3.

Rời rạc tín hiệu
x(t)

x(t)
t

∑ x(nT )δ ( t − nT )

n = −∞

∑ δ ( t − nT )

n = −∞

xr (t)

∑ δ ( t − nT )

n = −∞

...

...
T

t

t

3. Rời rạc tín hiệu
 Định lý rời rạc tín hiệu:
“Tín hiệu x(t) có phổ X(ω ) thõa mãn điều kiện:
X(ω ) = 0 ∀ |ω | ≥ ω m
Sẽ hòan tòan tương đương với các mẫu tín hiệu cách
nhau một khỏang T≤ π / ω m. Tức là:
X(t) = {x(nT), n = 0, ± 1, ± 2… ∀ T≤ π / ω m}”
Có nghĩa là tín hiệu x(t) được rời rạc với tần số f ≥ 2 fm
trong đó fm là tần số cực đại của x(t)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful