Privind aplicarea impozitului pe venit sub formă de royalty (redevenţă) Scrisoarea Ministerului Finanţelor nr. 14 !"#$ %& din 1$.#4.

'#1' (nspectoratul Fiscal Principal de Stat Ministerul Finanţelor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit, pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană comunică următoarele. (. )ispoziţii introductive. Începînd cu 13.01. 01 , conform art.12 pct.1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, în redacţia legii nr.267 din 23.12.2011, ro!alt! "redevenţă# constituie venit care include plăţi de orice natură primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi$sau a drepturilor cone%e, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau &enzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui &revet de invenţie, em&lemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea utila'ului industrial, comercial sau ştiinţific, a informaţiei referitoare la e%perienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. ((. *ratamentul fiscal privind plăţile efectuate sub formă de royaltv (redevenţe) către nerezidenţi. (otrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care )epu&lica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. *stfel, în cazul în care +onvenţiile "*cordurile# pentru evitarea du&lei impuneri înc,eiate de )epu&lica Moldova cu alte -tate. / definesc noţiunea de ro!alt! "redevenţă# într0o altă formulă, se va aplica noţiunea respectivă din +onvenţie "*cord#1 / sta&ilesc alte cote ale impozitului pe venitul o&ţinut din ro!alt! "redevenţe# de către nerezidenţi, se vor aplica cotele impozitului din +onvenţie "*cord#. 2otodată, potrivit prevederilor art.793 din Codul fiscal. / pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale înc,eiate de )epu&lica Moldova cu alte state se utilizează +omentariile la Modelul +onvenţiei pentru evitarea du&lei impuneri al 3rganizaţiei pentru +ooperare şi 4ezvoltare 5conomică "3+45# "alin."1##1 / pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are o&ligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data ac,itării venitului, un certificat de rezidenţă eli&erat de autoritatea competentă din statul său de reşedinţă "alin." ##. 4e asemenea, Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea du lei i!puneri recomandă utilizarea Co!entariilor la Modelul Convenţiei pentru evitarea du lei i!puneri al OC'( în activitatea desfăşurată de organele fiscale şi contri&ua&ili la interpretarea şi soluţionarea pro&lemelor de natură fiscală legate de aplicarea prevederilor +onvenţiilor "*cordurilor# pentru evitarea du&lei impuneri înc,eiate de )epu&lica Moldova cu alte -tate.
"nc#eiate de $epu lica Moldova cu alte %tate nr.3& din 27.03.200&,

(((. *ipul +i re,ularitatea plăţilor efectuate sub formă de royalty (redevenţă). Formula nouă a noţiunii de ro!alt! "redevenţă# prevede modificarea tipurilor şi regularităţii plăţilor efectuate su& formă de ro!alt! "redevenţă#, prin introducerea perioadei de ac,itare a 6oricăror plăţi regulate sau unice6 în sc,im&ul 6mai multor plăţi regulate6. *stfel, noţiunea de ro!alt! "redevenţă# constituie venit care include plăţi de orice natură regulate sau unice.

12 din Modelul Convenţiei pentru evitarea du lei i!puneri al OC'( "versiunea 010#. fără a avea dreptul de reproducere a acestora "pargr. calificarea plăţilor efectuate su& formă de ro!alt! "redevenţă# ce urmează a fi ac.ivării. . specificăm cele mai frecvente cazuri în care plăţile nu se consideră ro!alt! "redevenţă# şi reies din +omentariile la art. (lăţile efectuate în cadrul acestor tipuri de tranzacţii ar tre&ui să fie tratate ca fiind venituri comerciale în conformitate cu prevederile art. pac. internetul.n calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea produsului soft. pargr. 4repturile transferate în aceste cazuri sînt specifice naturii programelor de calculator.iziţia în întregime a drepturilor de autor "pargr.iziţionare a unei copii a programului.9 din +omentariile la art. telefonia. *ratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite .itată pentru drepturile de utilizare a serviciilor prestate de către operatorii de reţea "de e%emplu. *cest caz se e%tinde şi pentru utila'ul industrial.14#1 / remuneraţia în &ani sau în natură ac.itată pentru ac. conform paragr.(-. programe de calculator.itată pentru ac.2 şi pargr. de e%emplu în memoria calculatorului utilizatorului sau în scopul ar. -.2#1 / plăţile periodice "ratele de leasing# ac.12 din Co!entariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea du lei i!puneri al OC'(. fără alte modificări decît cele determinate de instalarea.1.n calitate de compensaţii pentru utilizarea ori concesionarea utila/ului industrial0 comercial sau +tiinţific.iziţionarea unor drepturi parţiale legate de dreptul de autor "fără ca cele care fac transferul să înstrăineze în totalitate drepturile de autor# vor reprezenta ro!alt! în cazul în care compensaţia este primită pentru acordarea drepturilor de a utiliza programul într0o manieră care. "1# venitul o&ţinut su& formă de ro!alt! "redevenţă# sau " # venitul o&ţinut din desfăşurarea activităţii de întreprinzător "pargr. / remuneraţia în &ani sau în natură ac. 7a fel. )espectiv. drepturile în legătură cu aceste acte de copiere.14 al art. sisteme operaţionale. în cazul tranzacţiilor care implică transferul de produse soft. În acest conte%t. +onform paragr. *ratamentul fiscal privind venitul care include plăţi de orice natură primite . comercial sau ştiinţific prevăzut la compartimentul 8 din prezentul +omunicat.1 #. plăţile făcute pentru ac. implementarea. urmînd în acest sens să se analizeze minuţios caracterul tranzacţiei privind determinarea corectă a regimului fiscal privind impozitul pe.9. În aceste circumstanţe.1 .iziţiile de produs soft destinate e%clusiv operării acestuia.12 din Co!entariile !enţionate. dar nu ca venituri o&ţinute su& formă de ro!alt! "redevenţă#. programe de conta&ilitate.3#1 / remuneraţia în &ani sau în natură ac.itate în cadrul contractului de leasing naţional sau internaţional "pargr. nu ar tre&ui să fie luate în considerare în analiza caracterului tranzacţiei în scopuri fiscale. drepturile do&îndite în legătură cu dreptul de autor care sînt limitate la acelea necesare pentru a permite utilizatorului să folosească programul. televiziunea prin ca&lu# "pargr.1 al art.9.itată de intermediarii distri&uitori ai unui produs soft în &aza unui contract care acordă dreptul de a distri&ui unele e%emplare de aceste produse soft. &aze de date# "pargr. ar constitui o încălcare a dreptului de autor.12 din Modelul Convenţiei pentru evitarea du lei i!puneri al OC'( "versiunea 010##.ete grafice. e%ploatarea drepturilor care în alte situaţii ar constitui numai atri&uţia deţinătorului dreptului de autor#.4#1 / remuneraţia în &ani sau în natură ac.13. *stfel. reprezintă tranzacţii o&işnuite de ac. care doar permit folosirea efectivă a programului de către utilizator. din +omentariile la art. stocarea sau utilizarea acestui produs soft "de e%emplu. fără o astfel de licenţă.8. urmînd a fi aplicate regulile de impozitare a profiturilor agenţilor economici.7 6(rofiturile din activitatea de întreprinzător6 din Modelul Convenţiei pentru evitarea du lei i!puneri al OC'(. plăţile sînt făcute pentru concesionarea dreptului de autor în cadrul programului "de e%emplu.14.itate de către utilizator &eneficiarului plăţilor respective va depinde de natura drepturilor transferate.9. 5le permit utilizatorului să copieze programul. aplicaţii de oficiu. 5%emple ale unor astfel de aran'amente includ licenţele de reproducere şi distri&uţie către pu&lic a produselor soft care încorporează programul pentru care e%istă un drept de autor sau de modificare şi de prezentare pu&lică a programului.

itate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată "forma IRV 09# se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial în termen de o lună de la înc.itare nerezidentului aferente veniturilor de la art.73 alin.z )#1 / venituri ale nerezidenţilor o&ţinute în )epu&lica Moldova se consideră ro!alt! o&ţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în )epu&lica Moldova.89 alin. (otrivit prevederilor art. uzufruct# a utila'ului industrial. uzufruct# a proprietăţii mo&iliare şi imo&iliare. potrivit prevederilor art. fără drepturi la deduceri."3# din +odul fiscal.(1) liniuţa unu#.0 de ani şi mai mult reprezintă sursă de venit neimpoza&ile "art.(1)#1 / darea de seamă fiscală privind veniturile ac. comercial sau ştiinţific.eierea lunii în care au fost efectuate plăţile "alin.(1) şi art. -(.eltuieli ale reprezentanţei permanente "art. arendă. specificate la art.În cazul transmiterii în posesie şi$sau în folosinţă "locaţiune. de la transmiterea în posesie şi$sau folosinţă "locaţiune. şi ro!alt! "cu e%cepţia plăţilor efectuate către nerezidenţi# este o&ligat să reţină din fiecare do&îndă şi ro!alt! şi să ac.(1)#1 / persoanele specificate la art. arendă.20 lit.0 de ani şi mai mult 0 nu se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată1 agenţilor economici şi persoanelor fizice 0 cetăţeni nerezidenţi ai )epu&licii Moldova 0 se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 1 :.j)#1 / veniturile persoanelor 'uridice nerezidente. cu e%cepţia arendei terenurilor agricole.ită la &uget de către persoana care a efectuat reţinerea în termen de o lună de la înc.89 alin."1# din aceiaşi lege reţin un impozit în mărime de 10: din veniturile o&ţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. cu e%cepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de desc.91. uzufruct.90 reţin şi ac. care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în )epu&lica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.iderea şi gestionarea conturilor corespondente ale &ăncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor "art.71 lit. Particularităţile calculării0 reţinerii0 ac1itării +i raportării impozitului pe venitul sub formă de royalty (redevenţe). / impozitul pe venit reţinut conform art. plata respectivă se va califica ca plată su& formă de ro!alt! "redevenţă# în cazul în care aceasta se va efectua pentru utilizarea o&iectelor de proprietate intelectuală în cadrul relaţiilor contractuale ce nu pot fi calificate drept locaţiune. 18 lit.901 alin.92 din Codul fiscal.90 alin. *stfel.91 alin.<1 "art.ite ca parte a impozitului o sumă egală cu 1=: din plată "art. agenţilor economici şi persoanelor fizice 0 cetăţeni rezidenţi ai )epu&licii Moldova 0 se va reţine impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 1=:1 persoanelor fizice 0 cetăţeni în vîrstă de .ită un impozit în mărime de 1 : din plăţile direcţionate spre ac.<1. 2otodată. / venitul su& formă de ro!alt! "redevenţă# reprezintă sursă de venit impoza&ilă şi respectiv se include în venitul &rut al contri&ua&ilului "art.(1) se ac.eierea lunii în care au fost efectuate plăţile "alin. dacă aceste ro!alt! sunt c.(1)#1 / fiecare plătitor de do&înzi în folosul persoanelor fizice.(2)#1 . persoanele specificate la art. cu e%cepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti "de fermier#.91 alin. la efectuarea plăţilor su& formă de ro!alt! "redevenţă# în folosul. (otrivit prevederilor Codului fiscal. arendă.h)#1 / venitul su& formă de ro!alt! ale persoanelor fizice 0 cetăţeni în vîrstă de .

eierea anului fiscal >ota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decit salariul ac. să prezinte &eneficiarului acestor plăţi informaţii privind tipul venitului achitat.(11)#.itate persoanelor nerezidente "forma INR 09# "alin.ite. prin care vor declara şi vor determina o&ligaţiunea privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală respectivă." # din prezentul articol# care o&ţin venit nu din munca salariată sau de la care nu se reţine la sursa de plată impozitul pe venit din do&înzi şi ro!alt!. sînt o&ligaţi să ac. persoanele 'uridice şi persoanele fizice 0 cetăţeni care au o&ţinut venituri su& formă de ro!alt! "redevenţă# urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit în conformitate cu prevederile art.(1) vor prezenta organului fiscal teritorial.(2) din Codul fiscal. precum şi suma impozitului pe venit reţinut "alin.16 din Codul fiscal. urmează de ţinut cont de suma reţinută a impozitului pe venit o&ţinut su& formă de ro!alt! "redevenţă# conform prevederilor art.89 alin. 4e asemenea. 8iceministru 8ictor Aar&ăneagră .itate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi "forma IAS 09# "alin. 14 şi 15 din prezentul titlu. precum şi persoanelor cointeresate. 30 iunie.(1). *stfel. conform art.16#1 / contri&ua&ilii "cu e%cepţia celor specificaţi la alin.84 alin.(1) liniuţa unu vor prezenta organului fiscal teritorial. (3)#1 / persoanele care sunt o&ligate să reţină impozitul în conformitate cu art. pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plăţile.83 alin.?9. 12. prin trecerea în cont a acestei sume reţinute conform art. -((. conform prevederilor cap. 2specte fiscale ce ţin de trecerea . în termen de o lună de la înc.89 alin. 13. (rezenta informaţie urmează de adus la cunoştinţa tuturor organelor fiscale teritoriale. în termen de o lună de la înc.itată în rate conform art.itată în rate. la determinarea sumei impozitului pe venit ce urmează a fi ac. suma acestuia. >ota de informare privind plăţile ac. sume egale cu 1$@ din suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit. cu e%cepţia art. pentru anul respectiv sau 1$@ din suma impozitului calculată din venitul impoza&il calculat pentru anul 011 prin aplicarea cotei sta&ilite la art. nu mai tîrziu de 31 martie.89 din Codul fiscal.(4)#.(3)#1 / persoanele care sunt o&ligate să reţină impozitul în conformitate cu art.91 alin./ persoanele care sunt o&ligate să reţină impozitul în conformitate cu art.901 şi 91 "art.n cont a impozitului pe venit reţinut din veniturile sub formă de royalty (redevenţe).84 din Codul fiscal. sunt o&ligate.15 "art.itată preala&il. (otrivit prevederilor Codului fiscal: / contri&ua&ilul are dreptul să treacă în cont suma reţinută şi$sau ac. 30 septem&rie şi 31 decem&rie ale anului fiscal. indiferent de metoda de determinare a impozitului pe venit ce urmează a fi ac.eierea anului fiscal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful