You are on page 1of 10

dk;Zdkjh la{ksi

foxr dqN n'kdksa esa lkjs fo'o esa 'kgjh {ks=ksa esa yksxksa ds clus dh vfHko`fRr esa dkQh c<+ksRrjh gqbZ gS] ftlds dkj.k 'kgj ekuo clkgV ds izeq[k dsUnzksa ds :i esa mHkj jgs gSaA 'kgjksa ds rhoz xfr ls gks jgs foLrkj ds ifj.kkeLo:i Hkkjr tSls fodkl'khy ns'kksa esa lalk/kuksa ij ncko iM+k gS rFkk 'kgjh thou dh xq.koRrk izHkkfor gqbZ gSA rhozrj 'kgjhdj.k dh izfdz;k ds dkj.k 'kgjksa esa HkkSfrd ,oa i;kZoj.kh; ifjfLFkfr;ka Hkh cnrj gqbZ gSaA 'kgjh Hkkjr dh leL;k,a dkQh tfVy] fofo/k vkSj ifjek.k esa O;kid gSa tks vusd izdkj ls thou Lrj dks izHkkfor djrh gSaA Hkkjr ds 'kgjh {ks=ksa esa fuokljr tula[;k Hkh foxr le; esa dkQh vf/kd c<+h gS ftldk ,d egRoiw.kZ Hkkx vkfFkZd rFkk lkekftd fodkl dh n`f"V ls detksj gSA 'kgjhdj.k dh leL;k ds lek/kku gsrq dkQh iz;kl Hkh foxr le; esa gq, gSaA tokgjyky usg: 'kgjh uohuhdj.k fe'ku ds varxZr 'kgjh Hkkjr ds ifjn`'; dks lq/kkjus mYys[kuh; dk;Z gq, gSa rFkk lq/kkj ds {ks= esa jkT;ksa dks egRoiw.kZ igy dj iwjk djus dh vis{kk, dh xbZ FkhA lq/kkj ds ,sls dk;ksZa esaa uxjh; fudk;ksa ds lajpukRed <kaps esa dlkoV ykus iz'kklfud ,oa lajpkukRed cnyko ds dk;Z lfEefyr Fks vusd jkT;ksa }kjk }kjk tgka lq/kkj ds ,tsUMs ij vey fd;k x;k gS ogha iz'kklfud lq/kkj ds dk;Z dh igy dsoy dqN gh jkT;ksa }kjk dh xbZ gSA bl fjiksVZ esa ns'k ds vf/kdka'k uxjh; fudk;ksa esa vyx&vyx lsDVlZ ds fy, visf{kr lsok laoxZ] mudh la[;k] lsok gsrq ekin.M] lsok ;kstu gsrq ekin.M ,oa la[;k vkfn ds laca/k esa lekos'k fd;k x;k gSA 'kgjksa dh Jsf.k;ka fdlh lsok fo'ks"k ds fy, vko';d dfeZ;ksa dh la[;k ds fu/kkZj.k ds fy, tula[;k ds vkdkj ds vk/kkj ij 'kgjksa dks fuEu Jsf.k;ksa esa ckaVk x;k gS%&

50 yk[k ls vf/kd 20 ls 50 yk[k tula[;k okys 'kgj 10 ls 20 yk[k tula[;k okys 'kgj 5 ls 10 yk[k tula[;k okys 'kgj 3 ls 5 yk[k tula[;k okys 'kgj 25 gtkj ls 1 yk[k rd tula[;k okys 'kgj ,sls 'kgj ftudh tula[;k 25 gtkj ls de gks

izyk[krkfor lsok laoxZ% 'kgjksa esa fodkl dh vko';drkvksa rFkk 74osa lafo/kku la'kks/ku ds rgr visf{kr ftEesnkfj;ksa ds fuogZu esa fudk;ksa dks l{ke cukus vko';d lsok laoxZ fuEukuqlkj fopkj fd;s x;s gSa%

uxjh; dk;Zikfyd lsok uxjh; fyfidoxhZ; lsok uxjh; jktyk[ko lsok uxjh; vfHk;kaf=dh; lsok uxjh; fu;kstu ,oa vkokxeu lsok uxjh; ys[kk ,oa foRrh; lsok uxjh; lkekftd fodkl lsok uxjh; vfXu'keu lsok uxjh; bZ&xousZal lsok

deZpkfj;ksa dh rSukrh gsrq ekin.M% fu/kkZfjr ekin.M tula[;k ij vk/kkfjr gSaA tgka rd laHko jgk gS izkjafHkd Lrj ij dkfeZdksa dh la[;k dk vkadyu tula[;k ds vk/kkj ij fd;k x;k gSA dfeZ;ksa dh izLrkfor la[;k dk fooj.k rkfydkvksa esa fn;k x;k gSA
loaxZ in 50 yk[k ls &1 djksM
vk;qDr 1 izfr uxjh; fudk; & vkbZ,,l izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 vkbZ,,l izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

fudk; dh Js.kh 20 & 50 yk[k


1 izfr uxjh; fudk; & vkbZ,,l izfr 10 yk[k tula[;k ij 1vkbZ,,l izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

10 ls 20 yk[k
1 izfr uxjh; fudk; & vkbZ,,l izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

5 ls 10yk[k
1 izfr uxjh; fudk; & vkbZ,,l izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

3 ls 5 yk[k
1 izfr fudk; izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

1 ls 3 yk[k
1 izfr fudk; 1 izfr fudk; 1 izfr fudk; izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

25 ls 1yk[k
1 izfr fudk; &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

25 gtkj ls de
1 izfr fudk; &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

uxjh; dk;Zikfyd lsok

vij vk;qDr mik;qDr lgk;d vk;qDr

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM


eq[; jktLo vf/kdkjh 1 izfr fudk; izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 2 vkj vkbZ ij 1 5 Vh, ij 1 4 ls 5 gtkj ifjokjksa ij 1

20 & 50
1 izfr fudk; de ls de 2 2 vkj vkbZ ij 1 5 Vh, ij 1 4 ls 5 gtkj ifjokjksa ij 1

10 ls 20yk[k
1 izfr fudk; de ls de 2 2 vkj vkbZ ij 1 5 Vh, ij 1 4 ls 5 gtkj ifjokjksa ij 1

fudk; dh Js.kh 5 ls 3 ls 5 10yk[k yk[k


&fujad& 1 izfr fudk; 2 vkj vkbZ ij 1 5 Vh, ij 1 4 ls 5 gtkj ifjokjksa ij 1 &fujad& 1 izfr fudk; 2 vkj vkbZ ij 1 5 Vh, ij 1 4 ls 5 gtkj ifjokjksa ij 1

1 ls 3 yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 2 vkj vkbZ ij 1 1 per 4 TA 1 per 3,000 ls 4,000 HH

25 ls 1yk[k
&fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 2 per 1 ARO 1 per 2,000 ls 3,000 HH

25 gtkj ls de
&fujad& &fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 1 per 2,000 ls 3,000 HH

uxjh; jktLo lsok

jktLo vf/kdkjh lgk;r jktLo vf/kdkjh jktLo fujh{kd dj lgk;d

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


&fujad& 1 izfr fudk;

10 ls 20yk[k
&fujad& 1 izfr fudk;

fudk; dh Js.kh 5 ls 3 ls 5 10yk[k yk[k


&fujad& &fujad& &fujad& &fujad&

1 ls 3 yk[k
&fujad& &fujad&

25 ls 1yk[k
&fujad& &fujad&

25 gtkj ls de
&fujad& &fujad&

uxjh; vfHk;kaf

izeq[k vfHk;Urk eq[; vfHk;Urk

1 izfr fudk; 2 izfr fudk;

=dh lsok

v/kh{k.k ;a=h dk;Zikyu ;a=h lgk;d ;a=h mi ;a=h

5 yk[k ij 1 3 yk[k ij 1 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

5 yk[k ij 1 3 yk[k ij 1 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

5 yk[k ij 1 3 yk[k ij 1 v/kh{k.k ;a=h 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

1 izfr fudk; 3 yk[k ij 1 v/kh{k.k ;a=h 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

&fujad& 1 izfr fudk; 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

&fujad& 1 izfr fudk; 1 yk[k ij 1 30 gtkj ij 1

&fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 2 izfr fudk;

&fujad& &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

loaxZ

in 50 yk[k ls & 1 djksM


eq[; uxj fu;kstd uxj fu;kstd mi uxj fu;kstd lgk- uxj fu;kstd uxj fu;kstu fujh{kd Hkou izfr 'kgj 1 2 mi uxj fu;kstd ij 1 2 lgk;d uxj fu;kstd ij 1 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1

20 & 50
izfr 'kgj 1 2 mi uxj fu;kstd ij 1 2 lgk;d uxj fu;kstd ij 1 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1

10 ls 20yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 2 lgk;d uxj fu;kstd ij 1 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1

fudk; dh Js.kh 5 ls 3 ls 5 10yk[k yk[k


&fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1 &fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1

1 ls 3 yk[k
&fujad& &fujad& &fujad& 2 VhihvkbZ ij 1 40 ls 50 gtkj ij 1

25 ls 1yk[k
&fujad& &fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 2 izfr fudk;

25 gtkj ls de
&fujad& &fujad& &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

uxjh; fu;kstu ,oa ifjogu lsok

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


1 izfr fudk; 10 yk[k tula[;k ij 1 2 ys[kkiky ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

fudk; dh Js.kh 10 ls 20yk[k


1 izfr fudk; 10 yk[k tula[;k ij 1 2 ys[kkiky ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

5 ls 10yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 2 ys[kkiky ij 1 1 izfr 1-5 yk[k tula[;k ij

3 ls 5 yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 2 ys[kkiky ij 1 1 izfr 1-5 yk[k tula[;k ij

1 ls 3 yk[k
&fujad& &fujad& 2 ys[kkiky ij 1 1 yk[k ij 1 pop

25 ls 1yk[k
&fujad& &fujad& 1 izfr fudk; 1 izfr 50 gtkj [k tula[;k

25 gtkj ls de
&fujad& &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

uxjh; ys[kk ,oa foRr lsok

eq[; foRr ,oa ys[kk vf/kdkjh ofj"B ys[kk vf/kdkjh ys[kk vf/kdkjh ys[kkiky

1 izfr fudk; 10 yk[k tula[;k ij 1 2 ys[kkiky ij 1 izfr 2 yk[k tula[;k ij 1

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


1 izfr fudk;

fudk; dh Js.kh 10 ls 20yk[k


1 izfr fudk;

5 ls 10yk[k
&fujad&

3 ls 5 yk[k
&fujad&

1 ls 3 yk[k
&fujad&

25 ls 1yk[k
&fujad&

25 gtkj ls de
&fujad&

uxjh;

eq[; lkekftd fodkl

1 izfr fudk;

lkekftd fodkl lsok

vf/kdkjh lkekftd fodkl vf/kdkjh lgk;d lkekftd fodkl vf/kdkjh lkeqnkf;d laxBd izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 1 yk[k tula[;k izfr 10 yk[k tula[;k ij 1 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 1 yk[k tula[;k izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 1 yk[k tula[;k 1 izfr fudk; 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 50 gtkj tula[;k 1 izfr fudk; 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 50 gtkj tula[;k 1 izfr fudk; 1 izfr 2 lkeqnkf;d laxBd 1 izfr 50 gtkj tula[;k &fujad& 1 izfr fudk; 2 izfr fudk; &fujad& &fujad& 1 izfr fudk;

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


1 izfr fudk; 1 per fire station 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

fudk; dh Js.kh 10 ls 20yk[k


1 izfr fudk; 1 izfr Qk;j LVs'ku 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

5 ls 10yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

3 ls 5 yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

1 ls 3 yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

25 ls 1yk[k
&fujad& &fujad& 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V de ls de 2

25 gtkj ls de
&fujad& &fujad& 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V de ls de 2

uxjh; vfXu'keu lsok

eq[; Qk;j vkfQlj Qk;j vkWfQlj yhfMax Qk;jesu Qk;jesu

1 izfr fudk; 1 izfr Qk;j LVs'ku 1 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V 2 izfr 50 gtkj izfr f'kQ~V

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


1 izfr fudk; izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 10 yk[k tula[;k ij 1

fudk; dh Js.kh 10 ls 20yk[k


1 izfr fudk; izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 10 yk[k tula[;k ij 1

5 ls 10yk[k
1 izfr fudk; 1 izfr fudk; 1 izfr fudk;

3 ls 5 yk[k
1 izfr fudk; 1 izfr fudk; 1 izfr fudk;

1 ls 3 yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; &fujad&

25 ls 1yk[k
&fujad& 1 izfr fudk; &fujad&

25 gtkj ls de
&fujad& 1 izfr fudk; &fujad&

uxjh; bZ&xous Zal lsok

bZ&xousZal vf/kdkjh ,evkbZ,l lgk;d thvkbZ,l lgk;d

1 izfr fudk; izfr 5 yk[k tula[;k ij 1 izfr 10 yk[k tula[;k ij 1

loaxZ

in 50 yk[k ls &1 djksM 20 & 50


1 izfr 20 gtkj tula[;k

fudk; dh Js.kh 10 ls 20yk[k


1 izfr 20 gtkj tula[;k

5 ls 10yk[k
1 izfr 20 gtkj tula[;k

3 ls 5 yk[k
1 izfr 20 gtkj tula[;k

1 ls 3 yk[k
1 izfr 20 gtkj tula[;k

25 ls 1yk[k
1 izfr 20 gtkj tula[;k

25 gtkj ls de
1 per 10K pop

uxjh;

twfu;j DydZ

1 izfr 20 gtkj tula[;k

fyfid oxhZ; lsok

lhfu;j DydZ gsM DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ 1 izfr 3 lhfu;j DydZ

1 izfr 3 twfu;j DydZ Min 1

Min 1 &fujad&

izLrkfor dkfeZdksa dh la[;k mijksDr ekin.Mksa ds vk/kkj ij i`Fkd i`Fkd tula[;k ds vk/kkj ij Js.khokj 'kgjksa ds fy, fuEukuqlkj x.kuk dh xbZ gS%
in 1 djks M+
1 10 50 & 40 100 & 80 500 400

90 yk[k
1 9 45 & 36 90 & 72 450 & 360 1 28 & 23 56 & 45 113 & 90 225 & 180 1 2 18

80 yk[k
1 8 40 & 32 80 & 64 400 & 320 1 25 & 20 50 & 40 100 & 80 200 & 160 1 2 16

70 yk[k
1 7 35 & 28 70 & 56 350 & 280 1 22 & 18 44 & 35 88 & 70 175 & 140 1 2 14

60 yk[k
1 6 30 & 24 60 & 48 300 & 240 1 19 & 15 38 & 30 75 & 60 150 & 120 1 2 12

50 yk[k
1 5 25 & 20 50 & 40 250 & 200 1 16 & 13 31 & 25 63 & 50 125 & 100 1

40 yk[k
1 4 20 & 16 40 & 32 200 & 160 1 13 & 10 25 & 20 50 & 40 100 & 80 &

30 yk[k
1 3 15 & 12 30 & 24 150 & 120 1 9&8

20 yk[k
1 2 10 & 8

10 yk[k
1

5 yk[k
&

3 yk[k
&

1 yk[k
&

75 gtkj
& &

50 gtkj
& &

10 gtkj
& & &

eq[; jktLo vf/kdkjh jktLo vf/kdkjh lgk;d jktLo vf/kdkjh jktLo fujh{kd dj lgk;d

2 5&4

1 3&2

1 2&1

1 1 1 1

20 & 16 100 & 80 1

10 & 8

5&4

3&2

izeq[k uxj fu;kstd uxj fu;kstd mi uxj fu;kstd lgk;d uxj fu;kstd uxj fu;kstu fujh{kd Hkou izeq[k vfHk;Urk eq[; vfHk;Urk v/kh{k.k ;a=h

50 & 40 &

25 & 20 & &

15 & 12 & &

5&4 & &

5&4 & &

3 & &

1 & &

1 31 & 25 63 & 50 125 & 100 250 & 200 1 2 20

6&5

1 & & & & &

19 & 15 38 & 30 75 & 60 &

13 & 10 25 & 20 50 & 40 &

6 ls 5

1 &

13 & 10 25 & 20 &

6&5

4&3

13 & 10 & &

8&6 & & &

3 ls 2 & & &

2 & & &

2 & & &

1 & & &

2 10

1 8

1 3

1 2

1 2 1

dk;Zikyu ;a=h lgk;d ;a=h mi ;a=h

& 33 100 333 30 90 300 1 9 18 45 1 27 80 267 1 8 16 40 1 23 70 233 1 7 14 35 1 20 60 200 1 6 12 30 1 17 50 167 1 5 10 25 1 13 40 133 1 4 8 20 1 10 30 100 1 3 6 15 1 7 20 67 1 2 4 10 1 6 10 33 1 1 2 5 1 3 5 13 1 1 1 3 & 1 3 10 1 1 & 20 1 2 & 1 1 & 2 & 1

&

& &

1 3 1 &

1 2 1 &

1 2 1 & & 1 1 & &

vk;qDr
1

vij vk;qDr
10

mik;qDr lgk;d vk;qDr eq[; foRr ,oa ys[kkf/kdkj h foRr vf/kdkjh ys[kkf/kdkj h ys[kkiky eq[; lkekftd fodkl vf/kdkjh lkekftd fodkl vf/kdkjh lgk;d lkekftd fodkl vf/kdkjh lkeqnkf;d laxBd eq[; Qk;j vf/kdkjh Qk;j
50 1

1 &

1 &

& 10 25 50 1 9 23 45 1 8 20 40 1 7 18 35 1 6 15 30 1 5 13 25 1 4 10 20 1 3 8 15 1 2 5 10 1 1 3 5 1 1 2 3 & 1

&

&

& &

1 2 &

1 1 &

1 2 &

1 1 & 1 &

& 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1

&

&

& 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 5 3 1 1 1

100

90

80

70 1

60 1

50 1

40 1

30 1

20 1

10 1

10 & 1

6 & 1

2 & 1

2 & &

2 & &

1 & &

1 1 1 1 izfr Qk;j LVs'ku

vf/kdkjh yhfMax Qk;jesu Qk;jesu bZ&xousZa l vf/kdkjh ,evkbZ,l lgk;d thvkbZ,l lgk;d twfu;j DydZ lhfu;j DydZ

400 800 1 20 10 500 167

360 720 1 18 9 450 150 50


4,318

320 640 1 16 8 400 133 44


3,839

280 560 1 14 7 350 117 39


3,360

240 480 1 12 6 300 100 33


2,882

200 400 1 10 5 250 83 28


2,403

160 320 1 8 4 200 67 22


1,922

120 240 1 6 3 150 50 17


1,440

80 160 1 4 2 100 33 11
963

40 80 1 2 1 50 17 6
485

20 40 1 1 1 25 8 3
243

12 24 1 1 1 15 5 2
151

4 8 &

3 6 &

2 4 &

1 2 &

1 &

1 &

1 &

1 &

5 2 1
55

4 1 0
41

3 1 0
32

1 0 0
14

gsM DydZ
56

;ksx

4,797

deZpkjh dh fu;qfDr gksus ds ckn mls lrr~ {kerk o/kZu izf'k{k.k iznku fd;s tk,axs rkfd og vis{kkuq:i og viuh lsok,a iznku dj ldsA bl fn'kk esa izf'k{k.k ,oa {kerko/kZu dh deh ,d cM+h ck/kk ds :i esa ns[kus dks feyrk gSA vr,o foLrfjr izf'k{k.k ,oa {kerko/kZu ;kstuk rS;kj dh tk, ;g lq>ko fn;k tkrk gSA LFkkuh; uxjh; fudk;ksa dh {kerk o`f) ,oa n{krk iwoZd dk;Z djus esa l{ke cukus gsrq fudk; Lrj ij izf'k{k.k ,oa {kerk o/kZu laca/kh xfrfof/k;ka lapkfyr fd;s tkus dk lq>ko gS rkfd fudk; viuh ftEesnkfj;ksa dk fuoZgu lQyrk o {kerk ds lkFk dj ldsaA vPNk izn'kZu djus okys dfeZ;ksa dks iqjLd`r djus dh iz.kkyh cuk;h tk, rkfd vis{kk ls de dk;Z djus okys deZpkfj;ksa dh rqyuk esa csgrj gksus dk xoZ dj ldsa rFkk fujarj csgrj dk;Z laiknu gsrq izsfjr gksrs jg ldsa ;g lq>ko Hkh gSA

vis{kk,a jkT;ksa dks dsUnz ljdkj }kjk laoxZ lq/kkj gsrq lgk;rk iznku dh tkuk pkfg,A bl izfd;k esa % laoxZ lq/kkj dk dk;Z vko';d cuk;k tk ldrk gS tks jkT; laoxZ lq/kkj ds dk;Z dj jgs gksa mUgsa dsUnzh; foRr vk;qDr }kjk izn'kZu dks balsfVo dk vk/kkj cuk;k tk ldrk gS

dsUnz ljdkj }kjk mu jkT;ksa dk ctV lgk;rk miyC/k djkbZ tk ldrh gS tks iz'kklfud lq/kkj dh fn'kk esa dk;Z dj jgs gksa lq/kkj ds ,tsaMs ds :i esa laoxZ okj izf'k{k.k dh lqfo/kk miyC/k djkbZ tk ldrh gS deZpkfj;ksa dks lrr~ {kerko/kZu lgk;rk iznku djus ds fy, fo'ks"kK izf'k{k.k laLFkkuksa dh LFkkiuk dh tk ldrh gSA