You are on page 1of 7

Azfa Hanani (Halis Azhan Mohd Hanafiah) Sinopsis Novel ini memaparkan pengorbanan seorang gadis remaja, bernama

Azfa Hanani ( Nani ). Azfa Hanani merupakan murid tingkatan 5 Kenanga, Sekola !enenga Seri "ian. Azfa Hanani diminta men#amar sebagai $engku !urni ole $engku !azran dan isterin#a S#afinaz.Hal ini demikian kerana $engku !urni tela meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan ra#a."atin !azia #ang turut terlibat dalam kemalangan itu koma .Apabila "atin !azia sedar daripada koman#a dia tidak dapat menerima ken#ataan ba a%a anak perempuan tunggaln#a tela di jemput &lla i. Azfa Hanani #ang idup dalam kemiskinan di ruma 'ak !adi ('ak (ong) tela mengambil buku rujukan tanpa kebenaran pi ak sekola .$ujuann#a adala untuk mengulang kaji pelajarann#a .'ada masa #ang sama anak 'ak (ongn#a )uraini mengalami pen#akit lumpu . Azfa Hanani #ang merasakan dirin#a membebani keluaga 'ak (ong bertekad untuk menerima ta%aran pen#amaran sebagai $engku !urni.Azfa Hanani menerima ta%aran itu kerana $engku !azran berjanji untuk menanggung kos ra%atan )uraini. Azfa Hanani diba%a ke banglo "atuk $engku !akmur untuk menemui "atin !azia . Azfa Hanani tela diberi penjelasan dan tunjuk ajar ole $engku !azran dan isterin#a tentang tingka laku $engku !urni .'en#amaran itu nampakn#a ber asil kerana "atin !azia tidak dapat menges#aki apa*apa kekurangan #ang ada dalam diri Azfa Hanani.Kemudian Azfa Hanani di antar bersekola di Sekola !enenga $aman Sari. "i situ,dia mengenali rakan* rakan $engku !urni,seperti $engku +llina, Suzana,Adriani,+kran dan lain*lain.Azfa Hanani turut mengenali beberapa orang pelajar #ang tidak men#ukai $engku !urni iaitu (aili,S#afika dan ,uziana."i banglo "atin !azia dan di sekola barun#a pelbagai peristi%a gembira dan sedi dilalui. Azfa Hanani tela memba-a diari $engku !urni.!elalui diari ini terbongkar ra sia -inta #ang ter alang antara $engku !urni dan +kran..inta mereka ter alang disebabkan abang $engku !urni,$engku !uzaffar mementingkan status keluarga mereka sebagai golongan ka#a dan bangsa%an.Hal ini men#ebabkan konflik berlaku antara Azfa Hanani dan $engku !uzaffar.'ertengkaran mereka tela didengari ole "atin !azia ,akibatn#a pen#amaran Azfa Hanani terbongkar."atin !azia tela meng alau Azfa Hanani . Azfa Hanani pulang ke ruma 'ak (ong !adi di Kampung !erpati.$engku "atuk !akmur dan "atin !azia datang ke Kampung !erpati untuk memo on maaf dan memujuk Azfa Hanani agar kembali ke banglo mereka.$engku "atuk !akmur men-eritakan kisa #ang terjadi enam belas ta un #ang lalu.!enurut beliau kematian ibu bapa Azfa Hanani disebabkan ke-uaiann#a semasa memandu dalam keadaan mabuk.$eksi #ang dinaiki ole ibu bapa Azfa Hanani tela terjunam ke dalam gaung dan Azfa Hanani ter-ampak keluar."atin !azia #ang bersimpati dengan Azfa Hanani tela men#usuin#a. "atin !azia dan "atuk $engku !akmur ingin menebus kesala an mereka.!ereka memujuk agar Azfa Hanani kembali tinggal bersama*sama mereka.Ak irn#a Azfa Hanani bersetuju untuk kembali tinggal di banglo itu dengan identiti sebenarn#a."ia juga mengeta ui ba a%a ibu bapa +kran sebenarn#a merupakan pens#ara di /niversiti Kebangsaan !ala#sia. !ereka bukann#a miskin sebagaimana #ang dikatakan ole $engku !uzaffar.

