You are on page 1of 9

http://www.academia.edu/4410260/Faktor_Penerimaan_Pelanggan_Terhadap_Skim_Ar_ ahnu_ di_!edai_Ar" ahnu_#ank_ ak$at_Alor_Setar_!

edah %

& P'()A*+,+A( -n.trumen"in.trumen % kewangan % di/entuk % dengan % ciri % $ang % /er/e0a"/e0a % /agi % memenuhi% keperluanpela/uran%dan%pem/ia$aan%dalam%/er/agai%peringkat%dan%.ai0.%Pa1ak%gadai%merupakan% .alah % .atu % daripada/entuk"/entuk % mekani.me % kewangan % $angdigunakan % untuk% mendapatkan % pem/ia$aan. % -a % 1ugamerupakan%in.titu.i%mikro%kredit%$ang%/egitu%mendapat% .am/utan%daripada%orang%ramai%/agi%mendapatkanperkhidmatan%mudah%tunai.%2alaupun%terdapat% pandangan%$ang%negati3%terhadap%mereka%$angmenggunakan%perkhidmatan%pa1ak%gadai4%namun% pa1ak % gadai % tetap % men1adi % .aluran % utama % /agi % golongan$ang % /erpendapatan % rendah % untuk% mendapatkan%wang. 1 -ni%adalah%kerana%pa1ak%gadai%dianggap%alternali3%atau%pilihan%kedua%.elepa.%kaedah%pin1aman.%-ni% kerana%.ecara%umumn$a%gadaian%menawarkan%.ai0%tunai$ang%le/ih%kecil%mengikut%nilai%a.et%$ang% digadaikan%/er/anding%pin1aman.Si.tem%pa1ak%gadai%di%5ala$.ia%dilak.anakan%dalam%dua%/entuk% iaitu % pa1ak % gadai % .ecara % kon6en.ional % danpa1ak % gadai % .ecara % -.lam. % Si.tem % pa1ak % gadai% kon6en.ional%telah%/erlang.ung%.ecara%legal%di%dalam%.i.temkewangan%di%5ala$.ia%le/ih%awal% /er/anding % .i.tem % pa1ak % gadai % .ecara % -.lam. % !emunculan % .i.tem % pa1ak%gadai % -.lam % telah% mewu1udkan%alternati3%kepada%ma.$arakat%khu.u.n$a%kepada%umat%-.lam.%-ni%keranamekani.me% pa1ak%gadai%-.lam%tidak%meli/atkan%un.ur%ri/a%$ang%diharamkan%di%dalam%-.lam%manakala.i.tem% pa1ak % gadai % kon6en.ional % pula % .e/alikn$a. % Terdapat % per/e0aan % di % antara % pa1ak % gadai% ko6en.ionaldan % i.lam. % Per/e0aan % ini % dapat % dilihat % dari % .udut % a.a. % kontrak4 % mekani.me% pelak.anaan%dan%1eni.%a.etgadaian%.)alam%u.aha%menghapu.kan%ri/a%dan%gharar%dalam%.i.tem%

pa1ak % gadai % kon6en.ional4 % .i.tem % pa1ak % gadai-.lam % diperkenalkan. % Pada % 177&4 % 8a$a.an% Pem/angunan % 'konomi % -.lam % 5ala$.ia % 98AP'-5: % denganker1a.ama % #ank(egara %dan% !ementerian % !ewangan % memperkenalkan % .kimAr % ahnumeneru .i % #ank% ak$at% kepada % ma.$arakat % dan % ia % mendapat % .am/utan % /aik % daripada % pel/agai % golongan. % #ank% ak$atmerupakan%antara%in.titu.i%terawal%$ang%melak.anakan%.kimAr% ahnudan%men1adikann$a% .e/agai % .alah.atu % produk % per/ankan. % ,angkah % #ank % ak$at % untuk % memperkenalkan % .kimAr% ahnumerupakan%.atulangkah%$ang%wa1ar%dan%tepat%memandangkan%.kim%itu%ialah%.e/ahagian% daripada % akti6iti % muamalah-.lam. % ;u.teru4 % in.trumenAr % ahnutidak % wa1ar% dike.ampingkan % me.kipun % .kim % ini % han$a % popular % dikalangan % .e/ahagian % golongan% ma.$arakat%.aha1a )i % #ank % ak$at4 % .kimAr % ahnudi1adikan % .e/agai % .atu % produk % per/ankan.% 5a.$arakat % umumn$a mengetahui % /ahawa % .kimAr % ahnuini % ditawarkan % di % .etiap% cawangan % #ank % ak$at. % #ank % ak$at/eru.aha % memperkenalkanAr % ahnu.e/agai % .atu% produk%per/ankan%dengan%tu1uan%mengiki.%pandanganma.$arakat%terhadap%uru.an%pa1ak%gadai% $ang%terkenal%di%kalangan%golongan%$ang%/erpendapatan%rendah.+.aha%mem/awa%perkhidmatan% pa1ak % gadai % $ang.elama % ini % di1alankan % di % kedai"kedai % pa1ak % gadai % kedalam % /angunan % dan% penguru.an%/ank%adalah%.atu%langkah%$ang%cukup%/aik%dalam%memantapkan%.i.temkewangan% -.lam%di%5ala$.ia. %% #ank % ak$at % turut % mem/uka % .e/uah % !edaiAr % ahnudi % Alor % Setar4 % !edah % $ang % mendapat % .am/utan/egitu % menggalakkan % daripada % ma.$arakat % .etempat. % !eadaan % ini% menun1ukkan % /ahawa % ma.$arakat.emakin % menerima % .i.tem % pa1ak % gadai % -.lam % $ang% dilak.anakan.%<leh%hal%$ang%demikian4%adalah%.uatu3enomena%$ang%menarik%1ika%dika1i%apakah% 3aktor"3aktor%$ang%men$e/a/kan%ma.$arakat%mem/eri.am/utan%$ang%amat%/aik%terhadap%.kim% pa1ak%gadai%-.lam.%Foku.%penuli.an%ini%adalah%mengka1i%3aktor"3aktor%penerimaan%pelanggan% terhadap % .kim % pa1ak % gadai % -.lamAr % ahnu$ang % ditawarkan % di % !edaiAr ahnu#ank% ak$at4Alor % Setar4 % !edah.!erangka % model % ka1ian % ini % terdiri % daripada % dua % /ahagian % iaitu% pem/olehu/ah % /er.andar % iaitu % penerimaanpelanggan % terhadap % .kim % pa1ak % gadai % -.lamAr% ahnudan % lima % pem/olehu/ah % /e/a. % $ang % terdiri % daripadapengetahuan % terhadap % .kim % pa1ak% gadai % -.lam4 % kei.timewaan % .kim % pa1ak % gadai % -.lam % #ank % ak$at4kelemahan % pa1ak % gadai% kon6en.ional4 % la$anan % kakitangan % dan % khidmat % pelanggan % .erta % loka.i % !edaiAr ahnu#ank% ak$at.

!on.ep%Pa1ak%=adai%-.lam%9Ar% ahnu :Ar % ahnuadalah % produk % -.lam % $ang % hi/rid % 9ga/ungan % /e/erapa % mekani.ma % kontrak: % $ang% meli/atkan/e/erapa%mekani.ma%kontrak%-.lam%iaitu%>ardul%ha.an%9pin1aman%tanpa%3aedah:4%rahnu% 9cagaran:4%wadiah9.impanan:%dan%u1rah%9upah%men$impan:.%5enurut%.atu%hadi.% iwa$at%#ukhari% dan % 5u.lim4 % .i.temcagaran % untuk % mendapatkan % wang % telah % /erlaku % .e1ak % 0aman % a.ulullah% ..a.w.%apa/ila%#aginda%pernahmem/eli%makanan%daripada%orang%8ahudi%dengan%menggadaikan% /a1u%/e.in$a.%Allah%..w.t.%/er3irman$ang%/ermak.ud: ?;ika % kamu % dalam % per1alanan % 9dan % /ermuamalah % tidak % .ecara % tunai: % .edangkan % kamu % tidak% memper% oleh.eorang%penuli.4%maka%hendaklah%ada%/arang%1aminan%$ang%dipegang%9oleh%$ang%/erpiutang:.% Akan%tetapi%1ika%.e/ahagian%kamu %memperca$ai %.e/ahagian %$ang %lain4 %maka %hendaklah %$ang% diperca$ai % itumenunaikan % amanatn$a % 9hutangn$a: % dan % hendaklah % ia % /ertakwa % kepada % Allah% Tuhann$a@ % dan % 1anganlahkamu % 9para % .ak.i: % men$em/un$ikan % per.ak.ian. % )an % .e.iapa % $ang% men$em/un$ikann$a4%maka.e.ungguhn$a%ia%adalah%orang%$ang%/erdo.a%hatin$a@%danAllah%5aha% 5engetahui%apa%$ang%kamu ker1akan.A 9Al"#a>arah: % 2B&:Perkataan % gadai % /ermak.ud % pin1aman % wang % dengan % men$erahkan % /arang% .e/agai%cagaran%untuk%tempoh$ang%tertentu.%;ika%/arang%ter.e/ut%tidak%dite/u.%kem/ali%dalam% tempoh%$ang%ditetapkan4%/arang%itu%akanmen1adi%milik%pem/eri%pin1aman. 2 5enurut %5a1allah %al"Ahkam %Adli$$ah4 %ar"rahn%/ermak.ud %menahanharta %dan %men1adikann$a% cagaran%/agi%.uatu%hak%$ang%/oleh%dituntut%pemulangann$a%dari%harta%ter.e/ut.

& =adaian%atau al"rahn dalam%/aha.a%Ara/%mempun$ai%/e/erapa%makna.%-/n%5an0ur 4 4%al" a0i C dan%-/nFari. 6 mentakri3kann$a%.e/agai ? al"thu/ut%wa%al"dawam A%$ang%/ermak.ud%tetap%dan%kekal.%Al "Du/a$di E dan%al"A0hari B pula%mengatakan al"rahn ialah%? al"ha/. A%$ang%/ermak.ud%menahan%atau%mengikat.%Selain itu4%perkataan al"rahn /oleh%1uga%/ermak.ud%1aminan 7 dan%/arang%gadaian%itu%.endiri. 10 )ari%.udut%i.tilah%.$arak4 al"rahn ialah%men1adikan%.e.uatu%/arang%atau%harta%.e/agai%cagaran%terhadaphutang%$ang%/oleh%di/a$ar% dengann$a%ketika%hutang%ter.e/ut%tidak%dapat%di1ela.kan. 11 !alangan % ahli3u>aha % dan % .ar1ana % undang"undang % -.lam % mentakri3kangadaian % .e/agai % /arang% $ang % di.ahkan % .e/agaicagaran % hutang % atau % dengan % kata % lain % men1adikan % .e.uatu % harta % $ang% mempun$ai % harga % .e/agai % 1aminanhutang. % -a % akan % di1adikan % pem/a$aran % hutang % .ekiran$a% hutang % tidak % mampu % di1ela.kan.<leh % itu4 % /arang % gadaianakan % men1adi % cagaran % dan % 1aminan% terhadap%hutang%$ang%di/erikan%olehpemegang%gadai%terhadap%penggadai.%Sekiran$a%penggadai% gagal % men1ela.kan % hutangn$a % dalam % tempoh$ang % ditetapkan4 % -.lam % mem/enarkan % pemegang% gadai % men1ual % /arang % gadaian % ter.e/ut % untuk%mendapatkan % hakn$a % kem/ali % dan % /aki % harga% /arang%gadaian%ter.e/ut%1ika%ada%akan%dikem/alikan%kepadapenggadai.%)engan%kata%lain4%tu1uan% amalan%gadaian%menurut%-.lam%adalah%untuk%men1aga%hak%tuan%pun$ahutang%iaitu%hakn$a%tidak% akan%hilang%.ekiran$a%penghutang%tidak%dapat%men1ela.kan%hutangn$a. Skim%SkimAr% ahnu)i%#ank% ak$at

Akti6iti%pa1ak%gadai%telah%diperkenalkan%.e1ak%a/ad%ke"1C%melalui%pedagang%Fina%pada%ma.a% !e.ultanan5ela$u % 5elaka. % Akti6iti % ini % teru. % /erkem/ang % .ema.a % wu1udn$a % kegiatan% perlom/ongan%/i1ih%timah %di,arut %pada%a/ad%ke"17.%S$ariat %-.lam%telah%men$ediakan %rangka% ker1a%pelak.anaan%amalan%pa1ak%gadaimelalui%kon.ep%ar"rahnu.SkimAr% ahnudi%5ala$.ia%telah% di1alankan%/era.a.kan%keputu.an%;emaah%5enteri%pada%&0%;anuari%17BC.;awatankua.a%Pemandu% Skim%dipengeru.ikan%oleh%8ang%#er/ahagia%Tan%Sri%(or%5ohamed%8akco/%$angdiwu1udkan% oleh % 8a$a.an % Pem/angunan % 'konomi % -.lam % 5ala$.ia % 98AP'-5: % dan % #ank % (egara% 5ala$.ia9#(5:%pada%tahun%1772.Pro1ek%Perinti.%diperkenalkan%melalui%#ank%!er1a.ama% ak$at% 5ala$.ia % 9#ank % ak$at: % pada % 2E % <kto/er177&. % Pelak.anaan % melalui % #ank % -.lam % 5ala$.ia% #erhad % pada % (o6em/er % 177E % dan % melalui % !opera.i8AP'-5 % #erhad % pada % 1C % Septem/er% 2000.</1ekti3 % penu/uhan % .kimAr % ahnuialah % untuk % men$ediakan % kemudahan % mikro % kredit% .ecara % mudah % dancepat % tanpa % mengenakan % .e/arang % 3aedah % kepada % ma.$arakat % terutaman$a% golongan%$ang%/erpendapatanrendah%.e/agai%permulaan%modal%perniagaan%.ecara%kecil"kecilan% dan % lain"lain % akti6iti % $ang % produkti3.Selain % itu4 % pelak.anaan$a % mem/eri % alternati3 % kepada% ma.$arakat % dalam % memenuhi % keperluan % tunai % .ecaracepat % dan % /er.i3at % .ementara % melalui% tran.ak.i%gadaian%$ang%/erlanda.kan%prin.ip%3i>h%-.lam.%5eneru.i.kim%ini4%han$a%upah%.impan% dikenakan % /agi % /arang % kema. % $ang % digadai % $ang % 1umlahn$a % le/ih % rendah/er/anding % dengan% kadar%3aedah%oleh%pa1ak%gadai%kon6en.ional.Pada%21%<go.%177&4%5enteri%!ewangan%pada%ketika% itu%telah %mengumumkan %/ahawa%.kimAr % ahnuakan%dilak.anakan %oleh%#ank% ak$at %dengan% ker1a.ama % 8P'-5. % <leh % hal % $ang % demikian4 % pada % 11<kto/er % 177&4 % .atu % memorandum% per.e3ahaman %.kim%pa1ak%gadai%-.lamAr% ahnutelah%ditandatangani %diantara%kedua"dua%/elah% pihak. % 5eneru.i % ker1a.ama % /er/entuk % perkong.ian % untung % .ecara % amanah % ini4#ank % ak$at% /ertindak % .e/agai % pelak.ana % opera.i % .kimAr % ahnumelalui % cawangan"cawangann$a % di.eluruh % negara % manakala % 8P'-5 % pula % men$ediakan % peruntukan % kewangan % dan % men1adi% pen$elara.