P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 11, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח

www.swdaf.com 1
ב דומע חיק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הי ברד הירב אנוה בר רמא שארה יוליגב תומא עברא אניגס אלד יל יתית :עשו .

ב דומע ונק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.לארשיל לזמ ןיא ,ימנ קחצי רב ןמחנ ברדמו היתקבש אל .הוה אבנג ךירב :יאדלכ הל ירמא קחצי רב ןמחנ ברד הימיאד
,אימשד אתמיא ךלע יוהיתד יכיה יכ ,ךישיר יסכ :היל הרמא .הישיר ייולג ימחר יעבו .היל הרמאק יאמא עדי הוה אל . אמוי
ארוביקל היקספ קילס ,הירצי הימלא ,אלקידל אזח היניע ילד הישיר היוליעמ אמילג לפנ ,אלקיד יתות סירג אק ביתי דח
הינישב .

ב דומע טכ ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
.ידיל והאיבה ךדיל אבישכ :ל"א ,אוה לודג םדאד אנונמה ברדב אנוה ברל אדסח בר היל חבתשמ סירפ אלד הייזח ,אתא יכ
ל"א ,הינימ היפאל והנירדהא .אנביסנ אלד :ל"א ?ארדוס תסירפ אל אמעט יאמ :ל"א ,ארדוס יפאל והל תיזח אלד ,יזח :
תבסנד דע . השא אשנ אלו הנש םירשע ןב :רמאד ,הימעטל אנוה בר - .הריבעב וימי לכ

ב דומע טכ ףד ןישודיק תכסמ י"שר
רדוס סירפ אלד - ןשאר תוסכל ןיליגר ויהש ןיאושנה ךרדכ .

א דומע אל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
הפוקז המוקב תומא עברא ךלהיש םדאל רוסא :יול ןב עשוהי יבר רמא .ודובכ ץראה לכ אלמ +ו והיעשי+ :'אנש , אנוה בר
ש :רמא ,שארה יוליגב תומא עברא יגסמ אל עשוהי ברד הירב ישארמ הלעמל הניכ .

א דומע גל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
,יתפידמ הימרי 'רד הימק ביתי הוה אניבר אוהה ףלח ארבג אה ףיצח המכ :רמא ,אשיר יסכימ אלו הימק ארבג :ל"א !
.ןנבר הב יסיגד ,והינ איסחמ אתממ אמלד

םירדנ תכסמ ילבב דומלת ב דומע ל ףד
.'ינתמ שארה ירוחשמ רדונה - ,םינטקבו םישנב רתומו ,תוביש ילעבו ןיחרקב רוסא םישנא אלא שארה ירוחש ןיארקנ ןיאש .
.רעש ילעבמ רמאק אלדמ ?ט"מ .'מג
גמד ןינמיזו והיישיר וסכימד ןינמיז םישנא ?ט"מ .םישנא אלא שארה ירוחש ןיארקנ ןיאש ,םינטקבו םישנב רתומו ול
ולגימ םלועל םינטקו ,וסכימ םלועל םישנ לבא ,והיישיר .

ב דומע חפ ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
הבוג לע רפכיו הבוגבש רבד אבי :אנינח יבר רמא ?ןינמ .חורה יסג לע תרפכמ תפנצמ .

ר הלכ תכסמ תונטק תותכסמ ב קרפ יתב
ב הכלה
'ר ,ושאר הלגש הז ,ושאר תא הסכ דחאו ,ושאר תא הלג דחא ,תוקונית ינש םהינפל ורבע ,םיבשוי םינקז ויה תחא םעפ
הדנה ןבו רזממ רמוא אביקע 'ר ,הדנה ןב רמוא עשוהי 'ר ,רזממ רמוא רזעילא רובעל ךבל ךאלמ ךיא ,אביקע ,ול ורמא ,
א ינא םהל רמא ,ךיתובר ירבד לע ,יתב ,הל רמא ,קושב תינטק תרכומו תבשוי איהש ,קונית ותוא לש ומא לצא ךלה ,ונמייק
לטבמו ויתפשב עבשנ אביקע 'ר היה ,יל עבשה ול הרמא ,אבה םלועה ייחל ךאיבמ ינירה ,ךילאוש ינאש הז רבד יל רמאת םא
שריפו ,יתייה הדנ הפוחל יתסנכנשכ ול הרמא ,וביט המ הז ךנב הל רמא ,ובלב ול ,הז תא יתרבעו ,יניבשוש ינלעבו ילעב ינממ
ודוס הלגש ךורב ורמא העש התואב ,וירבח תא שיחכהש אביקע 'ר היה לודג ורמא ,הדנה ןבו רזממ קונית ותוא אצמנ
.ףסוי ןב אביקעל הדגב ןכא רמאנש ,תונז אלא ודגב ןיאו ,ודלי םירז םינב יכ ודגב י"יב ביתכד ,היל אנמ הרותה ןמ אביקע 'רו
.רזממ אלא ןאכ רומאה רז ןיאו ,הערמ השא אוה אפיקת תוזע שאר יולג הנימ עמש ,ושאר תא הלג דחא .

די קרפ םירפוס תכסמ תונטק תותכסמ
בי הכלה
.ויפכ תא אשונ וניאו ,הביתה ינפל רבוע וניאו ,רוא רצוי רמול עמש לע סרופ וניא לבא ,םגרתמו הרותב ארוק ןטק ,חחופ
עמש לע סרופ ,הלוגמ ושארש ימ וא ,םימורפ וידגב וא ,ויערכ ןיארנה סרופ ,םימורפ וידגב וא ,ןיארנ ויערכב םירמוא שיו ,
ויפמ הרכזה איצוהל יאשר וניא הלוגמ ושארב לבא ,עמש לע ; רבוע וניאו ,הרותב ארוק וניא לבא ,םגרתמ ךכ ןיבו ךכ ןיבו
ויפכ תא אשונ וניאו ,הביתה ינפל וניא וימימ תורואמ האר אלש לכ רמוא הדוהי 'ר ,םגרתמו עמש לע סרופ אמוס . לע סרופ
.עמש
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 2
ה קרפ תועד תוכלה ם"במר
ו הכלה
ו ןשאר ולגתי אלו וזבתי אל ,ןמצעב םימכח ידימלת םיגהונ הלודג תועינצ ןפוג אל אהי אסכה תיבל סנכיש העשב וליפאו ,
,הנפנו הרעמה ןמ םינפל הרעמ רדחמ םינפל רדח סנכיו ,םדא לכמ קחרתיו ,ןימיב חנקי אלו ,בשיש דע וידגב הלגי אלו עונצ
ועוריפ וריבח הארי אלש ידכ קיחרי העקבב הנפנ םאו ,שטעתנ םא ולוק וריבח עמשי אלש ידכ קחרתי רדגה ירוחא הנפנ םאו ,
ומצע םדא דמלי םלועלו ד ,הלילב גהונ ךכ אסכה תיבב םויב תועינצ גהונש ךרדכו ,לודג ךרוצל וליפא הנפנ אוהשכ רבדי אלו
.קחרתי אלש ידכ דבלב תיברעו תירחש תונפהל

ה קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
הכלה ה
,שדק תרדהב 'הל ווחתשה רמאנש רדהמו ומצע ןייצמו הלחת ח וישובלמ ןקתמ דציכ םישובלמה ןוקת הלפתב דומעי אלו
הלוגמ שארב אלו ותדנופאב ,םילגרה יתבב ט אלא םילודגה ינפב ודמעי אלש םוקמה ישנא ךרד םא תולוגמ םילגרב אלו
תיו ועורזב הרות רפסו ודיב ןיליפת זוחאי אל םוקמ לכבו ללפתמ לבא ,ודיב תועמו םילכ זוחאי אלו ,ןהב דורט ובלש ינפמ ללפ
ןיבק העבראמ תוחפ היה םא הלפת ןמז עיגהו ושאר לע יושמ היה ,םויה תוצמ אוהש ינפמ גחה תומיב ודיב בלולו אוה
,ללפתי ךכ רחאו עקרק יבג לע וחינמ ןיבק העברא היה ,וב ללפתמו וירוחאל ולישפמ ימלתו םימכחה לכ ךרד אלש םהיד
םיפוטע ןהשכ אלא וללפתי .

ב ןמיס רקבב םדא תגהנה תוכלה םייח חרוא רוט
.. . ץראה לכ אלמ רמאנש הפוקז המוקב ךליל רוסא יול ןב עשוהי 'ר רמא ןישודיקד ק"פ אתיאדכ המוק תפיפכב ךליו םוקיו
ודובכ הסכיו
ב
מל הניכש רמא שארה יוליגב תומא 'ד ליזא אל אנוה בר םתה ימנ אתיאדכ ושאר ישארמ הלע : ...

(ב) תוא ב ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(ב) בתכו ובלכה (א ח אי 'יס) ם"רה םשב (טמקת 'יס ץ"בשת) שארה יוליגב ךליל רוסא וניאד 'וכ אנוה בר רמאש המ יכ
י"ארהמ יקספבו תסנכה תיבל שארה יוליגב ךליל רוסאש בתכ ץרפ ר"הו תודיסח תדמ היה הז (ב"ח ד"הת) ג"ר ןמיס
רוסיא וזב ונאצמ אל שאר יוליגב עבשיל העובש םיבייוחמה םידוהיה לע ורזג םינוטלשהש םתלאשש המ לע בתכ
אידהב . 'ח ןמיס ןמקל ףסוי תיבב םנמא 'מע) (הסכמו ה"ד דכ רוטה וניבר ירבד טשפ ךא שאר יוליגב ךליל רוסאד עמשמ
מ"רה ירבדכ עמשמ םש (ד תוא םש) ןמקל בותכאש ומכ א"צ ןמיס ןמקל עמשמ ןכו ('הו 'ב 'עס רוטב) ןמז אלב ירשד
הלפת :
בתכ עורז רואב סב ערוצמ תשרפ הבר שרדמב אתיא (ג"ע י גמ 'יס ,ןיתינתמ ה"ד דפ 'יס תבש 'לה) (ד טי השרפ) ופו
(חי י תלהק) הרקמה ךמי םיתלצעב השענ אוה ירה הרקמה ךמי יוארכ ושאר תוסכל לצעתמ םדאש ידי לע (ימוד)
] סוקיטמור ,[ שוריפ ] (ןיקיזנ) הליזנ הלעי תיבה ףולדי יוארכ ופוג תוסכל לפתשמ םדאש ידי לע תיבה ףולדי םידי תולפשבו ,[
סכל םדאל שיש ונדמל ןאכמ ןיטטח ופוג וילגרמ םילענמ ענומה (ב גיק) םיחספ יברע קרפ ורמא דועו ףחי ךלי לאו ופוג לכל תו
:ל"כע םוקמל הדונמ אוה

ב ןמיס םייח חרוא ח"ב
ה 'וכ ושאר הסכיו 'וכ המוק תפיפכב ךליו םוקיד רמאי כ"חאו 'וכ ושאר הסכיד רמימל היל הוה ארקיעמד קדימל אכיא .
וניבר אבד רשפאו 'וכ ושאר הסכיו בתכ 'וכ ךליו םוקיו בתכש רחאל ןכלו בשוישכ שארה יוליגב ללכ רהזהל ןיאד תורוהל
שארה יוליגב תומא עברא תכילהב לשכנ אהי אלש ידכ הלחת ושאר הסכי ךליל הצורש העשבד רמול קדימל אכיא ותו .
ומא עברא ימנ ןניסרג הפוקז המוקב ךלהל רוסאד יול ןב עשוהי יברד איההבד םש) ש"ארהו (ב בי ןישודיק) ף"ירה ובתכ ןכו ת
.תומא עברא טימשהל היל הוה ימנ אנוה ברד איההב אתשהו רוסאד םתסב בתכו וטימשה ל"ז וניברו (ומ 'יס א"פ הארנו
תומא עבראמ תוחפב ףא רוסאלו רימחהל ןוכנ רומג רוסיא אוהד הפוקז המוקבד היל אריבס ל"ז וניברד םעטה יפלד
ראה לכ אלמד קלחל ןיא ודובכ ץ תוחפב ףא רימחהל שי םוקמ לכמ תומא עבראב םא יכ רוסיא ןיא אנידמד יפ לע ףאו
בר רמאקדמ עמשמדכו רקיע לכ רוסיא ןיא שארה יוליגב ךליל לבא היתעדא ואלו תומא עברא ךלי אמשד תומא עבראמ
אד יכהב ירהדזמ אק אל ינירחאד אמלא שארה יוליגב תומא עברא ליזא אל אנוה רמול היל הוה רבדב רוסיא היה ם
אלד יל יתית עשוהי ברד הירב אנוה בר רמאקד (ב חיק תבש) יבתכ לכ קרפב ימנ עמשמ יכהו שארה יוליגב ךלהל רוסא
תדמל ףא וניבר הב רימחה אל ךכלה והנינ תודיסח תדימ והלוכ םתהד יל יתית לכו שארה יוליגב תומא עברא אניגסמ
ורימחהש הממ יפט תודיסח שארה יוליג לצא תומא עברא טימשה אל ןכלו םיארומאה הב . ץ"בשתב םג ןמיסב (ןטק)
תדמ והז שארה יוליגב תומא עברא אניגסמ אלד יל יתית רמאש המו שארה יוליגב ךליל רוסא וניאו ונושל הזו בתכ ט"מקת
.ל"כע תודיסח ובלכה בתכ ןכו מע) א"צ ןמיסב ףסוי תיב ואיבמו ם"רהמ םשב א"י ןמיסב םש ןייע (הסכיו וניבר ש"מו ה"ד ולר '
ושאר הסכיש ךורע ןחלשב בתכ אלש הממ הארנ ןכו :
ושאר תוסכל ןוכנ ןכלו ושארמ הלעמל הניכשה יכ ושאר חושיו ותמוק ףופכי ונושל הזו בתכ האריה רפסב הנוי ר"ה והימ
גל רוסאד הפוקז המוק ןידכ שארה יוליג ןידד עמשמ ל"כע שארה יוליגב היהי לאו תוחפלו תומא עבראמ תוחפב ףא ירמ
ירבדב עמשמ ןכו תומא עברא ריכזה אל ןכלו תומא עבראמ תוחפב ףא תודיסח תדיממ שארה יוליגב רהזהל ןוכנ
ם"במרה םיענמנ ויה ל"ז ונימכח ילודגו ונושל הזו 'ג קלחמ ב"נ קרפב הרומה רפסב בתכ ןכו (ו"ה) תועד תוכלהמ 'ה קרפב
יכשה תויהל םשאר תולגלמ םהירבדמ ראובמ 'וכ הנוכה תאזל םהירבדב םיטעממ ויה ןכו ותוא תככוסמו םדאה לע תפפוחמ הנ
תוחפל תומא עברא ןיב וקליח אלש ירש תוחפבד הינימ קדימל ואל תומא עברא וריכזהש המד והל אריבסד יל הארנו
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 3
ושארמ הלעמל הניכששו ודובכ ץראה לכ אלמד םעטה יפלד עבראמ תוחפמ עברא אנש יאמד וריכזה אלו קוליח ןיא
אלא שארה יוליגב וא הפוקז המוקב םימשה ריוא תחתו קושב ךלהל ןיאד איעבימ אלד רמול אתוברל אלא תומא עברא
וזכ תטעומ הכילהא דיפקהל ונל היה אל הרואכלש יפ לע ףא הרוסא ימנ ותיב ךותב אדירג תומא עברא הכילה וליפא
מא עברא ימנ יכה ןיאו ותיב ךותב אוהש רקיע יל הארנ ןכו תוחפב ןידה אוהד אקוד ואל תו . ןיא שארה יוליגב הז יפלו
תומא עבראמ תוחפב וליפא תודיסח תדממ רהזהל ךירצו אדירג תודיסח תדמ אלא תומא עבראב וליפא רבדב רוסיא
ןמיסב הבושתב ל"שרהמ בתכש המב ןייעו .ק"ודו תומא עבראמ תוחפב וליפא רוסיא שי הפוקז המוקב לבא ךיראה יכ ב"ע
:ולא םינידב

ב ןמיס רקבב םדא תגהנה תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ו ףיעס
ךליל רוסא <ד> ה (ט) הפוקז המוקב <ה> (י) * , ךלי אלו ו (אי) תומא 'ד [ו] (בי) שארה יוליגב ) כ ינפמ הניכשה דוב ,( קודביו (גי)
.ויבקנ תוכלהמ 'ה קרפ ינומיימ תוהגה) תויקנו ח תוזירז אוהש ,ברעו רקוב תונפל ומצע ליגריו .(ז"א) ףחי ז (די) ךלי אלו ,ופוג לכ הסכיו :הגה .(תועד

ב ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ו תומא 'ד - א"דמ תוחפ 'יפא תודיסח תדמו ג"כ 'יס י"ארהמ יקספב 'עו (ח"ב) ב"ע 'יס ל"שר תבושת 'עו
ו"ל ףד םירדנבו גב ךליל ןכרד םינטקד עמשמ שארה יול ז"לס ז"יר ןמיס ד"יבעו םהילע יוהתד םשאר תוסכל ןוכנ מ"מו
אימשד אתמיא :ו"קס א"צ 'יס ןייע אל ש"עהו ג"ס ב"פר 'יסע תבש ףוסב אתיאדכ

ב ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(ו) תומא 'דמ תוחפ וליפא תודיסח תדמו .תומא עברא . ,תומא 'ד בתכש ךורע ןחלש ירבד שרפל אבש הנווכה ןיא
,רימחהל שי תודיסח תדממד הדומ םוקמ לכמ ,ןידה ןמ רתומ תומא 'דמ תוחפ לבא ,ןידה דצמ רוסא תומא 'ד שוריפהש
תמא הז שוריפ ןיא ךחרכ לע , א"צ ןמיס ןמקל א"מ בתכ אהד 'ג ק"ס אלש [ג ףיעס] ךורע ןחלשב םש בותכש המ לע
ריכזהל ,א"מ ןושל הזו ,שארה יולגב תסנכה תיבל סנכל וא םשה ,שאר יוליגב תומא 'ד ךלי אלש 'ב ןמיסב בותכש המו
ל"כע תודיסח תדמ ונייה .תודיסח תדמ קר וב ןיא תומא 'ד וליפאד ירה , היל אריבסד ח"בה ירבד הפ איבה א"מש אלא
רה תעד ןכ ןיא רשפאו ,תודיסח תדמ וב שי תומא 'דמ תוחפ וליפאד י"ב ב ,תומא 'ד קר רוסא וניא תודיסח תדממ םא יכ ,
.תומא 'דמ תוחפ אלו ח"בהל הדומ ךורע ןחלשה םגד רמול שי וא בתכש ומכו ,תודיסח תדמ וב שי תומא 'דמ תוחפ וליפאד
'דמ תוחפ וא תומא 'ד יל המ כ"א ,שארה תוסכל שי ךרבתי הניכשה דובכ ינפמו ,ודובכ ץראה לכ אלמש םעטהש ןויכ ח"בה
ןידה אוה ,ש"ע ,אקוד ואל אוהד ח"בה בתכ יכה וליפאו תומא 'ד טקנ ס"שב םג אה ,תומא 'ד ךורע ןחלשה טקנד אהו .תומא
ךורע ןחלשב ןכ רמול שיד םג רקיע הארנ הזו :

ב"ע ןמיס ל"שר בתכש [ג ק"ס] 'ח ןמיס ןמקל ז"ט ואיבה . םלועהש םושמ םג ,תודיסח תדמ קר שאר יולגב רוסיא ןיאש
ספות יא ול יד הלילב ןוגכ שארה תוסכל רבד ול ןיאו ךרבל הצרי םא םוקמ לכמ .רימחהל שי תוצירפו תולקל רבדה םי
בלה לע די תחנה ינהמ אל הורעה תא האור ובל ןינעלד בג לע ףא ,ודיב שארה הסכמ לכמ ,'ב ףיעס ד"ע ןמיס בותכש ומכ
.ינהמ ךכב וכרד ןיאד שארה יבג לע די תחנה םוקמ ז"טהו ש] [ם וכלת אל םהיתוקוחבו םושמ ןידה דצמ רוסאש בתכ ] ארקיו
,[ג ,חי םהיתוקוחב ךלוה וניאד הארמ הזבד ,שארה לע די יוסיכ ינהמ יאדו כ"או , די יוסיכ ינהמ אל ךרבל םוקמ לכמו ןכו ,
ךרבל ינהמ אלד ל"שרהמ לע הזב קלוח אוה םגש ,'ד ק"ס א"צ ןמיס א"מ בתכ ןכו ,[ב ק"ס] ד"ע ןמיסב בתכ :די יוסיכ ידי לע

,והיישאר יסכמ םישנד ,םישנאב רוסא שארה ירוחשמ רדונה ןנירמאד ,'וכ םינטקד עמשמ ד"מל ףד םירדנבו
והיישאר ילגמ םינטקו היה םישנל ותנוכ היה יא ןכ םא ,ןשאר תוסכל דימת ןכרדד ןויכ םישנד [אלדמ ה"ד] ן"רה שריפו .
,שארה יסוכמ רמוא מת ןכרדד ןויכ םינטק ןכו אלא ,שארה ילוגמ רמוא היה םהילע ותעד היה יא כ"א ,שאר יוליגב ךליל די
שאר ירוחש םתורקל ךרצוה ןכל ,םיסוכמ םימעפלו שארה יוליגב םה םימעפש ,םישנאל ןיוכתנ ךחרכ לע :

תבש ףוס :ב"ע ו"נק ףד ,

'ג ףיעס ב"פר :ןאכמ בתכש המ 'ח ק"ס א"מב ,

ב ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ג"מפ) (ד) וקב .הפוקז המ - כ"הכמ 'אנש א"ד הפוקז המוקב ךליל רוסא ארמגב אתיאו לוכיבכ הניכשה ילגר קחודש רוטהו
שארה יוליג ןינעל אלא א"ד רועיש ורכז אל ע"שהו ןיאד כ"הכמ לש םעטה יפל רבתסמ אוהו א"ד הזב ארמגב ג"לד ל"צו
אל שיד ארמוחל ןכ רמא רוטהד םיצרתמ שיו תוחפל א"ד ןיב קוליח הזב ארמגב רבדב רוסיא שיש ןויכ א"דמ תוחפ וליפא רוס
לע רוטה רימחי ךאיהד ןוכנ וניאו שארה יוליגב א"ד ךלילמ רהזנ היה אנוה ברש קר רוסיאמ רכזנ אלש שארה יוליגב כ"אשמ
:הישפנד ארבסמ ארמגב הקוספ הכלה
(ג"מפ) (ה) .שארה יוליגב ךלי אלו - הזמ ב"ס 'ח ןמיס ש"מע כור םא ה"הד ל"נו אוה הלגעב בשוי וא המהב ג"ע ב
ךלהמכ :ימד ךלהמכ בכור ןישודיקד ק"פס ןנירמא אהד

ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 4
[ו] ק"ס ב ןמיס הבושת ירעש
[ו] שארה יוליגב - 'יפא אלא הכילה אקוד ואל שארה יוליגב א"ד ךליל רוסאש המ לע ב"יק ףד ש"כבב בתכו ט"הבע
רהזיל ךירצ הבישיו הדימעב הש ל"י אמויד אתפסותמ 'ח ק"ס ב"פר 'יס א"גמ ש"מו , ,א"צ 'יס ןייעו םהידיב ןיסכמ וי ש"מ םגו
ותנקסמבו ןכ םירמוא שיד בתכ ל"שרהש םינייעמל לושכמ ןתנ רוסא עיקרה ריוא תחת אקודד ל"שר םשב בטיה ראבב
ךליל אלש רהזיל שי םוקמ לכמו ירש המודכו רקהל ידכב השועש וישעמ ךותמ הארנש ךרוצל מ"מו יכה היל אריבס אל
תדמ 'יפא ץחרמבו א"ד וב ןיא תודיסח ץרא ךרד תכסממ עמשמדכ ןכו תחפטמב םשאר םיסכמ םיקדקדמ יתיאר מ"מו
הברה הריתי ארמוח אוה יכ בתכו ואיבה ףסוי יכרבבו ש"ע ידועמ יתגהנ :ש"ע

ב ןמיס הרורב הנשמ
(ט) הפוקז המוקב - נורחאה ובתכ כ"ע לוכיבכ הניכשה ילגר קחודש דמוע וליפאד טושפו א"דמ תוחפ וליפא [זט] רוסאד םי
:ללכ ךלוה וניאו ומוקמב
(י) ךלי אלו - תיבב וליפא [זי] ע"וכל רהזיל שיד םימשה ריוא תחת ש"כו הרקת וב שיש :
(אי) א"ד - תודיסח תדימו [חי] וליפאו א"דמ תוחפ וליפא [טי] א"ד וליפאד רמול ןידדצמש שיו הלילב הנישה תעב [כ]
א יוליגב תויהל אנידמ רומג רוסיא ונינמזבד 'ח ןמיסב ןמקל ז"טה בתכ רבכ לבא ןהישעמב ןיעונצהל קר אנידמ רוסא וני
יוסיכב םליגרהל ןוכנ םינטק וליפאד א"מה בתכו אנורב י"רהמ תבושתב בתכ ןכו םעטה ש"יע ותיבב בשוי וליפאו שארה
אימשד אתמיא והל יוהילד יכיה יכ שארה תבשב) אתיאדכ אימשד אתמיא ךלע יוהילד יכיה יכ ךשאר יסכ (ו"נק דוע עדו
יד שארה יוליג ןינעלד [אכ] שארה לע דיה יוסיכב [בכ] שארה יוליגב ירש ושאר הלפמ םא ה"הו . בתכש ג"מפב ןייעו
דיב שארה יוסיכ הזב ינהמ אל םימשה ריוא תחת א"ד ךלילד :
(בי) שארה יוליגב - דומלל ה"הו ךרבל רוסאש ש"כו שארה יוליגב [גכ] אפוג דח שארו דיד דיה יוסיכ הזב ינהמ אלו
ומצע תא תוסכל לוכי ףוגה ןיאו ןוניא [דכ] ושארב עבוכ ול ןיאו תותשל הצורש הלילב ןוגכ קחדה תעשב הזב ןיליקמ שיו
דגבה לש די תיבה ךישממש ןיגהונ םלועהש ומכ גוהנל בוט רתוי לבא ודיב ושאר הסכמש המב ידד [הכ] לע הסכמו דיה
שאר לש ןיליפת תחנה תעשב רהזיל שיד ג"מפה בתכו ע"וכל יוסיכ ריפש יוה זאד ושאר וב [וכ] הכרבה ךרבי אלש
ויתחתמ דגבב ןירופתש ןתוא ףא תורעשמ ק"ורפו הלוגמ שארב [זכ] ןה תורעשש ורמאיש ןיעה תיארמ ינפמ רוסאל שי
[חכ] ןיליקמ שיו :

ךלי אלו * ה"ד ו ףיעס ב ןמיס הכלה רואיב
* תומא 'ד ךלי אלו - אר הלפמ םאו בתכ ג"מפב תמא ןה ירש ושאר הלפמ םאו כ"שמב א"יקס ףוס ב"מב ןייע ג"הכ וש
ינווג לכב ירש הזבד עמשמ ח"מש רפסמד םושמ ג"הכ תבית יתטמשה יכנאו ודיב הסכמב אקודד הינימ עמשמ ירש
ומצע תבוטל קר הז השועש ןיאור לכה יכ ע"כל הידידל ךייש אל םהיתוקוחבוד ששחד ירחא הזב רימחהל ןיאש ד"נעלו :

ח ןמיס תיציצ תוכלה םייח חרוא רוט
לעבו הרומג הפיטע איהש םילאעמשי תפיטעכ םינואגה ושריפ ותפיטע רדסו דמועמ תיציצב ףטעתי וידי תליטנ רחא דימו
ןתכאלמב ןיקוסעו ןתוסכב ןיסכתמש םדא ינב ךרדכ אלא יאה ילוכ ןניעב אלד בתכ רוטיעה יוליגב םימעפו שארה יוסיכב 'ימעפ
תוצמב בבוסמ אהיש וירחאל תויציצ 'בו וינפל תויציצ 'ב ריזחמו שיאה תמוקל הבחר הפיטעה ךרדו שארה אלש ושאר הסכמו
שארה יוליגב אהי תיציצב ףטעתהל ךרביו

...

תיב ח ןמיס םייח חרוא ףסוי
(ב) ב (םש) רוטיעה לעב ירבדמ הז םג .שארה יוליגב אהי אלש ושאר הסכמו אלש ידכ ושאר הסכיש ארמימל ואלד הארנו
ונייה אלא שארה יוליגב וידי לוטילו ויכרצ תושעל ךלה ךאיהד דועו תיציצ תוצמ ןינעמ הז ןיאש ירמגל שארה יוליגב אהי
וכמ ושארש פ"עאש רמול םשאר לע תילט וא רדוס ליטהל םיעונצ ךרד הס (:טכ) ןישודקד אמק קרפ יהלשב אתיאדכו
סירפ אלד הייזח אתא יכ ידיל והאיבה ךדיל אבישכל ל"א אוה לודג םדאד אנונמה ברב אנוה ברל אדסח בר היל חבתשמ
אנביסנ אלד ל"א ארדוס תסירפ אל אמעט יאמ ל"א ארדוס דכ ארדוס סירפ אלד י"שר שריפו ןיליגר ויהש ןיאושנה ךר
לע ןיסרופש תילט וא רדוס ונייה יאדו אלא שממ שאר יוליגב םיכלוה םירוחבה ויה אלש אטישפו ל"כע םשאר תוסכל
םימש תארי ידיל ואיבמו םדאה בל תא עינכמ הז יוסיכש יפלו תועינצל שארה (ש"עו :ונק) תבש תכסמ ףוסב אתיאדכו
קחצי רב ןמחנ ברל הימיא היל הרמאד אלש ידכ ותילטב ושאר הסכיש בתכ ךכל אימשד אתמיא ךלע יוהיתד יכיה יכ ךשיר יסכ
.שארבש ןותחתה יוסכ לע ןתיל ךרדש תילט וא רדוסמ שאר יוליגב אהי אהי אלש ןינעב ושאר הסכי רמאק יכהד רשפאו
רחבומה ןמ תיציצ תוצמ םייקל תיציצב ושאר הסכיש ךירצש הוצמ לש תילטמ שאר יוליגב
ד
:

ח ןמיס םייח חרוא ח"ב
ה 'וכ ושאר הסכמו . הז יוסכש יפל הוצמ לש תילטמ שארה יולגב אהי אלש הוצמ לש תילטב ושאר הסכיש שוריפ
םימש תארי ידיל ואיבמו םדאה בל עינכמ אוה אבר ארבגד אנהכ בר ןוגכ רמאקד (א ח) ןישודיקד אמק קרפב אתיא התוכדו
ישירא ארדוס היל יעבמו ל"כע שארה יולגב ליזא אלו אוה אבר ארבגד י"שר שריפו ה שארה יולג י"שר היל ירקד אמלא
ונייהד הארנו הוצמ לש תילט וילע ןיאשכ שארה יולג רוטיעה לעב היל ירק ימנ יכהו םימכח ידימלת לש רדוס וילע ןיאשכ
לכ שארה יולגב עגר אהי אלש העש לכ הוצמ לש תילטב הסוכמ אהי ושארש רמול גוהינ אוה ךכו וילע תילטהש ןמז
םיעונצה :
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 5
(ד) תוא ח ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(ד) ףאו לא עומשל הוצמ יכ אהי אלש ידכ ושאר הסכמו רוטה בתכש המש יל הארנ םוקמ לכמ ושוריפו ףסוי תיב ירבד
תודיסח תדמ קר שארה יוליגב ךליל רוסיא ןיא תיציצ אלב יכ וטושפכ אוה שארה יוליגב תוא) 'ב ןמיס ליעל יתבתכש ומכ
ם"רה םשב (ב ושאר תוסכל ךירצ תיציצ תפיטע תעשבד בתכ ןכלו :

ח ןמיס תיציצ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
[ג] ,שארה יוליגב (ג) םימעפ שארה יוסיכב םימעפ ,םתכאלמב םיקסועו םתוסכב םיסכתמש םדא ינב ךרדכ <ב> ותפיטע רדס
<ג> ושאר הסכיש ןוכנו ג (ד) תילטב .

ג ק"ס ח ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ג"מפ) (ג) .תילטב ושאר הסכיש ןוכנו - בתכ רוטב שארה יולגב היהי אלש ושאר הסכמו י"ב וב 'יפו יולגב היהי אלש
ש הוצמ לש תילטמ שארה ל"כע רחבומה ןמ הוצמ םייקל תיציצב ושאר הסכיש ךירצ מ"ד ל"זו י"ב ירבד עומשל הוצמ יכ ףא
תדמ קר שארה יוליגב ךליל רוסיא ןיא תיציצ אלב יכ שארה יוליגב היהי אלש וטושפכ אוה וניבר ש"מד ל"נ מ"מ ושוריפו
תוסכל ךירצ תיציצ תפיטע תעשב בתכ ןכלו ם"רה םשב 'ב 'יסב ש"מכ תודיסח .ל"כע ושאר וניבר אב הברדאד ד"נעלו
ושאר לש יוסכ ונממ זוזי אלש ךירצ הוצמ לש תילטב ףטועמש העשב וליפאש שארה יוסיכב כ"כ רהזנ היהיש ריהזהל .
אל לבא שארה יוליגב זא היהיש אצמנו רוטיעה םשב וניבר ש"מכ ושארמ קלוסמ אוה םימעפ הוצמ לש תילטש םעטהו
תילטה היהיש וניבר דיפקה תיציצ תוצמ םעטמ שארה לע כ"ג . שארה יולגב תויהל רוסיא שי םא רבדה רקיע ןינעבו
י"ארהמכ אלד ןידה דצמ רוסיא ןיאד ב"ע 'יס 'ושתב ל"שר בתכ אוה ךורב שודקה רמאש ש"ק יבג וניצמש הממ ותייארו
ח תדמד דוע בתכו רבדב רוסיא ןיאד עמשמ שארה עורפ 'ורקל םכילע יתחרטה אל ירה לארשיל 'פ ןנירמאדמ דבל אוה תודיס
א"ד תכילה אקודו שארה יוליגב א"ד 'ניגסמ אלד יל יתית יבתכ לכ רחאמ רהזיל שי הלפת אלב וליפא מ"מד ותנקסמו
הצרי 'יפאו ישמ וא קד דגבב ושאר הסכי וילע דבכ דגבה םא דומילה תעשבו תוצירפלו תולקל ותוא םיספות םעהש
יאש הלילב אוהו ןינהנה תכרב ךרבל וידיב ושאר הסכמש המב ול יד יטבמאב וא עבוכ ול ן אל ובל תא הסכמ ןינעלש ףא
הלעמל לבא בלה תוסכל ךירצש רכינ אלו וידיב ובל תוסכל םדאה ךרדש םעטמ ונייה י"ארהמ בתכש ומכ דיה יוסיכב יגס
אמלעב יארקאב טרפב ךכב יד רכינ אוהש ושארמ ונושל ןאכ דע עטמ רומג רוסיא שיש יל הארנו קוחש ןויכ ונייהד רחא ם
אל םהיתוקוחבו ללכב ללכנ הז ןכ םאו עבוכה םהילעמ ןיקרופ ןיבשויש ףכית דימת ןכ ןישועש ם"וכעה ןיב וישכע אוה
םימש תארי לע הרומ שארה יוסיכד םעט שיש הז קוחב ש"כ וכלת ךלע יוהילד יכיה יכ ךשיר יסכ תבש ףוסד איההכ
הה ג"ל ףד ןישודקב ןכו ךרמד אתמיא 'וכ ארבג יאה ףיצח המכ ורמא 'ישיר יסכמ אלד ארבג או ב"נפ הרומה 'סב כ"כו
'וכ הנווכה תאזל םהירבד םיטעממ ויה ןכו ןתוא תככוסו תפפוח הניכשה תויהל םשאר תולגלמ םיענמנ ונימכח ילודג ג"ע
ל"כע םהיתוקוח ראשמ רתוי הזב ומצע קיחרי יאדו . יוסכב ידד ל"שר בתכש המ םוקמ לכמ לבא יד יאדו שארה לע דיה
השודק רבד אציש ןינעל ליעוי אל לבא שארה יולגב בשיל ול רוסאש הזב הרומ אוהש ןויכ ם"וכעה תוקוח קלסל ףא הזב
ויפמ :ל"נכ ע"צו ד"ע ןמיסב ש"מכו

ג ק"ס ח ןמיס בהז תוצבשמ םייח חרוא םידגמ ירפ
(ג) ןוכנו שוריפה י"ב ירבד איבה .ז"ט ןייע . םילאעמשי תפיטעכ ףוטיע אמשד ,[רוטב אבוה] םינואגה תרבסל ששחד ינשה
ןוכנד ,רמא היתטישל רוטיעה לעבד ,ךופיהל שרפמ ןכל ,ךירצ ןיאש רבוס [םש] רוטיעה לעב יכ הזב ול חנוה אל ז"טהו .ןניעב
ךירצ ןיאש רחאמ ותוא ריסי אמש יכ ,תילטב ףטועמש העשב ףא ,עבוכמ שארה יוליגב אהי אלש םשב בתכש המ .'וכ ףוטיע
השק מ"מו .ש"עי ,רוסיא ןיאד דמועמ יתחרטה אלד אימוד [בתכש] 'ד תוא 'ב ןמיס הבר הילא ןייע ,יתחרטה אל שרדממ ל"שר
,'ב תוא ז"טב ד"ע ןמיס ןייעו .שארה יוליגב רוסא דומלל ףאו ,םשה תרכזה םושמ שאר יעורפב עמש תאירק תורקל רוסא אה
'ג ףיעס א"צ ןמיסו :[ג ק"ס] םש א"מו ,ז"טב 'ד

ח ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
.'וכ ןוכנו רוטה ןושל .שארה יוליגב אהי אלש ושאר הסכמו י"ב 'כו ה"עב ירבדמ אוהו ירמגל שארה יוליגב ואלד הארנו
תיציצ ןינעמ הז ןיאש רמאק ליטהל םיעונצ ךרד הסוכמ ושארש פ"עאש אלא םירבד ראשו ויכרצ תושעל כ"ע ךלה ךיאה דועו
.'וכ ןוכנו ש"זו 'וכ תיציצמ שארה יוליגב אהי אלש ק"הד רשפאו 'וכ םשאר לע תילט וא רדוס ירקמ אל הזד קוחד ושוריפ לבא
שארה יוליג שארה תוסכל רדוסב םכרדש תומוקמ המכב ס"שב וניצמו ןישודקב תבשד ז"טפו פ"ע 'פו 'ב 'ס תוכרבו 'א 'ח
ןיבוריעד ח"פב ןכו ארדוסו אתמוכב אל ק"מד ג"פבו תבשד ח"פו שיבלמ רחא תיציצ תכרב תוכרבב םש ף"ירה 'יג יפלו
'וכ 'ישירא ארדוס סירפ יכ ףוסבלו םימורע שארה יוליגב ךליל אנידמ אוה רוסיאש וירבדמ 'מ 'וכ ךלה ךאיה ש"מ םגו
אתילו רמאדמ אתממ אמש 'וכ ארבג יאה ףיצח המכ םשו 'וכ אל י"רד 'ירב ה"ר ןישודקד ק"פב ןכו 'וכ יל יתית תבשד ז"טפב 'י
ןישודקב םשד אלא אנונמה ברב ןישודקב םשו תקונית 'ב איההב [הלכ] (א"ד) 'סמב ןכו ח"ת ינפל קר רתומד אמלא 'וכ איסחמ
ו 'ב ד"מל םירדנב דועו תועינצ םושמ י"בה 'יפכ רשפא ה"ר 'א א"ל ןישודקב ש"מכו 'יטשפכ אוה ךשיר יסכ תבש ףוסד אה ןכ
'יטשפכ 'א 'ח ןישודיקד אה ןכו הלוגמ שארב םירפוס 'סמב 'יפו 'וכ חתופ הליגמד ג"פבו ח"ת ינפל ומכו 'וכ הוה אל י"רד 'ירב
ל א"ס 'יסב י"ב ואיבהו ש"ק יבג ר"מבו פ"ע 'פו תבשד ח"פב ש"מכו רדוסל ללכ צ"א רחא םדאד 'וכ םכילע יתחרטה א מ"מו
םושמ אלא 'וכ ךרבמו 'וכ הסכמו 'וכ ריזחמו 'וכ ךרדו 'וכ ותפיטע רדסו ש"מכ תילטב ושאר הסכיש רוטו ה"עב תנווכ
ושאר הסכיש רמא ללפתהל ופוטיעד 'יסב רוטה 'כ רבכד בג לע ףאו ה"ס ש"עו ['ג] ('ב) ק"ס םש א"מעו ג"ס א"צ 'יס ש"מכו
קאב םתה שארה תוסכמ 'ב ללפתהל 'יפא אנידמד ש"מכ אנידמ ואלו אנידמ בתכ ןאכו ףטעתיש דע תודיסח תודיממו יאר
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 6
הטמל ש"מכו רתומ לכה ה"בל סנכלו םיעונצל אלא וניא 'ב 'יסב כ"אשמ רימחהל א"כל שי ןאכד אלא 'א 'ח ןישודקב ש"מכו
'ב ב"כק ג"ח מ"רב לבא רדוסב וא תילטב ןאכו ושאר הסכיש דע והד לכב יגס םגו ראשלו כ"הבו הלפת םושמ 'וכ יהיאד ןיגבו
'פב ןכו 'וכ רחאל ונייהד ט"כס א"ש 'יס ל"שמכו םש י"שרעו 'לפוקמה תילטב 'א ז"מק תבשב מ"כו ןירדוס םהל ןיאש םעה
הלוגמ שארב הרכזה איצוהל רוסאש א"יש םירפוס 'כסמב ש"מ םגו 'ב ב"כק ג"ת רהוז 'עו 'וכ הסכתמ ןטקהש תילט תלכתה
תדמ כ"ג 'וכ םכילע יתחרטה אל ל"נה ר"ממ ןכו א"ס ו"מ 'יס ל"שמכו ןכ עמשמ אל 'ב 'ס תוכרבד 'מגבד אוה תודיסח אללכ
םויה ראשו רסומה דצמ רבדה ןוכנ זא הלפתה תעב ןכו םילודגה ינפל קר םלועל הלוגמ שארב ללכ רוסיא ןיא אתלימד
דימת 'ה ינפל םידמועש םישודקל :

ט ומ ןמיס תוכרב ראשו רחשה תוכרב תוכלה םייח חרוא רו
.. . הראפתב לארשי רטוע אמיל הישיר לע ארדוס סירפ יכ ...

ומ ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
א .. . .הראפתב לארשי רטוע אמיל הישיר לע ארדוס סירפ יכ םהרדובא דוד ר"ה בתכ (םש) ןתואב הרמאל וגהנ אלש
םיחינמ םניאש תוצראה לע ףא הרמאל םלועה לכ וגהנ וישכעו תפנצמ םירטוע ויהש יפל הנקתנ וז הכרבש יפל תפנצמ
תופסותה תעד ןכו תפנצמ םירטוע םניאש יפ (סירפ יכ ה"ד :ס) עבוכ לכל ןידה אוהו הישיר לע ארדוס סירפ יכ ובתכש
כ קרפב עמשמדכ שארה יוליגב ךלהל רוסאש יפל וז הכרב םעטש יל הארנו יוסיכ לכלו יבתכ ל (:חיק תבש) ירבדל וליפאו
שארה יוליגב ךליל אלש איה תודיסח תדמד הדומ םוקמ לכמ שארה יוליגב ךליל רוסא וניאש שרפמה ראבתיש ומכ
] אימשד אתעייסב (הסכיו וניבר ש"מו ה"ד) א"צ ןמיסב אשנב אנמיהמ איערב רהוזה רפסבו (:בכק) 'ד לזימל רוסא שנ רב
ד םושמ אשירד איולגב תומא הינימ ייח יקלתסמ םיכרבמ ונא םהילע םימש ארומ אהיש ידכ ךכב ןיווצמה םה לארשיש יפלו .[
תייהו (ג בס היעשי) ביתכד םושמו ךכב ונוצ הלעמ ךרד רמולכ רוטיע ןושל טקנו לארשי רטוע םייס 'ה דיב תראפת תרטע
:הראפתב

ומ ןמיס תוכרב ראשו רחשה תוכרב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
.. . ךרבי ,ושארב תפנצמ וא עבוכ םישמשכ (ט) : הראפתב לארשי רטוע . . .

ט ק"ס ומ ןמיס הרורב הנשמ
(ט) לארשי רטוע - םלועה תאנהל אוה ראשהש םעטה תורחאב כ"אשמ לארשי רזואב ןכו וז הכרבב לארשי [ט] ריכזה
אוה הרוגחד תועינצ םושמ דוחל לארשיב םה םינש ולאב כ"אשמ ןהב ןיוש לכהש הורעה תא האור ובל אהי אלש םושמ עבוכו
ךרמד אתמיא ינפמ ךשאר יסכ ד"נק 'ד תבשב אתיאדכ תועינצ םושמ איה :

דע ןמיס עמש תאירק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
א האור ובל אהי אלש ידכ <א> ,ובלל הטממ דגבב הסכי ב (ז) ,תותשל הצורו םילולצ םימב םורע ץחורה (ח) הורעה ת
.יוסיכ [ד] יוה אל םידיב ג לבא (ט) ,דגבב אקודו .ךרבישכ וידיב ושאר הסכמ םא ה"הו :הגה <ב> (י) שארה יוסכ ירקימ אל תמורת) א"צ 'יס ל"עו .
.(ז"א םשב ןשדה ןחיר (בי) אהי אלש אוהו ,ןכותב אוהו תורקל רתומ ,םהב ןיארנ וירביא ןיאש ,םירוכע ד (אי) םימה ויה םאו * .ער
.(ע"ד) (ירש [ז] םילולצב ףא ,םימה ןמ הלעמל ה קר (גי) םימה ךותב ובל ןיא םאו)

דע ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ג"מפ) (ב) .שארה יוסיכ ירקמ אל - וא ךרביש ןינעל אקוד ונייהד 'רנ בשי אלש ןינעל לבא 'שודק ירבד ראש ויפמ איצוי
דיב יוסיכב יד תצק יארקאב שארה יוליגב ךלי וא :ח"ס ש"מכו

אצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
.. . ושאר הסכיו
ב
הלפתב דומעי אל ל"ז ם"במרה בתכו ותדנופאב הלוגמ ושארב אלו ב אלו ישנא ךרד םא תולוגמ םילגר
:םילגר יתבב אלא םילודג ינפל ודמעי אלש םוקמה

(ב) תוא אצ ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
(ב) ןייע :שארה יוליגב םויה לכ ךליל רוסיא שי םא יתבתכ (ב תוא) 'ב ןמיס ליעל

אצ ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ג (.ח) א"י ןמיסב בתכ וב לכה .ושאר הסכיו וניבר ש"מו שארה יוליגב ךליל רוסא וניאש ם"רה בתכ לכ קרפב ורמאש המ יכ
ח תדמ וזש רמול הצר שארה יוליגב תומא 'ד אניגס אלד יל יתית (:חיק תבש) יבתכ תוחמל שיש בתכ ץרפ ר"הו תודיס
שארה יוליגב תסנכה תיבב סנכיל אלש . ז"ט ביתנ ףוסב בתכ םחורי וניברו (ד"ע חמק ףד ז"ח) יוליגב ךרבל רוסאש
שארה שיו עמש תא סרופ הלוגמ ושארש ימ וא םימורפ וידגב וא ויערכ םיארנה חחופ בותכ (ו"טה) ד"יפ םירפוס תכסמבו .
פ וידגבו ויערכב םירמוא ויפמ הרכזה איצוהל יאשר וניא[ש] הלוגמ ושארב אל לבא סרופ םימור תקולחמ אוהש הארנ ןאכ דע
ןניטקנ יכה רוסא רמאד ןאמכ קספ םחורי וניברד ןויכו רוסא םא וא שארה יוליגב ךרבל רתומ םא :
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 7
אצ ןמיס םייח חרוא ח"ב
ה ושאר הסכיו . הד 'י ןמיס ןשדה תמורתב י"ארהמ בתכ ךורב םוקמה םש רכדמד אימש יפלכ שאר תולק םושמ םעט
האריבו המיאב אלש אוה יוסיכ ימנ יוה שק לש עבוכו ןיאד יוסיכ יוה אל ושאר לע ודי חינמד ןוגכ ומצע ףוגד יוסיכ לבא
מכ דיה תיבמ יוסיכ יוה ריפשו ושאר וב הסכמו דיה לע די תיבה ךישמהל ןיגהונ והימו ומצע תא תוסכל לוכי ףוגה ו
וב שובל ףוגה ןיאשכ דגב ראשמ :

אצ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
גמ שארב ויפמ הרכזא איצוהל רוסאש םירמוא שי הלו * , נ"כהבב סנכיל אלש תוחמל שיש א"יו ג (ט) יולגב [ג] שארה .

ח חרוא ז"ט אצ ןמיס םיי
יוניע חקפד ןאמ .ש"ע אתניכשב לכתסי אלד ןיגב יוניעו הישיר יוסכל יעב היתולצב םיאקד ןאמ ןנחתאו רהוזב בותכ
תומה ךאלמ הילע םידקמ היתולצ תעשב :'וכ

ג ק"ס אצ ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ג שארה יולגב - תודיסח תדמ ונייה שארה יולגב א"ד ךלי אלש 'ב 'יסב ש"מו :[ו"יר י"ב]

םייח חרוא םידגמ ירפ ג ק"ס אצ ןמיס םהרבא לשא
(ג) יולגב .א"מ ןייע . א"מב ונבתכ 'ב ןמיסב ליעלו [ו תוא] ז"טו [ה תוא] הרכזהו ,תומא עברא ךליל רוסאד רמול שיד הזמ
רוסא תומא עבראמ תוחפ וליפא תסנכה תיבב וא ,[ג תוא] שדח ירפ ןייע ,ושאר הסיכב ונייה םימב ארוקד אהו . חינהלו
זי שאר לש ןיליפת הליטנ יעבד ושאר תורעשב ודיב עגי אל םג ,הלוגמ שארה אהי אלש הכרבה תעשב רה המ ןייע ,
[תוא] ז"ט ג"פק ןמיסב ה"יאו ד"י [ק"ס] א"מב ב"סק ןמיסב ןייע .[בי תוא הכ ןמיס םהרבא לשא] הזמ ןיליפת תוכלהב יתבתכש
:ראובי [ג] ('א)

ג ק"ס אצ ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(ג) תודיסח תדמ .'וכ יולגב . ח"בה םשב 'ו ק"ס 'ב ןמיס א"מ בתכש המו [הסכיו ה"ד םש] תוחפ וליפא תודיסח תדממד
רקיע םש ןורחא שוריפו ,םש יתבתכש המ ןייע ,תומא 'דמ :

[ג] ק"ס אצ ןמיס הבושת ירעש
[ג] שארה - ט"הבע ה"בל אבש לודג רש ג"ח בקעי תובשב ןייעו ושאר לעמ עבוכה ריסהל לוכי ןידה רקיעמש יפ לע ףא
בוטל רוכז ונממ סייפתי ילוא וינפל לצנתהל לוכי םא מ"מ תודיסח תדמ א"כ כ"כ רוסיא ןיאד :ש"ע

שיש א"יו * ה"ד ג ףיעס אצ ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו תוחמל שיש א"יו - ג"מפהו ט"הבב ןייע ךליל רוסא נ"כהבב אלשו הרכזא ילב וליפאד 'ב ןמיס ליעל בותכש המו
ליפא רוסא ןאכו א"ד אקוד ליעלד ץרית םוקמ לכב רוסא ונינמזבד ז"טה םשב םש ונבתכש ליעל ןייעו א"דמ תוחפ ו
א"דמ תוחפ 'יפא אנידמ :

ג ןמיס א םייח חרוא יבצ רה ת"וש
הכילה רוסיאב יולגב שאר . תודיסחד אתלימ אלא וניאד וא אנידמ רוסיא אוה םא שארה יולג רוסיאב א .

ותעד (בע ןמיס) הבושתב ל"שרהמו שארה יולגב ךליל רוסאד בתכ ף"ירה םשב השמ יכרדה .הזב וקלחנ םיקסופב הנה
אנידמ רוסיא ןיאד ,ךלמב די םריו ביתכד טבנ ןב םעברי יבג (ב"ע אק ףד) ןירדהנסמ איבמ (ח ןמיס) םייחה תוצרא רפסבו .
מש םושמ י"שרפו וינפב ןיליפת ץלחש ןמחנ בר רמא ם"במרה יכ 'יארהו ח"תל לוזלז יוהד ה"הו ךלמל לוזלז הוהו ושאר הלג
.כ"ע ,'זנה ןירדהנס ארמגמ הדמלש מ"סכה בתכו ובר ינפב ןיליפת ץולחי אלד 'כ (ו"ה ה"פ) ת"ת 'להב ל"סד ל"שרהמ הנהו
ירצד 'זנה י"שר ירבד לע בתוכו ,המלש תמכח ורפסב ןירדהנסב םש ותטישל ליזא אנידמ רוסיא ןיאד עמשמו ,וקחומל ך
בקעי תיב ורודסב ץ"בעי י"ר ןואגה ירבדמ יל עמשמ ןכו .ןאכ שארה יולג ןינע ללכ ותסריגב היה אלד ,ונילע רחא)
ןנירמאד םושמ תסנכה תיבב ןצלחל ןוכנ וניא לבא ,ןיליפתה ריסהל רתומ םישידק 'ד תעימש רחא :בתכש ('ה תוא ,ויתורעהב
ת ץלחש ךלמב די םריו םש ןירדהנס ךלמה תיבב וילעמ םימש תוכלמ ארומ קלסמשכ ו"כאע וינפמ ארומה ריסמש וינפב ןיליפ
הזש ןיליפתה תצילח םצע אוה רוסיאה רקיעד הארנ ונושל תמיתסמ םג .כ"ע .שדקה ןורא ינפל ץולחל אלש רהזי תוחפלו 'וכ
.הימש רכד ןאמ שאר יוליג לבא וינפב םיצלוח םא ךלמה דובכל וניא ג יל השק ט"המו רקיעד ריכזמש י"שרב ןדיד אסרי
וינפב ןיליפת ץלחש ארמגה ירבד שרפמ ,םש ןירדהנס ה"מרה ישודחב םג .שאר יולג םושמ אוה די תמרה לש רוסיאה
שאר תולקב ךלמה ינפל דומעלו ןכ תושעל יואר ןיאש ול היהו וינפב ויליפת ץלחו תונפל ךירצ היהש םירמוא שי םשב איבמו .
אלש רחא םוקמב ץולחל הארנ וניאו הקזחב ודגנ םחלהל אובל וינפב ןיליפת ץלח םירמוא שיו ,תונפהל ךלוה אוהש הארי
תישוקכ השקי ונינפלש י"שר לע םג הרואכלו .ה"מרה ל"כע ,הקזחבו ודגנ םחלהל אבש אמיל ויליפת ץלחש טקנ יאמא כ"אד
פב ויליפת ץלחש אלא רכזוה אלו שאר יולגב וינפל דמעש רסח רקיעהד ה"מרה .וינ
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 8

אלש ש"ק תורקל לארשי תא אוה ךורב שודקה חירטה אלש ארקיו שרדמב ורמאש המ י"פע ל"יד ,הארנ היה תצקו
ש"ק תורקל םילוכיד עמשמד אהד י"עושיב ריבסמו שארה יולגב רוסיא ןיאש ל"שרהמב חיכומ הזמש ,שארה תעירפב
שאר יולגב , ושארב ןיליפת ש"ק ארוקה לכ אמתסמד םושמ אוה כ אהד רקש תודע דיעמ ןיליפת אלב ש"ק ארוקה ל
,(א"ע די ףד) תוכרבב אתיאדכ 'ד םש יכ ןידיעמ ןמצעב ןיליפתה יכ ושאר תא תוסכל ביוחמ וניא ושארב ןיליפתד ןויכמו
וילע ארקנ הזו רומג יולגב ושאר ראשנו ןיליפת ץלחש ןנירמא ריפש ,בוש ותוסכל ךירצ ןיא ושארב ןיליפתהש לכד ז"יפלו .
תליחת יוליג ריתהל החכוה הזה שרדממ םילודג המכ ואיבה רשאכו רתומ שאר יולגד חיכוהל אכיל ןאכמד אליממו דרמה
.ושארב ןיליפתשכ יוליג הז ןיאו ושאר הסיכ וליאכ היל יושמ ןיליפתד ה"אשד ,שארה ורפסב ל"ז רגולק המלש 'ר ןואגהו
רמאד יאמד ,אכיא שאר יולג ינווג ירתד קלחמ המלש ךל ףלאה תוחפד עמשמד שאר יולגב תומא 'ד םדא ךלי אלד ןני
אנידמ תומא 'דמ תוחפב רוסא שארה לכ יולגב לבא תומא 'דמ תוחפב רתומ שאר יולג תצקמב ונייה ,ירש תומא 'דמ .

א ןמיס א קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
.הכרב ןינעלו בוחרב ךליל ןינעל שארה תצקמ יוסיכב
.א"טילש סיפסא באז השמ 'ר ג"הרה ידידי כ"עמ .ז"טשת לולא 'ו

ךכ ךליל רתומ םא הנטק /הפיכב/ עקלומראיב ןוגכ שארה תצקמ הסיכ רבדב הנה 'ה יארימ םיברש האורש ומכ בוחרב
ריתמ תצקמ יוסיכבד המלש ךל ףלאה 'סב רעגולק המלש 'ר ןואגהמ הבושת ה"רתכ האר לבא ,בוחרב ןכ ךליל םיגהונ
גהנתהל ךיא השולקה יתעד עדיל ה"רתכ הצורו תומא 'דמ תוחפב ףא רסוא שארה לכ יוליגבו תומא 'דמ תוחפב קר
השעמל .

"שר ןואגה ירבד הנהו 'רד 'ירב אנוה בר א"ל ףד ןישודק 'מגב רמאנש המ שרפל רשפא ךיא יכ ,דאמ הרואכל םיהומת ק
לבא הסוכמ היהש אלא שממ שארה יוליגב אל אוהש ,ח"יק ףד תבשב אוה ןכו שארה יוליגב תומא 'ד יגסמ אל עשוהי
שארה תצקמ קר תל ךייש ןיא הזכ שוריפב תצרותמ התיהש אישוק הזיא ול 'יה םא ףאד , יוליגש שרופמכ אל אוהש רבדב ץר
.קוחדו רז אוה פ"כעש הזכ שוריפ שרפל חרכה םוש ןיאש טרפבו ,והשמ ףא הסוכמ אקודב אוה םא אלו הלוגמ ושוריפ שארה

לכ יוליגב ףא תודיסח תדמ ףא אלו רוסיא שיש םוקמ םושב רכזנ אל תבשבו ןאכ עשוהי ר"דב ה"רד אה דבל אה םגו
קמ הברהב הברדאו שארה רוסיא הזב ןיאש שרופמכ אוה תומו 'ו ק"ס 'ח 'יסב /ח"וא/ א"רגה איבהדכ רוסאד הילנמ ןכ םאו
אמלשב .אקוד תומא 'ד אוהש שרפמ עשוהי ברד הירב אנוה ברד הז םוקמב םא תומא 'דמ תוחפב ףא שארה לכ יוליגב
תודיסח תדמ דצמ תומא 'דמ תוחפב ףא רסואש ח"בה ס 'ב ןמיס /ח"וא/ א"גמב אבוהו תומא 'ד שרפמש םושמ אוה ו"ק
תדמו א"גמה כ"שמו ,תוחפ וא תומא 'ד יל המ ושארמ הלעמלש הניכשה דובכ םושמ אוהש ןויכד םעטהמ אקוד ואל 'מגבש
שרופמד אהמ תומא 'דב רוסיא שיש רבוס וניא א"גמה םגש לקשה תיצחמב 'יפדכ חרכהה תומא 'דמ תוחפב וליפא תודיסח
ג"קס א"צ 'יס /ח"וא/ א"גמב תודיסח תדמ קר אוה תומא 'ד ףאש רוסא נ"כהיבל סנכילו הרכזה איצוהל קרו ןייעו) םש ןייע
,(םיקוחד וירבדו םירפא דיב 'יל אנמ ,תצקמ יוליגב ירייאש 'יפ ךא אקוד אוה 'מגבש תומא 'ד שרפמש ק"שרגה לבא
א ןודל ןיאו ללכ שארה לכ יוליג ןיד רכזוה אל אה תוחפב ףא ולוכ יוליגב רוסאל הממ רתוי ,תצקמ יוליגמ רומח אוה םא ף
תצקמ יוליגב וניצמש ףאש ושוריפ יפל רבוסו ח"בה תרבסכ תומא 'דמ תוחפב ףא הניכשה דובכ וניאד ארבסמ רבוס םאד .
אלש רבוס אלא ,תומא 'דמ תוחפב םג תצקמ יוליגב ףא רוסאל ל"וה 'מגב ירייא הזבו הניכשה דובכ וניא ימנ תצקמ יוליגב
דובכ ךייש .תומא 'דמ תוחפב שארה לכ יוליגב ףא רוסאל ןיא תומא 'דמ תוחפ ךלהמב ףאו בשוישכ הניכשה

ףא אוהש 'מגב שרפמ ןכלו אקוד תומא 'דד רבוסו הניכשה דובכ וניא ימנ תצקמ יוליגבד רבוסש וירבד ץרתל רמול ךירצו
והייוורתבש תצקמ קרל ולוכ יוליג ןיב 'מגד אנידמ קולח ןיאו תצקמ יוליגב 'דב קרו ,תודיסח תדמ אלא רוסיא אכיל
ז"טה תרבסכ ם"וכע קוח דצמ רוסיא אכיאש אנדיאה לבא ,תומא הז ג"קס 'ח 'יסב /ח"וא/ ןכ עמשמדכו בשויב ףא אכיא
אתיאדכו ,ם"וכעה קחכ וניא רבכד תצקמ יוסיכב ףא אכיל הז רוסיאו .תומא 'דמ תוחפ ךלוהב ףא רוסיא שי ןכו ז"טב םש
אכילש ז"טב םש בשיל ול רוסאש הזב הרומ אוהש ןויכ ם"וכעה תוקוח קלסל הזב יד יאדוד שארה לע דיה יוסיכב ףא
אצמנו ,דיה יוסיכב ז"טה םעטל הזב צ"או רוסאל ןיאש ם"וכעה קוחכ וניאש תצקמ יוסיכב ש"כו ,םש ןייע שארה יוליגב
בישיב ףאו תומא 'דמ תוחפב ףא רוסא שארה לכ יוליגבש אנידל קולח אליממ הז רוסיא אכילש תצקמ יוליגבו ,דבל ה
אוה תצקמ יוליגב ףא אוהש רבוסו ם"וכעה קוח הז 'יה אלש םנמזב שארה יוליג םתס רמאנש 'מגבש תודיסח תדמ אלא
תצקמ יוליגב קר השעמל 'מגה ןיד ןל עגונו תומא 'דב אקוד .

"ד ךלי אלד 'ירמאד המש ה"רתכ קיתעהש ק"שרגה ןושל תנווכב שרפל ךרטצנו 'דמ תוחפ עמשמד שארה יוליגב א
יוליגב לבא ,רתומ תומא 'דמ תוחפ אה עיקרה ריוא תחת תומא 'ד קר רוסא הזב שארה תצקמב קר ונייה ,רתומ תומא
'מגה ןושלב ןכ שרפל ותנווכ ןיא ,תומא 'דמ תוחפ ףא רוסא שארה לכ היה אלש ם"וכעה תוקוח דצמ רוסיאל וניאש 'מגבד
ל אלא ם"וכעה קוח ןכ זא א"אד םגו ןושלה תוטשפכ שארה לכ יוליגב ףא ירייא ושארמ הלעמל הניכשהש דצמ תודיסח תדמ
,יתראבדכ 'מגה ןידמ וקולח ללכ שרפל קר יוליגב םיקומד שארה יוליגב תומא 'ד ךלי אלו ע"שה ןושל לע ילוא ותנווכ אלא
ב ףאו תומא 'דמ תוחפב ףא אנידמ שארה לכ יוליגב רוסא אנדיאהד םושמ תצקמ הבישי . ותנווכ ןיא םגש רתוי רבתסמו
ףא ירייא יאדו ע"שהד אלא ,שארה יוליג ןושל ךופיה שרפל א"אש יתשקהדכ תצקמ יוליגב קר ירייאש ע"שב ןכ שרפל
ם"וכעה קוח םעטמ רסוא וניא ע"שהד םושמ שארה לכ יוליגב בכורד ה"קסב ע"שה לע בתכש ז"טהל םג ןכ חרכומדכו
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 9
שמ ךלהמכ אוה הלגעב בשויו רוסיא הזב שיד הימעטל אהו ,עיקרה ריוא תחת ףא אלא ותיבב קר אל ריתמ הבישיבד עמ
,'ח 'יס /ח"וא/ ז"טב שרופמכו תיבב ףאו הבישיב ףא רוסא ם"וכעה קוחד ךליל רוסאש בתכ אלש ע"שה ןידד רמול ךירצ אלא
שמש שארה יוליגב תומא 'ד ךלי אלו בתכ אלא הפוקז המוק ןידב הזמ ליעל בתכש ומכ תודיסח תדממ קר אוהש עמ ,
ףד ןישודקד אהמ ךלהמכ אוה הלגעב בשויו בוכרש ז"טה שדיח ז"ע ,בשויב אלו ךלהמב קר אוהו םירפא די 'סב םג ןכ קיידדכו
.הבישיב ףא אוהש ם"וכע קוח דצמ רוסיא םג אכיא אנדיאהש שדיח 'ח 'יסב לבא ע"שבש תודיסח תדמה וב םג שיו ג"ל המו
םעטמ רבחמה רסא אלש תומוקמה יפל יולת הז רבדש םושמ אוה ם"וכעה קוח ןכ ןיגהונ ם"וכעה ןיא תומוקמ ןתואב םאש
אנדיאה אנידל אוהש ק"שרגה תנווכ םג והזו ,עבוכה ריסהל ןיגהונ ןיאש םייברעה תומוקמב היה רבחמהו ,רוסאל ןיא
המד ןושלו ,ע"שה ןושל לע יאק אלו עבוכה ריסהל ןיגהונ ם"וכעהש וניתומוקמב אנידל ונחנא םגש המ ושוריפ אוה ןנירמאד
.וילעמ וניתוישוק וקלתסנו ,ןכ ןירמוא

,וירבדכ אלד םינורחאהמ עמשמ אה םגו ,רוסא היהי תצקמ יוסיכב ףאש הזכ שודח היאר אלב רמול הומת פ"כע לבא
רבחמהל םשה ריכזהל שארה לע דיה תחנה ליעומ ןיאש םעטבד אהמ כו 'ד 'יעס א"צ 'יסב /ח"וא/ /ח"וא/ א"מרה רבוס ן
,ריתמד ל"שרהמכ אלד 'ב 'יעס ד"ע 'יסב לע ודי חינמ רחא םא הז םעטמו ,ומצע תוסכל לוכי ףוגה ןיאד םעטמ קר אוה
יוסיכ יוה ומצע לש דיה לע דגבה לש די תיבה ךישממשכ ןכו ךרבל רתומ ושאר 'יס /ח"וא/ ט"האבב אבוה ח"בב אתיאדכ
,םש ןייע ד"קס א"צ הניא דיה אהו לש דיב קר אוה וילע םיקלוחהלו ל"שרהמל ךרבל ףא רתומו שארה תצקמ אלא הסכמ
רסוא הכרבל קרו ךולהלו הבישיל תודיסח תדמה ןינעל םג 'ח 'יסב ל"שרהמל הדומ ז"טהו ומצע , /ח"וא/ ז"טה כ"שמו
ש ותנווכ ןיא דיב יוסיכב יד תצק יארקאב שארה יוליגב ךלי וא בשי אלש ןינעל ב"קס ד"ע 'יסב תדמד רוסיאה הזב היהי
אלא ,יארקאב אלשל יארקא ןיב אלו תוחפל תומא 'ד ןיב אלא הז ןינעל קולח וניצמ אלד ,יארקאב אלש אוה םא תודיסח
הז יוצמ תצק יארקאבש הוהדב טקנ . הכילה ןינעל ש"כו תצקמ יוסיכב םג רתומ הכרב ןינעל ףאש שרופמכ אוהש אצמנו
לש איה ק"שרגה תעד ןכלו ,תומא 'ד דיחי תעד ותעד יוהו םינורחאה לככ א .

הלוגמ בורהשכו הז ןידל םג ולוככ ובורד רובסיד שארה בורמ תוחפ יוסיכב קר אוהש ד"על הארנ ק"שרגה תעדל ףא ךא
תוריהז םוש אכיל הידידל םג הסוכמ בורהשכ לבא ולוכ הלוגמכ אוה . שאר לע רמאנ רוסיאהש ןויכ םצמוצמ הצחמבו
כ וניא הצחמו הלוגמ ותעדל ףא רוסאל ןיאו הלוגמ הז בישחהל ןיא בור א"אד םושמ רוסאל ששוח הזב ףא ילוא לבא .
ילוא מ"מ ןיבוריעב וניצמדכ םצמצל א"אש ףא הצחמב ןיליקמ אה ןנברד רוסיאב םגש ףאו הסוכמ בורה היהיש ךירצו םצמצל
ףא לקהל הצר אל םשה דובכל אוה םשה תרכזהו הכרב ןינעלש ןויכ שוחל רימחה שח אליממו ,ןנברד רוסיא קפס אוהש
,הסוכמ בורה היהיש ךירצמ ילוא ןכלו קולחל אלש ידכ תודיסח תדממ קר אוהש ףא הכילהב םג רימחהל קוחד רוסיאו
הסוכמ שארל םדא ינב יניעב הז בשחנ ךא םא הסוכמ טועימב קר ףא אכיל יאדו ם"וכעה .

ךירצ ק"שרגה תעדל שוחלו רימחהל הצורה השעמל ןכלו סעקלומאריבו םיעבוכה בורב אוהש ושאר בור תוסכל
תודיסח תדממ רוסיאב קר אוהש טרפבו דיחי תעד איהש ןויכ ותעדל שוחל ןיבייוחמ ןיא אנידל לבא .םילודגה /תופיכבו/
ע"שהו 'מגה יפל יוארהמ רתוי רימחהל גהנמה היה אלש םושמ ,רוסיא ןיעכ הזב ןודל שי לארשי וגהנ רבכש התעש ףא
ןכלו םבישחהל ןיאו הברה ןכ ןישועש ומכו ךרבל ףאו בוחרב ךליל םיאשר הסוכמ ושארש ארקנש ןפואב הסוכמ ךא םא
םילקל ו"ח .

יפל קר אמתסב השוע םדא לכל גוהנל יואר ןכש ע"שבו 'מגב רכזוהד ןויכד רוסאל ןיא םימעפ השלש גהנש רדנ ןיד דצמו
לכל יוארש הבוט הדמל קר אוהד הזב רמאנש ןידה קרד רדנ תלבקל הז בשחנ אלו הז תודיסח תדמב גוהנל לארשי
לבא רדנ תלבקל םימעפ 'גב אוהש ןנירמא אמתסב ןכ גוהנל דחא ליחתה םא 'ה יאריו ח"ת ןכ וגהניש רכזוהש רבד
אלא רדנב ללכ קפתסהל ןיא תודיסח תדמ דצמ קר אוהש ףא ןכ וגהניש לארשי לכל הז רמאנ ע"שבש שארה יוליג ןינעל
ד"ע תודיסח תדמל קר אוהש השוע ע"שה .

א"גמה ירבד תריתסבו תדמו בתכ /ח"וא/ 'ב 'יסבו תודיסח תדממ קר אוה תומא 'ד ךליל ףאש בתכ א"צ 'יסבש /ח"וא/
,וירבד ץרתל םירפא דיבו לקשה תיצחמב וקחדש רוסיא אוה תומא 'ד ךלילש עמשמש תומא 'דמ תוחפ וליפא תודיסח היה
א 'ד ךלילד ד"על הארנ הז תודיסח תדמב גהנתהל לארשי לכ וגהנ רבכ לבא תודיסח תדממ אוה ןידה רקיעש ףא תומ
יוליגב ךליל אלש רימחהל שי ח"ת לכל ןכו תודיסחב םיגהנתמה םדיחיהל םידיסח תדמ לבא םיטושפ םישנא וליפא
תומא 'דמ תוחפב וליפא שארה . מהו ,ז"טהכ ם"וכעה קוח דצמ הבישיב וליפא רוסאל שי אנידלו לע גילפש עמשמ אג"
ומעטב ע"צו ז"טה , ם"וכעה קוח םושמ רוסאד הדוי א"גמה ףא הבישיב ילואו תרובחב וא לוכאל ןיבשוישכ ןישוע ןכש
עבוכה ריסהל אמלעב םישנא ם"וכעה יקוח םושמ ךולהה רוסאל ןיא ןכלו עבוכה ריסהל םכרד ןיא ךולהב לבא , רבוס ילואו
רד הלפתה תעב קר בשחנ ם"וכעה קוחד ם"וכעה קוח דצמ ןיריסמ ןיא הבישיב לבא עבוכה ריסהל םהלש קוח אוה זא ק
עבוכ אלבש םהלש ם"וכעה קוח דצמ הז תוליגר םהל ךשמנש ןויכ קוח בשחנ הז םגש רבוס ז"טהו ,אמלעב לקהל אלא
ל ם"וכע קוח ןיד הזל שי עבוכה ריסהל ם"וכע קוח םהל ןיא אמלעב הבישילש ףא ןכלו ,תובישח רתוי אוה ןיידעו ,רוסא
ז"טהכ רוסאל שיו ד"על א"גמה םעט ררובמ אל .ןייטשנייפ השמ ,ט"חוכב וכרבמה ודידי .
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 10
מ תורגא ת"וש ב ןמיס ד קלח םייח חרוא הש
ךליל רתומ םא יולגב שאר ותסנרפ ךרוצל .א"טילש רעגנלרא ללה ר"הומ דבכנה כ"עמ .ד"לשת רייא ח"רד 'ב

לעמ ועבוכ דירוהל םש ךרטציש ול םירמואש דרשמה ילעב םע שגפהל ךירצש הרשמ גישהל כ"עמ ךירצש רבדב הנה
ןירוקש הפיכ אלב שארה יולגב בשילו ושאר םש הדובעל והולבקי אל הפיכ םש שבלי םאש עקלומראי , ורובע לדתשמהו
לכויש ול םירמוא לבקתיש רחאו ,לגוסמ היהי אל םתעדלש הזכ םדא רובע לדתשהש הז לע ול םג קזיה היהיש רמוא
ודיפקי אלש ישניא לצא הרשמ גישהל יוצמ אלש רעווענעדב םש ותסנרפל הרשמהל ךירצ אוהו ,הפיכ םע םש בשיל לע
רתומ םא הז .

לכש וזכ לבא תודיסח תדמ קר קושב ךליל ףא שארה יוליג יוה תוטישה בורלו 'מגב אנידל אהד רתומד ד"על הארנה
תודיסח תדמב גהנתהל ךירצ םדא הבושתב ל"שרהמו 'ו ק"ס 'ב ןמיס ש"הצחמב ךיראהו 'ג ק"ס א"צ ןמיס א"גמב ןייע
'ב ןמיס מ"דבו 'ג ק"ס 'ח ןמיס ז"טה איבהש מ"רה םשב ובלכמ ןכ איבהש 'ב תוא בתכ שארה יוליגב םימש םש ריכזהל ףאו
ריכזהל ףאש קיסאו ךיראה 'ב ףיעס 'ח ןמיס א"רגהבו םש ןייע שרופמ רוסיא ךכ לכ עדוי וניאש ג"ר ןמיס םיקספב ד"הת
םש ןייע אנידמ וניא הלוגמ שארב הרכזה , ממ ערג אל לארשי לכב הז וגיהנה רבכש ןויכש ףא ןכלש םישודק לארשי יגהנ
יבגל סנוא אוה ןוממ סנואד בייוחמ וניא לודג דספהלד שממ השעמ ףידע אל יאדוו השע תוצמ רתויש ו"נרת ןמיסב ןייע
ןינמ עדוי וניאש י"בה םשב איבמ ז"ע םגו בייח ויסכנ רושיע דעד ו"ירה םשב בתכ 'ז ק"ס א"גמבו הוצמ לע זבזבל צ"א שמוחמ
,ול ליגב ש"כ כ"או תגשהו ,סנוא אוה ןוממ סנואש בוט גהנמ אלא ןנברד השע אל ףאו הרותד השע וניאש שארה יו
בייוחמ וניאש שמוחמ ףא רתוי לודג דספה אוה ותסנרפל אוהש הרשמ .

יוארה ןמש סנוא וניא ןוממ סנואש ואל אוה כ"אש ם"וכעה קוח אוהש וניתומוקמב רוסיא אכיאד םש ז"טה תטיש לבא
ותומכ רימחהל לודג םעט אוה ומעט אהד וילע יגילפש ףא םעטב יתקחדש 'א ןמיס ח"ואד א"ח השמ תורגאב ןייעו א"גמה ,
והיילע ךומסל שי הזכ לודג דספה םוקמב מ"מ , אלא הז םישוע םהיקוח דצמ אלש רורבש ז"הזב ונתנידמב טרפבו
קושב עבוכב ךלוה וז הנידממ שיא םושש ןניזחדכו ,רתוי והל לקנ ןכד םושמ שד אלא עבוכב ןיכלוה ןיא ימנ הרות ירמו
,עקלומראי ןישיבלמו םיעבוכה ןיצלוח תיבל ןיאבש ףכית עבוכ אלב ךליל ץוחב רקש ףרוחב ףאו הקד עקלומראיב יאדו כ"או
התיבה ןיאבשכ ץוחב עבוכב ךליל ןיחרכומו ץוחב רקשכ ףאו ץוחב םג םחשכ םיעבוכב ןיכלוה ןיא םירכנה םג הז ליבשב
בוכה ןיטשופ דצמ שאר יוליגב םיבשוי םהש אל לבא ,שארה יוליגב ןיבשוי שארה יוסכב ךליל ןיכירצ םניא םהש ןויכו ,םיע
ז"טה ארבס ןאכב אכיל ןכלד קוח הזיא תדיפק הז רימח אלש ונל שודקהו בוטה גהנמה דצמ תוריהז קר אוה ע"וכל ןכלו
ליעלדכ סנוא אוה ןוממ דספהש השעמ פ השמ ,וכרבמ ודידי יננהו . .ןייטשניי

ח ןמיס ד קלח רזעילא ץיצ ת"וש
רוסיא רבדב יולג שאר שיאב הלענה ןואגה ברה אריקיו אבר ארבג יאה דובכל ו"ת םילשורי ג"ישת טבש ח"כ ק"שעו םוי
פל ןהכה םש רקיה ס"המהעב א"טילש רדנלוה ןהכה ריאמ לאומש ר"רהומ ת"שכ 'וכו הרוהט 'ה תאריו הרותב ןיוצמה רבח םינ
.דועו ץטיוואנרשטד תונברה

.ידיל האיצמהל ליאוה ה"רתכש שיאב שארה יולג רוסיא ד"ע הרקיה ותבושת ירבד בר גנעב יתאק .דובכו הבהאב ט"השדחא
המכ הזב ריעא ז"ע ד"וחל ינשקבמש ר"תכל ברסל אלש ידכבו ,םויה לכ וילע ףפוחש 'ה תאריה תרכינ הבושתה ילתכ ןיבמ
,הרצקב םירבד .יאמקו יאמק הב ושד רבכ תאז הלאשב יכ

(א) םאו ובר ינפב שאר יוליגב ךליל רוסא דבעהש םילאעמשי גהנממ עייתסמש רפס הזיא םשמ איבמ וירבדב ה"רתכ
ץראה לכ ךלמ ינפב שאר יוליגב תכלל ונל רוסאש ה"הד הזמ ןדשו ,הדירמ הז ארקנ ושאר וינפב הלגמ . ז"ע ול ריעאו
יבהל ךרצוה אל ךכלש תשרופמ י"שרו 'מג ךכ לע וניצמ יכ ,ומחל קחרממ א לצא אתיאד (ב"ע א"ק 'ד) ןירדהנס 'סמב אוהו
שאר יולגב תויהל ןוכנ ןיא ןיליפת ץלח :י"שר שריפו .וינפב ןיליפת ץלחש ןמחנ בר רמא ךלמב די םירה רשא הזו יאמו :םעברי
גהונ וניאש ול רמולו תוארהל ךכב דרמב ליחתה אוהו ךלמה ינפל .ךלמכ י"פע ז"נה ןירדהנסד 'מגהמ אצוי שרופמ ירה
תולק גהונש לכ ינפל הזב ותוארהב הדירמ תליחת אוה ןכ השועש ימו ךלמה ינפל שאר יולגב תויהל ןוכנ ןיאש י"שריפ
ונודא ינפב שאר .

(ב) ןישודקב 'מגה ירבד י"פע י"שר ירבד ריבסהל שיו ד הימק ביתי הוה אניבר :אתיאד (א"ע ג"ל 'ד) ףלח יתפידמ הימרי 'ר
:י"שריפו .ןנבר והב יסיגד והינ איסחמ אתממ אמליד ל"א ,ארבג אה ףיצח המכ רמא אישיר יסכימ אלו הימק ארבג אוהה
.םהמ םה וליאכ םימכחב סג םבלו םלצא םיליגר דימתש חור תוסגל ןמיס אוה שארה יוליגש אידהב הזמ ונדמל ירה ןייעו .
תיאד (ב"ע ח"פ 'ד) םיחבזב םג :א חורה יסג לע תרפכמ תפנצמ .הובג לע רפכיו הבוגבש רבד אבי אנינח ר"א ןינמ , םש ןייעו
אימשד אמיא ידיל איבמ שארה יוסיכש ינפמ ריבסמש א"שרהמב קחצי רב ןמחנ ברב ךישחהש ימ קרפ ףוסב ןנירמאדכ
.שאר יולג המיא היתקבש אלד יהו ,ל"נה ןירדהנסב י"שר ירבד ריפש רבסומ ז"יפל כ"או ןמיס אוה שארה יוליגש ינפמ וני
ךלמ ינפל תוסג תוארהל רוסא יכ ,דרמ תלחתהכ תאז בשחנ היה ןכלו ,תוסגל א"ל 'ד) ןישודקב 'מגה ירבד רבסה םג והזו .
י"שר ירבדכ ונייהו .ישארמ הלעמל הניכש רמא שארה יוליגב תומא עברא יגסמ אל עשוהי ברד הירב אנוה בר :אתיאד (א"ע
ל"נה ןירדהנסב ,ךלמה ינפל שאר יוליגב תויהל ןוכנ ןיאד ,ודובכ ץראה לכ אולמ רשא םלוע לש וכלמ ונכלמ ינפל כ"וכעאו
שיאה ותוא לש ובלב ןנוקה דרמ לש הליחתו לוע תקירפ לש ןמיס והז שאר יוליגב תכלל ליחתמש ימו .
ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 11

(ג) ב"פ יתבר הלכב אתיאד המ הזב איבהל ףיסוהל שיו רמוא רזעילא יבר םינפ זע : יבר ,הדנה ןב רמוא עשוהי יבר רזממ
הלג דחאו ושאר תא הסכ דחא תוקונית ינש םהינפל ודמעו רעשב םיבשוי םינקז ויה תחא םעפ ,הדנה ןבו רזממ רמוא אביקע
.הדנה ןבו רזממ רמוא אביקע יבר ,הדנה ןב רמוא עשוהי יבר ,רזממ רמוא רזעילא יבר ושאר תא הליגש הז ,ושאר תא
בתנש םש ראובמו .םש ןייע הדנה ןבו רזממ היהש אביקע יבר ירבדכ ףוסבל רר ךירצש המכ דע םדעב םירבדמ םירבדהו
ל"זח ירבדכ ז"הועב ויתוחרוא םישל םדאה :(ב"ע 'ד) הטוסו (א"ע 'ה 'ד) ק"ומב האורו הכוז ז"הועב ויתוחרוא םשה לכ
אוה ךורב שודקה לש ותעושיב ו ארקת לא םיקלא עשיב ונארא ךרד םשו 'אנש .ךרד םשו אלא םש

(ד) תודיסח תדיממ קר וא אנידמ אוה שארה יוליגב ךליל רוסאש הז םא הלאשה םצעל עגונבו תידוסיו תירקיע לבא]
וילע רומשל זועו ףקות רתיב ךכ ליבשב הוצמו םיקלא םלצב ארבנש רתויב ביבחה ילארשיה םדאה תומד בוציע הב יולתה
.[וניע תבבכ ופה הזב וכיראה רבכ הברה םיקס ןרמא אל םש ןנירמאד אה לע (א"ע 'ח 'ד) ןישודק י"שרב ןייעל קר הזב ןייצאו ,
('ו 'יעס 'ב 'יס) ח"וא ע"ושבו (ו"ה תועיד 'המ ה"פב) ם"במרבו ,הישירא ארדוס היל יעבמו אוה הבר ארבגד אנהכ בר אלא
רפוס םתח ת"ושבו (ב"ע 'יס) ל"שרהמ ת"ושו (ג"קס 'ח 'יסב) ז"טבו ,ה"קס א"גמבו .םש ןייע דועו ('ב 'יס) םיטוקילב ו"ח
.גרבנידלוו אדוהי רזעילא ר"האב ת"שוד הרקוהבו הכרבב הזב םייסאו .םיקיתעו םיכורא םירבדו

נשמ ת"וש גית ןמיס ט קלח תוכלה ה
ל"נהל דוע
אקוד שאר יולגב תויהל הצורש הבושת לעב
.הזל הביסה ןיבמ וניאש ורמאב הק'למרי ילב םירועישו הלפתב בשיל הצורו (הק'למרי) הפיכ שובלל הצור וניאש ת"עב (י

יירואד אוה םא םישנאב שאר יולג ןידב א"גמהו ז"טהו ל"שרה וקלחנש םגה ד"נעפלו םושמ וא אגהנממ וא את
ארקנ ןכלד םלועה יפב רוגשו הזב אצויכו ללפתהלו דומלל טרפבו שארה יוסיכב אמלע גהנ רבכ מ"מ םהיתוקוחבו
לאמ ארי רמולכ לאמרי הוצמ הניא םישנאל הוקמב הליבטו הריבע הניא עבוכ ילב ךוליהש לודגה ןרהא 'ר םשב םירמואו
יוליג סאוו תוריבע יד יצ" לבא םייסו טגנערב הרהט הוקמ סאוו תוצמ יד יצ ןוא ,טשינ הריבע םוש ןייק ןעגנערב טגנערב שאר
"טשינ הוצמ םוש ןייק טגנערב הפיכ ילב ד"מהיבבו םירוחבה ןיב בשיל וחינהל ןיא ד"נעפלו .

בי ןמיס א ךרכ תוגהנהו תובושת
הלוגמש םרוגו יולג ושארש וריבחל םולש רמול :הלאש - םולש בישי שארה

אתיא (א י) תבשב ,שודק םש והזש ץחרמה תיבב םולש ריכזהל רוסאש ,קחמנ וניאש ל"סד (אלא ה"ד .י) הטוס 'סות ןייעו
ךתרות ורפה 'הל תושעל תעש םושמ םולש רמול וריתהש (א דנ) הנשמב תוכרבבו ה"ד 'ב ג"כ תוכמ ן"בירה 'יפב 'יעו
" אוה ךורב שודקה לש ומש ריכזהל אוה רתיההד ,תליאשו םוקמב לבא ,דובכ ךרדב וריתהו וריבח םולשב לואשל "םולש
ןידה אוה הרואכלו ,ל"נה תבש 'מגב ראובמכו וריתה אל ץחרמה תיבב ומכ הנוגמ יולגב שאר םולש ול רמול ןיא
רוסיא הזב רובעלו שאר יולגב םולש בישהל ולישכמש .

'יס י"בב ראובמ ,הלוגמ שארב הרכזא איצוהל רוסיאה רקיע םנמאו שיד ,ב"יפ םירפוס 'סמב ,אתגולפב אוהש א"צ
הלוגמ שארב הרכזא איצוהל ןירסוא שיו ןיריתמ יכה רוסיאל טקנ םחורי וניברד ןויכו תקולחמ אוהש הארנ י"בה םש 'כו ,
,'וכו רוסאש א"י ג"ס םש ע"ושב פ"כו ,ןניטקנ 'סמב ד"מל ףאד ד"וסב ב"ס 'ח 'יס ורואיבב א"רגה 'כ הזב ףא םנמאו
םירפוס תודיסח תדיממ קר אנידמ וניא רסואש רוסיא ןיא אתלימד אללכ" :םש א"רגה קיסמו ןכ עמשמ אל תוכרב 'מגבד
'ד ינפל םידמועש םישודקל םויה ראשו רסומה דצמ רבדה ןוכנ זא הלפתה תעב ןכו םילודגה ינפל קר הלוגמ שארב ללכ
] ."דימת אל םהיתוקוחבו םושמ ונינמזב ימנ הזב ורסא םיקסופה ךא ןידמ קפסהש ונינודנל עגונ וניא הז ךא ,וכלת
הלוגמ שארב םשה תרכזה .[ בתכש א"צ ןמיס םיקספב ןשדה תמורתהמ איבה א"צ ןמיסל ונוילגב ל"ז א"ערגה ןכו
אידהל רוסיא וניצמ אל הלוגמ שארב הרכזא איצוהלד .

אוה ז"כ ךא ,שאר יוליגב ויפמ הרכזא איצוהל רימחהל ל"ייק יאדובד ףא םנמאו וננודנב לבא ,הרכזא םשל םשה איצומב
ונד אלש אפוג אהמ הברדאו ,הלוגמ שארב רוסיא וניצמ אל הזב וריבח תא ךרבל ידכב קר הרכזא םשל איצומ וניאש
אלו ,םימורע םש םידמוע ימינפה רדחבש יפ לע ףא רתומ היה ה"אלבש עמשמ ,םוקמה םושמ קר ץחרמה תיבב רוסאל
הלוגמ שאר םושמ ורסא יא םג , הרכזא רמול רוסיאל רוהרהב ףא רוסאש ץחרמה תיבב השודק ירבד רמול רוסיאה תוושהל ן
.רוסא וניא םולש םשבש ל"י יאדו יפט ליקד ןויכ כ"או ,רתומ רוהרהבש ןויכ שארה יוליגב

ןיא כ"א ,ללכ שדקה ןושל םירבדמ אלו ,תונושלה לככ "תירבע"ה הפש םויה םלצא טשפתנש ולאש דדצל הארנ טרפבו
וטושפכ םולש תכרבל קר םשה תרכזהל ללכ םולש תרימאל םינווכמ ע"וכל ךכ איה םלצא תרבודמה הפשהש ב"ויכו ולאבו ,
,הזב םלישכמש רמול ךייש אל םשה תרכזהל ללכ ןיוכתמ וניא ירה הזו ,"ארית ךיקלא 'ד תא" םושמ רוסיאה דוסי ירהש ,
לב ןודנהש ןאכ טרפבו ללכ רימחמד ןאמ תילד הארנ הזבו ,הזב אנידמ רוסיא ךייש אל א"ערגהו א"רגה תעדלו רוע ינפ
רוסאל םוקמ ןיא יאדוב רוע ינפל ןידמ כ"א .

ד"סב תוצמ גב שאר יוסכ ב יק תבש םיר ח
www.swdaf.com 12
לבא ,המודכו "בוט רקוב" קר רמואו ,דיבעק ומצעל תודיסח תדמ ,ול בישיש ששחמ םולש לואשל אל רימחמה ןכל
רוסאל ששח ונל ןיא אנידמ .

םלועל קדקדש ל"צז דחא לודגמ יתעמש םנמא תושעל תע ינפמ קר וריתהו ,ש"תי ומש והזש "םולש" םיעשרל רמול אל
ךרבל ןיאש ש"כו ,םיעשרל 'ה רמא םולש ןיא אולה ,םישיגרמ אלו הביא ןיאשכ םיעשרב לבא ,והפדרו םולש שקבו 'הל
!בוט ברע וא רקוב קר םהל רמול גהנו קדקד ןכלו ,םולש ארקנש ש"תי ומשב םתוא םירדנב וניצמ הזמ רתויו ימב [א ח]
,םולש םישנא 'יל דיגיו םיכרד תשרפב בשיש ,םתה רמאק אצומ וניא םאו ,ול ריתהל םידמול הרשע ץבקיש ,םימשהמ הדנתנש
.םש ןייע םירוסיה ןמ הזב ול ןיגמ םולש ול םירמואש ידי לעש םש ל"ז םינושארה 'יפו ,ול ובישיו הניא "םולש" תכרבש ירה
לש עפשו הכרב אלא ,אמלעב הרימא םיעשרל 'ד רמא םולש ןיא רמאנ הז לעו ,םימחר .

םולש רמאי יכ שאר יולגב ךלוהש ימל די תתל אל "תואנק תחנמ" רפסמ איבמ ('ז ןמיס א"ח) "םירפא תובבר"ב יתאצמ בוש
םלצא םויה טשפתנש ולאב דדצל םג שיש ליעל ש"מכ הארנ ד"עלו ,ריתהל (ד"י ןמיס ד"וי) השמל הכלה ת"ושמ איבמו ,רוסאו
רמול ל"זח ירבד םייקל אלו ,וטושפכ םולשב הנווכה ,ללכ שדוקה ןושלכ םירבדמ אלו ,תונושלה לככ "תירבע" הפשב רבדל
ג"הכו ,הזל ונווכתנ אלש םלישכמ וניאש הארנ ,ןכ םלצא רבודמה הפשהש םהב אצויכו ולאבו ,םשה תכרב וב לולכש ,םולש
.ללכ םיקסופה ורימחה אל

ע ןיי השרפה ינויגה ל חפסנ רפס תומש שאר יוסכ ןינעב סורטנוק ) ןמרסוו ירא 'ר (

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->