Sinopsis Bab Demi Bab Novel Azfa Hanani $akut Ketika rakan*rakann#a menumpukan per atian ter adap pembelajaran Kimia, Azfa Hanani diburu rasa takut sekiran#a naman#a dipanggil ole pengetua kerana men-uri buku dari perpustakaan. 'adan#a, dia bukan bertujuan untuk men-uri sebalikn#a an#a 0meminjam0 untuk mengulang kaji pelajaran kerana tidak mampu untuk membeli buku rujukan. "ia takut dibuang sekola kerana perbuatan men-uri #ang dilakukann#a. Semua al ini terjadi disebabkan kemiskinan keluarga 'ak (ong !adi #ang memeli aran#a sejak kedua*dua ibu dan bapan#a meninggal dunia akibat kemalangan jalan ra#a. "ia semakin takut apabila pengetua ma u menemuin#a. Siapa !ereka1 "i dalam bilik pengetua, terdapat tetamu #ang begitu asing bagin#a, iaitu $engku !azran, S#afinaz dan S#arifa 2ozan. !ereka memberita un#a dia seiras $engku !urni, seorang remaja #ang meninggal dunia dalam suatu kemalangan empat bulan lalu. $engku !azran dan S#afinaz memberita u ba a%a dia berkunjung ke ruma S#arifa 2ozan semalam dan ternampak gambarn#a dalam album. 3ambarn#a seiras %aja adikn#a, $engku !urni. Azfa Hanani dita%arkan menjadi anak angkat keluarga ka#a dan men#amar sebagai $engku !urni kerana %aja mereka seiras. "atin !azia tidak dapat menerima akikat ba a%a anak gadis tunggaln#a tela meninggal dunia. "ia menudu anak*anak lelakin#a tela melarikan $engku !urni. 4le sebab itu, mereka ber-adang untuk mengambil Azfa Hanani menggantikan $engku !urni bagi menenangkan ati "atin !azia . Azfa Hanani agak risau untuk menerima ta%aran itu %alaupun dijanjikan dengan pelbagai keme%a an. Namun begitu, dia memerlukan keizinan ole pak long dan mak longn#a. Kerana $erdesak $engku !azran dan S#afinaz #ang ditemani ole Abang Norman dan 'ak Haji Ars ad tiba di ruma pak long untuk berbin-ang dengan pak long dan mak long. 'ak Haji Ars ad menjadi orang tenga dalam perbin-angan itu. $engku !azran men-eritakan kemalangan #ang menimpa adikn#a, $engku !urni. !enurut $engku !azran, apabila ibun#a, "atin !azia tersedar daripada koma, #ang ditan#an#a iala $engku !urni. 'uas mereka berdali dengan mengatakan $engku !urni mengikuti program pertukaran pelajar ke 5epun. "ia tidak mampu berterusan menipu dan tidak ma u ibun#a meng adapi tekanan ji%a. $engku !azran meminta keizinan pak long dan mak long untuk memba%a Azfa Hanani ke Kuala (umpur. Sebagai balasan, sekiran#a Azfa Hanani ma u menggantikan tempat 0$engku !urni0, kos perubatan anak pak longn#a, )uraini #ang ampir lumpu akan ditanggung. Azfa Hanani berfikir, sekiran#a dia masi kekal di Sekola !enenga Sri "ian, dia akan dibuang sekola kerana men-uri buku di perpustakaan. Selain itu, bila*bila masa sa aja pak longn#a akan member entikan persekola ann#a kerana kesempitan idup. Setela memikirkan masala

dirin#a dan pen#akit )uraini mampu sembu , ak irn#a dia menerima ta%aran $engku !azran. Sea%al Ke adiran "i Hotel /niverse, $engku !azran dan isterin#a, S#afinaz mengajar -ara*-ara bertutur, makan dan bergaul dengan "atin !azia . Apabila tiba di banglo #ang dimaksudkan, dia diba%a ke bilik $engku !urni . $engku !azran dan S#afinaz memujuk Azfa Hanani akan sikap kasar $engku !uzaffar #ang mengungkapkan kata*kata men#akitkan atin#a. Azfa Hanani kemudian bere at di dalam bilik itu. Ketika itu, dia teringat akan kata*kata Nordin sebelum dia bertolak ke sini, ba a%a bukan dia #ang ditudu men-uri buku, sebalikn#a melibatkan beberapa orang pelajar lelaki. Apabila "atin !azia terjaga daripada tidur, Azfa Hanani diba%a bertemun#a. "ia mengikut ara an seperti #ang diajar ole $engku !azran dan S#afinaz. Sebagai !urid 6a aru Azfa Hanani di antar belajar di Sekola !enenga $aman Sari. "i sekola itu, dia berkenalan dengan saudara dua pupu $engku !urni, iaitu $engku +llina. "ia juga berkenalan dengan rakan*rakan $engku !urni #ang lain seperti Adriani, +kran, selain 7musu 7 $engku !urni, iaitu (aili, S#afika , dan ,auziana #ang dipanggil,Kumpulan 6udak 3lamor. $engku +llina men#atakan ke airanann#a kerana se ingga kini kad pengenalan, kad A$! dan dompet $engku !urni belum ditemukan lagi. &mbalan 6udi Sekembalin#a Azfa Hanani dari sekola , dia tela disambut ole "atin !azia . "ia makan bersama*sama dengan "atin !azia dan Kak ,inaz. "ia kekok makan menggunakan sudu dan garpu. Azfa Hanani bertan#akan tentang dompet $engku !urni #ang ilang itu kepada Kak ,inaz. Kak ,inaz men#atakan ba a%a mungkin dompet itu tela diambil orang. Azfa Hanani bimbang ra sian#a terbongkar. Kak ,inaz me#akinkann#a ba a%a ma#at #ang dikebumikan itu memang ma#at $engku !urni. "i dalam bilik, Azfa Hanani menemukan diari $engku !urni ."ia memba-a diari itu untuk mengeta ui peribadi $engku !urni. $engku "atuk !akmur datang menemui Azfa Hanani di bilikn#a. "ia akan memba#ar 2!588 sebulan kepada Azfa Hanani sebagai upa kerana men#amar sebagai $engku !urni. Azfa Hanani tidak men#angka budin#a akan dibalas dengan %ang ringgit. Namun dia terpaksa menerima %ang itu demi membantu pak long di kampung. Kerena (aili Azfa Hanani ke sekola untuk meng adiri majlis perjumpaan pelajar tingkatan 5 bagi membin-angkan projek Hari Sumbangsi . 'rogram #ang diatur meliputi pasar ria, kejo anan sukan terbuka, dan pameran. 'ada ta un lalu program tersebut tela berja#a mengumpul %ang seban#ak 2! 9: ribu. (aili tidak berpuas ati dan mendak%a kononn#a terdapat ketidakadilan dalam pengagi an slot. "ia tidak berpuas ati kerana tidak diberikan slot mengendalikan !alam

6akat Sumbangsi . (aili turut mempertikaikan kejujuran dan keik lasan ja%atankuasa #ang terlibat. "ak%aan (aili dibanta ole +kran dengan menjelaskan ba a%a agi an slot dibuat melalui undian. Setiap ketua tingkatan mengambil ba agian dalam undian tersebut dan se arusn#a soal ketidakadilan tidak sepatutn#a ditimbulkan. $ertan#a*tan#a Azfa Hanani tertan#a*tan#a mengapa dia tidak dapat berbual panjang dengan +kran. (ida n#a menjadi kelu ketika ber adapan dengan +kran. "ia juga tertan#a*tan#a akan al +kran menjual burger ber ampiran dengan 'laza .a a#a sedangkan ga#an#a tidak memba#angkan kesusa an idupn#a. "i perpustakaan, ,auziana dan S#afika mena%arkan Azfa Hanani sebagai penga-ara !alam 6akat Sumbangsi kerana suaran#a sesuai. Azfa Hanani ta u ba a%a majlis itu diuruskan ole pelajar $ingkatan 5 Sastera &&, jadi dia berangganggap ba a%a dia tidak perlu masuk -ampur. Azfa Hanani menolak dengan baik kerana men#edari niat mereka tidak ik las. 'enolakann#a itu membuatkan mereka begitu mara . +kran Azfa Hanani mengikuti kelas ba asa &nggeris dan ba asa 5epun di &nstitut (ingua ,ran-a. "ia pergi ke &nstitut untuk meminjam beberapa bua buku. Sebenarn#a itu -uma ralasan untuk keluar dari ruma . Hasrat atin#a adala untuk menemui +kran. Ketika berada di tempat tersebut, &skandar ma u meng antarn#a pulang dengan menaiki motorsikal. Azfa Hanani menolak kerana dia tidak mengenali lelaki itu. Azfa Hanani berpeluang bertemu +kran #ang menjual burger pada ari itu.+kran menjelaskan minatn#a untuk menjadi akauntan. !elua 2asa Azfa Hanani melua kan perasaann#a kepada +kran dan menjelaskan ba a%a dia bukan $engku !urni. "ia an#a seorang budak kampung #ang idup dalam serba kekurangan. "ia bukan anak manja $engku "atuk !akmur dan "atin !azia . Azfa Hanani an#a men#amar sebagai $engku !urni untuk memenu i janjin#a kepada Abang !azran dan Kak ,inaz. "ia juga menerima ta%aran mereka kerana tidak ma u ke-i-iran dalam pelajaran. Selain itu dia ingin membalas budi pak long dan mak longn#a. Abang !azran dan Kak ,inaz tela berjanji untuk menanggung segala kos ra%atan )uraini #ang lumpu . 6ukan "iran-ang Azfa Hanani tidak meran-ang untuk ke ruma $engku +llina. $engku +llina mengajakn#a ke ruma kerana pasukan ,orum 2emaja Sekola !enenga $aman Sari akan mengadakan sesi perbin-angan dan lati an. "atin !azia memberikan persetujuan agar Azfa Hanani ke ruma rakann#a, $engku +llina. Azfa Hanani berasa bersala kerana berbo ong kepada "atin !azia . "atin !azia mengingatkan Azfa Hanani agar memberikan fokus ter adap S'! supa#a memperole keputusan -emerlang seperti 0abang*abangn#a0. $engku !uzaffar meng antar Azfa Hanani dengan menaiki motosikal berkuasa tinggi. Setiban#a di ruma $engku +llina, rakan*rakann#a tela sedia menunggu. $engku +llina meminta Azfa Hanani menggantikan tempatn#a sebentar sebagai 'engerusi ,orum 2emaja, sementara dia mengendalikan

mes#uarat sekretariat pameran luar untuk Hari Sumbangsi . Setela a li*a li pasukan ,orum 2emaja meli at kepeta an dan kelan-aran Azfa Hanani sebagai pengerusi, mereka memutuskan ba a%a Azfa Hanani akan kekal mempengerusikan ,orum 2emaja. !elulu pertandingan ,orum 2emaja #ang akan diadakan di de%an besar sekola bakal berlangsung sebentar lagi. Azfa Hanani membuat persiapan; memakai tali le er dan meng afal skrip. Azfa Hanani mendapat k abar gerai burger +kran tela dibakar men#ebabkan dia bergegas ke bilik persatuan untuk mendapatkan penjelasan daripada +kran. +kran tidak ditemui sebalikn#a dia bertemu dengan (aili #ang tidak berpuas ati akan sikapn#a menarik diri sebagai penga-ara !alam 6akat Sumbangsi . Kata*kata ina #ang diu-apkan (aili tela menggetarkan perasaan Azfa Hanani sebelum melangka ke pertandingan ,orum 2emaja. Hadia 6ererti 'asukan #ang disertai ole Azfa Hanani dalam pertandingan ,orum 2emaja tela berja#a menjadi jo an dan Azfa Hanani diumumkan sebagai 'engerusi ,orum $erbaik. 2amai #ang memuji suara Azfa Hanani amat lunak dan sesuai menjadi penga-ara televis#en. Seterusn#a, "atin !azia tela mengadakan majlis ulang ta un #ang ke*9< untuk $engku !urni. Azfa Hanani, %alaupun mengambil peranan sebagai $engku !urni, tetapi berasa ter aru kerana diraikan dalam majlis #ang begitu meria . +kran datang le%at lalu men#era kan adia melalui pintu pagar ruma . Azfa Hanani melua kan perasaan rindun#a ter adap pak long sekeluarga di kampung kepada Abang !azran. Abang !azran berjanji akan memba%a Azfa Hanani pulang bertemu dengan keluargan#a di kampung. Abang !azran juga meminjamkan telefon bimbitn#a kepada Azfa Hanani agar dia dapat meng ubungi ka%an*ka%ann#a di kampung. !isteri =ang $ersimpan Azfa Hanani memanfaatkan sepenu n#a peluang #ang diberikan ole Abang !azran untuk meng ubungi rakan*rakann#a di kampung. Azfa Hanani mengimbau perbualann#a dengan rakan*rakan sekampungn#a, ,alina dan Aini. Kak ,inaz memberita u Azfa Hanani ba a%a Abang !azran bersetuju untuk memasang talian telefon di ruma pak long. Abang !azran juga akan membelikan Azfa Hanani telefon bimbit #ang ba aru. Azfa Hanani membuka adia #ang diberikan ole +kran. Azfa Hanani terkejut apabila mendapati adia itu berupa dompet milik ar%a $engku !urni dan di dalamn#a terdapat sejumla %ang, beberapa keping kad, dan se elai kertas -atatan. Kunjungan !engejut Azfa Hanani men#uarakan asratn#a kepada Kak ,inaz untuk men#ambut kepulangan pak long dan )uraini daripada menjalani ra%atan di &ndonesia. Kak ,inaz berjanji untuk memba%a Azfa Hanani pulang ke kampung semasa -uti semester pertama nanti. Sekembalin#a daripada mengikuti kelas ba asa di &nstitut (ingua ,ran-a, Azfa Hanani terkejut meli at pak long dan )uraini berada di ruma "atin !azia . Kerinduan Azfa Hanani terubat kerana dapat berbual* bual dengan pak long dan )uraini. !enurut )uraini, $engku "atuk !akmur seakan*akan suda mengenali keluarga mereka sebelum ini.

Hari Sumbangsi Hari ini berlangsungn#a Hari Sumbangsi di Sekola !enenga $aman Sari. Sambutan Hari Sumbangsi pada ta un ini lebi meria . +kran #ang menjadi pengerusi persatuan pelajar tingkatan lima sibuk mengendalikan program sempena Hari Sumbangsi . Ada k abar angin #ang mengatakan ba a%a !alam 6akat Sumbangsi akan dipulaukan ole pelajar #ang tidak berpuas ati. Azfa Hanani mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan +kran di bilik persatuan. Azfa Hanani mendesak +kran untuk berterus*terang tentang pun-a dia menjau kan diri daripadan#a. Ak irn#a +kran membuat pengakuan #ang mengejutkan. +kran mengakui mempun#ai ubungan istime%a dengan $engku !urni. Namun ubungan itu terpaksa diputuskan atas sebab*sebab tertentu. 'ada pertemuan terak ir sebelum kemalangan itu, dompet $engku !urni tertinggal dan dia men#impan dompet tersebut. $erusir Azfa Hanani masi lagi tertan#a*tan#a tentang ubungan antara +kran dengan $engku !urni. Azfa Hanani membuat tekaan ba a%a "atin !azia la pun-a ubungan $engku !urni dengan +kran terputus. "engan menggunakan teori fizik, Azfa Hanani berja#a memba-a ra sia #ang terkandung di dalam diari $engku !urni. Azfa Hanani lantas bersemuka dengan $engku !uzaffar untuk mendapatkan kepastian. $engku !uzaffarla rupa*rupan#a #ang menjadi dalang #ang merosakkan ubungan #ang terjalin antara $engku !urni dengan +kran. $engku !uzaffar memberita u ba a%a dia meng alang ubungan antara $engku !urni dengan +kran kerana ingin menjaga nama baik keluarga disebabkan +kran daripada keluarga miskin. Azfa Hanani berasa ter ina kerana dirin#a juga daripada keluarga miskin. Azfa Hanani tidak berpuas ati kerana kini $engku !uzaffar melarangn#a berka%an dengan +kran pula. Ak irn#a berlakula pertengkaran antara mereka dan didengari pula ole "atin !azia . "atin !azia amat mara apabila mendapati Azfa Hanani selama ini men#amar sebagai $engku !urni. Azfa Hanani ditampar, kemudian di alau keluar dari banglo itu. Hakikat Azfa Hanani ma u terus pulang ke kampung, tetapi $engku !uzaffar menumpangkan Azfa Hanani di ruma $engku +llina. Ak irn#a, Azfa Hanani dapat kembali tinggal di ruma pak longn#a di Kampung !erpati. Namun, pak long dan mak longn#a masi belum mengeta ui ba a%a Azfa Hanani sebenarn#a tela diusir keluar dari ruma "atin !azia . Sebelum ini, Abang !azran dan Kak ,inaz berjanji untuk memujuk "atin !azia untuk menerima Azfa Hanani kembali. Namun, Azfa Hanani tela membuat keputusan untuk terus tinggal di kampung. Azfa Hanani terkejut apabila keluarga $engku "atuk !akmur datang men-arin#a di kampung. Ak irn#a terbongkar ra sia apabila $engku "atuk !akmur men-eritakan ba a%a diala #ang tela melanggar teksi #ang dinaiki ole Azfa Hanani sekeluarga se ingga mengakibatkan kematian ibu dan bapa Azfa Hanani. "atin !azia tidak sampai ati apabila meli at Azfa Hanani #ang ketika itu masi ba#i menangis kelaparan lalu men#usuin#a. Selama 9: ta un, $engku "atuk !akmur berusa a untuk menjejaki Azfa Hanani. 'en-ariann#a ber asil

setela berbual*bual dengan pak long #ang kebetulan berkunjung ke ruma n#a sekembalin#a daripada menemani anakn#a, )uraini #ang mendapatkan ra%atan di &ndonesia. Segala*galan#a 6erak ir Azfa Hanani kembali tinggal di banglo $engku "atuk !akmur dan "atin !azia . Kali ini dia ma u dikenali dengan identiti sebenar, bukan sebagai $engku !urni lagi. $engku !uzaffar pula semakin mendekatkan diri dengan agama. Aktiviti Hari Sumbangsi tela berja#a mengumpul dana seban#ak 2!9:,:55.88. S#afika dan ,uziana bersikap baik ter adap Azfa Hanani. !otosikal #ang ditunggang ole &skandar terlibat dalam kemalangan jalan ra#a dan &skandar tela terbunu . !anakala (aili #ang membon-eng motosikal tersebut tela -edera para dan kini di %ad &./. 'asukan #ang men#ertai ,orum 2emaja tela menjadi jo an peringkat negeri dan Azfa Hanani tela dinobatkankan sebagai 'engerusi ,orum $erbaik. 'ada suatu ari, Azfa Hanani menaiki teksi ke ruma +kran. Ketika Azfa Hanani tiba, dia meli at $engku !uzaffar sedang membantu +kran men#iapkan sebua gerai. Ak irn#a Azfa Hanani mengeta ui kedudukan perkara #ang sebenar iaitu, $engku !uzaffarla #ang membakar gerai burger +kran. Sementara itu, +kran bukanla daripada keluarga #ang susa . A#a dan ibun#a merupakan pens#ara /niversiti Kebangsaan !ala#sia #ang kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat doktor falsafa di Amerika S#arikat. Adik*adik perempuann#a ikut serta manakala adik lelakin#a menuntut di sebua sekola berasrama penu . "ia selesa tinggal dengan datuk dan nenekn#a.