You are on page 1of 262

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MALAYSIA

NOTA KURSUS TAHUN 2006

KUALA LUMPUR (K-DICODE)

PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER DAN KONTRAK

DISEDIAKAN OLEH:
HJ. IZHAR BIN HJ. IDRUS JURUUKUR BAHAN KANAN, BAHAGIAN UKUR BAHAN, JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50626 KUALA LUMPUR.

PENYEDIAAN DOKUMEN T E N D E R DAN D O K U M E N K O N T R A K


Di Institut Pembangunan Kompetensi JPS Malaysia Jln. Ampang Pada 07 - 09 Jun 2005

TAJUK-TAJUK LJT:AMA

PENYEDIAAN D O K U M E N TENDER
BAHAGIAN A BAHAGIAN B BAHAGIAN C BAHAGIAN D

PENDAHULUAN KAEDAH PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER

PENYEDIAAN DOKUMEN T E N D E R
PENYEDIAAN D O K U M E N SEBUTHARGA

SETUJUTERIMA T E N D E R
AM PENYEDIAAN SURAT SETUJUTERIMA TENDER PENGHANTARAN DAN PENERIMAAN

PENYEDIAAN D O K U M E N KONTRAK
AM S U R A T NlAT TINDAKAN D A U M PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK MENANDATANGANI PENGEDARAN PENYJMPANAN
. .

Senarai Jadual dan Lampiran rujukan


JADUAL JADUALA JADUAL B
;

Kategori Dokumen Tender Kandungan Dokumen Tender lazim

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1A -Kandungan Dokumen Tender bagi Tender Terbuka lebih RM 1.0 Juta Larnpiran 1B - Kandungan Dokurnen Tender bagi Tender Terbuka kurang RM 1.0 Juta Lampiran 1C - Kandungan Dokumen Tender bagi Tender Terbuka (projek ADB) lebih RM 1.0 Juta Lampiran 1D - Kandungan Dokumen Tender bagi Tender Terbuka (projek ADB) kurang RM 1.0 Juta Lampiran 1E - Kandungan Dokumen Tender bagi Tender Terhad Lampiran 1F - Kandungan Dokumen Tender Terhad bagi Kontraktor Binaan Bumiputera Berwibawa Lampiran 1G - Kandungan Dokumen Tender bagi Rundingan Terus Lampiran 2A - Sebahagian dari 'Borang Tender' Lampiran 2B - Sebahagian dari 'Boiang Tender' (sambungan) Lampiran 3

- Sebahagian dari 'Surat

Setujuterima Tender'

Lampiran 4 - Contoh Pengisian 'Appendix to the Conditions of Contract' Lampiran 5

- 'Signatory

Page' bagi Lukisan TenderlKontrak

Lampiran 6A - Format Jaminan BanWlnsuransISyarikat Kewangan bagi Eon Pelaksanaan Lampiran 6B - Format Jaminan Bank/lnsuranslSyarikat Kewangan bagi Bayaran Pendahuluan Lampiran 7 - Perbandingan Kandungan Dokurnen Tender dan Dokumen Kontrak Lampiran 8 - Had Nilai Menandatangani Kontrak (Akta Kerajaan 1949) Lampiran 9 - Pengedaran Dokumen-dokumen (Kontrak Kerja) biayaan Persekutuan Larnpiran 10A - Instruction to Tenderer's clause on 'Information on the Tenderer's Financial Standing and Technical Capacity' Lampiran 10B - Tender Evaluation Criteria

PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER


nhagian A Muqadimmah Kertas ini hanya membincangkan berkenaan perkara-perkara prakontrak yang melibatkan penyediaan dokumen tender, penilaian tender, pengeluaran surat setuju terima tender dan poskontrnk yang melibatkan penyediaan dokumen kontrak.
Definisi Kontrak

PENDAHULUAN

Satu ikatan yang wujud di anrara dua pihak di mana satu pihak menawar dan satu pihak menerimanya. Borang Tender yang diisi dan ditandatangani oleh Kontraktor semasa rnernasuki sesuatu tender adalah satu penawaran dan Surat Setujuterima Tender yang dikeluarkan adalah satu penerinlaan oleh Kerajaan. Peringkat-peringkat Kontrak
3.1

Secara amnya terbahagi kepada dua:-

Penyediaan Dokurnen Tender

Peringkat Pra Kontrak Psringkat Pos Kontrak Penyediaan Pengeluaran Surat Setujuterima Dokumen Kontrak

Kerja Tamat/
Akaun Tutup

Tindakan-tindakan yang perlu diambil semasa Pra Kontrak a. b. c. Penyediaan Dokumen Tender Pelawaan dan Penerimaan tender Penilaian dan setujuterima tender

Tindakan-tindakan yang perlu diambil semasa Pos Kontrak Penyediaan Dokumen Kontrak Penyeliaan, pengesanan kemajuan dan rekod tapak bina Bayaran ke atas Kontrak Perubahan Kerja (sekiranya ada) Kelambatan dan Lanjutan masa (sekiranya ada) Perakuan Kerja Tidak Siap (sekiranya ada) Penamatan Pengambilan Kerja Kontraktor (sekiranya ada) Akaun Muktamad Penyiapan Kerja, Penyerahan Kerja dan Kecacatan

4.0

Borang Kontrak Standard (Standard Contract Forms) JKR siri 203 yang berkaitan
4.1

Agensi dimestikan menggunakan borang JKR Siri 203 untuk tender kerja dan juga beberapa jenis tender bekalan dan perkhidmatan.

4.2

Pengecualian penggunaan borang Siri 203 hanya dibenarkan bagi projek-projek yang diluluskan perlaksanaannya secara 'nonconventional', atau projek yang dibiayai oleh peruntukan asing yang tidak bersetuju dengan pemakaian borang JKR Siri 203. Borang-borang Kontrak berkaitan yang sering digunakan ialah: 4.3.1 JKR 203(Rev. 10183) - Foml of Contract berasaskan lukisan dan spesifikasi ('Lump Sum'). Digunakan bagi projek kecil dari segi skoplbidang kerja. Pelan dan spesifikasi hendaklah lengkaplterperinci dan jelas.

4.3

3.3.2 JKR 203A (Rev. 10183) - Form of Contract berasaskan Senarai Kuantiti. Sesuai digunakan bagi projek-projek yang besar. 4.3.3 JKR 203E (Rev. 10189) - Form of Contract bagi pembekalan dan penghantaran peralatan dan jentera kejuruteraan. J F X 203F - Borang Tender dan JKR 203 G Letter of Acceptance
4.3.4

JKR 203C (Pin JPS 112000) - Borang Tender berasaskan JI(R 203 (lump sum). JKR 203B (Pin JPS 112000) - Borang Tender berasaskan JKR 203A (Senarai Kuantiti)

4.3.5

4.3.6 JKR 203D (Pin 3/99 (JPS)) - Surat Setujuterirna Tender

bGlhngian B

KAEDAH PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER


(bagi Dokumen Tender kerja berasaskan Senarai Kuantiti)

KATE-GORI DOKUMEN TENDER


1.1

Sebdurn Dokumen Tender dapat disediakan, kategorinya hendaklab dipastikan terlebih dahulu. Kategori Dokumen Tender adalah jenis-jenis tender yang teIah ditentukan bagi sesuatu projek dan kandungan Dokumen Tender adalah berbeza-beza mengikut kategori tersebut. Lazimrlya sesuatu projek dipanggil secara tender terbuka berasaskan Senarai Kuantiti dan diiklankan di dalan~suratkhabar-suratkhabar utanla negara. Tetapi peruntukan kewangan, keadaan ekonomilpasaran semasa dan 'complexity' pengurusan projek boleh menjadi sebab penentuan jenisjenis tender yang hendak digunakan supaya bersesuakn dengan kehendak semasa dan merangkumi dasar-dasar Kerajaan yang terbaharu. Jadual dibawah menyenaraikan kategori Dokumen Tender mengikut jenis tender yang diamalkan di JPS amnya. JADUAL A ANGGARAN HARGA CARA PEROLEHAN

1.2

Tender Terbuka Tender Terbuka Tender Terbuka (Projek ADB) Tender Terbuka (Projek ADB) Tender Terhad Tender Terhad (Program Kontraktor Binaan Bumiputera Benvibawa) Tender Rundingan Terus (termasuk projek -projek TPU)

1.0 Juta atau lebih lklan di Suratkhabar kurang 1.0 Juta Iklan di Suratkhabar

1.0 Juta atau lebih Iklan di Suratkhabar


kurang 1.0 Juta Iklan di Suratkhabar

I I

] tidak

] mengira ] nilai

] Kontraktor ditindik ] oleh Ke~nenterian ] Kewangan melalui

I] ------------------ >

] Kontraktor dikenalpasti ] oleh Tabung Pemulihan ] Usahawan (TPU) ] melalui surat.

1 surat I 1

1.3

Terdapat perbezaan di dalam kandungan Dokumen Tender bagi setiap kategori tersebut. Perbezaannya wujud kepada perkara-perkara seperti di bawah:
1.

Iklan Tender (sila rujuk jadual A di atas) I-nstructions to Tenderers Form of Contract - pada keseluruhan klausa 26 d, dibatalkan (bagi projek-projek ADBIWB sahaja) Borang Tender - pada sebahagian perenggan 2 d m sebahagian perenggan 2c Syarat-syarat Membuat Tender, dibatalkan (bagi projek-pro-jek ADBIWB sahaj a) Surat Setujuterima Tender - pada sebahagian perenggan 3; dibatalkan (bagi projek-projek ADBIWB sahaja) Dokumen-dokumen Sokongan (Supporting Documents)

2.

3.

4.

5.

6.

KANDUNGAN DOKUMEN TENDER

Sebagai perbandingan berikut adalah jadual yang menunjukkan Dokurnen Tender yang berasaskan kepada Syarat-syarat kontrak JKR siri 203 yang lazinmya rnengandungi perkara-perkara berikut:

Kandungan

Borang Kontrak
203A

203

203

Iklan Tender

l i i l / i
I I
*

Instructions to Tenderers Borang Tender Surat Setujuterima Tender

/ /
I

!
i
/

!
/

Form of Contract
Summary of Tender Special Provisions to the Conditions of Contract

/ /

8.

9.

Amendments to Form of Contract, Form of Tender and Letter of Acceptance Specifications (including technical specifications)

,
I

I I

/ /

10.
i 1.

I Schedule of RatesIPrices
Bills o f ~ u a n t i t i e s
I

I
I

! / I i
1

12. ( List of Tender/Contract Drawings


1-7.

14.

Format Jaminan Banki11nsurans/Syarikat K e w a n p n untuk Bon Pelaksanaan Format Jaminan Bank/Insurans/Syarikat Kewangan untuk Bayaian Pendahuluan Dokurnen-dokurnm Sokongan

/
/

/
i

( 1

15.

I 1

l /

l /

i /

l 1

16.

1 Tender Drawings
Khusus

2.2

Bagi Kandungan Dokumen Tender kerja berasaskan Senarai Kuantiti yang lebih lengkap dan khusus mengikut kategori, sila rujuk Lampiran I A h i n g p Lampirart I G.

j~ahn~ia Cn

PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER

1.0

Format Muka Nadapan dan Pemberian Nombor

penyeragaman format muka hadapan dan pemberian nombor tenderkontrak telah diarnalkan melahi SP JPS UB 2/94 & tarnbahan pertama kepadanya dan SP JPS 4/99. 2.0
Iklan Tender

Jabatan telah menguatkuasakan penggunaan Format Standard Iklan Tender Kerja melalui JPS UB 2/96. Antara maklumat yang perlu disemak: 2.1 Keias Kontrakror Kepala dan Sub-kepala (kebiasaan JPS: Kepala I, Sub-kepala 7a dan b) Tempat dan tarikh dokumen dijual

2.2
2.3
2.4

Yuran dokumentasi
3.4.1 Yuran Dokumentasi Bagi Tender Tempatan

Bayaran boleh dibuat dalam bentuk draf bank yang beroperasi di negara ini atau kiriman wang pos Malaysia dan dipalang serta dibayar at$s nama Ketua SetiausahaKetua JabatanRengarah Negeri dll. a)
Dokumen Tender

Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adalah RM0.35 dan saiz A3 adalah RM0.70;
b)

Lukisan

SAIZ KERTAS

HARGA

C)

Bayaran minimum bagi seriap set dokumen tender lengkap ialnh RM5O. 00

d)

Agensi hendaklah memastikan bahacva perunding yang dilantik juga mengenakan bayaran mengikut kadar di atas. Bagaimanapun perunding tidak dibenarkan menggunakan kadar-kadar di atas untuk tuntutan imbuhan balik daripada agensi atau tujuan lain.

2.4.2 Yuran Dokurnentasi Bagi Tender Antarabangsa


a)
Dokumen Tender

Harga semuka dokumen yang menggunakan kertas saiz A4 adaiah RqO.75 dan saiz A3 adalah Rh11 .SO;

SAIZ KERTAS

HARGA

C)

Bayaran minimum bagi setiap set dokumen tender lengkap ialah RM1OO.OO Bagi tender yang mempunyai 'Security Drawing' atau 'Security Dokumen' deposit sebanyak RM 10,000.00 hendaklah juga dikenakan. Bayaran ini akan dikembalikan apabila dokurnen tersebut dikembalikan di dalam keadaan yang baik.

d)
'

2.5

Dcposit Tender bagi Tender Antarabangsa

a)

Tender Bekalan/perkhidmatan
An,n,garan NiIai Tender

Jumlah Deposit Tender


RZvl 62,500

Hingga RM 5 juta Melebihi RM 5 juta dan tidak melebihi RM 10 juta Melebihi RM 10 juta dan tidak , M 20juta melebihi R
Melebihi RM 20 juta dan tidak melebihi Rb1 30 juta

RM 187,500

R111375,000
RM625,OOO

Melebihi RhZ 30 juta

R M I jut2

b)

Tender Kerja

Anqgaran Nilai Tender Hingga RM 10 juta Melebihi R M 10 juta dan tidak nlelebihi R M 30 juta Melebihi Rib1 20 juta dan tidak melebihi RM 50 juta Melebihi RM 50 juta dan tidak melebihi R M 100 j uta Melebihi RMl00 juta
c)

Jumlah Deposit Tender

R M 50,000
Rh1 150,000

RbI350,OOO
RM750,OOO RM 1 juta

Deposit Tender hendaklah dalam bentuk Bank Draf atau Jaminan Bank dalam Fbnggit Malaysia dari bank-bank yang menjalankan perniagaan di Malaysia. Deposit tender akan dikembalikan selepas pentender berjaya mengemukakan bon perlaksanaan. Deposit tender bagi pentender yang tidak berjaya akan dipulangkan sebaik sahaja tawaran tersebut dipersetujui oleh pentender yang berjaya atau selepas tamatnya tempoh sahlaku tender.

2.6

Pastikan tarikh tutup tender d m tempat tutup tender Lawatan ke tapak (WajibITidak Wajib) Bagi Tender Terhad, Tender Terhad Benvibawa dan Tender Rundingan Terus - tidak diiklankan.

2.7

2.8

3.0

Instructions to Tenderers

Mengandungi maklumat-maklumat penting dalam tender. Antaranya ialah:


3.1 3.2 3.3 3.4

3.5

Pendaftaran dengan CIDB. Kesilapan Pengiraan atau 'Errors in computation' Penggunaan keutanlaan barangan buatan tempatan Maklumat berkenaan kaedah penilaian tender bemilai lebih RM 1.0 Juta, (hanya bagi Tender TerbukdADB lebih RM 1.0 Juta dan Tender Terhad sahaja) rnesti dimasukkan klausa-klausa seperti di bawah: 1 ) Keupayaan Kewangan dan Teknikal Pentender (rujuk Lnmpiran IOA) 2) Tender Evaluation Criteria (rujuk Lrrmprrnn I OB) Maklumat untuk Tender Terbuka ADB lebih dan kurang RM 1.0 Juta, n~esridimasukkan klausa: 'Errors in Tender'

3.6
3.7

3.8
4.0

Maklumat untuk Tender Rundingan Terus, keluarkan klausa-klausa seperti di bawah: I ) Submission of Tender 2) Tender Opening Results Maklumat untuk Tender Benvibawa, masukkan klausa: 'Abandoned Works and Visit to Site' Penghantaran dokumen dalam dua sampul berasingan (bagi Bekalan)
*

Borang Syarat Kontrak J K R 203A (Rev. 10/83) Pengisian yang diperlukan: No. tender Peruntukan perbelanjaan KepaldSub-Kepala Nama Projek Senarai Lukisan Jawatan Pegawai Penguasa 4.1 Appendix to the Conditions of Contract (sila rujuk Lampirm 4 untuk contoh pengisian Appendix) Antara klausa-klausa yang perlu diisikan ialah: 4.1.1 Klausa 3(a)(i) & (a)(ii) Rujuk SP JPS UB 1/95 untuk Pegawai-pegawai yang diberi kuasa mengambil tindakan ke atas klausa tersebut.

Pengiraan amaun denda gantirugi tertentu dan ditetapkan seperti di dalam SP JPS UB 4/94 ialah: Prime Rate*/setahun = x %/sehari 365 hari

* (diperolehi dari bank perdagangan)


4.1.3
Klausa 43 (Tanggungan Kecacatan) Setiap kontrak hendaklah mengandungi tempoh tanggungan kecacatan di mana kontraktor dikehendaki memperbaiki apa-apa kecacatan ke atas kerja yang telah disiapkannya. Jika kontraktor tidak berbuat demikian perbelanjaan yang dikenakan untuk memperbaiki apa-apa kecacatan hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan. Jangkamasa tempoh tanggungan kecacatan adalah bergantung kepada nilai kontrak.

>RM 10,000 - RM 100.000 ialah 6 bulan (SPP 6198). >RM 100,000 ialah sekurang-kurangnya 12 bulan. Kerja antarabangsa, tempohnya sekurang-kurangnya 12 bulan Bagi ke rja-kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor . yang dinamakan, ia mengikut tenlpoh yang ditetapkan dalam kontrak utarna Walaubagaimanapun, bagi kerj a-kerj a yang rumit Jabatan liendaklah menetapkan tenipoh tanggungan kecacatan tidak kurang daripada tempoh minimum yang ditetapkan di atas.
Bekalan dan Perkhidmatan Jika kontraktor gaga1 mengganti barang yang ditolak penerimaanya, kos barang hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan Jangkamasa tempoh tanggungan kecacatadwaranti addah bergantung kepada jenis, kerumitan barang dan tempoh waranti pembuat. (Nilai Minimum bagi Bayaran Interim)

4.1.4

Klausa

Sila rujuk SP JPS 112000

5.0

Borang Tender Pastikan selaras dengan SP 9PS 512000 dan isikan maklumat Am Kontrak. nama projek pihak yang menerima tender no. tender tempoh kontrak Cjika ditetapkan) senarai lukisan Terdapat peruntukkan baru untuk Borang Tender. Sila gantikan keseluruhan mukasurat 4, para 7(i) dan 8(a) dan m/s 9, para 10(a) dalam SP JPS 512000 dengan contoh seperti di Lnrnpiran 2A don 2B.

6.0

S u r a t Setujuterirna Tender Pastikan selaras dengan SP JPS 512000 dan isikan maklumat Am Kontrak nama projek no. tender tempoh kontrak Terdapat peruntukkan baru untuk Surat Setujuterima Tender. Sila gantikan keseiuruhan mukasurat 3, para 4(i) dan 5(a) dalam SP JPS 512000 dengan contoh seperti di L~mpirnrz3.

7.0

Special Provision to the Conditions of Contract

7.1
7.2
7.7 7.4
-

Advance payment (203 & 203A) Variations of Prices


- Materials (203 &203A) - Automarive Gas Oil Fuel Oil & Bitumens

Amendments to the Std. Forms Performance Bond in the Form of Perfomlance Guarantee Sum (SPP JPS 512000).

8.0

SpecificationIPenen tuan

Spesifikasi adalah untuk menentukan keperluan kerja yang hendak diperjelaskan dari lukisan ataupun dokumen-dokunxn lain dalam kontrak. Setiap perolehan hendaklah dilaksanakan berpandukan penentuan tertentu. Semasa menyedialan penentuan, perkara-perkara seperti wama, saiz, bentuk, kualiti, pembungkusan, nisbah kandungan, prestasi yang dijangkakan dan butir-butir lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan kepada pembekal tentang apa yang dikehendaki oleh agensi Kerajaan Penentuan perolehan tidak boleh dijuruskan kepada sesuatu jenarna atau nama dagangan. Sekiranya ini tidak dapat dielakkan, ungkapan atau persanlaan hendaklah digunakan. (AP 174.1(c).) Agensi hendaklah memasukkan klausa bantahan di dalarn dokumen tender bagi membolehkan petender rnembuat bantahan terhadap tender yang disyaki menjurus kepada sesuatu jenama. Penentuan hendaklah berasaskan fungsi dan keupayaan sesuatu barang atau kelengkapan, dan sekurang-kurangnya memenuhi Standards Malaysia (MS) atau setaraf dengannya. Sekiranya barang tersebut tidak mempunyai sebarang standard, agensi Kerajaan hendaklah memastikan bahawa barangan yang akan diperolehi itu adalah sesuai, selamat digunakan dan dijamin oleh pembuatnya. Bagi perolehan kerja dan perkhidmatan, skop kerja dan perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jeIas dan terperinci. Bagi menggalakkan penggunaan barangan keluaran tempatan dan pertumbuhan industri tempatan, Kerajaan menetapkan supaya sernua perolehan bekalan hendaklah buatan tempatan sahaja melainkan bagi barangan yang tidak boIeh diperolehi dari sumber tempatan. Untuk tujuan tersebut perolehan ke rja, agensi diwajibkan menggunakan barang buatan tempatan yang dinyatakan di dalam senarai bahan binaan tempatan yang dikeluarkan oleh Kumpulan IKRAM Sendirian Berhad.

8.7

Perlu memberi gambaran yang terang dan lengkap, akan kualiti bahan dan standard kerja yang dikehendaki dari kontraktor yang akan melaksanakan kerja. la juga perlu mengandungi satu bahagian awalan yang dikenali sebagai 'Preliminaries' yang berkaitan dengan skop kerja, lokasi, kerjakerj a dsbnya.

8.8
8.9

Satu spesifikasi am yang mengandungi perkara-perkara berhubung dengan kaedah pengangkutan, 'inspection' dsbnya Cjika berkenaan). Spesifikasi kritikal (Bagi Borang JKR 203E and 203H) hendaklah dinyatakan dengan jelas bagi membolehkan petender menepati peruntukan minimum Jabatan.

.O

Bills of Quantities

9.1

Preambles to Bills of Quantities

Menyusul sebelum Senarai Kuantiti. Di samping menggariskan kaedah pengukuran dan pembayaran, ia turut mengaitkan perhubungan di antara Senarai Kuantiti , Syarat-syarat Kontrak, Spesifikasi dan Lukisan Tender.

9.2

Bills of Quantities a) Dokumen yang memberi secara terperinci butir-butir kerja yang perlu dilaksanakan beserta dengan kuantitinya dalam susunan yang logik dan mudah difahami untuk membolehkan pentender menghargakan kerja tanpa perlu mengira sendiri kuantiti. Cara pengukuran seharusnya berasaskan kepada "CESMM7' untuk kerja-kerja kejuniteraan awam atau SMM untuk 'Building Works7 keluaran ISM, Malaysia. Walau bagaimanapun, Jabatan ini hampir keseluruhannya menggunakan kaedah pengukuran yang tersendiri yang digariskan di dalam 'Preamble to Bill Of Quantities'. Sewajarnya disediakan oleh seorang yanz terlatih yang mempunyai kelayakan yang mencukupi bagi mengelakkan percanggahan, kekaburan ataupun kesilapan dalam penyediaan Senarai Kuantiti, yang mempunyai implikasi kos. Menyediakan butiran untuk dihargakan bagi kemudahan Wang Jaminan Pelaksanaan sebagai pilihan selain dari Gerenti BanWInsurans untuk Bon Pelaksanaan di bahagian kerja-kerja Awalan (Preliminaries) di dalam SP JPS 512000.

b)

c)

d)

9.3 9.4

J a d u a l K a d a r H a r p Kerja Marian Summary of TcnderISchedule of Prices

Bagi JKR 203E dan 203H,item, kuantiti, unit harga (samada 'on the shelf, FOB, CIF dll) untuk penlbekalan perlu dinyatakan dengan jelas. Ruang untuk tempoh penghantaran dan 'port of loading' bagi barangan dari luar negeri perlu disediakan agar dapat diisikan oleh pentender (SPP 6/96 dan 7/96).

10.0

List of Tender Drawings

10. I 10.2

Senaraikan lukisan-lukisan yang akan digunakan dalarn projek. Pastikan tajuk dan nombor lukisan di senarai adalah s a h a dengan lukisan yang hendak digunakan.

1.0

Format standard Jaminan Bank/Insurans/Syarikat Kewangan untuk Ron Perlaksanaan

Sila rujuk Lampiran 6A. 12.0


Format standard Jaminan Bayaran W a n g Pendahuluan. BanWInsurans/Syarikat Kewangan untuk

Sila rujuk Lampiran 6B.


i3.0
Dokumen Sokongan (Supporting Documents)

Bagi borang-borang yang digunakan, sila rujuk Lampiran IA hingga Lnmpirun I G, item Doktmen Sokongnn. 13. 1 Tender Terbuka Kontrak Kerja> RM 1 Juta (Rujuk SP JPS UB 3/94) Borang A Borang B Form C Form D Form E Form
-

Maklumat Am Latarbelakang Petender Data-data Kewangan Experience Record List of Current Contracts Technical Staff

List of Construction Plants and Equipment BanWFinancial Institution Report on Financial Standing of Tenderer (tidak dijilid tetapi dilampirkan bersama dokumen)

Form BA

13.2

Kontrak BekalanRerkhidmatan

Particulars of Tenderer Schedule of Technical Details Lazimnya, dokumen 'Monthly Labour Force Chart' dan Pro-forma of work in hand' dinmukkan untuk perkhidmatan mencuci bangunan dan sebagainya.
14.0

Lukisan Tender
14.1

Sila masukkan 'Signatory Page' di permulaan lu,kisan-lukisan yang telah dilipat ke saiz A4 dan dijilidkan. Sila rujuk ~ c z & ~ i r a 5. n Lukisan yang nlerupakan sebahagian dari dokun~enkontrak, seharusnjia mengandungi rnaklumat yang mencukupi bagi rnembolehkan pentender, bersama-sama dengan pemahaman ke atas spesifikasi dan senarai kuantiti, membuat penganalisaan yang tepat akan keadaan serta skop kerja kontrak. Lukisan dikehendaki rnemberi gambaran akan keseluruhan ruang lingkup kerja kontrak dan butiran-butiran lain yang perlu b a g i membolehkan kontraktor rnenghargakan dengan rnunasabah. Lukisan hendaklah selengkap rnungkin. Keperluan yang tidak dinyatakan dalmn spesifikasi perlu dimasukkan dalam Lukisan. Kedua-dua Lukisan dan Spesifikasi perlu saling lengkap-rnelengkapi. Keputusan ke atas rekabentuk tidak ditangguhkan ke peringkat perlaksanaan pembinaan. Lukisan yang disediakan oleh pegawai dari disiplin-disiplin lain perlu di 'cross-checked' bagi mengelakkan sebarang percanggahan. Lukisan Kontrak hendaklah ditandatangani oleh Jurutera yang berdaftar dengm Lernbaga Jurutera Malaysia dan dicatatkan nombor pendaftarannya.

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.0

Prinsip Am

Prinsip-prinsip berikut wajar diarnalkan dalam penyediaan dokumen tender:


15.1 15.2

Dokumen tender 'give effect to the expressed requirements of the Agency'. Memenuhi keperluan Agrnsi dari segi standard rekabentuk dan pembinaan,

'

15.3 15.4

Selaras dengan polisi-polisi dan prosedur yang diluluskan. Peruntukan di dalam dokumen tender hendaklah merupakan satu asas kepada satu kontrak yang boleh dilaksanakan oleh Kontraktor. Seorang Kontraktor tidak boleh dirninta untuk melaksanakan sesuatu yang rnustahil. Tepat, ringkas dan jelas di dalam keterangan dan spssifikasi, konsisten antara satu sama lain dan bebas dari kekaburan. Setiap bahagian didalam dokumen hendaklah saling jelas menjelaskan antara satu sama lain dan bebas dari percanggahan dan penyimpangan. Lengkap dengan sendirinya dan meliputi semua aspek proj,ek termasuklah mengambilkira sebanyak mungkin semua kerja tambahan k'ejuruteraan dan perkhidmatan pakar bagi mengelakkan penggunaan Wang Kos Prima, Item-item (Provisional Sum) iaitu dalam bentuk Wang Peruntukan Sementara dan perubahan kerja semasa perlaksanaan projek perlu dielakkan di mana praktikal, 'Contingency Sums' tidak boleh dimasukkan ke dalam kontrak.

15.5

15.6
15.7

15.8

15.9

15.10 Dokumen tender yang lengkap hendaklah menjadi satu asas kepada satu kontrak yang boleh dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan Cjika berkenaan).

15.1 1 Senaiai Semakan Mengemukakan Tender ('Check List') untuk kegunaan dan panduan Pentender supaya tender dikemukakan dengan Iengkap mesti diberi kepada Pentender semasa membeli tender.

Bahagian D

PENYEDIAANDOKUMEN SEBUTHARGA

1.0

Kandungan Dokumen Sebutharga


1.1

~ o k u h e sebutharga n biasanya mengandungi dokumen-dokumen dalarn susunan beri kut: (1 ) Kenyataan Sebutharga Arahan Kepada Pentender; Syarat-syarat Kontrak Sebutharga; Bornng Sebutharga (Lampiran Q); Ringkasan Sebutharga; Spesifikasi: Jadual Kadar Harga; Pelan-pelan; dan Senarai-senarai Kerja Pentender.

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(8)
1.2

Adatah perlu dinyathkan dalam spesifikasi bahawa kontraktor adalah bertanggungjawab untuk mcmastikan semua pekerjanya dilindungi di bawah skim PERKESO. Dokumen-dokumen di atas hendaklah disediakan sama seperti cara penyediaan Dokurnen Meja Tender. Sebutharga boleh dibuat berasaskan Senarai Kuantiti atau Ringkasan Sebutharga.

1.3

SETUJUTERIMA TENDER

I. I

Surat Setujuterima 'Tender ialah surat yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam dokumen tender. Ia dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya. Antara maklumat-maklurnat penting yang terdapat di dalam Surat Setujuterima Tender adalah berkenaan narna dan alamat Kontraktor, h a r p yang ditawarkan, nilai untuk Bon Pelaksanaan dan Insurans, tarikh mula dan siap kerja serta tempoh siap kerja.

Penvediaan Surat Setuiuterinia Tender 2.1 Surat Setujuterima Tender disediakan sebanyak tigaiempat set iaitu satu ASAL, satu PENDUA dan satu SALINAN (seeloknya dua salinan) dengan tandatan~an asal Pegawai Yang Diberi Kuasa. Manakala Surat Pemberitahuan Penerirnaan Tender (SPPT) mernadai disediakan dua set sahaja kerana ia khusus hanya untuk Kontraktor tersebut. Surat Setujuterima Tender ditandatangani oleh Pegawai Yang Diberi Kclasa untuk menandatangani. Sila rzrjtrk Lampirnrz 5. Surat Setujuterirna render untuk tender kerja tersebut hendaklah diiringi oleh SPPT. SPPT menerangkan kepada Kontraktor dengan lebih terperinci berkenaan maklumat-maklumat am seperti di para 1.1, nilai insurans termasuk tempoh liputan insurans, nilai Bayaran Pendahuluan yang Kontraktor layak memohon dll. Biasanya SPPT ditandatangani oleh ketua dari Pejabat yang menyediakan Surat Setujuterima Tender dan menguruskan tandatangan kontraktor untuk Surat Setujuterima Tender.

2.2

2.3

Penchantarm dan Penerimaan 3.1 Surat Setiljuterima Tender dan SPPT hendaklah dihantar melalui Pos Berdaftar kepada Kontraktor. Salinan-salinan surat dihantar kepada pihak-pihak yang disenaraikan di surat tersebut. Sila rzrjuk Lampiron 9. Setelah ditandatangan, Kontraktor hendaklah memulangkan Surat Setujuterirna Tender yang ASAL dan PENDUA daiam masa 14 hari dari tarikh penerimaan Surat Setujuterirna Tender tersebut. Satu S A L N A N disimpan oleh Kontraktor sendiri. Surat Set~ijuterima Tender yang telah ditandatangani dan dikernbalikan oleh Kontraktor kepada pejabat yang berkenaan hendaklah disimpan dengan penyediaan n Dokumen Kontrak nanti. baik bag; t u j ~ ~ a

3.2

Catatan Penting Tambahan Kedua kepada SPP 2/95 bertarikh 24/6/98 telah memberi pililian kepada Kontraktor untuk membuat pilihan samaada akan mengambil w i n g jaminan perlaksanaan atau bon perlaksanaan bagi kontrak kerja tempatan. Sehubcingan dengan h i , Jabatan telah rnengeliiarkan S P JPS 512000 berhubung dengan penggunaan format Surat Setujuterima Tender dan Surat Pemberitahuan Penerimaan Tender selaras dengan kehendak SPP 2/95 tersebut.

1 1 1 PENYEDIAAN D O K U M E N KONTRAK

I. I

Setelah Surat Setujuterirna Tender dikembalikan oleh kontraktor berserta dengan bon perlaksanaan dan perkara-perkara lain yang disyaratkan, rnaka Dokumen Kontrak hendaklah disediakan dan ditandatangani. Sehubungan dengan ini, Pekeliling Perbendaharaan telah menetapkan supaya setiap kontrak hendaklah menjaga kepentingan dan dasar-dasar Kerajaan. Format perjanjian yang telah disemak dan dilirluskan oleh ' ~ e ~ u a m c a r atau a Penasihat Undang-undang hendaklah digunakan. Agensi Kerajaan hendaklah sentiasa niengawasi prestasi kontrak dan tindakan sewajarnya hendaklah diambil jika kontraktor gaga1 memenuhi obligasi di bawah kontrak.

1.2

1.3

2.0

Surat Niat
2.1

Sekiranya Kerajaan berhasrat untuk menerima tawaran kontraktor tertakluk kepada syarat-syarat dan keperluan Kerajaan yang dikehendaki dipatuhi oleh kontraktor, maka satu Sur'at Niat akan dikeluarkan kepada Kontraktor. Surat Niat ini tidak merlgikat Kerajaan kepada satu perjanjian kontrak dan tidak juga memberi sebarang implikasi bahawa sesuatu kontrak telah wujud dan hendaklah dalam bentuk yang ditetapkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Sebelum Surat Niat dikeluarkan, agensi Kerajaan tidak boleh membuat apa-apa perhubungan dengan petender yang mungkin boleh menjejaskan hasil penilaian ke atas sesuatu tawaran yang diterima. Bagi tender-tender yang bernilai RM15 juta ke atas, draf Surat Niat hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan perakuan agensi Kerajaan kepada Perbendaharaan Malaysia untuk pertimbangan dan kelulusan. Hanya setelah semua rundingan selesai dan persetujuan dicapai apabila didapati tiada lagi perkara yang perlu dirundingkan, maka barulah Surat Setujuterima Tender dikeluarkan yang menyatakan dengan jelas apa-apa syarat dan perubahan yang telah dipersetujui dalam rundingan. Prosedur selanjutnya adalah sama seperti arnalan biasa.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

1.0

'

Tindakan dalam penvediaan Dokumen Kontrak


3. I

Setelah Surat Setujuterima Tender dikeluarkan, pejabat yang menyediakan dokumen tender akan turut menyediakan dokumen kontrak dan lukisan kontrak . berasaskan kepada dokurnen tender yang diisi oleh Kontraktor yang berjaya dan juga berpandukan kepada Dokurnen Meja Tender dalam tempoh empat bulan dari tarikh Surat Setujuterima Tender dikeluarkan. Bagi perbandingan di antara ~okumen Tender dan Dokumen Kontrak, siIa lihaf Lampiran 7. Bagi mempercepatkan dan melancarkan proses penyediaan dokumen kontrak, dokumen-dokumen berikut perlu diperolehi dari Kontraktor terlebih dahulu dalam jangka waktu yang munasabah: 3.2.1 Surat Setujuterina Tender yang telah ditandatangani oleh Kontraktor (Asal dan Pendua). 3 2 . 2 Bon Perlaksanaan asal dan pengesahan dari pengeluarnya (sekiranya menjadi pilihan Kontraktor). 3.2.3 Polisi-polisi Insuran asal dan resit (sebagai bukti) untuk bayaran premium. 3.2.4 Surat mengesahkan nombor pendafiaran PERKESO.
'

Nombor kontrak adalah berasaskan nombor tender Menyemak dan memperbetulkan sebarang kesilapan serta kesalahan perkiraan dalarn dokumen tender kontraktor; Menyemak kemunasabahan kadar harga-kadar harga dalarn senarai kuantiti dan melaraskan mana-mana yang berkenaan supaya harga kontraktor diagih dengan munasabah; (kecuali kontrak pembiayaan institusi kewangan asing seperti ADB dan World Bank yang tidak membenarkan pelarasan dibuat. Perkara ini harus dititikberatkan ketika Dokumen Tender disediakan, rzijzlk Seksyen I, Bahagian B, para 1.3, item 3, 4 dun 5). Tindakan cli para 3.4 dan 3.5 adalah dilaksanakan dengan persetujuan kontraktor. Perkara-perkara tersebut perlulah ditandatangan ringkas oleh keduadua pihak iaitu kontraktor dan pegawai. Tindakan seterusnya ialah menyemak bon pelaksanaan dan polisi-polisi insuran (bon pelaksanaan, insuran kerja, insuran liabiliti awam). Pastikan 'Appendix to Conditions of Contract' dilengkapkan dan diisi rnaklumat yang sebenar. Semua ruang dalam borang/dokumen standard yang tidak dipeniihi sewaktu tender hendaklah diisi dengan lengkap. Lukisan Kontrak hendaklah ditandatangani oleh Jurutera yang berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia dan dicatatkan nornbor pendaftarannya.

3:l 1

Dokumen dan Lukisan Kontrak disediakan dalarn dua set iaitu satu set ASAL dan satu set PENDUA (berrnakna Surat Setujuterirna Tender ASAL dimasukkan ke dalam Dokumen Kontrak ASAL dan Surat Setujuterirna Tender PENDUA dirnasukkan ke dalam Dokurnen Kontrak PENDUA).

r..O

Menandatangarti Dokumen K o n t r a k
4.1

Kontraktor dan saksi dikehendaki rnenurunkan tandatangan asal pada kedua-dua set di semua teinpat yang berkenaan. Pastikan Koiltraktor mempunyai kuasa yang sa.!~ untuk menandatangani dokumen dan nombor kad pengenalan Kontraktor dan saksinya dicatatkan. Bagi pihak Kerajaan Prgawai Yang Diberi Kuasa rnenandatangani mestilah menepati kuasa yang diberi di bawah Akta Kontrak Kerajaan 1949. Silu lihnt Lampiran 8. Kedua-dua set dokumen kontrak perlu mengandungi tandatangan asal Kerajaan dan Kontraktor. Tarikh kontrak adalah tsrikh pegawai Kerajaan menandatangani kontrak. Jarninan BanklInsuransiSyarikat Kewangan bagi Bon Pelaksanaan hendaklah juga ditandatangani oleh pegawai-pegawai yang sama. Sila rujuk SP JPS 5/2000. para 3.0.

4.2

4.3

4.4
4.5

.O

Penaedaran Dokumen Kontrak

5.1

Dokunlen Kontrak hendaklah diedarkan dengan segera kepada semua pihak yang berkenaan disamping peruntukan Perbendaharaan seperti berikut: Ketua Audit Negara, Akauntan NegaraIAkaiintan Jabatan atau Ketua Audit Negeri d m Akauntan NegerifBendahari.

5.2

Dalam tempoh sebulan selepas Dokumen Kontrak ditandatangani, satu salinan hendaklah turut diedarkan kepada semua pihak yang berkenaan. Pengesahan ('salinan yang diakui sah' dicop dan tandatangan pegawai di muka hadapan salinan dokumen) dan pengedaran ke atas setiap salinan Dokumen Kontrak hendaklah diuruskan oleh pejabat yang menyediakan dokurnen tersebut. Ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kesilapan dalarn Larnpirm 9. kandungan Dokumen Kontrak. Silo rz~rlk

5.3

6.0

. Penvimpanan Dokurnen Kontrak ASAL


Semua ~ o k u r n e nASAL bagi projek berniiai tidak lebih dari RM 2 juta hendaklah disirnpan di pejabat yang mengendalikan projek berkenaan. Selainnya perlu dihantar untuk simpanan Bahagian Ukur Bahan, JPS Malaysia.

Dokumen Tender dan Kontrak hendaklah disediakan dengan cekap dan efisyen dalam sernua segi (teknikal d m kontraktual). Pengabaian dalam ha1 ini boleh merijadi punca peibagai masalah dan kernungkinan menghadapi tuntutan dari kontraktor yans rnana akhirnya Kerajaan rnerupakan 'the final loser'.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kategori : Tender T e r h u k a h RM -0Juta


KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGARAM DAN SALlRAN MALAYSIA NO. TENDER : , PROJEK TABLE O f CONTENT

Lampiran I A

iEamN
A B
C

DESCRlPTION

PAGES

D E

Tender Notice Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 203B - Pin. JPS 1/2000) : Surat Setujuterima Tender (JKR 203D - Pin. 3/99 (JPS)) Conditions of Contract El Standard Form of Contract PWD 203A (Rev. 10/83) E2 Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10/83) E3 Special Provision to the Conditions of Contract Advance Payment for Works Contract (i) (ii) Variation of Price Performance Bond in the form of (iii) Performance Guarantee Sum Specification Bills of ~uantities G1 Preambles to the Bills of Quantities G2 Bills of Quantities G3 Preambles and Schedule of Daywork Rates List of Drawings Format Jaminan Bank/lnsurans/Syarikat Kewanyan J1 Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) J2 Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja) Supporting Documents a) Maklumat Am Latarbelakang Pentender b) Data-data Kewangan c) Experience Record d) Current Projects e) Technical Staff
f)

g)

Plants and Equipment Works Programme Chart

BA - BankIFinancial Institution Report on Financial Standing of

Tenderer (hanya sebagai lampiran)

Kategori : T e n d e r 1-0Jut&
KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO. TENDER : PROJEK TABLE OF CONTENT

PAGES
A

B
C

Tender Notice Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 2038 - Pin. JPS 112000) Surat Setujuterima Tender (JKR 203D - Pin. 3199 (JPS)) Conditions of Contract El . Standard Form of Contract PWD 203A ( ~ e v 10183) E2 Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10183) Special Provision to the Conditions of Contract (i) (ii) Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

D E

E3

(iii)

Specification Bills of Quantities GI Preambles to the Bills of Quantities G2 Bills of Quantities G3 Preambles and Schedule of Daywork Rates List of Drawings Format Jaminan Bank/lnsurans/Syarikat Kewangan J1 J2 Bon Pelaksanaan (Kontrak Kej a ) Wang Pendahuluan (Kontrak Keja) Supporting Documents Maklumat Am Latarbelakang Pentender a) b)
c)

d) e)

Data-data Kewangan Experience Record Current Projects Technical Staff Plants and Equipment Works Programme Chart

9
g)

Larnpiran 1C

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO. TENDER : PROJEK TABLE OF CONTENT
m

PAGES
A
B C D Tender Notice Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 2038 - Pin. JPS 1/2000) Surat Setujuterima Tender (JKR 203D - Pin. 3/99 (JPS)) Conditions of Contract El E2 E3 Standard Form of Contract PWD 203A (Rev. 10183) Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10183) Special Provision to the Conditions of Contract

(i) (ii)
(iii) Specification

Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

Bills of Quantities GI G2 G3 Preambles to the Bills of Quantities Bills of Quantities Preambles and Schedule of Daywork Rates

List of Drawings Format Jaminan BanWlnsurans/Syarikat Kewangan Jl Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja) Maklumat Am Latarbelakang Pentender Data-data Kewangan Experience Record Current Projects Technical Staff Plants and Equipment Works Programme Chart Bank/Financial Institution Report on Financial Standing of Tenderer (hanya sebagai lampiran)

J2

Supporting Documents

Kategori : Tender T

Lampiran 1I:

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO.TENDER : PROJEK' TABLE OF CONTENT

s!=Ixu
A B
C

DESCRlPTlQN
Tender Notice Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 2038 - Pin. JPS 1/2000) Surat Setujuterima Tender (JKR 203D - Pin. 3/99 (JPS)) Conditions of Contract El

PAGES

D
E

Standard Form of Contract PWD 203A (Rev. 10183) Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10/83) Special Provision to the Conditions of Contract (i) Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

E2
E3

(ii)
(iii)

F
G

Specification Bills of Quantities GI G2 G3 Preambles to the Bills of Quantities Bills of Quantities Preambles and Schedule of Daywork Rates

H
J

List of Drawings Format Jaminan BankflnsuransiSyarikat Kewangan J1 J2 Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja) Maklumat Am Latarbelakang Pentender Data-data Kewangan Experience Record Current Projects Technical Staff Plants and Equipment Works Programme Chart

Supporting Documents a) b)
c)

d) e)

9
g)

Kategori : h m k I a h d

Larnpiran

1E

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO. TENDER : PROJEK TABLE OF CONTENT

SEZ;ULlhL
A

DESCRIPTION
Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 2038 - Pin. JPS. 112000) Surat Setuptenma Tender (JKR 203D - Pin. 3/99 (JPS)) Cond~tions of Contract

PAGES

B
C

Dl
D2

Standard Form of Contract PWD 203A (Rey. 10183) Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10183) Special Provision to the Cond~tions of Contract (i) (ii) (iii) Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

D3

Specification Bills of Quantities F1 Preambles to the Bills of Quantities


.

F2
F3

Bills of Quantities ~reambies and Schedule of Daywork Rates

List of Drawings Format Jaminan Bank/lnsurans/Syarikat Kewangan

H1

Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja) Maklumat Am Latarbelakang Pentender Data-data Kewangan Experience Record Current Projects Technical Staff Plants and Equipment Works Programme Chart BanWFinancial Institution Report on Financial Standing of Tenderer (hanya sebagai lampiran)

H2
J

Supporting Documents

Kategori :

KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO. TENDER : PROJEK

TABLE OF CONTENT

SECTlON
A B C
D

DESCRlPTlQN
Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 203B - Pin. JPS 112000) Surat Setujuterirna Tender (JKR 2036 - Pin. 3/99 (JPS)) Conditions of Contract

PAGES

D l
02

Standard Form of Contract PWD 203A (Rev. 10/83) Amendments No. 1 to Form PWD 203A (Rev. 10183) Special Provision to the Conditions of Contract (i) (ii) (iii) Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

D3

Specification Bills of Quantities F1 F2 F3 Preambles to the Bills of Quantities Bills of Quantities preambles and Schedule of Daywork Rates

List of Drawings Format Jarninan Bank/lnsurans/Syarikat Kewangan

Hl H2
a) b)
c)

Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja)


Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja) Experience Record Current Projects Works Programme Chart

Supporting Documents

Kategori : Tender P S
KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA NO-TENDER : PROJEK TABLE OF CONTENT

Lampiran 1G

A
B C D

Instruction to Tenderers Borang Tender (JKR 2038 - Pin. JPS 1/2000) Surat Setujuterima Tender (JKR 203D - Pin. 3/99 (JPS)) Conditions of Contract Dl D2 03 Standard Form of Contract PWD 203A (Rev. 10183) Amendments No. 1 to Form PWD 203A ( ~ e v10/83) . Special Provision to the Conditions of Contract

(i) (ii)
(iii) Specification

Advance Payment for Works Contract Variation of Price Performance Bond in the form of Performance Guarantee Sum

Bills of Quantities

F1

Preambles to the Bills of Quantities Bills of Quantities Preambles and Schedule of Daywork Rates

F2
F3

List of Drawings Format Jaminan Bank/lnsurans/Syarikat Kewangan

HI HZ

Bon Pelaksanaan (Kontrak Kerja) Wang Pendahuluan (Kontrak Kerja)

Lampiran 2A Sebahaqian dari 'Boranq Tender'


7. Yarig bertandatangan di bawah ini bemiat, jika Tender ini disetujuterima, memilih salah satu daripada bentuk s o n Pelaksanaan seperti berikut: The zwdersigned intends, in h e event of acceptance of this Tender, ro choose one ofthe following furms of Performance Bond:

* i) Jaminan RanWlnsurans/Syarikat Kewangan


Ban.Wl~uzirance/Finar~ce Conlpan,~ Guarantee

* i i ) Wang Jaminan Pelaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jurnlah lima pentus (5%) daripada
Jurnlahwang Kontrak. Pe~omance Guuranret. Sunr whereby ten percent (10%) of each interim payment shull be tledzxted unlil rhe torai umount dehicted aggregate to a sum eyulvaient to jive percent (5%) oj the orlginal Contracl Slim.

Pentender dikehendalti memotong yang tidak berkenaan. Tfzetenderer slrnfl delete wfliclrever is not npplicable

8. Yang bertandatangan di bawah irii bersetuju, jika Tender ini disetujuterima, mendeposit, dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan Surat Set~ljuterima Tender tetapi sebelurn bennulanya Kerja-Kerja, perkara-perkara berikut: The undersigned agrees, in the event of acceptance of [his Tender, to deposit as soon as is practicable after the receipt of the Letrer of Acceptance of Tender but before rhe commencement of the Works, the following:
Bon Pelaksanaan (jika pentender memil ih kaedah Jaminan BanWJaminan Insurans/J aminan Syarikat Kewangan sahaja); Performance Bond (g'the tenderer optsfor Bank/Inszirance/Finance Company Grraranlee);
Polisi Insurans Tanggungan Awam (iaitu insunns terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta) atau Nota Liputan berserta dengan resit bagi premium yang telah di bayar; Insurance Policy for Public Liabiliry (ie. insurance againsr injuty to personr and damage to property) or [he Cover Nores rogether with receipis ofpremium paid in respect thereof;

Nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO); Reyisrration n ~ m b ~ zincfer ? ~ . Employee's Social Secziri~ (SOCSO) Scheme. Polisi Insurans Kerja atau Nota Liputan berserta dengan resit bagi p r e m i ~ myang telah di bayar. lnszrrance Policy for work or Cover Nores rogether wirh receipts of premium paid in respect [hereof

Lampiran 3 Sebahaqian dari 'Surat Setuiuterima Tender'


4. Tuan dikehendaki menyatakan pilihan kaedah Bon Pelaksanaan sama ada:

(i)
(ii)

Jaminan Bank/Insurans/Syarikat Kewangan atau Wang Jaminan Peiaksanaan yang dikenakan potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah linia peratus ( 5 % ) Harga Kontrak.

5. Sebelum memulakan kerja-kerja, t ~ l a n adalah dikehendaki rnenyerahkan kepada Kerajaan atau Pegawai Penguasa perkara-perkara berikut:
(a) Bon Pelaksanaan sebanyak RM .................................. (rnerupakan 5% daripada Harga Kontrak Asal) secara Jarninan BanUatau Jaminan Insurans/atau Jarninan Syarikat Kewangan yang diluiuskan (Bagi Kontrnkror yang nzernilih knedah Jnniinnn BanUatazi Jaminan Insurans/ataz[ Jaminnn Syarikat Kewangan sahajn). Polisi Insurans Tanggungin Awarn (iaitu insurans terhadap bencana kepada orang-orang dan kerosakan kepada harta), nilai insurans tidak kurang daripada RM ........................... (c) Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja

(b)

(PERKESO).
(d)

Polisi Insurans Kerja tidak kurang daripada RM ............................

Dengan syarat bahawa bagi memulakan kerja-kerja dan bukan maksud lain, tuan boleh menyerahkan Bon Pelaksanaan dan Nota Liputan bagi maksud polisi-polisi insurans tersebut dan resit-resit premium yang telah dibayar itu kepada Pegawai Penguasa. Bagaimanapun tuan dikehendaki rnenyerahkan Polisi Tnsurans untuk kerja-kerja dan 6. segala polisi Insrrrans lain yang berkenaan ('jika belum diserahkan) mengikut perenggan 5 di atas, sebelum melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal. Sekiranya tuan mernilih kaedah di para 4(i) atau 4(ii) atau tidak menyatakan rnana7. mana pilihan, Kerajaan berhak secara automatik rnelaksanakan kaedah Wang Jarninan Pelaksanaan jikalau pada tarikh milik tapak yang diterapkan tuan gaga1 mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti di para 4(i) atau 4(ii).

8. ialah

Tarikh milik tapak bina, seperti yang disebutkan dalarn Syarat-syarat Kontrak,

pada ............................ tetapi tiada apa-apa kerja di bawah Kontrak ini boleh dirnulakan kecuali dan sehingga tuan mematuhi peruntukan-peruntukan di b m a h perenggn 5 surat ini.

Lampiran 28 S e b a h a q i a n dari 'Boranq Tender' ( s a m b u n q a n ) In the event of any renderer being supplied at his request, wirh copies of any uf /he Tendm Documenls, it shall be the sole responsibility of the tenderer to scrutinize such copies and satisfi himselfrhat they are exacr copies of those included in the Tender Table Documents. In [he even1 of' any dgerence or discrepancy being found between any such copies supplied to h e renderer and those in the Tenaer Table Documents or between any documents incl~lded[herein, if shall be the sole responsibility oj'lhe renderer to apply in writing lo the Superinrending Oficer, ro have rhe difference or discrepancy rect&d, nor larer than seven (7) days before the final dareJared in the Tender Norice for rhe szrbmission of renders. Any repi), [he Superinrending Oficer may make to such applicurion shall be by way of a Tender Memorandum which will be sent to all renderers. Such Tender ~bfemoranciltrn shall become part of the Tender Documenrs and Tenders received will be deemed to hme been bured on 111ee.rplanntiot7s. mod$cation or extension jo [he original.documet7~[hat rhey contain.
7. Pentender hendaklah disifatkan telah merneriksa dan rneneliti Tapakbina dan sekitamya dan telah berpiias hati sebelum menyerahkan tendemya tsntang jenis bumi darl lapisan tanah, bentuk dan jenis Tapakbina, takat dan jenis kerja, bahan dan barang yang perlu bagi menyiapkan Kerja-Kerja, csracara perhubungan dengan dan akses ke Tapakbina, tempat ringgal yang mungkin dikehendaki dan pada amnya hendaklah mendapatkan sendiri segala maklumat yang perlu tentang risiko, luarjangka 3an segala hal keadaan yang mernpengaruhi dan rnenjejaskan tendernya. The ~enderer shall be deemed to have inspected and examined rhe Sire and its surroundings and tu have sarisjjed hirnse2f bejore submirting his tender ur lo the nature of the ground and sub-soil, rhe -form and narure of [he Site, rhr e,rrenr and narrrre oj'[he work, materials and goods necessar?/for the :ornplefion of the Works, the means ofcornn~unicarion with and access to the Site, the accornmodarion $e may reqziire and in general to have obtained jbr himself all necessaty injbrmation as ro risks, :.ontingencies and all circumstances injlziencing and ajfecring his tender.

3. Tender-tender hendaklah terus sah selarna tempoh sernbilan puluh (90) hari dari tarikh akhir bagi oenyerahan tender sebagaimana yang ditetapkan dalarn Notis Tender (dalam Syarat-Syarat Membuat render. ini disebut "Ternpoh Sah Tender") d m tempoh ini boleh dengan persetujuan bersama ~jilanjutkan jika dan apabila perlu. Tenders shall remain validjor a period o/ n m e p (90) days from rhe final date for submission of .enders stipz/lated in rhe Tender Notice (herein rejerred to as [he "Tender Validity Period'y and such 17eriod nzay by nrutzral agreement be e-r~ended as and when necessary.

Kerajaan tidak boleh terikat rnenyetujuterima tender yang rendah sekali atau sesuatu tender dan juga tidak terikat untuk memberi apa-apa sebab atas penolakan sesuatu tender. The Government shall nor be bound to accepr the lowest or any render, nor to assign any reason ;br [he rejection ofany lender.
9.

iO. Pentender yang berjaya Cjika ada) hendaklah diberjtahu tentang tendernya dengan surat (disebut "Surat Setujuterima Tender") dalarn Tempoh Sah Tender atau apa-apa tempuh lanjutan. Pentender dengan seberapa segera yang praktik tetapi sebelum bermulanya Kerja tersebut hendaklah rnendeposit dengan Pegawai Penguasa, perkara-perkara berikut: The successful renderer (ifany) shall be norijied of his lender by a letter (rejerred to as "Letler of ; I cceprance of Tender'? wirhin [he Tender Yahdiy Period or any extended period thereoj: The said lenderer shall so soon as is pracricable b~lrbeyore [lie cornmencement of zhe Works deposit wrth [he Superin fending O#cer rhejdlowing:
Bon Pelaksanaan Cjika pentender rnemilih kaedah Jaminan BanklJarninan Insurans/Jaminan Syarikat Kewangan sahaja); berjumlah sebanyak lima peratus (5%) daripada Jurnlah wang Kontrak; Perjbrmance 3ond (if' [Ire renderer oprs for Bank/ lnrurance/Finance Company Guaranree) amounring to jive percrnf (5?4) of the Connact Sum; Polisi Insurans Tanggungari A~varn (iaitu insi~rans terhadap bencana kepada orang-orang atau kerosakan kepada h a m ) atau Nota Liplitan bersena dengan resit bagi premium yang telah di bayar; lns~truncePolicy fur Public Liah~lirv(i. e. insurance against injury to persons or d a m u p lo 9 propern:, or Cover Notes to.yrlh~.r rviriz r r c e i p qfpwtnium paid in respecr there?/;

Lampiran 5
I'eian-pelan TenderIKontrak Untuk i t : ~ckr/Connact Drwirzgs For ..............................................................................................................................

Plc. TendedKontrak : ............................................... bagi kerja-kerja tersebut di atas dibuat pada l,drr/Contract No : .................................... for the above mentioned Works enrered into on the

............... haribulan ..................... 20.. ..... Oleh pihak-pihak bertandatangan di bawah ............. ..day of ........................... 20 ....... bv the undersignedparlies refer to i i i i berhubung dengan pelan-pelan yang dijiiidkan ini mengandungi lukisan bernombor siri seperti di f,iese bounded drawings consisting of drawings numbered as per
.......................... .yang ~nenjadikan sebahagian kontrak tersebut dan hendakfah dibaca d m diertikan ................................ ..which are arrJshal1 be rend and construed as part of the said contract

........................................................ 7 andatangan Kontraktor Signature of Contractor

......................................................... Tandatangan Pegawai Signuttrre of Officer Nama Penuh ........................................ Name in Full Jawatan .............................................. Designation Yang rnemberikuasa dengan sepenuhnya untuk menandatangani imtuk dan bagi pihak Kerajaan. Only authoriserr'to sign for and on behayof Government

b a m a Penuh ........................................ A bme in Full

. ..... b.0. Kad Pengenalan ........................: A71K No.


A t2s Sifat ............................................ C'n the capacity of ? ang memberikuasa dengan sepenuhnya untuk n~enandatangani untuk dan bagi pihak Ch!y a~rthorised to sign for and on beholf'oj'

...................................... bleteri atau Cop Kontraktor Colz rructor 's Seal or Sttunp

...........

...................................................... Cop Rasrni Official S f amp

S iksi ................................................... R'it vless

Saksi ............................................... Witness Narna Penuh ........................................ Name in Full Pekerjaarl ......................................... Occuparion Alarnat ................................ Address

Narna Penuh ....................... ~Vnrtie in Full Pckerjaan .......................... %~.zrprrf ion

.....

...........

4lamat .............................................. .lcl'c/ress '

Lampiran 6A BORANG JAMINAN BANKIJAMINAN SYARIKAT KEWANGANl JAMlNAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA)
Sebagai balasan kepada Kontrak No. .............................. yang dibuat antara Kerajaan Malaysia, kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kerajaan" dan ........................................ .., kemudian daripada inbdirujuk sebagai "Kontraktor", bagi ..................................................... ............................................................................................................................................................. ..................(narnakan projek), kernudian daripada irii dirujuk sebagai "Kontrak", kami yang bertandatangan di bawah, atas permohonan Kontraktor, mengaku janji yang tak boleh batal untuk niemberi Jarninan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut niengikut cara sebagairnana yang terdapat kernudian daripada ini. ' hlAiL4 Penijamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut: 1. Apabila sahaja Kerajaan rnembuat tuntutan bertulis, niaka Penjamin hendaklah dengan serta rnerta mernbayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalani tuntutan tersebut tanpa mengira sarna ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-rnana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ................................................................................. (nyatakan nilai jaminan dalarn perkataan) (RM ............................. ..) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk rnernbuat apa-apa tuntutan separa jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan separa itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit ............. ........................................................................................ ( y t a k a n nilai jaminan dalarn perkataan) (RM.. ........................... .) dan liabiliti Penjamin untuk rnernbayar kepada Kerajaan jurnlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersarnaan dengan apa-apa bayaran separa yang telah dibuat oleh Penjamin. Penjamin tidak akan dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa perset~~juan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, rnasa, pembayaran atau sebaliknya. Jarninan ini adalah jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan berkuat kuasa sehingga ........................................................ (kemudian daripada ini disebut "Tarikh Mati Asal") (Initial Expiry Date) iaitu dua belas bulan (12) selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalarn keadaan dirnana kontrak dibatalkan, satu ( I ) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjarnin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Inirial Expi? Dale) Jarninan ini untuk tempoh tambahan selama tidak tidak rnelebihi satu ( I ) tahun daripada tarikh Mati Asal (It~itial Expi? Dale) (kemudian daripada ini disebut "Tarikh Mati Lanjutan") (E.rlended E.xpiry Dale) apabila dirninta oleh Kerajaan dan Jaminan in; adalah dengan ini dilanjutkan. Jurnlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah perjanjian ini rnestilah sentiasa dipastikan tidak nielebihi jumlah Ringgit ............................... (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (RM ..................................... 1

2.

3.

4.

'

5.

Apa-apa t a n g g u n ~ a w a b dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expi? Dale) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Dare) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah rnerninta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang lnasih belurn dikelaskan rnengikut peruntukan kontrak.

6.

SEMUA ~ U N T U T A NBERKAITAN DENGAN JAMINAN INI, JIKA ADA, PIHAK BANKISYARIKAT MESTILAH DITERIMA OLEH KEWANGANISYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN IN1 ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI. TAMTNYA TAlUKH JAMINAN INI, MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.

'ADA MENYAKSIKAN HAL Dl ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah nenuninkar~ dan rneteri rnereka pada hari dan tahun yang mula-rnula tertulis di atas. aildatangan

A i hadapan

1 1

...................................... Nama: .............................

Jawatan: .......................... Cop BanWSyarikat KewanganISyarikat Insurans:

......................................

(Saksi) Narna: ................................ Jowatan: ..............'. .............. C3p BarlWSyarikat Kewangan/Syarikat Insurans:

Lampiran 69 B O R A N G J A M I N A N B A N W J A M I N A N SYARIKAT KEWANGANJ J A M I N A N INSURANS UNTUK BAYAfWN PENDAHULUAN ( K O N T R A K BEKALANJKERJA) Sebagai balasan Kerajaan Malaysia (kemudian daripada ini disebut sebagai "Kerajaan") bersetuju mernbuat ba'yaran pendahuluan selaras dengan terma dan syarat-syarat Kontrak yang dibuat selaras dengan iklanJpelawaan oleh Kerajaan bertarikh ............................... ........... dan tawaran oleh ...................................................... ( k e m d i n daripada ini disebut sebagai "Kontraktor") bertarikh .................................... dan persetujuan daripada itu melalui Surat Setuju Terirna oleh Kerajaan bil. .....:................................... bertarikh ................................. dan tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat baru 6:ka ada), dibuat oleh Kerajaan dan diterima oleh Kontraktor pada ................................. d e n p n s y a r a t jika Kontrak rasrni disediakan berkutnya, selaras dengan terma-terrna dan sl.arat Kontrak rasmi tersebut, untuk .......................................( e b k n nama pt:rolehan) (kemudian daripada ini disebut "Bekalan"/Kerja") Kami, yang bertandatangan di bawah ini, atas permintaan Kontraktor, mengaku janji (iaitu aku janji yang tak boleh batal) satu Jaminan Kepada Kerajaan bahawa: 1. Karni hendaklah mernbayar kepada Kerajaan tanpa faedah, jumlah wang sebanyak Ringgit.. ................................................ (R M ................... 1 sebagai wang pendahuluan seperti yang tersebut di atas atau sebahagian daripada itu yang belum lagi didapatkan kembali oleh Kerajaan seiaras dengan Klausa 3 atau 4 yang berkenaan dan jumlah harga itu hendaklah dibayar apabila sahaja Kerajaan rnembuat tuntutan tanpa mengira apa-apa tentangan atau bantahan daripada Kontraktor atau daripada Kami atau daripada mana-rnana pihak Ketiga yang lain. Sekiranya dalam apa-apa keadaan Kami .melengah-lengahkan membuat ,pembayaran dan seumpamanya setelah rnenerirna tuntutan daripada Kerajaan, niaka pihak kerajaan berhak menuntut dan berhak dibayar apa-apa kos tambahan sebagai ganti rugi akibat keengganan Karni mematuhi syarat-syarat Jarninan ini. Apa-apa konsesi atau tolak ansur yang diberi oleh Kerajaan kepada Kontraktor atau apa-apa persetujuan antara Kerajaan dan Kontraktor atau apa-apa pengekanganlpenahanan yang dibuat oleh Kerajaan kepada Kontraktor sarna ada berkenaan dengan bayaran, tempoh, prestasi atau selainnya tidak akan melepaskan Kami daripada jarninan ini tetapi Kami adalah berhak untuk diberitahu akan persetujuan atau perubahan tersebut. Tertakluk kepada Klausa 3, tanggungjawab Kami untuk membayar jurnlah yang tersebut sebanyak RM ................................................ hendaklah secara automatik dikurangkan daripada amaun atau amaun-amaun pembayaran yang dibuat oleh kami kepada kerajaan berhubung dengan Jaminan ini. Jumlah wang tersebut yang dijamin oleh Kami untuk dibayar kepada Kerajaan hendaklah dikurangkan secara automatik mengikut kadar potongan yang dibuat oleh Kerajaan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor sebagai pernbayaran balik wang pendahuluan yang telah dibuat. Jaminan ini hendaklah terbatal dengan serta-merta setelah kesemua wang pendahuluan

2.

3.

4.

dijelaskan melalui potongan daripada bayaran kemajuan yang layak dibayar kepada Kontraktor atau selepas semua Bekalan telah dihantar1Kerja telah dilaksanakan dengan rnemuaskan oleh Kontraktor mengikut mana yang terdahulu. 5. Jaminan ini adalah Jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan berkuar kuasa sehingga ........................................ (Kemudian daripada ini disebut sebagai "Tarikh Mati Asal") iaitu meliputi tempoh Kontrak. Penjamjn hendaklah melanjutkan tarikh Luput Asai Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tiga (3) bulan dxipada tarikh Mati Asal (kemudian daripada ini disebut sebagai "Tarikh Mati Lanjutan") apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan dilarjutkan.

Iliturunkan tandatangan Kami pada hari ini .................................. uniuk dan bagi pihak Penjamin di atas.

Cop BankISyarikat KewanganlSyarikat Insurans:

llihadapan:. ..................................... ?\lama:. .......................................... lawatan:. ........................................

NGAN
DOKUMEN TFNDFRRTD aanLMlllLMFN K O N T W

~emua Dokumen TenderlDokumen Meja Tender (TTD) dan Dokumen Kontrak

(mengikut peraturan JPS) hendaklah rnengandungi dan disusun rnengikut senarai dibawah:

Kandungan

Dokumen Tender/ TTD

Dokumen Kontrak

Tsnder Notice Ir.structions t o Tenderers Form of Tender (JKR 2 0 3 8 - Pin JPS 1 / 2 0 0 0 ) Letter of Acceptance (JKR 2 0 3 D - Pin 3/99 (JPS)) Form o f Contract (JKR 2 0 3 A

- Rev. 1 0 / 8 3 )

Soecial Provisions t o Conditions of Contract Amendments t o Form.of Contract, Form of Tender and Letter o f Acceptance. Specification Preambles and Bill o f Quantities List o f TenderJContract Drawings Form o f Guarantee for Performance Bond Forms of Advance Payment Supporting Documents I salinan diakui sah) X

h a
r"
$
f

- ~okumkn-dokcmen berbentuk inforrnatlf semasa pzrmgkat dokumen tender tldak perlu dmasuWcan

H.AD NlLAl MENANDATANGANI KONTRAK

Nilai Kontrak Melebihi RM25,000,000 Tidak Melebihi RM25,000,000 Tidak Melebihi RM 7,000,000 Tidak Melebihi RM 5,000,000 Tidak Melebihi RM 2,000,000

Menandatangani Kontrak

Menteri Pertanian

Ketua Setiausaha

Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah

Pengarah Bahagian /Pengarah Negeri Wilayah PersekutuardPahang Tenggaral Pusat Penyelidikan JPSIJurutera Projek Timbalan Pengarah Negeri Jurutera Kanan Tidak Rendah daripada T.T. ' G'/ Pengurusan Air Kebangsaan Jurutera Daerah

Tidak Melebihi RM 500,000.00

Tidak Melebihi HM 250,000.00

tJENGEDARAN D O K U M ~ N - D O K U M E N (KONTRAK KERJP;) BIAYAAN PERSEKUTUAN

) 11
(1

2.
. .- 3.

11
(

Kelua Audil N e g a r a Unit Audil Dalam: l<ernen~eri;n . Pprlaninn . -. .-, .,-, , Kelua Pengarah, L e m b a g a I-iasil Dalam Negeri

-I

I / I

4. -

--

5. Bank/Syarikal -

lnsurans

I [A.R.]
=

_
-I

P u s a l Khtdrnal Kdnlraklor

-1

-I -

-/ [A.R.]

11

9.

PERI<ESO Neqeri

-1

(1

14. 15. 16. 17.

1
'

"Akaunlan

K a n a n Pcrbendaharaan fNcclpri\ - J - . ' I


I

'

t-1

Pengarah NegeriIJurulera Projek - Jurupbrunding

-.

Kemenlerian I<ewangan, Elah. Pengurusan Perolehan Kerajaan (uriluk Konlraklor Berwibawa d a n TPU sahaja)

N_o:rA
-1-1
A n
'

.
6

Dokurnen l<onlralc d a n Pelan Bcrdallar

Sektranya b a y a r a n d ~ b u adi l Ibu Pejabal sat Sek~ranya b a y a r a n dhuaYd1 N e q b r ~ saha~a

Lampiran 1OA

Klausa berkaitan Penilaian Tender di dalam 'Instructions to Tenderer's'


1.

Information

of the Tenderer's Financial Standinp and Technical Capacitv

~ende-rers are to take note that the evaluation o f Tender shall take into consideration and regard with importance to Tenderer's ability to execute the work besides the reasonableness of the Tender Sum. The Tenderer's capability will therefore be assessed based on the financial capacity, construction experience, technical staff, availability o f plantlequipment and the current performance of the Tenderer at the time o f tender. T o enable the evaluation to be carried out, Tenderers are required to furnish documents with their Tenders: the follo~ving

>

The Company's Statement of Accounts (Balance Sheet), audited by a certified Public Accountant, for the last two (2) financial years. Monthly Bank Statements of the Tenderer's cash in hand for the last three (3) months prior to date of closing o f tender. Confidential report from BanUFinancial Institution regardins Tenderer's financial standing using the format as in Volume 2, in a sealed envelope. Copies of the Completion Certificates for each o f the works completed as listed in Volume 2, Supporting Documents.
A copy of the EPF contribution Statement for the last month and the names of each technical staff as listed in Volume 2, Supporting Documents.

i i)

iii)

iV)

v)

v i)

Copies of certificates/qualificationsof each technical staff in Category A and B as listed in Volume 2, Supporting Documents. Copies of the Registration Certificates or other documents to prove the ownership or leasing agreements for all plant and equipment as listed in Volume 2, Supporting Documents.

v i i)

The above documents are o f vital importance for the evaluation o f the capability of the Tenderer. If the Tenderer fails to submit all the documents especially documents (I) and (ii) above, the tender shall be disqualified and shall not be given further consideration.
I f the Tenderer fails to submit any or part of the document (iii), (iv), (v), (vi) and (vii), the informationldsta contained in the relevant forms which cannot be veritied due to insuff?cient documents shall be treated as invalid and shall not be considered for the evaluation of the Tenerer's capacity, unless the information gives a negative value to the Tenderer's capacity.

In addition to the above documents, the Tenderer is also required to complete and submit with the Tender ail particulars called for in Volume 2, Supporting Documents.

Lampiran 108
! 8.

Tender Evaluation Criteria

Evaluation of Tenders will be carried in three stage4s as follows: 18.1 Prelihinary Evaluation (Stage 1) o f the short-listed tenders shall be carried out to assess the following: i) ii) Conformity with tender requirements Sufficiency of Compulsory Documents - Tenderers are reminded that it is highly important to filrnish all particulars called for as their technical and financial capability to perform :the Contract will be evaluated mainly based on the information provided. In this respect? the following documents have been designated as Corn~ulsow Docllrnents which must be submitted by the Tenderer in order for their Tender to be considered, i.e. a) Copy of the Company's Statement o f Accounts (Balance Sheet) which has been audited by a certified public accountant for the last two (2) financial years.

Copy of the monthly bank statement for the last three (3) months before closing o f Tender

b)

List of Current Contracts at the time of Tender to be filled in Volume 2, Supporting Document.

Tenderer who fail to submit the above compulsory documents or who submit incomplete/false information shall result in the disqualification or rejection of their Tender. iii) Satisfactory performance of current works - Tenderer whose performance on any current project is unsatisfactory, i.e. where progress in 30% or more behind schedule or facing determination action, shall be rejected and not given further consideration.

Only Tenderers who pass Stage I evaluation shall be assessed in the next stage. Tenderers who fail to comply with any of the prerequisites (I), (ii) or (iii) above shall not be eligible for further consideration.

18.2

Evaluation of Tenderer's Capacitv ( S t a ~ e2) is carried out on short-listed Tenderers who have passed Stage 1. The following factors are used to assess the Tenderer's capability to execute the Works:
i

Financial Capacity - the evaluation is based on the minimum capital requirement and shall be calculated as follows:

Where T W C =

Total Working Capital available to finance this Contract Available Working Capital, i.e. Working Capital as shown in the balance sheet or the average o f monthly bank statements for the last 3 months & any available credit facilities from bank or financial institutions. Monthly Value o f uncomplited current works. portion o f

AWC =

MV

*The Tenderer's capacity is evaluated based on the ratio of TWC compared to the minimum capital required for the project being tendired, which shall be taken as 5% of the Tender Amount. ii) Technical Caoability - the folowing factors are used to assess the Tenderer's technical capacity: a) b) Experience in executing Works o f similar and/or comparable nature. Technical Personnel : this factor is assessed based on number of technical personnel in the employment of Tenderer and their respective experience compared to Estimated blanimum Requirement (EMR) to carry out Works satisfactorily. the the the the

c)

Plant and Equipment : the Tenderer should show documentary proof that he has the capability to mobilise the number and type of plant and equipment required for proper execution o f the Works. Relevant docunients/registration certificates shall be submitted to prove the ownership o f such plant'equipment. The Tenderer should also substantizte leasing or hiring arrangements lvith proper documentary evidence if he proposes to use hired or leased plant.

18.3

Stage 3 involves the overall evaluation of the short-listed Tenderers and determination o f the most beneficial tender for recommendation.

Where T W C =

Total Working Capital available to finance this Contract Available Working Capital, i.e. Working Capital as shown in the balance sheet or the average o f monthly bank statements for the last 3 months & p any available credit facilities from bank or financial institutions. Monthly Value o f uncompl6ted portion o f current works.

AWC =

MV

T h e Tenderer's capacity is evaluated based on the ratio of TWC compared to the minimum capital required for the project being tendired, which shall be taken as 5% of the Tender Amount. ii) Technical Capability - the folowing factors are used to assess the Tenderer's technical capacity: a) b) Experience in executing Works o f similar and/or comparable nature. Technical Personnel : this factor is assessed based number of technical personnel in the employment Tenderer and their respective experience compared Estimated Manimum Requirement (EMK) to carry Works satisfactorily. on of to out the the the the

c)

Plant and Equiptilent : the Tenderer should show documentary proof that he has the capability to mobilise the number and type o f plant and equipment required for proper execution of the Works. Relevant docurnents/registration certificates shall be submitted to prove the ownership o f such plantlequipment. The Tenderer should also substantizte leasing or hiring arrangements ~vithproper documentary evidence if he proposes to use hired or leased plant.

18.3

Stage 3 involves the overall evaluation of the short-listed Tenderers and determination o f the most beneficial tender for recommendation.

NQTA RLNGKAS:-

I. D.

INStlRANS BON PELAKSANAAN

ITI. WANG JAMTNAN PELAKSANAAN

w.

PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK

ZUL H Y YrnYA'm'
Jub Projek KERI[ASEY SERIIERcPK Kelantan

1. Prasyarat kepada kontrak, kontraktor perlu mengemukakan insuraninsuran berikut sebelum kerja dapat di1aksanakan:i. Polisi Insuran Tanggungan Awam ( Public Liability Policy)

- Nilai polisi untuk satu kemalangan atau siri kemalangan


adalah bergantung kepada nilai kontrak

- Di keluarkan oleh syarikat insuran yang beroperasi di


Malaysia dibawah Akta Insuran 1963. Polisi diambil diatas nama K E M J A A N dan KONTBAKTOR.

- Tempoh lindungan ialah Tempoh Kontrak + Tempoh


Tanggungan Kecacatan + 3 bulan 14 hari selepasnya. ii. Polisi Insuran Kerja ( Insurance of Works Policy )
- NiHai poliisi adaBah sama dengan harga kontrak

- Dikeluarkan oleh syarikat insuran yg beroperasi di


Malaysia dibfawah Akta Insparan 1963 diatas nama KERAJAAN dan KONTBAKTOR.

Tempoh lindungan ialah Tempoh Kontrak + Tempoh Tanggungan Kecacatan + 3 bulan 14 hari selegasnya.

PAND UAN PENE TAPAN NILM POLISI 0 4 LMPIRAN A

BON PERLAKSANAAN
1. Merupakan satu jaminan oleh kontraktor keatas kontrak yang telah di awad oleh kerajaan.
2. Nilai Bonn Perlaksanaan ialah sebanyak 50h daripada harga kontrak.

3. BP boleh dikemukakan melalui 3 c a m -

i.

Jaminan Bank - Jaminan Bank dikeluarkan oleh Bank2 Berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yarrg beroperasi di Malaysia. Jaminan Syarikat Kewangan - Dikeluarkan oleh Syarikat Kewangan Berlesen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 yang beroperasi di Malaysia. Jaminran Insurans (tanpa rnengira nilai kontrak) - Di keluarkan oleh Syarikat Insuran dibawah Akta Insurans 1963 yanng beroperasi di Malaysia.

ii.

iii.

6. Jaminan ASAL perlu disimpan dengan baik oleh P P N a k i l PP untuk tujuan pelepasan setelah kontrak disiapkan. FORitU T JAMINAN BP D1LAMBI.N B

WANG JAMINAN PERLAKSANAAN

1. Sebagai alternatif kepada Bon Perlaksanaan oleh Bank,Sy Kewangan atau Sy. Insuran, kerajaan telah membenarkan kontraktor untuk memilih Wang Jaminan Perlaksanaan ( WJP ) sebagai ganti untuk Jaminan. 2. Kontraktor d h i n t a mengemukakan pilihan semasa mengembalikan S w a t Setujuterima Tawaran samada Jaminan BanMSy Kew./Sy. Insurans ATAU WJP.
3. SeEranya WJB dipilih, potongan mestilah dibuat pada setiap bayaran kemajuan sebanyak 10% sehinggalah nilai potongan terkumpul mencapai 5% daripada harga kontrak.
4. Setelah Perakuan Kerja Siap dikeharkan, pelepasan W R sebanyak 50% bendaklah dibuat. Manakala baki nya di lepaskan setelah Perakuan Membaiki Kecacatan di keharkan.

PEWYEDLAAN DOKUM2E)N KONTRAK

1.1Surat Setujuterima Tender dikem balikan beserta BP,Poltisi Insurau maka Dok. Kontrak perlu disediakan utk tandatangan.
1.2Sila pastikan format perjanjian i.e Borang JKR 203 A dan Borang2 yg terkini digunapakai . 1.3Sentiasa imengawasi yrestasi ksntrak d m ambi1 tindakan sewajaraya jika kontraktor gaga1 memeranhi obligasi di bawalh kontrak.

2.1 Dokumen Kontrak disediakan berasaskan Dokumen Tender yg disi d e b pentender yg bej a y a d m TTD dlm tempoh 3 bulan dari Tarilklta snmt Setarjuterha. 2.2 Utk mempercegatkan urusara penyedirsan dapatkaln dari kontraktor:i. ii. iii. iv.

SST Tender yg ditandatangami f ASAL dan pendual BP a s d dan gengesahara dari pih& yg mengelanarkan Polisi-polisi insuran asal Swat nombor pendaftarm PE

2.3 No. Kontrak berdasarkan No. Tender

2.4 Semak dan betukan kesilapan perkiraatl dahm Dok. Tender

2.6 Semak Bon pelaksrar~raan/polisi inslaran ( tanggangan awam dan insnran kerja). 2.7 Pastihan maklurnat di Appendix to Conditions of Contract dilengkapkan.

2.8 Semua ruang dlm borang ldokumen standard dilengkapkan yg tidak diisikan sewaktu tender.
2.9 Dokumen Kontrak dan Lukjsan kontrak disediakan dalam 2 set ASAL dan PENDUA. ( Masukksn SST Tender ASAL dan PENDUA).

3.0 MENANDATANGANT DOKUIWZN KONTRAK

3.1 Kontraktor dan saksi menandatangani semua tempat yg berkenaan.


3.2 Pegawai yg diberi kuasa untuk tandatangan rnengikut Akta Kontrak Kerajaan 1949 juga perlu menandatangani BP.

3.3 Tarikh ksntrak bermula dari tarikh Pegawai Kerajaan menandatangani dokumen.

4.0 PENGEDARAN DOKUMEN KONTMK


4.1Edarkan dokumen kontrak kpd pihak berkenaan disamping perlantukann Perbendaharaan seperti Ketua Audit Negara,Ak aunt NegaraJAkauntan Jabatan ATMJ Ketua Audit Negeri d m Akauntan NegergBendahari. Yg Di Akui ah" dan tandatangan 4.2Lain2 salinan perlu di chop CCSalina~ pegawai di muka depan dokumen.

5.1 Kontrak tidak lebih dari RM 2 juta, salinan ASAL disimpan di pejabat yg menyediakan. Selainnya perPu di fmantar ke ahagian Ukur Bahan 3PS Malaysia utk tujuan simpanan.

6.0 PENUTUP
Pastikan Dokumen Kontrak disediakan dgn cekap dan effisien dari segi teknikal dan kontraktual. Pengabaian boleh rnembawa pelbagai masalah dan membuka ruang kepada kontraktor utk mengemukakan tuntutan dan timbangtara.

SEKIAN.. ....... ....

. ...

Z u l Hj Yamat Juruukur Bahan JPS KEMASIN SEMERAK

6 Mac 2005

Panduan Menetapkan Liputan Insurans Tanggungan Awam


-

Bil
1.
2.

Harga Kontrak
(RM) Tidak melebihi RM 50,000

Liputan Minimum Insurans bagi setiap kemalangan (RM)


RM10,ooo RM25,OOO RM50,OOO RM100,000 RM200,OOO RM500,OOO

RM 50,001 hingga RM 100,000

3.

R M 100,001 hingga R M 200,000


RM 200,001 hingga RM 500,000
RM 500,001 hinggaRM 5.0 juta

4.
5.

6.
7.

RM 5.0 juta hingga RM 20.0 juta

RM 20.0 juta hingga RM 50.0 juta


Melebihi RM 50.0 juta

RM1.O juta
RM2.O juta

8.

BORANG JAMINAN BANWSYARTKAT KEWANGAN BERLESENI INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN (KONTRAK KERJA)
Sebagai balasan kepada Kontrak No. ...................................... yang dibuat antara Kerajaan Malaysia, kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kerajaan" dan .................................................................... kemudian daripada ini dirujnk

sebagai"Kontraktor",bagi..................................................................................................
............................................................................................................. (namakan projek), kemudian daripada ini dirujuk sebagai "Kontrak", kami yang bertandatangan di bawah, atas permohonan Kontraktor, mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagaimana yang terdapat kemudian daripada ini.

MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut:

1.

Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis, maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana-mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat. Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ibnggit ................................................................................................ ............................................................................ (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM .................................... ) dan bahawa tanggungan Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas. Kerajaan berhak untuk mernbuat apa-apa tuntutan separa jika dikehendakinya dan jumlah kesemua tuntutan separa itu hendaklah tidak melebihi nilai Ringgit..........................................................................................

2.

................................................................................................
(nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM ............................... ) dan liabiliti Penjarnin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan 7 - 7 ..7 7 .,.,rc 1,l. 1 -... :<,?-- . ?,*l-,; - 7 - $ .? ,; 5,- .. . :,., -I-. ;.;; .. ... -,-. ..-........ . ' _. . . .
--,,.

'.l

:.,-

-7-

,<-

T,J*2cq
I

r:---Q'>?,
_ i

. ! 'i

e. --

apa-apa bayaran separa yang telah dibuat oleh Penjamin.


3.

Penjamin tidak akan dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada dengan atau tanpa persetujuan Perqanun atau olen sebarang perubahan renrdng kewajipm yang diaku janji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi pelaksanaan, masa, pembayaran atau sebaliknya.

4.

Jaminan ini adalah jaminan yang berterusan dan tak boleh batal dan berkuat kuasa sehingga ...................................... (kemudian daripada ini disebut "Tarikh Mati Asal") (Initiul Expiry Date) iaitu dua belas bulan (12) selepas tarikh tamat tempoh kecacatan atau dalam keadaan di mana kontrak dibatalkan, satu (1) tahun selepas tarikh kontrak dibatalkan. Penjarnin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) Jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu (1) tahun daripada tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut "Tarikh Mati Lanjutan") (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Rmggit ........................................................... .............................................................................................. (nyatakan nilai Jaminan dalam perkataan) (hV....................................... Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjarnin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelurnnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejurnlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. SEMUA TUNTUTAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN N I , JIKA ADA, MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANUSYANKAT KEWANGAN BERLESEN/INSURANS DALAM TEMPOH SAH LAKU JAMINAN IN1 ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARI TAMATNYA TARIKH JAMINAN I MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN.

5.

6.

PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mula-mula tertulis di atas.

Ditandatangani untuk dan bagi pihak Penjamin


t i : l;~uuru~~

)
j

Nama: .............................
d i iL Y ~ L L - A L .

...........................

Cop BanklSyarikat Kewangan Berlesen/Insurans:


......................................... (Saksi) Nama: ................................ Jawatan: ............................. Cop BanWSyarikat Kewangan BerlesedInsurans:

Lampiran I
_I-.

............................................
(Bank/Syarikat Insuransf Syarikat Kewangan Berlesen)

Tuan,

Projek : No. Kontrak : Kantraktor : Jaminan BanWSyarikat InsnranslSyarikratKewangan Berlesen No. : N3ai Bon :TaML.

...............................

................

Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan sesalinan Perakuan Siap Kej a untuk rujukan tuan.

2. Sehubungan dengan itu Jabatan ini bersetuju untuk melepaskan 50% daripada nilai bon pelaksanaan kepada Kontraktor. Maka dengan ini adalah disahkan bahawa Jaminan asal akan dikembalikan kepada tuan sebaik sahaja pihak tuan mengemukak'an satu jaminan bernilai RM ............................. b a g meliputi baki 50% daripada nilai bon pelaksanaan. Jaminan barn ini hendaklah berkuatkuasa sehingga ................................(iaitu 12 bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan).
Sekian, terima kasih.

s.k.

..................................) Sila benlmsar! dengm EanldInsur?d ..................................) Syarikat KewanganBerlesen dan seterusnya ................................. .) kemukakan kepada Pegawai Penguasa jaminan (Kontraktor) yang barn.

WFS/Lnmpiran I - p s d w Pulang SOX

PERAKUAN PEMULANGAN WANG JAMMAN PELAKSANAAN

..........................................
(Pejabat Pernbayar) Nama Kontraktor Nama Projek No Kontrak Adalah dimaklumkan bahawa seluruh Keja yang tersebut di atas teiah disiapkan oleh Kontraktor. Bersama-sama ini disertakan sesalinan Perakuan Siap Kerja untuk rujukan tuan. Oleh itu 50% daripada Wang Jaminan Pelaksanaan boleh dipulangkan kepada Kontraktor.
:

* Adalah dimaklumkan bahawa segala kecacatan dan kerosakan telah disempurnakan oleh Kontraktor. Bersama-sama ini disertakan sesalinan Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan untuk rujukan tuan. Oleh itu baki Wang Jaminan Pelaksanaan boleh dipulangkan kepada Kontraktor.
2. Dengan ini adalah diperakukan supaya Wang Jaminan Pelaksanaan berjumlah RM ............................. dibayar kepada Kontraktor.

.........................................................
(Pegawai Penguasa/ WaGi Pegawai Penguasa)

Batalkan yang tidak berkenaan

CATATAN OLEH PEGAWAI YANG MENYEDIAKAN BAUCER Jumlah amaun yang dilepaskan ialah RM.: ................................... ,-. , ,.:, ... , . . -.
\di...~.'i~.,.;+

..

, . ; , , ,, .

,., ..

<

, A ' , i L

U . . , .

....is ,.,..&.

, . r

*UL.

jL.,i'LI

. ~ \ r ~ " . , ,..

HA/FS/Lanlpiran I- psdur Pulang 30%

Larnpiran 7
PERBANDINGAN KANDUNGAN

DOKUMEN TENDEWTTD DAN DOKUMEN KQNTRAK lberasaskan Senarai Kerantiti)


Semua Dokumen TenderiDokumen Meja Tender (TTD) dan Dokumen Kontrak (mengikut peraturan JPS) hendaklah mengandungi dan disusun mengikut senarai dibawah: lokumen Kontrak

Kandungan

Dokumen Tender1 TTD

Tender Notice

instructions to Tenderers
Form of Tender (JKR 2038 - Pin JPS 1/2000) Letter of Acceptance (JKR 203D - Pin 3/99 (JPS)) Form of Contract (JKR 203A Rev. 10483) Special Provisions to Conditions of Contract Amendments to Form of Contract, Form of Tender and Letter of Acceptance.

Specificstion
Preambles and Bill of Quantities

I
/

List of Tender/Contract Drawings


Form of Insurance/Bank Guarantee for Performance Bond
Fnrqc; nf li?c;ljrpq~elQrni G!*-i-.itq2
frjr

1 / (yany asa!)

4 r ] \ f ~ pi3riyrq~;nt r~

y
X"

NOQ: * - Dokumen-dokumen berbentuk infonnatif semasa peringkat dokumen tender tidak perlu dimasukkan.

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

BAHAGIAN I
PENGENALAN

1.1 KEPERLUAN PERKHIDMATAN PERUNDING

Perkhidmatan Perunding swasta diperlukan dalam keadaan seperti berikut:-

9 Jabatan tiada kepakaran

>

Jabatan tiada kapasitilkeupayaan

9 Perkhidmatantidak dapat disediakan oleh lainlain JabatanIAgensi Kerajaan khususnya Jabatan teknikal seperti JKR dan JPS

1.5 DASAR-DASAR PEROLEHAN KERAJAAN

> > >

Pembelian menjamin nilai pulangan yang tinggi Penggunaan syarikat tempatan Memupuk dan meningkatkan penglibatan Bumiputera > Keutamaan kepada syarikat yang mempunyai penyertaan Bumiputera dan syarikat tempatan P Menggalakkan perkembangan industri tempatan > Pemindahan teknologi dan kepakaran asing

2.0 PEMILIHAN & PERLANTlKAN PERUNDING (samb.


2.2 JAWATANKUASA PEMlLlHAN DAN PERLANTIKAN PERUNDING PERINGKAT AGENSI (samb...)

> Bidangkuasa JPPPA


a Projek-projek Pembangunan Fizikal - . Kos projek tidak lebih dari RM 2 juta atau jumlah Kos keseluruhan Perunding tidak rnelebihi RM200,000.00

a Kerja Ukur Tanah I Kerja Ukur Lain

Kos Perunding tidak melebihi RM 50,000.00

a Projek-projek Bukan Fizikal - Kos Perunding tidak rnelebihi RM 50,000.00

a Projek-projek lain

Budibicara Agensi untuk menentukan kategori

2.2 JAWATANKUASA PEMlLlHAN DAN PERLANTIKAN PERUNDING PERINGKAT AGENSI (samb...)

9Takrif Kos Perunding


Adalah semua bayaran Yuran Perunding (fees) dan Perbelanjaan lmbuhan Balik bagi semua peringkat perlaksanaan projek, tetapi tidak termasuk bayaran Cukai Perkhidmatan

12.0 PEMlLlHAN & PERLANTIKAN PERUNDING (sarnb.,


2.3 LEMBAGA PEROLEHAN KEMENTERIAN

P SPP Bil. 1512001 ( Tambahan Pertama kepada


SPP Bil. 311995 ) memberi kuasa Lembaga Perolehan Kementerian melantik PerundinglPMC

P Bidang kuasanya hanya untuk perolehan kerja


yang kurang dari RM 30 Juta

P Peraturan lain di bawah SPP 311995 masih


terpakai

2.0 PEMILIHAN & PERLANTIKAN PERUNDING (sar; '


2.4 JAWATANKUASA PEMILIHAN DAN PERLANTIKAN PERUNDING Dl PERINGKAT PUSAT (samb..)
EPU, JPM - Menguruskan perolehan khidmat perunding seperti berikut :-

Kajian kemungkinan ekonomi dan pelaburan Kajian pelan induk pembangunan ekonomi Kaiian oembanaunan wilavah Kajian penswastaan - Kajian sosio-ekonomi MAMPU - Menguruskan perolehan khidmat perunding

seperti berikut :Pengurusan, Kewangan dan Personel Penggunaan Komputer . . .. . . Kaiian . , .-. . Ornanisasi - . -...- - - . Perancangan Pentadbiran

3.0 PROSES PERLANTIKXN PERUNDING

3.1 PERANAN AGENSI PELANGGAN


Mengernukakan permohonan kepada Urusetia JPPPAl JPPP

>

Maklumat-maklumat yang dikehendaki

Terma Rujukan (TOR) Sumber dan jumlah peruntukan projek lkerja yang diluluskan Anggaran Kos Projektkajian Anggaran kos perkhidmatan perunding (jika ada) Kategori projek (baru, naik taraf dll) Lain-lain maklurnat tarnbahan

- Sokonganlperakuandari Jabatan Teknik

>

Gunakan format borang permohonan piawai.


19

3.0 PROSES PERLANTIKAN PERONDING (samb..)

3.2 TERMA RUJUKAN (TOR)


9 9 9 9
Merupakan kenyataan kepada firma perunding Menjadi sebahagian daripada dokumen perjanjian Kandungan hendaklah jelas dan tepat Tujuan 4 Memberitahu perunding tentang objektif dan bidang kerja yang dikehendaki J Menjelaskan skop perkhidmatan yang diperlukan dalam perjanjian 9 Lazimnya Terma Rujukan mengandungi 4 Latar belakang projek 4 Objektif J Bidang kerja J Laporan dan jadual kerja 4 Data, bahan dll. maklumat yang akan dibekalkan oleh Kerajaan 4 Penglibatan Agensi Pelanggan (Kerajaan)

20

3.3 TATACARA PERLANTIKAN PERUNDING (samb..)

>

PERLANTIKAN TERUS BERSYARAT


Kaedah ini digunakan apabila perlantikan perunding telah dilaksanakan tetapi kadar Yuran serta kaedah belum diputuskan seperti :-

Projek dimana bayaran ditetapkan mengikut kaedah input-masa (man-month) Projek yang tidak mempunyai Skala Yuran Piawai

Keqa-kerja ubahsuai yang melebihi RM 40 juia,me\ibatkan element 'standard drawing' dan menggunakan 'Scale of Fees'
dengan diskaun Kos projek kurang dari RM 40 juta

13.0 PROSES PERLANTIKAN PERUNDlNG


>
-

(samb..)

3.3 TATACARA PERLANTIKAN PERUNDlNG (samb.)

PERLANTIKAN SECARA CADANGAN TEKNIK DAN KEWANGAN


Beberapa firrna perunding disenarai pendekkan oleh JPPP untuk rnengernukakan cadangan teknik dan kewangan berdasarkan Tema Rujukan (TOR) yang ditetapkan Sebuah Jawatankuasa akan mengkaji Cadangan Teknik dan Kewangan ini Fima yang rnengemukakan cadangan terbaik akan dipilih

- Sesuai untuk projek besar dan rurnit - Melibatkan firrna perunding luar negeri
Kebiasaannya untuk kajian-kajian, kajian kernungkinan, perkhidmatan pengurusan dan sebagainya

BAYARAN PERKHIDMATAN

PERUNDING

1
(

4.0 BA YARAN PERKHIDMA TAN PERUNDING

4.1 PENDAHULUAN
Tiga kaedah dalam menentukan bayaran atau kos perkhidmatan perunding Bayaran mengikut Skala Yuran Piawai Scale Fees )

9 Bayaran mengikut Input masa (man-month) P


Bayaran mengikut kadar yang dirundingkan seperti harga pukal ( lump sum ), peratusan kos projek (fixed percentage), Scales of Fees with discount.

4.2 BAYARAN MENGIKUT SKALA YURAN PlAWAl (SOF)

>

Digunakan bagi perkhidmatanpewnding Kejuruteraan, Arkiiek dan

9 Kadarlskala ini telah ditetapkan dan diluluskan oleh Perbendaharaan

J BEMIJKR

J
J

Form A.(Rev 1/83) - Kejuruteraan BAMIJKR Form 6 (Rev 1/83) - Arkitek BQSMlJKR Form C (Rev 1/83) - Ukur Bahan

>

Diguna pakai bagi projek yang dikendalikan oleh perunding tempatan, kerja tidak terlalu rurnit dan kos pernbinaan tidak rnelebihi RM 40 Juta

4.3 BAYARAN MENGIKUT INPUT MASA (MAN-MONTH)

>

Input rnasa adalah ternpoh atau jangkamasa yang diperlukan oleh seseorang kakitangan perunding untuk rnenyiapkan sesuatu projek atau tugasan. la dinyatakan dalarn bentuk man-month,man-week, man-day ,dsb Sesuai untuk projek berunsur berikut: 4 Projek berbentuk perancangan atau kajian 4 Perlu kepakaran khusus di rnana jenis perkhidmatan, kuantiti, tempoh masa sukar di pastikan dengan tepat 4 Melibatkan pakar luar negeri 4 Projek-projek dibiayai melalui pinjaman institusi kewangan antarabangsa seperti Bank Dunia dll. 4 Kej a pengawasanlpenyeliaan projek

>

4.0 BA YARAN PERKHIDMATAN PERUNDING (samb..)

Perunding akan diminta kemukakan Cadangan Teknik dan Kewangan (CTK) untuk dinilai:
9 Cadanaan Teknik
J

Latar belakang firma dan pengalaman Carta organisasi termasuk biodata Metodologi dan cara pendekatan kerja Jadual kerja termasuk aktiviti, cadangan input masa dan personel

31

P Jumlah bayaran perkhidmatan mengandungi tiga (3) komponen


utama:
4

Yuran perunding

I YP - GP x FP x lM 1

YP = Yuran perunding GP = Gaji pokok (tidak termasuk elaun) FP = Faktor pengganda (multiplying factor) IM = Input masa ( man-month,man-days, dsb )
4

Kos imbuhan balik (perbelanjaan sebenar)


Cukai perkhidmatan (5% daripada jumlah yuran perunding)

4.5 KUASA MELULUSKAN KOS PERUNDING

> Jawatankuasa Pemilihan dan Perlantikan


Perunding Peringkat Agensi ( JPPPA )
J

Tidak melebihi RM200,000.00 ( fizikal ) Tidak melebihi RM50,000.00 ( bukan fizikal dan

Tambahan kos tidak melebihi 30% daripada nilai

CARTA ALIRAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING BIDANG UKUR TANAH I PROJEK PEMBANGUNAN BUKAN FlZlKAL

4.6 UNSUR CUKAl DALAM PERKHIDMATAN PERUNDlNG

Semua unsur cukai hendaklah diambil kira oleh perunding semasa mengemukakan cadangan Cukai-cukai yang berkenaan ialah Cukai Pegangan, Cukai Perkhidmatan dan lain-lain di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 Agensi hendaklah memaklumkan kepada perunding dan tidak ada pengecualian berhubung dengan cukai

5.0 PANDUAN ASAS PENGIRAAN (samb. . . )

5.1 SKALA GAJl KAKITANGAN PERUNDING (sarnb..)

P Kakitangan sementara
4

Perkhidmatan belum mencapai satu (1) tahun atau dilantik khusus untuk tugasan tertentu Gaji pokok berdasarkan pengalaman akhir dari mula dapat iiazah asas Pengalaman sebagai Pembantu Teknik, Kerani Tapak ialah dua (2) tahun separa ikhtisas bersamaan dengan satu (1) tahun pengalaman ikhtisas Kenaikan gaji tahunan setelah menyempumakan tempoh satu (I) tahun

i Pembangunan fizikal
Kakitangan Rekabentuk dan tender lkhtisas Separa iktisas Perkeranian Penyeliaan lkhtisas Separa iktisas Perkeranian Sernua kategori Kaedah bayaran1F.P. ;kala Yuran Piawai nput Masa 2.2 1.8 1.4
2.1 1.7 1.4 1.1

Pensyarah Universiti

@ - Hanya untuk kakitangan yang memben'perkhidmman tambahan (additional services) dimma bayaran berdasarkan input m a w dan bayaran perkhidmatan asas (basic services) mengikd7 skala piawa'

KOS IMBUHAN BALIK (samb..


I
Butir-butir kos imbuhan balik
Kos Pengangkutanlperjalanan
s Tiket penerbangan (tempatanlantarabangsa) s Lebihan bagasi

s Lain-lain seperti visa, permit perjalanan dan pemeriksaan

kesihatan

e Elaun perbelanjaan kenderaan


a

Tambang teksi

s Sewa kenderaan

Elaun Penginapan dan Sara Diri


e Sewa hotel
e Lojing

e Elaun makan s Elaun tapak

Kos perhubungan
e Telefon dan faks

PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

6.0 PERJANJIAN PERKHlDMATAN PERUNDING

6.1 Perjanjian dibuat apabila rundingan kewangan selesai dan kelulusan kos di~erolehi

9 Dibuat oleh Agensi Pelaksana bagi pihak Kerajaan dengan


Perunding

9 Ditandatangan oleh pegawai yang diberikuasa di bawah Akta


949 Kontrak Kerajaan I
9

Kaedah Yuran Skala Piawai 4 BEMlJKR Form A - (Rew. 1/83) - Bidang Arkitek
4 4

BEMIJKR Form B - (Rew. 1/83) - Bidang Kejuruteraan BEMIJKR Form C - (Rew. 1/83) - Bidang Ukur Bahan
53

Bayaran ditetapkan mengikut Skala Yuran Piawai

Bagi perolehan perkhidmatan perunding yang dibuat mengikut input masa, pejanjian hendaklah mengikut yang diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia

>

Kaedah input masa 4 Man-months (Rev. 1183) - Perjanjian ini digunakan bagi perkhidmatan perunding di mana bayaran ditetapkan mengikut kaedah input masa dan tidak melibatkan Perunding Asing ( Perunding Tempatan )
4

Man-months (Rev. 1/83) ( in Association with. .......) melibatkan Perunding Asing

>

Sebarang perubahan atau lanjutan tempoh perjanjian hendaklah dirujuk dan diluluskan oleh Lembaga 1 Jawatankuasa asal (Perjanjian Tambahan perlu dibuat)

6.0 PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING- (samb)

6.3

Pemberian Nombor Perjanjian Perunding ( Kerajaan Persekutuan )


BAHAGIAN NO PERJANJIAN PERUNDING JPS(PPVSB1 W *

1.

Saliran Bandar Sungai Pantai Empangan Hidrologi & Sumber, Air Tebatan Banjir

6.

JPS(PP)TTB/ X m *

Catatan :

"

XlYY adalah Bilangan~ahun

6.0 PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING- ( samb )

I
I

6.4

Pemberian Nombor Perjanjian Perunding ( Kerajaan Negeri )


NO PERJANJIAN PERUNDING

1. 2. 3.

6. 9.

12. 13.

Johor Melaka Negeri Sembilan Selangor Perak Pahang Terenggan~ Kelantan Pulau Pinang Kedah Perlis Sabah Sarawak

JPS(PP) NIJl X/YY* JPS(PP)N/M/ X/YY * JPS(PP)NINSI XMY * J P S ( P P ) N I P H G I

XNY*

JPS(PP)N/PP/ XPIY"

6.0 PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

- (samb)

>

Berdasarkan " Scale Of Fees "


J

Memorandum Of Agreement Borang Pejanjian Piawai bagi BEMIJKR ( Revised 1/83)

- Pastikan SOF bagi kelas Kej a dan lain-lain perkara


yang tidak berkenaan dibatalkan
4

Lampiran-lampiran berikut a) Schedule A : Relevant Correspondence b) Schedule B : Term Of Reference c) Schedule C-I : Organisation Chart d) Schedule C-2 : Project Implementation Schedule e) Schedule D : Summary Of Fees and Expenses f ) Schedule D-I : Summary of Consultancy Fees g) Schedule D-2 : Estimated Reimbursable Expenses h) Schedule E : Schedule Payment ( Reimbursable )

6.6 Kandun~an dan Penvusunan Dokumen Perianiian ( samb 1

>

Berdasarkan " Man-Month "


4

- Table Of Content (samb)

Lampiran-lampiran berikut :a) Schedule A : Relevant Correspondence b) Schedule B : Term Of Reference c) Schedule C-1 : Organisation Chart d) Schedule C-2 : Project Implementation Schedule e) Schedule C-3 : Staff Time Input f ) Schedule D : Summary of Fees and Expenses g) Schedule D-1 : Staff Cost h) Schedule 0-2 : Estimated Reimbursable Expenses j ) Schedule E : Schedule Of Payment

FORMAT

9 Perian

LAMPIRAN

BORANG PERMOHONAN PERLANTIKAN PERUNDING

BORANG PERMOHONAN PERLANTIKAN PERUNDING

1. PEMOHON 2. NAMA PROJEK


3. LOKASI PROJEK
4. SUMBER PEMBIAYAAN
5. PERUNTUKAN DILULUSKAN
: RM : RM

6. ANGGARAN PROJEK
7.

JENIS/PERINGKAT PERKHIDMATAN PERUNDING DIPERLUKAN (sila tanda yang mana perlu)

PERINGKAT PELAKSANAAN Kajian Pelan Induk Kajian Kekesanan Alam Sekitar Kajian Kemunglunan Kajian Kejuruteraan Rekabentuk Terperinci Penyediaan Dokumen Tender Penveliaan Pembinaan Perkhidmatan Pengurusan Kerja Ukur Lain-lain (sila nyatakan) Beri keterangan ringkas:

8. TARlKH TENDER DI JADUAL DI PELAWA : 9. TARIKH PROJEK PERLU DISIMPAN

10. JUSTIFIKASI UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN PERUNDING (berikan keterangan ringkas)

DISIPLIN PERUNDING

Disiplin Perunding Diperlukan & Anggaran Kos Perunding Disiplin Perunding Diperlukan

I Kos Perunding I Nama Perunding dicadangkan (berikan sebab-sebab dibawah)

Sebab-sebab Perunding Di Atas Dicadangkan

12.

ULASAN URUSETIA

13. KEPUTUSAN MESYUARAT

Jawatankuasa bersetuju dengan melantik ............................... dengan kos tidak melebihi

RM.. ................... ( tidak termasuk 5% Cukai Perkhidmatan )

....................
(Pengerusi)

...........................
(Ahli)

Mesyuarat JPPA Bil : ....................................Bertarikh:. ................................

BORANG PERMOHONAN MENAIKKAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING

LAMPIRAN A1
Mesy. JPPPA BiI.
Kertas

(untuk diisi oleh Urusetia JPPPA)

PERMOHONAN MENAIKKAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING


BUTIR-BUTIR PROJEK
1.1 1.2 1.3 1.4 Pemohon Nama Projek Siling Asal No/Tarikh Mesyuarat JPPPA
:

RM

P
RM RM
Peratus: Peratus Peratus

MAKLUMAT MENGENAI TAMBAHAN KOS


2.1 2.2
2.3

Nilai Tambahan Yang Telah Diluluskan Nilai Tambahan Yang Dipohon Jumlah Nilai Tambahan Terhimpun Sebab-sebab Tambahan Dipohon & Butiran

YO YO
%

RM
Rujuk Lampiran

2.4

1.

PERAKUAN PEGAWAI

Permohonan Tambahan Kos dikemukakan untuk pertimbangan JPPPA.

(1

Adalah disahkan bahawa peruntukan mencukupi.

Nama Jawatan Tarikh

4.
I

KEPUTUSAN MESYUARAT Permohonan di atas adalah diluluskan/tidak diluluskan dengan niIai tidak melebihi RM ............................ (Siling Baru : RM .........................1

..........................................
(Ahli)

..........................................
(Ahli)

Mesyuarat JPPPA Bil: ................................... bertarikh ......................................


I

KERTAS PERAKUAN KEPADA BAHAGIAN PEROLEHAN KEMENTERIAN SUMBER A S L I DAN ALAM SEKITAR

LAMPIRAN A

KERTAS PERAKUAN KEPADA BAHAGIAN PEROLEHAN KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
AGENSI PELANGGAN NAMA PROJEK

1.
2.

3.

LOKASI PROJEK SUMBER PEMBIAYAAN & PERUNTUKAN PROJEK: Sumber

4.

1
:

Peruntukan Diluluskan

5.
6.

ANGGARAN KOS PROJEK

PERINGKAT PERKHIDMATAN PERUNDING DIPERLUKAN: (sila tanda yang mana perlu) PERINGKAT PELAKSANAAN

Kajian Pelan Induk Kajian Kekesanan Alam sekitar Kajian Kejuruteraan Rekabentuk Terperinci Penyediaan Dokumen Tender Penyeliaan Pembinaan Kajian Kemungkinan Perkhidmatan Pengurusan Kerja Ukur Lain-lain (sila nyatakan)

( Berikan Keterangan Ringkas

7.

PERAKUAN JABATAN: Disiplin Perunding Diperlukan & Anggaran Kos Perunding Disiplin Perunding Diperlukan Kos Perunding Nama Perunding Dicadangkan

Sebab-sebab Perundinn Di atas Dicadannkan:

.......................................
(Ir. HJ. AHMAD FUAD BIN EMBI) b/p: Ketua Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Malaysia. Tarikh: ........................

8.

PERAKUAN URUSETIA:

DISIPLIN PERUNDING

PERAKUAN URUSETIA KEPUTUSAN MESYUARAT NAMA PERUNDING DISYORKAN

9.

ULASAN URUSETIA:

KEPUTUSAN MESYUARAT:

11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 11.1 11.2


11.3

Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D

: : : :

Terma Rujukan Pelan Lokasi Anggaran Kos Perunding Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Perlantikan Perunding Peringkat Agensi (JPPPA) Akuan Pendaftaran Perunding Swasta Profail Syarikat

11.4

11.5 11.6

Lampiran E LampiranF

KERTAS PERAKUAN KEPADA BAHAGIAN PEROLEHAN KEMENTERIAN KEWANGAN

LAMPIRAN A

KERTAS PERAKUAN KEPADA BAHAGIAN PEROLEHAN KEMENTERIAN KEWANGAN

1.

AGENSI PELANGGAN NAMA PROJEK

2.

3.
4.

LOKASI PROJEK SUMBER PEMBIAYAAN & PERUNTUKAN PROJEK: Sumber Peruntukan Diluluskan

5.

ANGGARANKOSPROJEK

6.

PERINGKAT PERKHIDMATAN PERUNDING DIPERLUKAN: (sila tanda yang rnana perlu) PERINGKAT PELAKSANAAN

(ajian Pelan Induk Cajian Kekesanan Alam sekitar Cajian Kejuruteraan

Zekabentuk Terperinci
I

Penyediaan Dokumen Tender Penyeliaan Pembinaan Kajian Kemungkinan Perkhidmatan Pengurusan Kerja Ukur

I
I

I
I

Lain-lain (sila nyatakan) Berikan Keterangan Ringkas

11.

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 11.1 11.2 11.3 11.4 Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D


:

Tenna Rujukan Pelan Lokasi Anggaran Kos Perunding Salinan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Perlantikan Perunding Peringkat Agensi (JPPPA) Akuan Pendaftaran Perunding Swasta Profaii Syarikat

: :

11.5 11.6

Lampiran E Lampiran F

LAMPIRAN B BORANG MAKLUMAN MENGENAI PERLANTIKAN PERUNDING (Dikemukakan kepada JPPPA dan Kementerian Kewangan dalam tempoh 1 bulan selepas perlantikan oleh JPPPA)

- - -

-----

1. 2.

NAMA AGENSI
TARIKH MESYUARAT JPPPA PROJEK

3.

3.1
1.1
1.2

Butir-butir Projek:
Nama Projek Lokasi

1.3 1.4

Anggaran Kos Projek


Tempoh Projek

1.5

(
3.2

Sumber Pembiayaan Peringkat Pelaksanaan Projek:

a) Kajian b) Rekabentuk

c ) Penyeliaan

d) Lain-lain (nyatakan)

I
Kos Perkhidmatan Perunding

4.

PERKHIDMATAN PERUNDING :

Nama & Alamat Firma Perunding

No. Pendafiaran Dengan Kementerian kewangan

Bidang Perkhidmatan @

@ Bidang Perkhidmatan sepeti Arkitek, Kejuruteraan (C&S), Pengumsan Kewangan, Kajian Ekonomi dan sebagainya. Satu salinan Terma Rujukan (Terns O f Reference) skop kerja hendaklah disertakan.
Nama Pegawai/Tandatangan:

1 1.

DISIPLIN PERUNDING: Disiplin Perunding Diperlukan & Anggaran Kos Perunding

Disiplin Pemding Diperlukan

Kos Pemding

Nama Perunding Dicadangkan (berikan sebab-sebabnya di bawah)

Sebab-sebab Perunding Di Atas Dicadangkan

12.

PERAKUAN URUSETIA Disiplin Perunding Nama Perunding Disyorkan Keputusan Mesyuarat

Ulasan Urusetia:

13.

KEPUTUSAN MESWARAT:

.................................................
(Pengerusi)

................................................................................................
(Ahli)
bertarikh

<.

(Mi)

Mesyuarat JPPPA Bil:

BORANG MAKLUMAN MENGENAI PERLANTIKAN PERUNDINGAN

LAMPIRAN B

BORANG MAKLNMAN MENGENAI PERLANTIKAN PERUNDING (Dikemukakan kepada JPPPA dan Kementerian Kewangan dalam tempoh 1 bulan selepas perlantikan oleh JPPPA)

1.
2. 3.

NAMA AGENSI

TARIKH MESYUARAT JPPPA


PROJEK

3.1

Butir-butir Projek:

3.2 a) Kajian

Peringkat Pelaksanaan Projek: c) Penyeliaan


d) Lain-lain (nyatakan)

b) Rekabentuk

r
Nama & Alamat Firma Perunding
Nama PegawaiITandatangan:

4.

PERKHIDMATAN PERUNDING :

No. Pendafiaran Dengan Kementerian kewangan

Bidang Perkhidmatan @

Kos Perkhidmatan Perunding

@ Bidang Perkhidmatan seperti Arkitek, Kejuruteraan (C&S), Pengurusan Kewangan, Kajian Ekonomi dan sebagainya. Satu salinan Terma Rujukan (Terms O f Referend skop kerja hendaklah dise&an.

CARTA ALIRAN PROSES PERLANTIKAN TERUS TANPA SYARAT

PERUNTIKAN TERUS TANPA SYARAT

Proses perrnohonan

Dapatkan Maklurnat Daripada Pemohon

5 6

Kaji & Buat Perakuan terrnasuk bayaran/ kaedah

Mesyuarat JPPPA

Tidak Surat Kelulusan Kepada Permohon terrnasuk Kos kaedah Bayaran

Surat Perlantikan Kepada Perunding Termasuk kos/ Kaedah Bayaran

Tandatangan Perjanjian

PENJELASAN CARTA ALIRAN 1

- KAEDAH PERLANTIKAN TERUS TANPA

Urusetia JPPPIJPPPA akan menerima permohonan bagi perlantikan perunding Memproses Permohonan perlantikan perunding dengan mengkaji aspek-aspek berikut:Peruntukan diluluskan / mencukupi. Terma rujukan / skop kerja yang dipohon. Anggaran kos projek. Firma Perunding Yang Dicadangkan. Lain-lain maklumat yang berkaitan. Urusetia JPPP/JPPPA akan membuat perakuan mengenai perlantikan perunding setelah mengambilkira faktor-faktor:Dasar-dasar sernasa Kerajaan. Beban kerja perunding. Saiz dan keupayaan firma. Prestasi firma. Lokasi projek. Lain-lain criteria yang berkaitan. Urusetia JPPP/JPPA akan menetapkan tarikh dan tempat mesyuarat, mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli- ahli jawatankuasa JPPP/JPPPA dan menyediakan dokumen- dokumen untuk mesyuarat. Proses Pengendalian mesyuarat-sekiranya J/kuasa tidak bersetuju dengan perakuan urusetia - maka ianya akan dirujukbalik kepada urusetia dan proses (5) akan berulang. Sekiranya mesyuarat meluluskan perlantikan perunding, surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon. Format surat-surat kelulusan adalah seperti di lampiran. Surat kelulusan hendaklah mengandungi:Nama perunding yang diluluskan. Kaedah dan kadar bayaran perunding. Surat perlantikan penmding. Format perjanjian piawai. Lain-lain keputusan mesyuarat. Format surat meluluskan perlantikan perunding serta format Meluluskan kaedah dan kadar bayaran perunding adalah seperti di lampiran. Pemohon hendaWah mengeluarkan surat pertantikan rasmi kepada perunding. Surat tersebut hendaklah mengandungi butir-butir seperti berikut:Nama perunding yang diluluskan. . Kaedah dan kadar bayaran perunding. Surat perlantikan perunding. Format perjanjian piawai. Lain-lain keputusan mesyuarat. Perjanjian hendaklah ditandatangani antara agensi pemohon dan perunding setelah menerima surat perlantikan rasmi dan kelulusan kaedah dan kadar bayaran perunding.

CARTA ALIRAN PROSES PERLANTIKAN TERUS BERSYARAT

PERLANTIKANTERUSBERSYARAT

1
.t

Terima perrnohonan

2
C
Dapatkan Maklumat Daripada Permohonan

Proses permohonan

3
Lengkap?
Tidak

.t

5 6
7
C

+ ,

Sediakan pemturan untuk pertimbangan rnesyuarat JPPPIJPPPA

Aturkan mesyuaratJPPP/lPPPA

+
Sidang Mesyuarat JPPP/JPPPA

Lantikan Terus

Ya Surat kelulusan

Tidak Surat kelulusan

+ p
lob
I

1Oa
I

Penubuhan J/kuasa teknik

--3
Cadangan

Cadangan Perunding

Kaji, analisis cadangan Dan buat perakuan

I
F

RundinganTeknik Dan Kewangan

12b

13
Kos?

> RM 1 Juta

14a
.t

Kementerian Kewangan

15 a
Lulus ?
I

Tiak

Tidak

Surat kelulusan kepada pemohon

Lulus?
Sumt peiantikan Kepada p e w n d i i

Tandatangan Perjanjian

PENJELASAN CARTA ALIRAN

KAEDAH PERLANTIKAN TERUS BERSYARAT

Terima permohonan bagi perlantikan perunding Memproses Permohonan perlantikan perunding dengan mengkaji aspek-aspek berikut:Peruntukan diluluskan / mencukupi. Terma rujukan / skop kerja yang dipohon. Anggaran kos projek. Firma Perunding Yang Dicadangkan. Lain-lain maklumat yang berkaitan. Membuat perakuan mengenai perlantikan perunding setelah mengambilkira faktor-faktor berikut:Dasar-dasar semasa Kerajaan. Beban kerja perunding. Saiz dan keupayaan firma. Prestasi firma. Lokasi projek. Lain-lain kriteria yang berkaitan. Menetapkan tarikh dan tempat mesyuarat, mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli- ahli jawatankuasa JPPP/JPPPA dan menyediakan dokumen- dokumen untuk mesyuarat. Pengendalian mesyuarat-sekiranyaJ/kuasa tidak bersetuju dengan perakuan urusetia - maka ianya akan dirujukbalik kepada urusetia dan proses (5) akan berulang. Sekiranya mesyuarat meluluskan perlantikan perunding, surat kelulusan akan' dikeluarkan kepada pemohon. Surat kelulusan hendaklah mengandungi:Nama perunding yang diluluskan. . Kaedah dan kadar bayaran perunding. Surat perlantikan perunding. Format perjanjian piawai. Lain-lain keputusan mesyuarat. JPPP akan membuat keputusan sama ada penentuan bayaran kos perunding memerlukan rundingan teknivkewangan atau tidak. Jika Perlu terus ke (lob)

Sekiranya keputusannya memerlukan kepada rundingan teknik/kewangan, surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon. ~gensi akan mendapatkan cadangan tekniwkewangan dari perunding. Agensi akan rnenubuhkan J/kuasa TeknikalIKewangan dan mengadakan rundingan tekniwkewangan dengan perunding ahli-ahlinya adalah selaras dengan SPP bil....... Ianya tertakluk kepada kuasa meluluskan kos perunding sekiranya hasil daripada perundingan tersebut, kos tersebut melebihi R M 1Juta terus ke (141). Sekiranya kurang dari R M 1Juta terus ke (14b).

Bagi kes dimana Kos perunding kurang dari R M 1Juta - perakuanfkelulusan hendaklah dirujuk kepada Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan atau JPPPfJPPPA Sekiranya kos perunding tidak diluluskan oleh Lembaga PerolehanfJPPPfJPPPA ianya akan dirujuk semula kepada Jfkuasa Teknik dan proses (12b) hendaklah diikuti semula. Sekiranya kos tersebut diluluskan terus ke (16) Surat kelulusan bayaran kos perunding hendaklah dikeluarkan kepada agensi pemohon. Agensi pemohon hendaklah mengeluarkan surat perlantikan rasmi dan kelulusan bayaran kepada perunding setelah menerima surat kelulusan bayaran dari lembaga perolehanfJPPPfJPPPA. Satu perjanjian hendaklah ditandatangani di antara agensi pemohon dan perunding. Di dalam keadaan di mana kos perkhidmatan perunding melebihi RM 1Juta perakuan pemohon hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan Malaysia ( Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan). Proses seterusnya ke (15a)

(1%)

Setelah menerima perakuan dari agensi pemohon, Perbendaharaan Malaysia akan mengkaji sama ada perakuan pemohon boleh diluluskan atau tidak. Sekiranya tidak ini akan dirujuk semula kepada agensi pemohon.

Sekiranya Perbendaharaan Malaysia membuat keputusan untuk meluluskan perakuan tersebut proses (16), (17), (18) hendaklah diikuti. Dalam keadaan di mana JPPP menentukan bahawa rundingan teknikalfkewangan tidak diperlukan proses (10a) hendaklah dirujuk. (10a)

Andainya JPPP menentukan rundingan teknikalfkewangan tidak diperlukan, surat kelulusan akan dikeluarkan. Agensi akan mendapatkan cadangan teknikJkewangandari perunding. Agensi hendaklah menyemak dan mengkaji cadangan teknik kewangan perunding dan membuat perakuan kepada pihak berkuasa yang meluluskan. Sekiranya kos melebihi R M 1Juta proses (14a), (15a), (16), (17) dan (18) hendaklah diikuti. Sekiranya kos kurang R M 1Juta proses di (14b), (15b), (16), (17) dan (18) hendaklah diikuti.

(lla) (12a)

CARTA ALIRAN PROSES PERLANTIKAN SECARA CADANGAN TEKNIK DAN KEWANGAN

PERLANTIKAN SECARA CADANGAN TEKNIK DAN KEWANGAN

m
2

Terima permohonan

Proses permohonan

v
Dapatkan Maklumat Danpada Permohonan

+
&
Sediakan pemturan untuk pertimbangan mesyuarat JPPP/JPPPA

4
Tidak

3
Lengkap?

u
Keputusan?
Kepuhrsan kepada pemohon (senarai pendek firma) Penubuhan dan mesyuarat Jlkuasa teknik Dapatkan cadangan teknik Dan kewanggan Penilaian Cadangan Teknik

Aturkan mesyuarat JPPP/JPPPA

Sidang Mesyuamt JPPP/JPPPA

Pembentangan pemeringkatan Di mesyuarat lPPP/lPPPA

Penyampaian keputusanJPPP IJPPPA kepada pemohon.

Rundingan teknik + dan kewangan -

< RM 1Juta
17 b

16
Kos?
I

> RM 1Juta
17a

IPPPA/LP

kern. Kew

18 b
LU~US?
Tidak Ya

s~~ ~UIUS
Kpdpemohon

L U ~?S
Y a

18 a

Tidak

19

Tandatangan Perjanjian

PENJELASAN CARTA ALIRAN

- KAEDAH PERLANTIKAN CARA CADANGAN TEKNIK


DAN KEWANGAN

(1)

- Terima permohonan bagi perlantikan perunding


Memproses Permohonan perlantikan perunding dengan mengkaji aspek-aspek Peruntukan diluluskan / menmkupi. Terma rujukan / skop kerja yang dipohon. Anggaran kos projek. Firma Perunding Yang Dicadangkan. Lain-lain maklumat yang berkaitan.

(2) (3) (4) -

Membuat perakuan mengenai perlantikan perunding setelah mengambilkira faktor-faktor berik1it:Dasar-dasar semasa Kerajaan. Beban kej a perunding. Saiz dan keupayaan firma. Prestasi firma. Lokasi projek. Lain-lain kriteria yang berkaitan.

Menetapkan tarikh dan tempat mesyuarat, mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli- ahli jawatankuasa JPPPJJPPPA dan menyediakan dokumen- dokumen untuk mesyuarat. Pengendalian mesyuarat-sekiranya J/kuasa tidak bersetuju dengan perakuan urusetia - maka ianya akan dirujukbalik kepada urusetia dan proses (5) akan berulang.
'

Sekiranya mesyuamt meluluskan perlantikan perunding, surat ketulusan akan dikeluarkan kepada pemohon. Surat kelulusan hendaklah. mengandungi:Nama perunding yang diluluskan. Kaedah dan kadar bayaran perunding. Surat perlantikan perunding. Format perjanjian piawai. Lain-lain keputusan mesyuarat.

Dalam Keadaan di mana JPPP memutuskan perlantikan perunding dibuat secara Cadangan Teknik, surat kelulusan akan dikeluarkan kepada agensi pemohon. Surat kelulusan ini akan meluluskan senarai pendek firma-firma yang dipilih dan mengemukakan cadangan teknik,/ kewangan.

Setelah menerima senarai pendek firma perunding dari JPPP Agensi pemohon akan menubuhkan sebuah j/kuasa teknik di mana keahliannya ditentukan oleh JPPP. Agensi pemohon akan menjemput firma-firma yang telah disenarai pendek untuk mengemukakan cadangan-cadangan teknik/kewangan mereka.

(12)

Setelah semua cadangan teknik daripada perunding dibuka, maka ahli-ahli Jlkuasa teknik akan membuat penilaian teknik secara berasingan mengikut kriteria dan format yang telah dipersetujui oleh J/kuasa tersebut. Pembentangan pemeringkatan penilaian teknik masing-masing oleh ahli-ahli J/kuasa akan dibuat di mesyuarat JPPP. Berasaskan keputusan penilaian teknik ini, JPPP akan mengeluarkan surat kelulusan kepada Agensi pemohon mengenai firma yang terpilih. Agensi pemohon akan mengendalikan proses rundingan teknik/kewangan mengenai perunding. Penentuan kos punding/ kuasa meluluskan kos perunding sekiranya hasil daripada rundingan tersebut, kos tersebut melebihi R M 1juta terus ke (17a). Sekiranya kurang dari RM 1juta terus ke (17 b). Kos perunding kurang dari R M 1Juta- perakuan/kelulusan hendaklah dirujuk kepada Lembaga Perolehan Agensi yang berkenaan atau JPPP/JPPPA. Sekiranya kos perunding tidak diluluskan oleh Lembaga Perolehan/JPPP/JPPPA ianya akan dirujuk semula kepada Jawatankuasa Teknik dan proses (15) hendaklah diikuti semula. Sekiranya lulus terus ke (19). Surat kelulusan bayaran kos perunding hendaklah dikeluarkan kepada agensi pemohon. Pemohon hendaklah mengeluarkan surat perlantikan rasmi dan kelulusan bajlaran kepada perunding. Satu pejanjian hendaklah ditandatangani di antara agensi pemohon dan perunding

(13)

(14)

(15)

(16)

(17b)

(18b)

(19)

(20)

(21)

Sekiranya kos perkhidmatan perunding melebihi RM 1Juta, perakuan pemohon hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan).Terus ke (17a) (17a) (18a)

Perbendaharaan Malaysia akan mengkaji sama ada perakuan pemohon boleh diluluskan atau tidak. Sekiranya tidak, ini akan dirujuk semula kepada (15). Sekiranya Kementerian kewangan membuat keputusan untuk meluluskan perakuan tersebut proses (19), (20) dan (21) hendaklah diikuti.

CARTA ALIRAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERKHIDMATAN PERUNDING BIDANG UKUR TANAH I BUKAN FlZlKAL ANGGARAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING TlDAK MELEBlHl RM 50,000

PERKHIDMATAN PERUNDING BIDANG UKUR TANAH 1 BUKAN FlZlKAL ANGGARAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING MELEBlHl RM 50,000

PERKHIDMATAN PERUNDING
ANGGARAN KOS PROJEK TlDAK MELEBIHI M 2 JUTA ATAU ANGGARAN KOS PERKHIOMATANTlDAK MELEBIHI RM204000

1 1
Sediakan TOR Lengkapkan Permohonan

CARTA ALIRAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ANGGARAN KOS PROJEK MELEBlHl RM 2 JUTA DAN KURANG DARl30 JUTA

I
Tidak Setuju

Scale of Fees

CARTA ALlRAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING ANGGARAN KOS PROJEK MELEBlHl RM 30 JUTA

1
Tidak Setuju

PANDUAN ASAS PENGIRAAN

SKALA GAJI PENGARAH / RAKAN KONGSI

SKALA GAJT PENGARAHIRAKAN KONGST Tahun Pengalaman


Gaji Pokok (RM)

5-6
7

5,000.00 5,200.00 5,400.00 5,600.00 5,800.00

9
1 0

SKALA G N I BAG1 KAKITANGAN IKHTISAS ( SEMENTARA )

Tahun Pengalaman Kurang dari 1 Tahun 1 Gaji Pokok (RM)

1700
1SO0

2
3
4

1960
2100

2250 3 100 3300 3500 3700 3900 4500


4 800

5
6
7
S

9 10
11

12
13

5 100

5100

14 15 16
17

++-

5700 6300 6600 6900 7200

18
19
V

7500 8000 9000 10000


2

20
21 hingga 25

26 k e atas

SKALA GAJI BAG1 KAKITANGAN SEPARA IKHTISAS DAN SOKONGSN

BUTIRAN DAN KADAR BAYARAN KOS IMBUHAN BALIK

2.

BUTIRAN DAN TCADAR BAYARAN KOS TPIqBUHAN B.4LTK

Asas Dan Kadar Bayaran

.. KOS PENGANGKUTANI

PENALANAN
Tiket Penerbangan TcmpahnlAnhrabangsa

Jumlah penerbsngan hendaklah di!ladkan kcpado bilangan yang perlu sal~sja, mcngikut tugasnn spcsifik masingmasing. Bagi tujuan ini Jadual Tugasan (manning schcdulc) yang disediakan olch pihak perunding bolehhh dijadikan panduan bagi pcnchpan had jurnlah pcnerbmgm. Pakarunding asing yang scrnasa melaksanakan tugasnya. perlu menginap di ncgara ini bagi rcmpoh 6 bulan a h u lcbih secara tcrus rncnerus, bolch dibcnarkan rncmbawa isteri d m t i p (3) orang anxk yang bcrurnur di bawall I S b h u n (bujang) dcngan syarat tcmpoh pcnginapan mercka di negara ini tidak kurang dari 3 bulan. Bsgi tugasan yang mcnjangkau tcmpoh 30 b u l m sccara terus rncnerus, pcrunding nsing ini dibcnarksn hmbahan satu (1) pcnchangan pcrgi-balk tcrrnas.uk istcri dan t i p ( 3 ) orang anak mcreka selcpas mcnycmpurnakan tempoh pcrkhidrnahn 24 bulnn. Pcncrbangan hendaklah dihadkan kcpada kylas ckonomi (full fare economy) snhaja. \Lralau bagairnannpun pcngccuslinn bagi pcnchangan kclas 'busincss' bolch diixfiimbangkan mcngikut pcrmohonsn, bagi pakar-pokar yang ternama (distinguished pcrsonalitics) a h u pcmiliklpcngar311 finna yang m c m p u n y i tidak kurang dari 2 0 hhun pcngalaman. Pcnerbangan hcndAdah menggunskan j d a n ).lng paling dckat (thc most direct -route) d m Sistc:n Pcncrbangan Malaysia (MAS) hcndaklah digunaksn dirnana bolch. B q - n r m a d d a h bngi pcnchangan pcrgi balk (rcrurn air fare) rncngikut kadar tambang scbcnar yang dikcnakm olch syarikat pcnchanpn btrkcnaan. Sckiranya tcrJapat diskaun pad3 hargz pembclian akibat prornosi, hrnbang khas'dan scbagninya, maka h a r p diskaun tcrscbur hcndaklnh dizunalmn bagi tujuan pcmbayaran.

Lebillan Bagasi (Excess Baggage)

1 .

Sctiap pcrunding asing dan ahli kcluarga (dependent) yong menyeminya, dibcnarkan membawa Icbihan bagosi'scbanyak 20kg s c o n n g melalui p e n g n g k u h n udwa. Pcngrngkulan barangan persendirian (personal effects) mclalui udara (air shipment) scbanyak 50kg juga dibcnarkan bagi pskar runding asing yrng menjalankan tugssnr di Malaysia bagi tempoh 6 bulm atau Icbih sccsra terus rnenerus. Tuntuhn ynng dibcnnrkan hanya sckali semasa pcnerbsngan datang dan sekali setnasa pcncrbangan balik sclcpas tcmpoh perkhidrnatnn berakhir. Bnyarm hcndaklsh ntcngikut bill (kadar sebcnar), ~ertakluk kepada had yang dinyatakan di a h s . Lain-lain pehclsnjaan yang berkaihn dengan pej a h n a n kctcmpat beflugas boleh dibenwkan. Ini termasuk perbelsnjasn tambang teksi dari rumah k e lapsngan ~ c r b a n g bayaran , visa, permit p crjahnan, pcmcriksasn kesihahn dan sebigainya. Kadar b3yaran hendnklah rnengikut bill (kadar sebennr) bagi setiap builran bcrkcnaan.

2.

3.
.

- . Lain-liin P c h c l a n j x ~ n Berkaihn Dcngan PCjalanan

1.

2.

i.4

Elaun Pe jalanan Kenleraan (Mileage Claims)

Pcrunding dibenar menggunakan kenderaan sendiri dan rnenuntut elaun pe jalanan bagi lugas-tugas rasmi yang dibuat semasa pelaksanaan projek. Kemudahan ini perlu dihadkan kepada perjalanan jarak dckat sahaja, rnanakala bagi pejalanan jarak jauh perunding digalak menggunakan kernudahan pengangkubn awam.
!.

Elsun pejalanan tidak boleh dituntut bagi peqalanan diantara tempat linggal pcrunding k c pcjabat dan dianbra tcmpnt tinggal perunding k e b p a k projek yang man3 jarak pe jalanannya (radius) dslam lingkungsn 33 km. Tuntutan claun perjalanan hendaklah rnengikut kadar-kadar seperti dalsm jadual di

3.

Bagi 500km p e a m a Bagi lSOkrn sclcpas SOOkm Bagi 150krn sclcpas 650km Bagi l5Okrn selepas 800km Bagi 1SOkm sclepas 950km Bagi 150krn sclcpas 1,100km Bngi 1SOkm sclcpas 1,250krn Bagi lSOkrn sclepas 1,4OOkrn Bagi 1SOkrn selcpas 1,550km Bagi thp-tiap km selepas 1,700km

Axas Dan K s d a r Bxyaran

T a m b a n g Teksi i. Adalah tidak digalakkan untuk rncmbenarkan pcrunding menuntut k e d u a d u a elaun perjalanan kenderaan dan sewa teksi d d a m projek yang sarna. Walau bagaimmapun budi bicara bolehhh digunakan untuk rnembcnzrkan kedua-dus elaun ini mcngikut keperium projek dengan menyehraskannya mengikut kadar dan jumlah yang berpatutsn.
-

2-

Anggaran kos sewa tcksi tidak rnelcbihi RhlSOO sehulan b o l c l h h digunakan. bergnntung kepada faktor-faktor sepcrti jarak dan kckei-apan prjslanan, kadar b r n b m g sernsss dsb.

Scwa Kendcraan

1.

Ini rncliputi scwaan bagi kercta salon, van, pacuan ernpat roda, bot, helikopter dsb., rncngikut kescsuaian dan keperluan projek. Scwaan kcndsraan boleh mcliputi elaun pemandu, kos bahan api, kos pcnycnggarsan dan scbagainya bcrgmtung kepada rundingan yang diadakan. Scbut h a r p dari syarikat scwaan bolchlah diminh untuk mcnentukan kos sewaan scbcnar. Bagi tujuan anggaran, kadar-kadar bcrikut (tcrrnasuk e l m n pcmandu, bahan api, pcnyenggaman dsb) bolchlah digunakan: a) b)
C)

2.

3.

d) c)

K c r c h Sedan P a c u m 4 Roda Van Hclikoptcr Bot

RM1,800 - RM2.500 RM3,SOO - RhlS,000 RM2.500 - RM3.500 Rh11,600 RM3,000 Kadar scbcnar

scbulan scbulan scbulzn scjam

Kadnr-kadar ini tc*kluk


4.

kcpads pcrubahan rncngikut h a r g ~ p~saran semasa.

Bngi projok yang rncmakan rnasa yanf panjang dimana pcmhelian kendcraan adalah Icbih ckanornik dan mcnguntungkan p i h A kcrajaan daripaJa rncmbayar sews. maka pcrtilnbangan bolcl~lahdibuat untuk rncmbcli kendrraan Lcrsebut. Pembelian ini walau bagaimmapun hendaklah terlcbih dahulu mendapat kclulusan dari Pcficndaharam hlalrysia.

Butiran
7

h a s dnn K a d a r bayaran

.ELAUN PMGLYAPAY DM' SARADIRI


Perunding Tempatan
I.

Bagi perunding-perunding ternpatan yang menjalankan tugas resrni diluar kawasan (tidak kurang dari 33km dari ibu pejabat finna), pcrunding laysk mcnuntut elaun pejalanan dan Sara hidup mengikut kadar-kadar seperti dalam jadual d i bawah:

.
'

... ... . . . . ... .


.

.... ...

Butiran

Sent. Malaysia

Salmhl

Snrawak

Scwa Hotel Lojing Elaun Makan

2.

Kadar sewa hotel di atas adalah rnerupakan kadar maksirnurn yang dibenarkan. kadar sebenar yang dikenakan oleh bayaran kepada pemnding hendaklah ~nengikut pihak hotel, tertakluk kcpada had mnksimurn yang ditchpkan. Seblgai tambahan kepada kadar bcrkenaan, perunding jug3 layak menuntut apa-spa cukai yang perlu dibayar berkaihn dcngan scwaan hotel tersebut. Bagi perunding yang menjalankan tugas dilunr pcjrtbat bngi teinpoh yrtng melebihi 8 jam tchpi Gdak mencapai tempoh 1 4 jam, merekn bolch dibayar elaun lmrian dengan ksdnr scpnruh dnri kelayakan e l a m makan mereka.

3.

Elnun Tapak

1.

Elaun tapak dibenarkan kepada kakitangan yang ditempatkan ditapak bagi rnenjalankan kerja-ke rja pengawasan atau penyeliaan projek. Kadar elaun kpak adalah seperti dinyatakan dalarn jadual di bawah. Walau bagaimsnaptin bagi kakitangan yang disediakan [ernpat tinggal dihpak melalui 'special arrangement' dcngan pihak-pihak tertentu, maka kadar-kadar Jalam jadual tersebut hendaklah dikumngkan mengikut arnaun-yang berpatuhn:

. . '..:.,..+ . . .-;".:.> . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .............. .. . . . ..:... . .. . ... . .> ......... . ;.. k. : : . :.I ........ .>.' .... :' . . . . Sein. Malaysia . .. : . . ; . : : . , , . : :.. a ,tangy : .........

::... '. ..K.

:.'

SabahlSara.wak
,

Pro fesional Sub-profesional Perkeranian

RM535 sebulan

RM675 sebubn

II

RM385 sebulan
RM250 sebulrn

II

RM535 sebuhn
RhMOO sebuhn

Butiran

h a s Dan K a d a r Bayaran

B.3

Pemnding Asing

Perunding asing bolch dibayar elaun 'per diem' bagi tujuan menarnpung pcrbclsnjsnn penginapm dan sars hidup scmasa mcnjalankan tugas di negara ini. E h u n ini dikira mulai dari hari perbmz belim tiba di negara ini sehingga k e hari berlcp~s pulang selcpas menyempurnakan tugss resmi bclisu. Kadsr claun 'per dicrn' adalah seperti berikut:

a) 60 hsri yang pcrtans


b) Hari-hari bcrikutnya

300

300

150

170

Bsgi perunding asing yang mcngambil cuti sakit mercka hanya boleh dibayar e h u n ini untuk ternpoh maksimum 14 hari sahaja sehhun. Dalnm keadaan dimsna perunding asing pcrlu berada di negara ini untuk satu jangka masa yang panjang, lazimnya mclcbihi satu hhun, kacdah lain yang lebih mcnjirnztkan bolchlah digunakan sebagsi altcmatif kepada bayaran elaun 'per diem'. Umpamanya, pihzk agcnsi bolch menycdiakan tcrnpat tinggal dengan membayar scwa dan lcos utiliti yang bcrkaihn msnakals perunding berkenaan hanya dibayar cisun snrz hidup pnda kadar yang bcrpatutm sahaja. Pcrkan. ini selslunya ditetapknn sccara rundingan. Bagi pczmding s i n g ysng dikchrndski menjaIankan : u f x di luar dsripada pejsbat rasmi:tcmp~t tinggsl nsss yang diperuntukkan lccpadzqa, beliau boleh menuntut b a y a r m pcnginapan, pc qalanan dsb. mengikut ksdar scpcrti yang dibenarkan kepada perundkg tcmpatsn. W d a u bagaimmapun, bcliau tidzk byak mencrima elsun ssra hidup kcran3 ia sudsh t e r m s u k didslam elaun 'per disin' yang diberikan.

Butiran

Asns Dan Kndnr Dayaran

:.

KOS PERIIUIIUKGAN

Ini rnerangkhrni perbelanjsan bagi panggilan telefon, fax, penghantaran rnelalui pos, courier dsb. Kos yang dibenarkan hendaklah mengarnbilkira faktor-faktbr seperti tempoh pclaksansan projek, kornpleksiti projek, kqerluan pcrhubungan dalarn dan luar negeri dsb.
I

Kadar bayaran hendaklah berdasarkan bil scbenar setisp butiran berkaitan. Secara keseluruh~nnys, jurnlah kos bagi pcrhubungan telefonlfax dan bagi pcnghantaran poslcourier tidak harus rnelebihi RhllOOO sebulnn, tcrtakluk kepada fnktor-faktor yang dinyatakan di atas. Bagi kos ynng Gdak rnelebihi RM500 srbulan, bayaran bolehlah dibenarkan secara 'lump sum' dirnans pcrunding lidak prrlu rnengernukakan bil bagi maksud pcmbayann

i.

1. KOS DOKUMENTASI DAN PENYEDIAAN LAPORAN

Ini ~ncliputiperbelanjaan bagi pcnycdiaan d m penccbkan dokurncn alau Iaponn, pcngangkutan dokurnen dan lain-lain yang berknitan. Jcnis, kuantiti dan bihngan Iaporan y m g dikehcndaki perlu dinyahkan s e c a n jclas termasuk tcmpoh pcnyerahannya. SeIain itu, saiz dokumen, bilangan pelan yang perlu discrtakan (diman: bcrkenaan) perlu juga diarnbilkira dalam penentuan kos ini. Bagi tujuan anggann, kadar-kadar berikut boleh digunakan bagi maksud penyediaan Iaporan:
a)

b)
C)

d) e)

Inception Report Report Interim Deraf Final Report Final Report Progress Report

RM70 - RMSO satu sct RM40 - Rh48O salu set Rh160 - RMlSO satu set RM 100 - RM3-50 satu set Rh120 - RMSO satu set

Kos dokumentxi bolch jug3 ditcntukan rnengikut hsrga dokuhen ysng digunaksn atau sktiviti yang tcrlibat scperti bcrikut:

a) Forostat: Kertas A4 Kcrtas A3 b) Lukisan (drawings): i. Nonnal Print (Ammonia) Kertas A2 Kerbs A1 Kertas A0

10-20 sen per copy 15-30 scn,per copy

5 0 sen per copy '1 S O per copy 1.50 - 2.00 per copy 7.00 - 10.00 per copy 16.00 - 20.00 per copy 8.00 - 20.00 per copy 8.00 - 10.00 per copy 5.00 p e r copy

ii. Linen Print


Kcrtas A 1 Kerkts A 0 c) Binding o f reports Hard cover 500mm Cornb/Spiral500rnm Staple

Bagi dokurnen yang mernerlukan ciri-ciri khusus d i n segi jenis, saiz; bilangan dsb. kadar-kadar lain yang berpatutan bolchlah diguriakan. Kadar-kadsr ini boleh berdssar kan bil sebenar daripada syarikat percebkan atau pernbekal dirnsna berkenaan.

Butiran

h a s Dan K a d a r nnyarnn

E. PERALATAN DAN KELENGKAPAN PROJEK

Pcmbclim nset t e b p rnelalui kontrak perunding tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan yang amat memerlukan. Pembelian lain-lain peralatan dan kelengkapan projek jugs hendaklah dihadkan kcpsda jurnlah yang diperlukan bagi maksud pelsksanaan projek berkenaan sahaja.
! .

Sebarang aset, perahtan dan alat kelengkapan dsb. yang diperolehi rnelalui kontrak perunding merupdcan hak miiik kenjaan. Pcrunding perlu memulangkan sernus asct dan penlawn ini kepada agensi pclaksana setehh ternpah perkhidmabn mercka hmst. Bayaran kcpads perunding hendaklah rncngikut harga scbenar di pasaran dan disokong dsngan resit serta dokumen belian.

1.

F. KOS PERlBELIAN DAN PENGENDALIAN KOMPUTER

Pcrnbrlian kornputer rnelalui kontrak pcrunding tidak dibcnark'an. Pcrunding yang dilantik scpatutnya mempunyai pcrslabn d m kcmudahan asas ynng rnencukupi bagi mengcndalikan projek kerajaan. Ini juga bagi mengelakkan bayaran d u s kali dimana kos ini sepatutnya menjadi sebahagian d a r i p d a 'overhead' firrna dan telnh diambilkira dalarn penentuan faktor pengganda dan yuran perunding. Walau bagairnan3pun, kelonggaran untuk mcmbenarkan pembelian ini boleh dipertimbang kan dalarn kes-kes tertentu bcrgantung kepada justifkasi dan keperluan projek. P~rnbelianperisian komputer yang asas (basic softwares) juga tidak dibenarkm. Bagi pcrisian kornputer yang khusus, umpamanya pcrisian teknikal (technical sonwares), pcrolchsnnys hendaklah dipcrtimbang d m dibincangksn dcngsn teEti dengah mengarnbilkira keperluan penggunaannya, kos belian a p u sewaan, lesen a h u y ~ i r a n penggunasn hhunan (copyright fee), dsb. Kos pcngcndalian atau penggunxm komputer lidak dibenarkan dalam keadaan bissa. WaIau bsgsirnanspun sekiranya projek atau kajian yang dilnksanakan rnernerlu kepads pcxggunasri dan pcrolchan d a h dnlam jumlah yang besar s c m milibatksn proses yazg kornpleks, bayzran tcrtentu bolchlah dirunding d m dibenarkan. Bayamn bagi pernbelian, penggunaan dan pengendalian komputer hendaklah disokong dengan bil dan dokurnen belian.

G. UJIAN TEKNIKAL DAN LAIN,LAIN UJIAN

1.

Ujian bahan (material test), ujian model d s n lain-lain ujian teknikal boleh dibenarkrl mengikut keperluan projek. Walau bagaimanpun, sckiranya dalam rnelaksanakan sesuato ujiari rund ding menggunllkan khidmat kepakann dari syarikat lain, rnaka pcrolehan perkhidmatan terscbut hendakIah mengikut proses dan penturan per ole ha^ keraj?jsan. Bsyann bngi kos ujian hendaklah disokbng dengan bil d m dokurnen belian.

2.

Butiran

Asas D a n Kadnr Bayaran


Kos imbuhanbalik boleh rnerangkumi pcrbelanjaan bagi sewaan pejabat dan kos-kos utiliti yang berkaitan. Keperluan ini lazimya wujud apabila perunding asing dilaniik olch kcrajaan bagi melaksanakan sesuatu projek atau tugasan di negara ini tanpa penglib2tan Iirma perunding tempatan. Bagi firms asing yang bergabung dengan f m a perunding ternpatm, perunding asing bcrkcnaan hcndakhh rnenggunakan pejabst s e m kernudahan di f m a raksn tcmpatannya. Walau bagaimanspun bagi projek yang memerlukan penglibatan lcbih dari lima (5) orang pcrunding asing pada satu-satu mas2 dan secsr3 bcrterusm, d m di man3 firma tcrnpatan a u u agcnsi pelaksana tidak dapat rnenyediakan ruang bagi kakihngan tersebut, bayaran bagi pembiayaan sew3 pejabat dan utiliti bolchlah dibenarkan. Keluasan ruang pejabat yang dibcnarkan hendaklah mengarnbikira bilangan kakibngan pcrunding yang tcrlibat, tcrnpoh pcrkhidrnahn, kernudahan dan peralabn yang dipcrlukan dsb. Kadar dan garispanduan yang biasa digunakan oleh 'Standard and Cost Cornrni11ce' di UPE hendaklah digunapakai dimana bcrkensan. Setelah kclunsan pcjabat dipcrsctujui maka h a r p scwaan bolchlah ditcntukan mengikut lokasi pcjabat disarnping kos utili~id m lain-lain kcmudahan yang dibcnarkan. Scbuth3rga dari Iinna s e w a m bolch dirninta untuk mcnentukm k o s ini. Bagi projck yang bcsar s c m kornpleks dirnans pemnding pcrlu rncnubuhkan satu p~ukan projck (project team) yang perlu dirernpatkan berasingan daripsds pcjabatnya, kepcrluan bagi sewaaao pcjabat serta lain-lain kcmudahm ini hendaklah dikaji sccara tcrpcrinci dan ditetrrpkan secara rundingan.

11. KOS SE\YAAN PEJABAT

D m UTI LIT1

I. KOS BAG1 MENJALANKAN KAlI SELIDlK.

1.

Bagi projck yang mcmerlukan kaji sclidik (survcy, census dsb), k o s yang b c r k s i ~ n dcngan urusan ini bolch dibcnarkan. Kacdah pcl:tksx~aanksj)i sclidil; ini bcrbcmbc7.3 ~ncngikut kcpcrluan, saiz. ko~nplsksiti projck dsb. d m ini ~ n c m b c r i kcsan kcpad:1 kos nicnjalankan kaji sclidik tcrscbut. K s d x yang J i k c w k z n o k h pcm!iJil:g berganlung kcpada k a ~ & hman3 yang Jigunt~kan.Lazirnnya pcncntuan kadar baynran dibuat scpcrti berikut: 3) K a d x mmgikut bilsngrtn s o d sclidik - 10.001soalsclidik Kadsr rnengikut bilangan penemudugs (enumerators) d m tempoh pclaksanaan tetnuduga @ e.g. RM30.00-50.001hari termasuk elaun pcngsngicuan, maitan dsb. @ Bagi penemuduga tcrtdtih dan b e j a w a e n telap : Rh160%RMS00/bulan. ~ n i n - l a i nkacdati scpeci lump sum, peratusan daripads k o s pmjek dsb..

@ e.g RM6.00

b)

C)

2.

Sclalunya kumpulan penemudug3 aksn diketusi oleh ketua penemuduga yang man3 kadar gsji adalsh dslsm lingkungan RM1,200 2,500 scbulan bergmtung kepads kclayakan dan pcngalamin masing-masing.

3.

Kscdah ynng paling scsuai dan menjimstkan hendaklah digunskan dalam mclaksanskan urusan kajiselidik ini.

1.

Dimana perlu bole11 dibenarka!~rncngikut kcperluan dan perbelanjaan sebenar.

FORMAT KULIT HADAPAN PEFUANJIAN PERUNDING

PERJANJIAN PERUNDING

ASAL 1 SALINAN
BEMIJKR FORM A ( Rev 1/83 )

MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF MALAYSIA AND


I

( NAMA SYARIKAT PERUNDING )

FOR

( TAJUK KERJA )

Agreement No :( Pernomboran Kerajaan Persekutuanl Negeri )

ADDENDA PERJANJIAN PERUNDING

ASAL 1 SALINAN
BEMIJKR FORM A ( Rev 1/83 )

ADDENDUM NO : TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF MALAYSIA AND


( NAMA SYAlUKAT PERUNDING )

FOR
( TAJUK KERJA MENGIKUT PERJANJIAN ASAL )

Principal Agreement No :( Nombor Perjanjian Asal )

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KEMAJUAN / ADUAN PERKHIDMATAN PERUNDING BAG1 PROJEK FIZIKAL

LAMPIRAN C1 LAPORAN PENlLAIAN PRESTASI KEMAJUANIADUAN PERKHIDMATAN PERUNDING BAG1 PROJEK-PROJEK nzK4.L

BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR PROJEK (Diisi oleh KernenterianlJabatan:

Lokasi -

Daemh Negeri

Anggaran Kos Projek :RM


1

Batir-butir Pegawai Pelapor

Nama Pegawai : KementerianIJabatan : Jawatan : Pefkhidmatan :


Status Projek

Tandakan Q dipetak yang berkenaan (*). Jika perlakSanaan projek dibatal atau ditangguhlaporan ini hendaklah dikembalikan segera kepada Urusetia.

5.

Firma Perunding Yang Dilantik. pama Firma (1) danlatau f m a bergabung (2)]

Jurutera (C&S) Jurutera Mekanikal

(1) (1) (2)

Lain-lainPakar (sila nyatakan)

5.2

Tarikh kelulusan/perlantikanflcerjadijangka siaptdan kemajuan semasa

Rujukan surat kelulusan JPPPA : ............................................... Perkhidmatan

Tarikh Kelulusan

Tarikh Agensi Melantik

Tarikh Dijangka Siap

Kernajuan Se-

w)

Jurutera C&S
Jurutera Mekanikal(1)

(1)

(2) (2) Lain-lain Pakar (sila nyatakan)

5.3

Yuran Perunding
Perkhidmatan Anggaran Kos

Kos Sebenar

(W
Jurutera C&S Jurutera Mekanikal Lain-lain Pakar (sila nyatakan) (1) (2) (1) (2)

ASPEK PRESTASI DAN HASIL KERJA:


Sila teliti h i 1 kerja keseluruhan d m tentukan markah menmu@ kerja yang telah

dilaksanakan dan menght matlamat yang diharapkan).


5
I

Cemerlang

Prestasi sentiasa melebihi daripada tahap minimum yang telah ditentukan.

Baik

Prestasi kerapkali melebihi tahap minimum yang telah ditetapkan.

I 2 1 Tidak Memuaskan
1

1 Sederhana
Lemah

I Restad sentiasarnernenuhi tahap minimum yang 1 telah ditentukan.


I

Prestasi kerapkali tidaka memenuhi tahap minimum


yang telah ditentukan.

Prestasi sentiasa di bawah tahapminimum yang telah ditetapkan.

vandalcan gred yang sesuai dalarn pet& berkenaan) (Pegawai penilai juga perlu mernberikanulasan yang sewajamya)

Sila b a i penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap laiteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. Markah bagi Bahagian ini ialah 5%. Jurutera (C&S)
1.1

Jurutera Mekanikal

Lain-lain Pakar

Ulasan

Taraf LayanadKerjasama Dinilaj dari segi kualiti peribadi dan k~mitmen terhadap tugas (iaitu diplomasi, amanah kesungguhan daq 'responsif I

Jurnlah markah mengikut wajaran

2.

PRESTASI K4SIL KERJq


2.1n Sila beri penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di
- -

Jurutera (C&S)

Jurutera Makanikal

I
1

I.

Dinilai dari segi kepakaran perundingmen erima dan memahami keperluan projek serta menyelaras dengan pihak pelanggan. Dinilai dari segi kesesuaian cadangan rekabentuk p e d a a n yang rnenepati skop projek, rekabentuk yang ekonomi dan mengikut anggaran kos. Dinilai dari keberkesanan rekabentuk dan kecekapan menyelaras keperluan peraturan dan undang-undang pihak berkuasa.
Dinilai dari segi kelengkapan menyenaraikan keseluruhan skop kerja yang dijangka di &lam kontrak untuk projek, serta laporan k e m u n m anggaran kos permulaan untuk projek.

12

(1 3. 1

1 I
I

Jumlah markah mengikut wajaran


C 1/5

Sila beri penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas.

I1

Kritera Dinilai dari segi kepakaran clan kernahiran melaksanakan projek dengan rekabentuk yang berkesan, menepati skop dan spesifikasi serta mengikut anggaran kos. Dinilai dari segi kecekapan menyelaras dan mengemaskini rekabentuk dengan keperluan peratwan dan undang-undang pihak-pihak yang berkenaan. Dinilai dari segi hasil lukisan-lukisan yang disediakan mengandungi maklumat yang lengkap dan jelas iaitu termasuk ukuran dan spesifikasi. Dinilai dari segi kelengkapan menyenaraikan keseluruhan skop keja rang dijangka di dalarn kontrak untuk projek, serta laporan kemungkinan anggaran kos permulaan untuk projek.

Jurutera (C&S)

Jurutera Makanikal

Lain-lain Pakar

Ulasan

2.

4.

Jumlah markah mengikut wajaran

-x 4 5 =
20 C1/6

-x45= 20

2.3

Peringkat Pen~ediaan Dokurnen Tender dan Penilaian Tender Sila beri penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. Kritera Jurutera (C&S) Jurutera Mekanikal Lain-lain Pakar Ulasan

1,

Dinilai dari aspek spesifikasi bahan yang teratur danjelas mengikut garis panduan yang diluluskan.

2
3.

Dinilai dari segi spesifikasi d m senarai . kuantiti (BQ) yang jelas dan lengkap. Dinilai dari segi skoplitem kerja meliputi keseluruhan keja-kerja di &lam projek. Dinilai dari segi malclumat dan syarat syarat kontrak yang jelas dan tepat. Dinilai dari segi kepakaran menyelaras perlaksanaan projek serta ketepatan masa mempelawa tender. Dinilai dari segi ketepatan rnasa menyiapkan laporan penilaian tender. Dinilai dari segi mutu maklumat laporan penilnian tender. Jumlah markah mengikut wajaran

4,
5

I
I

I
I

I
I

I
I

6.
7,

-x 5 =
35

-x5=

35

2.4 Perin~kat Pengumsan Kontrak dan Pen~awasan Binaan

I 1.
2

Dinilai dari Gpek pengalaman pasukan pengawasan di tapak bina. Dinilai dari segi kepakaran dan kemahiran merancang d m menyelams kerja-kerja binaan di tap& dengan cekap. Dinilai dari segi kecekapan mengawal mutu hasil kerja dan yang menepati spesifikasi. DiaiIai dari segi kemahiran dan kecekapan merancang dan mengurus kontrak. Dinilai dari segi kecekapan menyelaras kerja-kerja pembaikan kecacatan di dalam jangkarnasa tempoh tanggungan kecacatan. DiniIai dari segi ketepatan masa perakuan Perakaunan Akhir

II
I

1 4. 1 5.
6

BAHAGIAN 111 - JUMLAH MARKAH KESELURUEIAN


Sila catatkan jumlah markah keseluruhan yang diperolehi oleh p e m d i g dalam bentuk peratus (%) berdasarkan jumlah markah bagi tiap-tiap Bahagian yang diberi markah.

PERATUS MARKAH KESELURUHAN

BAHAGIAN IV
3. Prestasi Keseluruhan

Sila beri ulasan ke atas prestasi k e s e l d a n berasaskan sasaran pelaksanaan projek yang diharapkan. (Kriteria yang perlu dinyatakan adalah meliputi keupayaan dan kemampuan Jmperunding untuk , melaksanakan tugas dengan berkesan dan juga dari segi ketepatan masa). Ulasan

BAHAGIAN V PENGESAIW PEGAWAI PELAPOR (Laporan ini perlu disahkan oleh dua (2) orang pegawai) 1. Pegawai yang menyediakan laporan 2. Pegawai KanadAtasan lain

Tandatangan: Tarikh: Tandatangan:

Jawatan:

Jawatan:

Tarikh:

nilai(a).w@lisk SPJPS (A)

MAKLUMAT SYARIKAT

BAHAGIAN A - MAKLUMAT SYARIKAT


1.
2.

NAMA SYARIKAT TARIKH PENUBUHAN


:

3.

ALAMAT SYARIKAT (PEJABAT UTAMA)


3.1

Alamat:

3.2
3.3

Telefon: Fax: Alamat Email

3.4
4.

ALAMAT PEJABAT CAWANGAP? YANG DIL.TJLUSKAN: (SERTAKAN LAMPIRAN JIKA LEBIH DARI SATU) 4.1 Nama Pegawai bertanggungjawabl Pengurus

4.2

Alamat:

4.3 4.4

Telefon : Fax: Alarnat E-mail Nombor rujukan Surat Kelulusan Dari Lembaga (Arkitek, Jurutera, Jumukur Bahan Dan Juruukur Tanah)

4.5
4.6

(Sila sertakan salinan kelulusan berkenaan) (* Borang ini hendaklah ditaip)

5.

PERAKUAN PENDAFTARAN (SILA SERTAKAN SALINAN PERAKUAN BERKENAAN)


5.1

Dengan Lembaga

(a) (b)

No. Rujukan permit


Tarikh Tamat No. Rujukan pendaftaran Tarikh Tamat

5.2

Dengan Kementerian (a) Kewangan Malaysia (b)

BAHAGIAN B - PENGURUSAN SYARIKAT


Ahli Lembaga Pengarah Saham Modal Dipegang

Ahli Pengurusan Jawatan Kelulusan

BAHAGIAN C - SENARAI PROJEK TERBESAR YANG TELAH PEROLEHI DALAM TEMPOH 5 TAHUN TERAKHIR
Kemajuan Projek (%) Nama Projek Kos Projek Peringkat tekabentuk Peringkat Pembinaan

D - K E M A H I R A N / K E P A K A R A N ( e g : Kejuruteraan sungai,
kejuruteraan pantai, bangunan, tebatan banjir, GIs, dll).

E - PERAKUAN
Saya dengan ini mengesahkan bahawa butir-butir maklumat yang tersebut di dalam Borang Maklumat Terkini Syarikat adalah benar dan betul semuanya.

(Tandatangan Pengarah)

Nama

No. KP
Jawatan Dalam Syarikat Cop Syarikat

CONTOH

PROJEK REKABENTUK TERPERINCI


KOS PROJEK RM 35 JUTA

YURAN PERUNDING BERDASARKAN SOF

FORMULA :ANGGARAN BAYARAN KOS PERUNDING

Lampiran

JADUAL A : RINGKASAN ANGGARAN KOS PERUNDING

JADUAL

PERKARA
REKABENTUK TERPElNCl

AMAUN(RM)

JADUAL B JADUAL C

Anggaran Bayaran Perunding ( Rekabentuk Terperinci ) Anggaran lmbuh balik ( Rekabentuk Terperinci )
Anggaran Kos Perunding ( Rekabentuk Terperinci )

1,466,500.0Of 439,950.00
c'

1,906,450.00 ,

Lampiran C1

JADUAL B : ANGGARAN BAYARAN PERUNDING ( Rekabentuk Terperinci ) 1 Estimated Construction Cost :


I
P ( max)
Amount (RM)

Total Cost of Components Of The Works In the Respective Type in RM

P (min )

Amount

(RM)

2.

Oleh itu Anggaran Bayaran Perkhidmatan Perunding yang dicadangkan ialah: P (max) + P(min)

= R M I ,466,500.00 (Ringgit Malaysia : Satu Juta Empat Ratus Enan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sahaja)

JADUAL C : ANGGARAN IMBUH BALlK ( Rekabentuk Terperinci )

Oleh itu Anggaran Bayaran lmbuhbalik yang boleh dituntut oleh Juruperunding yang ialah: 30
O O /

dari Anggaran Bayaran Perkhidmatan Perunding yang dicadangkan ; RM439,950.00 ( Ringgit Malaysia : Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sahaja )

RMl,466,5OO.OO X 30% =

Jadual Fee Ukur Kejunrteraan 2001


(Pindaan Kepada ladual Fee Ukur Kejuruteraan 1980)

SCALE C)E- FEES I O R ENGlNEERING SURVEY 7001

PAGE

1.1 1.2 1.3


1.4

Classification of Terrain and Ground Condition Preparatory Work Mobilization and DemobiIization Point Positioning by Satellite Planimetric Control and Connection Height Control and Connection Monumenting (Construction of Intersection Points, Temporary Bench Marks and References Marks) Survey in Security Areas Survey in Inaccessible Areas

1
1 1 2 2

1.5 1.6
1.7

3
3

1.8 1.9

1.10 Reimbursable 1.11 Preparation of Land Acquisition Plans


1.12 Processing, Conversion and Translation of Digital Data together

5
5

with Quality Assurance


1.13 Transformation of Co-ordinates 1.14 Supply of Plans and Documents

5
6

7 -.

SITE SLiRI TI'


2.1 2.2
4

Classification of Sites Preparatory Work Mobilization and Demobilization Demarcation of Boundaries, Planimetric Control and Connection Height Control and Connection
.

6
6
7

2.3
2.4

2.5

7 7

2.6
2.7 2.8
.

Monumenting Survey in Security Areas


e

Survey in Inaccessible Areas

2.11 Minimum Fee

8 8

2.12 Preparation of Land Acquisition Plans 2.13 Processing, Conversion and Translation of Digital Data together with Quality Assurance 2.14 Transformation of Co-ordinates 2.15 Supply of Plans and Documents

8 8

3.

CROSS SECTIONING WITH SOUNDING FOR BRIDGE SITES


3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
3.7

Preparatory Work Mobilization and Demobilization Planimetric Control and Connection Height Control and Connection Monumenting Survey in Security Areas Survey in Inaccessible Areas Reimbursable Survey of Bridge Sites
\.

3.8 3.9

3.10 Cross Sectioning with Sounding 3.11 Preparation of Land Acquisition Plans 3.12 Processing, Conversion and Translation of Digital Data togeUler With Quality Assurance 3.13 Transformation of Co-ordinates 3.14 Supply of Plans and Documents
4

9 9 9

9 9

4 .

ROAD AND RAILWAY SURVEY


4.1 4.2

Preparatory Work Mobilization and Demobilization

10

10 10 10
*

4 . 3 Planimetric Control and Connection


+

4.4

Height Control and Connection

9 .

4.7

Survey in Inaccessible Areas

4.9

Survey of Strip with Spot Level and Detail 10


1 1

4.10 Setting Out of Centre Line of Road and Railway 4.11 Connection to Reference Markers 4.12 Longitudinal Profiling Along Established Chainage Pegs 4.13 Cross-Sectioning 4.14 Setting Out of Reserve Boundaries 4.15 Preparation of Land Acquisition Plans 4.16 Processing, Conversion and Translation of Digital Data together with Quality Assurance 4.17 Transformation of Co-ordinates 4.18 Supply of Plans and Documents

12 12

13

13
13

5.

PIPELINE SURVEY
5.1 5.2 5.3
51

Preparatory Work Mobilization and Demobilization Planimetric Control and Connection Height Control and Connection hionu~nent~ng Survey in Security Areas Survey in Inaccessible Areas Reimbursable Setting Out of Pipeline

14 14 14 14
14

3.3
56 5.7

14

'

14 14 14

5.8 5.9

5.10 Longitudinal Profiling 5.11 Survey of Site with 0.5 metre Contour and Detail 5.12 Cross-Sectioning

15 15 15

..

5.13 Survey of Strip with Spot Level and Detail

-.

15

111

-..

7.13 Transformation of Co-ordinates


7.14 Supply of Plans and Documents
.*'

18 18

8.3

?4ohilization and Demobilization Planimetric Control and Connection Height Control and Connection Monumenting Survey in Security Areas Survey in Inaccessible Areas Reimbursable Survey of Strip with Detail

18 18 18

8.3 8.4
8.5

8.6 8.7 8.8 8.9

18

18 18 19 19

8.10 -Setting Out of Centre Line of Proposed Route, Waterways, Canals and Drains 8.11 Survey of Existing Route, Waterways, Canals and Drains 8.12 Site Survey 8.13 Setting-out of Waterways Reserve 8.14 Preparation of Land Acquisition Plans

19
20

20 21

14.

GENERAL
1-41

-.

Mobilrzatwn and Dcmobiliznt~on

' ;

crikut ~alah ladual hayaran perkhidmatan yang dl jalanhan oleh jurukur I ' d r ~ ~ liilllt,srw h \.ang bt,rdc>jtar I harrah Akta Iurukur Tanah Berlesen 1958 (Akta 458) (Pmdaan 1991). Jadual bayaran ini berdasnrkan epada hos w h n n hagi satu pasukan ukur scptrtr heril\ut.Semenanjung Malaysia Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan

RM743.00 RM966.00 (Kadar Semenanjung Malaysia + 30%)

PART I GENERAL ENGINEERING SURVEY

I.

GENERALZTEMS
Para 1.1 to 1.14 prescribe work items and work rates applicable in all types of survey. They are to be included as and when necessary as part and parcel of the relevant work items for any particular survey.
1.1

Classification of Terrain and Ground Condition


The following classification of terrain and ground condition is to be adopted in determining the general ground condition of the project site. Classification of Terrain and Ground Condition area Flat and undulatin~ Descrip tlon

up to 1 0 degrees slope or differences in heights of not more than 20 metres exceeding 10 degrees slope or differences in heights of more than 20 metres

Hilly area

1 5\varnm nl

lv

generally wetted at the time of survey whether temporary or permanent in nature area with man made structure such as building, road, fence, drain, hedge, cutting, embankment and etc.

Built up area

1.3

Preparatonj Work
Work rate for preparatory work is 1 party-day.

1.3

Mobilization a d Dmobilization
Work rates for mobilization and demobilization per party are as follow:
, -

% :

.
-4

Cost Nil

50 kilontetres or less

More than 50 h~lonwtrcs but not exceeding 150 kilometres


More than 150 kilometres but not exceeding 300 kilometres Exceeding 300 kilometres

1.3.1

Mobilization of the survey party by the following modes of transportation where necessary shall be reimbursable at cost. 1.3.1.1 Hire of helicopter or aircraft and crew 1.3.1.2 Hire of boat and crew 1.3.1.3 Hire of additional motor vehicles and drivers under exceptional circumstances. 1.3.1.4 Airfares

2.4

Point Positioning by Satellite This item provides the fee for Point Positioning with the use of Satellite. The survey rates chargeable under this item for each job shall consist of the following charges:14.1

Charge for mobilization and demobilization of 3 Field parties shall be as follows: Charge for 3 Field Parties

Distance to Worksite From Headquarters More than 50 kilometres but not exceeding 150 kilometres

RM 2,700

/ More than

150 hilometres but not exceeding 300

RM 5,400

1.4.2 1.4.3
4

Basic charge - RM 4,660.00 Charge for positioning of each point is RML970.00 Charge for the construction of a monument similar to type 'C Mark of Survey Department is RM 300.00 Charg for site clearance for observation shall be on rehbursible basis. Charge for Survey in Security Areas shall be as per item 1.8.

1.4.4

1.4.5 1:4.6

/.

1.5

Planimetric Control and Connection *

--

The accuracy for planimetric control and connection shall not be less than 1 in 4000.

?'he plan~mctrlc control and coruncctior~ tnciutlc~~


I)
li)

Conntchon to 5urvey i )t#pai-tl~>~i~t c!,:tun~, and Along the proposed or exsting routes or allgnmeat

1.5.1 Rates tor planimetric control and cvnncction are ,is followsClassification of Terrain and Ground Condition Peninsular Sabah/Sarawak

.-

Flat and undulating area Hilly area


i

$2'00

/ metre

$2.60/ metre

$2.50 / metre

$3.25 / metre $3.25 / metre


$3.25 / metre

Swampy area Built up area


\ -

$2.50 / metre
$2.50 / metre

1.6

Height Control and Connection


The height control and connection includes: i) Connection to Bench Marks, and ii) Along the proposed or existing routes or alignments
1.6.1 Height control shall be established on the following conditions:

1.6.1.4 The datum for height control shall be established by at least two existing Bench Marks. 1.6.1.5 The surveyor shall take the shortest practical route.
1.6.2 Work rates are as follow:

Work rate in kilometre per partv-day

Class for Hei~hting I

'

Accuracy

(in nwtres)

Flat and Undulating


1.6 km/ party-day . i

Hilly & Swampy & Built ur, area


'

pKI /
1.

$A

a. Ordinary b. Precise
4

+ 0.02 4km
+ 0.003 d km

1.0 lun/ party-day 0.3 km/ party-day

0.5 km/ party-day

Where k is the distance in kilometre


'

The surveyor may use any-methods that he considers most suitable for the job to meet the accuracy required.
2.7 Monunzmzting
. ,

(Construction of Intersection Points, Temporary Bench Marks and Reference Marks)


>

These rates are applicable if work item monumenting is done together with items 1.5 and 1.6.

..

Monument Type Accessible a.With concreting b.Without concreting


4

Marks Per Park-days inaccessible


2

. -

1.7.2

Specification for Standard Monument The temporary bench marks (TBM) standard monument shall be constructed out of a 1 metre length of 40 mm diameter galvanised iron pipe set in concrete of dimension 30cm x 30cm x 30cm. The TBM standard monument number and the value of the TBM must be written on the concrete.

1.7.3

Specification for Standard Monument without Concreting The temporary bench mark (TBM) standard monument shall be constructed out of a 1 metre length of 40 mm diameter galvanized iron pipe to be firmly embedded.

1.7.4

Non Standard Monument In the event where the Surveyor is required to construct monuments according to nonstandard specifications the charge shall be at actual cost.

1.8.1

Where security pass or permit has to be obtained from the authority, an additional charge of 25% of the total fees is applicable; or Where armed escort is required and working hours are dictated by relevant authority, and additional fee of 50% of the total fees is applicable; and When there is a waiting time after mobilization an additional charge at Rh1900.00 per party-day shall be applicable.

1.8.2

1.8.3

Where required, the provision of armed escort shall be at no cost to the Licensed Land Surveyors.
1.9
4

Szrrvey in Inaccessible Areas

Where the survey worksite is away from motorable road, the following charges are applicable: Distance to Worksite from Motorable Road a. 0 kilometre to 2 kilometres b. More than 2 kilometres Additional Charges No additional charge
*

20% of the total fees


J

record and etc. 1.10.1.2 Actual expenses incurred for telegrams, fah, tclt'x, telcphonc calls and ctc 1.10.1.3 Hiring charge of special equipments and software packages as agreed w ~ t h the client. 1.10.1.4 Expenses incurred in travelling, accommodation and subsistence allowance shall be as follows: i)

Travelling Air Fare Mileage ii) Hotel iii) Subsistence Allowance

Actual -50 cents per km Maximum RM 180.00 ++ per day RM85.00 per day

1.10.1.5 Expenses incurred in the use of special transportation e.g. helicopter, boat etc as agreed with the client. 1.11 Preparation o f Land Acquisition Plans
1.11.1 Preparatory work as per item 1.2.

1.11.2 All certified plans and cadastral sheets purchased for the compilationjpreparation of the land acquisition plans shall be charged as per item 1.10.3.1
1.11.3 The time involved for search at the Land Office and other Government Department will be charged at RM1O.OO per hour plus traveling expenses chargeable as per item 1.10.3.4

1.51.4 Charge for computation and plan drawing shall be RM20.00 per lot subject to a minimum charge of RM400.00 per A1 size sheet. Conditions:
Land acquisition plans shall he compiled from the Survey Department cadastral sheet, and on the same scale. This draxving shall show:
(i)

lot boundaries with bearings and distances within the surveyed corridor lot numbers lotareas

(ii)

(iii)
(iv)

any other information normally shown on Survey Department cadastral survey sheets.

1.12

Processing, Conversion and Tra~islatiori o f Digital Data togetlzer with Qualify Assurawce Where the survey result is required to be submitted in a designated format, a charge of 20% of * the total survey fees is applicable.

1.23

Transfornation of Co-ordinates

-. The charge shall be RM20.00 per point subject to a minimum charge of RM400.00 per job.
5

1.14.1.1 1.I . 1.2 1.14.1.3 1.14.1.4

One (1) set of plan on tracing paper of weight 105/110 gms/sq m Two (2) sets of paper prints Digital data in DWG format All relevant data, field book, drawing, calculation sheet, etc prepared i , the execution of the contract.

Condition: Except 1.14.1.1 a l other documents shall bear the signature of the Licensed Land Surveyor.
1.14.2 The cost of replotting any drawing on a different scale on A1 size is RM280 per sheet. 1.14.3 Additional sets of transparencies or paper prints shall be supplied at the following cost:

Type of Size of Plan Film transparency of A1 size Tracing paper transparency of A1 size

Charge per copy


RM50.00

I
2.

Tracing paper transparency of A2 sire or smaller Paper print of A1 size or smaller

II

RM30.00 ~~25.00 RM1O.OO

II

SITE SURVEY
2.1

Classification of Sites

Survey sites may include:2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Building sites Dam sites Sites for traffic interchanges and road junctions Any site for developinent and construction.

'kees for Sites Survey are as follows:2.2


Preparatory Work

Work rate for preparatory work is 1party-day.


2.3

Mobilization and D~lnobilization

Rates*for mobilization and demobilization shall be as per item 1.3

-.

Work rates for height control and connection shall be as per item T 6

2.6

Monummting
Work rates for monumenting shall be as per item 1.7. These rates are applicable if work item rnonumenting is done together with item 2.2,2.3,2.4 and 2.5.

2.7

Suwmj in Securifij Areas


Work rates for survey in security areas shall be as per item 1.8.

2.8

Survaj in Inaccessible Areas


Work rates for survey in inaccessible areas shall be as per item 1.9.

2.9

Reimbursable
The charge for reimbursable shall be as per item 1.10.

2.1 0

Topographical Survaj
These rates are applicable if work item topographical survey is done together with items 2.2, 2.3,2.4,2.5 and 2.6.
3 10.1

Contour and Detail Work rates per party-days in hectare are as follows:-

. . . .

. .

-. --. . . . . . . . -.. .. . .. .. .. . . - -.

--- .- -

- .- -

-- - -

C'l,is~ifir~ttiun o f I'~.rrilin AIIC GI-our~ci ~ Condition

G r i d Inter\.al

tail) 20 m Dtvcloped area Built up area Undeveloped area Swampy area

2.50
3.00 2.00 2.75

Mirn'tnzim Fee

The minimum fee shall be 2 party-days works.


Preparation of Land Acquisition Plans

which is inclusive of 1 party-day for preparatory

The charge for preparation of land acquisition plans shall be as per item 1.11.
Processing, Conversion and Translation of Digital Data together with Quality Assurance

Where the survey result is required to be submitted in a designated format the charge shall be as per item 1.12
Transfomzation of Co-ordinates

The charge for conversion and transformation of coordinates shalr be as per item 1.13.

Szlpply of Plans and Docunlents


The charge for supply of plans and documents shall be as per item 1.14.
3.

CROSS-SECTIONING W T H SOUNDING FOR BRIDGE SITES

Fees for Cross-Sectioning with sounding for bridge sites survey are as follows:.

Prcparatonj Work

Work rate for preparatory work is 1 party-day. 3.2


Mobilization and Demobilization

Work rates for Mobilization-and Demobilization shall be as per item 1.3 43.3
Planirnetric Control and Comiedion

Rates for planimetric control and connection shall be as per item 1.5 3.4
Height Colztrol and Connection

Work rates for height control and connection shall be as per item 1.6

-. . Work rates for monumenting shall be as per item 1.7. These rates are applicable if work item
monumenting is done together with items 3.1,3.2,3.3 and 3.4.
*

\t'orL r a t t s for survcv in s e c u n v areas shall be as per

rterlt

1.8

\.\:OI-L r<ltcsfor survey in inaccessibIe areas shall Pc as per item 1.9

The charge for reimbursable shall be as per item 1.10. 3.9 Survey o f Bridge Sites The work rates for the survey of bridge site shall be 5.50 party-day/per hectare, exchding the generally wetted area. These rates are applicable if work item survey of bridge sites is done together with items 3.1,3.2,3.3,3.4 and 3.5. 3.10 Cross-Sectioning with Sounding These rates are applicable if work item cross sectioning with sounding is done together with items 3.1,3.2,3.3,3.4 and 3.5. 3.10.1 Depth of water less than 1metre Where the depth of water is less than I metre, the work rate shall be 8 party days per kilometer of cross-sectioning with spot level taken at 10 metres intervals. If the interval is less than 10 metres the fees shall be increased proportionately. 3.10.2 Depth of Water meater than 1 metre Where the depth of water is greater than 1metre, the charges are as follows: 3.10.2.1 3.10.2.2 Mobilization and demobilization of boat is RM600.00 per boat Boat rental RM300.00 per boat per day.

3.10.2.3 Work rate for cross-sectioning shall be 8 party-day per kilometer of crosssectioning with spot level taken a t 10 metres intervals. If the interval is less than 10 metres the fees shall be increased proportionately.

3.72

Plq~nration of L m d Acquisition PInns The charges for preparation of land acquisition plans shall be as per item 1.11. These rates are applicable of work item preparation of land acquisition plans is done together with item 3.1.

3.14

Processing, Conversion and Translation of Digital Data fogetlzer with Qualify Assurance
Where the survey result is required to be submitted in a designated format the charge shall be as per item 1.12

The charge for conversion and transformation of coordinates shall be as .- per item 1.13.
3.14

Supply of Plans and Docunzenfs


The charge for supply of plans and documents shall be as per item 1.14. -. .

Prrparatoral Work
Work rate for preparatory work is 1 party-day.

Mobilization and Demobilization


Work rates for Mobilization and Demobilization shall be as per item 1.3

. .

Planimetric Control and Connection


Rates for planimetric control and connections shall be as per item 1.5

Height Control and Cortnection


Work rates for height control and connection shall be as per item 1.6

Monumentirzg
Work rates for monumenting shall be as per item 1.7. These rates are applicable if work item monumenting is done together with items 4.1,4.2 4.3 and 4.4.

Survey in Security Areas


Work rates for survey in security areas shall be as per item 1.8

Survey in Inaccessible Areas


Work rates for survey in inaccessible areas shall be as per item 1.9

Reimbursable
The charge for reimbursable shall be as per item 1.10.

Survey of Strip with Spot Level and Detail


These rates are applrcahle ~f work item surLrey of strip with spot level at 20 metres interval is done logether with items 4.1,4.3,4.3, -1.4,;1.5 and 4.11.The work rates per party-day in hectares are as follows: Classification of Terrain And Grounc1 Condition Rate

Developed area/flat & undulating area Built up area Undeveloped area / hilly area Swampy area

2.0 ha 1.5 ha

/ party-day / party-day

1.5 ha / party-day 1.0 ha

/ party-day

Setting Out of Centre Line of Road and Railway


*

These rates are applicable if work item setting out of center line of road and railway is done together with items 4.1,4.2 and 4.3.

.~n

! Classlfrcntion nf Terrain And Ground


i

----

Rate

Coltdltion Flat & Undulating area

+--

2.75 party-days / km 4.25 party-days 4.25 party-days

Hilly area
.

/ km / km

Swampy area Built up area


L

4.25 party-days / km

4.10.2

Setting out of center line of road and railway from IP to IP with 20 metres intervals chainage pegs and curve setting Work rates in party-days per kilometer are as follows:-

Classification of Terrain And Ground Condition


.

Rate 3.75 party-days / krn 5.50 party-days / km

Rat & Undulating area


Hilly area Swampy area Built up area

5.50 party-days / km
5.50 party-days

/ km

Condition Where the chainage interval is less than 20 metres then the fees shall be increased proportionately.
1.17
Cnnnection to Refn.mlce Markers

These rates are applicabIe if work item connechon to reference marlccrs is done together with items 4.1,4.2,4.3 and 4.4. Rates for connection to reference markers shall be as follow:
4

4.11.1

Planimetric Connection Rates for planimetric connection shall be as per item 1.5 Height Connection Work rates for height connection shall be as per item 1 . 6
.-'
e

4.11.2

4.12

Lorlgifiuli~tal Profiling Along EstabIislled Chainage Pegs

Swampy area Built up area Condition


*

3.00 party-days / km 3.00 party-days / km

(i) (ii)
4.13

Levels to be taken at every 20 metres interval-and at any points to indicate significant change in slope. Where the chainage interval is less than 20 metres then the fees shall be increased proportionately.

Cross-sectioning Cross-sectioningshall be carried out at the chainage pegs established and is done together with item 4.10 and 4.12. The work rates in sections per party-days are as follows:

I Classification of Terrain And Ground Condition 1


Flat & Undulating area Hilly area
I
I

Rate
7 sections / party-day
4 sections / party-day

I
ji)
4.14

Swampy area Built up area

4 sections / party-day
4 sections / party-day

I i

Condition
\Yhtlre the totd \\,idth is more than 70 metres then the fees shall be increased proportionately

Setting Out of Reserve Bout~daries


These rates are applicable if work item setting out of reserve boundaries is done together with items 4.10.

The work rates in party-days per kilometer are as follows:Classification of Terrain And Ground Condition Flat & Undulating area Hilly area Swampy area
+

Rate

2.5 party-days / km

3.0 party-days / km 3.0 party-days / km


3.0 party-days / km

-.

Built up area

' 19

(11)

I-lm d u o o c i pq;< to ht' plantt'd a t turnlng points and jungle roller pegs at intermediate points on the reserve at about 100 metrcs 7 ~i-ltcr\.als

(iii)

For reserve width of 60 metres or less, fees shall be charged according to the distance measured along the center-line of the reserve. For reserve width of more than 60 metres, or where the setting out has to be carried out along both sides of the reserve, fees shall be charged according to planimetric control and connection rates as per item 1.5 measured along both sides of the reserve.

(iv)

1 5

Preparation of Land Acquisition Plans The charges for preparation of Land Acquisition Plans shall be as per item 1.11.These rates are applicable if work item preparation of land acquisition plans done together with item 4.1.

4.16

Processing, Conversion and Translation of Digital Data together with Quality Assurance Where the survey result is required to be submitted in designated format, the charge shall be as per item 1.12

4.27

Transformation o f Co-ordinates The charges for conversion and transformation of co-ordinates shall be as per item 1.13.

4.28

Supply of Plans and Docunicnts The charges for supply of plans and documents shall be as per item 1.14 4.18.1

Types of Plans to be Supplied The types of plans to be supplied to the client's department are as follows:4.18.1.1 Location plan of the survey area at a suitable scale such that the area under study can be shown in a single standard size sheet. The chainages of the alignment shall be indicated for ease of cross referencing with the detail plans.
4.18.1.2

Long~tuilinal profile and plan shali show details of ground levels, chainages and all features as required, the survey stations along the centerline of the road, IPS, locations of the cross-sections taken, reference points and bench marks. All items shall be clearly indicated and referenced, The Jongitudinal profile shall be at a scale of:
1 1
:
:

1000 (horizontal) 100 (vertical)

The drawing on plan view shall be to scale of 1 : 1000


4.18.1.3 Drawing of all the cross-sections taken along the centre line of the proposed road, plotted in consecutive order, to a scale of 1 : 100 both horizontal and vertical. The drawings shall show details of ground levels and distances from the centre line of pavement, shohders, etc

-.

. .

4.18.1.4 All formats of plans submitted shall conform to accepted practice. All drawings shaU be on A1 size unless otherwise agreed.

13

Pt-rpnrnfory 127ot-k

Work rate for preparatory work is 1 party-day. Mobilization and Demobilization Work rates for mobilization and demobilization shall b e - a per item 1.3 Planinzetric Control and Connection Rates for planimetric control and connection shall be as per item 1.5 Height Control and Connection Work rates for height control and connection shall be as per item 1.6 Monumenting Work rates for monumenting shall be as per item 1.7. These rates are applicable if work item monumenting is done together with items 5.1, 5.25.3 and 5.4. Survey in Security Areas Work rates for survey in security areas shall be as per item 1.8 Survey in Inaccessible Areas Work rates for survey in inaccessible area shall be as per item 1.9
,

Reinlbursable
.

The charge for reimbursable shall be as per item 1.10. Setting Out of Pipeline Setting out of Pipeline from IP to IP with chainage pegs at 20 metres intervals. These rate are applicable if work item setting o u t of pipeline is done together with itens 5.1,5.2,5.3,5:4 and 5.5. The work rates in party-days per kilometer are as follows:

Classification of Terram And Ground Condition Flat & Undulating area. Hilly area Swampy area

' Along Existing Road

Other areas

3.00 party-days

/ km

3.75 party-days

/ km

3.75 partydays / km 3.75 party-days / km

5.00 ~arty-days / km 5.00 ~arty-days / km

.. - --

---

- [ !

Classification of Terrain And Ground


C-otrclitton
--- -

Along Existing Road

Other areas

- - --

- t-----

Flat br Undulating area

1.25 party-days

/ krn

1.5 party-days / km

I
.

Hilly area
Swampy area Built up area

2.00 party-days / km 2.00 partydays/ km 2.00 party-daysl km

2.5 party-days/ km
2.5 party-days/ km
2.5 party-days/ km

Conditions

(i)

Levels along center-line of the pipeline route to be taken a t 20 metre intervals and at points necessary to show any significant changes in slope. Longitudinal sections along the pipeline route shall be drawn to a scale of:
1in 100 (vertical) 1in 1000 (horizontal)

(ii)

(iii)

At all streams, bridge and cuIvert crossings the following information shall be obtained:
(a)

Section of streams along the pipeline center-Iine giving levels at intervals sufficiently close to show the bed levels. The soffit level of the longitudinal beam of the bridges, together with their spans and the locations of the columns. The invert levels and the crown levels of all culverts.

(b)

( c) 7.7

Surzwr - of . Site with 0.5 metre Contour and Detail

Tilts: r'ltt,z artBapplicable if work item survey of site with spot level at 20m ~nterval and detail is done together with items 5.1, 5.3,5.3,5.4 and 5.5.

! i i 1 1 ; I :I I U I S I I ~ II I s 1 5 I I 1 1 i 11c.\t. i d & dre dppllcahie 11 work Item prepardhon of land acquisitmn plans is done together with items 5.1.

Pinrrssij~g, Cotri~rrsictrlrzlrll T~~t~slr~fiin~ nfDigitrr1 Dutn ic~gcfhrr ~zrh Qllrility .-t\s~~~.nrrcp


Where the survey result is required to be submitted in a designated format, the charge shall be as per item 1.12.

5.2 7

Transfornation of Co-ordinates
The charges for conversion and transformation of co-ordinates shall be as per item 1.13.

5.18

Supply of Plans and Documents


The charge for supply of plans and documents shall be as per item 1.14.

PART I1 ENGINEERING SURVEY FOR DRAINAGE A N D IRRIGATION


6.

CLASSIFICATION OF TERRAIN AND GROUND C O N D m O N


The following classification of terrain shaH be applied:
6.1
6.2

DeveIoped area refers t o an area currently planted with padi. Built-up area refers t o an area w i t h man-made structures such as building, road, fmce, drain, hedge, cutting, embankment ctc. Undeveloped area refers to any area other than that refmed t o in 6.1 and 6.2 above. Swampy area refers t o generally wetted area a t the time of survey whether temporary or permanent in nature. Tidal area refers to an oren srrbjerted to ir~zuzdation by tides.

6.3 6.4

6.5

1.

SITE SURlrEY
Fees for Site Survey are as follow:-

7.1
4

Preparatory work for Site Survey.


Work raie for preparatory work is 1party-day.

7.2

Mobilization and Denzobilization


.L

Work rates for mobilization and demobilization shall be as per item 1.3.

7.3

Planimetric Control a i d Coinzedion


Rates for planimetric control and connection shall be as per item 1.5.

7.4

.-.

Height Control and Connection


Work rates for height control and connection shall be as per item 1.6.

7.6

S I I ~ ~ ~ ~ C ? / ~ I Z S C C I I ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~

Work rates for survey in Security areas shall be as per item 1 8 7.7
Survey in Inaccessible Areas

Work rates for survey in inaccessible areas shall be as per item 1.9. 7.8 Reimbursable The charge for reimbursable shall be as per item 1.10. 7.9 Topographical Survey These rates are applicable if work item topographical survey is done together with items 7.2, 7.3,7.4,7.5 and 7.6
7.9.1

Contour and Detail Work rates per party-days in hectares are as follows:

Classification of Terrain and Ground Condition


1metre

Contour Interval
2 metres 1SO 0.75 1.00 1.00
1 .25

3 metres
1.75

Flat and Undulating area / develop Hilly area / undeveloped Swampy area Built up area
7 9.2

1.25

1.OO
1.50 1.50

1.25

Grid Survey

7.1 1

P;qlrr rrlt iorl of 1.nizd Acqnisit inn Plans

The charge for preparation of land acquisition plans shall be as per item 1.11 .

7.12

Processing, Conversion, and Translation of Digital Data together with Quality Assurance
Where the survey result is required to be submitted in designated format, the charge shall be as per item 1.12.

7.13

Transformation of Co-ordinates
The charges for conversion and transformation of co-ordinates shall be as per item 1.13

7.14

Supply of Plans and Docutnents


The charge for supply of plans and documents shall be as per item 1.14.

8.

WATERWAYS SURVEY

Fees for Survey Waterways (inclusive of Lakes, Ponds and Reservoir) are as follows: -

8.1

Preparatonj work
Work rate for preparatory work is 1 party-day.

8.2

Mobilization and Demobilization Work rates for mobilization and demobilization shaIl be as per item 1.3 .

8.3

Planinwtric Control and Connection

Rates for planimetric control and connection of the site shaI1 be as per item 1.5.
6.4

Heiglzf Contml and Connection

Work rates for height control and connect~on shall be as per ~ t e m 1.6 .
8.5

Monunlenting
Rates for monumenting shall be as per item 1.7. These rates are applicable if work item monumenting is done toge&er k i t h items 8.1,8.2,8.3 and 8.4.

' 8.6
8.7

Suruq in Security ~ ; e a s
Work rates for survey in security areas shall be as per item 1.8 .

Sumey in ~naccessible Areas


Work rates for survey in inaccessible areas shall be as per item 1.9.

8.8
".

Reimjursa ble
The charge for reimbursable shall be as per item 1.10.

ii)

. hXta;ig Out

of cdiitci I1:lr. ftr:i;~I!' 1 ~ 1 )1 ' of prtbpi)% i I <I; dil\Llill; b\-flt'lc' waterways, canals and drains siiall be carrled out at 50 metres interval.

,ippilr.otllc ui ,<lure,

(11)

\Z'l?c,re the inter\.af of setting o u t 1s less or more than 50 iuetlts t!wn the fees shall be increased or decreased proportionately

(iii) Only x and y coordinates of the setting our markers are to be supplied. (iv) Longitudinal section survey of existing route, waterways, canals and drains include taking of levels of the right and left banks. (v) Levels shall be taken aIong alignment at every 50 metres interval and at points necessary to show significant change in slope. Cross section survey shall be carried out at intervals of 50 metres and across corridor width of 50 metre.

(vi)

(vii) Where the width of corridor and intervals is more or less than 50 metres then the fees shall be increased or decreased proportionately. (viii) If the depth of the route, waterways, drains and canals at the time of survey is more than 1 metre Ehe charge shall be as per item 3.10.2 of Part 1.
8.12 Site Surumj

Cost in party-day per site Classification of Terrain and Ground Condition Developed area Undeveloped area Built up area Swnn~py area Rate for Site of 150m x 150m

2.5 party-day / site 3.5 party-day / site 3.5 party-day / site


3.5 partyday

/ stte

T~dal area

3.5 party-day / site

Conditions:
4

(i) Cross-section survey shall be carried out at intervals of 50 metre and across corridor width of 50 metre. (ii) Where the width of corridor and intervals is more than 50 metres then the fees shall be increased proportionately. (iii) If the depth of the waterways at the time of survey IS more than 1 metre the charge shall be as per item 3.10.2 .
.

8.13

Setting-out of Waterways Reserve

-. These rates are applicable if work item setting out of waterways reserve is done together with
items 8.1,8.2,8.3 and 8.10.
I

3.0 party-days / km

Undeveloped area Swampy area Tidal area

3.0 party-days / .km

3.0 party-days / km

3.5 party-days / km

Conditions: (i) The above rates are only applicable when the setting out of the reserve boundary is carried out together with the setting out of the centre line. Otherwise the normal rates for planimetric control and connection as per item 1.5 shall apply. Hard wood pegs to be planted at turning points and jungle roller pegs at' intermediate points on the reserve at about 100 metre intervals and where the intervals is less than 100 metres the fees shall be increased proportionately.

(ii)

(iii)

For reserve width of 60 metres or less, fees shall be charged according to the distance measured along the centre-line of the reserve. For reserve width of more than 60 metres, or where the setting out has to be carried out along both sides of the reserve, fees shall be-charged according to planimetric control and connection rates as per item 1.5 measured along both sides of the reserve.

(iv)

8.14 Preparation of Land Acquisition Plans

The charge for preparation of land acquisition plans shall be as per item 1.11 .
5.15 Processing, Conversion and Translation of Digital Data together with Quality Assurance

Where the survey result is required to be submitted in designated format, the charge shall be as per item 1.12.
6.16

Transformation of Co-ordinates
The charges for conversion and transformation of co-ordinates shall be as per item 1.13

8.1 7 Supply of P~QIIs and Documents

The charge for supply of plans and documents shall be as per item 1.14 .

-P

-.
21

9.

CL~tSSfTlCrlTlOh'Cf~ TERrL41K 411rD CrROLThTD CONDITION

The following classification of terrain shall be applied:


9.1 9.2 9.3

~latarzd undulating area refers to an area with terrain of up t o 10 slope, Hilly area refers t o an area with terrain exceeding 10 slope. Swampy area refers to generally wetted area at the time of survey whether temporary or permanent in nature. Built-up area refers to an area with man-made stnrctures such as buildings, road, fence, drain, hedge, .mtting, enzbanknzent etc.

9.4

10.

TRAhrSMISSlO-N LINE SURVEY Fees for Transmission Line Survey are as follow:
10.1 Preparatonj work

Work rate for preparatory work is 1 party-day per job.


10.2 Mobilization and Demobilization

Work rates for mobilization and demobilization shall be as per item 1.5.
20.3 Planiinctric Cont1.01and Co~riwction

Rates for planimetric control and connection shall be as per item 1.5.
10.4 Height Control and Connection

Work rates and condition for height control and connection shall be as per item 1.6 .
10.5 1~~01~1~171c11f mg

Work rates for monumenting shall be as per item 1.7 . These rates are applicable if work item monumenting is done together with items 10.1,10.2,10.3 and 10.4.
10.6 Survey in S&urity Areas
4

Work rates for survey in security areas shall be as per item 1.8.
10.7 Survey in heccessible Areas

Work rates for survey in inaccessible areas shall be as per item 1.9..
10.8 Survey of Strip with Spot Level and Detail

These rates are applicable if work item survey of strip with spot level at 20m interval is done together with items 10.1,10.2,10.3,10.4 and 10.5.
-\. .
. a

73

10.9

Setting-out of Centre Line of Transmission Line

These rates are applicable if work item setting-out of centre line of transmission line is done
0 . 8 . together with item 1
Work rates in party-days per kilometer are as follows: Classification o f Terrain And Ground Condition Flat & undulating area Hilly area Swampy area Built up area Rate
2.75 party-days / km
4.25 party-days / km

4.25 party-days / km 4.25 party-days / km

Conditions: (i) The setting-out of centre line of transmission line shall be carried out at 200 metres intervals (ii) Angle positions shall be indicated by emplacement of galvanized iron pipes 1 metre in length and 40 mm in diameter. The pipe shall be buried in the ground to a depth of 0.75 metre and the remaining exposed portion to be painted red.
(iii) Where the interval is less than 200 metres then the fees shall be increased proportionately.
10.2 0 toizgitudicnl Profiling

These rates are applicable if work item longitudinal profiling is done together with item 10.9. work rates in party-day per kilometre are as foIIow: -

Classification of Terrain And Giound Condition Flat & undulating area Hilly area Swampy area

Rate 1.50 party-days

.
\

/ km

2.75 party-days / km

2.75 party-days

/ km

Built up area

2.75 party-days / km

-.
23

10.11

Cross-Sectioning
These rates are applicable if work item cross sectioning is done together with item 10.8 a& 10.10.

,-

Work rates in party-day per section are as follows: Classification of Terrain And Ground Condition Flat & undulating area Hilly area Swampy area Built up area
. .

Rate 14 sections / party-day 10 sections / party-day

10 sections / party-day

10 sections / party-day

Condition
(i) The total width of each section shall be 10 metres.

(i) Where the width is more than 10 metres then the fees shall be increased proportionately.
10.12

Setting Out of TowerflyIon Positions


These rates are applicable ;f work item setting out of towerlpylon positions is done together with items 10.1,10.2 and 103. The work rates in tower/pylon per party-day are as follows: Classification of Terrain And Ground Condition Flat & Undulating area Hilly area Swampy area
'

Rate
3 towers/ pylon per par?-day 3 towers/pslon per party-dav

2 towers/pylon per party-day

10.13
4

Site Survey for Towerflylon Positions


These rates are applicable if work item site survey for survey for towerJpy1on positions is done together with items 10.1,10.2, 10.3,10.4 and 10.5. Work rates in sites per party-day are as follows: Classification of Terrain And Ground Cond~tion
Flat & Undulating area
'

Rate

3 sites / party-day

Hilly area

-.Swampy area
i

2 sites / party-day

2 sites / party-day

.
-

(1)

Thc mauimum area ppr s ~ t e shall be 100 square mctres

(li)

Spot levels shall be taken at 2 mctres ~r~tc:.vdls

(m) lVhcrt. the ~nterval 1s less than 2 n-rc.tnbs then the fees shall he in[ reas& proportionately.

(iv) Where the area is more than 100 square metres the fees shall be increasecl proportionately.
10.14

Setting Out Reserve Boundaries


These rates are applicable if work item setting out reserve boundaries is done together with item 10.9.

Condition (i)
10.15

Setting-out shall be carried out by off-setting from the centre line 200 metres markers.

Marking of Trees within the Reserve Boundaries


These rates are applicable if work item marking of trees within the reserve boundaries is done together with item 10.14. Work rates in party-days per kilometre are as follows:
Clasiit~cattoa o f Terrain and Ground Condrt~on

Reserve Width

20 metres Flat and undulahng area Hilly area


I

40 metres 0.75 partjr-day


1.00 party-day

0.50 p.arty-day 0.75 party-day 0.75 party-day

60 metres 1 J 1.00 party-day

1.25 party-day

Swampy area
Built up area
'

.1.00 party-day
0.75 party-day

1.25 party-day
1.00 party-day

0.50 party-day

Conditions: The trees to .be marked shalI be 30 centimetres or more approximately 1metre above ground level.

inc diameter measured a t

".

-.

ii). it)

~ ~ ~ . Z I ; I ! I I I J ~ ~ ~ I I ~ ; ~

!'I,,-

L!i,!ip

f,)!

~ : : i ~ : b l l i ~ ' \ll.l:i l ~ ~ l ~

bf.>'IS

i K A i !tLsl:j

! !{!

10.17

Prcparafioa of Lard Acquisitiorr Plairs

c:mdltl~>ns for p r e p - a t i o n o! L m c l :\cqunit~oni'l,ins shall be '1s per itch1 1.3 1 oi Part I. These rates are applicable if work item preparation of land acquisition plans is done together with items 10.1.
1intt.s and

10.18

Processing, Conversion and Translation of Digital Data together w i t h Quality Assurance

Where the survey results is required to be submitted in designated format, the charge shall be as per item 1.12.
10.19 - Transformation of CO-ordinates .. The charges for conversion and transformation of co-ordinates shall be as per item 1.13 10.20 Supply of Plans and Documents

Cost of plans and documknk to be supplied shall be as per item 1.14 .


.

- - .

PART IV ENGINEERING SURVEY FOR AERIAL MAPPING


11.
Acria 1 Mapping

11.1

A-crial Mapping Rate

Compilation Scale

Ground Control Fee


RM0,5[Cx@+H)] RM[Cx(D+H)]

Compilation Fee

Smaller than or equal to 1: 10000 Larger than 1 : 10000 but smaller than or equal to 1: 4000
L Aa 1000
1 1 0 1 1 0 h ~ l ~ m a lthan l ~ r or ~ t , j ~ i ; 1to 1 1

Kh4(24.00xA)x0.5 RM(24.00xA)

PMI.i[Ci(l,+li)/

Phl(2l i l 0 ~ i ) ~ l . ~

Larger than 1 :1000

RM2.0[Cx(D+H)]

RM(24.0OxA)x2.0
1

. ,
4

Where A is the area in hectare. C is the distance in metre = 5A x 10,000 D is the rate for traversing as providedin terms 1.5 of Part I. H is the rate for heighting as provided in para 1.6 of Part I.
11.2 Deliverables
Y

(i) The compiled hard copy plans. (ii) Digital data in DWG format.

--

~ h > r ethe survey result is required to be submitted in a designated format an additional charge of 20%of the total survey fees is applicable.

.
36

12.1
13.3

Cost of chartering of aircraft. Cost of rental of cquipnrent such as carnerd a n d ~ r ~ l \ ~ ~ g e ay t~ u lip )n nw l ~-t Cost of photographic material such as aerial film, paper, diapositive, chemical and processing. Cost of security supervision.

12.3 12.4

the management of coastal zones the hydrographic survey of deltaic regions and river mouths u p to two kilometers upstream of the river mouth the development of coastal engineering, property, infrastructure projects and activities the management and deveIopment of jetties, ports, harbours and associated maritime facilities the management and development along inland waterways and inland water body

The General ltems in I'art 1 shall be applicable here. Fees for Coastal Hydrographic Survey are as to1o\vs.
14.1 Mobilization and Demobilization

Work rates for mobilization and demobilization shall be as per item 1.3 of P a ~It
14.2
4

Plattimetric Control and Coniiection

Work rates for planimetric control and connection of the site shall be as per item 1.5 of Part I.
14.3 Height Contro2 and Con~ection

Work rates for height control and connection shall be as per item 1.6 of Part 1.
14.4 Moltumenti~~g
I

Work rate for monumenting shall be as per item 1.7 of Part I. These rates are applicable if work item monumenting is done together with items 14.1,14.2and 14.3
*

-.

.
27

14.7

Rcinzbursable
The charge for reimbursable shall be as per item 1.10.

1 4 . 8

Survey of Strip With Detail


These rates are applicable if work item survey of strip with detail is done together with items 14.1,14.2,14.3 and 14.4. Work rates per party days in hectare are as follows: 14.8.1. Developed area / flat and undulating 14.8.2. Built up area 14.8.3. Undeveloped area / hilly area 14.8.4 Swampy area 14.8.5. Tidal area 2.0 ha 1.5 ha 1.5 ha

/ party day / party days / party days

1.0 ha / party days 0.75 ha / party days

14.9

Shoreline Profiling
14.9.1 Topo~raphical (Onshore) Profiling These rates are applicable if work item of topographical (Onshore) profiling is done together wlth items 14.1,14.2,14.3,14.4 and 14.8 Cost in party day per km Specifications t)weioyed area
!

Base Line and Height Control


2.3

Profiles at interval of 25 m
2.00
2 50

50 m
1.75 2.25

100 m and above 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

Undeveloped area Built up area Swampy area Tidal area

3.00
3.25

3.00 3.50 4.00

2.75 3.25 3.75

4 .OO

4.50

Specification : Spot levels shall not be more than 10 metres apart along the profiling line and shall extend as far into the sea as is possible.
,

,,

14.9.2

Bathvmetric (Offshore) Profiling

These_ rates are applicable if work item of bathymetric profiling is done together with items

-. 14.1,14.2,14.3,14.4,14.8and 14.9.1

, . :.: .

.: I : . ' . .

--.
^ .

p X rim --- .

. .. .. a.

T'rofilrs at interval oi jnt)

- . .

..

23

l'i~rfv . r~d . - , b.!~: ;


3
.'.{)

7
I

__

50
-----______..___

!I

. -

0.40
.0.40

75

100 or more
Subject to a minimum of RM.3,000.00 per job Smification
1

0.50

;
i

(i)

The echo sounder shall be caiibrated at the start and at the end of each day's sounding using the bar check method. Continuous echo sounding shaH be carried out with the sounding recorded at not more than 10 metres interval along the profiling line. Sounding is to be extended as dose as possible to the shoreline. Sounding must be reduced to the adopted height datum from observed tides.

(ii)

I (iii)
(iv)

Tidal 0b s m a tion

These rates are applicable if work item of tidal observation is done together with items 1 4 . 1 , 14.2,14.3 and 14.4. 14.10.1 Automatic Water Level Rt~ordinq The lump sum cost per location per instrument.

'

Period
14 days or less

Installation

Measurement and Data Processing RM 5,000

RM 3,600
I<M 3,003

j 30 days

EM 12,200

Where the duration is less than S O days but mow than 14 dam, the fees shall be computed proportionately. Where the duration is more than 30 days, then the fees shall be mcreased proportionately

(i)

Water level measurement with self-recording (automatic) water level recorder with the nteasurement recorded =at not more than 15 minutes interval continuously for measurement period. The recorded data shall be down loaded at the end of the measurement period and process to produce tabulation of recorded water level in ASCII or MS EXCEL format. For the purposes of harmonic analysis of tidal data, a minimum of 30 days recorded data is recommended.

(ii)

(iii)

installat~on of 7'1dt Pole


1 tid dl ()bservat~on

KM 900.00
KIvI 30 00 / hour subject to a ~nln~rnuni ot 1 party day per joh

Speclfica tion (i) Water level measurement by method of direct observation of a tide pole establish in the vicinity of the survey ares with the tidal observations carried out at no more than 15 minutes interval. (ii) The observed data should be processed to produce tabulation of observed tidal levels
in ASCII or MS EXCEL format.
14.11

CurrentMeasurem.mt
These rates are applicable if work item current measurement is done together with items 14.1, 14.2,14.3 and 14.4 14.11.1 Self Recordinn Current Measurement The Cost in Lump Sum per location per instrument. Period
14 days or less

Installation

Measurement and Data Processing

RM 7,000
RM 7,000

RM 19,600
RM 39,500

30 days

Where the duration is less than 30 days but more. than 14 days, the fees shall be computed proportionately. Where the duration is more than 30 days, then the fees shall be increased proportionately Specification (i) A self-recording current meter shall be deployed at a designated location with a suitaide mooring and recoverv svsteni ( e g U-shape mooring)

(11)

~ ~ d using the self recording current meter Rleasurenwnt of current speed c ~ d~rect~on
deployed at designated depth within the water column at the designated location, with the measurement of current speed and direction at not more than 30 minutes interval continuously for the measurement period. . .

(iii)

The self-recording current meter must not be subject .to bifouling during the measurement period. The recorded data shall be down loaded at the end of the measurement period and d in ASCII or -MS process to produce tabulation of recorded current speed ~ n direction EXCEL format.

(iv)

Preparation and set up Direct obser\,atio~l 0f Current Speed and Direction Specification

R M, ~ 8i~
J<k$ .W! !IOU I

subject to,a minimum of RM 3,900 per job.

(i)

In-situ observation of the current speed and direction using a direct reading current meter at three depths within the water column (one meter below surface, mid depth, and one meter above the seabed) at one designated location. The current speed and direction will be observed at no more than 30 minutes interval.

(ii)

The measurement is normally carried out during spring and neap tidal condition ind. the measurement period shall not be less than 13 hours to sufficiently cover the basic tidal cycle.

(iii)

The observed data should be processed to produce tabulation o f observed current speed and direction in ASCII or MSEXCEL format.

14.12

Seawater Temperature and Salinihj Measarement These rates are applicable if work item Seawater Temperature and Salinity Measurement is done together with items 14.1,14.2,13.3and 14.4 The cost per location. InstaIla tion RM 1,800

In-situ (direct) observation of Seawater Temperature and Salinity RM 300 / hour subject to a minimum of RM 3,900 per job. Spec~fication
(I)

In-sltu observahon of sea water temperature and salinlty using d~rectreddlng temperature and salinity bridge at three depths within the water column (one metre below surface, mid depth, and one metre above the seabed.) at one designated location. The temperature and salinity will be observed at no more than 30 minutes interval.

(ii)

The measurement is normally carried out during spring and neap tidal condition and the measurement period shall not be less than 13 hours to sufficiently cover the basic tidal cycle.

(iii)

The observed data shall be processed MS EXCEL format.

to produce, tabulation. in ASCII or

14.13

Seabed (Grab) Soil Sampling These rate is applicable if work item grab sampling is done together with item 14.1, 14.2,14.3 and 14.4

-.

3 1

. .'

.i

$1

! k ~ i i

1.1.
a.,

::?I

T';p

, u s ,',.j'1,1'1,.

.,!'l'l'.: ! i<: . I ;:,:;:.--.....' ,,

L'i!:;<.

>;

!:.~\: !.:TI

S~)ec~ftcaiwn
i
1)

>:vixd

(Cxl,ll>) < $ ) i 1 santpl~r~g si1~11l be camed out at dcs~gnated locdt~on using appropriate grab sampler e.g. Van Der Veen type

(ii)

The seabed soil samples shall be sent 'to approved laboratory for particle size distribution (sieve analysis)

14.14

Seawater Sampling

These rates is applicable if work item sea water sampling is done together with item 14.1,14.2, 14.3 and 14.4 Cost in Lump Sum per sample

RM 250 per sample subject to a minimum charge of RM 1,250


Specification (i) Seawater sample shall be collected using an appropriate water sampler at diiferent depths within the water location at each designated location. Water. sample shall be sent to an approval laboratory for total suspended solids analysis.

(ii)
14.15

Processiizg, Conversion aiid Transfonnafion to DesignatedFormat With Quality Assurance

As per item 1.12 of Part 1.


14.16 Preparation of Report and Submission

Cost in Percentage of Total Survey Fees chargeable.

5% of the total Survey Fees chargeable


A minimum fee is RM 2.5013 per job
15 16 7 Survey Report sh:)uld rncludtb
'1s i!

minirnu:11, thc Iulluu ilig

(i) (ii)
/

Scope of Work Personnel and Equipment

(3)
4

Methodology Significant Events Data Collected Results of laboratory analysis (if applicable)

(iv) (v) (vi)

14.16.2 Supply of Plans and Documents

SuppIy of Plans and Documents as per item 1.14 of Part I

..
13

PERATURAN MENGENAI PEIUANJIAN DAN BAYARAN BAG1 PERKHIDMATAN PERUNDING JPS. UB.5194 ( PINDAAN )

(33 )dlm.PPS. 101412 CUB Jld.

24 Januari 1998 Semua Pengarah Bahagian; Semua Pengarah Pengairan dan Saliran Negeri; Semua Jurutera Projek; Semua Ketua CawanganIUnit Ibu Pejabat JPS, Kuala Lumpur; Semua Jurutera DaerahIWilayah, Tuan,
Pindaan Kepada Surat Pekeliiing JPS.UB. 5/94 Dokumen Perjanjian dan Bayaran Perkhidmatan Perunding

Merujuk perkara tersebut di atas adalah dimaMumkan bahawa hasil lawatan Ketua Pengarah JPS ke Bahagian-bahagian di Ibu Pejabat JPS, pihak Pengurusan Atasan Jabatan telah memutuskan supaya segala urusan Perkhidmatan Perunding kini diuruskan sepenuhnya oleh pejabat rnasingmasing yang melantik Perundiig berkenaan. 2. Sehubungan dengan itu, para 4.2 dan 4.3 dalam S.P.JPS.UB. 5/94 dengan ini adalah dibatalkan dan segala urusan semakan Perjanjian Perunding, urusan menandatangani Perjanjian dan semakan bayaran perunding pertarna clan akhir tidak perlu lagi dirujuk ke Bahagian Ukure Bahan. Selaras dengan perkara di atas, pejabat berkenaan adalah dengan ini bertanggungjawab 3. sepenuhnya dalarn pengendalian urusan-man seperti yang dinyatakan di para 2.0 di atas. Tuan hendaklah mempastikan segala peraturan yang terkandung dalam Swat Pekeliling JPS.UB 5/94 dan peraturan-peraturan Perbendaharaan dipatuhi sepenuhnya.

4.

Peraturan ini adalah berkuatkuasa dengan serta merta.

Sekian, terirna kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "CINTAILAH SUNGAI KITA" Saya yang menurut perintah,

(IR. DR. HIEW KIM LOI) b.p.: Ketua Pengarah, Jabatan Pengairan dan Saliran, Malaysia.

s.k.:

Ketua Pengarah Tirnbalan Ketua Pengarah I Tirnbalan Ketua Pengarah 11

PERLAKSANAAN PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING JPS. UB.411995

IBU PEJABAT JPS IVlALAYSlA

GARISPANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

1.0

TUJUAN

1.1

Surat Pekeliling ini berkjuan untuk mengadakan satu Garispanduan mengenai pelaksanaan peraturan permohonan perlantikan perunding bagi projek yang dibiayai daripada peruntukan di bawah Kerajaan Persekutuan dengan secara langsung atau dengan Pinjaman Persekutuanatau luar negeri.

2.1

Kementerian Kewangan baru-barn ini telah mengeluarkan Surat ~ekelilirig Perbendahaman (SPP) Bii. 3 Tahun 1995 yang menggariskan peraturan perolehan perkhidmatanperunding.

2.2

Kementerian Kewangan melalui SPP tersebut menetapkan kesemua permohonan untuk perkhidmatan perunding hendaklah dikemukakan kepada Jawatankuasa Pemilihan dan Perlantikan Perunding (JPPP) yang berkenaan seperti ditetapkan. Walau bagaimanapun pengecualian khas telah diberi kepada agensi Kerajaan untuk melantik sendiri mana-mana perunding bagi rnemberikan perkhidmatan yang dipetiukan tanpa merujuk kepada JPPP tersebut di atas. Pengecualian khas ini adalah diberi kepada perkhidmatan perunding bagi bidang-bidang dan had nilai perolehan seperti berikut:Proiek-~roiek Pembanaunan Fuikal Bagi projek pembangunan fizikal yang kos binaannya tidak melebihi RM 2 juta atau jumlah kos keseluruhan perkhidmatan perunding ke atas projek tidak mdebihi RM 200,000.00. Keria-keria Ukur Tanah Bagi kerja-kerja ukur tanah dan keja-keja ukur yang lain dimana kos perkhidmatan perunding tidak melebihi RM 50,000.00. Proiek-~roiek Bukan Fizikal Bagi projekkjian di mana kos perkhidmatan perunding tidak melebihi RM 50.000.00. Bagi projekkajian yang kurang jelas skop perkhidmatannya, agensi bolehlah menggunakan budi bicara untuk meletakkan projeklkajian tersebut di bawah mana-rnana kategori di perenggan 2.3.1,2.3.2 dan 2.3.3 di atas.

2.3

3.0

CARA PELAKSANAAN 3.1 Jawatankuasa Pemilihan Dan Perlantikan Perundina Perinakat Aaensi fJPPPA) 3.1.1 Bagi menguruskan proses perlantikan di bawah pengecualian tersebut di atas, satu Jawatankuasa di peringkat Jabatan (JPPPA) yang mempunyai urusetia secara tetap telah ditubuhkan dengan keahliannya seperti berikut:Pengerusi Ahli-Ahli
:

Timbalan Ketua Pengarah I , Jabatan Pengairandan Saliran.


I.

Pengarah Bahagian Khiimat Pakar Pengarah Bahagian Ukur Bahan Pengarah Bahagian berkenaan sekiranya perlu.

ii. iii. Urusetia 3.1.2 3.2

Bahagian Ukur Bahan

Korum bagi JPPPA ini adalah seramai tiga (3) orang.

Tatacara Permohonan Sebelum perkhidmatan perunding diperolehi, mana-mana Bahagian di Jabatan Pengairan dan Saliran, yang kemudian ini disebut sebagai 'Pemohon' hendaklah memastikan kelulusan untuk melaksanakan projek yang berkenaan telah diperolehi daripada Unit Perancang Ekonorni Jabatan Perdana Menteri dan peruntukan kewangan yang mencukupi telah disediakan bagi membiayai kos perkhidmatan perunding. Pemohon yang mernerlukan p e r k h i d m a t a n pe~nding hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Bahagian Ukur Bahan dengan menggunakanformat seperb di Lampiran A. Semua pennohonan daripada JPS Negeri dan Projek hendaklah melalui Pengarah Bahagian yang berkenaan. Permohonan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat-maklumatberikut-

3.2.2.1Terma

rujukan, skop kerja, bidang serta pengkhususan perkhidmatan, latarbelakang projek termasuk objektif dan faedah projekkajian;

3.2.2.2Sumber dan jumlah peruntukan p4eW kajian yang diluluskan; 3.2.2.3Anggaran kos projekkajian; 3.2.2.4Anggaran kos perkhidmatan perunding; 3.2.2.5Kategori projek sama ada projek baru, peningkatan pembesaran, pernugaran, taraf, pembaikanlbaikpulih atau prqek sambungan; dan 3.2.2.6Lain-lain maklumat tambahan. 3.2.3 Bahagian berkenaan hendaklah menyelaras clan mempastikan bidang-bidang perkhidmatan perunding yang sesuai untuk melaksanakan sesuatu projek berkenaan.

3.3

Kelulusan Kos Perkhidmatan Perundinq, 3.3.1 JPPPA adalah diberi kuasa untuk meiuluskan kaedah bayaran serta kos sesuatu perkhidmatan perunding, tertakluk kepada had nilai yang dinyatakan di para 2.3 di atas. JPPPA juga boleh rneluluskan tarnbahan kos perkhidmatan perunding yang tidak mdebihi 30% daripada kos asal yang diluluskan.

3.3.2

3.4

Perubahan Skomenna RuiukanlKos Perkhidmatan Perundinq 3.4.1 Jika terdapat sebarang perubahan kepada skop kerja atau terma rujukan atau kos perWIidmatan perunding bagi projek yang berkaiin, Pemohon hendaklah rnengemukakan semula perkara tersebut kepada JPPRA untuk pertimbangan dan kelulusan.

3.5.1

Semua perlantikan perunding yang dibuat oleh JPPPA hendaklah dimaklumkan kepada Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, dalam masa satu (1) bulan selepas perlantikan dibuat dengan menggunakan format seperti di Lampiran B dan disalinkan kepada Pengarah Bahagian Ukur Bahan.

La~oran Prestasi Perundinq

3.6.1

Pejabat yang mengendalikan khidmat perunding yang berkenaan adalah dikehendaki mengemukakan laporan kepada Urusetia JPPPA dan Perbendaharaan mengikut jangkamasa seperti berikut3.6.1. I Sekali, apabila projekkajian selesai dilaksanakan bagi perdehan yang memakan masa enam (6) bulan atau kurang: dan 3.6.1.2Tiap-tiap enam (6) M a n sekali dari tarikh perlantikan perunding sehingga tamat bagi projek yang memakan masa lebih dari enam (6) bulan. Sebarang aduan jika ada mengenai prestasi perunding hendaklah dikemukakan segera kepada Urusetia JPPPA dan Perbendaharaan. Laporan terakhir mengenai kemajuan perolehan keseluruhannya serta prestasi perunding hendaklah kepada Urusetia JPPPA dan dikernukakan Perbendaharaan dalam tempoh satu (1) M a n selepas sijil siap kerja dikeluarkan/projekdisiapkan. Contoh borang laporan prestasi perunding adalah seperti di Lampiran C1 dan C2.

3.7

Perlantikan Oleh JPPP 3.7.1 Semua permohonan untuk perlantikan perunding di peringkat Pusat (JPPP) hendaklah disalurkan melalui Pengarah Bahagian berkenaan untuk dikernukakan kepada JPPP berkenaan yang mempunyai Urusetia rnasinp masing. Bagi tujuan ini, semua peraturan perolehan seperti yang digariskan dalam SPP 31995 serta lain-lain perattiran Perbendaharaan mengenai perkhidmatan perunding hendaklah dipatuhi. Bagi perlantikan peruncJing yang diputuskan oleh JPPP, Lembaga Perdehan Kementerian Pertanian adalah diberi kuasa meluluskan kos perkhiidmatan perunding yang bernilai tidak melebihi RM 1 juta. Walau bagaimanapun sebdum kos ini diluluskan deh Lembaga Perolehan, ia hendaklah dirunding dan diperakukan oleh sebuah Jawatankuasa Rundingan Teknikal dan Kewangan yang keahliannya adalah seperti berikutPengerusi :Pengarah Bahagian Yang Berkenaan. Ahli-Ahli : Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan)

3.7.2

: Agensi-agensi lain yang akan ditetapkan oleh JPPP berkenaan.


Korum bagi Jawatankuasa Rundingan Teknikal dan Kewangan hendaklah serarnai tiga (3) orang dan kehadiran wakil Perbendaharaan adalah diajibkan melainkan dimaklumkan sebaliknya. 3.7.5 Perakuan Jawatankuasa Rundingan Teknikal clan Kewangan bagi kos perkhidmatan perunding hendaklah dimajukan kepada Lembaga Perolehan oleh Bahagian berkenaan. Lembaga Peroiehan juga diberi kuasa untuk meluluskan tambahan kepada kos perkhidmatan perunding tertakluk kepada had rnaksima 20% dari nilai kos petididmatan asal yang diluluskan.

4.
4.1 Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "CINTAIW SUNGAl KITA" Surat Pekeliling ini berkuatkuasa dengan serta merta.

(IR. NEO TONG LEE) Ketua Pengarah, Jabatan Pengairandan Saliran, Malaysia. November 1995 Bil. Fail :( )dlm.PPS.1014/2 CUB Jld. 2

LAMPIRAN A
BORANG PERMOHONAN PERLANTlKAN PERUNDING

1.

PEMOHON NAMAPROJEK LOKASI PROJEK


SUMBER PEMBIAYAAN

2.
3.

4.
5.
6.

PERUNTUKAN DILULUSKAN ANGGARAN KOS PROJEK JmS/fEmGKAT PERKHIDMATAN PERuNDING DpERLuKAN (sib tan& y-ang maw pch) PERINGKAT PELAKSANAAN Kajian Pelan Induk Kajian Kekesanan Alam Sekitar

7.

Kajian Kejwteraan Rekabentuk Terperinci Penyediaan D o b e n Tender Penyeliaan Pembban P&dmatanPengurusan

Lain-lain Berikan keterangan ringkas:

8. 9.
10.

TARIKH TENDER DUADUAL DIPELAWA : TARIKH PROJEK PERLU DISIAPKAN

J U s I

UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN PERUNDING (berikan keterangan ringkas)

B/ 1
1 1.

DISIPLIN PERUNDING: Disiplin Pemding Diperlukan & Anggaran Kos Perunding

Disiplin Perunding Diperlukan

Kos Pemding

Nama Pefunding Dicadangkan (berikan sebab-sebabnya di bawah)

12.

PERAKUAN URUSETIA Disiplin Perunding


Nama Pewding Disyorkan Keputusan Mesyuarat

13-

KEPUTUSAN MESYUARAT:

Mesyuarat JPPPA Bil:

bertarikh

LAMPIRAN B

BORANG MAKLUMAN MENGENAI PERLANTIKAN PERUNDING (Dikemukakan kepada JPPPA dan Kementerian Kewangan dalam tempoh 1 bulan selepas perlantikan oleh JPPPA)

1.
2.

NAMA AGENSI TARIKH MESYUARAT JPPPA

3.

PROJEK

3.1

Butir-butirProjek

Anggaran Kos Pmjek

1.4

1 Tempoh Projek
3.2

Peringkat Pelaksanaan Projek

4.

PERKHIDMATAN PERUNDMG :

Bidang Perkhidmatan @

Kos Perkhidmatan Perunding

@ Bidang Perkhidmatan seperti Arkitek, Kejuruteraan (C&S), Pengurusan Kewangan, Kajian Ekonomi clan sebagainya Satu d i n a n Tenna Rujukan (Terms O f Reference) skop kerja hendaklah disertakan.

Nama Pegawai/Tan&tangan:

LAMPIRAN C2 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KEMAJUANIADUAN PERKHIDMATAN PERUNDING JURUUKUR BAG1 PROJEK-PROJEK FIZIKAL

BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR PROJEK m i oleh KementerianlJabatan: Sila Penuhkan Bomng Penilaian ini Sebaik Sahaja PerWlidmatan Ukur Siap)

Nama Projek Lokasi Daerah Negeri

3.

Butir-butir Pegawai Pelapor

Nama Pegawai :
Kementerian/Jabatan :

Perkhidmatan : 4. Status Proiek

Tandakan 0 dipetak yang berkenaan (*). J i perlaksanaan projek dibatal atau ditangguh laporan ini hendaklah dikembalikan segera kepada Urusetia.

5.

Firma Juruukur Yang Dilantik.

Tarikh Kelulusan:

Rujukan Surat Kelulusan JPPPA:


Tarikh Perlantikarc Tarikh Keria Ukur Mula: Tarikh Kerja Ukur Dijadual Siap: Tarikh Keria Ukur Sim Sebem.

BAHAGIAN I1 Aspek Prestasi dan Hasil Kerja: (Pegawai-pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki meneliti menentukan markah mengikut mutu kerja yang telah dilaksanakan)
kerja keseluruhan dan

I I
3 Sederhana

Prestasi sentiasamelebihi daripada tahap minimum


yang telah ditentukan.

Prestasi kerapkali melebihi tahap minimum yang telah ditetapkan.

Prestasi sentiasa memenuhi tahap minimum yang telah ditentukan

2
1

Tidak Memuaskan

I Prestasikerapkali tidaka memenuhi tahap minimum


Prestasi sentiasa di bawah tahap minimum yang telah ditetapkan.

Lemah

Sila berikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. Markah bagi Bahagian ini ialah 5%.

1.1

1
2.

Taraf LayanadKerjasama Dinilai dari segi kualiti peribadi dan komitmen terhadap tugas.
Jumlah markah mengikut wajaran

x 15 =

PRESTASI HASIL KERJA Kriteria


I

Gred Penilaian
I

Ulasan

2.1 2.2 2.3

Dinilai dari aspek keupayaan tenaga kerja yang menculcupi untuk melaksanakan tugas. Dinilai dari segi hasil yang dikeluarkan menepati skop kerja yang diperlukan secara am. D i l a i dari segi kesesuaian perunding kepada skop perkhidmatan yang diperlukan untuk projek dan keupayaadkepakaranmenggmakan perisian komputer yang berkaitan dengan kerja-keja ukur.

2.4

Dinhi dari segi rnaklumat perinci dan lukisan pelan ukur yang dihasilkan adalah lengkap dan berkualiti.
%nilai dari segi ketepatan rnasa untuk menghasilkan kerja ukur mengikut jadual yang ditetapkan.

2.5

Jumlah markah mengikut wajaran

BAHAGIAN 1 1 1 JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Sila catatkan jumlah markah keseluruhan yang diperolehi oleh perunding dalam bentuk peratus (%) berdasarkan jumlah markah bagi tiap-tiap Bahagian yang dibri markah.

PERATUS MARKAH KESELURUHAN

ULASAN KESELURUHAN (Pegawai yang membuat laporan ini perlu memberikan ulasan mengenai prestasi keseluruhan berasaskan pelaksanaan projek ini. J i i didapati hasil kerja adalah tidak memuaskan sila nyatakan sebab-sebab ia berlaku serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mernbetulkan keadaan Pegawai penilai perlu memberi ulasan dari segi kesesuaian firma perunding yang dilantik untuk lokasi kerja yang dilakukan).

PENGESAHAN PEGAWAI PELAPOR (Laporan hi perlu disahkan oleh dua (2) orang pegawai) 1. Pegawai yang menyedialcan laporan 2. Pegawai KandAtasan lain

PERLAKSANAAN PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING JPS. UB.411995 ( PINDAAN )

Semua Pengarah Bahagian; Semua Pengarah Pengairan dan S b Negeri; Semua Jurutera Projek; Semua Ketua Cawangan/Unit Ibu Pejabat JPS, Kuala Lumpur; Semua Ketua Cawangan/Unit JPS Malaysia, Jalan Ampang; Semua Jurutera Daerah/Wilayah.

( ) dlm. PPS. 101412 CUB Jld.2

PenielasanlPindaanK e ~ a d a Surat Pekeliling: JPS. U3.411995 Pelaksanaan Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perundiig Merujuk kepada Surat Pekeliling yang tersebut di atas, adalah dimaklumkan bahawa beberapa langkah perlu diarnbil bagi memperkemaskan dan melicinkan proses permohonan dan perlantikan Perunding di peringkat Jabatan. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya kelewatan dalam perlantikan perunding bagi melaksanakan kerja-kerja Jabatan, terutarnanya kerja-kerja u k u r tanah yang merupakan kerja yang paling banyak menggunakan perkhidmatan Perunding. 2. ~an~&h-langkah BaG Mem~ercepatkan Kelulusan Sebagai langkah bagi mempercepatkan kelulusan JPPPA bagi kerja-kerja Ukur Tanah yang bemilai tidak melebihi RM 50,000.00, tindakan-tindakanberikut hendaklah diambi1:2.1 Menurut Swat Pekeliling JPS. UB. 411995 di bawah perenggan 3.2.2, semua permohonan daripada JPS Negeri dan Projek hendaklah melalui Pengarah Bahagian yang berkenaan. Walau bagaimampun, bagi perlantikan Juruukur (selain daripada kerja-kerja di bawah peruntukan P.19/13300), permohonan daripada JPS Negeri dan Projek bolehlah dikemukakan tern kepada Urusetia JPPPA (untuk perhatian Pengarah Ukur Bahan) dan . . dmhkan kepada Pengarah Bahagm yang berkenaan Dalam ha1 sedemikian, Pengarah Bahagian berkenaan akan menjadi salah seorang daripada Ahli JPPPA.

2.2

Menyediakan senarai kerja-kerja ukur yang akan dilaksanakan sepanjang tahun dan mengemukakan permohonan bagi setiap perlantikan Juruukur sekaligus kepada Urusetia JPPPA. Setiap borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap terrnasuk latarbelakang Perunding yang dicadangkan serta salinan suil pendaftaran dengan Kementerian Kewangan.

3.

Bagi membantu pihak Urusetia JPPPA membangunkan rekod maklumat perunding-perunding Juruukur, sila kemukakan senarai bagi kerja-kerja ukur yang telah diberikan kepada Juruukur oleh pihak tuan dalam tempoh dua (2) tahun kebelakangan seperti berikut:-

4.

Pidaan Ke~ada Lam~iran A Borang Permohonan Perlantikan Perundiig


Adalah dimaklumkan bahawa Lampiran A kepada Surat Pekeliling di atas telah dipinda sebagaimana format baru yang disertakan bersama hi.

Sila pastikan tiaptiap perlantikan perunding diisi dalam borang yang berasingan jika mengemukakan lebih daripada satu permohonan.
5.

Sila pastikan arahan clan format baru Lampiran A hi dibuat &an secukupnya untuk diedarkan kepada semua kakitangan di bawah penyeliaan tuan sebagai rujukan.

Sekian. "BERKHIDh4AT UNTUK NEGARA" "CINTAILAH SUNGAI KITA" Saya yang menurut perintah,

(IR. HJ. KEIZRUL BIN ABDULLAH)

Timbalan Ketua Pengarah I, b.p.: Ketua Pengarah, h Jabatan Pengairan clan S Malaysia.

s.k.

Ketua Pengarah Timbalan Ketua Pengarah H. Fail PPS 10/10/32 BUB

FAS/KBA/rs/060296Runding.~p/disk BUB 24

SPP 311995
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding

SURAT PEKELiLlNG PERBENDAHARAAN B1L. 3 TAHUN 1995


PERATURAN PEROLEHAN PERKHlDMATAN PERUNDlNG

Dikelilingkan Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y .B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan Negeri, Be_yk_u_g~a~_Kerajaan Tempatan, - Pihak-pih-a_k Ketua-ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Kerajaan.

Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia, Kornpleks Kerajaan, Blok 9, Jalan Duta, Karung Berkunci 1 1 0 4 4 ,
50990 KUALA LUMPUR.

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PENDAHULUAN
- -

--

t ini bertujuanmeneraqkan peraturan-peraturanyang 1.1 ~ u r a~ekeliling dipatuhi oleh semua agensi Kerajaan dalam perolehan perkhidmatan perunding bagi meiaksanakan projeklkajian yang dibiayai daripada peruntukan Kumpulan W a n g Kerajaan. Kurnpulan Wang Kerajaan adalah termasuk sernua s u m b e r kewangan seperti berikut:-

I .I .I
1.I -2

peruntukan secara langsung dari Kerajaan untuk membiayai sepenuhnya ataupun sebahagian kos projeklkajian; peruntukan yang diperolehi melalui pinjaman s a m a a d a daripada Kerajaan atau institusi kewangan tempatan atau
.'

1.I . 3

peruntukan yang diperolehi melalui geran dari Kerajaan asing atau institusi kewangan antarabangsa.

BtDANG-BIDANG PERKHIDMATAN

PERUNDING

Bidang-bidang perkhidmatan perunding adalah seperti di Lampiran A. 2.1 Bidang-bidang ini akan dikaji dari sernasa ke semasa.
1-

-t

3.

TATACARA PERMOHONAN

..

3 . 1 Sebelum perkhidmatan perunding diperolehi, agensi Kerajaan hendaklah rnemastikan:3.1 .I


perkhidmatan perunding yang diperlukan tidak d a p a t dikendalikan oleh agensi berkenaan atau dikalangan agensi Kerajaan yang lain bersesuaian dengan peruntukan dibawah Arahan Perbendaharaan 182 & 187 ; dan
. .

--

.-

3 . 1 -2 3.2

peruntukan kewangan yang rnencukupi telah disediakan bagi membiayai kos perkhidrnatan perunding.

Permohonan untuk perkhidmatan perunding hendaklah dikemukakan k e p a d a Jawatankuasa Pemilihan dan Perlantikan Perunding (JPPP) yang berkenaan seperti be~ikut:-

- . .

. -

3 . 2 . 1

JPPP di Kementerian Kewangan bagi bidang pembangunan fizikal dan bidang-bidang lain yang tidak termasuk di para 3.2.2 hingga 3.2.4 di bawah; JPPP di Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri bagi bidang organisasi d a n teknologi maklumat; JPPP di Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri bagi kajian ekonorni d a n penswastaan; dan JPPP di Jabatan Audit Negara bagi kerja-kerja audit.

3.2.2

3 . 2 . 3 3.2.4 3.3

Permohonan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat-maklumat

terma rujukan, skop kerja, bidang serta pengkhususan perkhidmatan, latar belakang projek terrnasuk objektif dan faedah projeklkajian; surnber dan diluluskan:
4

jurnlah

peruntukan

projeklkajian

yang

anggaran kos projeklkajian; anggaran kos perkhidmatan perunding jika diperolehi; kategori projek s a m a ada projek baru, peningkatan taraf, pembesaran, pernugaran, pembaikanlbaikpulih atau projek sambungan;
.

sokonganlperakuan dari Jabatan Teknik. (Selaras dengan peruntukan dibawah AP 182 & 187); dan

PEMlLlHAN DAN PERLANTIKAN PERUNDING 4.1

S e m u a pemilihan dan periantikan perunding hendaklah dikendalikan oleh J P P P yang berkenaan. Keahlian Jawatankuasa Pemilihan dan Perlantikan Perunding adalah 4.2 seperti-berikut:- ----- - . .

a.

Di Kementerian Kewanqan
Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Wakil Wakil Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan Wakil Unit Penyelarasan - --Pef&s-anaan - - -- - -Wakil Unit Perancang Ekonorni Wakil Kementerian Kerja Raya Wakil Jabatan Kerja Raya
--.

Pengerusi Ahli
. .
-

ii)
iii)
-

Ahli
.

- - -

- -

--

- --

iv)
V)

Ahli

Ahli Ahli Ahli

vi) vii)

- -

- -

-.. -

Wakil Jabatan Ukur dan Pemetaan (Bagi bidang ukur tanah sahaja) Wakil Kementerian $&ahanan (TLDM) (Bagi Bidang Hidrografi)

viii)

Ahli

b)

Di EPU

i)
-

Ketua Pengarahf Timbalan Ketua Pengarah

--

Pengerusi

ii)

Wakil Kernenterian Kewangan (Bahawan P&igurusan Peroiehan

Ahli

Kerajaan)
iii)

Wakil Unit Penyelarasan Pelaksanaan

Ahli
- --

iv)

Wakil Jabatan Kerja Raya- -- -- - (Bagi bidang-bidang yang perlu sahaja)

Ahli

c)

Di MAMPU

i1 ii)

Ketua PengarahlTimbalan Ketua Pengarah Wakil Kementerian Kewangan (Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan) Pefaksanaan

Pengerusi Ahli
.- -

iv)

- .---. Ahli

. . _.. --.

.-

. .--

_.A

--

Wakil INTAN

Ahli

d)

Di Jabatan Audit Neqara


i) ii)

Ketua Audit NegaraITimbalan Ketua Audit Negara Wakil Kernenterian Kewangan (Bahagi%nPen urusan Perolehan 9 Kerajaan) Wakil MAMPU

Pengerusi Ahli

iii) 4.3

Ahli

Kehadiran wakil Perbendaharaan adalah diwajibkan.

4.4 Wakil dari agensi pelaksanalagensi lain boteh dijernput sekiranya perlu. J P P P tidak dibenarkan menurunkan kuasa kepada mana-rnana agensi Kerajaan yang lain.

4.5 Sekiranya ujud keputusan ya-ng--tidaks e b ~ t a t s u a r aianya hendaklah dirujuk ke ~erbendaharazn:


4

KELULUSAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA

5.1 Tertakluk kepada pengecualian yang dinyatakan di para 8 dan 9, perlantikan perunding hendaklah mendapat kelulusan Perbendaharaan dari segi jurnlah kos dan syarat-syarat perjanjian berhubung dengan perkhidrnatan perunding tersebut. Kelulusa~ini beserta kelulusan JPPP yang berkenaan hendaklah dijadikan sebahagian daripada perjanjian-yang ditandatangani. 5.2 Jika terdapat sebarang perubahan dalam kos perunding bagi projek yang berkaitan, ianya hendaklah dirujuk sernula untuk pertirnbangan Perbendaharaan.

6.

PERUBAHAN SKOP PERKHIDMATAN PERUNDING

6 . 1 Jika terdapat sebarang perubahan kepada skop kerja atau terrna rujukan perkhidmatan perunding, agensi berkenaan hendaklah mengemukakan semula perkara tersebut kepada J P P P yang berkaitan.

-.

7.

LAPORAN PRESTASI PERUNDING

7.1 Sernua agensi Kerajaan dikehendaki mengemukakan laporan prestasi perunding kepada Perbendaharaan dan Urusetia J P P P berkenaan rnengikut jangkasama seperti berikut:-

7.1.1

sekali, apabila projeklkajian selesai dilaksanakan bagi perolehan yang mernakan rnasa enarn (6) bulan atau kurang; dan tiap-tiap enarn (4-b u k n sekali dari tarikh perlantikan perunding sehingga t a m a t bagi projek yang rnernakan rnasa lebih dari enam (6) bulan.
.

7.1 -2

. .

7.2 Sebarang aduan jika ada rnengenai prestasi perunding hendaklah dikernukakan segera kepada Perbendaharaan dan J P P P yang berkenaan.

7.3

Laporan terakhir rnengenai kernajuan perolehan keseluruhannya serta prestasi perunding hendaklah dikernukakan kepada Perbendaharaan dan Urusetia JPPP dalarn tempoh s a t u (1) bulan selepas sijil siap kerja ---- dikeluarkcfnlprojek disiapkan,
. . .

8.
I

PENGECUALIAN KHAS BAG1 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDlNG

8.1 Pengecualian khas adalah diberi kepada agensi Kerajaan untuk memperolehi tanpa rnerujuk kepada JPPP, perkhidrnatan perunding bagi bidangbidang tertentu dengan had nilai yang ditetapkav. Di bawah pengecualian ini agensi boleh rnelantik sendiri mana-rnana firma perunding bagi rnemberikan perkhidmatan yang diperlukan.
8.2 Pengecualian khas ini adalah diberi kepada perkhidrnatan perunding bagi bidang-bidang dan had nilai perolehan seperti berikut:-

--

8.2.1

Proiek-Proiek Pembanqunan Fizikal Bagi projek pernbangunan fizikal yang kos binaannya tidak rnelebihi RM 2 juta atau jurnlah kos keseluruhan perkhidmatan perunding keatas projek tidak melebihi RM 200,000.00.

- --

--

--

- -- - .

- -

--

--

- -

- - -- -

. -

.-

.-

--

-- - - ---- -

8.2.2

Keria-Keria Ukur Tanah Bagi kerja-kerja ukur tanah dan kerja-kerja ukur yang lain dirnana kos perkhidmatan perunding tidak rnelebihi RM 50,000.00

8.2.3

Proiek-Proiek Bukan Fizikal Bagi projeklkajian dimana kos perkhidrnatan perunding tidak melebihi RM 50,000.00.

8.2.4

Bagi projeklkajian yang kurang jelas skop perkhidrnatannya, agensi bolehlah menggunakan budi bicara untuk rneletakkan projeklkajian tersebut di bawah rnana-rnana kategori di perenggan 8.2.1, 8.2.2 dan 8.2.3 di atas.

8.3 Kos perkhidmatan perunding adalah termasuk bayaran Yuran Perunding , d a n Perbelanjaan Irnbuhan Balik bagi sernua peringkat pelaksanaan p r ~ j e ktetapi tidak termasuk bayaran Cukai Perkhidrnatan.

Bagi menguruskan proses perlantikan di bawah pengecualian ini, Agensi 8.4 hendaklah menubuhkan sebuah J a w a t a n k u a s a Pemiiihan d a n Periantikan Perunding Peringkat Agensi (JPPPA) yang mempunyai urusetia secara tetap. J a w a t a n k u a s a ini hendaklah dianggotai oleh pegawai-pegawai berikut:Pengerusi Ahli-Ahli
:

Ketua J a b a t a n l Timbalan Ketua Jabatan Dua (2) orang pegawai dari kumpulan Pengurusan dan Profesional. Pegawai-pegawai penasihat teknikal s a m a d a dari dalam atau luar Agensi boleh juga dijemput sebagai ahli sekiranya diperlukan.

Urusetia

Agensi Pelaksana
..

.,-.
. .

8.5
.

..

Korurn bagi JPPPA ini hendaklah seramai tiga (3) orang.

8.6 JPPPA adalah diberi kuasa untuk menimbang d a n rnemutuskan mengenai perlaiiiik85--pkrunding bagi x e s e b u a h Agensi, tertakluk- kepada h a d nil$ perolehan yang dinyatakan di para 8.2.1.8.2.2 dan 8.2.3 di atas.
8.7 Pemilihan dan Perlantikan Perunding oleh JPPPA hendaklah dibuat secara giliran dikalangan firma-firma perunding y a n g berdaftar dengan Kementerian Kewangan.
8.8 Agensi KerajaanlJPPPA adalah dilarang sama sekali memecah-kecilkan satu-satu projek sernata-mata untuk menggunakan pengecualian khas ini.
KELULUSAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING
9.1

9.

Perlantikan Oleh JPPPA 9.1.1 JPPPA adalah diberi kuasa untuk meluluskan kaedah bayaran serta kos sesuatu perkhidmatan perunding, tertakluk kepada had nilai perolehan yang dinyatakan di para 8.2.1,8.2.2 dan 8.2.3.

9.1.2

JPPPA juga boleh meluluskan tambahan kos perkhidmatan perunding yang tidak meiebihi 30% daripada kos asai yang diluluskan.

9.2

Perlantikan Oleh JPPP 9.2.1

Bagi periantikan perunding yang diputuskan oleh JPPP, kuasa meluluskan kos perkhidmatan perunding yang bernilai tidak melebihi RM 1 juta adalah diturunkan kepada Lembaga - --_ __sebelum kos ini Perolehan Agensi. Walau bagaimanapun diluluskan oleh Lembaga Perolehan, ia hendaktah-dirunding dan diperakukan oleh sebuah Jawatankuasa Rundingan Teknikal dan Kewangan yang keanggotaannya hendaklah mengandungi wakil dari agensi-agensi berikut: Pengerusi AM-Ahii
:

--

Agensi Pelaksana Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan) Agensi-agensilain yang akan ditetapkan oleh-JPP-P berkenaan. --

--

- --

- -_ ---

-- -___
.-

- --- - - _ _

9.2.2

Korum bagi JPPP hendaklah seramai tiga (3) orang dan kehadiran wakil Perbendaharaan adaIah diwajibkan melainkan dimaklumkan sebaliknya. Lembaga Perolehan juga diberi kuasa untuk meluluskan tambahan kepada kos perkhidmatan perunding tenakluk-kepada had maksima 20% dari nilai kos perkhidmatan asal yang diiuluskan.

9.2.3

9.3 Kos perkhidmatan perunding yang bernilai rnelebihi had-had yang dinyatakan di para 9.1 dan 9.2 di atas .hendakiah dirujuk untuk keputusan Perbendaharaan.
10.
LAPORAN KEPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA

10.1 Semua periantikan perunding hendaklah dimaklumkan kepada Perbendaharaan Malaysia, Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan, dalam m a s a satu (1) bulan seiepas perlantikan dibuat menggunakan format seperti di Lampiran B.

11.

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UNTUK AGENSl KERAJAAN Dl LUAR NEGERI


11.1 Sekiranya agensi Kerajaan di luar negeri memerlukan perkhidmatan perunding, perlantikan di negara berkenaan boleh dibuat oleh Duta BesariPesuruhjaya Tinggi Malaysia di negara tersebut. Firma perunding yang -dipilitr haruslah diiktiraf atau berdaftar dengan persatuanlpertubuhan/badan iktisas berkaitan di negara berkenaan.
.

12.

KUATKUASA DAN PEMBATALAN

12.1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta. Dengan berkuatkuasanya Surat Pekeliling h i , arahan-arahan yang terkandung di dalam Surat-surat Pekeliling berikut adalah dibata1kan:12.1.1

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2011967 bertarikh 1 Ogos 1967 - Engagement of Consultants With Particular Reference to Pre-investment Studies. Surat Pekeliling Am Bi1.5/1977 bertarikh 21 Mac 1 9 7 7 Jawatankuasa Pemilihan dan Perlantikan Perundingperunding Swasta - Peraturan Perlantikan dan Pembayaran. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bi1.1311978 bertarikh 4 November 1978 - Peraturan Perlantikan dan pembayiran Perunding Juruukur Tanah. Surat Pekeliling Am Bi1.511980 bertarikh 21 O g o s 1980 Jawatankuasa Perlantikan Perunding-perundingpengurusan Swasta Dalam Bidang Pernodenan Pentadbiran - Peraturan, Perlantikan dan Pembayaran. Pindaan ke atas Tambahan Pertama Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13119 7 8 bertarikh 18 J u n 1990. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12187 bertarikh 26 November 1987. Penggunaan Perkhidmatan Juruperunding bagi kerja-kerja bangunan bernilai tidak melebihi RM 250,000.00 tanpa rnelibatkan Jabatan Kerja Raya.

12.1.2

12.1.3

72.1.4

12.1.5
12.1.6

13. ,

PEMATUHAN'

1 3 . 1 Di dalam penggunaan Surat Pekeliling ini Agensi adalah dinasihatkan supaya Arahan Perbendaharaan dan Surat-surat Pekeliling yang menggariskan peraturan perolehan Kerajaan yang lain hendakfah dipatuhi. 13.2 Sebarang kemusykilan mengenai arahan-arahan yang terkandung di dalam Surat Pekeliling ini hendaklah dirujuk kepada Perbendaharaan Malaysia (Bahagian Pengurusan Perolehan Kerajaan).

- .-

Sekian. Terima kasih. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah,

( DATO' DR.

ABDUL AZlZ BIN MUHAMAD 1

Bahagian Pengurusan-Perolehan Kerajaan, b.p Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kernenterian Kewangan Malaysia.

No. Fail : S(K&B)(8.09)735/3/1-396Jld.7(/1

-.

- - --

Akauntan Negara Malaysia Ketua Audit Negara Malaysia Semua YB Pegawai Kewangan Negeri Semua Ketua Bahagian Perbendaharaan Malaysia.
-

NORWPek.

LAMPIRAN 'A'

BIDANG-BIDANG PERKHIOMATAN PERUNOING


--- - -

--

-- -

- --

- -

1.

Kajian ekonomi termasuk pelaburan, kajian pasaran dan kajian kernungkinan.

2.

Kajian penswastaan Pembangunan fizikal yang memerlukan input seperti:-

3.

Kajian Pelan lnduk, Senibina, kejuruteraan, ukur bahan, perancang bandar dan desa, seni tarnan, hiasan dalaman, akuistik, pengurusan projek, ----kajiaw-alam - sekitar d a n perkhidmatanyperkhidmatan teknikal yang
.

--

--

--

---

----

- .

---

- - --

--

- ---

berkaitan dengan projek-projek kejuruteraan dan pembinaan.

ukur tanah dan kerja-kerja ukur yang lain seperti "hidrography", "aerial fotography", "remote sensing" dan lain-lain.

Pengurusan seperti pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan perakaunan, percukaian, organisasi, teknologi rnaklumat, logistik d a n bidangbidang pengurusan lain.
-. .. -

Perkhidmatan penilaian dan pengurusan hartanah. Perundangan. Perkhidmatan pakar dalam bidang yang khusus seperti sains dan teknologi, pertanian, keselamatan dan sebagainya.
--- .- .-. -

BORANG MAKLUMAN MENGENAI PERLANTIKAN PERUNDING (Dikernukakan kepada Kementerian Kewangan dalam tempoh 1 bulan selepas perlantikan oleh JPPPIJPPPA)

NAMA AGENSI

2.

TARlKH MESYUARAT JPPPAIJPPP:

3-1

Butir-Butir Projek

1.1

Narna Projek Lokasi Anggaran Kos Projek

I
I

1 . 2
-4

1,
e

1 . 3 1.4
1.5

1 Tempoh Projek

L~

Sumber Pembiayaan

3 . 2

Peringkat Pelaksanaan Projek


1

a)
--

Kajian
*

C)

Penyefiaan Lain-lain (nyatakan)

- b)---- - Rekabentuk
t

d)

4.

PERKHIDMATAN PERUNDlNG

Nama & Alamat Erma Pexunding

Uo. Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan

Bidang Perkhidmatan

Kos Perkhidmatan

Perunding

@ Bidang Perkhidmatan seperti Arkitek. Kejuruteraan (C&S), Pengurusan Kewangan, Kajian

Ekonomi dsb. Satu salinan TOR skop kerja hendaklah disertakan.

NAMA PEGAWAlrrANDATANGAN

..................................

SPP 15l2001 (Tambahan Pertama Kepada SPP 311995)


Had Kuasa Agensi Bagi Pelantikan Perunding

. - .

-.---

----

KERAJAAN SERl PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 15 TAHUN 2001 (TAMBAHAN PERTAMA KEPADA SPP BIL. 3 TAHUN 1995)
Semua Pegawai Pengawal Semua Ketua Jabatan Persekutuan Y B Setiausaha-Setiausaha-Kerajaan Negeri - Semua Ketua Eksekutif Badan Berkanun Persekutuan
-

--

HAD KUASA AGENSI BAG1 PELANTIK. PERUNDING


-

--Sorat -Pekeliling-Perb2ndaharaann-(SPPr ini3eiuijuannmeneEtigkan perafuran dan had kuasa agensi dalam perolehan perkhidmatan perunding bagi perolehan kerja yang kurang daripada RM30 juta. --

---

2. Mulai tarikh SPP ini Lembaga Perolehan Kementerian adalah diberi kuasa untuk melantik perunding atau melantik perunding pengurusan projek (PMC). Peraturan ini juga boleh dipanjangkan kepada Jabatan Persekutuan- PeringkatNegeri dan Agensi di bawah Pegawai Pengawaf sekiranya-mereka memerlukan perj<hidmatan---berkenaan,-- namun-h~n-&ktah-difulusf<an-o~-l-em6aga Perolehan Kementerian.
3. Pemilihan hendaklah dibuat di kalangan firma yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, Perbendaharaan boleh rnenyekat mana-mana pelantikan sekiranya didapati tertumpu kepada sesuatu firma. Peraturan lain di bawah SPP Bil. 3 Tahun 1995 hendaklah dipatuhi.
4. Semua pelantikan perunding atau PMC hendaklah-dimaklumkan kepada Perbendaharaan dalam masa satu minggu selepas keputusan oleh Lembaga Perolehan untuk maksud pemaniauan.

. . A -

Sekian, terirna kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

(Tan Sri Dr. Samswdin bin Hitam) Ketua Setiausaha Perbendaharaan

24 Oktober 200 1

_ _ _ 1 -

Ketua mausaha Nerrara Ketua Audit Negara ~ a l a ~ s i a Akauntan Negara Malaysia Semua Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri