ia gentlemanl" ita/u.a juu "a /u5an&a$ ta+ia m+o%u 'a.e6i /uonge6a *oo& .a/e .ala /ut'u+utu mi-+e'a%e3

Watu uta/u.a u'u#u uamini0u$ na /a6i ngumu3 *i%"o 'a/una -a+a+u /.a nini 'ali /ama uma-/ini$ u/o-e0u .a %i0aa n/ .ana.e6a /uta.ala3 Kama maum+ile "a mtu 'a#&.o#/ing na augment- 'e/ima$ -a+a+u gani "e"e u-o u/o-e0u "o"ote u.anja .a mai-'a: Kama u/a#imu 5#oli0e#ate-$ .atu ita2'u/ua 'u6uni "a m.ingine juu "a ma+ega "ao .en"e.e na /u-'i#i/i 0u#a'a "ao na .engine3 *i%"o 'a/una mtu "e"ote /uli5i6a /i-a-i /ati/a 'a-i#a .ala /um&'u#u mtu "e"ote3

Wa/ati mtu u+ina0-i na u/ali 5#oli0e#ate 'u-a+a+i-'a u+e+e#u$ u/oloni$ n/ uone%u$ un"an"a-aji 5amoja na -'ug'uli n"ingine m+o%u3 Kama %ita mato/eo 6i2'u/uli.e na u-io i&a&i "a .atu /u0a3 Kati/a 'ali 'ali-i u+ina0-i +ina0-i inaongo6a /.a maangami6i3 Kati/a %ita 5an&e 6ote m+ili /u-'in&.a /u5ata na .ao /u5ata /ati/a 'ali -'atte#e& %ile /.am+a .ana.e6a tu ji/ongojea /u-imamia /u.e5o3 u&a m#e0u /ama g'a&'a+u "a %ita /u.e5o m5a/a +a-i inaone/ana /ana /.am+a -i-i ni 'auone/ani3 La/ini .a/ati g'a&'a+u %ita a/i0a 2'ini$ moja anatam+ua /.am+a ili/u.a /itu la/ini /ujiua3 Wa/ati u+agu6i &a.n/ati/a a/ili 6etu -i-i /utam+ua /.am+a to0auti "a maoni ina.e6a /utatuli.a /u5itia ma6ungum6o au /u5itia tume "a ma'a/ama3 La+&a mato/eo "a m.i-'o ina.e6a /u.a na maana 'a-a#a /.a ajili "a 2'ama moja +a&o ni &'a'i#i "a manu0aa 6ai&i /uli/o maumi%u "a %ita3 Wa/ati utam+u6i 'uu ita/u.a a-u+u'i /ati/a 5-"2'e "a +ina&amu .ote +a-i /am.e /uta/u.a n&ogo %ita au %ita giganti23

Kuna mengi ngu%u /ati/a /a6i 6a +ina&amu ngumu 5amoja na 'e/ima /ama ni /utumi/a /.a ma&'umuni "a u+uni0u$ 'i%"o 0a#aja n"en6o ma" ina.e6a 6ina6o6ali-'.a3 Pamoja na matumi6i "a/e mtu ana.e6a /u0i/ia neema$ utama&uni na u6u#i .ote .a 5an&e 6ote !emi

miungu3 Wa/ati &unia 'ii /u6i&i na .atu +ina0-i t#ea&ing /.en"e njia "a maa&ili$ +a-i tu tunaona 0a'a#i na 0a#aja -a.a na m+inguni3

Kati/a -i/u 6ija6o -i-i &'a'i#i /uona anga %ile3 -ingi ji.e "a/e ni /u.a ulio.e/.a na njia iit.a"o /uam/a .a Kun&alini &uniani /ote S'a/ti 7Kimungu n"o/a Po.e#8 na /ati/a /i5in&i 2'a mia/a D "a/e ime/u.a na ma0ani/io /u5itia au-te#itie- ma/ali3

Wa/ati .a ma+a&ili/o "a 'ali "a m+inguni "anaen&elea /ama uta.ala Ram 7au Ram Raj"a83 Ita/u.a -ana -a'i'i /uiita ;Retu#n "a Gol&en Age "aani Sat"ug;3

SURA YA KU I NA NANE
Kuagi6a !EEP YA AUSTERITIES Kun&alini NA GUI!AN)E #e,ui#e&

Kila /itu ina %ina%"oone/ana na %i-i%"oone/ana "a/e m.en"e.e 0omu3 Gol& ni o#e -ana %aluea+le3 Wa/ati mato5e unaungani-'a na a#&'i ina/uja nje /ama o#e3 La/ini juu "a uta/a-o 'ii o#e ni /uu6.a /.a +ei "a juu /ati/a -o/o3 Na /.a ma5am+o 'ii &'a'a+u n6u#i ni /u0an".a3 La/ini .a/ati /u5itia mati+a+u /emi/ali ni .aongo0u /ati/a maji%u &'a'a+u$ ni 'u&'i'i#i-'a -i0a "a aja+u3 Ni 'u-ai&ia /ati/a /u0an"a m.ili &'ai0u -ana3 *i%"o mtu ana.e6a /ui-'i mai-'a tena3 Si0a 'i6i ni maalum 'u/o /ati/a o#e- mengine 5ia3 Ka.ai&a .atu /utumia /u0an"a ma/ala 0ulani3 La/ini .a/ati .ao ni /emi/ali /uti+i.a$ maji%u "a o#e- 'a"a .a6i na -i0a /u+.a3 -e'emu "a 'ila "a 2'em+e "a m2'anga 'u-ai&ia /ati/a /ujenga ni-'ati "a atomi/i3 Kuto/a moja 'ii ana5ata umeme$ #a"- m+alim+ali #a&iation-$ na -ila'a3 *ii ni -u+tili6ation "a /.am+a am+a"o ni jumla3

*ii ni u/.eli /.am+a "anajuli/ana 0omu "a 'ila "a /itu 2'o2'ote ina in0initel" ngu%u 6ai&i "a 'ali "a/e "a jumla3 K.a /ulingani-'a na #un&o la ni-'ati "a atomi/i mato5e una.e6a nita0an"a /a6i giganti23 K.a /ulingani-'a na m.ili a/ili 6etu ni 6ai&i ju'u&i3 Steam ni ngu%u 6ai&i /uli/o maji3 #o'o ni a-i"eone/ana +a&o .a/ati maen&eleo 6ai&i ni inaji&'i'i#i-'a /ama .ata/ati0u$ Ri-'i-$ .atu .a ungu na in2a#nation-3

Kati/a njia -a.a$ -u+tli6ation "a /u.e5o /.a +ina&amu 5ia una.e6a /u2'u/ua na0a-i /u5itia au-te#itie- Yoga na /i#o'o3 mtu .a to+a a.a/en- u.e6o .a/e .a /imungu /im.ili3 Steam ina.e6a /u-ai&ia /uen&e-'a t#eni3 Wa/ati miti "a mian6i /u-ugua uni/iane moto m-itu ni /uone/ana &'aa'i#i3 *ii u-'a.i-'i -ana 'u&'i'i#i-'a /u5itia ma6oea "a /i#o'o "a au-te#itie-3 Wa/ati juu "a Len- /ioo .alila6imi/a #a"- "a jua ni uma/ini /ati/a 'atua moja moja$ 2'e2'e "a moto ni /uone/ana3 Sa.a ana /.eli /.a ajili "a mato/eo "a ma6oea "a /i#o'o na au-te#itie-3

Via 'uingi6a Yoga mtu &emeane& 'ali n&ani "a u/uu .a .alim.engu /imungu na 'ii uni0i2ation inaongo6a /.a /uungani-'a "a juu na "a 2'ini3 Wa/ati .a"a /u.a-iliana umeme .ao /u.a na ngu%u na 'i%"o /u+e+a maju/umu "etu "a ta/a3 +om+a ana.e6a /utoa maji tu /.a mu&a m#e0u /ama tan/ am+a"o ni /u-'i/amana ina+a/ia /uja6.a maji3 Ni .a6i /.am+a tan/ "a ni-'ati "a ungu ni /am.e tu5u na +om+a umoja /.a 'i"o inatoa maji /.a mu&a m#e0u /ama /i6ui6i 'aji /ati/a njia "a/e3 Wa/ati 0a'amu +ina&amu im+i+e- ni-'ati "a /imungu "a ungu$ 'i%i /a#i+uni -ana$ "e"e ana/u.a ungu /uto/a /.a +ina&amu$ Pu#u-'ottam /uto/a Pu#u-'a na /u+.a /uto/a /u.a mn"en"e/e%u3 a-ili "a /uenea "a m.ili 5amoja na augmenting "en"e.e inaonge6a u.e6o .a/e 5ia3 K.a /ulingani-'a na -im+a -i tu ni m.ili .a tem+o giganti2 la/ini ngu%u "a/e 5ia ni /u+.a na ngu%u 6ai&i3 K.a /ulingani-'a na mtoto -i tu ni m.ili .a mtu m6ima 6ai&i ngu%u la/ini u.e6o .a/e .a /a6i 5ia ni /u+.a -ana3 au-te#itie- "a mgom+ea .a /i#o'o 'um0an"a Si&'a 7alitam+ua -aint83

Au-te#itie- /u0an"a /.a ujumla /u0ani/i.a .a/ati -i limeungani-'.a na /ujita.ala$ ta+ia "a me#emeta na 'i-ia "a 'u&uma /.a %ium+e .engine3 Vi5i m+egu /u.a mti /ama -i %i6u#i na inaone/ana +aa&a 'utole.a na a#&'i "en"e #utu+a$ maji n/ am#i 'ii inatumi/a -ana /.a m+inu /uam/a Kun&alini 5ia3

Kun&alini /uam/a maana ime5am+a na inle&a ngu%u "a /imungu -i#i /ati/a 0a'amu 6etu3 Ni ina.e6a /utimia /.a njia m+alim+ali /.a ma&'umuni m+alim+ali /ati/a miili "ote D3

Kuna njia "a AF inle&a 'a5o juu3 Utu/u0u 'a"a AF ina.e6a i/ilingani-'.a na %"om+o AF /.am+a uliojito/e6a .a/ati +a'a#i ili/u.a 2'u#ne&3 Uaini-'aji "a/e ina.e6a /u0an"i/a 'i%"o3 )'a/#a- I 5amoja "aani e#u&an& /uan6ia oola&'a# u5to Kamal Sa'a-#a# ina.e6a /uit.a /ati "a ngu%u am+a"o 'u-ai&ia /ati/a /uon&o/ana na %i/.a6o /ati/a u6ali-'aji .a utu/u0u .a u.anja %i0aa3 Ku0i/ia "a/e 'u0an"a mtu ngu%u$ na taji#i na /amili "a +ia-'a#a3 K.a m-ingi 'uu mgom+ea /i#o'o ina/u.a /u+.a na ngu%u 6ai&i /uli/o la"man3 A/ili "etu "a %iungo ni tena e@te#nali6e& na +a&ala "a/e /.a /u.a int#o%e#te&$ /a6i /ati/a u.anja m5ana -ana3 Wale -2ene- am+a6o 'a6i.e6i /uone/ana

/.a ma2'o "etu jumla ni .a6i .a6i /.a ma2'o "etu /imungu3 Sa.a ana /.eli /.a %"om+o %ingine a/ili3 Attainment- /u'u-iana na !unia "a jumla /ama tele%i-'eni$ /u-i/ia m+ali -auti$ tele5at'"$ /u&'i+iti /itu$ mti#i#i/o mu'imu ngu%u$ S'a/ti5aat$ a/ijua n/ +aa&a"e "ana.e6a im+i+e& juu "a inle&a Kun&alini "a m.ili jumla3 Njia "a /ati 'ii mtu ana.e6a 5ia .a6i Oja-$ Teja- na Va#2'a-3

4uu "a m-ingi .a -'eat'- ? moja .ana.e6a /uam-'a Kun&alini 7Kimungu n"o/a Po.e#8 "a m.ili 5ole3 S'eat'- ? /uit.a 2'a/ula ala$ ala mu'imu$ ala "a a/ili$ ala maa#i0a$ ala neema ni /i0uni/o juu "a ta+a/a "a 0a'amu 6etu3 N&ani "a/e ni /u5ati/ana %i5engele ? na P#ana- ?3 Wao 5ia ni /uit.a .alim.engu ? au u5anu6i ?3 Wa/ati 'a"o u.e6o /u0u/a mgom+ea /i#o'o 'uan6a /u.a-iliana ulim.engu a-i"eone/ana3 Ka.ai&a .atu /uele.a tu jumla ina"oone/ana &unia "a majina na aina "aani %itu3 La/ini .a/ati Kun&alini "a m.ili 'ila "a mgom+ea .a /i#o'o ni a.a/ene&$ mtu ma.a-iliano ulim.engu a-i"eone/ana3 Ye"e ana5ata 6inato/ana na Pit#u-$ !emi-miungu n/ na /una /utoa na /u2'u/ua u'u-iano /ati "ao3 Ye"e -a-a anaele.a -i#i -i#i "a *ali ama3 Ye"e ana.e6a ange- matu/io "a +aa&a"e3 Kulingana na 'e/ima 'ii na /u0an"a mi5ango ana"e.e6a moja .ana.e6a /u0ai&i/a na ma6ingi#a ma6u#i na o+-t#u2tion- ina.e6a /u.a .a#&e& m+ali3 Kati/a 5-"2'e "a .alei moja una.e6a /utumi/a /uleta ma.a6o .a2'a ungu na 'i%"o u-taa#a+u .a +ina&amu ina.e6a a5tl" mol&e&3

Kuna maom+i "a D "a m.ili .a /a.ai&a na ni /uit.a G#ant'i ('e&a3 Kati/ati "a /i2'.a ni (#a'mag#ant'i na 5ia inait.a Kaila-' lima au K-'ee#-aga#3 *i"o inait.a )ent#e Pola# /.am+a &aima ni /u-'i#i/i /ati/a /utoa na /u2'u/ua /.a ngu%u 2o-mi23 5ili ni )'a/#a Vi-'nu /ati/a /an&a mo"o3 Ina.e6a /uit.a 5ango "a 0a'amu3 *ii ni /ituo 2'a 'i-ia n"eti3 4uu 'a5a moja ana5ata /u#i&'i/a$ #i&'aa na amani3 +ali na /u0an"a 5-"2'e 6etu 'ig' -tatu#e& moja la6ima mol& uele.a .a .atu .engine /.a njia 2'an"a /.a m-aa&a .a ngu%u "a Vi-'nug#ant'i3 tatu ni Ru&#ag#ant'i3 Ni /u5ati/ana /ati/a )'a/#a Naa+'i 7/ito%u83 Kati/a m/oa 'uu mmoja 'u5ata a0"a "a m.ili$ mng<a#o$ u6u#i$ ngu%u$ &a#ing$ u+uni0u na Augmentation3 Kati/a eneo 'ili mmoja 'u5ata )'a/#a oola&'a#3 mu&a m#e0u /u5um6i/a ma'ali 5a Kun&alini S'a/ti ni /ati/a m/oa 'uu3 Pamoja na ma-'am+uli6i "a ngu%u mu'imu ina.e6a a.a/ene&$ inuli.a na /u5ele/.a 5o#tale# "a (#a'malo/3

)'a/#a- I "a m.ili jumla$ ? ma/ole m.ili 'ila na G#ant'i- D 7ma0un&o8 .a m.ili .a /a.ai&a /uonge6a 'a&i AF /ati/a i&a&i3 iongoni m.ao 1 ni "a .alim.engu juu 7Lo/a-8 na 1 .a .alim.engu 2'ini3 aja#i+io ni ulio0an".a ili /uonge6a 1 na 1 ili"o+a/i ni juu "a maja#i+io ili /u.a6uia /uto/a /ati/a angu/o3 Ku.e5o /.a +ina&amu ina.e6a /u.a inaone/ana juu /ama +a'a#i na /u5itia i+a&a D-6i6i Kun&alini ina.e6a 2'u#ne&3 Kati/a 'ali 'ali-i "a m.ili ni 5e5o na a/ili ni !emi-mungu3 Wa/ati .ote /u0an"a au-te#itie- "a Yoga$ .ao /u5ata %"om+o AF 6ili6otaj.a 'a5o juu3 Kati/a tin&i/ali m"t'ologi2al "a +a'a#i

maele6o "a/e ame5e.a /ati/a namna "a m0ano3 m.ili .a +ina&amu ali0an"a juu "a %i5engele ? na ? %i/o-i %"a mu'imu ni /uamini /u.a /ama /ina na 5ana /ama +a'a#i3 *a/una 'aja .a5otelee m+ali /ati/a ulim.engu .a nje ili /u0i/ia malengo ta/a3 )'o2'ote mnata/a "u5o n&ani "enu3 +ona ta0uta nje: Kama "a /ulungu mu-/ ni la6ima liangali.e /.a n&ani "a m.ili3

K.a /i0u5i 'ii ni mu'ta-a#i .a i+a&a Kun&alini am+a5o m+inu utanguli6i$ maele6o na i+a&a .ame5e.a /ati/a /u#a-a a.ali "a toleo 'ili3 La/ini maele6o ma/u-u&i 'auja5e.a /u'u-u ma6oea AF /i#o'o3 K.a -a+a+u 'ii ni /ama maja#i+io juu "a mili5u/o atomi23 Ka+la "a /uingia m+inu "a/e tuna5a-.a /ujua /ati/a 'ali gani$ /.a ajili "a am+a"o mtu +ina0-i$ /.a nini lengo unata/a /uam-'a Kun&alini3 Kuan6a Kun&alini A2ti%ation +ila /ujua 'a"a maele6o "ote ni /ama mtoto ana2'e6a na +omu3 atumi6i ma+a"a "a ma&a#a/a Kun&alini una.e6a /u-a+a+i-'a /uangu/a /uti-'a "a mtu 'u"o3 K.a .a-'i#i/i .a m.e6i na .atu 2'ini "a ta'a&'a#i /una njia "a 'e/ima$ 'atua i+a&a$ na uan6i-'aji .a /imungu a/ili3 Kama .ao /u0an"a -ana 'ii$ ni 6ai&i "a /uto-'a3

*a/una la6ima 5ia ana'angai/a /uji0un6a Kun&alini /uam/a na 'a/una la6ima .anaen&e-'a "a /u0i/ia utimili0u +ina0-i /.a n&oano au /.a /ota3 Angalau /.a ajili "a /a#ne moja nami /u2'u/ua .aji+u .a /u.a0un&i-'a .atu 'ii "a maom+i /u+.a /ulingana na u.e6o .ao +ina0-i3 imi itaen&elea /u.aelimi-'a /ati/a m.ele/eo 'uu3 *ata /ama /im.ili .angu m.ili jumla tena +a&o /ati/a &unia 'ii +a&o na /u.e5o .angu 'ila mimi itaen&elea /u.a'u&umia .atu /ati/a m.ele/eo 'uu3

*a/una m.a0a/a mgom+ea /i#o'o milele u6oe0u$ /.am+a /.a -a+a+u /uli/u.a 'a/una mmoja /u0un&i-'a "a/e E 6a/e njia 'ii "a /uam/a Kun&alini$ 'a.a/u.e6a /u0i/ia lengo ta/a3 Tu /ama .ote 5e#%a-i%e ngu%u "a /imungu i/i.a mimi /u0an"a a'a5u#a-'2'a#an /ati/a mia/a =F na -i tu alinion"e-'ea njia "a inle&a S'a/ti Kun&alini "a n2'i "angu 7In&ia8 /u5itia au-te#itie- ma/ali "a mia/a D$ 5amoja na 'a"o alini5a /ila /itu nili2'o'itaji /.a /u0i/ia lengo3 Kati/a njia -a.a$ na mimi 5ia /u0an"a ju'u&i /.a ajili "a .ale miongoni Pa#i%a# P#ajna am+ao .anata/a /u2'u/ua /u/im+ilia Kun&alini Sa"an-i "a /u/u-an"a ngu%u maalum /.a lengo maalum na /u.a5a .ote /.am+a ina'itaji/a ili /u0i/ia lengo "ao ta/ati0u3

LET US ALL KUO (A KWA A ANI !UNIANI na u&ugu

MWANDISHI: Shriram Sharma Acharya mwanzilishi wa Kimataifa Gayatri Family ilikuwa ni kubwa Y !i mw na"i na mwili wa Mun!u ambay# alian$ika win!i wa maan$ik ya kisayansi zai$i "uu ya mas m ya kir h kwa a"ili ya ustawi na amani% Kwa zai$i ya kisayansi # fasihi &ls kut#mb#l#a htt&:''www%shriramsharma%c m' www%aw!&#st r#%c m htt&:''www%$s((%ac%in' www%akhan$"y ti% r! na htt&:''www%aw!&% r!' MA)*)+,: Fr## #-(itabu "uu ya .hakra Kutafakari)S/0 Nir(ikal&a Sama$hi au 1h u!ht 1ranc# 2ur#0 Kufanikisha 3i$hi-Si$his au )n#r!i#s Kimun!u0 baa$ay# ya kisayansi Dini0 Su&#r Nishati Sayansi na Kun$alini Gayatri Y !a c rr#lat#$ kwa N#ur sci#nc#s )S/0 )n$ crin l !y0 Anat my0 Saik l "ia 4 S ci l !y kwa a"ili ya (ifaa 56 mafaniki ya kir h 4 76 kuun!anisha ulimw#n!u amani kama familia% Sisi ni ma$hubuti t (uti yasiy ya kibiashara ambay inal#n!a katika kutambua umri n$ t ya (i n! zi kubwa na was mi wa ulimw#n!u: A nzuri mi&aka ya $unia% K#yw r$s: Kun$alini Y !a Gayatri #-(itabu 8ltra s un$ t#l#&athy &ara&sych l !y m#tafizikia nir(ikal&a Sama$hi uchafuzi y !a sin#ma int#rn#t 1antra hy&n tism ik l "ia Astr l !y Ayur(#$a Kalki bi #l#ctricity u&asua"i las#rs z ni ra$a mkaz ubunifu aki l "ia In$us 9all#y .i(ilizati n mafuta m! ! r uhaba wa chakula mawimbi kama ya tsunami wasifu Guru $unia amani akili &sych# mun!u u"asiri M& l# fahamu r h wa Mun!u #thnic #n$ krini t#zi )S/ .hakras &l#ksi kutafakari uk l#zi akili unabii wali$hani kufikiri .h#ir N stra$amus Aur bin$ n##ma ub n! 9#$as "ua "ua nishati takatifu (y mb (ya maana safi /rana A(atar 8&anisha$ mwan!a kiini hy& thalamus &ituitary maba$ilik futurist utabiri ny ka n!u(u maisha ya bina$amu maa$ili ua$ilifu tabia (a!usi 1antra M la$har ch#mb# nyutr ni &r t ni

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful