P. 1
Evaluare Administrator Tractorist Lucrator Zootehnist Mecanic Agricol

Evaluare Administrator Tractorist Lucrator Zootehnist Mecanic Agricol

|Views: 19|Likes:
Published by danixweb

More info:

Published by: danixweb on Feb 10, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

Sections

Evaluarea nivelului de risc de accidentare si îmbolnăvire profesionala la principalele posturi de lucru

– 2009

INTROD !ERE

"RE#ENT$RE$ %ETODEI DE E&$' $RE $ RI(! RI'OR "RO)E(ION$' Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem îl constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv. Indiferent că este vorba de un loc de muncă, un atelier sau o întreprindere, o asemenea analiză permite ierarhizarea riscurilor în funcţie de dimensiunea lor şi alocarea eficientă a resurselor pentru măsurile prioritare. Pentru evaluare s-a utilizat metoda analitică de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, pe baza combinaţiei dintre probabilitatea de apariţie a evenimentelor nedorite şi consecinţa maximă previzibilă ca urmare a producerii acestora. Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus de a în standardele europene !"#I $%&'$(, respectiv #) &*&-%'%**%, #) %+(+'*,- şi stă la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practică. Astfel, ./ #) &*&-%'%**,, preluat în /om0nia după standardul european amintit, în capitolul , precizează că 1factorii ce trebuie luaţi în considerare la evaluarea riscului sunt probabilitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii şi 2ravitatea maximă previzibilă a leziunii sau afectării sănătăţii3. 4e2ea nr. 5%*'&++, a securităţii şi sănătăţii în muncă conţine următoarele prevederi care vizează obli2ativitatea evaluării riscurilor6 • an2a atorul are obli2aţia 1să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la ale2erea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amena area locurilor de muncă3 !art. 7, alin. 8, lit. a-9 • an2a atorul are obli2aţia 1să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele 2rupuri sensibile la riscuri specifice3 !art. %&, alin. %, lit. a-. :e asemenea, prin prevederile art. %5, lit. b, 4e2ea nr. 5%*'&++, a securităţii şi sănătăţii în muncă stabileşte faptul că, pentru asi2urarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, an2a atorii au obli2aţia 1să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, or2anizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii3. ;n conformitate cu prevederile art. %(, alin. %, pct. % din <.=. nr. %8&('&++, pentru aprobarea )ormelor metodolo2ice de aplicare a prevederilor 4e2ii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 5%*'&++,, prima dintre activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul întreprinderii şi'sau unităţii este reprezentată de 1identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mi loace de muncă'echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă'posturi de lucru3. Pentru facilitarea îndeplinirii obli2aţiilor le2ale ale an2a atorilor în domeniul evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională au fost concepute şi sunt utilizate în prezent un număr relativ mare de metode.

:in multitudinea de metode utilizate pe plan mondial şi naţional pentru evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, în cadrul acestei lucrări s-a optat pentru utilizarea metodei elaborate de I.).".:.P.>. ?ucureşti. Această metodă a fost avizată de >inisterul >uncii şi Protecţiei .ociale în anul %**5, reavizată în %**,, editată în %**$ şi reeditată în &++&. >etoda elaborată de I.).".:.P.>. ?ucureşti face parte din cate2oria metodelor analitice, semicantitative şi constă, în esenţă, în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat !loc de muncă- cu a utorul unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pentru fiecare factor de risc în parte, pe baza combinaţiei dintre 2ravitatea şi frecvenţa consecinţei maxime previzibile. )ivelul de risc 2lobal, pe loc de muncă, se determină ca medie ponderată a nivelurilor de risc parţiale, astfel înc0t compensările să fie minime. )ivelul de securitate rezultă indirect, fiind invers proporţional cu nivelul de risc. >etoda de evaluare propusă are ca scop determinarea cantitativă a nivelului de risc din cadrul (*!* ++++++++++++ (*R*'*pe baza analizei sistematice şi evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. #senţa metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat pe baza unor liste de control prestabilite !lista factorilor de risc- şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre 2ravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. >etoda de evaluare adoptată permite, datorită datelor acumulate şi prelucrate, formularea unor măsuri tehnico-or2anizatorice, cu caracter preventiv, în vederea reducerii riscurilor de accidentare. 4ucrarea cuprinde prezentarea macrosistemului evaluat !(*!* ++++++++++++ (*R*'*-, o analiză a locurilor de muncă, identificate în activitatea desfăşurată, din perspectiva celor patru elemente ale sistemului de muncă !echipamente de muncă, sarcină de muncă, mediu de muncă, executant), analiză în baza căreia s-au identificat şi nominalizat factorii de risc de accidentare, cuantificarea calitativă şi cantitativă a nivelului de risc pentru fiecare loc de muncă, precum şi prezentarea măsurilor tehnicoor2anizatorice, cu caracter preventiv, pentru reducerea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională. :atele astfel obţinute, au fost folosite pentru evaluarea locurilor de muncă analizate, evaluare prezentată, în conformitate cu metodolo2ia de lucru adoptată, în @IAA :# #BA4CA/# A 4D"C4CI :# >C)"E. @işa de evaluare determină nivelul de risc al locului de muncă analizat, determinare care se bazează pe cuantificarea fiecărui risc de accidentare identificat la locul de muncă respectiv. Acest aspect a contribuit la conceperea şi formularea unor măsuri de prevenire şi tehnico-or2anizatorice, prin aplicarea cărora să se asi2ure reducerea riscurilor de accidentare sau altfel spus reducerea situaţiilor de lucru 2eneratoare de accidente de muncă şi'sau îmbolnăviri profesionale. >etoda de evaluare adoptată, respectă principiile evaluării, conform cărora evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi determinarea nivelului de risc, pe baza combinaţiei dintre 2ravitatea şi probabilitatea consecinţei maxim previzibile.

Adoptarea acestei metode corespunde obiectivului de determinare a dimensiunii reale a riscului !cuantificarea nivelului de risc-, pe baza celor doi parametri măsurabili, care definesc riscul - conform #) %&%++6&++5, respectiv6 - Probabilitatea prin care se poate produce un eveniment nedorit !accident de muncă sau boală profesională- Gravitatea consecinţelor acestuia, respectiv 2ravitatea maximă previzibilă şi probabilă Pentru interpretarea optimă a datelor din fişele de evaluare, se fac următoarele precizări6 4ocul de muncă este conceput ca un sistem complex, structurat din următoarele elemente care interacţionează6 echipamente de muncă, mediu de muncă, sarcina de muncă, executant. /ezultatele investi2aţiilor efectuate în urma aplicării metodei de evaluare elaborate oferă premisele fundamentării şi elaborării măsurilor 2enerale şi specifice care să conducă la desfăşurarea si2ură a activităţii în abata ele cu banc subminat în condiţii de risc acceptabil. Această metodă analitică de evaluare a riscurilor, constă în identificarea factorilor de risc din sistemul analizat prin intermediul unei liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei 2ravitate şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. )ivelul de risc se atribuie în funcţie de doi parametri, respectiv probabilitatea de producere a pericolului care 2enerează riscul respectiv şi consecinţele maxim previzibile pentru or2anismul uman. )ivelul de risc 2lobal !) r - pe locul de muncă se calculează ca o medie ponderată a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificaţi. Pentru ca rezultatul obţinut să reflecte pe c0t posibil realitatea, se utilizează ca element de ponderare ran2ul factorului de risc, care este e2al cu nivelul de risc. Nr ,

∑r R
i =% n i

n

i

∑r
i =%

i

în care6 )r F nivel de risc 2lobal pe loc de muncă ri F ran2ul factorului de risc 1i3 /iF nivelul de risc pentru factorul de risc 1i3 n F numărul factorilor de risc identificaţi la locul de muncă.

APLICAŢII

CUPRINS

1 - ADMINISTRATOR 2 –TRACTORIST+ !CR"TOR #OOT$%NI$ &I A'RIC! T!R" 3 ( M$CANIC A'RICO

-* $D%INI(TR$TOR

"RO!E( ' DE % N!. Administratorul este patronul societăţii şi îşi planifică sin2ur activităţile zilnice pentru buna desfăşurare a activităţilor de către toţi an2a aţii. E'E%ENTE'E !O%"ONENTE $'E (I(TE% ' I DE % N!. E&$' $T %I/'O$!E DE "ROD !0IE .isteme P.".9 :isplaG9 Produse de papetărie9 ?irotică9 "opiator9 "onsumabile9 :ulap9 /echizite9 Imprimantă9 Helefon, @ax9 Autoturism proprietatea firmei9 Hrusă de scule tip auto9 "arburanţi !motorine-9 4ubrifianţi !ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori-9 Anti2el9 4ichid de fr0nă9 #lectrolit baterii acumulator9 4ichid pentru curăţare parbrize9 :ispozitive de suspendare6 mecanice şi hidraulice9 #lemente de le2are sarcină9 :ispozitive de a2ăţare9 :ispozitiv de prevenire a accidentării ca urmare a desprinderii si2uranţei roţilor !inel-9 Articole de mentenanţă. ($R!IN$ DE % N!. >unca administratorului este destul de complexă. Pe ansamblu, ea se concretizează într-o sumă de activităţi pe care al le efectuează funcţie de situaţie. Aceste activităţi, precum şi atribuţiile, responsabilităţile şi sarcinile de muncă, sunt concretizate în @IAA :# PD.H, puse la dispoziţie de către beneficiar şi anexate în lucrare. %EDI ' DE % N!. A:>I)I.H/AHD/C4 îşi desfăşoară activitatea în interiorul încăperilor în care se află postul de lucru, la toate locaţiile unde an2a aţii desfăşoară activităţi conform fi 9elor de post, atunci c0nd este nevoie, c0t şi în interiorul autovehiculului pe care îl conduce. Acestea sunt prevăzute cu sistem de climatizare a aerului şi încălzite iarna. Iluminatul este natural şi artificial.

)$!TORII DE RI(! IDENTI)I!$0I #"<IPA>#)H# :# >C)"E - )ACTORI D$ RISC M$CANIC 4ovire de către mi loacele de transport auto şi ' sau "@ la deplasarea pe traseul dintre sediul societăţii şi punctele de lucru, etc. "ontact cu suprafeţe sau contururi periculoase !înţepătoare, tăietoare- I produse de papetărie, etc. "ădere de obiecte, materiale, scule de la cote la accesul în zonele de lucru, sau în arhivă. Proiectare de corpuri sau particule6 particule de parbriz, 2eam rezultate ca urmare a spar2erii acestora. Prindere membre superioare în echipamentele tehnice cu care se lucrează, uşi etc. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers /osto2oliri de piese, materiale de formă cilindrică !tamburi cablu- sau a roţilor, /ecipiente sub presiune I buteliile de 2aze tehnice aflate în vecinătatea traseelor pedestre sau transportate. Bibraţii în re2im continuu la conducerea autovehiculului, provocate de funcţionarea motorului, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizare - FACTORI DE RISC ELECTRIC - #lectrocutare prin atin2ere directă sau indirectă6 deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice, defecte ale echipamentelor tehnice electrice !în special partea de alimentare-. - FACTORI DE RISC TERMIC - temperatură cobor0tă a obiectelor sau suprafeţelor9 - FACTORI DE RISC C IMIC - =aze, vapori inflamabili sau explozivi %EDI ' DE % N!. - )ACTORI D$ RISC )I#IC - Dbosirea vederii la lucrul cu videoterminale. - .urprinderea în incintă de către cutremur, incendiu, calamităţi naturale. - Hemperatura aerului este ridicată vara şi scăzută iarna9 - Iluminat necorespunzător - "alamităţi naturale ! ploi, v0nt, viscol-. - "urenţi de aer I la lucrul în aer liber sau din cauza unor neetanşeităţi - )ivel de iluminare6 în staţionare pe timp de noapte !la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic- sau orbire provocată de diferenţa dintre iluminatul în pasa şi exterior - Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale ( )ACTORI D$ RISC C%IMIC - =aze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la mi loacele de transport ale celorlalţi participanţi la trafic

($R!IN$ DE % N!. SUPRASOLICITARE PSI IC!

- Bolum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii verificarea şi supervizarea activităţilor subalternilor. - Dperaţii repetitive de ciclu scurt !ex. tastarea- .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt. ' !R.TOR AC*I!NI 'R$&IT$ - #xecutarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră dec0t prevederile procedurale sau cele cuprinse in fişa postului. - /e2larea incorectă a caracteristicilor de displaG. - Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul !tastatură, scaun, monitor- fără respectarea re2ulilor er2onomice - Pornirea echipamentelor de calcul fără asi2urarea condiţiilor de electrosecuritate - :eplasarea, staţionarea pe căile de acces auto I la deplasarea la serviciu şi de la serviciu, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu etc. - "ădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare !pe scări, trepte, prelun2itoare electrice, picioarele scaunelor er2onomice-. - "ădere de la mică înălţime !scaune, scări- I pentru acces la partea superioară a rafturilor, în arhivă. - Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri în care acest lucru nu este permis. - Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu9 - >inimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor de lucru , securităţii muncii şi situaţiilor de ur2enţă9 - Intrări sau staţionări în zone periculoase de manevre a mi loacelor de transport9 - Alunecări, împiedicări la acelaşi nivel cauzate de starea necorespunzătoare a zonei de deplasare !alunecoasă, cu denivelări, cabluri ce intersectează căile de circulaţie-9 - )eutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie din dotare9 - Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziolo2ice necorespunzătoare !oboseala, sub influenţa alcoolului etc.-. - #xecutarea de manevre fără asi2urarea vizibilităţii ! în special la mersul înapoi-. - #xecutarea de operaţii şi intervenţii de mentenanţă cu motorul în stare de funcţionare. - "irculaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente - Plecarea în cursă fără verificările tehnice obli2atorii !fr0ne, direcţie, etc.- #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementează circulaţia pe drumurile publice sau de prevederile tehnolo2ice în timpul lucrului la staţionar - "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, sistem de fr0nare, sistem de rulare - )eadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de trafic şi meteorolo2ice

- :epăşirea numărului maxim de persoane admise în maşină, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii - "obor0rea pantelor cu maneta de viteze în poziţia neutru - Ctilizarea telefoanelor mobile în timp ce se află în trafic - :eplasări, staţionări în zone periculoase6 în raza de acţiune a mi loacelor de ridicat, pe căile de acces auto, "@ - )esincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă !ex.6efectuarea manevrei de mers înapoi cu pilotare într-o direcţie sau la momente de timp eronate- Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplată într-o treaptă de viteză şi fără acţionarea ambreia ului D>I.IC)I - Dmiterea unor operaţii care să-i asi2ure propria securitate - )eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loacele de protecţie din dotare.

0 2 NIT$TE$5 %I/'O$!E DE )$!TORI DE RI(! %. 4ovire de către mi loacele de transport auto şi ' sau "@ la (*!* ++++++++++++ (*R*'* "ROD !0IE %E!$NI! deplasarea pe traseul dintre sediul societăţii şi pct. de lucru. )I6$ E&$'sau $RE $ "O(T ' I DE ' !R (EDI 7 )ER%.7TEREN $8RI!O' &."ontact cu DE suprafeţe contururi periculoase !înţepătoare, tăietoare- I produse de papetărie, etc. NR* -scule de la cote la accesul în 5. "ădere de obiecte, materiale, "O(T DE ' !R 5 zonele de lucru. $D%INI(TR$TOR 8. Proiectare de corpuri sau particule6 particule de parbriz, 2eam rezultate ca urmare a spar2erii acestora. !O%"ONENT$ )OR%$ !ON!RET. DE %$NI)E(T$RE $ (. Prindere membre superioare în echipamentele tehnice cu )$!TORI DE RI(! (I(TE% ' I )$!TORI'OR DE RI(! care se lucrează, uşi etc. IDENTI)I!$0I DE % N!. =descriere> parametri? ,. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers 7. /ecipiente sub presiune I buteliile de 2aze tehnice aflate în vecinătatea traseelor pedestre sau transportate, compresoare $. Bibraţii în re2im continuu la conducerea autovehiculului, provocate de funcţionarea motorului, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizare *. Dr2ane de maşini în mişcare6 prindere, antrenare m0nă sau articole vestimentare de către transmisiile prin curele !ventilator, pompă de apă, compresor%+. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers %%. Bibraţii în re2im continuu la conducerea autovehiculului, provocate de funcţionarea motorului, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizare )$!TORI DE RI(! E'E!TRI! )$!TORI DE RI(! TER%I! %&. #lectrocutare prin atin2ere directă sau indirectă6 deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice9 defecte ale echipamentelor tehnice electrice !în special partea de alimentare-. %5. Hemperatură cobor0tă a obiectelor sau suprafeţelor9 %8. Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare

1 2 3 4 N:#"#. %.R "ER(O$NE E+" 7 % (E5 - 8 IH> 5-8( E+" & NERII5 & D R$T$ 9 :;sc:* zile E!<I"$ $RE5 :#"#. DE E&$' 7 % I)B 2r. III
!ON(E@ !IN0$ IH> 5-8( %$+I%. zile "RE&I@ :#"#. #IAI'.

& 5
NI&E' "$R@ & 0I$' DE 5 RI(!

8
!'$($ & DE 8R$&I@ T$TE 7

!'$($ DE & "ROA$@ AI'IT$ % TE

%

&

:#"#. IH> 5-8( zile

7 &

% ,

5 5

:#"#. :#"#. IH> 5-8( zile :#"#. IH> 5-8( zile :#"#.

7 7 &

% % ,

5 5 5

7 & 7

% ( %

5 5 5

0

2 %(. 4ucrul cu substanţe toxice I anti2el, lichid de fr0nă, carburanţi, uleiuri )$!TORI DE RI(! %,. 4ucrul cu substanţe inflamabile !combustibili, uleiuri, !<I%I! unsori- sau în vecinătatea acestora. %7. Dbosirea vederii la lucrul cu videoterminale. %$. .urprinderea în incintă de către cutremur, incendiu, calamităţi naturale. %*. Hemperatura aerului este ridicată vara şi scăzută iarna9 &+. Iluminat necorespunzător

-

1 :#"#. :#"#. IH> 5-8( zile :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile )e2li abil IH> 8(%$+ zile IH> 5-8( zile

2 7 7 & 7 & & 7 &

3 % % , % ( ( % (

4 5 5 5 5 5 5 5 5

%EDI ' DE % N!.

)$!TORI DE RI(! &%. "alamităţi naturale ! ploi, v0nt, viscol-. )I#I! &&. "urenţi de aer I la lucrul în aer liber sau din cauza unor neetanşeităţi &5. )ivel de iluminare6 în staţionare pe timp de noapte !la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic- sau orbire provocată de diferenţa dintre iluminatul în pasa şi exterior &8. Atac violent din partea altor persoane sau animale. &(. Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale )$!TORI DE RI(! !<I%I! &,. =aze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la mi loacele de transport ale celorlalţi participanţi la trafic &7. Bolum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii verificarea şi supervizarea activităţilor subalternilor. ( "R$(O'I!IT$RE &$. Dperaţii repetitive de ciclu scurt !ex. tastarea"(I<I!. &*. .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu ( "R$(O'I!IT$RE 5+. #fort dinamic ridicat la manipularea manuală a roţii, poziţii )I#I!. de lucru forţate sau vicioase în timpul lucrărilor de schimbare a roţii

&

(

5

& & & & % 5 &

( ( ( , , , (

5 5 5 5 % 8

($R!IN$ DE % N!.

5

0

-

2 5%. #xecutarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră dec0t prevederile procedurale sau cele cuprinse in fişa postului. 5&. /e2larea incorectă a caracteristicilor de displaG.

1 :#"#. IH> 5-8( zile

2 7 & & 7 7 7 7 7 8 5 8 & 8 5 7

3 % & & % % % % % % % % & % % %

4 5 & & 5 5 5 5 5 & & & & & & 5

' !R.TOR

55. Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul IH> 5-8( !tastatură, scaun, monitor- fără respectarea re2ulilor zile er2onomice 58. Pornirea echipamentelor de calcul fără asi2urarea condiţiilor :#"#. de electrosecuritate 5(. :eplasarea, staţionarea pe căile de acces auto I la deplasarea la serviciu şi de la serviciu, în îndeplinirea :#"#. sarcinilor de serviciu etc. 5,. "ădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare !pe scări, trepte, prelun2itoare electrice, picioarele :#"#. scaunelor er2onomice-. 57. "ădere de la mică înălţime !scaune, scări- I pentru acces la :#"#. partea superioară a rafturilor, în arhivă. $!0I NI 8RE6ITE 5$. Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri :#"#. în care acest lucru nu este permis. 5*. Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu9 I)B 2r. III 8+. >inimizarea pericolului prin nerespectarea instrucţiunilor IH> 8(de lucru , securităţii muncii şi situaţiilor de ur2enţă9 %$+ zile 8%. Intrări sau staţionări în zone periculoase de manevre a I)B 2r. I mi loacelor de transport9 8&. Alunecări, împiedicări la acelaşi nivel cauzate de starea IH> necorespunzătoare a zonei de deplasare !alunecoasă, cu 5-8(zile denivelări, cabluri ce intersectează căile de circulaţie-9 85. )eutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a I)B echipamentului individual de protecţie din dotare9 2r. III 88. Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziolo2ice necorespunzătoare !oboseala, sub influenţa alcoolului etc.-. 8(. #xecutarea de manevre fără asi2urarea vizibilităţii ! în special la mersul înapoi -. IH> 8(-%$+ zile :#"#.

0

-

2 8,. #xecutarea de operaţii şi intervenţii de mentenanţă cu motorul în stare de funcţionare. 87. "irculaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente 8$. Plecarea în cursă fără verificările tehnice obli2atorii !fr0ne, direcţie, etc.8*. #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementează circulaţia pe drumurile publice sau de prevederile tehnolo2ice în timpul lucrului la staţionar (+. "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, sistem de fr0nare, sistem de rulare (%. )eadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de trafic şi meteorolo2ice (&. :epăşirea numărului maxim de persoane admise în cabină, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii (5. "obor0rea pantelor cu maneta de viteze în poziţia neutru (8. Ctilizarea telefoanelor mobile în timp ce se află în trafic ((. :eplasări, staţionări în zone periculoase6 în raza de acţiune a mi loacelor de ridicat, pe căile de acces auto, "@ (,. )esincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă !ex6 efectuarea manevrei de mers înapoi cu pilotare într-o direcţie sau la momente de timp eronate(7. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplată într-o treaptă de viteză şi fără acţionarea ambreia ului ($. #fectuarea operaţiei de remorcare cu mi loace improvizate în condiţiile existenţei barei ri2ide în dotare (*. @ixarea defectuoasă a c0rli2ului de cuplare la remorcă ,+. /emorcarea fără asi2urare suplimentare ,%. Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri în care acest lucru nu este permis

1 :#"#. :#"#.

2 7 7

3 % %

4 5 5

:#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

% % % % % % % % % % % % % %

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0

-

2 ,&. )eutilizarea, după caz, a mi loacelor de protecţie specifice !centura de si2uranţă auto - conducerea autoturismului pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu-. ,5. Dmiterea unor operaţii care să-i asi2ure propria securitate ,8. Dmiterea efectuării de operaţii care-i asi2ură securitatea la locul de muncă ,(. )eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare

1 :#"#.

2 7

3 %

4 5

O%I(I NI

:#"#. :#"#. :#"#.

7 7 7

% % &

5 5 8

Nivelul de risc Blobal al postului de lucru este5
,( Σ/iri NrB- , iF% ,( Σri iF% , +!7x7- J +!,x,- J +!(x(- J 5!8x8- J 8*!5x5- J %%!&x&- J %!%x%+x7 J +x, J +x( J 5x8 J 8*x5 J %%x& J %x% , (&7 %$% , 2>9-

NI&E' RI'E "$R0I$'E DE RI(! "E )$!TORI DE RI(! NI&E' 8'OA$' DE RI(!5 2>97

6

NIVELURI PARTIALE DE RISC

5

4

3

2

1

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55 F57 F59 F61 F63 F65

FACTORI DE RISC

FI"A DE M!SURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU ADMINISTRATOR Nr# Crt # / 1# FACTOR DE RISC 1 E&0i)a+e,te $e +(,&' Nivel $e ri%& 2 3 M'%(ra )ro)(%' *No+i,ali-area +'%(rii. 3 M'%(ri or1a,i-atori&e - %e i,ter-i&e i,terve,2ia la i,%tala2ia ele&tri&' a )er%oa,elor ,ea(tori-ate 3i a i+)rovi-a2iilor4 - (r+'rirea 5(,&2io,'ri la )ara+etri o)ti+i a t(t(ror i,%tala2iilor 3i (tila6elor $i, i,&i,ta obie&tivelor4 M'%(ri or1a,i-atori&e -%e va (tili-a e&0i)a+e,t(l i,$ivi$(al $e )rote&2ie a$e&vat l(&r'rilor &are %e e7e&(t'4 -,( %e va 5(+a 8, lo&(ri &( )eri&ol $e i,&e,$i(9e7)lo-ie4 -%e va &ir&(la &( ate,2ie 8, -o,a $e l(&r( a (tila6elor $e &o,%tr(&2ie 3i 8, ra-a $e a&2i(,e a +i6loa&elor $e ri$i&at4 --o,a $e l(&r( va 5i +e,2i,(t' 8, )er5e&t' or$i,e 3i &(r'2e,ie: )e,tr( a evita al(,e&'rile: lovirile: &'$erile et&#4 -a%i1(rarea e7i%te,2ei +i6loa&elor PSI 8, -o,a $e l(&r(: -%e va a%i1(ra &o,trol(l +e$i&al )erio$i&: -%e va a%i1(ra i,%tr(irea )erio$i&' 8, $o+e,i(l SSM 3i SU# - $otarea &( a)arate &( (ltra%(,ete 8+)otriva &;i,ilor va1abo,-i M'%(ri or1a,i-atori&e - I,%tr(irea &o,$(&'tor(l(i a(to )rivi,$ re%)e&tarea re1(lilor $e &ir&(la2ie )e $r(+(rile )(bli&e 3i re1(lilor %)e&i5i&e $e %e&(ritate %)e&i5i&e 8, ti+)(l tra,%)ort(l(i: &ore%)(,-'tor %ar&i,ilor tra,%)ortate# - I,%tr(irea &o,$(&'tor(l(i a(to )rivi,$ veri5i&area 1e,eral' a %t'rii te0,i&e a a(tove0i&(l(l(i 8,ai,te $e )le&area 8, &(r%' 3i %e+,alarea )roble+elor &o,%tatate *a,velo)e (-ate et&#. - E5e&t(area la ter+e, a revi-iilor )erio$i&e 3i i,%)e&2iilor te0,i&e ale a(tove0i&(l(l(i#

2# 3

L(&r'tor

3#

Lovire $e &'tre +i6loa&ele $e tra,%)ort a(to 3i9%a( CF

<

<#

=#

Soli&itare )er+a,e,t' a ate,2iei 8, ti+)(l $e)la%'rii %a( l(&r(l(i la %ta2io,ar: $e&i-ii $i5i&ile 8, ti+) %&(rt: o)era2ii re)etitive $e &i&l( %&(rt 3i +e$i( Ne(tili-area e&0i)a+e,t(l(i i,$ivi$(al $e )rote&2ie 3i a &elorlalte +i6loa&e $e )rote&2ie $i, $otare#

<

M'%(ri or1a,i-atori&e - E5e&t(area )erio$i&' a &o,trol(l(i +e$i&al al l(&r'torilor - Or1a,i-area a&tivit'2ii a%t5el 8,&;t %' %e evite: )e &;t )o%ibil: $e)la%'rile )e ti+) ,e5avorabil 3i %()ra%oli&itarea &o,$(&'tor(l(i a(to )ri, e5e&t(area $e $e)la%'ri $e%e 3i9%a( )e $(rate l(,1i# M'%(ri or1a,i-atori&e - I,%tr(irea l(&r'torilor )rivi,$ &o,%e&i,2ele ,ere%)e&t'rii re%tri&2iilor $e %e&(ritate > ,e(tili-area %a( (tili-area i,&o+)let' a +i6loa&elor $e )rote&2ie et&#

<

"ONDERE$ )$!TORI'OR DE RI(! IDENTI)I!$0I D ". E'E%ENTE'E (I(TE% ' I DE % N!. NI&E' 8'OA$' DE RI(!5 2>9-

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 53,85%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 24,62%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 6,15%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 15,38%

INTER"RET$RE$ RE# 'T$TE'OR E&$' .RII )ivelul de risc 2lobal calculat pentru postul de lucru este e2al cu 2>9-> valoare ce îl încadrează în cate2oria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil. /ezultatul este susţinut de K)iCa de evaluare3, din care se observă că din totalul de ,( factori de risc identificaţi, trei factori de risc depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 8. ;n ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele 2eneratoare, situaţia se prezintă după cum urmează 6 $* A* !* D* &8,,&L, factori proprii mi+,-ace,-r de pr-duc.ie9 %(,5$L, factori proprii mediu,ui de muncă9 ,,%(L, factori proprii sarcinii de muncă9 (5,$(L, factori proprii ,ucrăt-ru,ui.

:in analiza )iCei de evaluare se constată că ,(,,&L dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului ! DECES %a( IN?ALIDITATE-

2* TR$!TORI(T

"RO!E( ' DE % N!. Procesul de muncă are drept scop transportul rutier de persoane şi diverse materiale în remorca ataşată !cuplată- pe traseul !drumuri publice şi forestiere- între sediul societăţii sau fermă I destinaţie !teren a2ricol-, funcţie de pro2ramul primit şi invers. #xecută lucrări de arături, semănare, recoltare de produse a2ricole şi păioase necesare şi desfăşurării în condiţii optime a activităţii, tractare a utila elor speciale.. E'E%ENTE'E !O%"ONENTE $'E (I(TE% ' I DE % N!. E&$' $T %I/'O$!E DE "ROD !0IE - Hractor C,(+ I % buc - /emorcă dotată cu sisteme de fr0nare, iluminare şi semnalizare - Ctila e a2ricole pe roţi !tractate-9 - "abluri electrice - "abluri metalice - Piese de schimb a2abaritice - Hrusă de scule specifică - Hrusă medicală - 4ubrefianţi !ulei motor, ulei hidraulic, ulei transmisie, unsori- "arburanţi !>otorină- :iluanţi - Baselină - Anti2el - 4ichid de fr0nă - #lectrolit baterii acumulator - 4ichid pentru curăţare parbrize - :ispozitive de suspendare6 mecanice şi hidraulice - #lemente de le2are sarcină - :ispozitive de a2ăţare - :ispozitiv de prevenire a accidentării ca urmare a desprinderii si2uranţei roţilor !inel- Articole de mentenanţă. ($R!IN$ DE % N!. .arcina de muncă a lucrătorului este descrisă în fişa postului pusă la dispoziţie de către beneficiar.

%EDI ' DE % N!. - Hractoristul îşi desfăşoară activitatea at0t în cabina tractorului, c0t şi în aer liber. - Apar curenţi de aer la lucrul în aer liber şi chiar în cabină, ca urmare a existenţei unor neetanşeităţi. - )ivel de iluminare scăzut la lucrul pe timp de noapte9 - "onducere în traficul urban pe artere cu circulaţie intensă !z2omot de fond urban-9 - ;n unele zone, în special în mediul rural sau pe drumuri neamena ate, apar pulberi pneumoconio2ene. - #ste supus acţiunii factorilor de risc de mediu în funcţie de condiţiile atmosferice. - Poate fi supus factorilor de risc mecanic, termic, chimic chiar şi fizic. - )ivelul ridicat de z2omot şi vibraţii !conduce tractorul-. - .upus unor mişcări necontrolate ale corpului datorită balansului pe drumurile neamena ate c0t şi terenurile a2ricole . - Acumularea de emisii de 2aze, din ţeava de eşapament. )$!TORII DE RI(! IDENTI)I!$0I %I/'O$!E DE "ROD !0IE D )ACTORI D$ RISC M$CANIC - Dr2ane de maşini în mişcare I prindere, antrenare de către cureaua de acţionare a ventilatorului compresorului. - Accidentare de către'cu mi loacele de transport auto şi'sau "@ în timpul deplasării de la domiciliu'zona de campare la locul de muncă şi invers - Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în timpul mersului. - /osto2oliri de piese, materiale de diferite forme sau a roţilor, în atelier în timpul reparaţiilor - /ăsturnare piese, materiale neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de reparaţii. - "ădere liberă de scule, piese, materiale6 la lucrul sub utila în cazul reparaţiilor, c0nd în vecinătate se lucrează la cote suprapuse - /isc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase, terenuri accidentale !2ropi, şanţuri, arături, drumuri forestiere, etc.- şi terenuri în pantă, pe terenuri slabe !moi, af0nate- /osto2olire, răsturnare, alunecare a diferitelor materiale transportate în remorcă, neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate - Proiectare în ochi de fra2mente metalice, ru2ină, păm0nt, spar2erea accidentală a parbrizuilui - /ecipiente sub presiune I tractarea diferitelor cisterne, compresoare etc. - 4ovire prin proiectare la ruperea cablurilor de tracţiune I la operaţiile de tractare. - Hăiere, înţepare la contactul accidental cu suprafeţe nedebavurate, tăietoare, înţepătoare din structura echipamentelor tehnice la care sau cu care lucrează !muchiilor ţevilor suprafeţe nedebavurate etc-, în special la operaţiile de revizii, reparaţii

- Bibraţii cauzate de funcţionarea motorului şi deplasarea în re2im continuu pe drum denivelat, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizare - afecţiuni coloană vertebrală - .trivire la lucrul sub autovehicul, datorită defectelor cricului, înmuierii asfaltului etc. - Met, erupţie ulei la fisurarea accidentală a elementelor instalaţiilor hidraulice D )$!TORI DE RI(! TER%I! - Atin2erea suprafeţelor metalice cu temperaturii scăzute !în anotimpul rece- Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare D )$!TORI DE RI(! E'E!TRI! - #lectrocutare prin atin2ere directă, indirectă6 la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie9 defecte ale echipamentelor tehnice electrice, deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice, prize etc. !în special partea de alimentare-. D )$!TORI DE RI(! !<I%I! - #xplozii ' incendii în cazul unor de2a ări de 2aze, lucrul cu substanţe inflamabile carburanţi !motorină-, uleiuri, unsori, sau în vecinătatea acestora, etc. - 4ucrul cu substanţe toxice I anti2el, lichid de fr0nă, carburanţi, uleiuri %EDI ' DE % N!. D )ACTORI D$ RISC )I#IC #xpunere la intemperii şi temperaturi extreme !caniculă, 2er"urenţi de aer I lucrul în aer liber sau din cauza unor neetanşeităţi, tira natural. N2omot cauzat de funcţionarea motorului. "alamităţi naturale I seism, trăsnet, 2rindină. Pulberi pneumoconio2ene I lucrul în aer liber, deplasarea pe unele drumuri rurale )ivel de iluminare6 în staţionare pe timp de noapte !la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic-. D )ACTORI D$ RISC C%IMIC - =aze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la mi loacele de transport ale celorlalţi participanţi la trafic. D )ACTORI D$ RISC /IO O'IC - #xpunere la microor2anisme şi animale sălbatice.

($R!IN$ DE % N!. D ( "R$(O'I!IT$RE )I#I!. - 4ucrul se desfăşoară în poziţie aşezat. - #fort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor piese, subansambluri 2rele !roţi, cutii de viteză, utila e a2ricole, diferite materiale, etc.-, poziţii de lucru forţate sau vicioase în timpul unor lucrări de reparaţii D ( "R$(O'I!IT$RE "(I<I!. - .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu E* ' !R.TOR D AC*I!NI 'R$&IT$ - #xecutarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră dec0t prevederile tehnice de lucru. - #xecutarea de manevre fără asi2urarea vizibilităţii ! în special la mersul înapoi -. - #xecutarea de operaţii şi intervenţii de mentenanţă cu motorul în stare de funcţionare. - "irculaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente - Plecarea în cursă fără verificările tehnice obli2atorii !fr0ne, direcţie, etc.- #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementează circulaţia pe drumurile publice sau de prevederile tehnolo2ice în timpul lucrului la staţionar - "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, sistem de fr0nare, sistem de rulare - )eadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de trafic şi meteorolo2ice - :epăşirea numărului maxim de persoane admise în cabină, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii - "obor0rea pantelor cu maneta de viteze în poziţia neutru - #fectuarea operaţiei de remorcare cu mi loace improvizate în condiţiile existenţei barei ri2ide în dotare - Ctilizarea telefoanelor mobile în timp ce se află în trafic - @ixarea defectuoasă a c0rli2ului de cuplare la remorcă. - /emorcarea atela elor fără asi2urare suplimentară. - )easi2urarea obloanelor remorcilor şi a benei !pt. basculantă- cu dispozitivele de si2uranţă din dotare - #xecutarea de operaţii cu cabina rabatată fără folosirea dispozitivului suplimentar din dotare - Cmflarea anvelopelor fără utilizarea dispozitivului de protecţie împotriva desprinderii accidentale a si2uranţei roţilor !inel-

- :eplasări, staţionări în zone periculoase6 în raza de acţiune a mi loacelor de ridicat, pe căile de acces auto, "@ - "ădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare - "ădere de la înălţime prin păşire în 2ol, alunecare, dezechilibrare - )esincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă !ex6 efectuarea manevrei de mers înapoi cu pilotare într-o direcţie sau la momente de timp eronate- Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplată într-o treaptă de viteză şi fără acţionarea ambreia ului - Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri în care acest lucru nu este permis. D OMISI!NI - Dmiterea unor operaţii care să-i asi2ure propria securitate - )eutilizarea #IP şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare.

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'* (EDI 7 )ER%.7TEREN $8RI!O' "O(T DE ' !R 5 TR$!TORI(T7 ' !R.TOR $8RI! 'T R.
!O%"ONENT$ (I(TE% ' I DE % N!. )$!TORI DE RI(! IDENTI)I!$0I

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 )I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R NR* 2 D R$T$ E+" NERII5 9 :;sc:* E!<I"$ DE E&$' $RE5
!ON(E!IN0$ !'$($ %$+I%. DE "RE&I@ 8R$&I@ #IAI'. T$TE !'$($ DE "ROA$@ AI'IT$TE

)OR%$ !ON!RET. DE %$NI)E(T$RE $ )$!TORI'OR DE RI(! =descriere> parametri?

NI&E' "$RTI$' DE RI(!

0* -* 2* E!<I"$%ENTE )$!TORI DE %. Dr2ane de maşini în mişcare6 prindere, antrenare m0nă DE % N!. RI(! %E!$NI! sau articole vestimentaţie de către transmisiile prin curele !ventilator, pompă de apă, compresor-, prindere, antrenare de către polizorul electric fix sau bormaşină, în timpul reviziilor şi reparaţiilor. &. Accidentare de către'cu mi loacele de transport auto şi'sau "@ în timpul deplasării de la domiciliu'zona de campare la locul de muncă şi invers 5. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în timpul mersului /osto2oliri de piese, materiale de diferite forme sau a roţilor, în atelier în timpul reparaţiilor 8. /ăsturnare piese, materiale neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de reparaţii. (. "ădere liberă de scule, piese, materiale6 la lucrul sub utila în cazul reparaţiilor, c0nd în vecinătate se lucrează la cote suprapuse ,. /isc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase, terenuri accidentale !2ropi, puţuri părăsite, etc.- şi terenuri în pantă, pe terenuri slabe !moi , af0nate7. /osto2olire, răsturnare, alunecare a diferitelor materiale transportate în remorcă, neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate

1* :#"#.

2* 7

3* %

4* 5

:#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#.

7 7 7 7 7 7 7

& % % % % % %

8 5 5 5 5 5 5

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'*

)I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R $. Proiectare de corpuri sau particule6 la lucrul cu polizoare, NR* 2 bormaşină, particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia *. /ecipiente sub presiune I tractarea diferitelor cisterne, compresoare etc. %+. 4ovire prin proiectare la ruperea cablurilor de tracţiune I la operaţiile de tractare. %%. Hăiere, înţepare la contactul accidental cu suprafeţe nedebavurate, tăietoare, înţepătoare din structura echipamentelor tehnice la care sau cu care lucrează !muchiilor ţevilor suprafeţe nedebavurate etc-, în special la operaţiile de revizii, reparaţii %&. Bibraţii cauzate de funcţionarea motorului şi deplasarea în re2im continuu pe drum denivelat, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizareafecţiuni coloană vertebrală %5. .trivire la lucrul sub autovehicul, datorită defectelor cricului, înmuierii asfaltului etc. %8. Met, erupţie ulei la fisurarea accidentală a elementelor instalaţiilor hidraulice )$!TORI DE %(.Incendii provocate de izolaţii electrice RI(! TER%I! necorespunzătoare %,. Atin2erea suprafeţelor metalice cu temperaturii scăzute !în anotimpul rece)$!TORI DE %7. #lectrocutare prin atin2ere directă, indirectă6 la apariţia RI(! E'E!TRI! accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie9 defecte ale echipamentelor tehnice electrice, deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice, prize etc. !în special partea de alimentare-. )$!TORI DE %$. #xplozii ' incendii în cazul unor de2a ări de 2aze, lucrul RI(! !<I%I! cu substanţe inflamabile - carburanţi !motorină-, uleiuri, unsori. etc.

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 I)B 2r. III :#"#. :#"#. 8 7 7 & % % 5 5 5

IH> 5-8( zile

&

(

5

IH> 5-8( zile :#"#. I)B 2r.III :#"#. IH> 5-8( zile :#"#. :#"#.

& 7 8 7 &

, % & % (

5 5 5 5 5

7 7

% %

5 5

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'* %EDI ' DE % N!. )$!TORI DE RI(! )I#I!

)I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R %*. 4ucrul cu substanţe inflamabile !combustibili, uleiuri, NR* 2 unsori- sau în vecinătatea acestora. &+. #xpunere la intemperii şi temperaturi extreme !caniculă, 2er&%. "urenţi de aer I la lucrul în aer liber sau din cauza unor neetanşeităţi, tira natural &&. )ivel de iluminare6 în staţionare pe timp de noapte !la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic- sau orbire provocată de diferenţa dintre iluminatul în pasa şi exterior &5. "alamităţi naturale I trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme &8. Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale &(. N2omot cauzat de funcţionarea motorului.

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile 7 & & % ( ( 5 5 5

IH> 5-8( zile

&

(

5

:#"#. IH> 5-8( zile ITM 3-45 zile IH> 5-8( zile :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 8(-%$+ zile :#"#. :#"#.

7 & 2 & 7 & & 5 7 7

% ( 6 ( % ( , , % %

5 5 3 5 5 5 5 8 5 5

($R!IN$ DE % N!.

)$!TORI DE &,. =aze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la mi loacele de RI(! !<I%I! transport ale celorlalţi participanţi la trafic )$!TORI DE &7. #cpunere la microor2anisme şi animale sălbatice RI(! AIO'O8I! ( "R$(O'I!IT$ &$. #fort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor RE )I#I!E piese, subansambluri 2rele !roţi, cutii de viteză, cale, saci ciment, materiale etc.-, poziţii de lucru forţate sau vicioase în timpul unor lucrări de reparaţii &*. 4ucrul se desfăşoară în poziţie aşezat ( "R$(O'I!IT$ 5+. .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau RE "(I<I!. lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu $!0I NI 5%. #xecutarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă 8RE6ITE sau de o altă manieră dec0t prevederile tehnice de lucru. 5&. #xecutarea de manevre fără asi2urarea vizibilităţii ! în special la mersul înapoi -.

' !R.TOR

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'*

)I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R 55. #xecutarea de operaţii şi intervenţii de mentenanţă cu NR* 2 motorul în stare de funcţionare. 58. "irculaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente 5(. Plecarea în cursă fără verificările tehnice obli2atorii !fr0ne, direcţie, etc.5,. #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementează circulaţia pe drumurile publice sau de prevederile tehnolo2ice în timpul lucrului la staţionar 57. "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, sistem de fr0nare, sistem de rulare 5$. )eadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de trafic şi meteorolo2ice 5*. :epăşirea numărului maxim de persoane admise în cabină, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii 8+. "obor0rea pantelor cu maneta de viteze în poziţia neutru 8%. #fectuarea operaţiei de remorcare cu mi loace improvizate în condiţiile existenţei barei ri2ide în dotare 8&. Ctilizarea telefoanelor mobile în timp ce se află în trafic 85. @ixarea defectuoasă a c0rli2ului de cuplare la remorcă. 88. /emorcarea atela elor fără asi2urare suplimentară. 8(. )easi2urarea obloanelor remorcilor şi a benei !pt. basculantă- cu dispozitivele de si2uranţă din dotare 8,. #xecutarea de operaţii cu cabina rabatată fără folosirea dispozitivului suplimentar din dotare 87. Cmflarea anvelopelor fără utilizarea dispozitivului de protecţie împotriva desprinderii accidentale a si2uranţei roţilor !inel8$. :eplasări, staţionări în zone periculoase6 în raza de acţiune a mi loacelor de ridicat, pe căile de acces auto, "@

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 % % % % % % % % % % % % % % % % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'*

)I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R 8*. "ădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, NR* 2 dezechilibrare (+. "ădere de la înălţime prin păşire în 2ol, alunecare, dezechilibrare (%. )esincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă !ex.6efectuarea manevrei de mers înapoi cu pilotare într-o direcţie sau la momente de timp eronate(&. Pornirea motorului cu cutia de viteze cuplată într-o treaptă de viteză şi fără acţionarea ambreia ului (5. Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri în care acest lucru nu este permis. (8. Dmiterea efectuării de operaţii care-i asi2ură securitatea la locul de muncă. ((. )eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare.

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 IH> 5-8( zile :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. & 7 7 7 7 7 7 ( % % % % % & 5 5 5 5 5 5 8

O%I(I NI

Nivelul de risc Blobal al postului de lucru este5

(, Σ/iri NrB2 , iF% (, Σri iF% , +!7x7- J +!,x,- J +!(x(- J 5!8x8- J (5!5x5- J +!&x&- J +!%x%+x7 J +x, J +x( J 5x8 J (5x5 J +x& J +x% , (&( %7% , 1>0F

NI&E' RI'E "$R0I$'E DE RI(! "E )$!TORI DE RI(!

)IB#4 =4D?A4 :# /I."6 5,+7
7

6

NIVELURI PARTIALE DE RISC

5

4

3

2

1

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55

FACTORI DE RISC

'E8END.
F1-

F2F3F4F5F6F7F8F9F10F11F12-

F13-

F14F15F16F17F18-

F19F20F21F22F23-

F24F25F26F27-

Dr2ane de maşini în mişcare6 prindere, antrenare m0nă sau articole vestimentaţie de către transmisiile prin curele !ventilator, pompă de apă, compresor-, prindere, antrenare de către polizorul electric fix sau bormaşină, în timpul reviziilor şi reparaţiilor. Accidentare de către'cu mi loacele de transport auto şi'sau "@ în timpul deplasării de la domiciliu'zona de campare la locul de muncă şi invers Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în timpul mersului /osto2oliri de piese, materiale de diferite forme sau a roţilor, în atelier în timpul reparaţiilor /ăsturnare piese, materiale neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de reparaţii. "ădere liberă de scule, piese, materiale6 la lucrul sub utila în cazul reparaţiilor, c0nd în vecinătate se lucrează la cote suprapuse /isc de răsturnare la trecerea peste zonele mocirloase, terenuri accidentale !2ropi, puţuri părăsite, etc.- şi terenuri în pantă, pe terenuri slabe !moi , af0nate/osto2olire, răsturnare, alunecare a diferitelor materiale transportate în remorcă, neasi2urate împotriva deplasărilor necontrolate Proiectare de corpuri sau particule6 la lucrul cu polizoare, bormaşină, particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia /ecipiente sub presiune I tractarea diferitelor cisterne, compresoare etc. 4ovire prin proiectare la ruperea cablurilor de tracţiune I la operaţiile de tractare. Hăiere, înţepare la contactul accidental cu suprafeţe nedebavurate, tăietoare, înţepătoare din structura echipamentelor tehnice la care sau cu care lucrează !muchiilor ţevilor suprafeţe nedebavurate etc-, în special la operaţiile de revizii, reparaţii Bibraţii cauzate de funcţionarea motorului şi deplasarea în re2im continuu pe drum denivelat, nere2ularităţile căii de rulare şi ineficienţa sistemului de amortizare- afecţiuni coloană vertebrală .trivire la lucrul sub autovehicul, datorită defectelor cricului, înmuierii asfaltului etc. Met, erupţie ulei la fisurarea accidentală a elementelor instalaţiilor hidraulice Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare Atin2erea suprafeţelor metalice cu temperaturii scăzute !în anotimpul rece#lectrocutare prin atin2ere directă, indirectă6 la apariţia accidentală a tensiunii pe elemente de instalaţie9 defecte ale echipamentelor tehnice electrice, deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice, prize etc. !în special partea de alimentare-. #xplozii ' incendii în cazul unor de2a ări de 2aze, lucrul cu substanţe inflamabile carburanţi !motorină-, uleiuri, unsori. etc. 4ucrul cu substanţe inflamabile !combustibili, uleiuri, unsori- sau în vecinătatea acestora. #xpunere la intemperii şi temperaturi extreme !caniculă, 2er"urenţi de aer I la lucrul în aer liber sau din cauza unor neetanşeităţi, tira natural )ivel de iluminare6 în staţionare pe timp de noapte !la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic- sau orbire provocată de diferenţa dintre iluminatul în pasa şi exterior "alamităţi naturale I trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale N2omot cauzat de funcţionarea motorului. =aze, vapori, aerosoli toxici proveniti de la mi loacele de transport ale celorlalţi participanţi la trafic

F28F29-

F30F31F32F33F34F35F36F37F38F39F40F41F42F43F44F45F46F47F48F49F50F51F52F53F54F55F56-

#cpunere la microor2anisme şi animale sălbatice #fort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor piese, subansambluri 2rele !roţi, cutii de viteză, cale, saci ciment, materiale etc.-, poziţii de lucru forţate sau vicioase în timpul unor lucrări de reparaţii 4ucrul se desfăşoară în poziţie aşezat .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu #xecutarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră dec0t prevederile tehnice de lucru. #xecutarea de manevre fără asi2urarea vizibilităţii ! în special la mersul înapoi -. #xecutarea de operaţii şi intervenţii de mentenanţă cu motorul în stare de funcţionare. "irculaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente Plecarea în cursă fără verificările tehnice obli2atorii !fr0ne, direcţie, etc.#xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementează circulaţia pe drumurile publice sau de prevederile tehnolo2ice în timpul lucrului la staţionar "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, sistem de fr0nare, sistem de rulare )eadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile de trafic şi meteorolo2ice :epăşirea numărului maxim de persoane admise în cabină, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii "obor0rea pantelor cu maneta de viteze în poziţia neutru #fectuarea operaţiei de remorcare cu mi loace improvizate în condiţiile existenţei barei ri2ide în dotare Ctilizarea telefoanelor mobile în timp ce se află în trafic @ixarea defectuoasă a c0rli2ului de cuplare la remorcă. /emorcarea atela elor fără asi2urare suplimentară. )easi2urarea obloanelor remorcilor şi a benei !pt. basculantă- cu dispozitivele de si2uranţă din dotare #xecutarea de operaţii cu cabina rabatată fără folosirea dispozitivului suplimentar din dotare Cmflarea anvelopelor fără utilizarea dispozitivului de protecţie împotriva desprinderii accidentale a si2uranţei roţilor !inel:eplasări, staţionări în zone periculoase6 în raza de acţiune a mi loacelor de ridicat, pe căile de acces auto, "@ "ădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare "ădere de la înălţime prin păşire în 2ol, alunecare, dezechilibrare )esincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă !ex.6efectuarea manevrei de mers înapoi cu pilotare într-o direcţie sau la momente de timp eronatePornirea motorului cu cutia de viteze cuplată într-o treaptă de viteză şi fără acţionarea ambreia ului Ctilizarea de foc deschis !chibrituri, ţi2ări aprinse- în locuri în care acest lucru nu este permis. Dmiterea efectuării de operaţii care-i asi2ură securitatea la locul de muncă. )eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare.

)I6$ DE %.( RI "RO" (E Nr* !rt 0

)$!TOR DE RI(!
-

Nivel de risc 2 Măsuri -r0ani1at-rice -

%.( RI "RO" (E NominaliGarea măsurii
1 Instruirea conducătorului auto privind respectarea re2ulilor de circulaţie pe drumurile publice şi re2ulilor specifice de securitate specifice în timpul transportului, corespunzător sarcinilor transportate. - Instruirea conducătorului auto privind verificarea 2enerală a stării tehnice a autovehiculului înainte de plecarea în cursă şi semnalarea problemelor constatate !anvelope uzate etc.- Berificarea stării fizice şi psihice a conducătorului auto de către şeful de staţie, la începerea lucrului. - #fectuarea la termen a reviziilor periodice şi inspecţiilor tehnice ale autovehiculului. Măsuri -r0ani1at-rice - #fectuarea periodică a controlului medical al lucrătorilor Dr2anizarea activităţii astfel înc0t să se evite, pe c0t posibil, deplasările pe timp nefavorabil şi suprasolicitarea conducătorului auto prin efectuarea de deplasări dese şi'sau pe durate lun2i. Măsuri tehnice - achiziţionarea #.I.P. corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată potrivit re2lementărilor în vi2oare. Măsuri -r0ani1at-rice - dotarea an2a aţilor cu #.I.P. corespunzător activităţii ce urmează a fi desfăşurată. - Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate I neutilizarea sau utilizarea incompletă a mi loacelor de protecţie etc. efectuarea inspecţiilor interne privind utilizarea corectă şi curentă a echipamentului individual de protecţie din dotare.

-*

Accidentare de către'cu mi loacele de transport auto şi'sau "@ în timpul deplasării de la domiciliu'zona de campare la locul de muncă şi invers

2

2*

.olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu

2

1*

)eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare.

2

INTER"RET$RE$
RE# 'T$TE'OR E&$' .RII "ENTR "O(T ' DE ' !R 5 TR$!TORI(T

)ivelul de risc 2lobal calculat pentru postul de lucru este e2al cu 1>0F> valoare ce îl încadrează în cate2oria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil. /ezultatul este susţinut deH)iCa de evaluareI din care se observă că din totalul de (, factori de risc identificaţi6 5 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 8 + încadr0ndu-se în cate2oria factorilor de risc maxim, + încadr0ndu-se în cate2oria factorilor de risc 2-arte mare, + încadr0ndu-se în cate2oria factorilor de risc mare, (5 încadr0ndu-se în cate2oria factorilor de risc mediu. "ei 5 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt6
)2 )1Accidentare de către'cu mi loacele de transport auto şi'sau "@ în timpul deplasării de la domiciliu'zona de campare la locul de muncă şi invers – N*&*"*R* 2 .olicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării sau lucrului la staţionar, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu )eutilizarea #IP şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare. @ N*&*"*R* 2

)1F

@ N*&*"*R* 2

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc !care se situează în domeniul inacceptabil-, sunt necesare măsurile 2eneric prezentate în K )iCa de măsuri propuse3 pentru postul de lucru. ;n ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele 2eneratoare, situaţia se prezintă după cum urmează6 • • • 5(,7%L, factori proprii mi+,-ace,-r de pr-duc.ie9 %8,&$L, factori proprii mediu,ui de muncă9 (,5,L, factori proprii sarcinii de muncă9

• 88,,(L, factori proprii ,ucrăt-ru,ui.

:in analiza )iCei de evaluare se constată că 7,,7$L dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului ! DECES %a( IN?ALIDITATE-

"ONDERE$ )$!TORI'OR DE RI(! IDENTI)I!$0I D ". E'E%ENTE'E (I(TE% ' I DE % N!. NI&E' 8'OA$' DE RI(!5 1>0F

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 44,65%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 35,71%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 5,36%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 14,28%

1* %E!$NI! $8RI!O' "RO!E( ' DE % N!. #@#"HC#ANA HDAH# 4C"/E/I4# >#"A)INAH# I>PC.# :# H#<)D4D=IA P4A)H#I şi anume prelucrarea solului, infinţarea şi întretinerea culturilor, recoltarea şi transportul acesteia, reparatiile curente si capitale . Elementele componente ale locului de munca evaluat >IM4DA"# :# P/D:C"OI# Hractor Cniversal ,(+-> >otorul >odelPPPPPPPPPPPPPP .:%%+ Hipul motoruliPP.................................... :iesel.in 8 timpi cu in ectie directa Puterea nominala de exploatare a motoruluiPPPPPPPP ,("P Huratia arborelui cotit nominalaPPPPPPPPPPPPP.%$++ rot'min "ilindrea totalaPPPPPPPPPPP. 87,+ cm5 /aportul de compresiePPPPPPPP... %7 :istributia .istemul de un2ere mixt!cu circulatia sub presiune si prin stropire,debitul pompei de ulei-8+ l'min.istemul de racire cu apa cu circulatie fortata si re2larea temperaturii prin termostat .istemul de alimentare /ezervorPPPPPPPPPPPPPPP.*+ l Pompa in ectie in linie,cu 8 elementi si prindere cu flanse Pompa de alimentare cu pistoane cu actiune simpla In ectoare "onducte de inalta si oasa presiune "utia de viteze "u cinci viteze de ,mers inante si una de mers iapoi ce se multiplica prin reductor pentru treapta inceata C,(+> este de tipul cu roti pneumatice si raza mi locie Hransmisia Ambrea pricipal de frictiune,monodisc cu cuplare elastica /eductor planetar cu cupla dintat Hransmisia intermediara formata dintr-un 2rup conic si diferential de tip inchis Hransmisia finala,cu roti dintate,dinti drepti

:irectia Prevazuta cu un servomecanism hidraulic in vederea micsorarii efortului depus de tractorist la volan .istemul de rulare Alcatuit din punte fata si punte spate /oti si anvelope /otile din fata Ide directie echipate cu anvelope ,(+'&+ sau 7(+'&+ rotile din spate motoareechipate cu anvelope %8'5$ Instalatia de franare alcatuita din6 @rane de serviciu-frane cu discuri cu frecare uscata cate una pe fiecare parte pe un ax planetar si comandate independent @rana de mana-frane cu discuri cu frecare uscata montate pe aceleasi axe cu franele de serviciu Instalatia electrica compusa din6 Alternator tip %%5& %&B,5+ A trifazat,releu re2ulator tip %8%+ %&B,baterie de acumulatore tip %& >2 %(( de %&B si %(5 A'h :emaror tip &:8'%&A de 8 "P si %& B "abla e electrice6 claxon Instalatie de iluminat si semnalizat & faruri fata,& semnalizatoare fata, proiector spate, lampi semnalizare spate, plafoniera Instalatia hidraulica .ervodirectia - hidraulica /idicator hidraulic-cu prindere in 5 puncte Instalatia pneumatica de franare @iltru de aer, re2ulator de presiune, rezervor de aer, valva de manometru,compresor de aer "onducte si armaturi #chipament divers .caunul conducatorului "abina climatizata b - plu2 PP5-5+ c - 2rapa cu discuri =:5,8 d -semanatoare .CP &* e -semanatoare .P" $ f - >#H &(++ 2- "ombina de recoltat cereale h- Hrusă scule i - >otorină,uleiuri,unsori consistente - >asini electrice portabile franare, semiacuplare,

($R!IN$ DE % N!. - preluarea tractorului si maşinii a2ricole corespunzătoare cu care se va lucra în ziua respectiva conform dispoziţiilor primite şi care corespund cu cele din fişa postului in momentul prezentarii la serviciu - examinarea vizuala a aspectului trctorului şi masinii a2ricole - verificarea şi completarea nivelurilor de ulei motor ,ulei transmisie ulei ăn filtrul de aer, verificarea presiunii de aer în pneuri daca este cazul - pornirea tractorului şi le2area acestuia la maşina a2ricolă respectivă cu a utorul altei persoane instruite in acest sens - asi2urarea componenţei tandemnului tractor Jutila cu elementele de si2uranţă prescrise de normele în vi2oare -verificarea la staţionar a functionării tandemului si deplasarea la locul de executare a lucrării pe traseul indicat - executarea lucrării a2ricole conform ordinului de lucru primit de la seful de ferma! arat discuit,semănat prăşit erbicidat ,balotat etc.- participarea la reparaţii la IP%,IP&,/Hşi /Q în colaborare cu personalul calificat şi autorizat %EDI ' DE % N!$ Activitatea se desfăşoară în cabina tractorului !insuficient climatizată şi etanşată- şi in aer liber iar aceasta presupune -temperatura aerului ridicată vara şi scăzută iarna - cutenţi de aer - vibraţii cauzate de denivelerile drumului şi lipsa suspensiilor din cauza măriri aderenţei - pulberi praf - z2omot cu depasirea sporadica a nivelului admis-circulatie pe imp de zi si noapte -intemperii !ploi ninsori vant- calamitati naturale ! inundatii, alunecari de teren, furtuni cutremure - iluminat exterior si interior natural artificial si mixt )actorii de risc identificaJi • )actori de risc proprii miKloacelor de producJie @actori de risc mecanic6 • or2ane de maşini în mişcare6 • prindere, antrenare m0nR sau articole vestimentaţie !m0neci, fular etc.- de cRtre transmisiile prin curele ventilator'pompR de apR, curea distribuţie9 • prindere, antrenare de cRtre polizorul electric sau bormaşinR, în timpul reviziilor şi reparaţiilor9 • lovire de cRtre mi loacele de transport !auto şi'sau "@- în caz de incident rutier9 • autoblocarea funcţionRrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers9

• autodeclanşarea accidentală a prizei de putere ,cuplarea accidentală a batozei, basculării in timpul interventiilor. • deplasari accidentale sub efectul 2ravitatiei a mi loacelor de transport si utila elor parcate in panta si neasi2urate corespunzator . • alunecare , rosto2olire de marfuri in timpul transportului neasi2urate corespunzator . • alunecare derapare in situatia deplasarii pe teren in panta sau in conditii meteorolo2ice dificile !teren umed, polei etc.• rosto2oliri de piese, materiale de formR cilindricR sau a roţilor !provenite de la locurile de muncR învecinate- în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor9 • rRsturnare piese, materiale, neasi2urate împotriva deplasRrilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii9 • cRdere liberR de scule, piese, materiale la lucrul pe platformR, sub tractor sau masina a2ricola • scur2ere liberR de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub tractor sau masina a2ricola • proiectare de corpuri sau particule6 • la lucrul la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 • particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia9 • tRiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţR şi la reparaţii9 • recipiente sub presiune I buteliile de oxi2en plasate în vecinRtatea traseelor in atelier sau a buteliei de aer pentru franare sau instalatiei hidraulice. @actori de risc termic6 • temperaturR ridicatR a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii !2alerii sistem evacuare, bloc motor etc.-9 • temperaturR cobor0tR a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece !scule, dispozitive etc.-9 • incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzRtoare !uzate, cu defecte etc.-9 @actori de risc electric6 • electrocutare prin atin2ere directR6 • deteriorarea accidentalR a izolaţiilor unor cRi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricR, portabile !la reparaţii-9 • panouri electrice neasi2urate prin încuiere în atelierul de reparaţii9 • electrocutare prin atin2ere indirectR sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de le2are la instalaţia de împRm0ntare. @actori de risc chimic6 • lucrul cu substanţe toxice I anti2el, lichid de fr0nR9 • lucrul cu substanţe caustice I electrolitul bateriilor de acumulatori I arsurR chimicR9 • lucrul cu substanţe inflamabile I combustibili, uleiuri, unsori etc. • )actori de risc proprii mediului de muncă @actori de risc fizic6

• temperaturR cobor0tR iarna şi ridicatR vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului9 • curenţi de aer I neetanşeitRţi ale habitaclului • nivel de iluminare6 • la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampR portabilR9 • la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectR a luminilor de cRtre participanţii la trafic9 • calamitRţi naturale I trRsnet, inundaţie, alunecRri de teren, prRbuşiri de copaci, seisme9 • pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale sau la executarea lucrarilor a2ricole. @actori de risc chimic6 • 2aze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor. • substanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare • microor2anisme aflate in masa ve2etativa uscata • )actori de risc proprii sarcinii de muncă .uprasolicitare fizicR6 • efort static, poziţie fixR la #S#"CHA/#A 4C"/A/I4D/ A=/I"D4# • pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul reparatiilor • efort dinamic mare la manipularea pieselor 2rele în timpul reparaţiilor,poziţie de lucru forţată la efectuarea anumitor lucrări .uprasolicitare psihică6 • ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorolo2ice dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie !prasit , semanat • )actori de risc proprii eLecutantului Acţiuni 2reşite6 • circulaţia sub influenţa bRuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealR9 • executarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementeazR circulaţia pe drumurile publice9 • circulaţia fRrR închiderea centurii de si2uranţR9 • circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricR, instalaţia de fr0nare9 • neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericR9 • depRşirea numRrului maxim de persoane admis, in cabina, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu acestea • întreruperea motorului în rampR şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru !la cobor0re-9 • cRdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrR. • - cădere de la înalţime prin alunecare !in timpul interventiilor pe utila ele a2ricole-

Dmisiuni6 • neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie

NIT$TE$5 (*!* ++++++++++++ (*R*'* (EDI 7 )ER%.7TEREN $8RI!O' "O(T DE ' !R 5 %E!$NI! $8RI!O' !O%"ONENT$ (I(TE% ' I DE % N!. 0 %I/'O$!E DE "ROD !0IE )$!TORI DE RI(! IDENTI)I!$0I )$!TORI DE RI(! %E!$NI!

N %.R "ER(O$NE E+" (E5 )I6$ DE E&$' $RE $ "O(T ' I DE ' !R NR* 1 D R$T$ E+" NERII5 9 :;sc:* E!<I"$ DE E&$' $RE5 !ON(E@ !IN0$ %$+I%. "RE&I@ #IAI'. 1

)OR%$ !ON!RET. DE %$NI)E(T$RE $ )$!TORI'OR DE RI(! =descriere> parametri? 2 %. Dr2ane de maşini în mişcare6 prindere, antrenare m0nR sau articole vestimentaţie !m0neci, cravate, fular etc.- de cRtre transmisiile prin curele ventilator'pompR de apR, curea distribuţie9 Prindere, antrenare de cRtre polizorul electric sau bormaşinR, în timpul reviziilor şi reparaţiilor. prindere, antrenare de cRtre polizorul electric sau bormaşinR, în timpul reviziilor şi reparaţiilor. &. 4ovire de cRtre mi loacele de transport !auto şi'sau "@- în caz de incident rutier 5. Autoblocarea funcţionRrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers 8. Autodeclanşarea accidentală a prizei de putere cuplarea accidentală a batozei, basculării in timpul interventiilor. (. :eplasari accidentale sub efectul 2ravitatiei a mi loacelor de transport si utila elor parcate in panta si neasi2urate corespunzator . ,. Alunecare, rosto2olire de marfuri in timpul transportului neasi2urate corespunzator .

!'$($ !'$($ DE DE "ROA$@ 8R$&I@ AI'IT$TE T$TE 2 3

NI&E' DE RI(! 4

DECES

7

1

3

DECES DECES DECES DECES DECES

7 7 7 7 7

2 2 1 1 1

4 4 3 3 3

)$!TORI DE RI(! TER%I!

7. Alunecare derapare in situatia deplasarii pe teren in panta sau in conditii meteorolo2ice dificile !teren umed, polei etc.$. /osto2oliri de piese, materiale de formR cilindricR sau a roţilor !provenite de la locurile de muncR învecinate- în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor *. /Rsturnare piese, materiale neasi2urate împotriva deplasRrilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii %+. "Rdere liberR de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformR, sub autoturism %%. .cur2ere liberR de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism %&. Proiectare de corpuri sau particule6 la lucrul la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia. %5. HRiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţR şi la reparaţii %8. /ecipiente sub presiune I buteliile de oxi2en plasate în vecinRtatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism %(. HemperaturR ridicatR a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii !2alerii sistem evacuare, bloc motor etc.%,. HemperaturR cobor0tR a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece !scule, dispozitive etc.%7. Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare !uzate, cu defecte etc.-

DECES ITM 451 0 zile :#"#. :#"#. IH> 5-8( zile I)B 2r. III

7 3 7 7 &

1 2 % % (

3 2 5 5 5

8

5

8

IH> 5-8( zile :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile :#"#.

& 7 & & 7

( % 5 ( %

5 5 & 5 5

)$!TORI DE RI(! E'E!TRI!

)$!TORI DE RI(! !<I%I!

%EDI ' DE % N!.

)$!TORI DE RI(! )I#I!

)$!TORI DE RI(! !<I%I!

%$. #lectrocutare prin atin2ere directR6 deteriorarea accidentalR a izolaţiilor unor cRi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricR, portabile !la reparaţii-9 panouri electrice neasi2urate prin încuiere în atelierul de reparaţii. %*. #lectrocutare prin atin2ere indirectR sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de le2are la instalaţia de împRm0ntare &+. 4ucrul cu substanţe toxice I anti2el, lichid de fr0nR &%. 4ucrul cu substanţe caustice I electrolitul bateriilor de acumulatori I arsurR chimicR &&. 4ucrul cu substanţe inflamabile I combustibili, uleiuri, unsori etc. &5. HemperaturR cobor0tR iarna şi ridicatR vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului &8. "urenţi de aer I neetanşeitRţi ale habitaclului la unele autoturisme &(. )ivel de iluminare6 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampR portabilR9 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectR a luminilor de cRtre participanţii la trafic. &,. "alamitRţi naturale I trRsnet, inundaţie, alunecRri de teren, prRbuşiri de copaci, seisme &7. Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale I la ma oritatea autoturismelor din dotare nu existR sistem eficient de filtrare a aerului care intrR în habitaclu &$. =aze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor &*. .ubstanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare 5+. >icroor2anisme aflate in masa ve2etativa uscata

:#"#.

7

&

8

:#"#. :#"#. IH> 8(%$+ zile :#"#. IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile

7 7 5 7 & &

% % 5 % ( (

5 5 5 5 5 5

:#"#.

7

%

5

:#"#. IH> 5-8( zile :#"#. :#"#. IH> 5-8( zile

7 & 7 7 &

% ( % % (

5 5 5 5 5

($R!IN$ DE % N!.

( "R$(O'I!IT$@ RE )I#I!E

5%. #fort static, poziţie fixR la volan 5&. Pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul reparatiilor la efectuarea anumitor lucrări a2ricole 55. #fort dinamic mare la manipularea pieselor 2rele în timpul reparaţiilor,poziţie de lucru forţată 58. /itm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorolo2ice dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie !prasit , semanat 5(. "irculaţia sub influenţa bRuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealR 5,. #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementeazR circulaţia pe drumurile publice 57. "irculaţia fRrR închiderea centurii de si2uranţR 5$. "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricR, instalaţia de fr0nare 5*. )eadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericR 8+. :epRşirea numRrului maxim de persoane admis in cabina, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii 8%. ;ntreruperea motorului în rampR şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru !la cobor0re8&. "Rdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrR 85. "ădere de la înalţime prin alunecare !in timpul interventiilor pe utila ele a2ricole88. Ctilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare

IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 5-8( zile IH> 8(%$+ zile :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. :#"#. IH> 5-8( zile :#"#. :#"#.

& & &

( ( (

5 5 5

( "R$(O'I!IT$@ RE "(I<I!. E+E! T$NT $!0I NI 8RE6ITE

5 7 7 7 7 7 7 7 & 7 7

( % % % % % % % ( % &

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8

O%I(I NI

Nivelul de risc Blobal al locului de muncă este5

N r0 5 =

∑r ⋅R
i i =% 88

88

i

∑r
i =%

=

i

+ ⋅ !7 × 7- + + ⋅ !( × (- + , ⋅ !8 × 8- + 5, ⋅ !5 × 5- + & ⋅ !& × &- 8&$ = = 5,%8 + × 7 + + × ( + , × 8 + 5, × 5 + & × & %5,

"ONDERE$ )$!TORI'OR DE RI(! IDENTI)I!$0I D ". E'E%ENTE'E (I(TE% ' I DE % N!. NI&E' 8'OA$' DE RI(!5 1>-2

7

6

NIVELURI PARTIALE DE RISC

5

4

3

2

1

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43

FACTORI DE RISC

'E8ENDE @% Dr2ane de maşini în mişcare6 prindere, antrenare m0nR sau articole vestimentaţie !m0neci, cravate, fular etc.- de cRtre transmisiile prin curele ventilator'pompR de apR, curea distribuţie9 prindere, antrenare de cRtre polizorul electric sau bormaşinR, în timpul reviziilor şi reparaţiilor. 4ovire de cRtre mi loacele de transport !auto şi'sau "@- în caz de incident rutier Autoblocarea funcţionRrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers Autodeclanşarea accidentală a prizei de putere ,cuplarea accidentală a batozei, basculării in timpul interventiilor. :eplasari accidentale sub efectul 2ravitatiei a mi loacelor de transport si utila elor parcate in panta si neasi2urate corespunzator . Alunecare , rosto2olire de marfuri in timpul transportului neasi2urate corespunzator . Alunecare derapare in situatia deplasarii pe teren in panta sau in conditii meteorolo2ice dificile !teren umed, polei etc./osto2oliri de piese, materiale de formR cilindricR sau a roţilor !provenite de la locurile de muncR învecinate- în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor /Rsturnare piese, materiale neasi2urate împotriva deplasRrilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii "Rdere liberR de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformR, sub autoturism .cur2ere liberR de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub autoturism Proiectare de corpuri sau particule6 la lucrul la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia. HRiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţR şi la reparaţii /ecipiente sub presiune I buteliile de oxi2en plasate în vecinRtatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism HemperaturR ridicatR a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii !2alerii sistem evacuare, bloc motor etc.HemperaturR cobor0tR a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece !scule, dispozitive etc.Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare !uzate, cu defecte etc.#lectrocutare prin atin2ere directR6 deteriorarea accidentalR a izolaţiilor unor cRi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricR, portabile !la reparaţii-9 panouri electrice neasi2urate prin încuiere în atelierul de reparaţii. #lectrocutare prin atin2ere indirectR sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de le2are la instalaţia de împRm0ntare 4ucrul cu substanţe toxice I anti2el, lichid de fr0nR 4ucrul cu substanţe caustice I electrolitul bateriilor de acumulatori I arsurR chimicR 4ucrul cu substanţe inflamabile I combustibili, uleiuri, unsori etc. HemperaturR cobor0tR iarna şi ridicatR vara în habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului "urenţi de aer I neetanşeitRţi ale habitaclului la unele autoturisme )ivel de iluminare6 la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampR portabilR9 la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectR a luminilor de cRtre participanţii la trafic. "alamitRţi naturale I trRsnet, inundaţie, alunecRri de teren, prRbuşiri de copaci, seisme Pulberi pneumoconio2ene la deplasarea pe unele drumuri rurale I la ma oritatea autoturismelor din dotare nu existR sistem eficient de filtrare a aerului care intrR în habitaclu

@& @5 @8 @( @, @7 @$ @* @%+ @%% @%& @%5 @%8 @%( @%, @%7 @%$

@%* @&+ @&% @&& @&5 @&8 @&(

@&, @&7

@&$ @&* @5+ @5% @5& @55 @58 @5( @5, @57 @5$ @5* @8+ @8% @8& @85 @88

=aze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor .ubstanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare >icroor2anisme aflate in masa ve2etativa uscata #fort static, poziţie fixR la volan Pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul reparatiilor la efectuarea anumitor lucrări a2ricole #fort dinamic mare la manipularea pieselor 2rele în timpul reparaţiilor,poziţie de lucru forţată /itm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorolo2ice dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie !prasit, semanat "irculaţia sub influenţa bRuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealR #xecutarea de manevre nepermise de le2islaţia care re2lementeazR circulaţia pe drumurile publice "irculaţia fRrR închiderea centurii de si2uranţR "irculaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricR, instalaţia de fr0nare )eadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericR :epRşirea numRrului maxim de persoane admis in cabina, a sarcinii maxime admise sau an2a area de discuţii cu pasa2erii ;ntreruperea motorului în rampR şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru !la cobor0re"Rdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrR "ădere de la înalţime prin alunecare !in timpul interventiilor pe utila ele a2ricole)eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare

)iCa de măsuri propuse
4ocul de muncR6 1mecanic a2ricol K Nr* crt* 'O! DE % N!.; )$!TOR DE RI(! @&-4ovire de cRtre mi loacele de transport !auto şi'sau "@- în caz de incident rutier @5-Autoblocarea funcţionRrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers & 8 NI&E' DE RI(! %.( R$ "RO" (. !ompetenJe;răs NominaliGarea măsurii punderi >ăsuri or2anizatorice6 "onducatorul respectarea prevederilor care re2lementează locului de munca circulaţia pe drumurile publice >ăsuri tehnice6 "onducatorul executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de locului de munca le2islaţia în vi2oare şi de celelalte norme interne. >ăsuri or2anizatorice raportarea imediată a tuturor defecţiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra modului de funcţionare la mecanismele şi sistemele componente9 4ucrator controlul stării tehnice zilnic >ăsuri or2anizatorice6 "onducatorul utilizarea echipamentului de protecţie adecvat în locului de munca cazul lucrului la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 înlocuirea imediată a parbrizului în momentul în care se constată că acesta a fost lovit şi deteriorat9 >ăsuri tehnice identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra9 verificarea vizuală a inte2rităţii le2ării la păm0nt a carcaselor aparata elor, a st0lpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru9 utilizarea, după caz, a căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a feţei, mănuşilor electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant şi a sculelor cu m0ner electroizolant. >ăsuri or2anizatorice6 "onducatorul locului de munca

Termene Instructa ul periodic Permanent

%

8

5

@%&-Proiectare de corpuri sau particule6 la lucrul la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia @%$-#lectrocutare prin atin2ere directR6 deteriorarea accidentalR a izolaţiilor unor cRi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricR, portabile la reparaţii9 panouri electrice neasi2urate prin încuiere în atelierul de reparaţii

Permanent

8

Permanent

8

8

(

,

@58. ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorolo2ice dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie !prasit , semanat @88-)eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare

8

instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor le2ale în vi2oare, precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitate a muncii dob0ndite de către executanţi9 executarea conform procedurilor autorizate a tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor9 controlul periodic cu tematică viz0nd respectarea măsurilor de electrosecuritate. >asuri i2enico-sanitare6 control medical periodic >ăsuri or2anizatorice6 alcătuirea orarului cu o respectare udicioasă a alternanţei lucru'odihnă, în funcţie de starea de oboseală

"onducatorul locului de munca

4a instructa ul periodic Anual

"onducatorul unitatii

4a instructa ul periodic

8

>ăsuri tehnice6 dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de "onducatorul protecţie corespunzător activităţii ce urmează a fi unitatii desfăşurată. >ăsuri or2anizatorice instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate I neutilizarea sau utilizarea incompletă a mi loacelor de protecţie etc.

Permanent

4a instructa ul periodic

Interpretarea reGultatelor evaluării )ivelul de risc 2lobal calculat pentru locul de muncă 1mecanic a2ricol3 este e2al cu 5,%8, valoare ce îl încadrează în cate2oria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil. /ezultatul este susţinut de 1@işa de evaluare3, din care se observă că din totalul de 88 factori de risc identificaţi numai , depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 5. "ei , factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt6 @&6 4ovire de cRtre mi loacele de transport !auto şi'sau "@- în caz de incident rutier nivel parţial de risc 89 @56 Autoblocarea funcţionRrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de fr0nare în mers - nivel parţial de risc 89 @%&6 Proiectare de corpuri sau particule6 - nivel parţial de risc 8 la lucrul la polizorul electric, bormaşinR, polizor electric manual9 particule de parbriz rezultate ca urmare a spar2erii acestuia. @%$-#lectrocutare prin atin2ere directR6 - nivel parţial de risc 8 deteriorarea accidentalR a izolaţiilor unor cRi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricR, portabile !la reparaţii-9 panouri electrice neasi2urate prin încuiere în atelierul de reparaţii. @58-.olicitare permanentR a atenţiei în timpul deplasRrii, decizii dificile în timp scurt I intervenţii pe baza reflexelor dob0ndite !efort mai accentuat în cazul deplasRrii în condiţii atmosferice 2rele I ceaţR, ploaie, ninsoare- - nivel parţial de risc 89 @88-)eutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mi loace de protecţie din dotare - nivel parţial de risc 8. Pentru diminuarea sau eliminarea celor , factori de risc !care se situează în domeniul inacceptabil-, sunt necesare măsurile 2eneric prezentate în K@işa de măsuri propuse3. ;n ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele 2eneratoare, situaţia se prezintă după cum urmează6 (%,85 L, factori proprii mi loacelor de producţie9 %7,%8 L, factori proprii mediului de muncă9 (,7% L, factori proprii sarcinii de muncă9 &(,7& L, factori proprii executantului. :in analiza @işei de evaluare se constată că ,(,*+ L dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului !deces sau invaliditate-, astfel înc0t locul de muncR poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

"ONDERE$ )$!TORI'OR DE RI(! IDENTI)I!$0I D ". E'E%ENTE'E (I(TE% ' I DE % N!. NI&E' 8'OA$' DE RI(!5 1>-2

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 23%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 50%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 9%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 18%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->