%modaldaripada%pihak%lain. 12 Se/agai % permulaan4 % 8P'-5 % men$um/angkan % modal % .e/an$ak % 5 % C % 1uta % dalam/entuk% pela/uran%kha.%al"5udara/ah%/agi%melak.anakan%.kim%ini%dengan%#ank% ak$at. 1& 5a1li. %dan$a$a.an %-.lam%negeri %turut %men$um/angkan %modal %ma.ing"ma.ing %/er1umlah % 5% 10.7%1uta%antaran$a8a$a.an %-.lam%(egeri%!edah4%5a1li. %Agama %-.lam%(egeri%!edah4%5a1li.% Agama%-.lam%G%Adat%-.tiadat5ela$u%Perli.4%5a1li.%Agama%-.lam%2ila$ah%Per.ekutuan4%5a1li.% Agama % -.lam % Selangor4 % 5a1li. % Agama-.lam % (egeri % Sem/ilan4 % 5a1li. % Agama % -.lam % 5elaka4% 5a1li.%Agama%-.lam%;ohor%dan%Ta/ung%#aitulmalSarawak%95a1li.%-.lam%Sarawak:. Pengli/atan % #ank % ak$at % dalam % kegiatan % pa1ak % gadai % adalah % /erda.arkan % keputu.an % #ank% (egarawalaupun % #ank % ak$at % tidak % /erada % di % /awah % kawalan % dan % pengawa.an % /ank % pu.at% ter.e/ut. 1C Terdapat/e/erapa%3aktor%mengapa%#ank% ak$at%dipilih%.e/agai%organi.a.i%untuk%melak.anakan% .kim % pa1ak % gadai-.lamAr % ahnu4 % antaran$a % ialah % :i : # a n k % a k $a t % m e r u p a k a n% . e / u a h % k o p e r a . i % $a n g % d i k e c u a l i k a n % d a r i p a d a % p e r u n t u k a n " p e r u n t u k a n Akta% Pemegang % Pa1ak % =adai % 17E2.i i : # a n k % a k $a t % m e m p u n $ a i % r a n g k a i a n % c a w a n g a n% $ a n g % / a n $a k % d a n % t e r d a p a t % d i % . e t i a p % p u . a t % / a n d a r % d i .etiap % negeri.i i i : # a n k% a k $a t % k o m i t e d % u n t u k % m e l a k . a n a k a n % . i . t e m % p e r / a n k a n % - . l a m % . e c a r a% k e . e l u r u h a n % d a n % t e l a h mula%menawarkan%produk"produk%per/ankan%-.lam. 16

5ulai%2E%<kto/er%177&4%.kimAr% ahnutelah%diperkenalkan%di%enam%/uah%cawangan%#ank% ak$at% dalam3a.a % pertama % iaitu % di % cawangan % 5uar4 % Serem/an4 % #utterworth4 % #andar % Tun % a0ak4% 5ergong%dan%!ualaTerengganu. 1E Fa.a%kedua%dilancarkan%pada%22%;anuari%1774%di%cawangan"cawangan%;itra4%#aling45achang4% Temerloh % dan % Taiping. % )alam % 3a.a % ketiga % pula4 % .kimAr % ahnudiperkenalkan % di% cawangan"cawangan%!ulim4%!lang4%Sitiawan4%#agan%Serai%dan%5elaka%pada%26%Fe/ruari%1774. 1B Se1ak % .kim % pa1ak % gadai % -.lamAr % ahnuini % diperkenalkan4 % .am/utan % ma.$arakat% terhadapn$a % .angatmenggalakkan % mele/ihi % 1angkaan % pihak % penguru.an % #ank ak$at % .endiri. % SkimAr % ahnu/ukan % .aha1amendapat %.am/utan %daripada %orang%5ela$u4 %/ahkan% golongan % /ukan % -.lam % 1uga % turut % menggunakanperkhidmatan % ini. % Sehingga % kini4 % .eluruh% cawangan%#ank% ak$at %di%.eluruh%negara%telahpun %menawarkan.kimAr % ahnudalamu.aha% mem/erikan % kemudahan % kepada % ma.$arakat % khu.u.n$a % golongan % $ang /erpendapatan% rendah. 17 !A;-A(%,'PAS Terdapat%/e/erapa%ka1ian%$ang%telah%di/uat%mengenai%.kimAr% ahnudan%pelak.anaann$a%di%#ank% ak$atdan%di%in.titu.i"in.titu.i%lain.%!a1ian%Sa3inar%Salleh%9200C: 20 mendapati % 3aktor % utama % $ang % men1adi % da$apenarik % .kim % ini % ialah % mengenakan % kadar % upah% .impan % $ang % rendah4 % /e/a. % daripada % un.ur % ri/a4 % tempohdan % cara % pem/a$aran % /alik % $ang% muna.a/ah%.erta%ketelu.an%dalam%pelak.anaan%.kim.5ohd%Fau0i%A/.% ahman%92001: 21 menggari.kan % /e/erapa % ciri % kei.timewaan % .kimAr % ahnudi % #ank % ak$at % $ang% mem/olehkan%in.trumen%ter.e/ut%men1adi%.alah%.atu%in.trumen%pem/ia$aan%$ang%/erda$ama1u% iaitu % /e/a. % daripada % ri/a4 % kadar % upah % .impan % /arang % gadaian % $ang % rendah4 % kaunter % kha.% $angtertutup4%tempoh%gadaian%$ang%3lek.i/el4%/oleh%menggadaikan%.emula%/arang%gadaian%$ang% .ama4 pemulangan % /aki % ha.il % lelongan4 % .truktur % pentad/iran % $ang % cekap % dan % ter.u.un % dan% rangkaianperkhidmatan%cawangan%$ang%lua.%meliputi%.eluruh%negeri%di%5ala$.ia.Suriani%Sulong% 92001: 22 dalam%ka1iann$a %mendapati %.kimAr % ahnuini%/ukan%.aha1a%menarik %minat ma.$arakat% -.lam % /ahkan % golongan % /ukan % -.lam. % 5ereka % tertarik % kepada % gadaian % .ecara% -.lammemandangkan % .kim % itu % /ertu1uan % mem/eri % kemudahan % pin1aman% kepadapelanggann$a % tanpamengenakan % 3aedah % dan % men1amin % ke/a1ikan % .o.ial % penggadai.% !a1ian%oleh% ohani%-.mail%92002: 2& mendapati%antara%.e/a/%golongan%/ukan%-.lam%turut%tertarik%untuk%menggunakan%perkhidmatan% gadaian-.lam % adalah % kerana % /arang % gadaian % le/ih % ter1amin % ke.elamatann$a % dan % kadar % upah% .impan%$angdikenakan%adalah%tidak%mem/e/ankan.Sai3ul%Anuar%*am/ali%9177E: 24 mem/uat % per/andingan % opera.i % .kimAr % ahnu#ank % ak$at % dengan % kedaipa1ak % gadai% kon6en.ional % dan % 1uga % dengan % in.titu.i"in.titu.iAr % ahnu$anglain % iaitu % 5ua..a.ah%

=adaian-.lam % Terengganu % 95=-T: % dan % !edai % Ar ahnuPermodalan % !elantan % #erhad% 9P!#:. % Pengka1im e n $ a t a k a n % k e w u 1 u d a n % # a n k % a k $ a t % . e / a g a i % i n . t i t u . i% p e l a k . a n a % . k i m A r % a h n u m e r u p a k a n ke.inam/ungan % u.aha % $ang % telah % dipelopori% oleh % dua % /uahin.titu.iAr % ahnu.e/elumn$a % iaitu % 5=-Tdan % !edaiAr % ahnuP!#.% Skim % ter.e/ut % telah % mempamerkan % pre.ta.i % $ang % menggalakkan % melalui peningkatan% 1umlah%penggadai%dan%pin1aman%dari%ma.a%ke%ma.a.%Pencapaian%ini%mem/angkitkanper.aingan% .ihat % dan % mewu1udkan % alternati3 % ter/aik % khu.u.n$a % /agi % umat % -.lam % $ang% menggunakanperkhidmatan%pa1ak%gadai%kon6en.ional.(ur%#e$ana%Fhe%8aha$a%92002: 2C mem/uat % ka1ian % kepua.an % pelanggan % terhadap % .kimAr % ahnu$ang ditawarkan % oleh% !opera.i%Pegawai"Pegawai%!era1aan%(egeri%!edah%9!P!(!:.%Su/1ek%ka1ian%.eramai100%orang.% Pengka1i%mengemukakan%empat%pem/olehu/ah%/e/a.%iaitu%loka.i%kedai4%perkhidmatanpelanggan4% 3rekuen.i%penggunaan%dan%la$anan%para%peker1a.%*a.il%ka1iann$a%mendapati%keempat"empat3aktor% ter.e/ut % mempun$ai % hu/ungan % $ang % .igni3ikan % dengan % kepua.an % pelanggan % terhadap% .kimAr ahnu$ang%ditawarkan%di%!P!(!.*a..an%*a1i%Ahmad%91774: 26 menerangkan%kon.ep%dan%peraturan%pa1ak%gadai%menurut%kehendak%-.lam%di.amping%men$atakan% pendapat"pendapat %3u>ahaH% daripada%pel/agaima0ha/.%Sham.iah%5ohammad 9177C: 2E mem/uat % anali.i. % terhadap % Akta % Pemegang % Pa1ak % =adai % 17E2 % daripada % per.pekti3 % -.lam% denganmeru1uk%kepada%.ek.$en".ek.$en %$ang%mempun$ai %pertentangan%dengan%.$ariat%-.lam.% !a1ian%ter.e/utmendapati%terdapat%dua%.ek.$en%dalam%akta%ter.e/ut%$ang%men$alahi%.$ariat%-.lam% iaitu%.ek.$en%1E%$angmem/enarkan%pemegang%gadai%mengam/il%keuntungan%daripada%pin1aman% $ang%di/eri%dan%.ek.$en%2&9a:$ang%mem/enarkan%pemegang%gadai%untuk%memiliki%/arang%gadai% $ang%tidak%dite/u.%.ekiran$a%pin1amanter.e/ut%tidak%mele/ihi% 5%100. A/d.%=ha3ar%dan%(or%Dakiah%9177E: 2B pula%mengemukakan%dua%per.oalan%/erkaitan%pengaplika.ian%.kimpa1ak%gadai%terhadap%indu.tri% kecil%dan%.ederhana%9-!S:.%Pertama4%mampukah%in.titu.i%kewanganmemenuhi%keperluan%dana% /agi%-!S%dalam%keadaann$a%$ang%/erkem/ang%pe.at.%!edua4%/agaimanakahin.titu.i%pa1ak%gadai% dapat%/ertindak%untuk%men$ediakan%dana%ter.e/utI%#agi%men1awa/%per.oalanter.e/ut4%/e/erapa% 3aktor % telah % digari.kan % antaran$a % ko. % pengangkutan % dan % ko. % tempoh % pempro.e.anpin1aman4% kenaikan%kadar%3aedah4%kecenderungan%indi6idu%/erpendapatan%rendah%kepada%pa.arankewangan% tidak % 3ormal4 % ke.an % li/erali.a.i % kewangan4 % tempoh % ma.a4 % kerah.iaan % pin1aman % dan % had% waktuopera.i%.i.tem%per/ankan.*anudin%Amin%9200E: 27 mem/incangkan%tentang%3aktor"3aktor%$ang%mem/eri%ke.an%kepada%penerimaanpenduduk%,a/uan% menggunakan % perkhidmatan % pa1ak % gadai % -.lam. % #eliau % telah % mem/entuk % 5odelPenerimaan% !edai % Ar" ahnu % 9AS A5: % $ang % /erpandukan % kepada % lima % pem/oleh % u/ah % iaitu% 3aktorperundangan%S$ariah4%.i.tem%harga4%nilai%a.et%cagaran4%kemudahan%khidmat%pelanggan%dan% 3aktor%lokaliti.Tiga%3aktor%iaitu%3aktor%S$ariah4%nilai%a.et%cagaran%dan%khidmat%pelanggan%adalah% mempengaruhipermintaan%perkhimatan%.kimAr% ahnu4%manakala%3aktor%.i.tem%harga%dan%3aktor% lokaliti%adalah%tidak%.igni3ikan.

5'T<)<,<=-Sampel%!a1ian !a1ian % ini % di1alankan % di % !edaiAr % ahnu#ank % ak$at4 % Alor % Setar4 % !edah. % Sampel % ka1ian% terdiridaripada % 200 % orang % re.ponden % $ang % merupakan % pelanggan % .kim % pa1ak % gadai % -.lam % Ar% ahnu.%;umlah%inidira.akan%.udah%mencukupi%untuk%penuli.%melakukan%anali.i.%data%$ang%tepat &0 dan%teknik%per.ampelanrawak%mudah%digunakan%dalam%mengedarkan%/orang%.oal%.elidik%kepada% re.ponden. &1 -n.trumen%!a1ian !a1ian%ini %menggunakan %.atu%.et%.oal %.elidik %$ang %mengandungi %tiga %/ahagian. %#ahagian %A% terdiridaripada%item"item%mengenai%latar%/elakang%re.ponden%$ang%merangkumi%1antina4%/ang.a4% umur4 % tahappendidikan % tertinggi4 % 1eni. % peker1aan % dan % pendapatan % /ulanan.#ahagian % # % pula% merupakan%item"item%/erkenaan%3aktor"3aktor%penerimaan%pelanggan%terhadap%.kimpa1ak%gadai% -.lamAr% ahnu.%#ahagian%ini%mengandungi%2B%item%ke.emuan$a. #ahagian % #9a: % mengandungi % item"item % /erkenaan % pengetahuan % terhadap % .kim % pa1ak % gadai% -.lamAr ahnu4 % /ahagian % #9/: % mengandungi % item"item % /erkenaan % kei.timewaan % .kimAr% ahnu#ank% ak$at%dan/ahagian%#9c:%pula%mengandungi%item"item%mengenai%kelemahan%pa1ak% gadai%kon6en.ional.%Sementaraitem"item%di%/ahagian%#9d:%adalah%/erkenaan%la$anan%kakitangan% dan % khidmat % pelanggan % manakala % item"item % di % /ahagian % #9e: % mengenai % loka.i % !edaiAr% ahnu.Setiap%re.ponden%dikehendaki%mem/eri%re.pon%tentang%3aktor"3aktor%penerimaan%terhadap% .kim%pa1ak%gadai%-.lamAr% ahnudengan%menandakan%.alah%.atu%daripada%lima%.kala%,ikert%$ang% di/erikan%iaitu%dari1%9.angattidak%.etu1u:%hingga%C%9.angat%.etu1u:.#ahagian%F%ialah%kandungan% item%$ang%akan%digunakan%untuk%mengukur %penerimaan %pelanggan%terhadap.kim%pa1ak%gadai% -.lamAr % ahnu. % Se/an$ak % 7 % .oalan % ditan$a % dalam % /ahagian % ini % dan % re.pondendikehendaki% menandakan % .alah % .atu % daripada % empat % .kala % ,ikert % $ang % di/erikan % iaitu % dari % 1 % 9.angat% tidak%.etu1u:%hingga%4%9.angat%.etu1u:. Anali.i.%!e/olehperca$aan%-n.trumen Anali.i.%ke/olehperca$aan%terhadap%in.trumen%.oal%.elidik%menggunakan%model Fron/achH.%Alpha initelah%dilakukan%kepada%&0%orang%re.ponden.5enurut%=eorge%G%5aller$4%92001: Fron/ach%alpha 9 J :%0.Edianggap%/oleh%diterima%9% accepta/le% :4%mankala%0.B%adalah%/aik%9 good% :%dan%0.7%adalah%.angat%/aik%9 eKcellance :.*a.iln$a % didapati % in.trumen % .oal % .elidik % ter.e/ut % mempun$ai % nilai % ke/olehperca$aan% $angtinggi%/erda.arkan%1adual%/erikut%: