‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫בס"ד‬

‫אמר רבי יוחנן‪:‬‬
‫סוכה העשויה ככבשן‪ ,‬אם יש בהקיפה כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם ‪ -‬כשרה‪ ,‬ואם לאו ‪ -‬פסולה‪.‬‬
‫כמאן ‪ -‬כרבי‪ ,‬דאמר‪ :‬כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות ‪ -‬פסולה‪.‬‬
‫‪ 24‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪24 1‬‬

‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫מכדי‪ :‬גברא באמתא יתיב‬

‫‪20‬‬

‫‪6‬‬

‫אמות ‪ = 24‬אמה ‪ x 1‬בני אדם ‪24‬‬

‫‪7‬‬

‫‪19‬‬

‫‪8‬‬

‫‪18‬‬
‫‪9‬‬

‫‪17‬‬
‫‪16‬‬

‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪14 13 12‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬
‫‪1‬‬

‫כל שיש בהקיפו שלשה טפחים‬
‫יש בו רוחב טפח‬

‫‪2‬‬

‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫בתריסר סגיא‬

‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪ 4‬אמות‬

‫בתריסר סגי‬

‫‪12‬‬
‫אמות‬

‫אמות ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫הני מילי בעיגולא‪ ,‬אבל בריבועא ‪ -‬בעיא טפי‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫מכדי‪ :‬כמה מרובע יותר על העיגול – רביע‬

‫‪4D / D = 4 / 3‬‬
‫‪) = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫אמות ‪) = 4 x 4‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫בשיתסר סגיא‬

‫אמות ‪) = 16‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪ 4‬אמות‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫בשיתסר סגי!‬

‫אמות ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪4D / D = 4 / 3 = 16 / 12‬‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬
‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫הני מילי בעיגול דנפיק מיגו ריבועא‬
‫אבל ריבועא דנפיק מגו עיגולא ‪ -‬בעיא טפי‪,‬‬
‫משום מורשא דקרנתא‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫בס"ד‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫בשיבסר נכי חומשא סגיא‬

‫)‪) = c = √(a2 + b2‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = √(42 + 42) = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = 4 x √2 = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫בשבסר נכי חומשי סגיא!‬

‫=‬

‫‪+‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫מכדי‪ :‬כל אמתא בריבועא‬
‫אמתא ותרי חומשא באלכסונא‬

‫)‪c2‬‬

‫‪b2‬‬

‫‪(a2‬‬

‫‪) = 4 x 12⁄5 = 53⁄5‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪) = 3 x 53⁄5 = 164⁄5‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫לא דק‬

‫‪24 ~ 164⁄5‬‬

‫אימור דאמרינן לא דק פורתא‪,‬‬
‫טובא מי אמרינן לא דק?‬

‫‪24 > 164⁄5‬‬

‫א”ל מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי‪:‬‬
‫מי סברת גברא באמתא יתיב?‬

‫אמות ‪ = 24‬אמה ‪ x 1‬בני אדם ‪24‬‬

‫תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי‪.‬‬
‫כמה הוו להו ‪ -‬שיתסר‬

‫אמות ‪ = 16‬אמה ⅔ ‪ x‬בני אדם ‪24‬‬

‫אנן שיבסר נכי חומשא בעינן!‬

‫‪16 ≠ 164⁄5‬‬

‫לא דק‬

‫‪16 ~ 164⁄5‬‬

‫אימור דאמרינן לא דק לחומרא‬
‫לקולא מי אמרינן לא דק?‬

‫‪16 < 164⁄5‬‬

‫אמר ליה רב אסי לרב אשי‪:‬‬
‫לעולם גברא באמתא יתיב‬

‫אמות ‪ = 24‬אמה ‪ x 1‬בני אדם ‪24‬‬
‫‪ 24‬אמות‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב‬

‫‪6‬‬
‫‪ 24‬אמות‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 18‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬
‫‪9‬‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬

‫‪24 1 2‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18 1 2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21 17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 18‬אמות ‪17 12‬‬
‫‪11 10 9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14 13 12‬‬

‫בתריסר סגיא‬

‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪ 6‬אמות‬

‫כמה הוו להו ‪ -‬תמני סרי‬

‫‪18‬‬
‫אמות‬

‫אמות ‪) = 3 x 6‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 18‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫בשיבסר נכי חומשא סגיא!‬

‫‪18 ≠ 164⁄5‬‬

‫היינו דלא דק‬

‫‪18 ~ 164⁄5‬‬

‫ולחומרא לא דק‬

‫‪18 > 164⁄5‬‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫בס"ד‬
‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫רבנן דקיסרי‪ ,‬ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי‪:‬‬
‫עיגולא דנפיק מגו ריבועא ‪ -‬רבעא‬

‫‪W=D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = D2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = D‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4D / D = 4 / 3‬‬
‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬

‫‪(D⁄2)2‬‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪/3‬‬

‫‪D2 / (D⁄2)2 = D2 / 3(D ⁄4) = D2 / (3D ⁄4) = D2 / D2 x 3⁄4 = 4‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬
‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪D / 4D = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫=‬

‫= )עיגול ‪A (Circle‬‬

‫‪r2‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪/4‬‬

‫‪(D⁄2)2 / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = D2 x 3⁄4 / D2 = 3‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬
‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫‪L=W‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪W=L‬‬

‫‪) = L2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫ריבועא‪ ,‬דנפיק מגו עיגולא ‪ -‬פלגא‬

‫‪) = r2 = (L√2⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪/3‬‬

‫‪L2 / (L√2⁄2)2 = L2 / 3(2L ⁄4) = L2 / (6L ⁄4) = L2 / L2 x 6⁄4 = 2‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬
‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3/2‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫= ‪(L√2⁄2)2 / L2 = 3(2L ⁄4) / L2 = (6L ⁄4) / L2 = L2 x 6⁄4 / L2‬‬
‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫‪L=W‬‬

‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫‪W=L‬‬

‫ולא היא‪ ,‬דהא קחזינן דלא הוי כולי האי‬

‫‪) = 2L + 2W = 4L‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪) = D = L√2‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪/ 4.2‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫‪4L / L√2 = 4L / 3L√2 = 4 / 3√2 = 4 / 3 x 1.4 = 4‬‬
‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪/4‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫‪L√2 / 4L = 3L√2 / 4L = 3√2 / 4 = 3 x 1.4 / 4 = 4.2‬‬
‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫אמר ר' יוחנן‪:‬‬
‫סוכה העשויה ככבשן‬
‫אם יש בהקיפה כדי לישב בה עשרים וארבעה בני אדם – כשרה‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫‪12‬‬
‫אמות‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫בתריסר סגיא‬

‫הני מילי בעיגולא‬
‫אבל בריבוע בעינן טפי‬
‫בשיתסר סגיא‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫הני מילי עיגולא דנפיק מגו ריבוע אבל‬
‫ריבוע דנפיק מגו עיגולא בעינן טפי‬
‫מ"ט משום מורשא דקרנתא‬
‫בשיבסר נכי חומשא סגיא‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫בס"ד‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫‪) = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫אמות ‪) = 4 x 4‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫אמות ‪) = 16‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫מכדי כל אמתא בריבוע‬
‫אמתא ותרי חומשי באלכסונא‬
‫)‪(a2 + b2 = c2‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫*‪= 3‬‬
‫**‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫אמות ‪) = 3 x 4‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫אמות ‪) = 12‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪4D / πD = 4 / 3 = 16 / 12‬‬

‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬
‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫)‪) = c = √(a2 + b2‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = √(42 + 42) = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪) = 4 x √2 = √32‬עיגול ‪D (Circle‬‬
‫‪53⁄5‬‬

‫=‬

‫‪12⁄5‬‬

‫‪) = 4 x‬עיגול ‪D (Circle‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪) = 3 x 53⁄5 = 164⁄5‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪4‬‬

‫* עיין תוד"ה והאיכא עירובין יד‪ .‬וקשיא דאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המדות‬
‫** עייו תוד"ה כל אמתא סוכה ח‪ .‬אין החשבון מכוון ולא דק דאיכא טפי פורתא‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫בס"ד‬

‫אמר ליה רב אסי לרב אשי‪:‬‬
‫לעולם גברא באמתא יתיב ורבי יוחנן מקום גברי לא קחשיב‬
‫כמה הוו להו ‪ -‬תמני סרי‬
‫‪ 24‬אמות‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪24 1‬‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪23‬‬

‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪7‬‬

‫‪19‬‬

‫‪8‬‬

‫‪18‬‬
‫‪9‬‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪ 18‬אמות‬

‫‪17‬‬
‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14 13 12‬‬

‫‪ 24‬אמות‬

‫‪15‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫אמות ‪) = 3 x 8‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫אמות ‪) = 3 x 6‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫אמות ‪) = 24‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫אמות ‪) = 18‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪2‬‬

‫‪24 1‬‬
‫‪18 1‬‬

‫‪23‬‬

‫‪22‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 18 8‬אמות ‪17 12‬‬
‫‪11 10 9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14 13 12‬‬

‫בס"ד‬

‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬
‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪L=D‬‬

‫‪L=D‬‬
‫‪6‬‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪D‬‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫‪W=D‬‬

‫‪W=D‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4D‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = D2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪) = πr2 = π(D⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4D / πD = 4 / 3‬‬
‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪D2 / π(D⁄2)2 = D2 / 3(D ⁄4) = D2 / (3D ⁄4) = D2 / D2 x 3⁄4 = 4 / 3‬‬
‫כמה מרובע יתר על העגול רביע‬

‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)מלבר = ‪(1⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪πD / 4D = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(D⁄2)2 / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = D2 x 3⁄4 / D2 = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫בס"ד‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫הש"ס טעה והשתמש בחשבון של שטח להיקף*‬

‫‪L=W‬‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪L=W‬‬

‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫‪7‬‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪W=L‬‬

‫‪W=L‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4L‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = L2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD = πL√2‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫‪) = πr2 = π(L√2⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4L / πL√2 = 4L / 3L√2 = 4 / 3√2 = 4 / 3 x 1.4 = 4 / 4.2‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)עיגול ‪) / A (Circle‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪L2 / π(L√2⁄2)2 = L2 / 3(2L ⁄4) = L2 / (6L ⁄4) = L2 / L2 x 6⁄4 = 2 / 3‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪πL√2 / 4L = 3L√2 / 4L = 3√2 / 4 = 3 x 1.4 / 4 = 4.2 / 4‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(L√2⁄2)2 / L2 = 3(2L ⁄4) / L2 = (6L ⁄4) / L2 = L2 x 6⁄4 / L2 = 3 / 2‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫* עיין תוד"ה ריבוע סוכה ח‪ .‬ותוד"ה ור' יוחנן עירובין עו‪ :‬וגם מסתבר הטעות כי‬
‫הכלל הראשון )עיגולא מגו ריבוע ריבעא( הוא גם נכון לגבי היקף כמו בשטח‬

‫ר' יוחנן ורבנן דקיסרי סוכה ח‬

‫בס"ד‬

‫ע"פ רש"י‬
‫טעו דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬

‫ע"פ תוס'‬
‫דייני דקיסרי ואמרי לה רבנן דקיסרי‪:‬‬

‫כל אמתא בריבוע אמתיים באלכסונא‬

‫הכל קאי על אריבוע החיצון‬

‫‪L=W‬‬

‫בהיקף ‪Perimeter‬‬

‫‪L=W‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫קוטר = ‪D = Diameter‬‬
‫רדיוס = ‪r = Radius‬‬
‫אורך ‪L = Length‬‬
‫רוחב ‪W = Width‬‬
‫היקף ‪P = Perimeter‬‬
‫שטח ‪A = Area‬‬
‫‪=3‬‬
‫‪√2 = 12⁄5 = 1.4‬‬
‫‪√32 = 53⁄5 = 5.6‬‬

‫‪L2 = W = L⁄√ 2‬‬

‫‪ 1‬אמה‬

‫בשטח ‪Area‬‬

‫‪L2 = W = L⁄√ 2‬‬
‫‪W=L‬‬
‫‪W=L‬‬

‫‪) = L2‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪) = πr2 = π(L⁄2)2‬עיגול ‪A (Circle‬‬

‫‪) = 2L + 2W = 4L‬רבוע ‪P (Square‬‬

‫‪) = (L2)2 = (L⁄√ 2)2‬רבוע ‪A (Square‬‬

‫‪) = πD = 2L‬עיגול ‪P (Circle‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬עיגול ‪A (Circle‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π(D⁄2)2 / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = 3(D ⁄4) / D2 = D2 x 3⁄4 / D2 = 3 / 4‬‬
‫עיגולא מגו ריבוע ריבעא‬

‫)עיגול ‪) / P (Circle‬רבוע ‪P (Square‬‬
‫‪4L / π2L = 4L / 3x2L = 4L / 6L = 4 / 6 = 2 / 3‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא‬

‫)מלגו = ‪(1⁄4‬‬

‫)מלבר = ‪(2⁄3‬‬

‫)רבוע ‪) / P (Square‬עיגול ‪P (Circle‬‬
‫‪π2L / 4L = 3x2L / 4L = 6L / 4L = 6 / 4 = 3 / 2‬‬
‫כמה עגול יתר על המרובע פלגא‬
‫‪8‬‬

‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬

‫)רבוע ‪) / A (Square‬רבוע ‪A (Square‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(L⁄√ 2)2 / L2 = (L ⁄2) / L2 = 1 / 2‬‬
‫ריבוע מגו עיגולא פלגא )מהריבוע החיצון(‬
‫)מלגו = ‪(1⁄2‬‬
‫‪www.swdaf.com‬‬